SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno- Rehabilitacyjny ul. Uzdrowiskowa Goczałkowice Zdrój PEŁNOMOCNIK ZAMAWIAJĄCEGO: Mentor SA Ul. Szosa Chełmińska Toruń tel: fax: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Usługa w zakresie ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej ZP-3-U/2013 TRYB ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony RODZAJ ZAMÓWIENIA: Usługa listopad 2013 r. 1

2 Spis treści: I. Informacje o zamawiającym II. Tryb udzielenia zamówienia III. Termin wykonania zamówienia IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami VII. Termin związania ofertą VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert X. Opis sposobu obliczania ceny XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert XII. Umowa w sprawie zamówienia publicznego XIII. Środki ochrony prawnej XIV. Informacje uzupełniające XV. Opis prowadzonej działalności XVI. Opis przedmiotu zamówienia A. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu Zadanie I XVI.1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, XVI.2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Zadanie II XVI.3. ubezpieczenia pojazdów Zadanie III XVI.4. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych XVI.5. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Załączniki: B. Założenia ogólne C. Klauzule obligatoryjne D. Klauzule fakultatywne 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 Prawo zamówień publicznych 2. Formularz oferty Zadanie I 3. Formularz oferty Zadanie II 4. Formularz oferty Zadanie III 5. Wzór umowy ubezpieczeń majątkowych (Zadanie I) 6. Wzór umowy ubezpieczeń komunikacyjnych (Zadanie II) 7. Wzór umowy ubezpieczenia OC (Zadanie III) 8. Opis Konstrukcji Budynków Szpitala 9. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny Ul. Uzdrowiskowa 54, Goczałkowice-Zdrój 2

3 tel. (032) , fax: (032) REGON , NIP Pełnomocnikiem zamawiającego jest broker ubezpieczeniowy Mentor SA Ul. Szosa Chełmińska , Toruń tel: fax: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U poz. 907 z późni. zm.), a także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U poz. 231 z 2013), 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U nr 282 poz. 1650), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1649). 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art Prawa zamówień publicznych. 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Określenie kodów CPV: usługi ubezpieczeniowe usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty usługi ubezpieczenia od ognia usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy dnia 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., a dla pojazdów okres roczny - w zależności od daty stanowiącej początek okresu ubezpieczenia. Wymagany sposób płatności: Zadanie I: w 4 równych ratach 1 rata do rata do rata do rata do Zadanie II: jednorazowo Zadanie III: w 4 równych ratach 1 rata do rata do rata do rata do IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- tj. posiadają zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem zamówienia ; 3

4 b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC WYKONAWCY 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przystępując do przetargu, winien załączyć do oferty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych według załącznika nr 1, b) dokument potwierdzający uzyskanie zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca przystępując do przetargu, winien załączyć do oferty: a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych- według załącznika nr 1 b) aktualny odpis z właściwego rejestru (odpis z KRS) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, potwierdzonej własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty. 2. Inne wymagane dokumenty: a) Wypełnioną i podpisaną ofertę na formularzu Formularz Ofertowy (załącznik nr 2, 3, 4). b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w dokumencie określającym status prawny wykonawcy (załącznik do sporządzania przez Wykonawcę). c) zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 9). 3. Udział w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie. a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie stosownego pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. c) Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. d) Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami. e) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. f) Postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy dotyczą odpowiednio wykonawców występujących wspólnie. g) Najpóźniej przed dniem podpisania umowy o wykonanie zamówienia, wykonawcy składający ofertę wspólną winni przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy potwierdzającą i regulującą wzajemną ich współpracę. 4

5 h) Wykonawcy występujący wspólnie winni spełniać warunki udziału w postępowaniu i żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. i) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają następujące dokumenty: - pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika, - dotyczące każdego z wykonawców odrębnie dokumenty wymienione w rozdziale IV, podrozdziale V 1a) oraz 2 a), b). - pozostałe wymagane dokumenty i oświadczenia wykonawcy mogą składać łącznie. j) Wszelka korespondencja będzie dokonywana na adres wskazanego pełnomocnika. 4. Udział w postępowaniu Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiednio dokumenty wymienione w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U poz 231 z 2013). VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 1) W sprawach dotyczących procedury: dyrektor Biura Zamówień Publicznych Mentor SA Paulina Dobrzeniecka, tel: , 2) W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: broker ubezpieczeniowy Joanna Król Oddziału MENTOR S.A. w Krakowie, tel lub ; fax ; Zapytania i uwagi Wykonawca przekazuje pisemnie, za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną ( ). VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część lub wszystkie części. 2. W przetargu wykonawca przedstawi ofertę odnoszącą się do przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji wraz z podaniem ceny brutto (składek ubezpieczeniowych brutto), za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. 3. Wszystkie formularze zawarte w specyfikacji zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według wskazówek zawartych w niniejszej specyfikacji. 4. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Formularz oferty zostanie podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w przypadku, gdy umocowanie do składania oświadczeń nie wynika bezpośrednio z odpisu z rejestru towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, odpisu z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, należy załączyć pełnomocnictwa na podstawie, których składana jest oferta. 5

6 7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 8. Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie oznaczonej numerem sprawy, nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: Postępowanie nr ZP-3-U/2013 : - Ubezpieczenie Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny. Nie otwierać przed dniem r. przed godziną 13: Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 9. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może ofertę wycofać lub zmienić jej treść po zmianie oferta powinna być sporządzone zgodnie z postanowieniami pkt. 8 rozdziału VIII z dopiskiem "ZMIANA", a w przypadku wycofania Wykonawca pozostawia kopertę zewnętrzną z dopiskiem "WYCOFANIE". IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy należy składać w Mentor SA, ul. Szosa Chełmińska , Toruń do dnia r. godz. 12:30. Oferty złożone u Zamawiającego po upływie ww. terminu zostaną odesłane bez otwierania. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. godzina 13:00 w Mentor SA, przy ul. Szosa Chełmińska , Toruń w sali konferencyjnej. X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1) Cena ofertowa powinna być wyliczona w złotych polskich. Wyliczenie ceny oferty w walutach obcych lub odwołujące się do tych walut, spowoduje uznanie oferty za nieważną i jej odrzucenie. 2) Cena oferty powinna być ceną brutto. 3) Cena oferty musi być wyliczona na podstawie zawartego w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia i wskazana w formularzu oferty; cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, 4) Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakiekolwiek rabaty lub upusty cen powinien je ująć w obliczeniach ceny tak, aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego. Proponowana cena ma być podana w wysokości ostatecznej tak, aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Zadanie I Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów (poniżej podano znaczenie procentowe danego kryterium): - cena łączna ubezpieczenia... 90%, - zaakceptowane klauzule fakultatywne... 10%,. Każde z ww. kryteriów oceniane będzie w skali 100-punktowej: za cenę łączną ubezpieczenia od 0 pkt do 100 pkt, według zasady: [(cena najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu / cena badana) x 100 pkt] x 90%, cena najniższa x 100 pkt ilość punktów = cena badanej oferty x 90% za zaakceptowane klauzule fakultatywne od 0 pkt do 100 pkt x 10%, według zasady: - włączenie fakultatywnych klauzul nr 1, 2: za każdą z klauzul po 10 pkt max. 20 pkt. - włączenie fakultatywnej klauzuli nr 3 20 pkt - max 20 pkt. - włączenie fakultatywnej klauzuli nr 4,5 za każdą z klauzul po 30 pkt - max 60 pkt. 6

7 ilość punktów = suma punktów indywidualnych za zaakceptowane klauzule x 10% Ostateczna liczba przyznanych punktów obliczana będzie wg wzoru. Łączna ilość punktów = ilość punków za cenę oferty + ilość punktów za zaakceptowane klauzule Zadanie II Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów (poniżej podano znaczenie procentowe danego kryterium): - cena łączna ubezpieczenia %, Każde z ww. kryteriów oceniane będzie w skali 100-punktowej: za cenę łączną ubezpieczenia od 0 pkt do 100 pkt, według zasady: [(cena najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/cena badana) x 100 pkt] x 100%, cena najniższa x 100 pkt ilość punktów = cena badanej oferty x 100% Zadanie III Ostateczna liczba przyznanych punktów obliczana będzie wg wzoru. Łączna ilość punktów = ilość punków za cenę oferty Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów (poniżej podano znaczenie procentowe danego kryterium): - cena łączna ubezpieczenia %, Każde z ww. kryteriów oceniane będzie w skali 100-punktowej: za cenę łączną ubezpieczenia od 0 pkt do 100 pkt, według zasady: [(cena najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu / cena badana) x 100 pkt] x 100%, cena najniższa x 100 pkt ilość punktów = cena badanej oferty x 100% Ostateczna liczba przyznanych punktów obliczana będzie wg wzoru. Łączna ilość punktów = ilość punków za cenę oferty XII. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż wynikający z art. 94 ustawy, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zmianami), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Wzory umów - załączniki nr 5,6,7. XIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 7

8 W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych. XIV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na poszczególne zadania. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do wysokości 40% wartości zamówienia. W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do podpisania oferty. XV. OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Zakres działalności obejmuje w szczególności: a) udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie lecznictwa zamkniętego w oddziałach szpitalnych i pawilonach sanatoryjnych oraz ambulatoryjnego w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacja lecznicza, świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób, w tym szczepienia ochronne, diagnostyka laboratoryjna i rentgenodiagnostyka. b) Dział Farmacji wyłącznie na potrzeby Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój WORR. Personel uzdrowiska respektuje i przestrzega wymagane przepisy prawne oraz przepisy resortowe, które ujęte są w zapisach procedur medycznych i niemedycznych. Uzdrowisko posiada wdrożone i funkcjonujące Systemy Zarządzania Jakością w rentgenodiagnostyce i diagnostyce laboratoryjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Funkcjonuje system kontroli zarządczej i utworzono stanowisko ds. kontroli zarządczej. Raportowanie realizacji celów odbywa się kwartalnie, wdrażany jest również kodeks etyczny. W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonuje procedura Zarządzanie infrastrukturą, elektroniczna rejestracja sprzętu i przeglądów technicznych oraz elektroniczny system monitorowania aktualności przeglądów technicznych. Jednostka posiada funkcjonujący bez certyfikacji Zintegrowany System Zarządzania w zakresie norm: ISO 9001:2000 Zarządzanie jakością, oraz ISO 14001: System zarządzania środowiskowego i w związku z tym powołano audytorów wewnętrznych, których zakres działanie jest analogiczny do audytorów ustanawianych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Audytorzy wewnętrzni powołani do wdrażania procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonują od 2008r. Zadaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zapewnienie możliwości ciągłego doskonalenia organizacji pracy uzdrowiska. Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój WORR zamierza docelowo wdrożyć również System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 18001:2004. Wszelkie skargi i wnioski są analizowane i rozpatrywane z należytą dokładnością i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pacjent jest informowany o możliwości zwrócenia się do Rzecznika Praw Pacjenta oraz udostępniona jest dla pacjenta Księga skarg i zażaleń w Centrum Obsługi Pacjenta. Pacjent ma również możliwość złożenia skargi osobiście Dyrektorowi Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój WORR. Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój posiada wdrożony i funkcjonujący system oceny świadczonych usług poprzez badanie poziomu satysfakcji pacjenta w formie ankiet dogłębnie analizowanych i rozpatrywanych. Usprawniono przepływ informacji poprzez stworzenie portalu pracowniczego podnoszącego jakość komunikacji interpersonalnej pracowników Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój WORR. 8

9 Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój WORR posiada następujące zespoły zadaniowe, których celem jest wykrywanie i eliminowanie zakażeń i zagrożeń: 1) komitet terapeutyczny, którego miedzy innymi zadaniem jest monitorowanie działań niepożądanych w związku z zastosowaniem leków oraz ocena działań niepożądanych w wyniku zastosowania leku, 2) zespół kontroli zakażeń, 3) komitet kontroli zakażeń, 4) zespół ds. dokumentacji medycznej, 5) zespół audytorów wewnętrznych, 6) zespół ds oceny ryzyka zawodowego, 7) Dział Farmacji, 8) Specjalista ds. bhp, 9) Komisja bhp. W Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój funkcjonują procedury dla pracowników regulujące prawidłowy proces dekontaminacji, higiena rąk personelu, zasady postępowania aseptycznego i antyseptycznego w procedurach medycznych, stosowanie środków ochrony osobistej itp. Funkcjonują m. innymi procedury dotyczące zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Podejmowane są działania zapobiegające zakłuciom personelu ostrymi narzędziami medycznymi takie jak monitorowanie zakupów ostrych narzędzi medycznych, ze wskazaniem na zakup narzędzi bezpiecznych. Najistotniejszymi zagrożeniami związanymi z procesem udzielania świadczeń medycznych, mogącymi skutkować w przyszłości roszczeniami cywilno-prawnymi, są zagrożenia spowodowane: czynnikami fizycznymi (np. promieniowanie jonizujące, promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie laserowe), chemicznymi (odczynniki laboratoryjne, środki czystości, środki dezynfekcyjne i antyseptyki - czynniki alergizujące, czynniki żrące), biologicznymi (bakterie, wirusy, grzyby) wypadki komunikacyjne w ruchu drogowym wewnątrzszpitalnym zarówno kołowym jak i pieszym, leki i zabiegi. Głównymi źródłami zagrożeń związanych z czynnikami biologicznymi, jakie mogą powstawać w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych są : A. chorzy ludzie, B. nosiciele (zdrowi i ozdrowieńcy), C. zwłoki ludzi, D. zbiorniki wodne, E. produkty spożywcze, F. nieprawidłowa organizacja sytemu utrzymania czystości, G. metody dekontaminacji środowiska szpitalnego (dezynfekcja i sterylizacja). Głównym celem naszych działań jest dostarczenie Pacjentowi profesjonalnej opieki medycznej podczas hospitalizacji, pobytów sanatoryjnych i przyjęć ambulatoryjnych oraz dążenie do uzyskania optymalnych wyników leczenia. Nasz cel będzie możliwy do osiągnięcia poprzez: Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie norm: ISO 9001:2000 Zarządzanie Jakością oraz ISO 14001: System Zarządzania Środowiskowego, Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 18001:2004,. Systematyczną modernizację infrastruktury w celu poprawy środowiska pracy i dostosowania obiektów do obowiązujących wymagań, Zapewnienie bezpieczeństwa Pacjentom i pracownikom przebywającym w Uzdrowisku, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zabiegów terapeutycznych, rehabilitacyjnych, badań diagnostycznych, radiologicznych i laboratoryjnych, Stworzenie przyjaznej atmosfery wobec pacjenta oraz troskliwej opieki, Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów i ich rodzin poprzez badanie poziomu satysfakcji Pacjenta, wnikliwe rozpatrzenie każdej skargi oraz przeciwdziałanie pojawianiu się nowych. Przestrzeganie praw Pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do rzetelnej i pełnej informacji o stanie zdrowia i przebiegu leczenia. 9

10 Monitorowanie oraz optymalizacja kosztów leczenia z uwzględnieniem rentowności prowadzonej działalności Doskonalenie przepływu informacji poprzez ciągłe ulepszanie funkcjonowania portalu pracowniczego podnoszącego jakość komunikacji interpersonalnej pracowników Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój WORR, 10. Dbanie o wizerunek Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój WORR i promowanie go na zewnątrz. Szkodowość w ciągu ostatnich lat w oparciu o informację uzyskaną od Ubezpieczycieli w październiku 2013 r. (ujęcie roczne) odszkodowania wypłacone w latach (bez ryzyk komunikacyjnych): Mienie: 2011 r - wypłaty zł; szkód r. wypłaty 5 375,05 zł; szkód r. wypłaty ,51 zł + rezerwa ,49 zł; szkód 1; przyczyna szkody szkody masowe: huragan, deszcz nawalny OC (delikt/kontrakt): 2010 r. wypłat brak; szkód brak 2011 r. wypłaty zł; szkód r.- wypłaty zł; szkód r. wypłat brak; szkód brak OC (medyczne): 2008 r. wypłat brak; szkód brak 2009 r. wypłata zł; szkód r. wypłat brak; szkód brak 2011 r. wypłaty zł; szkód r. wypłaty zł; szkód 1 (ta sama co w 2011 roku) 2013 r. wypłat brak; szkód brak Szkodowość z ryzyk komunikacyjnych: brak wypłaconych odszkodowań oraz rezerw w zakresie ubezpieczeń OC, AC, NNW za okres od r. do r. Obroty za zł. 1/ medyczne zł. - dopłaty pacjentów do NFZ zł. - kuracjusze prywatni zł. 2/ posiłki zł. 3/ inne zł. Kwota posiłków była niska ponieważ w 2012 r. nie było sprzedaży ze względu na remonty. W roku 2013 szacujemy na ok. 800 tys. zł. Opis najważniejszych posiadanych nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. 10

11 Ilość łóżek: 564 Liczba pacjentów w ostatnim roku 2012: - lecznictwo otwarte: lecznictwo zamknięte: 5835 Personel szpitala: lekarze z I stopniem specjalizacji: 2 lekarze z II stopniem specjalizacji: 15 lekarze bez specjalizacji: 1 pielęgniarki: 72 obsługa: 45 wyższy personel medyczny: 29 średni personel medyczny: 38 niższy personel medyczny: 56 administracja: 35 Zabezpieczenia ZABEZPIECZENIA ALARMOWE - Pawilon Stokrotka Trakt zabiegowy - Budynek Administracji - Zakład Przyrodoleczniczy Przewiązka INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU - Szpital Reumatologiczno Rehabilitacyjny - Pawilon PERGOLA - Pawilon MODRZEW - Pawilon II, III, IV Zakładu Przyrodoleczniczego - PUB pod stołówką. Instalacje z w/w obiektów są zakończone centralką sygnalizacji pożaru usytuowaną na centrali telefonicznej Szpitala Rematologiczno-Rehabilitacyjnego. RODZAJE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH Podręczny sprzęt gaśniczy, hydranty zewnętrzne, gaśnice. Zbiornik wodny w odległości 200 m tak. Oświetlenie awaryjne zgodne z przepisami p. poż. SZPITAL, ZPL, MODRZEW. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych tak. Opis archiwizacji danych i serwerów: Opis systemu archiwizacyjnego danych (back up): Dane użytkowników w postaci dokumentów, zdjęć, itp. przechowywany są na serwerze z systemem Linux z logiczną macierzą RAID typu 1. Archiwizacja danych odbywa się codziennie, kopie przetrzymywane są przez okres 7 dni. Raz dziennie kopia danych za pomocą pakietu RSYNS jest przesyłana na serwer archiwizacyjny, Kopia skrzynek pocztowych, na bieżące wiadomości przesyłane są na zapasowy serwer poczty, Kopia programów z dedykowanymi serwerami w większości jest wykonywana i ustalana przez firmy autorskie. Nawiązana jest współpraca z firmą programu EWIAN-C obsługująca zagadnienia 11

12 administracyjne (księgowość, kadry, płace, itp.) polegające na zgraniu i wysyłce raz dziennie kopii systemu na serwer archiwizacyjny. Kopia programów małego zasięgu np.(mmedica, płatnik) wykonywana jest automatycznie na stacji macierzystej klienta i przesyłana ręcznie na serwer archiwizacyjny. Opis zabezpieczeń przepięciowych serwerowni i innych zabezpieczeń przy urządzeniach strategicznych: Instalacja elektryczna jest uziemiona. Urządzenia strategiczne w kat. Użytkowe (serwery) są podłączone do zasilacza awaryjnego UPS typ. Online. Urządzenia strategiczne kat. Widmo (np. routery czy switche ) nie posiadają innych zabezpieczeń jak listwy przeciwprzepięciowe lecz w razie awarii istnieją zamienniki. Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Stokrotka jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach- Zdroju mającego status uzdrowiska. Jest to budynek 4-kondygnacyjny, posiadający windę, otoczony dużym ogrodem z placem zabaw dla dzieci, boiskiem sportowym i torami przeszkód. Miejscowość posiada liczne walory spacerowe i wypoczynkowe, a także naturalne złoża borowiny i solanki. W skład struktury placówki wchodzą : Szpital Uzdrowiskowy dla Dzieci oraz Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci z odpowiednimi oddziałami oraz traktem zabiegowym. Profil leczniczy naszego ośrodka obejmuje schorzenia narządu ruchu o różnej etiologii u dzieci w przedziale wiekowym 3-18 lat : wady postawy i skoliozy stany po operacyjnych zabiegach ortopedycznych w przebiegu chorób układu kostno-stawowego/ m.in. choroby Perthesa, wrodzonego zwichnięcia głowy kości udowej, złamań kości długich, wrodzonych zniekształceń układu kostno- stawowego, wydłużania kości długich metodą Ilizarowa/ mózgowe porażenia dziecięce o różnym obrazie klinicznym, począwszy od zespołu niezgrabności ruchowej aż po znacznego stopnia niedowłady spastyczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się zespołu porażenne będące następstwem urazów czaszkowo-mózgowych i stanów zapalnych ośrodkowego ukłądu nerwowego zaburzenia dysraficzne- np. stany po przepuklinach oponowo-rdzeniowych i mózgowo-rdzeniowych zaburzenia obwodowego układu nerwowego- pourazowe i pozapalne porażenia nerwów obwodowych, korzeni i splotów nerwowych schorzenia nerwowo-mięśniowe i choroby mięśni / np. rdzeniowy zanik mięśni, dystrofie mięśniowe, miopatie/ artropatie pozapalne i pourazowe zespoły bólowe kręgosłupa Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Stokrotka zapewnia możliwość leczenia stacjonarnego dzieci w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na Oddziale Rehabilitacyjnym przebywają dzieci skierowane przez lekarzy specjalistów z poradni rehabilitacyjnych, ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych bądź jako leczenie poszpitalne z oddziałów ortopedyczno-urazowych, neurologicznych czy neurochirurgicznych. Pobyt na oddziale w ramach NFZ mieści się w przedziale 3-6 tygodni, zapewniając minimum 5 zabiegów dziennie przez 6 dni w tygodniu. Na uzdrowiskowe leczenie szpitalne kierowane są dzieci przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego na turnusy 27-dniowe, gwarantując minimum 3 zabiegi dziennie przez 6 dni w tygodniu. Istnieje również możliwość leczenia komercyjnego w ramach Szpitala Uzdrowiskowego dla Dzieci. W przypadkach dzieci wymagających stałej opieki zapewniamy możliwość pobytu z opiekunem. Koszty pobytu opiekun ponosi we własnym zakresie. Ponadto w ramach placówki działa Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci, gwarantująca możliwość leczenia ambulatoryjnego. Dzieci przebywające w placówce na leczeniu stacjonarnym bądź ambulatoryjnym korzystają z bazy zabiegowej. Posiadamy salę gimnastyczną, gabinety do kinezyterapii grupowej i indywidualnej, basen, gabinet do hydroterapii ze stanowiskami do masaży wirowych kończyn, grzbietu, kąpieli perełkowej, masażu podwodnego, gabinet fizykoterapii ze stanowiskami do magnetoterapii, laseroterapii, elektroterapii i światłolecznictwa, gabinet do parafinoterapii oraz pomieszczenia do prowadzenia terapii 12

13 zajęciowej. Placówka zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną- lekarzy pediatrów, specjalistów z rehabilitacji medycznej, neurologii dziecięcej, balneologii i medycyny fizykalnej oraz fizjoterapeutów i średni personel medyczny. Dzięki posiadanym kwalifikacjom oraz długoletniemu doświadczeniu w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi placówka osiąga bardzo dobre efekty lecznicze. Dzieci i młodzież przebywające na leczeniu stacjonarnym korzystają z nauki w ramach szkoły podstawowej i gimnazjum, a wolny czas organizuje im zespół odpowiednio przygotowanych wychowawców. Pacjentów przebywających w naszej placówce na leczeniu staramy się otoczyć wszechstronną opieką medyczną, fizjoterapeutyczną i pedagogiczną. Dbamy o zapewnienie dzieciom nie tylko bezpieczeństwa fizycznego, ale i emocjonalnego, co znacznie wzmaga ich motywację do współpracy i wysiłku, a tym samym poprawia efekty leczenia. Na terenie Uzdrowiska funkcjonują parkingi i miejsca postojowe: - Parking dzienny i całodobowy dla kuracjuszy obsługiwany przez firmę zewnętrzną usytuowany przy ul. Borowinowej Place postojowe przy pawilonie Limba, Stokrotka, Szpitalu Reumatologiczno- Rehabilitacyjnym, budynku administracji, Azalia. Parking posiada: wyznaczone miejsca dla pojazdów, pomieszczenie dozoru, jest oświetlony w porze nocnej, posiada łączność telefoniczną z Policją, posiada szlaban. Na terenie Uzdrowiska prowadzona jest kuchnia i sprzedaż posiłków: 1.Rodzaje posiłków : całodzienne wyżywienie całodzienne dla pacjentów szpitali i pacjentów sanatoriów. Całodzienny posiłek to: dorośli ; śniadanie obiad i kolacja a w przypadku chorych na cukrzycę dodatkowe posiłki tj II- sniadanie, podwieczorek i II-kolacja 2.Posiłki przetrzymywane są do momentu wydania w jadalni pacjentom w naczynia w których są przygotowywane tj. piec konwekcyjno-parowy, kotły gazowe, patelnie elektryczne oraz szafy chłodnicze. Do szpitala dla dorosłych i dzieci "Stokrotka" pakowane są do termosów ze stali nierdzewnej. Przewożone są transportem wewnetrznym akumulatorowym pojazdem Melexem 3.WORR prowadzi sprzedaż posiłków: a/ dla firmy Gwarek około całodziennych posiłków jak w punkcie 1 jesli chodzi o rodzaj. b/ dla osób indywidualnych i pracowników WORR / śnidania obiady, kolacje/ inne usługi cateringowe wg zleceń odrebnych. np.kanapki do bufetu sanatorium Gwarek 4. Dokładny opis pomieszczeń "kuchni" znajduje się w dziale Aministarcji wraz z dokumentacją odbioru po remoncie w tym opinia sanitarna, zatwierdzenie zakładu przez sanepid, projekt technologiczny i wiele innych projektow wymaganych prawem budowlanym. Informacje dodatkowe Dostępne na stronie internetowej: XVI. Opis przedmiotu zamówienia A. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu Zadanie I XVI.1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, XVI.2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Zadanie II XVI.3. ubezpieczenia pojazdów Zadanie III XVI.4. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych XVI.5. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Zadanie I 13

14 XVI.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Zakres ubezpieczenia Ochroną obejmuje wszelkie szkody polegające na: 1. utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego i niezależnego od woli ubezpieczonych podmiotów zdarzenia (zdarzenia losowe), 2. zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, także jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat, niedopuszczenie do ich zwiększenia lub niedopuszczenie do ich wystąpienia; zakład ubezpieczeń pokrywałby także koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym koszty rozbiórki i demontażu; Zakres ubezpieczenia obejmuje, w szczególności szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu, na skutek: - ognia, dymu, sadzy, dla budynków drewnianych dopuszcza się zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka pożaru, - bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, - wybuchu, - upadku statku powietrznego, - wiatru, huraganu, silnego wiatru, - powodzi, podtopienia, spływu wód po zboczach, dopuszcza się zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód polegających na zalaniu w wyniku powodzi, franszyza redukcyjna w ryzyku powodzi 10% wartości szkody, jednak nie mniej niż ,00 zł. - opadów atmosferycznych (w tym będących następstwem gradu, deszczu nawalnego i obfitych opadów śniegu powodujących uszkodzenie konstrukcji od ciężaru śniegu lub polegające na zalaniu wynikłym z szybkiego topnienia mas śniegu również w przypadku, gdy zalanie nastąpiło z powodu złego stanu dachu, rynien lub niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku w przypadku złego stanu dachu, rynien lub niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku dopuszcza się limit odpowiedzialności zł (limit ma zastosowanie tylko w sytuacji gdy takie wyłączenie występuje w OWU Ubezpieczyciela), - wystawienia na działanie warunków pogodowych mienia pracującego na otwartej przestrzeni (dotyczy również godzin nocnych i czasu poza pracą), - osunięcia i zapadania się ziemi, - huku powstałego przy przekraczaniu bariery dźwięku przez samolot, - lawiny, - przewrócenia się drzew, masztów i innych obiektów, - katastrofy budowlanej dopuszcza się wprowadzenie limitu nie mniej niż zł (klauzula fakultatywna), Dopuszcza się zastosowanie udziału własnego w wysokości: 10% wartości szkody minimum 1000 zł, - uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot (także pojazdu innego niż drogowy) z włączeniem szkód spowodowanych przez pojazdy (maszyny) eksploatowane przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, - następstw szkód wodociągowych, w tym zalanie wodociągowe, - samoczynne zadziałanie sprzętu gaśniczego, - przepięcia tj. szkody spowodowane pośrednio lub bezpośrednio gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej, w tym w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna), zjawiskami pochodnymi, działaniem pola elektromagnetycznego, indukcji itp. oraz wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego, dopuszcza się zastosowanie udziału własnego w wysokości: 5% wartości szkody nie mniej niż zł. Dopuszcza się wprowadzenie limitu zgodnie z klauzulą przepięć tzn zł, - ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również uszkodzenia lamp spowodowane zmianą napięcie w sieci elektrycznej w związku z wyładowaniem atmosferycznym, - wzmożonego przepływu mas wodnych, bez względu na ich wystąpienie z koryta, a w szczególności w wyniku wymywania podłoża pod strumieniem wody oraz uszkodzenia mienia przez niesione prądem wody przedmioty, - strajku, zamieszek, rozruchów (o ile zostanie zaakceptowana klauzula fakultatywna) dopuszcza się wprowadzenie limitu co najmniej zł na jedno i wszystkie zdarzenia, dopuszcza się limit w agregacie zgodnie z zakresem ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia), Dopuszcza się zastosowanie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody minimum 1000 zł, 14

15 - terroryzmu i sabotażu (o ile zostanie zaakceptowana klauzula fakultatywna) - dopuszcza się wprowadzenie limitu co najmniej zł na jedno i wszystkie zdarzenia, dopuszcza się zastosowanie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody minimum 1000 zł, - trzęsienia ziemi, - skażenia lub zanieczyszczenia mienia objętego polisą w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, także w wyniku zalania przez wydostawanie się wody, pary, innych cieczy, gazów i substancji z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych oraz w wyniku akcji ratowniczej, - stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych - dopuszcza się limit odpowiedzialności nie mniej niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia. - uzasadnionych kosztów akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami wymienionymi powyżej, - koszty zabezpieczenia przed szkodą lub zmniejszenia rozmiaru szkody, - koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, - kradzieży z włamaniem i rabunku dopuszcza się limit odpowiedzialności nie mniej niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla środków trwałych i wyposażenia, limit zł dla środków obrotowych, limit zł dla gotówki w lokalu i transporcie, dopuszcza się limit w agregacie zgodnie z zakresem ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia, - wandalizmu, dewastacji w tym graffiti dopuszcza się limit odpowiedzialności nie mniej niż zł dla środków trwałych, limit odpowiedzialności nie mniej niż zł dla środków obrotowych, limit odpowiedzialności nie mniej niż zł na graffiti (limity na jedno i wszystkie zdarzenia); - kradzieży zwykłej zgodnie z klauzulą kradzieży zwykłej - (w tym także w mieniu użytkowanym na otwartej przestrzeni, dopuszcza się limit odpowiedzialności nie mniej niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia), dopuszcza się limit w agregacie z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, dopuszcza się również zastosowanie udziału własnego w wysokości: 10% wartości szkody nie mniej niż zł, sublimit dla mienia na otwartej przestrzeni zł a jedno i wszystkie zdarzenia; - koszty naprawy zabezpieczeń (dopuszcza się limit zł), - itd. (czyli ubezpieczenie powinno obejmować również inne ryzyka, które nie zostały wyraźnie wymienione w treści SIWZ i nie zostały wyłączone w OWU Ubezpieczyciela). Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest w szczególności: 1) majątek trwały (w tym m.in. budynki i budowle, bramy, drogi, nakłady adaptacyjne, inwestycyjne i remonty, elementy stałe, wyposażenie, środki niskocenne, maszyny i urządzenia, sprzęt elektroniczny), budynki i budowle w przebudowie lub modernizacji, mienie należące do Zamawiającego powierzone osobom trzecim, (np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp.), 2) majątek obrotowy (w tym m.in. mienie ruchome, towary wytworzone w celach sprzedaży, surowce, gazy medyczne, materiały w przerobie, produkcja w toku, półfabrykaty, wyroby gotowe, materiały pomocnicze, opakowania), 3) nakłady adaptacyjne, 4) wartości pieniężne i papiery wartościowe w lokalu i w transporcie. 5) mienie osób trzecich w tym mienie dzierżawione, najmowane, leasingowane, testowane powierzone na przechowanie oraz w celu wykonania określonych usług. 6) szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Ubezpieczeniem są objęte m. In.: szyby okienne i drzwiowe, w tym szyby specjalne tj. szyby antywłamaniowe, płyty szklane warstwowe i inne, oszklenia ścienne i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, lad sklepowych oraz gablot reklamowych, szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku itp., neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, witraże, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów. Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów. 7) sprzęt elektroniczny, komputery, urządzenia do elektronicznego przetwarzania danych w zakresie wszystkich ryzyk objętych zakresem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (dotyczy sprzętu nie ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk), z rozszerzeniem o szkody polegające na utracie danych i oprogramowania (limit odpowiedzialności wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - sekcja II). 15

16 System ubezpieczenia i wartość ubezpieczenia a) środki trwałe (w tym umarzane jednorazowo oraz niskiej wartości): rodzaj wartości: system ubezpieczenia: suma ubezpieczenia (na wszystkie lokalizacje): wartość księgowa brutto (wartość początkowa) W przypadku kiedy nie zaznaczono inaczej sumę ubezpieczenia podano w wartości księgowej brutto. sumy stałe (suma ubezpieczenia nie ulega konsumpcji) Grupa z wykazu środków trwałych Wartość PLN Rodzaj wartości przyjętej do ubezpieczenia System ubezpieczenia Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV ,59 Grupa V Grupa VI Grupa VII Grupa VIII ,8 Wartość początkowa księgowa Wartość początkowa księgowa Wartość początkowa księgowa Wartość początkowa księgowa Wartość początkowa księgowa Wartość początkowa księgowa Wartość początkowa księgowa Wartość początkowa księgowa Sumy stałe Sumy stałe Sumy stałe Sumy stałe Sumy stałe Sumy stałe Sumy stałe Sumy stałe Łącznie ,39 Sumy stałe grupy 2 8 (z wyłączeniem wartości części sprzętu i aparatury medycznej, części sprzętu elektronicznego oraz przenośnego sprzętu elektronicznego (ubezpieczenie na warunkach sprzętu elektronicznego zgodnie z pkt )) b) mienie niskocenne suma ubezpieczenia: system ubezpieczenia: rodzaj wartości: przedmiot ubezpieczenia: ,00 zł pierwsze ryzyko wartość odtworzeniowa, drobne wyposażenie medyczne, gospodarcze, bieliźniane itp., c) środki obrotowe 16

17 suma ubezpieczenia: system ubezpieczenia: rodzaj wartości: przedmiot ubezpieczenia: ,00 zł system sum zmiennych (składka zaliczkowa nie więcej niż 50%) wartość zakupu lub wytworzenia, leki, materiały opatrunkowe, drobny sprzęt medyczny, gazy medyczne, żywność, środki czystości, materiały techniczne itp., d) gotówka w kasie suma ubezpieczenia: system ubezpieczenia: rodzaj wartości: zł pierwsze ryzyko, wartość nominalna, e) gotówka w transporcie suma ubezpieczenia: system ubezpieczenia: rodzaj wartości: zł pierwsze ryzyko, wartość nominalna, f) mienie pracownicze, w tym wartości gotówki suma ubezpieczenia: system ubezpieczenia: rodzaj wartości: zł (max 500 zł na pracownika) pierwsze ryzyko, wartość odtworzeniowa, g) mienie osób trzecich suma ubezpieczenia: system ubezpieczenia: rodzaj wartości: ,00 zł pierwsze ryzyko, wartość odtworzeniowa, Franszyza: franszyza redukcyjna nie więcej niż zł, franszyza redukcyjna dla mienia pracowniczego i elementów szklanych (szyb od stłuczenia) 300 zł, XVI.2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Przedmiot ubezpieczenia: specjalistyczny sprzęt i aparatura medyczna, pozostały sprzęt elektroniczny (w szczególności serwery) oraz sprzęt komputerowy przenośny. Suma ubezpieczenia (wg. wartości księgowej początkowej) SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA LP NAZWA ROK ILOŚĆ CENA JEDNOSTK. WARTOŚĆ* * 1 Aparat do EKG ASCARD MR GREY , ,00 2 Aparat do morfologii ABX MICROS CRP 220V , ,00 3 Fotometr ALFA EURO OLUS F343/ , ,00 17

18 4 Analizator jonoselektywny NA/k , ,05 5 Analizator moczu CLIMITEX STATUS , ,00 6 Czytnik ELISA 303T SERIA A , ,00 7 Aparat do masażu podciśnieniowego , ,00 8 Aparat RTG NOWA , ,68 9 Ciemnia automatyczna RTG , ,30 10 Aparat magnerplus , ,29 11 EKG ASCARD MR RED , ,00 12 Autoklaw GETINGE K7 z wypos. + myjka SONIC , ,00 13 Solaris urządz. Do terapii światłem spolar , ,00 14 Łaźnia wodna LW 502M , ,28 15 Digestorium laminowane , ,00 16 Szafa termostatyczna ST1/B/ , ,80 17 Detektor tętna VDT 20D-R , ,00 18 Fisiotek 2000G szyna do ćwicz. Kończyn dolnych , ,80 19 Wanna do kąp. wir. kończyn dolnych i kręgosł , ,88 20 Wanna medyczna do kąpieli borowinowych , ,68 21 Wózek/łóżko do przewożenia chorych , ,00 22 Aparat do masażu podciśn. SMP WEYERGANS , ,00 23 Zestaw do ćwicz. Sił. siłownia ULTRA KETTLER , ,40 24 Diadynamik ARIES MASTER ABR , ,80 25 Aparat do kąpieli perełkowej , ,00 26 Ap. USG LOGIO 200PRO,Głowica LH DrukarD93E , ,00 27 Interdyn ARIESS , ,00 28 Defibrylator dziecięcy LIFE DAK , ,00 29 Osprzęt do kabiny UGUL , ,95 30 Lustro korekcyjne , ,30 31 Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych , ,76 32 Galwanostymulator ARIESM , ,00 33 Kabina IR (sauna na podczerwień) , ,01 34 Bieżnia treningowa MARATON TX , ,00 35 Stepper ISS , ,68 36 Lampa SUNLAMP 70 UVA/B statywowa , ,44 37 Stół do masażu z podłokietnikiem TYP SR , ,00 38 Aquawibron UMR , ,00 39 Fotel wielofunkcyjny , ,00 40 Tor do nauki chodzenia T/u , ,00 41 Fisiotek LT-zest. Do ćwicz. Stawu barkowego , ,20 42 Inhalator MONSUN MP1 DYSZOWY , ,00 43 Kabina UGUL , ,00 44 Rower rehabilitacyjny MONARY 827 E , ,00 45 Ultradźwięki SONOTER PLUS , ,00 46 Kardiomonitor FX 2000P z wyposaż , ,00 47 Urządz. Do trakcji odc.szyjnego SAUNDERS CHT , ,84 48 Urządz. Do trakcji odc. lędźw. SAUNDERS CHT , ,00 49 Platforma do ćwicz. Równowagi z oprogr. LIBRA , ,68 50 Magner plu s+aplikator +leżanka z półką , ,04 51 Rower rehabilitacyjny POLO S KETTLER , ,60 52 Magner LT zestaw jednokanałowy , ,50 53 Aparat podciśnieniowy PH4SINIVAC 62(VACUM) , ,50 54 Laser POLARIS , ,00 55 Lampa SOLUX , ,20 56 Zestaw do magnetostymulacji VIOFOR , ,00 57 Wanny do kąpieli solankowych , ,00 58 Wanna do masażu podwodnego T-UWM , ,00 59 Wanna z hydromasażem do kąpieli ozonowej , ,00 18

19 60 Aparat do kąpieli perełkowo-ozonowej , ,00 61 Piec do sauny SKLE , ,00 62 Podnośnik MOYER , ,00 63 Stół pionizacyjny , ,00 64 Laser POLARIS , ,00 65 Ergometr PEC , ,00 66 Solarium SOLTRON X , ,00 67 Znacznik RTG -1d PRINTER PEHA US , ,01 68 Kriokomora TYPU Otwartego ARTICA , ,00 69 Aparat Redcord PLUS Ex. Z osprzętem , ,00 70 Stół rehabilitacyjny SR-3-B , ,00 71 Stoły do masażu Terapeuta SCB-2-1 M , ,32 72 Tor do nauki chodzenia (Tech-med.) , ,00 73 Poduszka sensometryczna Redcord , ,00 74 Stół Terapeuta Bobath SCB , ,62 75 Drabinki do ćwiczeń rehabilitacyjnych DDC1 90/ , ,00 76 Konstrukcja do kabin UGUL- 4 elementy , ,00 77 Konstrukcja do montażu innych urządzeń , ,00 78 Kapilaroskop TRINO , ,50 79 Urządz. do suchego hydromasażu AQUAMED , ,35 80 Aparat do elektrostymulacji mięśni gładkich , ,41 81 Aparat do elektrostymulacji przeciw łuszczycy , ,99 82 Aparat do diatermii typu Terapuls SCANLAB , ,56 83 Aparat do elektroterapii PHYSIODYN BASIC , ,63 84 Aparat do elektroterapii PHYSIODYN BASIC , ,20 85 Aparat do masażu uciskowego SLIDE STYLER , ,94 86 Aparat do głęb. oscylacji DEEP OSCILLATION , ,10 87 Laser POLARIS 2 wyposażony w skaner , ,68 88 Kozetka drewniana SUPRA , ,08 89 Lampa SOLLUX na statywie LUMIA , ,40 90 Lampa SOLLUX na statywie LUMIA , ,39 91 Stół rehabilitacyjny SR-3 do masażu , ,56 92 Rower rehabilitacyjny MONARK 927 E , ,75 93 Rower rehabilitacyjny MONARK 927 E , ,24 94 Iono Med aparat do ter. Zjoniz.powietrzem , ,83 95 Wanna automatyczna Thema Olympia , ,92 96 Aparat do suchych kąpieli CO , ,12 Wanna do kąp. Kończyn górnych i dolnych LASURA 97 Hobby , ,94 98 Kabina do fototerapii PUVA 1000L , ,92 99 Urządz. Do kontroli jakości zdjęć RTG , , Katedra do biczy szkockich , ,00 RAZEM ,2 Łączna wartość sprzętu i aparatury medycznej: ,20 zł Część ww. urządzeń jest przenośna pod pojęciem przenośny rozumie się tu sprzęt/aparaturę medyczną przemieszczany w ramach miejsca ubezpieczenia. Ubezpieczeniem objęty jest sprzęt i aparatura w trakcie przenoszenia oraz transportu w ramach lokalizacji. Pozostały sprzęt elektroniczny: SPRZĘT KOMPUTEROWY ELEKTRONICZNY LP NAZWA ROK ILOŚĆ CENA JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ** 19

20 1 Rejestrator czasu pracy RCP TYP 78GW34CV ,80 zł 3 647,80 zł 2 Zestaw komputer.do systemu ESOK ,62 zł ,62 zł 3 Notebook TOSHIBA SATELLITE l ,00 zł 2 460,00 zł Laptop 4 Drukarka fiskalna POSNET THERMAL DO SYST. ESOK ,70 zł 2 665,70 zł 5 Drukarka EPSON - LX300h ,00 zł 740,00 zł 6 Drukarka - HP ,22 zł 723,22 zł 7 Drukarka -HP LASERJET ,00 zł 960,00 zł 8 Drukarka Igłowa-OKI ,48 zł 2 225,48 zł 9 Drukarka Laserowa ,11 zł 265,11 zł 10 Rejestrator VIVOTEK NR ,15 zł 2 111,15 zł 11 Kamera VIVOTEK IP ,36 zł 3 722,72 zł 12 Kamera VIVOTEK IP ,10 zł 1 588,20 zł 13 Kamera VIVOTEK IP ,78 zł 786,78 zł 14 Kamera VIVOTEK IP ,88 zł 792,88 zł 15 Kamera VIVOTEK IP ,83 zł 1 797,83 zł 16 Projektor BENQ MX ,26 zł 3 029,26 zł 17 Serwer ACTINA Solar 110 S ,00 zł 3 820,00 zł 18 Komputer ADAX ,38 zł ,42 zł 19 Komputer Triline PROFI ,40 zł 3 394,80 zł 20 Notebook Toshiba C F ,00 zł 1 720,00 zł 21 Laptop Asus X53BY-SX0250V ,00 zł 1 599,00 zł 22 Komputer NTT w ,00 zł 1 512,00 zł 23 Kserokopiarka Minolta c ,00 zł 7 134,00 zł 24 Zestaw komputerowy ,00 zł 1 924,00 zł 25 Zestaw komputerowy ,00 zł 1 423,00 zł 26 Laptop Lenovo ,00 zł 2 399,00 zł 27 Laptop HP Compaq 15.6 W ,01 zł 1 599,01 zł 28 Komputer HP 3400 MT ,08 zł 3 304,16 zł 29 Komputer ADAX ALFA W7HG ,98 zł 1 449,98 zł 30 Notebook CQ ,00 zł 1 499,00 zł 31 Laptop Lenovo 15, ,01 zł 1 993,01 zł 32 Zestaw komputerowy ,28 zł 1 618,28 zł 33 Laptop ASUS R 500VD-SX070P ,00 zł 2 560,00 zł 34 Zestaw komputerowy z monitorem ,00 zł 2 018,00 zł RAZEM ,41 zł Sprzęt komputerowy stacjonarny Suma ubezpieczenia (wg. wartości początkowej księgowej): ,39 zł Sprzęt komputerowy przenośny Suma ubezpieczenia (wg. wartości początkowej księgowej): ,02 zł Sprzęt komputerowy przenośny ubezpieczony będzie objęty ochroną ubezpieczeniową na terenie kraju i za granicą w związku z prowadzoną działalnością (np. mieszkanie prywatne, do którego pracownik 20

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Załącznik nr 4 do SIWZ... pieczęć wykonawcy FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I Załącznik nr 4a do SIWZ... pieczęć wykonawcy FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. (pieczęć jednostki) ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

AR.272.ZP.8.2015 Białobrzegi, 23.06.2015 r.

AR.272.ZP.8.2015 Białobrzegi, 23.06.2015 r. AR.272.ZP.8.2015 Białobrzegi, 23.06.2015 r. Powiat Białobrzegi w związku z realizacją projektu Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na ubezpieczenie 58 zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz 3 komputerów przenośnych w ramach projektu Internet szansą

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl 1 z 6 2013-11-18 14:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl Sieradz: Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

STRONA TYTUŁOWA OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty STRONA TYTUŁOWA OFERTY dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 134 000 EURO, na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny ul. Uzdrowiskowa 54 43-230 Goczałkowice Zdrój PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ZP.271.2.2012 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w innych załącznikach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

I OZNACZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA*: Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ... ...

I OZNACZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA*: Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ... ... ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTY. (Data i miejscowość) Tekst jednolity FORMULARZ OFERTY po zmianie w postępowaniu pod nazwą: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA ZADANIA I Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. e-mail: NIP REGON.. OFERTA SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Nisko: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r ŁAŃCUT

` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r ŁAŃCUT ` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r. 37-100 ŁAŃCUT EK. 042.3.11.2012 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, tel.17 225 22 02,fax 17 225 20 21, urzad@um-lancut.pl,

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFERTY

SIWZ FORMULARZ OFERTY Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21-

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pks.lukow.pl/ Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Gimnazjum nr 3 im. "Przyjaciół Ziemi" adres jednostki ul. Powstańców 6 43-173 Łaziska Górne kierownik / dyrektor jednostki Ewa Wieczorek nr telefonu 32 7370117 nr faksu

Bardziej szczegółowo

Wałcz: UBEZPIECZENIE MIENIA I OC Numer ogłoszenia: 259861-2012; data zamieszczenia: 07.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałcz: UBEZPIECZENIE MIENIA I OC Numer ogłoszenia: 259861-2012; data zamieszczenia: 07.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.walcz.cos.pl Wałcz: UBEZPIECZENIE MIENIA I OC Numer ogłoszenia: 259861-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/ 1 z 5 2015-02-20 11:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/ Jasło: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl Grójec: Ubezpieczenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony, ogłoszony przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ozarow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ozarow.pl 1 z 6 2014-05-20 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ozarow.pl Ożarów: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Śrem: ZP/21/PN/12 ubezpieczenie dla Szpitala w Śremie Sp. z o.o Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa niklu - nikiel katoda 10 ton Numer ogłoszenia: 149462-2015;

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-11-15 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi2.php (strona pełnomocnika Zamawiającego) Toruń: usługa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Skierniewice: Usługi kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Namysłów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Część I zamówienia: - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Warszawa: Kompleksowe ubezpieczenie Centrum ATTIS w podziale na 3 pakiety Numer ogłoszenia: 428360-2012; data zamieszczenia: 31.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza FORMULARZ OFERTY

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nord Partner Sp. z o.o., ul. Fałata 94, 87-100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel. +48 56 651 43 00, faks +48 56 651 43 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Nord Partner Sp. z o.o., ul. Fałata 94, 87-100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel. +48 56 651 43 00, faks +48 56 651 43 01. Toruń: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 123338-2014; data zamieszczenia: 10.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny ul. Uzdrowiskowa 54 43-230 Goczałkowice Zdrój PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Siewierz, dnia 17.02.2017 r. Nr sprawy: IT.253.000001.2017 Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz REGON: 276258227 NIP: 625-245-74-81 tel. 32 64 99 400 fax 32 64 99 402 e-mail:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. data zamieszczenia: 27.10.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. data zamieszczenia: 27.10.2011r. Znak sprawy 11/2011 Radecznica: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY W OKRESIE OD 01/01/2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów OFERTA. Siedziba: Numer telefonu: Numer faksu:

Kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów OFERTA. Siedziba: Numer telefonu: Numer faksu: (pieczęć firmowa Wykonawcy) OFERTA Dane Wykonawcy Nazwa: Siedziba: Numer telefonu: Numer faksu: Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji: REGON: NIP: Numer konta Wykonawcy: Dane Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo