Rozdział 26. Korzystanie z domen i Active Directory

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 26. Korzystanie z domen i Active Directory"

Transkrypt

1 Rozdział 26. Korzystanie z domen i Active Directory W tym rozdziale: Domeny Windows co to takiego? Co to jest Active Directory Logowanie do domeny z wykorzystaniem Windows XP Logowanie i co dalej? Windows XP Professional może być wykorzystywany: Dla potrzeb domowych. W środowisku niewielkiej firmy. W dużej sieci korporacyjnej. Dla potrzeb domowych wielu informatyków instaluje system Windows XP, aby si z nim lepiej zapoznać i być na bież co z najnowsz technologi. Jeśli chcesz otrzymać certyfikat Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE), musisz znać i umieć obsługiwać najnowszy system operacyjny. Dla potrzeb domowych zalecane jest korzystanie z systemu operacyjnego Windows XP Home Edition, a nie z wersji Professional. Dla niewielkiej firmy korzystanie z Windows XP Professional jest doskonałym rozwi zaniem. Nie ma lepszego narz dzia do tworzenia niewielkiej sieci biurowej z wykorzystaniem modelu grup roboczych. Zważywszy że Windows XP oparty jest na technologii zapożyczonej z systemu NT, jest to niezwykle stabilny system operacyjny. Jeśli korzystasz z systemu Windows XP w środowisku firmy (dużej lub małej), która wykorzystuje serwery Windows Server pogrupowane w domeny lub posiada sieć opart na serwerach Windows 2000 i Active Directory, koniecznie przeczytaj ten rozdział. Niniejszy rozdział wspomina pokrótce o rozwi zaniach wykorzystywanych w Active Directory, koncentruj c si na tematach zwi zanych z logowaniem si do domeny, logowaniem si do Active Directory i korzystania z tej technologiiz. Zanim załogujesz się do domeny, musisz najpierw skonfigurować komputer tak by mógł zostać członkiem domeny. Dodatek A opisuje podstawy protokołu TCP/IP

2 626 Część III Administracja, zarządzanie kontami uŝytkowników... wykorzystywanego obecnie w większości nowoczesnych sieci, natomiast rozdział 24. zawiera informacje na temat konfigurowania komputera aby mógł on zostać członkiem domeny. Domeny Windows co to takiego? Po pomyślnym zainstalowaniu protokołów sieciowych, programów klienckich i usług, pora dowiedzieć si, jak zostać cz ści domeny lub Active Directory. Domeny to grupy komputerów, które korzystaj ze wspólnej bazy zabezpieczeń. Dzi ki temu domeny tworz barier bezpieczeństwa. Pomysł domeny powstał w Microsofcie we wczesnym okresie projektowania systemu Windows NT, aby umożliwić każdemu z użytkowników jednorazowe logowanie. We wcześniejszych modelach sieci, takich jak Windows for Workgroups, dost p do zasobów udost pnianych przez inne komputery wymagał podania nazwy użytkownika i hasła przechowywanego osobno na każdym z komputerów, z którymi zachodziła wymiana danych. Ten poziom udost pniania zasobów jest nadal obecny w systemie Windows XP, ale przy wykorzystaniu praw dost pu systemu plików NTFS jest bardziej wyrafinowany. Administrator systemu może bardzo szczegółowo konfigurować poziom dost pu do zasobów, a nast pnie monitorować udane (i nieudane) próby wykorzystania przydzielonych zasobów. Jeśli podczas instalacji systemu Windows XP w komputerze znajduje się karta sieciowa, Instalator systemu prosi o wybranie typowych lub konfigurowalnych ustawień sieci. Jeśli wybierzesz typowe ustawienia sieci, komputer będzie korzystał z protokołu TCP/IP, automatycznie pobierał adres IP (korzystając z protokołu DHCP z ang. Dynamie Host Configuration Protocol) i logował się do grupy roboczej. Domyślną nazwą grupy roboczej jest GRUPA_ROBOCZA, ale moŝesz zmienić tę nazwę na dowolną. W niewielkiej sieci, w której nie jest wymagana kontrola i zabezpieczenia na poziomie domeny lub Active Directory, takie ustawienia doskonale się sprawdzają. Zmień nazwę GRUPA_ ROBOCZA na bardziej opisową, gdyŝ kaŝda osoba z zewnątrz, znająca typowe ustawienia, będzie się mogła podłączyć do sieci. Jak działają domeny? Jeśli logujesz si do domeny zarz dzanej przez komputer z systemem Windows NT, przechowuje on informacje dotycz ce nazwy użytkownika i hasła w bazie SAM (z ang. Security Account Manager) w głównym kontrolerze domeny (Primary Domain Controller PDC). Zapasowe kontrolery domeny {Backup Domain Controllers BDC) regularnie otrzymuj uaktualnione informacje o zabezpieczeniach w celu zapewnienia wi kszego bezpieczeństwa, na wypadek gdyby PDC musiał zostać chwilowo wył czony, na przykład aby przeprowadzić konserwacj. Administratorzy mog również umieszczać BDC w różnych lokalizacjach geograficznych w sieci rozległej, dzi ki czemu uwierzytelnianie może być wykonywane lokalnie zamiast przez ł cze sieciowe z PDC domeny. Baza SAM (Security Account Manager) w sieci Windows NT znajduje się jedynie na serwerach Windows NT. Komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows NT oraz z wcześniejszą wersją systemu Windows, jak Windows 98, nie moŝe być kontrolerem

3 Rozdział 26. Korzystanie z domen i Active Directory 627 domeny. MoŜesz natomiast korzystać z serwera Windows 2000 jako kontrolera domeny w sieci mieszanej, która wykorzystuje Active Dierctory, ale zawiera równieŝ serwery Windows NT pracujące jako kontrolery domeny. Model domeny nadrzędnej Jak wspomniano wcześniej, domeny umożliwiaj utworzenie bariery bezpieczeństwa. W każdej domenie istnieje bariera chroni ca zasoby należ ce do domeny. Np. jeden ze znanych sposobów tworzenia domeny jest znany jako model domeny nadrz dnej (z ang. Master Domain Model). W tym modelu pojedyncza domena przechowuje wszystkie konta użytkowników, co ułatwia zarz dzanie nimi z jednego miejsca i tworzenie domen zasobów zawieraj cych aktywne pliki, drukarki i inne zasoby, do których użytkownicy musz mieć dost p. Model domeny nadrz dnej jest przedstawiony na rysunku Rysunek W modelu domeny nadrzędnej wszystkie konta uŝytkowników są przechowywane w pojedynczej domenie i na podstawie relacji zaufania mają dostęp do zasobów w domenach zasobów Domeny zasobów Relacje zaufania W tym modelu relacja zaufania jest tworzona pomi dzy domen nadrz dn (opisan jako ACME na rysunku 26.1) i każd z domen zasobów. Strzałki przedstawiaj relacje zaufania skierowane w jedn stron. Jest to graficzna reprezentacja jednokierunkowości relacji zaufania w domenie sieci Windows NT. Aby użytkownicy należ cy do jednej domeny mogli korzystać z zasobów znajduj cych si w innej domenie, musz być spełnione nast puj ce dwa warunki: Musi być utworzona przez administratora domeny relacja zaufania w taki sposób, aby domena zasobów ufała" użytkownikom z innej domeny. Administrator domeny zasobów musi nadać odpowiednie uprawnienia dost pu do zasobów użytkownikom ł cz cym si z zaufanej domeny". Jak widzisz, utworzenie relacji zaufania pomi dzy domenami nie grozi przełamaniem bariery bezpieczeństwa, któr tworzy domena. Otwiera po prostu drzwi. Administrator domeny, która ufa" innej domenie, nadal zachowuje kontrol nad zasobami w tej domenie. Otwarcie tych drzwi umożliwia administratorowi domeny nadawanie praw do zasobów w swojej domenie użytkownikom lub grupom użytkowników z zaufanej domeny. Nadaj c uprawnienia poszczególnym użytkownikom lub grupom użytkowników z zaufanej domeny, administrator domen zasobów może nadawać lub odbierać dost p do określonych zasobów (do poziomu poszczególnych plików) w domenach. Z punktu widzenia zarz dzania użytkownikami, łatwiej jest przechowywać konta wszystkich użytkowników w jednej domenie, aby np. dział kadr mógł zarz dzać tworzeniem i usuwaniem kont podczas przyjmowania i zwalniania pracowników.

4 628 Część III Administracja, zarządzanie kontami uŝytkowników... Jest równieŝ inny sposób na to, aby umoŝliwić uŝytkownikowi korzystanie z zasobów w wielu domenach bez konieczności korzystania z relacji zaufania. MoŜesz utworzyć konto uŝytkownika w kaŝdej domenie, ale takie działanie zaprzecza idei pojedynczego logowania realizowanej w modelu domeny-relacji zaufania. Jeśli utworzysz dla uŝytkownika konto w kaŝdej z wielu domen, są to niezaleŝne konta. UŜytkownik musiałby podawać nazwę uŝytkownika i hasło przy kaŝdej próbie podłączenia się do zasobu w kaŝdej z domen, w których posiada konto. Ponadto zmiana hasła w jednej z domen nie miałaby Ŝadnego wpływu na konta w innych domenach. Korzystanie z relacji zaufania Jak widzisz, umożliwienie każdemu użytkownikowi pojedynczego logowania znacznie zwi ksza bezpieczeństwo całej sieci. Jeśli każdy użytkownik musiałby pami tać inne hasło (nie mówi c już o nazwie użytkownika) dla każdego udost pnianego pliku lub drukarki b dź innego zasobu, do którego musiałby si ł czyć, prawdopodobnie zapisałby je na kartce, co stworzyłoby luk w systemie zabezpieczeń. Nadanie użytkownikowi jednej nazwy konta i jednego hasła zwi ksza poziom bezpieczeństwa domeny. Mimo że relacje zaufania s jednokierunkowe, możliwe jest również utworzenie dwóch relacji zaufania pomi dzy domenami jednej z każdej strony. Przypuśćmy, że doszło do poł czenia dwóch niewielkich firm i każda z tych firm korzystała dotychczas z pojedynczej domeny w sieci. Tworz c dwie relacje zaufania, jedn z każdej strony, łatwo umożliwić użytkownikom z jednej domeny wymian informacji z użytkownikami z drugiej domeny. Konta użytkowników w jednej domenie i domena zasobów tworz najbardziej popularny model domeny w sieciach Windows NT. Nie jest to jednak jedyny model. Np. w firmie, w której użytkownicy korzystaj tylko z zasobów własnej domeny i rzadko musz korzystać z zasobów znajduj cych si w innych domenach, bardziej odpowiedni b dzie model wielu domen. Użytkownicy mog korzystać z konta znajduj cego si w lokalnej domenie, ułatwiaj c administratorom nadawanie i odbieranie dost pu do zasobów. Relacje zaufania pomi dzy domenami umożliwiaj użytkownikom przekraczanie barier pomi dzy domenami w celu uzyskania dost pu do zasobów. Co to jest Acłive Direcłory? Active Directory zmieniło dramatycznie znaczenie domen. Active Directory korzysta z domen, ale jedynie jako jednostek organizacyjnych w bazie Active Directory. Active Directory dopuszcza istnienie kontrolerów domeny, ale nie korzysta z serwerów PDC ani BDC. Wszystkie kontrolery domeny s w domenie równoważne po wprowadzeniu Active Directory. W tej sytuacji zmiany w bazie zabezpieczeń mog być dokonywane na dowolnym kontrolerze domeny. Przy wykorzystaniu serwerów PDC i BDC wszystkie zmiany musz być dokonywane na serwerze PDC (tylko jeden taki serwer może istnieć w każdej domenie). Nast pnie te zmiany s regularnie rozsyłane do serwerów BDC, które przechowuj kopie bazy zabezpieczeń.

5 Rozdział 26. Korzystanie z domen i Active Directory 629 Bez trudu można dostrzec problemy wynikaj ce z takiej konfiguracji. Co si dzieje, jeśli serwer PDC musi zostać na jakiś czas wył czony? W takiej sytuacji nie można dokonywać żadnych zmian w bazie zabezpieczeń. Istnieje możliwość mianowania serwera BDC na serwer PDC domeny, a nast pnie odwrócenia tego procesu po ponownym uruchomieniu oryginalnego PDC. Administratorzy sieci mog być wdzi czni, że Active Directory rozwi zało tego typu problemy. Kolejn istotn różnic pomi dzy sieci Windows działaj c na podstawie domeny a sieci Active Directory jest fakt, że baza zabezpieczeń może teraz zawierać znacznie wi cej informacji. Serwery PDC i BDC przechowywały ograniczon ilość informacji dotycz cych konta każdego użytkownika oraz każdego komputera podł czonego do domeny. Baza SAM przechowywała również informacje na temat relacji zaufania, które ł czyły domen z innymi domenami. Jak działa Active Directory? Active Directory odpowiada Novell Directory Services w systemie NetWare. Przechowuje te same informacje dotycz ce użytkowników i komputerów, które przechowuj kontrolery domeny Windows NT, ale ponadto Active Directory może przechowywać znacznie wi cej informacji dotycz cych użytkowników niż NDS. Nietrudno si domyślić, że baza zabezpieczeń musi przechowywać kopi nazwy konta użytkownika, hasło i kilka innych informacji, takich jak dost p użytkownika do poł czeń zdalnych oraz uprawnienia nadane użytkownikowi przez administratora domeny. S to podstawowe informacje, które wi kszość systemów komputerowych przechowuje w bazie zabezpieczeń. Active Directory umożliwia przechowywanie znacznie wi kszej ilości informacji dotycz cych kont poszczególnych użytkowników. Na przykład: jaki jest numer telefonu użytkownika; kto jest jego bezpośrednim przełożonym. Wszystkie te informacje, i wiele innych, mog być przechowywane w Active Directory. Przykład typowego konta użytkownika jest przedstawiony w dodatku B. Active Directory zawiera również konta poszczególnych komputerów, które należ do domeny, jak również informacje o udost pnianych zasobach, takich jak udost pniane pliki i drukarki w domenie. Active Directory posiada wiele wbudowanych klas obiektów, z których kaŝda moŝe posłuŝyć do stworzenia kopii (z ang. instance) zasobu, jak na przykład konto uŝytkownika. Ponadto schemat (z ang. schema), termin dobrze znany projektantom baz danych, moŝe być rozbudowywany. Innymi słowy, moŝesz stworzyć zupełnie nowe klasy obiektów (i w ten sposób nadąŝać za nowymi typami zasobów) i nadać atrybuty (fragmenty informacji) istniejącym klasom obiektów. Dlatego jeśli chcesz pamiętać o wysłaniu szefowi i jego Ŝonie kwiatów z okazji rocznicy ślubu, moŝesz dodać atrybut śledzenia rocznic w Active Directory! Jakby tego było mało, Active Directory przechowuje również informacje z wi cej niż jednej domeny. Baza ma struktur drzewa, które może zawierać wiele domen, a wszystkie domeny, które należ do jednego drzewa, maj domyślnie utworzone dwukierunkowe relacje zaufania pomi dzy sob. Dzi ki temu administratorzy nie musz już tworzyć lub śledzić relacji zaufania. Zamiast tego administrator domeny może w prosty sposób

6 630 Część III Administracja, zarządzanie kontami uŝytkowników... nadawać w drzewie domen użytkownikom z innej domeny prawa do zasobów znajduj cych si w jego domenie. Dzi ki temu domena zachowuje barier bezpieczeństwa w Active Directory, ale nie ma już potrzeby tworzenia relacji zaufania pomi dzy domenami w tym samym drzewie. Jeśli tworzysz domenę, moŝesz ją dołączyć do drzewa domen lub utworzyć nowe drzewo. Jasno z tego wynika, Ŝe moŝliwe jest istnienie więcej niŝ jednego drzewa domen. Posiadanie wielu drzew domen w sieci określane jest jako las (z ang. forest). Domeny znajdujące się w tym samym drzewie mają pomiędzy sobą dwukierunkowe relacje zaufania. Nie dotyczy to jednak lasu. W takim wypadku nadal istnieje konieczność tworzenia relacji zaufania, jeśli uŝytkownik naleŝący do domeny w jednym drzewie chce mieć dostęp do zasobów domeny znajdującej się w innym drzewie. Zarówno w przypadku korzystania z domeny Windows NT, jak i Active Directory, jeśli Twój komputer z systemem Windows XP ma należeć do sieci, która wykorzystuje domeny, administrator musi utworzyć w domenie konta dla Ciebie i Twojego komputera. Konta komputerów i uŝytkowników w Active Directory Każdy komputer w sieci posiada własne konto w domenie, co zapobiega sytuacji, gdy obcy komputer zostanie podł czony do sieci i stanie si jej cz ści. Wymaganie tworzenia kont dla komputerów w domenie umożliwia administratorowi kontrol nad dost pem komputerów do domeny. Administrator domeny może również zarz dzać komputerami, które należ do domeny. Jeśli komputer jest podł czany do domeny, grupa administratorów domeny jest automatycznie dodawana do lokalnej grupy Administratorzy. Istnieje możliwość usuni cia przez lokalnego administratora grupy administratorów domeny z grupy lokalnych administratorów, ale zaprzeczałoby to idei zarz dzania przez administratorów domeny komputerami w domenie. Np. konto Administrator Twojego komputera może nadawać użytkownikom z domeny prawa dost pu do drukarki podł czonej bezpośrednio do Twojego komputera. Administrator domeny może nadawać takie prawa dla wszystkich komputerów; w dużej sieci nie ma potrzeby tworzenia administratorów na poszczególnych komputerach. Również każdy użytkownik musi mieć swoje konto w domenie, jeśli chce korzystać z innych zasobów niż jego własna stacja robocza Windows XP. Jeśli masz podł czon drukark do swojego komputera, a wszystkie dane i aplikacje, z których korzystasz, znajduj si na lokalnym dysku komputera, nie potrzebujesz konta użytkownika w domenie. Nie musisz nawet ł czyć si z sieci, jeśli wszystko czego potrzebujesz jest zainstalowane w jednym komputerze. Jednak w środowiskach sieciowych potrzebny jest dost p do plików i innych zasobów, dlatego konto w domenie jest Ci potrzebne. Konta w domenie umoŝliwiają dostęp do sieci zbudowanej na podstawie domeny i pozwalają na jednorazowe logowanie się do sieci. W małych sieciach, które nie korzystają z domen (lub na komputerach, które nie są podłączone do Ŝadnej sieci), moŝesz tworzyć konta uŝytkowników dla kaŝdej osoby, która korzysta z komputera. Dzięki temu kaŝdy z uŝytkowników moŝe zachowywać własne pliki, aplikacje oraz ustawienia pulpitu.

7 Rozdział 26. Korzystanie z domen i Active Directory 631 Logowanie do domeny z wykorzystaniem Windows XP Możesz załogować si do domeny po zainstalowaniu systemu Windows XP. W oknach dialogowych dotycz cych poł czenia sieciowego musisz tylko wpisać nazw domeny. Jeśli administrator domeny utworzył już w domenie konto dla Twojego komputera, możesz poł czyć si z domen automatycznie. System poprosi o podanie nazwy użytkownika i hasła do konta w domenie, które posiada uprawnienia, aby podł czyć do domeny komputer. Ta funkcja ma zapobiec podł czeniu do sieci dowolnego komputera i logowaniu si do domeny przez nieznanego użytkownika. Kiedy administrator tworzy w domenie konto komputera, musi on jedynie podać nazw komputera, który b dzie si ł czył z domen. Podawanie nazwy konta i hasła administratora podczas podł czania komputera do domeny ma zapobiec zdobyciu prze obc osob listy utworzonych nazw kont komputerów i wykorzystaniu tych nazw do podł czenia komputerów do sieci. Nazwa konta i hasło administratora s wykorzystywane do potwierdzenia, że nazwa komputera, dla którego konto zostało utworzone, jest nazw komputera, który w danej chwili próbuje si podł czyć do domeny. Idealnym rozwi zaniem jest sytuacja, w której administrator domeny utworzył już konto użytkownika w domenie. Jeśli nie mimo że Twój komputer b dzie należał do domeny b dziesz mógł korzystać jedynie z lokalnego konta, które pozwala korzystać z zasobów znajduj cych si lokalnie na komputerze z zainstalowanym systemem Windows XP. Łączenie z domeną podczas trwania procesu instalacji systemu Windows XP Podczas procesu instalacji system poprosi o wybranie typowych lub konfigurowalnych ustawień dost pu do sieci. Wybierz ustawienia konfigurowalne, jeśli masz zamiar ł czyć si z domen. W czasie pierwszego logowania komputera do domeny musi być również obecny administrator, który ma uprawnienia dodawania komputerów do domeny. Takie rozwiązanie nie jest szczególnie praktyczne, gdyŝ nie zawsze ma się pod ręką administratora domeny podczas instalowania systemu operacyjnego Windows XP. Dlatego moŝesz korzystać z opcji nienadzorowanej instalacji systemu (opisanej szczegółowo w rozdziale 4.). Jeśli korzystasz z programu Setupmgr.exe do tworzenia pliku odpowiedzi, moŝesz umieścić hasło do konta administratora w pliku odpowiedzi w zakodowanym formacie. Dzięki temu administrator domeny nie musi być osobiście obecny podczas instalowania systemu. Wybranie ustawień konfigurowalnych podczas instalowania systemu umożliwia użytkownikowi konfigurowanie wielu innych elementów systemu, jak protokoły sieciowe i usługi. Jeśli wymagana jest specjalna konfiguracja adresów IP, b dziesz również potrzebował tego typu informacji. Jednak wi kszość dzisiejszych sieci komputerowych wykorzystuje protokół DHCP do automatycznego nadawania adresów IP.

8 632 Część III Administracja, zarządzanie kontami uŝytkowników... Jeśli chcesz logować si do domeny, potrzebne Ci b d jedynie nazwa domeny oraz konto użytkownika i hasło w domenie. Po zakończeniu procesu instalacji i zainstalowaniu systemu Windows XP możesz zacz ć jeśli masz konto użytkownika w domenie korzystać z zasobów domeny. Łączenie z domeną po zakończeniu procesu instalacji Jeśli wybierzesz typowe ustawienia podczas konfigurowania ustawień sieci w trakcie instalacji systemu, Twój komputer zostanie przydzielony do grupy roboczej o nazwie GRUPA JłOBOCZA (chyba że podasz inn nazw grupy roboczej). B dzie również korzystał z adresów przydzielanych przez protokół DHCP lub Automatic Private IP Addressing (APIPA). Możesz również wybrać nazw komputera lub korzystać z nazwy automatycznie wygenerowanej podczas procesu instalacji systemu Windows XP. Jeśli chcesz korzystać z domeny, być może b dziesz musiał zmienić nazw na zarezerwowan przez administratora domeny dla Twojego komputera. Podczas ł czenia si z domen b dziesz musiał podać nazw konta i hasło administratora, aby komputer mógł być przyj ty do domeny. Aby po zainstalowaniu systemu zmienić nazw komputera, domeny lub grupy roboczej, skorzystaj z apletu System dost pnego w Panelu sterowania. Aby załogować si do domeny, wykonaj nast puj ce czynności: 1. Wybierz z menu Start/Panel sterowania. 2. W widoku kategorii przejdź do kategorii Wydajność i konserwacja. 3. Uruchom aplet System (pojawi si okno pokazane na rysunku 26.2). W naszym przykładzie nazwa komputera nadana podczas instalacji systemu to twonic-tktfdyks (nazwa losowo wygenerowana). Komputer podczas instalacji systemu, został skonfigurowany do korzystania z grupy roboczej GRUPA_ROBOCZA. Rysunek Aplet System (uruchamiany z Panelu sterowania) pozwala wprowadzać wiele zmian w ustawieniach komputera Przywracanie systemu Aktualizacje automatyczne : Zdalny Ogófa Nazw= komputera, Spizęt j Zaawansowane. ^ g Syitem Windows uŝywa następujących *ilo«maci do rdentyfikac* r p» komputera w sieci Qpis komputera: Perna nazwa komputera: Na przykład.komputer w kuchni" lub.komputer Marzeny' twoinc-tktfdyk5. Brupa robocza: GRUPA.ROBOCZA Aby uŝyć Kjealora kierhyfkacj sieciowej w ceki I Icfenliftkalot sieciowy l przyłączenia ss do domeny i utworzenia konta uzytkownka lokafoego. klrknij przycisk Identyfikator sieciowy Aby zmienić nazwę tego komputera lub Zrnori przyłączyć si«do domeny, kliknjj przycisk Zmren.

9 Rozdział 26. Korzystanie z domen i Active Directory 633 Jeśli nie chcesz przechodzić przez wszystkie menu i podmenu, wybierz z menu Start/ Panel sterowania i w widoku klasycznym dwukrotnie kliknij ikonę apletu System. 4. Aby zmienić nazw komputera, kliknij przycisk Zmień; pojawi si okno dialogowe Zmiana nazwy komputera (rysunek 26.3). Rysunek Aby załogować się do domeny, wpisz nazwę domeny podaną przez administratora sieci Zmiany nazwy kompute Możesz zmienić nazw, i członkostwo lego komputera. Zmiany mog, mieć wpływ na dot t p do zatobów tieaowych. tjazwa komputera: ; twoinc-tklfdyk5 Pełna nazwa komputeia: twomc-tktłdyk5. Członkostwo twoinc.com O fin^a robocza: 5. Zaznacz opcj Domena i wpisz nazw domeny, do której chcesz podł czyć swój komputer. W naszym przykładzie komputer zostanie podł czony do domeny twoinc.com. Za pomoc tego okna dialogowego możesz również zmienić nazw komputera (w naszym przykładzie pozostaje ona niezmieniona; porozmawiaj najpierw z administratorem sieci). Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk OK. 6. Rysunek 26.4 przedstawia okno dialogowe Zmiana nazwy komputera, w którym musisz podać nazw i hasło konta uprawniaj cego do doł czania do domeny. Wprowadź dane i kliknij przycisk OK. Rysunek Musisz podać nazwę i hasło konta, które posiada uprawnienia dodawania komputerów do domeny Wprowadź nazw I hasło konta uprawniaj cego do doł czenia do tej domeny. t ^ a uŝytkowi**: j f j administrator Hasło; * 7. Może min ć kilka sekund, a nawet jedna czy dwie minuty, zanim otrzymasz odpowiedź zależy to m.in. od rozmiaru sieci, ilości ż dań, które w danej chwili obsługuje kontroler domeny. Cierpliwości! Po udanym logowaniu do domeny pojawi si powitalne okno dialogowe (rysunek 26.5). Kliknij przycisk OK. 8. Kolejne okno dialogowe poinformuje Ci, że musisz ponownie uruchomić komputer, aby wprowadzone zmiany zostały zatwierdzone. Kliknij przycisk OK.

10 634 Część III Administracja, zarządzanie kontami uŝytkowników... Rysunek Jeśli wszystko przebiegło poprawnie, zostaniesz powitany w domenie a?wy komputera Witamy w domenietwofric.com. Po ponownym pojawieniu si okna Właściwości systemu kliknij przycisk Zastosuj. Kolejne okno dialogowe poinformuje Ci, że musisz ponownie uruchomić komputer, zanim zaczniesz korzystać z zasobów domeny. Jeśli musisz dokonać jeszcze innych zmian, kliknij przycisk Nie. Zalecane jest klikni cie przycisku Tak, aby ponownie uruchomić komputer i zakończyć proces. Logowanie i co dalej? Po ponownym uruchomieniu komputera pojawi si standardowe okno powitalne systemu Windows, które prosi o naciśni cie kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Del w celu przywołania okna do logowania. Kliknij przycisk Opcje, aby uzyskać dost p do nast puj cych pól: Nazwa użytkownika pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy konta użytkownika. Hasło pole przeznaczone do wprowadzenia hasła do konta użytkownika. Logowanie do lista rozwijana, z której możesz wybrać opcj logowania do lokalnego komputera, który pojawi si na liście pod własn nazw z dodatkow informacj Ten komputer, lub do domeny, której nazw możesz również wybrać z listy. Jeśli chcesz si załogować lokalnie do komputera, wybierz pierwsz opcj. Jeśli chcesz si załogować do domeny, wybierz z listy nazw domeny. Możesz również zaznaczyć opcj logowania z wykorzystaniem poł czenia telefonicznego. Zaznacz t opcj, jeśli logujesz si do komputera za pomoc poł czenia telefonicznego. Korzystanie z konta w domenie Jeśli logujesz si na konto w domenie, możesz przegl dać zasoby domeny w celu poł czenia si z takimi zasobami, jak udost pniane drukarki, aplikacje czy pliki. Korzystanie z konta w domenie do logowania si na komputerze należ cym do domeny otwiera przed Tob całkowicie nowe możliwości. Administrator sieci może skonfigurować Twój komputer w taki sposób, aby automatycznie ł czył si do udost pnianych plików. S to po prostu nap dy dysków na innych komputerach. Zwykle s to dyski o dużej pojemności zainstalowane w szybkich serwerach; możesz mieć łatwy dost p nie tylko do lokalnych dysków o ograniczonej pojemności, ale również do całej sieci, w której możesz wyszukiwać i spisywać dane.

11 Rozdział 26. Korzystanie z domen i Active Directory 635 Jedną z zalet przechowywania waŝnych plików na dysku sieciowym w domenie jest fakt, Ŝe będą tam one regularnie zapisywane na kopii zapasowej. Dlatego nie będziesz się juŝ musiał martwić o samodzielne tworzenie kopii zapasowych. Zamiast Ciebie będzie to robiła sieć. I jeśli omyłkowo usuniesz plik, administrator sieci będzie prawdopodobnie mógł go odzyskać. Przeszukiwanie Active Directory Po załogowaniu si do domeny stwierdzisz, że wiele składników systemu operacyjnego umożliwia przeszukiwanie zasobów dost pnych w domenie. Active Directory oferuje rozbudowane funkcje wyszukiwania. Np. jeśli chcesz znaleźć drukark, możesz jej poszukać za pomoc standardowego okna drukowania (rysunek 26.6). Rysunek Możesz skorzystać z przycisku Znajdź drukark do wyszukiwania drukarki ze standardowego okna drukowania Drukarka Nazwa: ^ H P OfficeJet T Series Printer Stan: Bezczynna Typ: HP OfficeJet T Series Printer Gdzie: DOT4_OQ1 Komentarz: Zakres stron <S Wszystko : r Bei»cartrona C i>j "Strony: 1 Wstaw numery stron iflja zakresy stron oddzielone przecinkami, na przykład 1,3,5-12 Kopie Lcibotooł: 1 1 I 1 r Drukuj do pww F R ł a n j dupleks f? Soctu) Drykuj: jznaczniki pokazane w dokumencie _ * j Orukut: (Wszystkie strony z zakresu j - j Powiększenie Stron na arkusz: l strona j - J Sfcahj) do rozmiaru papieru: Bez skalowania _ ^ j! OK Anukj) J Przejdź na zakładk Cechy, aby wyszukać drukark wyposażon w określone funkcje, takie jak drukowanie dwustronne, zszywanie lub drukowanie w kolorze. Zakładka Zaawansowane umożliwia konfigurowanie bardziej szczegółowych opcji wyszukiwania.

Rozdział 18. Zarządzanie dyskami i partycjami

Rozdział 18. Zarządzanie dyskami i partycjami Rozdział 18. Zarządzanie dyskami i partycjami W tym rozdziale: Dyski proste i dynamiczne Wybór typu partycji i woluminu Porównanie systemów plików FAT, FAT32 i NTFS Korzystanie z konsoli zarz dzania dyskami

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ilustrowany przewodnik

Windows 7 PL. Ilustrowany przewodnik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim.

System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim. LABORATORIUM 5 Administracja systemem Windows System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim. Menedżer zadań Menedżer zadań to narzędzie, które pozwala na szybkie uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

Windows XP Professional od środka

Windows XP Professional od środka Rozdział 1. Windows XP Professional od środka W tym rozdziale: Architektura systemu Windows XP: tryb j dra i tryb użytkowy Pami ć chroniona i j dro Usługi rezydentne Wielozadaniowość i wieloprocesowość

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia:

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia: Str. 1 Ćwiczenie 7 Active Directory Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ze sposobami zarządzania usługą Active Directory. Poznanie podstawowych zadań administracyjnych kontrolera domeny: zarządzanie kontami

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie systemem Windows... 227 Zarządzanie użytkownikami... 228 Środowisko domenowe i grupy roboczej... 229 Typy kont...

Rozdział 5. Zarządzanie systemem Windows... 227 Zarządzanie użytkownikami... 228 Środowisko domenowe i grupy roboczej... 229 Typy kont... O autorach i współtwórcach... 15 Wprowadzenie... 19 Dla kogo jest ta książka?... 19 Tematyka poszczególnych rozdziałów... 19 Jak korzystać z książki?... 22 www.upgradingandrepairingpcs.com... 22 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 W systemach Windows 2000/2003 użytkowników i grupy można podzielić na: użytkowników i grupy lokalne - konta te są tworzone na lokalnym komputerze i umożliwiają

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Administracja Microsoft Active Directory

Administracja Microsoft Active Directory IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI HL-4040CN HL-4050CDN Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę dokładnie zapoznać się z podręcznikiem.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

AVG Internet Security Business Edition

AVG Internet Security Business Edition AVG Internet Security Business Edition Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2013.06 (03/12/2013) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

odatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP wnosi sporo zmian w porównaniu z wersją SP1. Wraz z instalacją XP SP2 oprócz samych aktualizacji

odatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP wnosi sporo zmian w porównaniu z wersją SP1. Wraz z instalacją XP SP2 oprócz samych aktualizacji odatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP wnosi sporo zmian w porównaniu z wersją SP1. Wraz z instalacją XP SP2 oprócz samych aktualizacji otrzymujemy także sporo nowych rozwiązań, głównie w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Konfiguracja i instalacja 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA

DOKUMENTACJA DODATKOWA Kaspersky Administration Kit 8.0 DOKUMENTACJA DODATKOWA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Professional

Hard Disk Manager 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Hard Disk Manager 12 Professional

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo