Program Gdańskiej Konferencji Ekonomii Społecznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Gdańskiej Konferencji Ekonomii Społecznej"

Transkrypt

1 Program Gdańskiej Konferencji Ekonomii Społecznej Czwartek, 26 czerwca 2008 Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1, Gdańsk Rejestracja uczestników Otwarcie konferencji Ekonomia Solidarności sesja plenarna Prowadzenie: Jerzy Boczoń Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, Anna Sienicka Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Otwarcie konferencji. Wystąpienia gospodarzy i organizatorów Jan Kozłowski - Marszałek Województwa Pomorskiego Paweł Adamowicz Prezydent Gdańska Dorota Bortnowska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Paweł Gołębiowski Prezes Fundacji Fundusz Współpracy Henryk Wujec Przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej Ekonomia społeczna w Polsce. Podstawowe fakty, wyzwania i oczekiwania dotyczące rozwoju ekonomii społecznej w Polsce Piotr Frączak Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Jan Jakub Wygnański Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych UŜyteczność ekonomii społecznej w polityce publicznej. Stanowisko rządu Michał Boni Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jarosław Pawłowski Wiceminister Rozwoju Regionalnego Podsumowanie IW EQUAL w Polsce. Prezentacja najwaŝniejszych rezultatów programu Urszula Budzich-Szukała i Wojciech Kempisty Fundacja Fundusz Współpracy Otwarcie wystawy infrastruktury ekonomii społecznej Europejski wymiar ekonomii społecznej sesja plenarna / panel Panel dyskusyjny na temat roli i wymiaru ekonomii społecznej w Europie w perspektywie nowego okresu programowania, innych europejskich programów wsparcia ekonomii społecznej oraz zbliŝającego się zakończenia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Prowadzenie: Toby Johnson DIESIS Uczestnicy panelu: Gerhard Braeunling Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans; Janusz Gałęziak Caritas Europa; Apostolos Ioakimidis Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu; Andrey Ivanov UNDP; Luigi Martignetti Social Economy Europe/sieć REVES; Gianluca Pastorelli DIESIS; Louis Vervloet Flamandzkie Ministerstwo Pracy Obiad RÓWNOLEGŁE SESJE TEMATYCZNE (przerwa kawowa około godziny 16.00)

2 Sesja A Aktualne regulacje dotyczące funkcjonowania ekonomii społecznej w Polsce i postulaty ich zmian (Sala Dębowa) Prezentacja Białej Księgi Prawa Przedsiębiorczości Społecznej w Polsce przygotowanej w ramach IW EQUAL. Biała Księga zawiera zbiór najczęściej występujących barier prawnych związanych z funkcjonowaniem ekonomii społecznej w Polsce wraz z najwaŝniejszymi rekomendacjami dotyczącymi ich usuwania. W trakcie sesji omawiane będą wybrane zagadnienia opisane w Białej Księdze tj. aktywizacja zawodowa i zatrudnienie grup defaworyzowanych; prowadzenie działalności ekonomicznej przez podmioty nienastawione na zysk (w tym organizacje pozarządowe, spółki). Sesja będzie okazją do dyskusji na temat postulowanych zmian prawnych i uzupełnienia ich listy w oparciu o wkład uczestników sesji. Reakcje ze strony przedstawicieli parlamentu, rządu oraz ekspertów zagranicznych. Prowadzenie: Anna Sienicka Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Uczestnicy sesji: Agnieszka Lewonowska-Banach Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej; prof. Paola Iamiceli Uniwersytet w Trydencie; Piotr Kontkiewicz Departament PoŜytku Publicznego; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; Beata Juraszek-Kopacz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; Ewa Szymczak Wspólnota Chleb śycia Sesja B Miejsce ekonomii społecznej w okresie programowania (Sala Koncertowa) Ekonomia społeczna obecna jest w szeregu krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych i programów operacyjnych nowego okresu programowania. Celem sesji będzie pomoc w poruszaniu się w skomplikowanej strukturze programów (regionalnych, krajowych, w tym równieŝ systemowych oraz europejskich). Zaprezentowane zostaną doświadczenia związane z dotychczasowym korzystaniem z funduszy jak równieŝ postulaty zmierzające do usprawnienia procedur dostępu do funduszy. Omówiona zostanie rola i zadania róŝnego rodzaju ciał kolegialnych (w szczególności Komitetów Monitorujących) z punktu widzenia dostępności środków na działania z zakresu ekonomii społecznej. Przedstawione zostaną programy wsparcia ekonomii społecznej dostępne na poziomie ponadnarodowym. Prowadzenie: Joanna Brzozowska Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Cezary MiŜejewski Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Uczestnicy sesji: Wiesław Byczkowski Pomorski Urząd Marszałkowski; Łukasz Domagała reprezentant Ogólnopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych w Komitecie Monitorującym PO KL / Sieć SPLOT; Ilona Gosk Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych; Eva Johansson Program NUTEK; Zofia Komorowska i Ewa Kolankiewicz Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych; Rafał Kunaszyk Eurokreator; Jarosław Pawłowski Wiceminister Rozwoju Regionalnego; Gianluca Pastorelli DIESIS Sesja C Infrastruktura ekonomii społecznej. Wsparcie techniczne i mechanizmy reprezentacji interesów środowiska ekonomii społecznej (Sala Zielona) Sesja finansowana w ramach projektu PROMES Promocja Ekonomii Społecznej realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IW EQUAL. Jakiego wsparcia potrzebują przedsiębiorstwa ekonomii społecznej? Kto powinien je organizować? Na ile wspieranie ekonomii społecznej powinno mieć charakter oddolny, a na ile powinno być budowane i wspierane przez sektor publiczny? Jakie instytucje powinny tworzyć infrastrukturę? Jak zapewnić skuteczne mechanizmy reprezentowania środowiska ekonomii społecznej? Jak integrować środowisko ekonomii społecznej? Prezentacja krajowych i zagranicznych przykładów wspierania, integrowania i reprezentowania podmiotów ekonomii społecznej. Prowadzenie: Katarzyna Sadło Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Uczestnicy sesji: Jonathan Bland Social Economy Coalition (UK); Dorotea Daniele DIESIS; Jan Forslund Coompanion(S); Piotr Frączak Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych; Andrzej Górak Wirtualny Inkubator; Arkadiusz Jachimowicz Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych; Wojciech Jagielski RoEFS/sieć KSU; Dorota Kwiecińska Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Krzysztof Leończuk sieć SPLOT; Janusz Paszkowski Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy; Jan Jakub Wygnański przedstawiciel Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, Fundacja

3 Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych; Flaviano Zandonai CGM (IT) Sesja D Relacje z administracją publiczną na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim (Sala Jazzowa) W czasie sesji omówiony zostanie aktualny stan współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną i poŝądane zmiany, jakim relacje te powinny podlegać. RozwaŜany będzie lokalny (gminny oraz powiatowy) wymiar relacji wzbogacony o zagraniczne przykłady współpracy na poziomie lokalnym. Zaprezentowane zostaną ciekawe rozwiązania wdraŝane na poziomie regionalnym (Małopolski Pakt na rzecz Ekonomii Społecznej) oraz międzynarodowe doświadczenia zmierzające do wypracowania narzędzi oceny regionalnych warunków dla działania przedsiębiorstw społecznych. Przedstawione teŝ zostaną przykłady polityk krajowych, których celem jest wspieranie ekonomii społecznej (na przykładzie brytyjskiej strategii promocji przedsiębiorczości społecznej). Uczestnicy dyskutować będą o szansach na stworzenie zintegrowanego planu działań (strategii) na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Prowadzenie: Michał Guć Wiceprezydent Gdyni, prof. Jerzy Hausner Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uczestnicy sesji: Luigi Martignetti sieć REVES; Jadwiga Pauli Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej; Kraków; Beata Płaczek Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej; Steven Wallace Departament Rządu ds. Trzeciego Sektora (Office for the Third Sector, UK); Krzysztof Więckiewicz Departament PoŜytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; Ian Wiliox Departament Współpracy i Innowacyjności Przedsiębiorstw, (Department of Enterprise Innovation and Networks, UK) Kolacja w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej Piątek, 27 czerwca 2008 Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1, Gdańsk RÓWNOLEGŁE SESJE TEMATYCZNE (przerwa kawowa około godziny 11.00) Sesja E Czy i jak regulować przedsiębiorczość społeczną w Polsce? (Sala Zielona) Przedsiębiorczość społeczna moŝe być realizowana w róŝnych formach prawnych. W niektórych krajach (np. Włochy, Finlandia) przedsiębiorstwa społeczne doczekały się odrębnych regulacji prawnych. W Polsce trwa dyskusja czy regulacja taka jest potrzebna i jaki powinna mieć kształt. Pojawiają się konkretne propozycje rozwiązań legislacyjnych. W trakcie sesji zaprezentowany zostanie katalog podstawowych rozstrzygnięć, jakie towarzyszyć muszą tego rodzaju decyzji. Zaprezentowany zostanie przegląd rozwiązań międzynarodowych (ilustrowany konkretnymi przykładami). Uczestnicy sesji dyskutować będą na temat oczekiwań dotyczących regulowania przedsiębiorczości społecznej formułowanych przez róŝne środowiska szerokiej grupy podmiotów ekonomii społecznej. Prowadzenie: Tomasz Schimanek Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Anna Sienicka Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Uczestnicy sesji: prof. Jerzy Hausner Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; prof. Paola Iamiceli Uniwersytet w Trydencie (IT); Cezary MiŜejewski Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; dr Pekka Pattiniemi Stowarzyszenie Edukacji Dorosłych KSL (FIN); Jarosław Wasiak Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych Sesja F Infrastruktura finansowa ekonomii społecznej. Szanse na rozwój finansów solidarnych w Polsce (Sala Jazzowa) Jakiej infrastruktury finansowej potrzebują podmioty ekonomii społecznej? Czy i w jakim stopniu powinna być ona specyficzna? W czasie sesji zaprezentowana zostanie diagnoza obecnego stanu polskiej infrastruktury finansowej ekonomii społecznej. Omówione zostaną bariery współpracy podmiotów ekonomii społecznej z sektorem bankowym i pomysły na ich przekraczanie. Zaprezentowane zostaną wybrane zagraniczne przykłady

4 praktyk w zakresie finansowania zwrotnego i tzw. finansów solidarnych. Omówione zostaną wybrane propozycje w dziedzinie nowych instrumentów finansowych dedykowanych ekonomii społecznej w Polsce m.in. Fundusz COOPEST, Regionalny Fundusz Ekonomii Społecznej (Małopolska) oraz dwie propozycje uruchomienia funduszy poŝyczkowo-poręczeniowych ekonomii społecznej, które byłyby wspierane ze środków publicznych. Prowadzenie: Halina Bińczak, Gazeta Prawna Uczestnicy sesji: Michał Bitner UNDP; Jakub Głowacki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Włodzimierz Grudziński Związek Banków Polskich; Marta Gumowska Stowarzyszenie Klon/Jawor; Irena Herbst PKPP Lewiatan; Anna Królikowska Bank DnB Nord Polska S.A.; Krzysztof Margol Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA; Krzysztof Pietraszkiewicz Związek Banków Polskich Sesja G Mapa ekonomii społecznej w Europie (Sala Dębowa) W trakcie sesji zaprezentowana zostanie specjalnie przygotowana na potzeby polskiego środowiska ekonomii społecznej publikacja Mapa instytucji i organizacji ekonomii społecznej w Europie. Opisano w niej sieci działające na poziomie europejskim oraz w poszczególnych krajach UE, róŝnorodne definicje ekonomii społecznej, rozmiary sektora oraz kluczowe instytucje działające w jego ramach. W trakcie sesji przedstawiciele wybranych instytucji europejskich (takŝe spoza UE) i krajowych zaprezentują swoje działania. Dla uczestników z Polski będzie to unikalna okazja do zaczerpnięcia inspiracji dla własnych działań oraz poszukiwania partnerów dla przyszłych wspólnych przedsięwzięć. Prowadzenie: Dorotea Daniele DIESIS Uczestnicy sesji: Sabina Bellione Legacoop (IT); Ilona Gosk Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych; Sergio Michelini RREUSE (IT); Karine Pflüger Social Economy Europe (D) Sesja H Relacje ze środowiskiem biznesu. Partnerzy czy konkurenci? (sala Centralnego Muzeum Morskiego, Ołowianka 9-13) Jak konstruować wzajemne relacje? Kiedy moŝna mówić o partnestwie, a kiedy o konkurencji? Jak przekonać środowisko biznesu do zaangaŝowania w działania w zakresie ekonomii społecznej? W jakiej roli powinnien on wystąpić zleceniodawcy, sponsora, mentora, partnera? Czego od siebie mogą nauczyć się obydwa środowiska? Jakie mechanizmy biznesowe mogą być uŝyteczne są do realizacji celów o charakterze społecznym? Jakie wartości repreznetowane przez środowisko organizacji społecznych mogą przeniknąć do kultury organizacyjnej przedsiebiorstw? Na ile tradycyjny biznes moŝe być społeczny i jak z tej perspektywy wygląda popularny koncept CSR? W trakcie sesji przedyskutowane zostaną ciekawe krajowe i zagrniaczne przykłady współpracy międzysektorowej oraz mechanizmy uzgadniania wzajemnych relacji. Prowadzenie: Kamil Wyszkowski Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Uczestnicy sesji: Jacek Dymowski VALUES; Beata Juraszek-Kopacz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; Marek Krawczyk Orlen S.A; Iwona Kuraszko Forum Odpowiedzialnego Biznesu; Anna Rok Stowarzyszenie Grupa EFTA Warszawa; Jakub Sieradzki ENERGA S.A Sesja I Ekonomia społeczna jako mechanizm rozwoju wspólnot lokalnych (Sala Koncertowa) Ekonomia społeczna moŝe być czymś więcej niŝ pojedynczym przedsięwzięciem, to równieŝ specyficzny sposób myślenia o rozwoju lokalnym. Łączy się z odpowiedzialnością za wspólnotę i terytorium, na którym ona Ŝyje. Ma wymiar indywidualny i zbiorowy. Opiera się na poczuciu przynaleŝności do grupy, ale i do terytorium, niekoniecznie wyznaczonego przez ścisłe granice administracyjne. Ekonomia społeczna stanowi swego rodzaju wektor rozwoju obszarów, bazując na ich zasobach ekonomicznych i społecznych. Takie podejście do rozwoju lokalnego jest szczególnie istotne dla programów rewitalizacyjnych, w których naleŝy harmonizować działania inwestycyjne z działaniami i aspiracjami mieszkańców. W trakcie sesji panelowej podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania, jaka jest rola ekonomii społecznej w zrównowaŝonym rozwoju terytorium? Czy procesy budowania aglomeracji sprzyjają integracji społecznej i rozwojowi ekonomii społecznej? Jak ekonomia społeczna wspiera budowanie aglomeracji? Zaprezentowane zostaną równieŝ ciekawe doświadczenia krajowe i zagraniczne obrazujące takie podejście.

5 Prowadzenie: Jerzy Boczoń Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Piotr Wołkowiński Uczestnicy sesji: Mariusz Białecki Akademia Sztuk Pięknych, Wydz. Rzeźby; Magdalena Forc-Cherek Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia ; Chris Ford niezaleŝny ekspert; Zbigniew Markowski OM Finance Sp. z o.o.; BoŜena Niewulis Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo; Magdalena Skiba Urząd Miasta Gdańska; Marianna Sitek i Piotr Wróblewski Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia Przejazd do Stoczni Gdańskiej. Zwiedzanie wystawy Droga do wolności. Lunch w Stoczni Gdańskiej Centrum Stocznia Gdańska ul. Doki 1, Gdańsk Podsumowanie najwaŝniejszych rezultatów konferencji, wyników prac poszczególnych sesji oraz rekomendacji dotyczących rozwoju ekonomii społecznej Przerwa Uczestnicy sesji: Organizatorzy konferencji oraz osoby raportujące poszczególne sesje tematyczne. O komentarze poproszeni zostaną m.in Janina Ochojska Polska Akacja Humanitarna, Minister Michał Boni Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Prof. Jerzy Hausner Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Tomasz Sadowski Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA Prezentacja Manifestu Ekonomii Społecznej Debata w Stoczni Gdańskiej (debata otwarta dla publiczności), Debata z udziałem najwaŝniejszych architektów przemian w ciągu ostatnich 20 lat w Polsce. Z jednej strony jest to próba bilansu transformacji inspirowanej przez obóz Solidarności od ekonomii realnego socjalizmu do nowoczesnej gospodarki. Z drugiej strony refleksja nad wyzwaniami i zmianami potrzebnymi do urzeczywistniania ekonomii solidarności w dzisiejszej Polsce i szerzej w świecie współczesnym. Prowadzenie: Maciej Zięba OP Europejskie Centrum Solidarności W debacie wezmą udział: Prezydent Lech Wałęsa, Premier Tadeusz Mazowiecki, Premier Jerzy Buzek, Wicepremier prof. Leszek Balcerowicz, prof. Jeffery Sachs* (*odtworzenie wypowiedzi przygotowanej z okazji debaty) Kolacja w Sopocie (po debacie zapewniamy uczestnikom konferencji transport na kolację) Sobota, 28 czerwca Uroczyste otwarcie trzeciego dnia konferencji (Dwór Artusa, ul. Długi Targ) Otwarcie Targów Ekonomii Społecznej, Kalejdoskopu Przedsięwzięć Ekonomii Społecznej oraz spotkań sieci grup tematycznych ekonomii społecznej. Uczestnicy: Maciej Zięba OP Europejskie Centrum Solidarności, Jarosław Duda Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Targi Ekonomii Społecznej na Długim Targu Prezentacja wybranych produktów i usług ekonomii społecznej w formie targów. WzdłuŜ historycznego Długiego Targu zostanie ustawionych 15 stoisk handlowych i promocyjnych. Wystawcy zaprezentują zwiedzającym

6 produkty i usługi oferowane przez prowadzone przez nich przedsięwzięcia ekonomii społecznej wyroby rękodzieła, Ŝywność ekologiczną i wiele innych Kalejdoskop przedsięwzięć ekonomii społecznej (Dwór Artusa, ul. Długi Targ) We wnętrzach Dworu Artusa odbędzie się przegląd najciekawszych przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej, w tym prezentacja rezultatów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Przedsięwzięcie będzie miało charakter przeglądu, w którym kaŝdej z inicjatyw poświęcone zostanie 15 min. Szczegółowy harmonogram prezentacji pozwoli zainteresowanym odwiedzać Dwór Artusa i uczestniczyć w innych imprezach towarzyszących Spotkania Tematyczne: budowanie europejskich sieci współpracy ekonomii społecznej: 1. Społecznie odpowiedzialna turystyka (Social Responsible Tourism) Sala Departamentu Współpracy Zagranicznej, ul. Długi Targ Recykling/utylizacja odpadów (Recycling/reuse) Hotel Wolne Miasto, ul. Św. Ducha 2 3. Przedsiębiorstwa integracyjne (Work Integration Social Enterprises) Pomorska Izba Rzemieślnicza, ul. Piwna 1 4. Usługi opiekuńcze/zdrowie (Social care services/health) Pomorska Izba Rzemieślnicza, ul. Piwna 1 5. Inkubatory ekonomii społecznej (SE Incubators) Dom Uphagena, ul. Długa 12 W spotkaniach uczestniczyć będą osoby reprezentujące wybrane przedsięwzięcia z Polski i zagranicy. Celem warsztatów jest zapoznanie się z doświadczeniami poszczególnych organizacji i stworzenie szansy na zawiązanie współpracy o charakterze ponadnarodowym. Uczestnictwo za zaproszeniami. Spotkania prowadzone w języku angielskim. Spotkania tematyczne zostały sfinansowane w ramach projektu PROMES Promocja Ekonomii Społecznej realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IW EQUAL Przegląd Reklamy Społecznej (Dom Harcerza, ul. Za Murami 2/10) Zapraszamy do Domu Harcerza w godzinach na przegląd najciekawszych spotów reklamy społecznej. Trzonem Przeglądu będzie prezentacja bloków reklamowych - tematycznie pogrupowanych spotów i plakatów z kampanii społecznych prowadzonych w Polsce i za granicą. Do dyskusji zostaną zaproszeni specjaliści z dziedziny reklamy społecznej, reklamy komercyjnej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Przegląd poprowadzi Dariusz Bugalski (Program 3 Polskiego Radia) Premiera filmu dokumentalnego o tradycjach polskiej ekonomii społecznej (Dom Harcerza, ul. Za Murami 2/10) Zapraszamy na premierę filmu dokumentalnego Społeczna przedsiębiorczość w Polsce zrealizowanego w ramach projektu PROMES Promocja Ekonomii Społecznej. Film ten opowiada o tradycjach i korzeniach ekonomii społecznej, jak równieŝ opisuje wyzwania stojące przed tym sektorem obecnie. W filmie wypowiadają się m.in. Premier Tadeusz Mazowiecki, prof. Piotr Sztompka, Henryk Wujec, Stefan Bratkowski, Stefan Wilkanowicz, prof. Jerzy Hausner, Henryka Bochniarz, Michał Boni, Andrzej Wojdyło.

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku Spis treści Wstęp -----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w roku 2011

Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w roku 2011 Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w roku 2011 I. Informacje ogólne. Podstawą prawną funkcjonowania Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

www.atut.jadwiga.org Spis treści SPIS TREŚCI

www.atut.jadwiga.org Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Przedsiębiorczość społeczna... 5 1. Ekonomia społeczna pojęcia podstawowe... 5 2. Instytucje ekonomii społecznej w Polsce... 12 3. Charakterystyka instytucji ekonomii

Bardziej szczegółowo

Program. Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej 2013. 19-20 września Szczecin/Nowe Warpno

Program. Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej 2013. 19-20 września Szczecin/Nowe Warpno Program Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej 2013 19-20 września Szczecin/Nowe Warpno Terytorium społecznie odpowiedzialne współpraca finansowanie idee doświadczenia Organizator główny: Współorganizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Raport otwarcia jako raport otwarty. Piotr Frączak, Kuba Wygnański

Raport otwarcia jako raport otwarty. Piotr Frączak, Kuba Wygnański Raport otwarcia jako raport otwarty Piotr Frączak, Kuba Wygnański Pierwotnie publikacja, którą Państwo otrzymujecie, miała jedynie zebrać garść dostępnych obecnie faktów na temat kondycji ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009.

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Podstawą powołania w Małopolsce w roku 2008 pierwszego w Polsce paktu na rzecz ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Materiały. Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń. dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki

Materiały. Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń. dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki Materiały Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET utworzonej przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811 UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 2 Dokumenty zebrane oraz stworzone podczas dyskusji tematycznych i środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Aldona Wiktorska-Święcka. Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego. lat doświadczeń

Aldona Wiktorska-Święcka. Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego. lat doświadczeń Aldona Wiktorska-Święcka Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego 10 lat doświadczeń Książka z serii: biblioteka pożytku publicznego dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim Publikacja przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy, Pomorski Urząd

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Województwo Kujawsko-Pomorskie 3 Miasto Łódź 4 Województwo Łódzkie 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI International Maritime Congress

MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI International Maritime Congress MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI International Maritime Congress SZCZECIN, 10-12.06.2015 PROGRAM I STRESZCZENIA REFERATÓW PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS Wstęp Mijają trzy lata od kiedy narodziła się idea

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania Organizator Współorganizatorzy Współgospodarze Patronat

Bardziej szczegółowo

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

BĘDZIEMY STAĆ NA STRAŻY JAKOŚCI. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE. ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92

BĘDZIEMY STAĆ NA STRAŻY JAKOŚCI. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE. ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92 SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 6 (72) Listopad/Grudzień 2014 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE str. 42 ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92 RYZYKIEM DA SIĘ ZARZĄDZAĆ

Bardziej szczegółowo

22 września 10.00-11.30 Rejestracja 10.30-11.30 Konferencja prasowa Hasło: 10 lat przedsiębiorczości bez granic www.kongresmsp.eu Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Sala kameralna

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Warszawa 2010 REDAKCJA I OPRACOWANIE TEKSTU: Ewa Kolasińska, Agnieszka Pietrzak,

Bardziej szczegółowo

4 6 8 9 10 12 14 15 20 23 25 26 28 30 32 34 36 38 46 48 49 50 51

4 6 8 9 10 12 14 15 20 23 25 26 28 30 32 34 36 38 46 48 49 50 51 D O B R O C Z Y Ń C A R O K U 2 0 1 4 1 SPIS TREŚCI 4 DRODZY PRZYJACIELE 6 25 LAT WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ POLAKÓW 8 OD DARCZYŃCY 9 OD AUDYTORA 10 OD PARTNERA MERYTORYCZNEGO 12 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie PROGRAM KRAKÓW Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Krakowie BiznesTUBE Sp. z o.o. Business Link Kraków Centrum Informacyjne FEM Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

19 i 20 września 2013r. w Szczecinie i Nowym Warpnie. Pierwszy dzień (19 września 2013r.) Nowe Idee/Szczecin Teatr Współczesny

19 i 20 września 2013r. w Szczecinie i Nowym Warpnie. Pierwszy dzień (19 września 2013r.) Nowe Idee/Szczecin Teatr Współczesny Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej - OSES 2013 będą odbywały się w dniach 19 i 20 września 2013r. w Szczecinie i Nowym Warpnie. Tematem przewodnim OSES 2013 będzie rola terytorium społecznie odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

Kalejdoskop Sukcesy Lewiatan Goście Projekty najważniejszych legislacyjne w Unii Lewiatana unijne wydarzeń 2013 r. 2013 r.

Kalejdoskop Sukcesy Lewiatan Goście Projekty najważniejszych legislacyjne w Unii Lewiatana unijne wydarzeń 2013 r. 2013 r. Raport roczny 2013 10 34 60 70 76 Spis treści Kalejdoskop najważniejszych wydarzeń 2013 r. Sukcesy legislacyjne 2013 r. Lewiatan w Unii Europejskiej Goście Lewiatana Projekty unijne 6 30 38 64 72 82 List

Bardziej szczegółowo