Kluczowe wyzwania w kontekście konkurencyjności, produktywności i wzrostu gospodarczego wkład Towarzystwa Ekonomistów Polskich do debaty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kluczowe wyzwania w kontekście konkurencyjności, produktywności i wzrostu gospodarczego wkład Towarzystwa Ekonomistów Polskich do debaty"

Transkrypt

1 Kluczowe wyzwania w kontekście konkurencyjności, produktywności i wzrostu gospodarczego wkład Towarzystwa Ekonomistów Polskich do debaty zainicjowanej publikacją raportu Konkurencyjna Polska Warszawa, lipiec

2 I. Podsumowanie kluczowe wnioski i rekomendacje Diagnoza: W wymiarze makroekonomicznym zewnętrzne otoczenie polskiej gospodarki będzie w nadchodzących latach pozostawać niekorzystne wzrost wielu rozwiniętych gospodarek będzie niski (strefie euro grozi trwała stagnacja). Rodzi to poważne wyzwanie dla naszego kraju, który w ostatnich 20 latach ściśle związał się z gospodarką Europy Zachodniej. Także w wymiarze strukturalnym otoczenie zewnętrzne kreuje dziś liczne wyzwania. Wraz z rozwojem technologii teleinformatycznych globalna gospodarka kurczy się, a wymiana zaczyna obejmować dobra i usługi uznawane do niedawna za niehandlowalne. W efekcie następuje utrata przywilejów wynikających z pozycji geograficznej i/lub dużego lokalnego rynku. W tradycyjnych obszarach dóbr handlowalnych narasta presja konkurencyjna, związana z ograniczonym popytem i powszechnym dążeniem do szukania rozwiązań trudnej sytuacji gospodarczej w ekspansji eksportowej. Globalizacja, rosnące tempo zmian i trwający kryzys powodują narastanie presji na sektor publiczny, który stoi przed wyzwaniami związanymi z rosnącą złożonością zagadnień i wyzwań, z jakimi trzeba się zmierzyć. W tych warunkach posiadanie sprawnie, mądrze i szybko reagującej administracji staje się istotnym elementem przewagi konkurencyjnej. Wyczerpuje się dotychczasowa formuła rozwoju polskiej gospodarki, opartego na imitacji, wytwarzaniu relatywnie prostych produktów po niskim koszcie. Po stronie popytu wyczerpały się proste rezerwy (spadek stopy oszczędności i wzrostu zadłużenia) wzrostu konsumpcji. Dodatkowo: a) będzie następowało stopniowe pogorszenie sytuacji demograficznej b) system edukacji wciąż nastawiony jest na kształcenie kadr w niewielkim stopniu dostosowane do wymogów nowoczesnej, opartej na wiedzy gospodarki, c) poziom zużycia majątku trwałego jest wysoki, a wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw niskie, d) eksport charakteryzuje niski poziom dywersyfikacji geograficznej, e) inwestycje w infrastrukturę nie będą już stanowić wystarczającego bodźca do szybkiego wzrostu produktywności w kolejnych latach. Powyższe czynniki składają się na niższe potencjalne tempo wzrostu gospodarczego w stosunku do dynamik obserwowanych w przeszłości. Co więcej, należy zgodzić się z postawioną w raporcie Konkurencyjna Polska tezą, że nasz kraj jest dziś na najlepszej drodze, by utknąć w pułapce średniego dochodu. Rekomendacje: Aby móc wyrwać się z pułapki średniego dochodu i trwale generować tempo wzrostu powyżej umownych 3 procent, niezbędne są szybkie i głębokie przekształcenia modelu polskiej gospodarki i prowadzonej polityki. Priorytetem muszą być: a) działania mające na celu zminimalizowanie skutków dla gospodarki negatywnych trendów demograficznych, b) likwidacja widocznego dziś dualizmu pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym ten pierwszy podąża za globalnymi trendami (zmuszany do tego przez globalną konkurencję), ten drugi tkwi mentalnościowo, procesowo i organizacyjnie w XX 2

3 wieku, będąc dziś największą przeszkodą w poprawie konkurencyjności gospodarki i wzroście produktywności. Głębokie zmiany modelu funkcjonowania sektora publicznego są kluczowe, ponieważ bez nich nie będzie możliwe dokonanie wielu innych, potrzebnych przekształceń, w tym wdrożenie zrębów innowacyjnej gospodarki. Punktem wyjścia dla niej jest bowiem nowoczesne, sprawnie funkcjonujące, uwzględniające najlepsze praktyki w zakresie edukacji i nauki oraz przewidywalne Państwo, tworzące sprzyjające warunki dla inwestycji firm. Zmiany sektora publicznego powinny zacząć się od zmiany perspektywy - punktem odniesienia dla wszelkich działań administracji musi stać się interes obywateli, a nie interes samej biurokracji. Na nowo należy zdefiniować funkcje państwa, zdecydować, które dobra i usługi mają być dostarczane przez sektor publiczny, które przez prywatny, a które w wyniku ich współpracy. Zmiany koncentrować się muszą na zwiększeniu elastyczności, zdolności podejmowania dobrych, długofalowych decyzji generujących możliwie najniższe koszty dostosowania dla firm i obywateli. W praktyce muszą one zapewnić: a) zwiększenie poziomu przestrzegania i egzekwowania prawa, b) ograniczenie biurokracji, c) zwiększenie stabilności rozwiązań prawnych oraz wyeliminowanie narastającej dziś niepewności co do wielkości przyszłych obciążeń (podatkowych i innych), d) takiego ukształtowania sfery edukacji i nauki, by były one w stanie elastycznie odpowiadać na potrzeby gospodarki w zakresie dostarczania właściwych zasobów, kompetencji i postaw. Te postulaty byłoby dużo łatwiej spełnić, gdyby rząd działał w oparciu o długofalową strategię i wspierany był przez wysoce elastyczną, innowacyjną i otwartą na zewnątrz administrację. W wymiarze praktycznym konieczne jest: a) rozdzielenie funkcji strategicznych, długofalowych od bieżących działań - stworzenie organu korodującego wypracowywanie strategicznych kierunków oraz monitorującego globalne najlepsze praktyki ; przedmiotem dyskusji powinno być to, czy powinien być to organ publiczny, czy też rozwiązanie na wzór Niemieckiej Rady Ekspertów Ekonomicznych, b) stworzenie instytucji - podlegającej bezpośrednio premierowi - której jedyną funkcją byłaby koordynacja dużych projektów; w gestii tej instytucji byłaby m.in. (w uzasadnionych przypadkach) komercjalizacja niektórych z tych projektów, np. poprzez utworzenie spółki celowej, c) wydzielenie centrum(ów) usług wspólnych, obsługujących całą administrację w zakresie finansowo-księgowym, HR, itp., d) scentralizowanie i elektronizacja zakupów dokonywanych przez sektor administracji publicznej (aby uzyskać efekt skali/negocjować upusty i wyeliminować nieformalne powiązania prowadzące do korupcji), e) upowszechnienie nowoczesnych kanałów komunikacji z obywatelami/firmami (call centers, Internet), w częściowym lub pełnym outsourcingu. f) wykorzystanie zmian w strukturze organizacyjnej organów administracji do weryfikacji kadr. Wehikułem zmian w sektorze publicznym powinien stać się proces jego informatyzacji (projekt e-government), rozumiany nie jako zakup/tworzenie nowych systemów, ale jako 3

4 przemodelowanie procesów i organizacji administracji. Aby ominąć ograniczenia wynikające z powszechnego dziś braku woli i zdolności przeprowadzania zmian, przekształcenia sektora publicznego wymagają włączenia w nie sektora prywatnego. Warto rozważyć koncepcję Paktu na rzecz inwestycji przedsiębiorstw, w którym rząd na bazie uzgodnień z przedsiębiorcami i pracownikami określiłby zestaw parametrów, które w najbliższych 10 latach nie mogłyby zmienić się na gorsze. W zakresie innowacyjności sektor publiczny powinien wspierać działania prowadzące do: i) wzrostu inwestycji zagranicznych o charakterze produkcyjnym, produktów wiedzochłonnych o wysokiej wartości dodanej, ii) rozwoju lokalnej innowacyjności technologicznej w obszarach, gdzie bariery wejścia są relatywnie niskie, iii) rozwoju i pobudzania lokalnej innowacyjności pozatechnologicznej (innowacyjności procesowej, w zakresie sposobów współpracy z kooperantami, organizacji produkcji czy dotarcia do klientów), iv) rozwoju innowacyjności w edukacji - w tym zakresie kluczowe wydaje się wypracowanie nowego kanonu tego, czego i jak uczyć oraz wdrożenie mechanizmów wspierających jego upowszechnianie. II. Otoczenie zewnętrzne: narastające wyzwania Globalna gospodarka rozwija się w wolnym tempie (niespełna 3% średniorocznie w ciągu ostatnich 5 lat 1 - rys. 1), co jest konsekwencją poprzedzającego globalny kryzys okresu przyspieszonego wzrostu (blisko 5% średniorocznie) opartego na ekspansji kredytowej. Perspektywy wzrostu globalnej gospodarki w nadchodzących latach nie są zbyt optymistyczne, co związane jest z m.in. z trwającym w wielu krajach (głównie rozwiniętych) procesem oddłużania sektora prywatnego, konsolidacją fiskalną, zmianami regulacyjnymi w sektorze finansowym (prowadzącymi do wzrostu kosztów finansowania i ograniczenia jego dostępności). Równocześnie działania podejmowane w krajach rozwiniętych w ramach polityki monetarnej to w dużej mierze poruszanie się po nieznanych wodach, które na różnorakich rynkach prowadzi do narastania nowych bąbli spekulacyjnych i tym samym kreowania potencjału nowych zjawisk kryzysowych. Co więcej, banki centralne mają pełną świadomość, że proces wychodzenia z obecnej ekspansji monetarnej będzie trudny i burzliwy. Z punktu widzenia naszej gospodarki istotne są również zachodzące globalnie zmiany strukturalne. Dzięki rozwojowi technologii (w tym zwłaszcza Internetu), liberalizacji handlu i spadkowi cen usług telekomunikacyjnych świat kurczy się, a istniejące odległości przestają odgrywać znaczenie. W rezultacie: Kraje, które do niedawna miały uprzywilejowaną pozycję geograficzną (np. kraje Europy Środkowo-Wschodniej, leżące blisko dużego, dojrzałego rynku Europy Zachodniej), tracą ją i stają w obliczu narastającej konkurencji jeszcze tańszych pod względem kosztów produkcji Chin czy Indii, Produkty, które jeszcze niedawno uznawane były za nie podlegające wymianie handlowej (ang. non-tradable), dziś stały się powszechnym przedmiotem obrotu (niwelując tym samym uprzywilejowaną pozycję lokalnych dostawców); odnosi się to m.in. do różnego 1 Wzrost jest głównie zasługą krajów wschodzących, w mniejszej mierze USA. Kraje Europy Zachodniej pozostają w stagnacji 4

5 rodzaju usług, które coraz częściej są przenoszone (offshoring) do krajów o niższych kosztach, W większości sektorów narasta konkurencja, co jest rezultatem obniżających się z jednej strony barier wejścia (aby sprzedawać na nowych rynkach, nie trzeba mieć dziś lokalu, magazynów itd., a jedynie stronę internetową i sieć relacji), a z drugiej rosnącej siły przetargowej klientów (szczególnie w obliczu słabego wzrostu globalnego popytu), Globalizacja zeszła z poziomu państw i firm do poziomu jednostek, które same mogą podejmować działalność na skalę globalną, ale też zagrożone są globalną konkurencją. Opisane wyżej zmiany stanowią z jednej strony zagrożenie, ale równocześnie szansę dla polskich firm, o ile tylko będą one potrafiły z niej skorzystać. Narastająca złożoność światowej gospodarki, szybki postęp technologiczny i globalny kryzys powodują narastanie presji nie tylko na sektor prywatny, ale także na sektor publiczny, który stoi przed wyzwaniami związanymi z: Rosnącą złożonością zagadnień i wyzwań, z jakimi trzeba się zmierzyć - są one coraz bardziej przekrojowe, odnoszą się do kompetencji wielu organów administracji równocześnie, Wzrastającą świadomością praw i idącymi z tym w parze rosnącymi wymaganiami obywateli oczekujących usługi dostosowanej do konkretnych potrzeb i okoliczności, Rosnącymi wymaganiami firm, które same znajdując się w obliczu globalnej presji konkurencyjnej oczekują jak najmniejszych ciężarów biurokratycznych i jak największej efektywności ze strony sektora publicznego, Koniecznością przyciągania talentów, tworzenia kadr zdolnych sprostać narastającym wyzwaniom, Presją fiskalną - koniecznością ograniczania kosztów i w efekcie tego by robić więcej za mniej. 5

6 III. Sytuacja wewnętrzna: wyczerpywanie się dotychczasowej formuły rozwoju W ostatnich kilku kwartałach wzrost gospodarczy w Polsce wyraźnie wyhamował (rys. 2). Jest to w pewnej mierze konsekwencja niekorzystnej sytuacji w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki, ale także wyczerpywania się obecnej formuły rozwoju. Dotychczasowy model rozwoju opierał się od strony podaży na: Imitacji (wymagającej nisko i średnio wykwalifikowanej siły roboczej) i powiązanej z nią produkcji przemysłowej opartej na niskich kosztach wytwarzania (pracy, energii), Tworzeniu od podstaw wielu nieistniejących wcześniej w Polsce obszarów usług (efekt postępu technologicznego, zmian struktury popytu wraz ze wzrostem dochodów społeczeństwa itp.). Z kolei od strony popytu wzrost napędzany był poprzez: Domykanie luki w infrastrukturze/majątku produkcyjnym. Równocześnie jednak udział inwestycji w środki trwałe w relacji do PKB (niespełna 20% za ostatnie 10 lat) kształtował się znacznie poniżej średniej dla krajów wschodzących (26%), w tym także w porównaniu do innych krajów naszego regionu 2 (24%). Szczególnie niepokojący jest fakt niskiego udziału wartości inwestycji przedsiębiorstw - najbardziej istotnych z punktu widzenia możliwości utrzymania wzrostu w długim okresie (ich relacja do PKB wynosiła w ostatnich 10 latach jedynie 10% 3,, podczas gdy w krajach EŚW średnio 16% - rys.3). Dane te wydają się potwierdzać opisany w raporcie Konkurencyjna Polska tzw. investment constraint, Wzrost konsumpcji związany z pozytywnymi z punktu widzenia krótkookresowego wzrostu - trendami demograficznymi 4 oraz domykaniem luki w penetracji wielu produktów (samochody, komputery itd.), Do 2009 r. zwiększanie udziału w globalnej wymianie; równocześnie jednak struktura handlu zagranicznego (import drożejących surowców i wiedzochłonnych wyrobów o wysokiej wartości dodanej w połączeniu z eksportem praco- i kapitałochłonnych wyrobów o relatywnie niskiej wartości dodanej) powodowała występowanie permanentnego deficytu handlowego (tym samym drenaż krajowych oszczędności). W związku z potrzebą utrzymywania pod kontrolą kosztów (by zachować konkurencyjność), wzrost przeciętnych dochodów w gospodarce był stosunkowo wolny. W efekcie wzrost wydatków gospodarstw był w dużej mierze pochodną malejącej skłonności do oszczędzania i rosnącego zadłużenia. Taka sytuacja prowadziła do permanentnego deficytu krajowych oszczędności (rys.4), występującego na dodatek w warunkach relatywnie niskich nakładów inwestycyjnych. Powodowało to konieczność zadłużania się gospodarki za granicą, czego odzwierciedleniem był wspomniany już wcześniej deficyt rachunku obrotu bieżących, wynoszący w latach średniorocznie 4.3% PKB. 2 Wzięto pod uwagę kraje Europy Środkowo-Wschodniej wchodzące w skład UE (bez Chorwacji) 3 W pewnej mierze ten niski udział jest pochodną mniejszego stanu potencjału produkcyjnego, co rodzi mniejsze potrzeby jego odtwarzania. Głównie jest to jednak pochodna relatywnie niskich inwestycji w nowe moce wytwórcze 4 Tzw. renta demograficzna, wynikająca z niskiego obciążenia osób wytwarzających PKB kosztami utrzymania osób w wieku przed i poprodukcyjnym efekt wchodzenia na rynek pracy licznych nowych roczników oraz malejącej dzietności 6

7 Opisany powyżej model rozwoju umożliwił wzrost PKB per capita Polski z 42% średniej w UE15 5 w 2000 r. do ponad 60% w Możliwości dalszego rozwoju w oparciu o ten model w dużej mierze już jednak wyczerpały się lub właśnie wyczerpują, gdyż: stopa oszczędności gospodarstw spadła z ok % na przełomie poprzedniej dekady w okolice 2-5% (rys.5), poziom zadłużenia znacząco wzrósł: dług sektora publicznego osiągnął poziom zbliżony do 60% PKB (rys. 6), co - w przypadku kraju wschodzącego, jakim jest Polska - oznacza, że może on zacząć stanowić zagrożenie dla dalszego, stabilnego rozwoju gospodarki 7, łączny dług firm i gospodarstw domowych 8 wzrósł z 37% PKB w 2000 r. do 78% PKB na koniec 2012 r. (rys.7), dług zagraniczny brutto wzrósł do powyżej 60% PKB, co w kontekście doświadczeń krajów Południa Europy oznacza z punktu widzenia stabilności rozwoju - niewielkie pole dla jego dalszego wzrostu, ze względu na stagnację głównych rynków eksportowych, w ostatnich latach udział Polski w globalnym handlu przestał rosnąć. Równocześnie warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii strukturalnych: sytuacja demograficzna Polski będzie się w nadchodzących latach pogarszać (rys.8) - niska dzietność prowadzić będzie do wyludnienia i starzenia się społeczeństwa, w efekcie zamiast być wsparciem dla wzrostu (tak jak miało to miejsce w minionej dekadzie) demografia stanie się dla niego rosnącym obciążeniem (maleć będzie atrakcyjność polskiego rynku dla inwestorów, rosnąć będzie obciążenie osób pozostających na rynku pracy kosztami utrzymania osób starszych), 5 Kraje UE z Europy Zachodniej 6 Warto pamiętać, że w ostatnich 5 latach konwergencja ma w dużej mierze miejsce w warunkach stagnacji/recesji UE15 7 Do tego dochodzą kwestie unijnych i krajowych ograniczeń w zakresie zwiększania relacji długu publicznego do PKB 8 Dług gospodarstw domowych w relacji do dochodów rozporządzalnych wzrósł z 10% w 2000 r. do ok. 60% w 2012 r.; penetracja kredytów konsumpcyjnych kształtuje się dziś powyżej średniej dla UE 7

8 narastają napięcia pomiędzy oczekiwaniami obywateli dalszego wzrostu dochodów/konsumpcji, koniecznością utrzymania konkurencyjności (niskie płace); chęć dalszego wzrostu konsumpcji w warunkach ograniczanego wzrostu wynagrodzeń może prowadzić do nadmiernego narastania długu gospodarstw domowych w sektorze bankowym i poza nim, na niskim poziomie pozostaje wykorzystanie zasobów pracy (rys. 9 - współczynnik aktywności zawodowej znacznie poniżej średniej unijnej, ponad 2.2 miliona zarejestrowanych bezrobotnych), co oznacza brak wystarczającej liczby projektów biznesowych w stosunku do skali gospodarki; brak ten wynika z jednej strony z ograniczonej kreatywności, braku efektywnych mechanizmów pozwalających na szybką komercjalizację innowacyjnych projektów, ale także z niesprzyjających warunków dla prowadzenia biznesu (wysokie koszty działania), system edukacji nastawiony jest na zapewnianie kadr dysponujących niskim/średnim wykształceniem, w dużej mierze niedostosowanym do wymogów nowoczesnej, opartej na wiedzy gospodarki, majątek wytwórczy w Polsce pozostaje na niskim poziomie - wartość tzw. capital stock to niespełna 3-krotność PKB, podczas gdy w większości krajów UE stanowi ona krotność; dodatkowo w Polsce mamy do czynienia z bardzo wysokim stopniem zużycia majątku ok. 50%, eksport w relacji do PKB stanowi jedynie nieco powyżej 40% (rys. 10); niski jest poziom dywersyfikacji eksportu aż 78% eksportu towarów kierowane jest do krajów UE, z których wiele stoi dziś w obliczu straconej dekady. Stosunkowo niewiele Polska eksportuje na rozwijające się dynamicznie rynki Azji i Afryki. IV. Kluczowe obszary: demografia, likwidacja dualizmu w gospodarce i zaszczepianie innowacyjności Biorąc pod uwagę wynikające z sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej - ograniczenia obecnego modelu rozwoju, istnieje pilna potrzeba znalezienia nowych źródeł wzrostu gospodarczego w Polsce. Nowa strategia rozwoju powinna koncentrować się na zapewnieniu stabilnego (bez głębokich wahań, spowodowanych np. nadmierną ekspansją kredytową i późniejszym okresem 8

9 oddłużania) wzrostu gospodarki oraz związanego z tym dalszego wzrostu przeciętnego dochodu i konwergencji w stosunku do średniego poziomu życia w UE15. Strategia ta powinna również być tak skonstruowana, aby zapewnić partycypację w korzyściach z rozwoju kraju możliwie najszerszej części społeczeństwa oraz sprawiedliwy podział korzyści pomiędzy obecne i przyszłe pokolenia - rozwój nie może się odbywać kosztem przyszłych pokoleń. W tym kontekście jednym z priorytetowych zadań musi stać się choć częściowe zneutralizowanie negatywnych konsekwencji prognozowanego spadku liczby ludności oraz przewidywanego narastającego obciążenia osób w wieku produkcyjnym. Procesy te mogą prowadzić do spirali zjawisk, w ramach której ludzie młodzi zniechęceni kosztami utrzymania osób starszych będą emigrować i ograniczać dzietność, prowadząc tym samym do coraz mniej licznych młodych pokoleń. Aby tego uniknąć, potrzeba wypracowania całościowego modelu działań, obejmującego politykę rynku pracy, emerytalną i politykę imigracyjną. Na poziomie makroekonomicznym wzrost konsumpcji prywatnej wyczerpał w ostatnich latach tkwiące w nim proste rezerwy - wzrost wydatków poprzez spadek skłonności do oszczędzania i przyrost zadłużenia. W tej sytuacji należy oczekiwać, że w nadchodzących latach będzie on znacznie silniej skorelowany ze wzrostem dochodów gospodarstw domowych 9. Aby ten wzrost dochodów wywołać, kołem zamachowym gospodarki muszą stać się inwestycje i eksport. Przekierowanie wzrostu w kierunku eksportu powinno z kolei sprzyjać wzrostowi oszczędności w gospodarce i tym samym wspierać dalszy wzrost inwestycji. Gdy inwestycje i eksport zapewnią szybszy wzrost dochodów, wówczas przyspieszyć będzie mogła także prywatna konsumpcja. Inwestycje infrastrukturalne (finansowe w dużej mierze z kolejnego budżetu UE), choć bardzo istotne dla gospodarki, nie będą już stanowić wystarczającego bodźca do szybkiego wzrostu produktywności w kolejnych latach. Z tego punktu widzenia kluczowe są inwestycje firm w potencjał wytwórczy. Te z kolei są pochodną kształtowania się relacji zysku (rentowności kapitału) do ryzyka. W globalnej gospodarce rentowność działających w danym kraju firm jest w głównej mierze pochodną: 9 W przypadku pożądanego z punktu widzenia równowagi makroekonomicznej odbudowywania stopy oszczędności, tempo wzrostu wydatków może przejściowo pozostawać poniżej poziomu wzrostu dochodów. 9

10 dostępności niezbędnych zasobów i związanych z tym bezpośrednich kosztów wytwarzania, elementów, które oddziałują na koszty działalności w sposób pośredni; stanowią one tzw. otoczenie biznesowe, na które składają się m.in. warunki prowadzenia biznesu (określone uwarunkowaniami podatkowymi, regulacjami rynku, skalą biurokracji, efektywnością sądów itd.), sieć poddostawców, kooperantów i usługodawców, skali innowacyjności oferowanych wyrobów/usług (w przypadku niskiej innowacyjności kluczowe stają się czynniki kosztowe). Z kolei na ryzyko działalności składają się m.in. takie elementy jak: stabilność polityczna, stabilność i przestrzeganie prawa oraz możliwość jego egzekwowania (uzależniona od sprawności i przejrzystości systemu sprawiedliwości), niezawodność infrastruktury (pewność dostaw energii, działania łącz internetowych, punktualność i niezawodność transportu, itp.), zmienność parametrów rynkowych (kursu walutowego, stóp procentowych itd.). O ile ostatnią grupą ryzyk firmy są w stanie zarządzać we własnym zakresie, to w przypadku pozostałych trzech zagadnień są skazane na funkcjonowanie i działania w ramach sektora publicznego 10. Biorąc pod uwagę wnioski płynące z licznych opracowań 11 (rys. 11), za główne bariery w zakresie inwestycji firm w Polsce należy dziś uznać: niekorzystne otoczenie biznesu (długotrwałe procedury, nadmierna biurokracja itd.) i związane z tym pośrednie koszty działalności 12, kwestie braku/złego stanu infrastruktury, 10 W przypadku infrastruktury rola Państwa odnosi się do prowadzonej przez niego polityki regulacyjnej 11 Np. Doing business in Banku Światowego; Global Competitiveness Index, WEF; Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości, Lewiatan 12 Mierzone nie tylko w bezpośrednim ujęciu finansowym, ale także marnotrawionego czasu 10

11 niestabilność rozwiązań prawnych oraz narastającą niepewność co do wielkości nakładanych na biznes przyszłych obciążeń (podatkowych 13 i innych 14 ), niską innowacyjność gospodarki, której jednym z istotnych powodów jest to, że edukacja i nauka nie są w stanie elastycznie odpowiadać na potrzeby gospodarki w zakresie dostarczania właściwych zasobów, kompetencji i postaw. Trzy z tych obszarów odnoszą się w pełni do funkcjonowania sektora publicznego. Czwarty obejmuje zarówno sektor publiczny jak i prywatny. Oznacza to, że kluczem do zwiększenia inwestycji biznesowych jest radyklana zmiana w organizacji i sposobie funkcjonowania Ogólna pozycja Polski w rankingu = 41 * Według World Economic Forum, miejsce pośród 144 analizowanych krajów Źródło: WEF sektora publicznego mająca na celu zwiększenie jego skuteczności, połączona z ukierunkowaniem wszystkich sfer funkcjonowania gospodarki (zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym) na większą innowacyjność. V. Niezbędne przekształcenia w sektorze publicznym Jak już wspomniano w przedstawionej powyżej części diagnostycznej, sektor publiczny może stanowić istotną przeszkodę w poprawie konkurencyjności gospodarki i wzroście produktywności. Wynika to z faktu, że to, co widoczne jest w gospodarce na poziomie makro, jest pochodną milionów pojedynczych decyzji podejmowanych codziennie przez gospodarstwa domowe, firmy i inne podmioty funkcjonujące w gospodarce (np. banki). Z kolei te pojedyncze decyzje odzwierciedlają bodźce i uwarunkowania wynikające z istniejących (i planowanych) przepisów prawnych oraz prowadzonej przez rząd i NBP polityki. W tym kontekście niezwykle istotne jest, aby podejmowaniu jakichkolwiek decyzji przez sektor publiczny towarzyszyło zrozumienie całego łańcucha ich konsekwencji dla gospodarki i społeczeństwa. W tej sytuacji jednym z największych wyzwań jest takie zaprojektowanie (i wdrożenie) wewnętrznych procesów w sektorze publicznym, by kreował on najbardziej optymalne rozwiązania; rozwiązania innowacyjne, długoterminowe (takie, które nie 13 Zbliżanie się poziomu długu publicznego do zapisanych w ustawie i konstytucji progów ostrożnościowych zwiększa ryzyko wzrostu obciążeń podatkowych 14 Np. ryzyka dla kształtowania się cen energii w związku z polityką klimatyczną UE i planami inwestycyjnymi firm energetycznych (np. równoległa realizacja dwóch programów: gazu łupkowego i energetyki atomowej, których koszty przerzucane byłyby na klientów końcowych) 11

12 załatwiają sprawy jedynie na chwilę), uwzględniające szerokie spektrum opinii oraz wiążące się z możliwie najniższymi kosztami dostosowania dla firm i obywateli. Te kluczowe warunki jest zdecydowanie łatwiej spełnić, gdy: i) rząd działa w oparciu o długofalową strategię (a nie w oparciu o krótkoterminową perspektywę), ii) wspierająca rząd administracja jest wysoce elastyczna, innowacyjna i otwarta na zewnątrz; gdy potrafi zapewnić wysoką efektywność w realizacji powierzonych zadań, przełamując przy tym formalne bariery wyznaczane przez granice urzędów, poziomów zarządzania, granicę pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, wreszcie pomiędzy poszczególnymi krajami. Przeprowadzenie zmian sektora publicznego wymaga tego by: w sektorze tym była świadomość konieczności zmian (jej budowaniu bardzo służą raporty takie jak Konkurencyjna Polska ), istniała wola ich faktycznego przeprowadzenia, istniała zdolność dokonania zmian. Dziś wola faktycznych zmian w sektorze publicznym wydaje się być mocno ograniczona. Wynika to z faktu, że jakiekolwiek zmiany w administracji zmierzające do przekształceń w sposobie jej funkcjonowania oznaczają naruszenie istniejącego status quo, naruszenie istniejących grup interesów i układów. Prowadzi to do torpedowania (mniej lub bardziej jawnego) wszystkich większych projektów reform administracji. Mocno ograniczona wydaje się również zdolność przeprowadzenia radykalnych zmian przez sam sektor publiczny. Chodzi m.in. o poziom wiedzy i kompetencji dostępnych w administracji, pozwalających na zbudowanie docelowej wizji oraz konsekwentne jej wdrożenie. W tej sytuacji skuteczne przekształcenia sektora publicznego muszą mieć charakter wszechstronny i obejmować: nowe spojrzenie na funkcjonowanie rządu, głębokie zmiany w administracji. Polska potrzebuje rządu, który: Na poziomie gospodarki formułuje jasne i ambitne cele - oprócz długofalowych planów w rodzaju Polska 2030 potrzebna jest średnioterminowa strategia, nakreślająca podstawowe cele i kierunki polityki (nie tylko makroekonomicznej, ale nawet w większej mierze strukturalnej), zwiększając tym samym przejrzystość otoczenia dla funkcjonowania firm, Stwarza - w ramach spójnego programu społeczno-gospodarczego - warunki sprzyjające realizacji tych celów, Zapewnia - w ramach wytyczonej ścieżki - stabilne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, Jest wspierany przez nowoczesny aparat administracyjny: zdolny do szybkiego wypracowywania optymalnych rozwiązań, 12

13 wysoce efektywny w zapewnianiu podstawowych usług publicznych, działający w ramach otwartej infrastruktury (mający wbudowane mechanizmy korzystania z zewnętrznej wiedzy, zlecający świadczenie części usług sektorowi prywatnemu itd.). Stworzenie nowoczesnego i efektywnego aparatu administracyjnego wymaga z kolei: Etosu sprawiającego, że punktem odniesienia dla wszelkich działań jest dobro obywateli (a nie biurokracji), Kultury korporacyjnej, kształtowanej przez wartości takie jak uczciwość, bezstronność, transparentność i odpowiedzialność, a równocześnie zachęcającej do kreatywności i innowacyjności, Właściwego zaprojektowania struktur i efektywnego zarządzania, Pozyskiwania pracowników zdolnych realizować wizję nowoczesnej administracji, a także systemu kreowania i wyłaniania liderów, Posiadania systemów motywowania i zarządzania wydajnością zapewniających, że ustalane priorytety znajdują przełożenie na codzienne działania, Systemu identyfikacji i upowszechniania najlepszych wzorców i praktyk działania na różnych szczeblach administracji. Z praktycznego punktu widzenia w kontekście istniejących wyzwań jedną z kluczowych umiejętności, jaką musi posiąść sprawna administracja staje się ta, by w natłoku spraw umieć koncentrować wysiłek na tym co ważne i podejmować właściwe decyzje i działania. W tej sytuacji trzeba umieć zapewnić jak najwięcej czasu na to, co wymaga gruntownego przemyślenia, w związku z czym rutynowe działania trzeba wystandaryzować i zautomatyzować. Jednym z kluczowych elementów przemian musi być także wypracowanie modelu zwiększenia udziału sektora prywatnego (firm i obywateli) w rozwiązywaniu problemów odnoszących się do sektora publicznego. Może to pomóc w pokonaniu bariery braku woli i zdolności przeprowadzenia rzeczywistych zmian w sektorze publicznym. Pretekstem i głównym wehikułem zmian powinien być proces informatyzacji sektora publicznego (projekty związane z e-government). W trakcie ich realizacji należy dokonać głębokiego przemodelowania organizacji administracji publicznej, a w szczególności nadać nową strukturę centralnym organom państwowym, tak aby lepiej odpowiadała ona dzisiejszym wyzwaniom i potrzebom. W procesie projektowania zmian można wykorzystać istniejące rezerwy w zakresie imitacji istniejących globalnie rozwiązań 15. Za szczególnie istotne należy uznać: wyraźne rozdzielenie funkcji strategicznych, długofalowych od bieżących działań - istnieje potrzeba stworzenia w Polsce organu koordynującego wypracowywanie długoterminowych, strategicznych kierunków działań oraz monitorującego globalne best 15 W przeciwieństwie do sektora prywatnego, w sektorze publicznym możliwości imitacji, sięgania po rozwiązania istniejące i sprawdzone w innych krajach są bardzo duże 13

14 practice ; przedmiotem dyskusji powinno być to, czy powinien być to organ publiczny, czy też rozwiązanie na wzór Niemieckiej Rady Ekspertów Ekonomicznych, służących nie tylko własnymi opiniami w ważnych kwestiach, ale również mających możliwość zlecania opracowania poszczególnych tematów instytucjom z rynku, stworzenie instytucji - podlegającej bezpośrednio premierowi - której jedyną funkcją byłaby koordynacja dużych projektów. W gestii tej instytucji byłaby m.in. (w uzasadnionych przypadkach) komercjalizacja niektórych z tych projektów, np. poprzez utworzenie spółki celowej, która bazując na ekspertach zewnętrznych nie będzie skrępowana biurokratycznymi strukturami administracji oraz brakiem woli i zdolności przeprowadzenia zmian, wykorzystanie zmian w strukturze organizacyjnej organów administracji do weryfikacji kadr (otwarty nabór do nowopowstałych urzędów, a nie przeniesienie pracowników), wydzielenie centrum(ów) usług wspólnych, świadczących na rzecz całej administracji usługi w zakresie finansowo-księgowym, HR, itp.; powinno się również dokonać oceny możliwości oddania części usług w outsourcing do sektora prywatnego, zcentralizowanie zakupów dokonywanych przez sektor administracji publicznej (aby uzyskać efekt skali i negocjować upusty) i powszechne wykorzystywanie systemów e-procurementowych, które nie tylko pozwalają na redukcję kosztów, ale ponadto zapewniają eliminację nieformalnych powiązań prowadzących do korupcji, upowszechnienie nowoczesnych kanałów komunikacji z obywatelami/firmami, takich jak call centers, interaktywne systemy głosowe (IVR) czy Internet (w częściowym lub pełnym outsourcingu). Zapewniają one nie tylko redukcję kosztów, ale także ważne efekty społeczne uwolniony czas obywateli może być wykorzystany na produktywne działania. W celu zwiększenia stabilności warunków funkcjonowania firm, warto też rozważyć koncepcję Paktu na rzecz inwestycji przedsiębiorstw, w którym rząd na bazie uzgodnień z przedsiębiorcami i pracownikami określiłby zestaw parametrów, które w najbliższych 10 latach nie mogłyby zmienić się na gorsze (np. deklaracja, że stawka podatku od dochodów przedsiębiorstw nie zostanie podniesiona z obecnego poziomu). VI. Wyzwanie innowacyjności Jak pokazują to liczne analizy i badania, wszczepienie danej gospodarce genu innowacyjności jest kwestią niezmiernie złożoną. Nie jest to z pewnością coś, co da się odgórnie zadekretować. W wymiarze praktycznym innowacyjność to złożona struktura, na którą składają się twarde (określone instytucje, system edukacji, środki na finansowanie B&R itd.) jak i miękkie elementy (np. nastawienie społeczeństwa do zmian). Zwrot polskiej gospodarki w kierunku innowacyjności wymaga: zmian w mentalności obywateli, 14

15 odpowiedniego nastawienia firm, właściwego wsparcia ze strony sektora publicznego (ale nie zastępowania sektora prywatnego). W odniesieniu do obywateli istnieje potrzeba zaszczepiania (w systemie edukacji, wzorcach zachowań itd.) nowej mentalności, które elementami powinny być: Gotowość i chęć nieustannego kwestionowania status quo - otwartość na zmiany, Właściwe wyważenie indywidualizmu (nieodłącznej cechy innowatorów) i pracy zespołowej, Wysokie wymagania wobec dostawców dóbr i usług (także publicznych) gotowość reagowania, gdy poziom satysfakcji z oferowanych dóbr/usług jest niski; taka postawa w konsekwencji motywuje producentów i usługodawców do innowacyjności. Dziś znaczna część społeczeństwa polskiego obawia się zmian, zwłaszcza w miejscu pracy. Są one powszechnie utożsamiane z ryzykiem utraty zatrudnienia. Osiągniecie nowego stanu mentalności wymaga głębokich przemian w edukacji oraz wdrożenia w praktyce zasad Flexicurity - zintegrowanej strategii równoczesnego zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa na rynku pracy. Na tę ostatnią powinny składać się działania zmierzające w kierunku: Stworzenia systemu podnoszenia kompetencji pracowników 16 przez całe życie (tak, aby obawy o pewność miejsca pracy zastąpić pewnością zatrudnienia ), Kluczowej roli aktywnych form walki z bezrobociem (np. wspierających mobilność zasobów pracy), Systemu socjalnego promującego zatrudnienie w stosunku do pozostawania biernym zawodowo. W odniesieniu do firm, w kontekście innowacyjności muszą one: Mieć motywację (bodźce) do długoterminowego inwestowania i ponoszenia związanego z tym ryzyka 17, Umieć wbudować w kulturę korporacyjną innowacyjność, rozumianą jako nieustający i wielowymiarowy (obejmujący nie tylko produkt/usługę, ale także np. sposoby jej dostarczania) proces angażujący wszystkich, a nie tylko osoby odpowiedzialne za B&R, Posiadać umiejętność zapewniania niezbędnych do innowacyjności zasobów; nie zawsze poprzez ich posiadanie, ale także poprzez współpracę (niekiedy nawet z konkurentami). W kontekście sektora publicznego wymagania w kontekście innowacyjności odnoszą się do tego, aby: 16 W tym zakresie wciąż niewykorzystane pozostają wnioski z raportu Flexicurity w Polsce diagnoza i rekomendacje pod redakcją E.Kryńskiej 17 Dziś w erze taniego pieniądza - w wielu obszarach działalności lepsze efekty przynosi inżynieria finansowa 15

16 Poprzez prowadzoną politykę stwarzał sprzyjające warunki dla innowacyjności firm i obywateli oraz dla szybkiego komercjalizowania efektów innowacji, Zapewniał czynniki produkcji (np. odpowiednio, kierunkowo wykształcone kadry), które przyczynią się do przyciągania inwestycji zagranicznych w sektorach wiedzochłonnych, Podnoszenie poziomu innowacyjności gospodarki stało się jednym z podstawowych kryteriów kształtowania każdej polityki rządu (podatkowej, ekologicznej, zamówień publicznych itd.), Umiejętnie tylko tam gdzie jest to potrzebne - korygować rynek, który nie zawsze prowadzi do optymalizacji skali innowacji w gospodarce 18, W ramach polityki regulacyjnej właściwie wyważać interesy firm zasiedziałych (ang. incumbents) i potencjalnych nowych graczy, wchodzących na rynek z nowymi modelami biznesowymi 19 (ang. disruptive business models). Z praktycznego punktu widzenia w kontekście innowacyjności priorytetem powinny być: przyciąganie inwestycji zagranicznych o charakterze produkcyjnym, produktów wiedzochłonnych o wysokiej wartości dodanej realizacja tego postulatu wymaga stworzenia właściwego klimatu dla działalności biznesowej w Polsce (opisanych w części IV), ale także zmiany polityki wspierania inwestycji 20, rozwój lokalnej innowacyjności technologicznej w obszarach, gdzie bariery wejścia są relatywnie niskie (np. w zakresie oprogramowania), rozwój i pobudzanie lokalnej innowacyjności pozatechnologicznej - chodzi o innowacyjność procesową, o innowacyjne sposoby współpracy z kooperantami, organizacji produkcji czy dotarcia do klientów. Na tego typu innowacje nie potrzeba z reguły dużego kapitału, a korzyści mogą być znaczące, rozwój innowacyjności w edukacji - w tym zakresie kluczowe wydaje się wypracowanie nowego kanonu tego, czego i jak uczyć oraz wdrożenie mechanizmów wspierających jego upowszechnianie. Budowanie innowacyjnej gospodarki to z reguły wyzwanie na lata. Im szybciej podejmie się właściwe działania, tym szybciej widoczne będą ich efekty. Bez transformacji do gospodarki opartej na wiedzy, Polska z pewnością utknie w pułapce średniego dochodu. 18 Dzieje się tak np., gdy większość korzyści z innowacji przypada nie bezpośrednio innowatorowi, ale społeczeństwu 19 Zbytnia ochrona interesów firm zasiedziałych może spowalniać proces adaptacji proefektywnościowych rozwiązań w gospodarce. Przykładem takiej sytuacji jest wzrost luki produktywności w wielu krajach Europy Zachodniej wobec USA, związany z ograniczoną skalą rewolucji telekomunikacyjno-informatycznej (efekt ochrony incumbents) 20 Dziś wielkość pomocy jest w większej mierze uzależniona od zdeklarowanej wielkości zatrudnienia, co powoduje, że z tego punktu widzenia zagraniczne firmy nie mają bodźców do lokowania innowacyjnej produkcji, bardziej opłaca się im lokować prostą produkcję o wysokim zaangażowaniu pracy 16

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Polski

Sytuacja gospodarcza Polski Sytuacja gospodarcza Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 4 czerwca 2014 r. Plan prezentacji I. Bieżąca sytuacja polskiej gospodarki II. III. Średniookresowa perspektywa wzrostu gospodarczego polskiej

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

D Huto. UTtt. rozsieneoia o Somne

D Huto. UTtt. rozsieneoia o Somne D Huto UTtt rozsieneoia o Somne Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2007 Wstęp 9 ROZDZIAŁ I Zarys teoretycznych podstaw unii monetarnej 15 1. Główne koncepcje i poglądy teoretyczne 15 1.1. Unia monetarna

Bardziej szczegółowo

25+ OD PODWYKONAWCY DO KREATORA,

25+ OD PODWYKONAWCY DO KREATORA, 25+ OD PODWYKONAWCY DO KREATORA, CZYLI JAK ZAPEWNIĆ POLSCE KOLEJNE 25 LAT SUKCESU Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Warszawa, Grudzień 2014 AGENDA Gdzie jesteśmy dziś i gdzie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce?

Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce? Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce? Rafał Antczak Członek Zarządu Deloitte Consulting S.A. Europejski Kongres Finansowy Sopot, 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

9650/17 ppa/mf 1 DGG 1A

9650/17 ppa/mf 1 DGG 1A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 maja 2017 r. (OR. en) 9650/17 WYNIK PRAC Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Dotyczy: Europejski semestr 2017: ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EM 340 Konkluzje Rady

Bardziej szczegółowo

PĘTLE ROZWOJU O POLITYCE GOSPODARCZEJ POLSKI

PĘTLE ROZWOJU O POLITYCE GOSPODARCZEJ POLSKI PĘTLE ROZWOJU O POLITYCE GOSPODARCZEJ POLSKI Sytuacja gospodarcza na przełomie poprzedniej i obecnej dekady bardzo wysokie i gwałtownie rosnące bezrobocie bardzo niska stopa aktywności zawodowej niska

Bardziej szczegółowo

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Prezentacja wyników badań Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Uniwersytet Warszawski PERSPEKTYWA PREZESÓW Badanie zrealizowane w okresie marzec-kwiecień 2014. Skierowane do prezesów 500 największych firm

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI 2016 POLSKA W PUŁAPCE ŚREDNIEGO DOCHODU. DNB Bank Polska S.A.

KIERUNKI 2016 POLSKA W PUŁAPCE ŚREDNIEGO DOCHODU. DNB Bank Polska S.A. KIERUNKI 2016 POLSKA W PUŁAPCE ŚREDNIEGO DOCHODU DNB Bank Polska S.A. Pułapka średniego dochodu naturalnym etapem rozwoju W 2 połowie XX w. najczęściej porównywano kraje Azji i Ameryki Łacińskiej Pojawienie

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 12 maj 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Globalizacja a nierówności

Globalizacja a nierówności Wykład 11 Globalizacja a nierówności Plan wykładu 1. Wpływ nierówności na wzrost 2. Ewolucja nierówności 3. Efekty globalizacji 4. Nierówności a kryzys i powolne ożywienie 1 1. Wpływ nierówności na wzrost

Bardziej szczegółowo

Wolność gospodarcza a tempo wzrostu gospodarki. Wiktor Wojciechowski

Wolność gospodarcza a tempo wzrostu gospodarki. Wiktor Wojciechowski Wolność gospodarcza a tempo wzrostu gospodarki Wiktor Wojciechowski Plan wykładu: Od czego zależy tempo wzrostu gospodarki? W jakim tempie rosła polska gospodarka w ostatnich latach na tle krajów OECD?

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochodu narodowego Analiza krótkookresowa Produkcja potencjalna i faktyczna Produkcja potencjalna to produkcja, która może być wytworzona w gospodarce przy racjonalnym wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku).

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Zadanie 1 Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Składniki PKB Wielkość (mld) Wydatki konsumpcyjne (C ) 300 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE.

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE. A. BEZPOŚREDNI 1. Poprzez działalność produkcyjną lub usługową import technologii ze spółki macierzystej i wykorzystywanie jej w procesie produkcyjnym prowadzenie działalności w branżach wysokiej techniki

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania strategiczne, instytucjonalne i finansowe

Wyzwania strategiczne, instytucjonalne i finansowe Jak przygotować się do roku 2020? Wyzwania strategiczne, instytucjonalne i finansowe Dr Piotr Żuber VII Konferencja Krakowska Polska jako europejskie laboratorium polityki rozwoju Polska w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Branża cukrownicza w Polsce w obliczu zmian w 2017 r.

Branża cukrownicza w Polsce w obliczu zmian w 2017 r. Marcin Mucha Związek Producentów Cukru w Polsce Konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej", Toruń, 25 czerwca 2015 r. Plan prezentacji 1. Sytuacja w branży UE / świat 2. Branża

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka - trendy i prognozy-

Polska gospodarka - trendy i prognozy- Polska gospodarka - trendy i prognozy- Mirosław Gronicki Jerzy Hausner Gdynia, 9 października 2009 r. Plan wystąpienia 1. Otoczenie makroekonomiczne. 2. Wewnętrzne przyczyny spowolnienia gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład VIII Strategia lizbońska Pomyśl tylko, czym mogłaby być Europa. Pomyśl o wrodzonej sile naszej rozszerzonej Unii. Pomyśl o jej niewykorzystanym potencjale

Bardziej szczegółowo

Ankieta MFW: Wschodząca Europa widzi silniejszy wzrost przed sobą, ale stoi w obliczu nowych typów ryzyka

Ankieta MFW: Wschodząca Europa widzi silniejszy wzrost przed sobą, ale stoi w obliczu nowych typów ryzyka Ankieta MFW: REGIONALNE KWESTIE GOSPODARCZE Wschodząca Europa widzi silniejszy wzrost przed sobą, ale stoi w obliczu nowych typów ryzyka Ankieta MFW: 13 listopada 2015 Pracownicy szybu wydobycia ropy naftowej

Bardziej szczegółowo

Efektywność zużycia energii

Efektywność zużycia energii Efektywność zużycia energii Zmiany indeksów cen energii i cen nośników energii oraz inflacji Struktura finalnego zużycia energii w Polsce wg nośników Krajowe zużycie energii elektrycznej [GWh] w latach

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Szwecji na 2015 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Szwecji na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2015 r. COM(2015) 276 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Szwecji na 2015 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego

Bardziej szczegółowo

Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie. Globalny kontekst zarządzania. Otoczenie kulturowe i wielokulturowe

Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie. Globalny kontekst zarządzania. Otoczenie kulturowe i wielokulturowe Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie Globalny kontekst zarządzania Otoczenie kulturowe i wielokulturowe Źródło: opracowano na podstawie R.W.Gryffin, Podstawy zarządzania organizacjami.

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE KWESTIE EKONOMICZNE NA WIOSNĘ 2015 R. O Centralnej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej Europie (ang. CESEE)

REGIONALNE KWESTIE EKONOMICZNE NA WIOSNĘ 2015 R. O Centralnej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej Europie (ang. CESEE) REGIONALNE KWESTIE EKONOMICZNE NA WIOSNĘ 2015 R. O Centralnej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej Europie (ang. CESEE) Godzenie konsolidacji finansowej i wzrostu Podczas gdy większość krajów CESEE w dalszym

Bardziej szczegółowo

Gdzie drzemią rezerwy wzrostu gospodarczego w Polsce?

Gdzie drzemią rezerwy wzrostu gospodarczego w Polsce? Gdzie drzemią rezerwy wzrostu gospodarczego w Polsce? Wiktor Wojciechowski Invest Bank Jesienna Szkoła Leszka Balcerowicza listopad 2012 Plan wykładu: Czy w ostatnich latach tempo wzrostu gospodarki w

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w okresie transformacji w Polsce. Kacper Grejcz

Bezrobocie w okresie transformacji w Polsce. Kacper Grejcz Bezrobocie w okresie transformacji w Polsce Kacper Grejcz Plan prezentacji: 1. Wprowadzenie 2. Analiza PKB i bezrobocia lat 1990-1998 3. Bezrobocie transformacyjne 4. Prywatyzacja oddolna i odgórna 5.

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja Dr Grzegorz Baran, Instytut Spraw Publicznych UJ Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych Teza cele konstrukcja realizacja Teza Zakorzenienie modelu działania organizacji publicznej

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 ONLINE TRADING www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe 1. Wzrost na świecie i oczekiwania 2. Chiny zagrożeniem numer jeden dla światowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Monitorujący Komitet BCC:

Monitorujący Komitet BCC: Monitorujący Komitet BCC: Program stabilizacyjno-ratunkowy finansów publicznych Warszawa, 18 października 2010 r. Program dostępny jest w Internecie: www.bcc.org.pl Analizy ekonomistów nie pozostawiają

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Chorwacji. {SWD(2013) 523 final}

Zalecenie ZALECENIE RADY. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Chorwacji. {SWD(2013) 523 final} KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.12.2013 r. COM(2013) 914 final Zalecenie ZALECENIE RADY mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Chorwacji {SWD(2013) 523 final} PL PL Zalecenie

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i instrumenty wspierające odporność gospodarczą miast i regionów

Uwarunkowania i instrumenty wspierające odporność gospodarczą miast i regionów Uwarunkowania i instrumenty wspierające odporność gospodarczą miast i regionów W ramach projektu: Economic Crisis: Resilience of Regions ESPON 2013 Warszawa, 26 czerwca 2013 Grzegorz Masik Cele projektu:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA Wpływ polityki stabilizacyjnej na przedsiębiorstwa ZAŁOŻENIA: 1. Mała gospodarka, analizowana w dwóch wariantach: Gospodarka zamknięta, Gospodarka otwarta.

Bardziej szczegółowo

Unijna polityka wsparcia sektora żywnościowego po 2013 roku

Unijna polityka wsparcia sektora żywnościowego po 2013 roku Renata Grochowska Unijna polityka wsparcia sektora żywnościowego po 2013 roku Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna Kraków, 25 października 2013 r. 1 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

POLSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I ODZIEśOWY ANALIZA SWOT

POLSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I ODZIEśOWY ANALIZA SWOT POLSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I ODZIEśOWY ANALIZA SWOT Anna Raulin, Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Warsztaty pt. Konkurencyjność polskiego sektora tekstylnego i skórzanego wobec importu towarów z Chin i innych

Bardziej szczegółowo

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami.

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami. Unia walutowa korzyści i koszty rzystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami. Korzyści: Eliminacja ryzyka kursowego i obniżenie ryzyka makroekonomicznego obniżenie stóp procentowych

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizbońska przyczyny-cele-skuteczność polskie priorytety. Dr Mariusz-Jan Radło Polskie Forum Strategii Lizbońskiej

Strategia Lizbońska przyczyny-cele-skuteczność polskie priorytety. Dr Mariusz-Jan Radło Polskie Forum Strategii Lizbońskiej Strategia Lizbońska przyczyny-cele-skuteczność polskie priorytety Dr Mariusz-Jan Radło Polskie Forum Strategii Lizbońskiej Przyczyny przyjęcia Strategii Lizbońskiej PKB per capita UE15 (%PKB per capita

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Inwestować czy przeczekać?

Inwestować czy przeczekać? Inwestować czy przeczekać? prezentacja dla uczestników Zachodniopomorskiego Dnia Instrumentów Inżynierii Finansowej Jakub Wojnarowski 26 października 2016 O Lewiatanie - jesteśmy głosem biznesu Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Leona Koźmińskiego Wprowadzenie (1) Celem artykułu jest

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ EUROPA 2020 Europa 2020 to unijna strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zapoczątkowana w 2010 roku. W obliczu stale zmieniającej się zglobalizowanej rzeczywistości niezbędnym jest funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R.

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Rada Polityki Pieniężnej OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. Rada Polityki Pieniężnej dyskutowała przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE

Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE CZY ENERGIA JEST DROGA? Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE ( Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 4/2004) Namacalnym efektem działalności

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo