fx innv: proszę wypełnić załącznik A.III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "fx innv: proszę wypełnić załącznik A.III"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) Informacje i formularze on-line: littp://simap.eu.int OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZAMÓWIENIA SEKTOROWE SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Adres pocztowy: ul. Węglowa 5 Miejscowość: Bełchatów Kod pocztowy: Kraj: PL Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Damian Kowalski Faks: Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Dostęp elektroniczny do informacji (URL): Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: i liak podano wyżej dla punktu kontaktowego X innv: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: I liak podano wyżej dla punktu kontaktowego X inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w? postępowaniu należy przesyłać na adres: i liak podano wyżej dla punktu kontaktow ego fx innv: proszę wypełnić załącznik A.III 1.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

2 X Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej x sektor elektroenergetyczny 3] Sektor wodny lusługi pocztowe lushisi kolejowe I poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej [ imiejski transport kolejowy, tramwajowy.trolejbusowy [X] Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw sta tych Inne: lub autobusowy ^Działalność dotycząca portów wodnych [^Działalność dotycząca portów lotniczych 1.3) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W IMIENIU INNYCH PODMIOTÓW ZAMAWIAJĄCYCH Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających I Itak [x1nie

3 ZAŁĄCZNIKA DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE Oficjalna nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Adres pocztowy: Rogowiec, ul. Św. Barbary 3. skr. pocztowa 100 Miejscowość: Bełchatów Kod pocztowy: Kraj: PL Punkt kontaktowy: Teł.: Osoba do kontaktów: Damian Kowalski Faks: Adres intemetowy(url): II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW) Oficjalna nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Adres pocztowy: Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, skr. pocztowa 100 Miejscowość: Bełchatów Kod pocztowy: Kraj: PL Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Damian Kowalski Faks: Adres internetowy (URL): III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY /WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4 Oficjalna nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Adres pocztowy: Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, skr. pocztowa 100; pokój 706 Miejscowość: Bełchatów Kod pocztowy: Kraj: PL Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Faks: Adres internetowy (URL):

5 SEKCJA 0: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II. 1) OPIS n.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Zakup usługi nakładania powłok poliuretanowych na płaszcze krążników. II. 1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącznie jedną kategorię - roboty budowlane, dostany lub usługi - która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane 1 Ib) Dostawy f^lcl Usługi 1 1 Wykonanie QZaprojektowanie i wykonanie [ I Wykonanie, za pomocą dowolnych środków', obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez podmiot zamawiający 1 1 Kupno 1 1 Dzierżawa llnaiem 1 1 Leasing I jpojączenie powyższych fonn Kategoria usługi: nr 1 (wprzypadku usług kategorii 1-27 zob. załączniki XVIIA i X\1IB dyrektywy 2004/17/WE) Główne miejsce świadczenia usług PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Kod NUTS II. 1.3) Ogłoszenie dotyczy [x1zamówienia publicznego 1 Utworzenia Dynamicznego Systemu Zakupów (DSZ) 1 1 Zawarcia umowy ramowej II. 1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) 1 lumowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba lub, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej 1 lumowa ramowa z jednym wykonawcą Okres obowiązywania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach:

6 Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (podać wyłącznie dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: lub Zakres: między a Waluta: Częstotliwość zamówień, które mają być udzielane (jeżeli jest znana): n.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Zamówienie dotyczy zakupu usługi nakładania powłok poliuretanowych na płaszcze krążników do przenośników taśmowych dla potrzeb górnictwa węgla brunatnego. II. 1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Przedmioty dodatkowe II. 1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) fx]tak Inie II.1.8) Podział na części (dla przedstawienia poszczególnych części zamówienia należy wypełnić załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) tak [Xjnie Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): 1 [tylko jednej części 1 Ijednej lub więcej części 1 [wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych 1 Itak [x nie II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wartość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) powyżej ,00 ElllO Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta: PLN lub Zakres: między a Waluta: n.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) I Itak 1X nie

7 Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) 11,2.3) Informacje o wznowieniach (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu Otak 0 nie Liczba możliwych okresów odnawiania zamówienia (jeżeli dotyczy): hib Zakres: między a Jeżeli są znane, w przypadku odnawialnych zamówień, szacunkowe ramy czasowe publikacji zaproszeń do ubiegania się o zamówienie: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: 12 lub dniach: lub Rozpoczęcie Zakończenie (od udzielenia zamówienia)

8 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.l) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III. 1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium, które należy wnieść przed upływem terminu składnia ofert. Wysokość wadium wynosi: ,00 PLN. Wykonawca, którego ofertę wybrano zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % jej wartości brutto. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Płatność będzie dokonana przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest dostawa pojedynczej partii powleczonych płaszczy krążników i podpisany obustronnie dowód WZ. III. 1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie (Jeżeli dotyczy) III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia (jeżeli dotyczy) I Jeżeli tak, opis szczególnych warunków: Itak X nie III.2) WARUNKI UDZIAŁU m.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego łub handlowego

9 Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Zgodnie z Ustawą, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art, 24 Ustawy, 2.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, metodą potwierdza/nie potwierdza 1) oświadczenie na potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy. 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ait. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofeit, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, 4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane pimvern zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziahi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwohiienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7) aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 8) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (na podstawie art. 26 ust. 2d Ustawy- w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum): 1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 składa odrębnie każdy z Wykonawców lub ustanowiony przez Wykonawców^ pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu, 2) dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3-7, składa odrębnie każdy z Wykonawców, 3) dokument lub informację, o którym mowa w ust. 2 pkt 8 składa odrębnie każdy z Wykonawców lub ustanowiony przez Wykonawców pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu. 4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

10 terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2: 1) pkt 3 5 i pkt 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) pkt 6 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym okr eśla się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. ni.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy): Zgodnie z Ustawą, o udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, kótrzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. III.2.3) Zdolność techniczna

11 Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy): 1. Zgodnie z Ustawą, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym: zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi nakładania powłok poliuretanowych na płaszcze krążników do przenośników taśmowych dla potrzeb górnictwa węgla brunatnego o łącznej wartości powyżej zł netto, 2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien przedłożyć wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usług zgodnie z ust. 1 pkt 1 z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączą dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) dokumenty, o któiym mowa w ust. 2 składa ustanowiony przez Wykonawców pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu albo jeden, kilku lub wszyscy Wykonawcy. IH.2.4) Zamówienia zastrzeżone I Izamówienie iest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej [^Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej in.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI IH.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu I Itak fx]nie Jeżeli tak, odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: IH.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi Otak [x1nie

12 SEKCJA IV: PROCEDURA IV. 1) RODZAJ PROCEDURY IV. 1.1) Rodzaj procedury [FI Otwarta O Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani )tak [nie Jeżeli tak, proszę podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców wpkt VL3) Informacje Dodatkowe 1 ~i Ograniczona IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pola) fx]nainiższa cena lub I IOferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów I [kryteria określone poniżej (kiyteńa udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najnmiej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) I Ikryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji Kryteria Waga IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna [x]tak [""lnie

13 Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) 1. Prowadzący postępowanie po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona, jeżeli zostaną złożone co najmniej 3 oferty nie podlegające odrzuceniu. Kryterium oceny ofert jest cena. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena netto. 2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w tym wymagania techniczne. Aukcja jest jednoetapowa. Podstawowy Czas Trwania Aukcji Elektronicznej wynosić będzie 20 minut. Zamknięcie aukcji elektronicznej nastąpi w chwili upływu Podstawowego Czasu Trwania Aukcji Elektronicznej pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie. Jeśli w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji elektronicznej zostanie złożona nowa oferta aukcja zostanie automatycznie przedłużona od momentu złożenia nowej oferty o 5 minut plus liczba sekund dopełniająca rozpoczętą minutę, o ile nie zostanie złożona kolejna, przedłużająca ją oferta. Po zalogowaniu za pośrednictwem strony internetowej do systemu aukcyjnego przy użyciu otrzymanego loginu i hasła, wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania aukcji wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Oferty składne przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Aukcja elektroniczna odbywać się będzie według reguły zniżkowej aukcji angielskiej, co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona niższa od aktualnie najniższej oferty. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie oferty cenowej. W toku aukcji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty' i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu, otrzymają drogą elektroniczną na adres podany w formularzu oferty zaproszenie, regulamin aukcji, instrukcje systemu aukcyjnego w postaci Podręcznika Uczestnika Systemu Aukcyjnego" oraz login i hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO AUKCJI WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ PODRĘCZNIKA UCZESTNIKA SYSTEMU AUKCYJNEGO". Udział w aukcji elektronicznej wymaga posiadania urządzeń informatycznych spełniających następujące wymagania techniczne: 1) Komputer klasy PC Pentium z systemem Microsoft Windows, 2) Szerokopasmowy dostęp do Internetu (np. DSL, Neostrada,), 3) Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej lub Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej, 4) Włączona obsługa skryptów i cookies (domyślnie), Ponadto wykonawca musi dysponować urządzeniami technicznymi służącymi do obsługi podpisu elektronicznego. W przypadku awarii systemu aukcyjnego Operator Aukcji ma prawo wstrzymać aukcję. Niezwłocznie po usunięciu awarii Zamawiający informuje o terminie wznowienia aukcji wszystkich Wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji na adresy podany w formularzu oferty.

14 IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający (jeżeli do tyczy) F Z ff Z U/Z P/1316/2013; lir referencyjny SWPP: GEK/KWB/4077/2013 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia I Itak fx nie Jeżeli tak, Numer ogłoszenia w Dz.U.: I IOkresowe ogłoszenie informacyjne [^Ogłoszenie o profilu nabywcy z dnia IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem DSZ) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów :00 Dokumenty odpłatne Otak (X) nie Jeżeli tak, cena (podać wyłącznie dane liczbowe): Warunki i sposób płatności: Waluta: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Dowolny język urzędowy UE I Itak fx1nie ES Des DDA DDE DET DEL DEN DFR DIT QLV QLT DHU DMT DNL [X]PL DPT SK DSL Dn Dsv Inne: IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedwa otwarta) Do: LUB Okres w miesiącach: i/lub dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

15 rv.3.7) Warunki otwierania ofert Data: (dd/imii/itit) Godzina: :30 Miejsce (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Osoba do kontaktów: Adres pocztowy: ul. Św. Barbary 3, Kod pocztowy: Miejscowość: Rogowiec Kraj: Opis: Budynek Dyrekcji sala 610 Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) I Itak [XJ nie

16 SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI. 1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) Dtak [x]nie Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Otak [x]nie Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/'lub programów:

17 V1.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) 1. Z zastrzeżeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego zamówienia, w tym również treść i warunki umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówinia, udostępnione osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron, przy czym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (umowy) Spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kaptałowego. 2. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. - podmiot dominujący w stosunku do Zamawiającego - statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polską Grupę Energetyczną SA. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (art. 26 ust. 2b Ustawy). Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.zarnawiający może żądać ponadto by, w celu umożliwienia oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami umych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca przedstawił dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposobu wykorzystania zasobów limego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotów^ na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty' te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca ma obowiązek przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 2) - 7) Sekcja III Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) zobowiązani są dołączyć do oferty także dokument /pełnomocnictwo/ ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wyboru ich ofert, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

18 VL4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: PL Tel.: Adres internetowy (URL): Faks: Organ odpowiedzialny za proceduiy mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj: Tel.: Adres interaetowy(url): Faks: VI.4,2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VIA.2 LUB Jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3) Dokładne infonnacje na temat tenninów składania odwołań: YI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać infonnacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odowłacza Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: PL

19 Tel.: Adres internetowy (URL): Faks: V1.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

Tel.: +48 447374409. Faks:

Tel.: +48 447374409. Faks: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Miejscowość: Bełchatów Kod pocztowy: 97-400

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Miejscowość: Bełchatów Kod pocztowy: 97-400 1/ 24 ENOTICES_BoleslawS - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 20 ENOTICES_mariuszp - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026 1/ 12 ENOTICES_WODA 26/04/2011- ID:2011-058145 Formularz standardowy 5 PL Dostawa fabrycz nowego samochodu osobowego z możliwością przewożenia 7 osób łącz z kierowcą UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:305693-2014:text:pl:html Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 100-174331. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 100-174331. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:174331-2014:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 100-174331 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo