Fundusze Europejskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze Europejskie"

Transkrypt

1 Fundusze Europejskie Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m. st. Warszawy Zmiana harmonogramu naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 22 września 2008 r. Numer 19 Mazowiecka Jednostka WdraŜania Programów Unijnych na swoich stronach internetowych opublikowała nowy harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Zmiany w harmonogramie naboru wniosków dotyczą terminu zakończenia oraz alokacji na nabory ogłoszone w dniu 30 czerwca 2008 roku oraz 28 lipca 2008 roku. Zwiększenie środków w ramach Działania 3.1. daje moŝliwość skorzystania z dofinansowania większej liczbie beneficjentów. W dniu 12 września 2008 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie zmiany terminu zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości alokacji przeznaczonej na Działanie 3.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego PrzedłuŜenie terminu zakończenia naboru wniosków dla ogłoszonych konkursów, wynika z inicjatywy wsparcia beneficjentów na etapie aplikowania o dofinansowanie w ramach RPO WM. images/rpowm/harmonogram%202.pdf W tym numerze: Przemiany w Regionie RITA 2 Projekt Rozporządzenia MRR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Drugi nabór wniosków w sektorze zdrowia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko INTERREG IVC: Ogólnopolskie Seminarium Informacyjne etwinning 4 Szkolenia na temat Programu "Europa Dla Obywateli" Uruchomienie miejskiego Centrum Doradczego Eurodotacje

2 Przemiany w Regionie RITA Program Przemiany w Regionie - RITA jest przedsięwzięciem Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Poprzez konkursy grantowe Program wspiera projekty słuŝące dzieleniu się ze społeczeństwami krajów byłego bloku wschodniego polskimi doświadczeniami w zakresie tworzenia ustroju demokratycznego, gospodarki wolnorynkowej, nowoczesnego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Upowszechniając polskie doświadczenia Program powinien przyczynić się do kształtowania nowych elit lokalnych i centralnych w Regionie, w tym zwłaszcza liderów intelektualnych, gospodarczych i politycznych, otwartych na wartości świata zachodniego, gotowych oraz zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej, społeczeństwa obywatelskiego. Granty przyznawane są zarejestrowanym w Polsce stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom powołanym na postawie umów państwo-kościół oraz szkołom publicznym na projekty realizowane we współpracy z partnerami z Europy Wschodniej i Południowej, Zakaukazia oraz Azji Centralnej. W przypadku szkół preferowane będą projekty, w których szkoła oprócz partnenera/ partnerów zagranicznych zawiązała równieŝ lokalne partnerstwo z polską organizacją pozarządową. Termin składania wniosków upływa 15 października 2008 r. (dla projektów planowanych do realizacji w okresie od 01 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.). W ramach Programu w pierwszej kolejności wspierane będą projekty spełniające co najmniej jedno z poniŝszych kryteriów: inicjatywy lokalne podejmowane przez podmioty z małych miejscowości, które dotychczas nie prowadziły współpracy międzynarodowej oraz nie otrzymywały dotacji w ramach Programu Przemiany w Regionie RITA; projekty pilotaŝowe i innowacyjne realizowane przez doświadczone organizacje pozarządowe; projekty, w których wkład Programu RITA umoŝliwia realizację znacznie większego przedsięwzięcia finansowanego z udziałem innych sponsorów. Wysokość dofinansowania jednego projektu: zł. Minimalny wkład własny: 20% wartości projektu (w postaci wkładu finansowego i/lub rzeczowego). UWAGA NOWOŚĆ! Wniosek naleŝy wypełnić wyłącznie w generatorze wniosków, a po wysłaniu ostatecznej wersji wniosku poprzez generator, naleŝy przesłać wydrukowaną i podpisaną wersję papierową wniosku w jednym egzemplarzu (toŝsamą z wersją elektroniczną oraz zawierającą stosowne załączniki) pocztą na adres podany w szczegółowych zasadach konkursu. mod/resource/view.php?id=5 Projekt Rozporządzenia MRR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dostępny jest projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja z 20 sierpnia 2008 r. przekazana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. projekty_aktow_prawnych/ Strony/ projekt_rozporzadzenie_zmiana_pomo c_publiczna_pokl.aspx Str. 2 Fundusze Europejskie

3 Drugi nabór wniosków w sektorze zdrowia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jako instytucja wdraŝająca dla Programu Infrastruktura i Środowisko, ogłosiło nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego. Działanie 12.1 obejmuje: - przebudowę, rozbudowę i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia (szpitalnych oddziałów ratunkowych istniejących lub planowanych do utworzenia zgodnie z wojewódzkim planem działania systemu) w zakresie ratownictwa medycznego w taki sposób, aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa; - zakup wyrobów medycznych słuŝących do diagnostyki lub terapii, z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego uŝytku, w tym dostosowanie stanu technicznego istniejącej infrastruktury do uŝytkowania zakupionych wyrobów; - budowę i remont lądowisk dla helikopterów słuŝących dostępności do szpitalnych oddziałów ratunkowych. Kwota środków przeznaczona na konkurs wynosi zł ze środków Europejskiego Funduszu R o z w o j u R e g i o n a l n e g o. Wnioski naleŝy składać w terminie od 2 października 2008 r. do 1 grudnia 2008 r. w godzinach w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, Warszawa. v.pl/wiadomosci/ Fundusze+na+lata / Nabor_wnioskow_sektor+zdrowia.htm INTERREG IVC: Ogólnopolskie Seminarium Informacyjne 8 października 2008 r. w Warszawie odbędzie się Ogólnopolskie Seminarium Informacyjne "Program Współpracy Międzyregionalnej INTER- REG IVC. Celem spotkania jest przedstawienie programu współpracy międzyregionalnej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i przybliŝenie zasad przygotowywania i realizowania projektów w związku ze zbliŝającym się terminem otwarcia kolejnego naboru (27 października 2008 r.). Seminarium organizuje Departament Współpracy Terytorialnej. W trakcie spotkania przewidziane są konsultacje indywidualne z przedstawicielem instytucji kontrolującej projekty i pracownikami Punktu Informacyjnego INTERREG IVC Wschód. O moŝliwości udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację za pomocą formularza, znajdującego się na poni- Ŝej podanej stronie do 30 września 2008 r. Wiadomosci/Interreg+III/ INTERRE- GIVC_Ogolnopolskie_Seminarium_ Informacyjne.htm Numer 19 Str. 3

4 etwinning Po raz kolejny zostaną zorganizowane Tygodnie etwinning. W roku 2008 będą one trwały od 1 października do 31 października 2008 r. KaŜda szkoła w Polsce: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, a nawet przedszkole moŝe w tym czasie zaplanować działania związane z programem etwinning czyli spotkania, prezentacje, sympozja, wystawy, konkursy plastyczne, loterie fantowe, quizy wiedzy o etwinningu, moŝna zapraszać gości ze szkół, które juŝ realizują bądź zrealizowały projekt etwinning. Mogą to być imprezy dla uczniów własnej szkoły, szkół z najbliŝszego regionu, gminy, ale takŝe mogą to być seminaria dla nauczycieli, bibliotekarzy szkolnych, dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych. MoŜna te informacje zamieścić na szkolnej stronie internetowej. Warto wspomnieć o etwinnigowych konkursach: zarówno polskich jak i europejskich. Najciekawsze i najbardziej pomysłowe działania przeprowadzone w ramach Tygodni etwinning zostaną wyróŝnione w ogólnopolskim konkursie Tydzień etwinning Debiut Konkurs Tydzień etwinning Debiuty 2008 W konkursie Tydzień etwinning Debiuty 2008 moŝe wziąć udział kaŝda polska szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, a takŝe kaŝde polskie przedszkole, jeśli nie jest laureatem poprzednich konkursów etwinning krajowych lub europejskich ani nie otrzymała Krajowej Odznaki Jakości. Celem konkursu jest promowanie programu etwinning w swojej szkole, w środowisku lokalnym: w swoim mieście, gminie, powiecie, rejestracja nowych placówek oświatowych i rejestracja nowych projektów. Konkurs Debiuty 2008 będzie prowadzony w dwóch etapach: E t a p I r e g i o n a l n y Etap II ogólnopolski S z c z e g ó ł o w e i n f o r m a c j e Podczas Tygodni etwinning 2008 odbędą się takŝe Loteria dla polskich przedszkoli i szkół, które zarejestrują się w programie etwinning podczas Tygodni etwinning 2008 Loteria dla polskich przedszkoli i szkół, które zarejestrują swój projekt etwinning podczas Tygodni etwinning 2008 Loteria dla nauczycieli, którzy zarejestrują się w programie etwinning podczas Tygodni etwinning 2008 Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. Ogólnopolskie etwinning 2009 konkursy Wzorem lat ubiegłych ogłoszone zostaną ogólnopolskie konkursy etwinning. Będą one obejmowały projekty etwinning realizowane podczas roku szkolnego 2008/2009. Będą to: Konkurs Nasz projekt etwinning V edycja 2009 Konkurs dla nauczycieli przedmiotów matematycznoprzyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, przyroda, biologia, geografia) Konkurs etwinning w szkolnej bibliotece Konkurs etwinning po francusku Regulaminy i harmonogramy tych konkursów zostaną zam i e s z c z o n e n a s t r o - nie:www.etwinning.pl Europejski konkurs etwinning 2009 Od 15 października do 30 listopada 2008 moŝna będzie zgłaszać do konkursu europejskiego projekty etwinning realizowane w roku szkolnym 2007/ Szkolenia na temat Programu "Europa Dla Obywateli" Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach na temat Programu Europa dla Obywateli. Szkolenia odbędą się w ośmiu miastach Polski. W trakcie szkoleń eksperci ds. Programu Europa dla Obywateli będą omawiać Program i analizować wnioski. W szkoleniach uczestniczyć będą takŝe beneficjenci poprzednich edycji programu, aby omówić juŝ zrealizowane projekty. Szkolenia mają charakter praktyczny i mają pomóc w przygotowaniu dobrego wniosku i wypełnieniu stosownych formularzy. Szkolenia są przeznaczone dla przedstawicieli miast, instytucji, organizacji itd., planujących realizację międzynarodowych projektów w zakresie czterech działań programu, tj. Aktywni Str. 4 Fundusze Europejskie

5 obywatele dla Europy, Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie, Razem dla Europy i Aktywna pamięć europejska. Pierwsze z serii szkoleń odbędzie się 25 września 2008 r. w Lublinie. Zgłoszenia udziału moŝna przesyłać do 20 września 2008 r. na adres Więcej: Kolejne szkolenia: Kraków Termin: (wtorek) Miejsce: Kraków Willa Decjusza Czas trwania: Rzeszów Termin: (środa) Miejsce: Rzeszów, WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania Poznań Termin: (poniedziałek) Miejsce: Poznań Gdańsk Termin: (poniedziałek) Miejsce: Hotel Aureus, ul. Sieroca, Gdańsk Wrocław Termin: (poniedziałek) Miejsce: Wrocław Warszawa Termin: (środa) Miejsce: Warszawa, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk pkk/ Uruchomienie miejskiego Centrum Doradczego Eurodotacje Od 29 września br. mieszkańcy Warszawy, jednostki miejskie i organizacje pozarządowe będą mogły skorzystać z bezpłatnych usług doradczych z zakresu wykorzystania funduszy europejskich w latach W tym dniu swoja działalność rozpocznie miejskie Centrum Doradcze Eurodotacje Dzięki prowadzeniu działań informacyjno-doradczych związanych z wykorzystaniem środków UE na terenie m. st. Warszawy zostanie zapewnione stałe i długofalowe wsparcie w zakresie wdra- Ŝania standardów Unii Europejskiej na szczeblu lokalnym oraz pozyskiwania środków finansowych i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Centrum doradcze Eurodotacje będzie prowadzone przez Towarzystwo Amicus, organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert. Do jego zadań będzie nale- Ŝała w szczególności pomoc w budowaniu i zarządzaniu projektami współfinansowanymi z funduszy UE, pomoc w pozyskiwaniu finansowania z funduszy unijnych na projekty lokalne, poradnictwo indywidualne oraz konsultacje projektów i wniosków o dofinansowanie ze środków UE, a takŝe ułatwienie dostępu mieszkańcom Warszawy do informacji o moŝliwościach dofinansowania projektów ze środków europejskich i udziału w projektach realizowanych na rzecz mieszkańców stolicy. Centrum finansowane jest ze środków budŝetu m.st. Warszawy we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej. Punkt przeznaczony jest dla mieszkańców Warszawy, organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy. Działania realizowane przez Centrum: - dla mieszkańców: udzielanie informacji w zakresie działań i usług świadczonych na rzecz mieszkańców Warszawy w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich, Udzielanie informacji nt. dostępnych szkoleń dla osób bezrobotnych i wchodzących organizowanie spotkań informacyjnych nt. udziału w projektach finansowanych ze środków unijnych oraz moŝliwości korzystania ze środków europejskich, Udostępnianie publikacji dotyczących wykorzystania funduszy europejskich, - dla organizacji pozarządowych: Identyfikacja potencjalnych Partnerów, Udzielanie informacji nt. zasad budowy partnerstw z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, Wsparcie informacyjno doradcze w przygotowywaniu projektów oraz wniosku o dofinansowanie ze Numer 19 Str. 5

6 środków europejskich doradztwo w zakresie zarządzania projektami, aspekty organizacyjne, prawne, finansowe. - dla jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy: Identyfikacja potencjalnych Partnerów, doradztwo w procesie budowy partnerstw, Wsparcie informacyjno doradcze w przygotowywaniu projektów oraz w niosku o dofinansowanie ze środków europejskich, Doradztwo w zakresie zarządzania projektami, aspekty organizacyjne, prawne, finansowe, Wskazywanie moŝliwości oraz pomoc w montaŝu finansowym budŝetu projektu. Usługi informacyjno doradcze świadczone będą przez dwóch konsultantów. Poza tym wyznaczone zostaną dyŝury podczas których eksperci będą udzielać specjalistycznych informacji. Centrum Doradcze Eurodotacje Ul. Krucza 38/42, Warszawa Godziny Otwarcia: Poniedziałek Piątek: Zapraszamy do korzystania z usług Centrum! Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m. st. Warszawy Źródła:

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 7(46)/2011 Poznań, lipiec 2011 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 9 (105) 9-15 marca 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 9 (105) 9-15 marca 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 9 (105) 9-15 marca 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek-Wtorek, 9-10 marca III POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRA- NICZNEJ POLSKA (WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH Starostwo Powiatowe w Rawiczu /styczeń-marzec 2014/ Informator opracowano na podstawie informacji przekazanych przez członków Zespołu Konsultacyjno-Doradczego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

Poznań, styczeń 2015. Nr 01 (88)/2015. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, styczeń 2015. Nr 01 (88)/2015. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 01 (88)/2015 Poznań, styczeń 2015 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarządowych PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarządowych PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarządowych PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK W związku z bardzo duŝym zainteresowaniem i zaangaŝowaniem organizacji pozarządowych w proces informowania społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Za 2006 rok BIAŁYSTOK styczeń 2007r. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Realizacja programów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 2 (77)/2014 Poznań, luty 2014 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 36 (182) 13-19 września 2010 r.

Biuletyn Informacyjny nr 36 (182) 13-19 września 2010 r. Biuletyn Informacyjny nr 36 (182) 13-19 września 2010 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 13 września AKTUALIZACJA ŚREDNIOOKRESOWEJ STRATEGII ROZWOJU KRAJU W ŚWIETLE WYNI- KÓW PRAC BADAWCZYCH Minister

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 ISSN 1899 3214 5 DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W numerze Słowo wstępne.......................... 1 OPEN DAYS na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 49 (145) 14-20 grudnia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 49 (145) 14-20 grudnia 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 49 (145) 14-20 grudnia 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek, 14 grudnia POLITYKA REGIONALNA W KONTEKŚCIE KRYZYSU ORAZ NOWYCH WYZWAŃ - PREZEN- TACJA RAPORTÓW OPRACOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Poznań, styczeń 2010. Nr 1(28)/2010. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, styczeń 2010. Nr 1(28)/2010. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 1(28)/2010 Poznań, styczeń 2010 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA 13-100 Nidzica, pl. Wolności 1 tel. 89 625 22 26, fax. 89 625 43 37 www.nida.pl, nida@nida.pl HISTORIA I CELE DZIAŁALNOŚCI NIDZICKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim Publikacja przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy, Pomorski Urząd

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 11 (107) 23-29 marca 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 11 (107) 23-29 marca 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 11 (107) 23-29 marca 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU WIZYTA MINISTER E. BIEŃKOWSKIEJ W NOWYM SĄCZU Poniedziałek, 23 marca Minister rozwoju regionalnego ElŜbieta Bieńkowska uda

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KAP-4101-03-00/2011 Nr ewid. 30/2012/P/11/002/KAP Informacja o wynikach kontroli POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 4/2009 wydarzenia Open Days 2009 str. 6 wywiad z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 wydarzenia Open Days

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich I. Informacje wstępne MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO W PROCESIE INFORMOWANIA O FUN- DUSZACH EUROPEJSKICH Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Biuletyn informacyjny 2012, WYDANIE DRUGIE STYCZEŃ 2012 R. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze: Elektroniczna dokumentacja

Bardziej szczegółowo