Przegląd i konserwacja systemów bezpieczeństwa w hali Ergo Arena

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd i konserwacja systemów bezpieczeństwa w hali Ergo Arena"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przegląd i konserwacja systemów bezpieczeństwa w hali Ergo Arena Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro znak 2/2013 ZP 1

2 SPIS TREŚCI. I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. II. III. IV. Tryb udzielenia zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Termin wykonania zamówienia. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. VI. VII. VIII. IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Wymagania dotyczące wadium. Termin związania ofertą. X. Opis sposobu przygotowywania ofert. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Opis sposobu obliczenia ceny. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Istotne postanowienia Umowy. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Postanowienia końcowe. Załączniki. 2

3 I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. II. III. IV. Hala Gdańsk - Sopot Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku Plac Dwóch Miast 1, Gdańsk, wpisana od Rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, legitymującym się numerem NIP oraz REGON Tel fax TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów i konserwacji systemów bezpieczeństwa w hali Ergo Arena 1. Sygnalizacji pożaru SAP 2. Alarmowych włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, zarządzania bezpieczeństwem AWM, SKD, ZewNG 3. Dźwiękowy system ostrzegania DSO 4. Telewizji przemysłowej CCTV Skład poszczególnych systemów oraz zakres czynności do wykonania opisano w zał. nr 7 do Siwz. Zamawiający żąda wskazania w ofercie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom ( jeżeli dotyczy). Zamawiający przewiduje zlecenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego polegających na zleceniu większej ilości usług każdego rodzaju opisanych w Siwz. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 12 m-cy od dnia zawarcia umowy. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy a w szczególności: 1.1 Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie prace związane z: 1) przeglądem systemu bezpieczeństwa składającego się z min. 250 elementów bezpieczeństwa. 2) przeglądem systemu SAP dla min elementów adresowych 3) przeglądem systemu DSO składającego się z min. 100 głośników W przypadku składania oferty przez konsorcjum Wykonawcy w sumie muszą spełnić ten warunek z zastrzeżeniem, iż 1 z wykonawców musi spełniać min. 1 z elementów (1,2 lub3) warunku samodzielnie. 3

4 1.2 Dysponuje min. jedną osobą posiadającą uprawnienia oraz kwalifikacje: 1)PISA do projektowania lub instalowania i konserwacji systemów klasy SA1 do SA4 2)CNBOP/PIB w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji Systemów Sygnalizacji Pożarów 3) posiadającą certyfikat lub autoryzację Schrack Seconet w zakresie projektowania instalacji, programowania oraz konserwacji systemów BMZ Integral 4) posiadającą certyfikat Fire & Security (GE Security) w zakresie instalacji, eksploatacji i konserwacji. 5) posiadającą certyfikat autoryzacji systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Ostoya Data System w zakresie instalacji i konserwacji systemów ZEW 2000, ZEW 2000 SMS, ZEW NG 6) posiadającą certyfikat Bel-AQustic dla obsługi systemu Voice Alarm VIGIL 7) posiadającą uprawnienia w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń elektrycznych do 1kV. 8) posiadającą licencję pracownika zabezpieczenia technicznego co najmniej pierwszego stopnia W przypadku składania oferty przez konsorcjum Wykonawcy w sumie muszą spełnić ten warunek. 1.3 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy dokonywane będą na podstawie dokumentów wymienionych w pkt VI, według formuły: spełnia / nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz dodatkowo w zakresie doświadczenia i potencjału osobowego: 1.1 Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie - zał Wykaz osób wraz z informacją nt formy dysponowania nimi oraz posiadanych uprawnień i kwalifikacji przez wskazane osoby zał. 6. 4

5 VII. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający od każdego z wykonawców żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 2) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej; 3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Sławomir Piotrowski tel w godz , faks VIII. IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Dla ułatwienia przygotowania oferty zamawiający opracował Wzór formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do oferty należy dołączyć formularz cenowy według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Wykonawca składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach: 5

6 XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. 1) zewnętrznej, opisanej w sposób następujący: Oferta - Przeglądy systemów bezpieczeństwa nie otwierać przed r. godz oraz wewnętrznej z pieczątką firmową (nazwa i adres wykonawcy). MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Oferty należy składać w Ergo Arena Gdańsk Plac Dwóch Miast 1, Gdańsk Sekretariat pok. 1C14, w terminie do dnia: r. do godziny 12: Oferty zostaną otwarte w Ergo Arena Gdańsk Plac Dwóch Miast 1, Gdańsk sala 1 wywiadu, w dniu: r. o godzinie 15:30.( wejście od strony zaplecza technicznego) OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Kwota podana w ofercie Wykonawcy jest ceną całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Rozliczenie usługi następować będzie w okresach kwartalnych oraz półrocznych, stosownie do sprawdzanego systemu. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonaną ilość usług związanych z wykonanymi przeglądami i konserwacją. 3. Cena powinna być podana w złotych polskich, w kwocie netto oraz z doliczeniem podatku od towarów i usług zgodnie z zapisami formularza ofertowego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia a także kosztów wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako zobowiązania wykonawcy. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów: 1) Ceny brutto waga: 100% 2. Oferta z najniższą ceną brutto zostanie uznana za najkorzystniejszą. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Istotne postanowienia umowy szczegółowo określa zał. 4 do Siwz. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 6

7 Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy. XVIII. XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy w szczególności ustawowe zmiany stawek podatku VAT. 2) zmiany/ wydłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku ZAŁĄCZNIKI. zwiększenia ilości organizowanych imprez na obiekcie w dni wskazane w harmonogramie prac o te dni. Wzór formularza oferty załącznik nr 1; Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2; Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3; Warunki umowy załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług załącznik nr 5 Wykaz osób załącznik nr 6 Warunki wykonania zamówienia- załącznik nr 7 Zatwierdzam: Magdalena Sekuła 7

8 (Załącznik nr 1 do SIWZ) Dane Wykonawcy: Pełna nazwa: Adres (kod, miejscowość, ulica, nr lokalu): Tel.:..., fax.:... O F E R T A 1. Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jedn. z późn. zm ), pod nazwą: Przegląd i konserwacja systemów bezpieczeństwa w Hali Ergo Arena, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za cenę w wysokości: Lp. Przedmiot zamówienia Ilość w szt. Cena jednostkowa netto w PLN Wartość netto w PLN System SAP (półrocznie ) System AWM (półrocznie) System SKD(półrocznie) System ZewNG(półrocznie) System DSO(półrocznie) System CCTV (półrocznie) A B C=AxB RAZEM: Wartość netto usługi wynosi:.. Stawka podatku VAT:..% 8

9 Wartość brutto usługi wynosi:. (słownie złotych: ). 2. Oświadczamy, że istotne postanowienia umowy przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostały przez nas w pełni zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Do wykonania przez podwykonawców deklarujemy wykonanie następującej części zamówienia: 5. Oświadczam, iż przynależę / nie przynależę* do grupy kapitałowej. Wykaz firm powiązanych: * skreślić niewłaściwe Data:... Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 9

10 (Załącznik nr 2 do SIWZ) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), pod nazwą: Przegląd i konserwacja systemów bezpieczeństwa w Hali Ergo Arena oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Data:... Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 10

11 (Załącznik nr 3 do SIWZ) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), pod nazwą: Przegląd i konserwacja systemów bezpieczeństwa w Hali Ergo Arena oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Data:... Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 11

12 (Załącznik nr 4 do SIWZ) Umowa nr Umowa zawarta w dniu.. pomiędzy Zamawiającym: Hala Gdańsk - Sopot Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku Plac Dwóch Miast 1, Gdańsk, reprezentowanym przez: 1. Prezes Zarządu Magdalena Sekuła a Wykonawcą z siedzibą w, prowadzącym działalność gosp. na podstawie wpisu do nr. NIP. REGON reprezentowanym przez: Niniejsza umowa jest następstwem wyboru wykonawcy dokonanym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 1 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem umowy jest Przegląd i konserwacja systemów bezpieczeństwa w Hali Ergo Arena ( opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do umowy) 1.1 sygnalizacji pożaru SAP 1.2 alarmowych włamania i napadu, systemu kontroli dostępu AWM, SKD, ZewNG 1.3 dźwiękowy system ostrzegania DSO 1.4 telewizji przemysłowej CCTV 2. Osobą upoważnioną do odbioru usług oraz podpisania protokołu jest.. tel. kontaktowy:.. 3. Przedstawicielem wykonawcy jest tel. 4. Osoby wskazane do realizacji zamówienia. zakres prac: 1.Zamówienie związane z systemem: 2 Terminy wykonania zamówienia -SAP: pierwszy termin do r. (zmiana terminu jeżeli zostanie mniej czasu niż 7 dni od zawarcia umowy), drugi termin r. - AWM,SKD: pierwszy termin do r. drugi termin r. - ZewNG: pierwszy termin do r. drugi termin do r. - DSO : pierwszy termin do r. drugi termin do r. - CCTV: pierwszy termin do r. drugi termin do r. 12

13 2. Każdorazowo usługa wykonywana będzie po wcześniejszym ustaleniu z zamawiającym w dni wolne od imprez odbywających się na obiekcie. Dostępność obiektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do lub w innych godzinach po porozumieniu z zamawiającym. 3. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi wstępny harmonogram wykonywanych prac do akceptacji Zamawiającemu oraz wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia wraz z kompletem dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia oraz aktualną polisą OC o której mowa w 6. 3 Wartość zamówienia i rozliczenie 1. Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktycznej ilości wykonanych prac po cenie jednostkowej z ust Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie całego zamówienia wynosi: - wartość netto zł - wartość VAT. % -. zł - wartość brutto... zł W tym ceny za poszczególne przeglądy wynoszą: (tabela z formularza oferty) 4 Zmiany do umowy 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają obustronnej zgody stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 4 niniejszej umowy. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zawartej umowie w szczególności: - zmiana ceny w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy w szczególności zmiana podatku VAT. - zmiany/ wydłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku zwiększenia ilości organizowanych imprez na obiekcie w dni wskazane w harmonogramie prac o te dni. - zmiana osób wskazanych do realizacji zamówienia na osoby o równoważnych uprawnieniach. 5 Terminy zapłaty 1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania zapłaty wynagrodzenia określonego w 3 niniejszej umowy przelewem na konto wykonawcy podane w fakturze w terminie do 21 dni od dnia wystawienia faktury, termin doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego nie może być dłuższy niż 10 dni od dnia jej wystawienia. 13

14 2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru usługi. 3. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6 Kary umowne 1. W przypadku rozwiązania umowy przed terminem jej wykonania z winy wykonawcy Zamawiający naliczy karę w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia. 2. W przypadku zwłoki w wykonaniu poszczególnych przeglądów większej niż 1 dzień zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 0,5% wartości umowy. 3. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia większej niż 10 dni zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy i naliczenia kary w wysokości 10% wartości zamówienia. 4. Wykonawca przed rozpoczęciem prac na obiekcie przedłoży zamawiającemu polisę OC w zakresie prowadzonej działalności obejmującą swym zakresem ubezpieczenia prace wykonywane na obiekcie o wartości 1 mln zł. 5. W przypadku uszkodzenia mienia zamawiającego podczas wykonywanych prac wykonawca niezwłocznie we własnym zakresie przywróci je do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku wykonawca zostanie obciążony kosztami jakie poniesie z tego tytułu zamawiający. 6. Wszelkie zauważone nieprawidłowości lub uszkodzenia na obiekcie hali wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić do przedstawiciela zamawiającego. 7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 7 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wykonawca Zamawiający 14

15 (Załącznik nr 5 do SIWZ) WYKAZ WYKONANYCH USŁUG Wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie prace związane z 1) przeglądem systemu bezpieczeństwa składającego się z min. 250 elementów bezpieczeństwa; 2) przeglądem systemu SAP dla min elementów adresowych; 3) przeglądem systemu DSO składającego się z min. 100 głośników Lp. Zakres zamówienia Data wykonania Zlecający/ odbiorca (dd/mm/rr) Do oferty należy załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług Data:... Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 15

16 Załącznik nr 6 WYKAZ OSÓB Lp. Opis uprawnień lub kwalifikacji ( nr, nazwa) Imię i nazwisko Forma dysponowania osobą* data zawarcia umowy * np. pracownik, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa użyczenia. Data:... Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 16

17 Załącznik nr 7 Zestawienie systemów oraz zakres prac konserwacyjno-przeglądowych 1. Zestawienie urządzeń sytemu SAP. Lp Symbol Nazwa urządzenia lub materiału Ilość powykonawcza szt. 1.1 C.19.CSP.001 B5-Centrala z wyc. i drukarką + zasilacz B5-PSU 8 szt C.19.CSP.001. B3 Wewnętrzne pole obsługi PL A 8 szt. C.19.CSP.001. B3-DAI2 Karta linii pętlowych B 26 szt. C.19.CSP.001. B3/B4/B5 Moduł wejścia / wyjścia BA-IOM C 18 szt. C.19.CSP.001. B3-USI4 Uniwersalna karta interfejsów D 1 szt. C.19.CSP.001. B3-LPI Karta do łączenia central w sieć E 7 szt. C.19.CSP.001. B5-BAF Karta sterująca F 2 szt. C.19.CSP.001. Karta pamięci SD 1GB G 8 szt. C.19.CSP.001. Maskownica wolnych slotów BMZ Integral H 44 szt C.19.CSP.001.I Akumulator 12 V 40 Ah 16 szt C.19.CZO.001 CUBUS MTD 533 wielokryteryjna czujka nowej generacji (TF szt. TF9) 1.12 C.19.GNC.001 Gniazdo USB szt LPL Wskaźnik zadziałania BA-UPI + Obudowa wskaźnika C.19.WZC zadziałania szt DKM Przycisk pożarowy MCP545-1 czerwony + DKM Szybka C.19.ROP do przycisku Schrack szt. System wizualizacji zdarzeń pożarowych ZEW2000 i 1.15 C.19.WIZ.001 oprogramowaniem OPC Serwer dla połączenia z systemem 1 szt. BMS 1.16 C.19.CZL.002 Czujka liniowa SPC-E 17 szt C.19.CZP.001 C X Czujka płomienia 3-kanałowa IR X szt C.19.PRK.001 B3/B4/B5 Przekaźnikowy moduł sterujący BA-REL4 88 szt C.19.ADL.001 Moduł sterujący B3/B4/B5 wejścia / wyjścia BA-OI3 639 szt. 17

18 1.20 C.19.ADL.002 B3/B4/B5 Moduł wejścia BA-IM4 79 szt C.19.LED.001 UIO Uniwersalny moduł wejścia/wyjścia - B3-MMI-UIO 3 szt C.19.LBS.001 Sygnalizator optyczny SO-Pp szt. 2. Instalacje oddymiania i przewietrzania 2.1 C.19.KZP.003 Czujnik magnetyczny (kontaktron) MC 270 S szt. 2.2 C.19.TSP.001 Tablica montażowa przycisków 1C06.TSO-1 o wymiarach 150x140 cm 1 szt. 2.3 C.19.CSO.001 Moduł wyjściowy-rozszerzajacy MCR-R0448-4, 24 V, 48 A 10 szt. 2.4 C.19.CSO.002 Moduł wyjściowy-rozszerzający MCR-R0424-2, 24 V, 24 A 1 szt. 2.5 C.19.CSO.004 Centrala MCR9705-8A z akumulatorami 19 szt. Centrala pogodowa z czujnikiem wiatru i deszczu z konsolą do 2.6 C.19.CWD.001 mocowania na dachu/maszcie 2 szt. 2.7 C.19.CWD.001 Moduł rozszerzenia o 8 stref do centrali pogodowej 1 szt..a 2.8 C.19.RPO.001 Przycisk oddymiania z sygnalizacją MCR RPO-1 19 szt. 2.9 C.19.RPP.001 Przycisk przewietrzania LT 19 szt. Zakres prac serwisowych. Wszystkie wykonane czynności muszą być odnotowane w książce eksploatacji systemu SAP. Podczas prac serwisowych należy sprawdzić 50% elementów całego systemu, w ciągu roku powinno się sprawdzić 100% elementów systemu: 1.1. działanie czujki w każdej grupie dozorowej w celu sprawdzenia czy centrala i elementy współpracujące z nią działają prawidłowo (50% elementów systemu) 1.2. działanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych w celu sprawdzenia czy centrala i elementy współpracujące z nią działają prawidłowo (50% elementów systemu) 1.3. nadzorowanie występowania uszkodzeń w centrali (50% elementów systemu) 1.4. załączanie sygnalizacji optycznej (całość) 1.5. prawidłowe działania zamykania drzwi oddzieleń pożarowych 25szt prawidłowe zwalnianie blokady drzwi chronionych kontrolą dostępu 35szt działanie klap odcinających na kanałach wentylacyjnych 250szt otwieranie klap oddymiających na klatkach schodowych arenie i Sali sportowej (całość) 1.9. zjazd 4 wind na 3 kondygnację odłączanie i załączanie central wentylacyjnych co najmniej 15szt poprawność funkcjonowania zasilaczy pożarowych co najmniej 15szt poprawność funkcjonowania detektorów zasysania co najmniej 5szt poprawność funkcjonowania czujek liniowych co najmniej 5 szt. 18

19 1.14. poprawność funkcjonowania czujek płomienia co najmniej 3szt Sprawdzenie funkcjonowania całego systemu (alarm II stopnia) Kontrola pracy i czyszczenie w celu zachowania odpowiedniej wentylacji i czystości stacji roboczej, oraz 50% wszystkich elementów systemu takich jak centrale, zasilacze, czujki, inne, tak aby w ciągu roku było sprawdzonych 100% urządzeń. 2. Systemy bezpieczeństwa AWM, SKD, ZewNG Zestawienie urządzeń sytemu AWM. lp. Oznaczenie wyrobu (materiałów, urządzeń, wyposażenia Typ: Urządzenie: Ilość powykonawcza j.m. 1.A C.18.ALL.001 ATS C.18.ALS.001 AS C.18.ALP.001 HB C.18.ALP.002 RF360I4 5. C.18.ALM.001. ATS C.18.ALC.001 EV1012 Manipulator LCD 2*16 znaków/16 LED obszarów Sygnalizator akust/optyczny, zewnętrzny z czerwonym kloszem (w komplecie akumulator) Przycisk napadowy ręczny, pojedynczy, kasowany kluczykiem Bezprzewodowy przycisk napadowy, kroploszczelny, uchwyt do paska lub zawiesie na szyję Moduł do urządzeń radiowych w paśmie 433MHz (do 32 czujek i 16 pilotów) w obud.plastikowej Czujka PIR,12m 9 kurtyn, obróbka 5D,wyjścia przekaźnikowe NC 36 szt. 4 szt. 19 szt. 24 szt. 6 szt. 200 szt. 7. C.18.ALC.002 DS938Z Czujka PIR sufitowa 53 szt. 8. C.18.ALC.003 DD105 DC102 Czujka dualna, 12m, PIR+MW, NC, wbudowane rezystory EOL do central serii CS/CD/ATS 43 szt. 9. C.18.ALC.004 lub DC107 lub MC240 Czujka magnetyczna z zaciskami śrubowymi, przykręcana, osłona zacisków, NC, szczelina 18mm, B 499 szt. lub MC250 19

20 10. C.18.ALA.001 ATS4618 Centrala alarmowa 16 linii (do 256), 16 obszarów, z dialerem, obudowa z zasilaczem 3A 8 szt. 11. C.18.ALA.001 ATS C.18.ALA.001 AATS C.18.ALM.002 ATS120A4 14. C.18.ALM.001. ATS C.18.ALM.003 ATS C.18.ALZ.002 BS131N 17. C.18.ALK.001 ATS1744 Interfejs do centrali RS232 komputera i drukarki (2 porty) Interfejs TCP/IP; współpraca ze stacjami OH; możliwość poł. z programem TITAN, wymaga ATS1801 Moduł 8 wejść (maks.32) i 8 wyjść (maks.32), obudowa z zasilaczem 3A w dużej obudowie Moduł 8 wejść do ekspandera ia centrali - PCB Moduł 8 wyjść przekaźnikowych do ekspandera i centrali - PCB Akumulator bezobsługowy 18 Ah, 181x76x167 mm, zaciski śrubowe Rozdzielacz magistral RS485: 1 port wejściowy>4 porty wyjściowe, niezależna terminacja 8 szt. 8 szt. 65 szt. 50 szt. 34 szt. 73 szt. 1 szt. Zakres prac serwisowych systemu AWM. Wszystkie wykonane czynności muszą być odnotowane w książce eksploatacji systemu AWM. Podczas prac serwisowych należy sprawdzić 100% elementów całego systemu, w okresach półrocznych. (wykorzystując między innymi test instalatora w programie Tytan). 1. działanie czujek w każdej grupie dozorowej w celu sprawdzenia czy centrala i elementy współpracujące z nią działają prawidłowo. 2. działanie przycisków napadowych w celu sprawdzenia czy centrala i elementy współpracujące z nią działają prawidłowo. 3. nadzorowanie występowania uszkodzeń w centrali. 4. załączanie sygnalizacji optycznej i akustycznej. 5. poprawność funkcjonowania zasilaczy buforowych. 6. poprawność funkcjonowania zasilania awaryjnego w każdym module MZD. 7. Sprawdzenie funkcjonowania całego systemu. 8. Kontrola pracy i czyszczenie w celu zachowania odpowiedniej wentylacji i czystości stacji roboczej, wszystkich elementów systemu takich jak centrale, zasilacze, czujki, inne; Zestawienie urządzeń sytemu SKD. 20

21 lp. Oznaczenie wyrobu (materiałów, urządzeń, wyposażenia Typ: Urządzenie: Ilość j.m. 1. C.17.KDS.001 ATS C.17.KDS.001 ATS C.17.KDM.001 ATS C.17.KDM.002 ATS C.17.KDM.002 ATS C.17.KDM.002 ATS1811 Centrala alarmowa 16 linii (do 256), 16 obszarów, z dialerem, obudowa z zasilaczem 3A Interfejs do centrali RS232 komputera i drukarki (2 porty) Interfejs TCP/IP; współpraca ze stacjami OH; możliwość poł. z programem TITAN, wymaga ATS1801 Moduł kontroli dostępu dla 4 drzwi (do czytników ZAZ,bez wejść Wieganda), obudowa z zasilaczem 12V typu L (ATS1642) Moduł 8 wejść (maks.32) i 8 wyjść (maks.32), obudowa z zasilaczem 3A w dużej obudowie Moduł 8 wyjść przekaźnikowych do ekspandera i centrali - PCB 10 szt. 10 szt. 10 szt. 60 szt. 27 szt. 27 szt. 7. C.17.KDC.001 ACI 766 Czytnik kart zbliżeniowych HID 186 szt. 8. C.17.KDC.002 LML 6035 Czytnik kart zbliżeniowych dalekiego zasięgu 7 szt. 9. C.17.KDC.003 ATS1170 Interfejs czytnika Wieganda (kontroler dla 1 drzwi) - PCB 48 szt. 10. C.17.KDC.004 ATS1647 Duża plastikowa obudowa dla modułów rozmiaru A,B,BB (120 x 240 x 40 ) 48 szt. 11. C.17.KDS.001 ATS1830 Rozszerzenie pamięci o 1MB central ATS3018/ szt. 12. C.17.KDS.001 C.17.KDM.002 BS131N Akumulator bezobsługowy 18 Ah, 181x76x167 mm, zaciski śrubowe 97 szt. 13. ATS1110 Manipulator LCD 2*16 znaków/16 LED obszarów 10 szt. 21

22 14. C.17.KDK.001 ACT Karta zbliżeniowa do czytników HID ISO ProxII, cienka (ISO), do zadrukowania 1000 szt. 15. C.17.KDK.002 BDG1020 Karta do czytnika dalekiego zasięgu 100 szt C.17.KDP Przycisk wyjścia POLO 131 szt. 17. C.17.KDP.002 FP3/GR/DP Przycisk ewakuacyjny 133 szt. 18. C.17.KDR DC Element blokujący drzwi 134 szt. DC C.17.KDM.001 lub DC107 lub MC240 lub MC250 Czujka magnetyczna 156 szt. 20. C.17.KDL.001 G4000 Szlaban 2 szt. 21. C.17.KDY.001 Słup do zamontowania czytników dalekiego zasięgu 3 szt. 22. C.17.KDY.002 Słupek do montażu domofonu zawierający podstawę betonową odpowiednio zabezpieczoną przed wpływami środowiska lokalnego o wyglądzie nie kolidującym z architekturą obiektu. 3 szt. Płyta rozmówna sinthesi, z 1 przyciskiem 1145/ /500 Moduł rozmówny dla paneli sinthesi do systemu "4+n" 1145/51 Obudowa podtynkowa dla 1 modułu sinthesi 23. C.17.KDI /61 Ramka frontowa dla 1 modułu sinthesi 6 kpl. 1145/611 18K1 Ramka płaska z daszkiem dla jednego modułu sinthesi 9000/230 Zasilacz domofonowy Transformator 12VAC 22

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena.

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4 1 1. SPIS TREŚCI. 1. Nazwa (firma) oraz

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9 1 NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Hala Gdańsk - Sopot Spółką

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie aranżacyjne loży VIP w Hali Ergo Arena

Wyposażenie aranżacyjne loży VIP w Hali Ergo Arena SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wyposażenie aranżacyjne loży VIP w Hali Ergo Arena Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 207.000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... płk dypl. mgr Eryk HOFFMANN Dnia... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KONSERWACJA I NAPRAWY AWARYJNE SYSTEMÓW ALARMOWYCH W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

skrytkowych depozytorów kluczy

skrytkowych depozytorów kluczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. (17) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575 Faks: (17) 582-05-76 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia I Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na konserwację instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku

Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ-2411/P-8/018/13

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org. S t r o n a 1 Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org.pl/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawa przesuwnych regałów metalowych CPV 39131100-0

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawa przesuwnych regałów metalowych CPV 39131100-0 SIWZ Sygn. IR 014/13/08 Gdańsk, 13 sierpień 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa przesuwnych regałów metalowych CPV 39131100-0 l. Zamawiający: Sąd Okręgowy w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ 43-190 MIKOŁÓW UL. KOLEJOWA 2 TEL. (32) 324 26 00 ZNAK SPRAWY: ZGL/DzZ/10/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/18/014/D/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-53/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I MONITORÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: Dostawa tablic interaktywnych i komputerów w ramach projektu pn.: Budowa i modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo