WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA OPOLSKI NK.IV EK Opole, dnia 12 marca 2015 roku Pan Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego ul. Piastowska OPOLE WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Piastowska 14, Opole. 2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego; funkcję Marszałka pełni od dnia 12 listopada 2013 roku. 3. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej: Marcin Puszcz Dyrektor Departamentu Organizacyjno - Administracyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego; funkcję Dyrektora Departamentu Organizacyjno - Administracyjnego sprawuje od dnia 2 czerwca 2014 roku; Anna Kurdej - Michniewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjno - Administracyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego; funkcję Zastępcy Dyrektora pełni od dnia 2 czerwca 2014 roku, w okresie od 1 marca 2011 roku do 2 czerwca 2014 roku pełniła obowiązki Dyrektora Departamentu Organizacyjno Administracyjnego. 4. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów: Estera Kołodziej Inspektor w Oddziale Kontroli i Skarg, Sebastian Judycki Kierownik Oddziału Kontroli i Skarg - pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. 5. Miejsce kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu. 6. Termin kontroli: lutego 2015 roku. 7. Zakres kontroli: a) przedmiot kontroli: Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy samorządu województwa opolskiego, tj. Sejmik Województwa Opolskiego i Marszałka Województwa Opolskiego 1, w tym sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Opolskiego z dnia 1 marca 2011 roku. 1 Organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w okresie objętym kontrolą regulowały: 1) Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego stanowiący załącznik do Uchwały Nr 2163/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2012 r., zwany w dalszej części Regulaminem Organizacyjnym. W/w Regulamin stanowi część akt kontroli; został zamieszczony w systemie EZD i oznaczony jako: 2 Uchwała ZWO w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UMWO 2012 i 2 Regulamin Organizacyjny UMWO 2012; 2) Regulamin przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego stanowiący załącznik do zarządzeń Marszałka Województwa Opolskiego: Nr 60/2011 (z dnia 22 kwietnia 2011 r.) oraz Nr 103/2014 (z dnia 27 sierpnia 2014 r.), zwany w dalszej części Regulaminem przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w UMWO. W/w Regulaminy stanowią część akt kontroli; zostały zamieszczone w systemie EZD i oznaczone jako: 1 Zarządzenie w sprawie skarg i wniosków 2011 oraz 2 Zarządzenie w sprawie skarg i wniosków

2 b) okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: I. W okresie objętym kontrolą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu wpłynęło: 52 skargi oraz 21 wniosków. Kontrolerzy ocenili sposób załatwienia: co drugiej skargi (9) i co drugiego wniosku (5) rozpatrywanych przez organy samorządu województwa oraz co drugą skargę (17) i co drugi wniosek (6) przekazane do rozpatrzenia według właściwości innym organom. Łącznie skontrolowano 37 spraw 3. Spośród załatwionych skarg: 6 uznano za bezzasadne, 1 za zasadną, 1 skarga była w trakcie rozpatrywania, a 1 anonimowa 4. W przypadku rozpatrzonych wniosków: 2 z nich zostały rozpatrzone pozytywnie, a 3 negatywnie. Do Urzędu wpłynęły 33 sprawy bezpośrednio od skarżących i wnioskodawców, natomiast 4 zostały przesłane do rozpatrzenia według właściwości za pośrednictwem innych organów. Dwie skontrolowane sprawy zostały przesłane na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) przez Wojewodę Opolskiego do rozpatrzenia zgodnie z właściwością 5. II. W ramach uzyskanej odpowiedzi na analizę przedkontrolną 6 ustalono, że w latach w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego nie przeprowadzono żadnych kontroli wewnętrznych oraz szkoleń z zakresu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. Natomiast corocznie sporządzano analizy skarg i wniosków wpływających do Urzędu 7. Ponadto, Sekretarz Województwa Opolskiego z uwagi na popełniane błędy natury formalno prawnej w zakresie procedury skargowo wnioskowej, przesłał w dniu 28 października 2013 roku pismo o nr DOA-I do dyrektorów departamentów i biur przypominające o obowiązku przestrzegania zapisów Regulaminu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w UMWO. III. Na podstawie informacji wywieszonej w siedzibie Urzędu ustalono, że Marszałek Województwa Opolskiego lub wyznaczony przez niego Członek Zarządu przyjmują obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 14:00 do 16:00. Natomiast Członkowie Zarządu przyjmują obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30. 2 Ostatnią kontrolę (sprawdzającą) w temacie organizacji przyjmowania rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy województwa opolskiego przeprowadzono w dniach 2-3 lutego 2011 r. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. protokół oraz wystąpienie pokontrolne zostały zamieszczone w systemie EZD jako część akt kontroli i oznaczone jako: Protokół z kontroli sprawdzającej w UMWO 2011 oraz Wystąpienie pokontrolne z kontroli w UMWO Znaki spraw skontrolowanych skarg i wniosków: DOA-I , DOA-I , DOA-I , DOA- I , DOA-I , DOA-I , DOA-I , DOA-I , DOA-I , DOA- I , DOA-I , DOA-I , DOA-I , DOA-I , DOA- I , DOA-I , DOA-I , DOA-I , DOA-I , DOA- I , DOA-I , DOA-I , DOA-I , DOA-I , DOA- I , DOA-I , DOA-I , DOA-I , DOA-I , DOA- I , DOA-I , DOA-I , DOA-I , DOA-I , DOA- I , DOA-I , DOA-I Łącznie skontrolowano 3 anonimy: 1 zarejestrowany pod nr DOA-I , a 2 zarejestrowane pod nr: DOA- I , DOA-I (wniosek). 5 Skargę Pani Doroty Błażejewskiej na pracownika Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu przekazano według właściwości pismem o nr PSiZ.IV IIw, natomiast pismo Pani Doroty Mastalerz oraz Joanny Smolka dotyczące zmiany rozkładu jazdy pociągów zostało przekazane pismem o nr IN.III GG (zostało zakwalifikowane i rozpatrzone jako wniosek). 6 Treść odpowiedzi na analizę przedkontrolną stanowi część akt kontroli, została zamieszczona w systemie EZD jako: Odpowiedź Marszałka WO na analizę przedkontrolną. 7 Dowody zgromadzone w toku kontroli potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się w systemie EZD i stanowią akta kontroli; zostały oznaczone jako: 1 Analiza skarg i wniosków za rok 2012, 2 Analiza skarg i wniosków za rok 2013 oraz 3 Analiza skarg i wniosków za rok Treść pisma stanowi część akt kontroli; została zamieszczona w systemie EZD jako: Pismo Sekretarza WO z

3 IV. Ustalono, że na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego publikowane są Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie rozpatrywania skarg, zawierające dane osobowe osób skarżących (za okres objęty kontrolą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego znaleziono 1 taką uchwałę 9 ). Mając na uwadze treści wynikające z art k.p.a. umotywowana byłaby jej anonimizacja 10. V. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego ogólne zasady organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków reguluje: Regulamin Organizacyjny, natomiast kwestie szczegółowe - Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwia skarg i wniosków w UMWO. Zgodnie z Rozdz. 5 6 ust. 4 ppkt. 7 Regulaminu Organizacyjnego - nadzór nad załatwianiem indywidualnych spraw obywateli, w tym skarg i wniosków, z wyłączeniem skarg dotyczących Marszałka i Zarządu, które rozpatruje Sejmik - należy do zadań Sekretarza Województwa. Stosownie do treści Rozdz. 5 6 ust. 2 ppkt 1 powyższego Regulaminu - nadzoruje on bezpośrednio Departament Organizacyjno Administracyjny, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, w tym prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków - według Rozdz ust. 6 ppkt. 6 powyższego Regulaminu - należy do zadań Departamentu Organizacyjno - Administracyjnego. Kierowanie pracą Departamentu oraz nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu jego działania należy do zadań jego Dyrektora - Pana Marcina Puszcza 11. Zastępca Dyrektora Pani Anna Kurdej Michniewicz nadzoruje m.in. pracę Referatu Organizacyjnego, wchodzącego w skład Departamentu Organizacyjno - Administracyjnego 12. Zadania dotyczące kontrolowanego zakresu w okresie objętym kontrolą wykonywały: Pani Anna Żurek 13 oraz Pani Katarzyna Kolańska 14 - pracownice Referatu Organizacyjnego w Departamencie Organizacyjno Administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego. VI. W trakcie kontroli oceniono procedurę rozpatrywania skarg i wniosków przez organy województwa Opolskiego: Marszałka Województwa Opolskiego oraz Sejmik Województwa Opolskiego oraz czynności kancelaryjno-techniczne pracowników odpowiedzialnych za kontrolowany zakres oraz skuteczność sprawowanego nadzoru. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zgodnie z art. 254 k.p.a., skargi, wnioski oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w sposób ułatwiający kontrolę terminowości oraz sposobu ich załatwiania. Prawidłowo prowadzony jest rejestr skarg i wniosków Dowody zgromadzone w toku kontroli potwierdzające powyższy stan faktyczny znajdują się w systemie EZD i stanowią część akt kontroli; zostały oznaczone jako: Uchwała SWO z skarga M. Labusa - BIP UMWO. 10 Zgodnie z decyzją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 23 lipca 2009 r. Nr DOLiS/DEC-698/09 cyt: ( ) Rada Miasta w ramach przysługujących jej kompetencji, uprawniona była do przetwarzania danych osobowych Skarżącego, jednakże opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej w treści podjętej przez nią uchwały jego danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska w ocenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zdecydowanie wykroczyło poza cel tego przetwarzania ( ). W ocenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla spełnienia celu i obowiązku publikacji z art. 4 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, również w przedmiotowej sprawie, wystarczającym byłaby więc publikacja zanonimizowanej uchwały, tj. uchwały w której zawarte dane osobowe poddane zostały procesowi uniemożliwiającemu rozpoznanie osoby, której te dane dotyczą, poprzez ich usunięcie. 11 Zgodnie z zakresem obowiązków z dnia 2 czerwca 2014 r., który jako skan znajduje się w systemie EZD oznaczony jako: 1 Zakres obowiązków Pana Marcina Puszcza Zgodnie z zakresami obowiązków z dnia 1 marca 2011 r. oraz z dnia 2 czerwca 2014 r., które jako skany znajdują się w systemie EZD oznaczone jako: 4 Zakres obowiązków Pani Anny Kurdej- Michniewicz i 5 Zakres obowiązków Pani Anny Kurdej- Michniewicz Zgodnie z zakresami obowiązków z dnia 1 lutego 2013 r. oraz z dnia 18 stycznia 2014 r., które jako skany znajdują się w systemie EZD oznaczone jako: 6 Zakres obowiązków Pani Anny Żurek i 7 Zakres obowiązków Pani Anny Żurek Zgodnie z zakresami obowiązków z dnia 18 lutego 2014 r. oraz z dnia 15 września 2014 r., które jako skany znajdują się w systemie EZD oznaczone jako: 8 Zakres obowiązków Pani Katarzyny Kolańskiej i 9 Zakres obowiązków Pani Katarzyny Kolańskiej Prowadzony rejestr skarg i wniosków stanowi akta kontroli; zamieszczono go w systemie EZD i oznaczono jako: Rejestr skarg i wniosków 2014 r. UMWO; 3

4 Ustalono, że na skargach i wnioskach zamieszczano adnotacje o dacie ich wpływu. Nadawano im także znaki spraw odpowiadające symbolom klasyfikacyjnym określonym w instrukcji kancelaryjnej 16. Wszystkie skontrolowane sprawy załatwiono też terminowo. Nie stwierdzono łamania kompetencji Sejmiku Województwa Opolskiego wynikającej z art. 229 pkt 5 k.p.a., przy rozpatrywaniu skarg na działalność Marszałka Województwa Opolskiego i Zarząd Województwa Opolskiego. Odpowiedzi na skargi i wnioski kierowano bezpośrednio do zainteresowanych, powoływano odpowiednie podstawy prawne, zgodnie z art k.p.a. oraz art k.p.a. w związku z art k.p.a. W przypadku przedłużania terminu rozpatrzenia spraw powoływano art w związku z art lub art. 245 k.p.a., przez co wypełniono zalecenia pokontrolne Wojewody Opolskiego z dnia 1 marca 2011 r. W przypadku uznania skargi za bezzasadną, w udzielanej odpowiedzi pouczano skarżących o treści art k.p.a. Przestrzegano instrukcji kancelaryjnej w zakresie umieszczania na kopiach pism odręcznego podpisu osoby je sporządzającej i daty jego złożenia oraz daty ekspedycji pisma. VII. Analizując akta skargowo wnioskowe za 2014 rok, kontrolujący stwierdzili, że skargi i wnioski załatwiane były prawidłowo. Stwierdzono pojedyncze przypadki poniżej opisanych nieprawidłowości. Ustalono, że w piśmie z dnia 17 października 2014 roku o nr DOA-I przedłużającym termin załatwienia skargi nie podano dokładnej daty jej rozpatrzenia. Poinformowano skarżącego na podstawie art w związku z art k.p.a. o przyczynie zwłoki i konieczności wydłużenia terminu jej rozpatrzenia, cyt.: do czasu sporządzenia przez właściwy zespół kontrolujący raportu z przeprowadzonych czynności kontrolnych. Jako koniec terminu rozpatrzenia skargi podano faktyczne zdarzenie, które miało nastąpić w bliżej nieokreślonej przyszłości, a nie konkretną datę jej załatwienia. Zgodnie z art k.p.a. należało wskazać nowy termin załatwienia sprawy, a więc podać informację o nowej, dokładnej dacie jej rozpatrzenia. Kontrolerzy stwierdzili również przypadek nieprawidłowego zamieszczenia pouczenia o treści art k.p.a. w odpowiedzi na skargę o nr DOA-I , uznaną za zasadną. Zgodnie z art k.p.a. zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać m.in. uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art k.p.a. Zamieszczanie powyższego pouczenia jest wymagane jedynie w odpowiedziach na skargi załatwiane odmownie. W przypadku skarg uznanych za zasadne, a więc załatwionych pozytywnie, w treści udzielanych odpowiedzi pomija się art k.p.a. W toku przeprowadzonej kontroli, ustalono, że na pismach będących odpowiedzią na złożone skargi i wnioski oraz przekazujących je do załatwienia innym organom zamieszczano nieprawidłowe oznaczenie organu, od którego pochodzą. Przykładem powyższej nieprawidłowości jest pismo zarejestrowane pod nr DOA-I Stosownie do art k.p.a. w związku z art. 247 k.p.a., zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia skargi i wniosku powinno zawierać m.in. oznaczenie organu, od którego pochodzi. Organ jest wyodrębnionym podmiotem wyposażonym na podstawie prawa we własne kompetencje decyzyjne, natomiast Urząd jest jednostką organizacyjną zajmującą pozycję obsługową lub pomocniczą wobec organu. 16 [ Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)] [ Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości] - Załącznik Nr 4 Jednolity rzeczowy wykaz akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67), zwane w dalszej części instrukcją kancelaryjną; 17 stanowią akta kontroli; zostały oznaczone jako: 1 DOA-I brak wyznaczonego terminu przedłużenia skargi; 18 stanowią akta kontroli; zostały oznaczone jako: 2 DOA-I skarga zasadna; 19 stanowią akta kontroli; zostały oznaczone jako: 5 DOA-I nieprawidłowe oznaczenie organu; 4

5 W związku z powyższym, odpowiedzi na skargi i wnioski oraz związane z nimi pisma powinny zawierać oznaczenie (pieczęć) organu, tj. Marszałka Województwa Opolskiego lub Sejmiku Województwa Opolskiego, a nie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wraz z nazwą departamentu. Prawidłowe oznaczenie organu zastosowano jedynie w odpowiedziach na 2 skargi o nr: DOA-I oraz DOA-I Ponadto zauważono, że w prowadzonym rejestrze skarg i wniosków zamieszczano pisma, zarejestrowane pod nr: DOA-I , DOA-I , DOA-I i DOA-I , które otrzymano do wiadomości. Do dołączonych pism sporządzono notatkę służbową, w której powołano się na 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46), zgodnie z którym skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do innego organu, rozpatruje i załatwia, w ramach swojej właściwości, organ, do którego były adresowane. Zgodnie z instrukcją kancelaryjną symbol klasyfikacyjny 1511 jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla skarg i wniosków przekazywanych do załatwienia według właściwości, nie powinno się więc rejestrować pod tym numerem pism otrzymanych do wiadomości. Takie postępowanie wpływa na małą przejrzystość rejestru. Ponadto stwierdzono, że w treści odpowiedzi na skargę o nr DOA-I podpisaną przez Wicemarszałka Pana Tomasza Kostusia, zabrakło pieczęci: z upoważnienia Marszałka Województwa. Zgodnie z art k.p.a. zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia skargi powinno zawierać m.in. podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Przykładem prawidłowo podpisanej odpowiedzi na skargę jest pismo o nr DOA-I Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości. IX. Podsumowując, należy stwierdzić, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego nastąpiła względem poprzednich lat wyraźna poprawa organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. W całości też zrealizowano zalecenia pokontrolne Wojewody Opolskiego zawarte w wystąpieniu pokontrolnym o Nr NK.V AW z dnia 1 marca 2011 roku 24. W związku z powyższym organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy województwa opolskiego: Marszałka Województwa Opolskiego oraz Sejmik Województwa Opolskiego mimo stwierdzonych w pojedynczych przypadkach nieprawidłowości należy ocenić pozytywnie. W związku z czym brak jest też podstaw do formułowania zaleceń pokontrolnych. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pod pozycjami: 2/2015 i 3/ stanowią akta kontroli; zostały oznaczone jako: 3 DOA-I prawidłowe oznaczenie organu i 4 DOA- I prawidłowe oznaczenie organu; 21 stanowią akta kontroli; zostały oznaczone jako: 6 DOA-I do wiadomości, 7 DOA-I do wiadomości, 8 DOA-I do wiadomości i 9 DOA-I do wiadomości; 22 stanowią akta kontroli; zostały oznaczone jako: 10 DOA-I brak pieczęci z upoważnienia; 23 stanowią akta kontroli; zostały oznaczone jako: 11 DOA-I pieczęć z upoważnienia. 24 W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 1 marca 2011 roku zalecono: 1/ W skargach przy podtrzymaniu stanowiska przez udzielającego odpowiedź zawiadamiać organ wyższego stopnia, zgodnie z art k.p.a.; 2/ Odpowiedź na skargi kierować bezpośrednio do skarżącego, stosownie do treści art k.p.a.; 3/W odpowiedziach na skargi i w pismach wskazujących nowy termin załatwiania sprawy powoływać odpowiednie podstawy prawne, zgodnie z art w związku z art k.p.a.; art w związku z art i art w związku z art. 245 k.p.a. 5

6 W dniu 27 lutego 2015 roku, na podstawie art. 38 ustawy o kontroli administracji rządowej, przekazano Panu Marszałkowi Województwa Opolskiego jako kierownikowi jednostki kontrolowanej - projekt wystąpienia pokontrolnego wraz z pouczeniem o możliwości złożenia stosownie do treści art. 40 powyższej ustawy umotywowanych pisemnych zastrzeżeń, co do jego treści 25. W związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń, sporządzono zgodnie z art. 46 ust. 1 powyższej ustawy wystąpienie pokontrolne i przekazano Panu Marszałkowi w dniu 12 marca 2015 roku. WOJEWODA OPOLSKI Ryszard Wilczyński 25 Szczegółowe postępowanie w kwestii zastrzeżeń regulują przepisy art ustawy o kontroli w administracji rządowej. 6

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru i Kontroli 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 skrytka pocztowa 3 NK.IV.431.2.2015.EK Opole, dnia 21 maja 2015 roku Pan Jan Labus Burmistrz Ozimka ul. Ks. Jana Dzierżona

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru i Kontroli 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 skrytka pocztowa 3 NK.IV.431.6.2014.EK Opole, 15 września 2014 roku Pan Jarosław Nosal Wójt Gminy Pakosławice Reńska

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Opole, dnia 16 listopada 2015 roku WOJEWODA OPOLSKI NK.IV.431.6.2015.EK NK.IV.431.6.2015.EK Pan Bogusław Krasowski Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii ul. Wrocławska 170 45-836 OPOLE WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA OPOLSKI NK.IV EK Pan Julian Kruszyński Burmistrz Namysłowa ul. Stanisława Dubois NAMYSŁÓW

WOJEWODA OPOLSKI NK.IV EK Pan Julian Kruszyński Burmistrz Namysłowa ul. Stanisława Dubois NAMYSŁÓW Opole, dnia 15 czerwca 2015 roku WOJEWODA OPOLSKI NK.IV.431.3.2015.EK Pan Julian Kruszyński Burmistrz Namysłowa ul. Stanisława Dubois 3 46-100 NAMYSŁÓW WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI NK.IV.431.1.2014.AW Opole, 26 lutego 2014 roku Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa ul. Warszawska 29 49-200 GRODKÓW WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru i Kontroli 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 skrytka pocztowa 3 NK.IV.431.7.2014.EK Opole, 27 października 2014 roku Pan Jan Książek Opolski Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK.III.431.5.2015 Kielce, dnia 02-06-2015 Pan Dariusz Dąbrowski Starosta Starachowicki Pani Bożena Wrona Przewodnicząca Rady Powiatu w Starachowicach Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki PNK-IV.431.17.2012 Łódź, 8 czerwca 2012 r. Pan Witold Małecki Burmistrz Miasta Tuszyna Pan Andrzej Małecki Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki PNK-IV.430.42.2011 Łódź, 8 sierpnia 2011 r. Pan Janusz Michalak Starosta Łowicki Pan Marcin Kosiorek Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mutz Wójt Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa TARNÓW OPOLSKI

Krzysztof Mutz Wójt Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa TARNÓW OPOLSKI WOJEWODA OPOLSKI NK.IV.431.4.2014.AW Opole, 2 czerwca 2014 roku Pan Krzysztof Mutz Wójt Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6 46-050 TARNÓW OPOLSKI WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

PNK-IV Łódź, 10 września 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PNK-IV Łódź, 10 września 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki PNK-IV.431.22.2013 Łódź, 10 września 2013 r. Pan Jarosław Kozik Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsk Pan Bogdan Pawłowski Burmistrz Kamieńska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE Nr 271 WOJEWODY WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków, interwencji poselskich i senatorskich oraz

Bardziej szczegółowo

Łódź, 2 września 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 2 września 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 2 września 2011 r. PNK-IV.431.44.2011 Pan Piotr Busiakiewicz Starosta Łódzki Wschodni Pan Klemens Derach Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie:

PROTOKÓŁ KONTROLI. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie: PROTOKÓŁ KONTROLI sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 26 i 27 maja 2008 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91 048 Łódź, posiadającym numer statystyczny REGON 470754976.

Bardziej szczegółowo

Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV.431.22.2012 Pan Andrzej Dawid Przewodniczący Rady Gminy Wróblew Pan Tomasz Woźniak Wójt Gminy Wróblew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK-III.431.13.2013 Kielce, 27.05.2013 Pan Ryszard Pazera Wójt Gminy Masłów Pan Sylwester Wojtyna Przewodniczący Rady Gminy Masłów Wystąpienie pokontrolne Kontrolę problemową

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 31 maja 2016 r. NK-KS.431.1.12.2016.MGS Pan Roman Potocki Starosta Powiatu Wrocławskiego Wystąpienie pokontrolne W dniach od 7 do 29 kwietnia 2016 r. na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Rozpatrywanie skarg i wniosków Strona: 1 OPIS POSTĘPOWANIA Podstawa prawna: Dział VIII Skargi i Wnioski z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. Pan Andrzej Werle Wójt Gminy Nieborów. Pan Tadeusz Kozioł Przewodniczący Rady Gminy w Nieborowie

WOJEWODA ŁÓDZKI. Pan Andrzej Werle Wójt Gminy Nieborów. Pan Tadeusz Kozioł Przewodniczący Rady Gminy w Nieborowie WOJEWODA ŁÓDZKI PNK.IV.0932/21/10 Łódź, 30 listopada 2010 roku Pan Andrzej Werle Wójt Gminy Nieborów Pan Tadeusz Kozioł Przewodniczący Rady Gminy w Nieborowie W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIII/147/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XIII/147/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. UCHWAŁA Nr XIII/147/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Opolskiego. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie trybu i zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim

w sprawie trybu i zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Or.0050.4.2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie trybu i zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ...

PROTOKÓŁ KONTROLI ... PROTOKÓŁ KONTROLI sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 01 i 04 sierpnia 2008 roku w Urzędzie Miasta Gminy Stryków, ul. Kościuszki 27, 95 010 Stryków, posiadającym numer statystyczny REGON 000530264.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE

INSTRUKCJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE INSTRUKCJA Załącznik do Pisma Okólnego Nr 61/2016 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 26 sierpnia 2016 roku PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE

Bardziej szczegółowo

Łódź, 29 września 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 29 września 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 29 września 2011 r. PNK-IV.430.54.2011 Pan Stanisław Cubała Starosta Piotrkowski Pan Ireneusz Czerwiński Przewodniczący Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 333/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 333/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 333/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji stosowanej w Urzędzie Miejskim w Starym

Bardziej szczegółowo

PNK- IV Łódź, 3 marca 2014 r. Pan Piotr Maks Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ul. Lipowa 16, Łódź

PNK- IV Łódź, 3 marca 2014 r. Pan Piotr Maks Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ul. Lipowa 16, Łódź WOJEWODA ŁÓDZKI PNK- IV.1611.3.2013 Łódź, 3 marca 2014 r. Pan Piotr Maks Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2013 r. Aleksander Marek Skorupa

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2013 r. Aleksander Marek Skorupa WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 października 2013 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.22.2013.MG Pan Andrzej Madej Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze Wystąpienie pokontrolne W dniach od 21

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 30 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 30 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2013 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

PNK-IV Łódź, 12 sierpnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PNK-IV Łódź, 12 sierpnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki PNK-IV.431.43.2011 Łódź, 12 sierpnia 2011 r. Pan Andrzej Stępień Starosta Wieluński Pan Krzysztof Owczarek Przewodniczący Rady Powiatu Wieluńskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 02 czerwca 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99 200 Poddębice, posiadającym numer statystyczny REGON 000524275. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przyjmowanie skarg i wniosków

Rozdział 1. Przyjmowanie skarg i wniosków Załącznik do Zarządzenia Nr 55/15 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 maja 2015 r. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w rozumieniu przepisów Działu VIII

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania petycji w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania petycji w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. ZARZĄDZENIE Nr 270 WOJEWODY WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania petycji w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 czerwca 2012 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 czerwca 2012 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 czerwca 2012 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.17.2012 Pani Danuta Świerk Przewodnicząca Rady Gminy Dobromierz Wystąpienie pokontrolne W dniu 17 kwietnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2015 r. Pozycja 59

Warszawa, dnia 18 grudnia 2015 r. Pozycja 59 Warszawa, dnia 18 grudnia 2015 r. Pozycja 59 ZARZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG Załącznik do Zarządzenia Nr 120.Z.16.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 maja 2016r. PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli Rady Miasta Nowy Sącz

PROTOKÓŁ z kontroli Rady Miasta Nowy Sącz KA.V.0931-4-08 PROTOKÓŁ z kontroli Rady Miasta Nowy Sącz Siedziba Rady Miasta: Rynek 1; 33-300 Nowy Sącz. Kontrolę w dniu 29 sierpnia 2008 r. przeprowadziła Danuta Żurek, starszy inspektor w Wydziale Organizacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011 Łódź, 2 listopada 2011 r. Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 29 sierpnia 2016 roku Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Kazimierz Środa Przewodniczący Rady Miejskiej w Działoszynie. Pan Rafał Drab Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Kazimierz Środa Przewodniczący Rady Miejskiej w Działoszynie. Pan Rafał Drab Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.26.2015 Łódź, 4 listopada 2015 r. Pan Kazimierz Środa Przewodniczący Rady Miejskiej w Działoszynie Pan Rafał Drab Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.26.2016 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016. WÓJTA GMINY Rogowo. z dnia 02 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016. WÓJTA GMINY Rogowo. z dnia 02 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 WÓJTA GMINY Rogowo z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy w Rogowie Na podstawie art. 221 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Kamieniu

REGULAMIN przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Kamieniu REGULAMIN przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Kamieniu Podstawa prawna: - Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Aleksander Marek Skorupa. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Aleksander Marek Skorupa. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Aleksander Marek Skorupa NK-KS.431.27.2013.MG Pan Lech Gostyński Przewodniczący Rady Gminy Głogów Wystąpienie pokontrolne W dniach od 17 do 31 października

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Pora Wójt Gminy Sienno Urząd Gminy w Siennie ul. Rynek 36/ Sienno

Pan Stanisław Pora Wójt Gminy Sienno Urząd Gminy w Siennie ul. Rynek 36/ Sienno WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 18 września 2013 r. WK-R.431.1.2.2013 Pan Stanisław Pora Wójt Gminy Sienno Urząd Gminy w Siennie ul. Rynek 36/40 27 350 Sienno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/565/14. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVII/565/14. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVII/565/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie skargi zgłoszonej w dniu 15 listopada 2013 r. na Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w zakresie braku udzielenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK-III.431.13.2014 Kielce, dnia 23.05.2014r. Pan Marian Buras Wójt Gminy Morawica Pan Janusz Wojtyś Przewodniczący Rady Gminy Morawica W y s t ą p i e n i e p o k o n t r

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE GMINY W RYJEWIE

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE GMINY W RYJEWIE PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE GMINY W RYJEWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. PNK-IV Łódź, 7 grudnia 2011 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki

WOJEWODA ŁÓDZKI. PNK-IV Łódź, 7 grudnia 2011 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.70.2011 Łódź, 7 grudnia 2011 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki Pani Małgorzata Kuna Przewodniczący Rady Powiatu w Poddębicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie Załącznik do Zarządzenia Nr 46 /2014 Dyrektora Miejskiego Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 30 grudnia 2014r. Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Aleksander Marek Skorupa Wrocław, dnia 29 kwietnia 2013 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Aleksander Marek Skorupa Wrocław, dnia 29 kwietnia 2013 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Aleksander Marek Skorupa Wrocław, dnia 29 kwietnia 2013 r. NK-KS.431.4.2013 Pan Grzegorz Kosowski Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Wystąpienie pokontrolne W dniu 26 lutego 2013 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK.III.431.49.2015 Kielce, dnia 26-11-2015 Pan Witold Surowiec Wójt Gminy Samborzec Pan Mieczysław Piątek Przewodniczący Rady Gminy Samborzec W y s t ą p i e n i e p o k o

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Kielce, 2014-04-02. Znak: PNK-III.431.7.2014. Pan Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Kielce, 2014-04-02. Znak: PNK-III.431.7.2014. Pan Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK-III.431.7.2014 Kielce, 2014-04-02 Pan Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce Pan Stanisław Marzec Przewodniczący Rady Gminy Bejsce Wystąpienie pokontrolne Kontrolę problemową w

Bardziej szczegółowo

Przyjmowanie skarg i wniosków

Przyjmowanie skarg i wniosków Przyjmowanie skarg i wniosków ZARZĄDZENIE NR 2/2002 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 2 stycznia 2002r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przyjmowanie skarg i wniosków

Rozdział I Przyjmowanie skarg i wniosków Podstawa prawna: - Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

PNK-IV Łódź, 14 kwietnia 2011 r.

PNK-IV Łódź, 14 kwietnia 2011 r. WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.1.2011 Łódź, 14 kwietnia 2011 r. Pan Gabriel Szkudlarek Burmistrz Łasku Pan Robert Bartosik Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E

Bardziej szczegółowo

Opole, 27 maja 2014 r. PSiZ.VI AP

Opole, 27 maja 2014 r. PSiZ.VI AP WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.VI.9612.9.2014.AP Opole, 27 maja 2014 r. Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie Gimnazjum Dwujęzyczne 57-100 Strzelin, ul. Jana Pawła II nr 23, tel. 071 3921364, fax. 071 3923527, www.lostrzelin.pl,

Bardziej szczegółowo

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i stosowania jego postanowień. 3

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i stosowania jego postanowień. 3 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 18/2013/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gimnazjum Nr 5 w Lubinie

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gimnazjum Nr 5 w Lubinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/GM5/2016/2017 Dyrektora Gimnazjum Nr 5 w Lubinie z dnia 15.09.2016 Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gimnazjum Nr 5 w Lubinie Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PNK-IV Łódź, 27 września 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PNK-IV Łódź, 27 września 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.21.2013 Łódź, 27 września 2013 r. Pan Jacenty Olszewski Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku Pani Anna Milczanowska Prezydent Miasta Radomska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej im. Piotra Wysockiego w Dropiu

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej im. Piotra Wysockiego w Dropiu Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej im. Piotra Wysockiego w Dropiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Rószkowski Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Pan Andrzej Rószkowski Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej WOJEWODA POMORSKI NK-II.1611.2.2014.EG Gdańsk, dnia 6 czerwca 2014 r. Pan Andrzej Rószkowski Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie:

PROTOKÓŁ KONTROLI. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniach 01 i 02 grudnia 2008 roku w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 26, 97 200 Tomaszów Mazowiecki posiadającym numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Schemat struktury organizacyjnej Miasta Limanowa

Schemat struktury organizacyjnej Miasta Limanowa Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Organizacyjnego Schemat struktury organizacyjnej Miasta Limanowa Rada Miasta Jednostki Pomocnicze Osiedla Burmistrz Urząd Miasta Placówki oświatowe i opiekuńczo - wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Łódź, 29 kwietnia 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 29 kwietnia 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 29 kwietnia 2011 r. PNK-IV.431.10.2011 Pan Cezary Gabryjączyk Starosta Łaski Pan Andrzej Banaszczyk Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (wyciąg stan prawny na dzień 11 kwietnia 2011 roku ¹)

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (wyciąg stan prawny na dzień 11 kwietnia 2011 roku ¹) USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (wyciąg stan prawny na dzień 11 kwietnia 2011 roku ¹) DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 221. 1. Zagwarantowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Centrum Edukacji w Zabrzu Nr 2/KZ/2010 z dnia 30 września 2010r.

Zarządzenie Dyrektora Centrum Edukacji w Zabrzu Nr 2/KZ/2010 z dnia 30 września 2010r. Zarządzenie Dyrektora Centrum Edukacji w Zabrzu Nr 2/KZ/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w CENTRUM

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenie nr 7/ 2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uwielinach z dnia 10 kwietnia 2012 r.

załącznik do zarządzenie nr 7/ 2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uwielinach z dnia 10 kwietnia 2012 r. załącznik do zarządzenie nr 7/ 2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uwielinach z dnia 10 kwietnia 2012 r. PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W UWIELINACH Podstawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. Postanowienia ogólne

Instrukcja przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. Postanowienia ogólne Instrukcja przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu Postanowienia ogólne 1 Instrukcja określa zasady przyjmowania, ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 36/2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego z dnia 29 sierpnia 2016r.

Zarządzenie Nr 36/2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. Zarządzenie Nr 36/2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i

Bardziej szczegółowo

PNK.IV.0932/22/10 Łódź, 18 listopada 2010 r.

PNK.IV.0932/22/10 Łódź, 18 listopada 2010 r. WOJEWODA ŁÓDZKI PNK.IV.0932/22/10 Łódź, 18 listopada 2010 r. Pani Dorota Dąbrowska Starosta Kutnowski Pan Waldemar Bartochowski Przewodniczący Rady Powiatu w Kutnie W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2017/2018 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim z dnia 01 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 1/2017/2018 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim z dnia 01 września 2017 r. Zarządzenie Nr 1/2017/2018 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim z dnia 01 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w I Liceum

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2014/2015

Zarządzenie Nr 11/2014/2015 Zarządzenie Nr 11/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rzeszowie z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Funduszu rozumie się przez to Narodowy Fundusz Zdrowia; 2) Centrali rozumie się

Bardziej szczegółowo

3 Rejestrowanie skarg i wniosków 4 Rozpatrywanie skarg i wniosków

3 Rejestrowanie skarg i wniosków 4 Rozpatrywanie skarg i wniosków Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Łódź, 20 czerwca 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 20 czerwca 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 20 czerwca 2011 r. PNK-IV.431.20.2011 Pan Marek Chrzanowski Prezydent Miasta Bełchatowa Pani Ewa Skorupa Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PRZYJMOWANIE I REJESTROWANIE SKARG I WNIOSKÓW

ROZDZIAŁ I PRZYJMOWANIE I REJESTROWANIE SKARG I WNIOSKÓW PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 W TYCHACH 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Rozdział I. Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

Postanowienia ogólne. Rozdział I. Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków Procedura przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania skarg i wniosków oraz przestrzegania zawartych w niej terminów w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu Podstawa prawna: Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r.

Bardziej szczegółowo

NK-KS NG Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r. Wystąpienie pokontrolne

NK-KS NG Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI NK-KS.431.1.30.2016.NG Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r. Pani Maria Romańska Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 258 1 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3055/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3055/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3055/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-10-22 w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzędu Miasta Krakowa dotyczących jego działalności

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. Nr 1 PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA SKARGI LUB WNIOSKU

ZAŁ. Nr 1 PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA SKARGI LUB WNIOSKU ZAŁ. Nr 1 PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA SKARGI LUB WNIOSKU P R O T O K Ó Ł Przyjęcia skargi wniosku wniesionego ( ej ) ustnie w dniu... w Referacie... przez... zamieszkałego (łą) w... Treść skargi :........ Wnoszący

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy

P r o t o k ó ł. kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy P r o t o k ó ł kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy Kontrolę w dniu 31 maja 2007 roku przeprowadzili: Piotr Ferens kierownik Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK.III.431.43.2014 Kielce, dnia 19-11-2014 Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach Wystąpienie pokontrolne Kontrolę problemową w

Bardziej szczegółowo

Jednolite zasady przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Jednolite zasady przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Załącznik do Zarządzenia Nr Or-IV.0050.631.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 listopada 2015 roku Jednolite zasady przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg, wniosków

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji Podstawa prawna Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I: Podstawy prawne

Rozdział I: Podstawy prawne Procedura przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg /wniosków w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku. Rozdział I: Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 14

Bardziej szczegółowo

PNK- IV Łódź, 15 maja 2014 r. Pan Jan Kamiński Łódzki Kurator Oświaty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PNK- IV Łódź, 15 maja 2014 r. Pan Jan Kamiński Łódzki Kurator Oświaty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK- IV.1611.1.2014 Łódź, 15 maja 2014 r. Pan Jan Kamiński Łódzki Kurator Oświaty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI W TRYBIE UPROSZCZONYM

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI W TRYBIE UPROSZCZONYM WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki PNK-IV.431.52.2012 Łódź, 15 listopada 2012 roku Pan Rafał Drab Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn Pan Stanisław Ranoszek Przewodniczący Rady Miejskiej w Działoszynie SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 11 REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Załącznik 11 REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW Załącznik 11 REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZSP 15 (Podstawa prawna: Rozp. Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. na

Bardziej szczegółowo

pl. Ratuszowy 37/2, 58-500 Jelenia Góra, telefon/faks: 756 401 972, e-mail: lwereszczynski@kancelariawereszczynski.pl

pl. Ratuszowy 37/2, 58-500 Jelenia Góra, telefon/faks: 756 401 972, e-mail: lwereszczynski@kancelariawereszczynski.pl Zarządzenie Nr 13/07 Głównego Inspektora Pracy w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz udzielania porad w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12 sierpnia 2015 r. NK-KS.431.1.26.2015.MGS Pani Jolanta Majtczak Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bolkowie Wystąpienie pokontrolne W dniach od 9 do 17 lipca 2015 r. na

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania. i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania. i rozpatrywania interwencji

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania. i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania. i rozpatrywania interwencji Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015/2016 Dyrektora Szkoły z dnia 29.02.2016r. Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji

Bardziej szczegółowo

do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy Załącznik nr 4 do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie:

PROTOKÓŁ KONTROLI. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 30 marca 2009 roku w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi, ul. Piotrkowska 99, 90 425 Łódź, posiadającym numer statystyczny REGON 004343702.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W RADOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN W SPRAWIE ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W RADOMIU. I. Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1700/2011 Prezydenta Miasta Radomia REGULAMIN W SPRAWIE ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W RADOMIU I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI

WYCIĄG. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI WYCIĄG USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 221. [Prawo składania skarg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie skargi z dnia 15 kwietnia 2015 r. na działalność Burmistrza Miasta Oleśnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.3.2014 Łódź, 30 kwietnia 2014 r. Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.14.2015 Łódź, dnia 9 listopada 2015 r. Pan Stanisław Cubała Starosta Powiatu Piotrkowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Choczewo z dnia 10 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Choczewo z dnia 10 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Choczewo z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Nadleśnictwie Choczewo znak: N.050.1.2015

Bardziej szczegółowo