SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno- Rehabilitacyjny ul. Uzdrowiskowa Goczałkowice Zdrój PEŁNOMOCNIK ZAMAWIAJĄCEGO: Mentor SA Ul. Szosa Chełmińska Toruń tel: fax: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Usługa w zakresie ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej ZP-3-U/2013 TRYB ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony RODZAJ ZAMÓWIENIA: Usługa listopad 2013 r. 1

2 Spis treści: I. Informacje o zamawiającym II. Tryb udzielenia zamówienia III. Termin wykonania zamówienia IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami VII. Termin związania ofertą VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert X. Opis sposobu obliczania ceny XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert XII. Umowa w sprawie zamówienia publicznego XIII. Środki ochrony prawnej XIV. Informacje uzupełniające XV. Opis prowadzonej działalności XVI. Opis przedmiotu zamówienia A. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu Zadanie I XVI.1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, XVI.2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Zadanie II XVI.3. ubezpieczenia pojazdów Zadanie III XVI.4. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych XVI.5. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Załączniki: B. Założenia ogólne C. Klauzule obligatoryjne D. Klauzule fakultatywne 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 Prawo zamówień publicznych 2. Formularz oferty Zadanie I 3. Formularz oferty Zadanie II 4. Formularz oferty Zadanie III 5. Wzór umowy ubezpieczeń majątkowych (Zadanie I) 6. Wzór umowy ubezpieczeń komunikacyjnych (Zadanie II) 7. Wzór umowy ubezpieczenia OC (Zadanie III) 8. Opis Konstrukcji Budynków Szpitala 9. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny Ul. Uzdrowiskowa 54, Goczałkowice-Zdrój 2

3 tel. (032) , fax: (032) REGON , NIP Pełnomocnikiem zamawiającego jest broker ubezpieczeniowy Mentor SA Ul. Szosa Chełmińska , Toruń tel: fax: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U poz. 907 z późni. zm.), a także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U poz. 231 z 2013), 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U nr 282 poz. 1650), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1649). 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art Prawa zamówień publicznych. 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Określenie kodów CPV: usługi ubezpieczeniowe usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty usługi ubezpieczenia od ognia usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy dnia 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., a dla pojazdów okres roczny - w zależności od daty stanowiącej początek okresu ubezpieczenia. Wymagany sposób płatności: Zadanie I: w 4 równych ratach 1 rata do rata do rata do rata do Zadanie II: jednorazowo Zadanie III: w 4 równych ratach 1 rata do rata do rata do rata do IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- tj. posiadają zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem zamówienia ; 3

4 b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC WYKONAWCY 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przystępując do przetargu, winien załączyć do oferty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych według załącznika nr 1, b) dokument potwierdzający uzyskanie zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca przystępując do przetargu, winien załączyć do oferty: a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych- według załącznika nr 1 b) aktualny odpis z właściwego rejestru (odpis z KRS) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, potwierdzonej własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty. 2. Inne wymagane dokumenty: a) Wypełnioną i podpisaną ofertę na formularzu Formularz Ofertowy (załącznik nr 2, 3, 4). b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w dokumencie określającym status prawny wykonawcy (załącznik do sporządzania przez Wykonawcę). c) zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 9). 3. Udział w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie. a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie stosownego pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. c) Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. d) Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami. e) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. f) Postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy dotyczą odpowiednio wykonawców występujących wspólnie. g) Najpóźniej przed dniem podpisania umowy o wykonanie zamówienia, wykonawcy składający ofertę wspólną winni przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy potwierdzającą i regulującą wzajemną ich współpracę. 4

5 h) Wykonawcy występujący wspólnie winni spełniać warunki udziału w postępowaniu i żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. i) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają następujące dokumenty: - pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika, - dotyczące każdego z wykonawców odrębnie dokumenty wymienione w rozdziale IV, podrozdziale V 1a) oraz 2 a), b). - pozostałe wymagane dokumenty i oświadczenia wykonawcy mogą składać łącznie. j) Wszelka korespondencja będzie dokonywana na adres wskazanego pełnomocnika. 4. Udział w postępowaniu Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiednio dokumenty wymienione w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U poz 231 z 2013). VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 1) W sprawach dotyczących procedury: dyrektor Biura Zamówień Publicznych Mentor SA Paulina Dobrzeniecka, tel: , 2) W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: broker ubezpieczeniowy Joanna Król Oddziału MENTOR S.A. w Krakowie, tel lub ; fax ; Zapytania i uwagi Wykonawca przekazuje pisemnie, za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną ( ). VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część lub wszystkie części. 2. W przetargu wykonawca przedstawi ofertę odnoszącą się do przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji wraz z podaniem ceny brutto (składek ubezpieczeniowych brutto), za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. 3. Wszystkie formularze zawarte w specyfikacji zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według wskazówek zawartych w niniejszej specyfikacji. 4. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Formularz oferty zostanie podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w przypadku, gdy umocowanie do składania oświadczeń nie wynika bezpośrednio z odpisu z rejestru towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, odpisu z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, należy załączyć pełnomocnictwa na podstawie, których składana jest oferta. 5

6 7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 8. Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie oznaczonej numerem sprawy, nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: Postępowanie nr ZP-3-U/2013 : - Ubezpieczenie Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny. Nie otwierać przed dniem r. przed godziną 13: Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 9. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może ofertę wycofać lub zmienić jej treść po zmianie oferta powinna być sporządzone zgodnie z postanowieniami pkt. 8 rozdziału VIII z dopiskiem "ZMIANA", a w przypadku wycofania Wykonawca pozostawia kopertę zewnętrzną z dopiskiem "WYCOFANIE". IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy należy składać w Mentor SA, ul. Szosa Chełmińska , Toruń do dnia r. godz. 12:30. Oferty złożone u Zamawiającego po upływie ww. terminu zostaną odesłane bez otwierania. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. godzina 13:00 w Mentor SA, przy ul. Szosa Chełmińska , Toruń w sali konferencyjnej. X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1) Cena ofertowa powinna być wyliczona w złotych polskich. Wyliczenie ceny oferty w walutach obcych lub odwołujące się do tych walut, spowoduje uznanie oferty za nieważną i jej odrzucenie. 2) Cena oferty powinna być ceną brutto. 3) Cena oferty musi być wyliczona na podstawie zawartego w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia i wskazana w formularzu oferty; cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, 4) Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakiekolwiek rabaty lub upusty cen powinien je ująć w obliczeniach ceny tak, aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego. Proponowana cena ma być podana w wysokości ostatecznej tak, aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Zadanie I Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów (poniżej podano znaczenie procentowe danego kryterium): - cena łączna ubezpieczenia... 90%, - zaakceptowane klauzule fakultatywne... 10%,. Każde z ww. kryteriów oceniane będzie w skali 100-punktowej: za cenę łączną ubezpieczenia od 0 pkt do 100 pkt, według zasady: [(cena najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu / cena badana) x 100 pkt] x 90%, cena najniższa x 100 pkt ilość punktów = cena badanej oferty x 90% za zaakceptowane klauzule fakultatywne od 0 pkt do 100 pkt x 10%, według zasady: - włączenie fakultatywnych klauzul nr 1, 2: za każdą z klauzul po 10 pkt max. 20 pkt. - włączenie fakultatywnej klauzuli nr 3 20 pkt - max 20 pkt. - włączenie fakultatywnej klauzuli nr 4,5 za każdą z klauzul po 30 pkt - max 60 pkt. 6

7 ilość punktów = suma punktów indywidualnych za zaakceptowane klauzule x 10% Ostateczna liczba przyznanych punktów obliczana będzie wg wzoru. Łączna ilość punktów = ilość punków za cenę oferty + ilość punktów za zaakceptowane klauzule Zadanie II Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów (poniżej podano znaczenie procentowe danego kryterium): - cena łączna ubezpieczenia %, Każde z ww. kryteriów oceniane będzie w skali 100-punktowej: za cenę łączną ubezpieczenia od 0 pkt do 100 pkt, według zasady: [(cena najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/cena badana) x 100 pkt] x 100%, cena najniższa x 100 pkt ilość punktów = cena badanej oferty x 100% Zadanie III Ostateczna liczba przyznanych punktów obliczana będzie wg wzoru. Łączna ilość punktów = ilość punków za cenę oferty Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów (poniżej podano znaczenie procentowe danego kryterium): - cena łączna ubezpieczenia %, Każde z ww. kryteriów oceniane będzie w skali 100-punktowej: za cenę łączną ubezpieczenia od 0 pkt do 100 pkt, według zasady: [(cena najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu / cena badana) x 100 pkt] x 100%, cena najniższa x 100 pkt ilość punktów = cena badanej oferty x 100% Ostateczna liczba przyznanych punktów obliczana będzie wg wzoru. Łączna ilość punktów = ilość punków za cenę oferty XII. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż wynikający z art. 94 ustawy, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zmianami), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Wzory umów - załączniki nr 5,6,7. XIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 7

8 W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych. XIV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na poszczególne zadania. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do wysokości 40% wartości zamówienia. W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do podpisania oferty. XV. OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Zakres działalności obejmuje w szczególności: a) udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie lecznictwa zamkniętego w oddziałach szpitalnych i pawilonach sanatoryjnych oraz ambulatoryjnego w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacja lecznicza, świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób, w tym szczepienia ochronne, diagnostyka laboratoryjna i rentgenodiagnostyka. b) Dział Farmacji wyłącznie na potrzeby Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój WORR. Personel uzdrowiska respektuje i przestrzega wymagane przepisy prawne oraz przepisy resortowe, które ujęte są w zapisach procedur medycznych i niemedycznych. Uzdrowisko posiada wdrożone i funkcjonujące Systemy Zarządzania Jakością w rentgenodiagnostyce i diagnostyce laboratoryjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Funkcjonuje system kontroli zarządczej i utworzono stanowisko ds. kontroli zarządczej. Raportowanie realizacji celów odbywa się kwartalnie, wdrażany jest również kodeks etyczny. W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonuje procedura Zarządzanie infrastrukturą, elektroniczna rejestracja sprzętu i przeglądów technicznych oraz elektroniczny system monitorowania aktualności przeglądów technicznych. Jednostka posiada funkcjonujący bez certyfikacji Zintegrowany System Zarządzania w zakresie norm: ISO 9001:2000 Zarządzanie jakością, oraz ISO 14001: System zarządzania środowiskowego i w związku z tym powołano audytorów wewnętrznych, których zakres działanie jest analogiczny do audytorów ustanawianych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Audytorzy wewnętrzni powołani do wdrażania procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonują od 2008r. Zadaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zapewnienie możliwości ciągłego doskonalenia organizacji pracy uzdrowiska. Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój WORR zamierza docelowo wdrożyć również System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 18001:2004. Wszelkie skargi i wnioski są analizowane i rozpatrywane z należytą dokładnością i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pacjent jest informowany o możliwości zwrócenia się do Rzecznika Praw Pacjenta oraz udostępniona jest dla pacjenta Księga skarg i zażaleń w Centrum Obsługi Pacjenta. Pacjent ma również możliwość złożenia skargi osobiście Dyrektorowi Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój WORR. Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój posiada wdrożony i funkcjonujący system oceny świadczonych usług poprzez badanie poziomu satysfakcji pacjenta w formie ankiet dogłębnie analizowanych i rozpatrywanych. Usprawniono przepływ informacji poprzez stworzenie portalu pracowniczego podnoszącego jakość komunikacji interpersonalnej pracowników Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój WORR. 8

9 Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój WORR posiada następujące zespoły zadaniowe, których celem jest wykrywanie i eliminowanie zakażeń i zagrożeń: 1) komitet terapeutyczny, którego miedzy innymi zadaniem jest monitorowanie działań niepożądanych w związku z zastosowaniem leków oraz ocena działań niepożądanych w wyniku zastosowania leku, 2) zespół kontroli zakażeń, 3) komitet kontroli zakażeń, 4) zespół ds. dokumentacji medycznej, 5) zespół audytorów wewnętrznych, 6) zespół ds oceny ryzyka zawodowego, 7) Dział Farmacji, 8) Specjalista ds. bhp, 9) Komisja bhp. W Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój funkcjonują procedury dla pracowników regulujące prawidłowy proces dekontaminacji, higiena rąk personelu, zasady postępowania aseptycznego i antyseptycznego w procedurach medycznych, stosowanie środków ochrony osobistej itp. Funkcjonują m. innymi procedury dotyczące zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Podejmowane są działania zapobiegające zakłuciom personelu ostrymi narzędziami medycznymi takie jak monitorowanie zakupów ostrych narzędzi medycznych, ze wskazaniem na zakup narzędzi bezpiecznych. Najistotniejszymi zagrożeniami związanymi z procesem udzielania świadczeń medycznych, mogącymi skutkować w przyszłości roszczeniami cywilno-prawnymi, są zagrożenia spowodowane: czynnikami fizycznymi (np. promieniowanie jonizujące, promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie laserowe), chemicznymi (odczynniki laboratoryjne, środki czystości, środki dezynfekcyjne i antyseptyki - czynniki alergizujące, czynniki żrące), biologicznymi (bakterie, wirusy, grzyby) wypadki komunikacyjne w ruchu drogowym wewnątrzszpitalnym zarówno kołowym jak i pieszym, leki i zabiegi. Głównymi źródłami zagrożeń związanych z czynnikami biologicznymi, jakie mogą powstawać w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych są : A. chorzy ludzie, B. nosiciele (zdrowi i ozdrowieńcy), C. zwłoki ludzi, D. zbiorniki wodne, E. produkty spożywcze, F. nieprawidłowa organizacja sytemu utrzymania czystości, G. metody dekontaminacji środowiska szpitalnego (dezynfekcja i sterylizacja). Głównym celem naszych działań jest dostarczenie Pacjentowi profesjonalnej opieki medycznej podczas hospitalizacji, pobytów sanatoryjnych i przyjęć ambulatoryjnych oraz dążenie do uzyskania optymalnych wyników leczenia. Nasz cel będzie możliwy do osiągnięcia poprzez: Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie norm: ISO 9001:2000 Zarządzanie Jakością oraz ISO 14001: System Zarządzania Środowiskowego, Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 18001:2004,. Systematyczną modernizację infrastruktury w celu poprawy środowiska pracy i dostosowania obiektów do obowiązujących wymagań, Zapewnienie bezpieczeństwa Pacjentom i pracownikom przebywającym w Uzdrowisku, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zabiegów terapeutycznych, rehabilitacyjnych, badań diagnostycznych, radiologicznych i laboratoryjnych, Stworzenie przyjaznej atmosfery wobec pacjenta oraz troskliwej opieki, Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów i ich rodzin poprzez badanie poziomu satysfakcji Pacjenta, wnikliwe rozpatrzenie każdej skargi oraz przeciwdziałanie pojawianiu się nowych. Przestrzeganie praw Pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do rzetelnej i pełnej informacji o stanie zdrowia i przebiegu leczenia. 9

10 Monitorowanie oraz optymalizacja kosztów leczenia z uwzględnieniem rentowności prowadzonej działalności Doskonalenie przepływu informacji poprzez ciągłe ulepszanie funkcjonowania portalu pracowniczego podnoszącego jakość komunikacji interpersonalnej pracowników Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój WORR, 10. Dbanie o wizerunek Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój WORR i promowanie go na zewnątrz. Szkodowość w ciągu ostatnich lat w oparciu o informację uzyskaną od Ubezpieczycieli w październiku 2013 r. (ujęcie roczne) odszkodowania wypłacone w latach (bez ryzyk komunikacyjnych): Mienie: 2011 r - wypłaty zł; szkód r. wypłaty 5 375,05 zł; szkód r. wypłaty ,51 zł + rezerwa ,49 zł; szkód 1; przyczyna szkody szkody masowe: huragan, deszcz nawalny OC (delikt/kontrakt): 2010 r. wypłat brak; szkód brak 2011 r. wypłaty zł; szkód r.- wypłaty zł; szkód r. wypłat brak; szkód brak OC (medyczne): 2008 r. wypłat brak; szkód brak 2009 r. wypłata zł; szkód r. wypłat brak; szkód brak 2011 r. wypłaty zł; szkód r. wypłaty zł; szkód 1 (ta sama co w 2011 roku) 2013 r. wypłat brak; szkód brak Szkodowość z ryzyk komunikacyjnych: brak wypłaconych odszkodowań oraz rezerw w zakresie ubezpieczeń OC, AC, NNW za okres od r. do r. Obroty za zł. 1/ medyczne zł. - dopłaty pacjentów do NFZ zł. - kuracjusze prywatni zł. 2/ posiłki zł. 3/ inne zł. Kwota posiłków była niska ponieważ w 2012 r. nie było sprzedaży ze względu na remonty. W roku 2013 szacujemy na ok. 800 tys. zł. Opis najważniejszych posiadanych nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. 10

11 Ilość łóżek: 564 Liczba pacjentów w ostatnim roku 2012: - lecznictwo otwarte: lecznictwo zamknięte: 5835 Personel szpitala: lekarze z I stopniem specjalizacji: 2 lekarze z II stopniem specjalizacji: 15 lekarze bez specjalizacji: 1 pielęgniarki: 72 obsługa: 45 wyższy personel medyczny: 29 średni personel medyczny: 38 niższy personel medyczny: 56 administracja: 35 Zabezpieczenia ZABEZPIECZENIA ALARMOWE - Pawilon Stokrotka Trakt zabiegowy - Budynek Administracji - Zakład Przyrodoleczniczy Przewiązka INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU - Szpital Reumatologiczno Rehabilitacyjny - Pawilon PERGOLA - Pawilon MODRZEW - Pawilon II, III, IV Zakładu Przyrodoleczniczego - PUB pod stołówką. Instalacje z w/w obiektów są zakończone centralką sygnalizacji pożaru usytuowaną na centrali telefonicznej Szpitala Rematologiczno-Rehabilitacyjnego. RODZAJE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH Podręczny sprzęt gaśniczy, hydranty zewnętrzne, gaśnice. Zbiornik wodny w odległości 200 m tak. Oświetlenie awaryjne zgodne z przepisami p. poż. SZPITAL, ZPL, MODRZEW. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych tak. Opis archiwizacji danych i serwerów: Opis systemu archiwizacyjnego danych (back up): Dane użytkowników w postaci dokumentów, zdjęć, itp. przechowywany są na serwerze z systemem Linux z logiczną macierzą RAID typu 1. Archiwizacja danych odbywa się codziennie, kopie przetrzymywane są przez okres 7 dni. Raz dziennie kopia danych za pomocą pakietu RSYNS jest przesyłana na serwer archiwizacyjny, Kopia skrzynek pocztowych, na bieżące wiadomości przesyłane są na zapasowy serwer poczty, Kopia programów z dedykowanymi serwerami w większości jest wykonywana i ustalana przez firmy autorskie. Nawiązana jest współpraca z firmą programu EWIAN-C obsługująca zagadnienia 11

12 administracyjne (księgowość, kadry, płace, itp.) polegające na zgraniu i wysyłce raz dziennie kopii systemu na serwer archiwizacyjny. Kopia programów małego zasięgu np.(mmedica, płatnik) wykonywana jest automatycznie na stacji macierzystej klienta i przesyłana ręcznie na serwer archiwizacyjny. Opis zabezpieczeń przepięciowych serwerowni i innych zabezpieczeń przy urządzeniach strategicznych: Instalacja elektryczna jest uziemiona. Urządzenia strategiczne w kat. Użytkowe (serwery) są podłączone do zasilacza awaryjnego UPS typ. Online. Urządzenia strategiczne kat. Widmo (np. routery czy switche ) nie posiadają innych zabezpieczeń jak listwy przeciwprzepięciowe lecz w razie awarii istnieją zamienniki. Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Stokrotka jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach- Zdroju mającego status uzdrowiska. Jest to budynek 4-kondygnacyjny, posiadający windę, otoczony dużym ogrodem z placem zabaw dla dzieci, boiskiem sportowym i torami przeszkód. Miejscowość posiada liczne walory spacerowe i wypoczynkowe, a także naturalne złoża borowiny i solanki. W skład struktury placówki wchodzą : Szpital Uzdrowiskowy dla Dzieci oraz Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci z odpowiednimi oddziałami oraz traktem zabiegowym. Profil leczniczy naszego ośrodka obejmuje schorzenia narządu ruchu o różnej etiologii u dzieci w przedziale wiekowym 3-18 lat : wady postawy i skoliozy stany po operacyjnych zabiegach ortopedycznych w przebiegu chorób układu kostno-stawowego/ m.in. choroby Perthesa, wrodzonego zwichnięcia głowy kości udowej, złamań kości długich, wrodzonych zniekształceń układu kostno- stawowego, wydłużania kości długich metodą Ilizarowa/ mózgowe porażenia dziecięce o różnym obrazie klinicznym, począwszy od zespołu niezgrabności ruchowej aż po znacznego stopnia niedowłady spastyczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się zespołu porażenne będące następstwem urazów czaszkowo-mózgowych i stanów zapalnych ośrodkowego ukłądu nerwowego zaburzenia dysraficzne- np. stany po przepuklinach oponowo-rdzeniowych i mózgowo-rdzeniowych zaburzenia obwodowego układu nerwowego- pourazowe i pozapalne porażenia nerwów obwodowych, korzeni i splotów nerwowych schorzenia nerwowo-mięśniowe i choroby mięśni / np. rdzeniowy zanik mięśni, dystrofie mięśniowe, miopatie/ artropatie pozapalne i pourazowe zespoły bólowe kręgosłupa Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Stokrotka zapewnia możliwość leczenia stacjonarnego dzieci w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na Oddziale Rehabilitacyjnym przebywają dzieci skierowane przez lekarzy specjalistów z poradni rehabilitacyjnych, ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych bądź jako leczenie poszpitalne z oddziałów ortopedyczno-urazowych, neurologicznych czy neurochirurgicznych. Pobyt na oddziale w ramach NFZ mieści się w przedziale 3-6 tygodni, zapewniając minimum 5 zabiegów dziennie przez 6 dni w tygodniu. Na uzdrowiskowe leczenie szpitalne kierowane są dzieci przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego na turnusy 27-dniowe, gwarantując minimum 3 zabiegi dziennie przez 6 dni w tygodniu. Istnieje również możliwość leczenia komercyjnego w ramach Szpitala Uzdrowiskowego dla Dzieci. W przypadkach dzieci wymagających stałej opieki zapewniamy możliwość pobytu z opiekunem. Koszty pobytu opiekun ponosi we własnym zakresie. Ponadto w ramach placówki działa Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci, gwarantująca możliwość leczenia ambulatoryjnego. Dzieci przebywające w placówce na leczeniu stacjonarnym bądź ambulatoryjnym korzystają z bazy zabiegowej. Posiadamy salę gimnastyczną, gabinety do kinezyterapii grupowej i indywidualnej, basen, gabinet do hydroterapii ze stanowiskami do masaży wirowych kończyn, grzbietu, kąpieli perełkowej, masażu podwodnego, gabinet fizykoterapii ze stanowiskami do magnetoterapii, laseroterapii, elektroterapii i światłolecznictwa, gabinet do parafinoterapii oraz pomieszczenia do prowadzenia terapii 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: 1/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: 1/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: 1/2015 W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONKURS OFERT NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O. W RYKACH O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA BARTOSZYCE i JEGO JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIASTO SIERPC i JEGO JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO Zamawiający: Wójt Gminy Jeziora Wielkie 88-324 Jeziora Wielkie tel. 052 318-72-88 fax 052 318-74-40

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/10... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica.

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica. Morawica, 10.06.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KSP.271.33.2014.MD Przedmiot zamówienia: ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 200 000 euro, na zasadach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej w skrócie SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej w skrócie SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej w skrócie SIWZ) na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin tel. (91) 48-00-700 fax. (91) 48-00-705 NIP 852-000-67-57 REGON 000288886

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin tel. (91) 48-00-700 fax. (91) 48-00-705 NIP 852-000-67-57 REGON 000288886 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin tel. (91) 48-00-700 fax. (91) 48-00-705 NIP 852-000-67-57 REGON 000288886 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 01/06/U/2012

Bardziej szczegółowo

III. Opis przedmiotu zamówienia:

III. Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 39 F 005-01 Wrocław, dnia 04.12.2008.r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH

Bardziej szczegółowo