EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007"

Transkrypt

1 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342[04] Wersja arkusza: X 342[04]-0X-072 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007 Instrukcja dla zdającego ETAP PISEMNY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny, który otrzymałeś zawiera 21 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której: - wpisz odczytany z arkusza egzaminacyjnego symbol cyfrowy zawodu, - odczytaj z arkusza egzaminacyjnego oznaczenie wersji arkusza (X, Y, Z) i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą, - wpisz swój numer PESEL i zakoduj go, - wpisz swoją datę urodzenia. 3. Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części. 4. Część I zawiera 50 zadań, część II 20 zadań. 5. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 6. Aby zdać etap pisemny egzaminu musisz uzyskać co najmniej 25 punktów z części I i co najmniej 6 punktów z części II. 7. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 8. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 9. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 10. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 11. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A": 12. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 13. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. Powodzenia!

2 CZĘŚĆ I Zadanie 1. Dokumentem celnym, który w międzynarodowym transporcie drogowym umożliwia przewozy towarów bez poddawania ich kontroli celnej przy przekraczaniu granic krajów tranzytowych i uiszczanie opłat celnych w kraju przeznaczenia towarów jest A. SAD B. CIT C. TIR D. CMR Zadanie 2. Firma dostarczająca towary na rynek krajowy nie posiada własnej infrastruktury transportowej. Wraz z innymi przedsiębiorstwami podpisała z firmą transportową umowę o partnerstwie gospodarczym. Przedstawione działania stanowią przykład A. transportu bimodalnego. B. transportu intermodalnego. C. controlingu usług transportowych. D. outsourcingu usług transportowych. Zadanie 3. Planowaniem, realizowaniem i kontrolowaniem sprawnego oraz efektywnego przepływu strumieni rzeczowych, informacyjnych i decyzyjnych zajmuje się A. logistyk. B. spedytor. C. producent. D. sprzedawca. Zadanie 4. Przepływ informacji, środków pieniężnych oraz przemieszczanie przedmiotu dostawy od dostawcy do odbiorcy składają się na proces A. magazynowy. B. spedycyjny. C. logistyczny. D. produkcji. Strona 2 z 21

3 Zadanie 5. Jednym z najważniejszych zadań logistyki w zakresie przygotowania procesów zaopatrzenia jest A. stworzenie jak największej liczby magazynów. B. zwiększenie liczby pracowników zaopatrzenia. C. wybór źródeł zakupu i organizacja dostaw. D. zakup różnych środków transportowych. Zadanie 6. Całokształtem procesów logistycznych rozpatrywanych w skali gospodarki kraju zajmuje się A. mezologistyka. B. makrologistyka. C. mikrologistyka D. eurologistyka. Zadanie 7. Firma transportowa przyjęła zlecenie przewozu ładunku do 4 odbiorców: odbiorca I - 1,5 tony, odbiorca II - 0,5 tony, odbiorca III - 1 tona, odbiorca IV - 2 tony. Odległości między dostawcą a odbiorcami są jednakowe Dostawy ładunków powinny być zaplanowane w następującej kolejności A. I, II, III, IV B. II, III, I, IV C. IV, III, I, II D. IV, I, III, II Zadanie 8. Schemat przedstawia rozmieszczenie wyrobów w magazynie. Jest to układ horyzontalny A. powierzchniowy. B. przelotowy. C. strefowy. D. kątowy. Strona 3 z 21

4 Zadanie 9. Środki transportu wykorzystywane w celu dostarczenia pieczywa z podmiejskiej piekarni do sieci sklepów w niedużym mieście powiatowym powinny charakteryzować się A. komplementacją. B. szybkością dostaw. C. masowością dostaw. D. dużą ładownością dostaw. Zadanie 10. W wyniku integracji działalności gospodarczej krajów Unii Europejskiej w zakresie logistyki nastąpiła konsolidacja zarządzania zaopatrzeniem w materiały i surowce do produkcji, przemieszczaniem materiałów oraz dystrybucją wyrobów gotowych. Pozwoliło to na stworzenie A. infrastruktury logistyki. B. mechanizmu logistyki. C. łańcucha dostaw. D. strategii produkcji. Zadanie 11. Dokument przesłany wraz z zamówieniem na dostawę towaru zawierający potwierdzenie wcześniej uzgodnionych warunków dostaw i płatności to A. specyfikacja. B. faktura proforma. C. faktura konsularna. D. list towarzyszący. Zadanie 12. Przedstawiony kod kreskowy jest wykorzystywany w A. celu identyfikacji zapasów surowców. B. celu automatycznej identyfikacji towarów. C. oznaczaniu zapasu produkcyjnego. D. oznaczaniu zapasów w drodze. Strona 4 z 21

5 Zadanie 13. W przedsiębiorstwie produkcyjnym sporządzono plan zagospodarowania powierzchni magazynowej z następującymi po sobie fazami. Czynności właściwe dla fazy przyjęcia to A. wyładunek ze środków transportu, czynności przeładunkowe w strefie. B. wyładunek ze środków transportu, transport do strefy komplementacji. C. składowanie według przyjętej technologii, transport do strefy komplementacji. D. załadunek na środki transportu wewnętrznego, czynności przeładunkowe w strefie. Zadanie 14. W tabeli zamieszczono koszty magazynowania towarów w III kwartale 2006 roku. W wyniku zmniejszenia powierzchni magazynowej w IV kwartale koszty składowania towarów wzrosną o 1%. Ustal wysokość kosztów magazynowania towarów o tej samej wartości i niezmienionym stanie w IV kwartale. Planowane koszty okres Stałe w PLN Zmienne w PLN IV kwartał A. Koszty stałe 1 010, koszty zmienne B. Koszty stałe 1 010, koszty zmienne C. Koszty stałe 1 000, koszty zmienne D. Koszty stałe 1 000, koszty zmienne Zadanie 15. Łączne koszty magazynowania towarów w danym okresie wyniosły zł, a wielkość obrotu magazynowego liczona według rozchodu wyniosła szt. Koszt jednostkowy magazynowania towarów wynosi A. 2 zł B. 4 zł C. 6 zł D. 8 zł Zadanie 16. Rysunek przedstawia schemat systemu transportowego najczęściej stosowanego przez kopalnie węgla brunatnego. Jego zasadą jest przewóz ładunków tylko w jedną stronę. Taki system jest nazywany A. promieniowym. B. przerywanym. C. wahadłowym. D. obwodowym. Kopalnia PKP Przewozy Regionalne Strona 5 z 21

6 Zadanie 17. Oferowanie coraz lepszych produktów przy coraz większej ich dostępności i wygodzie nabywania przez klientów wraz z jednoczesnym obniżaniem kosztów całego łańcucha dostaw charakteryzuje zasadę A. efektywności informacji. B. usprawniania przepływu towarów. C. maksymalizacji wartości dostarczanych konsumentom. D. ujednolicenia pomiaru efektywności świadczonych usług. Zadanie 18. Przed przeglądem okresowym maszyn, firma produkcyjna zgłosiła zapotrzebowanie na brakujące części zapasowe. Zapotrzebowanie to miało charakter popytu A. rosnącego. B. malejącego. C. relatywnego. D. uzupełniającego. Zadanie 19. Firma odzieżowa w 2006 r. dostarczyła na rynek krajowy 100 szt. płaszczy damskich. W tym okresie poniosła ona koszty związane z realizacją zamówień w wysokości zł, w tym koszty transportu zł. Ile wynosi jednostkowy koszt usługi transportowej? A. 10 zł B. 20 zł C. 30 zł D. 40 zł Zadanie 20. W tabeli przedstawiono procentowy udział różnych gałęzi transportu w przewozach ładunków w Polsce. Do opracowania wyników wykorzystano wskaźnik Rok transport kolejowy samochodowy rurociągowy morski śródlądowy 2005 w % w % w % w % w % 14,3 80,7 3,0 1,7 0,3 A. rotacji. B. struktury. C. dynamiki. D. natężenia. Strona 6 z 21

7 Zadanie 21. Duże przedsięwzięcia logistyczne wymagają analizy strategicznej transportu. Na podstawie uzyskanych wyników podejmowane są decyzje A. public relations. B. make or buy. C. just in time. D. publicity. Zadanie 22. Efektywne wykorzystanie przestrzeni składowania w nowoczesnym magazynie, powoduje rozwój jego A. powierzchni. B. szerokości. C. wysokości. D. długości. Zadanie 23. Tabela zawiera wyniki z przeprowadzonej przez przedsiębiorstwo analizy rynku dostawców. Oceny przedsiębiorstw dokonano według przyjętych kryteriów. Ustal liczbę punktów przyznanych każdemu z nich. Kryterium oceny Ocena ogólna ważona / w pkt/ Dostawca I Dostawca II Cena Jakość Terminy dostaw Dodatkowe usługi A. dostawca I wsk.100 dostawca II wsk. 82. B. dostawca I wsk. 72 dostawca II wsk. 87. C. dostawca I wsk. 82 dostawca II wsk. 78. D. dostawca I wsk. 100 dostawca II wsk Zadanie 24. Do wyznaczania określonej kolejności zamawianych towarów i przypisywania ich do stref składowania stosuje się wskaźnik COI (cube-per-oder-index). Jest on obliczany w stosunku do zapasu A. średniego. B. bieżącego. C. minimalnego. D. maksymalnego. Strona 7 z 21

8 Zadanie 25. Na schemacie przedstawiono, istotne w integracji łańcucha dostaw, działanie systemu efektywnej obsługi klienta. System ten nosi nazwę A. ER/ Efficient Replenishment/ B. ESA/ Efficient Store Assortments/ C. ECR/ Efficient Consumer Response/ D. PPM /Planowanie Potrzeb Materiałowych/ Zadanie 26. Na dostarczonym do magazynu przeładunkowego opakowaniu jednostkowym telewizora umieszczono znaki. Informują one o tym, że pracownik dokonujący czynności manipulacyjnych powinien A. zachować kierunek składowania oraz chronić ładunek przed stłuczeniem. B. chronić ładunek przed stłuczeniem i składować trzy warstwy we wskazanym kierunku. C. składować ładunek do trzech warstw i nie składować z wyrobami szklanymi. D. składować wyroby szklane we wskazanym kierunku. Zadanie 27. Przedsiębiorstwo logistyczne dysponuje informatycznym systemem danych gospodarczych, które zapisuje w formie tabel oraz w formie formularzy i raportów. Do efektywnego wyszukiwania i sortowania informacji najlepiej zastosować A. arkusz kalkulacyjny. B. system baz danych. C. edytor tekstów. D. edytor grafiki. Strona 8 z 21

9 Zadanie 28. W tabeli przedstawiono koszty poszczególnych czynności logistycznych poniesione przez centrum logistyczne w I kwartale 2005 roku. Jeżeli przedsiębiorstwo na II kwartał zaplanuje wzrost wszystkich pozycji kosztów o 10%, to ich wartość całkowita wyniesie Okres Koszty fizycznego przepływu w mln zł Koszty zapasu w mln zł Koszty procesów informatycznych w mln zł I kwartał A. 220 mln zł B. 550 mln zł C mln zł D mln zł Zadanie 29. Zadania ekologistyki to A. utrzymywanie minimalnego poziomu zapasów, obniżanie kosztów utrzymania, budowanie nowych składów. B. skracanie łańcucha dostaw, wybieranie dostawców, stworzenie centrum logistycznego. C. zarządzanie przepływem odpadów, prowadzenie recyklingu, zarządzanie informacją dotyczącą przepływu opakowań. D. wybieranie środka transportu, wybieranie przewoźnika, określanie tras przewozu. Strona 9 z 21

10 Zadanie 30. Na podstawie kopii faktury wystawionej przez holenderskiego dostawcę Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu TEX w Gdyni wynika, że płatności należy dokonać w formie Seller: Nederland Atlantis Ltd Morstaat BN Leiden Tel/fax 031/ Purchaser: Poland Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowa Tex Gdynia Towarowa 10 Bank Royal Nedrland : Account no.: Identification number: Ne Payment method: Cash Time of payment: Date of sale: Invoice VAT no. 2 Leiden, date Identification number: PL TEL/fax: 0-58/ Bank: PKO BP o/ Gdynia Account no.: TEL: 0-58/ No. Code Name Unit Amount Price nett Value nett VAT Amount VAT Value gross 1 a Pen Piece , ,00 0% 0, ,00 Total value: 1500,00 0% 0, ,00 Total value in number: 1500,00 EUR (5 655,00 zł) Total value in words: =One Thousand Five Hundred== Total received: 1.500,00 EUR Total to received: 0,00 EUR Currency of the day: 1 EUR = 3,77 zł Handwritten signature (purchaser) VAT Handwritten signature (seller) VAT A. przelewu po kursie w dniu sprzedaży. B. gotówki po kursie w dniu płatności. C. gotówki po kursie w dniu sprzedaży. D. przelewu po kursie w dniu płatności. Bert van Kamm Zadanie 31. Minimalizacja łącznych kosztów zakupu i utrzymania zapasów, a także utrzymanie sprawnego przebiegu logistycznych procesów zaopatrzenia i produkcji decyduje o wyborze A. odbiorcy. B. dostawcy. C. technologii produkcji. D. technologii informacyjnej. Strona 10 z 21

11 Zadanie 32. W firmie logistycznej, w procesie magazynowania możemy wyróżnić fazy jego przebiegu, które wyznaczają następujące strefy funkcjonalne A. przyjęcia, przygotowania zamówienia, wysyłki, składowania. B. przyjęcia, składowania, przygotowania zamówienia, wysyłki. C. składowania, przyjęcia, przygotowania zamówienia, wysyłki. D. przygotowania, przyjęcia, składowania, wysyłki. Zadanie 33. Nowoczesna firma drobiarska zlokalizowana w regionie Podlasia jest obsługiwana przez firmę logistyczną. Jest to obszar o słabo rozwiniętej infrastrukturze kolejowej. Przy założeniu, że dzienny, jednorazowy transport schłodzonego drobiu wynosi 30 euoropalet oraz odbiorcami są duże sieci sklepów w różnych regionach kraju; ustal, który ze składników infrastruktury transportowej będzie dominował w obsłudze logistycznej w tym regionie. A. Samochody specjalne i o dużej ładowności. B. Samochody o małej i dużej ładowności. C. Samochody o dużej ładowności i kolej. D. Samochody specjalne i kolej. Zadanie 34. Zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania odpadami, firma zajmująca się logistyczną obsługą branży meblarskiej wprowadziła działania zmierzające do A. stosowania materiałów przydatnych do utylizacji, stosowania oznaczeń preferowanych ze względu na ponowne przetwórstwo. B. produkcji opakowań z tworzywa wtórnego, segregacji i oczyszczania opakowań poużytkowych. C. minimalizacji pozostałości, unikania odpadów lub ograniczenia ich liczby oraz wielokrotnego ich używania. D. przetwarzania odpadów na wartościowy surowiec wtórny, organizowania systemu zbiórki opakowań poużytkowych. Zadanie 35. Wykres przedstawia zmiany zapotrzebowania na usługi transportowe. Przejście krzywej d0 w krzywą d1 świadczy o A. wzroście popytu. B. wzroście podaży. C. spadku popytu. D. spadku podaży. Strona 11 z 21

12 Zadanie 36. W tabeli przedstawiono dane o optymalnej wielkości i dynamice dostaw siewników dostarczanych w latach do firmy zajmującej się sprzedażą sprzętu rolniczego. Określ metodę analizy, którą zastosowano przy obliczaniu wskaźników dynamiki. A. Struktury przewozów. B. Szeregów czasowych. C. Wyznaczania trendu. D. Struktury zapasów. Zadanie 37. Przeciętna w danym okresie wartość zapasu towarów znajdujących się w magazynie hurtowni artykułów chemicznych wynosi zł. Oblicz miesięczny koszt magazynowania towarów, jeżeli wskaźnik kosztów magazynowania wynosi 2%. A. 500 zł B. 600 zł C. 700 zł D. 800 zł Zadanie 38. W związku z terminową realizacją zamówienia, wydział montażu podwozi przyczep rolniczych zgłosił zlecenie produkcyjne wydziałowi montażu nadwozi dotyczące wykonania wyrobów gotowych w dniu następnym. Przedstawiony sposób realizacji przepływów materiałowych stanowi przykład zastosowania techniki A. KANBAN. B. Just in Time. C. Just for You. D. REENGINERING. Zadanie 39. Zakłady produkujące rowery, otrzymały zamówienie na wykonanie rowerów. Biorąc pod uwagę stan zapasów i produkcji w toku ustal, ile kół rowerowych tylnych powinno zamówić przedsiębiorstwo aby zrealizować zamówienie. A. 100 szt. B. 200 szt. C. 300 szt. D. 400 szt. Lata Optymalna wielkość partii dostawy w szt. Wskaźnik dynamiki % Pozycja zapasu w kartotece magazynowej Produkcja w toku w szt. Zapas w magazynie w szt. Koła tylne Koła przednie Piasta tylna Piasta przednia Strona 12 z 21

13 Zadanie 40. W celu ujednolicenia znaków na opakowaniach zbiorczych wprowadzono etykietę logistyczną EAN-UCC. Stanowi ona przykład A. znaku towaru w transporcie. B. kodu towarowego w spedycji. C. międzynarodowego standardu. D. identyfikatora centrum logistycznego. Zadanie 41. Środkiem transportu i manipulacji o ograniczonym zasięgu służącym do przemieszczania produktów w pionie i poziomie, a także pod odpowiednim kątem jest A. wózek widłowy. B. manipulator. C. dźwignica. D. jarzmo. Zadanie 42. Struktura asortymentowa materiałów zużywanych w przedsiębiorstwie przemysłowym wiąże się z logistyką procesów A. zakupu. B. produkcji. C. informacji. D. dystrybucji. Zadanie 43. Opakowanie prawidłowo dostosowane do produktu spełnia jednocześnie funkcje A. produkcyjne, marketingowe, użytkowe, logistyczne. B. promocyjne, przeładunkowe, użytkowe logistyczne. C. magazynowe, informacyjne, użytkowe, logistyczne. D. reklamowe, spedycyjne, użytkowe, logistyczne. Strona 13 z 21

14 Zadanie 44. Przedstawiony wzór dokumentu to A. zamówienie handlowe. B. instrukcja spedycyjna. C. dokument celny. D. list przewozowy. Zadanie 45. Pracownicy magazynów wykonujący prace przeładunkowe półtusz zwierzęcych są narażeni na A. odmrożenie. B. zatrucie. C. poparzenie termiczne. D. poparzenie chemiczne. Zadanie 46. O konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej na stanowiskach logistycznych informują znaki o barwie A. niebieskiej. B. czerwonej. C. czarnej. D. żółtej. Strona 14 z 21

15 Zadanie 47. Przystępując do pracy w magazynie meblowym wysokiego składowania pracownik powinien założyć fartuch lub kombinezon roboczy i przede wszystkim A. rękawice. B. kask ochronny. C. buty ochronne. D. maskę przeciwpyłową. Zadanie 48. Ocena wykonywanych prac logistycznych w ramach zintegrowanego systemu jakości musi być zgodna z A. księgami rachunkowymi. B. przepisami prawa pracy. C. przepisami BHP. D. normą ISO. Zadanie 49. Przedsiębiorstwo logistyczne powinno wprowadzić we wszystkich pomieszczeniach biurowych generujących duże ilości makulatury A. zgniatarki makulatury. B. kserokopiarki. C. niszczarki. D. drukarki. Zadanie 50. Pracownik magazynu podczas wykonywania prac przeładunkowych upadł i złamał kość przedramienia. Udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy, należy A. usztywnić kończynę za pomocą szyny. B. mocno obandażować miejsce złamania. C. ułożyć go na plecach na twardej płaszczyźnie. D. podać środki przeciwbólowe i wezwać lekarza. Strona 15 z 21

16 CZĘŚĆ II Zadanie 51. Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o składkę na A. ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. B. ubezpieczenia społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy. C. ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy. D. ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy. Zadanie 52. Naczelnik urzędu skarbowego to organ administracji rządowej właściwy w zakresie A. nadania numeru identyfikacji podatkowej. B. rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej. C. zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. D. nadania statystycznego numeru identyfikacyjnego podmiotów gospodarki narodowej. Zadanie 53. Umowa o pracę powinna określać miejsce i rodzaj wykonywanej pracy oraz A. rodzaj umowy i termin urlopu. B. wymiar urlopu i termin rozpoczęcia pracy. C. staż pracy i miejsce wykonywania pracy. D. wynagrodzenie i wymiar czasu pracy. Zadanie 54. Wynik finansowy zależy od wysokości przychodów (P) i kosztów (K) firmy. Kiedy firma przynosi straty? A. P>K B. P<K C. P K D. K=0 Strona 16 z 21

17 Zadanie 55. źródło:www.weksel.pl Przedstawiony dokument jest A. rachunkiem wydanym klientowi za sprzedane towary. B. poleceniem wydanym bankowi, aby wypłacił wskazanej osobie określoną kwotę pieniężną. C. poleceniem przekazania określonej kwoty z rachunku bankowego jednego przedsiębiorcy na rachunek bankowy drugiego przedsiębiorcy. D. przyrzeczeniem wystawcy, że w określonym miejscu i czasie zapłaci jego posiadaczowi ustaloną kwotę. Zadanie 56. Formą rozliczenia gotówkowego jest A. karta płatnicza. B. przekaz pocztowy. C. polecenie przelewu. D. czek rozrachunkowy. Zadanie 57. Na podstawie danych w tabeli wybierz druk ZUS, który powinien wypełnić przedsiębiorca indywidualny rozpoczynający działalność gospodarczą w celu dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Nazwa druku Wybrane informacje o drukach A. ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. B. ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek. C. ZUS ZPA Zgłoszenie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. D. ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Strona 17 z 21

18 Zadanie 58. Absolwent szkoły policealnej zatrudniony na umowę o pracę po przepracowaniu jednego miesiąca nabędzie prawo do pierwszego w życiu urlopu w wymiarze A. 2 dni. B. 3 dni. C. 10 dni. D. 20 dni. Zadanie 59. Która osoba zostanie zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna? A. Tomasz Kos - pobiera zasiłek przedemerytalny. B. Joanna Nowak - przebywa na urlopie macierzyńskim. C. Tadeusz Szulc - emeryt, poszukuje dodatkowej pracy. D. Jan Kowalski - absolwent technikum handlowego, gotowy podjąć pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Zadanie 60. Czterech przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ, który przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności musiał uzyskać pozwolenie z Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przedsiębiorca Rodzaj działalności A. Produkcja pędzli i szczotek B. Sklep z dywanami C. Firma budowlana D. Mini bar Zadanie 61. Która spółka posiada osobowość prawną? A. Jawna. B. Akcyjna. C. Komandytowa. D. Komandytowo - akcyjna. Strona 18 z 21

19 Zadanie 62. Pracownik został zatrudniony na okres 10 dni. Za zebranie łubianki truskawek otrzymywał 2 zł. Zbierał 25 łubianek dziennie. Pracodawca przyznał mu 100 zł premii za wysoką wydajność pracy. Jaką kwotę wypłacił pracodawca pracownikowi? A. 50 zł B. 250 zł C. 500 zł D. 600 zł Zadanie 63. MIĘDZYNARODOWE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE zatrudni specjalistę ds. kadr i płac Wymagania dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz doświadczenie w pracy na proponowanym stanowisku min. 3 lata, wykształcenie min. średnie ekonomiczne, biegła obsługa komputera, znajomość języka niemieckiego, wiek do 35 lat, komunikatywność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole. Wymagania stawiane przez przedsiębiorstwo spełnia A. Joanna ma 26 lat, ukończyła studia ekonomiczne, zna język niemiecki, obsługuje komputer. B. Jan ma 20 lat, ukończył technikum ekonomiczne, kurs kadrowo-płacowy, zna programy finansowo-płacowe. C. Tomasz ma 30 lat, ukończył studia prawnicze, kurs kadrowo-płacowy, od dwóch lat pracuje na stanowisku ds. kadr i płac, zna język niemiecki. D. Dorota ma 34 lata, średnie wykształcenie ekonomiczne, 5-letni staż pracy na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac, obsługuje komputer, zna język niemiecki. Zadanie 64. Dokument, w którym przedstawiono przebieg kariery zawodowej oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności to A. list intencyjny. B. podanie o pracę. C. życiorys zawodowy. D. list motywacyjny. Strona 19 z 21

20 Zadanie 65. Wykorzystując informacje zawarte w tabeli, podaj na jaką kwotę zostanie wystawiona klientowi faktura za usługi telekomunikacyjne. L.p. Nazwa usługi Wartość Wartość Wartość Stawka VAT netto VAT brutto 1. Opłata abonamentowa 28,00 zł 22% 6,16 zł... zł 2. Usługa połączeń telefonicznych 30,00 zł 22% 6,60 zł... zł A. 12,76 zł B. 34,16 zł C. 36,60 zł D. 70,76 zł Zadanie 66. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, musi złożyć w urzędzie gminy A. wniosek o uzyskanie statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON. B. wniosek o przyznanie numeru identyfikacji podatkowej NIP. C. wniosek o wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej. D. oświadczenie o dokonanym wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Zadanie 67. Pracodawca, który rozwiązał umowę o pracę zobowiązany jest do niezwłocznego wydania pracownikowi A. akt osobowych. B. świadectwa pracy. C. legitymacji ubezpieczeniowej. D. oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę. Zadanie 68. Wypowiedzenie umowy o pracę jest uzasadnione, jeżeli pracownik A. jest innego wyznania. B. jest osobą niepełnosprawną. C. odmówił udziału w szkoleniu BHP. D. odmówił wstąpienia do związków zawodowych. Strona 20 z 21

21 Zadanie 69. Pracodawca ustalił następujące warunki wynagrodzenia: - wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1 000,00 zł, - premia miesięczna w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, - dodatek w wysokości 80,00 zł za znajomość języka obcego. Jaka kwota wynagrodzenia brutto zostanie naliczona pracownikowi za miesiąc pracy? A ,00 zł B ,00 zł C ,00 zł D ,00 zł Zadanie 70. W pisemnym wypowiedzeniu umowy o pracę pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony pracodawca powinien wskazać przyczynę wypowiedzenia oraz A. datę rozwiązania umowy. B. długość okresu wypowiedzenia. C. pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. D. informację o prawie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania przed komisją pojednawczą. Strona 21 z 21

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007 Zawód: technik hotelarstwa Symbol cyfrowy: 341[04] Wersja arkusza: X 341[04]-0X-072 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007 Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

Zawód: ślusarz Symbol cyfrowy zawodu: 722[03] Wersja arkusza: X EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 722[03]-OX-072 CZERWIEC 2007

Zawód: ślusarz Symbol cyfrowy zawodu: 722[03] Wersja arkusza: X EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 722[03]-OX-072 CZERWIEC 2007 Zawód: ślusarz Symbol cyfrowy zawodu: 722[03] Wersja arkusza: X EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PISEMNY Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny, który otrzymałeś

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311[50] Wersja arkusza: X 311[50]-0X-072 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007 Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007 Zawód: technik organizacji usług gastronomicznych Symbol cyfrowy: 341[07] 341[07]-0X-072 Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź A: Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[04]-0X-112 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342[04] Wersja arkusza: X 342[04]-0X-082 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008 Instrukcja dla zdającego ETAP

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowości Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Sprzedawca Warszawa 2009 1 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik eksploatacji portów i terminali Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2007 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Sprzedawca 522[01]

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Sprzedawca 522[01] Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Sprzedawca 522[01] Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie w porozumieniu z entralną Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Zadania przygotowujące uczniów do II części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe POWODZENIA Opracowała: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut PRÓBNY WEWNĘTRZNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Maj 2008 ETAP PISEMNY Instrukcja dla

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik organizacji reklamy Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik transportu drogowego Warszawa 2010 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy z Okręgową Komisją

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik budownictwa wodnego Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY Wprowadzenie Niniejsze opracowanie metodyczne przedstawia propozycje zadań przygotowujących do pisemnego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec i zawiera: -

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 1 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Bartosiak Małgorzata Redlicka Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik ekonomista 331403 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009 Zawód: technik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 311[52] Wersja arkusza: X 311[52]-0X-092 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009 Etap pisemny

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik hotelarstwa Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik handlowiec 522305

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik handlowiec 522305 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik handlowiec 522305 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik cyfrowych procesów graficznych

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik cyfrowych procesów graficznych Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik cyfrowych procesów graficznych Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2010 1 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311[50] Wersja arkusza: X 311[50]-0X-082 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008 Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo