O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y"

Transkrypt

1 Biznes plan 1

2 Pojęcie biznes plan wywodzi się z języka angielskiego (business plan) i oznacza plan, projekt interesu, przedsięwzięcia. Biznes plan możemy rozumieć też jako plan działania przedsiębiorstwa. Może on również być długoterminowym planem inwestycyjnym lub planem rozwoju firmy. Istota biznesplanu sprowadza się do wiedzy i sztuki robienia dobrych interesów oraz przekonania innych o swoich możliwościach. Biznesplan sporządzają zarówno firmy, które rozpoczynają działalność, jak i już istniejące, które planują nowe przedsięwzięcia. W obu przypadkach chodzi o to by z jednej strony lepiej przygotować się do dalszej działalności, z drugiej zaś uzyskać pieniądze potrzebne na inwestycje. Biznesplan traktowany jest jako podstawowe narzędzie pozyskiwania środków na finansowanie przedsięwzięć. Musi być więc napisany tak, aby potencjalni inwestorzy byli pewni, że autorzy dokładnie przemyśleli przedstawiony plan działań i dysponują odpowiednimi obliczeniami oraz analizami potwierdzającymi powodzenie projektu. Biznesplan powinien zaprezentować przyszłym inwestorom ocenę szans i zagrożeń oraz ryzyko związane z udostępnieniem kapitału, przy czym ocena ta powinna być w pełni realistyczna. Biznes plan, reasumując: * ułatwia uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące Twojej przyszłej firmy oraz kontrolę realizacji planów. Opracowując go na papierze doskonalisz umiejętności w zarządzaniu firmą oraz masz możliwość regularnego korygowania błędnych pomysłów. Biznes plan sprzyja realizmowi. * ułatwia określenie wielkości środków finansowych potrzebnych do finansowania Twojej firmy. * jest dokumentem umożliwiającym uzyskanie środków finansowych z banku lub od inwestorów. * jest dokumentem informującym pracowników jak również instytucje zewnętrzne o zamierzeniach Twojej firmy. Reguły biznes planu: * Określ dla kogo BP jest przygotowany i do jakiego celu ma służyć. Pozwoli to określić, którym częściom planu należy poświęcić najwięcej uwagi. * Materiały źródłowe służące do opracowania planu powinny być bogate i starannie przygotowane. * Zweryfikuj, dyskutując ze znajomymi, pierwsze wersje swoich pomysłów. * Nie kopiuj innych planów zmieniając jedynie dane i liczby. BP powinien mieć specyficzną formę dla Twojego przedsięwzięcia gospodarczego. * Sprawdź czy opracowany plan nie zawiera sprzeczności lub powtórek. * Sprawdź realność swoich przewidywań, szczególnie w zakresie szacowanych dochodów i kosztów eksploatacji firmy. * Wykonaj, maksymalnie na 2 stronach i w formie przyciągającej ewentualnych partnerów czy inwestorów, podsumowanie swojego BP. Dobry biznes plan powinien być: * Obiektywny: ocena przedstawionych * Celowy: wszystko musi mieć swój cel założeń należy do adresatów biznes planu * Konkretny: założenia i cele powinny być konkretne, a tam gdzie jest to możliwe wyrażone w liczbach * Użyteczny: musi być przydatny również do zarządzania firmą * Zwięzły i przejrzysty: powinien być precyzyjnie sformułowany * Elastyczny: powinien być skonstruowany tak, aby istniała możliwość wprowadzenia zmian w przypadku pojawienia się nowych danych * Kompleksowy: poszczególne elementy muszą zawierać wszystkie informacje niezbędne dla oceny planowanego przedsięwzięcia. 2

3 Przykładowy Biznes Plan struktura O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y W niniejszym opracowaniu proponujemy następującą wersję Biznes Planu, która przeznaczona jest raczej dla małego biznesu. I. Streszczenie Opis przedsięwzięcia II. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa III. Analiza SWOT IV. Cele przedsięwzięcia V. Plan marketingowy VI. Plan działalności operacyjnej VII. Plan organizacji i zarządzania VIII. Plan zatrudnienia IX. Harmonogram głównych zamierzeń X. Plan finansowy XI. Podsumowanie XII. Załączniki 1. Nazwa i forma prawna 2. Przedmiot działalności 3. Siedziba 4. CV właściciela 1. Mocne strony 2. Słabe strony 3. Szanse 4. Zagrożenia 1. Cele krótkoterminowe 2. Cele długoterminowe 1. Produkt 2. Odbiorcy 3. Konkurencja 4. Cena 5. Dystrybucja 6. Promocja 1. Zastosowana technologia 2. Nakłady inwestycyjne 3. Proponowane źródła finansowania inwestycji 4. Plan ilościowy produkcji / usług 5. Zaopatrzenie 6. Ochrona środowiska 1. Schemat organizacyjny 2. Zasady zarządzania 1. Struktura zatrudnienia 2. Polityka płac 1. Bilans 2. Plan przychodów 3. Plan kosztów 4. Rachunek wyników 5. Plan nakładów inwestycyjnych 6. Plan przypływów pieniężnych (cash flow) 1. Słownik używanych wyrazów specjalistycznych 2. Posiadane patenty, licencje itd. 3. Informacja o stanie zamówień odbiorców Dla potrzeb biznes planu wykonuje się również analizę wskaźnikową. Poniżej przedstawione zostały podstawione wskaźniki i sposób ich kalkulacji. 3

4 Zasadnicze wskaźniki do analizy przedsięwzięcia 1 WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ Majątek obrotowy Wskaźnik płynności bieżącej = Zobowiązania krótkoterminowe Majątek obrotowy powinien z nadwyżką pokrywać zobowiązania krótkoterminowe. Zaleca się, aby wartość tego wskaźnika oscylowała wokół wartości 2,0. Prawidłowy poziom wskaźnika jest ściśle związany z branżą, w jakiej działa firma; np.: w branży detalicznej typowe są bardzo niskie wartości tego wskaźnika, nawet poniżej 1,0. Majątek obrotowy zapasy Wskaźnik płynności szybkiej = Zobowiązania krótkoterminowe Zdolność do szybkiego uregulowania zobowiązań najbardziej płynnymi aktywami, powinna być większa od 1. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA Zobowiązania ogółem x 100% Wskaźnik zadłużenia aktywów = Aktywa Wskaźnik określa, jaka część całego majątku firmy finansowana jest kapitałem obcym ( nie pożycza się tym, u których ponad połowa posiadanych aktywów jest finansowana kapitałem obcym). Wskaźnik zadłużenia Zobowiązania długoterminowe x 100% długoterminowego = (wskaźnik struktury kapitału) Kapitały własne Zysk brutto + odsetki Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = Odsetki Wskaźnik ten obrazuje, do jakiego poziomu mogą obniżyć się zyski przedsiębiorstwa, aby nadal było w stanie spłacać odsetki od swoich zobowiązań. WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI (ZYSKOWNOŚCI) Zysk brutto x 100% Wskaźnik rentowności (sprzedaży) brutto = Wskaźnik rentowności informuje ile złotówek zysku wypracowuje jedna złotówka sprzedaży. Zysk netto x 100% Wskaźnik rentowności netto = Wskaźniki np. z dwóch lat będą porównywalne, o ile obowiązywała ta sama stawka podatkowa. Wskaźnik rentowności informuje ile złotówek zysku wypracowuje jedna złotówka sprzedaży. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym lepiej. Tendencja rosnąca oznacza wzrost efektywności sprzedaży i przyrost zysku na jedną złotówkę sprzedaży. Tendencja malejąca to spadek efektywności sprzedaży, a więc i spadek zysku w przeliczeniu na jedną złotówkę sprzedaży. Zysk netto x 100% Wskaźnik rentowności majątku (aktywów) = Aktywa 1 Źródło: K. B. Matusiak, M. Mażewska, Pierwsza Praca Pierwszy Biznes, Warszawa, lipiec 2005, str. 52 4

5 Wskaźnik wskazuje, jaka jest zdolność firmy do generowania zysku z posiadanego majątku. Niski poziom wskaźnika może świadczyć o słabym zarządzaniu przez firmę swoim majątkiem. Rosnący wskaźnik rentowności majątku może wskazywać rozważenie ewentualnego dalszego powiększania majątku. Jeśli jednak w ślad za powiększeniem majątku nie będzie szedł wzrost zysku co najmniej proporcjonalny, to wskaźnik zyskowności obniży się. Zysk netto x 100% Wskaźnik rentowności kapitału własnego = Kapitał własny Wskaźnik informuje, ile złotówek zysku daje jedna złotówka kapitału własnego. Innymi słowy, jaki procentowo jest zarobek właścicieli z wyłożonego kapitału. Im wyższy jest poziom wskaźnika, tym większe są możliwości rozwojowe firmy. W długim okresie stopa zwrotu z kapitału własnego powinna być wyższa od inflacji. WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA Wskaźnik rotacji należności = Przeciętny stan należności Wskaźnik określa efektywność wykorzystania należności poprzez określenie liczby cykli obrotowych. Im jest wyższy, tym lepiej. Jego wzrost należy odczytać jako większą liczbę obrotów w ciągu danego okresu. Z kolei jego spadek może niekorzystnie wpłynąć na płynność finansową firmy, czyli na możliwość terminowego regulowania zobowiązań. Przeciętny stan należności x liczba dni Wskaźnik cyklu należności = (uwaga! jeśli badanym okresem jest miesiąc, to liczba dni = 30, jeśli rok = 365). Wskaźnik określa, ile razy w ciągu roku firma potrafi odtwarzać stan swoich należności. Wzorcowo przyjmuje się, że wskaźnik powinien oscylować w przedziale od 7 do 10. Jeśli jest zbyt wysoki, oznacza to, że przedsiębiorstwo zbyt krótko kredytuje swoich odbiorców, co może doprowadzić nawet do utraty części klientów. Zbyt niski wskaźnik sygnalizuje z kolei za długie kredytowanie odbiorców przez przedsiębiorstwo. Ta sytuacja może prowadzić do nadmiernego zamrażania środków. Przeciętne zobowiązania x 360 dni Okres płacenia zobowiązań w dniach = Przychody ze sprzedaży Wskaźnik szybkości obrotu zobowiązań = Zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik informuje o tym, jak często w ciągu roku następuje odnowienie zobowiązań krótkoterminowych. Za pomocą wskaźnika bada się w firmach stopień sfinansowania wzrostu sprzedaży przy wykorzystaniu długu krótkoterminowego. Przykładowy plan finansowy Plan finansowy Obejmuje on przede wszystkim informacje dotyczące: wielkości przychodów ze sprzedaży, kosztów, płynności finansowej i zapotrzebowania na gotówkę. Należy podać także całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia i źródła jego finansowania. Plan finansowy powinien zawierać: założenia (dane wejściowe), które muszą znaleźć się we wstępie do planu finansowego, bilans, rachunek wyników, przepływy środków pieniężnych. Jeżeli strategia działania przedstawiona w Biznes Planie obejmuje kilka lat, to należy sporządzić bilans, rachunek wyników, cash flow i na każdy rok, a w razie konieczności, na każdy kwartał. 5

6 Uproszczony bilans Struktura bilansu ma taką właściwość, że aktywa ułożone są w kolejności od najtrudniej zbywalnych (nieruchomości, budynki, urządzenia), do najbardziej płynnych składników firmy (pieniądze w kasie i na bieżącym rachunku bankowym). Natomiast pasywa pogrupowane są według właścicieli kapitału, z którego firma finansuje swój majątek. Aktywa I. MAJĄTEK TRWAŁY (A do F): A) grunty i tereny B) budynki i budowle C) maszyny i urządzenia D) środki transportu E) wyposażenie F) inwestycje rozpoczęte G) wartości niematerialne i prawne H) finansowe składniki majątku II. MAJĄTEK OBROTOWY (G do J): A) towary B) surowce / materiały C) wyroby gotowe D) produkcja niezakończona E) należności i roszczenia F) środki pieniężne (kasa + bank) AKTYWA RAZEM (MAJĄTEK TRWAŁY I OBROTOWY) Początek Koniec Początek Koniec roku roku roku roku Pasywa I. KAPITAŁY WŁASNE A). Kapitał właściciela / wspólników II. Kredyty i pożyczki (1:3) A). Kredyty i pożyczki długoterminowe B). Pozostałe kredyty i pożyczki (krótkoterminowe) C). Dotacje, granty D). Kredyty i pożyczki przeterminowane III. ZOBOWIĄZANIA A). Zobowiązania wobec dostawców B). Zobowiązania wobec pracowników C). Zobowiązania wobec budżetu i ZUS D). Zobowiązania wekslowe IV. ZYSK ZATRZYMANY / STRATA RAZEM Początek Koniec Początek Koniec roku roku roku roku Uproszczony Rachunek Zysków i Strat / rachunek wyników Rachunek wyników jest tabelarycznym zestawieniem planowanych przychodów oraz kosztów, a co za tym idzie zysków i strat, najczęściej w układzie miesięcznym w perspektywie 3-5 lat. Najczęściej pierwszy rok rozpisujemy w układzie miesięcznym zaś lata kolejne - kwartalnym. 6

7 Rachunek wyników pokazuje koszty i przychody w danym okresie, zgodnie z koncepcją ich powstawania nakazującą zestawianie przychodów z działalności z kosztami, które musiały być poniesione, aby uzyskać przychód w danym okresie. Dla uproszczenia obliczeń, często przyjmuje się w biznes planach, że zapasy surowców i materiałów, produkcji w toku i wyrobów gotowych są takie same na początku i końcu każdego okresu księgowego. Rachunek wyników jest powiązany z bilansem przedsiębiorstwa, gdyż roczny zysk (albo strata) wykazany w rachunku wyników, zwiększa (albo zmniejsza) środki własne przedsiębiorstwa wykazywane w bilansie. Najczęściej jest tak, że początkowo działalność przynosi straty. Jest to oczywiste ze względu na to, iż w pierwszych miesiącach działalności występują zwykle duże koszty związane z uruchomieniem przedsięwzięcia, zaś sprzedaż nie od razu osiąga zakładaną przez nas wielkość. Podstawowym zadaniem rachunku wyników jest określenie perspektyw działalności. Umożliwia on dokonanie symulacji różnych wariantów rozwoju wypadków, a zarazem wskazanie zagrożenia w procesie realizacji projektu. Pozycja PRZYCHODY Netto 01. z działalności handlowej 02. z działalności produkcyjnej 03. z działalności usługowej 04. inne 1. RAZEM PRZYCHODY (01:04) KOSZTY Netto 01. zakupy towarów 02. zużycie surowców / materiałów 03. wynagrodzenia pracowników 04. narzuty na wynagrodzenia 05. czynsz 06. transport 07. energia, co, gaz, woda 08. usługi obce (np. remonty) 09. podatki lokalne (od nieruchomości) 10. reklama 11. ubezpieczenia majątkowe 12. koszty administracyjne i telekomunikacyjne 13. leasing 14. inne koszty 15. odsetki od kredytów 16. amortyzacja 2. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (01:16) 3. ZUS właściciela 4. ZYSK BRUTTO (1-2-3) 5. PODATEK DOCHODOWY 6. ZYSK NETTO (4-5) Rok Rok Rok Rok poprzedni obrotowy poprzedni obrotowy 7

8 Cash flow (przepływy pieniężne wykazanie zapotrzebowania na gotówkę) Cash flow różni się od rachunku wyników tym. iż zamiast przychodów i kosztów umieszczamy w nim wpływy i wydatki. Przepływy pieniężne przedstawia się także w zestawieniu na najbliższe 3 5 lat. Rachunek przepływów gotówkowych (cash flow) pozwala ocenić ile pieniędzy trzeba zainwestować w firmie i ile uzyskamy z powrotem. Ze znakiem plus ujmuje się: wniesiony kapitał, zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wszelkie przychody i zyski nadzwyczajne. Natomiast ze znakiem minus ujmuje się: wypłaty dla właścicieli zmniejszające kapitał, spłaty kredytów i pożyczek, wszelkie wydatki związane z działalnością. Poziom gotówki w firmie zależy przede wszystkim od wpływów i wydatków, jakie w danym okresie miały miejsce. Głównym celem cash flow jest określenie momentów kryzysowych dla płynności finansowej tak, by móc z wyprzedzeniem się do nich przygotować oraz wychwycenie okresów, w których posiadamy nadmiar gotówki wówczas powinniśmy je korzystnie ulokować. Firma może przez krótki czas działać z ujemnym wynikiem finansowym, ale bez gotówki nawet jeśli osiąga zyski nie będzie w stanie prowadzić interesów. Należy zwrócić uwagę na amortyzację, która jest kosztem i znajduje się w rachunku wyników, ale nie jest wydatkiem i dlatego nie umieszczamy jej w cash flow. Ewentualnie możemy dodać amortyzację na końcu tabeli cash flow w celu bieżącego informowania nas o tzw. przepływach pieniężnych firmy. Pozwala to zauważyć, czy i w którym momencie wspieramy płynność finansową amortyzacją co jest dopuszczalne jedynie w krótkim okresie czasu. Rachunek przepływów gotówkowych 2 WYSZCZEGÓLNIENIE Gotówka początkowa 2. WPŁYWY z: handlu, produkcji, usług, spłaty należności, inne wpływy 3. WYDATKI (wraz z podatkiem dochodowym) 4. Gotówka operacyjna (1+2-3) 5. INNE WYDATKI: zakupy inwestycyjne, spłata kredytów, zmniejszenie kapitału, dywidendy właściciela 6. INNE WPŁYWY: sprzedaż majątku trwałego, zwiększenie kapitału, kredyt 7. Gotówka końcowa (4-5+6) Saldo środków pieniężnych SALDO = POCZĄTKOWY STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH + WPŁYWY WYDATKI 2 Źródło: K. B. Matusiak, M. Mażewska, Pierwsza Praca Pierwszy Biznes, Warszawa, lipiec 2005, str. 42 8

9 Przy okazji warto zapamiętać, iż: O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y to zmniejszenie lub utrata wartości środka trwałego na skutek jego * Amortyzacja zużycia w wyniku normalnego używania. Stanowi ona koszt, lecz nie stanowi wydatku pieniężnego. Generalnie biorąc amortyzacja to środki, które służą odtworzeniu środków trwałych. Istnieją różne metody amortyzacji, czyli sposobu w jaki przenosi się wartość amortyzowanych środków trwałych do kosztów. * Metoda liniowa oparta jest na założeniu, że zużycie środka trwałego i utrata jego (równomierna) wartości jest taka sama w każdym okresie. Oparta jest na założeniu, że zużycie środka trwałego a zwłaszcza * Metoda degresywna zmniejszenie jego wartości następuje w początkowym okresie jego używania szybciej niż w następnych okresach. * Metoda Oparta jest na założeniu, że wraz z upływem czasu zużycie środka progresywna trwałego i utrata jego wartości następuje coraz szybciej. 9

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia Analiza SWAT Analiza SWOT jest narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą bądź zbudowania nowego planu strategicznego..

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER,

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, ZREALIZOWANEGO W 2006 R. NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa 1. Drogi do

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Materiały dla studentów. Przedmiot: Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej Moduł biznesowy. Autor. Michał Janas

Materiały dla studentów. Przedmiot: Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej Moduł biznesowy. Autor. Michał Janas Materiały dla studentów Przedmiot: Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej Moduł biznesowy Autor Michał Janas Rzeszów, kwiecień 2007 Michał Janas Consulting 2 1 Wprowadzenie... 4 2 Co to

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r.

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla Projektów Miejskich realizowanych ze środków Inicjatywy JESSICA

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie

MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie BIZNES PLAN Andras Nabradi, Edward Majewski, George Robertson Kurs zarządzania Biznes Plan Andras Nabradi, Edward Majewski, George Robertson Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładu Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii odnoszące się do inwestycji i projektów informatycznych Wybrane wskaźniki rentowności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ.... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres)

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ.... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres) FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ... (data rejestracji) WNIOSKODAWCA... (miejscowość, data)... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres)... (telefon, fax,

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie prowadzi Szymon Grzędziński Plan przychodów Uwzględnij!!! Sezonowość sprzedaży Politykę cenową, jaką zamierzasz stosować, Wysokość kursu

Bardziej szczegółowo

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest 1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest prawdziwa, rzetelna, obiektywna, dobrze opracowana i

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999

Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999 ANALIZA FINANSOWA 2 3 Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999 4 5 SPIS TREŚCI WSTĘP...7 Rozdział 1. ŹRÓDŁA INFORMACJI ANALITYCZNYCH...9

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Znaczenie informacji ze sprawozdań finansowych

Spis treści. 2. Znaczenie informacji ze sprawozdań finansowych Spis treści Wprowadzenie 11 1. Sprawozdania finansowe 17 Elementy finansów zarządczych Dlaczego sprawozdania finansowe? 18 Bilans 19 Rachunek zysków i strat 31 Rachunek przepływów pieniężnych 36 Gdzie

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 Jerzy T. Skrzypek Mariusz Szubra Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 (podręcznik użytkownika) Kraków, listopad 2012 Autorzy: Jerzy T. Skrzypek, Mariusz Szubra Strona 1 Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-920280-8-6

ISBN 978-83-920280-8-6 PAWEŁ PABIANIAK ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA ISBN 978-83-920280-8-6 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 5 WPROWADZENIE...8 SPRAWOZDANIA FINANSOWE ŹRÓDŁO DANYCH ANALIZY FINANSOWEJ... 10 USTAWA O RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Bartosiak Małgorzata Redlicka Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH www.e-bizcom.net Paweł Pabianiak RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2008 ISBN 978-83-920280-3-1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA ANALIZY

Bardziej szczegółowo

Studium Podyplomowe. Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym Rok Akademicki 2009/2010. Analiza ekonomiczna. dr inż.

Studium Podyplomowe. Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym Rok Akademicki 2009/2010. Analiza ekonomiczna. dr inż. Studium Podyplomowe Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym Rok Akademicki 2009/2010 Analiza ekonomiczna dr inż. Piotr Kosowski Materiały dla uczestników studium 1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN W ZARYSIE

BIZNESPLAN W ZARYSIE BIZNESPLAN W ZARYSIE PORADNIK DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Biznesplan w zarysie Poradnik

Bardziej szczegółowo