Formy zatrudnienia sposobem redukcji kosztów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formy zatrudnienia sposobem redukcji kosztów"

Transkrypt

1 Formy zatrudnienia sposobem redukcji kosztów

2 Czynniki wpływające na rynek pracy rosnąca konkurencja na rynku dóbr i usług, szybkie tempo zmian w technologii i technice procesów produkcyjnych, rosnący wskaźnik starzenia się społeczeństwa, ujemny przyrost naturalny, rosnący stopień aktywności zawodowej kobiet, zmieniający się charakter rodziny, zwiększenie liczby rodzin niepełnych, presja konkurencji, dążenie do wydłużania czasu pracy firm pod hasłem społeczeństwo 24 godzinne, wzrost zapotrzebowania na usługi poza tradycyjnymi godzinami pracy, przykładanie coraz większej wagi do równowagi praca-życie,

3 Elastyczność form zatrudnienia Elastyczność funkcjonalna to umiejętność (tak pracodawców, jak i pracowników) płynnej zmiany zadań w zależności od potrzeb. W przypadku pracowników elastyczność funkcjonalna przejawia się w ich szerokich zainteresowaniach i umiejętnościach, w gotowości do zmiany realizowanych projektów lub awansu poziomego (czyli przejścia do innego działu firmy) Elastyczność numeryczna to narzędzie pracodawcy pozwalające na płynne dostosowanie liczby zatrudnionych do bieżącego zapotrzebowania przy pomocy jak niestandardowych form zatrudnienia: umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa na czas określony, praca czasowa.

4 Korzyści z elastycznych form zatrudnienia Redukują koszty utrzymania pracownika Umożliwiają utrzymanie kadr, których finansowanie w pełnym wymiarze jest zbyt obciążające dla pracodawcy, a ich utrata zbyt kosztowna, Poprzez zachowanie stosunku pracy z pracownikiem, pozwalają na utrzymanie dostępu do jego wiedzy i doświadczeń, ograniczenie kosztów rekrutacji oraz przeszkolenia nowych osób, Budują lojalność względem pracodawcy, która może być szczególnie istotna przy przyszłej poprawie sytuacji ekonomicznej,

5 Formy zatrudnienia Typowe Nietypowe Umowa o pracę na czas nieokreślony Pracownicze (umowy terminowe, niepełny etat, telepraca, praca dzielona, work-sharing, praca rotacyjna) Niepracownicze (Umowy cywilnoprawne, Samozatrudnienie) Pozostałe (Praca tymczasowa, Praca nakładcza)

6 Elastyczne formy pracownicze Umowy terminowe Elastyczny czas pracy Elastyczne miejsce pracy

7 Elastyczny czas pracy flexi-time ruchoma godzina rozpoczynania pracy, praca na pół etatu praca dzielona Job sharing możliwość wydłużenia czasu pracy w ciągu doby, zmniejszenie liczby dni pracy w tygodniu, praca w porze nocnej nawet powyżej 8 godzin ( z wyjątkami) wynagrodzenie płatne ryczałtem, praca zmianowa, zadaniowy czas pracy, praca weekendowa, przesunięcie godzin pracy z powodu przerwy na lunch, przerywany czas pracy, wydłużenie dopuszczalnej normy pracy w godzinach nadliczbowych, dostosowanie długości okresu rozliczeniowego do warunków wykonywania pracy

8 System pracy dzielonej job sharing Podział miejsca pracy w pełnym wymiarze godzin pomiędzy dwóch pracowników Dwie osoby wykonują pracę w określonym wymiarze czasowym, dzieląc odpowiedzialność równomiernie między siebie Podział miejsca pracy w pełnym wymiarze godzin pomiędzy dwóch pracowników 50:50 Podział funkcjonalny: ze względu na poziom kwalifikacji, staż, doświadczenie

9 Shared responsibility (wspólna odpowiedzialność) Nie ma podziału obowiązków, partnerzy są wymienni Wymaga wysokiego poziomu wzajemnej komunikacji, koordynacji i dobrego dopasowania partnerów Divided responsibility (podzielona odpowiedzialność) Każdy partner ma swoje obciążenie lub projekt, którym zajmuje się w godzinach pracy Korzystne gdy partnerzy nie znają się dobrze Unrelated responsibility Pracownicy pracują w tym samym dziale nad tym samym projektem ale wykonują wyodrębnione zadania Korzystne gdy partnerzy mają różne umiejętności

10 Job-sharing zalety Job-sharing wady Różnorodne umiejętności i doświadczenia w ramach jednej pensji, różne poglądy na pracę, wzajemny monitoring, wsparcie Poprawa konkurencyjności poprzez zmniejszenie kosztów Redukcja kosztów Zwiększone możliwości utrzymania wysoko wykwalifikowanych kadr Trudniejsza rekrutacja pracowników Możliwe zwiększenie kosztów (szkolenie, miejsce pracy) Możliwe konflikty między partnerami Trudności w indywidualnej ocenie pracowników Zwiększona terminowość realizacji zadań Poprawa motywacji pracowników

11 Work sharing - okresowa redukcja czasu pracy Okresowa redukcja czasu pracy dokonywana za zgodą pracowników Cel: uniknięcie zwolnień Zalety: Redukcja kosztów Możliwość utrzymania wysoko wykwalifikowanych kadr Unikanie negatywnych sytuacji związanych ze zwalnianiem pracowników, wypłacaniem odpraw

12 Miejsce elastycznego zatrudnienia Siedziba pracodawcy lub inne stałe miejsce Koszt: właściwe warunki pracy bhp, ppoż, wymogi dot. obiektów budowlanych, dbałość o stan techniczny, czystość i porządek, ponosi koszty podróży służbowej, Obszar geograficzny Koszt środki pracy (np. wyposażenie w samochód, zwrot kosztów użytkowania samochodu prywatnego), koszty ochrony indywidualnej, które wynikają ze specyfiki pracy, brak kosztów podróży służbowej - nie jest podróżą służbową stałe wykonywanie zadań w różnych miejscach i terminach, jeśli ich wyboru dokonuje każdorazowo sam pracownik w ramach uzgodnionego rodzaju pracy - wyrok WSA z 2001 r. I PKN 350/00

13 Telepraca Forma świadczenia pracy na odległość przy pomocy nowoczesnych technik informatycznych i telekomunikacyjnych, w dowolnej odległości od miejsca gdzie jest tradycyjnie rozliczana Stosunek pracy art.67 (5) art. 67 (17) ustawy z dnia r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94) Umowy cywilnoprawne Praca nakładcza Samozatrudnienie

14 Telepraca Telepraca domowa Telepraca mobilna praca u klienta Telepraca przemienna w domu pracownika i w miejscu prowadzenia działalności przez pracodawcę Tele-chatki telecentra na obszarach wiejskich Telecentra praca zespołowa w formie wirtualnych biur

15 Zatrudnienia wysokiej klasy specjalistów Ograniczenie wydatków związanych z prowadzeniem biura, zmniejszenie obowiązków w zakresie bhp Zatrudniania osób mieszkających w dużych odległościach, osób z regionów o niższym poziomie płac, osób niepełnosprawnych Ograniczenie kosztów osobowych przez wyeliminowanie wynagrodzeń z tytułu nadgodzin Ograniczenie wpływu zmiany siedziby na fluktuację pracowników Zwiększenie elastyczności godzin pracy Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez elastyczność rozproszonych zespołów Zatrzymanie wykwalifikowanych pracowników

16 Telepraca - wady trudności w znalezieniu pracowników o pożądanych cechach osobowościowych (samodyscyplina, organizacja czasu i pracy) braku możliwości szybkiego kontaktu zmniejszenie możliwości kontroli obawa o bezpieczeństwo danych konieczność ubezpieczenia sprzętu, pokrycia kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu, zapewnienie pomocy technicznej i niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi sprzętu awaria sprzętu zacieranie granic między czasem pracy a czasem prywatnym

17 Zatrudnianie rotacyjne (job rotation) Przechodzenie pracowników systematycznie przez różne stanowiska pracy w przedsiębiorstwie, w celu rozwoju i pogłębiania umiejętności i doświadczeń Praca rotacyjna może być wykonywana w ramach jednego rodzaju pracy lub w zakresie dwóch lub kilku rodzajów pracy, w różnych komórkach organizacyjnych i/lub na różnych stanowiskach Wyrok SN z r., I PZP 4/77 nie narusza przepisów prawa pracy ustalenie [ ], że przez określoną liczbę godzin normalnego wymiaru czasu pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania na rzecz pracodawcy jednego rodzaju pracy, a przez pozostałe godziny czasu pracy innego, oznaczonego rodzaju pracy

18 wewnętrzne polega na przechodzeniu pracowników przez różne stanowiska pracy w przedsiębiorstwie zewnętrzne zatrudnianie na zastępstwo osób bezrobotnych, po to by w tym czasie szkolić pracowników stałych zatrudnianie na praktykę zawodową

19 Formy cywilnoprawne Umowa zlecenia (art k.c.) Umowa o dzieło (art k.c.) Umowa agencyjna (art (9) k.c.)

20 Stosunek pracy czy umowa cywilnoprawna Stałe miejsce pracy Stałe godziny pracy Wykonywanie pracy w podporządkowaniu Osobiste świadczenie pracy Wykonywanie pracy za wynagrodzeniem

21 Umowa zlecenia Brak uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy Łatwość rozwiązania umowy, Nie zawsze obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne KUP 20%, Odpłatny lub nieodpłatny charakter Art.738 kc zezwala na wprowadzenie klauzuli o zastępstwie Ryzyko gospodarcze ponosi przyjmujący zlecenie Umowa o dzieło Brak uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy Łatwość rozwiązania umowy, Odpłatny charakter Nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego KUP 20%, 50%, Wynagrodzenie może być ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie ma prawa żądać podwyższenia wynagrodzenia (art.632 kc) Ryzyko gospodarcze ponosi przyjmujący zamówienie Umowa agencyjna Odpłatny charakter -jeżeli sposób wynagrodzenia nie został w umowie określony, agentowi należy się prowizja art. 758(1) Każda ze stron może żądać od drugiej pisemnego potwierdzenia treści umowy oraz postanowień ją zmieniających lub uzupełniających. Zrzeczenie się tego uprawnienia jest nieważne art. 758(2) Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślonyod 1 do 3 miesięcy Ryzyko gospodarcze ponosi przyjmujący zamówienie

22 Na co należy uważać (umowa zlecenia, umowa o dzieło) Osobom zatrudnionym na umowy cywilnoprawne trzeba zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy (art. 304 Kodeksu pracy) W przypadku świadczenia zlecenia i pracy na rzecz tego samego pracodawcy umowa zlecenie staje się podstawą płacenia składek ZUS, a kwotę wypłaty traktuje się jako element wynagrodzenia ze stosunku pracy Zlecenie a działalność gospodarcza - jeżeli zlecenie nie znajduje się w przedmiocie działalności gospodarczej, zgłoszonym przez przedsiębiorcę do CEiDG lub KRS, to jest prawdopodobne, że przedsiębiorca świadczył zlecenie prywatnie

23 Kontrakt menedżerski Jako umowa pracę Wszystkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa pracy podlega ubezpieczeniom na zasadach obowiązujących umowy o pracę Kontrakt menedżerski Jako umowa cywilnoprawna Umowa o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o umowie-zleceniu, osoba wykonująca taką umowę podlega ubezpieczeniom społecznym na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców, Podatkowo stanowi działalność wykonywaną osobiście art. 10 ust. 1 pkt 2 updof

24 Praca na wezwanie Dyspozycyjność Ryzyko braku zleceń Praca na wezwanie Brak uregulowań prawnych W ramach umowy o pracę może być realizowana jako dyżury pracownicze (art. 151 (5) k.p.

25 Praca tymczasowa Ustawa z dnia r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2003 r. nr 166 poz. 1608) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia (Dz.U. z 2009 r. nr 17, poz.91)

26 Agencja pracy tymczasowej (APT) przedsiębiorstwem, którego działalność polega na rekrutacji, selekcji, zatrudnianiu i stawianiu do dyspozycji użytkownika osób fizycznych o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach, na podstawie umowy na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy zawartej pomiędzy agencją pracy tymczasowej a użytkownikiem Pracodawca użytkownik Pracodawca lub podmiot wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez APT zadania i kontrolujący ich wykonanie Pracownik tymczasowy Pracownik zatrudniony przez APT w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika

27 Praca tymczasowa charakter sezonowy, okresowy, doraźny której wykonanie przez pracowników zatrudnionych nie byłoby możliwe której wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika okres wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika w okresie obejmującym 36 miesięcy nie może przekroczyć 18 miesięcy art. 20 ust.1 ustawy Wyjątek wykonywanie zadań należących do nieobecnego pracownika okres pracy nie może przekroczyć 36 miesięcy

28 Praca tymczasowa Zastępstwo pracowników etatowych Nietypowe projekty wymagające specyficznych umiejętności, kwalifikacji, realizacja dodatkowych zamówień Sezonowość wzrost zapotrzebowania na personel w związku ze zwiększonym popytem Ograniczenie w tworzeniu nowych etatów firma ma narzucony określony limit etatów, a potrzebny jest dodatkowy personel wspomagający działania określonych działów

29 Obowiązki użytkownika Uzgadnia na piśmie z APT rodzaju pracy, wymagań kwalifikacyjnych, okresu wykonywania pracy, wymiaru czasu pracy, miejsca wykonywania pracy art. 9 ust.1-2 Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, odzież ochronną, napoje i posiłki profilaktyczne, szkolenia bhp art. 9 ust.2a Informuje o ryzyku zawodowym - art Prowadzi ewidencję czasu pracy art. 14 ust.2 pkt 2 Informuje pracownika tymczasowego o wolnych stanowiskach pracy art.23 ust.3 Umożliwia dostęp do szkoleń - art.15 ust.2 Informuje reprezentatywną organizację związkową o zamiarze powierzenia pracy pracownikowi agencji pracy tymczasowej

30 Korzyści użytkownika Ograniczenie kosztów rekrutacji, kosztów ogłoszeń, selekcji, sprawdzania kwalifikacji, sporządzania umów Brak obowiązku prowadzenia dokumentacji pracowniczej, Agencja pracy tymczasowej zobowiązana jest do naprawienia szkody wyrządzonej pracodawcy użytkownikowi przez pracownika tymczasowego zgodnie z przepisami o odpowiedzialności materialnej art. 19 Krótki okres wypowiedzenia umowy 3 dni lub 1 tydzień Nie stosuje się przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników art.6 Umowa zawarta z kobietą w ciąży, nie zostanie automatycznie przedłużona do dnia porodu art. 13 ust.3 Kolejne zatrudnienie tego samego pracownika nie będzie oznaczało zawarcia umowy na czas nieokreślony, gdy poprzednie dwie umowy Agencja zawarła z pracownikiem na czas określony w odstępie czasu nie dłuższym niż jeden miesiąc art. 21

31 Ograniczenia Ograniczenie czasu zatrudnienia pracowników tymczasowych 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy (wyjątek zastępstwo 36 miesięcy) Po okresie wykonywania pracy tymczasowej, praca u tego samego pracodawcy użytkownika może być realizowana nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy art.20 Pracownikowi tymczasowemu nie można powierzyć pracy szczególnie niebezpiecznej art. 8 pkt 1 Pracownikowi tymczasowemu nie można powierzyć pracy na stanowisku, na którym w okresie 3 miesięcy poprzedzającym zatrudnienie zwolniono pracownika z przyczyn niedotyczących pracowników art.8 pkt 3 Nie można czasowo powierzyć pracownikowi tymczasowemu wykonywania innej pracy niż określona w umowie ani powierzyć mu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu art. 14 ust.2 pkt 3

32 Urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy- art. 174(1) k.p. Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Podstawą zatrudnienia pracownika u nowego pracodawcy nie jest samo porozumienie zawarte pomiędzy pracodawcami, lecz odrębny terminowy stosunek pracy.

33 Praca nakładcza Rozporządzenie z dnia r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz. U. z 1976 r. nr 3, poz. 19) w związku z art.303 kp Pośrednia forma pomiędzy zatrudnieniem pracowniczym a zatrudnieniem na podstawie prawa cywilnego Polega na wytwarzaniu przedmiotów lub części z powierzonego przez nakładcę materiału albo na świadczeniu usług na polecenie zlecającego Praca może być wykonywana w domu lub lokalu nakładcy w dowolnie ustalonym czasie, samodzielnie lub przy pomocy innych osób, bez nadzoru nakładcy

34 Praca nakładcza Umowa zawierana jest na piśmie na okres próbny (max 3 miesiące), na czas określony, na czas wykonania określonej pracy lub na czas nieokreślony W umowie strony określają minimalną miesięczną ilość pracy, której wykonanie należy do obowiązków wykonawcy powinno zapewnić uzyskanie co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia, Wypowiedzenie umowy za dwutygodniowym (na okres próbny), za miesięcznym (na czas nieokreślony) wypowiedzeniem Ograniczona dopuszczalność wypowiedzenia umowy (ochrona przysługuje w okresie urlopu wypoczynkowego, w okresie nieobecności spowodowanej chorobą, chroniona jest również kobieta w ciąży) nie przewidziano możliwości wypowiedzenia umowy na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy Przysługuje większość uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy

35 Praca nakładcza korzyści dla nakładcy (pracodawcy) Brak konieczności utrzymania miejsca pracy Możliwość łatwiejszego niż w przypadku umowy o pracę rozwiązania umowy brak konieczności uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony Brak obowiązku opłacania ubezpieczenia wypadkowego, ubezpieczenia chorobowe jest dobrowolne Brak ewidencji czasu pracy, nadgodzin

36 Praktyki absolwenckie Praktykę może odbywać osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum (w tym szkołę za granicą, której świadectwo uznane jest za równorzędne świadectwu ukończenia polskiego gimnazjum) i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. 2009r. nr127, poz.1052)

37 Korzyści podmiotu przyjmującego na praktykę Praktyka może odbywać się nieodpłatnie lub odpłatnie, z zastrzeżeniem, że wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli aktualnie kwoty zł). Praktykant nie jest pracownikiem - nie mają do niego zastosowania regulacje prawa pracy, za wyjątkiem przepisów dotyczących równego traktowania i wybranych przepisów dotyczących czasu pracy Gdy praktyka odbywana jest nieodpłatnie - umowa może być rozwiązana na piśmie w każdym czasie, natomiast w razie praktyki odpłatnej - z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Nie ma obowiązku zatrudnienia tej osoby Odbywanie praktyki nie jest tytułem do ubezpieczeń

38 Staż dla bezrobotnych Rozporządzenie z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu dla bezrobotnych, wydane na podstawie art.53 ust.9 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Staż - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą (art. 2 ust. 1 pkt 34 i art. 53 ust. 1a-2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w zawartej umowie Okres stażu nie krótszy niż 3 miesiące, nie dłuższy niż 6 lub 12 miesięcy

39 Korzyści jakie uzyskuje podmiot przyjmujący na staż Pracodawca jest organizatorem stażu Pracodawca może we wniosku składanym do PUP w sprawie zawarcia umowy o odbycie stażu może wskazać imiennie bezrobotnego, którego zamierza przyjąć Brak kosztów wynagrodzenia oraz obciążeń składkowych (w okresie stażu wypłacane jest stypendium z Funduszu Pracy na warunkach określonych w ustawie 120% zasiłku dla bezrobotnych)

40 Prace interwencyjne Pracodawca może złożyć wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych do PUP Starosta może skierować bezrobotnych do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres do 24 miesięcy lub do 4 lat oraz dokonać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne art. 59 ustawy o promocji zatrudnienia Pracodawca zawiera z bezrobotnymi, którzy będą wykonywać prace interwencyjne, umowy o pracę Zasady organizowania prac interwencyjnych reguluje rozporządzenie z dnia r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2009r. Nr 5 poz.25)

41 Samozatrudnienie Świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Działalność osoby, na własny rachunek, która przyjmuje i realizuje zadania od jednego lub kilku zleceniodawców, w siedzibie jego firmy lub poza nią, Przedsiębiorca podejmujący się wykonania określonej usługi działa w dużym stopniu niezależnie od zleceniodawcy brak podporządkowania

42 Warunki, których łączne zaistnienie wyłącza świadczenie pracy w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej Odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat podejmowanych czynności oraz ich wykonanie ponosi zlecający, Są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności Ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością ponosi zlecający Art.5b u.p.d.o.f.

43 Korzyści dla dającego zlecenie Brak uprawnień pracowniczych Brak gwarancji wynagrodzenia Brak uprawnień do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe Nie ponosi kosztów ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego Odpowiedzialność gospodarczą ponosi przyjmujący zlecenie Korzyści dla przyjmującego zlecenie Możliwość świadczenia usług na rzecz kilku podmiotów, Swoboda w organizacji własnej pracy Możliwe powierzenie wykonania usług innej osobie Możliwość wyboru formy opodatkowania

44 Osoby luźno związane z firmą Grupa peryferyjna Grupa pracowników podstawowych Osoby pracujące na własny rachunek Podwykonawcy Pracownicy dostarczani przez Agencje Pracy Tymczasowej Zlecanie zadań poza firmę outsourcing Umowy krótkoterminowe Pracownicy dzielący jeden etat Pracownicy subsydiowani środkami publicznymi Pracownicy niepełnosprawni Stypendyści Elastyczność liczbowa Pierwotny rynek pracy Elastyczność funkcjonalna

45 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

RODZAJE FORM ZATRUDNIENIA:

RODZAJE FORM ZATRUDNIENIA: INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY RODZAJE FORM ZATRUDNIENIA: UMOWA NA OKRES PRÓBNY Jest to umowa terminowa, zawarta na z góry określony czas. Pracodawca może zawrzeć z tym samym pracownikiem jedną

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa Podpisuję umowę. Moment podjęcia pracy jest nie tylko zakończeniem trudnej ścieżki aplikacyjnej ale także ważnym wydarzeniem w życiu każdej osoby starającej się o posadę. Zanim wejdziemy w nowe środowisko

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową Umowa o pracę tymczasową Uwagi ogólne Zatrudnienie tymczasowe Pracodawca, chcąc się uwolnić od uciążliwości licznych obowiązków wobec zatrudnianych pracowników, może rozważyć alternatywę wypożyczenia pracownika

Bardziej szczegółowo

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę.

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę. Etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy Łódź, 28 stycznia 2015 r. 1. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. Poprzez umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. W przypadku umowy o pracę oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa powinna zawierać: Datę rozpoczęcia i zakończenia Oświadczenie zleceniobiorcy, czy ma inne tytuły do objęcia ubezpieczenie społecznym

Umowa powinna zawierać: Datę rozpoczęcia i zakończenia Oświadczenie zleceniobiorcy, czy ma inne tytuły do objęcia ubezpieczenie społecznym Umowy cywilnoprawne Podlegają pod Kodeks Cywilny Nie dają prawa do urlopu, postojowego, nadgodzin Nie chronią przed zwolnieniem, są elastyczną i tanią formą zatrudnienia Oskładkowanie doprowadzone do minimum

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1.

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1. Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4. Rafał Styczyński Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne wolontariatu i elastyczności zatrudnienia

Podstawy prawne wolontariatu i elastyczności zatrudnienia Formalno-prawne aspekty zatrudniania w NGO Podstawy prawne wolontariatu i elastyczności zatrudnienia 1 WOLONTARIAT Akty prawne Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 29 maja

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych USTAWA z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z 22 września 2003 r., zmiany: Dz.U. z 2004r., Nr 96, poz. 959) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy ograniczające stosowanie pracy tymczasowej

Nowe przepisy ograniczające stosowanie pracy tymczasowej Konferencja prasowa Nowe przepisy ograniczające stosowanie pracy tymczasowej Konfederacja Lewiatan, 21 lipca 2016 r. PRACA TYMCZASOWA W POLSCE 800 tys. liczba pracowników tymczasowych w Polsce w 2015 47%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY ustawa z dnia 26 czerwca 1974 t. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce.

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Pracując na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Pracowniczy kontrakt menedżerski

Pracowniczy kontrakt menedżerski Pracowniczy kontrakt menedżerski Uwagi ogólne Definicja Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie jednostką gospodarczą (względnie jej działami, konkretnymi produktami lub projektami). Innymi

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Autor: Tomasz Zawiszewski ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Przygotowując niniejszą publikację zapytałem kilkanaście osób z czym kojarzy im się pojęcie elastycznych form zatrudnienia? Najczęstsze odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz Bakalarz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Problem kierownictwa pracodawcy

dr Tomasz Bakalarz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Problem kierownictwa pracodawcy dr Tomasz Bakalarz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Problem kierownictwa pracodawcy Cechy stosunku pracy Niepracownicze stosunki zatrudnienia Czym jest kierownictwo pracodawcy? Czym jest ryzyko pracodawcy?

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

Umowy cywilnoprawne. Paweł Ziółkowski

Umowy cywilnoprawne. Paweł Ziółkowski Umowy cywilnoprawne Paweł Ziółkowski 1 Zasada swobody umów Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Akty prawne

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Akty prawne Spis treści Wprowadzenie Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Elastyczne formy zatrudnienia Informator Warszawa 2014 Elastyczne formy zatrudnienia. Informator Praca zbiorowa. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich 1)

USTAWA. z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1052. o praktykach absolwenckich 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady odbywania praktyki absolwenckiej,

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA INFORMATOR

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA INFORMATOR Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA INFORMATOR Warszawa 2013 Elastyczne formy zatrudnienia. Informator Praca zbiorowa. Autorzy

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

Program. Umowy stosowane na rynku pracy w Polsce i w UE. Elastyczne możliwości zatrudniania i współpracy na czas kryzysu gospodarczego.

Program. Umowy stosowane na rynku pracy w Polsce i w UE. Elastyczne możliwości zatrudniania i współpracy na czas kryzysu gospodarczego. Program Umowy stosowane na rynku pracy w Polsce i w UE. Elastyczne możliwości zatrudniania i współpracy na czas kryzysu gospodarczego 09.02.2012 / Sala Konferencyjna AHK Polska / ul. Miodowa 14 / Warszawa

Bardziej szczegółowo

Outsourcing, a praca tymczasowa-

Outsourcing, a praca tymczasowa- , a praca tymczasowa- podstawowe zagadnienia Izabela Struczyńska Starszy Inspektor Pracy Podstawa: opracowanie Departamentu Legalności Zatrudnienia Gdańsk 24-25.11.2014 r. Definicja świadoma rezygnacja

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ

ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ Stosunek pracy Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne www.pip.gov.pl Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne W obecnym stanie prawnym praca może być wykonywana nie tylko na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł XX III Umowa agencyjna

Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł XX III Umowa agencyjna Istota umowy agencyjnej Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł XX III Umowa agencyjna art. 758 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy w dobie kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem zmian tzw. Ustawy antykryzysowej- zagadnienia praktyczne dla przedsiębiorców.

Prawo pracy w dobie kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem zmian tzw. Ustawy antykryzysowej- zagadnienia praktyczne dla przedsiębiorców. A D W O K A C I C I C H Y C H U D O B A M A R A S E K Z Y B U R A S P Ó Ł K A P A R T N E R S K A mecenas Piotr Cichy, konspekt wykładu z dnia 06.10.2009 Prawo pracy w dobie kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Elastyczne formy zatrudnienia Informator Warszawa 2015 Elastyczne formy zatrudnienia. Informator Praca zbiorowa. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników.

Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Materiał pomocniczy dla nauczyciela. Autorka: Krystyna Nowak Cele lekcji. Analiza aktów prawnych i e-zasobów do określenia form

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową,

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową, Aby pracować w okresie wakacji, możesz podpisać jedną z następujących umów: umowę o pracę: na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na zastępstwo, umowę z agencją pracy tymczasowej, umowę

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Elastyczne formy zatrudnienia Zapewnienie odpowiednich kompetencji konsultantów

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia ZASADY REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA I. Podstawa prawna Pomoc, o której mowa w tytule

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. Andrzej Radzisław Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. 1 Zasady ogólne Aktem prawnym regulujacym zasady opłacania składek jest ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik nr 8 do Regulaminu Realizacji Projektów w WUM REGULAMIN ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Załącznik nr 7 do Porozumienia Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Na podstawie art. 67 11 2 k.p. oraz na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu...,

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

Bardziej szczegółowo

FORMY ZATRUDNIENIA-UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIE, UMOWA O DZIEŁO

FORMY ZATRUDNIENIA-UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIE, UMOWA O DZIEŁO FORMY ZATRUDNIENIA-UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIE, UMOWA O DZIEŁO Księgowe czwartki w SIT Umowy cywilnoprawne jako podstawa zatrudnienia przedmiot, forma i treść Umowa zlecenie: dokonanie przez przyjmującego

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 1 ZAGADNIENIA 1. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych 2. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy 3. Urlop

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

1. WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

1. WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY OBOWIĄZKI PRACOWNIKA 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY OBOWIĄZKI PRACOWNIKA Podstawowe obowiązki pracownika wynikają z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm.), a głównie z

Bardziej szczegółowo

UMOWY O PRACĘ I PODATKI. Uczeń ALMS - Targosz Sebastian

UMOWY O PRACĘ I PODATKI. Uczeń ALMS - Targosz Sebastian UMOWY O PRACĘ I PODATKI Uczeń ALMS - Targosz Sebastian CO TO JEST UMOWA? Poprzez umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 423316 Temat: Kompendium Prawa Pracy dla zaawansowanych w 2016 r.zmiany w umowach na czas określony oraz w zakresie badań profilaktycznych, uprawnień rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM

Bardziej szczegółowo

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

Kurs Kadry wersja e-learningowa

Kurs Kadry wersja e-learningowa Kurs Kadry wersja e-learningowa Program: Moduł I Nawiązanie stosunku pracy 1. Rekrutacja obowiązki i uprawnienia pracodawcy 2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika 3. Umowy o pracę a. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA PRZEBIEG ZATRUDNIENIA Stosunek pracy może być nawiązany między pracodawcą i pracownikiem. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON

PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 DOFINANSOWANIE ZATRUDNIANIA BEZROBOTNYCH... 6 Pomoc de minimis... 6 Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP...

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę Lista płac

Umowy o pracę Lista płac Umowy o pracę Lista płac 1 Na okres próbny Na czas określony Na czas zastępstwa Na czas nieokreślony Na czas wykonania określonej pracy Agencje pracy czasowej Praca nakładcza 2 Może poprzedzad każdą umowę

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1 1 Rozliczanie kosztów osobowych w ramach dotacji udzielanych ze środków POPT 2007-2013 2 Rozliczanie kosztów osobowych Prowadzenie ewidencji czasu pracy: Prowadzenie ewidencji czasu pracy w postaci kart

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 9 maja 14 czerwca 2014r. (64 godz. zajęć - 10 spotkań) 1. Adresaci: osoby zainteresowane zdobyciem nowego zawodu, podjęciem pracy w działach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ ul. Piłsudskiego 59 A, 36-100 Kolbuszowa. Postanowienia ogólne

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ ul. Piłsudskiego 59 A, 36-100 Kolbuszowa. Postanowienia ogólne POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ ul. Piłsudskiego 59 A, 36-100 Kolbuszowa tel. + 48 17 2272 926, tel. /fax +48 17 2271 790 www.pup.kolbuszowa.pl, e-mail:sekretariat@pup.kolbuszowa.pl Zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zarządzenie nr 01/2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe 2013 r.- planowane zmiany. dr Monika Gładoch (UKSW, Pracodawcy RP)

Umowy terminowe 2013 r.- planowane zmiany. dr Monika Gładoch (UKSW, Pracodawcy RP) Umowy terminowe 2013 r.- planowane zmiany dr Monika Gładoch (UKSW, Pracodawcy RP) Umowy terminowe w UE Państwo Okres Wzrost Przyrost Hiszpania 1985 1995 z 15 do 35% ok. 133% Portugalia 1992 2002 z 11 do

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Projekt z dnia 25 lutego 2015 r. USTAWA z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/PUP/11 Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Art. 760 [Lojalność stron] Każda ze stron obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej.

Art. 760 [Lojalność stron] Każda ze stron obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej. Art. 758 [Pojęcie] 1. Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.meritum-prawo-pracy.abc.com.pl 5. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy

SPIS TREŚCI. www.meritum-prawo-pracy.abc.com.pl 5. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy SPIS TREŚCI 11 Wprowadzenie 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy 18 1. Katalog danych osobowych uregulowania prawne... 1 24 2. Wstępne badania lekarskie... 7 26 3. Przyjęcie pracownika

Bardziej szczegółowo