KWESTIONARIUSZ WYWIADU PEŁNA NAZWA FIRMY. ADRES FIRMY (miejscowość, gmina, powiat, województwo) PYTANIA ANKIETOWE część 1 (ogólna)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KWESTIONARIUSZ WYWIADU PEŁNA NAZWA FIRMY. ADRES FIRMY (miejscowość, gmina, powiat, województwo) PYTANIA ANKIETOWE część 1 (ogólna)"

Transkrypt

1 KWESTIONARIUSZ WYWIADU UWAGA!! Gwarantujemy, że dane zawarte w ankiecie są anonimowe, nie będą udostępniane osobom trzecim i zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. PEŁNA NAZWA FIRMY.. ADRES FIRMY (miejscowość, gmina, powiat, województwo) PYTANIA ANKIETOWE część 1 (ogólna) Odpowiedzi proszę podkreślić lub pogrubić. 1 Rodzaj działalności firmy: 1. Leśnictwo i rybołówstwo 2. Energetyka i gospodarka wodna 3. Produkcja i przetwórstwo 4. Budownictwo 5. Handel i naprawy 6. Turystyka, noclegi i gastronomia 7. Transport, gospodarka magazynowa, łączność 8. Bankowość, usługi finansowe, obsługa nieruchomości, obsługa dla firm 9. Edukacja 10.Ochrona zdrowia opieka społeczna 11.Inne, jakie? 2 Czy w firmie występuje kapitał zagraniczny? 3 Jak Pan/i ocenia obecną sytuację firmy? 1. Rozwija się 2. Pogarsza się, obroty spadają 3. Utrzymuje się na podobnym poziomie, jak w latach ubiegłych

2 4 Charakterystyka właściciela lub kierującego firmą: A. Rok urodzenia.. B. Płeć Kobieta C. Wykształcenie Podstawowe Mężczyzna Średnie ogólne i zawodowe Zasadnicze zawodowe Niepełne wyższe i wyższe 5 Jakie jest miejsce zamieszkania właściciela lub kierującego firmą? 1. Gmina, w której zlokalizowana jest firma 2. Inna gmina w powiecie, w którym zlokalizowana jest firma 3. Gmina w innym powiecie, w województwie, w którym zlokalizowana jest firma 4. Gmina w innych województwach 5. Pozostałe (UE i spoza UE), jeżeli tak to podaj kraj 6 Czy w ciągu ostatnich 5 lat właściciel lub pracownicy firmy uczestniczyli w: Właściciel, menager Pozostali pracownicy Szkolenia Kursy Seminaria, konferencje Studia podyplomowe Inne, (jakie?).. 7 Czy w ostatnich kilku latach Pana(i) firma poczyniła inwestycje lub wprowadziła: Proszę umieścić w tabeli kod odpowiedzi: A, B lub C. A. tak Inwestycje: B. jest w trakcie C. nie Nowy lub ulepszony produkt/usługę Maszyny, urządzenia, aparaturę itp. Technologie wywarzania, sposób zarządzania Budynki (budowa, remont, modernizacja) Wartości niematerialne i prawne :patenty, oprogramowanie )komputerowe, Inne, (jakie?) licencje) itp.) 8 Jeśli Pana/i firma korzystała kiedykolwiek z usług doradczych, to czy były one: 1. Odpłatne 2 Nieodpłatne 3. Inna forma, jaka?.. 9 Działania, dotyczące promocji twojego regionu i okolicy, prowadzone przez samorządy, organizacje turystyczne ocenia Pan/i jako (1 odp.) 1. niedostateczne 2. dostateczne 3. wystarczające 4. Intensywne 2

3 10 Proszę wskazać, które czynniki Pana/i zdaniem mają istotny wpływ na konkurencyjność obszarów przyrodniczo cennych w Pańskiej gminie ( max 3 odp.) 1. Rozwój ekologicznych form gospodarki 2. Przyciągnięcie do regionu zewnętrznych środków finansowych 3. Podwyższenie poziomu edukacji ekologicznej 4 Pielęgnowanie regionalnej tradycji i zwyczajów 5. Ochrona dziedzictwa kulturowego 6. Poprawa jakości życia 7. Wykreowanie nowych miejsc pracy 8. Rozwój zrównoważonej gospodarki leśnie 9. Rozwój proekologicznych usług turystycznych 10. Poprawa jakości życia 11 Co zdaniem Pana/ i najbardziej ogranicza rozwój regionu? (max 3 odp.) 1. migracja młodych ludzi do miast 2. niska dochodowość rolnictwa 3. niski poziom edukacji w szkołach 4 niskie dochody mieszkańców 5. małe możliwości znalezienia zatrudnienia 6. brak informacji i szkoleń nt. składania wniosków i możliwości uzyskiwania dopłat w zakresie realizacji programów rolno-środowiskowych 7. ochrona przyrody i sąsiedztwo obszarów chronionych 8. brak działań promujących produkty lokalne 9. Położenie geograficzne gminy ściana wschodnia Polski 12 Czy Państwa firma podejmuje działania prośrodowiskowe? 1.Tak 13 Jeśli tak, to jakie? 1. ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery 2. uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie zakładu 3. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 4. ograniczenie hałasu 5. stosowanie technologii bezodpadowych 6. stosowanie nowych przyjaznych środowisku technologii 7. inne, jakie 14 Co skłania Państwa do podejmowania działań ograniczających niekorzystne oddziaływanie zakładu na środowisko i zdrowie człowieka? (proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi) 1. przepisy ochrony środowiska 2. zalecenia jednostek kontrolnych 3. presja organizacji ekologicznych 4. wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa 3

4 5. wzrost wymagań ekologicznych stawianych przez klientów 6. chęć poprawy wizerunku firmy 7. nie podejmujemy takich działań 15 Jakie są główne przeszkody w realizowaniu działań prośrodowiskowych w Państwa firmie? (max 2 odp.) 1. brak środków finansowych 2 brak lub niedostateczna ilość informacji o środowiskowych zagrożeniach zdrowia 3. brak lub niedostateczna ilość informacji o możliwościach działań prośrodowiskowych 4. brak współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi 5. skomplikowane procedury 6. inne, jakie nie ma żadnych przeszkód 16 Jaki wpływ na pozycję rynkową Państwa firmy ma upowszechnianie informacji o minimalizacji niekorzystnego oddziaływania zakładu na środowisko? (proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi) 1. ułatwia zdobywanie klientów 2 powoduje wzrost zainteresowania produktami zakładu 3. sprawia, że zakład jest postrzegany jako instytucja przyjazna środowisku 4 powoduje wzrost zainteresowania kontrahentów 5. inne, jakie? trudno powiedzieć 7. nie ma żadnego wpływu 17 Do kogo najczęściej kierują Państwo informację o wpływie Państwa zakładu na otaczające środowisko? (proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi) 1. władz państwowych i samorządowych 2 innych firm 3. osób prywatnych 4 mieszkańców terenów leżących w strefie oddziaływania zakładu 5 kontrahentów 6. klientów 7. innych, kogo? Czy w ostatnim czasie (ostatnim roku) wielkość zatrudnienia w firmie uległa zmianie?, zmniejszyła się 2. Tak, zwiększyła się 3. Nie, pozostaje bez zmian 19 Proszę ocenić stosunek władz lokalnych do przedsiębiorczości 1. Przychylny. Wspierają lokalnych przedsiębiorców 2. Obojętny. Nie podejmują żadnych działań wspomagających 3. Nieprzychylny. Utrudniają prowadzenie działalności 4. Trudno powiedzieć 20 Jeśli władze lokalne wspomagają przedsiębiorców, to w jaki sposób? (możliwych wiele odpowiedzi) 4

5 1. Rozbudowa infrastruktury technicznej 2. Promocja gminy na zewnątrz (zachęta dla potencjalnych inwestorów) 3. Współpraca i utrzymanie kontaktów z przedsiębiorcami 4. Uproszczenie procedur formalnych przy zakładaniu firmy 5. Zwolnienie lub obniżenie opłat lokalnych 6. Odroczenie opłat lokalnych 7. Pomoc prawna, informacyjna 8. Organizacja szkoleń, kursów itp. 9. Inne, jakie? Jakie oczekiwania ma Pana(i) firma wobec władz lokalnych? 1. Sprawniejsze działanie urzędu gminy 2. Większe zainteresowanie problemami miejscowych przedsiębiorców 3. Pomoc w kryzysowych momentach funkcjonowania firmy 4. Inne, (jakie?).. 5. Brak oczekiwań 22 Czy Pana(i) zdaniem gmina jest atrakcyjna dla inwestorów planujących założyć w niej firmę? 23 A jeśli tak, to z czego ta atrakcyjność wynika? 1. Dobrze rozwinięta infrastruktura 2. Chętni do pracy (wolne zasoby siły roboczej) 3. Wysoko wykwalifikowana siła robocza 4. Przychylność pomoc władz lokalnych 5. Inne, jakie 24 Czy zna Pan/i dokument Strategia rozwoju gminy? 25 Jeśli tak, to czy brał(a) Pan(i) udział w jego tworzeniu? 26 Jak ocenia Pan(i) stosunek mieszkańców gminy do miejscowych przedsiębiorców? 1. Przychylny 2. Obojętny 3. Nieprzychylny 4. Trudno powiedzieć 27 Czy w najbliższym czasie zamierza Pan(i) zatrudnić więcej pracowników? 3. Trudno powiedzieć 28 Jak Pan(i) ocenia obecne możliwości znalezienia pracowników w gminie? 1. Trudno znaleźć pracowników o wysokich kwalifikacjach 5

6 2. Trudno znaleźć pracowników o niskich kwalifikacjach 3. Łatwo znaleźć pracowników o wysokich kwalifikacjach 4. t Łatwo znaleźć pracowników o niskich kwalifikacjach 5. Trudno powiedzieć 29 Czy zrównoważony rozwój i ochrona środowiska jest ważna w Pana/i życiu prywatnym?, to podstawowa zasada, jaką się kieruję 2. Tak, ale nie kosztem standardu życia 3. W małym stopniu 4. Nie 5. Trudno powiedzieć 30 Proszę zaznaczyć jak ważne są następujące elementy w stworzeniu strategii rozwoju Pana/i Firmie (5 najważniejsze, 4 bardzo ważne, 3 ważne, 2 w małym stopniu, 1 nie ważne) Maksymalizacja zysku finansowego Wyróżnienie się na rynku w porównaniu do innych w tym samym sektorze Minimalizacji ryzyka negatywnego wpływu na środowisko naturalne Zrównoważony rozwój (zysk ludzie - środowisko) Innowacyjność na rynku 1 nieważne 2.w małym stopniu 3.ważne 4.bardzo ważne 5.najważniejsze 31 Skąd czerpie Pan(i) informacje o możliwościach korzystania z dotacji unijnych dla firmy? 1. Od pracowników gminy 2. Od pracowników ODR-ów 3. Z mediów 4. Od innych przedsiębiorców 5. Z innych źródeł, jakich 32 Jak Pan(i) ocenia sposób informowania o formach i warunkach wsparcia unijnego dla firm? 1. Skuteczny sposób informowania 2. Przeciętny sposób informowania 3. Nieskuteczny sposób informowania 4. Trudno powiedzieć 33 Jeśli firma korzysta lub korzystała w przeszłości ze środków unijnych wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa, to jaka była forma tego wsparcia i skąd pochodziły 6

7 środki? Jeśli firma Pana(i) korzystała z Krajowego Systemu Usług dla MSP za pośrednictwem agencji rozwoju regionalnego i lokalnego, centrów wspierania przedsiębiorczości, szkół biznesu, fundacji, stowarzyszeń itp., to czy dostęp do tego typu instytucji jest: 1. Łatwy 2. Trudny 3. Trudno powiedzieć 4. Nie korzystała 35 Jeśli firma Pana(i) korzystała z Krajowego Systemu Usług dla MSP, to z jakich usług i jak je Pan(i) ocenia? Wysoko Przeciętnie Słabo Doradztwo Szkolenia Innowacje Pomocy finansowa i materialna Informacje Inne, (jakie?) Czy Pana(i) firma korzysta z kredytów i pożyczek bankowych? 1.Tak 37 Czy znane są Panu(i) instytucje poręczające kredyty dla MSP? 1.Tak 38 W jaki sposób przystąpienie Polski do UE wpłynęło na warunki funkcjonowania Pana(i) firmy? 1. Pozytywny, poprawiło warunki funkcjonowania firmy 2. Negatywny, 3. Trudno powiedzieć 4. W ogóle nie wpłynęło na warunki funkcjonowania firmy 39 Jakie są Pana/i zdaniem największe problemy w funkcjonowaniu firm zlokalizowanych na wsi lub w małych miastach? (możliwych wiele odpowiedzi) 1. Brak wykwalifikowanej siły roboczej 2. Wysokie koszty pracy 3. Niewielki popyt lokalnej ludności 4.Skomplikowane, niejasne przepisy prawne 5. Brak kapitału 6. Zbyt wysokie podatki i inne opłaty 7. Koszty transportu 8.Konkurencja innych firm 9. Trudności w uzyskaniu informacji 9. Niewielkie środki na promocję firmy na zewnątrz 7

8 10. Inne, jakie. 40 Jak Pan(i) ocenia rolę przedsiębiorców na terenie gminy? 1. Są znaczącą siłą, z którą liczą się władze wielka. Każdy działa w pojedynkę (na własną rękę). 3. Trudno powiedzieć 41 Jakie działania promujące markę, produkty, usługi podejmowane są przez Pana(i) firmę? 1. Reklamy w prasie i innych środkach masowego przekazu 2. Udział w targach, wystawach. 3. Stworzenie własnej strony internetowej. 4.Inne, jakie?... Pytania przeznaczone są dla przedsiębiorstw z branży turystycznej. 42 Co decyduje o popularności państwa oferty turystycznej? (max 2 odp.) 1. atrakcyjna lokalizacja 2. proponowany standard bazy noclegowej 3. pułap cenowy oferty 4. prowadzone działania promocyjne 5 proponowane formy aktywnego wypoczynku o organizacji pobytu 43 Jakie czynniki stanowią bariery w rozwoju państwa działalności turystycznej? (max 2 odp.) 1. niewystarczające nakłady na rozbudowę infrastruktury 2. niewystarczająca promocja 3. sezonowość oferty 4. duży wpływ warunków pogodowych na obecność turystów 5 wzrost kosztów funkcjonowania 6. Inne, jakie? Co w państwa ofercie znajduje największe uznanie turystów? (max 2 odp) 1. urok miejsca 2. standard miejsc noclegowych 3. oferowana kuchnia 4. atrakcje okolicy 5 proponowane formy aktywnego wypoczynku Serdecznie dziękujemy za udzielenie powyższych informacji. 8