REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Brzydowie Podstawa prawna:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Brzydowie Podstawa prawna:"

Transkrypt

1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Brzydowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm., 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dz.U. z 2009r. Nr 43, poz.349, 3. obowiązujące na dany rok obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim i drugim półroczu roku poprzedniego ogłaszane Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku, 4. ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm., 5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Dz.U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 z późn. zm., Postanowienia ogólne 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1. ZFŚS to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w Szkole Podstawowej Brzydowie na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm., 2. Regulamin to Regulamin Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Brzydowie, 3. Pracodawca to Szkoła Podstawowa w Brzydowie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły 4. Zakład Szkoła Podstawowa w Brzydowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina wiejska Ostróda 5. związek zawodowy lub organizacja związkowa to zakładowa organizacja związkowa działająca na terenie Szkoły Podstawowej w Brzydowie na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm., 6. emeryci, renciści, byli pracownicy zakładu osoby posiadające aktualny status emeryta, w tym tzw. emeryta pomostowego lub renciści z tytułu niezdolności do pracy, którzy rozwiązali stosunek pracy ze Szkołą Podstawową w Brzydowie w związku przejściem na emeryturę lub rentę. 7. Komisja Socjalna to zespół powołany przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzydowie do uzgodnienia z Dyrektorem przyznawanych świadczeń określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Brzydowie 8. działalność socjalna usługi świadczone przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalność kulturalno-oświatowa, sportowo-rekreacyjna, udzielnie pomocy materialnej rzeczowej lub finansowej. 2. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem określa: 1. zasady i warunki przyznawania świadczeń i pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem; 2. osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Funduszu; 3. cele, na które zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, mogą zostać przeznaczone środki Funduszu. Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3. Zasady naliczania Funduszu i zasady gospodarowania jego środkami regulują, w szczególności: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm., 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń

2 socjalnych ( Dz. U. z 2009r.Nr 43, poz. 349); 3. niniejszy Regulamin. 4. Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych dla: 1. pracowników obsługi i administracji z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w/w pracowników w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, 2. dla nauczycieli dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć ( po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1a) i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej 3. dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent, 4. pracowników obsługi i administracji będących emerytami i rencistami w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą na każdego emeryta i rencistę. 5. Środki Funduszu zwiększa się o: 1.wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej 2. odsetki od środków Funduszu 3. darowizny oraz zapisy od osób fizycznych i prawnych 4. inne środki określone w odrębnych przepisach 6. Środkami Funduszu administruje pracodawca. 7. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 1. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 2. Środki Funduszu nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem przypadków, gdy egzekucja jest prowadzona w związku z zobowiązaniami Funduszu. 8. Środki Funduszu przeznaczone są na realizację celów określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.) i niniejszym Regulaminie Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi Regulamin oraz roczny plan rzeczowofinansowy, uzgodniony z zakładową organizacją związkową. 2. Roczny plan rzeczowo- finansowy, określony w ust. 1 zawiera podział środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności, objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. 3. Plan o którym mowa w ust.1 ustalany jest w terminie nie później niż do końca pierwszego kwartału danego roku kalendarzowego. Plan stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 4.Poszczególne wydatki w ramach poszczególnych świadczeń i rodzajów działalności za wyjątkiem świadczenia urlopowego nauczycieli mogą być zmieniane tj. przenoszone z jednej na drugą formę działalności określoną w niniejszym Regulaminie w zależności od sytuacji

3 finansowej Funduszu. Oznacza to, ze środki niewykorzystane w ramach jednej formy działalności mogą zwiększyć środki w ramach innej działalności określonej w Regulaminie. 5. Zmiany w planie finansowym ZFŚS dokonuje Dyrektor w porozumieniu zakładową organizacja związkową. 6. W zakładzie dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS prowadzona jest Karta Ewidencyjna, w której ewidencjonuje się rodzaj przyznanego świadczenia oraz jego częstotliwość i wartość. Karta stanowi Załącznik nr 11 do Regulaminu. 10. Maksymalny koszt dopłat i świadczeń dofinansowanych z Funduszu oraz wysokość dopłat do usług i świadczeń, przyznawanych osobom uprawnionym w danym roku kalendarzowym, ustala Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie każdorazowo w drodze zarządzenia, po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową nie później niż do końca do końca pierwszego kwartału danego roku kalendarzowego Działalność socjalna finansowana z Funduszu jest uznaniową a nie roszczeniową formą pomocy, a wysokość w ramach poszczególnych usług i świadczeń uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 2. W przypadku zainteresowania przekraczającego możliwości finansowe Funduszu osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS ubiegające się o otrzymanie świadczenia w ramach Funduszu otrzymać mogą świadczenia mniejsze niż świadczenia określone w Tabeli dopłat ZFŚS, tj. mniejsze niż maksymalna kwota pomocy udzielana w ramach ZFŚS przewidziana dla danego typu świadczenia w związku z możliwościami finansowymi Funduszu. 3. Osoba uprawniona do korzystania z Funduszu, która złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach ZFŚS może nie otrzymać świadczenia. Odmowa wypłaty świadczenia następuje w formie pisemnej. 4. Uznaniowy charakter świadczeń oznacza, że w przypadku odmowy przyznania świadczenia lub przyznania świadczenia w niższej wysokości, w sytuacji gdy osoba uprawniona nie złożyła wniosku, złożyła wniosek w niewłaściwym terminie, złożyła niezgodne z prawem oświadczenie o sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej lub w sytuacji wyczerpania środków finansowych Funduszu, osoba uprawniona i ubiegająca się o świadczenie nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie są: a) pracownicy zatrudnieni w Zakładzie na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, w całym okresie zatrudnienia, bez względu na rodzaj umowy, wymiar czasu pracy, staż b) pracownicy Zakładu przebywający na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich, zdrowotnych, bezpłatnych, świadczeniach rehabilitacyjnych, przebywających w stanie nieczynnym, c) emeryci i renciści d) uprawnieni członkowie rodzin osób wymienionych w pkt a-c. 2. Za uprawnionych członków rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt d uważa się: a) małżonka, osobę z którą osoba uprawniona niepozostaje w związku małżeńskim a z którą osoba wymieniona w pkt. a-c pozostaje w faktycznym pożyciu, wspólnie prowadzi gospodarstwo domowe, b. dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, o ile nie ukończyły 18 lat, a jeżeli pobierają naukę w formach szkolnych- do ukończenia 25 roku życia, c) dzieci, bez względu na wiek, z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności potwierdzonym dokumentem o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności, Przeznaczenie Funduszu Fundusz jest przeznaczony na dofinansowanie działalności socjalnej określonej w ustawie tj.: a) dofinansowanie różnych form wypoczynku zorganizowanego w formie wczasów zorganizowanych krajowych i zagranicznych, wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, b) dofinansowanie wypoczynku krajowego i zagranicznego dzieci w postaci: kolonii letnich, obozów

4 młodzieżowych, zimowisk, zielonych szkół, c)dofinansowanie leczenia sanatoryjnego, pobytu na turnusach rehabilitacyjnych, wczasach profilaktycznych, d) dofinansowanie udziału w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz wycieczek turystyczno-krajoznawczych w postaci: dopłat do biletów wstępu, karnetów do miejsc świadczących usługi kulturalno-oświatowe oraz sportowo-rekreacyjne, w ramach organizacji tego typu imprez przez zakład w całości lub przy udziale właściwych firm i instytucji. e) udzielanie bezzwrotnej pomocy materialnej tj., pomocy rzeczowej lub finansowej Zakres przedmiotowy dofinansowania różnych form wypoczynku Ze środków Funduszu mogą być dofinansowane następujące formy krajowego i zagranicznego wypoczynku: 1/ wypoczynek zorganizowany typu wczasy, w przypadku dzieci kolonie, obozy, zimowiska, zielone szkoły: a) Dopłata do świadczenia może nastąpić wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku z tytułu wypoczynku np. faktura, rachunek, nota wystawiona przez upoważnionego organizatora. Dokumenty wystawione nie później niż 10 miesięcy przed złożeniem wniosku winny być wystawione imiennie na osobę ubiegającą się o dofinansowanie, winny potwierdzać okres pobytu i kwotę wydatku. b) Dopłata do dofinansowania pobytu dziecka na zorganizowanej formie wypoczynku może nastąpić na wniosek osoby upoważnionej do korzystania z ZFŚS tj. rodzica dziecka lub opiekuna prawnego dziecka zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu. Wypoczynek zorganizowany dziecka w postaci kolonii, obozów, zielonej szkoły, zimowisk powinien być potwierdzony dokumentem wystawionym nie później niż 10 miesięcy przed złożeniem wniosku określającym poniesienie wydatku tj. imienną fakturą, rachunkiem oraz zaświadczeniem organizatora wypoczynku potwierdzającym uczestnictwo dziecka w zorganizowanej formie wypoczynku. Przy czym imienną należy rozumieć jako osobę dorosłą tj. wnioskodawcę uprawnioną do korzystania z ZFŚS. W treści dokumentu umieszczone muszą być natomiast dane imienne dziecka wnioskodawcy. c) Podstawą do dopłaty na wypoczynek zorganizowany jest zakupienie przez pracodawcę lub indywidualnie przez osobę uprawnioną wypoczynku w wymiarze czasu nie krótszym niż 7 i nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Forma wypoczynku zorganizowanego obejmuje nocleg, wyżywienie oraz ewentualne rozrywki zapewnione przez organizatora wczasów. d) Dofinansowanie określone w ust. 1 pkt 1 lit. a następuje na wniosek uprawnionego zgodnie z tabelą dopłat ZFŚS nie częściej niż raz na rok kalendarzowy. e) Dofinansowanie określone w ust. 1 pkt 1 lit. b następuje na wniosek uprawnionego zgodnie z tabelą dopłat ZFŚS nie częściej niż dwa razy na rok kalendarzowy. f) Wysokość przyznanego świadczenia z tytułu wypoczynku zorganizowanego uzależniona jest od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej osoby uprawnionej. Wysokość przyznanego dofinansowania może być mniejsza niż określona w drodze zarządzenia dyrektora szkoły tj. mniejsza od maksymalnej kwoty pomocy przewidzianej dla tego typu świadczenia w związku z możliwościami finansowymi Funduszu. 2/ wypoczynek zorganizowany typu pobyt w sanatorium, turnusy rehabilitacyjne, wczasy profilaktyczne: a) Dopłata do świadczenia może nastąpić wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wystawione nie później niż 10 miesięcy od złożenia wniosku, potwierdzające poniesienie wydatku z tytułu wypoczynku np. faktura, rachunek, nota wystawiona przez upoważnionego organizatora. Dokumenty winny być wystawione imiennie na osobę ubiegającą się o dofinansowanie, winny potwierdzać okres pobytu i kwotę wydatku. b) Dofinansowanie następuje na wniosek uprawnionego zgodnie z tabelą dopłat ZFŚS nie częściej niż raz na rok kalendarzowy. c) Wysokość przyznanego świadczenia z tytułu wypoczynku zorganizowanego określonego w ust.1. pkt 2 uzależniona jest od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej osoby uprawnionej oraz

5 możliwości finansowych Funduszu. Wysokość przyznanego dofinansowania może być mniejsza niż określona w drodze zarządzenia dyrektora szkoły maksymalna kwota pomocy przewidziana dla tego typu świadczenia. 3/ wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie: a) Osoby uprawnione nie korzystające z różnych form wypoczynku urlopowego zorganizowanego, o którym mowa w ust. 1 pkt a mogą uzyskać dopłatę do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie. b) Wysokość przyznanego świadczenia z tytułu wypoczynku zorganizowanego określonego w ust.1. pkt 2 uzależniona jest od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej osoby uprawnionej. Wysokość przyznanego dofinansowania może być mniejsza niż określona w drodze zarządzenia dyrektora szkoły tj. mniejsza od maksymalnej kwoty pomocy przewidzianej dla tego typu świadczenia w związku z możliwościami finansowymi Funduszu. c)dopłata do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie przysługuje pracownikowi wykorzystującemu urlop trwający minimum 14 dni, łącznie z dniami wolnymi od pracy, z wyjątkiem uprawnionych emerytów, rencistów i osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. d) Wysokość dopłaty określonej w pkt 4 obliczana jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. Kwota ostateczna zależna jest od możliwości finansowych Funduszu. e) Wypłata świadczenia, o którym mowa w pkt. 4 dla pracownika powinna nastąpić przed rozpoczęciem okresu wypoczynkowego na wniosek pracownika Załącznik nr 6 do Regulaminu oraz na podstawie karty urlopowej, nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. W przypadku innych uprawnionych do korzystania z wypoczynku organizowanego we własnym zakresie dofinansowanie następuje po złożeniu wniosku załącznik nr 6 Regulaminu. f) Dofinansowanie następuje zgodnie z tabelą dopłat ZFŚS nie częściej niż raz na rok kalendarzowy. Zakres przedmiotowy dofinansowania imprez kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, imprez integracyjnych 15. a) Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej osoby uprawnionej. Wysokość przyznanego dofinansowania może być mniejsza niż określona w drodze zarządzenia dyrektora szkoły tj. maksymalnej kwoty pomocy przewidzianej dla tego typu świadczenia w związku z możliwościami finansowymi Funduszu. b) Wysokość dofinansowania udziału w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych, wycieczkach turystyczno-krajoznawczych oraz imprezach integracyjnych ustalana jest każdorazowo w wysokości uzależnionej od możliwości finansowych Funduszu. c) Dofinansowanie następuje zgodnie z tabelą dopłat ZFŚS każdorazowo w stosunku do organizacji imprez przez zakład w całości lub przy udziale właściwych firm i instytucji. Zakres przedmiotowy udzielania bezzwrotnej pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej) Środki Funduszu mogą być przeznaczone na sfinansowanie bezzwrotnej pomocy rzeczowej lub finansowej: 1/ w związku z trudną sytuacją rodzinną, osobistą, materialną osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS tzw. zapomoga socjalna, przyznawana na wniosek osoby uprawnionej nie częściej niż raz na rok w szczególnych przypadkach częściej, 2/ w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi, długotrwałą chorobą lub śmiercią najbliższego członka rodziny tj. współmałżonka, dziecka lub innych członków rodziny uprawnionych do korzystania ze środków Funduszu, określonych w niniejszym Regulaminie tzw. zapomoga losowa, przyznawana nie częściej niż raz w roku a w szczególnych przypadkach częściej, 3/ w związku ze zwiększonymi wydatkami rodziny w okresie np. świąt, pomoc przyznawana nie częściej niż dwa razy do roku, 2. Przez trudną sytuację materialną, której mowa w ust.1 pkt 1 należy rozumieć sytuację, gdy miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny (osoba uprawniona do korzystania z ZFŚS, wspólnie zamieszkująca, wspólnie prowadząca gospodarstwo domowe) nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku kalendarzowym.

6 3. Do trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej należy zaliczyć: a) ciężką, przewlekłą lub nagłą chorobę osoby uprawnionej do korzystania ze środków Funduszu wymagająca zwiększonego leczenia, leczenia specjalistycznego, opieki, rehabilitacji, b) wychowywanie dziecka/ dzieci wymagających specjalistycznej leczenia, opieki i rehabilitacji, c) samotne wychowywanie dziecka, dzieci, d) wielodzietność, przez która należy rozumieć wychowywanie i utrzymywanie troje i więcej dzieci W szczególnych indywidualnych przypadkach powodujących trudną sytuację materialną, życiową i rodzinną osoba ubiegająca się o otrzymanie pomocy w postaci zapomogi socjalnej winna jest opisać przypadek, celem indywidualnego rozpatrzenia. 4. Przez indywidualne zdarzenia losowe należy rozumieć: a) wypadki losowe typu: spalenie, powódź, kradzież, napaść i inne zdarzenia powodujące zniszczenia i straty mienia osób uprawnionych lub osób uprawnionych do korzystania ze środków ZFŚS, b) śmierć najbliższego członka rodziny tj. współmałżonka, dziecka lub innych członków rodziny uprawnionych do korzystania ze środków Funduszu, określonych w niniejszym Regulaminie. 5. Warunkiem uzyskania pomocy określonej w ust.1 pkt 1 i pkt 2 jest złożenie wniosku Załącznik nr 7 do Regulaminu wraz z właściwą dokumentacją potwierdzającą trudną sytuację materialną, rodzinną i życiową w postaci: a) w przypadku choroby, konieczności zapewnienia opieki, rehabilitacji zaświadczenie lekarskie; lekarza specjalisty, lekarza rodzinnego o długotrwałej chorobie, chorobie przewlekłej, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, faktury, rachunki potwierdzające poniesione wydatki na leczenie, b) w przypadku trudnej sytuacji w związku z samotnym wychowywaniem dzieci, wielodzietnością uzasadnienie, opis zaistniałej sytuacji celem indywidualnego rozpatrzenia przez pracodawcę, c) w przypadku zdarzeń losowych dokumentację potwierdzającą zaistniałą sytuację: zaświadczenia stosownego organu, kopia protokołu szkody, akt zgonu członka rodziny, itp., 6. Warunkiem uzyskania pomocy określonej w ust.1 pkt 3 jest złożenie wniosku Załącznik nr 2 do Regulaminu. Zasady ogólne przyznawania dopłat i świadczeń Wszyscy uprawnieni do korzystania z ZFŚS Szkoły Podstawowej w Brzydowie mają prawo do uzyskiwania dopłat i świadczeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, ocenianej łącznie. 2. Wszystkie rodzaje świadczeń przyznawane są na podstawie wniosku uprawnionego, w przypadku dzieci rodzica lub opiekuna prawnego. W szczególnych sytuacjach z wnioskiem o przyznanie świadczenia może wystąpić najbliższy członek rodziny lub przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej. 3. Podstawę do wyliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie stanowią średnie łączne dochody brutto osób pozostających w gospodarstwie domowym ubiegającego się o przyznanie świadczenia uzyskane w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających datę złożenia wniosku podzielone przez wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 4.W sytuacji, gdy osoba która poda dane nieprawdziwe w oświadczeniu o dochodach, poda nieprawdziwe informacje dodatkowe opisujące trudną sytuacje życiową lub rodzinną lub przeznaczy środki Funduszu niezgodnie z ich przeznaczeniem może zostać pozbawiona uprawnień do korzystania ze środków Funduszu na okres 3 lat, z wyjątkiem dopłat do wypoczynku dla dzieci. 5.Częstotliwość przyznawania świadczeń określonych jako bezzwrotna pomoc rzeczowa lub finansowa dla osoby uprawnionej może być przyznana: a) dla tzw. zapomogi socjalnej, nie częściej niż raz na rok w szczególnych przypadkach częściej, b) dla tzw. zapomogi losowej, przyznawana nie częściej niż raz w roku a w szczególnych przypadkach częściej, c) w związku ze zwiększonymi wydatkami rodziny w okresie np. świąt, nie częściej niż dwa razy do roku, 6.Częstotliwość przyznawania świadczeń określonych jako dofinansowanie różnych form wypoczynku dla osoby uprawnionej może być przyznana: a) w przypadku wypoczynku zorganizowanego nie częściej niż raz na rok kalendarzowy.

7 b) w przypadku wypoczynku zorganizowanego dzieci osób uprawnionych do korzystania z Funduszu nie częściej niż dwa razy na rok kalendarzowy. c)w przypadku wypoczynku typu pobyt w sanatorium, turnusy rehabilitacyjne, wczasy profilaktyczne, nie częściej niż raz na rok kalendarzowy. d)w przypadku wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, nie częściej niż raz na rok kalendarzowy. 7. Częstotliwość przyznawania świadczeń określonych jako dofinansowanie imprez kulturalnooświatowych, sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych następuje w zależności od organizacji lub zakupu tego typu imprez przez pracodawcę. 8. Wszystkie wnioski o przyznanie świadczenia stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu osoby zainteresowane otrzymaniem świadczenia winny złożyć do dyrektora szkoły podstawowej w Brzydowie w terminach określonych w harmonogramie składania wniosków. Harmonogram stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu. 9. W szkole powoływana jest Komisja Socjalna. Komisję powołuje Dyrektor szkoły. Komisja działa zgodnie z Regulaminem Komisji stanowiącej Załącznik nr 9 do Regulaminu. 10. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosków zwołuje posiedzenie Komisji Socjalnej, celem ich rozpatrzenia i przyznania świadczenia. 11. W nagłych sytuacjach losowych, życiowych i rodzinnych dyrektor może zwołać posiedzenie w dowolnym terminie za wyjątkiem okresu, w którym członkowie komisji przebywają na urlopie wypoczynkowym. 12. Raz w roku osoba uprawniona do korzystania z ZFŚS składa informację Załącznik 12 do Regulaminu dotyczącą osób uprawnionych tworzących z nią wspólne gospodarstwo domowe. Postanowienia końcowe 18. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa. 19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 marca 2014r. Uzgodniono z przedstawicielem zakładowej organizacji związkowej: Podpis dyrektora:.. Podpisy Komisji ZFŚS: Wykaz załączników do Regulaminu: - Załącznik nr 1 Plan rzeczowo-finansowy na dany rok kalendarzowy - Załącznik nr 2 Wniosek - Działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna oraz pomoc rzeczowa i finansowa w związku ze zwiększonymi wydatkami np. w okresie świąt - Załącznik nr 3 Wniosek - Wypoczynek zorganizowany dla osób uprawnionych - Załącznik nr 4 Wniosek - Wypoczynek zorganizowany dzieci (kolonie, obozy, zielone szkoły) - Załącznik nr 5 Wniosek - Sanatorium, turnusy rehabilitacyjne, wczasy profilaktyczne - Załącznik nr 6 Wniosek - Wypoczynek organizowany we własnym zakresie - Załącznik nr 7 Wniosek - Zapomoga socjalna, zapomoga losowa - Załącznik nr 8 Wniosek - Harmonogram składania wniosków i przyznawania świadczeń ZFŚS w Szkole Podstawowej w Brzydowie - Załącznik nr 9 Wniosek Regulamin Komisji Socjalnej - Załącznik nr 10 Wniosek Oświadczenie członka Komisji Socjalnej - Załącznik nr 11 Wniosek Karta Ewidencyjna osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS - Załącznik nr 12 Informacja na temat osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu I. Podstawy opracowania regulaminu 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasad

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaniu Przepisy wstępne. 1 Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 120/26/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 30.06.2014r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady naliczania Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 04/16 Dyrektora Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze z dnia 29.09.2016.r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Po zmianach w 2011 R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU I. Podstawy prawne 1. 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH -

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - Obowiązujący w... (nazwa placówki) Regulamin określa sposób tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady przeznaczenia środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie 1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: a) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU I. Przepisy wstępne. 1. 1.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia 12.02.2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w

Bardziej szczegółowo

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Gotelpiu I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem I. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY KOKSOWNICZE WAŁBRZYCH S.A.

ZAKŁADY KOKSOWNICZE WAŁBRZYCH S.A. ZAKŁADY KOKSOWNICZE WAŁBRZYCH S.A. R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wałbrzych, : 2006 r. 2 I. Podstawy prawne i postanowienia ogólne 1. Regulamin, obowiązujący w Zakładach Koksowniczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSPiG nr 2 w Szczyrku

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSPiG nr 2 w Szczyrku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSPiG nr 2 w Szczyrku Postanowienia ogólne 1 1.Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie.

Regulamin wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2017 Dyrektora ZS 1 w Legionowie z dnia 01.03.2017 Regulamin wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie 1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA REGULAMINU Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I Liceum Ogólnokształcący im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH 1 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz.163; nr

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r.

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r. Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 16.03.2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz ze zmianami wprowadzanymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej "Regulaminem", opracowany został na podstawie: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie PODSTAWA PRAWNA Postanowień ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 13/A/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach z dnia 16 czerwca 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązujący w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach. Podstawa prawna:

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązujący w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach. Podstawa prawna: REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązujący w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawy z dnia 4.03.1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Obowiązujący w... (nazwa placówki) Regulamin określa sposób tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady przeznaczenia środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIECIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIECIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIECIU I. Podstawy opracowania regulaminu. 1 Zasady tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej 1. Podstawy prawne Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

I. Zasady tworzenia Funduszu

I. Zasady tworzenia Funduszu 3 1. Podział środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności opracowuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z komisją socjalną. 2. Środkami ZFŚS administruje dyrektor. 3. Środki Funduszu niewykorzystane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUBLINIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUBLINIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUBLINIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. [zakres regulacji] Regulamin zakładowego funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu

REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady i kierunki wykorzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Rozdział I Postanowienie wstępne.

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Rozdział I Postanowienie wstępne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Rozdział I Postanowienia wstępne Rozdział II Źródła tworzenia funduszu Rozdział III Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń i usług socjalnych Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 0050.1159.2017.VII z dnia 20 września 2017 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Zakładowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu stanowią: 1)Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Trzebieniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Trzebieniu Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieniu z dnia 26.02.2010 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Trzebieniu Podstawa prawna: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie. Regulamin wchodzi do użytku

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie. Regulamin wchodzi do użytku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie Regulamin wchodzi do użytku z dniem 4 października 2016 r. 1 1 Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU Podstawa prawna: Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne nr 29/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 04 czerwca 2012r.

Zarządzenie Wewnętrzne nr 29/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 04 czerwca 2012r. Zarządzenie Wewnętrzne nr 29/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 04 czerwca 2012r. w sprawie określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kościerzyna Na podstawie art.8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZECŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZECŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZECŁAWIU I. ZASADY OGÓLNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne nr 29/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 04 czerwca 2012r.

Zarządzenie Wewnętrzne nr 29/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 04 czerwca 2012r. Zarządzenie Wewnętrzne nr 29/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 04 czerwca 2012r. w sprawie określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kościerzyna Na podstawie art.8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdroju.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdroju. DYREKTOR Domu Wczasów D»ieci«cycfa v Duaznikach-ZdrąJB Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych z dnia 01 03. 2012r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Domu Wczasów Dziecięcych

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna opracowania regulaminu.

I. Podstawa prawna opracowania regulaminu. I. Podstawa prawna opracowania regulaminu. 1 1. 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: - Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2016/K Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 marca 2016 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE. 1. Podstawy prawne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE. 1. Podstawy prawne Ojrzanów, dnia 01.09.1998 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE 1. Podstawy prawne Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 8 W JAWORZNIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 8 W JAWORZNIE. I. Postanowienia wstępne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 8 W JAWORZNIE I. Postanowienia wstępne W Gimnazjum nr 8 w Jaworznie tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 1 2 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W SICIENKU. I Podstawy opracowania regulaminu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W SICIENKU. I Podstawy opracowania regulaminu REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W SICIENKU I Podstawy opracowania regulaminu 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: 1) ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 W GLIWICACH Załącznik nr 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W JASTROWIU I. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwany dalej Regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr13/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej I. Regulamin określa tworzenie funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W SOCHOCINIE 2 ROZDZIAŁ I Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązuje w Szkole

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12./2009 Starosty Średzkiego z dnia 11.09.2009 r. Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r. Załącznik do zarządzenia Nr 68 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 listopada 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/6/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 1 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Nr II/6/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 1 sierpnia 2011 r. Zarządzenie Nr II/6/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Zasady tworzenia i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu. Podstawa prawna

R E G U L A M I N gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu. Podstawa prawna R E G U L A M I N gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu Podstawa prawna 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity) R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (tekst jednolity) Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Katowicach

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Katowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Katowicach Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawę z dnia 04.03.1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY TWORZENIA SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEZNACZENIE SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

I. ZASADY TWORZENIA SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEZNACZENIE SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N TWORZENIA I GOSPODAROWANIA SCENTRALIZOWANYM FUNDUSZEM DLA EMERYTÓW-RENCISTÓW W MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE I. ZASADY TWORZENIA SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku I. Podstawy opracowania regulaminu 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach Niniejszy regulamin opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworowie Jaworów 9a, 57-120 Wiązów NIP: 914-12-96-131 Regon 001181133 tel. 71 39 425 42 fax. 71 39 425 42 e-mail: spjaworow@wp.pl www.spjaworow.superszkolna.pl Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie ul.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie ul. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie ul. Radzymińska 227 I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo