Program Gdańskiej Konferencji Ekonomii Społecznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Gdańskiej Konferencji Ekonomii Społecznej"

Transkrypt

1 Program Gdańskiej Konferencji Ekonomii Społecznej Czwartek, 26 czerwca 2008 Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1, Gdańsk Rejestracja uczestników Otwarcie konferencji Ekonomia Solidarności sesja plenarna Prowadzenie: Jerzy Boczoń Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, Anna Sienicka Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Otwarcie konferencji. Wystąpienia gospodarzy i organizatorów Jan Kozłowski - Marszałek Województwa Pomorskiego Paweł Adamowicz Prezydent Gdańska Dorota Bortnowska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Paweł Gołębiowski Prezes Fundacji Fundusz Współpracy Henryk Wujec Przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej Ekonomia społeczna w Polsce. Podstawowe fakty, wyzwania i oczekiwania dotyczące rozwoju ekonomii społecznej w Polsce Piotr Frączak Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Jan Jakub Wygnański Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych UŜyteczność ekonomii społecznej w polityce publicznej. Stanowisko rządu Michał Boni Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jarosław Pawłowski Wiceminister Rozwoju Regionalnego Podsumowanie IW EQUAL w Polsce. Prezentacja najwaŝniejszych rezultatów programu Urszula Budzich-Szukała i Wojciech Kempisty Fundacja Fundusz Współpracy Otwarcie wystawy infrastruktury ekonomii społecznej Europejski wymiar ekonomii społecznej sesja plenarna / panel Panel dyskusyjny na temat roli i wymiaru ekonomii społecznej w Europie w perspektywie nowego okresu programowania, innych europejskich programów wsparcia ekonomii społecznej oraz zbliŝającego się zakończenia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Prowadzenie: Toby Johnson DIESIS Uczestnicy panelu: Gerhard Braeunling Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans; Janusz Gałęziak Caritas Europa; Apostolos Ioakimidis Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu; Andrey Ivanov UNDP; Luigi Martignetti Social Economy Europe/sieć REVES; Gianluca Pastorelli DIESIS; Louis Vervloet Flamandzkie Ministerstwo Pracy Obiad RÓWNOLEGŁE SESJE TEMATYCZNE (przerwa kawowa około godziny 16.00)

2 Sesja A Aktualne regulacje dotyczące funkcjonowania ekonomii społecznej w Polsce i postulaty ich zmian (Sala Dębowa) Prezentacja Białej Księgi Prawa Przedsiębiorczości Społecznej w Polsce przygotowanej w ramach IW EQUAL. Biała Księga zawiera zbiór najczęściej występujących barier prawnych związanych z funkcjonowaniem ekonomii społecznej w Polsce wraz z najwaŝniejszymi rekomendacjami dotyczącymi ich usuwania. W trakcie sesji omawiane będą wybrane zagadnienia opisane w Białej Księdze tj. aktywizacja zawodowa i zatrudnienie grup defaworyzowanych; prowadzenie działalności ekonomicznej przez podmioty nienastawione na zysk (w tym organizacje pozarządowe, spółki). Sesja będzie okazją do dyskusji na temat postulowanych zmian prawnych i uzupełnienia ich listy w oparciu o wkład uczestników sesji. Reakcje ze strony przedstawicieli parlamentu, rządu oraz ekspertów zagranicznych. Prowadzenie: Anna Sienicka Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Uczestnicy sesji: Agnieszka Lewonowska-Banach Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej; prof. Paola Iamiceli Uniwersytet w Trydencie; Piotr Kontkiewicz Departament PoŜytku Publicznego; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; Beata Juraszek-Kopacz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; Ewa Szymczak Wspólnota Chleb śycia Sesja B Miejsce ekonomii społecznej w okresie programowania (Sala Koncertowa) Ekonomia społeczna obecna jest w szeregu krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych i programów operacyjnych nowego okresu programowania. Celem sesji będzie pomoc w poruszaniu się w skomplikowanej strukturze programów (regionalnych, krajowych, w tym równieŝ systemowych oraz europejskich). Zaprezentowane zostaną doświadczenia związane z dotychczasowym korzystaniem z funduszy jak równieŝ postulaty zmierzające do usprawnienia procedur dostępu do funduszy. Omówiona zostanie rola i zadania róŝnego rodzaju ciał kolegialnych (w szczególności Komitetów Monitorujących) z punktu widzenia dostępności środków na działania z zakresu ekonomii społecznej. Przedstawione zostaną programy wsparcia ekonomii społecznej dostępne na poziomie ponadnarodowym. Prowadzenie: Joanna Brzozowska Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Cezary MiŜejewski Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Uczestnicy sesji: Wiesław Byczkowski Pomorski Urząd Marszałkowski; Łukasz Domagała reprezentant Ogólnopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych w Komitecie Monitorującym PO KL / Sieć SPLOT; Ilona Gosk Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych; Eva Johansson Program NUTEK; Zofia Komorowska i Ewa Kolankiewicz Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych; Rafał Kunaszyk Eurokreator; Jarosław Pawłowski Wiceminister Rozwoju Regionalnego; Gianluca Pastorelli DIESIS Sesja C Infrastruktura ekonomii społecznej. Wsparcie techniczne i mechanizmy reprezentacji interesów środowiska ekonomii społecznej (Sala Zielona) Sesja finansowana w ramach projektu PROMES Promocja Ekonomii Społecznej realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IW EQUAL. Jakiego wsparcia potrzebują przedsiębiorstwa ekonomii społecznej? Kto powinien je organizować? Na ile wspieranie ekonomii społecznej powinno mieć charakter oddolny, a na ile powinno być budowane i wspierane przez sektor publiczny? Jakie instytucje powinny tworzyć infrastrukturę? Jak zapewnić skuteczne mechanizmy reprezentowania środowiska ekonomii społecznej? Jak integrować środowisko ekonomii społecznej? Prezentacja krajowych i zagranicznych przykładów wspierania, integrowania i reprezentowania podmiotów ekonomii społecznej. Prowadzenie: Katarzyna Sadło Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Uczestnicy sesji: Jonathan Bland Social Economy Coalition (UK); Dorotea Daniele DIESIS; Jan Forslund Coompanion(S); Piotr Frączak Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych; Andrzej Górak Wirtualny Inkubator; Arkadiusz Jachimowicz Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych; Wojciech Jagielski RoEFS/sieć KSU; Dorota Kwiecińska Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Krzysztof Leończuk sieć SPLOT; Janusz Paszkowski Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy; Jan Jakub Wygnański przedstawiciel Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, Fundacja

3 Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych; Flaviano Zandonai CGM (IT) Sesja D Relacje z administracją publiczną na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim (Sala Jazzowa) W czasie sesji omówiony zostanie aktualny stan współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną i poŝądane zmiany, jakim relacje te powinny podlegać. RozwaŜany będzie lokalny (gminny oraz powiatowy) wymiar relacji wzbogacony o zagraniczne przykłady współpracy na poziomie lokalnym. Zaprezentowane zostaną ciekawe rozwiązania wdraŝane na poziomie regionalnym (Małopolski Pakt na rzecz Ekonomii Społecznej) oraz międzynarodowe doświadczenia zmierzające do wypracowania narzędzi oceny regionalnych warunków dla działania przedsiębiorstw społecznych. Przedstawione teŝ zostaną przykłady polityk krajowych, których celem jest wspieranie ekonomii społecznej (na przykładzie brytyjskiej strategii promocji przedsiębiorczości społecznej). Uczestnicy dyskutować będą o szansach na stworzenie zintegrowanego planu działań (strategii) na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Prowadzenie: Michał Guć Wiceprezydent Gdyni, prof. Jerzy Hausner Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uczestnicy sesji: Luigi Martignetti sieć REVES; Jadwiga Pauli Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej; Kraków; Beata Płaczek Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej; Steven Wallace Departament Rządu ds. Trzeciego Sektora (Office for the Third Sector, UK); Krzysztof Więckiewicz Departament PoŜytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; Ian Wiliox Departament Współpracy i Innowacyjności Przedsiębiorstw, (Department of Enterprise Innovation and Networks, UK) Kolacja w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej Piątek, 27 czerwca 2008 Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1, Gdańsk RÓWNOLEGŁE SESJE TEMATYCZNE (przerwa kawowa około godziny 11.00) Sesja E Czy i jak regulować przedsiębiorczość społeczną w Polsce? (Sala Zielona) Przedsiębiorczość społeczna moŝe być realizowana w róŝnych formach prawnych. W niektórych krajach (np. Włochy, Finlandia) przedsiębiorstwa społeczne doczekały się odrębnych regulacji prawnych. W Polsce trwa dyskusja czy regulacja taka jest potrzebna i jaki powinna mieć kształt. Pojawiają się konkretne propozycje rozwiązań legislacyjnych. W trakcie sesji zaprezentowany zostanie katalog podstawowych rozstrzygnięć, jakie towarzyszyć muszą tego rodzaju decyzji. Zaprezentowany zostanie przegląd rozwiązań międzynarodowych (ilustrowany konkretnymi przykładami). Uczestnicy sesji dyskutować będą na temat oczekiwań dotyczących regulowania przedsiębiorczości społecznej formułowanych przez róŝne środowiska szerokiej grupy podmiotów ekonomii społecznej. Prowadzenie: Tomasz Schimanek Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Anna Sienicka Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Uczestnicy sesji: prof. Jerzy Hausner Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; prof. Paola Iamiceli Uniwersytet w Trydencie (IT); Cezary MiŜejewski Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; dr Pekka Pattiniemi Stowarzyszenie Edukacji Dorosłych KSL (FIN); Jarosław Wasiak Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych Sesja F Infrastruktura finansowa ekonomii społecznej. Szanse na rozwój finansów solidarnych w Polsce (Sala Jazzowa) Jakiej infrastruktury finansowej potrzebują podmioty ekonomii społecznej? Czy i w jakim stopniu powinna być ona specyficzna? W czasie sesji zaprezentowana zostanie diagnoza obecnego stanu polskiej infrastruktury finansowej ekonomii społecznej. Omówione zostaną bariery współpracy podmiotów ekonomii społecznej z sektorem bankowym i pomysły na ich przekraczanie. Zaprezentowane zostaną wybrane zagraniczne przykłady

4 praktyk w zakresie finansowania zwrotnego i tzw. finansów solidarnych. Omówione zostaną wybrane propozycje w dziedzinie nowych instrumentów finansowych dedykowanych ekonomii społecznej w Polsce m.in. Fundusz COOPEST, Regionalny Fundusz Ekonomii Społecznej (Małopolska) oraz dwie propozycje uruchomienia funduszy poŝyczkowo-poręczeniowych ekonomii społecznej, które byłyby wspierane ze środków publicznych. Prowadzenie: Halina Bińczak, Gazeta Prawna Uczestnicy sesji: Michał Bitner UNDP; Jakub Głowacki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Włodzimierz Grudziński Związek Banków Polskich; Marta Gumowska Stowarzyszenie Klon/Jawor; Irena Herbst PKPP Lewiatan; Anna Królikowska Bank DnB Nord Polska S.A.; Krzysztof Margol Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA; Krzysztof Pietraszkiewicz Związek Banków Polskich Sesja G Mapa ekonomii społecznej w Europie (Sala Dębowa) W trakcie sesji zaprezentowana zostanie specjalnie przygotowana na potzeby polskiego środowiska ekonomii społecznej publikacja Mapa instytucji i organizacji ekonomii społecznej w Europie. Opisano w niej sieci działające na poziomie europejskim oraz w poszczególnych krajach UE, róŝnorodne definicje ekonomii społecznej, rozmiary sektora oraz kluczowe instytucje działające w jego ramach. W trakcie sesji przedstawiciele wybranych instytucji europejskich (takŝe spoza UE) i krajowych zaprezentują swoje działania. Dla uczestników z Polski będzie to unikalna okazja do zaczerpnięcia inspiracji dla własnych działań oraz poszukiwania partnerów dla przyszłych wspólnych przedsięwzięć. Prowadzenie: Dorotea Daniele DIESIS Uczestnicy sesji: Sabina Bellione Legacoop (IT); Ilona Gosk Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych; Sergio Michelini RREUSE (IT); Karine Pflüger Social Economy Europe (D) Sesja H Relacje ze środowiskiem biznesu. Partnerzy czy konkurenci? (sala Centralnego Muzeum Morskiego, Ołowianka 9-13) Jak konstruować wzajemne relacje? Kiedy moŝna mówić o partnestwie, a kiedy o konkurencji? Jak przekonać środowisko biznesu do zaangaŝowania w działania w zakresie ekonomii społecznej? W jakiej roli powinnien on wystąpić zleceniodawcy, sponsora, mentora, partnera? Czego od siebie mogą nauczyć się obydwa środowiska? Jakie mechanizmy biznesowe mogą być uŝyteczne są do realizacji celów o charakterze społecznym? Jakie wartości repreznetowane przez środowisko organizacji społecznych mogą przeniknąć do kultury organizacyjnej przedsiebiorstw? Na ile tradycyjny biznes moŝe być społeczny i jak z tej perspektywy wygląda popularny koncept CSR? W trakcie sesji przedyskutowane zostaną ciekawe krajowe i zagrniaczne przykłady współpracy międzysektorowej oraz mechanizmy uzgadniania wzajemnych relacji. Prowadzenie: Kamil Wyszkowski Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Uczestnicy sesji: Jacek Dymowski VALUES; Beata Juraszek-Kopacz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; Marek Krawczyk Orlen S.A; Iwona Kuraszko Forum Odpowiedzialnego Biznesu; Anna Rok Stowarzyszenie Grupa EFTA Warszawa; Jakub Sieradzki ENERGA S.A Sesja I Ekonomia społeczna jako mechanizm rozwoju wspólnot lokalnych (Sala Koncertowa) Ekonomia społeczna moŝe być czymś więcej niŝ pojedynczym przedsięwzięciem, to równieŝ specyficzny sposób myślenia o rozwoju lokalnym. Łączy się z odpowiedzialnością za wspólnotę i terytorium, na którym ona Ŝyje. Ma wymiar indywidualny i zbiorowy. Opiera się na poczuciu przynaleŝności do grupy, ale i do terytorium, niekoniecznie wyznaczonego przez ścisłe granice administracyjne. Ekonomia społeczna stanowi swego rodzaju wektor rozwoju obszarów, bazując na ich zasobach ekonomicznych i społecznych. Takie podejście do rozwoju lokalnego jest szczególnie istotne dla programów rewitalizacyjnych, w których naleŝy harmonizować działania inwestycyjne z działaniami i aspiracjami mieszkańców. W trakcie sesji panelowej podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania, jaka jest rola ekonomii społecznej w zrównowaŝonym rozwoju terytorium? Czy procesy budowania aglomeracji sprzyjają integracji społecznej i rozwojowi ekonomii społecznej? Jak ekonomia społeczna wspiera budowanie aglomeracji? Zaprezentowane zostaną równieŝ ciekawe doświadczenia krajowe i zagraniczne obrazujące takie podejście.

5 Prowadzenie: Jerzy Boczoń Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Piotr Wołkowiński Uczestnicy sesji: Mariusz Białecki Akademia Sztuk Pięknych, Wydz. Rzeźby; Magdalena Forc-Cherek Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia ; Chris Ford niezaleŝny ekspert; Zbigniew Markowski OM Finance Sp. z o.o.; BoŜena Niewulis Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo; Magdalena Skiba Urząd Miasta Gdańska; Marianna Sitek i Piotr Wróblewski Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia Przejazd do Stoczni Gdańskiej. Zwiedzanie wystawy Droga do wolności. Lunch w Stoczni Gdańskiej Centrum Stocznia Gdańska ul. Doki 1, Gdańsk Podsumowanie najwaŝniejszych rezultatów konferencji, wyników prac poszczególnych sesji oraz rekomendacji dotyczących rozwoju ekonomii społecznej Przerwa Uczestnicy sesji: Organizatorzy konferencji oraz osoby raportujące poszczególne sesje tematyczne. O komentarze poproszeni zostaną m.in Janina Ochojska Polska Akacja Humanitarna, Minister Michał Boni Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Prof. Jerzy Hausner Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Tomasz Sadowski Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA Prezentacja Manifestu Ekonomii Społecznej Debata w Stoczni Gdańskiej (debata otwarta dla publiczności), Debata z udziałem najwaŝniejszych architektów przemian w ciągu ostatnich 20 lat w Polsce. Z jednej strony jest to próba bilansu transformacji inspirowanej przez obóz Solidarności od ekonomii realnego socjalizmu do nowoczesnej gospodarki. Z drugiej strony refleksja nad wyzwaniami i zmianami potrzebnymi do urzeczywistniania ekonomii solidarności w dzisiejszej Polsce i szerzej w świecie współczesnym. Prowadzenie: Maciej Zięba OP Europejskie Centrum Solidarności W debacie wezmą udział: Prezydent Lech Wałęsa, Premier Tadeusz Mazowiecki, Premier Jerzy Buzek, Wicepremier prof. Leszek Balcerowicz, prof. Jeffery Sachs* (*odtworzenie wypowiedzi przygotowanej z okazji debaty) Kolacja w Sopocie (po debacie zapewniamy uczestnikom konferencji transport na kolację) Sobota, 28 czerwca Uroczyste otwarcie trzeciego dnia konferencji (Dwór Artusa, ul. Długi Targ) Otwarcie Targów Ekonomii Społecznej, Kalejdoskopu Przedsięwzięć Ekonomii Społecznej oraz spotkań sieci grup tematycznych ekonomii społecznej. Uczestnicy: Maciej Zięba OP Europejskie Centrum Solidarności, Jarosław Duda Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Targi Ekonomii Społecznej na Długim Targu Prezentacja wybranych produktów i usług ekonomii społecznej w formie targów. WzdłuŜ historycznego Długiego Targu zostanie ustawionych 15 stoisk handlowych i promocyjnych. Wystawcy zaprezentują zwiedzającym

6 produkty i usługi oferowane przez prowadzone przez nich przedsięwzięcia ekonomii społecznej wyroby rękodzieła, Ŝywność ekologiczną i wiele innych Kalejdoskop przedsięwzięć ekonomii społecznej (Dwór Artusa, ul. Długi Targ) We wnętrzach Dworu Artusa odbędzie się przegląd najciekawszych przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej, w tym prezentacja rezultatów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Przedsięwzięcie będzie miało charakter przeglądu, w którym kaŝdej z inicjatyw poświęcone zostanie 15 min. Szczegółowy harmonogram prezentacji pozwoli zainteresowanym odwiedzać Dwór Artusa i uczestniczyć w innych imprezach towarzyszących Spotkania Tematyczne: budowanie europejskich sieci współpracy ekonomii społecznej: 1. Społecznie odpowiedzialna turystyka (Social Responsible Tourism) Sala Departamentu Współpracy Zagranicznej, ul. Długi Targ Recykling/utylizacja odpadów (Recycling/reuse) Hotel Wolne Miasto, ul. Św. Ducha 2 3. Przedsiębiorstwa integracyjne (Work Integration Social Enterprises) Pomorska Izba Rzemieślnicza, ul. Piwna 1 4. Usługi opiekuńcze/zdrowie (Social care services/health) Pomorska Izba Rzemieślnicza, ul. Piwna 1 5. Inkubatory ekonomii społecznej (SE Incubators) Dom Uphagena, ul. Długa 12 W spotkaniach uczestniczyć będą osoby reprezentujące wybrane przedsięwzięcia z Polski i zagranicy. Celem warsztatów jest zapoznanie się z doświadczeniami poszczególnych organizacji i stworzenie szansy na zawiązanie współpracy o charakterze ponadnarodowym. Uczestnictwo za zaproszeniami. Spotkania prowadzone w języku angielskim. Spotkania tematyczne zostały sfinansowane w ramach projektu PROMES Promocja Ekonomii Społecznej realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IW EQUAL Przegląd Reklamy Społecznej (Dom Harcerza, ul. Za Murami 2/10) Zapraszamy do Domu Harcerza w godzinach na przegląd najciekawszych spotów reklamy społecznej. Trzonem Przeglądu będzie prezentacja bloków reklamowych - tematycznie pogrupowanych spotów i plakatów z kampanii społecznych prowadzonych w Polsce i za granicą. Do dyskusji zostaną zaproszeni specjaliści z dziedziny reklamy społecznej, reklamy komercyjnej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Przegląd poprowadzi Dariusz Bugalski (Program 3 Polskiego Radia) Premiera filmu dokumentalnego o tradycjach polskiej ekonomii społecznej (Dom Harcerza, ul. Za Murami 2/10) Zapraszamy na premierę filmu dokumentalnego Społeczna przedsiębiorczość w Polsce zrealizowanego w ramach projektu PROMES Promocja Ekonomii Społecznej. Film ten opowiada o tradycjach i korzeniach ekonomii społecznej, jak równieŝ opisuje wyzwania stojące przed tym sektorem obecnie. W filmie wypowiadają się m.in. Premier Tadeusz Mazowiecki, prof. Piotr Sztompka, Henryk Wujec, Stefan Bratkowski, Stefan Wilkanowicz, prof. Jerzy Hausner, Henryka Bochniarz, Michał Boni, Andrzej Wojdyło.

Program Gdańskiej Konferencji Ekonomii Społecznej

Program Gdańskiej Konferencji Ekonomii Społecznej Program Gdańskiej Konferencji Ekonomii Społecznej Czwartek, 26 czerwca 2008 Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1, Gdańsk 8.30 9.30 Rejestracja uczestników 9.30 11.30 Otwarcie konferencji Ekonomia

Bardziej szczegółowo

http://ww6.tvp.pl/6819,20080620738820.strona

http://ww6.tvp.pl/6819,20080620738820.strona Page 1 of 6 Środa, 16 lipca 2008 Szukaj: TVP Internet POGODA 17/20 C, 1011 hpa Program TV TVP.PL > TVP GDAŃSK > PATRONATY > AUDYCJE Informacja Publicystyka Kultura Sport Religia Rozmaitości Multimedia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU AKADEMIA AUGUSTOWSKA W GDAŃSKIEJ KONFERENCJI EKONOMII SPOŁECZNEJ. 26 28 czerwca 2008 r.

PROGRAMU AKADEMIA AUGUSTOWSKA W GDAŃSKIEJ KONFERENCJI EKONOMII SPOŁECZNEJ. 26 28 czerwca 2008 r. RAPORT Z UCZESTNICTWA PROGRAMU AKADEMIA AUGUSTOWSKA W GDAŃSKIEJ KONFERENCJI EKONOMII SPOŁECZNEJ 26 28 czerwca 2008 r. W dniach 26-28 czerwca 2008 r. odbyło się jedno z ważniejszych międzynarodowych wydarzeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE Piątek, 7 października 2011 roku, Sejm RP (Sala Kolumnowa) 10.00 Wprowadzenie (moderator - Jan Jankowski) 10.10 Przywitanie gości Marta Lefik - Prezes, Pangea Polska/Pangea Alliance Andrzej Malinowski

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w Polsce. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Ekonomia społeczna w Polsce. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Ekonomia społeczna w Polsce Ilona Gosk Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Czym jest ekonomia społeczna? Specyficzne podejście poszczególnych osób i instytucji do społecznej rzeczywistości w zakresie:

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań

Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań Projekt Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska składał się z dwóch zasadniczych elementów.

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Protokół z czwartego posiedzenia Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w dniu 15 lipca 2010 r.

Protokół z czwartego posiedzenia Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w dniu 15 lipca 2010 r. Strona1 Protokół z czwartego posiedzenia Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w dniu 15 lipca 2010 r. Program posiedzenia zaplanowany został następująco: 11.00 11.15 Powitanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

BAŁTYCKIE FORUM BIZNESU GDAŃSK 2012

BAŁTYCKIE FORUM BIZNESU GDAŃSK 2012 Правительство Калининградской области The Kaliningrad Office of the Consulate-General of Sweden in Saint-Petersburg Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Калининградская

Bardziej szczegółowo

Witamy uczestników Konwencji

Witamy uczestników Konwencji Witamy uczestników Konwencji Motto: Renesans czy Stagnacja? Patronat honorowy: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Wiceminister Juliusz

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski lat ZAPROSZENIE Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski 1997 9-10 kwietnia 2014 lat Dariusz Kacprzyk Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego ma zaszczyt zaprosić na X Ogólnopolską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie RAMOWY PROGRAM I KONGRESU SAMORZĄDOWEGO W LUBLINIE 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Oficjalne otwarcie I kongresu Samorządowego Prelegent: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Bardziej szczegółowo

Edukacja Dialog - Partycypacja

Edukacja Dialog - Partycypacja Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję Edukacja Dialog Partycypacja. Wyzwania i szanse Dolnego Śląska w zakresie polityki młodzieżowej i aktywizacji obywatelskiej młodzieży, będącej elementem projektu Gmina

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran-Juraszek Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Karolina Cyran-Juraszek Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Karolina Cyran-Juraszek Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych - Zrealizowała ponad 100 projektów, przeszkoliła 7 tys. osób, w tym pracowników instytucji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI PODEJŚCIE LEADER W POLSCE. 1-2 grudnia 2016 r. Hotel Ossa Congress & Spa, Ossa 1, Rawa Mazowiecka

PROGRAM KONFERENCJI PODEJŚCIE LEADER W POLSCE. 1-2 grudnia 2016 r. Hotel Ossa Congress & Spa, Ossa 1, Rawa Mazowiecka PROGRAM KONFERENCJI PODEJŚCIE LEADER W POLSCE 1-2 grudnia 2016 r. Hotel Ossa Congress & Spa, Ossa 1, 96-200 Rawa Mazowiecka 1 grudnia 2016 roku (czwartek) Czas Program Wykonawcy Informacje techniczne 9:30

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 - Program konferencji I dzień 27.06.2012 środa 10.00 12.00 Rejestracja uczestników (serwis kawowy) Otwarcie konferencji 12.00 Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Program Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

Program Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego Program Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego 2-4 lutego 2015 r., Centrum Konferencyjno- Szkoleniowe BOSS, Warszawa, ul. Żwanowiecka 20 Poniedziałek, 2 lutego 2015 r. 12.00 13.30 Rejestracja i

Bardziej szczegółowo

bioeconomy week Łódź, września 2013 r.

bioeconomy week Łódź, września 2013 r. bioeconomy week Łódź, 16-20 września 2013 r. www.bioekonomia.lodzkie.pl bioeconomy workshops 19 września 2013 r. W dniu 1 9 wr ześn ia br. planowane jest zorganizowanie dwóch warsztatów tematycznych, które

Bardziej szczegółowo

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Od 23 do 27 czerwca odbędzie się w Krakowie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa. Święto Organizacji

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny oraz

Główny Urząd Statystyczny oraz Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Białymstoku mają przyjemność zaprosić na KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014 2020. Istota, znaczenie oraz zakres

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

X Konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce (plan ramowy)

X Konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce (plan ramowy) X Konferencja sieci Centrów w Polsce (plan ramowy) Czwartek 08.10.2009 12:30-14:00 Rejestracja uczestników, zakwaterowanie osób spoza Warszawy w pokojach i obiad (A2) 14:00-14:15 Otwarcie konferencji,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA POMOC SPOŁECZNA ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

AKTYWNA POMOC SPOŁECZNA ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH AKTYWNA POMOC SPOŁECZNA ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Adres: Hotel Rest, ul. Poznaoska 33, Mory k. Warszawy (kierunek Poznao) Data: 27 29 października 2010 Organizator: Stowarzyszenie Centrum Aktywności

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Dzień 1 Tytuł dnia: Jakie wymagania warto postawić systemowi zarządzania w JST

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna Katowice tel w.32, tel. kom ,

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna Katowice tel w.32, tel. kom , Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/177/14/IV Zarządu Województwa z dnia 18 marca 2014 r. SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 Członkowie /stali zastępcy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r.

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Poniedziałek, 12 listopada 2012 r. godz. 10:00 Seminarium: Jak stworzyć

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl Zaproszenie do współpracy Informacje na temat Forum Cel Forum Wypracowanie Forum ekologiczne kierunków to miejsce kształtowania spotkań przedstawicieli przyszłej polityki świata Unii nauki, Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy III sektora z samorządem

Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy III sektora z samorządem Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy III sektora z samorządem Włodzimierz Puzyna Udział III sektora w kreowaniu polityk publicznych 16. 06. 2015 Plan prezentacji Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków. Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Walne i 4 czerwca 2012 r. Warszawa

Walne Zebranie Członków. Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Walne i 4 czerwca 2012 r. Warszawa Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Walne i 4 czerwca 2012 r. Warszawa O CZŁONKOWIE Stan na koniec 2011 roku: 99 organizacji CZŁONKOWIE Organizacje które przystąpiły

Bardziej szczegółowo

SALON LOKALNEGO I REGIONALNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO

SALON LOKALNEGO I REGIONALNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO SALON LOKALNEGO I REGIONALNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO Konferencja Publiczny transport zbiorowy priorytet dla publicznego transportu kolejowego w wymiarze lokalnym i regionalnym. Stan, zamierzenia i oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

9 CZERWCA 2011R., HOTEL MARRIOTT, AL. JEROZOLIMSKIE 65/67, WARSZAWA PROGRAM KONFERENCJI

9 CZERWCA 2011R., HOTEL MARRIOTT, AL. JEROZOLIMSKIE 65/67, WARSZAWA PROGRAM KONFERENCJI PROGRAM KONFERENCJI 9:30-10:00 REJESTRACJA, PORANNA KAWA 10:00 10:10 OTWARCIE KONFERENCJI Jan Anysz, Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury ProLinea 10:10 10:20 PROWADZENIE KONFERENCJI PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

VI Forum. Parlamentów Południowego Bałtyku. Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku

VI Forum. Parlamentów Południowego Bałtyku. Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku VI Forum Parlamentów Południowego Bałtyku Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku PROJEKT PROGRAMU stan na 07.05.2008 r. Kołobrzeg, dn. 18-20

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej. www.rpo.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej. www.rpo.gov.pl Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej www.rpo.gov.pl Spis treści Informacje ogólne... 3 Cele ustawy... 3 Definicja... 3 Założyciele... 4 Uprawnienia przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl Zaproszenie do współpracy Janusz Piechociński Minister Gospodarki, Wiceprezes Rady Ministrów Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jestem przekonany, że wydarzenie to pozwoli na wymianę doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum Sudeckie Fundacja od lat wspiera dialog między dolnośląskimi środowiskami Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 15 dorocznych konferencji; 12 tys.

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

X EUROPEJSKIE FORUM TURYSTYKI KRAKÓW, 5-7 października 2011

X EUROPEJSKIE FORUM TURYSTYKI KRAKÓW, 5-7 października 2011 X EUROPEJSKIE FORUM TURYSTYKI KRAKÓW, 5-7 października 2011 STYMULOWANIE KONKURENCYJNOŚCI W EUROPEJSKIM SEKTORZE TURYSTYKI 05 października 2011 15:30 Transfer uczestników z hoteli do Teatru im. Juliusza

Bardziej szczegółowo

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. FIRMY RODZINNE TWORZĄ NOWĄ JAKOŚĆ

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. FIRMY RODZINNE TWORZĄ NOWĄ JAKOŚĆ ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. FIRMY RODZINNE TWORZĄ NOWĄ JAKOŚĆ Szanowni Państwo, Drodzy Rodzinni, mamy przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję Szkoleniową Razem możemy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców Uprzejmie informujemy, że działający przy Europejskim Domu Spotkań-Fundacji Nowy Staw, Instytut Rynku Pracy www.irp-fundacja.pl od kilku lat realizuje projekty mające na celu aktywizację osób bezrobotnych,

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Największa organizacja branżowa na świecie zrzeszająca studentów i młodych prawników

Bardziej szczegółowo

oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ

oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ KATEDRA EKONOMIKI EDUKACJI, KOMUNIKOWANIA I DORADZTWA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej

Bardziej szczegółowo

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw.

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. Otwarcie Konferencji 09.00 09.30 Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG Przypomnienie celów i metodyki

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 3261740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 629 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

RAZEM NA RZECZ UCZNIA

RAZEM NA RZECZ UCZNIA Białystok 16-17 listopada 2011 r. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi KONFERENCJA w ramach projektu Doradztwo kariery, a kształtowanie ścieŝki edukacyjnej i zawodowej

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020

Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020 Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Przy jedynie 7 procentowym zaangażowaniu dróg wodnych w transport towarów w Unii Europejskiej potrzebne

Bardziej szczegółowo

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Patronat Honorowy X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Współorganizatorzy I DZIEŃ 11 grudnia 2014 16.30 17.00 Rejestracja 17.00 17.10 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Program Bałtyk 2015-2020

Program Bałtyk 2015-2020 Program Bałtyk 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Programu Bałtyk. Program stanowi platformę wymiany

Bardziej szczegółowo

Warszawa Centrum Nauki Kopernik 1 czerwca 2011 r.

Warszawa Centrum Nauki Kopernik 1 czerwca 2011 r. Warszawa Centrum Nauki Kopernik Założenia organizacyjno-programowe Miejsce: Centrum Nauki Kopernik Data: 01.06.2011 Organizator: Partner: Partnerzy instytucjonalni: Partnerzy medialni: Struktura: Krajowa

Bardziej szczegółowo

Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych

Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych Pod Patronatem Pana dr Janusza Kochanowskiego - Rzecznika Praw Obywatelskich Termin i miejsce: 17-18.03.2010 r., Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wydział Nauk Społecznych, ul.

Bardziej szczegółowo

Powtórzmy sukces INTERREG! Departament Polityki Regionalnej Zespół Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Powtórzmy sukces INTERREG! Departament Polityki Regionalnej Zespół Europejskiej Współpracy Terytorialnej Sprawozdanie z konferencji Europejska Współpraca Terytorialna 2007 2013 w Małopolsce. Powtórzmy sukces INTERREG! 20 maja 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Departament Polityki Regionalnej ul. Wielicka

Bardziej szczegółowo

Ekonomia Solidarności

Ekonomia Solidarności Ekonomia Solidarności Gdańska Konferencja Ekonomii Społecznej 2008 Manifest Ekonomii Społecznej Wydawca: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, www.fise.org.pl Redakcja: Ewa Rościszewska Zdjęcia:

Bardziej szczegółowo

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne informacje organizacyjne ORGANIZATOR: Powiat Wrocławski DATA: 5 czerwca 2014 r. BIEŻĄCY PRZEKAZ INFORMACJI MIEJSCE: Zamek Topacz ZASIĘG: regionalny, ponadlokalny ilość spotkań z podmiotami prezentującymi

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROBLEMY RECYKLINGU 2011. Holiday Inn Józefów k. Otwocka 5-8 października 2011 r.

KONFERENCJA PROBLEMY RECYKLINGU 2011. Holiday Inn Józefów k. Otwocka 5-8 października 2011 r. KONFERENCJA PROBLEMY RECYKLINGU 2011 Holiday Inn Józefów k. Otwocka 5-8 października 2011 r. W dniach 5-8 października 2011 r. Instytut Transportu Samochodowego wraz z Instytutem Chemii Przemysłowej przy

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska

ZAPROSZENIE. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska ZAPROSZENIE II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska ΕΤΨΚΑ Ι ΕΚ ΝΟΜΙΑ 2016 27 października 2016 r. (czwartek) w siedzibie PTE (Dom Ekonomisty) w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 49 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1 1 KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA POMPY CIEPŁA I KOLEKTORY SŁONECZNE W PRAKTYCE - ASPEKTY TECHNICZNE I PRAWNE ORGANIZATORZY KONFERENCJI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Krótko o wydarzeniu. Konferencja została stworzona, aby podjąć próbę odpowiedzi na pytania:

Krótko o wydarzeniu. Konferencja została stworzona, aby podjąć próbę odpowiedzi na pytania: Krótko o wydarzeniu Konferencja została stworzona, aby podjąć próbę odpowiedzi na pytania: jakie są kierunki zmian w zakresie przystosowania organizacji pozarządowych do skutecznego i transparentnego realizowania

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl Przyszłość tworzymy dzisiaj! 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska

ZAPROSZENIE. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska ZAPROSZENIE II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska 27 października 2016 r. (czwartek) w siedzibie PTE (Dom Ekonomisty) w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 49 Szanowni Państwo, wspólna konferencja

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny realizuje jako lider

Bardziej szczegółowo

SAP FORUM POLSKA Discover Simple Sopot, 10-12 Czerwca 2015. Zaproszenie. www.sap.pl/sap-forum

SAP FORUM POLSKA Discover Simple Sopot, 10-12 Czerwca 2015. Zaproszenie. www.sap.pl/sap-forum SAP FORUM POLSKA Zaproszenie www.sap.pl/sap-forum SAP FORUM POLSKA Szanowni Państwo, W dniach 10 12 czerwca 2015r. w Sopocie, w hotelu Sheraton odbędzie się konferencja SAP Forum. Hasło tegorocznej edycji

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU BEZPIECZEŃSTWA

INTEGRACJA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU BEZPIECZEŃSTWA INTEGRACJA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU BEZPIECZEŃSTWA 23 22 CZERWCA czerwca 2013 2015 PONIEDZIAŁEK 12.00 12.45 Lunch 12.45 13.00 Przywitanie Gości 13.00 13.20 Hazard moralny na rynkach finansowych Marek Belka,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA KRAKÓW 2004 WSPARCIE DRUGIEJ EUROPEJSKIEJ KONFERENCJI EKONOMII SPOŁECZNEJ W KESW

EKONOMIA SPOŁECZNA KRAKÓW 2004 WSPARCIE DRUGIEJ EUROPEJSKIEJ KONFERENCJI EKONOMII SPOŁECZNEJ W KESW EKONOMIA SPOŁECZNA KRAKÓW 2004 WSPARCIE DRUGIEJ EUROPEJSKIEJ KONFERENCJI EKONOMII SPOŁECZNEJ W KESW EKONOMIA SPOŁECZNA: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA I SKUTECZNOŚĆ EKONOMICZNA DARCZYŃCY I SPONSORZY Pluralistyczna

Bardziej szczegółowo

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r.

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r. XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Gdańsk, 11-13 września 2013 r. Realizacji zadań Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Pomorskiego ZAKRES PREZENTACJI: Realizacja zadań Sekretariatu

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 PROGRAM Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 09:00-10:00 Rejestracja gości 10:15-10:30 Sala Satin Uroczyste otwarcie Witold

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

EKONOMIA SPOŁECZNA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE EKONOMIA SPOŁECZNA 2012 2020 - WOJ. DOLNOŚLĄSKIE K RADA DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Projekt systemowy realizowany w okresie: 2.09.2013 30.06.2015

TYTUŁ PREZENTACJI. Projekt systemowy realizowany w okresie: 2.09.2013 30.06.2015 TYTUŁ PREZENTACJI Śląskie sprawniej wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej Projekt systemowy realizowany w okresie: 2.09.2013 30.06.2015 Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Program

Bardziej szczegółowo