2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie Adres pocztowy: ul. J. Ostroroga 35 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: p. Mariusz MOCARSKI Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) jednostka wojskowa PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 62

2 I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 62

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : DOSTAWA MATERIAŁÓW I AKCESORIÓW DO KOMPUTERÓW I DRUKAREK, ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ OSPRZĘTU BEZPIECZEŃSTWA II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Wykonanie Kupno Kategoria usług: nr: Zaprojektowanie i wykonanie Dzierżawa Zob. kategorie usług w załączniku Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem C1 środków, obiektu budowlanego Leasing odpowiadającego wymogom Połączenie powyższych form określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Warszawa Kod NUTS: II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 62

4 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i akcesoriów do komputerów i drukarek, artykułów biurowych oraz osprzętu bezpieczeństwa, z podziałem na 7 części (zadań) II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) Zadanie nr 1 1. Dyskieta formatu 3,5 1,44 MB 90 sztuk; 2. Płyty CD 700 MB 700 sztuk; PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 62

5 3. Płyty CD 210 MB 120 sztuk; 4. Płyty CD 700 MB RW 150 sztuk; 5. Płyty DVD 4,7 GB 310 sztuk; 6. Płyty DVD 1,4 GB 150 sztuk; 7. Płyty DVD 1,4 GB RW 50 sztuk; 8. Płyty DVD 4,7 GB RW 100 sztuk; 9. Pianki do czyszczenia monitorów 105 sztuk; 10. Pianka do czyszczenia plastiku 65 sztuk; 11. Preparat do czyszczenia styków 40 sztuk; 12. Sprężone powietrze 108 sztuk, Zadanie nr 2 1.TONER DO FAKSU PHILIPS LPF 855 CZARNY PFA-731- szt.23 2.TONER DO FAKSU CANON L100 CZARNY FX-10 - szt.1 3.TONER DO FAKSU PANASONIC CZARNY KX-FA76A - szt.15 4.BĘBEN DO FAKSUPANASONIC KX-FA78- szt.6 5.BĘBEN DO FAKSU PANASONIC KX-FA84E - szt.24 6.TONER DO FAKSU PANASONIC CZARNY KX-FA83A - szt.66 7.TONER DO HP 1100 CZARNY C4092A - szt.18 8.TONER DO HP 1300 CZARNY Q2613A - szt.32 9.TONER DO DRUKARKI HP 1320 Q5949X - szt.6 10.TONER DO DRUKARKI SAMSUNG ML2151 CZARNY ML-2150D8 - szt TONER DO DRUKARKI SAMSUNG ML 2251N CZARNY ML-2250D5 - szt TONER DO DRUKARKI LEXMARK E460 CZARNY E460X11E - szt BĘBEN DO DRUKARKI LEXMARK E460DN E460X22G - szt TONER DO DRUKARKI HP 1600 CZARNY Q6000A - szt.3 15.TONER DO DRUKARKI HP 1600 ŻÓŁTY Q6002A - szt.3 16.TONER DO DRUKARKI HP 1600 CYAN Q6001A - szt.3 17.TONER DO DRUKARKI HP 1600 MAGENTA Q6003A - szt.3 18.PAS TRANSMISJI DO HP LJ 1600 RM CN - szt.3 19.TONER DO DRUKARKI LEXMARK T640 CZARNY 64016HE - szt BĘBEN DO DRUKARKI XEROX 7400 CZARNY 108R szt.6 21.BĘBEN DO DRUKARKI XEROX 7400 ŻÓŁTY 108R szt.6 22.BĘBEN DO DRUKARKI XEROX 7400 MAGENTA 108R szt.6 23.BĘBEN DO DRUKARKI XEROX 7400 CYAN 108R szt.6 24.TONER DO DRUKARKI XEROX 7400 CZARNY 106R szt TONER DO DRUKARKI XEROX 7400 CYAN 106R szt.7 26.TONER DO DRUKARKI XEROX 7400 MAGENTA 106R szt.6 27.TONER DO DRUKARKI XEROX 7400 YELLOW 106R szt.7 28.FUSER DO DRUKARKI XEROX R szt.1 29.TUSZ DO DRUKARKI HP 460CD CZARNY C8765EE - szt TUSZ DO DRUKARKI HP 460CD KOLOR C9396EE - szt TUSZ DO DRUKARKI HP 8000 ŻÓŁTY C4909AE - szt.6 32.TUSZ DO DRUKARKI HP 8000 MAGENTA C4908AE - szt.6 33.TUSZ DO DRUKARKI HP 8000 NIEBIESKI C4907AE - szt.6 PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 62

6 34.TUSZ DO DRUKARKI HP 8000 CZARNY C4906AE - szt.6 35.GŁOWICA DO DRUKARKI HP 8000 NIEBEISKO/PURPUROWA C4901A - szt.2 36.GŁOWICA DO DRUKARKI HP 8000 CZARNO/ŻÓŁTA C4900A - szt.2 37.TONER DO DRUKARKI HP 4700 CZARNY Q5950A - szt.1 38.TONER DO DRUKARKI HP 4700 MAGENTA Q5953A - szt TONER DO DRUKARKI HP 4700 CYAN Q5951A - szt TONER DO DRUKARKI HP 4700 ŻÓŁTY Q5952A - szt TONER DO DRUKARKI HP LJ 4200 CZARNY Q1338A - szt TONER DO DRUKARKI HP LJ 4250 CZARNY Q5942A - szt TONER OD DRUKARKI HP LJ 4014 CZARNY CC364A - szt TUSZ DO PLOTERA EPSON STYLUS PRO 9700 ŻÓŁTY C13T szt TUSZ DO PLOTERA EPSON STYLUS PRO 9700 CYAN C13T szt TUSZ DO PLOTERA EPSON STYLUS PRO 9700 MATTE BLACK C13T szt TUSZ DO PLOTERA EPSON STYLUS PRO 9700 MAGENTA C13T szt TUSZ DO PLOTERA EPSON STYLUS PRO 9700 BLACK PHOTO C13T szt POJEMNIK NA ZUŻYTY TUSZ DO PLOTERA EPSON STYLUS PRO 9700 C12C szt.3 50.NÓŻ DO CIĘCIA PAPIERU DO PLOTERA EPSON STYLUS PRO 9700 C12C szt.1 51.TONER DO DRUKARKI HP 1200 CZARNY C7115X - szt.4 52.TUSZ DO DRUKARKI HP K5400 ŻÓŁTY C9393AE - szt TUSZ DO DRUKARKI HP K5400 MAGENTA C9392AE - szt TUSZ DO DRUKARKI HP K5400 CYAN C9391AE - szt TUSZ DO DRUKARKI HP K5400 CZARNY C9396AE - szt GŁOWICA DO DRUKARKI HP 5400 CZARNO/ŻÓŁTA C9381A - szt.5 57.GŁOWICA DO DRUKARKI HP 5400 CYAN/MAGENTA C9382A - szt.5 58.TONER DO DRUKARKI OKI 4250 CZARNY szt BĘBEN DO DRUKARKI OKI szt TONER DO DRUKARKI OKI 4400 CZARNY szt BĘBEN DO DRUKARKI OKI szt ZESPÓŁ UTRWALAJĄCY DO DRUKARKI OKI szt.2 63.TONER DO DRUKARKI OKI 5900 ŻÓŁTY szt.8 64.TONER DO DRUKARKI OKI 5900 CZARNY szt TONER DO DRUKARKI OKI 5900 CYAN szt.8 66.TONER DO DRUKARKI OKI 5900 MAGENTA szt.8 67.BĘBEN DO DRUKARKI OKI C5900 CZARNY szt.4 68.BĘBEN DO DRUKARKI OKI C5900 ŻÓŁTY szt.4 69.BĘBEN DO DRUKARKI OKI C5900 CYAN szt.4 70.TONER DO DRUKARKI OKI 6200 CZARNY szt TONER DO DRUKARKI XEROX 3117 CZARNY 106R szt.2 72.TONER DO DRUKARKI HP 2727 CZARNY Q7553A - szt.6 73.TONER DO DRUKARKI SAMSUNG ML 3471 CZARNY ML-D3470B - szt.8 74.TUSZ DO DRUKARKI HP 1660 CZARNY CC641EE - szt TUSZ DO DRUKARKI HP 1660 KOLOR CC644EE - szt.5 76.TONER DO DRUKARKI KYOCERA MITA FS1030 CZARNY TK120 - szt BĘBEN DO DRUKARKI KYOCERA MITA FS1030 PU120 - szt. 6 PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 62

7 78.TUSZ DO DRUKARKI HP 1360 CZARNY C9351CE - szt.9 79.TUSZ DO DRUKARKI HP 1360 KOLOROWY C9352CE - szt.3 80.TONER DO KSERO KYOCERA KM2035 TK410 - szt BĘBEN DO KSERO KYOCERA KM2035 MK410 - szt.2 82.TONER DO KSERO CANON 2318L CZARNY CEXV14 - szt.4 83.TONER DO DRUKARKI XEROX 6280 CZARNY 106R szt TONER DO DRUKARKI XEROX 6280 ŻÓŁTY 106R szt TONER DO DRUKARKI XEROX 6280 MAGENTA 106R szt TONER DO DRUKARKI XEROX 6280 CYAN 106R szt TRANSFER UNIT DO DRUKARKI XEROX PHASER K szt.2 88.SEPARATOR ROLLER ASSEMBLY DO XEROX K szt.2 89.TONER DO DRUKARKI XEROX P8EX CZARNY 113R szt TONER DO DRUKARKI HP 6L CZARNY C3906A - szt.4 91.TUSZ DO DRUKARKI HP 9650 CZARNY C6656A - szt TUSZ DO DRUKARKI HP 9650 KOLOROWY C6657A - szt TONER DO KSERO CANON IR 2200 CEXV3 - szt TRANSFER UNIT XEROX PHASER R szt.7 95.POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER XEROX R szt.9 Zad 3 1.Administracyjna mapa Polski z podziałem na powiaty i gminy, widocznymi trasami przejazdowymi 1: szt.13 2.Atrament Parker - niebieski. Naboje op. 5 szt., lub równoważny.- op.44 3.Atrament WATERMAN (8szt/op.) naboje kolor niebieski lub równoważny.- op.13 4.Atrament Parker lub Watermann kolor niebieski, poj. min 30 ml lub równoważny. - szt.32 5.Automat stemplarski WAGRAF 3 lub równoważny.- szt.25 6.Automat stemplarski WAGRAF 4 lub równoważny.- szt.25 7.Aktówka A-4 z rączką. Aktówka z rączką, zamykana zamkiem na karczku, grubość 4 cm, lewa strona przegroda z zabezpieczeniem + przegroda na zamek, kieszeń na pieczątkę oraz wizytówki, prawa strona - strona klip na notatnik podręczny, górna część teczki z rączką uniwersalną. Wykonana z lakierowanej skóry ekologicznej w kolorze czarnym.- szt.5 8.Aktówka A-4 z rączką (grubość 5 cm) wykonana z tektury o zwiększonej gramaturze i sztywności, jednostronnie barwiona, powlekana folią polipropylenową kolor czarny.- szt.97 9.Antyramy wykonane z przeźroczystej plexi o wymiarach 70x100 cm. Oprawa składa się z przeźroczystego tworzywa oraz płyty pilśniowej lub wiórowej. Między płytę a szybę wkłada się obrazek. Obie części łączy się za pomocą metalowych spinek. Możliwość wieszania w pionie i poziomie.- szt Antyramy wykonane z przeźroczystej plexi o wymiarach 21x30 cm. Oprawa składa się z przeźroczystego tworzywa oraz płyty pilśniowej lub wiórowej. Między płytę a szybę wkłada się obrazek. Obie części łączy się za pomocą metalowych spinek. Możliwość wieszania w pionie i poziomie.- szt Antyramy wykonane z przeźroczystej plexi o wymiarach 60x90 cm. Oprawa składa się z przeźroczystego tworzywa oraz płyty pilśniowej lub wiórowej. Między płytę a szybę wkłada się obrazek. Obie części łączy się za pomocą metalowych spinek. Możliwość wieszania w pionie i poziomie.- szt.7 12.Arkusz spisu z natury uniwersalny - Gm 140a/S - bl Bloczek plecenie wyjazdu służbowego format A5/80 kartek - bl Blok techniczny A-4.- szt Blok w kratkę A-4 wykonany z wysokiej jakości papieru, klejony po krótszym boku, 100 kartek w bloku. - szt Blok w kratkę A-5 wykonany z wysokiej jakości papieru, klejony po krótszym boku, 100 kartek w bloku.- szt.94 PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 62

8 17.Brulion A-4/192 kartek twarda oprawa, kratka.- szt Brulion A-4/288 kartek twarda oprawa, kratka. - szt Brulion A-4/96 kartek, twarda oprawa, kratka. - szt Brulion A-5/96 kartek, twarda oprawa, kratka.- szt Brulion A-5/160 kartek, twarda oprawa, kratka.- szt Brystol, karton A-1 biały.- szt Cienkopis kulkowy Pentel, z płynnym tuszem żelowym, końcówką 0,5 mm posiada gumowy uchwyt z klipsem. Tusz koloru czarnego. Długość linii pisania 2000 m., lub równoważny.- szt Cienkopis kulkowy Pentel, z płynnym tuszem żelowym, końcówką 0,5 mm posiada gumowy uchwyt z klipsem. Tusz koloru niebieskiego., lub równoważny.- szt Cienkopis kulkowy Pentel, z płynnym tuszem żelowym, końcówką 0,5 mm posiada gumowy uchwyt z klipsem. Tusz koloru zielonego., lub równoważny.- szt Cienkopis kulkowy Pentel, z płynnym tuszem żelowym, końcówką 0,5 mm posiada gumowy uchwyt. Tusz koloru czerwonego., lub równoważny.- szt Datownik mini printer/ samotuszujący/. Wysokość czcionki 4 mm. Ustawianie ręczne z miesiącami w języku polskim lub z cyframi.- szt.5 28.Datownik samotuszujący, wersja literowo- cyfrowa (rok, miesiąc, dzień) - szt Datownik samotuszujący, Trodat lub równoważny, wysokość cyfr/liter 4,0 mm plastikowa obudowa, wewnątrz stalowy szkielet. Wersja literowo- cyfrowa (rok, miesiąc, dzień) - szt Długopis żelowy Pentel lub równoważny, z końcówką metalową 0,6 mm, z wkładem olejowym, o długości linii pisania 550 m lub dłuższej, tusz koloru niebieskiego. - Szt Długopis żelowy Pentel lub równoważny, z końcówką metalową 0,6 mm, z wkładem olejowym, o długości linii pisania 550 m lub dłuższej, tusz koloru czerwonego. - Szt Długopis żelowy Pentel lub równoważny, z końcówką metalową 0,6 mm, z wkładem olejowym, o długości linii pisania 550 m lub dłuższej, tusz koloru czarnego.- Szt Długopis automatyczny Zenith lub równoważny, elementy metalowe (okuwka, obrączka, klips) z wkładem olejowym (wkład wielkopojemny) kolor tuszu niebieski. - szt Długopis jednorazowy czarny. - szt Długopis jednorazowy czerwony.- szt Długopis jednorazowy niebieski. - szt Długopis Pentel lub równoważny grubość linii pisania 0,5 lub 0,7 mm, przeźroczysta obudowa, zaopatrzony w gumowy uchwyt, gwarantujący wygodę pisania, tusz koloru niebieskiego. - szt Długopis Pentel lub równoważny, grubość linii pisania 0,5 lub 0,7 mm, przeźroczysta obudowa, zaopatrzony w gumowy uchwyt, gwarantujący wygodę pisania, tusz koloru czerwonego. - szt Długopis Pentel lub równoważny, grubość linii pisania 0,5 lub 0,7 mm, przeźroczysta obudowa, zaopatrzony w gumowy uchwyt, gwarantujący wygodę pisania, tusz koloru czarnego.- szt Długopis SN 101 lub równoważny, czarny, długopis z automatycznie chowanym wkładem oraz wygodnym, gumowym uchwytem. Średnica kulki piszącej 0.7mm. Grubość linii pisania 0.3mm. Tusz w kolorze czarnym.- szt Długopis SN 101 lub równoważny, czarny, długopis z automatycznie chowanym wkładem oraz wygodnym, gumowym uchwytem. Średnica kulki piszącej 0.7mm. Grubość linii pisania 0.3mm. Tusz w kolorze czerwonym.- szt Długopis SN 101 lub równoważny, czarny, długopis z automatycznie chowanym wkładem oraz wygodnym, gumowym uchwytem. Średnica kulki piszącej 0.7mm. Grubość linii pisania 0.3mm. Tusz w kolorze niebieskim.- szt Długopis zmazywalny Replay Max lub równoważny z tuszem, który pisze jak długopis i wymazuje się jak ołówek. Miękki poduszkowy uchwyt, półprzeźroczysta skuwka z klipsem i wymazywacz. Tusz utrwala się po upływie 24 h. Szerokość linii pisania 0,4 mm.- szt. 60 PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 62

9 44. Dziurkacz czterootworowy Rapid lub równoważny, metalowa konstrukcja i ergonomiczny. Ergonomiczna dźwignia z blokadą ułatwiającą przechowywanie, regulowany ogranicznik formatu. Posiada gumową podstawę. Dziurkujący jednorazowo minimum 30 kartek- szt Dziurkacz metalowy, dwuotworowy o podstawie z tworzywa PCV o rozstawie 80 mm, Esselte lub równoważny z ogranicznikiem formatu A-4, ze wskaźnikiem środka strony, dziurkujący jednorazowo minimum do 40 kartek. - szt Długopis na sprężynce, samoprzylepny, sprężynka rozciągliwa do ponad 1 m, wymienny wkład w kolorze niebieskim.- szt Etykieta samoprzylepna A-4, kolor biały do drukowania w drukarkach laserowych, atramentowych o wymiarach 210 mm x 297 mm. op./ Etykieta samoprzylepna A-4, kolor zielony do drukowania w drukarkach laserowych, atramentowych o wymiarach 210 mm x 297 mm. op./ Etykieta samoprzylepna A-4, kolor niebieski do drukowania w drukarkach laserowych, atramentowych o wymiarach 210 mm x 297 mm. op./ Etykieta samoprzylepna A-4, kolor czerwony do drukowania w drukarkach laserowych, atramentowych o wymiarach 210 mm x 297 mm. op./ Etykieta samoprzylepna A-4, kolor żółty do drukowania w drukarkach laserowych, atramentowych o wymiarach 210 mm x 297 mm. op./ Flamaster zwykły, atrament na bazie wody, końcówka poliestrowa długość pisania 900 m, kolor niebieski.- szt Flamaster zwykły, atrament na bazie wody, końcówka poliestrowa długość pisania 900 m, kolor czerwony.- szt Flamaster zwykły, atrament na bazie wody, końcówka poliestrowa długość pisania 900 m, kolor czarny.- szt Flamaster zwykły, atrament na bazie wody, końcówka poliestrowa długość pisania 900m, w komplecie 6 kolorów (czarny, czerwony, niebieski, zielony, brązowy, żółty) - kpl Folia do laminowania A-4, 100 micr, uniwersalna antystatyczna. op./ Folia do laminowania A-5, 100 micr, uniwersalna antystatyczna. op./ Folia do laminowania A-4 jednostronnie samoprzylepna op./100. op./ Folia do laminowania A-5 jednostronnie samoprzylepna op./100. op./ Folia do laminowania A-4, POUCH Matt/Clear lub równoważne, nadająca dokumentowi sztywność, jednostronnie matowa z możliwością pisania po niej ołówkiem. Grubość 80 mic. op./ Folia do laminowania A-3, do pisania ołówkiem 80 micr, jednostronnie matowa. op./ Folia samoprzylepna: "APLI" do drukarek atramentowych, przeźroczysta 210x297 mm., lub równoważne. op./ Folia - OLEATA lub równoważne - do pracy na mapach, o gramaturze mic, grubość 0,2-0,3 mm, przeźroczysta, rolka 1,20 x 20 m. - 4 rolki 64.Folia - OLEATA lub równoważne - do pracy na mapach o grubość 0,2-0,3 mm, przeźroczysta o wymiarach; szerokość - 2 m; długość 20 mb. - 1 rolka 65.Folia STRECH lub równoważne, przeznaczona do pakowania, przeźroczysta o szerokości 500 mm, długości 200 m i grubości 23mic. - 3 rolki 66.Foliopis niezmywalny 0,4 mm, kolor tuszu czarny.- szt Foliopis niezmywalny 0,4 mm, kolor tuszu niebieski. - szt Foliopis niezmywalny 0,4 mm, kolor tuszu zielony. - szt Foliopis niezmywalny 0,4 mm, kolor tuszu czerwony. - szt Foliopis niezmywalny z końcówką okrągłą 2 mm, kolor tuszu czarny. - szt Foliopis niezmywalny z końcówką okrągłą 2 mm, kolor tuszu czerwony.- szt Foliopis niezmywalny z końcówką okrągłą 2 mm, kolor tuszu niebieski.- szt Foliopis niezmywalny z końcówką okrągłą 2 mm, kolor tuszu zielony.- szt.70 PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 62

10 74.Foliopis komplet: czarny, niebieski, zielony, czerwony, żółty, pomarańczowy, brązowy rozm. S - 30kpl. 75.Galeria papieru - ozdobny karton wizytówkowy 250 g/m2 A-4 (przeznaczony do druku wizytówek, kart okolicznościowych, dyplomów) różna faktura. - op./ Galeria papieru - dyplomy 250g/m2 "Pieczęć". - op./ Galeria papieru - dyplomy 250g/m2 "Srebro". - op./ Galeria papieru - ozdobny karton wizytówkowy 170 g/m2 A-4 (przeznaczony do druku wizytówek, kart okolicznościowych, dyplomów) różna faktura. - op./ Gąbka do tablic suchościeralnych. - szt Grafity do ołówków automatycznych o długości 60 mm i grubości 0,5 mm, twardość HB o wysokiej odporności na złamanie.- op./12 lub op./ Grafity do ołówków automatycznych o długości 60 mm i grubości 0,7 mm, twardość HB o wysokiej odporności na złamanie.- op./12 lub op./ Grzbiet plastikowy o wymiarach 6 mm do bindownicy kolor.- op./ Grzbiet plastikowy o wymiarach 8 mm do bindownicy kolor.- op./ Grzbiet plastikowy o wymiarach 10 mm do bindownicy kolor.- op./ Grzbiet plastikowy o wymiarach 12,5 mm do bindownicy kolor. - op./ Grzbiet drutowy do bindowania 10 mm.- op./ Grzbiet drutowy do bindowania 8 mm.- op./ Grzbiet plastikowy do bindowania, zatrzaskowy, A4 gr 10 mm. - op./ Grzbiet plastikowy do bindowania, zatrzaskowy, A4 gr 15 mm. - op./ Grzbiet plastikowy do bindowania, zatrzaskowy, A4 gr 20 mm.- op./ Gumka biurowa Pilot lub równoważna, nie brudząca, z białego miękkiego kauczuku, umożliwiająca ścieranie, nie uszkadzająca powierzchni papieru, do stosowania na papierze i folii. - szt Gumka w obudowie długopisu z mechanizmem przyciskowym do ołówków oraz każdego rodzaju papieru, wymienne wkłady Pentel lub równoważne. - szt.5 93.Wkłady do gumki w obudowie długopisu Pentel lub równoważne.- op./ Igła duża dł. 15 cm stalowa.- szt Kalendarz Agenda lub równoważne, twarda oprawa na rok 2013 format B-5 - szt Kalendarz księgowego budżetu na rok szt Kalendarz TEWO 2013, twarda oprawa. - szt Kalendarz ścienny, A-1 na szt Kalendarz na ścianę 3 częściowy na szt Kalendarze biurkowe poziome na Plastikowa podstawa o wymiarach 150 x 290 mm.- szt Kalka techniczna w rolce o wymiarach 110 cm x 20 m o gramaturze90/95gm2. - szt Karteczki samoprzylepne 38x51,Post-it lub równoważne, pastelowe kolory. - bl Karteczki samoprzylepne 76x127, Post-it lub równoważne, pastelowe kolory.- bl Karteczki samoprzylepne 76x76, Post-it lub równoważne, pastelowe kolory. - bl Karteczki samoprzylepne - indeksujące 4 - kolorowe, wykonane z papieru o rozmiarach 20/50 mm w opakowaniu 4 kolory po 40 karteczek. - bl Kartoteka na teczki zawieszane, specjalne uchwyty ułatwiające przenoszenie w komplecie z 8 teczkami kolor niebieski. - szt Klej biurowy Pentel lub równoważny, w płynie z dozownikiem kulkowym do precyzyjnego klejenia, nie kapiący, nie rozlewający się, poj. 50 ml. - szt Klej błyskawiczny w żelu typu super glue 3g., lub równoważny. - szt Klej biurowy w sztyfcie o pojemności 20 g. - szt Klej Wikol lub równoważny w tubie 50g. - szt.48 PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 62

11 111.Klej Budapren lub równoważny poj. 300 ml. - szt Klipsy małe, metalowe 25 mm do spinania dokumentów. - op./ Klipsy duże, metalowe 51 mm do spinania dokumentów. - op./ Klips archiwizacyjny plastikowy. - szt Korektor w taśmie o wymiarach 4,2 mm x 25 m Pentel lub równoważny. - szt Korektor Pentel lub równoważny w kształcie pióra z cienką końcówką i płaską obudową, zawiera 12 ml. - szt Kostki biurowe, papierowe do notowania o wym. 8,3 x 8,3 x 5 cm, 500 kart, nie klejone kolorowe. - szt Koszulka A-4 na dokumenty, na suwak z perforacją do wpinania do segregatora, przeźroczysta, z polipropylenu o grubości 140 mikronów. - op./ Koszulka A-4 z PCV, wpinana do segregatora, 120 micr. - op./ Koszulka A-5 z PCV, wpinana do segregatora, 100 micr. - op./ Koperty samoprzylepne, brązowe z paskiem B-5 / 176 x 250 mm/ - szt Koperty samoprzylepne, brązowe z paskiem B-5 HK / 176 x 250 mm/ - op./ Koperty B-5 rozmiar 176x250x38 mm, biała z rozszerzanymi bokami i spodem, samoprzylepna z paskiem. - op./ Koperty brązowe, samoprzylepne z paskiem B-4 HK, 250x353 mm - op./ Koperty samoprzylepne, brązowe z paskiem C5 / 176 x 250 mm/ - szt Koperty samoprzylepne, białe z paskiem C5 / 162 x 229 mm/ - szt Koperty samoprzylepne, brązowe z paskiem B4 / 250 x 353 mm/ - szt Koperty samoprzylepne, brązowe z paskiem C4 SK/ 229 x 324 x 38mm/ z rozszerzanymi bokami i spodem.-szt Koperty samoprzylepne, brązowe z paskiem C4 HK/ 229 x 324 mm/ - szt Koperty z rozszerzanym bokiem, brązowe B-4 /250x353x38mm/ - szt koperta C-4 sk, biała 229x324 mm. - op./ Koperty samoprzylepne, białe C-6 /114x162 mm/ - szt Koperta ochronna, biała z folią bąbelkową A-4 o wymiarach 250x350 mm - szt Koperta E-4 rozmiar 280x400x40 mm, brązowa z rozszerzanymi bokami i spodem, samoprzylepna z paskiem. - op./ Kreda do pisania - op./ Kredki, wykonane z lekkiego drewna, grafit odporny na złamania w opakowaniu 12 kolorów. - op./ Linijka 30 cm z tworzywa PCV - szt Linijka 50 cm z tworzywa PCV - szt Linijka 20 cm z tworzywa PCV - szt Linijka cm z tworzywa PCV - szt Linijka 30 cm z aluminium anodowego z wkładką antypoślizgową pod spodem, nadrukowana podziałka w mm. - szt Linijka 50 cm z aluminium anodowego z wkładką antypoślizgową pod spodem, nadrukowana podziałka w mm. - szt Linijka 70 cm z aluminium anodowego z wkładką antypoślizgową pod spodem, nadrukowana podziałka w mm. - szt Linijka 100 cm z aluminium anodowego z wkładką antypoślizgową pod spodem, nadrukowana podziałka w mm. - szt Linijka dowódcy LD-1. Linijka dzięki specjalnym wycięciom ułatwia posługiwanie się mapami. Umożliwia także nanoszenie umownych znaków graficznych i punktów topograficznych na mapie. - szt Linijka dowódcy LD-2. Linijka dzięki specjalnym wycięciom ułatwia posługiwanie się mapami. Umożliwia także nanoszenie umownych znaków graficznych i punktów topograficznych na mapie. - szt.10 PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 62

12 147.Listwa z PCV wsuwana do dokumentów grubość 15 mm - op./ Listwa z PCV wsuwana do dokumentów grubość 9 mm - op./ Listwa z PCV wsuwana do dokumentów grubość 6 mm - op./ Listwa z PCV wsuwana do dokumentów grubość 3 mm - op./ Maczałka glicerynowa. - szt Magnesy do tablic, rozmiar WF-15 (mm) - op./ Markery do tablic suchościeralnych z gąbką 4 kolory, - kpl Marker permanentny z wkładem olejowym koloru czarnego, końcówka okrągła 1 mm, - szt Marker do folii rozmiar S (kolor czarny). - szt Marker do folii rozmiar F (kolor czarny). - szt Marker do folii rozmiar M (kolor czarny). - szt Marker do białych tablic kolor czarny.- szt Marker do białych tablic kolor niebieski. - szt Marker do białych tablic kolor czerwony.- szt Marker do białych tablic kolor zielony. - szt Mechanizm skoroszytowy umożliwiający spinanie luźnych kartek - op./ Naboje do pióra Parker lub równoważne (długie 75 mm) kolor niebieski.- op./ Nożyczki biurowe ze stali nierdzewnej długość 17 cm, całe metalowe. - szt Nożyk techniczny z łamanym ostrzem, wielkość 75 mm, z blokadą ostrza. szt Nóż do papieru z metalową prowadnicą (szer. ostrza 18 mm) - szt Okładka okolicznościowa A-4 o fakturze skóry do dyplomów, certyfikatów z ozdobnym złotym sznureczkiem i orłem w koronie oraz napisem Żandarmeria Wojskowa. Orzeł umieszczony na środku zaś napis poniżej. Kolor okładki ciemny zielony. - szt Okładka okolicznościowa A-4 o fakturze skóry do dyplomów, certyfikatów z ozdobnym złotym sznureczkiem, bez napisu (bordo) - szt Okładka karton o różnej fakturze do bindowania 250g/m2, A-4 kolor granatowy. - op./ Okładka folia do bindowania A-4, przeźroczysta 150 micr.- op./ Olej do smarowania niszczarek poj. 350ml. - szt Ołówek automatyczny, 0,5 mm z metalową końcówką, klipsem i przyciskiem z gumką. - szt Ołówek automatyczny, 0,7 mm z metalową końcówką, klipsem i przyciskiem z gumką. - szt Ołówek z żywicy syntetycznej, grafit odporny na złamania, twardość HB - szt Ostrze wymienne do noża introligatorskiego. - op./ Papier pakowy, szary 70x92 cm. - ark Papier termoczuły do aparatu EKG AsCard 31 (60 mm x 10 m) rolka - opak./10 - op./ Papier termoczuły do aparatu CARDIOWIT AT mm x 90mm x 360 (składanka) - 10 szt. op./ Papier pakowy, szary 90 x 135 cm. - ark Papier kancelaryjny A4 w kratkę, (ryza 500 szt.) - 4 ryzy 181.Papier kancelaryjny A3 w kratkę,( ryza 500 szt.) - 13 ryz 182.Wkłady klejowe do pistoletu klejowego. - op./ Pióro automatyczne, kulkowe Vball lub równoważny płynnym atramentem, linia pisania 0,3 mm, długość linii 600 m, gumowy uchwyt i metalowy klips. Sprężynująca końcówka pisząca. Mechanizm zabezpieczający tusz przed wylaniem. - op./ Wkłady atramentowe do pióra automatycznego, kulkowego typu Vball lub równoważne - w opakowaniu 12 sztuk. - op./ Pinezki kolorowe, beczułkowe BF100 do tablic korkowych. - op./ Pinezki srebrne op./50 - op./50-22 PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 62

13 187.Pióro wieczne - Parker lub równoważne, wyposażone w stalówkę z 24 karatowego złota spojonego ze stalą nierdzewną dla uzyskania dwutonowości barwy, korpus wykonany z metalu o wysokiej jakości, lekki w eleganckim etui na wymienne naboje. - szt Pocztowa książka nadawcza. - szt Podkład na biurko z planem tygodnia na 2013 rok, 490x650mm - szt Poduszka czerwona, samotuszująca, o wymiarach 12,5 cm x 8 cm - zt Poduszka do stempli (Pelikan, Laco) lub równoważny o wymiarach 7x11 cm, bez tuszu w obudowie z tworzywa sztucznego.- szt Poduszka do stempli ( Pelikan, Laco) lub równoważny o wymiarach 7x11 cm, nasączona tuszem koloru czerwonego w obudowie z tworzywa sztucznego. - szt Poduszka do stempli ( Pelikan, Laco) lub równoważny o wymiarach 7x11 cm, nasączona tuszem koloru niebieskiego w obudowie z tworzywa sztucznego. - szt Poduszka do stempli ( Pelikan, Laco) lub równoważny o wymiarach 7x11 cm, nasączona tuszem koloru zielonego w obudowie z tworzywa sztucznego. - szt Poduszka do stempli TRODAT lub równoważny, eleganckie pudełko z wysokiej jakości tworzywa, wkłady barwiące nasączone tuszem w kolorze czerwonym, wymiary 160 x 90 mm. - szt Przekładki plastikowe do segregatora formatu A-4 z kartą informacyjno - opisową z kolorowymi indeksami, (opakowanie 2 x 6 kolorów) - kpl Przekładki polipropylenowe A-Z, format A4, karta informacyjno - opisowa, multiperforowane - pasują do każdego segregatora w kolorze szarym. - op./ Papier kserograficzny A-4, kolor zielony. - op./ Papier kserograficzny A-4, kolor niebieski. - op./ Papier kserograficzny A-4, kolor czerwony. - op./ Papier kserograficzny A-4, kolor żółty. - op./ Papier kserograficzny A-4, kolor pomarańczowy. - op./ Papier Colotech lub równoważny, biały 250g/m2 A4. - op./ Papier milimetrowy, formatu A4 (210x297) zawartość 25 kart (w bloku) - 8 bl. 205.Papier milimetrowy, formatu A3 zawartość 25 kart (w bloku). - 5 bl. 206.Przybornik obrotowy z 14 elementowym wyposażeniem, wykonany z tworzywa sztucznego, posiadający w swoim wyposażeniu: linijka, temperówka, dyspenser do taśmy, rozszywasz, ołówki z gumką, nożyk z wymiennym ostrzem, długopis, spinacze, zszywki, gumki do ścierania, pinezki do tablic, zszywacz mały.kpl Plastelina op./6 kolorów.- op./ Płyn do zmywania tablic suchościeralnych o pojemności 250 ml. - szt Podajnik biurkowy do taśm Scotch lub równoważny o maksymalnych wymiarach 19 mm/33m, obciążona podstawka i paski z gumy antypoślizgowe zapobiegające przesuwaniu się podajnika po biurku. - szt Pudełko tekturowe z mocnej tektury 500g/m2, wykonane z trójwarstwowej tektury falistej, bezkwasowej typ fali: B, składane - bardzo proste w montażu, wymiary: 250x335x80mm - szt Pudełko tekturowe z mocnej tektury 500g/m2, wykonane z trójwarstwowej tektury falistej, bez kwasowej typ fali: B, składane - bardzo proste w montażu, wymiary: 290x380x80mm - szt Pojemnik na spinacze Vip lub równoważny. - szt Spinacze metalowe 26 mm w pudełku magnetycznym. - szt Pojemnik plastikowy IDEST lub równoważny z wkładem 8,5x8,5x5 cm przeźroczysty + wkład.- szt Fotoramka w formacie 21 cm x 29,7 cm, A4. - szt Rozszywasz uniwersalny. - szt Segregator A-4/2,5 cm, z dźwignią, metalowe okucia, posiada wymienną etykietę na grzbiecie. - szt Segregator A-4/5 cm, z dźwignią, metalowe okucia, posiada wymienną etykietę na grzbiecie. - szt Segregator A-4/7 cm, z dźwignią, metalowe okucia, posiada wymienną etykietę na grzbiecie - szt Segregator A-5/5 cm, z dźwignią, metalowe okucia, posiada wymienną etykietę na grzbiecie. - szt.65 PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 62

14 221.Segregator kartonowy A-3 80 mm układ pionowy, mechanizm dźwigniowy. - szt Skoroszyt PCV A-4 różne kolory, wpinany do segregatora. - op./ Skoroszyt PCV A-4 zawieszany, różne kolory.- op./ Skoroszyt zawieszany pasujący do "kartoteki na teczki zawieszane", wykonany z mocnego kartonu. - szt Skorowidz A-4/96 kartek w twardej oprawie, kratka. - szt Spinacz krzyżowy metalowy wysokość 41 mm.- op./ Spinacz biurowy stalowy 28 mm - op./ Spinacz biurowy stalowy 50 mm - op./ Sznurek DRATWA - szt Sznurek sizalowy, jutowy o średnicy 1,3 mm - szt Sznurek pakowy 30 dkg. - szt Taśma klejąca, dwustronna 5 cm x 25 cm. - szt Taśma biurowa 19 x 33 Scott lub równoważna, przezroczysta. - szt Taśma klejąca, matowa z możliwością pisania 19 mm x 33 m.- szt Taśma pakowa, (szara) 48 mm x 50 m. - szt Taśma pakowa, przeźroczysta bardzo mocna z 50 mm x 66 mm. - szt Taśma pakowa, brązowa bardzo mocna z 50 mm x 100 mm. - szt Taśma bezpieczeństwa. Taśma ostrzegawcza biało - czerwona w rolkach po 500 m, wykorzystywana do zabezpieczania procesu szkolenia (wytyczanie tras biegowych, wyznaczanie stref bezpieczeństwa podczas strzelań). - szt Taśma samoprzylepna jednostronna odznaczeniowa typu BHP. Wykonana z materiału odpornego na wilgoć, jednostronna, nieprzeźroczysta w kolorze czerwonym do użytku zewnętrznego o wymiarach: szerokość nie mniej niż 85 mm nie więcej niż 100 mm. Długość rolki 40 metrów. - 1 rolka 240.Taśma samoprzylepna jednostronna odznaczeniowa typu BHP. Wykonana z materiału odpornego na wilgoć, jednostronna, nieprzeźroczysta w kolorze zielonym do użytku zewnętrznego o wymiarach: szerokość nie mniej niż 85 mm nie więcej niż 100 mm. Długość rolki 40 metrów. - 1 rolka 241.Taśma samoprzylepna jednostronna odznaczeniowa typu BHP. Wykonana z materiału odpornego na wilgoć, jednostronna, nieprzeźroczysta w kolorze białym do użytku zewnętrznego o wymiarach: szerokość nie mniej niż 85 mm nie więcej niż 100 mm. Długość rolki 40 metrów. 1 rolka 242.Taśma samoprzylepna jednostronna odznaczeniowa typu BHP. Wykonana z materiału odpornego na wilgoć, jednostronna, nieprzeźroczysta w kolorze niebieskim do użytku zewnętrznego o wymiarach: szerokość nie mniej niż 85 mm nie więcej niż 100 mm. Długość rolki 100 metrów. 1 rolka 243.Teczka do archiwizacji A-4 w twardej oprawie, grzbiet brezentowy, miękki o szer. 5 cm, pionowa, wkładka wewnętrzna umożliwiająca swobodne włożenie dokumentów posiadająca 4 otwory.- szt Teczka do archiwizacji A-4 w twardej oprawie, grzbiet brezentowy, miękki o szer. 4 cm, pionowa, wkładka wewnętrzna umożliwiająca swobodne włożenie dokumentów posiadająca 4 otwory. - szt Teczka do archiwizacji A-4 w twardej oprawie, grzbiet brezentowy, miękki o szer. 3 cm, pionowa, wkładka wewnętrzna umożliwiająca swobodne włożenie dokumentów posiadająca 4 otwory.- szt Teczka do archiwizacji A-4 w twardej oprawie, grzbiet brezentowy, miękki o szer. 2 cm, pionowa, wkładka wewnętrzna umożliwiająca swobodne włożenie dokumentów posiadająca 4 otwory. - szt Teczka do archiwizacji A-4 w twardej oprawie, grzbiet brezentowy, miękki o szer. 1 cm, pionowa, wkładka wewnętrzna umożliwiająca swobodne włożenie dokumentów posiadająca 4 otwory.- szt Teczka do archiwizacji A-4 w twardej oprawie, grzbiet brezentowy, miękki o szer. 4 cm, pozioma, wkładka wewnętrzna umożliwiająca swobodne włożenie dokumentów posiadająca 3 otwory.- szt Teczka do archiwizacji A-4 w twardej oprawie, grzbiet brezentowy, miękki o szer. 2 cm, pozioma, wkładka wewnętrzna umożliwiająca swobodne włożenie dokumentów posiadająca 3 otwory. - szt Teczka do archiwizacji A-4 w twardej oprawie, grzbiet brezentowy, miękki o szer. 1 cm, pozioma, wkładka wewnętrzna umożliwiająca swobodne włożenie dokumentów posiadającą 3 otwory.- szt Teczka do podpisu, grzbiet harmonijkowy A-4, 20 przegródek.- szt.56 PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 62

15 252.Teczka skrzydłowa na rzep A-4, dwustronnie barwiona, laminowana, kolor niebieski. - szt Teczka wiązana PCV przeźroczysta przednia okładka, tylna kolorowa na dokumenty A-4 kolor niebieski.- szt Teczka wiązana, wykonana z kartonu o grubości 250 g/m2, kolor biały, na dokumenty formatu A4.- szt Teczka z gumką, wykonana z kartonu o grubości 250 g/m2, kolor biały, na dokumenty formatu A4. - szt Teczka kartonowa z gumką, A-4 dwustronnie lakierowana, kolor, powlekana polipropylenem szerokość grzbietu 10 mm - szt Teczka kartonowa z gumką, A-4 dwustronnie lakierowana, kolor, powlekana polipropylenem szerokość grzbietu 30 mm - szt Tusz do stempli - czerwony, Horse lub równoważny poj. 30 ml. - szt Temperówka metalowa. - szt Temperówka z pojemnikiem, dwa otwory na ołówki. - szt Tusz do stempli - czarny, Horse lub równoważny poj. 30 ml. - szt Tusz do stempli - niebieski, Horse lub równoważny poj. 30 ml. - szt Tusz do stempli - zielony, Horse lub równoważny poj. 30 ml. - szt Wąsy do skoroszytów. - op./ Wąsy do spinania akt Rado Tric lub równoważne. - op./ Wkład do długopisu S.A. 7CN czarny lub równoważny.- szt Wkład do długopisu S.A. 7CN czerwony lub równoważny. - szt Wkład do długopisu S.A. 7CN niebieski lub równoważny. - szt Wkład do długopisu wymazywalnego Replay Max lub równoważny, grubość linii pisania 0,4 mm, kolor tuszu niebieski. - szt Wkład do długopisu żelowego Pentel lub równoważny grubość linii pisania 0,5mm lub 0,7mm kolor niebieski.- szt Wkład do długopisu żelowego Pentel lub równoważny grubość linii pisania 0,5mm lub 0,7mm kolor czerwony. - szt Wkład do długopisu żelowego Pentel lub równoważny grubość linii pisania 0,5mm lub 0,7mm kolor czarny.- szt Wkłady do długopisów Zenith lub równoważny, metalowe, kolor czarny. - szt Wkłady do długopisów Zenith lub równoważny, metalowe, kolor czerwony. - szt Wkłady do długopisów Zenith lub równoważny, metalowe, kolor niebieski. - szt Zakreślacz BOSS lub równoważny 4 kolorowy, fluoroscencyjny. - kpl Zszywki do zszywacza LEITZ TYP 5592 K-8 lub równoważne - op./ Zszywki do zszywacza LEITZ TYP 5591 K-6 lub równoważne op./ Zszywki do zszywacza LEITZ TYP 5551 lub równoważne op (5 x 210 szt.) ilość zszywanych kart 55/5,5 op./ Zszywki do zszywacza LEITZ TYP 5551 lub równoważne op (5 x 210 szt.) ilość zszywanych kart 80/8 - op./ Zszywki stalowe 24/6 Rapid lub równoważne do zszywania dokumentów, zaostrzone końce zszywek. - op./ Zszywki do zszywaczy rozmiar op./ Zszywki do zszywaczy rozmiar 23/6. - op./ Zszywki do zszywaczy rozmiar 23/8. - op./ Zszywki do zszywaczy rozmiar 23/10. - op./ Zszywki do zszywaczy rozmiar 23/13.- op./ Zszywki do zszywacza tapicerskiego 12 mm. - op./ Zeszyt A-4/96 miękka oprawa, kratka. - szt.75 PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 62

16 289.Zeszyt A-4/160 twarda oprawa, kratka. - szt Zeszyt A-5/96 miękka oprawa, kratka. - szt Zeszyt A-5/96 twarda oprawa, kratka. - szt Zeszyt A-5/60 miękka oprawa, kratka. - szt Zmywacz do foliopisów permanentnych i olejowych UCHIDA lub równoważny. - op./ Zszywacz Leitz lub równoważny, wyposażony w jednorazowe, wymienne kasetki. W komplecie 4 kasetki zszywek, zszywa do 80 kartek, głębokość wsuwania kartek minimum 40 mm. - szt Zszywacz biurowy, ( Rexel, Sax Leitz) lub równoważny, możliwość zszycia 20 kartek, na zszywki 10.-szt Zszywacz tapicerski, pistoletowy, metalowy do zszywek 12/14 mm. - szt Zszywacz biurowy Leitz do zszywek 24/6 lub równoważny, zszywający minimum kartek. Obudowa stalowa, podstawa z twardego tworzywa, gumowa podkładka.- szt.200 Zad 4 1.Urządzenie do niszczenia płyt CD - szt.1 2.Niszczarki dokumentów - V Stopień tajności.- szt.5 3.Niszczarki dokumentów - IV Stopień tajności. - szt.5 4.Laminator biurowy A4/A3 - szt.2 5.Bindownica. Osobna dźwignia do otwierania grzbietów, możliwość wyłączania dowolnych noży dziurkujących, czytelny wskaźnik do pomiaru zalecanej grubości grzbietu, regulator szerokości marginesu dziurkowania 3-6 mm. - szt.2 6.Gilotyna do papieru max wymiary blatu 245 x 335 mm. Długość krawędzi cięcia 320 mm.- szt.2 7.Uchwyt na dokumenty mocowany do biurka. O parametrach nie gorszych niż: Kolor - dowolny, Mocowany do biurka, regulacja ustawienia wysokości - pochylenia, specjalna linijka ułatwiająca korzystanie z dokumentów, klips przytrzymujący dokumenty, utrzymuje dokumenty o grubości do 20 kartek. - szt.6 8.Ergonomiczna chłodząca podstawka pod laptopa. O parametrach nie gorszych niż: Do laptopów 15,6" koloru dowolnego, Regulowana wysokość podstawki (kat nachylenia, co najmniej 4 stopniowy), podstawa zapobiegająca przesuwaniu się podstawki po powierzchni biurka - anty poślizgowa, odporna na zabrudzenia, łatwa w utrzymaniu czystości (łatwa do czyszczenia), bardzo dobra wentylacja, do pracy przy biurku i w podróży. - szt.20 9.Podnóżek - o parametrach nie gorszych niż: Koloru dowolnego, regulacja wysokości, regulacja kąta nachylenia nie mniej niż 0-15 stopni, powierzchnia podnóżka nie może być śliska, podstawa podnóżka zapobiegająca przesuwaniu po podłodze podczas użytkowania.- szt.15 Zad 5 1.Hologram na przepustki wg. Wzoru. - szt Nalepka zabezpieczająca z folii srebrnej, dwuwarstwowej VOID. szt Kasetka do kluczy, o wymiarach 30x50x130 mm, wykonana z aluminium. - szt83 4.Kasetka do kluczy, o wymiarach 20x60x40 mm, wykonana z aluminium. - szt10 5.Kasetka do kluczy, o wymiarach 155x60x40 mm, wykonana z aluminium. - szt.10 6.Deska z klipsem -teczka do pisania z dwoma sztywnymi okładkami oraz z mechanizmem zaciskowym do 100 kart papieru. Posiada kieszeń na wewnętrznej stronie okładki oraz uchwyt na długopis. - szt.50 7.Deska z klipsem -teczka do pisania z jedną sztywną podkładką oraz z mechanizmem zaciskowym do 100 kart papieru. - szt.30 8.Etui na przepustki, wykonane z twardego tworzywa PCV pozwalające włożyć kartę magnetyczną o wymiarach szer. 88 mm wys. 53,8 mm, etui o wymiarach 89 mm x 56 mm i szer. Szczeliny 3 mm. Posiadające zapięcie żabkę pozwalające przypiąć etui do kieszeni munduru oraz ze smyczą stanowiące komplet. szt Listwa do oprawiania map (plansz) mb Szuflada plastikowa A-4 na dokumenty, wykonana z mocnego plastiku o wym. 340x252x67 - szt Zestaw do plombowania drzwi, wykonany z aluminium i łączony zamkniętym profilem z poniklowanego drutu. - kpl Pistolet klejowy na wkłady klejowe o średnicy 10/12 mm. - szt.9 PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 62

17 13.Zawieszki do kluczy z twardego PCV. Posiadają papierową wkładkę do naniesienia oznaczenia oraz kółeczko do wygodnego przymocowania kluczy.- szt Pudło archiwizacyjne na segregatory otwierane z przodu A-4 - szt Tablica korkowa 60x90 cm w drewnianej oprawie. - szt Tablica korkowa 90x120 cm w drewnianej oprawie. - szt Tablica magnetyczna stojąca 100x65 cm. - szt.5 18.Tablica suchościeralno - magnetyczna w ramie drewnianej 120 x 80 cm szt.2 19.Tablica suchościeralno - magnetyczna w ramie drewnianej 80 x 60 cm - szt.3 Zadanie nr 6 1.Papier Xero A4 80g/m2. Gramatura 80g/m², białość CIE 166, grubość 108 (+/- 3) mikronów, wilgotność 3,8-5,0%, bezpyłowy, odchlorowany, do dwustronnego kopiowania, nieprzezroczystość > 90%, opakowanie 1 ryza = 500 ark ryz 2.Papier Xero A3 80g/m2. Gramatura 80g/m², białość CIE 166, grubość 108 (+/- 3) mikronów, wilgotność 3,8-5,0%, bezpyłowy, odchlorowany, do dwustronnego kopiowania, nieprzezroczystość > 90%, opakowanie 1 ryza = 500 ark ryz 3.Papier składanka A4 240x12" 1+1. Gramatura warstw standardowa (pierwsza warstwa 56g/m2, środkowe warstwy 54g/m2, ostatnia 57g/m2), kolejne warstwy kolorowe bez napisu kopia, nadruk oryginał/kopia, opakowanie 900 stron. - op.15 4.Papier składanka A4 240x12" 1+2. Gramatura warstw standardowa (pierwsza warstwa 56g/m2, środkowe warstwy 54g/m2, ostatnia 57g/m2), kolejne warstwy kolorowe bez napisu kopia, opakowanie 600 stron.- op.20 5.Papier składanka A4 240x12" 1+3. Gramatura warstw standardowa (pierwsza warstwa 56g/m2, środkowe warstwy 54g/m2, ostatnia 57g/m2), kolejne warstwy kolorowe bez napisu kopia, opakowanie 450 stron.- op Papier składanka A4 240x12" 1+4. Gramatura warstw standardowa (pierwsza warstwa 56g/m2, środkowe warstwy 54g/m2, ostatnia 57g/m2), kolejne warstwy kolorowe bez napisu kopia, opakowanie 350 stron. - op.25 7.Papier fotograficzny, błyszczący, szybkoschnący, wodoodporny, format A4, gramatura 230g/m2 przeznaczony do drukarek atramentowych, opakowanie 20 kartek. - op./ Papier do plotera Epson Stylus Proo 9700 mat 44"x40m, 120g/m2 lub równoważny. - szt.5 9.Papier do plotera Epson Stylus Proo 9700 mat 44"x30,5m, 189g/m2 lub równoważny. - szt.5 10.Papier do plotera Epson Stylus Proo 9700 mat 44"x30,5m, 250g/m3 lub równoważny. - szt.3 11.Papier do plotera Epson Stylus Proo 9700 mat 44"x30,5m, 260g/m4 lub równoważny. - szt.3 12.Papier do plotera Epson Stylus Proo 9700 mat 44"x15m, 330g/m2 lub równoważny. - szt.3 13.Papier do plotera w rolce 1067 mm; 90 gr - matowy. - szt.3 14.Papier do plotera w rolce 1067 mm; 90 gr - błyszczący. - szt.3 15.Papier do plotera w rolce 1067 mm; 120gr - matowy. - szt.3 16.Papier do plotera w rolce 1067 mm; 120gr - błyszczący. - szt.3 17.Samoprzylepna folia do plotera Epson Stylus Pro 9700 lub równoważny. Folia o grubości 0,75 mm doskonale nadająca się do obróbki na ploterach tnących. Można ją stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Rolka 44" x 50 m. - szt.1 Zadanie nr 7 1.barwnik do farb czarny (płyn) 40ml, firmy PIGMENT MIX lub równoważny - szt.2 2.barwnik do farb czerwony (płyn) 40ml, firmy PIGMENT MIX lub równoważny - szt.2 3.barwnik do farb niebieski (płyn) 40ml, firmy PIGMENT MIX lub równoważny - szt.2 4.barwnik do farb zielony(płyn) 40ml, firmy PIGMENT MIX lub równoważny - szt.2 5.barwnik do farb żółty (płyn), 40ml, firmy PIGMENT MIX lub równoważny - szt.2 6.bezbarwne medium do tkanin do decoupagu (płyn) 50ml, firmy RENESANS lub równoważne - szt.2 PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 17 / 62

18 7.blejtramy A-3, szer. 2 cm, firmy TALENS lub równoważne - szt.5 8.blejtramy A-2, szer. 2 cm, firmy TALENS lub równoważne - szt.5 9.blok papieru ryżowego 30 x 40cm, 50 arkuszy w bloku, do decoupage firmy RENESANS lub równoważny - 1 blok 10.bloki do malowania farbami akwarelowymi A-3 gęstość papieru 650 (250g/m2) - 5 bloków 11.brokat sypki kolorowy, min. 2 g, w torebce foliowej lub pojemniczku plastikowym - szt dziurkacz do papieru z wkładkami o różnych kształtach (otworki w kształcie np. kwiatków, zwierząt i in. wzory) - szt.2 13.farba do tkanin black (słoiczek) 50ml lub większy firmy TALENS lub równoważna - szt.5 14.farba do tkanin cyan blue (słoiczek) 50ml lub większy firmy TALENS lub równoważna - szt.5 15.farba do tkanin green (słoiczek) 50 ml lub większy firmy TALENS lub równoważna - szt.5 16.farba do tkanin red (słoiczek) 50 ml lub większy firmy TALENS lub równoważna - szt.5 17.farba do tkanin yellow (słoiczek) 50 ml lub większy firmy TALENS lub równoważna - szt.5 18.farba emulsyjna biała 10 litrów firmy DECORAL lub równoważna - szt.1 19.farba konturówka do witraży czarna- tubka 20 ml firmy TALENS lub równoważna - szt.2 20.farba konturówka do witraży miedziana - tubka 20 ml firmy TALENS lub równoważna - szt.2 21.farba konturówka do witraży srebrna-tubka 20 ml firmy TALENS lub równoważna - szt.2 22.farba konturówka do witraży złota-tubka 20 ml firmy TALENS lub równoważna - szt.2 23.farby akrylowe 15 kolorów (każdego koloru po 2 szt.) 75 ml firmy TALENS lub równoważne - szt farby akwarelowe artystyczne (suche) 18 szt. opak. firmy TALENS lub równoważne - kpl.2 25.farby akwarelowe kostka (suche) 12 szt. opak. firmy TALENS lub równoważne - kpl.2 26.farby witrażowe 6szt. opak firmy TALENS lub równoważne - kpl.3 27.fiksatywa do pasteli (spray) 400 ml, firmy TALENS lub równoważna - szt.3 28.folia miedziana 14 x 14 cm do decoupage 5 szt. opak, firmy RENESANS lub równoważna - op folia mleczna samoprzylepna matowa, ploterowa A-1, firmy ARACAL lub równoważna - szt folia samoprzylepna biała - matowa, ploterowa A-1 firmy ARACAL lub równoważna - szt folia samoprzylepna bordowa - matowa, ploterowa A-1 firmy ARACAL lub równoważna - szt folia samoprzylepna brązowa - matowa, ploterowa A-1 firmy ARACAL lub równoważna - szt folia samoprzylepna czarna- matowa, ploterowa A-1 firmy ARACAL lub równoważna - szt folia samoprzylepna czerwona- matowa, ploterowa A-1 firmy ARACAL lub równoważna - szt folia samoprzylepna granatowa - matowa, ploterowa A-1 firmy ARACAL lub równoważna - szt folia samoprzylepna niebieska- matowa, ploterowa A-1 firmy ARACAL lub równoważna - szt folia samoprzylepna oliwkowa matowa, ploterowa A-1 firmy ARACAL lub równoważna - szt folia samoprzylepna pomarańczowa matowa, ploterowa A-1 firmy ARACAL lub równoważna - szt folia samoprzylepna pryzmatyczna matowa, ploterowa A-1 firmy ARACAL lub równoważna - szt folia samoprzylepna srebrna matowa, ploterowa A-1 firmy ARACAL lub równoważna - szt folia samoprzylepna szara matowa, ploterowa A-1 firmy ARACAL lub równoważna - szt folia samoprzylepna zielona ciemna matowa, ploterowa A-1 firmy ARACAL lub równoważna - szt folia samoprzylepna zielona jasna matowa, ploterowa A-1 firmy ARACAL lub równoważna - szt folia samoprzylepna złota matowa, ploterowa A-1 firmy ARACAL lub równoważna - szt folia samoprzylepna żółta matowa, ploterowa A-1 firmy ARACAL lub równoważna - op folia srebrna 14x14 cm do decoupage 5 szt. /opak firmy RENESANS lub równoważna - op folia w rolce srebrna do decoupage firmy RENESANS lub równoważna - szt.2 48.folia w rolce złota do decoupage firmy RENESANS lub równoważna - szt.2 49.gąbki florystyczne (sześcian o wym.20x 15x 15cm) - szt.10 PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 18 / 62

19 50.gips biały modelowy GMB 5kg - szt.5 51.klej butapren- tubka 100 ml lub równoważny - szt.5 52.klej do decoupagu 100 ml firmy RENESANS lub równoważny - szt.5 53.klej do styropianu-tuba 200 ml, firmy SOUDAL lub równoważny - szt.3 54.klej do złoceń do decoupage 80 ml firmy RENESANS lub równoważny - szt.5 55.klej- wkłady do pistoletu (laska średnica 10mm długość 20 cm ) przezroczyste - szt kość introligatorska do precyzyjnego zaginania papieru (plastikowa, długość ok. 15 x 2 cm, płaski pasek plastiku ze szpicem) - szt.3 57.lakier spray bezbarwny 400 ml, firmy ALIGA lub równoważny - szt.3 58.lakier spray srebrny 400 ml, firma ALIGA lub równoważny - szt.3 59.lakier spray złoty 400 ml, firmy ALIGA lub równoważny - szt.3 60.lakier bezbarwny wodny (puszka) 1 l, firmy HERLAC lub równoważny - szt.3 61.lakier błyszczący do decoupagu-słoiczek 50 ml RENESANS lub równoważny - szt.5 62.lakier do złoceń do decoupage-słoiczek 100 ml firmy RENESANS lub równoważny - szt.5 63.lakier klej błyszczący do decoupagu - słoiczek 250 ml firmy RENESANS lub równoważny - szt lakier matowy do decoupagu - słoiczek 50 ml firmy RENESANS lub równoważny - szt.5 65.lakier super błyszczący do decoupagu - słoiczek 50 ml firmy RENESANS lub równoważny - szt.5 66.mała prasa do grafiki, średnica wałka 5 cm wymiary płyty odbitki 17x35 cm, napęd ręczny - szt.1 67.medium do spękań do decopagu - słoiczek 50 ml firmy RENESANS lub równoważny - szt.5 68.medium opóźniające wysychanie do decoupagu 50 ml. firmy RENESANS lub równoważny - szt.5 69.model-manekin malarski 30 cm postać ludzka męska, z ruchomymi przegubami - szt.1 70.obustronna tablica reklamowa A-1 (1000x 700 mm), aluminiowa, stojąca (daszek), stojak na plakaty reklamowe typu A, firmy NOBO lub równoważny - szt.1 71.olej do farb olejnych artystycznych - słoiczek 150 ml. - szt.5 72.papier akwarelowy - blok A-3, firmy CANSON lub równoważny 250 g, powierzchnia lekko fakturowana -szt.3 73.papier akwarelowy- blok A-2 firmy CANSON lub równoważny, 250 g, powierzchnia lekko fakturowana -szt.2 74.pasta sztukatorska imitująca marmur do decoupagu 50 ml firmy RENESANS lub równoważny - szt.2 75.patyna uniwersalna do spękań do decoupagu 50 ml firmy RENESANS lub równoważny - szt.5 76.pędzel wachlarzowy z włosia syntetycznego (nylonowego) z drewnianą rączką nr 2, firmy RENESANS lub równoważny - szt.2 77.pędzel artystyczny wachlarzowy z włosia syntetycznego z drewnianą rączką nr 4, firmy RENESANS lub równoważny - szt.2 78.pędzel artystyczny szczeciniak płaski prosty z drewniana rączką nr 22, firmy RENESANS lub równoważny - szt.3 79.pędzel szczeciniak płaski prosty, artystyczny z drewnianą rączką nr 18, firmy RENESANS lub równoważny - szt.3 80.pędzel szczeciniak płaski prosty, artystyczny z drewnianą rączką nr 12, firmy RENESANS lub równoważny - szt.3 81.pędzel szczeciniak płaski prosty, artystyczny z drewniana rączką nr 6 firmy RENESANS lub równoważny - szt.3 82.pędzel wachlarz z włosia syntetycznego, artystyczny z drewniana rączką nr 6 firmy RENESANS lub równoważny - szt.2 83.pędzel wachlarz z włosia syntetycznego, artystyczny z drewniana rączką nr 8 firmy RENESANS lub równoważny - szt.2 84.pędzel wachlarzowy szczeciniak, artystyczny z drewnianą rączką nr 3 firmy RENESANS lub równoważny - szt.2 85.pędzelek szczeciniak okrągły, artystyczny z drewnianą rączką nr 7, firmy RENESANS lub równoważny -szt.3 PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 19 / 62

20 86.pędzelek szczeciniak okrągły, artystyczny z drewnianą rączką nr 10, firmy RENESANS lub równoważny - szt.3 87.pędzelek szczeciniak okrągły, artystyczny z drewnianą rączką nr 12, firmy RENESANS lub równoważny - szt.3 88.plexi bezbarwna, grubość 3 mm (wym. 70x 100 cm) - szt płatki różnokolorowe do decoupage firmy RENESANS lub równoważny - op.2 90.płótno malarskie blok, 280g/m2, jednostronnie klejony, 10 arkuszy w bloku A-3, firmy popcanvas PAD lub równoważny - op.3 91.płótno malarskie blok, 280g/m2, jednostronnie klejony, 10 arkuszy w bloku A-4, firmy popcanvas PAD lub równoważny - op.5 92.płyn maskujący do akwareli 100 ml, firmy TALENS lub równoważny - szt.5 93.prasa do grafiki mniejsza, wielkość odbitki 15 x 20 cm, do prostych technik graficznych, naciskowa - szt.1 94.rozpuszczalnik do farb olejnych artystycznych (terpentyna) 250 ml firmy TALENS lub równoważny - szt rysik z metalowa rączką, krótki długość całkowita 13,5 cm - szt.4 96.samoutwardzalna masa modelarska terakota 500 g, firmy FIMOair NATURAL lub równoważny - szt serwetki papierowe stołowe dekoracyjne (różne motywy i wzory) - op szelak do decoupagu (emalia) 200 ml firmy RENESANS lub równoważny - szt.5 99.szlagmetal do decoupage antyczna miedź 14x14,( 25 płatków/op.) firmy RENESANS lub równoważny -op szlagmetal do decoupagu oksydowany 14 x 14, (25 płatków/ op.) firmy RENESANS lub równoważny -op szlagmetal do decoupagu złoto 14 x 14, (25 płatków/ op) firmy RENESANS lub równoważny - op szpachelki do farb olejnych 6 szt./opak, firmy LARGE LIQUITEX lub równoważne - kpl świece stołowe kręcone, czerwone, zielone, złote, żółte, granatowe, srebrne (każde opakowanie inny kolor) 6 szt./opak. - op taker (zszywacz tapicerski na zszywki o wymiarach miń 8 mm wys. 11 mm szer.) - szt taśma mocująca dwustronnie klejąca 25 mm - szt tiul dekoracyjny biały o wymiarach min. szer. 2m, długość 10m mb 107.tiul dekoracyjny czarny o wymiarach mim. szer. 2m, długość 10 m. 10mb 108.tiul dekoracyjny czerwony o wymiarach miń szer. 2m, długość 10 m. - 10mb 109.tusz do grafiki tuba biały 100 ml, firmy DALER ROWNEY lub równoważny - szt tusz do grafiki tuba czarny 100 ml, firmy DALER ROWNEY lub równoważny - szt tusz do grafiki tuba czerwony 100 ml, firmy DALER ROWNEY lub równoważny - szt tusz do grafiki tuba niebieski 100 ml, firmy DALER ROWNEY lub równoważny - szt tusz do grafiki tuba żółty 100 ml, firmy DALER ROWNEY lub równoważny - szt wałek gumowy 15 cm do grafiki z plastikową rączką - szt wałek gumowy twardy do grafiki 10 cm, z plastikową rączką - szt wałek gumowy twardy do grafiki 5 cm, z plastikową rączką - szt werniks do farb olejnych (spray) 400 ml, firmy TALENS lub równoważny - szt węgiel rysunkowy prasowany 2 szt./opak. - op wstążka ozdobna papierowa, szeroka 5 cm (różne kolory) miń długość 5m - szt zestaw do linorytu (6 dłutek, plastikowa obsadka, wałek do linorytu, 4 tusze do linorytu o poj. 22 ml, w kolorach czarny, niebieski, żółty, czerwony, metalowa szpachelka, płyta do linorytu o wym. 15x 20 cm, plastikowe korytko) kpl komplet narzędzi - zestaw młodego technika - majsterkowicza, walizka z narzędziami małego majsterkowicz (młotek, piła, obcęgi, gwoździe, klucze płaski i nasadowe, poziomica, miarka, śrubokręty, obcęgi)- kpl.2 PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 20 / 62

Zestawienie zbiorcze MATERIAŁY BIUROWE

Zestawienie zbiorcze MATERIAŁY BIUROWE Zestawienie zbiorcze MATERIAŁY BIUROWE L.p. Towar Jednostka miary 1 Klej brokatowy brokat, 6 kolorów w tubkach po 10 ml 2 3 4 Antyrama ze szkła format A-3, wymiar 29,7x42 cm, plecy wykonane z płyty HDF

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych (w tym materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 1. Notes kostka kolorowa 8,5x8,5 x500 klejona z jednego boku. 2. Blok biurowy z kolorową okładką. Format A4, 100 kartek.

Załącznik nr 2. 1. Notes kostka kolorowa 8,5x8,5 x500 klejona z jednego boku. 2. Blok biurowy z kolorową okładką. Format A4, 100 kartek. . (pieczątka firmowa) FORMULARZ CENOWY na dostawę artykułów: biurowych, eksploatacyjnych, plastycznych, artystycznych i krawieckich. dla Domu Pomocy Społecznej Borówek. 1) Artykuły biurowe kod CPV: 22000000-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP 275/055/D/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 2. Cena jednostkowa brutto. Wartość brutto ogółem. Cena jednostkowa netto. Wartość netto ogółem.

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 2. Cena jednostkowa brutto. Wartość brutto ogółem. Cena jednostkowa netto. Wartość netto ogółem. LP artykułu j.m Ilość 1. Blok Makulaturowy A5 100 kartkowy klejony od góry w kratkę szt 230 Bloczek samoprzylepny, kolor żółty, ilość kartek 100, wym. 38x51 z możliwością 2. wielokrotnego przyklejania

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2: Dostawa materiałów eksploatacyjnych. cena. lp Nazwa Jednostka sprzedaży Opis. wartość brutto. jednostkowa.

Formularz cenowy Pakiet nr 2: Dostawa materiałów eksploatacyjnych. cena. lp Nazwa Jednostka sprzedaży Opis. wartość brutto. jednostkowa. Formularz cenowy Pakiet nr 2: Dostawa materiałów eksploatacyjnych lp Nazwa Jednostka sprzedaży Opis 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 1 16 17 18 19 21 Cienkopis Długopis żelowy Długopis Pióro kulkowe Foliopis

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie Świetlica Jutrzenka

Zapytanie o cenę na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie Świetlica Jutrzenka ZAPYTANIE O CENĘ na materiały biurowe oraz artykuły szkolne na 2015 rok do Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie Świetlica Jutrzenka opracowane na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM.... Zbigniew Zieliński. Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM.... Zbigniew Zieliński. Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia OR.272.01.02.2013 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa niżej opisanych materiałów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz artykułów biurowych na rok 2013.

Szczegółowy wykaz artykułów biurowych na rok 2013. Szczegółowy wykaz artykułów biurowych na rok 2013. Cienkopis - czarny Materiały biurowe Opis materiału Jedn. miary Ilość ogółem STABILO; plastykowa końcówka oprawiona w metal; wentylowana skuwka; tusz

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat M. Łomża Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży (ŁCRE) Adres: ul. Polna 16, 18-400 Łomża Tel/Fax 86 218 05 44

Zamawiający: Powiat M. Łomża Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży (ŁCRE) Adres: ul. Polna 16, 18-400 Łomża Tel/Fax 86 218 05 44 Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę materiałów piśmienniczych i biurowych na potrzeby realizowanego projektu: Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) 634-012-60-16

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) 634-012-60-16 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zestaw HAN ibox Mercedes w Twoim biurze

Zestaw HAN ibox Mercedes w Twoim biurze GALANTERIA BIUROWA spis działu ZSZYWACZE 91-96 AKCESORIA STEMPLARSKIE 107 ZSZYWKI 96, 97 DZIURKACZE 97-100 NOŻYCZKI 101 NOŻE BIUROWE 102 DROBNA GALANTERIA BIUROWA 103 KLEJE BIUROWE 10 TAŚMY BIUROWE, SAMOPRZYLEPNE,

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. tel.: (+48 22) 340 19 22, faks: (+48 22) 340 10 65 Warszawa, 14 lipca 2015r. DZ/173/2015/W Dotyczy: postępowania o udzielenie wspólnego sektorowego

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Znak sprawy: OK.042.5.7.2013 Dotyczy projektu pn.: Ciekawi ŚWIATA, NR UMOWY: POKL.09.01.02-28-048/13 Morąg, dnia 19.09.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W związku z przystąpieniem do realizacji

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo