KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG UMOWA O WYNAJEM LOKALU MIESZKANIOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG UMOWA O WYNAJEM LOKALU MIESZKANIOWEGO"

Transkrypt

1 KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG UMOWA O WYNAJEM LOKALU MIESZKANIOWEGO utformet etter Forbrukerrådets retningslinjer. sformułowana wg zaleceń Rady Konsumentów. FOR DENNE KONTRAKTEN GJELDER LOV OM HUSLEIE AV (HUSLEIELOVEN) NINIEJSZA UMOWA OBOWIĄZUJE NA PODSTAWIE USTAWY O WYNAJMIE LOKALU Z (ZWANEJ TEŻ PRAWEM O NAJMIE DOMU) HUSLEIELOVENS UFRAVIKELIGE REGLER GÅR FORAN VILKÅRENE AVTALTE I KONTRAKTEN NIENARUSZALNE ZASADY USTAWY O WYNAJMIE LOKALU MAJĄ PIERWSZEŃSTWO NAD USTALENIAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZEJ UMOWIE.

2 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG/UMOWA WYNAJMU LOKALU MELLOM/MIĘDZY 1. UTLEIER/WYNAJMUJĄCYM: NAVN/IMIĘ I NAZWISKO... ADRESSE/ADRES.. TELEFON. FØDSELDATO/ORG.NR(DATA UR./NR.ORGANIZACYJNY). E-POST.. 2. OG LEIER/A PODNAJEMCA: NAVN/IMIĘ I NAZWISKO.. ADRESSE/ADRES. TELEFON. FØDSELSDATO/ORG.NR (DATA UR./NR. ORGANIZACYJNY)). E-POST 3.LEIEFORHOLDET GJELDER/UMOWA DOTYCZY WYNAJMU OBIEKTU: ADRESSE /ADRES POSTNUMMER STED /MIEJSCOWOŚĆ GNR..BNR.LEILIGHETSNR/NUMER MIESZKANIA I/W.KOMMUNE/KOMUNIE. LEIEOBJEKTET BESTÅR AV/OBIEKT WYNAJMU SKŁADA SIĘ Z: ANTALL ROM/ILOŚCI POKOI. KJØKKEN/KUCHNI BAD/ŁAZIENKI BOD/KOMÓRKI GARASJE/GARAŻU. 4.LEIEFORHOLDETS VARIGHET/OKRES TRWANIA UMOWY: (VELG EN PASSENDE ALTERNATIV/WYBIERZ WLASCIWĄLTERNATYWĘ): A. TIDSBESTEMT AVTALE/UMOWA NA CZAS OKREŚLONY: LEIEFORHOLDET STARTER DEN/NAJEM ZACZYNA SIE Z DNIEM..(DATO/DATA), VARER TIL/TRWA DO,,.(DATO/DATA) OG OPPHØRER UTEN OPPSIGELSE/I KONCZY SIE BEZ WYPOWIEDZENIA. EN TIDSBESTEMT LEIEAVTALE KAN ETTER HUSLEIELOVEN IKKE VÆRE KORTERE ENN 3 ÅR. HVIS AVTALEN GJELDER LOFTS- ELLER SOKKELBOLIG I ENEBOLIG ELLER BOLIG I TOMANNSBOLIG, OG UTLEIEREN BOR I SAMME HUS, KAN MINSTETIDEN VÆRE 1 ÅR. LOVENS REGLER OM MINSTETID GJELDER IKKE FOR KONTRAKTER SOM GJELDER UTLEIE AV BOLIG SOM UTLEIER SELV HAR BRUKT SOM EGEN BOLIG OG SOM BLIR LEID UT VED MIDLERTIDIG FRAVÆR PÅ INNTIL 5 ÅR. DET KAN AVTALES KORTERE LEIETID ENN LOVENS MINIMUM PÅ HENHOLDSVIS 3 ELLER 1 ÅR DERSOM: a) husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som hører til husstanden, eller b) utleier har en annen saklig grunn for tidsavgrensingen. Begrunnelsen må da oppgis skriftlig.

3 UMOWA NAJMU NA CZAS OKRESLONY WG POSTANOWIEŃ PRAWA O WYNAJMIE LOKALI NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZA NIŻ 3 LATA. JEŚLI UMOWA DOTYCZY NAJMU MIESZKANIA NA STRYCHU LUB W PIWNICY W DOMU WOLNOSTOJĄCYM CZY TEŻ MIESZKANIA W DOMU DWURODZINNYM, A WYNAJMUJĄCY MIESZKA W TYM SAMYM DOMOSTWIE, OKRES MINIMALNEGO NAJMU MOŻE WYNOSIĆ 1 ROK. USTANOWIONE PRAWEM REGUŁY OKRESY MINIMALNEGO NAJMU NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W UMOWACH DOTYCZACYCH WYNAJĘCIA LOKALU KTÓRY WYNAJMUJACY UŻYTKOWAŁ JAKO WLASNE MIESZKANIE I KTÓRY ZOSTAJE WYNAJĘTY PODCZAS JEGO TYMCZASOWEJ NIEOBECNOSCI NA OKRES DO 5 LAT. MOŻNA WOWCZAS UMÓWIĆ SIĘ NA OKRES WYNAJMU KRÓTSZY NIŻ PRZEWIDZIANE PRAWEM MINIMUM 3 LAT LUB 1 ROKU JEŚLI: a) b) lokal ma być użytkowany przez wynajmującego lub kogoś z jego domownikow lub wynajmujący ma inny ważny powód do ograniczenia czasu najmu. Powód nalezy wówczas podać na piśmie. B. DET AVTALES KORTERE LEIETID ENN LOVENS MINIMUN PÅ 3 ELLER 1 ÅR. STRONY UMAWIAJĄ SIĘ NA CZAS NAJMU KRÓTSZY NIŻ PRZEWIDZIANE PRAWEM 3 LATA/1 ROK. BEGRUNNELSEN FOR DETTE/POWODEM TEGO JEST: a) b) Ved leieperiodens opphør skal husrommet brukes som bolig av utleier selv eller andre som tilhører utleiers husstand eller Po zakończeniu okresu najmu lokal będzie użytkowany jako mieszkanie przez wynajmującego lub kogoś z jego domowników lub Utleier har annen saklig grunn for tidsavgrensingen, spesifiser: Wynajmujący ma inny ważny powód ograniczenia czasu najmu, wyszczególnij, jaki:.. C. TIDSUBESTEMT AVTALE/UMOWA NA CZAS NIEOKREŚLONY: LEIEFORHOLDET STARTER DEN/NAJEM ZACZYNA SIĘ Z DNIEM (DATO/DATA), OG LØPER TIL DET BLIR SAGT OPP AV EN AV PARTENE/I TRWA AŻ DO MOMENTU JEGO WYPOWIEDZENIA PRZEZ JEDNĄ ZE STRON. 5.OPPSIGELSE AV LEIEAVTALE/WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU: A.LEIEFORHOLDET KAN I LEETIDEN SIES OPP AV BEGGE PARTER MED..MÅNEDERS FRIST. W CZASIE TRWANIA UMOWY MOŻE ONA ZOSTAĆ WYPOWIEDZIANA PRZEZ KAŻDĄ ZE STRON Z ZACHOWANIEM MIESIĘCZNEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA. ELLER/ALBO B.LEIEAVTALEN KAN IKKE SIE OPP AV NOEN AV PARTENE I DEN AVTALTE LEIEPERIODEN. UMOWA NAJMU NIE MOŻE ZOSTAĆ WYPOWIEDZIANA PRZEZ ŻADNĄ ZE STRON W UZGODNIONYM OKRESIE JEJ TRWANIA. UTLEIERENS OPPSIGELSE SKAL VÆRE SKRIFTLIG, BEGRUNNET OG OPPLYSE AT LEIEREN KAN PROTESTERE SKRIFTLIG TIL UTLEIEREN INNEN EN MÅNED ETTER AT OPPSIGELSEN ER MOTTATT. EN OPPSIGELSE SOM IKKE OPPFYLLER DISSE KRAVENE, ER UGYLDIG. WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU PRZEZ WYNAJMUJĄCEGO MA MIEĆ FORME PISEMNĄ, ZAWIERAĆ UZASADNIENIE ORAZ INFORMACJE O TYM, ŻE PODNAJEMCY PRZYSŁUGUJE PRAWO PISEMNEGO ODWOŁANIA DO WYNAJMUJĄCEGO W CIĄGU JEDNEGO MIESIĄCA OD DATY OTRZYMANIA WYPOWIEDZENIA. WYPOWIEDZENIE KTÓRE NIE SPEŁNIA TYCH WYMOGÓW, JEST NIEWAŻNE. 6.LEIEKOSTNADER (KOSZTY WYNAJMU) A. HUSLEIE KR.PR MÅNED BETALES FORSKUDDVIS DEN.I HVER MÅNED. CZYNSZ W WYSOKOŚCI..KORON MIESIĘCZNIE PŁATNY JEST Z GÓRY DNIA.KAŻDEGO MIESIĄCA. B. UTGIFTER TIL STRØM OG OPPVARMING ER/KOSZTY ELEKTRYCZNOŚCI I OGRZEWANIA SĄ: INKLUDERT I HUSLEIEN/WLICZONE W CZYNSZ BETALES TIL UTLEIEREN MED KR.PR MÅNED/PŁATNE PRZEZ PODNAJEMCE W WYSOKOŚCI KORON/MIESIĄC BEREGNES ETTER MÅLT FORBRUK OG BETALES I TILLEGG TIL HUSLEIEN/OBLICZANE WG ZUŻYCIA I DOLICZANE DO CZYNSZU LEIETAKER OPPRETTER EGET ABONNEMENT/POKRYWANIE PRZEZ WŁASNY ABONAMENT PODNAJEMCY

4 C. UTGIFTER TIL VANN OG AVLØP/KOSZTY WODY I ŚCIEKÓW SĄ: INKLUDERT I HUSLEIEN/WLICZONE W CZYNSZ BEREGNES ETTER MÅLT FORBRUK OG BETALES I TILLEGG TIL HUSLEIEN/OBLICZANE WG ZUŻYCIA I DOLICZANE DO CZYNSZU 7. REGULERING AV LEIEN/ZMIANA WYSOKOSCI CZYNSZU: HVER AV PARTENE KAN, MED EN MÅNEDERS SKRIFTLIG VARSEL, KREVE LEIEN REGULERT I TAKT MED ENDRINGENE I KONSUMPRIS- INDEKSEN. REGULERING KAN IKKE SKJE OFTERE ENN EN GANG PER ÅR. KAŻDA ZE STRON UMOWY MOŻE, POPRZEZ WYSTOSOWANIE JEDNOMIESIĘCZNEGO PISEMNEGO OSTRZEŻENIA, ŻADAĆ ZMIAN W WYSOKOŚCI CZYNSZU ZGODNIE ZE ZMIANAMI W WSKAŹNIKU CEN KONSUMENCKICH. ZMIANA CZYNSZU NIE MOŻE WYSTĘPOWAĘ CZĘŚCIEJ NIŻ RAZ DO ROKU. 8.DEPOSITUM /DEPOZYT: LEIETAKER SKAL DEPONERE ET BELØP TIL SIKKERHET FOR SKYLDIG LEIE, EVENTUELLE SKADER PÅ BOLIGEN, UTGIFTER VED FRAVIKELSE OG FOR ANDRE KRAV SOM KAN OPPSTÅ SOM FØLGER AV LEIEAVTALEN. PODNAJEMCA MA ZLOŻYC PEWNĄ SUME JAKO ZABEZPIECZENIE ZA ZALEGŁY CZYNSZ, EWENTUALNE USZKODZENIA LOKALU, KOSZTY NIEDOTRZYMANIA UMOWY I INNYCH ROSZCZEŃ, KTÓRE MOGĄ POWSTAC W WYNIKU OBOWIAZYWANIA NINIEJSZEJ UMOWY. AVTALT DEPOSITUMSBELØP ER KR.. UZGODNIONA KWOTA DEPOZYTU WYNOSI..KORON. BELØPET SETTES PÅ RENTEBÆRENDE SPERRET DEPOSITUMSKONTO PÅ KONTONR. KWOTE DEPOZYTU WPŁACONO NA OPROCENTOWANE ZABLOKOWANE KONTO. DEPOSITUM KAN IKKE OVERSTIGE SUMMEN AV SEKS MÅNEDERS LEIE. DEPOZYT NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ SUMY SZEŚCIOMIESIĘCZNEGO CZYNSZU. DEPOSITUMET SKAL I SIN HELHET TILBAKEBETALES LEIEREN ETTER LEIEFORHOLDETS SLUTT, FORUTSATT AT LEIEOBJEKTET ER I DEN SAMME STAND SOM I VED LEIEFORHOLDETS BEGYNNELSE. SLITASJE SOM FØLGE AV VANLIG BRUK GIR IKKE GRUNNLAG FOR TREKK I DEPOSITUMETS STØRRELSE. DEPOZYT W CALOŚCI ZWRACA SIĘ PODNAJEMCY PO WYGAŚNIECIU UMOWY NAJMU, POD WARUNKIEM, ŻE OBIEKT NAJMU ZNAJDUJE SIĘ W TAKIM SAMYM STANIE, W JAKIM BYŁ W MOMENCIE ZAWIERANIA UMOWY. ZUŻYCIE WYWOŁANE ZWYKŁYM UŻYTKOWANIEM NIE MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO ODCIĄGNIĘĆ W WYSOKOŚCI DEPOZYTU. LEIEREN KAN KREVE OPPTJENTE RENTER UTBETALT. PODNAJEMCA MOŻE ZAŻĄDAĆ WYPŁACENIA MU ODSETEK OD DEPOZYTU. NÅR LEIEFORHOLDET ER SLUTT, KAN HVER AV PARTENE KREVE UTBETALING AV DET DEPONERTE BELØPET I SAMSVÆR MED DEN ANNNEN PARTS SKRIFTLIGE SAMTYKKE, RETTSKRAFTIG DOM ELLER ANNEN AVGJØRELSE SOM HAR VIRKNING SOM RETTSKRAFTIG DOM. KREVER LEIEREN UTBETALING AV DEPOSITUM, SKAL BANKEN SKRIFTLIG VARSLE UTLEIER OM KRAVET OG OPPLYSE OM AT BELØPET UTBETALES TIL LEIER HVIS UTLEIER IKKE INNEN FEM UKER AT VARSELET BLE MOTTATT DOKUMENTERER Å HA REIST SØKSMÅL. MOTTAR BANKEN IKKE SLIK DOKUMENTASJON INNEN FRISTEN, SKAL BELØPET UTBETALES TIL LEIER. DET SAMME GJELDER OM UTLEIER KREVER UTBETALING AV DEPOSITUMET. PO WYGAŚNIĘCIU UMOWY NAJMU KAŻDA ZE STRON MOŻE ZAŻĄDAĆ WYPŁACENIA KWOTY DEPOZYTU ZGODNIE Z PISEMNĄ ZGODĄ DRUGIEJ STRONY, PRAWOMOCNYM WYROKIEM SĄDOWYM LUB TEŻ INNYM ROZSTRZYGNIĘCIEM MAJĄCYM MOC PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDOWEGO. JEŚLI TO PODNAJEMCA ZADA WYPLATY DEPOZYTU, BANK MA PISEMNIE POINFORMOWAĆ WYNAJMUJĄCEGO O TYM ZADANIU JAK ROWNIEŻ OSTRZEC GO O TYM, ŻE DEPOZYT ZOSTANIE WYPŁACONY PODNAJEMCY, JEŚLI WYNAJMUJĄCY W CIAGU PIĘCIU TYGODNI OD OTRZYMANIA ZAWIADOMIENIA NIE PRZEDSTAWI DOKUMENTACJI ŚWIADCZĄCEJ O WNIESIENIU PRZECIW PODNAJEMCY POZWU SĄDOWEGO. JEŚLI BANK NIE OTRZYMA TAKIEJ DOKUMENTACJI W WYMIENIONYM TERMINIE, DEPOZYT ZOSTAJE WYPLACONY PODNAJEMCY. TAKA SAMA PROCEDURA OBOWIAZUJE W PRZYPADKU, GDY WYNAJMUJĄCY ŻĄDA WYPŁATY DEPOZYTU. 9.GARANTI/GWARANCJA: HVIS UTLEIER AKSEPTERER DETTE, KAN LEIER FREMLEGGE EN GARANTIERKLARING FRA EN GARANTIST. GARANTIERKLARINGEN SKAL TJENE DET SAMME FORMÅL SOM DEPOSITUM. JEŚLI WYNAJMUJĄCY WYRAZI ZGODE, PODNAJMUJĄCY MOŻE PRZEDŁOŻYC OŚWIADCZENIE OD GWARANTA. TAKIE OŚWIADCZENIE BĘDZIE PEŁNIŁO TAKĄ SAMĄ FUNKCJĘ CO DEPOZYT. 10.FREMLEIE/PODNAJEM OSOBOM TRZECIM: LEIEREN HAR RETT TIL Å TA OPP I SIN HUSSTAND SIN EKTEFELLE ELLER SAMBOER, SINE EGNE, EKTEFELLENS ELLER SAMBOERENS SLEKTNINGER OG FOSTERBARN. OPPTAK AV ANDRE PERSONER KREVER GODKJENNING FRA UTLEIEREN.

5 PODNAJEMCA MA PRAWO PRZYJĄĆ POD SWÓJ DACH SWEGO MAŁŻONKA, KONKUBENTA, SWOJE WLASNE DZIECI ORAZ DZIECI MAŁŻONKA LUB KONKUBENTA. ZAKWATEROWANIE INNYCH OSÓB W WYNAJMOWANYM LOKALU WYMAGA ZGODY WYNAJMUJĄCEGO. FREMLEIE TILATT FREMLEIE IKKE TILLATT PODNAJEM DOZWOLONY PODNAJEM NIEDOZWOLONY 11. DYREHOLD/POSIADANIE ZWIERZAT: DYREHOLD TILLATT DYREHOLD IKKE TILLATT POSIADANIE ZWIERZĄT DOZWOLONE POSIADANIE ZWIERZĄT NIEZDOZWOLONE 12. LEIERENS AVTALEBRUDD TVANGSFRAVIKELSE/ZŁAMANIE UMOWY PRZEZ PODNAJEMCE PRZYMUSOWE ROZWIĄZANIE UMOWY GJØR LEIEREN SEG SKYLDIG I VESENTLIG MISLIGHOLD., KAN UTLEIEREN HEVE AVTALEN OG LEIEREN PLIKTER DA Å FLYTTE UT AV BOLIGEN. LEIER SOM FLYTTER FØR LEIETIDEN ER UTE, ETTER TVANGSFRAVIKELSE ELLER KRAV FRA UTLEIER PÅ GRUNN VAV VESENTLIG MISLIGHOLD, PLIKTER Å BETALE LEIE FOR GJENSTÅENDE DEL AV LEIETIDEN MED FRADRAG AV DET UTLEIER FÅR INN VED NY UTLEIE. LEIEREN MÅ OGSÅ BETALE DE KOSTNADER SOM TVANGSFRAVIKELSE, SØKSMÅL OG RYDDIGGJØRING I TILFELLE FØRER MED SEG, SAMT EVENTUELL ERSTATNING FOR MANGLENDE VEDLIKEHOLD. JESLI PODNAJEMCA W ZNACZĄCY SPOSÓB NARUSZY POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY, WYNAJMUJĄCY MOŻE JĄ UNIEWAŻNIĆ, A WÓWCZAS PODNAJEMCA ZOBOWIAZANY JEST DO OPUSZCZENIA LOKALU. PODNAJEMCA, KTÓRY OPUSZCZA LOKAL PRZEZ UPŁYWEM CZASU PRZEWIDZIANEGO W UMOWIE NAJMU, Z POWODU PRZYMUSOWEGO ROZWIĄZANIA TEJ UMOWY LUB NA ŻĄDANIE WYNAJMUJACEGO NA SKUTEK ZŁAMANIA JEJ POSTANOWIEŃ W SPOSÓB RAŻĄCY, ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPŁACENIA CZYNSZU ZA POZOSTAŁY OKRES NAJMU, Z ODCIĄGNIECIEM TEJ CZĘŚCI, KTÓRA WYNAJMUJACY UZYSKAŁ OD NOWEGO LOKATORA. PODNAJEMCA MUSI ROWNIEŻ POKRYC KOSZTY PRZYMUSOWEGO ROZWIĄZANIA UMOWY, KOSZTA SPRAWY SĄDOWEJ I SPRZĄTANIA, JEŚLI TAKOWE ZAISTNIEJĄ, JAK ROWNIEŻ EWENTUALNE ODSZKODOWANIE ZA ZAISTNIAŁE SZKODY W SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ. 13. FRAFLYTTING/OPUSZCZENIE LOKALU NÅR LEIEFORHOLDET OPPHØRER, SKAL LEIEREN LEVERE LEIEOBJEKTET MED OPPRINNELIG INVENTAR OG UTSTYR TILBAKE TIL UTLEIEREN I SAMME STAND SOM VED OVERTAKELSEN. UTLEIEREN KAN KREVE AT LEIER SETTER BOLIGEN TILBAKE TIL OPPRINNELIG STAND. LEIEREN ERSTATTER SKADER HAN HAR ANSVARET FOR. UTLEIER MÅ DA PÅBEROPE MANGLER SOM HAN VIL GJØRE GJELDENDE OVENFOR LEIER INNEN RIMELIG TID ETTER AT LEIEFORHOLDET ER SLUTT. MANGLER SOM LEIEREN IKKE HAR UTBEDRET, KAN UTLEIEREN UTBEDRE PÅ LEIERENS BEKOSTNING. GDY NINIEJSZA UMOWA NAJMU TRACI WAZNOSC LUB WYGASA, PODNAJEMCA POWINIEN ZWROCIC WYNAJMUJACEMU OBJEKT NAJMU WRAZ Z INWENTARZEM I PRZYNALEZACYM SPRZETEM W TAKIM SAMYM STANIE, W JAKIM GO PRZEJAL. WYNAJMUJACY MOZE DOMAGAC SIE, BY PODNAJEMCA DOPROWADZIL LOKAL DO STANU SPRZED PRZEJECIA NAJMU.NA PODNAJEMCY SPOCZYWA ODPOWIEDZIALNOSC ZA NAPRAWIENIE SZKOD, KTORE SPOWODOWAL W LOKALU.W TAKIM PRZYPADKU WYNAJMUJACY MUSI WSKAZAC USTERKI, KTORYCH USUNIECIA DOMAGA SIE OD PODNAJEMCY W ROZSADNYM CZASIE OD USTANIA STOSUNKU NAJMU.WADY I USTERKI, KTORYCH PODNAJEMCA NIE NAPRAWIL, MOGA ZOSTAC USUNIETE PRZEZ WYNAJMUJACEGO NA KOSZT PODNAJEMCY. 14. LEIERENS PLIKTER/OBOWIAZKI PODNAJEMCY:. LEIEREN PLIKTER Å HOLDE VEDLIKE : DØRER, LÅSER, NØKLER, KRANER, RUTER OG VINDUER, ELEKTRISKE KONTAKTER, LEDNINGER, SIKRINGER SAMT VEGG- OG GULVBELEGG. LEIEREN PLIKTER STRAKS Å MELDE TIL UTLEIEREN OM SKADER PÅ DET LEIDE OBJEKTET. DERSOM LEIEREN IKKE OPPFYLLER SIN PLIKT, ELLER DERSOM HAN IKKE REPARERER SKADER SOM HAR ER FORPLIKTET TIL Å UTBEDRE, KAN UTLEIEREN SØRGE FOR Å FÅ DETTE UTFØRT PÅ LEIERENS BEKOSTNING. LEIEREN PLIKTER ELLERS Å BEHANDLE LEIEOBJEKTET MED VARSOMHET. LEIEREN MÅ ERSTATTE ENHVER SKADE SOM SKYLDES HAN SELV, HANS HUSSTAND ELLER ANDRE SOM HAN GIR ADGANG TIL LEIEOBJEKTET. PODNAJEMCA ZOBOWIAZNY JEST DO UTRZYMYWANIA W PORZĄDKU I SPRAWNOŚCI: DRZWI, ZAMKÓW, KRANÓW, SZYB I OKIEN, KONTAKTÓW I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH, BEZPIECZNIKÓW ORAZ TAPET I WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH. PODNAJEMCA ZOBOWIĄZANY JEST MELDOWAĆ NIEZWŁOCZNIE WYNAJMUJĄCEMU O USZKODZENIACH W WYNAJMOWANYM OBIEKCIE. PODNAJEMCA NIE WYWIĄZUJE SIĘ Z TYCH ZOBOWIAZAŃ, LUB GDY NIE NAPRAWIA SZKÓD, DO NAPRAWIENIA KTÓRYCH JEST ZOBOWIAZANY, WÓWCZAS WYNAJMUJĄCY MOŻE ZARZĄDZIC ICH NAPRAWIENIE NA KOSZT PODNAJEMCY. PODNAJEMCA JEST ROWNIEŻ ZOBOWIĄZANY DO ODPOWIEDZIALNEGO TRAKTOWANIA OBIEKTU WYNAJMU. PODNAJEMCA MUSI NAPRAWIĆ KAŻDĄ SZKODE, CZY TO SPOWODOWANĄ PRZEZ SIEBIE, KOGOŚ Z JEGO DOMOWNIKÓW CZY TEZ KOGOŚ, KOMU DAŁ DOSTEP DO LOKALU. JESLI

6 15.ANNET DENNE KONTRAKTEN UTSTEDES I TO IDENTISKE EKSEMPLARER, HVORAV UTLEIER OG LEIER FÅR ETT EKSEMPLAR HVER. STED/MIEJSCOWOŚĆ DATO/DATA UTLEIER LEIER..

Wzór umowy podnajmu lokalu mieszkalnego

Wzór umowy podnajmu lokalu mieszkalnego UMOWA PODNAJMU zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Podnajmującym a, legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

Posiadającym NIP., Regon

Posiadającym NIP., Regon WZÓR UMOWA NAJMU Zawarta w dniu.. pomiędzy. z siedzibą.. reprezentowanym przez...., działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak. z dnia... udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, posiadającym NIP...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY. PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ;

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY. PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ; UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY zawarta w... pomiędzy:... zamieszkałą/ym w... ( ) przy ul.., PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ; a. zamieszkałą/ym w... ( ) przy ul..., PESEL: ;

Bardziej szczegółowo

Ansettelseskontrakt Valmon Helsevikar AS/ Umowa o pracę w Valmon Helsevikar AS

Ansettelseskontrakt Valmon Helsevikar AS/ Umowa o pracę w Valmon Helsevikar AS Ansettelseskontrakt Valmon Helsevikar AS/ Umowa o pracę w Valmon Helsevikar AS Arbeidsavtale mellom Valmon Helsevikar AS (VHV) og (arbeidstakeren), født Stilling Arbeidstakeren er ansatt i VHV som autorisert

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Foreldreundersøkelse i barnehage november 2016

Foreldreundersøkelse i barnehage november 2016 Foreldreundersøkelse i barnehage 1. -30.november 2016 I foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte mulighet til å si sin mening om barnets trivsel og andre forhold ved barnehagen. Undersøkelsen skal

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N WYNAJMU LOKALI MIESZKALNYCH W SM NA SKARPIE W TORUNIU ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 11/2013 z dnia 29.01.2013r. RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR przy ul. w zawarta w dniu w pomiędzy: zamieszkałym w, przy ul., legitymującym się dowodem osobistym seria i nr, wydanym w dniu, PESEL, zwanym dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki w przypadku choroby

Prawa i obowiązki w przypadku choroby Prawa i obowiązki w przypadku choroby Tematy Rutyny wewnętrzne Egenmelding *oświadczenie własne VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / Sykmelding (formularz zwolnienia chorobowego) Prawa i obowiązki Oś czasu Oppfølgingsplan

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. 1.Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu na działalność..

UMOWA NAJMU. 1.Najemca będzie wykorzystywał przedmiot najmu na działalność.. UMOWA NAJMU zawarta w Zambrowie, dnia. pomiędzy : 1. Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zambrowie, w imieniu którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, Pani Marta Konopka zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Polsk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side 6

Bardziej szczegółowo

U M O W A N A J M U. zawarta w Zabrzu w dniu pomiędzy:

U M O W A N A J M U. zawarta w Zabrzu w dniu pomiędzy: U M O W A N A J M U zawarta w Zabrzu w dniu pomiędzy: 1. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym JA-NOW-AN z siedzibą w Zabrzu ul. Knurowska 8, reprezentowanym przez Janusza Nowakowskiego zwanym dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF

Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for UMOWA O PRACĘ DLA medarbejdere inden for PRACOWNIKÓW Fødevareforbundet NNF s område SEKTORA OBJĘTEGO DZIAŁALNOŚCIĄ ZZ PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO For

Bardziej szczegółowo

4. Polski i norweski, co łączy te dwa języki, ciąg dalszy.

4. Polski i norweski, co łączy te dwa języki, ciąg dalszy. Witaj! W tym numerze Newslettera: 1. Zezwolenie na pobyt. 2. Zezwolenie na stały pobyt w królestwie Norwegii. 3. Rdzeń języka norweskiego, ciąg dalszy. 4. Polski i norweski, co łączy te dwa języki, ciąg

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność UMOWA NAJMU zawarta w dniu. pomiędzy Swarzędzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Swarzędz, ul. Wrzesińska 13 reprezentowanym przez: Prezesa mgr Jacka Jędrzejczyka zwanym Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr zawarta w dniu. 2014 roku pomiędzy MOSiR w Sandomierzu mającym siedzibę : ul. Koseły 3a, 27 600 Sandomierz, o Nr NIP: 864-181-00-27, którą reprezentuje : Janusz Chabel

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1 zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a 1., legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N korzystania z pralni, suszarni i innych pomieszczeń ogólnego użytku oraz wnoszenia opłat na pokrycie kosztów eksploatacji

R E G U L A M I N korzystania z pralni, suszarni i innych pomieszczeń ogólnego użytku oraz wnoszenia opłat na pokrycie kosztów eksploatacji R E G U L A M I N korzystania z pralni, suszarni i innych pomieszczeń ogólnego użytku oraz wnoszenia opłat na pokrycie kosztów eksploatacji 1 Pomieszczenia pralni, suszarni przeznaczone są do wspólnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki najmu osoby udostępniającej obiekt Nikolopoulos

Ogólne warunki najmu osoby udostępniającej obiekt Nikolopoulos Ogólne warunki najmu osoby udostępniającej obiekt Nikolopoulos Stan z dnia 7.4.2010 1. Umowa 1.1. Poniższe warunki regulują regulują stosunki (cywilnoprawne) między wynajmującym dom lub mieszkanie wakacyjne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie UMOWA Nr.../20... Ogólny wzór umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul.... w Warszawie zawarta w dniu... 20... r. w Warszawie pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Muranów z siedzibą pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Polsk språk 1 POL1110

Polsk språk 1 POL1110 1 Polsk språk 1 POL1110 Forelesning 7 H2006 ORDKLASSER alle polske ord kan deles i to grupper som bøyes og som ikke bøyes ordklassene bøyes substantiv adjektiv pronomen verb tallord ikke bøyes adverb partikler

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA I PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW PASYWNYCH. www.bjerg.pl

CHARAKTERYSTYKA I PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW PASYWNYCH. www.bjerg.pl CHARAKTERYSTYKA I PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW PASYWNYCH www.bjerg.pl Wprowadzenie do budownictwa pasywnego Budynki energooszczędne - klasyfikacja i ich certyfikacja BRIAM LEED PASSIVE HOUSE Anglia USA Niemcy

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym

Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym a..., zwanym dalej Najemcą. Wynajmujący oświadcza, że prowadzi stałą

Bardziej szczegółowo

W wyniku przeprowadzonego konkursu na najem lokalu z przeznaczeniem na działalność twórczą zawarto umowę najmu o następującej treści:

W wyniku przeprowadzonego konkursu na najem lokalu z przeznaczeniem na działalność twórczą zawarto umowę najmu o następującej treści: Załącznik nr 2 UMOWA NAJMU (najemcą jest osoba fizyczna) Zawarta w dniu. w Białogardzie pomiędzy: Miastem Białogard - Białogardzki Zarząd Nieruchomości z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu nr... /2013. (Wzór)

Umowa najmu nr... /2013. (Wzór) Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert w postępowaniu na wynajem lokalu użytkowego na terenie Kompleksu Sportowego Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany Umowa najmu nr...

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 Załącznik nr 2 UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 w dniu. 2015 r. pomiędzy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl, NIP 9661767476, reprezentowanym przez Dyrektora Adama Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Zawarta w dniu (...) w Gliwicach pomiędzy: 1. (...) zamieszkałą czasowo w Gliwicach przy ulicy (...) legitymującą się dowodem osobistym seria (...), wydanym (...) w dniu

Bardziej szczegółowo

2. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

2. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny NAJEM Rozdział I Przepisy ogólne Art. 659. 1. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie

Bardziej szczegółowo

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light 422-540 Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór)

Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór) Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór) Zawarta w Prażmowie w dniu...2014r, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie z siedzibą w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza

Bardziej szczegółowo

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku ZSSiO/343/04/ 15 (Wzór) U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy Zespołem Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku Oliwie przy ul. Subisława 22 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2...

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2... Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA Nr WZP.273.. 2012 zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem Bruksanvisning för julby med tåg Bruksanvisning for juleby med tog Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem User Instructions for Christmas Village with Train 422-426 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNO

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNO UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNO Zawarta w dniu... 2011 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Prezesem Spółdzielni. 2. Członkiem Zarządu działającymi w imieniu i na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej.. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNAJĘCIE LOKALU 120 m 2

OGŁOSZENIE O WYNAJĘCIE LOKALU 120 m 2 OGŁOSZENIE O WYNAJĘCIE LOKALU 120 m 2 1. Nazwa i adres Zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 UL 29 LISTOPADA 21 38-700 USTRZYKI DOLNE NIP 689-11-56-088 Regon 370473051 Tel:134939445 fax 134611421

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. na najem lokalu użytkowego

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. na najem lokalu użytkowego Nr sprawy: ZZN/T/23/2014 WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na najem lokalu użytkowego PRZEDMIOT PRZETARGU: lokal użytkowy w budynku przy ul.3 Maja 51 w Koninie o pow. 49,95 m2. RODZAJ WŁASNOŚCI LOKALU

Bardziej szczegółowo

a:.. z siedzibą reprezentowanym przez :... Działający na podstawie.. Nr NIP.. Nr Regon. zwanym w treści umowy NAJEMCĄ, o następującej treści:

a:.. z siedzibą reprezentowanym przez :... Działający na podstawie.. Nr NIP.. Nr Regon. zwanym w treści umowy NAJEMCĄ, o następującej treści: Zał. Nr.2 UMOWA NAJMU umowa na wyłączność (projekt) Zawarta w dniu... pomiędzy : Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z siedzibą w 02-353 Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu Adriagate d.o.o.

Warunki najmu Adriagate d.o.o. Warunki najmu Adriagate d.o.o. Data wejścia w życie: 5.7.2011 1. Umowa 1.1 Poniższe warunki umowy określają stosunki umowne między wynajmującym nieruchomość turystyczną - dom lub mieszkanie - zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umowa najmu Załącznik numer 2 do Zapytania Ofertowego w postępowaniu numer S2B/10/34 Wzór umowy najmu zawarta w dniu. 2010r. w Warszawie pomiędzy: zwanym dalej Wynajmującym, a Fundacją na Rzecz Budowy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a, legitymującym (cą) się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU 1 SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S.Leszczyńskiego 7 tel. ( 0-59 ) 843-25-16 fax ( 0-59 ) 843-21-22 www.czyn.slupsk.pl ********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1.. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w... 1. Przedmiotem najmu jest...

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1.. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w... 1. Przedmiotem najmu jest... UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO zawarta w dniu.. w.. pomiędzy : 1.. zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a 2. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w.. zwanym dalej NAJEMCĄ. 1 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel

UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel a Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel zwanym dalej: "Najemcą". 1 Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

ogłasza Okres wynajmu: 01 września 2015r. do 30 czerwca 2017r. (2 lata)

ogłasza Okres wynajmu: 01 września 2015r. do 30 czerwca 2017r. (2 lata) Dyrektor Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY na wynajem pomieszczenia o powierzchni 20 m 2 z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego dla młodzieży szkolnej

Bardziej szczegółowo

Rodzina. Słówka i zwroty. en familie rodzina. ei mor matka. en far ojciec. en bror brat. en søster siostra. en datter córka.

Rodzina. Słówka i zwroty. en familie rodzina. ei mor matka. en far ojciec. en bror brat. en søster siostra. en datter córka. Rodzina Słówka i zwroty en familie rodzina ei mor matka en far ojciec en bror brat en søster siostra en datter córka en sønn syn et barn dziecko en ektefelle małżonek et ekteskap małżeństwo en mann mąż

Bardziej szczegółowo

Kontrakt nie musi być pisemny może być również ustny, który jest również ważny ale za to bardzo trudny do udowodnienia.

Kontrakt nie musi być pisemny może być również ustny, który jest również ważny ale za to bardzo trudny do udowodnienia. Przyjeżdżając do Holandii musimy liczyć się z dużym wydatkiem związanym z wynajęciem mieszkania. Holandia jest małym krajem ale gęsto zaludnionym, dlatego dosyć trudno jest znaleźć mieszkanie i koszty

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE zawarta w dniu 01.10.2012 r. w Gdańsku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Ujeścisko z siedzibą w Gdańsku, 80-180 Gdańsk, ul. Płocka 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU GARAŻU. 3 Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz i opłaty w wysokości...zł ( słownie złotych...) miesięcznie, w tym:

UMOWA NAJMU GARAŻU. 3 Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz i opłaty w wysokości...zł ( słownie złotych...) miesięcznie, w tym: UMOWA NAJMU GARAŻU zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: miastem Katowice reprezentowanym w niniejszej umowie przez Kierownika Oddziału Eksploatacji nr.. Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand 422-995 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

projekt UMOWA NAJMU zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

projekt UMOWA NAJMU zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: UMOWA NAJMU projekt zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, reprezentowanym przez Pana Jacka Kubaczyka - Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny ZS1-71441/1/2012 Dębica, dnia 09.07.2012r. O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny 1. Zespół Szkół Nr 1 w Dębicy przy ul. Paderewskiego 4 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU - projekt

UMOWA NAJMU LOKALU - projekt Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie z dnia 10 października 2011r. UMOWA NAJMU LOKALU - projekt Zawarta w dniu.. w Działoszynie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R O Z D Z I A Ł I Ogólne zasady kwalifikowania lokali mieszkalnych i użytkowych do najmu 1. Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU DOMU JEDNORODZINNEGO

UMOWA NAJMU DOMU JEDNORODZINNEGO UMOWA NAJMU DOMU JEDNORODZINNEGO zawarta w dniu. w... pomiędzy: Panem/Panią., zam. w. (.-.. ), ul...., legitymującym/cą się dowodem osobistym o numerze....., PESEL:, Zwanym/ną dalej Wynajmującym, a Panem/Panią.,

Bardziej szczegółowo

U M O W A O NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

U M O W A O NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO U M O W A O NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu...10.2012 r w Przemyślu pomiędzy... zam...prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:...wpisanym do rejestru... przez... pod nr...zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Årsoppgave fre NAV (rozliczenie roczne z NAVu) jeśli pobierałeś zasiłek chorobowy lub zasiłek dla bezrobotnych.

Årsoppgave fre NAV (rozliczenie roczne z NAVu) jeśli pobierałeś zasiłek chorobowy lub zasiłek dla bezrobotnych. NORWEGIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE 1. Wypełnij i podpisz dokumenty dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź;

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie Bruksanvisning för batterijlus LED Bruksanvisning for batterilys LED Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie User Instructions for battery light LED 422-387 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 13 USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r.

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2010 r. Nr 3, poz. 13. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu. oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo.

Regulamin. w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu. oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo. Regulamin w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo. I. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin ustalony został między innymi w celu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rajgród Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l 1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe, w tym garaże członkom oraz osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 25. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy Nr...

Umowa dzierżawy Nr... Umowa dzierżawy Nr... Zawarta w dniu... w Gryficach pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72 300 Gryfice reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 roku

Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 roku Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pniewy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu lokalu mieszkalnego w trybie najmu okazjonalnego

Umowa najmu lokalu mieszkalnego w trybie najmu okazjonalnego Umowa najmu lokalu mieszkalnego w trybie najmu okazjonalnego Zawarta w dniu... w... pomiędzy:..., zamieszkałym w....., przy ulicy., legitymującym się dowodem osobistym numer zwanym dalej Wynajmującym a...,

Bardziej szczegółowo

UE Kuźnia Kadr IV FAQ

UE Kuźnia Kadr IV FAQ UE Kuźnia Kadr IV FAQ I. Najem lokalu mieszkalnego 1. Przeprowadziłam się na studia do Wrocławia i razem z przyjaciółmi wynajęliśmy mieszkanie. Ustaliliśmy z właścicielem czynsz i warunki korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych i garaży. pozostających w zasobach. Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Bytom Sp. z o.o.

Regulamin wynajmu lokali użytkowych i garaży. pozostających w zasobach. Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Bytom Sp. z o.o. Regulamin wynajmu lokali użytkowych i garaży pozostających w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o.o. w Bytomiu I. Podstawa prawna 1 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star 422-548 Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 4 sierpnia 2011 roku

Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 4 sierpnia 2011 roku Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie: szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Jeżowe Na podstawie art. 18 ust. 1 i art

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy Nr. zawarta w dniu. 20... r. w pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni

Umowa dzierżawy Nr. zawarta w dniu. 20... r. w pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni Umowa dzierżawy Nr. zawarta w dniu. 20... r. w pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni z siedzibą w. ul...., zwanym dalej Wydzierżawiającym reprezentowanym przez: z upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PODNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr./2015. Zawarta w dniu..2015r. roku w Kędzierzynie Koźlu, pomiędzy:

UMOWA PODNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr./2015. Zawarta w dniu..2015r. roku w Kędzierzynie Koźlu, pomiędzy: UMOWA PODNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr./2015 Zawarta w dniu..2015r. roku w Kędzierzynie Koźlu, pomiędzy: Kędzierzyńsko Kozielskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu (adres: ul.

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr

Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr zawarta w dniu. w Bydgoszczy pomiędzy: Agencją Mienia Wojskowego w Warszawie Oddziałem Regionalnym Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy ul. Gdańska 163 A, 85-915 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. reprezentowanym przez: Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - Bogdana Siarkę

UMOWA NAJMU. reprezentowanym przez: Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - Bogdana Siarkę Projekt Załącznik Nr 7 UMOWA NAJMU zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy: Sądem Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, 90-928 Łódź Al. Kościuszki 107/109 NIP 725-105 - 47-87 reprezentowanym przez: Kierownika

Bardziej szczegółowo

Witaj w Norwegii! Broszura informacyjna dla nowoprzybyłych imigrantów: ich prawa, możliwości i obowiązki w społeczeństwie norweskim.

Witaj w Norwegii! Broszura informacyjna dla nowoprzybyłych imigrantów: ich prawa, możliwości i obowiązki w społeczeństwie norweskim. Witaj w Norwegii! Broszura informacyjna dla nowoprzybyłych imigrantów: ich prawa, możliwości i obowiązki w społeczeństwie norweskim. POLSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights Bruksanvisning för julbelysning Bruksanvisning for julebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego User Instructions for Christmas Lights 422-947 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-423 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór)

Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór) Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór) zawarta w dniu [...] w Odolanowie pomiędzy: Gminno Miejskim Centrum Pomocy Wiara Nadzieja - Miłość ul. Raszkowska 36 63 430 Odolanów NIP 622

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe nstrukcja obsługi lampy roboczej Operating nstructions for Work Lamp 425-003 - 425-019 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁA LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES: W RAZIE PYTA SŁU YMY POMOC:

ZASIŁEK RODZINNY KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁA LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES: W RAZIE PYTA SŁU YMY POMOC: ZASIŁEK RODZINNY DANIA Naley dostarczy do nas nastpujce dokumenty: 1. MIDZYNARODOWY AKT MAŁ ESTWA. 2. MIDZYNARODOWY AKT URODZENIA DZIECKA/ DZIECI. 3. ZAWIADCZENIE o pobieraniu lub o niepobieraniu wiadcze

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU wzór. Nr.../2014. zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA NAJMU wzór. Nr.../2014. zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA NAJMU wzór Nr.../2014 zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa - Zarządem Mienia Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie (02-015) przy Pl. Starynkiewicza 7/9, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu wzór nr 1

Umowa Najmu wzór nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa Najmu wzór nr 1 zawarta w Krakowie w dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, NIP 676-10-69-043, REGON 000322695 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU zawarta w dniu... roku w... pomiędzy: 1. Panem/panią..., zamieszkałym/-ą w... przy ul...., legitymującym/-ą się... wydanym przez..., posiadającym/-ą numer NIP..., nie prowadzącym/-ą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

2015 r. R E G U L A M I N. najmu lokali mieszkalnych w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

2015 r. R E G U L A M I N. najmu lokali mieszkalnych w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2015 r. R E G U L A M I N najmu lokali mieszkalnych w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zatwierdzony Uchwałą nr 3 /2015 Rady Nadzorczej z dnia 03.02.2015 r. oraz Uchwałą Nr 61/2015 r. Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu ofertowego na wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. B. Leśmiana 4 w Świdniku do prowadzenia działalności medycznej.

Warunki przetargu ofertowego na wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. B. Leśmiana 4 w Świdniku do prowadzenia działalności medycznej. Warunki przetargu ofertowego na wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. B. Leśmiana 4 w Świdniku do prowadzenia działalności medycznej. Ogłaszający przetarg: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU 1 Na podstawie 120 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza ustala zasady i tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

LIVE -TV Haugesund Lech Na żywo Live Streaming 7/13/2017 TODAY

LIVE -TV Haugesund Lech Na żywo Live Streaming 7/13/2017 TODAY LIVE -TV Haugesund Lech Na żywo Live Streaming 7/13/2017 TODAY LIVE==>> http://ditpro.co/2r Najważniejsze artykuły Mecz Lech - Haugesund Na żywo w telewizji i internecie Gdzie oglądad? *LIVE ONLINE+ Głos

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE. lokalu użytkowego 23 m2 na działalność usługową

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE. lokalu użytkowego 23 m2 na działalność usługową Łódź, dnia 19 września 2016 r. OGŁOSZENIE O WYNAJMIE lokalu użytkowego 23 m2 na działalność usługową Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-951 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-458 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo