Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska"

Transkrypt

1 Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: lipiec-wrzesień / W tym wydaniu polecamy: VAT > > Obrót paliwami przy użyciu kart paliwowych dostawa towarów czy usługa finansowa? > > Odliczanie VAT w Polsce przez zagraniczne spółki posiadające oddział w Polsce > > Kiedy podmiotowi zagranicznemu należą się odsetki od nieterminowego zwrotu podatku VAT? CIT > > Istotne zmiany w przepisach o niedostatecznej kapitalizacji Audyt finansowy > > Czy wiesz, kto jest Twoją jednostką powiązaną? Dotacje unijne > > Gdzie szukać dotacji na inwestycje w odnawialne źródła energii? > > Korekta odpisów amortyzacyjnych po otrzymaniu dotacji Aktualności podatkowe Szanowni Państwo, sezon wakacyjny w pełni i wielu z Państwa korzysta z zasłużonego odpoczynku. Również okres urlopowy obfituje w wydarzenia istotne dla Państwa działalności gospodarczej, w szczególności w dziedzinie podatków. W tym wydaniu polecamy Państwa szczególnej uwadze temat obrotu paliwami przy użyciu kart paliwowych. Na tle tego typu transakcji wyłoniły się istotne wątpliwości związane z rozliczaniem podatku VAT, które zaowocowały licznymi wnioskami podatników do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej. Spory z fiskusem doczekały się także rozstrzygnięć sądów administracyjnych. W artykule pt. Obrót paliwami przy użyciu kart paliwowych dostawa towarów czy usługa finansowa? przedstawiamy kulisy tej problematyki. Kolejnymi, nie mniej istotnymi zagadnieniami w obszarze VAT, są odliczanie podatku naliczonego w Polsce przez zagraniczne spółki, posiadające oddział w naszym kraju oraz wypłata podmiotom zagranicznym odsetek od nieterminowego zwrotu podatku VAT. W zakresie CIT zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt. Istotne zmiany w przepisach o niedostatecznej kapitalizacji, dotyczącym planowanych zmian w tym obszarze od 1 stycznia 2015 r. W zakresie audytu natomiast polecamy artykuł pt. Czy wiesz, kto jest Twoją jednostką powiązaną?, w którym zwracamy uwagę na obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. na obszarze UE pakiet standardów regulujących kwestie powiązań pomiędzy podmiotami i konsolidacji sprawozdań finansowych oraz wskazujemy, w jaki sposób wpływa on na identyfikację podmiotów jako powiązanych. Warto zwrócić uwagę na dotacje na przedsięwzięcia związane z energią odnawialną. Celem wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii przewidziano możliwość ich dofinansowania również z puli środków unijnych na lata Informacje w tym zakresie znajdą Państwo w artykule pt. Gdzie szukać dotacji na inwestycje w odnawialne źródła energii? Podatkowych aspektów związanych z dotacjami dotyczy natomiast tekst pt. Korekta odpisów amortyzacyjnych po otrzymaniu dotacji. W Aktualnościach podatkowych zawarliśmy informacje na temat zapadłych w ostatnim czasie istotnych rozstrzygnięć organów podatkowych i sądów administracyjnych w sprawach podatkowych oraz o planowanych zmianach w prawie podatkowym. Zapraszamy do lektury! Publikacje fachowe Rödl & Partner Rödl & Partner info dr Marcin Jamroży

2 VAT > > Obrót paliwami przy użyciu kart paliwowych dostawa towarów czy usługa finansowa? Aleksandra Majnusz, Rödl & Partner Gliwice Zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. Organy podatkowe i sądy prezentują jednak stanowisko, że w przypadku dostaw paliwa, za które płatność odbywa się z użyciem kart paliwowych, dostawa towaru pomiędzy dostawcą a pośrednikiem oraz odbiorcą a pośrednikiem nie występuje. Praktyka refakturowania Przez lata nie budziło wątpliwości, że w przypadku dostaw realizowanych przez pośredników (w łańcuchu), dla celów VAT przyjmuje się fikcję prawną zakładającą, iż dostawa miała miejsce dla każdego z podmiotów w łańcuchu, pomimo iż niektórzy z nich fizycznie towaru nie otrzymali. Oznacza to, że pośrednicy nie muszą posiadać jakichkolwiek środków pozwalających na przechowywanie lub transport towarów, gdyż fizycznie towarem nie dysponują, co nie powoduje, że tracą status podatnika VAT. Podobną fikcję prawną przyjęto również dla świadczenia usług (instytucja refakturowania). W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Reguła ta - wynikająca z art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. - została w 2011 r. wprost implementowana do polskiego porządku prawnego poprzez dodanie art. 8 ust. 2a ustawy o VAT. Omawiane regulacje kwalifikują pośrednika w świadczeniu usługi jako usługobiorcę oraz usługodawcę jednocześnie. Za podlegające opodatkowaniu VAT uznaje się zatem obciążanie kontrahenta kosztami danej usługi, pomimo, że wystawca faktury za daną usługę nie był w rzeczywistości jej wykonawcą. Wyrok TSUE Zamiana koncepcji pojawiła się w Polsce dopiero w wyroku z 14 sierpnia 2012 r. (I FSK 1177/11), w którym Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w przypadku dokonywania zakupu paliwa za pośrednictwem kart paliwowych, transakcje tego typu należy traktować jako świadczenie usług o charakterze finansowym. W konsekwencji więc, pośrednik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa, gdyż w rzeczywistości nie nabył towaru handlowego. Niekorzystne stanowisko NSA wywodzi z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 6 lutego 2003 r. w sprawie Auto Lease BV (C-185/01). Trybunał orzekł w nim, że w przypadku udostępniania przez firmę leasingową leasingobiorcy kart paliwowych, nie dochodzi do dostawy towarów na rzecz leasingodawcy, nawet gdy leasingobiorca kupuje paliwo w imieniu i na rachunek firmy leasingowej. TSUE uzasadnił to brakiem możliwości decydowania przez leasingodawcę o sposobie i celu użycia paliwa, w szczególności nie ma on wpływu na termin dostawy towarów, wielkość zakupów, ani cenę nabywanego paliwa. Nie ma też prawa decydować, w jaki sposób ani w jakim celu paliwo zostanie zużyte. Nie uczestniczy zatem w dostawie paliwa, dlatego faktury, które wystawia spółce, nie uprawniają jej do odliczenia VAT. Przejęcie powyższego stanowiska oznacza, że faktura wystawiona zarówno przez koncern paliwowy na pośrednika, jak i faktura wystawiona przez pośrednika na ostatecznego nabywcę paliwa są fakturami pustymi, gdyż nie dokumentują rzeczywistej transakcji. Efektem przyjęcia takiej koncepcji dla podmiotów wydających karty jest: > > brak prawa do odliczenia VAT z faktur otrzymanych od stacji paliw, > > uznanie sprzedaży dokonywanej przez pośrednika za zwolnioną z VAT, > > problemy z ustaleniem podstawy opodatkowania transakcji z wykorzystaniem kart (czy do podstawy opodatkowania należy wliczać wartość paliwa, czy tylko marżę, czy uwzględniać bonusy i rabaty udzielane przez stacje benzynowe, jak traktować odsprzedaż paliwa bez marży), > > ewentualna konieczność stosowania współczynnika przy odliczaniu VAT (uznanie części obrotu za obrót zwolniony). Faktyczny przebieg transakcji Chociaż wyroki TSUE tworzą swoistego rodzaju precedensy i powinny być uwzględniane przy rozstrzyganiu spraw przez sądy krajowe, nie można zapominać, że zapadają jednak w konkretnej sprawie i konkretnym stanie faktycznym. Podstawowy scenariusz zakupów na stacjach paliw realizowanych bezgotówkowo za pomocą kart paliwowych polega na tym, że pośrednik, który wydaje karty paliwowe swoim klientom (przedsiębiorcom chcącym skorzystać z pewnych uproszczeń w obrocie, takich jak: bezgotówkowy charakter zakupów, prosty i przejrzysty monitoring wydatków, zbiorcze fakturowanie, a w przypadku wyjazdów międzynarodowych ograniczenie konieczności dysponowania lokalnymi walutami, itp.), otrzymuje z koncernu paliwowego faktury za dokonane przez klientów zakupy. Sam z kolei, na podstawie otrzymanych faktur, wystawia faktury sprzedażowe na klientów tak, by to oni finalnie ponieśli koszt zakupionego paliwa, środków czystości czy usługi mycia. Finansowanie zakupu paliwa wcale nie jest istotą świadczenia. Udostępnione kar- 2

3 VAT Wydanie: lipiec-wrzesień 2014 ty paliwowe nie są bowiem w istocie środkami płatniczymi, a jedynie służą ewidencjonowaniu transakcji. Chociaż pośrednicy nie wchodzą nigdy w posiadanie paliwa, nie zmienia to faktu, że faktycznie w dostawach paliwa pośredniczą, nie zaś w świadczeniu usług finansowych. Schemat takich transakcji jest następujący: Dostawca Podmiot pośredni dostawa (sprzedaż) towarów wydanie towarów Ostateczny nabywca Sam fakt, że jeden z podmiotów nie wszedł w posiadanie towaru nie powoduje, że transakcje nie są uznawane za dostawy towarów w świetle przepisów o VAT. Orzecznictwo Najczęściej koncepcja dostaw łańcuchowych kwestionowana jest przez organy podatkowe przy dokonywaniu zwrotu podatku VAT firmom zagranicznym, w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. Część organów podatkowych twierdzi jednak, że firmy działające w opisanym powyżej modelu biznesowym, uczestniczą w transakcjach łańcuchowych i mają prawo do odliczenia VAT. Przykładem jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lutego 2014 r. (IPPP2/ /13-2/KBr). Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził w niej, że doszło do transakcji łańcuchowej i że wszystkie firmy w niej uczestniczące mają prawo do odliczenia podatku. Takiego zdania był również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyrokach z 22 kwietnia 2014 r. (III SA/Wa 2040/13) i wcześniejszym z 17 stycznia 2013 r. (III SA/Wa 1739/12) oraz z 24 kwietnia 2013 r. (III SA/Wa 3280/12). Wciąż pojawiają się jednak wyroki przeciwne, np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 15 maja 2014 r. (I Sa/Po 1233/13). Podsumowanie W świetle wskazanych wyroków pewne jest tylko to, iż praktyka orzecznicza w zakresie prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu zakupu paliwa przez podmiot przekazujący karty paliwowe nie jest jednolita. W celu określenia prawa do od- liczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia paliwa przez podmiot uczestniczący w łańcuchu dostaw, bardzo istotna jest dokładna analiza konkretnego stanu faktycznego, oraz odpowiednie skonstruowanie umów. Chociaż naszym zdaniem trudno jest, aby umowę na udostępnianie kart paliwowych kwalifikować jako finansową umowę kredytu, niewątpliwie istnieje ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup paliwa, otrzymanych lub wystawionych przez wystawcę karty paliwowej. W przypadku podejmowania decyzji o zawarciu podobnych umów, warto mieć na uwadze argumentację TSUE. Warto również w celu potwierdzenia prawa do odliczenia podatku od zakupów paliwa wystąpić z wnioskiem o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących wpływu powyższych informacji na Państwa działalność biznesową, zachęcamy do kontaktu. Aleksandra Majnusz Senior Associate, doradca podatkowy tel.: > > Odliczanie VAT w Polsce przez zagraniczne spółki posiadające oddział w Polsce Tomasz Modzelewski, Rödl & Partner Warszawa Brak jest podstaw do odmówienia zagranicznej spółce prawa do odliczenia VAT od nabywanych w Polsce towarów i usług związanych z czynnościami wykonywanymi przez jej polski oddział na rzecz centrali. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 lutego 2014 r., I FSK 353/13. Stan faktyczny sprawy dotyczył spółki brytyjskiej, prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą za pośrednictwem oddziału, który dokonywał świadczeń (analizy próbek chemicznych) zarówno na rzecz centrali, jak i bezpośrednio na rzecz klientów końcowych. W tych celach nabywane były w Polsce towary i usługi. 3

4 VAT Sprzedaż na rzecz ostatecznych Klientów, rozliczana za granicą CENTRALA Spółka z siedzibą za granicą Czynności wewnątrzzakładowe Oddział spółki w Polsce Nabycie towarów i usług w Polsce Sprzedaż na rzecz ostatecznych Klientów, rozliczana w Polsce niem Sądu, ww. przepis należy interpretować w ten sposób, że podatnik posiadający w Polsce jedynie oddział ma prawo do odliczenia polskiego VAT pozostającego w związku z opodatkowaną działalnością gospodarczą wykonywaną za granicą, jeżeli posiada on dokumenty potwierdzające ten fakt, a oddział dokonuje jednocześnie czynności opodatkowanych w Polsce. Ponadto stwierdzono, że występowanie czynności wewnątrzzakładowych nie wyklucza zastosowania art. 86 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT. W celu potwierdzenia zasadności odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług dla potrzeb oddziału, spółka zwróciła się o wydanie interpretacji indywidualnej. Spółka argumentowała, że prawo takie przysługuje jej niezależnie od tego, czy dana usługa zostanie sprzedana za pośrednictwem oddziału czy też przez centralę, tj. niezależnie od tego, czy transakcja i podatek należny będą podlegały rozliczeniu w Polsce czy też nie. W ostatecznym rozrachunku zaistnieje bowiem związek polskiego podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi (w Polsce lub za granicą). W ocenie spółki, podstawę do takiego odliczenia daje jej art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, natomiast przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do naruszenia fundamentalnej zasady neutralności podatku od wartości dodanej. Przepis ten uzależnia możliwość odliczenia VAT od spełnienia następujących warunków: > > dostawa towarów lub świadczenie usług przez podatnika dokonywane są poza terytorium kraju; > > kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności wykonane były na terytorium kraju; > > podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie podzielił stanowiska spółki i stwierdził, że czynności wykonywane przez oddział na rzecz jednostki macierzystej mają charakter wewnątrzzakładowy i jako takie nie stanowią czynności opodatkowanych, z tytułu których przysługiwałoby prawo do odliczenia VAT. Zdaniem organu, podatnik dokonujący w Polsce jedynie zakupów i nie dokonujący w kraju czynności opodatkowanych (a jedynie niepodlegające opodatkowaniu czynności wewnątrzzakładowe) nie ma prawa do odliczenia VAT, nawet jeśli zakupy miały związek z opodatkowaną działalnością gospodarczą (centrali), ale wykonywaną poza granicami Polski. WSA w Gliwicach nie uwzględnił skargi spółki na ww. interpretację (wyrok z 25 września 2012 r., III SA/Gl 986/12). Sprawa trafiła ostatecznie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zajął odmienne stanowisko i stwierdził, że oddział może skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zda- Z orzeczenia tego wynika wniosek, że ww. przepis daje prawo do odliczenia VAT nie tylko wtedy, gdy dana sprzedaż podlega rozliczeniu w polskiej deklaracji podatkowej, lecz również wtedy, gdy polski VAT naliczony wykazuje (udokumentowany) związek z działalnością gospodarczą wykonywaną i rozliczaną za granicą. Warto przy tym wskazać, że analogiczny wyrok NSA wydał już 26 lutego 2013 r. (I FSK 493/12). W orzeczeniu tym Sąd potwierdził, że miarodajne dla zastosowania ww. przepisu jest ustalenie, czy gdyby czynności wykonywane przez centralę w ramach prowadzonej za granicą działalności gospodarczej były wykonywane w Polsce to czy dawałyby one prawo do odliczenia polskiego VAT naliczonego. Podobne wnioski wynikają m.in. z wyroku WSA w Krakowie z 14 listopada 2013 r. (I SA/Kr 1483/13, orzeczenie nieprawomocne). Przywołane rozstrzygnięcia mają istotne znaczenie dla zagranicznych przedsiębiorców prowadzących w Polsce działalność np. w formie oddziału (bądź też innych jednostek, nie podlegających obowiązkowi rejestracji w KRS) i wskazują na kształtowanie się jednolitej, prowspólnotowej korzystnej dla podatników linii orzeczniczej (zob. również wyrok WSA w Krakowie z 19 marca 2014 r., I SA/Kr 2054/13). W rozumieniu Dyrektywy 2006/112/WE, każde państwo członkowskie powinno bowiem traktować jako podatnika każdy podmiot gospodarczy, niezależnie od miejsca siedziby, rejestracji na potrzeby VAT, czy też miejsca prowadzenia działalności. W świetle fundamentalnej zasady neutralności VAT podatek naliczony nie powinien obciążać podatników, niezależnie od tego, czy zakupy są dokonywane w tym samym kraju, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, czy nie. Co ważne, ww. stanowiska sądów administracyjnych dają się odnieść zarówno do sytuacji, gdy dana jednostka (np. oddział) wykonuje czynności zarówno na rzecz jednostki macierzystej jak i klientów, jak i sytuacji, gdy działalność danej jednostki służy jedynie czynnościom wykonywanym przez jednostkę macierzystą, opodatkowanym za granicą. Jednak zarówno w jednym jak i w drugim przypadku zagraniczny przedsiębiorca chcący odliczyć polski VAT powinien dysponować dokumentami potwierdzającymi związek odliczonego podatku z wykonywaną i opodatkowaną za granicą działalnością gospodarczą. Stanowiska sądów administracyjnych stwarzają zatem szansę na pozytywne rozstrzygnięcie w sporze z fiskusem, który konsekwentnie stosuje dotychczasową, niekorzystną interpretację przepisów (por. m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 4

5 VAT Wydanie: lipiec-wrzesień 2014 z 7 listopada 2013 r., ITPP3/ /13/AT czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 grudnia 2013 r., IBPP4/ /13/PK). Jako przykład sukcesu w sporze z fiskusem wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 sierpnia 2013 r., IBPP4/ /13/PH, którą organ podatkowy zmuszony był zmienić w wyniku ww. orzeczenia NSA z 26 lutego 2013 r. (I FSK 493/12). Warto tym samym przeanalizować zasady rozliczania podatku VAT z tytułu czynności wykonywanych przez oddział bądź inne jednostki pomocnicze utrzymywane w Polsce przez zagranicznych przedsiębiorców. Tomasz Modzelewski Senior Associate, doradca podatkowy tel.: > > Kiedy podmiotowi zagranicznemu należą się odsetki od nieterminowego zwrotu podatku VAT? Jacek Puszczewicz, Rödl & Partner Warszawa O zwrot odsetek od nieterminowego zwrotu podatku VAT w Polsce podmiot zagraniczny może ubiegać się tylko pod warunkiem obowiązywania w państwie jego siedziby zasady wzajemności. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 lipca 2014 r., I FSK 1276/13. W 2004 r. spółka fińska złożyła do właściwego organu podatkowego dla podmiotów zagranicznych wniosek o zwrot podatku VAT za rok Wniosek spółka złożyła według obowiązującego wówczas rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom, zmienionego następnie rozporządzeniem z dnia 26 sierpnia 2003 r. Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, urząd skarbowy miał na rozpatrzenie wniosku (przeprowadzenie czynności sprawdzających) i wydanie decyzji 6 miesięcy. Tymczasem decyzja o zwrocie spółce wnioskowanej kwoty wydana została dopiero po ponad 3-letnim postępowaniu (tj. w 2007 r.). W 2009 r. spółka złożyła do organu podatkowego, który w 2007 r. wydał decyzję w sprawie zwrotu podatku VAT, wniosek o zapłatę odsetek od nieterminowego zwrotu tego podatku. W uzasadnieniu wniosku spółka wskazała, że niezwrócona w terminie, tj. w okresie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, kwota podatku VAT stanowi nadpłatę w rozumieniu ustawy - Ordynacja podatkowa w związku z przepisami ustawy o VAT. Nadpłata ta podlega oprocentowaniu, a odsetki należą się spółce od dnia następującego po upływie 6-miesięcznego terminu na dokonanie zwrotu podatku VAT do dnia faktycznego zwrotu tego podatku. Organy podatkowe I i II instancji nie uwzględniły wniosku spółki stwierdzając, że przepisy dotyczące oprocentowania nadpłaty mogłyby znaleźć zastosowanie do podmiotów zagranicznych wyłącznie na mocy jednoznacznego przepisu prawa, zaś przepisy ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów nie dawały podstawy prawnej do wypłaty odsetek w przypadku zwrotu podatku VAT podmiotowi zagranicznemu z opóźnieniem. Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który przychylił się do argumentacji zaprezentowanej przez spółkę wskazując, że nie można podmiotów zagranicznych traktować odmiennie od podmiotów krajowych. Stawianie podmiotów krajowych na uprzywilejowanej pozycji w stosunku do podmiotów zagranicznych godzi w zasadę równości oraz zasadę demokratycznego państwa prawnego, wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP. Sąd nie rozstrzygnął jednak sprawy ostatecznie, lecz sformułował wskazówki do zbadania przez organy podatkowe istnienia w państwie siedziby spółki (tj. w Finlandii) podstawy prawnej do wypłaty oprocentowania w przypadku nieterminowego zwrotu podatku VAT polskim podmiotom na tzw. zasadzie wzajemności, którą statuuje ww. rozporządzenie Ministra Finansów. Zasada wzajemności oznacza, że jeżeli polskim podmiotom, które nie są zarejestrowane dla potrzeb podatku VAT na terytorium innego państwa, przysługiwać będzie od tego państwa zwrot podatku VAT z tytułu nabycia w tym państwie towarów i usług, to w Polsce odpowiednio zwrot tego podatku przysługiwać będzie podmiotom pochodzącym z tego państwa. Zasada ta powinna znaleźć odpowiednie zastosowanie do kwestii wypłaty odsetek od nieterminowego zwrotu podatku VAT. Sprawa została ponownie przekazana do organu podatkowego I instancji, który odmówił spółce wypłaty odsetek, stwierdzając brak w Finlandii zasady wzajemności w odniesieniu do polskich podmiotów, które ubiegałyby się o wypłatę odsetek w tym kraju. Swoje rozstrzygnięcie organ oparł na wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów, które ustaliło, że zgodnie z fińską ustawą o podatku od wartości dodanej zwroty podatku VAT nie są oprocentowane. Stanowisko organu I instancji podtrzymał organ II instancji. Skoro bowiem fińska administracja podatkowa nie wypłaca odsetek polskim podmiotom, to wniosek o wypłatę odsetek złożony przez fińską spółkę w Polsce nie może być uwzględniony. Spółka ponownie wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ostatecznie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który rozstrzygnął na korzyść organów podatkowych. Ponieważ Finlandia nie stosuje zasady 5

6 VAT / CIT wzajemności w stosunku do polskich podmiotów, to kierując się zasadą równości nie można stawiać fińskiej spółki w Polsce na uprzywilejowanej pozycji i dokonać na jej rzecz wypłaty odsetek. W analogicznej bowiem sytuacji polski podmiot w Finlandii takich odsetek by nie otrzymał. Trudno zgodzić się z powyższym rozstrzygnięciem NSA. Zasadzie wzajemności Sąd ten nadał niepoprawne, zbyt ogólne rozumienie. Rozumieć ją należy w ten sposób, że państwa przyznają swoim podatnikom takie same prawa i przywileje, tzn. państwa te gwarantują wobec swoich podmiotów porównywalne korzyści. W przedmiotowej sprawie organy podatkowe zbadały jedynie wybrany fragment art. 152 fińskiej ustawy o podatku od wartości dodanej. Z treści tego przepisu wynika zaledwie, że zwroty podatku VAT nie są oprocentowane. Przepis ten nie wyjaśnia natomiast, do czego nie odniósł się ani NSA, ani pierwotnie nie badały tego organy podatkowe, czy ów przepis znajduje zastosowanie do standardowych zwrotów fińskiego podatku od wartości dodanej czy też również do szczególnej fińskiej procedury zwrotu podatku VAT podmiotom zagranicznym. Rozstrzygnięcie NSA nie uwzględnia również faktu, że fińska administracja podatkowa nie działała opieszale i zasadniczo zwroty podatku VAT dla podmiotów zagranicznych dokonywane były w tym kraju w przewidzianym terminie. W związku z tym wywodzenie, że przepisy fińskie nie regulują kwestii wypłaty odsetek od nieterminowego zwrotu VAT, również nie do końca odzwierciedla przedmiotowy stan faktyczny w kontekście omawianej zasady wzajemności. W konsekwencji spółka nie otrzymała odsetek, pomimo, że na zwrot VAT czekała ponad 3 lata. NSA w swoim rozstrzygnięciu nie dostrzegł, co jest istotą przedmiotowego sporu, że z chwilą upływu 6-miesięcznego terminu, przetrzymywana przez organ podatkowy kwota zwrotu podatku VAT staje się nienależnym świadczeniem publicznoprawnym, a więc w istocie nadpłatą, podlegającą oprocentowaniu. Takie natomiast stanowisko NSA zajmował wielokrotnie we wcześniejszych swoich wyrokach. Należy spodziewać się, że rozstrzygnięcie NSA będzie wykorzystywane przez organy podatkowe w argumentacji przeciw wypłacie odsetek. Dlatego zalecać należy badanie obowiązywania zasady wzajemności w państwie siedziby podmiotu, występującego w Polsce o wypłatę odsetek od nieterminowego zwrotu podatku VAT. Przypomnijmy, że z uwagi na 5 letni okres przedawnienia można jeszcze ubiegać się o odsetki z tytułu zwrotu podatku VAT dokonanego z opóźnieniem - na podstawie decyzji o zwrocie wydanych w latach Przykład (dotyczy podmiotów zagranicznych niezarejestrowanych w Polsce do celów podatku VAT, nabywających w Polsce towary i usługi np. w latach ) ła. Wniosek powinien zostać rozpatrzony, a podatek zwrócony, co do zasady w ciągu 6 miesięcy od dnia jego złożenia, tj. do 30 grudnia 2004 r. Decyzja o zwrocie podatku VAT wydana została dopiero w dniu 10 stycznia 2009 r. Spółka może zatem ubiegać się o odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu podatku VAT za okres od 31 grudnia 2004 do dnia faktycznego zwrotu podatku VAT. Kwotą, od której będą liczone odsetki jest kwota zwrotu podatku VAT z decyzji z dnia 10 stycznia 2009 r. Naszym zdaniem warto ubiegać się o odsetki, gdyż podmioty zagraniczne mogą liczyć na oprocentowanie nawet w wysokości 11-12,5% w skali roku. Jacek Puszczewicz Starszy konsultant podatkowy tel.: > > Istotne zmiany w przepisach o niedostatecznej kapitalizacji Mikołaj Przybył, Rödl & Partner Poznań W zeszłym miesiącu Sejm przekazał Prezydentowi RP do podpisu ustawę zmieniającą przepisy dotyczące tzw. niedostatecznej kapitalizacji. Ich wejście w życie w obecnym kształcie wydaje się zatem przesądzone. Projektowane zmiany mają obowiązywać zasadniczo od 1 stycznia 2015 roku. Przepisy o niedostatecznej kapitalizacji stanowią istotny czynnik w procesie wyboru źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Warto zatem przyjrzeć się wprowadzanym zmianom - zarówno w kontekście już obowiązujących umów pożyczek, jak i planowanych transakcji dofinansowania przedsiębiorstwa. Co się zmieni? W obecnym brzmieniu przepisy o niedostatecznej kapitalizacji ustanawiają następujące ograniczenie: do podatkowych kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć tej części odsetek płaconych na rzecz tzw. kwalifikowanych podmiotów powiązanych, która jest naliczana od nadwyżki wartości pożyczki ponad trzykrotność wpłaconego kapitału zakładowego pożyczkobiorcy. Wniosek o zwrot podatku VAT za rok 2003 należało złożyć do 30 czerwca 2004 r. i w tym dniu spółka wniosek złoży- 6

7 CIT / Audyt finansowy Wydanie: lipiec-wrzesień 2014 Po pierwsze, nowelizacja wprowadza zmiany do obecnej konstrukcji przepisów o niedostatecznej kapitalizacji. Najważniejsze z nich przedstawiają się następująco: > > według projektu wartość zadłużenia będziemy porównywać z wartością kapitału własnego, a nie tak jak obecnie z wartością trzykrotności kapitału zakładowego; efekt zmian: zmniejszenie wartości odsetek zaliczanych do podatkowych kosztów uzyskania przychodów zmiana niekorzystna; > > według projektu ograniczenie wynikające z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji ma dotyczyć pożyczek otrzymanych nie tylko od udziałowców bezpośrednich, ale również od udziałowców pośrednich; efekt zmian: zwiększenie zakresu stosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji o większą ilość spółek z grupy zmiana niekorzystna; > > według projektu stosunek zadłużenia do wartości kapitału własnego należy liczyć na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień zapłaty odsetek, a nie tak jak obecnie na dzień zapłaty odsetek; efekt zmian: utrudnienie stosowania optymalizacji podatkowej polegającej na spłaceniu części kapitałowej pożyczki przed częścią odsetkową zmiana niekorzystna. Po drugie, ustawodawca wprowadza alternatywę dla stosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji. Podatnik będzie mógł bowiem wybrać: albo będzie stosował ograniczenie wynikające z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji albo będzie stosował ograniczenia wynikające z nowo wprowadzonego art. 15c ustawy o CIT. Artykuł 15c ustawy o CIT wprowadza dwa ograniczenia w zaliczaniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów wartości odsetek od wszystkich pożyczek (a więc nie tylko od pożyczek od kwalifikowanych podmiotów powiązanych). I tak, do podatkowych kosztów uzyskania przychodów mogą zostać zaliczone tylko te odsetki, których wartość nie przekracza: > > iloczynu sumy stopy referencyjnej NBP (ok. 2,5%) powiększonej o 1,25 punktu procentowego oraz podatkowej wartości aktywów materialnych przedsiębiorstwa; oraz > > 50% wypracowanego zysku operacyjnego (historycznego albo bieżącego). Wysokość wprowadzonego limitu będzie zatem zależna od wartości aktywów przedsiębiorstwa oraz wartości wypracowanego zysku operacyjnego. Oznacza to, że w przypadku przedsiębiorstw posiadających duży majątek, który kreuje nawet średni zysk operacyjny oraz finansujących się pożyczkami tylko od jednego podmiotu powiązanego, stosowanie nowego ograniczenia może być mniej dotkliwe (a więc finansowo bardziej efektywne) niż stosowanie dotychczasowych lub znowelizowanych przepisów o niedostatecznej kapitalizacji. Ważne przepisy przejściowe Istotny jest również aspekt czasowy obowiązywania wskazanych przepisów. Będą miały zastosowanie tylko do tych odsetek, które wynikają z pożyczek, które zostały podatnikowi faktycznie przekazane po 1 stycznia 2015 roku. W odniesieniu do pożyczek przekazanych podatnikom do 31 grudnia 2014 roku zastosowanie będą miały dotychczasowe zasady. Od tej ogólnej reguły istnieje jednak jeden bardzo korzystny wyjątek: po 1 stycznia 2015 roku, po spełnieniu pewnych wymogów formalnych, podatnicy będą mogli zrezygnować ze stosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji w obecnym brzmieniu. W zamian za to będą musieli przestrzegać ograniczeń wynikających z przepisu art. 15c ustawy o CIT. Jeżeli rozważają Państwo różne możliwości dofinansowania spółek, to dokonując wyboru źródła finansowania warto uwzględnić szanse i zagrożenia wynikające z planowanych zmian przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji. Mikołaj Przybył Senior Associate, doradca podatkowy tel.: > > Czy wiesz, kto jest Twoją jednostką powiązaną? Małgorzata Guzińska-Błońska, Rödl & Partner Gdańsk Dla polskich podmiotów wyznacznikiem definicji jednostek powiązanych jest ustawa o rachunkowości. Jednakże warto wiedzieć, że z dniem 1 stycznia 2014 r. na obszarze Unii Europejskiej wszedł w życie pakiet standardów regulujących kwestie powiązań pomiędzy podmiotami oraz konsolidacji sprawozdań finansowych (MSSF). Polska ustawa o rachunkowości Ustawa w art. 3 ust.1 pkt. 43 definiuje jednostki powiązane jako: jednostkę dominującą, znaczącego inwestora, jednostki zależne, jednostki współzależne, jednostki stowarzyszone, wspólników jednostki współzależnej oraz jednostki znajdujące się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą. Jednostką dominującą jest jednostka sprawująca kontrolę nad inną jednostką. Poprzez sprawowanie kontroli rozumie się zdolność jednostki do kierowania sytuacją finansową 7

8 Audyt finansowy / Dotacje unijne i operacyjną innej jednostki w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności. Podstawową przesłanką do uznania jednostki za zależną (podporządkowaną jednostce dominującej) jest posiadanie w niej udziałów. Jednak samo posiadanie udziałów nie zawsze świadczy o kontroli. Jednostka, aby być dominującą wobec innej, musi jednocześnie posiadać zdolność powoływania większości członków zarządu, rady nadzorczej oraz dysponować większością głosów. Inną odmianą powiązania jest współkontrola. Występowanie współkontroli wymaga określenia w umowie spółki podziału kontroli nad działalnością gospodarczą. Decyzje finansowe i operacyjne wymagają zgody obu stron. Jednostkami powiązanymi są również jednostki stowarzyszone, czyli takie, na które inwestor wywiera znaczący wpływ. Oznacza to, że inwestor uczestniczy w podejmowaniu decyzji z zakresu polityki finansowej i operacyjnej jednostki, jednak nie posiada on nad nią kontroli ani współkontroli. Zwykle wiąże się to z posiadaniem przez inwestora więcej niż 20% głosów oraz zasiadaniem w zarządzie jednostki. Standardy unijne (MSSF) Wprowadzony z początkiem tego roku w krajach UE pakiet międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej zawiera: Znaczący wpływ jest to władza pozwalająca na uczestniczenie w podejmowaniu decyzji na temat polityki finansowej i operacyjnej jednostki, w której dokonano inwestycji, niepolegająca jednak na sprawowaniu kontroli lub współkontroli nad polityką tej jednostki. Ze wskazanych zmian wyraźnie wynika położenie nacisku na realny wpływ na sytuację spółki, a w szczególności na jej wyniki finansowe, przekładające się na wysokość wypłacanej dywidendy. Jest to podejście, które odchodzi od patrzenia wyłącznie na ilość posiadanych udziałów, aczkolwiek nadal jest to jedna z podstawowych przesłanek. Obecnie decydować będzie struktura udziałowców tj. to, czy mamy do czynienia z rozproszonym akcjonariatem czy bardziej skupionym. Może to spowodować rozszerzenie się ilości podmiotów powiązanych. Patrząc na trend rozwoju przyjęty przez polską ustawę o rachunkowości możemy spodziewać się przechodzenia na rozwiązania wypracowane w ramach przyjętych przez UE międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i tym samym zmian w strukturach grup kapitałowych. > > MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe > > MSSF 11 Wspólne porozumienia > > MSSF 12 Ujawnianie udziałów w innych jednostkach > > Zmiany do MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe > > Zmiany do MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Pakiet standardów oprócz wydzielenia osobnego standardu dotyczącego konsolidacji sprawozdań finansowych, wprowadził zmienione definicje kontroli, współkontroli oraz znaczącego wpływu. Kontrola występuje, gdy inwestor z tytułu swojego zaangażowania w inwestycję podlega ekspozycji na zmienne zwroty lub gdy ma prawo do zmiennych zwrotów, oraz ma możliwość wywierania wpływu na wysokość tych zwrotów poprzez sprawowanie władzy nad tą jednostką. Przez zmienne zwroty rozumieć należy zmienne wyniki finansowe, przekładające się m.in. na wysokość wypłacanych dywidend czy też konieczność wniesienia dopłat do kapitału. Współkontrola jest umownie ustalonym podziałem kontroli w ramach porozumienia umownego, który występuje tylko wówczas, gdy decyzje dotyczące istotnych działań wymagają jednogłośnej zgody stron dzielących kontrolę. Małgorzata Guzińska-Błońska Associate Partner, biegły rewident tel.: > > Gdzie szukać dotacji na inwestycje w odnawialne źródła energii? Tomasz Tuszyński, Rödl & Partner Warszawa Z uwagi na zobowiązania Polski w zakresie zielonej energii, wynikające m.in. z przepisów unijnych oraz pakietu klimatycznego, podejmowane przez przedsiębiorców w tym obszarze działania inwestycyjne są niezwykle istotne i potrzebne. Celem wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii przewidziano możliwość ich dofinansowania również z puli środków unijnych na lata Zapewnienie rentowności inwestycji podejmowanych w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym budowa i rozbudowa farm fotowoltaicznych, będzie możliwe dzięki skorzystaniu z dotacji unijnych, zapewniających szerokie możliwości finansowania inwestycji. 8

9 Dotacje unijne Wydanie: lipiec-wrzesień 2014 Inwestycje w odnawialne źródła energii będą przede wszystkim realizowane na poziomie krajowym, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , w obszarze którego wydzielono Oś Priorytetową o nazwie: Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Wsparcie w ramach powyższego Programu Operacyjnego skierowane będzie głównie do dużych przedsiębiorców. Przykładowe rodzaje inwestycji, które będą podlegały dofinansowaniu, dotyczą realizacji projektów inwestycyjnych związanych z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej (w tym wolnostojących farm fotowoltaicznych). Wsparcie będzie można uzyskać przede wszystkim na budowę jednostek o większej mocy wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru, a także biomasę i biogaz. Inwestycje te w dużym stopniu przyczynią się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego. Przewiduje się również wsparcie w określonym zakresie budowy jednostek wykorzystujących energię słońca, geotermii oraz wody, np. posadowienie paneli solarnych na dachu przedsiębiorstwa. Obok Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będą funkcjonować, jak dotychczas w każdym z 16 województw, Regionalne Programy Operacyjne. W ramach tych Programów planowane są konkursy zakładające wsparcie inwestycji, których celem będzie poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a w rezultacie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do atmosfery. Wsparcie na poziomie Regionalnych Programów Operacyjnych będzie koncentrowało się na inwestycjach o zasięgu lokalnym i regionalnym podejmowanych głównie przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z przedstawionymi Programami. Chętnie udzielimy dodatkowych informacji. Tomasz Tuszyński Starszy konsultant tel.: > > Korekta odpisów amortyzacyjnych po otrzymaniu dotacji Anna Główka, Rödl & Partner Warszawa Koszty wytworzenia lub nabycia środków trwałych nie podlegają zaliczeniu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, lecz mogą być uwzględnione w kosztach podatkowych wyłącznie w formie odpisów amortyzacyjnych. Odstępstwo od tej zasady ustanawia art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, nie stanowią kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych dokonywane od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków trwałych, odliczonych od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Oznacza to, że podatnicy, którzy otrzymali dotację na te środki trwałe, nie zaliczą zrefundowanego wydatku do kosztów podatkowych. Otrzymanie dotacji po rozpoczęciu amortyzacji Wątpliwości pojawiają się, gdy środki z dotacji wypłacane są po rozpoczęciu amortyzacji przyjętego do używania środka trwałego. Na gruncie ustawy o CIT brak norm wyraźnie regulujących sytuacje, w których odpisy są dokonywane przed otrzymaniem dofinansowania. Kwestia ustalenia momentu korekty rozpoznanych kosztów, związanych ze zwrotem wydatków na nabycie (wytworzenie) środków trwałych, była wielokrotnie przedmiotem interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych. Fiskus za wsteczną korektą kosztów Fiskus konsekwentnie stoi na stanowisku, że otrzymanie refundacji poniesionych wydatków skutkuje koniecznością dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych w tych miesiącach, w których zostały one wskazane w wysokości zawyżonej (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej z Łodzi w interpretacji indywidualnej z 6 marca 2014 r., IPTPB1/ /13-5/AP). Organ zakwestionował prawidłowość rozliczeń podatnika, dokonującego korekty na bieżąco, czyli w miesiącu otrzymania dotacji. W jego ocenie przedsiębiorca w takiej sytuacji zawyża koszty, dlatego jest on zobowiązany do skorygowania ich w tym okresie, w którym zostały pierwotnie wykazane (podobnie m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 11 maja 2013 r., ILPB1/ /13-2/AMN; Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 6 marca 2013 r., IPPB5/ /12-4/RS). Stanowisko sądów korzystne dla podatników Aktualne stanowisko prezentowane przez sądy administracyjne jest korzystne dla podatników. Przykładowo, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 13 listopada 2013 r., I SA/Gl 322/13, potwierdził, że podatnik, 9

10 Dotacje unijne / Aktualności podatkowe który otrzymał dofinansowanie do środka trwałego po rozpoczęciu jego amortyzacji nie ma obowiązku wstecznej korekty swoich rozliczeń. Do czasu otrzymania środków pomocowych pełne odpisy amortyzacyjne są kosztem uzyskania przychodu i dopiero moment otrzymania dotacji obliguje do wyłączenia z kosztów tej części odpisów, która odpowiada wartości otrzymanego dofinansowania. Odmienna wykładnia art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT prowadziłaby do bezprawnego obciążenia podatnika negatywnymi konsekwencjami podatkowymi (powstanie zaległości podatkowej i odsetek od tych zaległości). Postępowanie podatnika zgodne z obowiązującymi normami prawa podatkowego byłoby sankcjonowane, choć nie można by mu zarzucić uchybień co do prawidłowości deklarowania podstawy opodatkowania oraz kwoty uiszczonego podatku. Ponadto, w okresie od chwili podpisania umowy o dofinansowanie do momentu wpływu dotacji na rachunek podatnika, możliwa jest utrata przez niego prawa do jej otrzymania w całości lub w części. Tym samym nie sposób prawidłowo wyliczyć proporcji udziału środków pozyskanych z dotacji w finansowaniu środków trwałych. Podobne stanowisko zajęły sądy m.in. w wyrokach WSA w Gdańsku z 26 marca 2014 r., I SA/Gd 41/14; WSA we Wrocławiu z 13 kwietnia 2012 r., I SA/Wr 166/12 oraz WSA w Kielcach z 18 lipca 2013 r., I SA/Ke 385/13. Odmienne od stanowiska organów podatkowych, korzystne dla podatników stanowisko sądów administracyjnych daje szansę na wygraną w sporze z fiskusem. Z tego względu warto przeanalizować sposób rozliczania kosztów podatkowych związanych ze środkami trwałymi, których nabycie bądź wytworzenie refundowane jest dotacją. Chętnie udzielimy Państwu wsparcia w tym zakresie. Anna Główka Radca prawny tel.: > > Faktoring odwrotny zwalnia z korekty kosztów Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław oraz wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 14 kwietnia 2014 r., I SA/Gl 1372/13, podatnik nie jest zobowiązany do wyłączania z kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych za pomocą faktoringu odwrotnego. Przypominamy, że od 1 stycznia 2013 r. zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów zostało co do zasady uzależnione od terminowego uregulowania kwoty zobowiązania. Podatnik musi dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku braku uregulowania płatności w ciągu 30 dni od upływu terminu zapłaty, a jeżeli ustalony termin płatności przekracza 60 dni, z upływem 90 dni od daty zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z przytoczonym orzecznictwem faktoring odwrotny może stać się metodą finansowania dostaw, umożliwiającą uniknięcie praktycznych problemów wynikających z przepisów dotyczących obowiązkowej korekty kosztów. Chętnie przedstawimy Państwu dodatkowe informacje dotyczące tej możliwości uproszczenia rozliczeń. > > Poprawa ściągalności podatków planowane zmiany Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław Ministerstwo Finansów przedstawiło pakiet zmian, które mają poprawić ściągalność podatków. Resort finansów zamierza utworzyć Centralny Rejestr Dłużników. Celem takiego działania ma być zróżnicowanie podejścia fiskusa wobec podatników, którzy mają zaległości i tych, którzy rozliczają się na czas. Rejestr zacznie funkcjonować od 2016 r. Będą w nim ujawniani dłużnicy posiadający co najmniej 500 zł bezspornych zaległości budżetowych. Dłużnicy będą wpisywani do rejestru po upływie 60 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia. Rejestr prowadzony będzie w trybie online. Ministerstwo Finansów planuje również wprowadzenie instytucji tzw. listu ostrzegawczego, w którym organy podatkowe informowałyby o wykrytych nadużyciach w podatku VAT w obrocie określonym towarem. Istotną zachętą do terminowego płacenia podatków ma być ponadto zróżnicowanie odsetek karnych od zaległości podatkowych. Podatnik, który pomyli się w rozliczeniu i sam złoży autokorektę deklaracji, zapłaci połowę podstawowej stawki oprocentowania zaległości podatkowej. Gdy korekta będzie konsekwencją uruchomienia postępowania podatkowego, a zaległość będzie znaczna, trzeba będzie zapłacić dwukrotność stawki podstawowej. Zmiana miałaby wejść w życie w 2015 r. Na Państwa życzenie chętnie przedstawimy dodatkowe informacje. 10 Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 20 marca 2014 r., I SA/Wr 76/14

11 Aktualności podatkowe Wydanie: lipiec-wrzesień 2014 > > Numer faktury pierwotnej obowiązkowym elementem faktury korygującej Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2014 r., I FSK 392/13, podatnik musi podać na fakturze korygującej numer faktury pierwotnej. Zdaniem NSA, choć prawo unijne nie przewiduje wprost obowiązku umieszczania na fakturze korygującej numeru korygowanego dokumentu, polskie przepisy nie mogą być traktowane jako naruszenie unijnej dyrektywy. W ocenie NSA identyfikowanie w fakturze korygującej faktury pierwotnej jedynie za pomocą danych takich jak numer dostawy czy zamówienia, mogłoby znacznie utrudniać prawidłowe stosowanie podatku VAT i sprawowanie przez organy nadzoru. Przypominamy, że w przypadku łamania przepisów dotyczących wystawiania faktur korygujących, organy podatkowe mogą nałożyć sankcje karne skarbowe. Wystawienie faktury w sposób wadliwy zagrożone jest: > > karą grzywny do 180 stawek dziennych (stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności), > > jeżeli jest to przypadek mniejszej wagi, wówczas karą będzie grzywna za wykroczenie skarbowe (w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia). Mając powyższe na uwadze, zalecamy przegląd wystawianych przez Państwa dokumentów. Chętnie wspomożemy Państwa w tym zakresie. > > Nagroda z zysku jest kosztem podatkowym Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław W dniu 29 kwietnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowy wyrok w sprawie wypłat dla pracowników z dochodu netto (II FSK 1220/12). NSA uznał, że nagroda z zysku stanowi dla pracowników dodatkowy czynnik motywacyjny wiąże się z prowadzoną działalnością i osiąganymi przychodami, a jednocześnie nie jest wymieniona w negatywnym katalogu kosztów, wyspecyfikowanym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Tym samym spełnia wszystkie warunki uznania jej za koszt podatkowy pracodawcy. Wyrok przełamuje wcześniejszą linię interpretacyjną. Liczymy na to, że inne składy orzekające będą miały podobne zdanie jak zaprezentowane we wskazanym wyroku. Niemniej jeżeli wypłacają Państwo pracownikom nagrody z dochodu netto, warto potwierdzić możliwość zaliczania do kosztów podatkowych tych wypłat interpretacją podatkową. Chętnie wspomożemy Państwa w przygotowaniu wniosku o jej wydanie. > > Ministerstwo Finansów potwierdza konieczność wstecznej korekty przychodów Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław Zgodnie z odpowiedzią Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia Ministra Finansów - na zapytanie nr 6079, faktury korygujące powinny być rozliczane w dacie pierwotnych transakcji. Sekretarz Stanu wskazał, że faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości, a przyczyny jej wystawienia mogą być zróżnicowane. Punktem odniesienia dla faktury korygującej jest zawsze faktura pierwotna. Faktura korygująca nie generuje zatem nowego (innego) momentu powstania przychodu, lecz modyfikuje pierwotną wysokość przychodu. Na podstawie wystawionych faktur korygujących podatnik powinien zatem skorygować przychody właściwego okresu rozliczeniowego. Niestety powyższe stanowisko potwierdzają również liczne wyroki sądów administracyjnych np. wyroki NSA z 1 czerwca 2011 r., II FSK 156/10; z 16 maja 2012 r., II FSK 2005/10; z 26 czerwca 2012 r., II FSK 2422/10; z 12 kwietnia 2013 r., II FSK 1595/11. Korygowanie przychodów w bieżących rozliczeniach wiąże się zatem z dużym ryzykiem podatkowym. Zalecamy weryfikację sposobu rozliczania przez Państwa korekt przychodów w ostatnich 5 latach podatkowych. Chętnie wspomożemy Państwa w tym przedsięwzięciu. > > Podatek u źródła od najmu urządzenia przemysłowego Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 maja 2014 r., II FSK 1342/12, po raz kolejny wskazał na konieczność poboru podatku u źródła w przypadku najmu od zagranicznych kontrahentów urządzeń przemysłowych. Przepisy podatkowe nie zawierają definicji urządzenia przemysłowego. Wobec tego organy podatkowe odwołują się do 11

12 Aktualności podatkowe / Publikacje fachowe Rödl & Partner definicji słownikowej i stosują wybitnie rozszerzającą wykładnię tego pojęcia. Za urządzenia przemysłowe są uznawane nie tylko maszyny wykorzystywane w przemyśle, lecz także wszelkie inne najmowane sprzęty. dur wewnętrznych wykazujących prawidłowy sposób odliczania podatku VAT. Podatek u źródła powinien być pobierany m.in. przy najmie sprzętu biurowego np. komputerów, drukarek, a także najmie środków transportu np. samochodów osobowych. Organy podatkowe kwalifikują jako urządzenia przemysłowe również różnego rodzaju opakowania. Mając powyższe na uwadze zalecamy przegląd wszelkich urządzeń / opakowań najmowanych od zagranicznych kontrahentów, a następnie analizę obowiązków w zakresie podatku u źródła. Dorota Białas Associate Partner, doradca podatkowy tel.: > > Pierwsze interpretacje dotyczące odliczenia VAT od wydatków samochodowych Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław W obiegu prawnym pojawiły się pierwsze interpretacje indywidualne organów podatkowych, w kwestii wykładni nowych przepisów (obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r.), dotyczących odliczenia VAT od wydatków samochodowych. Na podstawie tych dokumentów można stwierdzić, iż organy podatkowe stosują się do wytycznych zamieszczonych w broszurze opublikowanej przez Ministerstwo Finansów. W interpretacji indywidualnej z 19 maja 2014 r., ITPP2/ /14/KT, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że w przypadku gdy samochód w momencie nabycia został przeznaczony wyłącznie na cele wynajmu, to wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu. Natomiast w interpretacji indywidualnej z 16 kwietnia 2014 r., IPTPP4/443-18/14-5/UNR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, iż w przypadku, gdy samochód osobowy przeznaczony jest wyłącznie na wynajem, to podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Natomiast w sytuacji, gdy samochód osobowy zostaje przeznaczony również do celów innych niż wynajem (nie jest przeznaczony wyłącznie do wynajmu), ustalenie zasad używania, dodatkowo potwierdzonych prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu, jest warunkiem, którego spełnienie jest wymagane w celu skorzystania z prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingowe. Z powyższych interpretacji jednoznacznie wynika, że Minister Finansów traktuje możliwość 100% odliczenia podatku VAT jako sytuację wyjątkową. Jeżeli zatem zdecydowali się Państwo na tę formę rozliczeń, zalecamy dodatkową weryfikację proce- > > Dokumentacja podatkowa cen transferowych Zaktualizowane II wydanie Dokumentacji podatkowej cen transferowych pod redakcją dr Marcina Jamroży zawiera niezbędne informacje na temat sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, wskazując jednocześnie możliwości ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferowych. Wyjaśnieniom towarzyszą liczne przykłady dokumentacji podatkowej dla różnego rodzaju transakcji i schematy postępowania. W książce przedstawiono również zagadnienia dotyczące zasad stosowania metod szacunku przy określaniu wartości rynkowej w procesach restrukturyzacyjnych, w szczególności przenoszenia funkcji gospodarczych za granicę, a także wybrane aspekty związane z postępowaniem podatkowym i kontrolnym w zakresie cen transferowych oraz z instrumentami ograniczającymi ryzyko podatkowe. dr Marcin Jamroży (red.) Dokumentacja podatkowa cen transferowych ODDK Gdańsk Wydanie: II, 2014 ISBN: > > VAT Komentarz dla praktyków Nowa publikacja Katarzyny Judkowiak, Haliny Lebrand i Justyny Pomorskiej, pt. VAT Komentarz dla prakty- 12

13 Publikacje fachowe Rödl & Partner Wydanie: lipiec-wrzesień 2014 ków, poświęcona zmianom w ustawie o podatku VAT w roku 2014 zawiera wnikliwy komentarz do każdego artykułu ustawy oraz ilustruje na postawie przykładów skomplikowane konstrukcje prawne. Książka omawia wszystkie zmiany wprowadzone w roku 2014 oraz zawiera interpretacje nowych przepisów, niepublikowane dotychczas orzeczenia sądów administracyjnych (NSA i WSA) wydane po ogłoszeniu ustawy, bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także orzecznictwo organów skarbowych, interpretacje Ministra Finansów oraz poglądy nauki. Ponadto Autorki udzielają również praktycznych wskazówek odnośnie do zasad odliczania podatku od wydatków związanych z samochodami, z uwzględnieniem najnowszych wytycznych Ministerstwa Finansów. Katarzyna Judkowiak (red.), Halina Lebrand (red.), Justyna Pomorska VAT Komentarz dla praktyków (z suplementem elektronicznym) ODDK Gdańsk Wydanie: 2014 ISBN: > > Podatek VAT instruktaż rozliczania z przykładami Podatek VAT - instruktaż rozliczania z przykładami Katarzyny Judkowiak to niezbędny w każdej firmie instruktaż szczegółowo regulujący zasady wdrożenia nowych zasad ustalania, dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług po ostatnich nowelizacjach ustawy. Wprowadzone w roku 2014 liczne zmiany w ustawie powodują wśród podatników wiele trudności, które Autorka szczegółowo objaśnia, opierając się przy tym na praktycznych przykładach. W książce można znaleźć wyczerpujące informacje na temat: Katarzyna Judkowiak Podatek VAT instruktaż rozliczania z przykładami ODDK Gdańsk Wydanie: 2014 ISBN: > > momentu powstania obowiązku podatkowego (zasada ogólna i zasady szczególne), > > podstawy opodatkowania, > > stawek podatkowych, > > zmian w fakturowaniu, > > podatku naliczonego w podatku od towarów i usług, > > deklaracji. > > Samochód w firmie. Instruktaż opodatkowania VAT, CIT, PIT Książka pt. Samochód w firmie. Instruktaż opodatkowania VAT, CIT, PIT to instruktażowe omówienie praktycznych aspektów podatkowych (VAT, PIT, CIT) związanych z wykorzystywaniem przez podatników samochodów w działalności gospodarczej na gruncie najnowszych nowelizacji ustaw podatkowych, w tym m.in.: > > instruktaż odliczania podatku VAT naliczonego od nabycia samochodów oraz ich używania na podstawie umów leasingu, > > zasady odliczania podatku VAT naliczonego od wydatków eksploatacyjnych, > > nowe metody korygowania podatku VAT naliczonego w razie zmiany przeznaczenia samochodu, > > reguły opodatkowania sprzedaży samochodów, w tym także używanych, > > ujęcie wydatków związanych z samochodami, w tym także kwoty podatku VAT, na gruncie przepisów o podatkach dochodowych. Autorki używając jasnego i precyzyjnego języka komentują zmiany nowego systemu odliczania podatku od samochodów na konkretnych przykładach, co czyni tę książkę wybitnie praktyczną. Szczególnie cenny jest dołączony wzorcowy regulamin użytkowania pojazdów samochodowych wykorzystywanych w celach mieszanych z dokumentacją, który pomoże wdrożyć w firmie konkretne rozwiązania i będzie pomocą przy ewentualnej kontroli. Katarzyna Judkowiak, Justyna Pomorska Samochód w firmie. Instruktaż opodatkowania VAT, CIT, PIT. Wzorcowy regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych w celach mieszanych (z suplementem elektronicznym) ODDK Gdańsk Wydanie: 2014 ISBN:

14 Publikacje fachowe Rödl & Partner / Rödl & Partner info > > Tłumaczenie: Rödl & Partner Ustawa o podatku od towarów i usług Trzecie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiej ustawy o podatku od towarów i usług uwzględnia najnowsze zmiany w ustawie, które obowiązują od r. Częstotliwość, rodzaj i zakres nowelizacji ustawodawstwa podatkowego stanowią poważny problem dla przedsiębiorców inwestujących w Polsce, stąd nieodzowne jest dla nich regularne monitorowanie zmian legislacyjnych i skutków z nich wynikających. Dlatego też kontynuujemy rozpoczętą przez nas w roku 2004 serię tłumaczeń na język niemiecki polskich ustaw i mamy nadzieję, że niniejsze tłumaczenie pomoże szerokiej grupie jego odbiorców pokonać nie tylko barierę językową, ale także ułatwi zrozumienie polskich przepisów podatkowych i tym samym zachęci do aktywności gospodarczej w Polsce. 1 st PLACE Rödl & Partner 4 th place: Auditing & Accounting Companies 4 th place: Tax Advisory Companies in the Book of Lists 2014/2015 ranking Business Process Outsourcing Companies Tłumaczenie: Rödl & Partner Ustawa o podatku od towarów i usług. Umsatzsteuergesetz C.H. Beck Warszawa Wydanie: III, 2014 ISBN: > > Firmy doradztwa podatkowego 4. miejsce Rödl & Partner w rankingu Book of Lists 2014 Rödl & Partner zajął 4. miejsce w rankingu Firm doradztwa podatkowego (kategoria: duże przedsiębiorstwa) opublikowanym w Book of Lists 2014 polsko-angielskim przewodniku po polskim biznesie. W rankingu Firm doradztwa podatkowego na rok 2014 branych było pod uwagę łącznie prawie 50 firm. Główne kryteria decydujące o pozycji w rankingu to wielkość zatrudnienia oraz przychodów. - Wyniki rankingu na 2014 plasują nas w ścisłej czołówce firm doradztwa podatkowego. Zważywszy na fakt, iż od dłuższego czasu cztery pierwsze miejsca należały do tzw. wielkiej czwórki tym bardziej nas cieszy zajęcie 4. miejsca za wyniki w roku 2013, szczególnie, że awansowaliśmy aż o 2 pozycje. Uważam, że ten sukces zawdzięczamy bogatemu doświadczeniu jakie zdobyliśmy przez ponad 20 lat obecności na polskim rynku oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze nastawionej na potrzeby Klienta. Nieustannie doradcy podatkowi Rödl & Partner zważają, by po- Publisher of Warsaw Business Journal Group Morten Lindholm wierzone ich opiece firmy nie zostały zaskoczone przez zmieniające się przepisy prawa podatkowego. Ponadto jesteśmy blisko naszych Klientów, wspierając ich wszędzie tam, gdzie widzą potencjał dla swojej działalności. W Polsce mamy biura w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu, a łącznie na całym świecie jest ich 94. Stawiamy także na interdyscyplinarne podejście. Oprócz doradztwa podatkowego oferujemy audyt finansowy, doradztwo prawne oraz biznesowe, a także outsourcing księgowości jak i outsourcing kadr i płac. Sądzę, że Klienci doceniają takie kompleksowe podejście. Wszystkie te czynniki razem sprawiają, że należymy do grona liderów firm oferujących doradztwo podatkowe Aneta Majchrowicz-Bączyk, Partner w Rödl & Partner odpowiedzialny za doradztwo prawno-podatkowe. Aneta Majchrowicz-Bączyk Partner, radca prawny tel.: Book of Lists Project Manager Monika Brysiak 14

15 Rödl & Partner info Wydanie: lipiec-wrzesień 2014 > > Business Process Outsourcing 1. miejsce Rödl & Partner w rankingu Book of Lists 2014 W rankingu Book of Lists, Rödl & Partner (Roedl Outsourcing sp. z o.o.) zajął 1. miejsce za usługi oferowane w ramach Business Process Outsourcing (w kategorii średnie przedsiębiorstwa). Ranking firm oferujących Business Process Outsourcing uwzględnia zarówno usługi takie jak outsourcing księgowości jak i outsourcing kadr i płac, a także np. outsourcing usług sekretarskich i administracyjnych. - Jak potwierdza ranking Book of Lists w kategorii firm oferujących BPO jesteśmy liderem na polskim rynku zarówno pod względem outsourcingu księgowości, jak i outsourcingu kadr i płac. Naszą pierwszą pozycję wypracowaliśmy na bazie wielu czynników. Jesteśmy organizacją międzynarodową, a w Polsce działamy już od ponad 20 lat. Dzięki temu posiadamy bardzo bogate doświadczenie oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę w skład naszych zespołów wchodzi aż 75 certyfikowanych księgowych. Ale najważniejsze jest to, że naszą misją jest wspieranie biznesu. A dla nas biznes to ludzie, którzy go prowadzą. To ich czas i środki chcemy zaoszczędzić, aby mogli skupić się na prowadzeniu swojej głównej działalności. U nas każdy Klient jest w centrum uwagi. Dlatego też jesteśmy wszędzie tam, gdzie są w Polsce nasi Klienci - w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu. Klienci doceniają także to, że poza outsourcingiem księgowości, jak i outsourcingiem kadr i płac, możemy zaoferować im audyt finansowy, doradztwo prawne, doradztwo podatkowe, a także biznesowe. Te wszystkie czynniki sprawiają, że jeśli chodzi o Business Process Outsourcing jesteśmy liderem na rynku Liliane Preusser, Partner odpowiedzialny w Rödl & Partner za Business Process Outsourcing. > > Wydarzenia Spotkajmy się w Rödl & Partner: Odpowiedzialność członków zarządu Zapraszamy Państwa na kolejne szkolenie z cyklu Spotkajmy się w Rödl & Partner, które poświęcone będzie tematyce odpowiedzialności członków zarządu. Szkolenie odbędzie się w Warszawie, r. oraz w Gliwicach, r. Program szkolenia: Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu > > Odpowiedzialność członków zarządu wobec osób trzecich > > Odpowiedzialność członków zarządu za szkody wyrządzone spółce Odpowiedzialność organizacyjna zarządu > > Możliwość odwołania z pełnionej funkcji > > Brak wiążących poleceń od wspólników > > Obowiązek uzyskiwania zgody wspólnika w celu podjęcia działań Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe członków zarządu Odpowiedzialność karnoprawna i karno-skarbowa Odpowiedzialność wynikająca z ustaw szczególnych > > Prawo upadłościowe i naprawcze > > Ustawa o rachunkowości > > Kodeks pracy Możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności Liliane Preusser Partner, Diplom-Kaufmann tel.: Sylwia Dąbrowska-Pacan Adwokat tel.: Publikacja Book of Lists jest to prestiżowy polsko-angielski przewodnik po polskim biznesie, który przedstawia firmy w postaci rankingów, uszeregowanych według różnorodnych kryteriów przypisanych do konkretnego sektora gospodarki (70 list rankingowych z 9-u różnych sektorów). W 2014 roku publikacja w wersji drukowanej ukazała się po raz 19-sty. Wydawcą Book of Lists jest Valkea Media. Jarosław Hein Associate Partner, adwokat i doradca podatkowy tel.:

16 Rödl & Partner info Wspieramy biznes A dla nas biznes to ludzie, którzy go prowadzą. To ich czas i środki chcemy zaoszczędzić, aby mogli skupić się na prowadzeniu swojej głównej działalności. Co oferujemy:» OUTSOURCING KSIĘGOWOŚCI» PŁACE I E-KADRY» NOWOCZESNE NARZĘDZIA, W TYM ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SPRAWDŹ, CO MOŻEMY ZROBIĆ DLA TWOJEJ FIRMY AUDYT» KSIĘGOWOŚĆ FINANSOWO-PŁACOWA» PODATKI» PRAWO Gdańsk Gliwice Kraków Poznań Warszawa Wrocław Sprostać wyzwaniom W nowych wyzwaniach widzimy wielką szansę na doskonalenie umiejętności. Sprostać wyzwaniom Uczenie się przez całe życie to ważna część naszej strategii osiągania sukcesów. W nowych wyzwaniach widzimy wielką szansę na doskonalenie Rödl umiejętności. & Partner Uczenie się przez całe życie to ważna część naszej strategii osiągania sukcesów. Tylko ten, kto jest otwarty na nowe wyzwania, może się dalej rozwijać. Dlatego Rödl & Partner podejmujemy wyzwania wszędzie tam, gdzie pojawiają się na naszej drodze. Tylko ten, kto jest otwarty na nowe wyzwania, może się dalej rozwijać. Castellers Dlatego de Barcelona podejmujemy wyzwania wszędzie tam, gdzie pojawiają się na naszej drodze. Impressum Castellers de Mandantenbrief Barcelona Polska, lipiec-wrzesień 2014 Wydawca: Impressum Mandantenbrief Rödl & Polska, Partner styczeń / luty 2014 ul. Sienna 73, Warszawa Wydawca: tel.: Rödl + 48 & Partner ul. Sienna 73, Warszawa tel.: Redakcja: Anna Główka Odpowiedzialni za treść: Layout: Unternehmenskommunikation dr Marcin Jamroży Rödl & Partner Eva Radosław Gündert Cichoń Äußere Anna Szynwelska Sulzbacher Str. 100, Nürnberg Layout: Unternehmenskommunikation Rödl & Partner Eva Gündert Äußere Sulzbacher Str. 100, Nürnberg Tutaj liczy się każdy jak w wieży z ludzi, tak i w Rödl & Partner. Wieże budowane z ludzi w niepowtarzalny sposób symbolizują kulturę firmy Rödl & Partner. Stanowią uosobienie naszej filozofii: poczucia więzi, równowagi, Tutaj odwagi liczy oraz się ducha każdy pracy jak zespołowej. w wieży z ludzi, Unaoczniają tak i w Rödl wzrost & Partner. osiągnięty własnymi siłami, który ukształtował firmę Rödl & Partner. Wieże budowane z ludzi w niepowtarzalny sposób symbolizują kulturę firmy Rödl Força, & Partner. Equilibri, Stanowią Valor i Seny uosobienie (siła, naszej równowaga, filozofii: odwaga poczucia i rozwaga) więzi, równowagi, to odwagi katalońskie oraz hasło ducha wszystkich pracy zespołowej. castellerów Unaoczniają (budowniczych wzrost osiągnięty ludzkich wież), własnymi które siłami, niezwykle który trafnie ukształtował opisuje firmę cenione Rödl przez & Partner. nich wartości. To również nasze wartości. Dlatego firma Rödl & Partner w maju 2011 nawiązała współpracę z Castellers Força, de Barcelona, Equilibri, przedstawicielami Valor i Seny (siła, tej równowaga, wieloletniej odwaga tradycji budowania i rozwaga) to ludzkich katalońskie wież. Stowarzyszenie hasło wszystkich z Barcelony castellerów odwołuje (budowniczych się także do ludzkich tego niematerialnego wież), które niezwykle dziedzictwa trafnie kulturowego. opisuje cenione przez nich wartości. To również nasze wartości. Dlatego firma Rödl & Partner w maju 2011 nawiązała współpracę z Castellers de Barcelona, przedstawicielami tej wieloletniej tradycji budowania ludzkich wież. Stowarzyszenie z Barcelony odwołuje się także do tego niematerialnego Niniejszy biuletyn stanowi dziedzictwa niewiążącą kulturowego. informację i służy ogólnym celom informacyjnym. Nie stanowi on doradztwa prawnego, podatkowego lub gospodarczego; informacje Niniejszy w nim zawarte biuletyn nie stanowi mogą niewiążącą również informację zastępować i służy indywidualnego ogólnym celom doradztwa. informacyjnym. Przy redagowaniu stanowi biuletynu on doradztwa i zawartych prawnego, w nim podatkowego informacji Rödl lub gospodarczego; & Partner zawsze informacje dokłada Nie w najwyższej nim zawarte staranności, nie mogą jednak również ponosi zastępować odpowiedzialności indywidualnego za prawidłowość, doradztwa. aktualność Przy redagowaniu i kompletność biuletynu informacji. i zawartych Rödl & Partner w nim nie informacji ponosi również Rödl & odpowiedzialności Partner zawsze dokłada za decyzje, które czytelnik staranności, podejmie jednak po nie przeczytaniu ponosi odpowiedzialności biuletynu. Zawarte za prawidłowość, informacje aktualność nie odnoszą najwyższej i się kompletność do konkretnego informacji. stanu Rödl faktycznego, & Partner nie dlatego ponosi w również konkretnym odpowiedzialności przypadku należy za decyzje, zawsze które zasięgnąć czytelnik fachowej podejmie porady. Osoby przeczytaniu wyznaczone biuletynu. do kontaktu Zawarte z informacje naszej strony nie są odnoszą do Państwa się do dyspozycji. konkretnego stanu faktycznego, dlatego w konkretnym przypadku należy zawsze zasięgnąć fachowej porady. Osoby wyznaczone do kontaktu z naszej strony są do Państwa dyspozycji. Cała treść biuletynu i fachowych informacji, które umieszczono w Internecie stanowi własność intelektualną Rödl & Partner i jest objęta ochroną praw autorskich. Osoby korzystające treść biuletynu z tych i fachowych informacji mogą informacji, pobierać, które drukować umieszczono i kopiować w Internecie treść biuletynu stano- Cała wi i fachowych własność informacji intelektualną wyłącznie Rödl & na Partner własne i jest potrzeby. objęta Wszelkie ochroną zmiany, praw autorskich. powielanie, Osobpowszechnianie korzystające z i publiczne tych informacji przekazywanie mogą pobierać, treści w drukować całości lub i kopiować części, w jakiejkolwiek treść biuletynu for- roz- i mie, fachowych wymagają informacji uprzedniej wyłącznie pisemnej na zgody własne Rödl potrzeby. & Partner. Wszelkie zmiany, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie treści w całości lub części, w jakiejkolwiek formie, wymagają uprzedniej pisemnej zgody Rödl & Partner.

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E Listopad-Grudzień 2010 AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E M A G A Z Y N K L I E N T Ó W E C D D P Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym, a także wielu

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT MARCIN JASIŃSKI Korekta VAT Spis treści Korekta VAT Faktura korygująca zmniejszająca Vat 4 Skonto 4 Opusty i obniżki cen 5 Zwrot zaliczki lub towaru 5 Rabaty towarowe 6 Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Bardziej szczegółowo

www.vat.ksiegowego.pl

www.vat.ksiegowego.pl egzemplarz okazowy nr okazowy WRZESIEŃ 2011 ISSN 2083-3660 DLA KSIĘGOWEGO Z FIRMY I SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I. II. spis treści VAT NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ Z tym numerem 2 dodatki papierowe: Najciekawsze

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

Spory w zakresie cen transferowych w Polsce

Spory w zakresie cen transferowych w Polsce www.pwc.pl Spory w zakresie cen transferowych w Polsce Luty 2014 Następstwa polskich i międzynarodowych zmian legislacyjnych, jak i praktyczne wnioski z kontroli podatkowych oraz postępowań sądowych Spis

Bardziej szczegółowo

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem 5/2011 ISSN 2083-2427 Spis treści Podatek od towarów i usług 5 Opodatkowanie VAT odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS Teresa Sławińska-Choryło

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Wyrok NSA 6 sierpnia 2014 r. I FSK 1288/13 2 Wyrok NSA 7 sierpnia 2014 r. I FSK 1355/13 Nie każde przesunięcie czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

i PODATKI PRAWO KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek

i PODATKI PRAWO KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 PRAWO i PODATKI KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek Faktoring odwrotny uprawnia do korekty Leasing ruchomości jest objęty

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013 - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 PODATKI 2013 PODATKI 2013 cz. 1 W publikacji znajduje się ustawa o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

VAT. w pytaniach i odpowiedziach

VAT. w pytaniach i odpowiedziach VAT 2 0 1 5 w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h czy wysyłka towaru to już dostawa kiedy trzeba opodatkować zaliczkową usługę turystyczną jak udokumentować rabat pośredni czy sprzedaż towaru

Bardziej szczegółowo

Newsletter 1/2014. interpretacje informacje porady

Newsletter 1/2014. interpretacje informacje porady Newsletter 1/2014 Każdy z naszych Klientów może być pewny, że gdziekolwiek na świecie postanowi rozwijać swoją działalność, będzie mógł skorzystać z pełnego zakresu usług doradczych, zgodnie ze swoimi

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Podatki dochodowe

Rozdział IV. Podatki dochodowe Rozdział IV Podatki dochodowe Zalecana literatura: Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod. red. W. Modzelewskiego, ISP, Warszawa 2007; Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo

TAX NEWS 01-02/2015. No. www.bssce.com

TAX NEWS 01-02/2015. No. www.bssce.com No. 01-02/2015 www.bssce.com Im prostsze są ustawy podatkowe, tym bardziej są niesprawiedliwe. Josef Strauss Business Support Solution ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź e-mail: taxnews@poczta.bssce.com Tel:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo

MOTORYZACJA W POLSCE ANALIZA, PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH I PERSPEKTYWY ROZWOJU. DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY ZESPOŁU EKSPERTÓW:

MOTORYZACJA W POLSCE ANALIZA, PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH I PERSPEKTYWY ROZWOJU. DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY ZESPOŁU EKSPERTÓW: MOTORYZACJA W POLSCE ANALIZA, PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH I PERSPEKTYWY ROZWOJU. DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY ZESPOŁU EKSPERTÓW: Baker & McKenzie /Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk/ Ernst & Young

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! Odpowiedzi na pytania zadane w akcji Partnerstwo Publiczno-Prywatne pytanie, prawnik, porada, udzielone przez kancelarie prawne będące partnerami merytorycznymi PPPortal.pl Celem naszej akcji Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo