RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE W MAŁOPOLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE W MAŁOPOLSCE"

Transkrypt

1 RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE W MAŁOPOLSCE raport przygotowany przez przy współpracy 1

2 Szanowni Paostwo, Z wielką przyjemnością prezentujemy Paostwu Raport dotyczący rynku pracy oraz zasobów ludzkich w województwie małopolskim i mieście Krakowie. Niniejsze opracowanie powstało dzięki współpracy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Krakowskiego parku Technologicznego oraz firmy doradztwa personalnego Advisory Group TEST Human Resources, a przede wszystkim kilkudziesięciu inwestorów działających w regionie małopolskim. Raport składa się z dwóch części: 1. Danych statystycznych dotyczących demografii oraz rynku pracy województwa i miasta Krakowa, 2. Przetworzonych danych pochodzących z wywiadów bezpośrednich przeprowadzonych z inwestorami, a dotyczących oceny rynku i problemów pojawiających się w kontekście zasobów ludzkich. Jesteśmy przekonani, że Raport ten stanie się istotnym źródłem informacji pomocnym przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Wszystkim uczestnikom naszych badao bardzo dziękujemy za poświęcony czas i cenne informacje. Zespół redakcyjny AG Test HR 2

3 DANE STATYSTYCZNE 4 1. INFORMACJE O POPULACJI KRAKOWA I WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 4 2. INFORMACJE O OSOBACH PRACUJĄCYCH 8 3. INFORMACJE O OSOBACH BEZROBOTNYCH SZKOLNICTWO WYŻSZE W KRAKOWIE KSZTAŁCENIE JĘZYKÓW OBCYCH 18 WYNIKI BADAO WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW OCENA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW DOSTĘPNYCH NA RYNKU PRACY W MAŁOPOLSCE W ODNIESIENIU DO POTRZEB PRACODAWCÓW STOPIEO I PRZYCZYNY FLUKTUACJI PRACOWNIKÓW IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW DECYDUJĄCYCH O LOKALIZACJI I ROZWOJU INWESTYCJI IDENTYFIKACJA BARIER W ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW SPOSOBY POSZUKIWANIA PRACOWNIKÓW DO PRACY ELASTYCZNE SPOSOBY ZATRUDNIANIA FORMY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTW Z AGENCJAMI DORADZTWA PERSONALNEGO DYNAMIKA RYNKU PŁAC WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 42 O SERWISIE RAPORTPLACOWY.PL 44 O ADVISORY GROUP TEST HUMAN RESOURCES 45 3

4 Przedziały wiekowe CZĘŚD 1. DANE STATYSTYCZNE 1. INFORMACJE O POPULACJI KRAKOWA I WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z danych opublikowanych przez GUS, na rok 2007, wynika, iż populacja województwa małopolskiego wynosi osób, z czego 51,5 % stanowią kobiety. Ludność Małopolski według wieku 85 i więcej Liczba mieszkańców Źródło: BDR, GUS stan na rok 2007, dane roczne 4

5 Przedziały wiekowe Jak wynika z przedstawionego powyżej wykresu, w skali województwa najliczniejsze są grupy wiekowe pomiędzy 20 a 24 rokiem życia oraz w przedziale lat. Podobną strukturę, odzwierciedlającą znaczną przewagę ludzi młodych, w wieku od 20 do 34 lat, wykazuje populacja ludności miasta Krakowa, przedstawiona na kolejnym wykresie. Wnioskując z obu wykresów, jedyną statystycznie istotną różnicę stanowi ludnośd w przedziale od 35 do 49 lat, której jest proporcjonalnie do reszty populacji mniej w samym Krakowie, niż w całej Małopolsce. Ludność miasta Krakowa według wieku 85 i więcej Liczba mieszkańców Źródło: BDR, GUS stan na rok 2007, dane roczne 5

6 Warto zwrócid uwagę na zestawienie struktury wiekowej ludności Małopolski i Polski, oraz jej ewaluacji w latach , które to zestawienie prezentuje poniższy wykres. Struktura wiekowa ludności Małopolski i Polski 100% 18,4% 17,8% 17,3% 16,8% 17,2% 16,7% 16,2% 15,8% 101,5 75% 101,0 50% 66,4% 66,8% 67,2% 67,5% 67,6% 68,0% 68,3% 68,5% 100,5 25% 100,0 0% 15,2% 15,3% 15,5% 15,7% 15,2% 15,3% 15,4% 15,7% ,5 Małopolska Polska poprodukcyjny produkcyjny przedprodukcyjny zmiana liczby ludności 2002=100 Źródło: opracowanie własne WUP, na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, GUS Małopolskę charakteryzuje ciągły wzrost liczby ludności. Jak podaje Urząd Statystyczny w Krakowie, główną przyczyną wzrostu mieszkaoców był dodatni przyrost naturalny oraz dodatnie saldo migracji stałej. Województwo małopolskie było jednym z czterech województw, w których miał miejsce wzrost liczby ludności (obok mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego). Mimo ogólnego spadku liczby populacji dzieci i młodzieży, nadal można powiedzied, że struktura mieszkaoców Małopolski jest młodsza niż w całej Polsce. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym (do 15 lat) w Małopolsce wynosił 16,8%, podczas gdy w Polsce 15,8%. Większy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym dokonywał się kosztem mniejszego udziału ludności w wieku produkcyjnym (67,5% w Małopolsce i 68,5% w Polsce). Co charakterystyczne, ma miejsce stały wzrost liczby i udziału ludności w wieku poprodukcyjnym (w Małopolsce z w 2003 roku, co stanowiło 15,2% do w 2006 roku, co stanowiło 15,7%). 6

7 100% Struktura wykształcenia mieszkańców Małopolski 11,2% 12,4% 12,7% 14,1% 13,9% wyższe 80% 60% 22,8% 22,8% 22,0% 9,3% 9,8% 10,7% 22,8% 23,5% 10,9% 10,1% policealne oraz średnie zawodowe średnie ogólnokształcące 40% 29,0% 28,1% 27,8% 27,3% 25,8% zasadnicze zawodowe 20% 0% 27,6% 26,9% 26,8% 24,9% 26,7% Polska gimnazjalne, podstawowe i niższe Źródło: opracowanie własne WUP, na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, GUS Wśród mieszkaoców województwa niezmiennie przeważają osoby posiadające wykształcenie podstawowe i gimnazjalne. Łącznie z osobami dysponującymi wykształceniem zasadniczym i zawodowym stanowią ponad połowę ludności analizowanego regionu. Małopolanie są jednak lepiej wykształceni niż mieszkaocy reszty kraju, co widad w porównaniu dwóch ostatnich słupków wykresu. Znaczny wzrost poziomu wykształcenia miał miejsce w województwie pomiędzy rokiem 2003 a 2004 oraz 2005 i 2006, co można tłumaczyd - między innymi - poszerzeniem możliwości podjęcia studiów przez większą liczbę absolwentów szkół średnich, dzięki ujednoliceniu zasad rekrutacji zawartych w reformie edukacji. Warto przyjrzed się szczegółowym danym na temat poziomu wykształcenia Krakowian, które przedstawia następny wykres. 7

8 Wykształcenie Ludność Krakowa w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia wyższe policealne średnie ogólnokształcące średnie zawodowe zasadnicze zawodowe podstawowe Liczba osób Źródło: BDR, GUS stan na rok 2007, dane roczne Struktura wykształcenia największej i praktycznie jedynej aglomeracji regionu, różni się znacznie od województwa. W przybliżeniu można przyjąd, że aż 20% populacji posiada wykształcenie wyższe. Podobną grupę stanowią w Krakowie osoby z wykształceniem średnim zawodowym, liczebnościowo nieco przewyższając grupę absolwentów szkół wyższych. 2. INFORMACJE O OSOBACH PRACUJĄCYCH Struktura pracujących według sektorów działalności prawie nie uległa zmianie w porównaniu z poprzednim rokiem. Najwięcej osób, tj. 36,0% ogółu pracowało w podmiotach sektora usług rynkowych. Sektor ten grupuje sekcje: Handel i naprawy, Hotele i restauracje, Transport, gospodarka magazynowa i łącznośd, Pośrednictwo finansowe, Obsługa nieruchomości i firm ; Działalnośd usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała. Odnotowano w nim wzrost liczby pracujących o 3,4 tys., tj. o 0,9% do poziomu 364,3 tys. osób. Wynikał on ze zwiększenia liczby pracujących prawie we wszystkich sekcjach tego sektora oprócz sekcji Handel i naprawy, gdzie nastąpił niewielki spadek. Sektor przemysłowy grupuje sekcje: Górnictwo, Przetwórstwo przemysłowe oraz Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę składające się na Przemysł, a także sekcję Budownictwo. W sektorze przemysłowym pracowało 26,8% liczby ogółem, czyli 271,2 tys. osób. W porównaniu do roku 8

9 poprzedniego nastąpił w nim minimalny wzrost zatrudnienia. Był on wypadkową wzrostu zatrudnienia w sekcjach przemysłowych i jego spadku w sekcji: Budownictwo. Sektor usług nierynkowych (na który składają się trzy sekcje PKD: Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Edukacja oraz Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ) zatrudniał 19,0% wszystkich pracujących licząc 192,1 tys. osób. Wzrost zatrudnienia nastąpił we wszystkich sekcjach tego sektora. W sektorze rolniczym, grupującym sekcje Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo oraz Rybactwo, pracowało 184,1 tys. osób. W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano w nim nieznaczny wzrost liczby pracujących. Sektor rolniczy w województwie małopolskim to w około 97% pracujący w rolnictwie indywidualnym. Pracujący według sektora działalności sektor usług nierynkowych 190,7 sektor usług rynkowych 360,9 sektor przemysłowy 271,1 sektor rolniczy 183, Liczba zatrudnionych w tysiącach Źródło: BDR, GUS stan na rok 2007, dane roczne Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw województwa małopolskiego w okresie od stycznia do czerwca 2008 wynosiło zł i było o 9,1% wyższe niż przed rokiem. Podwyżka poziomu płac była w Małopolsce relatywnie niska - w porównaniu z województwem zachodniopomorskim czy śląskim gdzie wzrost płac osiągnął więcej niż 13%. Dane opracowane przez Główny Urząd Statystyczny prezentuje kolejny wykres. 9

10 Poziom płac w województwach w I-VI 2008, w stosunku do I-VI 2007 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 3. INFORMACJE O OSOBACH BEZROBOTNYCH Według stanu z kooca października 2008 w powiatowych urzędach pracy województwa małopolskiego było zarejestrowanych 89,7 tys. osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia w Małopolsce obniżyła się w skali roku we wszystkich powiatach (poza nowotarskim, w którym pozostała bez zmian) i miastach na prawach powiatu. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiecie dąbrowskim (16,6%), a najniższą w Krakowie (2,8%). Poziom bezrobocia w Małopolsce należy do najniższych w kraju. Kolejne dwa wykresy prezentują stan z grudnia

11 Poziom bezrobocia w województwach na koniec grudnia 2008 wielkopolskie śląskie mazowieckie małopolskie pomorskie łódzkie Polska podlaskie opolskie dolnośląskie lubelskie lubuskie podkarpackie kujawsko-pomorskie zachodniopomorskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie 6,4 6,9 7,3 7,6 8,4 9,2 9,5 9,8 9,9 10,2 11,3 12,4 13,1 13,4 13,4 13,9 16,8 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS Poziom bezrobocia w województwie małopolskim wg. powiatów na koniec grudnia 2008 dąbrowski limanowski nowosądecki gorlicki olkuski brzeski tarnowski chrzanowski oświęcimski nowotarski m. Nowy Sącz wadowicki myślenicki proszowicki tatrzański m. Tarnów suski wielicki miechowski krakowski bocheński m. Kraków WOJ. MAŁOPOLSKIE 2,8 9,0 8,8 8,6 8,4 8,2 8,1 7,2 7,2 7,1 6,9 6,7 6,7 5,9 7,6 11,0 10,6 10,5 10,1 14,3 13,6 16,6 15,6 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 11

12 Przedziały wiekowe W październiku 2008 zarejestrowano jako bezrobotne 15,1 tys. osób, tj. o 4,6% więcej niż przed rokiem, ale o 5,1% mniej niż we wrześniu ubiegłego roku. Z ewidencji powiatowych urzędów pracy wyrejestrowano w październiku 2008 r. 16,2 tys. osób. Odpływ ten obniżył się zarówno w ujęciu rocznym, jak i w stosunku do poprzedniego miesiąca, odpowiednio o: 7,6% i 0,3%. Głównym powodem wyłączenia z ewidencji bezrobotnych było podjęcie pracy, co dotyczyło 5,9 tys. osób (36,0% ogółu wyrejestrowanych), w tym pracy niesubsydiowanej - 4,8 tys. (29,6%). Niemal 5 tys. zarejestrowanych bezrobotnych nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy (30,7% wyłączonych z ewidencji), a dobrowolnie ze statusu bezrobotnego zrezygnowało 1,0 tys. osób (6,1%). Do bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy należą m.in.: osoby długotrwale bezrobotne (pozostające łącznie bez pracy przez okres 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat), których w koocu miesiąca sprawozdawczego było 45,1 tys. (50,3% ogółu zarejestrowanych), osoby młode (do 25 roku życia) - 23,1 tys. (25,8%), osoby bez kwalifikacji zawodowych - 22,5 tys. (25,1% ogółu), osoby starsze (tj. powyżej 50 roku życia) - 15,6 tys. (17,4%). Do omawianej grupy bezrobotnych należało również 5,4 tys. osób samotnie wychowujących przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 18 oraz 4,7 tys. niepełnosprawnych. Wśród bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, największy spadek w porównaniu z analogicznym miesiącem 2007 r. roku odnotowano w kategorii osób długotrwale bezrobotnych - o 33,0% oraz nieposiadających kwalifikacji zawodowych - o 23,0%. Zarejestrowani bezrobotni według wieku 55 i więcej i mniej Liczba osób Źródło: BDR, GUS stan na rok 2007, dane roczne 12

13 GUS podaje, że na koniec roku 2007, wśród zarejestrowanych bezrobotnych dominowała grupa ludzi młodych (25-34 lata). Bezrobotni w Małopolsce głównie posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31%) oraz średnie zawodowe i policealne (25,7%). Dokładne dane na temat struktury wykształcenia przedstawia kolejny wykres. Zarejestrowani bezrobotni według poziomu wykształcenia gimnazja i poniżej zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące policealne i średnie zawodowe wyższe Liczba osób Źródło: BDR, GUS stan na rok 2007, dane roczne 4. SZKOLNICTWO WYŻSZE W KRAKOWIE Kraków to jeden z największych w Polsce ośrodków akademickich. Nie bez przyczyny jest zwany Miastem Studentów. Ich liczba stale rośnie - w roku 2005 wynosiła ponad 192 tys., natomiast dwa lata później ponad 203 tysiące osób. 13

14 Wzrost liczby studentów w Małopolsce studenci absolwenci Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS / / /2007 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS W Krakowie w 2007 roku funkcjonowały 24 szkoły wyższe, w tym 10 szkół publicznych oraz 14 szkół o innym statusie. Kraków dysponuje dużym potencjałem naukowym. W 24 uczelniach wyższych kształci się 10,8% studiujących w kraju, a udział ten rokrocznie wzrasta. W działalności badawczo-naukowej zatrudnionych jest 12,4 tys. osób, co stanowi 12,7% zatrudnionych w kraju. Struktura studentów w roku akademickim 2006/2007 według typów szkół Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 14

15 Jak widad na wykresie, największą popularnością wśród studentów krakowskich uczelni cieszą się kierunki ekonomiczne i techniczne, co daje pracodawcom sektora usług rynkowych i sektora przemysłowego łatwy dostęp do młodych, najlepiej w Polsce wykwalifikowanych zasobów ludzkich. Duża ilośd osób wybiera także edukację na krakowskich uniwersytetach. Wśród krakowskich szkół wyższych 16 posiada uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich, natomiast pozostałe 8 realizuje wyłącznie studia licencjackie. Aż 17 uczelni prowadzi studia podyplomowe. Szkoły techniczne kształcą w systemie studiów I stopnia: inżynierskich i licencjackich, jednolitych magisterskich oraz studiów II stopnia. Warto odnotowad dużą elastycznośd rynku edukacyjnego w Krakowie, na przykładzie studentów kierunków informatycznych. W latach w Polsce miało miejsce silne zapotrzebowanie na absolwentów IT, na co odpowiedzią w roku 2004 był nieporównywalny z innymi kierunkami wzrost liczby studentów IT. Odsetek studentów IT, kierunków ekonomicznych i technicznych w ogólnej liczbie studentów 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% nauki ekonomiczne nauki techniczne nowoczesne technologie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS Kolejny wykres prezentuje liczbę studentów krakowskich uczelni paostwowych, z zaznaczeniem trybu studiów. Jak widad, przeważają osoby studiujące dziennie. Największa ilośd studentów wybiera Uniwersytet Jagiellooski oraz Akademię Górniczo-Hutniczą. 15

16 Studenci krakowskich publicznych szkół wyższych w 2007 roku Państw ow a Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludw ika Solskiego Akademia Muzyczna Akademia Sztuk Pięknych im. Jana matejki Akademia Wychow ania Fizycznego im. Bronisław a Czecha Uniw ersytet Rolniczy im. Hugona Kołątaja Politechnika Krakow ska im. Tadeusza Kościuszki Uniw ersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodow ej Uniw ersytet Ekonomiczny Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław a Staszica tryb zaoczny tryb dzienny ogółem Uniw ersytet Jagielloński Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o Stanie Miasta 2007 Biorąc pod uwagę niepubliczne szkoły wyższe, najpopularniejszą z nich jest Krakowska Szkoła Wyższa im. Adama Frycza Modrzewskiego. Na 8 wydziałach, w tym Prawa i Administracji oraz Stosunków Międzynarodowych studiuje aktualnie blisko 17 tysięcy młodych ludzi. 16

17 Studenci krakowskich niepublicznych szkół wyższych w 2007 roku Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki Papieska Akademia Teologiczna Wyższa Skoła Filozoficzno- Pedagogiczna Ignatianum Wyższa Szkoła Zarządzania i bankowości Krakowska Szkoła Wyższa im. A. F Modrzewskiego Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o Stanie Miasta 2007 Na koniec warto przedstawid procentowy udział studentów krakowskich w skali całego kraju, który prezentuje kolejny wykres. Udział studentów Małopolski w ogólnej liczbie studentów w Polsce Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 17

18 5. KSZTAŁCENIE JĘZYKÓW OBCYCH Nauczanie języków obcych jest obecnie jednym z najważniejszych elementów w systemie kształcenia. W roku 2007 w szkołach dla dzieci i młodzieży- podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także policealnych realizowana jest nauka następujących języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, oraz w mniejszym stopniu innych, m.in. łaciny, hiszpaoskiego i włoskiego. Najczęściej nauczanym językiem obcym we wszystkich typach szkół w województwie małopolskim jest język angielski. Zaskakująco niewielki jest odsetek osób uczących się języka francuskiego. W niewielkim wymiarze, zazwyczaj jako drugi język, nauczane są języki włoski i hiszpaoski. Uczący się języków obcych w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz policealnych Liczba uczniów % ogółu uczniów Język Ogółem Gimnazja Zasadnicze Licea ogólnokształcące Licea Technika Policealne zawodowe profilowane Angielski ,1 42,3 97,5 98,3 95,3 27,8 Francuski ,2 1,3 16,1 14,2 10,6 2,6 Niemiecki ,0 35,3 64,4 73,8 77,2 4,2 Rosyjski ,5 13,3 6,2 9,3 9,0 2,0 Włoski ,1 0,4 2,8 0,0 0,5 - Łacina , ,1 Hiszpaoski ,1-1,4-0,0 - Inne ,1-0,0 0,1 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS Dominację języka angielskiego widad również wśród kandydatów do pracy z dyplomem, które to dane prezentują kolejne wykresy. 18

19 Znajomośd języków wśród absolwentów szkół wyższych- najczęściej znane języki Angielski Niemiecki Rosyjski Francuski Włoski Hiszpański 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Źródło: baza danych Advisory Group TEST Human Resources, 2007 Znajomośd języków obcych wśród absolwentów szkół wyższych- najrzadziej znane języki Ukraiński Czeski Słowacki Szwedzki Węgierski Grecki Norweski Holenderski Portugalski Duński Fiński 0,00% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 0,35% Źródło: baza danych Advisory Group TEST Human Resources,

20 CZĘŚD 2. WYNIKI BADAO WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW 1. OCENA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW DOSTĘPNYCH NA RYNKU PRACY W MAŁOPOLSCE W ODNIESIENIU DO POTRZEB PRACODAWCÓW Firmy biorące udział w badaniu zostały poproszone o ocenę oraz opisanie poziomu kwalifikacji pracowników dostępnych na rynku pracy w Małopolsce w stosunku do ich potrzeb. Respondenci mieli zarówno określid się na skali, jak ogólnie oceniają kompetencje dostępnych na rynku pracy kandydatów, jak i zostali poproszeni o bardziej szczegółowe komentarze na temat poszczególnych kompetencji, czy też w odniesieniu do poszczególnych grup zawodowych lub do poziomu stanowisk w strukturze Ogólna ocena na temat aktualnego stanu kwalifikacji pracowników dostępnych na rynku pracy w Małopolsce Oc ena kwalifikac ji prac owników 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% bardz o wys oka wys oka prz ec iętna nis ka brak danyc h Większośd firm biorących udział w badaniu oceniała dobrze lub bardzo dobrze kwalifikacje pracowników ponad 40% respondentów wybrało pozytywną ocenę na zaproponowanej skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza poziom bardzo wysoki. Wśród specjalizacji, które zostały szczególnie wysoko ocenione znaleźli się specjaliści o profilu IT, inżynierowie oraz specjaliści od obsługi klienta. Wysoko oceniono również kwalifikacje finansistów i księgowych. 20

21 Blisko jedna trzecia firm zadeklarowała, że poziom pracowników ocenia jako wystarczający w stosunku do swoich aktualnych potrzeb. Wśród tak ocenionych osób wymienieni zostali m.in. konsultanci-handlowcy z obszaru technicznego. Na pewne braki w posiadanych kompetencjach osób, które są dostępne na rynku pracy, wskazało 18% respondentów. Dotyczyło to oceny wybranych, ściśle technicznych umiejętności np. programistów czy pracowników produkcyjnych. Warto zaznaczyd, iż żadna firma nie oceniła poziomu kwalifikacji pracowników na poziomie bardzo niskim, co świadczyd może dodatkowo o ogólnej pozytywnej ocenie inwestorów tego aspektu rynku pracy w Małopolsce. Stosunkowo duża częśd firm biorących udział w badaniu miała trudności z wystawieniem jednej oceny dla wszystkich pracowników. Wiązało się m.in. z dosyd dużym stopniem zróżnicowania ze względu na profil czy poziom stanowiska, czy też z sezonowymi trudnościami Szczególnie poszukiwane kompetencje W obrębie szczególnie poszukiwanych kompetencji, badane firmy najczęściej (82% odpowiedzi) wskazywały na pewne braki wybranych aspektów praktycznej wiedzy wśród pracowników rynku Małopolskiego. W odniesieniu do kandydatów/absolwentów pojawia się trudnośd z wiedzą teoretyczną wyniesioną ze studiów, która nie zawsze znajduje przełożenie i zastosowanie w realnych warunkach pracy. Rozmówcy wymieniali również pewne braki w znajomości wybranych programów lub systemów (np. Oracle, PS SQL, SAP, AutoCad), czy w znajomości pewnych branż (np. branży motoryzacyjnej). Niekiedy trudnośd stanowi brak doświadczenia na konkretnym stanowisku pracy (np. programista, tester, mechatronik, analityk biznesowy, pracownik produkcyjny: frezer, drukarz, lakiernik, mechanik). 21

22 W niemal połowie odpowiedzi (47%) wskazywana była także znajomośd języków obcych, której brak utrudnia pracodawcom podejmowanie decyzji o zatrudnieniach. Szczególnie poszukiwana jest obecnie znajomośd nietypowych języków, jak: norweski, holenderski, rosyjski, portugalski czy węgierski. Blisko jedna czwarta respondentów (24%) deklaruje szczególną potrzebę w zakresie tzw. kompetencji miękkich. Wskazywane były takie umiejętności jak: orientacja biznesowa, orientacja na cel, praca zespołowa, umiejętności kierownicze, czy zorientowanie na klienta. Pojawiały się również wypowiedzi rozmówców dotyczące czasami niskiej motywacji wśród potencjalnych kandydatów do podjęcia pracy. Wiąże się to albo z wysokimi oczekiwaniami merytorycznymi w stosunku do oferowanego zakresu zadao, albo z dużą konkurencyjnością na rynku pracy Opinia na temat systemu edukacji oraz jakości kształcenia w regionie Ocena systemu edukacji w Małopolsce została dokonana przez opisowe przedstawienie jego silnych i słabych stron. Badane firmy doceniają poziom wiedzy Małopolskich absolwentów, zwracając jednocześnie uwagę na koniecznośd położenia większego nacisku na naukę praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w środowisku zawodowym. Pozytywnie oceniona została chęd współpracy największych krakowskich uczelni (Akademia Górniczo Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagiellooski, Uniwersytet Ekonomiczny) w zakresie wypracowywania nowoczesnych systemów nauczania, organizacji konferencji, targów pracy czy staży studenckich. Lepiej zostały ocenione uczelnie paostwowe od prywatnych oraz uczelnie wyższe od szkół technicznych i zawodowych. Firmy zwracały ponadto uwagę na niewystarczający poziom rozwoju umiejętności miękkich, które także mogłyby byd kształtowane jeszcze w okresie studiów. Wymieniane były takie umiejętności jak: analityczne myślenie, umiejętnośd kojarzenia faktów, myślenia holistycznego itp. Badane firmy zwracały ponadto uwagę na ich chęd nawiązywania jeszcze bliższej współpracy z uczelniami i szkołami w Małopolsce w celu realizacji wspólnych planów. 22

23 1.4. Główne kryteria, na podstawie których dokonuje się ocen kandydatów do pracy Badane firmy zostały poproszone o wskazanie najczęściej stosowanych kryteriów, na podstawie których wybierani są kandydaci do pracy. Największą popularnością cieszą się trzy następujące czynniki: znajomośd języków obcych (59%), wykształcenie (53%) oraz doświadczenie i kompetencje merytoryczne (53%). W obszarze wykształcenia najczęściej wymieniane były kierunki techniczne / IT, natomiast najczęstszymi istotnymi umiejętnościami miękkimi były: umiejętnośd analitycznego myślenia, komunikatywnośd, orientacja na klienta, kreatywnośd, umiejętnośd rozwiązywania problemów, otwartośd czy umiejętnośd organizacji pracy zarówno samodzielnej, jak i zespołowej. Ponad jedna czwarta firm za istotne uznaje doświadczenie i kompetencje merytoryczne do wykonywania pracy na danym stanowisku. Wymieniane były takie kompetencje, jak umiejętnośd pracy projektowej czy pracy w call center. Niemal jedna czwarta ankietowanych wskazywała również na motywację, jako na ważny czynnik doboru kandydatów do pracy. 23

24 2. STOPIEO I PRZYCZYNY FLUKTUACJI PRACOWNIKÓW Badanie obejmowało ustalenie poziomu oraz przyczyn fluktuacji pracowników, rozumianej jako dobrowolne odejścia z pracy. Prawie jedna trzecia (29%) badanych firm wskazywała na niski poziom fluktuacji nie przekraczający 5 procent. Taka sama liczba badanych określiła fluktuację występującą w firmie na średnim poziomie, który mieści się w przedziale od 5 do 10%. Odpowiedzi, które sugerowały wysoki stopieo fluktuacji, czyli przekraczający 10% udzieliło 18% respondentów. Informacją która bardzo dobrze koresponduje z określeniem poziomu fluktuacji, jest informacja diagnozująca przyczyny odejśd z pracy. Ankietowani wyróżnili cztery główne powody determinujące pracowników do zmiany zatrudnienia. Ponad połowa respondentów (53%) wskazywała jako główną przyczynę niesatysfakcjonujące wynagrodzenie. Drugą dominująca przyczyną, na którą wskazywało 47% ankietowanych, była potrzeba szeroko rozumianej zmiany. Z odpowiedzi wynikało, ze wielu pracowników rozminęło się z oczekiwaniami, które mieli w stosunku do pracy. Wyraźnie widoczny był także syndrom wypalenia zawodowego objawiający się w chęci zmiany branży, a także zmianie dotychczasowej formy zatrudnienia na rzecz własnej działalności. Trzecią główną przyczyną odejśd z pracy były wyjazdy zagraniczne. Takiej odpowiedzi udzielało 29% badanych. Mocno akcentowaną opinią było to, że tendencja ta ulegała wyraźnemu spowolnieniu. 24

25 Dane pochodzące z wywiadów bezpośrednich wśród inwestorów uzupełniliśmy o informacje pochodzące z Kompleksowej Analizy Fluktuacji Pracowników powstałej na bazie danych zbieranych w ramach ogólnopolskiego badania wynagrodzeo RaportPlacowy.pl. Wartości średniej fluktuacji pracowników w pierwszej połowie 2008 roku prezentujemy w poniższej tabeli: Pierwsza połowa 2008 r. Cała Polska 7,67 % Województwo małopolskie 5,55 % Powyższe dane bardzo dobrze uzupełnia ocena poziomu absencji. Wynika z nich, że pracodawcy na małopolskim rynku pracy nie mają problemu z pracownikami uchylającymi się od pracy. 25

26 Zdecydowana większośd badanych wskazywała na bardzo niski poziom absencji. Takie opinie stanowiły 65% wszystkich odpowiedzi. Absencję na poziomie niskim i przeciętnym wskazało 6% badanych. Identycznie było w przypadku absencji wysokiej i bardzo wysokiej, gdzie odpowiedzi stanowiły także po 6%. 26

27 3. IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW DECYDUJĄCYCH O LOKALIZACJI I ROZWOJU INWESTYCJI Badane firmy oceniały wybrane czynniki, które zdecydowały o wyborze Małopolski na miejsce swoich nowych lokalizacji. Respondenci wymieniali zarówno powody wyboru tej właśnie lokalizacji, oceniali działania władz lokalnych w zakresie wspierania nowych inwestycji, jak również dzielili się informacjami na temat ich najbliższych planów rozwojowych w tym regionie Ocena atrakcyjności lokalnego rynku pracy pod kątem lokalizacji inwestycji Respondenci w sposób pozytywny, a nawet bardzo pozytywny oceniają atrakcyjnośd inwestycyjną regionu małopolskiego. 29% ankietowanych ocenia Małopolskę jako bardzo atrakcyjne miejsce inwestycji, 24% - jako atrakcyjne, a kolejne 24% badanych ocenia atrakcyjnośd regionu na poziomie przeciętnym. Szczególnie dobrze oceniany jest dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowników ze znajomością języków obcych. Wiedza i doświadczenie potencjalnych pracowników jest bardzo dużym atutem. Równocześnie respondenci wskazują na trudności związane z funkcjonowaniem w Małopolsce: duża konkurencja wśród pracodawców tego regionu czy drenaż rynku pracy. 27

28 3.2. Przyczyny lokalizacji inwestycji w Małopolsce Najczęściej (59% odpowiedzi) wymienianą przyczyną wyboru Małopolski jako swojej nowej lokalizacji była dostępnośd poszukiwanych przez badane firmy zasobów ludzkich wyszkoleni specjaliści, dużą liczba oraz dostępnośd absolwentów uczelni wyższych. Nieco mniej ważną, chod także istotną, okazała się renoma, magia miasta Krakowa (41%). W 29% przypadków zarząd centrali firmy pochodzi z rejonu Małopolski, czego naturalną konsekwencją było powstanie nowych lokalizacji właśnie na tym obszarze. Pozytywne i sprzyjające nastawienie władz lokalnych do nowych inwestycji również odegrał niebagatelną rolę w procesie podejmowania decyzji. Ten element został wymieniony przez 35% respondentów. Szczególnie pozytywnie została oceniona pomoc i wsparcie gminy Niepołomice w rozwoju działao inwestycyjnych. Respondenci ponadto wskazywali na stabilnośd polityczną regionu (12%) oraz niższe koszty (6%) w porównaniu z innymi alternatywnymi lokalizacjami ich inwestycji. 28

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 86 817 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku Bezrobocie w styczniu 216 roku Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy podlega trendom sezonowym. W styczniu 216 roku ta liczba wyniosła 125,5 tys. osób i była wyższa niż w grudniu 215 roku o prawie 6

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W kwietniu w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 9 528 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2014 II kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy Na koniec czerwca 2014 roku w małopolskich urzędach pracy zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 216 roku W listopadzie 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano niewielki wzrost liczby bezrobotnych, do 95 19 osób, tj. o 339 osób. Udział kobiet w bezrobociu

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 II kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W drugim kwartale b.r. zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 217 roku W styczniu 217 r. w małopolskich urzędach pracy odnotowano zwiększenie liczby bezrobotnych do 1 881, tj. o 4 35 osób. Obserwowany od listopada wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2016 IV kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w IV kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy Począwszy od lutego aż do października 2015 roku liczba osób zarejestrowanych w małopolskich

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w październiku 216 roku W październiku 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano dalszy spadek liczby do niespełna 95 tys. osób. Prawdopodobnie jest to najniższy odczyt

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

475 tys. absolwentów szkół wyższych

475 tys. absolwentów szkół wyższych 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 475 tys. absolwentów szkół wyższych Studia wyższe przestały byd przywilejem. Obecnie dostęp do wykształcenia wyższego ma niemal każdy. Powszechne

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Gdzie uczą zarządzad zasobami ludzkimi? Częśd pierwsza: Kraków KRAKÓW 2010 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Na koniec I kwartału 2012 roku stopa bezrobocia uplasowała się na poziomie 13,3 proc. Według danych serwisu Szybkopraca.pl w tym okresie najłatwiej było znaleźć

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Badania Zielonej Linii przeprowadzone w miesiącach wakacyjnych dotyczyły uwarunkowao efektywności

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

NAUKA EDUKACJA STUDENCI ZAINTERESOWANIA. Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego UNIWERSYTET. Streszczenie CELE KOMPETENCJE

NAUKA EDUKACJA STUDENCI ZAINTERESOWANIA. Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego UNIWERSYTET. Streszczenie CELE KOMPETENCJE NAUKA WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL CELE Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego Streszczenie KOMPETENCJE EDUKACJA UNIWERSYTET Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA

RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA Przygotowujemy się do pracy na Zachodzie Na początku stycznia dotarły do nas informacje o dużym wzroście bezrobocia w Polsce. Z drugiej jednak strony coraz więcej

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach... 2 Wynagrodzenia w sektorach... 7 Wynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych... 8 Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Samorząd województwa w kwestii starzejącego się społeczeństwa Małopolski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Sytuacja osób starszych w Małopolsce 530 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 III kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w III kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W trzecim kwartale b.r. obserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Sukcesywnie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 216 roku W maju nastąpił dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 19 64 osób. Tym samym

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r.

Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r. Trzeci kwartał 2016 roku potwierdził wcześniej widoczne na rynku pracy tendencje. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl pokazuje, że

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce W październiku konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili badania dotyczące relacji pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy w Polsce. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lutym 216 roku Typowy dla początku roku wzrost liczby zarejestrowanych w urzędach pracy był w lutym niewielki. Liczba osób zarejestrowanych (126,5 tys.) była wyższa niż w styczniu

Bardziej szczegółowo

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawskopomorskim do roku 2020 Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17 grudnia 2013 Informacja o badaniu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na małopolskim rynku pracy. Kraków, 24 marca 2017 r.

Sytuacja na małopolskim rynku pracy. Kraków, 24 marca 2017 r. Sytuacja na małopolskim rynku pracy Kraków, 24 marca 2017 r. Bezrobocie 200 180 160 140 120 100 80 96,531 60 40 20 0 I 2007 V IX I 2008 V IX I 2009 V IX I 2010 V IX I 2011 V tysiące IX I 2012 V IX I 2013

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl potwierdza postawioną na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012 Wstęp Podstawowym celem kształcenia językowego jest zdobycie przez uczniów umiejętności porozumiewania się w języku obcym w mowie i piśmie. Odsetek osób uczących się języka obcego stale się zwiększa, co

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? II PÓŁROCZE 2012 2 ANALIZA OFERT PRACY OPUBLIKOWAWANYCH W SERWISIE MONSTERPOLSKA.PL W II PÓŁROCZU 2012 MONSTERPOLSKA.PL Firma Monster Worldwide Polska Sp. z o.o. (dawniej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju edukacji i rynku pracy na obszarze funkcjonalnym Blisko Krakowa. - analiza statystyczna

Strategia rozwoju edukacji i rynku pracy na obszarze funkcjonalnym Blisko Krakowa. - analiza statystyczna Strategia rozwoju edukacji i rynku pracy na obszarze funkcjonalnym Blisko Krakowa - analiza statystyczna 2014 Prognoza ludności OF Blisko Krakowa do roku 2030 w podziale na funkcjonalne grupy wieku 15072;

Bardziej szczegółowo

Raport rynku pracy maj 2008

Raport rynku pracy maj 2008 Raport rynku pracy maj 2008 Sytuacja na rynku pracy bezrobocie w Polsce: W maju liczba bezrobotnych spadła o 75 tys. w porównaniu do kwietnia. Oznacza to, że pod koniec maja bez pracy pozostawało około

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4 SPIS TREŚCI WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4 I. NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH WEDŁUG TYPÓW SZKÓŁ... 6 SZKOŁY PODSTAWOWE...11 GIMNAZJA... 14 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE... 17 LICEA PROFILOWANE... 19 TECHNIKA...

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku Raport Pracuj.pl RPS 2016 w liczbach 486 146 ofert pracy na portalu Pracuj.pl w 2016 r. 12% wzrost liczby ofert pracy w porównaniu z rokiem 2015 09 Najwięcej ofert

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 217 kwartał 217 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w kwartale 217 roku Od czterech lat w Małopolsce bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. Pod koniec kwartału 217 r.

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 216 roku W kwietniu nastąpił dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 115 69 osób.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. I kwartał 2013

Biuletyn WUP. I kwartał 2013 Biuletyn WUP 2013 1 I kwartał 2013 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 2013 roku Statystyka rynku pracy Na koniec marca 2013 roku liczba osób zarejestrowanych w małopolskich urzędach pracy wzrosła do

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R.

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. W 2006 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się na poziomie 2263,60 zł, co stanowiło 85,8% średniej

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Praktyki dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Wyniki badania panelowego Pracodawcy Podkarpacia 2012

Praktyki dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Wyniki badania panelowego Pracodawcy Podkarpacia 2012 Praktyki dyskryminacji kobiet na rynku pracy Wyniki badania panelowego Pracodawcy Podkarpacia 2012 Formy zatrudnienia pracowników 65 lat i więcej 40% 40% 20% Umowa o pracę na czas nieokreślony 55-64 lata

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w 1 kwartale 2016r. Zapowiadane pod koniec 2015 roku przejęcie rynku pracy przez pracowników stało się faktem.

Sytuacja na rynku pracy w 1 kwartale 2016r. Zapowiadane pod koniec 2015 roku przejęcie rynku pracy przez pracowników stało się faktem. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w 1 kwartale 2016r. Zapowiadane pod koniec 2015 roku przejęcie rynku pracy przez pracowników stało się faktem. Jak wynika z przeprowadzonej przez serwis pracy Praca.pl analizy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: secretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Krakowie

Urząd Statystyczny w Krakowie Województwo małopolskie jest jednym z mniejszych regionów Polski, za to czwartym pod względem liczby mieszkańców. Należy do największych w kraju ośrodków edukacji, kultury i turystyki. Jego południowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i cel raportu

Przedmiot i cel raportu Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013 Diana Turek 17.12.2013, Toruń 1 PRZEDMIOT I CEL RAPORTU 2 Przedmiot i cel raportu Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

w województwie śląskim wybrane aspekty

w województwie śląskim wybrane aspekty URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Aurelia Hetmańska Sytuacja ludzi młodych Sytuacja ludzi młodych w województwie śląskim wybrane aspekty Katowice, listopad 2013 r. Województwo śląskie w skali kraju koncentruje:

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy?

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Informacja prasowa 28 kwietnia 2010 Wraz ze wzrostem stopy bezrobocia swoją pozycję na rynku pracy umacniają pracodawcy. Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu i sierpniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu i sierpniu 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu i sierpniu 216 roku W lipcu i sierpniu po raz pierwszy od 28 roku w Małopolsce liczba zarejestrowanych spadła poniżej 1 tys. osób. Na koniec lipca w małopolskich urzędach

Bardziej szczegółowo