KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG UMOWA O WYNAJEM LOKALU MIESZKANIOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG UMOWA O WYNAJEM LOKALU MIESZKANIOWEGO"

Transkrypt

1 KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG UMOWA O WYNAJEM LOKALU MIESZKANIOWEGO utformet etter Forbrukerrådets retningslinjer. sformułowana wg zaleceń Rady Konsumentów. FOR DENNE KONTRAKTEN GJELDER LOV OM HUSLEIE AV (HUSLEIELOVEN) NINIEJSZA UMOWA OBOWIĄZUJE NA PODSTAWIE USTAWY O WYNAJMIE LOKALU Z (ZWANEJ TEŻ PRAWEM O NAJMIE DOMU) HUSLEIELOVENS UFRAVIKELIGE REGLER GÅR FORAN VILKÅRENE AVTALTE I KONTRAKTEN NIENARUSZALNE ZASADY USTAWY O WYNAJMIE LOKALU MAJĄ PIERWSZEŃSTWO NAD USTALENIAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZEJ UMOWIE.

2 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG/UMOWA WYNAJMU LOKALU MELLOM/MIĘDZY 1. UTLEIER/WYNAJMUJĄCYM: NAVN/IMIĘ I NAZWISKO... ADRESSE/ADRES.. TELEFON. FØDSELDATO/ORG.NR(DATA UR./NR.ORGANIZACYJNY). E-POST.. 2. OG LEIER/A PODNAJEMCA: NAVN/IMIĘ I NAZWISKO.. ADRESSE/ADRES. TELEFON. FØDSELSDATO/ORG.NR (DATA UR./NR. ORGANIZACYJNY)). E-POST 3.LEIEFORHOLDET GJELDER/UMOWA DOTYCZY WYNAJMU OBIEKTU: ADRESSE /ADRES POSTNUMMER STED /MIEJSCOWOŚĆ GNR..BNR.LEILIGHETSNR/NUMER MIESZKANIA I/W.KOMMUNE/KOMUNIE. LEIEOBJEKTET BESTÅR AV/OBIEKT WYNAJMU SKŁADA SIĘ Z: ANTALL ROM/ILOŚCI POKOI. KJØKKEN/KUCHNI BAD/ŁAZIENKI BOD/KOMÓRKI GARASJE/GARAŻU. 4.LEIEFORHOLDETS VARIGHET/OKRES TRWANIA UMOWY: (VELG EN PASSENDE ALTERNATIV/WYBIERZ WLASCIWĄLTERNATYWĘ): A. TIDSBESTEMT AVTALE/UMOWA NA CZAS OKREŚLONY: LEIEFORHOLDET STARTER DEN/NAJEM ZACZYNA SIE Z DNIEM..(DATO/DATA), VARER TIL/TRWA DO,,.(DATO/DATA) OG OPPHØRER UTEN OPPSIGELSE/I KONCZY SIE BEZ WYPOWIEDZENIA. EN TIDSBESTEMT LEIEAVTALE KAN ETTER HUSLEIELOVEN IKKE VÆRE KORTERE ENN 3 ÅR. HVIS AVTALEN GJELDER LOFTS- ELLER SOKKELBOLIG I ENEBOLIG ELLER BOLIG I TOMANNSBOLIG, OG UTLEIEREN BOR I SAMME HUS, KAN MINSTETIDEN VÆRE 1 ÅR. LOVENS REGLER OM MINSTETID GJELDER IKKE FOR KONTRAKTER SOM GJELDER UTLEIE AV BOLIG SOM UTLEIER SELV HAR BRUKT SOM EGEN BOLIG OG SOM BLIR LEID UT VED MIDLERTIDIG FRAVÆR PÅ INNTIL 5 ÅR. DET KAN AVTALES KORTERE LEIETID ENN LOVENS MINIMUM PÅ HENHOLDSVIS 3 ELLER 1 ÅR DERSOM: a) husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som hører til husstanden, eller b) utleier har en annen saklig grunn for tidsavgrensingen. Begrunnelsen må da oppgis skriftlig.

3 UMOWA NAJMU NA CZAS OKRESLONY WG POSTANOWIEŃ PRAWA O WYNAJMIE LOKALI NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZA NIŻ 3 LATA. JEŚLI UMOWA DOTYCZY NAJMU MIESZKANIA NA STRYCHU LUB W PIWNICY W DOMU WOLNOSTOJĄCYM CZY TEŻ MIESZKANIA W DOMU DWURODZINNYM, A WYNAJMUJĄCY MIESZKA W TYM SAMYM DOMOSTWIE, OKRES MINIMALNEGO NAJMU MOŻE WYNOSIĆ 1 ROK. USTANOWIONE PRAWEM REGUŁY OKRESY MINIMALNEGO NAJMU NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W UMOWACH DOTYCZACYCH WYNAJĘCIA LOKALU KTÓRY WYNAJMUJACY UŻYTKOWAŁ JAKO WLASNE MIESZKANIE I KTÓRY ZOSTAJE WYNAJĘTY PODCZAS JEGO TYMCZASOWEJ NIEOBECNOSCI NA OKRES DO 5 LAT. MOŻNA WOWCZAS UMÓWIĆ SIĘ NA OKRES WYNAJMU KRÓTSZY NIŻ PRZEWIDZIANE PRAWEM MINIMUM 3 LAT LUB 1 ROKU JEŚLI: a) b) lokal ma być użytkowany przez wynajmującego lub kogoś z jego domownikow lub wynajmujący ma inny ważny powód do ograniczenia czasu najmu. Powód nalezy wówczas podać na piśmie. B. DET AVTALES KORTERE LEIETID ENN LOVENS MINIMUN PÅ 3 ELLER 1 ÅR. STRONY UMAWIAJĄ SIĘ NA CZAS NAJMU KRÓTSZY NIŻ PRZEWIDZIANE PRAWEM 3 LATA/1 ROK. BEGRUNNELSEN FOR DETTE/POWODEM TEGO JEST: a) b) Ved leieperiodens opphør skal husrommet brukes som bolig av utleier selv eller andre som tilhører utleiers husstand eller Po zakończeniu okresu najmu lokal będzie użytkowany jako mieszkanie przez wynajmującego lub kogoś z jego domowników lub Utleier har annen saklig grunn for tidsavgrensingen, spesifiser: Wynajmujący ma inny ważny powód ograniczenia czasu najmu, wyszczególnij, jaki:.. C. TIDSUBESTEMT AVTALE/UMOWA NA CZAS NIEOKREŚLONY: LEIEFORHOLDET STARTER DEN/NAJEM ZACZYNA SIĘ Z DNIEM (DATO/DATA), OG LØPER TIL DET BLIR SAGT OPP AV EN AV PARTENE/I TRWA AŻ DO MOMENTU JEGO WYPOWIEDZENIA PRZEZ JEDNĄ ZE STRON. 5.OPPSIGELSE AV LEIEAVTALE/WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU: A.LEIEFORHOLDET KAN I LEETIDEN SIES OPP AV BEGGE PARTER MED..MÅNEDERS FRIST. W CZASIE TRWANIA UMOWY MOŻE ONA ZOSTAĆ WYPOWIEDZIANA PRZEZ KAŻDĄ ZE STRON Z ZACHOWANIEM MIESIĘCZNEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA. ELLER/ALBO B.LEIEAVTALEN KAN IKKE SIE OPP AV NOEN AV PARTENE I DEN AVTALTE LEIEPERIODEN. UMOWA NAJMU NIE MOŻE ZOSTAĆ WYPOWIEDZIANA PRZEZ ŻADNĄ ZE STRON W UZGODNIONYM OKRESIE JEJ TRWANIA. UTLEIERENS OPPSIGELSE SKAL VÆRE SKRIFTLIG, BEGRUNNET OG OPPLYSE AT LEIEREN KAN PROTESTERE SKRIFTLIG TIL UTLEIEREN INNEN EN MÅNED ETTER AT OPPSIGELSEN ER MOTTATT. EN OPPSIGELSE SOM IKKE OPPFYLLER DISSE KRAVENE, ER UGYLDIG. WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU PRZEZ WYNAJMUJĄCEGO MA MIEĆ FORME PISEMNĄ, ZAWIERAĆ UZASADNIENIE ORAZ INFORMACJE O TYM, ŻE PODNAJEMCY PRZYSŁUGUJE PRAWO PISEMNEGO ODWOŁANIA DO WYNAJMUJĄCEGO W CIĄGU JEDNEGO MIESIĄCA OD DATY OTRZYMANIA WYPOWIEDZENIA. WYPOWIEDZENIE KTÓRE NIE SPEŁNIA TYCH WYMOGÓW, JEST NIEWAŻNE. 6.LEIEKOSTNADER (KOSZTY WYNAJMU) A. HUSLEIE KR.PR MÅNED BETALES FORSKUDDVIS DEN.I HVER MÅNED. CZYNSZ W WYSOKOŚCI..KORON MIESIĘCZNIE PŁATNY JEST Z GÓRY DNIA.KAŻDEGO MIESIĄCA. B. UTGIFTER TIL STRØM OG OPPVARMING ER/KOSZTY ELEKTRYCZNOŚCI I OGRZEWANIA SĄ: INKLUDERT I HUSLEIEN/WLICZONE W CZYNSZ BETALES TIL UTLEIEREN MED KR.PR MÅNED/PŁATNE PRZEZ PODNAJEMCE W WYSOKOŚCI KORON/MIESIĄC BEREGNES ETTER MÅLT FORBRUK OG BETALES I TILLEGG TIL HUSLEIEN/OBLICZANE WG ZUŻYCIA I DOLICZANE DO CZYNSZU LEIETAKER OPPRETTER EGET ABONNEMENT/POKRYWANIE PRZEZ WŁASNY ABONAMENT PODNAJEMCY

4 C. UTGIFTER TIL VANN OG AVLØP/KOSZTY WODY I ŚCIEKÓW SĄ: INKLUDERT I HUSLEIEN/WLICZONE W CZYNSZ BEREGNES ETTER MÅLT FORBRUK OG BETALES I TILLEGG TIL HUSLEIEN/OBLICZANE WG ZUŻYCIA I DOLICZANE DO CZYNSZU 7. REGULERING AV LEIEN/ZMIANA WYSOKOSCI CZYNSZU: HVER AV PARTENE KAN, MED EN MÅNEDERS SKRIFTLIG VARSEL, KREVE LEIEN REGULERT I TAKT MED ENDRINGENE I KONSUMPRIS- INDEKSEN. REGULERING KAN IKKE SKJE OFTERE ENN EN GANG PER ÅR. KAŻDA ZE STRON UMOWY MOŻE, POPRZEZ WYSTOSOWANIE JEDNOMIESIĘCZNEGO PISEMNEGO OSTRZEŻENIA, ŻADAĆ ZMIAN W WYSOKOŚCI CZYNSZU ZGODNIE ZE ZMIANAMI W WSKAŹNIKU CEN KONSUMENCKICH. ZMIANA CZYNSZU NIE MOŻE WYSTĘPOWAĘ CZĘŚCIEJ NIŻ RAZ DO ROKU. 8.DEPOSITUM /DEPOZYT: LEIETAKER SKAL DEPONERE ET BELØP TIL SIKKERHET FOR SKYLDIG LEIE, EVENTUELLE SKADER PÅ BOLIGEN, UTGIFTER VED FRAVIKELSE OG FOR ANDRE KRAV SOM KAN OPPSTÅ SOM FØLGER AV LEIEAVTALEN. PODNAJEMCA MA ZLOŻYC PEWNĄ SUME JAKO ZABEZPIECZENIE ZA ZALEGŁY CZYNSZ, EWENTUALNE USZKODZENIA LOKALU, KOSZTY NIEDOTRZYMANIA UMOWY I INNYCH ROSZCZEŃ, KTÓRE MOGĄ POWSTAC W WYNIKU OBOWIAZYWANIA NINIEJSZEJ UMOWY. AVTALT DEPOSITUMSBELØP ER KR.. UZGODNIONA KWOTA DEPOZYTU WYNOSI..KORON. BELØPET SETTES PÅ RENTEBÆRENDE SPERRET DEPOSITUMSKONTO PÅ KONTONR. KWOTE DEPOZYTU WPŁACONO NA OPROCENTOWANE ZABLOKOWANE KONTO. DEPOSITUM KAN IKKE OVERSTIGE SUMMEN AV SEKS MÅNEDERS LEIE. DEPOZYT NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ SUMY SZEŚCIOMIESIĘCZNEGO CZYNSZU. DEPOSITUMET SKAL I SIN HELHET TILBAKEBETALES LEIEREN ETTER LEIEFORHOLDETS SLUTT, FORUTSATT AT LEIEOBJEKTET ER I DEN SAMME STAND SOM I VED LEIEFORHOLDETS BEGYNNELSE. SLITASJE SOM FØLGE AV VANLIG BRUK GIR IKKE GRUNNLAG FOR TREKK I DEPOSITUMETS STØRRELSE. DEPOZYT W CALOŚCI ZWRACA SIĘ PODNAJEMCY PO WYGAŚNIECIU UMOWY NAJMU, POD WARUNKIEM, ŻE OBIEKT NAJMU ZNAJDUJE SIĘ W TAKIM SAMYM STANIE, W JAKIM BYŁ W MOMENCIE ZAWIERANIA UMOWY. ZUŻYCIE WYWOŁANE ZWYKŁYM UŻYTKOWANIEM NIE MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO ODCIĄGNIĘĆ W WYSOKOŚCI DEPOZYTU. LEIEREN KAN KREVE OPPTJENTE RENTER UTBETALT. PODNAJEMCA MOŻE ZAŻĄDAĆ WYPŁACENIA MU ODSETEK OD DEPOZYTU. NÅR LEIEFORHOLDET ER SLUTT, KAN HVER AV PARTENE KREVE UTBETALING AV DET DEPONERTE BELØPET I SAMSVÆR MED DEN ANNNEN PARTS SKRIFTLIGE SAMTYKKE, RETTSKRAFTIG DOM ELLER ANNEN AVGJØRELSE SOM HAR VIRKNING SOM RETTSKRAFTIG DOM. KREVER LEIEREN UTBETALING AV DEPOSITUM, SKAL BANKEN SKRIFTLIG VARSLE UTLEIER OM KRAVET OG OPPLYSE OM AT BELØPET UTBETALES TIL LEIER HVIS UTLEIER IKKE INNEN FEM UKER AT VARSELET BLE MOTTATT DOKUMENTERER Å HA REIST SØKSMÅL. MOTTAR BANKEN IKKE SLIK DOKUMENTASJON INNEN FRISTEN, SKAL BELØPET UTBETALES TIL LEIER. DET SAMME GJELDER OM UTLEIER KREVER UTBETALING AV DEPOSITUMET. PO WYGAŚNIĘCIU UMOWY NAJMU KAŻDA ZE STRON MOŻE ZAŻĄDAĆ WYPŁACENIA KWOTY DEPOZYTU ZGODNIE Z PISEMNĄ ZGODĄ DRUGIEJ STRONY, PRAWOMOCNYM WYROKIEM SĄDOWYM LUB TEŻ INNYM ROZSTRZYGNIĘCIEM MAJĄCYM MOC PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDOWEGO. JEŚLI TO PODNAJEMCA ZADA WYPLATY DEPOZYTU, BANK MA PISEMNIE POINFORMOWAĆ WYNAJMUJĄCEGO O TYM ZADANIU JAK ROWNIEŻ OSTRZEC GO O TYM, ŻE DEPOZYT ZOSTANIE WYPŁACONY PODNAJEMCY, JEŚLI WYNAJMUJĄCY W CIAGU PIĘCIU TYGODNI OD OTRZYMANIA ZAWIADOMIENIA NIE PRZEDSTAWI DOKUMENTACJI ŚWIADCZĄCEJ O WNIESIENIU PRZECIW PODNAJEMCY POZWU SĄDOWEGO. JEŚLI BANK NIE OTRZYMA TAKIEJ DOKUMENTACJI W WYMIENIONYM TERMINIE, DEPOZYT ZOSTAJE WYPLACONY PODNAJEMCY. TAKA SAMA PROCEDURA OBOWIAZUJE W PRZYPADKU, GDY WYNAJMUJĄCY ŻĄDA WYPŁATY DEPOZYTU. 9.GARANTI/GWARANCJA: HVIS UTLEIER AKSEPTERER DETTE, KAN LEIER FREMLEGGE EN GARANTIERKLARING FRA EN GARANTIST. GARANTIERKLARINGEN SKAL TJENE DET SAMME FORMÅL SOM DEPOSITUM. JEŚLI WYNAJMUJĄCY WYRAZI ZGODE, PODNAJMUJĄCY MOŻE PRZEDŁOŻYC OŚWIADCZENIE OD GWARANTA. TAKIE OŚWIADCZENIE BĘDZIE PEŁNIŁO TAKĄ SAMĄ FUNKCJĘ CO DEPOZYT. 10.FREMLEIE/PODNAJEM OSOBOM TRZECIM: LEIEREN HAR RETT TIL Å TA OPP I SIN HUSSTAND SIN EKTEFELLE ELLER SAMBOER, SINE EGNE, EKTEFELLENS ELLER SAMBOERENS SLEKTNINGER OG FOSTERBARN. OPPTAK AV ANDRE PERSONER KREVER GODKJENNING FRA UTLEIEREN.

5 PODNAJEMCA MA PRAWO PRZYJĄĆ POD SWÓJ DACH SWEGO MAŁŻONKA, KONKUBENTA, SWOJE WLASNE DZIECI ORAZ DZIECI MAŁŻONKA LUB KONKUBENTA. ZAKWATEROWANIE INNYCH OSÓB W WYNAJMOWANYM LOKALU WYMAGA ZGODY WYNAJMUJĄCEGO. FREMLEIE TILATT FREMLEIE IKKE TILLATT PODNAJEM DOZWOLONY PODNAJEM NIEDOZWOLONY 11. DYREHOLD/POSIADANIE ZWIERZAT: DYREHOLD TILLATT DYREHOLD IKKE TILLATT POSIADANIE ZWIERZĄT DOZWOLONE POSIADANIE ZWIERZĄT NIEZDOZWOLONE 12. LEIERENS AVTALEBRUDD TVANGSFRAVIKELSE/ZŁAMANIE UMOWY PRZEZ PODNAJEMCE PRZYMUSOWE ROZWIĄZANIE UMOWY GJØR LEIEREN SEG SKYLDIG I VESENTLIG MISLIGHOLD., KAN UTLEIEREN HEVE AVTALEN OG LEIEREN PLIKTER DA Å FLYTTE UT AV BOLIGEN. LEIER SOM FLYTTER FØR LEIETIDEN ER UTE, ETTER TVANGSFRAVIKELSE ELLER KRAV FRA UTLEIER PÅ GRUNN VAV VESENTLIG MISLIGHOLD, PLIKTER Å BETALE LEIE FOR GJENSTÅENDE DEL AV LEIETIDEN MED FRADRAG AV DET UTLEIER FÅR INN VED NY UTLEIE. LEIEREN MÅ OGSÅ BETALE DE KOSTNADER SOM TVANGSFRAVIKELSE, SØKSMÅL OG RYDDIGGJØRING I TILFELLE FØRER MED SEG, SAMT EVENTUELL ERSTATNING FOR MANGLENDE VEDLIKEHOLD. JESLI PODNAJEMCA W ZNACZĄCY SPOSÓB NARUSZY POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY, WYNAJMUJĄCY MOŻE JĄ UNIEWAŻNIĆ, A WÓWCZAS PODNAJEMCA ZOBOWIAZANY JEST DO OPUSZCZENIA LOKALU. PODNAJEMCA, KTÓRY OPUSZCZA LOKAL PRZEZ UPŁYWEM CZASU PRZEWIDZIANEGO W UMOWIE NAJMU, Z POWODU PRZYMUSOWEGO ROZWIĄZANIA TEJ UMOWY LUB NA ŻĄDANIE WYNAJMUJACEGO NA SKUTEK ZŁAMANIA JEJ POSTANOWIEŃ W SPOSÓB RAŻĄCY, ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPŁACENIA CZYNSZU ZA POZOSTAŁY OKRES NAJMU, Z ODCIĄGNIECIEM TEJ CZĘŚCI, KTÓRA WYNAJMUJACY UZYSKAŁ OD NOWEGO LOKATORA. PODNAJEMCA MUSI ROWNIEŻ POKRYC KOSZTY PRZYMUSOWEGO ROZWIĄZANIA UMOWY, KOSZTA SPRAWY SĄDOWEJ I SPRZĄTANIA, JEŚLI TAKOWE ZAISTNIEJĄ, JAK ROWNIEŻ EWENTUALNE ODSZKODOWANIE ZA ZAISTNIAŁE SZKODY W SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ. 13. FRAFLYTTING/OPUSZCZENIE LOKALU NÅR LEIEFORHOLDET OPPHØRER, SKAL LEIEREN LEVERE LEIEOBJEKTET MED OPPRINNELIG INVENTAR OG UTSTYR TILBAKE TIL UTLEIEREN I SAMME STAND SOM VED OVERTAKELSEN. UTLEIEREN KAN KREVE AT LEIER SETTER BOLIGEN TILBAKE TIL OPPRINNELIG STAND. LEIEREN ERSTATTER SKADER HAN HAR ANSVARET FOR. UTLEIER MÅ DA PÅBEROPE MANGLER SOM HAN VIL GJØRE GJELDENDE OVENFOR LEIER INNEN RIMELIG TID ETTER AT LEIEFORHOLDET ER SLUTT. MANGLER SOM LEIEREN IKKE HAR UTBEDRET, KAN UTLEIEREN UTBEDRE PÅ LEIERENS BEKOSTNING. GDY NINIEJSZA UMOWA NAJMU TRACI WAZNOSC LUB WYGASA, PODNAJEMCA POWINIEN ZWROCIC WYNAJMUJACEMU OBJEKT NAJMU WRAZ Z INWENTARZEM I PRZYNALEZACYM SPRZETEM W TAKIM SAMYM STANIE, W JAKIM GO PRZEJAL. WYNAJMUJACY MOZE DOMAGAC SIE, BY PODNAJEMCA DOPROWADZIL LOKAL DO STANU SPRZED PRZEJECIA NAJMU.NA PODNAJEMCY SPOCZYWA ODPOWIEDZIALNOSC ZA NAPRAWIENIE SZKOD, KTORE SPOWODOWAL W LOKALU.W TAKIM PRZYPADKU WYNAJMUJACY MUSI WSKAZAC USTERKI, KTORYCH USUNIECIA DOMAGA SIE OD PODNAJEMCY W ROZSADNYM CZASIE OD USTANIA STOSUNKU NAJMU.WADY I USTERKI, KTORYCH PODNAJEMCA NIE NAPRAWIL, MOGA ZOSTAC USUNIETE PRZEZ WYNAJMUJACEGO NA KOSZT PODNAJEMCY. 14. LEIERENS PLIKTER/OBOWIAZKI PODNAJEMCY:. LEIEREN PLIKTER Å HOLDE VEDLIKE : DØRER, LÅSER, NØKLER, KRANER, RUTER OG VINDUER, ELEKTRISKE KONTAKTER, LEDNINGER, SIKRINGER SAMT VEGG- OG GULVBELEGG. LEIEREN PLIKTER STRAKS Å MELDE TIL UTLEIEREN OM SKADER PÅ DET LEIDE OBJEKTET. DERSOM LEIEREN IKKE OPPFYLLER SIN PLIKT, ELLER DERSOM HAN IKKE REPARERER SKADER SOM HAR ER FORPLIKTET TIL Å UTBEDRE, KAN UTLEIEREN SØRGE FOR Å FÅ DETTE UTFØRT PÅ LEIERENS BEKOSTNING. LEIEREN PLIKTER ELLERS Å BEHANDLE LEIEOBJEKTET MED VARSOMHET. LEIEREN MÅ ERSTATTE ENHVER SKADE SOM SKYLDES HAN SELV, HANS HUSSTAND ELLER ANDRE SOM HAN GIR ADGANG TIL LEIEOBJEKTET. PODNAJEMCA ZOBOWIAZNY JEST DO UTRZYMYWANIA W PORZĄDKU I SPRAWNOŚCI: DRZWI, ZAMKÓW, KRANÓW, SZYB I OKIEN, KONTAKTÓW I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH, BEZPIECZNIKÓW ORAZ TAPET I WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH. PODNAJEMCA ZOBOWIĄZANY JEST MELDOWAĆ NIEZWŁOCZNIE WYNAJMUJĄCEMU O USZKODZENIACH W WYNAJMOWANYM OBIEKCIE. PODNAJEMCA NIE WYWIĄZUJE SIĘ Z TYCH ZOBOWIAZAŃ, LUB GDY NIE NAPRAWIA SZKÓD, DO NAPRAWIENIA KTÓRYCH JEST ZOBOWIAZANY, WÓWCZAS WYNAJMUJĄCY MOŻE ZARZĄDZIC ICH NAPRAWIENIE NA KOSZT PODNAJEMCY. PODNAJEMCA JEST ROWNIEŻ ZOBOWIĄZANY DO ODPOWIEDZIALNEGO TRAKTOWANIA OBIEKTU WYNAJMU. PODNAJEMCA MUSI NAPRAWIĆ KAŻDĄ SZKODE, CZY TO SPOWODOWANĄ PRZEZ SIEBIE, KOGOŚ Z JEGO DOMOWNIKÓW CZY TEZ KOGOŚ, KOMU DAŁ DOSTEP DO LOKALU. JESLI

6 15.ANNET DENNE KONTRAKTEN UTSTEDES I TO IDENTISKE EKSEMPLARER, HVORAV UTLEIER OG LEIER FÅR ETT EKSEMPLAR HVER. STED/MIEJSCOWOŚĆ DATO/DATA UTLEIER LEIER..

Witaj w Norwegii! Broszura informacyjna dla nowoprzybyłych imigrantów: ich prawa, możliwości i obowiązki w społeczeństwie norweskim.

Witaj w Norwegii! Broszura informacyjna dla nowoprzybyłych imigrantów: ich prawa, możliwości i obowiązki w społeczeństwie norweskim. Witaj w Norwegii! Broszura informacyjna dla nowoprzybyłych imigrantów: ich prawa, możliwości i obowiązki w społeczeństwie norweskim. POLSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Bardziej szczegółowo

Personlig HMS håndbok Osobista ksiazeczka BHP

Personlig HMS håndbok Osobista ksiazeczka BHP 1 Personlig HMS håndbok Osobista ksiazeczka BHP Denne boken tilhører (Niniejsza książeczka należy do) Navn(Imię i Nazwisko)... Adresse(Adres)... Postnr./poststed(Kon pocztowy/miejscowość)...... Telefon

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTEPNA nr../../11

UMOWA PRZEDWSTEPNA nr../../11 UMOWA PRZEDWSTEPNA nr../../11 Zawarta w dniu r. Szczecinie, pomiędzy: JobSupply Polska Sp. z o.o. z siedziba w Szczecinie, ul. P. Skargi 23, 70-487 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw przez Sąd

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali Pabianice, dnia 29 września 2014 roku Warunki przetargu pisemnego na najem lokali znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach I. Przedmiot najmu

Bardziej szczegółowo

UDPLUK AF OVERENSKOMST FOR GARTNERIER & PLANTESKOLER

UDPLUK AF OVERENSKOMST FOR GARTNERIER & PLANTESKOLER UDPLUK AF OVERENSKOMST FOR GARTNERIER & PLANTESKOLER UDGIVET AF FAGLIGT FÆLLES FORBUND www.3f.dk/polski Varenr. 4151 WYCIĄG UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY W OGRODNICTWIE I SZKÓŁEK ROŚLIN WYDANE PRZEZ ZRZESZENIE

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa NR...

WZÓR UMOWY. Umowa NR... Umowa NR... WZÓR UMOWY Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Miastem Opole Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą przy, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, REGON: 000828874, NIP: 754-033-77-29 zwanym w

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek"

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek" Regulamin określa zasady wynajmu lokali użytkowych. I. Wynajem lokali użytkowych. 1 1. Lokalami użytkowymi w rozumieniu regulaminu są samodzielne

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla właścicieli,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat 1 Organizator Przetarg jest organizowany przez Wójta Gminy Lipnica Wielka. 2 Miejsce przeprowadzenia przetargu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA Niniejsze warunki ubezpieczenia nie są ogólnymi warunkami ubezpieczenia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA HDI Asekuracja Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług OfficeSpot Ul. Niedziałkowskiego 28, Poznań Regon: 639714176 NIP: 951-144-80-19 od dnia 01.07.2010r.

Regulamin Świadczenia Usług OfficeSpot Ul. Niedziałkowskiego 28, Poznań Regon: 639714176 NIP: 951-144-80-19 od dnia 01.07.2010r. Regulamin Świadczenia Usług OfficeSpot Ul. Niedziałkowskiego 28, Poznań Regon: 639714176 NIP: 951-144-80-19 od dnia 01.07.2010r. 1. 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron a także zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik F.P.H AGA Elżbieta Krajnik 32-095 Iwanowice Iwanowice Włościańskie 76 www.ekamper.pl Tel. 604-442-508 e-mail biuro@ekamper.pl Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy aovo Touristik AG. 1. Umowa o świadczenie usług turystycznych

Ogólne warunki umowy aovo Touristik AG. 1. Umowa o świadczenie usług turystycznych Ogólne warunki umowy aovo Touristik AG 1. Umowa o świadczenie usług turystycznych 1.1. Rezerwacja dokonana przez Klienta zgodnie z warunkami oferty traktowana jest jako propozycja zawarcia umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...4 2.1. Członkostwo w Spółdzielni...4 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

Hamburger Yacht Versicherung. Schomacker Versicherungsmakler GmbH

Hamburger Yacht Versicherung. Schomacker Versicherungsmakler GmbH Hamburger Yacht Versicherung Schomacker Versicherungsmakler GmbH www.proffman.pl www.schomacker.pl Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jachtów (YHB 2008) I. Ochrona ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

UE Kuźnia Kadr IV FAQ

UE Kuźnia Kadr IV FAQ UE Kuźnia Kadr IV FAQ I. Najem lokalu mieszkalnego 1. Przeprowadziłam się na studia do Wrocławia i razem z przyjaciółmi wynajęliśmy mieszkanie. Ustaliliśmy z właścicielem czynsz i warunki korzystania z

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AutoSzyba stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo