Kluczowe wyzwania w kontekście konkurencyjności, produktywności i wzrostu gospodarczego wkład Towarzystwa Ekonomistów Polskich do debaty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kluczowe wyzwania w kontekście konkurencyjności, produktywności i wzrostu gospodarczego wkład Towarzystwa Ekonomistów Polskich do debaty"

Transkrypt

1 Kluczowe wyzwania w kontekście konkurencyjności, produktywności i wzrostu gospodarczego wkład Towarzystwa Ekonomistów Polskich do debaty zainicjowanej publikacją raportu Konkurencyjna Polska Warszawa, lipiec

2 I. Podsumowanie kluczowe wnioski i rekomendacje Diagnoza: W wymiarze makroekonomicznym zewnętrzne otoczenie polskiej gospodarki będzie w nadchodzących latach pozostawać niekorzystne wzrost wielu rozwiniętych gospodarek będzie niski (strefie euro grozi trwała stagnacja). Rodzi to poważne wyzwanie dla naszego kraju, który w ostatnich 20 latach ściśle związał się z gospodarką Europy Zachodniej. Także w wymiarze strukturalnym otoczenie zewnętrzne kreuje dziś liczne wyzwania. Wraz z rozwojem technologii teleinformatycznych globalna gospodarka kurczy się, a wymiana zaczyna obejmować dobra i usługi uznawane do niedawna za niehandlowalne. W efekcie następuje utrata przywilejów wynikających z pozycji geograficznej i/lub dużego lokalnego rynku. W tradycyjnych obszarach dóbr handlowalnych narasta presja konkurencyjna, związana z ograniczonym popytem i powszechnym dążeniem do szukania rozwiązań trudnej sytuacji gospodarczej w ekspansji eksportowej. Globalizacja, rosnące tempo zmian i trwający kryzys powodują narastanie presji na sektor publiczny, który stoi przed wyzwaniami związanymi z rosnącą złożonością zagadnień i wyzwań, z jakimi trzeba się zmierzyć. W tych warunkach posiadanie sprawnie, mądrze i szybko reagującej administracji staje się istotnym elementem przewagi konkurencyjnej. Wyczerpuje się dotychczasowa formuła rozwoju polskiej gospodarki, opartego na imitacji, wytwarzaniu relatywnie prostych produktów po niskim koszcie. Po stronie popytu wyczerpały się proste rezerwy (spadek stopy oszczędności i wzrostu zadłużenia) wzrostu konsumpcji. Dodatkowo: a) będzie następowało stopniowe pogorszenie sytuacji demograficznej b) system edukacji wciąż nastawiony jest na kształcenie kadr w niewielkim stopniu dostosowane do wymogów nowoczesnej, opartej na wiedzy gospodarki, c) poziom zużycia majątku trwałego jest wysoki, a wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw niskie, d) eksport charakteryzuje niski poziom dywersyfikacji geograficznej, e) inwestycje w infrastrukturę nie będą już stanowić wystarczającego bodźca do szybkiego wzrostu produktywności w kolejnych latach. Powyższe czynniki składają się na niższe potencjalne tempo wzrostu gospodarczego w stosunku do dynamik obserwowanych w przeszłości. Co więcej, należy zgodzić się z postawioną w raporcie Konkurencyjna Polska tezą, że nasz kraj jest dziś na najlepszej drodze, by utknąć w pułapce średniego dochodu. Rekomendacje: Aby móc wyrwać się z pułapki średniego dochodu i trwale generować tempo wzrostu powyżej umownych 3 procent, niezbędne są szybkie i głębokie przekształcenia modelu polskiej gospodarki i prowadzonej polityki. Priorytetem muszą być: a) działania mające na celu zminimalizowanie skutków dla gospodarki negatywnych trendów demograficznych, b) likwidacja widocznego dziś dualizmu pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym ten pierwszy podąża za globalnymi trendami (zmuszany do tego przez globalną konkurencję), ten drugi tkwi mentalnościowo, procesowo i organizacyjnie w XX 2

3 wieku, będąc dziś największą przeszkodą w poprawie konkurencyjności gospodarki i wzroście produktywności. Głębokie zmiany modelu funkcjonowania sektora publicznego są kluczowe, ponieważ bez nich nie będzie możliwe dokonanie wielu innych, potrzebnych przekształceń, w tym wdrożenie zrębów innowacyjnej gospodarki. Punktem wyjścia dla niej jest bowiem nowoczesne, sprawnie funkcjonujące, uwzględniające najlepsze praktyki w zakresie edukacji i nauki oraz przewidywalne Państwo, tworzące sprzyjające warunki dla inwestycji firm. Zmiany sektora publicznego powinny zacząć się od zmiany perspektywy - punktem odniesienia dla wszelkich działań administracji musi stać się interes obywateli, a nie interes samej biurokracji. Na nowo należy zdefiniować funkcje państwa, zdecydować, które dobra i usługi mają być dostarczane przez sektor publiczny, które przez prywatny, a które w wyniku ich współpracy. Zmiany koncentrować się muszą na zwiększeniu elastyczności, zdolności podejmowania dobrych, długofalowych decyzji generujących możliwie najniższe koszty dostosowania dla firm i obywateli. W praktyce muszą one zapewnić: a) zwiększenie poziomu przestrzegania i egzekwowania prawa, b) ograniczenie biurokracji, c) zwiększenie stabilności rozwiązań prawnych oraz wyeliminowanie narastającej dziś niepewności co do wielkości przyszłych obciążeń (podatkowych i innych), d) takiego ukształtowania sfery edukacji i nauki, by były one w stanie elastycznie odpowiadać na potrzeby gospodarki w zakresie dostarczania właściwych zasobów, kompetencji i postaw. Te postulaty byłoby dużo łatwiej spełnić, gdyby rząd działał w oparciu o długofalową strategię i wspierany był przez wysoce elastyczną, innowacyjną i otwartą na zewnątrz administrację. W wymiarze praktycznym konieczne jest: a) rozdzielenie funkcji strategicznych, długofalowych od bieżących działań - stworzenie organu korodującego wypracowywanie strategicznych kierunków oraz monitorującego globalne najlepsze praktyki ; przedmiotem dyskusji powinno być to, czy powinien być to organ publiczny, czy też rozwiązanie na wzór Niemieckiej Rady Ekspertów Ekonomicznych, b) stworzenie instytucji - podlegającej bezpośrednio premierowi - której jedyną funkcją byłaby koordynacja dużych projektów; w gestii tej instytucji byłaby m.in. (w uzasadnionych przypadkach) komercjalizacja niektórych z tych projektów, np. poprzez utworzenie spółki celowej, c) wydzielenie centrum(ów) usług wspólnych, obsługujących całą administrację w zakresie finansowo-księgowym, HR, itp., d) scentralizowanie i elektronizacja zakupów dokonywanych przez sektor administracji publicznej (aby uzyskać efekt skali/negocjować upusty i wyeliminować nieformalne powiązania prowadzące do korupcji), e) upowszechnienie nowoczesnych kanałów komunikacji z obywatelami/firmami (call centers, Internet), w częściowym lub pełnym outsourcingu. f) wykorzystanie zmian w strukturze organizacyjnej organów administracji do weryfikacji kadr. Wehikułem zmian w sektorze publicznym powinien stać się proces jego informatyzacji (projekt e-government), rozumiany nie jako zakup/tworzenie nowych systemów, ale jako 3

4 przemodelowanie procesów i organizacji administracji. Aby ominąć ograniczenia wynikające z powszechnego dziś braku woli i zdolności przeprowadzania zmian, przekształcenia sektora publicznego wymagają włączenia w nie sektora prywatnego. Warto rozważyć koncepcję Paktu na rzecz inwestycji przedsiębiorstw, w którym rząd na bazie uzgodnień z przedsiębiorcami i pracownikami określiłby zestaw parametrów, które w najbliższych 10 latach nie mogłyby zmienić się na gorsze. W zakresie innowacyjności sektor publiczny powinien wspierać działania prowadzące do: i) wzrostu inwestycji zagranicznych o charakterze produkcyjnym, produktów wiedzochłonnych o wysokiej wartości dodanej, ii) rozwoju lokalnej innowacyjności technologicznej w obszarach, gdzie bariery wejścia są relatywnie niskie, iii) rozwoju i pobudzania lokalnej innowacyjności pozatechnologicznej (innowacyjności procesowej, w zakresie sposobów współpracy z kooperantami, organizacji produkcji czy dotarcia do klientów), iv) rozwoju innowacyjności w edukacji - w tym zakresie kluczowe wydaje się wypracowanie nowego kanonu tego, czego i jak uczyć oraz wdrożenie mechanizmów wspierających jego upowszechnianie. II. Otoczenie zewnętrzne: narastające wyzwania Globalna gospodarka rozwija się w wolnym tempie (niespełna 3% średniorocznie w ciągu ostatnich 5 lat 1 - rys. 1), co jest konsekwencją poprzedzającego globalny kryzys okresu przyspieszonego wzrostu (blisko 5% średniorocznie) opartego na ekspansji kredytowej. Perspektywy wzrostu globalnej gospodarki w nadchodzących latach nie są zbyt optymistyczne, co związane jest z m.in. z trwającym w wielu krajach (głównie rozwiniętych) procesem oddłużania sektora prywatnego, konsolidacją fiskalną, zmianami regulacyjnymi w sektorze finansowym (prowadzącymi do wzrostu kosztów finansowania i ograniczenia jego dostępności). Równocześnie działania podejmowane w krajach rozwiniętych w ramach polityki monetarnej to w dużej mierze poruszanie się po nieznanych wodach, które na różnorakich rynkach prowadzi do narastania nowych bąbli spekulacyjnych i tym samym kreowania potencjału nowych zjawisk kryzysowych. Co więcej, banki centralne mają pełną świadomość, że proces wychodzenia z obecnej ekspansji monetarnej będzie trudny i burzliwy. Z punktu widzenia naszej gospodarki istotne są również zachodzące globalnie zmiany strukturalne. Dzięki rozwojowi technologii (w tym zwłaszcza Internetu), liberalizacji handlu i spadkowi cen usług telekomunikacyjnych świat kurczy się, a istniejące odległości przestają odgrywać znaczenie. W rezultacie: Kraje, które do niedawna miały uprzywilejowaną pozycję geograficzną (np. kraje Europy Środkowo-Wschodniej, leżące blisko dużego, dojrzałego rynku Europy Zachodniej), tracą ją i stają w obliczu narastającej konkurencji jeszcze tańszych pod względem kosztów produkcji Chin czy Indii, Produkty, które jeszcze niedawno uznawane były za nie podlegające wymianie handlowej (ang. non-tradable), dziś stały się powszechnym przedmiotem obrotu (niwelując tym samym uprzywilejowaną pozycję lokalnych dostawców); odnosi się to m.in. do różnego 1 Wzrost jest głównie zasługą krajów wschodzących, w mniejszej mierze USA. Kraje Europy Zachodniej pozostają w stagnacji 4

5 rodzaju usług, które coraz częściej są przenoszone (offshoring) do krajów o niższych kosztach, W większości sektorów narasta konkurencja, co jest rezultatem obniżających się z jednej strony barier wejścia (aby sprzedawać na nowych rynkach, nie trzeba mieć dziś lokalu, magazynów itd., a jedynie stronę internetową i sieć relacji), a z drugiej rosnącej siły przetargowej klientów (szczególnie w obliczu słabego wzrostu globalnego popytu), Globalizacja zeszła z poziomu państw i firm do poziomu jednostek, które same mogą podejmować działalność na skalę globalną, ale też zagrożone są globalną konkurencją. Opisane wyżej zmiany stanowią z jednej strony zagrożenie, ale równocześnie szansę dla polskich firm, o ile tylko będą one potrafiły z niej skorzystać. Narastająca złożoność światowej gospodarki, szybki postęp technologiczny i globalny kryzys powodują narastanie presji nie tylko na sektor prywatny, ale także na sektor publiczny, który stoi przed wyzwaniami związanymi z: Rosnącą złożonością zagadnień i wyzwań, z jakimi trzeba się zmierzyć - są one coraz bardziej przekrojowe, odnoszą się do kompetencji wielu organów administracji równocześnie, Wzrastającą świadomością praw i idącymi z tym w parze rosnącymi wymaganiami obywateli oczekujących usługi dostosowanej do konkretnych potrzeb i okoliczności, Rosnącymi wymaganiami firm, które same znajdując się w obliczu globalnej presji konkurencyjnej oczekują jak najmniejszych ciężarów biurokratycznych i jak największej efektywności ze strony sektora publicznego, Koniecznością przyciągania talentów, tworzenia kadr zdolnych sprostać narastającym wyzwaniom, Presją fiskalną - koniecznością ograniczania kosztów i w efekcie tego by robić więcej za mniej. 5

6 III. Sytuacja wewnętrzna: wyczerpywanie się dotychczasowej formuły rozwoju W ostatnich kilku kwartałach wzrost gospodarczy w Polsce wyraźnie wyhamował (rys. 2). Jest to w pewnej mierze konsekwencja niekorzystnej sytuacji w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki, ale także wyczerpywania się obecnej formuły rozwoju. Dotychczasowy model rozwoju opierał się od strony podaży na: Imitacji (wymagającej nisko i średnio wykwalifikowanej siły roboczej) i powiązanej z nią produkcji przemysłowej opartej na niskich kosztach wytwarzania (pracy, energii), Tworzeniu od podstaw wielu nieistniejących wcześniej w Polsce obszarów usług (efekt postępu technologicznego, zmian struktury popytu wraz ze wzrostem dochodów społeczeństwa itp.). Z kolei od strony popytu wzrost napędzany był poprzez: Domykanie luki w infrastrukturze/majątku produkcyjnym. Równocześnie jednak udział inwestycji w środki trwałe w relacji do PKB (niespełna 20% za ostatnie 10 lat) kształtował się znacznie poniżej średniej dla krajów wschodzących (26%), w tym także w porównaniu do innych krajów naszego regionu 2 (24%). Szczególnie niepokojący jest fakt niskiego udziału wartości inwestycji przedsiębiorstw - najbardziej istotnych z punktu widzenia możliwości utrzymania wzrostu w długim okresie (ich relacja do PKB wynosiła w ostatnich 10 latach jedynie 10% 3,, podczas gdy w krajach EŚW średnio 16% - rys.3). Dane te wydają się potwierdzać opisany w raporcie Konkurencyjna Polska tzw. investment constraint, Wzrost konsumpcji związany z pozytywnymi z punktu widzenia krótkookresowego wzrostu - trendami demograficznymi 4 oraz domykaniem luki w penetracji wielu produktów (samochody, komputery itd.), Do 2009 r. zwiększanie udziału w globalnej wymianie; równocześnie jednak struktura handlu zagranicznego (import drożejących surowców i wiedzochłonnych wyrobów o wysokiej wartości dodanej w połączeniu z eksportem praco- i kapitałochłonnych wyrobów o relatywnie niskiej wartości dodanej) powodowała występowanie permanentnego deficytu handlowego (tym samym drenaż krajowych oszczędności). W związku z potrzebą utrzymywania pod kontrolą kosztów (by zachować konkurencyjność), wzrost przeciętnych dochodów w gospodarce był stosunkowo wolny. W efekcie wzrost wydatków gospodarstw był w dużej mierze pochodną malejącej skłonności do oszczędzania i rosnącego zadłużenia. Taka sytuacja prowadziła do permanentnego deficytu krajowych oszczędności (rys.4), występującego na dodatek w warunkach relatywnie niskich nakładów inwestycyjnych. Powodowało to konieczność zadłużania się gospodarki za granicą, czego odzwierciedleniem był wspomniany już wcześniej deficyt rachunku obrotu bieżących, wynoszący w latach średniorocznie 4.3% PKB. 2 Wzięto pod uwagę kraje Europy Środkowo-Wschodniej wchodzące w skład UE (bez Chorwacji) 3 W pewnej mierze ten niski udział jest pochodną mniejszego stanu potencjału produkcyjnego, co rodzi mniejsze potrzeby jego odtwarzania. Głównie jest to jednak pochodna relatywnie niskich inwestycji w nowe moce wytwórcze 4 Tzw. renta demograficzna, wynikająca z niskiego obciążenia osób wytwarzających PKB kosztami utrzymania osób w wieku przed i poprodukcyjnym efekt wchodzenia na rynek pracy licznych nowych roczników oraz malejącej dzietności 6

7 Opisany powyżej model rozwoju umożliwił wzrost PKB per capita Polski z 42% średniej w UE15 5 w 2000 r. do ponad 60% w Możliwości dalszego rozwoju w oparciu o ten model w dużej mierze już jednak wyczerpały się lub właśnie wyczerpują, gdyż: stopa oszczędności gospodarstw spadła z ok % na przełomie poprzedniej dekady w okolice 2-5% (rys.5), poziom zadłużenia znacząco wzrósł: dług sektora publicznego osiągnął poziom zbliżony do 60% PKB (rys. 6), co - w przypadku kraju wschodzącego, jakim jest Polska - oznacza, że może on zacząć stanowić zagrożenie dla dalszego, stabilnego rozwoju gospodarki 7, łączny dług firm i gospodarstw domowych 8 wzrósł z 37% PKB w 2000 r. do 78% PKB na koniec 2012 r. (rys.7), dług zagraniczny brutto wzrósł do powyżej 60% PKB, co w kontekście doświadczeń krajów Południa Europy oznacza z punktu widzenia stabilności rozwoju - niewielkie pole dla jego dalszego wzrostu, ze względu na stagnację głównych rynków eksportowych, w ostatnich latach udział Polski w globalnym handlu przestał rosnąć. Równocześnie warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii strukturalnych: sytuacja demograficzna Polski będzie się w nadchodzących latach pogarszać (rys.8) - niska dzietność prowadzić będzie do wyludnienia i starzenia się społeczeństwa, w efekcie zamiast być wsparciem dla wzrostu (tak jak miało to miejsce w minionej dekadzie) demografia stanie się dla niego rosnącym obciążeniem (maleć będzie atrakcyjność polskiego rynku dla inwestorów, rosnąć będzie obciążenie osób pozostających na rynku pracy kosztami utrzymania osób starszych), 5 Kraje UE z Europy Zachodniej 6 Warto pamiętać, że w ostatnich 5 latach konwergencja ma w dużej mierze miejsce w warunkach stagnacji/recesji UE15 7 Do tego dochodzą kwestie unijnych i krajowych ograniczeń w zakresie zwiększania relacji długu publicznego do PKB 8 Dług gospodarstw domowych w relacji do dochodów rozporządzalnych wzrósł z 10% w 2000 r. do ok. 60% w 2012 r.; penetracja kredytów konsumpcyjnych kształtuje się dziś powyżej średniej dla UE 7

8 narastają napięcia pomiędzy oczekiwaniami obywateli dalszego wzrostu dochodów/konsumpcji, koniecznością utrzymania konkurencyjności (niskie płace); chęć dalszego wzrostu konsumpcji w warunkach ograniczanego wzrostu wynagrodzeń może prowadzić do nadmiernego narastania długu gospodarstw domowych w sektorze bankowym i poza nim, na niskim poziomie pozostaje wykorzystanie zasobów pracy (rys. 9 - współczynnik aktywności zawodowej znacznie poniżej średniej unijnej, ponad 2.2 miliona zarejestrowanych bezrobotnych), co oznacza brak wystarczającej liczby projektów biznesowych w stosunku do skali gospodarki; brak ten wynika z jednej strony z ograniczonej kreatywności, braku efektywnych mechanizmów pozwalających na szybką komercjalizację innowacyjnych projektów, ale także z niesprzyjających warunków dla prowadzenia biznesu (wysokie koszty działania), system edukacji nastawiony jest na zapewnianie kadr dysponujących niskim/średnim wykształceniem, w dużej mierze niedostosowanym do wymogów nowoczesnej, opartej na wiedzy gospodarki, majątek wytwórczy w Polsce pozostaje na niskim poziomie - wartość tzw. capital stock to niespełna 3-krotność PKB, podczas gdy w większości krajów UE stanowi ona krotność; dodatkowo w Polsce mamy do czynienia z bardzo wysokim stopniem zużycia majątku ok. 50%, eksport w relacji do PKB stanowi jedynie nieco powyżej 40% (rys. 10); niski jest poziom dywersyfikacji eksportu aż 78% eksportu towarów kierowane jest do krajów UE, z których wiele stoi dziś w obliczu straconej dekady. Stosunkowo niewiele Polska eksportuje na rozwijające się dynamicznie rynki Azji i Afryki. IV. Kluczowe obszary: demografia, likwidacja dualizmu w gospodarce i zaszczepianie innowacyjności Biorąc pod uwagę wynikające z sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej - ograniczenia obecnego modelu rozwoju, istnieje pilna potrzeba znalezienia nowych źródeł wzrostu gospodarczego w Polsce. Nowa strategia rozwoju powinna koncentrować się na zapewnieniu stabilnego (bez głębokich wahań, spowodowanych np. nadmierną ekspansją kredytową i późniejszym okresem 8

9 oddłużania) wzrostu gospodarki oraz związanego z tym dalszego wzrostu przeciętnego dochodu i konwergencji w stosunku do średniego poziomu życia w UE15. Strategia ta powinna również być tak skonstruowana, aby zapewnić partycypację w korzyściach z rozwoju kraju możliwie najszerszej części społeczeństwa oraz sprawiedliwy podział korzyści pomiędzy obecne i przyszłe pokolenia - rozwój nie może się odbywać kosztem przyszłych pokoleń. W tym kontekście jednym z priorytetowych zadań musi stać się choć częściowe zneutralizowanie negatywnych konsekwencji prognozowanego spadku liczby ludności oraz przewidywanego narastającego obciążenia osób w wieku produkcyjnym. Procesy te mogą prowadzić do spirali zjawisk, w ramach której ludzie młodzi zniechęceni kosztami utrzymania osób starszych będą emigrować i ograniczać dzietność, prowadząc tym samym do coraz mniej licznych młodych pokoleń. Aby tego uniknąć, potrzeba wypracowania całościowego modelu działań, obejmującego politykę rynku pracy, emerytalną i politykę imigracyjną. Na poziomie makroekonomicznym wzrost konsumpcji prywatnej wyczerpał w ostatnich latach tkwiące w nim proste rezerwy - wzrost wydatków poprzez spadek skłonności do oszczędzania i przyrost zadłużenia. W tej sytuacji należy oczekiwać, że w nadchodzących latach będzie on znacznie silniej skorelowany ze wzrostem dochodów gospodarstw domowych 9. Aby ten wzrost dochodów wywołać, kołem zamachowym gospodarki muszą stać się inwestycje i eksport. Przekierowanie wzrostu w kierunku eksportu powinno z kolei sprzyjać wzrostowi oszczędności w gospodarce i tym samym wspierać dalszy wzrost inwestycji. Gdy inwestycje i eksport zapewnią szybszy wzrost dochodów, wówczas przyspieszyć będzie mogła także prywatna konsumpcja. Inwestycje infrastrukturalne (finansowe w dużej mierze z kolejnego budżetu UE), choć bardzo istotne dla gospodarki, nie będą już stanowić wystarczającego bodźca do szybkiego wzrostu produktywności w kolejnych latach. Z tego punktu widzenia kluczowe są inwestycje firm w potencjał wytwórczy. Te z kolei są pochodną kształtowania się relacji zysku (rentowności kapitału) do ryzyka. W globalnej gospodarce rentowność działających w danym kraju firm jest w głównej mierze pochodną: 9 W przypadku pożądanego z punktu widzenia równowagi makroekonomicznej odbudowywania stopy oszczędności, tempo wzrostu wydatków może przejściowo pozostawać poniżej poziomu wzrostu dochodów. 9

10 dostępności niezbędnych zasobów i związanych z tym bezpośrednich kosztów wytwarzania, elementów, które oddziałują na koszty działalności w sposób pośredni; stanowią one tzw. otoczenie biznesowe, na które składają się m.in. warunki prowadzenia biznesu (określone uwarunkowaniami podatkowymi, regulacjami rynku, skalą biurokracji, efektywnością sądów itd.), sieć poddostawców, kooperantów i usługodawców, skali innowacyjności oferowanych wyrobów/usług (w przypadku niskiej innowacyjności kluczowe stają się czynniki kosztowe). Z kolei na ryzyko działalności składają się m.in. takie elementy jak: stabilność polityczna, stabilność i przestrzeganie prawa oraz możliwość jego egzekwowania (uzależniona od sprawności i przejrzystości systemu sprawiedliwości), niezawodność infrastruktury (pewność dostaw energii, działania łącz internetowych, punktualność i niezawodność transportu, itp.), zmienność parametrów rynkowych (kursu walutowego, stóp procentowych itd.). O ile ostatnią grupą ryzyk firmy są w stanie zarządzać we własnym zakresie, to w przypadku pozostałych trzech zagadnień są skazane na funkcjonowanie i działania w ramach sektora publicznego 10. Biorąc pod uwagę wnioski płynące z licznych opracowań 11 (rys. 11), za główne bariery w zakresie inwestycji firm w Polsce należy dziś uznać: niekorzystne otoczenie biznesu (długotrwałe procedury, nadmierna biurokracja itd.) i związane z tym pośrednie koszty działalności 12, kwestie braku/złego stanu infrastruktury, 10 W przypadku infrastruktury rola Państwa odnosi się do prowadzonej przez niego polityki regulacyjnej 11 Np. Doing business in Banku Światowego; Global Competitiveness Index, WEF; Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości, Lewiatan 12 Mierzone nie tylko w bezpośrednim ujęciu finansowym, ale także marnotrawionego czasu 10

11 niestabilność rozwiązań prawnych oraz narastającą niepewność co do wielkości nakładanych na biznes przyszłych obciążeń (podatkowych 13 i innych 14 ), niską innowacyjność gospodarki, której jednym z istotnych powodów jest to, że edukacja i nauka nie są w stanie elastycznie odpowiadać na potrzeby gospodarki w zakresie dostarczania właściwych zasobów, kompetencji i postaw. Trzy z tych obszarów odnoszą się w pełni do funkcjonowania sektora publicznego. Czwarty obejmuje zarówno sektor publiczny jak i prywatny. Oznacza to, że kluczem do zwiększenia inwestycji biznesowych jest radyklana zmiana w organizacji i sposobie funkcjonowania Ogólna pozycja Polski w rankingu = 41 * Według World Economic Forum, miejsce pośród 144 analizowanych krajów Źródło: WEF sektora publicznego mająca na celu zwiększenie jego skuteczności, połączona z ukierunkowaniem wszystkich sfer funkcjonowania gospodarki (zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym) na większą innowacyjność. V. Niezbędne przekształcenia w sektorze publicznym Jak już wspomniano w przedstawionej powyżej części diagnostycznej, sektor publiczny może stanowić istotną przeszkodę w poprawie konkurencyjności gospodarki i wzroście produktywności. Wynika to z faktu, że to, co widoczne jest w gospodarce na poziomie makro, jest pochodną milionów pojedynczych decyzji podejmowanych codziennie przez gospodarstwa domowe, firmy i inne podmioty funkcjonujące w gospodarce (np. banki). Z kolei te pojedyncze decyzje odzwierciedlają bodźce i uwarunkowania wynikające z istniejących (i planowanych) przepisów prawnych oraz prowadzonej przez rząd i NBP polityki. W tym kontekście niezwykle istotne jest, aby podejmowaniu jakichkolwiek decyzji przez sektor publiczny towarzyszyło zrozumienie całego łańcucha ich konsekwencji dla gospodarki i społeczeństwa. W tej sytuacji jednym z największych wyzwań jest takie zaprojektowanie (i wdrożenie) wewnętrznych procesów w sektorze publicznym, by kreował on najbardziej optymalne rozwiązania; rozwiązania innowacyjne, długoterminowe (takie, które nie 13 Zbliżanie się poziomu długu publicznego do zapisanych w ustawie i konstytucji progów ostrożnościowych zwiększa ryzyko wzrostu obciążeń podatkowych 14 Np. ryzyka dla kształtowania się cen energii w związku z polityką klimatyczną UE i planami inwestycyjnymi firm energetycznych (np. równoległa realizacja dwóch programów: gazu łupkowego i energetyki atomowej, których koszty przerzucane byłyby na klientów końcowych) 11

12 załatwiają sprawy jedynie na chwilę), uwzględniające szerokie spektrum opinii oraz wiążące się z możliwie najniższymi kosztami dostosowania dla firm i obywateli. Te kluczowe warunki jest zdecydowanie łatwiej spełnić, gdy: i) rząd działa w oparciu o długofalową strategię (a nie w oparciu o krótkoterminową perspektywę), ii) wspierająca rząd administracja jest wysoce elastyczna, innowacyjna i otwarta na zewnątrz; gdy potrafi zapewnić wysoką efektywność w realizacji powierzonych zadań, przełamując przy tym formalne bariery wyznaczane przez granice urzędów, poziomów zarządzania, granicę pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, wreszcie pomiędzy poszczególnymi krajami. Przeprowadzenie zmian sektora publicznego wymaga tego by: w sektorze tym była świadomość konieczności zmian (jej budowaniu bardzo służą raporty takie jak Konkurencyjna Polska ), istniała wola ich faktycznego przeprowadzenia, istniała zdolność dokonania zmian. Dziś wola faktycznych zmian w sektorze publicznym wydaje się być mocno ograniczona. Wynika to z faktu, że jakiekolwiek zmiany w administracji zmierzające do przekształceń w sposobie jej funkcjonowania oznaczają naruszenie istniejącego status quo, naruszenie istniejących grup interesów i układów. Prowadzi to do torpedowania (mniej lub bardziej jawnego) wszystkich większych projektów reform administracji. Mocno ograniczona wydaje się również zdolność przeprowadzenia radykalnych zmian przez sam sektor publiczny. Chodzi m.in. o poziom wiedzy i kompetencji dostępnych w administracji, pozwalających na zbudowanie docelowej wizji oraz konsekwentne jej wdrożenie. W tej sytuacji skuteczne przekształcenia sektora publicznego muszą mieć charakter wszechstronny i obejmować: nowe spojrzenie na funkcjonowanie rządu, głębokie zmiany w administracji. Polska potrzebuje rządu, który: Na poziomie gospodarki formułuje jasne i ambitne cele - oprócz długofalowych planów w rodzaju Polska 2030 potrzebna jest średnioterminowa strategia, nakreślająca podstawowe cele i kierunki polityki (nie tylko makroekonomicznej, ale nawet w większej mierze strukturalnej), zwiększając tym samym przejrzystość otoczenia dla funkcjonowania firm, Stwarza - w ramach spójnego programu społeczno-gospodarczego - warunki sprzyjające realizacji tych celów, Zapewnia - w ramach wytyczonej ścieżki - stabilne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, Jest wspierany przez nowoczesny aparat administracyjny: zdolny do szybkiego wypracowywania optymalnych rozwiązań, 12

13 wysoce efektywny w zapewnianiu podstawowych usług publicznych, działający w ramach otwartej infrastruktury (mający wbudowane mechanizmy korzystania z zewnętrznej wiedzy, zlecający świadczenie części usług sektorowi prywatnemu itd.). Stworzenie nowoczesnego i efektywnego aparatu administracyjnego wymaga z kolei: Etosu sprawiającego, że punktem odniesienia dla wszelkich działań jest dobro obywateli (a nie biurokracji), Kultury korporacyjnej, kształtowanej przez wartości takie jak uczciwość, bezstronność, transparentność i odpowiedzialność, a równocześnie zachęcającej do kreatywności i innowacyjności, Właściwego zaprojektowania struktur i efektywnego zarządzania, Pozyskiwania pracowników zdolnych realizować wizję nowoczesnej administracji, a także systemu kreowania i wyłaniania liderów, Posiadania systemów motywowania i zarządzania wydajnością zapewniających, że ustalane priorytety znajdują przełożenie na codzienne działania, Systemu identyfikacji i upowszechniania najlepszych wzorców i praktyk działania na różnych szczeblach administracji. Z praktycznego punktu widzenia w kontekście istniejących wyzwań jedną z kluczowych umiejętności, jaką musi posiąść sprawna administracja staje się ta, by w natłoku spraw umieć koncentrować wysiłek na tym co ważne i podejmować właściwe decyzje i działania. W tej sytuacji trzeba umieć zapewnić jak najwięcej czasu na to, co wymaga gruntownego przemyślenia, w związku z czym rutynowe działania trzeba wystandaryzować i zautomatyzować. Jednym z kluczowych elementów przemian musi być także wypracowanie modelu zwiększenia udziału sektora prywatnego (firm i obywateli) w rozwiązywaniu problemów odnoszących się do sektora publicznego. Może to pomóc w pokonaniu bariery braku woli i zdolności przeprowadzenia rzeczywistych zmian w sektorze publicznym. Pretekstem i głównym wehikułem zmian powinien być proces informatyzacji sektora publicznego (projekty związane z e-government). W trakcie ich realizacji należy dokonać głębokiego przemodelowania organizacji administracji publicznej, a w szczególności nadać nową strukturę centralnym organom państwowym, tak aby lepiej odpowiadała ona dzisiejszym wyzwaniom i potrzebom. W procesie projektowania zmian można wykorzystać istniejące rezerwy w zakresie imitacji istniejących globalnie rozwiązań 15. Za szczególnie istotne należy uznać: wyraźne rozdzielenie funkcji strategicznych, długofalowych od bieżących działań - istnieje potrzeba stworzenia w Polsce organu koordynującego wypracowywanie długoterminowych, strategicznych kierunków działań oraz monitorującego globalne best 15 W przeciwieństwie do sektora prywatnego, w sektorze publicznym możliwości imitacji, sięgania po rozwiązania istniejące i sprawdzone w innych krajach są bardzo duże 13

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNA POLSKA Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?

KONKURENCYJNA POLSKA Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? KONKURENCYJNA POLSKA Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? Michał Boni Tomasz Geodecki Jerzy Hausner Aleksandra Majchrowska Krzysztof Marczewski Marcin Piątkowski Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Wojciech Bogdan Daniel Boniecki Eric Labaye Tomasz Marciniak Marcin Nowacki ii O McKinsey &

Bardziej szczegółowo

Trzecia fala nowoczesności

Trzecia fala nowoczesności Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Warszawa, 11 stycznia 2013 r. Spis treści Streszczenie...3 Wstęp i diagnoza...9 Kontekst wyzwań

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza cząstkowa z obszaru RYNEK PRACY dotycząca: przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015

Ekspertyza cząstkowa z obszaru RYNEK PRACY dotycząca: przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015 Poznań, 9 lipca 2014 roku Sławomir Jankiewicz Ekspertyza cząstkowa z obszaru RYNEK PRACY dotycząca: przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015 Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej

Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej Sprawozdanie opracowane przez: Jean-Claude a Junckera w ścisłej współpracy z Donaldem Tuskiem Jeroenem Dijsselbloemem Mario Draghim i Martinem

Bardziej szczegółowo

Między Północą a Południem

Między Północą a Południem Między Północą a Południem pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 25 Przyszłość Polski i standard życia Polaków zależą od tego, czy unikniemy zagrożenia osłabienia dynamiki wzrostu i

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów

Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów (Propozycje) 2010 2011 (Propozycje) 29 stycznia 2010 r. 29 stycznia 2010 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r. Warszawa, sierpień 2006 1 Druk: ZWP MPiPS. Zam. 1464/06. 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 I. Makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych Kwiecień 2003 1 SPIS TREŚCI WSTĘP 4 STRESZCZENIE RAPORTU 6 I. Makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru

W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru Analiza strategiczna makrootoczenia sektora spożywczego w Polsce W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru Analiza strategiczna makrootoczenia sektora spożywczego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski, Aleksander Szpor, Aleksander Śniegocki. Potencjał i bariery polskiej innowacyjności

Maciej Bukowski, Aleksander Szpor, Aleksander Śniegocki. Potencjał i bariery polskiej innowacyjności Maciej Bukowski, Aleksander Szpor, Aleksander Śniegocki Potencjał i bariery polskiej innowacyjności Warszawa 2012 Potencjał i bariery polskiej innowacyjności Maciej Bukowski, Aleksander Szpor, Aleksander

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE RAPORTU POLSKA 2030. WYZWANIA ROZWOJOWE CZYM JEST RAPORT POLSKA 2030.WYZWANIA ROZWOJOWE?

PODSUMOWANIE RAPORTU POLSKA 2030. WYZWANIA ROZWOJOWE CZYM JEST RAPORT POLSKA 2030.WYZWANIA ROZWOJOWE? PODSUMOWANIE RAPORTU POLSKA 2030. WYZWANIA ROZWOJOWE CZYM JEST RAPORT POLSKA 2030.WYZWANIA ROZWOJOWE? Przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP i raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar.

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. Dr Mariusz-Jan Radło Warszawa, 2008 --- 1 --- Opracowanie przygotowane na użytek programu badawczego "Zmiana znaczenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo