Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie. 1.OŚ Priorytetowa I. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie. 1.OŚ Priorytetowa I. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur"

Transkrypt

1 Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie 1.OŚ Priorytetowa I. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Oś priorytetowa Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur realizuje dwa cele tematyczne polityki spójności: CT 1 wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz CT 3 wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Cele szczegółowe realizowane w ramach Osi I to: Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Wzrost innowacyjności firm w obszarach inteligentnych specjalizacji dzięki działalności badawczo-rozwojowej Lepsze warunki do rozwoju MŚP Nowe modele biznesowe w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego Zwiększenie zastosowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach Oś priorytetowa Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur przygotowana została z myślą o wzroście innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, a co za tym idzie poprawie warunków funkcjonowania firm regionu, ich przeżywalności, nowoczesności, podnoszenia i rozszerzenia oferty produktowej i usługowej. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wydobycie potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w województwie i oparciu ich konkurencyjności o innowacyjne rozwiązania. Nacisk położony jest szczególnie na rozwój trzech zidentyfikowanych w regionie inteligentnych specjalizacji a także wyłanianiu nowych obszarów o potencjale kreowania przewag konkurencyjnych regionu. Dużą rolę w realizacji powyższego celu odegrają badania i innowacje. Nowe technologie wypracowane samodzielnie oraz we współpracy z sektorem naukowym będą transferowane do gospodarki celem jej unowocześnienia. Wsparcie skoncentrowane zostanie na podniesieniu innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ale także duże przedsiębiorstwa prowadzące prace badawczo-rozwojowe i zapewniające ich dyfuzje do gospodarki będą mogły otrzymać dofinansowanie. Z uwagi na szeroki wachlarz oferowanego wsparcia w ww. osi, interwencja skierowana zostanie także m.in. do uczelni i jednostek naukowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu. Należy jednak pamiętać, iż w sytuacji gdy przedsiębiorcy nie są bezpośrednim podmiotem uzyskującym wsparcie, zawsze pozostają w grupie docelowej podmiotów, które będą korzystały z rezultatów realizowanych przedsięwzięć. Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych Celem pod działania jest zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Rezultatem interwencji będzie zwiększenie nakładów na działalność badawczo-rozwojową w województwie warmińsko-mazurskim oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczymi. Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Celem pod działania jest wzrost innowacyjności firm w obszarach inteligentnych specjalizacji dzięki działalności badawczo-rozwojowej Rezultatem interwencji będzie zwiększenie odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim dzięki ich działalności badawczo-rozwojowej, liczby podmiotów gospodarczych współpracujących z ośrodkami badawczymi a tym samym poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających publiczne wsparcie dla przedsiębiorstw. Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

2 Lepsze warunki do rozwoju MŚP. Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie zwiększony poziom kreacji przedsiębiorstw oraz inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw. Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Celem pod działania są nowe modele biznesowe w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego Rezultatem interwencji będzie zwiększenie wartości przychodów małych i średnich przedsiębiorstw ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport, wzrost liczby nawiązanych kontraktów handlowych oraz podniesienie poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw. 1.5 Nowoczesne firmy Celem pod działania jest zwiększenie zastosowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach Rezultatem podejmowanych działań będzie wzrost liczby innowacji a tym samym odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle i usługach. Interwencja skutkować będzie także podniesieniem poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw. Fundusze przeznaczone na realizację: EFRR, EUR. 2. Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki Oś 2 Kadry dla gospodarki realizuje cele w zakresie rozwoju kształcenia ogólnego, w tym edukacji przedszkolnej, kształcenia zawodowego oraz ustawicznego. Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w województwie warmińsko-mazurskim realizowane będzie poprzez tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz dofinansowanie udziału dzieci w edukacji przedszkolnej. Wsparciu towarzyszyć może rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego. Wsparciu towarzyszyć może również doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy z rodzicami. Przewidziano również dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Wspierany będzie również rozwój kompetencje kluczowych u dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności. Celem interwencji w ramach Osi 2 jest również podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W obszarze kształcenia ogólnego (podstawowego, gimnazjalnego i ponad gimnazjalnego) lepsza jakość zostanie osiągnięta poprzez tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego, stosowanie nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych, jak również zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Towarzyszyć temu będzie zapewnienie nauczycielom możliwości szkolenia i doskonalenia umiejętności zawodowych. Działania dofinansowane w ramach Osi 2 przyczynią się również do podniesienia poziomu kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup de faworyzowanych w zakresie języków obcych, ICT oraz zarządzania projektem (planowania i osiągania celów) oraz dostosowanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych do potrzeb rynku pracy. Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych nastąpić ma również poprzez projekty mające na celu kompleksowe wsparcie w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych realizowane poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego. Istotna część interwencji w ramach Osi 2 skupia

3 się na wsparciu szkolnictwa zawodowego, w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. Osiągnięcie celu odbędzie się poprzez realizację programów współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społecznogospodarczym, tworzenie i/lub rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w województwie warmińskomazurskim Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych Podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup de faworyzowanych w zakresie języków obcych, ICT oraz zarządzania projektem. 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Zwiększenie zatrudnialności uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. Fundusze przeznaczone na realizację: EFS, EUR. 3.Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region realizuje założenia Umowy Partnerstwa, która zakłada wzmocnienie zastosowania TIK w usługach publicznych, poprzez rozwój e-usług sektora publicznego, udostępnianie informacji sektora publicznego oraz digitalizowanie i ponowne wykorzystywanie zasobów publicznych. Celem Osi Priorytetowej jest zwiększenie dostępności informacji publicznej oraz rozszerzenie zakresu spraw, które mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli załatwić z wykorzystaniem narzędzi IT oraz wdrażanie publicznych usług cyfrowych o coraz wyższych poziomach zaawansowania. Osiągnięcie założonych celów możliwe będzie poprzez podjęcie interwencji ukierunkowanych na zwiększenie zastosowania TIK w gospodarce i społeczeństwie. Konieczne jest jednoczesne wspieranie nowoczesnej infrastruktury, podaży i jakości produktów, usług i treści cyfrowych oraz stymulowanie popytu na nie. Kluczowymi zagadnieniami w zakresie kształtowania elektronicznej administracji są m.in.: zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych; rozwój usług publicznych świadczonych elektronicznie w kierunku coraz wyższych poziomów zaawansowania, umożliwiających pełną interakcję z urzędem, czyli możliwość całkowitego załatwienia danej sprawy na odległość; cyfryzacja, upowszechnianie i umożliwianie jak najszerszego wykorzystania zasobów publicznych dzięki TIK. Ważnym aspektem działań na rzecz zwiększenia podaży usług cyfrowych oraz ich rozwoju jest tworzenie treści cyfrowych oraz zapewnienie powszechnego i otwartego dostępu w postaci cyfrowej do zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych (w tym m. in. digitalizacja i cyfrowe udostępnienie zasobów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego, informacji przestrzennej, zasobów turystycznych). Zagregowane i łatwo dostępne informacje sektora publicznego są niezbędne do innowacyjnego rozwoju gospodarczego i społecznego regionu. Usystematyzowanie, ochrona i udostępnianie informacji sektora publicznego z wykorzystaniem narzędzi IT zapewni obniżenie kosztów

4 funkcjonowania instytucji oraz przyspieszy załatwianie spraw. Zwiększenie efektywności dostępności administracji publicznej dla mieszkańców, a także uproszczenie procedur administracyjnych służyć będzie zwiększeniu aktywności społeczeństwa i zaangażowania obywateli w życie publiczne. Powszechna dostępność informacji i usług służyć będzie rozwojowi społeczno-gospodarczemu i innowacyjności, wyrównywaniu szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, pozyskiwaniu nowych kompetencji i wzrostowi atrakcyjności kapitału ludzkiego, zwiększeniu aktywności społecznej różnych grup wiekowych, a także osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, osób zamieszkujących na obszarach peryferyjnych, oddalonych od dużych ośrodków miejskich regionu. Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu: poprawy jakości i dostępności oraz zwiększenia bezpieczeństwa zasobów sektora publicznego; usprawnienia funkcjonowania administracji, wzmocnienia stopnia cyfryzacji instytucji publicznych, rozwoju usług publicznych w zakresie tworzenia nowych oraz podniesienia poziomu zaawansowania istniejących e-usług. Działanie 3.2 E-zdrowie Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach świadczących publiczne usługi zdrowotne. Fundusze przeznaczone na realizację: EFRR, EUR. 4.Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Oś priorytetowa Efektywność energetyczna odpowiada na wyzwania europejskiej polityki energetycznej i koncentruje się na działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa energetycznego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wzrost mocy wytwórczych w oparciu o źródła odnawialne i możliwości odbioru wytworzonej energii oraz racjonalizację zużycia energii w sektorze MŚP, budownictwie i systemach transportowych w miastach prowadzącej do redukcji emisji. Oczekiwane efekty wsparcia: Wzrost udziału energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem. Obniżenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych i zapotrzebowania na ciepło w zabudowie mieszkaniowej. Większa skala skojarzonego wytwarzania energii cieplnej. Wzrost sprawności systemów komunikacyjnych w miastach. Spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Zwiększony udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym regionu. Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

5 Zwiększona efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach. Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej. Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna. Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii Zwiększone wytwarzanie energii w wysokosprawnej Kogeneracji. Fundusze przeznaczone na realizację: EFRR, EUR. 5.Oś Priorytetowa V. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Oś Priorytetowa Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów obejmuje dwa cele tematyczne polityki spójności, tj. Cel 6 Zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami oraz Cel 5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu. Realizacja obu ww. celów wspierana będzie środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Interwencja w ramach osi skupia się na realizacji trzech priorytetów inwestycyjnych celu tematycznego 6, tj. gospodarce odpadami, gospodarce wodnej, racjonalnym wykorzystaniu zasobów. Towarzyszyć im będą działania wynikające z priorytetu 5b, obejmującego zapobieganie i zarządzanie ryzykiem katastrof ekologicznych i klęsk żywiołowych. Łącznie oś priorytetowa obejmuje więc szeroko pojęte kwestie środowiska, które w województwie warmińsko-mazurskim stanowi szczególny zasób. Walory środowiskowe tworzą unikatową wartość turystyczną i wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Działania zgrupowane wokół tej osi, skoncentrowane będą na dziedzinach środowiska przyrodniczego Warmii i Mazur najbardziej zagrożonych degradacją lub wymagających usunięcia istniejących zagrożeń. Przewiduje się realizację projektów, w efekcie których: zwiększy się udział odpadów komunalnych zbieranych selektywnie przy jednoczesnym wzroście możliwości przerobowych w zakresie recyklingu odpadów, wzrośnie odsetek ludności korzystającej z nowoczesnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w większym stopniu wykorzystany zostanie potencjał funkcjonujących na terenie Warmii i Mazur parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, zwiększy się powierzchnia siedlisk o lepszym statusie ochrony oraz ilość zielonej infrastruktury oraz zwiększy się bezpieczeństwo przed zagrożeniami spowodowanymi wystąpieniem zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie. Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Więcej oczyszczonych ścieków i lepsza jakość wody. Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Lepsze mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie. Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Zabezpieczenie regionu przed wystąpieniem i skutkami klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych. Fundusze przeznaczone na realizację: EFRR, EUR. 6.Oś Priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, realizować będzie jeden cel tematyczny polityki spójności, tj. Cel 6 Zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie

6 efektywnego gospodarowania zasobami w zakresie przewidzianym dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach priorytetu inwestycyjnego 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego oczekiwanymi efektami wsparcia jest większa liczba ludzi korzystających z oferty instytucji kultury budujących tożsamość regionalną w województwie oraz zwiększona atrakcyjność turystyczna zasobów dziedzictwa naturalnego regionu. Dziedzictwo kulturowe stanowi dziś z jednej strony przedmiot ochrony, z drugiej zaś potencjał, który winien zostać wykorzystany dla potrzeb rozwoju. Działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego (wraz z jego kontekstem krajobrazowym) i rozwojowi zasobów kultury będą zorientowane na bardziej efektywne ich wykorzystanie z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, przede wszystkim poprzez przystosowanie instytucji do prowadzenia w nowoczesny sposób działalności kulturalnej oraz wzrost jakości i różnorodności oferty kulturalnej regionu, wpisującej się w proces poszerzania jego oferty turystycznej. Dodatkowo wsparcie będzie dotyczyło niewielkich projektów poprawiających lub odtwarzających w regionalnym charakterze walory przestrzeni publicznej (np. obiektów małej architektury). Oprócz dziedzictwa kulturowego, obszar województwa warmińsko-mazurskiego dysponuje wyjątkowym zasobem czystym, względnie nieprzetworzonym, urokliwym środowiskiem przyrodniczym. Od co najmniej dwóch stuleci mieszkańcy wykorzystują je dla celów gospodarczych. Wymaga to jednak działań z wyobraźnią zróżnicowanych, wielokierunkowych i przewidujących różne scenariusze. Umiejętne zarządzanie walorami środowiskowymi łączyć musi potrzebę ich zachowania dla przyszłych pokoleń z czerpaniem dochodów przez obecne. Tej idei podporządkowane są działania władz w województwie: regionalnej i lokalnych. Wsparcie w ramach programu zostanie ukierunkowane na przedsięwzięcia służące utrzymaniu przewagi konkurencyjnej warmińsko-mazurskiego nad innymi regionami w oparciu o istniejący potencjał środowiskowy i umiejętność wykorzystania go w procesach wzrostu społeczno-gospodarczego. W tym kontekście największym skarbem województwa jest woda czy to zgromadzona w licznych (ok.2700) jeziorach czy leczniczych zasobach podziemnych. Działanie 6.1 Infrastruktura kultury Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne Zwiększona atrakcyjność turystyczna zasobów dziedzictwa naturalnego regionu poprzez rozwój publicznej infrastruktury uzdrowiskowej. Fundusze przeznaczone na realizację: EFRR, EUR. 7.Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa Oś priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa realizuje jeden cel tematyczny polityki spójności: CT 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. Przedsięwzięcia realizowane w ramach tej osi mają na celu zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej regionu oraz jego wewnętrznej spójności. Jest to jeden z celów operacyjnych Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego. Służyć temu mają inwestycje w drogi wojewódzkie, które pozwolą na włączenie systemu transportowego regionu do sieci dróg krajowych i TEN-T. Przewiduje się też inwestycje w poprawę układów komunikacyjnych stolicy województwa i miast subregionalnych oraz zapewnienie dojazdu do portu lotniczego w Szymanach. Ponadto planowana jest rewitalizacja linii kolejowej Gutkowo-Braniewo stanowiącej połączenie dwóch odcinków sieci TEN-T. Będzie ona uzupełniać pozostałe inwestycje kolejowe w województwie, aby zbudować spójną i kompletną sieć kolejową, co

7 podniesie atrakcyjność tego środka transportu i zmniejszy antropopresję na środowisko naturalne. Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Poprawa wewnętrznej dostępności transportowej województwa warmińsko-mazurskiego. Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. Działanie 7.3 Infrastruktura kolejowa Zwiększona dostępność kolejowa województwa warmińsko-mazurskiego. Fundusze przeznaczone na realizację: EFRR, EUR. 9.OŚ Priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Oś priorytetowa Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych skupia interwencję na problemach z dostępnością do podstawowych usług publicznych. Odzwierciedla założenia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, w której przyjęto cel operacyjny Wzrost dostępności i jakości usług publicznych. Dotyczy on zarówno edukacji jak i usług medycznych oraz socjalnych. Oczekuje się, że rezultatem interwencji będzie: Wzrost liczby korzystających z usług opieki zdrowotnej wysokiej jakości. Zmniejszenie odsetka ludności korzystającej z pomocy społecznej oraz towarzyszący mu spadek bezrobocia. Lepsze dostosowanie warunków kształcenia zawodowego i wyższego do potrzeb rynku pracy co zwiększy zainteresowanie tymi formami kształcenia a tym samym liczbę absolwentów szkół wyższych i zawodowych. Poprawa zdawalności egzaminów w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych. Zwiększenie poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w regionie. Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna Celem Pod działania są lepsze warunki kształcenia zawodowego i wyższego dopasowane do potrzeb rynku pracy. Rezultatem interwencji będzie lepsze dostosowanie warunków kształcenia zawodowego i wyższego do potrzeb rynku pracy co zwiększy zainteresowanie tymi formami kształcenia a tym samym liczbę absolwentów szkół wyższych i zawodowych. Fundusze przeznaczone na realizację: EFRR, EUR. 10.Oś Priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy Oś Priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy realizuje założenia Umowy Partnerstwa, która zakłada bardziej efektywne wykorzystanie zasobów rynku pracy. Celem interwencji w ramach tej osi jest wzrost poziomu zatrudnienia poprzez aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na regionalnym rynku pracy. Wsparcie w obszarze rynku pracy przewiduje aktywizację zawodową i powrót na rynek pracy osób bezrobotnych, z wykorzystaniem instrumentów służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, jak również umiejętności poruszania się po rynku pracy. Działaniem aktywizującym osoby bezrobotne jest również przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, co wpłynie na rozwój samozatrudnienia. Zaplanowano także wsparcie

8 umożliwiające niwelowanie barier utrudniających osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, powrót lub wejście na rynek pracy, poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi. Zakres wsparcia w obszarze rynku pracy obejmuje również rozwój przedsiębiorstw, poprzez inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego firm z województwa warmińsko-mazurskiego, co w dłuższej perspektywie przełoży się na większą konkurencyjność gospodarki regionu. Celem interwencji jest również adaptacja przedsiębiorstw i pracowników do zmian, ułatwiająca dostosowanie profilu działalności firm do aktualnych potrzeb gospodarki, a także umożliwiająca dostosowanie kwalifikacji pracowników do zmian, tak by utrzymać ich aktywność na rynku pracy. Działania przewidziane w obszarze rynku pracy przewidują także wsparcie działań z zakresu poprawy zdrowia zasobów pracy. Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy Zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo (zwłaszcza długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia, niskowykwalifikowanych oraz kobiet) Działanie 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia projekty konkursowe Zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo (zwłaszcza długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia, niskowykwalifikowanych oraz kobiet). Działanie 10.3 Rozwój samo zatrudnienia Wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do funkcjonowania na rynku. Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 Wzrost liczby wejść i powrotów na rynek pracy wśród osób pełniących funkcje opiekuńcze. Działanie 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe Niwelowanie skutków negatywnych zmian gospodarczych poprzez działania outplacementowe. Działanie 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe Wzmocnienie kompetencji pracowników i pracodawców z sektora MŚP. Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się Zmniejszenie poziomu dezaktywacji zawodowej ze względu na chorobę lub niepełnosprawność. Fundusze przeznaczone na realizację: EFS, EUR. 11.Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Oś priorytetowa 11- Włączenie społeczne ukierunkowana jest na integrację społeczną osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego z różnych przyczyn m.in. bezrobocia, niepełnosprawności, a także braku dostępu do wysokiej jakości usług publicznych. Cele szczegółowe: Aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno-zawodowej Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój ekonomii społecznej

9 W ramach Osi priorytetowej 11 realizowane będą 3 Działania ukierunkowane na aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Działanie Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Działanie Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Działanie Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia Interwencja w ramach Działania 11.1 będzie realizowana poprzez wdrażanie kompleksowych i zindywidualizowanych programów ukierunkowanych na aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej czy zdrowotnej. Dzięki zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji osoby te zwiększą swoje szanse na przywrócenie możliwości lub zdolności do zatrudnienia. W ramach tego Działania wspierane będą także usługi, świadczone przez podmioty integracji społecznej, takie jak centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza). Podmioty te świadczą kompleksowe usługi społeczno-zawodowe, osiągając wysoką skuteczność w poprawie sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na rynku pracy. Działanie: 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno-zawodowej. Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój ekonomii społecznej. Fundusze przeznaczone na realizację: EFS, EUR.

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Oś Priorytetowa 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych 1a Udoskonalanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Oś Priorytetowa 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych 1a Udoskonalanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. na lata Olsztyn, 29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. na lata Olsztyn, 29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 29 maja 2015 r. Podstawa prawna oraz wytyczne horyzontalne: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH Załącznik 1 Tabela transpozycji PI na działania w poszczególnych osiach priorytetowych I GOSPODARKA, 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 1 1b INNOWACJE, 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie działań w programach operacyjnych wg celów strategicznych Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Przyporządkowanie działań w programach operacyjnych wg celów strategicznych Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Przyporządkowanie działań w programach operacyjnych 2014-2020 wg celów strategicznych Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Załącznik nr 4 B Cele strategiczne SRWL Działania RPO- LUBUSKIE 2020

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku.

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1393/15 Zarządu Województwa z dnia 15 października 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro)

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro) Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na 2015 rok 1 wersja z dnia 24 listopada 2015 r. Numer i nazwa Priorytetu/Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik 1 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020 31 października 2018 r. Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Oś Priorytetowa Cel

Bardziej szczegółowo

ZPT ZSS ZWP. Zintegrowane Porozumienia Terytorialne Zespół Sterujący Strategią Zarząd Województwa Pomorskiego

ZPT ZSS ZWP. Zintegrowane Porozumienia Terytorialne Zespół Sterujący Strategią Zarząd Województwa Pomorskiego ZPT ZSS ZWP Zintegrowane Porozumienia Terytorialne Zespół Sterujący Strategią Zarząd Województwa Pomorskiego 281 8. ZAŁĄCZNIKI 8.1. TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 8/233/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH Rzeszów, 1 Nazwa i nr osi priorytetowej Nr działania Nr poddziałania (jeśli dotyczy) Nr CT Nr PI I. Konkurencyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Załącznik do Uchwały nr 538/15 Załącznik do Uchwały nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa i nr osi Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka 1.1 Kluczowa dla

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS REGIONALNY RYNEK PRACY 8i - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 POLITYKA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA POLSKA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 2007-2013 347 MLD 2014-2020 376 MLD 2007-2013 67 MLD 2014-2020 82,5 MLD

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 46/1826/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Nabory wniosków w 2012 roku

Nabory wniosków w 2012 roku Nabory wniosków w 2012 roku 1. Program Kapitał Ludzki część centralna część regionalna 2. Regionalne Programy Operacyjne 3. Program Infrastruktura i Środowisko 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - część

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Ramowy harmonogram naborów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Ramowy harmonogram naborów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Ramowy harmonogram naborów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 12/357/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały nr 1374/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik nr 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik nr 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa i nr osi priorytetowej Nr działania Nr poddziałania (jeśli dotyczy) Cel tematyczny Priorytet

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok 1 NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA Działanie

Bardziej szczegółowo

Nr Poddziałania (jeśli dotyczy) Poddziałanie Ekspansja przez innowacje wsparcie

Nr Poddziałania (jeśli dotyczy) Poddziałanie Ekspansja przez innowacje wsparcie 8. ZAŁĄCZNIKI 8.1. TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH Nazwa i nr Osi Priorytetowej OP 1 Komercjalizacja wiedzy OP 2 Przedsiębiorstwa Nr Działania Działanie 1.1..

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 projekt Projekt przyjęty Uchwałą nr 196/2816/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2013 r. Minimalne poziomy koncentracji

Bardziej szczegółowo

Od Strategii do RPO WiM Olsztyn, 28 maja 2015 r.

Od Strategii do RPO WiM Olsztyn, 28 maja 2015 r. Od Strategii do RPO WiM 2014-2020 Olsztyn, 28 maja 2015 r. Aktualizacja Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego Ponowne oszacowanie zasobów i potrzeb regionu Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 479/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 roku Oś priorytetowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Oś

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 Ewa Sobiecka Bielsko-Biała, 20.03.2014 Plan prezentacji Wprowadzenie Umowa partnerska (08.01.2014) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 19 stycznia 2015 Osoby z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

RZEMIOSŁO W EFS. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

RZEMIOSŁO W EFS. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RZEMIOSŁO W EFS Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RZEMIOSŁO W EFS Wdrażanie zasady partnerstwa przez poszczególne instytucje zarządzające

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik nr 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik nr 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa i nr osi priorytetowej Nr działania Nr poddziałania (jeśli dotyczy) Cel tematyczny Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Stefania Koczar-Sikora Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Ornontowice,

Bardziej szczegółowo

Instytucja ogłaszająca konkurs ogłoszenia

Instytucja ogłaszająca konkurs ogłoszenia Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2018 rok *Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r. Obszary komplementarności oraz mechanizmy koordynacji między funduszami polityki spójności, EFRROW, EFMR oraz innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz EBI Załącznik nr 3 do Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie owym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa go na lata 2014-2020 na 2018 rok (wersja z dnia 28 listopada 2017 r.) Załącznik nr 2 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1393/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie EFRR EFS Tryb

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Możliwości dla NGO

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Możliwości dla NGO Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Możliwości dla NGO 1 Programy Operacyjne wdrażające polską politykę rozwoju i europejską politykę spójności w latach 2014 2020. PO Infrastruktura i Środowisko, Program

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

(wersja z dnia 15 listopada 2018 roku) TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

(wersja z dnia 15 listopada 2018 roku) TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie owym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 na 2018 rok (wersja z dnia 24 lipca 2018 roku) Załącznik nr 2 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego NOWY PROGRAM REGIONALNY NIEMAL 3 MLD EUR NA ROZWÓJ MAŁOPOLSKI Alokacja: 2 878 215

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

Uchwały i Stanowiska zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Uchwały i Stanowiska zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Uchwały i Stanowiska zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stan na dzień 7 Uchwały dotyczące RPO - Uchwała nr 102/2016

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie owym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2018 rok (wersja z 1 lutego 2018 roku) Załącznik nr 2 do

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 14/611/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer i

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 7/283/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

RPO WD Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

RPO WD Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE Oś priorytetowa 2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE Oś priorytetowa 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Załącznik nr 4 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Opis programu

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Białystok 27.06.2014 Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego E-commerce E-commerce Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego : założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 13/414/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE KONSULTACJE SPOŁECZNE 35 dni (od 28 stycznia do 2 marca 2014 r.). Dwie formy: bezpośrednia (10 spotkań konsultacyjnych ponad 700 uczestników), pośrednia (za pośrednictwem formularza konsultacyjnego przesyłanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) na lata 2014-2020 został zatwierdzony 17 grudnia 2014 roku przez Komisję Europejską. Był to

Bardziej szczegółowo

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020?

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? 2 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 3 PRIORYTET I: Wspieranie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020

Perspektywa finansowa 2014-2020 Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego Adam Hamryszczak Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 16 grudnia 2014 r. 1 ZIT a STRATEGIA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SZOOP RPOWŚ Tabela transpozycji PI na Działania/Poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik nr 1 do SZOOP RPOWŚ Tabela transpozycji PI na Działania/Poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik nr 1 do SZOOP RPOWŚ 2014-2020 Tabela transpozycji PI na Działania/Poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Numer i nazwa osi priorytetowej Nr Działania Nr Poddziałania (jeśli dotyczy)

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 47/1861/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1594/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o w trybie owym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo