Nr 19/ X 2012 ISSN Tañcz g³upia tañcz... Najlepszy konsul w Trójmieœcie Inauguracja roku akademickiego na PG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.twojwieczor.pl Nr 19/716 09 X 2012 ISSN 1640-9035 Tañcz g³upia tañcz... Najlepszy konsul w Trójmieœcie Inauguracja roku akademickiego na PG"

Transkrypt

1 Nr 19/ X 2012 ISSN Tañcz g³upia tañcz... Najlepszy konsul w Trójmieœcie Inauguracja roku akademickiego na PG

2 Tel

3 Pakt Ribbentrop-Beck? W³aœnie rozmiar naszej klêski sk³oni³ mnie do rozwa añ, które znalaz³ siê w ksi¹ ce Pakt Ribbentrop-Beck. Czy rzeczywiœcie Polska by³a skazana na pora kê? Czy tylu naszych rodaków musia³o zgin¹æ? Czy musieliœmy utraciæ Ziemie Wschodnie? Po tych pytaniach pojawi³y siê nastêpne. Czy skoro przegraliœmy wojnê w sojuszu z Francj¹ i Wielk¹ Brytani¹, to czy te sojusze by³y w³aœciwie dobrane? Czy naprawdê minister spraw zagranicznych Józef Beck nie mia³ w 1939 roku adnego pola do manewru? Polska powinna tak jak nam to proponowa³ Berlin zaj¹æ neutralne stanowisko wobec wojny niemiecko-francuskiej, a nastêpnie razem z Niemcami wzi¹æ udzia³ w wyprawie na Zwi¹zek Sowiecki. Nie ma w¹tpliwoœci, e 40 bitnych polskich dywizji przypieczêtowa³oby los imperium Stalina. Taka polityka wi¹za³aby siê z przykrymi presti owymi ustêpstwami na rzecz Berlina, ale uchroni³aby Polskê przed straszliw¹, ludobójcz¹ okupacj¹ niemiecko-sowieck¹. W Numerze Najlepszy konsul w Trójmieœcie..4 Czy bêd¹ kolejne rocznica powstania Rosz Haszana Potencja³ energii...8 OPO ma 60lat!...9 Do ynki w gminie Karsin Kultura to bzdura Znamy najpiêkniejsz¹ wieœ Inauguracja roku na PG Asy w Gdañsku po raz Przez o³¹dek do serca Tañcz g³upia tañcz Gdañsk kontra Wilno Do ynki Prezydenckie List od czytelnika Misz-masz Mi³oœæ i seks Kochane zdrowie Psycholog radzi Turystyka w prawie i Seks sekrety Sezam ró noœci Dwutygodnik Pomorski od 1990 roku Na ok³adce: Kandydatka do tytu³u Miss Œwiata 2008 fot. Kazimierz Wrzesiñski - redaktor naczelny - fotoreporter - fotoreporter - fotoreporter - korekta tel/fax: tel kom

4 aktualnoœci era Metropolita gdañski abp S³awoj Leszek G³ódŸ Od lewej: wójt gminy Pra³at Wejherowo by³ wiernym Henryk Czytelnikiem Skwar³o, wiceminister naszej gazety rolnictwa i rozwoju wsi Kazimierz Plocke, marsza³ek województwa pomorskiego Mieczys³aw Struk wraz z ma³ onk¹ Mariol¹, wiceprezydent Wejherowa Piotr Bochiñski oraz prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt Pra³at by³ wiernym Czytelnikiem naszej gazety 4

5 aktualnoœci W sobotê pokazaliœmy jak Polacy potrafi¹ siê jednoczyæ. Je eli KRRiT nie zmieni swojej dyskryminuj¹cej decyzji odbêdzie siê kolejny marsz. 5

6 aktualnoœci Konsul generalny Chiñskiej Republiki Ludowej w Gdañsku Xiao Zeosheng wraz z ma³ onk¹ oraz prezesem Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Chiñskiej Paw³em Jajkowskim Zastêpca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni Stanis³awa Bujanowicz oraz wiceprezydent Starogardu Gdañskiego Henryk Wojciechowski Pierwszy z prawej Jakub Jurzykowski Z prawej wicewojewoda Micha³ Owczarczak Pierwszy z prawej rektor Uniwersytetu Gdañskiego prof. Bernard Lammek Trzy Stawy HOTEL SPA & WELLNESS B. przeor zakonu Jezuitów w Jastrzêbiej Górze o. Józef ¹gwa Na uroczystoœci przyby³a wicemarsza³ek Hanna Zych-Cisoñ 6

7 aktualnoœci Pami¹tkowe zdjêcie uczestników uroczystoœci Na zdjêciu: przewodnicz¹cy Niezale nej Gminy Wyznania Moj eszowego w RP, przewodnicz¹cy TSK o. Gdañsk Jakub Szadaj, wiceprzewodnicz¹cy gdañskiego oddzia³u TSK dr Jaros³aw Balcewicz oraz prezes GTPS Beniamin Koralewski Stanis³aw Michel g³ówny architekt starówki gdañskiej i Aleksander ubrys lider gdañskiej lewicy 7

8 aktualnoœci energii tor Pami¹tkowe zdjêcie zawodów uczestnicy biegu wraz z wójt Magdalen¹ Ko³odziejczyk Mali sportowcy z gminy Pruszcz Gdañski 8

9 aktualnoœci Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Kazimierz Plocke i Anita W³odarczyk Od lewej: dyrektor Oœrodka Przygotowañ Olimpijskich w Cetniewie Tomasz Lenkiewicz oraz wojewoda pomorski Ryszard Stachurski wraz z ma³ onk¹ rok Przemawia dyrektor Biura Sportu i Euro 2012 Andrzej Trojanowski. Obok b. rektor AWFiS Gdañsk prof. Wojciech Przybylski M³odzi sportowcy nagrodzeni stypendiami sportowymi Prezes Szkunera Lucyna Boike-Chmieliñska wraz z mê em yczenia Oœrodkowi Przygotowañ Olimpijskich sk³ada Maciej Kowalczuk zastêpca dyrektora Departamentu Sportu Pomorskiego Urzêdu Marsza³kowskiego Przemawia burmistrz W³adys³awowa dr Gra yna Cern 9

10 wieœci z terenu Chleb do ynkowy na rêce wójta Romana Brunie przekazuj¹ starostowie do ynek raf Odznaczeni medalami Zas³u ony dla rolnictwa : Maria Wanta z Karsina, Jacek Orlikowski z Przytarni, Krzysztof Warsiñski z Osowa, Stanis³aw Czapiewski z Osówka, Stanis³aw Cierzan z Karsina, Zbigniew Czapiewski z Karsina, Ryszard Szuta z Karsina, Zbigniew Szutenbeg z Karsina, Józef Kaszubowski z Zamoœcia, Benedykt Pazda z D¹browy oraz S³awomir Knitter z Mniszka Przemarsz sztandarów i wieñców do ynkowych 10

11 11 wieœci z terenu Wejherowo Burmistrz Kartuz Miros³awa Lehman oraz goœcie z Duderstadt

12 œmietanka towarzyska Uroczystoœæ poprowadzi³ dyrektor Pomorskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego Krzysztof Pa³kowski Laureaci z gminy Puck ze Swarzewa, zdobywcy II miejsca w kat. zagroda wraz z wójtem gminy Tadeuszem Puszkarczukiem Laureaci konkursu Piêkna Wieœ Krzywe Ko³o z gminy Suchy D¹b Laureaci Piêknej Wsi

13 wieœci z terenu Pierwszy z prawej starosta pucki Wojciech Dettlaff Wiceburmistrz ukowa Marek Trepczyk. Na drugim planie radny sejmiku wojewódzkiego Marian Szajna Laureaci w kategorii zagroda, a z nimi: wójt gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk, marsza³ek województwa pomorskiego Mieczys³aw Struk oraz wójt gminy Nowa Karczma, cz³onek zarz¹du Stowarzyszenia Gmin Pomorskich Andrzej Pollak Laureaci II miejsca wieœ Rekowo, gmina Bytów wraz z burmistrzem Bytowa Ryszardem Sylk¹ Gniewino Mod 13

14 œmietanka towarzyska JM Rektor prof Henryk Krawczyk pasuje na studenta pierwszego roku gpr Marsza³ek Mieczys³aw Struk wyg³asza wyk³ad inauguracyjny Pierwszy Konwent Politechniki Gdañskiej CZARNY KOŃ ZAJMUJEMY SIĘ: BUDOWĄ AUT DO PRZEWOZU KONI KONIOWOZY PRODUKCJĄ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA STAJNI BOKSY FASADY DRZWI OKNA OGRODZENIA ELEMENTY ZWIĄZANE ZE STALĄ ZWYKŁĄ I NIERDZEWNĄ MONTAŻ TRANSPORT PROJEKT WYCENA GRATIS!!! Do dnia dzisiejszego wykonaliśmy kilkanaście projektów w kraju i za granicą. Wykonamy każde zlecenie również nietypowe. Nasza dewiza to: KOMPETENCJA PROFESJONALIZM ELEGANCJA TWÓJ KOŃ TEŻ LUBI LUKSUS I BEZPIECZEŃSTWO!!! STAĆ CIĘ NA NAS! - ZADZWOŃ! TRÓJMIASTO TEL

15 œmietanka towarzyska Znany kompozytor i dziennikarz Marian Zacharewicz. Obok muzycy - Pawe³ Nowak i Leszek Dranicki Architekt Barbara Bielicka Pierwszy z lewej przewodnicz¹cy Gminy Wyznania Moj eszowego w Gdañsku oraz przewodnicz¹cy TSK o. Gdañsk Jakub Szadaj T³umy zgromadzone na spotkaniu modlitewnym 15

16 œmietanka towarzyska Z ciastem radzi³ sobie doskonale marsza³ek województwa pomorskiego Mieczys³aw Struk Pierogi obu dru yn liczy³ sam Piotr Dzik Eg Na pierwszym planie pomys³odawca œwiêta, radny Miasta Gdañska, spo³ecznik Piotr Dzik Imprezie towarzyszy³ pokaz motocykli T³umy zebrane na Œwiêcie Pieroga. Na pierwszym planie radny Miasta Gdañska Jacek Teodorczyk Pose³ Jerzy Borowczak dotrzymywa³ kroku pos³ance Guzowskiej sta³ej bywalczyni Œwiêta Pieroga 16

17 œmietanka towarzyska Radny Miasta Gdañska Grzegorz Strzelczyk oraz europose³ Jaros³aw Wa³êsa w boju lepienia pierogów Pierogi lepi³a pos³anka Iwona Guzowska oraz dzia³acz lewicy b. dyrektor Teatru Miniatura Krzysztof Andruszkiewicz Konkurencyjna ekipa dziennikarzy w akcji Przepyszne pierogi Piotra Dzika cieszy³y siê wielkim zainteresowaniem 17

18 œmietanka towarzyska Czêstym goœciem by³a polska diva Wioletta Willas Kiedy spojrzymy kilkanaœcie lat wstecz œmia³o mo emy stwierdziæ to nie to. Dziœ w Gdyni nie ma takiego miejsca, gdzie mo na by przyjœæ i poczuæ smak innego œwiata. A to by³ œwiat naprawdê wyj¹tkowy dobrobytu, rozrywki, rokoszy, piêkna. U Maxima w Gdyni, znów Ciê widzia³ ktoœ. Sypa³ zielonymi mahoniowy goœæ. Boney M zagra³o Kelner zgi¹³ siê w pó³ Potem odjecha³o z³ote BMW. Kelnerki Maxima W tañcu przy³apani dziennikarz Janusz Trus i b. prezenterka TVG i Radia Gdañsk Anna Waœkiewicz 18

19 œmietanka towarzyska Scena Czterdziestolatka krêcona w Maximie. Annê Seniuk i Andrzeja Kopiczyñskiego obs³uguje Kasia. Prometeusz czêsto goœci³ na scenie klubu Jeden z wystêpów artystycznych Jedn¹ z kelnerek podrywa polski re yser i scenarzysta Marek Piwowski Miss Katarzyna Zawidzka w rozmowie z Henrykiem Czosk¹. 19

20 œmietanka towarzyska Od lewej: mistrzowie olimpijscy Kazimierz Adach i Hubert Skrzypczak, wójt gminy Tr¹bki Wielkie B³a ej Konkol, prezes Pomorskiego Okrêgowego Zwi¹zku Bokserskiego w Gdañsku Jerzy Guss oraz konsul honorowy Republiki Litewskiej w Gdañsku Józef Poltrok Ryszard Kokoszka prezes Pomorskiej Konwencji Przedsiêbiorców oraz lider AWS Edward Œciubid³o red Reprezentacja Wilna Zwyciêzca jednej z walk, reprezentant klubu Sako Gdañsk Maciej Kowalczuk zastêpca dyrektora Departamentu Sportu Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañsku Bokserów na ring prowadzi³y piêkne hostessy Przywitanie trenerów: Eugenjusa Vaitkusa i Marka Chrobaka Reprezentacja Gdañska

21 Alesund Barcelona Bergen Cork Doncaster - Sheffield Dortmund Eindhoven Glasgow - Prestwick Goteborg Hamburg - Lubeka Haugesund Kolonia / Bonn Liverpool Londyn Luton Malme - Sturup Mediolan - Bergamo Oslo - Torp Paryż - Beauvais Rzym Stavanger Sztokholm - Skavsta Trondheim Turku Kopenhaga Oslo Berlin Oslo Cork Dublin Glasgow Edynburg Liverpool Bristol Leeds Birmingham Londyn Stansted Luton Manchester Doncaster-Sheffield Paryż Beauvais Alesund Bergen Haugesund Stavanger Frankfurt Monachium Arhus Lubeka Hamburg Bremen Amsterdam Eindhoven Dortmund Berlin Kolonia/Bonn Trondheim Frankfurt Oslo Torp Rygge Gardermoen Monachium Sztokholm Skavsta Goteborg Malmo Kopenhaga Wrocław Turku Gdańsk Poprad Warszawa Kraków Birmingham Bristol Cork Dublin Edynburg Eindhoven Girona Leeds Bradford Londyn Stansted Manchester Oslo Rygge Salzburg Mediolan Frankfurt Warszawa Barcelona Girona Rzym Zadar Dubrownik Saloniki Varna Erzuru Palma De Mallorca Korfu Izmir Bodrum Amsterdam Arhus Bremen Katowice Kraków Poprad Tatry Salzburg Wrocław Zadar Teneryfa Fuerteventura Gran Canaria Charter flight Regular flight Enfidha Zakyntos Chania Antalya Dalaman Kos Rodos Heraklion Szarm el-szejk Hurghada Z GDAŃSKA W ŚWIAT! Kasy biletowe: Fax:

22 œmietanka towarzyska red yczenia i gratulacje dla dyrektor szko³y Judyty Œliwiñskiej od wiceprezydent Ewy owkiel oraz zastêpcy kuratora pomorskiego Oœwiaty i Wychowania Jolanty Pawlak (kc) Darczyñca i wieloletni przyjaciel szko³y Wies³aw Kalpergren zapewnia o dalszej wspó³pracy Budynek szko³y 22

23 ycie weryfikuje wiele istniej¹cych opinii na temat ró nych zachowañ. Ostatnio zadano mi pytanie, kto powinien proponowaæ przejœcie na Ty? Ktoœ starszy czy m³odszy? Kobieta czy mê czyzna? Tu tak e nie mo na do koñca ustaliæ sztywnych form. Je eli za³o ymy, e kobieta, co zrobimy jeœli wrodzona nieœmia³oœæ jej na to nie pozwala? Tu istotna jest kultura i wyczucie mê czyzny, który powinien siê zorientowaæ, jak dalece mo e posun¹æ siê w za y³oœci. Je eli ustalimy, e starsza osoba proponuje poiminne m³odszej co zrobiæ, gdy ta m³odsza wcale nie ma na to ochoty? Nie dopasowujmy ycia do zasad lecz odwrotnie. Starajmy siê dopasowaæ zasady do sytuacji, konkretnych zdarzeñ i osób. Rozwa ania te dotycz¹ równie opinii na temat ca³owania w rêkê przy powitaniu. Wœród osób, z którymi rozmawia³em na ten temat, ró norodnoœæ spojrzenia na problem, jest tak du a, e w efekcie mo e doprowadziæ do groteskowych wrêcz sytuacji. sobie, e akurat co drugi chce j¹ ca³owaæ w rêkê. Wiemy przecie, misz-masz e sposób podawania rêki przez kobietê jest czêsto ró ny, przy przygotowaniu jej do ca³owania, przy wyci¹ganiu do zwyk³ego, serdecznego uœcisku. Mo e zdarzyæ siê sytuacja, e rêka zostanie raptownie œci¹gniêta w dó³ przez pana, który nie mia³ ochoty jej wcale ca³owaæ. Dlatego zrêczniej jest nie podsuwaæ grzbietu d³oni, na wysokoœæ twarzy mê czyzny. Je eli siê tak jednak sta³o, d entelmen powinien bezapelacyjnie uca³owaæ d³oñ. Równie mê - swej twarzy. Nale y raczej wykonaæ uk³on w kierunku d³oni. Je eli intencj¹ mê czyzny jest poca³owanie kobiety w rêkê powinien to zrobiæ nie patrz¹c na to czy zrobi³ to jego poprzednik czy nie. Panowie powinni pamiêtaæ, by konsekwentnie ca³owaæ wszystkie panie w grzbiet d³oni, je eli zaczêliœcie siê w ten sposób ju witaæ lub egnaæ. Proœba do pañ: jeœli mê czyzna chce was uca³owaæ w rêkê nie wyrywajcie jej krzycz¹c: nie trzeba. To stawia nas facetów, w niezrêcznej sytuacji. Kazimierz. O. JJ 23

24 Wymieñ co najmniej dwie nagrody, które zdoby³ w tym roku Rafa³ Brzozowski. 24 misz-masz

25 Ojciec zgwa³ci³ dziewczynkê, gdy mia³a 9 lat. Potem za wiedz¹ i aprobat¹ matki i ony zmusza³ j¹ do regularnego wspó³ ycia. Kiedy skoñczy³a 14 lat matka stwierdzi³a, e powinna wnieœæ coœ do domowego bud etu. Nie tylko namawia³a, ale zmusza³a do prostytucji przyprowadzaj¹c klientów. Kiedy w domu w czasie libacji brakowa³o na alkohol, matka wysy³a³a córkê do miasta na zarobek. Dziewczyna usamodzielni³a siê, wyrwa³a z domu. Jest wprawdzie zawodow¹ prostytutk¹, ale pracuje na siebie. Seks od 12 lat mi³oœæ i seks Mit ofiary Pieni¹dze Konkluzja 25

26 kochane zdrowie 26

27 Jesteœmy ma³ eñstwem od dziesiêciu lat. Mamy wszystko jeœli chodzi o dobra materialne, oprócz jednego: brakuje nam dziecka, tej ywej ukochanej istoty, któr¹ mo na by by³o siê opiekowaæ, kochaæ j¹, a ona mówi³a by do nas mamo, tato. Mimo, e od lat leczê siê u najlepszych specjalistów, to ci¹gle nie mogê zostaæ matk¹. Proszê mi wierzyæ, e odda³abym wszystko co mam, eby tylko móc urodziæ dziecko, niestety ci¹gle nie mogê spe³niæ swojego pragnienia i oczekiwania. Najgorsze w tym wszystkim jest to, e moja rodzina i niektórzy moi znajomi nie ustaj¹ w pytaniach o to, kiedy w koñcu zostaniemy rodzicami. Te pytania s¹ dla mnie tak dokuczliwe, e coraz bardziej bojê siê tych wszelkich spotkañ towarzyskich, wykrêcam siê od chodzenia na imieniny i od urz¹dzania ich we w³asnym domu. Dziwi mnie to paskudne zachowanie rodziny i znajomych, gdy wielu z nich wie, e leczê siê, e przesz³am wiele zabiegów i mam za sob¹ kilkanaœcie pobytów w szpitalu. Wiedz¹ te, e naszym pragnieniem jest posiadanie potomstwa. Rekordy obrzydliwego zachowania w stosunku do mnie bije moja siostra i bratowa mê a. One wrêcz przeœcigaj¹ siê w ró nych z³oœliwoœciach i zadawaniu pytañ, kiedy swoje piêkne rêce pobrudzê A jedna z kuzynek mê a posunê³a siê nawet do tego, e zaczê³a rozpowiadaæ, e jako m³oda dziewczyna, jeszcze uczennica mia³am skrobankê i dlatego teraz nie mogê zajœæ w ci¹ ê. To jest w ogóle kompletna bzdura, nigdy nie by³am w ci¹ y, a mój m¹ by³ moim pierwszym mê czyzn¹ w yciu. Moja mama coraz czêœciej namawia mnie na adopcjê, a my (m¹ równie, ale w mniejszym stopniu) mamy opory. Ci¹gle ³udzê siê, a w listopadzie skoñczê 33 lata, e jednak stanie siê cud i urodzê przez nas wymarzone dziecko. Tym bardziej, e ostatni zajmuj¹cy siê mn¹ lekarz uwa a, e mam pewne szanse, aby urodziæ. Zdajê sobie jednak sprawê, e wpadam w coraz wiêksz¹ depresjê, e zrobi³am siê p³aczliwa i dra liwa, e nie umiem obojêtnie przejœæ obok wózka dzieciêcego, e niekiedy wprost nie umiem oderwaæ wzroku od dzieci bawi¹cych siê na podwórku. Budzê siê tak e w nocy i zastanawiam, jak wygl¹da³oby moje ycie, gdybym zosta³a matk¹. Bojê siê te (w³aœciwie ten strach ogarn¹³ mnie od dwóch czy trzech miesiêcy), a m¹ odejdzie ode mnie i znajdzie sobie kobietê, która uczyni go ojcem, a ja zostanê ju zupe³nie sama na tym œwiecie. A nie wyobra am sobie ycia w samotnoœci. Co mam zrobiæ, eby nie oszaleæ, eby w dobrej formie doczekaæ narodzin w³asnego dziecka? Monika psycholog radzi Drodzy Czytelnicy, piszcie na adres: Redakcja Twój Wieczór ul. D³ugi Targ 39/40, Gdañsk skrytka pocztowa 601 z dopiskiem Psycholog radzi 27

28 turystyka w prawie i obyczajach 28

29 seks sekresty Kolorowe tygodniki nêc¹ nas seksem: zmys³owo u³o one na le akach cia³a ponêtnych dziewczyn, namiêtnie rozchylone usta gwiazd filmowych, sugestywne pozy zakochanych par. jednoczeœnie magazyny zachêcaj¹ do bardziej satysfakcjonuj¹cego seksu, do przejmowania przez kobiety ról aktywnych, do odkrywania kobiecego seksualizmu i przyjemnoœci seksualnej. Stanowczoœæ i pewnoœæ siebie W³asne zdanie Wiara w siebie 29

30 sezam ró noœci A to znacie? Punkty, w których kolportowany jest dwutygodnik Twój Wieczór : Aqua Centrum w Koœcierzynie Archidiecezja Gdañska Ba³tycka Agencja Artystyczna BART w Sopocie Bank BG o. w Gdañsku Biuro Poselskie Kazimierza Plocke w Krokowej Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku C.H. Manhatan w Gdañsku Cukiernia i kawiarnia Delicje w Gdyni Firma Ciszak Sprzeda Wysy³kowa Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska w ukowie Hotel Pekin we W³adys³awowie Hotel Szyd³owski w Gdañsku Izolacje Sp. z o.o. z siedzib¹ w Baninie Restauracja Romantica w Gdañsku Kancelaria Caloia&Szoka w Gdyni Komers International w Straszynie Lonza Nata Sp. z o.o. z siedzib¹ w Borkowie LUX MED Oddzia³ w Gdañsku (Al. Grunwaldzka) Muzeum Historyczne Miasta Gdañska NZOZ Dentical w Gdañsku Wrzeszczu Piekarnia Cukiernia Andrzej Szyd³owski Wrzeszcz Piekarnia Cukiernia Marek Szyd³owski abianka Pierogarnia U Dzika w Gdañsku Pomorski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Gdañsku Pomorski Urz¹d Marsza³kowski Pomorski Urz¹d Wojewódzki Port Lotniczy Gdañsk Sp. z o.o. Powiatowe Centrum M³odzie y z siedzib¹ w Garczynie Pracodawcy Pomorza z siedzib¹ w Gdañsku Przedsiêbiorstwo Us³ug Drogowo Mostowych S.A. Rada Miasta Gdañska RADBUR Spó³ka z o.o. w Somoninie Restauracja Gdañska Restauracja Kresowa w Gdañsku Restauracja U Szkota w Gdañsku Saur Naptun Gdañsk Sieæ sklepów Zak³ady Miêsne Lis Sieæ sklepów Zak³ady Miêsne Nowak SITA Pomorze Sp. z o.o. z siedzib¹ w Koœcierzynie Spó³dzielnia Mieszkaniowa Po³udnie Starostwo Powiatowe w Kartuzach Starostwo Powiatowe w Koœcierzynie Starostwo Powiatowe w Pucku Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Telewizja Polska S.A. Warszawa o. Gdañsk Urz¹d Gminy Gniewino Urz¹d Gminy Karsin Urz¹d Gminy Kolbudy Urz¹d Gminy Kosakowo Urz¹d Gminy Liniewo Urz¹d Gminy Nowa Karczma Urz¹d Gminy Skarszewy Urz¹d Gminy Tr¹bki Wielkie Urz¹d Gminy ukowo Urz¹d Miasta Gdañsk Urz¹d Miasta Puck Urz¹d Miasta Reda Urz¹d Miasta Sopot Urz¹d Miasta Wejherowo Urz¹d Miasta W³adys³awowo Urz¹d Miasta Rumia Urz¹d Miasta Starogard Gdañski Urz¹d Gminy Puck Dwór KuŸniczki Osiedle Modre w Straszynie WEGA z siedzib¹ w ukowie Wy sza Szko³a Turystyki i Hotelarstwa w Gdañsku

31 ul. Red³owska 52 / 9, Gdynia tel.: , tel./fax: Gotowe do odbioru.

32 Szkuner Sp. z o.o. stanowiskach: I Szyper I Mechanik do r. dodatkowe informacje pod numerem telefonu: lub

ukowski hit Ambasador Litwy w Gdañsku Wspomnienie o wielkim cz³owieku www.twojwieczor.pl Nr 18/715 20 IX 2012 ISSN 1640-9035

ukowski hit Ambasador Litwy w Gdañsku Wspomnienie o wielkim cz³owieku www.twojwieczor.pl Nr 18/715 20 IX 2012 ISSN 1640-9035 ukowski hit Ambasador Litwy w Gdañsku Wspomnienie o wielkim cz³owieku www.twojwieczor.pl Nr 18/715 20 IX 2012 ISSN 1640-9035 W pierwszym rzêdzie dzia³acz lewicy, Sybirak - Kordian Borejko Na uroczystoœci

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Gdańsk

Port Lotniczy Gdańsk Port Lotniczy Gdańsk Port Lotniczy Gdańsk lokalizacja i infrastruktura 15 mln ludzi mieszka w promieniu 300 km od Portu Lotniczego Gdańsk Nowe inwestycje rozszerzają zasięg obszaru ciążenia: - Budowa autostrady

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

oferta powierzchni reklamowych w Kraków Airport

oferta powierzchni reklamowych w Kraków Airport oferta powierzchni reklamowych w Kraków Airport 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE Numer 7 (113) Mierzeszyn, 15 marca 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 UROCZYSTOŚĆ 110. ROCZNICY MSZY ŚWIĘTEJ PRYMICYJNEJ KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA POD

Bardziej szczegółowo

Tanie przeloty do najpopularniejszych destynacji czarterów zagranicznych w sezonie 2015

Tanie przeloty do najpopularniejszych destynacji czarterów zagranicznych w sezonie 2015 Tanie przeloty do najpopularniejszych destynacji czarterów zagranicznych w sezonie 2015 miejsce wylotu miejsce docelowe terminy wylotów dzień tygodnia cena w obie strony (PLN) od około Ryanair Kraków Pafos

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

oferta powierzchni reklamowych w Kraków Airport

oferta powierzchni reklamowych w Kraków Airport oferta powierzchni reklamowych w Kraków Airport 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ruch

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ W BYSTREJ Z NIESPODZIANKAMI

TURNIEJ W BYSTREJ Z NIESPODZIANKAMI 23.02.2015 TURNIEJ W BYSTREJ Z NIESPODZIANKAMI Na pewno nikt nie mógł narzekać na nudę. Najpierw ogromną niespodziankę sprawiły Ujsoły, które pokonały Łękawicę, czyli obecnego mistrza Podbeskidzia. Co

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 20:43:09 Numer KRS: 0000013408

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 20:43:09 Numer KRS: 0000013408 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.05.2016 godz. 20:43:09 Numer KRS: 0000013408 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Moja praca zawodowa Ewelina Nowak I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Prezentacja pracy zawodowej Pracę zawodową rozpoczęłam w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Akademia Rolnicza w Lublinie posiada uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych doktora: doktor nauk rolniczych w dyscyplinach:

Akademia Rolnicza w Lublinie posiada uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych doktora: doktor nauk rolniczych w dyscyplinach: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 162 Warszawa, 22 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r.

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów uszczęśliwiasz serce" Darząc uśmiechem Wincenty Faber PODZIĘKOWANIE W dniu 13 stycznia 2013 roku odbyła się impreza przygotowana w ramach kolejnej edycji społecznej akcji fundacji Jurka Owsiaka pn.: 21.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

W MSW o wsparciu dla repatriantów

W MSW o wsparciu dla repatriantów Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 17 listopada 2015, 21:30 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 28 maja 2015 W MSW o wsparciu dla repatriantów Dobre praktyki w przyjmowaniu i integracji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

Targi NaviGate w Turku 18-19 maja 2016 r.

Targi NaviGate w Turku 18-19 maja 2016 r. W dniach Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Helsinkach zorganizował stoisko informacyjne i seminarium pod tytułem "Let`s create a Polish-Finnish Maritime Business Bridge" podczas targów NaviGate w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów rejestrowych wymaganych przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o.

Wykaz dokumentów rejestrowych wymaganych przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o. Załącznik nr 3 do Instrukcji w sprawie przyłączania odbiorcy do sieci ciepłowniczej MEC Piła Sp. z o.o. Wykaz dokumentów rejestrowych wymaganych przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o. 1. Osoba

Bardziej szczegółowo

Fotoreportaż z konferencji Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza

Fotoreportaż z konferencji Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza Fotoreportaż z konferencji Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza Zdjęcie 1. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik otworzył konferencję i powitał zgromadzonych gości Zdjęcie 2. Małgorzata Oleszczuk,

Bardziej szczegółowo

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Dnia 08.06.2010r. o godz. 10.30 w hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu odbyła się konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich. Jej organizatorem była Pani Beata

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie.

Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie. Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie. Na podstawie art. 182 1 pkt.1, 2, 2a oraz 8 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 22:47:55 Numer KRS: 0000579694

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 22:47:55 Numer KRS: 0000579694 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 22:47:55 Numer KRS: 0000579694 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa/tablica ogłoszeń

Strona internetowa/tablica ogłoszeń K U J A W S K O - P O M O R S K I Z A R Z Ą D M E L I O R A C J I I U R Z Ą D Z E Ń W O D N Y C H W E W Ł O C Ł A W K U 8 7-8 0 0 W Ł O C Ł A W E K u l. O K R Z E I 7 4 A tel./fax: +48 54 230-20-00, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

- o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2876 Warszawa, 18 grudnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ortograficzny 2008

Konkurs Ortograficzny 2008 Konkurs Ortograficzny 2008 Autor: Katarzyna Pietrzyk 20.05.2008. Zmieniony 12.07.2008. A jednak Ortografia polska mo e fascynowaæ, mo na j± polubiæ, a nawet o niej marzyæ. A raczej o sukcesach z ni± zwi±zanych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ. z dnia 10 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ. z dnia 10 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawiew sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzeniu inwentaryzacji okresoworocznej środków trwałych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12. PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.00 UCHWAŁA NR 1/2012 SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Gdańsk & Region. where business meets

Gdańsk & Region. where business meets Gdańsk & Region where business meets gdańsk convention bureau (gcb) Gdańsk Convention Bureau (członek ICCA) zostało powołane w 2005 roku jako miejskie biuro kongresów. Reprezentuje usługodawców z gałęzi

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej to projekt realizowany przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia..

UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia.. UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia.. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żukowo w 2016 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT OSTRZEŻEŃ W PROTOKOLE GŁOSOWANIA W OBWODZIE [SR0012] Liczba kart wyjętych z urny powinna być równa liczbie osób, którym wydano karty.

RAPORT OSTRZEŻEŃ W PROTOKOLE GŁOSOWANIA W OBWODZIE [SR0012] Liczba kart wyjętych z urny powinna być równa liczbie osób, którym wydano karty. WYBORY DO RADY POWIATU Załącznik do Protokołu Głosowania w obwodzie Kod terytorialny gminy 2 4 1 3 0 8 Nr obwodu głosowania * * * 2 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa, Tworóg,

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 86/232/2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2013r.

Uchwała Nr 86/232/2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2013r. Uchwała Nr 86/232/2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Przegląd filmowy Echa Wołynia 7 i 11 lipca 2013 r.

Przegląd filmowy Echa Wołynia 7 i 11 lipca 2013 r. Przegląd filmowy Echa Wołynia 7 i 11 lipca 2013 r. W związku z 70. rocznicą zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Polakach, które miały miejsce na Wołyniu Instytut Pamięci Narodowej organizuje przegląd

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

- o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Warszawa, dnia 5 marca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 2010-01-20 Zarządu Kłobuckiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich ATOL Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich zostało ustalone Walnym Zgromadzeniem dnia 15 stycznia 1988r.

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "AGROMECH" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce

Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego AGROMECH Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "AGROMECH" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce 1. Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AGROMECH"

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych 2016/S 094-169824. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Polska-Gdańsk: Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych 2016/S 094-169824. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:169824-2016:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych 2016/S 094-169824

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kanał Główny Miejskiej Niziny Chełmińskiej. Usługi Ziemno - Rolnicze Dreścik Michał Nowe Dobra 5, 86 200 Chełmno

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kanał Główny Miejskiej Niziny Chełmińskiej. Usługi Ziemno - Rolnicze Dreścik Michał Nowe Dobra 5, 86 200 Chełmno K U J A W S K O - P O M O R S K I Z A R Z Ą D M E L I O R A C J I I U R Z Ą D Z E Ń W O D N Y C H W E W Ł O C Ł A W K U 8 7-800 W ŁOCŁAWEK ul. OKRZEI 7 4 A tel. / fax +48 54 230 20 00 http:\\www.kpzmiuw.pl

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie.

Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie. Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie. W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 po raz pierwszy przystąpił do akcji charytatywnej

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

członków Oddziału Szczecin Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca

członków Oddziału Szczecin Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Oddziału Szczecin Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca odbyło

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO 1. Dokumenty a. Dokument powołania Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Sportu Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Naukowa KLASTER-ODLEWNICTWO-PRZYSZŁOŚĆ 09-12.09.2014

Międzynarodowa Konferencja Naukowa KLASTER-ODLEWNICTWO-PRZYSZŁOŚĆ 09-12.09.2014 Międzynarodowa Konferencja Naukowa KLASTER-ODLEWNICTWO-PRZYSZŁOŚĆ 09-12.09.2014 W dniach 09-12 września 2014 roku w Świlczy k/ Rzeszowa w Hotelu Wellness & Spa Nowy Dwór odbyła się Międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 31 marca 2016 r. Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse w 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo