INTERRIM FINANCIAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERRIM FINANCIAL REPORT"

Transkrypt

1 Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine Tytuł projektu parasolowego - zgodnie z umową grantową Title of the umbrella project Project :... Numer umowy grantowej IPBU XX-XXX/12-00 oraz ostatniego addendum, np. IPBU XX-XXX/12-01 INTERRIM FINANCIAL REPORT Report : IPBU XX-XXX/12-01/R numer pierwszego raportu finansowego, IPBU XX-XXX/12-02/R numer drugiego raportu finansowego, etc. Okres raportowania Np. Pierwszy Interim Report obejmuje okres od 15/01/2014 do 14/01/2015, zatem drugi Interim Report obejmie okres od 15/01/2015 do 14/07/2015. Ostatni raport w projekcie będzie złożony na formularzu Final Report i obejmie okres od 15/07/2015 do daty zakończenia projektu. Reporting period: dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy

2 Nota Bene The beneficiary alone is responsible for the correctness of the financial information provided in these tables. Please, fill in carefully all financial report sheets presented in this document. As a rule, the JMA/JTS will require a consolidated information for the whole Action implementation from the Beneficiary. That is why it is strongly recommended to inform all project partners on reporting requirements, establish terms of reporting process in the "Beneficiary-Partner" level in order to prevent the appearance of any foreseen obstacles for Beneficiary's timely reporting. Interim Report & Final Report Expenses: for each currency in which the budget has been implemented during the specific reporting period (including the where the exchange Fx rate into will be = 1 ) the report will: have a set of three columns (numbers of units, total cost in FX, total cost in ) so per each currency a set of three columns will be inserted establish the exchange rates (local currency > ) to be used by having, for the period, the simple arithmetical average of the InforEuro exchange rate (i.e. sum the exchange rates of the months of the reporting period and divide the sum by the number of months) To ease the preparation of the reports, indications are provided on the relevant columns, FX= foreign currency InforEuro is freely available at: The sheet "sources of funding" should be included in all reports Forecast timetable of Action payments (A-4): The Contracting Authority may request this forecast, for information purposes only: it allows the follow-up by operational and financial services. It concerns forecast and also allows to observe adaptation capacity in revising forecast and its implementation. ROUNDINGS Figures have to be rounded to the nearest euro cent (if third decimal place figure is 5 or more it have to be rounded up, if less than 5 - rounded down) November 2010 PBU_ Interim_report_FIN_Measure_3.2._instrukcja_PLINFORMATION 2

3 W Aneksie A1 należy przedstawić wskaźniki rezultatów (Estimated results) obrazujące postęp w realizacji projektu, zgodnie z danymi z matrycy logicznej zamieszczonej w części 13. Aneksu I do umowy grantowej. Należy zamieścić listę wszystkich wskaźników rezultatów przedstawionych w matrycy logicznej i dotyczących poziomu zarządzania oraz objętych raportem mikroprojektów, bez względu na to, czy w okresie raportowania dany wskaźnik został osiągnięty. Należy zaznaczyć, czy wskaźnik dotyczy poziomu zarządzania projektem parasolowym (UP), czy mikroprojektu (MP1, MP2, etc.). # Przykłady: Project indicator* Name of the Beneficiary: Project : Title of the project: Reporting period: Indicator unit Annex A-1 Action indicators Value of indicator, described in contract Value of indicator, achieved in reporting period Value of indicator achieved from the Action beginning % - indicator progress (5/3 * 100 %) Oficjalna nazwa Partnera Wiodącego projektu parasolowego jak w umowie grantowej Numer projektu parasolowego: IPBU XX-XXX/12 Tytuł projektu parasolowego jak w umowie grantowej 1. UP Number of project teams appointed for management of the umbrella project Project team % Okres raportowania - jak na stronie tytułowej 2. UP Number of conferences Conference % 3. UP Number of articles in local press regarding the project Article % 4. MP1 Number of seminars for mountain Seminar guides % 5. MP1 Number of participants of the seminars for mountain guides Participant % Comments 2) Non-quantitative indicators: Należy opisać rezultaty niepoliczalne, wymienione w matrycy logicznej/opisie projektu (Aneks I do umowy grantowej) 3) comments on Action impact Należy opisać wpływ zrealizowanych działań, osiągniętych rezultatów na rozwój współpracy transgranicznej, rozwiązanie problemów grupy docelowej, rozwój regionów itp. Date: Data podpisania raportu przez osobę/osoby upoważnione * Please, fill in there all indicators mentioned in your logical framework Podpis/y osoby/osób, które podpisały umowę grantową albo osoby posiadającej stosowne upoważnienie, które należy dostarczyć do WST najpóźniej wraz z niniejszym raportem. Pieczęć imienna i pieczęć jednostki.

4 Name of the Beneficiary: Project : Title of the project: Reporting period: Wartości wskazujemy łącznie dla projektu parasolowego jako całości (np.wkład własny wszystkich partnerów 10%, dofinansowanie 90%, kwota całkowita wydatków 100%) Annex A-2 Sources of funding Amount incurred in the reporting period (EUR) Cumulated costs (before current report) Cumulated costs (from start of implementation to present report included) Declared amount for the project (EUR) Progress indicator, % (a) (b) (c)=a+b (d) (e) = c/d*100% Declared amount (%) Pierwsze 4 linie należy wypełnić tak samo, jak w Aneksie A-1. Wartości procentowe wskazane w budżecie projektu (załącznik do umowy grantowej) 1 Applicant's financial contribution 2 Commission/EDF contribution sought in this application 3 Contribution(s) from other European Institutions or EU Member States Name Conditions 4 Contributions from other organisations: Name Conditions Kwoty wydatków poniesionych w okresie objętym raportem Kwoty wydatków poniesionych przed okresem objętym raportem Suma wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do końca okresu objętego raportem (suma dwóch poprzednich komórek w tym samym wierszu) Kwoty wskazane w budżecie projektu (załącznik do umowy grantowej) Wskaźnik postępu w wydatkowaniu środków TOTAL CONTRIBUTIONS Direct revenue from the Action Bank interests generated from prefinancing during the period Odsetki od zaliczki zgromadzone przez x x x Partnera Wiodącego projektu x x x parasolowego OVERALL TOTAL Date:

5 Name of the Beneficiary: Project : Annex A-3 Forecast timetable of Action payments Pierwsze 4 linie należy wypełnić tak samo, jak w Aneksie A-1. Harmonogram płatności - dotyczy tylko kwoty grantu Title of the project: Reporting period: Timetable of payments Value of ENPI I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Całkowita kwota grantu - zgodnie z umową grantową Date: (EUR) Poszczególne komórki powinny zawierać dane o poniesionych i planowanych do poniesienia kwotach wydatków w ramach otrzymanego grantu w każdym kwartale realizacji projektu. Suma wydatków podanych w poszczególnych kwartałach musi być równa kwocie całkowitej grantu.

6 UWAGA! Zanim zostanie wypełniony arkusz A4, najpierw należy wypełnić arkusz A5. Kwoty przedstawione w A4 muszą być zgodne z kwotami wyliczonymi w arkuszu A5. A-4_Management Contract n Implementation period of the contract () Level of the umbrella project: Beneficiary: Interrim financial report: period () Budget as per contract/addendum Okres objętym raportem, wskazany na stronie tytułowej 1.1 Salaries (gross amounts, local staff) Technical Per month Administrative/ support staff Per month 1.2 Salaries (gross amounts, expat/int. staff) Per month 1.3 Per diems for missions/travel Abroad (staff assigned to the Action) Per diem Local (staff assigned to the Action) Per diem Seminar/conference participants Per diem Subtotal Human Resources 2.1. International travel 2.2 Local transportation Per month Subtotal Travel 3. Equipment and supplies * 3.1 Purchase or rent of vehicles Per vehicle 3.2 Furniture, computer equipment 3.3 Machines, tools 3.4 Spare parts/equipment for machines, tools 3.5 Other (please specify) Subtotal Equipment and supplies 4. Local office 4.1 Vehicle costs Per month 4.2 Office rent Per month 4.3 Consumables - office supplies Per month 4.4 Other services (tel/fax, electricity/heating, maintenance) Per month Subtotal Local office 5. Other costs, services 5.1 Publications 5.2 Studies, research 5.3 Expenditure verification 5.4 Evaluation costs 5.5 Translation, interpreters 5.6 Financial services (bank guarantee costs etc.) 5.7 Costs of conferences/seminars 5.8 Visibility actions Subtotal Other costs, services 6. Other Subtotal Other 7. Subtotal direct eligible costs of the Action (1-6) 8. Provision for contingency reserve (maximum 5% of 7, subtotal of direct eligible costs of the Action) 9. Total direct eligible costs of the Action (7+8) 10. Administrative costs (maximum 7% of 9, total direct eligible costs of the Action) 11. Total eligible costs (9+10) Należy wypełnić zgodnie z budżetem będącym załącznikiem do umowy grantowej/ zmienionym w ramach Addendum do umowy grantowej - aktualnym na dzień złożenia raportu finansowego Reallocation (up to 15% of budget lines value) UMBRELLA PROJECT MANAGEMENT Per currency Name of currency n 1 Exchange rate for the period (dd/mm/yyyydd/mm/yyyy): Unit cost (in Costs allowed budget after Expenditures Unit # Units # Units Unit cost Total cost (in currency n 1) EUR) reallocation reallocations (in currency # (a) (b) (c)=(a)*(b) (d) (e)=(c)+(d) (f...) (g...) 1) Kwoty wydatków poniesionych w okresie raportowania należy wpisać w odpowiednie linie wskazane w budżecie projektu (Aneks III do umowy grantowej), w których zaplanowano dany koszt. Jeśli zaplanowany w danej linii koszt jest udokumentowany kilkoma fakturami/innymi dokumentami księgowymi, to należy je zsumować (odwrotnie niż w arkuszu A5). UWAGA! Kwoty przedstawione w A4 muszą być zgodne z kwotami wyliczonymi w arkuszu A5. Zmiany budżetowe do 15% w odniesieniu do aktualnego budżetu będącego załącznikiem do umowy grantowej/ zmienionego w ramach Addendum do umowy grantowej Część "Per currency" (4 kolumny) powinna byś skopiowana i wypełniona osobno dla każdej waluty narodowej w projekcie (PLN/BYR/UAH); w komórce "Name of currency" należy podać nazwę waluty narodowej. Jeśli nie jest możliwe przedstawienie kwoty jednostkowej, nie należy jej "sztucznie" tworzyć. Należy wstawić "-". Numer umowy grantowej oraz numer ostatniego Addendum, jeśli dotyczy Okres realizacji projektu parasolowego, zgodnie z umową grantową Fx-rate 1 Total cost (h...)=(g)/(fxrate1) Kurs wymiany danej waluty na EUR odpowiedni dla okresu raportowania, zgodnie z zapisami umowy grantowej Expenditures incurred Total for the period in EUR Units total # for all currencies Total cost of the period Cumulated costs (before current report) Cumulated costs (from start of implementation to present report included) Remaining costs (after current report) Sum f(1-n) Sum h(1-n) (j) (k)=(i+j) (l)=(c+d-k) Suma wydatków w EUR - kwoty przeliczone w arkuszu A5 Wszystkie kwoty muszą być zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku, kurs wymiany walut natomiast do 4 miejsc po przecinku - należy zastosować odpowiednią formułę zaokrąglającą MS Excel. Nie należy pozostawiać pustych komórek, jeśli nie ma kwoty, należy wstawić "-", "n.a." albo "0".

7 A-4_MP1 Contract n Implementation period of the contract () Level of the umbrella project: Lead partner of micro-project (MLP): Interrim financial report: period () Budget as per contract/addendum Unit cost (in EUR) Costs allowed reallocation budget after reallocations Expenditures Unit # Units # Units Unit cost Total cost (in currency n 1) (in (a) (b) (c)=(a*b) (d) (e)=(c)+(d) (f...) currency # 1) (g...) 1.1 Salaries (gross amounts, local staff) Technical Per month Administrative/ support staff Per month 1.2 Salaries (gross amounts, expat/int. staff) Per month 1.3 Per diems for missions/travel Abroad (staff assigned to the Micro-project) Per diem Local (staff assigned to the Micro-project Per diem Seminar/conference participants Per diem Subtotal Human Resources Dla zakończonych mikroprojektów należy wypełnić A4 z formularza Final Financial Report. Reallocation (up to 15% of budget lines value) MICRO-PROJECT 1 (MP1) Per currency Name of currency n 1 Exchange rate for the period (dd/mm/yyyydd/mm/yyyy): Fx-rate 1 Total cost (h...)=(g)/(fxrate1) Expenditures incurred Total for the period in EUR Units total # for all currencies Total cost of the period Cumulated costs (before current report) Cumulated costs (from start of implementation to present report included) Remaining costs (after current report) Sum f(1-n) Sum h(1-n) (j) (k)=(i+j) (l)=(c+d-k) 2.1. International travel 2.2 Local transportation Per month Subtotal Travel 3. Equipment and supplies * 3.1 Rent of vehicles Per vehicle 3.2 Furniture, computer equipment 3.3 Machines, tools 3.4 Spare parts/equipment for machines, tools 3.5 Other (please specify) Subtotal Equipment and supplies 4. Local office 4.1 Vehicle costs Per month 4.2 Office rent Per month 4.3 Consumables - office supplies Per month 4.4 Other services (tel/fax, electricity/heating, maintenance) Per month Subtotal Local office 5. Other costs, services 5.1 Publications 5.2 Studies, research 5.3 Evaluation costs 5.4 Translation, interpreters 5.5 Financial services (bank transfers costs etc.) 5.6 Costs of conferences/seminars 5.7 Visibility actions Subtotal Other costs, services 6. Other Subtotal Other 7. Subotal direct eligible costs of the Microproject (1-6) 8. Provision for contingency reserve (maximum 5% of 7, subtotal of direct eligible costs of the Microproject) 9. Total direct eligible costs of the Micro-project (7+8) 10. Administrative costs (maximum 7% of 9, total direct eligible costs of the Micro-project) 11. Total eligible costs (9+10)

8 A-4_MP2 Contract n Implementation period of the contract () Level of the umbrella project: Lead partner of micro-project (MLP): Interrim financial report: period () Budget as per contract/addendum Unit cost (in EUR) Costs allowed reallocation budget after reallocations Expenditures Unit # Units # Units Unit cost Total cost (in currency n 1) (in (a) (b) (c)=(a*b) (d) (e)=(c)+(d) (f...) currency # 1) (g...) 1.1 Salaries (gross amounts, local staff) Technical Per month Administrative/ support staff Per month 1.2 Salaries (gross amounts, expat/int. staff) Per month 1.3 Per diems for missions/travel Abroad (staff assigned to the Micro-project) Per diem Local (staff assigned to the Micro-project Per diem Seminar/conference participants Per diem Subtotal Human Resources Dla zakończonych mikroprojektów należy wypełnić A4 z formularza Final Financial Report. Reallocation (up to 15% of budget lines value) MICRO-PROJECT 2 (MP2) Per currency Name of currency n 1 Exchange rate for the period (dd/mm/yyyy- Fx-rate 1 Total cost (h...)=(g)/(fxrate1) Expenditures incurred Total for the period in EUR Units total # for all currencies Total cost of the period Cumulated costs (before current report) Cumulated costs (from start of implementation to present report included) Remaining costs (after current report) Sum f(1-n) Sum h(1-n) (j) (k)=(i+j) (l)=(c+d-k) 2.1. International travel 2.2 Local transportation Per month Subtotal Travel 3. Equipment and supplies * 3.1 Rent of vehicles Per vehicle 3.2 Furniture, computer equipment 3.3 Machines, tools 3.4 Spare parts/equipment for machines, tools 3.5 Other (please specify) Subtotal Equipment and supplies 4. Local office 4.1 Vehicle costs Per month 4.2 Office rent Per month 4.3 Consumables - office supplies Per month 4.4 Other services (tel/fax, electricity/heating, maintenance) Per month Subtotal Local office 5. Other costs, services 5.1 Publications 5.2 Studies, research 5.3 Evaluation costs 5.4 Translation, interpreters 5.5 Financial services (bank transfers costs etc.) 5.6 Costs of conferences/seminars 5.7 Visibility actions Subtotal Other costs, services 6. Other Subtotal Other 7. Subotal direct eligible costs of the Microproject (1-6) 8. Provision for contingency reserve (maximum 5% of 7, subtotal of direct eligible costs of the Microproject) 9. Total direct eligible costs of the Micro-project (7+8) 10. Administrative costs (maximum 7% of 9, total direct eligible costs of the Micro-project) 11. Total eligible costs (9+10)

9 A-4_MPn Contract n Implementation period of the contract () Level of the umbrella project: Lead partner of micro-project (MLP): Interrim financial report: period () Budget as per contract/addendum Unit cost (in EUR) Costs allowed reallocation budget after reallocations Expenditures Unit # Units # Units Unit cost Total cost (in currency n 1) (in (a) (b) (c)=(a*b) (d) (e)=(c)+(d) (f...) currency # 1) (g...) 1.1 Salaries (gross amounts, local staff) Technical Per month Administrative/ support staff Per month 1.2 Salaries (gross amounts, expat/int. staff) Per month 1.3 Per diems for missions/travel Abroad (staff assigned to the Micro-project) Per diem Local (staff assigned to the Micro-project Per diem Seminar/conference participants Per diem Subtotal Human Resources Dla zakończonych mikroprojektów należy wypełnić A4 z formularza Final Financial Report. Reallocation (up to 15% of budget lines value) MICRO-PROJECT n (MPn) Per currency Name of currency n 1 Exchange rate for the period (dd/mm/yyyy- Fx-rate 1 Total cost (h...)=(g)/(fxrate1) Expenditures incurred Total for the period in EUR Units total # for all currencies Total cost of the period Cumulated costs (before current report) Cumulated costs (from start of implementation to present report included) Remaining costs (after current report) Sum f(1-n) Sum h(1-n) (j) (k)=(i+j) (l)=(c+d-k) 2.1. International travel 2.2 Local transportation Per month Subtotal Travel 3. Equipment and supplies * 3.1 Rent of vehicles Per vehicle 3.2 Furniture, computer equipment 3.3 Machines, tools 3.4 Spare parts/equipment for machines, tools 3.5 Other (please specify) Subtotal Equipment and supplies 4. Local office 4.1 Vehicle costs Per month 4.2 Office rent Per month 4.3 Consumables - office supplies Per month 4.4 Other services (tel/fax, electricity/heating, maintenance) Per month Subtotal Local office 5. Other costs, services 5.1 Publications 5.2 Studies, research 5.3 Evaluation costs 5.4 Translation, interpreters 5.5 Financial services (bank transfers costs etc.) 5.6 Costs of conferences/seminars 5.7 Visibility actions Subtotal Other costs, services 6. Other Subtotal Other 7. Subotal direct eligible costs of the Microproject (1-6) 8. Provision for contingency reserve (maximum 5% of 7, subtotal of direct eligible costs of the Microproject) 9. Total direct eligible costs of the Micro-project (7+8) 10. Administrative costs (maximum 7% of 9, total direct eligible costs of the Micro-project) 11. Total eligible costs (9+10)

10 A-5_Management Contract n Wszystkie kwoty muszą być zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku, kurs wymiany walut natomiast do 4 miejsc po przecinku - należy zastosować odpowiednią formułę zaokrąglającą MS Excel. Nie należy pozostawiać pustych komórek, jeśli nie ma kwoty, należy wstawić "-", "n.a." albo "0". Budget Line no Equipment and supplies Total: LIST OF EXPENDITURES: reporting period () Number Numer faktury lub innego dokumentu księgowego Date of issuing Lista wydatków poniesionych w okresie objętym raportem, wskazanym na stronie tytułowej Date of payment description Możliwe jest wskazanie kilku dat zapłaty, np. w przypadku płatności wynagrodzenia netto, ZUS, podatku. Beneficiary: /supporting financial document Name of the supplier / employee (in case of staff costs, per diems, travel Każdy wydatek należy przedstawić w osobnej linii, dodając kolejne wiersze. Linie powinny mieć ten sam numer, co linia/linie w budżecie projektu (Aneks III do umowy grantowej), w których zaplanowano dany koszt. Np. Budżet projektu: w linii zaplanowano całkowity koszt zatrudnienia koordynatora projektu, Raport finansowy: Kolumna A Budget Line no. Kolumna E description Koordynator projektu <styczeń kwota wynagrodzenia z narzutami pracodawcy> <luty kwota wynagrodzenia z narzutami pracodawcy> <marzec kwota wynagrodzenia z narzutami pracodawcy> etc. Implementation period of the contract: Net amount (in national currency) VAT to be recovered Eligible amount (in national currency) (a) (b) (c)=(a+b) Tylko w przypadku jednostek polskich, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. Currency (PLN/BYR/UAH) Należy wskazać odpowiednią walutę, w jakiej poniesiono koszt: PLN, BYR albo UAH. Kurs wymiany danej waluty na EUR odpowiedni dla okresu raportowania, zgodnie z zapisami umowy grantowej Exhange rate Fx-rate1 Total eligible costs (d)=(c/fx-rate1) Należy wykorzystać odpowiednie formuły MS Excel Numer umowy grantowej oraz numer ostatniego Addendum, jeśli dotyczy Okres realizacji projektu parasolowego, zgodnie z umową grantową Date:

11 A-5_MP1 Budget Line no LIST OF EXPENDITURES: reporting period () Contract n Dla zakończonych mikroprojektów należy wypełnić A5 z formularza Final Financial Report. Number Date of issuing Date of payment description Implementation period of the contract: /supporting financial document Name of the supplier / employee (in case of staff costs, per diems, travel costs) Net amount (in national currency) VAT to be recovered Eligible amount (in national currency) (a) (b) (c)=(a+b) Currency (PLN/BYR/UAH) Exhange rate Fx-rate1 Total eligible costs (d)=(c/fx-rate1) Equipment and supplies Total: Date:

12 A-5_MP2 LIST OF EXPENDITURES: reporting period Dla zakończonych mikroprojektów należy () wypełnić A5 z formularza Final Financial Report. Contract n Implementation period of the contract: Implementation period of the contract: /supporting financial document Budget Line no Equipment and supplies Total: Number Date of issuing Date of payment description Name of the supplier / employee (in case of staff costs, per diems, travel Net amount (in national currency) VAT to be recovered Eligible amount (in national currency) (a) (b) (c)=(a+b) Currency (PLN/BYR/UAH) Exhange rate Fx-rate1 Total eligible costs (d)=(c/fx-rate1)

13 A-5_MPn LIST OF EXPENDITURES: reporting period () Dla zakończonych mikroprojektów należy wypełnić A5 z formularza Final Financial Report. Budget Line no Number Date of issuing Date of payment description Name of the supplier / employee (in case of staff costs, per diems, travel costs) Contract n Implementation period of the contract: /supporting financial document Net amount (in national currency) VAT to be recovered Eligible amount (in national currency) (a) (b) (c)=(a+b) Currency (PLN/BYR/UAH) Exhange rate Fx-rate1 Total eligible costs (d)=(c/fx-rate1) Equipment and supplies Total:

FINAL FINANCIAL REPORT

FINAL FINANCIAL REPORT Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013 Title of the umbrella project Project :... FINAL FINANCIAL REPORT Tytuł projektu parasolowego - zgodnie z umową grantową Numer umowy

Bardziej szczegółowo

TRZECI NABÓR WNIOSKÓW PRZYGOTOWANIE ZAŁĄCZNIKA B: BUDŻET I KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

TRZECI NABÓR WNIOSKÓW PRZYGOTOWANIE ZAŁĄCZNIKA B: BUDŻET I KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW TRZECI NABÓR WNIOSKÓW PRZYGOTOWANIE ZAŁĄCZNIKA B: BUDŻET I KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW OGÓLNE ZASADY (1): Budżet powinien być realny i efektywny kosztowo; Budżet zawiera wszystkie koszty kwalifikowalne projektu,

Bardziej szczegółowo

Grant Application form Part II: Budget Wniosek Aplikacyjny - Część II: BudŜet

Grant Application form Part II: Budget Wniosek Aplikacyjny - Część II: BudŜet Grant Application form Part II: Budget Wniosek Aplikacyjny - Część II: BudŜet 1 General Principles: (Guidelines for Grant Applicants 1.3; 2.1.4) Grant amounts: min 100 000 EUR max 4 000 000 EUR Grant size

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW Raporty finansowe Lublin, 5-6 luty 2013 Strona tytułowa. Podajemy: 1. numer umowy i ewentualnego addendum

Bardziej szczegółowo

ENPI PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 WARSZTATY Z RAPORTOWANIA I PROMOCJI

ENPI PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 WARSZTATY Z RAPORTOWANIA I PROMOCJI ENPI PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 WARSZTATY Z RAPORTOWANIA I PROMOCJI Raporty finansowe w ramach Programu BIAŁYSTOK 27-28 WRZESIEO 2011 Częśd finansowa Raport okresowy

Bardziej szczegółowo

Cross-border Co-operation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013. ANNEX VI FINAL NARRATIVE REPORT. Report :...</a> </h3> <p> <img alt="Cross-border Co-operation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013. <Title of the umbrella project> ANNEX VI FINAL NARRATIVE REPORT. Report :..." title="Cross-border Co-operation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013. <Title of the umbrella project> ANNEX VI FINAL NARRATIVE REPORT. Report :..." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/1935132.jpg"> Cross-border Co-operation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013 Project : ANNEX VI FINAL NARRATIVE REPORT Report :... Reporting period: dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy This report </p> <a href="/1935132-Cross-border-co-operation-programme-poland-belarus-ukraine-2007-2013-title-of-the-umbrella-project-annex-vi-final-narrative-report-report.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10885516-Umowa-o-wspolpracy-ponadnarodowej.html">Umowa o współpracy ponadnarodowej</a> </h3> <p> <img alt="Umowa o współpracy ponadnarodowej" title="Umowa o współpracy ponadnarodowej" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10885516.jpg"> Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer </p> <a href="/10885516-Umowa-o-wspolpracy-ponadnarodowej.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2462361-Financial-support-for-start-uppres-where-to-get-money-equity-credit-local-labor-office-six-times-the-national-average-wage-22000-zl.html">Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)</a> </h3> <p> <img alt="Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)" title="Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2462361.jpg"> Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum </p> <a href="/2462361-Financial-support-for-start-uppres-where-to-get-money-equity-credit-local-labor-office-six-times-the-national-average-wage-22000-zl.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/37780372-Umowa-partnerska-dla-funduszu-stypendialnego-i-szkoleniowego-partnership-agreement-for-the-scholarship-and-training-fund-pomiedzy-between-a-and.html">UMOWA PARTNERSKA dla Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. PARTNERSHIP AGREEMENT for the Scholarship and Training Fund. pomiędzy/ between: a/ and:</a> </h3> <p> <img alt="UMOWA PARTNERSKA dla Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. PARTNERSHIP AGREEMENT for the Scholarship and Training Fund. pomiędzy/ between: a/ and:" title="UMOWA PARTNERSKA dla Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. PARTNERSHIP AGREEMENT for the Scholarship and Training Fund. pomiędzy/ between: a/ and:" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/55/37780372.jpg"> UMOWA PARTNERSKA dla Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego PARTNERSHIP AGREEMENT for the Scholarship and Training Fund pomiędzy/ between: Nazwa i adres Beneficjenta/ Name and address of the Project Promoter, </p> <a href="/37780372-Umowa-partnerska-dla-funduszu-stypendialnego-i-szkoleniowego-partnership-agreement-for-the-scholarship-and-training-fund-pomiedzy-between-a-and.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/43644725-Umowa-o-wspolpracy-ponadnarodowej.html">Umowa o współpracy ponadnarodowej</a> </h3> <p> <img alt="Umowa o współpracy ponadnarodowej" title="Umowa o współpracy ponadnarodowej" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/59/43644725.jpg"> Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: </p> <a href="/43644725-Umowa-o-wspolpracy-ponadnarodowej.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1683362-Wniosek-o-platnosc-nr-application-for-payment-no.html">WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No.</a> </h3> <p> <img alt="WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No." title="WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1683362.jpg"> Annex no 8 to the Contract for the realization of the Project within the framework of the Lithuania, Poland and Kaliningrad Region of Russian Federation Neighbourhood Programme Standard form of payment </p> <a href="/1683362-Wniosek-o-platnosc-nr-application-for-payment-no.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/51843643-European-crime-prevention-award-ecpa-annex-i-new-version-2014.html">European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014</a> </h3> <p> <img alt="European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014" title="European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/64/51843643.jpg"> European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA </p> <a href="/51843643-European-crime-prevention-award-ecpa-annex-i-new-version-2014.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7054094-Program-wspolpracy-transgranicznej-polska-bialorus-ukraina-2007-2013-projekty-parasolowe-kwalifikowalnosc-kosztow-rzeszow-13-14-03.html">PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013. Projekty parasolowe KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW RZESZÓW, 13-14.03.</a> </h3> <p> <img alt="PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013. Projekty parasolowe KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW RZESZÓW, 13-14.03." title="PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013. Projekty parasolowe KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW RZESZÓW, 13-14.03." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7054094.jpg"> PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 Projekty parasolowe KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW RZESZÓW, 13-14.03.2014 Podstawy prawne i zasady ogólne kosztów kwalifikowalnych: Rozporządzenie </p> <a href="/7054094-Program-wspolpracy-transgranicznej-polska-bialorus-ukraina-2007-2013-projekty-parasolowe-kwalifikowalnosc-kosztow-rzeszow-13-14-03.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5496848-Raport-koncowy-do-umowy-finansowej-nr-za-okres-od-do-fundusz-stypendialny-i-szkoleniowy-mobilnosc-studentow-i-pracownikow-uczelni.html">Raport końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni</a> </h3> <p> <img alt="Raport końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni" title="Raport końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5496848.jpg"> Raport końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Numer dokumentu: Identyfikacja projektu Nazwa Beneficjenta Numer Karty Uczelni Erasmusa EUC Prawny przedstawiciel </p> <a href="/5496848-Raport-koncowy-do-umowy-finansowej-nr-za-okres-od-do-fundusz-stypendialny-i-szkoleniowy-mobilnosc-studentow-i-pracownikow-uczelni.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3825853-2-system-stosowany-w-7-programie-ramowym.html">2. System stosowany w 7. Programie Ramowym</a> </h3> <p> <img alt="2. System stosowany w 7. Programie Ramowym" title="2. System stosowany w 7. Programie Ramowym" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3825853.jpg"> UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich </p> <a href="/3825853-2-system-stosowany-w-7-programie-ramowym.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/20680560-Program-cip-ict-psp-raportowanie.html">Program CIP-ICT PSP: RAPORTOWANIE</a> </h3> <p> <img alt="Program CIP-ICT PSP: RAPORTOWANIE" title="Program CIP-ICT PSP: RAPORTOWANIE" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/40/20680560.jpg"> Warsztaty szkoleniowe dla osób uczestniczących w projektach finansowanych z Programu CIP-ICT PSP Warszawa, 09.12.2009 Program CIP-ICT PSP: RAPORTOWANIE Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów </p> <a href="/20680560-Program-cip-ict-psp-raportowanie.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10213605-Learning-agreement-for-studies.html">LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES</a> </h3> <p> <img alt="LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES" title="LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10213605.jpg"> LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area, </p> <a href="/10213605-Learning-agreement-for-studies.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6221554-Aneks-do-umowy-finansowej-nr-fundusz-stypendialny-i-szkoleniowy-wspolpraca-instytucjonalna.html">ANEKS do umowy finansowej nr FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Współpraca Instytucjonalna</a> </h3> <p> <img alt="ANEKS do umowy finansowej nr FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Współpraca Instytucjonalna" title="ANEKS do umowy finansowej nr FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Współpraca Instytucjonalna" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6221554.jpg"> ANEKS do umowy finansowej nr FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Współpraca Instytucjonalna zawarty pomiędzy: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Operatorem Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy z siedziba </p> <a href="/6221554-Aneks-do-umowy-finansowej-nr-fundusz-stypendialny-i-szkoleniowy-wspolpraca-instytucjonalna.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7771385-Please-fill-in-the-questionnaire-below-each-person-who-was-involved-in-parts-of-the-project-can-respond.html">Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.</a> </h3> <p> <img alt="Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond." title="Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7771385.jpg"> Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project </p> <a href="/7771385-Please-fill-in-the-questionnaire-below-each-person-who-was-involved-in-parts-of-the-project-can-respond.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6089272-Polityka-prywatnosci-privacy-policy.html">POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY</a> </h3> <p> <img alt="POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY" title="POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6089272.jpg"> POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka </p> <a href="/6089272-Polityka-prywatnosci-privacy-policy.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/31640727-Nowy-termin-waznosci-akredytywy-gwarancji-do-new-validity-term-of-the-letter-of-credit-guarantee.html">nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:</a> </h3> <p> <img alt="nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:" title="nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/53/31640727.jpg"> Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości </p> <a href="/31640727-Nowy-termin-waznosci-akredytywy-gwarancji-do-new-validity-term-of-the-letter-of-credit-guarantee.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4472634-Procedura-i-terminy-raportowania-w-ramach-raportu-z-postepu-realizacji-mikroprojektu.html">Procedura i terminy raportowania w ramach Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu:</a> </h3> <p> <img alt="Procedura i terminy raportowania w ramach Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu:" title="Procedura i terminy raportowania w ramach Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu:" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/4472634.jpg"> Instrukcja do wypełnienia Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -Republika Słowacka 2007 2013 współfinansowanego z Europejskiego </p> <a href="/4472634-Procedura-i-terminy-raportowania-w-ramach-raportu-z-postepu-realizacji-mikroprojektu.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6664559-1-nazwisko-i-imiona-lub-nazwa-firmy-bedacej-podmiotem-uprawnionym-surname-and-forenames-or-name-of-firm-of-applicant.html">1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/</a> </h3> <p> <img alt="1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/" title="1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6664559.jpg"> Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please </p> <a href="/6664559-1-nazwisko-i-imiona-lub-nazwa-firmy-bedacej-podmiotem-uprawnionym-surname-and-forenames-or-name-of-firm-of-applicant.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7511029-Warsztaty-instrument-dla-msp-faza-ii.html">WARSZTATY INSTRUMENT DLA MŚP FAZA II</a> </h3> <p> <img alt="WARSZTATY INSTRUMENT DLA MŚP FAZA II" title="WARSZTATY INSTRUMENT DLA MŚP FAZA II" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7511029.jpg"> WARSZTATY INSTRUMENT DLA MŚP FAZA II Warszawa, 3.11.2015 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano </p> <a href="/7511029-Warsztaty-instrument-dla-msp-faza-ii.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/48518112-Instrukcja-wypelnienia-okresowego-raportu-z-postepu-realizacji-projektu-fundusz-study-tour.html">Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR</a> </h3> <p> <img alt="Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR" title="Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/63/48518112.jpg"> Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe </p> <a href="/48518112-Instrukcja-wypelnienia-okresowego-raportu-z-postepu-realizacji-projektu-fundusz-study-tour.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/32786584-Standard-pre-qualification-form-for-contractors-suppliers-formularz-wstepny-dla-wykonawcow-i-dostawcow.html">Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców</a> </h3> <p> <img alt="Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców" title="Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/53/32786584.jpg"> Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea </p> <a href="/32786584-Standard-pre-qualification-form-for-contractors-suppliers-formularz-wstepny-dla-wykonawcow-i-dostawcow.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8458864-Implementation-of-the-jeremie-initiative-in-poland-prague-8-november-2011.html">Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011</a> </h3> <p> <img alt="Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011" title="Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8458864.jpg"> Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF </p> <a href="/8458864-Implementation-of-the-jeremie-initiative-in-poland-prague-8-november-2011.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8066218-Przygotowanie-budzetu-projektu.html">Przygotowanie budżetu projektu</a> </h3> <p> <img alt="Przygotowanie budżetu projektu" title="Przygotowanie budżetu projektu" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8066218.jpg"> Katowice, 17.05.2012 Przygotowanie budżetu projektu Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Źródła informacji Model </p> <a href="/8066218-Przygotowanie-budzetu-projektu.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/46758491-Wskazowki-dla-beneficjentow-raport-czastkowy-projektow-transferu-innowacji-2010.html">WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW Raport cząstkowy projektów transferu innowacji 2010</a> </h3> <p> <img alt="WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW Raport cząstkowy projektów transferu innowacji 2010" title="WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW Raport cząstkowy projektów transferu innowacji 2010" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/62/46758491.jpg"> WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW Raport cząstkowy projektów transferu innowacji 2010 Niniejszy dokument został przygotowany przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci w Polsce i zawiera wskazówki dla </p> <a href="/46758491-Wskazowki-dla-beneficjentow-raport-czastkowy-projektow-transferu-innowacji-2010.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8126318-Cz-ii-s-t-scientific-and-or-technological-excellence-naukowa-i-lub-technologiczna-doskonalosc-formularz-b.html">CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B</a> </h3> <p> <img alt="CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B" title="CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8126318.jpg"> Szkolenie SGGW, 03.11.2009 CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut </p> <a href="/8126318-Cz-ii-s-t-scientific-and-or-technological-excellence-naukowa-i-lub-technologiczna-doskonalosc-formularz-b.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6856057-Uwagi-ogolne-instrukcja-wypelniania-poszczegolnych-pol-wniosku-nr-pola-opis-uzupelnienia-komorki.html">Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki</a> </h3> <p> <img alt="Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki" title="Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6856057.jpg"> Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa </p> <a href="/6856057-Uwagi-ogolne-instrukcja-wypelniania-poszczegolnych-pol-wniosku-nr-pola-opis-uzupelnienia-komorki.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5473920-Uwagi-ogolne-3-wnioskowaniu-o-przyznanie-platnosci-koncowej-dotyczacej-zrealizowania-pelnego-zakresu-rzeczowego-i-finansowego-przedsiewziecia.html">Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.</a> </h3> <p> <img alt="Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia." title="Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5473920.jpg"> Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa </p> <a href="/5473920-Uwagi-ogolne-3-wnioskowaniu-o-przyznanie-platnosci-koncowej-dotyczacej-zrealizowania-pelnego-zakresu-rzeczowego-i-finansowego-przedsiewziecia.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10907064-Program-wspolpracy-transgranicznej-polska-bialorus-ukraina-2007-2013-projekty-parasolowe-rekomendacje-i-wskazowki-rzeszow-13-14-03-2014-r.html">PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013. Projekty parasolowe REKOMENDACJE I WSKAZÓWKI. Rzeszów, 13-14.03.2014 r.</a> </h3> <p> <img alt="PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013. Projekty parasolowe REKOMENDACJE I WSKAZÓWKI. Rzeszów, 13-14.03.2014 r." title="PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013. Projekty parasolowe REKOMENDACJE I WSKAZÓWKI. Rzeszów, 13-14.03.2014 r." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10907064.jpg"> PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 Projekty parasolowe REKOMENDACJE I WSKAZÓWKI Rzeszów, 13-14.03.2014 r. Umowa o dofinansowanie dokumentacja projektu Dokumenty dotyczące </p> <a href="/10907064-Program-wspolpracy-transgranicznej-polska-bialorus-ukraina-2007-2013-projekty-parasolowe-rekomendacje-i-wskazowki-rzeszow-13-14-03-2014-r.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/13179880-Slowniczek-wazniejszych-pojec-i-wytycznych-dotyczacych-porozumienia-o-programie-praktyk-studenckich-erasmus-learning-agreement-for-traineeships-lat.html">Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT)</a> </h3> <p> <img alt="Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT)" title="Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/29/13179880.jpg"> Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT) I. Wytyczne 1. LAT wypełniany jest z pomocą koordynatora </p> <a href="/13179880-Slowniczek-wazniejszych-pojec-i-wytycznych-dotyczacych-porozumienia-o-programie-praktyk-studenckich-erasmus-learning-agreement-for-traineeships-lat.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1736697-Umowa-licencyjna-uzytkownika-koncowego-end-user-licence-agreement.html">Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement</a> </h3> <p> <img alt="Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement" title="Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1736697.jpg"> Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna </p> <a href="/1736697-Umowa-licencyjna-uzytkownika-koncowego-end-user-licence-agreement.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5129735-Instrukcja-wypelnienia-okresowego-raportu-z-postepu-realizacji-projektu-fundusz-study-tour.html">Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR</a> </h3> <p> <img alt="Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR" title="Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5129735.jpg"> Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe </p> <a href="/5129735-Instrukcja-wypelnienia-okresowego-raportu-z-postepu-realizacji-projektu-fundusz-study-tour.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/38154383-Szczegolowe-zasady-rozliczania-kosztow-wynagrodzen-podstawowych-w-projektach-realizowanych-w-ramach-programu-horyzont-2020-lub-euratom-wstep.html">Szczegółowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń podstawowych w projektach realizowanych w ramach Programu Horyzont 2020 lub Euratom WSTĘP</a> </h3> <p> <img alt="Szczegółowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń podstawowych w projektach realizowanych w ramach Programu Horyzont 2020 lub Euratom WSTĘP" title="Szczegółowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń podstawowych w projektach realizowanych w ramach Programu Horyzont 2020 lub Euratom WSTĘP" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/56/38154383.jpg"> Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 55/16 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN z dnia 31.10.2016 r. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń podstawowych w projektach realizowanych w ramach </p> <a href="/38154383-Szczegolowe-zasady-rozliczania-kosztow-wynagrodzen-podstawowych-w-projektach-realizowanych-w-ramach-programu-horyzont-2020-lub-euratom-wstep.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3067361-Elblaska-orkiestra-kameralna.html">Elbląska Orkiestra Kameralna</a> </h3> <p> <img alt="Elbląska Orkiestra Kameralna" title="Elbląska Orkiestra Kameralna" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3067361.jpg"> Notification on the results of on-the-spot verification /follow up of on-the-spot verification to the JTS Podsumowanie kontroli przeprowadzonej na miejscu na zakończenie /w trakcie realizacji projektu </p> <a href="/3067361-Elblaska-orkiestra-kameralna.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10896607-Instrukcja-wypelniania-raportu-finansowego.html">INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU FINANSOWEGO</a> </h3> <p> <img alt="INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU FINANSOWEGO" title="INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU FINANSOWEGO" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10896607.jpg"> INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU FINANSOWEGO W RAMACH PROGRAMU PL-15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz </p> <a href="/10896607-Instrukcja-wypelniania-raportu-finansowego.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9032906-Program-leonardo-da-vinci.html">Program Leonardo da Vinci</a> </h3> <p> <img alt="Program Leonardo da Vinci" title="Program Leonardo da Vinci" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9032906.jpg"> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zarządzanie projektem TOI część II Zarządzanie finansami projektu, koszty uprawnione, </p> <a href="/9032906-Program-leonardo-da-vinci.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/18344015-The-rail-rates-valid-from-1st-october-2015.html">THE RAIL RATES valid from 1st October 2015</a> </h3> <p> <img alt="THE RAIL RATES valid from 1st October 2015" title="THE RAIL RATES valid from 1st October 2015" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/39/18344015.jpg"> RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with </p> <a href="/18344015-The-rail-rates-valid-from-1st-october-2015.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/33166594-Mortgage-cover-pool-report-issuer.html">MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer</a> </h3> <p> <img alt="MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer" title="MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/54/33166594.jpg"> MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant </p> <a href="/33166594-Mortgage-cover-pool-report-issuer.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7771730-Fundusze-dla-msp-w-7-programie-ramowym-ue.html">Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE</a> </h3> <p> <img alt="Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE" title="Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7771730.jpg"> Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE Gdynia, 29.03.2007 Dlaczego? MŚP stanowią 99% firm działających na terenie Europy wytwarzają 67% PKB w Europie generują 55% miejsc pracy w sektorze prywatnym i </p> <a href="/7771730-Fundusze-dla-msp-w-7-programie-ramowym-ue.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4160007-Oferta-przetargu-poland-tender-nazwa-miejscowosc-warszawa-numer-ogloszenia-data-zamieszczenia-2011-09-28-typ-ogloszenia.html">Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia</a> </h3> <p> <img alt="Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia" title="Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/4160007.jpg"> Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość </p> <a href="/4160007-Oferta-przetargu-poland-tender-nazwa-miejscowosc-warszawa-numer-ogloszenia-data-zamieszczenia-2011-09-28-typ-ogloszenia.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10523414-Call-2013-national-eligibility-criteria-and-funding-rates.html">Call 2013 national eligibility criteria and funding rates</a> </h3> <p> <img alt="Call 2013 national eligibility criteria and funding rates" title="Call 2013 national eligibility criteria and funding rates" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10523414.jpg"> Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum </p> <a href="/10523414-Call-2013-national-eligibility-criteria-and-funding-rates.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7508936-Polski-holding-nieruchomosci-spolka-akcyjna-financial-statements-for-the-year-ended-31-december-2012.html">POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012</a> </h3> <p> <img alt="POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012" title="POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7508936.jpg"> POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011 </p> <a href="/7508936-Polski-holding-nieruchomosci-spolka-akcyjna-financial-statements-for-the-year-ended-31-december-2012.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/48998973-Notice-of-invitation-to-tender-for-the-purchase-of-knitting-machines.html">NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES</a> </h3> <p> <img alt="NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES" title="NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/63/48998973.jpg"> NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project: </p> <a href="/48998973-Notice-of-invitation-to-tender-for-the-purchase-of-knitting-machines.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/52796861-Learning-agreement-medical-university-of-gdansk.html">LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK</a> </h3> <p> <img alt="LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK" title="LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/65/52796861.jpg"> LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field </p> <a href="/52796861-Learning-agreement-medical-university-of-gdansk.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/33211455-Eisp-program-wspolpracy-transgranicznej-polska-bialorus-ukraina-wprowadzenie-do-raportowania.html">EISP PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA WPROWADZENIE DO RAPORTOWANIA</a> </h3> <p> <img alt="EISP PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA WPROWADZENIE DO RAPORTOWANIA" title="EISP PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA WPROWADZENIE DO RAPORTOWANIA" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/54/33211455.jpg"> EISP PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 WPROWADZENIE DO RAPORTOWANIA Lublin, 5-6 II2013 Raporty: Obowiązki wynikające z Umowy o dofinansowanie: Artykuł 2 Warunków Ogólnych </p> <a href="/33211455-Eisp-program-wspolpracy-transgranicznej-polska-bialorus-ukraina-wprowadzenie-do-raportowania.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5638789-Program-leonardo-da-vinci.html">Program Leonardo da Vinci</a> </h3> <p> <img alt="Program Leonardo da Vinci" title="Program Leonardo da Vinci" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5638789.jpg"> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Raport cząstkowy część finansowa tabele finansowe, kwalifikacja kosztów, rozliczenie końcowe </p> <a href="/5638789-Program-leonardo-da-vinci.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12790623-Life-nature-and-biodiversity-environmental-policy-and-governance-information-and-communication.html">LIFE + Nature and Biodiversity Environmental Policy and Governance Information and Communication</a> </h3> <p> <img alt="LIFE + Nature and Biodiversity Environmental Policy and Governance Information and Communication" title="LIFE + Nature and Biodiversity Environmental Policy and Governance Information and Communication" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/28/12790623.jpg"> LIFE + Nature and Biodiversity Environmental Policy and Governance Information and Communication FINANCIAL APPLICATION FORMS NOTES: Please refer to guidelines for applicants when filling in this form LIFE+ </p> <a href="/12790623-Life-nature-and-biodiversity-environmental-policy-and-governance-information-and-communication.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10698127-Instrukcja-wypelnienia-koncowego-raportu-z-postepu-realizacji-projektu-fundusz-promocji-lokalnego-eksportu.html">Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU</a> </h3> <p> <img alt="Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU" title="Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10698127.jpg"> Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie </p> <a href="/10698127-Instrukcja-wypelnienia-koncowego-raportu-z-postepu-realizacji-projektu-fundusz-promocji-lokalnego-eksportu.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1209594-Wskazowki-dla-beneficjentow-raport-koncowy-projektow-transferu-innowacji-2010.html">WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW. Raport końcowy projektów transferu innowacji 2010</a> </h3> <p> <img alt="WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW. Raport końcowy projektów transferu innowacji 2010" title="WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW. Raport końcowy projektów transferu innowacji 2010" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/21/1209594.jpg"> WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW Raport końcowy projektów transferu innowacji 2010 Niniejszy dokument został przygotowany przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci w Polsce i zawiera wskazówki dla beneficjentów </p> <a href="/1209594-Wskazowki-dla-beneficjentow-raport-koncowy-projektow-transferu-innowacji-2010.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12148258-Magdalena-drabek-politechnika-lodzka-zaneta-mucha-esn-sggw-joanna-jozwik-frse-warszawa-27-listopada-2015-r.html">Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r.</a> </h3> <p> <img alt="Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r." title="Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/12148258.jpg"> Przygotowanie Porozumienia o programie studiów/praktyki rola studenta, uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+) i uczelni przyjmującej. Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) </p> <a href="/12148258-Magdalena-drabek-politechnika-lodzka-zaneta-mucha-esn-sggw-joanna-jozwik-frse-warszawa-27-listopada-2015-r.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/49052838-Supplementary-information-for-the-lease-limit-application.html">SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION</a> </h3> <p> <img alt="SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION" title="SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/63/49052838.jpg"> SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property </p> <a href="/49052838-Supplementary-information-for-the-lease-limit-application.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7217809-Wzor-wniosku-o-zwrot-podatku-vat.html">Wzór wniosku o zwrot podatku VAT</a> </h3> <p> <img alt="Wzór wniosku o zwrot podatku VAT" title="Wzór wniosku o zwrot podatku VAT" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7217809.jpg"> Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first </p> <a href="/7217809-Wzor-wniosku-o-zwrot-podatku-vat.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9000103-Supplementary-information-for-the-lease-limit-application.html">SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION</a> </h3> <p> <img alt="SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION" title="SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9000103.jpg"> SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property </p> <a href="/9000103-Supplementary-information-for-the-lease-limit-application.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5167190-Karta-zmian-fundusz-stypendialny-i-szkoleniowy-wspolpraca-instytucjonalna.html">Karta zmian Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Współpraca Instytucjonalna</a> </h3> <p> <img alt="Karta zmian Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Współpraca Instytucjonalna" title="Karta zmian Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Współpraca Instytucjonalna" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5167190.jpg"> Karta zmian Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Współpraca Instytucjonalna Dane Beneficjenta Numer umowy: Pełna nazwa urzędowa Beneficjenta Umowa była aneksowana Tak Nie Tytuł projektu w języku polskim </p> <a href="/5167190-Karta-zmian-fundusz-stypendialny-i-szkoleniowy-wspolpraca-instytucjonalna.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1409160-Komunikat-2-the-44-th-international-biometrical-colloquium-and-iv-polish-portuguese-workshop-on-biometry-conference-information.html">KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:</a> </h3> <p> <img alt="KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:" title="KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1409160.jpg"> AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków </p> <a href="/1409160-Komunikat-2-the-44-th-international-biometrical-colloquium-and-iv-polish-portuguese-workshop-on-biometry-conference-information.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6147675-Najczesciej-popelniane-bledy-we-wnioskach-o-platnosc-pokl-29-pazdziernika-2008-r.html">Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.</a> </h3> <p> <img alt="Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r." title="Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6147675.jpg"> Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności. </p> <a href="/6147675-Najczesciej-popelniane-bledy-we-wnioskach-o-platnosc-pokl-29-pazdziernika-2008-r.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/14081958-New-hire-form-poland.html">New Hire Form - Poland</a> </h3> <p> <img alt="New Hire Form - Poland" title="New Hire Form - Poland" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/30/14081958.jpg"> NEW HIRE FORM INSTRUCTIONS New Hire Form - Poland INSTRUKCJE: Formularz zatrudnienia nowego pracownika lub powtórnego zatrudnienia powinien zostać wypełniony przez Przełożonego lub lokalny HR. Należy wypełnić </p> <a href="/14081958-New-hire-form-poland.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4641181-Tytul-system-magazynowania-ciepla-na-roznym-poziomie-temperatur-krotki-opis-projektu-short-description-of-the-project.html">Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:</a> </h3> <p> <img alt="Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:" title="Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/4641181.jpg"> Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła </p> <a href="/4641181-Tytul-system-magazynowania-ciepla-na-roznym-poziomie-temperatur-krotki-opis-projektu-short-description-of-the-project.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4937922-En-pl-council-of-the-european-union-brussels-29-august-2013-13174-13-interinstitutional-file-2013-0224-cod.html">EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)</a> </h3> <p> <img alt="EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)" title="EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/4937922.jpg"> COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date </p> <a href="/4937922-En-pl-council-of-the-european-union-brussels-29-august-2013-13174-13-interinstitutional-file-2013-0224-cod.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2292273-Co-to-jest-h2020-regionalny-punkt-kontaktywy-programow-badawczych-ue-aspekty-finansowe-programu-horyzont-2020-przy-uniwersytecie-lodzkim.html">CO TO JEST H2020? REGIONALNY PUNKT KONTAKTYWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE ASPEKTY FINANSOWE PROGRAMU HORYZONT 2020 PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM</a> </h3> <p> <img alt="CO TO JEST H2020? REGIONALNY PUNKT KONTAKTYWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE ASPEKTY FINANSOWE PROGRAMU HORYZONT 2020 PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM" title="CO TO JEST H2020? REGIONALNY PUNKT KONTAKTYWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE ASPEKTY FINANSOWE PROGRAMU HORYZONT 2020 PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2292273.jpg"> CO TO JEST H2020? REGIONALNY PUNKT KONTAKTYWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM ASPEKTY FINANSOWE PROGRAMU HORYZONT 2020 ŁÓDŹ, 7 listopada 2014 ZASADY FINANSOWE PROGRAMU HORYZONT 2020 </p> <a href="/2292273-Co-to-jest-h2020-regionalny-punkt-kontaktywy-programow-badawczych-ue-aspekty-finansowe-programu-horyzont-2020-przy-uniwersytecie-lodzkim.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/15410863-Aspekty-finansowe-ict-psp.html">ASPEKTY FINANSOWE ICT PSP</a> </h3> <p> <img alt="ASPEKTY FINANSOWE ICT PSP" title="ASPEKTY FINANSOWE ICT PSP" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/32/15410863.jpg"> Warsztaty szkoleniowe dla osób uczestniczących w projektach finansowanych z Programu CIP-ICT PSP Warszawa, 09.12.2009 ASPEKTY FINANSOWE CIP-ICT ICT PSP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE </p> <a href="/15410863-Aspekty-finansowe-ict-psp.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/53377714-Fundacja-nutricia-nutricia-foundation.html">Fundacja NUTRICIA NUTRICIA Foundation</a> </h3> <p> <img alt="Fundacja NUTRICIA NUTRICIA Foundation" title="Fundacja NUTRICIA NUTRICIA Foundation" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/65/53377714.jpg"> Fundacja NUTRICIA NUTRICIA Foundation Application for research grant for doctoral candidates INSTRUCTIONS, TERMS AND CONDITIONS 1. Please use the attached form to provide all information pertinent to your </p> <a href="/53377714-Fundacja-nutricia-nutricia-foundation.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/722307-Komisja-europejska-przesuniecie-srodkow-nr-dec31-2013.html">KOMISJA EUROPEJSKA PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC31/2013</a> </h3> <p> <img alt="KOMISJA EUROPEJSKA PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC31/2013" title="KOMISJA EUROPEJSKA PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC31/2013" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/722307.jpg"> KOMISJA EUROPEJSKA BUDŻET OGÓLNY 2013 SEKCJA III KOMISJA, TYTUŁY 04, 40 BRUKSELA, DNIA 18/10/2013 R. PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC31/2013 EUR POCHODZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ 40 02 Rezerwy na interwencje finansowe </p> <a href="/722307-Komisja-europejska-przesuniecie-srodkow-nr-dec31-2013.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2472932-Effective-governance-of-education-at-the-local-level.html">Effective Governance of Education at the Local Level</a> </h3> <p> <img alt="Effective Governance of Education at the Local Level" title="Effective Governance of Education at the Local Level" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2472932.jpg"> Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie </p> <a href="/2472932-Effective-governance-of-education-at-the-local-level.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/51959655-The-hochtief-polska-supplier-portal-frequently-asked-questions-faq.html">The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ)</a> </h3> <p> <img alt="The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ)" title="The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/64/51959655.jpg"> The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) Strona 1 z 6 1. What is the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 2. Why should I use the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 3. Is the </p> <a href="/51959655-The-hochtief-polska-supplier-portal-frequently-asked-questions-faq.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/19543337-The-average-number-of-people-in-a-household-receiving-social-benefits-in-relation-to-the-average-number-of-persons-per-household.html">The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household</a> </h3> <p> <img alt="The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household" title="The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/39/19543337.jpg"> CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average </p> <a href="/19543337-The-average-number-of-people-in-a-household-receiving-social-benefits-in-relation-to-the-average-number-of-persons-per-household.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1410791-I-international-scientific-conference.html">I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE</a> </h3> <p> <img alt="I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" title="I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1410791.jpg"> I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY </p> <a href="/1410791-I-international-scientific-conference.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3826430-Polish-cultural-foundation.html">POLISH CULTURAL FOUNDATION</a> </h3> <p> <img alt="POLISH CULTURAL FOUNDATION" title="POLISH CULTURAL FOUNDATION" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3826430.jpg"> 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality. </p> <a href="/3826430-Polish-cultural-foundation.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/15857660-7pr-mozliwosci-dla-msp-30-czerwca-2008.html">7PR-mozliwości dla MŚP 30 czerwca 2008</a> </h3> <p> <img alt="7PR-mozliwości dla MŚP 30 czerwca 2008" title="7PR-mozliwości dla MŚP 30 czerwca 2008" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/33/15857660.jpg"> 7PR-mozliwości dla MŚP 30 czerwca 2008 JAK PRZYGOTOWAĆ BUDśET PROJEKTU Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk DOKUMENTY </p> <a href="/15857660-7pr-mozliwosci-dla-msp-30-czerwca-2008.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/18870447-B-iuro-b-adawcze-ds-j-akosci.html">B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI</a> </h3> <p> <img alt="B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI" title="B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/39/18870447.jpg"> ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS </p> <a href="/18870447-B-iuro-b-adawcze-ds-j-akosci.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/23396401-Working-tax-credit-child-tax-credit-jobseeker-s-allowance.html">Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance</a> </h3> <p> <img alt="Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance" title="Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/45/23396401.jpg"> Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered </p> <a href="/23396401-Working-tax-credit-child-tax-credit-jobseeker-s-allowance.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10531281-Erasmus-praktyki-2014-2015-spotkanie-organizacyjne-19-01-2015-wroclaw.html">Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław</a> </h3> <p> <img alt="Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław" title="Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10531281.jpg"> spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów: </p> <a href="/10531281-Erasmus-praktyki-2014-2015-spotkanie-organizacyjne-19-01-2015-wroclaw.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5672942-Poland-tender-zamieszczanie-ogloszenia-obowiazkowe-ogloszenie-dotyczy-zamowienia-publicznego-sekcja-i-zamawiajacy.html">POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</a> </h3> <p> <img alt="POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY" title="POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5672942.jpg"> POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE </p> <a href="/5672942-Poland-tender-zamieszczanie-ogloszenia-obowiazkowe-ogloszenie-dotyczy-zamowienia-publicznego-sekcja-i-zamawiajacy.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6478855-Zalozone-w-harmonogramie-realizacji-projektu.html">założone w Harmonogramie realizacji projektu.</a> </h3> <p> <img alt="założone w Harmonogramie realizacji projektu." title="założone w Harmonogramie realizacji projektu." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6478855.jpg"> Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność. </p> <a href="/6478855-Zalozone-w-harmonogramie-realizacji-projektu.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/29244751-Country-fact-sheet-noise-in-europe-overview-of-policy-related-data-poland.html">Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland</a> </h3> <p> <img alt="Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland" title="Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/52/29244751.jpg"> Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport </p> <a href="/29244751-Country-fact-sheet-noise-in-europe-overview-of-policy-related-data-poland.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/26564609-Zarzadzanie-finansami-w-projekcie-polsko-ukrainska-rada-wymiany-mlodziezy-konkurs-2016.html">Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016</a> </h3> <p> <img alt="Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016" title="Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/50/26564609.jpg"> Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 SPIS TREŚCI 1. Kwalifikowalność kosztów 2. Kategorie budżetowe w projekcie 3. Przewalutowanie kosztów 4. Typy kontroli </p> <a href="/26564609-Zarzadzanie-finansami-w-projekcie-polsko-ukrainska-rada-wymiany-mlodziezy-konkurs-2016.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5214468-Charakterystyka-projektow-toi-ldv-i-zasady-ich-finansowania.html">Charakterystyka projektów TOI LdV i zasady ich finansowania</a> </h3> <p> <img alt="Charakterystyka projektów TOI LdV i zasady ich finansowania" title="Charakterystyka projektów TOI LdV i zasady ich finansowania" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5214468.jpg"> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Charakterystyka projektów TOI LdV i zasady ich finansowania Warszawa, 10 listopada 2011 r. Cel programu Uczenie </p> <a href="/5214468-Charakterystyka-projektow-toi-ldv-i-zasady-ich-finansowania.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/45662665-Inicjatywy-z-zakresu-przejrzystosci.html">INICJATYWY Z ZAKRESU PRZEJRZYSTOŚCI</a> </h3> <p> <img alt="INICJATYWY Z ZAKRESU PRZEJRZYSTOŚCI" title="INICJATYWY Z ZAKRESU PRZEJRZYSTOŚCI" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/61/45662665.jpg"> INICJATYWY Z ZAKRESU PRZEJRZYSTOŚCI 1. WPROWADZENIE Jako firma aktywna globalnie w różnych obszarach sektora służby zdrowia, pragniemy zapewnić przejrzystość naszej współpracy partnerskiej z pracownikami </p> <a href="/45662665-Inicjatywy-z-zakresu-przejrzystosci.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12240240-Kontrola-z-art-16-saksonski-bank-odbudowy-bank-wsparcia-wydzial-zarzadzania-zasobami-www-sn-pl-eu.html">Kontrola z art. 16. Saksoński Bank Odbudowy Bank Wsparcia Wydział Zarządzania Zasobami. www.sn-pl.eu</a> </h3> <p> <img alt="Kontrola z art. 16. Saksoński Bank Odbudowy Bank Wsparcia Wydział Zarządzania Zasobami. www.sn-pl.eu" title="Kontrola z art. 16. Saksoński Bank Odbudowy Bank Wsparcia Wydział Zarządzania Zasobami. www.sn-pl.eu" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/12240240.jpg"> Saksoński Bank Odbudowy Bank Wsparcia Wydział Zarządzania Zasobami www.sn-pl.eu Treść 1. Przebieg kontroli administracyjnej dowodów księgowych 2. Zestawienie dowodów księgowych 3. Sprawozdanie z postępu </p> <a href="/12240240-Kontrola-z-art-16-saksonski-bank-odbudowy-bank-wsparcia-wydzial-zarzadzania-zasobami-www-sn-pl-eu.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3619656-Kwestionariusz-oceny-ryzyka-insurance-questionnaire.html">KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE</a> </h3> <p> <img alt="KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE" title="KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3619656.jpg"> Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR </p> <a href="/3619656-Kwestionariusz-oceny-ryzyka-insurance-questionnaire.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8891534-Unit-of-social-gerontology-institute-of-labour-and-social-studies-ageing-and-its-consequences-for-society.html">Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society</a> </h3> <p> <img alt="Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society" title="Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8891534.jpg"> Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing </p> <a href="/8891534-Unit-of-social-gerontology-institute-of-labour-and-social-studies-ageing-and-its-consequences-for-society.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/23847007-Polska-agencja-rozwoju-przedsiebiorczosci.html">Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości</a> </h3> <p> <img alt="Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości" title="Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/48/23847007.jpg"> Załącznik nr 8 do umowy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI </p> <a href="/23847007-Polska-agencja-rozwoju-przedsiebiorczosci.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/14985308-Zalacznik-nr-6-do-projektu-podrecznika-wdrazania-rpo-wojewodztwa-slaskiego-na-lata-2007-2013-wniosek-o-platnosc-zalacznik-nr1.html">Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:</a> </h3> <p> <img alt="Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:" title="Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/31/14985308.jpg"> Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć: </p> <a href="/14985308-Zalacznik-nr-6-do-projektu-podrecznika-wdrazania-rpo-wojewodztwa-slaskiego-na-lata-2007-2013-wniosek-o-platnosc-zalacznik-nr1.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/23598612-Why-do-i-need-a-csirt.html">Why do I need a CSIRT?</a> </h3> <p> <img alt="Why do I need a CSIRT?" title="Why do I need a CSIRT?" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/47/23598612.jpg"> Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed </p> <a href="/23598612-Why-do-i-need-a-csirt.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3261957-Change-tolerancja-tolerance-slownie-in-words-miejsce-i-data-waznosci-przed-zmiana-expiry-place-and-date-before-change.html">change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):</a> </h3> <p> <img alt="change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):" title="change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3261957.jpg"> Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr </p> <a href="/3261957-Change-tolerancja-tolerance-slownie-in-words-miejsce-i-data-waznosci-przed-zmiana-expiry-place-and-date-before-change.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3092763-Cracow-university-of-economics-poland.html">Cracow University of Economics Poland</a> </h3> <p> <img alt="Cracow University of Economics Poland" title="Cracow University of Economics Poland" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3092763.jpg"> Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit, </p> <a href="/3092763-Cracow-university-of-economics-poland.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9212591-Warszawa-dnia-17-stycznia-2013-r-poz-77-rozporzadzenie-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-1-z-dnia-11-stycznia-2013-r.html">Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r.</a> </h3> <p> <img alt="Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r." title="Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/9212591.jpg"> DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazywania </p> <a href="/9212591-Warszawa-dnia-17-stycznia-2013-r-poz-77-rozporzadzenie-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-1-z-dnia-11-stycznia-2013-r.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9737373-Zalacznik-nr-ii-wytyczne-do-raportu-finansowego-dla-projektow-w-ramach-polsko-litewskiego-funduszu-wymiany-mlodziezy-format-2.html">Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2.</a> </h3> <p> <img alt="Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2." title="Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9737373.jpg"> Niniejsze wytyczne nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości czy przepisów odnoszących się do kontroli podatkowej </p> <a href="/9737373-Zalacznik-nr-ii-wytyczne-do-raportu-finansowego-dla-projektow-w-ramach-polsko-litewskiego-funduszu-wymiany-mlodziezy-format-2.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3377904-Postanowienia-wspolne-aspekty-finansowe.html">POSTANOWIENIA WSPÓLNE ASPEKTY FINANSOWE</a> </h3> <p> <img alt="POSTANOWIENIA WSPÓLNE ASPEKTY FINANSOWE" title="POSTANOWIENIA WSPÓLNE ASPEKTY FINANSOWE" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3377904.jpg"> POSTANOWIENIA WSPÓLNE ASPEKTY FINANSOWE Slide n 1 Gratulacje Za uzyskanie dotacji UE partycypuje w kosztach UE nie płaci za usługi/produkty dostarczalne/inne produkty Skuteczne wykorzystanie kwoty dotacji </p> <a href="/3377904-Postanowienia-wspolne-aspekty-finansowe.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6413894-Wyjasnienie-i-ilustracje-wyliczenie-kwoty-straty-dla-wnioskodawcy-zmarlego-ktory-zlozyl-wczesniej-wniosek-dla-osob-z-uszkodzeniem-ciala.html">Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała</a> </h3> <p> <img alt="Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała" title="Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6413894.jpg"> Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób </p> <a href="/6413894-Wyjasnienie-i-ilustracje-wyliczenie-kwoty-straty-dla-wnioskodawcy-zmarlego-ktory-zlozyl-wczesniej-wniosek-dla-osob-z-uszkodzeniem-ciala.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/807905-Project-geoportal-gov-pl-implemented-inspire-services.html">Project geoportal.gov.pl - implemented INSPIRE services</a> </h3> <p> <img alt="Project geoportal.gov.pl - implemented INSPIRE services" title="Project geoportal.gov.pl - implemented INSPIRE services" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/807905.jpg"> Project geoportal.gov.pl - implemented INSPIRE services Dariusz Cieśla, Intergraph Polska (presenting author) Marcin Grudzień, CODGiK (presenting author) Marek Szulc, GUGiK Agenda Geoportal.gov.pl in short </p> <a href="/807905-Project-geoportal-gov-pl-implemented-inspire-services.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12291402-Szwajcarsko-polski-program-wspolpracy-projekt-pn-alpejsko-karpacki-most-wspolpracy-dzialanie-5-fundusze-grantowe.html">Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe</a> </h3> <p> <img alt="Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe" title="Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/12291402.jpg"> Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. </p> <a href="/12291402-Szwajcarsko-polski-program-wspolpracy-projekt-pn-alpejsko-karpacki-most-wspolpracy-dzialanie-5-fundusze-grantowe.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/25827869-Investment-expenditures-of-self-governement-units-in-percentage-of-their-total-expenditure.html">Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure</a> </h3> <p> <img alt="Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure" title="Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/49/25827869.jpg"> CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the </p> <a href="/25827869-Investment-expenditures-of-self-governement-units-in-percentage-of-their-total-expenditure.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/40267468-Komisja-wspolnot-europejskich-wniosek-dotyczacy-rozporzadzenia-rady.html">KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY</a> </h3> <p> <img alt="KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY" title="KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/57/40267468.jpg"> KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 25.10.2004 COM(2004) 710 końcowy 2004/0253 (CNS) Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne </p> <a href="/40267468-Komisja-wspolnot-europejskich-wniosek-dotyczacy-rozporzadzenia-rady.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> </div> <!-- END RIGHT SIDEBAR --> </div> </div> </div> <!-- END CONTENT --> </div> <!-- END SIDEBAR & CONTENT 24/2977265/2977265.pdf --> </div> </div> <!-- BEGIN FOOTER --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <!-- BEGIN COPYRIGHT --> <div class="col-md-10 col-sm-10 padding-top-10"> 2018 © DocPlayer.pl <a href="/support/privacy-policy/">Polityka prywatności</a> | <a href="/support/terms-of-service/">Warunki świadczenia usług</a> | <a href="/support/feedback/">Zwrotny adres</a> </div> <!-- END COPYRIGHT --> <!-- BEGIN PAYMENTS --> <div class="col-md-6 col-sm-6"> </div> <!-- END PAYMENTS --> <div id="footer_height_for_cookie_msg" style="height:20em; visibility: hidden;"><!--height for cookie banner on bottom of page --></div> </div> </div> </div> <!-- END FOOTER --> <!--[if lt IE 9]> <script src="/static/theme/global/plugins/respond.min.js"></script> <![endif]--> <script src="/static/js/7ef4/total.js" type="text/javascript"></script> <div style="display: none;"> <script> var page_data = {"domain_id":35,"design_id":0,"page_id":0}; (function(){ var img = new Image(); var pixel_image_src = '/pix/'+Math.random()+'/report/pixel.gif?type=pageview&domain_id=35&page_id=0&design_id=0&l='+encodeURIComponent(navigator.language)+'&p='+encodeURIComponent(navigator.platform)+'&url='+encodeURIComponent(document.location); document.write('<img src="'+pixel_image_src+'"> '); }()); </script> </div> <div id="cookie_msg" style="z-index:99999; background-color: rgb(244, 244, 244); color:#647484; font-size: 13px; border-top: 1px gray solid; width: 100%; position: fixed;bottom: 0;padding: 3px; padding-right: 30px ;text-align: center;left:0"> To ensure the functioning of the site, we use <b>cookies</b>. We share information about your activities on the site with our partners and Google partners: social networks and companies engaged in advertising and web analytics. For more information, see the <a href="/support/privacy-policy/" target="_blank">Privacy Policy</a> and <a href="https://policies.google.com/technologies/partner-sites" target="_blank">Google Privacy & Terms</a>. Your consent to our cookies if you continue to use this website.   <label><input type="checkbox" checked disabled>Necessary cookie</label> <button href="#" type="submit" onclick="accept_cookie_msg();return false;" style="border:black 1px solid">Accept</button>     </div> <script> function accept_cookie_msg() { document.cookie = "cookie_msg_viewed=1;max-age=15768000;path=/"; hide_cookie_msg(); } function hide_cookie_msg() { var cb = document.getElementById('cookie_msg'); if (cb) { cb.parentElement.removeChild(cb); } var fcb = document.getElementById('footer_height_for_cookie_msg'); if (fcb) { fcb.parentElement.removeChild(fcb); } } (function () { var cookie_msg_viewed = (function (name) { var matches = document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )" + name.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g, '\\$1') + "=([^;]*)")); return matches ? decodeURIComponent(matches[1]) : undefined })('cookie_msg_viewed'); if (cookie_msg_viewed) { hide_cookie_msg(); } })(); </script> </body> </html>