INTERRIM FINANCIAL REPORT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERRIM FINANCIAL REPORT"

Transkrypt

1 Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine Tytuł projektu parasolowego - zgodnie z umową grantową Title of the umbrella project Project :... Numer umowy grantowej IPBU XX-XXX/12-00 oraz ostatniego addendum, np. IPBU XX-XXX/12-01 INTERRIM FINANCIAL REPORT Report : IPBU XX-XXX/12-01/R numer pierwszego raportu finansowego, IPBU XX-XXX/12-02/R numer drugiego raportu finansowego, etc. Okres raportowania Np. Pierwszy Interim Report obejmuje okres od 15/01/2014 do 14/01/2015, zatem drugi Interim Report obejmie okres od 15/01/2015 do 14/07/2015. Ostatni raport w projekcie będzie złożony na formularzu Final Report i obejmie okres od 15/07/2015 do daty zakończenia projektu. Reporting period: dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy

2 Nota Bene The beneficiary alone is responsible for the correctness of the financial information provided in these tables. Please, fill in carefully all financial report sheets presented in this document. As a rule, the JMA/JTS will require a consolidated information for the whole Action implementation from the Beneficiary. That is why it is strongly recommended to inform all project partners on reporting requirements, establish terms of reporting process in the "Beneficiary-Partner" level in order to prevent the appearance of any foreseen obstacles for Beneficiary's timely reporting. Interim Report & Final Report Expenses: for each currency in which the budget has been implemented during the specific reporting period (including the where the exchange Fx rate into will be = 1 ) the report will: have a set of three columns (numbers of units, total cost in FX, total cost in ) so per each currency a set of three columns will be inserted establish the exchange rates (local currency > ) to be used by having, for the period, the simple arithmetical average of the InforEuro exchange rate (i.e. sum the exchange rates of the months of the reporting period and divide the sum by the number of months) To ease the preparation of the reports, indications are provided on the relevant columns, FX= foreign currency InforEuro is freely available at: The sheet "sources of funding" should be included in all reports Forecast timetable of Action payments (A-4): The Contracting Authority may request this forecast, for information purposes only: it allows the follow-up by operational and financial services. It concerns forecast and also allows to observe adaptation capacity in revising forecast and its implementation. ROUNDINGS Figures have to be rounded to the nearest euro cent (if third decimal place figure is 5 or more it have to be rounded up, if less than 5 - rounded down) November 2010 PBU_ Interim_report_FIN_Measure_3.2._instrukcja_PLINFORMATION 2

3 W Aneksie A1 należy przedstawić wskaźniki rezultatów (Estimated results) obrazujące postęp w realizacji projektu, zgodnie z danymi z matrycy logicznej zamieszczonej w części 13. Aneksu I do umowy grantowej. Należy zamieścić listę wszystkich wskaźników rezultatów przedstawionych w matrycy logicznej i dotyczących poziomu zarządzania oraz objętych raportem mikroprojektów, bez względu na to, czy w okresie raportowania dany wskaźnik został osiągnięty. Należy zaznaczyć, czy wskaźnik dotyczy poziomu zarządzania projektem parasolowym (UP), czy mikroprojektu (MP1, MP2, etc.). # Przykłady: Project indicator* Name of the Beneficiary: Project : Title of the project: Reporting period: Indicator unit Annex A-1 Action indicators Value of indicator, described in contract Value of indicator, achieved in reporting period Value of indicator achieved from the Action beginning % - indicator progress (5/3 * 100 %) Oficjalna nazwa Partnera Wiodącego projektu parasolowego jak w umowie grantowej Numer projektu parasolowego: IPBU XX-XXX/12 Tytuł projektu parasolowego jak w umowie grantowej 1. UP Number of project teams appointed for management of the umbrella project Project team % Okres raportowania - jak na stronie tytułowej 2. UP Number of conferences Conference % 3. UP Number of articles in local press regarding the project Article % 4. MP1 Number of seminars for mountain Seminar guides % 5. MP1 Number of participants of the seminars for mountain guides Participant % Comments 2) Non-quantitative indicators: Należy opisać rezultaty niepoliczalne, wymienione w matrycy logicznej/opisie projektu (Aneks I do umowy grantowej) 3) comments on Action impact Należy opisać wpływ zrealizowanych działań, osiągniętych rezultatów na rozwój współpracy transgranicznej, rozwiązanie problemów grupy docelowej, rozwój regionów itp. Date: Data podpisania raportu przez osobę/osoby upoważnione * Please, fill in there all indicators mentioned in your logical framework Podpis/y osoby/osób, które podpisały umowę grantową albo osoby posiadającej stosowne upoważnienie, które należy dostarczyć do WST najpóźniej wraz z niniejszym raportem. Pieczęć imienna i pieczęć jednostki.

4 Name of the Beneficiary: Project : Title of the project: Reporting period: Wartości wskazujemy łącznie dla projektu parasolowego jako całości (np.wkład własny wszystkich partnerów 10%, dofinansowanie 90%, kwota całkowita wydatków 100%) Annex A-2 Sources of funding Amount incurred in the reporting period (EUR) Cumulated costs (before current report) Cumulated costs (from start of implementation to present report included) Declared amount for the project (EUR) Progress indicator, % (a) (b) (c)=a+b (d) (e) = c/d*100% Declared amount (%) Pierwsze 4 linie należy wypełnić tak samo, jak w Aneksie A-1. Wartości procentowe wskazane w budżecie projektu (załącznik do umowy grantowej) 1 Applicant's financial contribution 2 Commission/EDF contribution sought in this application 3 Contribution(s) from other European Institutions or EU Member States Name Conditions 4 Contributions from other organisations: Name Conditions Kwoty wydatków poniesionych w okresie objętym raportem Kwoty wydatków poniesionych przed okresem objętym raportem Suma wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do końca okresu objętego raportem (suma dwóch poprzednich komórek w tym samym wierszu) Kwoty wskazane w budżecie projektu (załącznik do umowy grantowej) Wskaźnik postępu w wydatkowaniu środków TOTAL CONTRIBUTIONS Direct revenue from the Action Bank interests generated from prefinancing during the period Odsetki od zaliczki zgromadzone przez x x x Partnera Wiodącego projektu x x x parasolowego OVERALL TOTAL Date:

5 Name of the Beneficiary: Project : Annex A-3 Forecast timetable of Action payments Pierwsze 4 linie należy wypełnić tak samo, jak w Aneksie A-1. Harmonogram płatności - dotyczy tylko kwoty grantu Title of the project: Reporting period: Timetable of payments Value of ENPI I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Całkowita kwota grantu - zgodnie z umową grantową Date: (EUR) Poszczególne komórki powinny zawierać dane o poniesionych i planowanych do poniesienia kwotach wydatków w ramach otrzymanego grantu w każdym kwartale realizacji projektu. Suma wydatków podanych w poszczególnych kwartałach musi być równa kwocie całkowitej grantu.

6 UWAGA! Zanim zostanie wypełniony arkusz A4, najpierw należy wypełnić arkusz A5. Kwoty przedstawione w A4 muszą być zgodne z kwotami wyliczonymi w arkuszu A5. A-4_Management Contract n Implementation period of the contract () Level of the umbrella project: Beneficiary: Interrim financial report: period () Budget as per contract/addendum Okres objętym raportem, wskazany na stronie tytułowej 1.1 Salaries (gross amounts, local staff) Technical Per month Administrative/ support staff Per month 1.2 Salaries (gross amounts, expat/int. staff) Per month 1.3 Per diems for missions/travel Abroad (staff assigned to the Action) Per diem Local (staff assigned to the Action) Per diem Seminar/conference participants Per diem Subtotal Human Resources 2.1. International travel 2.2 Local transportation Per month Subtotal Travel 3. Equipment and supplies * 3.1 Purchase or rent of vehicles Per vehicle 3.2 Furniture, computer equipment 3.3 Machines, tools 3.4 Spare parts/equipment for machines, tools 3.5 Other (please specify) Subtotal Equipment and supplies 4. Local office 4.1 Vehicle costs Per month 4.2 Office rent Per month 4.3 Consumables - office supplies Per month 4.4 Other services (tel/fax, electricity/heating, maintenance) Per month Subtotal Local office 5. Other costs, services 5.1 Publications 5.2 Studies, research 5.3 Expenditure verification 5.4 Evaluation costs 5.5 Translation, interpreters 5.6 Financial services (bank guarantee costs etc.) 5.7 Costs of conferences/seminars 5.8 Visibility actions Subtotal Other costs, services 6. Other Subtotal Other 7. Subtotal direct eligible costs of the Action (1-6) 8. Provision for contingency reserve (maximum 5% of 7, subtotal of direct eligible costs of the Action) 9. Total direct eligible costs of the Action (7+8) 10. Administrative costs (maximum 7% of 9, total direct eligible costs of the Action) 11. Total eligible costs (9+10) Należy wypełnić zgodnie z budżetem będącym załącznikiem do umowy grantowej/ zmienionym w ramach Addendum do umowy grantowej - aktualnym na dzień złożenia raportu finansowego Reallocation (up to 15% of budget lines value) UMBRELLA PROJECT MANAGEMENT Per currency Name of currency n 1 Exchange rate for the period (dd/mm/yyyydd/mm/yyyy): Unit cost (in Costs allowed budget after Expenditures Unit # Units # Units Unit cost Total cost (in currency n 1) EUR) reallocation reallocations (in currency # (a) (b) (c)=(a)*(b) (d) (e)=(c)+(d) (f...) (g...) 1) Kwoty wydatków poniesionych w okresie raportowania należy wpisać w odpowiednie linie wskazane w budżecie projektu (Aneks III do umowy grantowej), w których zaplanowano dany koszt. Jeśli zaplanowany w danej linii koszt jest udokumentowany kilkoma fakturami/innymi dokumentami księgowymi, to należy je zsumować (odwrotnie niż w arkuszu A5). UWAGA! Kwoty przedstawione w A4 muszą być zgodne z kwotami wyliczonymi w arkuszu A5. Zmiany budżetowe do 15% w odniesieniu do aktualnego budżetu będącego załącznikiem do umowy grantowej/ zmienionego w ramach Addendum do umowy grantowej Część "Per currency" (4 kolumny) powinna byś skopiowana i wypełniona osobno dla każdej waluty narodowej w projekcie (PLN/BYR/UAH); w komórce "Name of currency" należy podać nazwę waluty narodowej. Jeśli nie jest możliwe przedstawienie kwoty jednostkowej, nie należy jej "sztucznie" tworzyć. Należy wstawić "-". Numer umowy grantowej oraz numer ostatniego Addendum, jeśli dotyczy Okres realizacji projektu parasolowego, zgodnie z umową grantową Fx-rate 1 Total cost (h...)=(g)/(fxrate1) Kurs wymiany danej waluty na EUR odpowiedni dla okresu raportowania, zgodnie z zapisami umowy grantowej Expenditures incurred Total for the period in EUR Units total # for all currencies Total cost of the period Cumulated costs (before current report) Cumulated costs (from start of implementation to present report included) Remaining costs (after current report) Sum f(1-n) Sum h(1-n) (j) (k)=(i+j) (l)=(c+d-k) Suma wydatków w EUR - kwoty przeliczone w arkuszu A5 Wszystkie kwoty muszą być zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku, kurs wymiany walut natomiast do 4 miejsc po przecinku - należy zastosować odpowiednią formułę zaokrąglającą MS Excel. Nie należy pozostawiać pustych komórek, jeśli nie ma kwoty, należy wstawić "-", "n.a." albo "0".

7 A-4_MP1 Contract n Implementation period of the contract () Level of the umbrella project: Lead partner of micro-project (MLP): Interrim financial report: period () Budget as per contract/addendum Unit cost (in EUR) Costs allowed reallocation budget after reallocations Expenditures Unit # Units # Units Unit cost Total cost (in currency n 1) (in (a) (b) (c)=(a*b) (d) (e)=(c)+(d) (f...) currency # 1) (g...) 1.1 Salaries (gross amounts, local staff) Technical Per month Administrative/ support staff Per month 1.2 Salaries (gross amounts, expat/int. staff) Per month 1.3 Per diems for missions/travel Abroad (staff assigned to the Micro-project) Per diem Local (staff assigned to the Micro-project Per diem Seminar/conference participants Per diem Subtotal Human Resources Dla zakończonych mikroprojektów należy wypełnić A4 z formularza Final Financial Report. Reallocation (up to 15% of budget lines value) MICRO-PROJECT 1 (MP1) Per currency Name of currency n 1 Exchange rate for the period (dd/mm/yyyydd/mm/yyyy): Fx-rate 1 Total cost (h...)=(g)/(fxrate1) Expenditures incurred Total for the period in EUR Units total # for all currencies Total cost of the period Cumulated costs (before current report) Cumulated costs (from start of implementation to present report included) Remaining costs (after current report) Sum f(1-n) Sum h(1-n) (j) (k)=(i+j) (l)=(c+d-k) 2.1. International travel 2.2 Local transportation Per month Subtotal Travel 3. Equipment and supplies * 3.1 Rent of vehicles Per vehicle 3.2 Furniture, computer equipment 3.3 Machines, tools 3.4 Spare parts/equipment for machines, tools 3.5 Other (please specify) Subtotal Equipment and supplies 4. Local office 4.1 Vehicle costs Per month 4.2 Office rent Per month 4.3 Consumables - office supplies Per month 4.4 Other services (tel/fax, electricity/heating, maintenance) Per month Subtotal Local office 5. Other costs, services 5.1 Publications 5.2 Studies, research 5.3 Evaluation costs 5.4 Translation, interpreters 5.5 Financial services (bank transfers costs etc.) 5.6 Costs of conferences/seminars 5.7 Visibility actions Subtotal Other costs, services 6. Other Subtotal Other 7. Subotal direct eligible costs of the Microproject (1-6) 8. Provision for contingency reserve (maximum 5% of 7, subtotal of direct eligible costs of the Microproject) 9. Total direct eligible costs of the Micro-project (7+8) 10. Administrative costs (maximum 7% of 9, total direct eligible costs of the Micro-project) 11. Total eligible costs (9+10)

8 A-4_MP2 Contract n Implementation period of the contract () Level of the umbrella project: Lead partner of micro-project (MLP): Interrim financial report: period () Budget as per contract/addendum Unit cost (in EUR) Costs allowed reallocation budget after reallocations Expenditures Unit # Units # Units Unit cost Total cost (in currency n 1) (in (a) (b) (c)=(a*b) (d) (e)=(c)+(d) (f...) currency # 1) (g...) 1.1 Salaries (gross amounts, local staff) Technical Per month Administrative/ support staff Per month 1.2 Salaries (gross amounts, expat/int. staff) Per month 1.3 Per diems for missions/travel Abroad (staff assigned to the Micro-project) Per diem Local (staff assigned to the Micro-project Per diem Seminar/conference participants Per diem Subtotal Human Resources Dla zakończonych mikroprojektów należy wypełnić A4 z formularza Final Financial Report. Reallocation (up to 15% of budget lines value) MICRO-PROJECT 2 (MP2) Per currency Name of currency n 1 Exchange rate for the period (dd/mm/yyyy- Fx-rate 1 Total cost (h...)=(g)/(fxrate1) Expenditures incurred Total for the period in EUR Units total # for all currencies Total cost of the period Cumulated costs (before current report) Cumulated costs (from start of implementation to present report included) Remaining costs (after current report) Sum f(1-n) Sum h(1-n) (j) (k)=(i+j) (l)=(c+d-k) 2.1. International travel 2.2 Local transportation Per month Subtotal Travel 3. Equipment and supplies * 3.1 Rent of vehicles Per vehicle 3.2 Furniture, computer equipment 3.3 Machines, tools 3.4 Spare parts/equipment for machines, tools 3.5 Other (please specify) Subtotal Equipment and supplies 4. Local office 4.1 Vehicle costs Per month 4.2 Office rent Per month 4.3 Consumables - office supplies Per month 4.4 Other services (tel/fax, electricity/heating, maintenance) Per month Subtotal Local office 5. Other costs, services 5.1 Publications 5.2 Studies, research 5.3 Evaluation costs 5.4 Translation, interpreters 5.5 Financial services (bank transfers costs etc.) 5.6 Costs of conferences/seminars 5.7 Visibility actions Subtotal Other costs, services 6. Other Subtotal Other 7. Subotal direct eligible costs of the Microproject (1-6) 8. Provision for contingency reserve (maximum 5% of 7, subtotal of direct eligible costs of the Microproject) 9. Total direct eligible costs of the Micro-project (7+8) 10. Administrative costs (maximum 7% of 9, total direct eligible costs of the Micro-project) 11. Total eligible costs (9+10)

9 A-4_MPn Contract n Implementation period of the contract () Level of the umbrella project: Lead partner of micro-project (MLP): Interrim financial report: period () Budget as per contract/addendum Unit cost (in EUR) Costs allowed reallocation budget after reallocations Expenditures Unit # Units # Units Unit cost Total cost (in currency n 1) (in (a) (b) (c)=(a*b) (d) (e)=(c)+(d) (f...) currency # 1) (g...) 1.1 Salaries (gross amounts, local staff) Technical Per month Administrative/ support staff Per month 1.2 Salaries (gross amounts, expat/int. staff) Per month 1.3 Per diems for missions/travel Abroad (staff assigned to the Micro-project) Per diem Local (staff assigned to the Micro-project Per diem Seminar/conference participants Per diem Subtotal Human Resources Dla zakończonych mikroprojektów należy wypełnić A4 z formularza Final Financial Report. Reallocation (up to 15% of budget lines value) MICRO-PROJECT n (MPn) Per currency Name of currency n 1 Exchange rate for the period (dd/mm/yyyy- Fx-rate 1 Total cost (h...)=(g)/(fxrate1) Expenditures incurred Total for the period in EUR Units total # for all currencies Total cost of the period Cumulated costs (before current report) Cumulated costs (from start of implementation to present report included) Remaining costs (after current report) Sum f(1-n) Sum h(1-n) (j) (k)=(i+j) (l)=(c+d-k) 2.1. International travel 2.2 Local transportation Per month Subtotal Travel 3. Equipment and supplies * 3.1 Rent of vehicles Per vehicle 3.2 Furniture, computer equipment 3.3 Machines, tools 3.4 Spare parts/equipment for machines, tools 3.5 Other (please specify) Subtotal Equipment and supplies 4. Local office 4.1 Vehicle costs Per month 4.2 Office rent Per month 4.3 Consumables - office supplies Per month 4.4 Other services (tel/fax, electricity/heating, maintenance) Per month Subtotal Local office 5. Other costs, services 5.1 Publications 5.2 Studies, research 5.3 Evaluation costs 5.4 Translation, interpreters 5.5 Financial services (bank transfers costs etc.) 5.6 Costs of conferences/seminars 5.7 Visibility actions Subtotal Other costs, services 6. Other Subtotal Other 7. Subotal direct eligible costs of the Microproject (1-6) 8. Provision for contingency reserve (maximum 5% of 7, subtotal of direct eligible costs of the Microproject) 9. Total direct eligible costs of the Micro-project (7+8) 10. Administrative costs (maximum 7% of 9, total direct eligible costs of the Micro-project) 11. Total eligible costs (9+10)

10 A-5_Management Contract n Wszystkie kwoty muszą być zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku, kurs wymiany walut natomiast do 4 miejsc po przecinku - należy zastosować odpowiednią formułę zaokrąglającą MS Excel. Nie należy pozostawiać pustych komórek, jeśli nie ma kwoty, należy wstawić "-", "n.a." albo "0". Budget Line no Equipment and supplies Total: LIST OF EXPENDITURES: reporting period () Number Numer faktury lub innego dokumentu księgowego Date of issuing Lista wydatków poniesionych w okresie objętym raportem, wskazanym na stronie tytułowej Date of payment description Możliwe jest wskazanie kilku dat zapłaty, np. w przypadku płatności wynagrodzenia netto, ZUS, podatku. Beneficiary: /supporting financial document Name of the supplier / employee (in case of staff costs, per diems, travel Każdy wydatek należy przedstawić w osobnej linii, dodając kolejne wiersze. Linie powinny mieć ten sam numer, co linia/linie w budżecie projektu (Aneks III do umowy grantowej), w których zaplanowano dany koszt. Np. Budżet projektu: w linii zaplanowano całkowity koszt zatrudnienia koordynatora projektu, Raport finansowy: Kolumna A Budget Line no. Kolumna E description Koordynator projektu <styczeń kwota wynagrodzenia z narzutami pracodawcy> <luty kwota wynagrodzenia z narzutami pracodawcy> <marzec kwota wynagrodzenia z narzutami pracodawcy> etc. Implementation period of the contract: Net amount (in national currency) VAT to be recovered Eligible amount (in national currency) (a) (b) (c)=(a+b) Tylko w przypadku jednostek polskich, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. Currency (PLN/BYR/UAH) Należy wskazać odpowiednią walutę, w jakiej poniesiono koszt: PLN, BYR albo UAH. Kurs wymiany danej waluty na EUR odpowiedni dla okresu raportowania, zgodnie z zapisami umowy grantowej Exhange rate Fx-rate1 Total eligible costs (d)=(c/fx-rate1) Należy wykorzystać odpowiednie formuły MS Excel Numer umowy grantowej oraz numer ostatniego Addendum, jeśli dotyczy Okres realizacji projektu parasolowego, zgodnie z umową grantową Date:

11 A-5_MP1 Budget Line no LIST OF EXPENDITURES: reporting period () Contract n Dla zakończonych mikroprojektów należy wypełnić A5 z formularza Final Financial Report. Number Date of issuing Date of payment description Implementation period of the contract: /supporting financial document Name of the supplier / employee (in case of staff costs, per diems, travel costs) Net amount (in national currency) VAT to be recovered Eligible amount (in national currency) (a) (b) (c)=(a+b) Currency (PLN/BYR/UAH) Exhange rate Fx-rate1 Total eligible costs (d)=(c/fx-rate1) Equipment and supplies Total: Date:

12 A-5_MP2 LIST OF EXPENDITURES: reporting period Dla zakończonych mikroprojektów należy () wypełnić A5 z formularza Final Financial Report. Contract n Implementation period of the contract: Implementation period of the contract: /supporting financial document Budget Line no Equipment and supplies Total: Number Date of issuing Date of payment description Name of the supplier / employee (in case of staff costs, per diems, travel Net amount (in national currency) VAT to be recovered Eligible amount (in national currency) (a) (b) (c)=(a+b) Currency (PLN/BYR/UAH) Exhange rate Fx-rate1 Total eligible costs (d)=(c/fx-rate1)

13 A-5_MPn LIST OF EXPENDITURES: reporting period () Dla zakończonych mikroprojektów należy wypełnić A5 z formularza Final Financial Report. Budget Line no Number Date of issuing Date of payment description Name of the supplier / employee (in case of staff costs, per diems, travel costs) Contract n Implementation period of the contract: /supporting financial document Net amount (in national currency) VAT to be recovered Eligible amount (in national currency) (a) (b) (c)=(a+b) Currency (PLN/BYR/UAH) Exhange rate Fx-rate1 Total eligible costs (d)=(c/fx-rate1) Equipment and supplies Total:

Cross-border Co-operation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013. ANNEX VI FINAL NARRATIVE REPORT. Report :...</a> </h3> <p> <img alt="Cross-border Co-operation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013. <Title of the umbrella project> ANNEX VI FINAL NARRATIVE REPORT. Report :..." title="Cross-border Co-operation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013. <Title of the umbrella project> ANNEX VI FINAL NARRATIVE REPORT. Report :..." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/1935132.jpg"> Cross-border Co-operation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013 Project : ANNEX VI FINAL NARRATIVE REPORT Report :... Reporting period: dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy This report </p> <a href="/1935132-Cross-border-co-operation-programme-poland-belarus-ukraine-2007-2013-title-of-the-umbrella-project-annex-vi-final-narrative-report-report.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1543791-Program-wspolpracy-transgranicznej-polska-bialorus-ukraina-2007-2013-zasady-sporzadzania-raportow.html">PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW</a> </h3> <p> <img alt="PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW" title="PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1543791.jpg"> PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW Raporty finansowe Lublin, 5-6 luty 2013 Strona tytułowa. Podajemy: 1. numer umowy i ewentualnego addendum </p> <a href="/1543791-Program-wspolpracy-transgranicznej-polska-bialorus-ukraina-2007-2013-zasady-sporzadzania-raportow.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1943656-Erasmus-intensive-programme-ip-2013-2014-final-report-form-for-the-beneficiary.html">Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY</a> </h3> <p> <img alt="Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY" title="Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/1943656.jpg"> ERA_IP_2013 - Załącznik III cz. 1-2-4 Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY Grant agreement reference number: 2013-X-PL1-ERA10-XXXXX Numer umowy finansowej z </p> <a href="/1943656-Erasmus-intensive-programme-ip-2013-2014-final-report-form-for-the-beneficiary.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1209594-Wskazowki-dla-beneficjentow-raport-koncowy-projektow-transferu-innowacji-2010.html">WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW. Raport końcowy projektów transferu innowacji 2010</a> </h3> <p> <img alt="WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW. Raport końcowy projektów transferu innowacji 2010" title="WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW. Raport końcowy projektów transferu innowacji 2010" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/21/1209594.jpg"> WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW Raport końcowy projektów transferu innowacji 2010 Niniejszy dokument został przygotowany przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci w Polsce i zawiera wskazówki dla beneficjentów </p> <a href="/1209594-Wskazowki-dla-beneficjentow-raport-koncowy-projektow-transferu-innowacji-2010.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2149037-Lifelong-learning-programme-erasmus-application-form-2013-for-intensive-programmes-ip.html">Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for Intensive Programmes (IP)</a> </h3> <p> <img alt="Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for Intensive Programmes (IP)" title="Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for Intensive Programmes (IP)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2149037.jpg"> Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for (IP) PLEASE NOTE THAT THE TABLES REFERRED TO CERTAIN FIELDS OF THIS FORM CAN BE FOUND IN THE ANNEX ON THE WEBSITE: www.erasmus.org.pl 1. SUBMISSION </p> <a href="/2149037-Lifelong-learning-programme-erasmus-application-form-2013-for-intensive-programmes-ip.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2628116-Data-wplywu-wersji-papierowej-wniosku-do-mkidn-pieczec-mkidn-pieczec-wnioskodawcy-pieczec-operatora-0-pln.html">Data wpływu wersji papierowej wniosku do MKiDN/pieczęć MKiDN. Pieczęć Wnioskodawcy: Pieczęć Operatora: 0 PLN</a> </h3> <p> <img alt="Data wpływu wersji papierowej wniosku do MKiDN/pieczęć MKiDN. Pieczęć Wnioskodawcy: Pieczęć Operatora: 0 PLN" title="Data wpływu wersji papierowej wniosku do MKiDN/pieczęć MKiDN. Pieczęć Wnioskodawcy: Pieczęć Operatora: 0 PLN" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2628116.jpg"> Formularz wniosku aplikacyjnego do Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego w ramach MF EOG 2009 2014 Nazwa Wnioskodawcy/pieczęć Wnioskodawcy </p> <a href="/2628116-Data-wplywu-wersji-papierowej-wniosku-do-mkidn-pieczec-mkidn-pieczec-wnioskodawcy-pieczec-operatora-0-pln.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1682813-Naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo-biostrateg-a-informacje-ogolne-o-przedmiocie-wniosku-i-wnioskodawcy.html">NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY</a> </h3> <p> <img alt="NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY" title="NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1682813.jpg"> Wzór wniosku projektowego w II konkursie w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU </p> <a href="/1682813-Naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo-biostrateg-a-informacje-ogolne-o-przedmiocie-wniosku-i-wnioskodawcy.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2230172-Formularz-nalezy-wypelnic-w-jezyku-angielskim-the-electronic-form-should-be-completed-in-english.html">Formularz należy wypełnić w języku angielskim /The electronic form should be completed in English.</a> </h3> <p> <img alt="Formularz należy wypełnić w języku angielskim /The electronic form should be completed in English." title="Formularz należy wypełnić w języku angielskim /The electronic form should be completed in English." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2230172.jpg"> Zanim przystąpią Państwo do pracy proszę zapoznać się z kilkoma informacjami na temat formularza wniosku. / You are kindly requested to read the following instruction, before completing the application </p> <a href="/2230172-Formularz-nalezy-wypelnic-w-jezyku-angielskim-the-electronic-form-should-be-completed-in-english.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2223108-A-umowy-partnerskie-zawarte-przez-uek-oraz-poszczegolnymi-partnerami-tj-uek-ied-uek-modavi-uek-inypsa-uek-noema.html">a) Umowy partnerskie zawarte przez UEK oraz poszczególnymi partnerami tj: - UEK & IED - UEK & MODAVI - UEK & INYPSA - UEK & NOEMA</a> </h3> <p> <img alt="a) Umowy partnerskie zawarte przez UEK oraz poszczególnymi partnerami tj: - UEK & IED - UEK & MODAVI - UEK & INYPSA - UEK & NOEMA" title="a) Umowy partnerskie zawarte przez UEK oraz poszczególnymi partnerami tj: - UEK & IED - UEK & MODAVI - UEK & INYPSA - UEK & NOEMA" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2223108.jpg"> KOORDYNATOR I PARTNERZY Podstawowym dokumentem określającym zasady I zalezności Współpracy pomiędzy liderem I partnerami są: : a) Umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Narodową </p> <a href="/2223108-A-umowy-partnerskie-zawarte-przez-uek-oraz-poszczegolnymi-partnerami-tj-uek-ied-uek-modavi-uek-inypsa-uek-noema.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2663771-Grundtvig-workshops-guidelines-for-workshop-organisers-przewodnik-zawiera-dodatkowe-informacje-dodane-przez-polska-narodowa-agencje-w-miejscach.html">GRUNDTVIG WORKSHOPS GUIDELINES FOR WORKSHOP ORGANISERS PRZEWODNIK ZAWIERA DODATKOWE INFORMACJE DODANE PRZEZ POLSKĄ NARODOWĄ AGENCJĘ W MIEJSCACH</a> </h3> <p> <img alt="GRUNDTVIG WORKSHOPS GUIDELINES FOR WORKSHOP ORGANISERS PRZEWODNIK ZAWIERA DODATKOWE INFORMACJE DODANE PRZEZ POLSKĄ NARODOWĄ AGENCJĘ W MIEJSCACH" title="GRUNDTVIG WORKSHOPS GUIDELINES FOR WORKSHOP ORGANISERS PRZEWODNIK ZAWIERA DODATKOWE INFORMACJE DODANE PRZEZ POLSKĄ NARODOWĄ AGENCJĘ W MIEJSCACH" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2663771.jpg"> GRUNDTVIG WORKSHOPS GUIDELINES FOR WORKSHOP ORGANISERS PRZEWODNIK ZAWIERA DODATKOWE INFORMACJE DODANE PRZEZ POLSKĄ NARODOWĄ AGENCJĘ W MIEJSCACH WYZNACZONYCH DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ Education </p> <a href="/2663771-Grundtvig-workshops-guidelines-for-workshop-organisers-przewodnik-zawiera-dodatkowe-informacje-dodane-przez-polska-narodowa-agencje-w-miejscach.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1140923-Budzet-ogolny-2014-sekcja-iii-komisja-tytuly-01-05-07-08-09-12-13-16-17-18-19-20-21-23-24-26-29-32-33-34.html">BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34</a> </h3> <p> <img alt="BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34" title="BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/21/1140923.jpg"> KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 23/09/2014 R. BUDŻET OGÓLNY 2014 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34 1. Wprowadzenie PRZESUNIĘCIE </p> <a href="/1140923-Budzet-ogolny-2014-sekcja-iii-komisja-tytuly-01-05-07-08-09-12-13-16-17-18-19-20-21-23-24-26-29-32-33-34.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1683362-Wniosek-o-platnosc-nr-application-for-payment-no.html">WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No.</a> </h3> <p> <img alt="WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No." title="WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1683362.jpg"> Annex no 8 to the Contract for the realization of the Project within the framework of the Lithuania, Poland and Kaliningrad Region of Russian Federation Neighbourhood Programme Standard form of payment </p> <a href="/1683362-Wniosek-o-platnosc-nr-application-for-payment-no.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2368561-Zalacznik-nr-1-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-w-ramach-programu-biostrateg-a-informacje-ogolne-o-przedmiocie-wniosku-i-wnioskodawcy.html">Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY</a> </h3> <p> <img alt="Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY" title="Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2368561.jpg"> Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY INFORMACJE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU 1. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo </p> <a href="/2368561-Zalacznik-nr-1-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-w-ramach-programu-biostrateg-a-informacje-ogolne-o-przedmiocie-wniosku-i-wnioskodawcy.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2522662-Rezultaty-stu-dla-d-projektu-dla-projektow-infrastruktury-drogowej.html">Rezultaty stu (dla d projektu) dla projektów infrastruktury drogowej</a> </h3> <p> <img alt="Rezultaty stu (dla d projektu) dla projektów infrastruktury drogowej" title="Rezultaty stu (dla d projektu) dla projektów infrastruktury drogowej" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2522662.jpg"> Feasibility Study Report and Cost Benefit Analysis (to Major Project Application) for road infrastructure projects expected to be co-financed under the Operational Programme Infrastructure and Environment, </p> <a href="/2522662-Rezultaty-stu-dla-d-projektu-dla-projektow-infrastruktury-drogowej.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2149176-Wniosek-o-dofinansowanie-w-ramach-programu-innolot.html">Wniosek o dofinansowanie w ramach programu INNOLOT</a> </h3> <p> <img alt="Wniosek o dofinansowanie w ramach programu INNOLOT" title="Wniosek o dofinansowanie w ramach programu INNOLOT" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2149176.jpg"> Program, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 0.0.-DC Załącznik. Wzór wniosku o dofinansowanie (część A formalna i B merytoryczna) Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Część A / Part A Wypełnia NCBR </p> <a href="/2149176-Wniosek-o-dofinansowanie-w-ramach-programu-innolot.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2296183-Elementy-dobrego-wniosku-w-horizon-2020-projekty-badawczo-innowacyjne.html">Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne</a> </h3> <p> <img alt="Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne" title="Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2296183.jpg"> Warszawa, 16 października 2014 Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne Prelegent: Joanna Niedziałek W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez </p> <a href="/2296183-Elementy-dobrego-wniosku-w-horizon-2020-projekty-badawczo-innowacyjne.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/928695-Ing-bank-n-v-issue-of-15-000-short-currency-open-ended-sprinters-under-the-certificates-programme.html">ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme</a> </h3> <p> <img alt="ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme" title="ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/928695.jpg"> Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates </p> <a href="/928695-Ing-bank-n-v-issue-of-15-000-short-currency-open-ended-sprinters-under-the-certificates-programme.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2149254-Optymalny-model-systemu-kontroli-i-stopnia-w-programach-europejskiej-wspolpracy-terytorialnej-z-udzialem-polski-w-okresie-programowania-2014-2020.html">Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020</a> </h3> <p> <img alt="Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020" title="Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2149254.jpg"> RAPORT Z BADANIA Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską </p> <a href="/2149254-Optymalny-model-systemu-kontroli-i-stopnia-w-programach-europejskiej-wspolpracy-terytorialnej-z-udzialem-polski-w-okresie-programowania-2014-2020.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2937996-Ing-bank-n-v-issue-of-40-000-long-commodity-open-ended-sprinters-under-the-certificates-programme.html">ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme</a> </h3> <p> <img alt="ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme" title="ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2937996.jpg"> Final Terms dated 18 May 2015 ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may </p> <a href="/2937996-Ing-bank-n-v-issue-of-40-000-long-commodity-open-ended-sprinters-under-the-certificates-programme.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/999477-Final-terms-series-no-4527-dated-4-june-2014.html">FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014</a> </h3> <p> <img alt="FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014" title="FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/999477.jpg"> FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured </p> <a href="/999477-Final-terms-series-no-4527-dated-4-june-2014.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2373522-Niebieska-ksiega-blue-book.html">Niebieska księga Blue Book</a> </h3> <p> <img alt="Niebieska księga Blue Book" title="Niebieska księga Blue Book" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2373522.jpg"> Niebieska księga Blue Book Nowe wydanie New edition Maj/May 2015 WERSJA DO DYSKUSJI / DRAFT FOR DISCUSSION Sektor kolejowy Railway Sector Infrastruktura kolejowa Railway Infrastructure 1 Table of Contents </p> <a href="/2373522-Niebieska-ksiega-blue-book.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1565090-Regulamin-otwierania-i-prowadzenia-rachunkow-biezacych-current-account-opening-and-operating-regulations.html">REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS</a> </h3> <p> <img alt="REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS" title="REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1565090.jpg"> SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje </p> <a href="/1565090-Regulamin-otwierania-i-prowadzenia-rachunkow-biezacych-current-account-opening-and-operating-regulations.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1736306-Regulamin-kart-mastercard-corporate-terms-and-conditions-for-mastercard-corporate-cards.html">Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards</a> </h3> <p> <img alt="Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards" title="Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1736306.jpg"> Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions </p> <a href="/1736306-Regulamin-kart-mastercard-corporate-terms-and-conditions-for-mastercard-corporate-cards.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2050442-Klienta-w-stosunku-do-tcgp-za-uslugi-wskazane-w-zamowieniu-jesli-swiadczenie-uslugi-rozpoczelo.html">Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło</a> </h3> <p> <img alt="Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło" title="Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/2050442.jpg"> REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez TelecityGroup Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.06.2014 lamin określa zakres i warunki świadczenia przez TCGP Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków </p> <a href="/2050442-Klienta-w-stosunku-do-tcgp-za-uslugi-wskazane-w-zamowieniu-jesli-swiadczenie-uslugi-rozpoczelo.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1522835-Powszechna-kasa-oszczednosci-bank-polski-spolka-akcyjna-ul-pulawska-15-02-515-warszawa-polska-nr-krs-0000026438.html">Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438</a> </h3> <p> <img alt="Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438" title="Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1522835.jpg"> NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number: </p> <a href="/1522835-Powszechna-kasa-oszczednosci-bank-polski-spolka-akcyjna-ul-pulawska-15-02-515-warszawa-polska-nr-krs-0000026438.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/928170-Enpi-program-wspolpracy-transgranicznej-polska-bialorus-ukraina-2007-2013-warsztaty-z-raportowania-i-promocji.html">ENPI PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 WARSZTATY Z RAPORTOWANIA I PROMOCJI</a> </h3> <p> <img alt="ENPI PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 WARSZTATY Z RAPORTOWANIA I PROMOCJI" title="ENPI PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 WARSZTATY Z RAPORTOWANIA I PROMOCJI" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/928170.jpg"> ENPI PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 WARSZTATY Z RAPORTOWANIA I PROMOCJI Raporty finansowe w ramach Programu BIAŁYSTOK 27-28 WRZESIEO 2011 Częśd finansowa Raport okresowy </p> <a href="/928170-Enpi-program-wspolpracy-transgranicznej-polska-bialorus-ukraina-2007-2013-warsztaty-z-raportowania-i-promocji.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2014637-Umowa-nr-zawarta-dnia-agreement-no-made-on.html">Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..</a> </h3> <p> <img alt="Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.." title="Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/2014637.jpg"> Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką </p> <a href="/2014637-Umowa-nr-zawarta-dnia-agreement-no-made-on.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1544241-Oplaty-za-uslugi-nawigacyjne-air-navigation-services-charges.html">OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES</a> </h3> <p> <img alt="OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES" title="OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1544241.jpg"> AIP POLSKA GEN 4.2-1 05 APR 2012 GEN 4.2 OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1.1 Opłaty za usługi nawigacyjne </p> <a href="/1544241-Oplaty-za-uslugi-nawigacyjne-air-navigation-services-charges.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1736205-Regulamin-kart-obciazeniowych-dla-klientow-instytucjonalnych-charge-card-regulations-for-corporate-customers.html">REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS</a> </h3> <p> <img alt="REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS" title="REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1736205.jpg"> REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania </p> <a href="/1736205-Regulamin-kart-obciazeniowych-dla-klientow-instytucjonalnych-charge-card-regulations-for-corporate-customers.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/964230-Isbn-978-83-7610-129-3-free-copy.html">ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy</a> </h3> <p> <img alt="ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy" title="ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/964230.jpg"> WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62 </p> <a href="/964230-Isbn-978-83-7610-129-3-free-copy.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> </div> <!-- END RIGHT SIDEBAR --> </div> </div> </div> <!-- END CONTENT --> </div> <!-- END SIDEBAR & CONTENT --> </div> </div> <!-- BEGIN FOOTER --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <!-- BEGIN COPYRIGHT --> <div class="col-md-10 col-sm-10 padding-top-10"> 2016 © DocPlayer.pl <a href="/support/privacy-policy/">Polityka prywatności</a> | <a href="/support/terms-of-service/">Warunki świadczenia usług</a> | <a href="/support/feedback/">Zwrotny adres</a> </div> <!-- END COPYRIGHT --> <!-- BEGIN PAYMENTS --> <div class="col-md-6 col-sm-6"> </div> <!-- END PAYMENTS --> </div> </div> </div> <!-- END FOOTER --> <!--[if lt IE 9]> <script src="/static/theme/global/plugins/respond.min.js"></script> <![endif]--> <script src="/static/js/fb20/total.js" type="text/javascript"></script> <div style="display: none;"> <script> var page_data = {"domain_id":35,"design_id":0,"page_id":0}; (function(){ var img = new Image(); var pixel_image_src = '/pix/'+Math.random()+'/report/pixel.gif?type=pageview&domain_id=35&page_id=0&design_id=0&l='+encodeURIComponent(navigator.language)+'&p='+encodeURIComponent(navigator.platform)+'&url='+encodeURIComponent(document.location); document.write('<img src="'+pixel_image_src+'"> '); }()); </script> </div> </body> </html>