Nr 19/ X 2012 ISSN Tañcz g³upia tañcz... Najlepszy konsul w Trójmieœcie Inauguracja roku akademickiego na PG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.twojwieczor.pl Nr 19/716 09 X 2012 ISSN 1640-9035 Tañcz g³upia tañcz... Najlepszy konsul w Trójmieœcie Inauguracja roku akademickiego na PG"

Transkrypt

1 Nr 19/ X 2012 ISSN Tañcz g³upia tañcz... Najlepszy konsul w Trójmieœcie Inauguracja roku akademickiego na PG

2 Tel

3 Pakt Ribbentrop-Beck? W³aœnie rozmiar naszej klêski sk³oni³ mnie do rozwa añ, które znalaz³ siê w ksi¹ ce Pakt Ribbentrop-Beck. Czy rzeczywiœcie Polska by³a skazana na pora kê? Czy tylu naszych rodaków musia³o zgin¹æ? Czy musieliœmy utraciæ Ziemie Wschodnie? Po tych pytaniach pojawi³y siê nastêpne. Czy skoro przegraliœmy wojnê w sojuszu z Francj¹ i Wielk¹ Brytani¹, to czy te sojusze by³y w³aœciwie dobrane? Czy naprawdê minister spraw zagranicznych Józef Beck nie mia³ w 1939 roku adnego pola do manewru? Polska powinna tak jak nam to proponowa³ Berlin zaj¹æ neutralne stanowisko wobec wojny niemiecko-francuskiej, a nastêpnie razem z Niemcami wzi¹æ udzia³ w wyprawie na Zwi¹zek Sowiecki. Nie ma w¹tpliwoœci, e 40 bitnych polskich dywizji przypieczêtowa³oby los imperium Stalina. Taka polityka wi¹za³aby siê z przykrymi presti owymi ustêpstwami na rzecz Berlina, ale uchroni³aby Polskê przed straszliw¹, ludobójcz¹ okupacj¹ niemiecko-sowieck¹. W Numerze Najlepszy konsul w Trójmieœcie..4 Czy bêd¹ kolejne rocznica powstania Rosz Haszana Potencja³ energii...8 OPO ma 60lat!...9 Do ynki w gminie Karsin Kultura to bzdura Znamy najpiêkniejsz¹ wieœ Inauguracja roku na PG Asy w Gdañsku po raz Przez o³¹dek do serca Tañcz g³upia tañcz Gdañsk kontra Wilno Do ynki Prezydenckie List od czytelnika Misz-masz Mi³oœæ i seks Kochane zdrowie Psycholog radzi Turystyka w prawie i Seks sekrety Sezam ró noœci Dwutygodnik Pomorski od 1990 roku Na ok³adce: Kandydatka do tytu³u Miss Œwiata 2008 fot. Kazimierz Wrzesiñski - redaktor naczelny - fotoreporter - fotoreporter - fotoreporter - korekta tel/fax: tel kom

4 aktualnoœci era Metropolita gdañski abp S³awoj Leszek G³ódŸ Od lewej: wójt gminy Pra³at Wejherowo by³ wiernym Henryk Czytelnikiem Skwar³o, wiceminister naszej gazety rolnictwa i rozwoju wsi Kazimierz Plocke, marsza³ek województwa pomorskiego Mieczys³aw Struk wraz z ma³ onk¹ Mariol¹, wiceprezydent Wejherowa Piotr Bochiñski oraz prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt Pra³at by³ wiernym Czytelnikiem naszej gazety 4

5 aktualnoœci W sobotê pokazaliœmy jak Polacy potrafi¹ siê jednoczyæ. Je eli KRRiT nie zmieni swojej dyskryminuj¹cej decyzji odbêdzie siê kolejny marsz. 5

6 aktualnoœci Konsul generalny Chiñskiej Republiki Ludowej w Gdañsku Xiao Zeosheng wraz z ma³ onk¹ oraz prezesem Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Chiñskiej Paw³em Jajkowskim Zastêpca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni Stanis³awa Bujanowicz oraz wiceprezydent Starogardu Gdañskiego Henryk Wojciechowski Pierwszy z prawej Jakub Jurzykowski Z prawej wicewojewoda Micha³ Owczarczak Pierwszy z prawej rektor Uniwersytetu Gdañskiego prof. Bernard Lammek Trzy Stawy HOTEL SPA & WELLNESS B. przeor zakonu Jezuitów w Jastrzêbiej Górze o. Józef ¹gwa Na uroczystoœci przyby³a wicemarsza³ek Hanna Zych-Cisoñ 6

7 aktualnoœci Pami¹tkowe zdjêcie uczestników uroczystoœci Na zdjêciu: przewodnicz¹cy Niezale nej Gminy Wyznania Moj eszowego w RP, przewodnicz¹cy TSK o. Gdañsk Jakub Szadaj, wiceprzewodnicz¹cy gdañskiego oddzia³u TSK dr Jaros³aw Balcewicz oraz prezes GTPS Beniamin Koralewski Stanis³aw Michel g³ówny architekt starówki gdañskiej i Aleksander ubrys lider gdañskiej lewicy 7

8 aktualnoœci energii tor Pami¹tkowe zdjêcie zawodów uczestnicy biegu wraz z wójt Magdalen¹ Ko³odziejczyk Mali sportowcy z gminy Pruszcz Gdañski 8

9 aktualnoœci Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Kazimierz Plocke i Anita W³odarczyk Od lewej: dyrektor Oœrodka Przygotowañ Olimpijskich w Cetniewie Tomasz Lenkiewicz oraz wojewoda pomorski Ryszard Stachurski wraz z ma³ onk¹ rok Przemawia dyrektor Biura Sportu i Euro 2012 Andrzej Trojanowski. Obok b. rektor AWFiS Gdañsk prof. Wojciech Przybylski M³odzi sportowcy nagrodzeni stypendiami sportowymi Prezes Szkunera Lucyna Boike-Chmieliñska wraz z mê em yczenia Oœrodkowi Przygotowañ Olimpijskich sk³ada Maciej Kowalczuk zastêpca dyrektora Departamentu Sportu Pomorskiego Urzêdu Marsza³kowskiego Przemawia burmistrz W³adys³awowa dr Gra yna Cern 9

10 wieœci z terenu Chleb do ynkowy na rêce wójta Romana Brunie przekazuj¹ starostowie do ynek raf Odznaczeni medalami Zas³u ony dla rolnictwa : Maria Wanta z Karsina, Jacek Orlikowski z Przytarni, Krzysztof Warsiñski z Osowa, Stanis³aw Czapiewski z Osówka, Stanis³aw Cierzan z Karsina, Zbigniew Czapiewski z Karsina, Ryszard Szuta z Karsina, Zbigniew Szutenbeg z Karsina, Józef Kaszubowski z Zamoœcia, Benedykt Pazda z D¹browy oraz S³awomir Knitter z Mniszka Przemarsz sztandarów i wieñców do ynkowych 10

11 11 wieœci z terenu Wejherowo Burmistrz Kartuz Miros³awa Lehman oraz goœcie z Duderstadt

12 œmietanka towarzyska Uroczystoœæ poprowadzi³ dyrektor Pomorskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego Krzysztof Pa³kowski Laureaci z gminy Puck ze Swarzewa, zdobywcy II miejsca w kat. zagroda wraz z wójtem gminy Tadeuszem Puszkarczukiem Laureaci konkursu Piêkna Wieœ Krzywe Ko³o z gminy Suchy D¹b Laureaci Piêknej Wsi

13 wieœci z terenu Pierwszy z prawej starosta pucki Wojciech Dettlaff Wiceburmistrz ukowa Marek Trepczyk. Na drugim planie radny sejmiku wojewódzkiego Marian Szajna Laureaci w kategorii zagroda, a z nimi: wójt gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk, marsza³ek województwa pomorskiego Mieczys³aw Struk oraz wójt gminy Nowa Karczma, cz³onek zarz¹du Stowarzyszenia Gmin Pomorskich Andrzej Pollak Laureaci II miejsca wieœ Rekowo, gmina Bytów wraz z burmistrzem Bytowa Ryszardem Sylk¹ Gniewino Mod 13

14 œmietanka towarzyska JM Rektor prof Henryk Krawczyk pasuje na studenta pierwszego roku gpr Marsza³ek Mieczys³aw Struk wyg³asza wyk³ad inauguracyjny Pierwszy Konwent Politechniki Gdañskiej CZARNY KOŃ ZAJMUJEMY SIĘ: BUDOWĄ AUT DO PRZEWOZU KONI KONIOWOZY PRODUKCJĄ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA STAJNI BOKSY FASADY DRZWI OKNA OGRODZENIA ELEMENTY ZWIĄZANE ZE STALĄ ZWYKŁĄ I NIERDZEWNĄ MONTAŻ TRANSPORT PROJEKT WYCENA GRATIS!!! Do dnia dzisiejszego wykonaliśmy kilkanaście projektów w kraju i za granicą. Wykonamy każde zlecenie również nietypowe. Nasza dewiza to: KOMPETENCJA PROFESJONALIZM ELEGANCJA TWÓJ KOŃ TEŻ LUBI LUKSUS I BEZPIECZEŃSTWO!!! STAĆ CIĘ NA NAS! - ZADZWOŃ! TRÓJMIASTO TEL

15 œmietanka towarzyska Znany kompozytor i dziennikarz Marian Zacharewicz. Obok muzycy - Pawe³ Nowak i Leszek Dranicki Architekt Barbara Bielicka Pierwszy z lewej przewodnicz¹cy Gminy Wyznania Moj eszowego w Gdañsku oraz przewodnicz¹cy TSK o. Gdañsk Jakub Szadaj T³umy zgromadzone na spotkaniu modlitewnym 15

16 œmietanka towarzyska Z ciastem radzi³ sobie doskonale marsza³ek województwa pomorskiego Mieczys³aw Struk Pierogi obu dru yn liczy³ sam Piotr Dzik Eg Na pierwszym planie pomys³odawca œwiêta, radny Miasta Gdañska, spo³ecznik Piotr Dzik Imprezie towarzyszy³ pokaz motocykli T³umy zebrane na Œwiêcie Pieroga. Na pierwszym planie radny Miasta Gdañska Jacek Teodorczyk Pose³ Jerzy Borowczak dotrzymywa³ kroku pos³ance Guzowskiej sta³ej bywalczyni Œwiêta Pieroga 16

17 œmietanka towarzyska Radny Miasta Gdañska Grzegorz Strzelczyk oraz europose³ Jaros³aw Wa³êsa w boju lepienia pierogów Pierogi lepi³a pos³anka Iwona Guzowska oraz dzia³acz lewicy b. dyrektor Teatru Miniatura Krzysztof Andruszkiewicz Konkurencyjna ekipa dziennikarzy w akcji Przepyszne pierogi Piotra Dzika cieszy³y siê wielkim zainteresowaniem 17

18 œmietanka towarzyska Czêstym goœciem by³a polska diva Wioletta Willas Kiedy spojrzymy kilkanaœcie lat wstecz œmia³o mo emy stwierdziæ to nie to. Dziœ w Gdyni nie ma takiego miejsca, gdzie mo na by przyjœæ i poczuæ smak innego œwiata. A to by³ œwiat naprawdê wyj¹tkowy dobrobytu, rozrywki, rokoszy, piêkna. U Maxima w Gdyni, znów Ciê widzia³ ktoœ. Sypa³ zielonymi mahoniowy goœæ. Boney M zagra³o Kelner zgi¹³ siê w pó³ Potem odjecha³o z³ote BMW. Kelnerki Maxima W tañcu przy³apani dziennikarz Janusz Trus i b. prezenterka TVG i Radia Gdañsk Anna Waœkiewicz 18

19 œmietanka towarzyska Scena Czterdziestolatka krêcona w Maximie. Annê Seniuk i Andrzeja Kopiczyñskiego obs³uguje Kasia. Prometeusz czêsto goœci³ na scenie klubu Jeden z wystêpów artystycznych Jedn¹ z kelnerek podrywa polski re yser i scenarzysta Marek Piwowski Miss Katarzyna Zawidzka w rozmowie z Henrykiem Czosk¹. 19

20 œmietanka towarzyska Od lewej: mistrzowie olimpijscy Kazimierz Adach i Hubert Skrzypczak, wójt gminy Tr¹bki Wielkie B³a ej Konkol, prezes Pomorskiego Okrêgowego Zwi¹zku Bokserskiego w Gdañsku Jerzy Guss oraz konsul honorowy Republiki Litewskiej w Gdañsku Józef Poltrok Ryszard Kokoszka prezes Pomorskiej Konwencji Przedsiêbiorców oraz lider AWS Edward Œciubid³o red Reprezentacja Wilna Zwyciêzca jednej z walk, reprezentant klubu Sako Gdañsk Maciej Kowalczuk zastêpca dyrektora Departamentu Sportu Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañsku Bokserów na ring prowadzi³y piêkne hostessy Przywitanie trenerów: Eugenjusa Vaitkusa i Marka Chrobaka Reprezentacja Gdañska

21 Alesund Barcelona Bergen Cork Doncaster - Sheffield Dortmund Eindhoven Glasgow - Prestwick Goteborg Hamburg - Lubeka Haugesund Kolonia / Bonn Liverpool Londyn Luton Malme - Sturup Mediolan - Bergamo Oslo - Torp Paryż - Beauvais Rzym Stavanger Sztokholm - Skavsta Trondheim Turku Kopenhaga Oslo Berlin Oslo Cork Dublin Glasgow Edynburg Liverpool Bristol Leeds Birmingham Londyn Stansted Luton Manchester Doncaster-Sheffield Paryż Beauvais Alesund Bergen Haugesund Stavanger Frankfurt Monachium Arhus Lubeka Hamburg Bremen Amsterdam Eindhoven Dortmund Berlin Kolonia/Bonn Trondheim Frankfurt Oslo Torp Rygge Gardermoen Monachium Sztokholm Skavsta Goteborg Malmo Kopenhaga Wrocław Turku Gdańsk Poprad Warszawa Kraków Birmingham Bristol Cork Dublin Edynburg Eindhoven Girona Leeds Bradford Londyn Stansted Manchester Oslo Rygge Salzburg Mediolan Frankfurt Warszawa Barcelona Girona Rzym Zadar Dubrownik Saloniki Varna Erzuru Palma De Mallorca Korfu Izmir Bodrum Amsterdam Arhus Bremen Katowice Kraków Poprad Tatry Salzburg Wrocław Zadar Teneryfa Fuerteventura Gran Canaria Charter flight Regular flight Enfidha Zakyntos Chania Antalya Dalaman Kos Rodos Heraklion Szarm el-szejk Hurghada Z GDAŃSKA W ŚWIAT! Kasy biletowe: Fax:

22 œmietanka towarzyska red yczenia i gratulacje dla dyrektor szko³y Judyty Œliwiñskiej od wiceprezydent Ewy owkiel oraz zastêpcy kuratora pomorskiego Oœwiaty i Wychowania Jolanty Pawlak (kc) Darczyñca i wieloletni przyjaciel szko³y Wies³aw Kalpergren zapewnia o dalszej wspó³pracy Budynek szko³y 22

23 ycie weryfikuje wiele istniej¹cych opinii na temat ró nych zachowañ. Ostatnio zadano mi pytanie, kto powinien proponowaæ przejœcie na Ty? Ktoœ starszy czy m³odszy? Kobieta czy mê czyzna? Tu tak e nie mo na do koñca ustaliæ sztywnych form. Je eli za³o ymy, e kobieta, co zrobimy jeœli wrodzona nieœmia³oœæ jej na to nie pozwala? Tu istotna jest kultura i wyczucie mê czyzny, który powinien siê zorientowaæ, jak dalece mo e posun¹æ siê w za y³oœci. Je eli ustalimy, e starsza osoba proponuje poiminne m³odszej co zrobiæ, gdy ta m³odsza wcale nie ma na to ochoty? Nie dopasowujmy ycia do zasad lecz odwrotnie. Starajmy siê dopasowaæ zasady do sytuacji, konkretnych zdarzeñ i osób. Rozwa ania te dotycz¹ równie opinii na temat ca³owania w rêkê przy powitaniu. Wœród osób, z którymi rozmawia³em na ten temat, ró norodnoœæ spojrzenia na problem, jest tak du a, e w efekcie mo e doprowadziæ do groteskowych wrêcz sytuacji. sobie, e akurat co drugi chce j¹ ca³owaæ w rêkê. Wiemy przecie, misz-masz e sposób podawania rêki przez kobietê jest czêsto ró ny, przy przygotowaniu jej do ca³owania, przy wyci¹ganiu do zwyk³ego, serdecznego uœcisku. Mo e zdarzyæ siê sytuacja, e rêka zostanie raptownie œci¹gniêta w dó³ przez pana, który nie mia³ ochoty jej wcale ca³owaæ. Dlatego zrêczniej jest nie podsuwaæ grzbietu d³oni, na wysokoœæ twarzy mê czyzny. Je eli siê tak jednak sta³o, d entelmen powinien bezapelacyjnie uca³owaæ d³oñ. Równie mê - swej twarzy. Nale y raczej wykonaæ uk³on w kierunku d³oni. Je eli intencj¹ mê czyzny jest poca³owanie kobiety w rêkê powinien to zrobiæ nie patrz¹c na to czy zrobi³ to jego poprzednik czy nie. Panowie powinni pamiêtaæ, by konsekwentnie ca³owaæ wszystkie panie w grzbiet d³oni, je eli zaczêliœcie siê w ten sposób ju witaæ lub egnaæ. Proœba do pañ: jeœli mê czyzna chce was uca³owaæ w rêkê nie wyrywajcie jej krzycz¹c: nie trzeba. To stawia nas facetów, w niezrêcznej sytuacji. Kazimierz. O. JJ 23

24 Wymieñ co najmniej dwie nagrody, które zdoby³ w tym roku Rafa³ Brzozowski. 24 misz-masz

25 Ojciec zgwa³ci³ dziewczynkê, gdy mia³a 9 lat. Potem za wiedz¹ i aprobat¹ matki i ony zmusza³ j¹ do regularnego wspó³ ycia. Kiedy skoñczy³a 14 lat matka stwierdzi³a, e powinna wnieœæ coœ do domowego bud etu. Nie tylko namawia³a, ale zmusza³a do prostytucji przyprowadzaj¹c klientów. Kiedy w domu w czasie libacji brakowa³o na alkohol, matka wysy³a³a córkê do miasta na zarobek. Dziewczyna usamodzielni³a siê, wyrwa³a z domu. Jest wprawdzie zawodow¹ prostytutk¹, ale pracuje na siebie. Seks od 12 lat mi³oœæ i seks Mit ofiary Pieni¹dze Konkluzja 25

26 kochane zdrowie 26

27 Jesteœmy ma³ eñstwem od dziesiêciu lat. Mamy wszystko jeœli chodzi o dobra materialne, oprócz jednego: brakuje nam dziecka, tej ywej ukochanej istoty, któr¹ mo na by by³o siê opiekowaæ, kochaæ j¹, a ona mówi³a by do nas mamo, tato. Mimo, e od lat leczê siê u najlepszych specjalistów, to ci¹gle nie mogê zostaæ matk¹. Proszê mi wierzyæ, e odda³abym wszystko co mam, eby tylko móc urodziæ dziecko, niestety ci¹gle nie mogê spe³niæ swojego pragnienia i oczekiwania. Najgorsze w tym wszystkim jest to, e moja rodzina i niektórzy moi znajomi nie ustaj¹ w pytaniach o to, kiedy w koñcu zostaniemy rodzicami. Te pytania s¹ dla mnie tak dokuczliwe, e coraz bardziej bojê siê tych wszelkich spotkañ towarzyskich, wykrêcam siê od chodzenia na imieniny i od urz¹dzania ich we w³asnym domu. Dziwi mnie to paskudne zachowanie rodziny i znajomych, gdy wielu z nich wie, e leczê siê, e przesz³am wiele zabiegów i mam za sob¹ kilkanaœcie pobytów w szpitalu. Wiedz¹ te, e naszym pragnieniem jest posiadanie potomstwa. Rekordy obrzydliwego zachowania w stosunku do mnie bije moja siostra i bratowa mê a. One wrêcz przeœcigaj¹ siê w ró nych z³oœliwoœciach i zadawaniu pytañ, kiedy swoje piêkne rêce pobrudzê A jedna z kuzynek mê a posunê³a siê nawet do tego, e zaczê³a rozpowiadaæ, e jako m³oda dziewczyna, jeszcze uczennica mia³am skrobankê i dlatego teraz nie mogê zajœæ w ci¹ ê. To jest w ogóle kompletna bzdura, nigdy nie by³am w ci¹ y, a mój m¹ by³ moim pierwszym mê czyzn¹ w yciu. Moja mama coraz czêœciej namawia mnie na adopcjê, a my (m¹ równie, ale w mniejszym stopniu) mamy opory. Ci¹gle ³udzê siê, a w listopadzie skoñczê 33 lata, e jednak stanie siê cud i urodzê przez nas wymarzone dziecko. Tym bardziej, e ostatni zajmuj¹cy siê mn¹ lekarz uwa a, e mam pewne szanse, aby urodziæ. Zdajê sobie jednak sprawê, e wpadam w coraz wiêksz¹ depresjê, e zrobi³am siê p³aczliwa i dra liwa, e nie umiem obojêtnie przejœæ obok wózka dzieciêcego, e niekiedy wprost nie umiem oderwaæ wzroku od dzieci bawi¹cych siê na podwórku. Budzê siê tak e w nocy i zastanawiam, jak wygl¹da³oby moje ycie, gdybym zosta³a matk¹. Bojê siê te (w³aœciwie ten strach ogarn¹³ mnie od dwóch czy trzech miesiêcy), a m¹ odejdzie ode mnie i znajdzie sobie kobietê, która uczyni go ojcem, a ja zostanê ju zupe³nie sama na tym œwiecie. A nie wyobra am sobie ycia w samotnoœci. Co mam zrobiæ, eby nie oszaleæ, eby w dobrej formie doczekaæ narodzin w³asnego dziecka? Monika psycholog radzi Drodzy Czytelnicy, piszcie na adres: Redakcja Twój Wieczór ul. D³ugi Targ 39/40, Gdañsk skrytka pocztowa 601 z dopiskiem Psycholog radzi 27

28 turystyka w prawie i obyczajach 28

29 seks sekresty Kolorowe tygodniki nêc¹ nas seksem: zmys³owo u³o one na le akach cia³a ponêtnych dziewczyn, namiêtnie rozchylone usta gwiazd filmowych, sugestywne pozy zakochanych par. jednoczeœnie magazyny zachêcaj¹ do bardziej satysfakcjonuj¹cego seksu, do przejmowania przez kobiety ról aktywnych, do odkrywania kobiecego seksualizmu i przyjemnoœci seksualnej. Stanowczoœæ i pewnoœæ siebie W³asne zdanie Wiara w siebie 29

30 sezam ró noœci A to znacie? Punkty, w których kolportowany jest dwutygodnik Twój Wieczór : Aqua Centrum w Koœcierzynie Archidiecezja Gdañska Ba³tycka Agencja Artystyczna BART w Sopocie Bank BG o. w Gdañsku Biuro Poselskie Kazimierza Plocke w Krokowej Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku C.H. Manhatan w Gdañsku Cukiernia i kawiarnia Delicje w Gdyni Firma Ciszak Sprzeda Wysy³kowa Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska w ukowie Hotel Pekin we W³adys³awowie Hotel Szyd³owski w Gdañsku Izolacje Sp. z o.o. z siedzib¹ w Baninie Restauracja Romantica w Gdañsku Kancelaria Caloia&Szoka w Gdyni Komers International w Straszynie Lonza Nata Sp. z o.o. z siedzib¹ w Borkowie LUX MED Oddzia³ w Gdañsku (Al. Grunwaldzka) Muzeum Historyczne Miasta Gdañska NZOZ Dentical w Gdañsku Wrzeszczu Piekarnia Cukiernia Andrzej Szyd³owski Wrzeszcz Piekarnia Cukiernia Marek Szyd³owski abianka Pierogarnia U Dzika w Gdañsku Pomorski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Gdañsku Pomorski Urz¹d Marsza³kowski Pomorski Urz¹d Wojewódzki Port Lotniczy Gdañsk Sp. z o.o. Powiatowe Centrum M³odzie y z siedzib¹ w Garczynie Pracodawcy Pomorza z siedzib¹ w Gdañsku Przedsiêbiorstwo Us³ug Drogowo Mostowych S.A. Rada Miasta Gdañska RADBUR Spó³ka z o.o. w Somoninie Restauracja Gdañska Restauracja Kresowa w Gdañsku Restauracja U Szkota w Gdañsku Saur Naptun Gdañsk Sieæ sklepów Zak³ady Miêsne Lis Sieæ sklepów Zak³ady Miêsne Nowak SITA Pomorze Sp. z o.o. z siedzib¹ w Koœcierzynie Spó³dzielnia Mieszkaniowa Po³udnie Starostwo Powiatowe w Kartuzach Starostwo Powiatowe w Koœcierzynie Starostwo Powiatowe w Pucku Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Telewizja Polska S.A. Warszawa o. Gdañsk Urz¹d Gminy Gniewino Urz¹d Gminy Karsin Urz¹d Gminy Kolbudy Urz¹d Gminy Kosakowo Urz¹d Gminy Liniewo Urz¹d Gminy Nowa Karczma Urz¹d Gminy Skarszewy Urz¹d Gminy Tr¹bki Wielkie Urz¹d Gminy ukowo Urz¹d Miasta Gdañsk Urz¹d Miasta Puck Urz¹d Miasta Reda Urz¹d Miasta Sopot Urz¹d Miasta Wejherowo Urz¹d Miasta W³adys³awowo Urz¹d Miasta Rumia Urz¹d Miasta Starogard Gdañski Urz¹d Gminy Puck Dwór KuŸniczki Osiedle Modre w Straszynie WEGA z siedzib¹ w ukowie Wy sza Szko³a Turystyki i Hotelarstwa w Gdañsku

31 ul. Red³owska 52 / 9, Gdynia tel.: , tel./fax: Gotowe do odbioru.

32 Szkuner Sp. z o.o. stanowiskach: I Szyper I Mechanik do r. dodatkowe informacje pod numerem telefonu: lub

Terminal w centrum Gdañska Chudnij i zdrowiej w Jantarze Minister Kaczmarek o eni³ syna. www.twojwieczor.pl Nr 17/617 22 VIII 2008 ISSN 1640-9035

Terminal w centrum Gdañska Chudnij i zdrowiej w Jantarze Minister Kaczmarek o eni³ syna. www.twojwieczor.pl Nr 17/617 22 VIII 2008 ISSN 1640-9035 www.twojwieczor.pl Nr 17/617 22 VIII 2008 ISSN 1640-9035 Fot. Daniel Zaworski (Pol-Art.) Terminal w centrum Gdañska Chudnij i zdrowiej w Jantarze Minister Kaczmarek o eni³ syna W Numerze Siedem wieków......4

Bardziej szczegółowo

Babicki podbi³ Wybrze e Penderecki jako zwieñczenie Arcybiskup G³odŸ kardyna³em. www.twojwieczor.pl Nr 23/623 17 XI 2008 ISSN 1640-9035

Babicki podbi³ Wybrze e Penderecki jako zwieñczenie Arcybiskup G³odŸ kardyna³em. www.twojwieczor.pl Nr 23/623 17 XI 2008 ISSN 1640-9035 www.twojwieczor.pl Nr 23/623 17 XI 2008 ISSN 1640-9035 Fot. Andrzej Wrzesiñski Babicki podbi³ Wybrze e Penderecki jako zwieñczenie Arcybiskup G³odŸ kardyna³em Rektor Uniwersytetu Gdañskiego prof. Bernard

Bardziej szczegółowo

Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035. Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja?

Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035. Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja? Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035 Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja? W Numerze Aktualnoœci...4-9 Œmietanka towarzyska... 10-11 Donald Tusk, prezydent Gdañska

Bardziej szczegółowo

Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza. www.twojwieczor.pl Nr 16/641 17 VIII 2009 ISSN 1640-9035

Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza. www.twojwieczor.pl Nr 16/641 17 VIII 2009 ISSN 1640-9035 www.twojwieczor.pl Nr 16/641 17 VIII 2009 ISSN 1640-9035 Fot. Tom Porter Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza W Numerze Strumyki pieniêdzy...4 Zlot gwiazd...5

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 ISSN 1505-599x II Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 Krajobraz po bitwie.. Ẇybory 2005 Pañstwo Alicja i Ludwik Gapscy przed Komisj¹ w ObwodzieNr 2 (Przedszkole Nr 4). Wyniki, frekwencja,

Bardziej szczegółowo

Niezrozumia³e krainy

Niezrozumia³e krainy 1/2003 W ZAKOLU RABY I WIS Y 3 Moim zdaniem - Gdybym dziœ jeszcze raz musia³ jechaæ na zes³anie, wola³bym, eby mnie rozstrzelano - twierdzi Stefan Turaczy, ostatni yj¹cy w gminie Szczurowa zes³aniec. Jest

Bardziej szczegółowo

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu 324019 ISSN 1231-2975 Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA NR 46 (872) TYGODNIK 19 listopada

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Powalcz¹

Bardziej szczegółowo

Potrzebna by³a dogrywka

Potrzebna by³a dogrywka KÊPNO str. 8 str. 8 BO MYŒMY Z U WYDALI BÓJ wtorek 17 lutego 2015 r. cena 2 z³ (w tym 8% VAT) nr 7 (638) ISSN 1644-0498 INDEKS 372188 redakcja@pulstygodnia.pl www.pulstygodnia.pl Informacja APTEKA CA OTYGODNIOWA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. Nie zapomnijcie. na wycieczkê do Pragi, do dyskusji na nowym forum internetowym, na ciekawe szkolenia od wrzeœnia br.

Zapraszamy. Nie zapomnijcie. na wycieczkê do Pragi, do dyskusji na nowym forum internetowym, na ciekawe szkolenia od wrzeœnia br. kwartalnik nr 3 (23) wrzesieñ 2008 ISSN 1899-5608 Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa Zapraszamy na wycieczkê do Pragi, do dyskusji na nowym forum internetowym, na ciekawe szkolenia od

Bardziej szczegółowo

3/2004 LISTOPAD ISSN 1733-1811 POLITECHNIKA OPOLSKA BÊDZIE MIEÆ NOWOCZESNY KAMPUS Nie gorzej ni na Zachodzie Przy ulicy Prószkowskiej w Opolu, na terenach po jednostce wojskowej, powstaje jedna z najwiêkszych

Bardziej szczegółowo

Kupuj¹c nasze pismo, wspomagasz s³owo polskie na Wschodzie. Tarnopol, Czerniowce, P³oskirów, Kamieniec Podolski, Winnica

Kupuj¹c nasze pismo, wspomagasz s³owo polskie na Wschodzie. Tarnopol, Czerniowce, P³oskirów, Kamieniec Podolski, Winnica Kupuj¹c nasze pismo, wspomagasz s³owo polskie na Wschodzie Lwów, Stanis³awów, Ko³omyja, Kowel, KURIER galicyjski DWUTYGODNIK 15 sierpnia 2007 nr 1 (43) NIEZALE NE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE Tarnopol, Czerniowce,

Bardziej szczegółowo

miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 33, 15 kwietnia 15 maja 2004 cena: 10 zł

miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 33, 15 kwietnia 15 maja 2004 cena: 10 zł miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 33, 15 kwietnia 15 maja 2004 cena: 10 zł nr 33 2 OD REDAKCJI nr 33 Tacy sami, lecz... Za nami majowe unijne wzruszenia, oficjalne

Bardziej szczegółowo

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 02 marzec 2009 r. Nr 5/222/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka RABATY! OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

Takim wyborom mówimy: Nie!!!

Takim wyborom mówimy: Nie!!! S³awno Burzliwa komisja i sesja. Radni chcieli zlikwidowaæ przedszkola ale im to nie wysz³o na str 4 Bal charytatywny na rzecz hospicjum, na którym bawi³y siê elity powiatu. Fotoreporta na str 9 Malechowo

Bardziej szczegółowo

Przepraszam, czy tu bij¹?

Przepraszam, czy tu bij¹? RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA W rocznicê agresji Dziœ, w czwartek

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo