KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT"

Transkrypt

1 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea, galerie Muzeum Regionalne: 50% Zbiory: etnografia tradycyjne narzêdzia u ywane w regionie Puszczy Kozienickiej oraz eksponaty z zakresu sztuki ludowej; bogaty zbiór drewnianej rzeÿby ludowej. Kozienice, Parkowa 5B, tel Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: wejœcie bezp³atne Siedziba: zespó³ zabytkowy pozosta³oœci zamku gotyckiego z prze³omu XIV/XV w. oraz dworku barokowego z 1784r. Zbiory: broñ i uzbrojenie ochronne od XV do XX w., meble, tkaniny, obrazy oraz kolekcja portretu sarmackiego. Liw, Batorego 2, tel Muzeum Diecezjalne: 50% Siedziba: budynek z pocz. XX w. Wystawy: rzeÿby ze œredniowiecza XVI i XVII w., regionalna rzeÿba ludowa XVII XX w., malarstwo polskie XVII w., malarstwo obcych szkó³ XVI XX w. w³oskiej, hiszpañskiej, francuskiej, flamandzkiej i holenderskiej. P³ock, Tumska 3A, tel Muzeum Mazowieckie w P³ocku: 50% Siedziba: zamek ksi¹ ¹t mazowieckich. Wystawy: Secesja odtworzone wnêtrza jadalni, sypialni, salonów, pracowni krawieckich, moda, rzemios³o artystyczne, bi uteria, numizmaty, malarstwo i rzeÿba m³odopolska, kolekcja szk³a, cyny i srebra (srebra warszawskie z prze³omu XVIII/ XIX w.), historia P³ocka. P³ock, Tumska 2, tel Muzeum Mazowieckie w P³ocku SPICHLERZ: 50% Wystawa: kolekcja sztuki ludowej z terenu Mazowsza. P³ock, Kazimierza Wielkiego 11B tel Muzeum Wsi Radomskiej: 50% Czynne: IV X, wt pt. 9 17, sb i nd XI III przyjmowane s¹ tylko umówione telefonicznie grupy wt pt Siedziba: obiekty architektury wiejskiej (kuÿnie, wiatraki, wnêtrza cha³up i budynków inwentarskich) i dworskiej z XIX/XX w. Jedyna w Polsce kolekcja bryczek, sañ i wózków ch³opskich; ule od form najdawniejszych po wspó³czesne i kolekcja sztuki ludowej (ceramika, kowalstwo, rzeÿba). Radom, Szyd³owiecka 30 tel Muzeum Regionalne w Siedlcach: 50% Czynne: IV X wt i pt 10 18; pn, œr, czw, nd 10 16; X III codziennie 10 16, sb nieczynne. Siedziba: Ratusz Miejski z II po³. XVIII w. Zbiory: malarstwo g³ównie portret i pejza XIX i XX w., a tak e prace wspó³czesnych siedleckich artystów, zabytki etnograficzne i archeologiczne z terenu Podlasia oraz szklane negatywy fotografii z XIX/ XX w. Siedlce, Pi³sudskiego 1, tel Muzeum Po arnictwa w Kotuniu Oddz. Muzeum Regionalnego: 50% Wystawa sta³a: Dzieje techniki i kultury polskiego po arnictwa. W muzeum mo - na zobaczyæ sikawki z prze³omu XIX/XX w., historyczne motopompy z XX w., sprzêt gaœniczy, alarmowy i oœwietleniowy, aparaty oddechowe, uzbrojenie osobiste i umundurowanie, podrêczny sprzêt gaœniczy i inne przedmioty obrazuj¹ce technikê i kulturê polskiego po arnictwa. Kotuñ, Wiejska 9, tel Muzeum Wsi Mazowieckiej: bilet ulgowy Czynne: codziennie oprócz pn. Wystawa: Rok polski w tradycyjnych zajêciach codziennych. W poszczególnych miesi¹cach we wnêtrzach cha³up prezentowane s¹ codzienne zajêcia wiejskie zwi¹zane z domem i gospodarstwem tj. zbiór i wirowanie miodu, zbieranie i suszenie zió³, wianki na oktawê Bo ego Cia³a, Zielone Œwi¹tki, wyrób i wypiek chleba, wyrób twarogu. Sierpc, Narutowicza 64, tel Muzeum Wsi Mazowieckiej RATUSZ: 50% Siedziba: XIX-w. budynek ratusza. Wystawy czasowe. Sierpc, pl. Wyszyñskiego 1 tel Muzeum Azji i Pacyfiku: 50% Warszawa, Solec 24, tel Zbiory: ok obiektów sztuki i rzemios³a artystycznego m.in. z Indonezji, Indii, Nepalu, Wietnamu, Laosu, Mongolii i Afganistanu eksponowanych na wystawach czasowych. Wystawy Muzeum Azji i Pacyfiku mo na ogl¹daæ tylko w jego dwóch galeriach: Galeria Nusantara (Nowogrodzka 18A) Czynna: pn pt Wystawy roczne poœwiêcone wybranym krajom lub regionom Azji, Australii i Oceanii. Galeria Azjatycka (Freta 5) Czynna: wt nd Wystawy 2 3-miesiêczne, zgodnie z programem publikowanym w prasie. Muzeum Cechu Rzemios³ Skórzanych im. J. Kiliñskiego: 100% Siedziba: kamieniczka staromiejska z XVII w. nale ¹ca do Cechu Szewców Warszawy. Wystawa: warsztat szewski i rymarski z narzêdziami z XIX w. oraz wyroby (obuwie i uprz¹ z XVIII, XIX i XX w.), archiwalia i dokumenty cechu skórzanego szewców i rymarzy, wyroby wspó³czesne wyposa enie myœliwego, galanteria skórzana i przedmioty u ytkowe. Warszawa, W¹ski Dunaj 10 tel Muzeum F. Chopina w Zamku Ostrogskich: 50% Zbiory: autografy F. Chopina i osób z jego krêgu, dokumenty i pami¹tki zwi¹zane z osob¹ i twórczoœci¹ kompozytora: portrety, plakaty, przedmioty u ytkowe; fototeka gromadz¹ca m.in. dokumentacjê fotograficzn¹ Miêdzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. F. Chopina. Ekspozycja sta³a: Chopin w kraju rodzinnym i na obczyÿnie zawiera przedmioty osobiste, dokumenty, rêkopisy muzyczne, rzeÿby i grafiki poœwiêcone kompozytorowi. Warszawa, Okólnik 1, tel Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego: 100% Siedziba: zabytkowy budynek z po³. XIX w. zwany potocznie ó³t¹ Karczm¹. Pami¹tki zwi¹zanye z histori¹ polskiej wsi, ch³opów i ruchu ludowego. Warszawa, al. Wilanowska 204 tel , Muzeum Historyczne Miasta St. Warszawy: 50% Siedziba: 11 kamienic mieszczañskich z XVII w. Wystawa sta³a: Siedem wieków Warszawy. Zbiory: archeologia, malarstwo, rzeÿba, grafika, rzemios³o artystyczne, militaria, numizmaty i medale, pami¹tki z okresu powstañ narodowych. Warszawa, Rynek Starego Miasta 28/42 tel , Muzeum M. Sk³odowskiej-Curie: 50% Czynne: wt sb 10 16, nd Siedziba: staromiejska kamieniczka, miejsce urodzenia M. Sk³odowskiej-Curie. Wystawa: fotografie, listy, dokumenty, prace naukowe, aparatura, przedmioty osobiste, rzeÿby, obrazy, medale, monety zwi¹zane z osob¹ Marii Sk³odowskiej-Curie dwukrotn¹ noblistk¹. Warszawa, Freta 16, tel Muzeum Wojska Polskiego: bilet ulgowy Wystawa: dzieje si³ zbrojnych w Polsce od X w. na przyk³adach autentycznego uzbrojenia, umundurowania, wyposa enia, ze szczególnym uwzglêdnieniem momentów prze³omowych w historii Polski powstañ narodowych, odzyskiwania niepodleg³oœci, udzia³u w wojnach œwiatowych; uzbrojenie orientalne i egzotyczne, broñ sportowa i myœliwska; przy muzeum wystawa plenerowa sprzêtu wojskowego. Warszawa, Al. Jerozolimskie 3 tel Pañstwowe Muzeum Etnograficzne: bilet ulgowy Czynne: wt, czw, pt 9 16, sb, nd 10 17, œr (wstêp wolny). Wystawy sta³e: Rzemios³o i sztuka ludowa, Polskie zwyczaje ludowe, Galeria polskiej sztuki ludowej, Afryka, Australia i Oceania, Ameryka aciñska. Warszawa, Kredytowa 1, tel

2 ZAMEK KRÓLEWSKI w Warszawie: bilet ulgowy Dotyczy wstêpu na ekspozycjê, sta³e i czasowe wystawy oraz koncerty. Siedziba: zamek królewski wybudowany w koñcu XIII w. jako gród kasztelañski, rozbudowany w XIV i XV w., w XVI w. przekszta³cony w renesansow¹ rezydencjê królewsk¹, przebudowany przez Augusta III w XVIII w., z póÿniejszymi zmianami elewacji. W czasie II wojny œw. zbombardowany i wysadzony w powietrze. Odbudowany w 1974 r. Wystawy: sale zamkowe stanowi¹ce rezydencjê króla i w³adz Rzeczypospolitej od czasów Jagiellonów do koñca panowania Stanis³awa Augusta. Prezentowane zespo- ³y wnêtrz: Apartamenty Wielki i Królewski, Sala Sejmowa, Pokoje Dworskie, Izby Grodzkie, Biblioteka Królewska, Skarbiec, Sale Matejkowskie, Gabinet Numizmatyczny, Mieszkanie S. eromskiego, Gabinet Prezydenta Moœcickiego, Pokój W³adz Rzeczpospolitej na UchodŸstwie, Pokój Orderowy. Sta³a wystawa archeologiczna: Rzeczy codzienne z wykopalisk zamkowych i staromiejskich. Warszawa, pl. Zamkowy 4 tel Muzeum im. Z.W. Na³kowskich: 50% Siedziba: dom rodzinny Na³kowskich zbudowany II po³. XIX w. Wystawa: poœwiêcona g³ównie Zofii Na³kowskiej wybitnej pisarce XX w., gromadzi pami¹tki z tego okresu. W muzeum organizowane s¹ wystawy, koncerty, spotkania literackie. Wo³omin, Na³kowskiego 17 tel Dom Urodzenia F. Chopina: 50% Miejscowoœæ po³o ona w pobli u Sochaczewa, w odleg³oœci 54 km od Warszawy. Szczególne miejsce kultu F. Chopina.Tu znajduje siê dom, w którym w 1810 r. urodzi³ siê najwiêkszy polski kompozytor. Dom zrekonstruowany po II wojnie œwiatowej, ostatecznie zyska³ formê tradycyjnego dworku polskiego. Zbiory: meble, tkaniny dekoracyjne, instrumenty muzyczne z epoki. Piêkny park otaczaj¹cy budynek zosta³ za³o ony w okresie miêdzywojennym. elazowa Wola, tel Galeria C CKiS: 100% Ciechanów, Stra acka 5 tel P³ocka Galeria Sztuki: 50% P³ock, Nowy Rynek 11 tel Narodowa Galeria Sztuki ZACHÊTA: bilet ulgowy Warszawa, pl. Ma³achowskiego 3 tel teatry, opery, filharmonie Teatr Polski: bilet ulgowy Warszawa, Kazimierza Karasia 2 tel oœrodki kultury Ostro³êckie Centrum Kultury: 20% Na imprezy w³asne. Ostro³êka, Inwalidów Wojennych 23 tel kina Kino ATLANTIC Bilet w cenie 13 z³ pn czw i 14 z³ pt nd. Warszawa, Chmielna 33 tel KINOPLEX FEMINA: bilet studencki Warszawa, al. Solidarnoœci 115 tel , SILVER SCREEN: bilet studencki Warszawa, G³êbocka 15, tel Warszawa, Górczewska 124 tel Warszawa, Pu³awska 17, tel ENEMEF Nocny Maraton Filmowy Impreza cykliczna. Wiêcej informacji i g³osowanie na repertuar: Zni ka dotyczy wy³¹cznie ENEMEF-ów. Z Kart¹ EURO<26 dwa bilety ze zni k¹ do 5 z³ ka dy. Wysokoœæ zni ki zale y od repertuaru. Radom, Kino HELIOS, Poniatowskiego 3 Warszawa, Kino SILVER SCREEN Targówek, G³êbocka 15 Warszawa, Kino SILVER SCREEN Wola, Górczewska 124 Warszawa, Kino SILVER SCREEN, Pu³awska 17 Warszawa, Solidarnoœci 115 tel kluby i dyskoteki Dyskoteka-Klub TRANS CLUB & RESTAURANT: 10% Przy barze i na gastronomiê. Warszawa, Nowy Œwiat 54/56 tel INDEKS Klub Muzyczny: 10% Na menu. Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 24 tel Klub HARLEM Wstêp wolny na weekendowe imprezy. Warszawa, Kolejowa 8/10 Klub Studencki METRO: 10% Na wstêp na imprezy cykliczne. Warszawa, Narbutta 87, tel Klub TANGO & CASH Wstêp za 10 z³ na wszystkie imprezy. Warszawa, Al. Jerozolimskie 6 tel Piwnica POD HAREND : 50% Na wstêp na pi¹tkowe i sobotnie imprezy. Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 4/6 tel kultura i rozrywka inne Kawiarenka Internetowa GRYNET: 20% Warszawa, Dworzec Centralny, Galeria Pó- ³nocna, lok. 121, tel Klub Internetowy SONATA: 10% Na dostêp do Internetu. Warszawa, Z¹bkowska 18, tel VIDEO CONCERT: Przy chêci wst¹pienia do klubu VIDEO CON- CERT bezp³ata karta klubowicza + 10% zni ki na wszystkie wypo yczane kasety. Warszawa, Górczewska 80 tel Warszawa, Grójecka 65 (Kino Ochota) tel Warszawa, Œwiatowida 41, tel EDUKACJA EDUCATION kursy jêzykowe ACADEMIA DE LA LENGUA: 5% Na kursy jêzykowe: angielski, hiszpañski, w³oski, francuski, portugalski. Warszawa, Chmielna 7/9, tel ALBION Nauczanie Jêzyków: 3 5% 3% na kursy zagraniczne, 5% na kursy indywidualne w Warszawie. Warszawa, Noakowskiego 26/26 tel ARCHIBALD Szko³a Jêzyka Angielskiego: 10% Dotyczy tylko osób prywatnych. Warszawa, Widok 26, tel BABEL Szko³a Jêzyków: 5% Na kursy jêzykowe: angielski, niemiecki, w³oski, francuski. Warszawa, Nowolipie 20/96 tel ,

3 BELL INTERNATIONAL: 12% Warszawa, Nowy Œwiat 2, tel Centrum Edukacyjno-Jêzykowe NORMAN: 7% Na kursy jêzykowe. Warszawa, Elektoralna 13 tel , Centrum Jêzykowe THE TOWER: 10% Warszawa, Marsza³kowska 34/50 tel , College of Foreign Languages LEXIS: 5 10% 10% na kursy jêzykowe: angielski, niemiecki, francuski, hiszpañski, w³oski w Warszawie; 5% za granic¹: USA, Wlk. Brytania, Kanada, Australia, Szwajcaria, Malta, Hiszpania, Niemcy, Austria, Francja, W³ochy, Afryka P³d. Z wy³¹czeniem kursów organizowanych w ramach wymiany zagranicznej uczniów i studentów. Sekretariat g³ówny prowadzi tak e zapisy do oœrodków: Ho a 88 Zespó³ Szkó³ Samochodowych, Jagielloñska 7 SP nr 50, Dolna 6 LO im. Tobiszewskiego. Warszawa-Jelonki, Brygadzistów 18, SP nr 301, tel Warszawa, Marsza³kowska 60, lok. 34 tel , , Warszawa, Szolc-Rogoziñskiego 4 tel GREENWICH SCHOOL OF ENGLISH Filia w Komorowie: 5 10% 5% na kursy wyjazdowe krajowe i zagraniczne, 10% na kursy stacjonarne. Komorów, Spacerowa 12, tel Warszawa, Gdañska 2 tel , Warszawa, Polna 48/24 tel , Warszawa, Stryjeñskich 21, tel IKO The Institute of Polish for Foreigners: 10% Na kursy grupowe jêzyka polskiego jako obcego. Warszawa, Kopernika 3 tel , INFOR-TRAINING: 5 10% 5% na kursy jêzykowe w grupach maks. 3- osobowych, 10% na kursy jêzykowe w grupach min. 4-osobowych, 10% na t³umaczenia. Warszawa, Bracka 22 tel , INTERNATIONAL HOUSE Centrum Jêzyków Obcych: 7 10% 7% od cen organizowanych kursów jêzykowych i 10% od cen innych zajêæ pozalekcyjnych. Warszawa, Noakowskiego 3 tel KLUB DIALOGU: 10% Na kursy jêzyka polskiego dla obcokrajowców; indywidualne i grupowe; u klienta lub w szkole. Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 13, pok. 160, tel LLOYDS LANGUAGE CENTER: 10% Na szkolenia jêzykowe: angielski, niemiecki i japoñski. Radom, Okulickiego 83, tel MOOSE Centrum Jêzyków Obcych: 3% Na kursy jêzykowe. Warszawa, Smolna 15/9, tel PERITUS SPEED SCHOOL: 5% Na kursy jêzykowe. Warszawa, Bajkowa 17/21, SP nr 204 Warszawa, Bro ka 15, SP nr 225 Warszawa, Czarnomorska 3, SP nr 212 Warszawa, Fontany 3, SP nr 133 Warszawa, Gubinowska 28/30, Zespó³ Szkó³ Sportowych nr 2 Warszawa, Jasielska 49/53, SP nr 10 Warszawa, Krakusa 2, SP nr 298 Warszawa, Majewskiego 17, SP Nr 264 Warszawa, Marynarska 2/6, Zespó³ Szkó³ nr 20, Warszawa, P³ocka 30, SP nr 63 Warszawa, Rakowiecka 61, Kolegium Ksiê- y Jezuitów, Warszawa, Roz³ogi 10, Gimnazjum nr 81 Warszawa, Strumykowa 21, Gimnazjum nr 123, Warszawa, Umiñskiego 12, XCIX LO Warszawa, Walerego S³awka 9, SP nr 4 Warszawa, Z³ota 9/15 Warszawa, Zoltana Balo 1, SP nr 47 Studenckie Centrum Nauczania Jêzyków Obcych INTEGRACJA: 5% Dla osób zapisuj¹cych siê na kurs po raz pierwszy. Osoby kontynuuj¹ce póÿniej naukê objête s¹ niezale nym systemem zni- ek. Warszawa, Kawêczyñska 36, WSM tel , w SZANSA: 5% Na wyjazdowe kursy jêzykowe oraz na wyjazdy au pair. Warszawa, Wa³brzyska 11, lok. 59 tel Szko³a Jêzykowa GERMANICUS: 10 15% 10% na naukê jêzyka niemieckiego, 15% na naukê jêzyka angielskiego. Warszawa, Œliska 3/145, tel Szko³a Jêzyków Obcych CAMPUS: 10% Na kursy jêzykowe. Warszawa, Pu³awska 49/9, tel Warszawa, Waryñskiego 12 tel AP EDUKACJA: 7% Na 2-semestralne kursy filologii angielskiej. Zni ka na I semestr. Warszawa, urawia 24A/1, parter tel BRITISH SCHOOL: 5% Na wszystkie kursy jêzykowe. Zni ka ³¹czy siê ze zni kami dla studentów, nie mo e jednak przekroczyæ 10% wartoœci kursu. Ciechanów, pl. Koœciuszki 9A tel , Grodzisk Mazowiecki, Zondka 3 tel Legionowo, Kopernika 9, tel omianki, Warszawska 109 tel Otwock, Powstañców Warszawy 3 tel Piaseczno, Powstañców Warszawy 21 tel P³ock, Jachowicza 38, tel P³oñsk, Kolejowa 1, tel Pruszków, Kraszewskiego 48, lok. 1A tel

4 Siedlce, Soko³owska 47, tel Sochaczew, Reymonta 10, tel Warszawa, Bolkowska 2D tel , Warszawa, Grochowska 14E tel Warszawa, al. KEN 97, tel Warszawa, Malborska 1 tel , Warszawa, Powsiñska 34 tel , BALTIC SCHOOL OF ENGLISH: 10% Na wszystkie kursy. Grodzisk Mazowiecki, Ba³tycka 33 tel ENGLISH BEST WAY: 10% Na wszystkie kursy. Legionowo, Pi³sudskiego 4 tel Pruszków, Nieca³a 10, tel Sochaczew, Staszica 12, tel Warszawa, al. KEN 97, tel Wo³omin, Legionów 8, tel yrardów, al. Partyzantów 7 tel JDJ BACHALSKI: 5% Na kursy jêzykowe w kraju. Suma wszystkich rabatów nie mo e przekroczyæ 18% wartoœci kursu. Warszawa, Piêkna 20, tel kursy specjalistyczne AKADEMIA LINUKSA: 5% Na wszystkie rodzaje szkoleñ. Zni ka nie ³¹czy siê z innymi promocjami. Warszawa, Wspólna 62, tel CENTRUM TECHNIK SIECIOWYCH: 20% Na szkolenia informatyczne. Warszawa, Dzielna 60, tel Europejski Oœrodek Szkoleniowy ZDROWIE i URODA: 20 30% 30% na kurs kosmetyczny i kurs masa u. 20% na pozosta³e kursy: fryzjerski, wiza, manicure, tipsy- el-akryl. Warszawa, P³owiecka 5E, tel Instytut Metod Edukacji IMPULS: 10% Na kursy szybkiego czytania, technik zapamiêtywania oraz mind maping. Warszawa, Bednarska 24, lok. 2 tel Oœrodek Kszta³cenia Kandydatów na Kierowców I: 10% Na kursy instruktora jazdy kategorii B. Warszawa, Podwale 13 tel Oœrodek Kszta³cenia Zawodowego II: 3 5% 3% na kursy: barman i kelner z modu³em j. angielskiego w gastronomii, kucharz; 5% na kursy: magazynier, sprzedawca z umiejêtnoœci¹ obs³ugi kasy fiskalnej i komputera. Warszawa, Odrow¹ a 75, tel Oœrodek Kszta³cenia Zawodowego IV: 10% Na kurs: eksploatacja urz¹dzeñ, instalacji i sieci o napiêciu do 1 kv. Warszawa, Wiœniowa 56, tel Oœrodek Kszta³cenia Zawodowego V: 5% Kurs: opiekunka dzieciêca. Warszawa, ywnego 25 tel w SOFT.KOMP.S.K.: 10% Na kursy komputerowe zgodne z aktualn¹ ofert¹. Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 79, lok. 408/409 tel , SOFTRONIC: 10% Na kursy komputerowe. Warszawa, Siedmiogrodzka 3A tel Szko³a Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Siê TUBAJ Oddz. w Warszawie MAK-CONSULTING: 10% Na kursy szybkiego czytania. Warszawa, Dubois 4/19, tel Szko³a Tañca Irlandzkiego i Szkockiego ISTA: 5% Na regularne ca³oroczne, semestralne oraz miesiêczne kursy i warsztaty tañca irlandzkiego i szkockiego.zni ka obejmuje równie intensywne jednorazowe warsztaty weekendowe. Taniec irlandzki solowy, grupowy i sceniczny oraz step irlandzki. Warszawa, miejsce patrz strona internetowa, tel Centrum Nauki i Biznesu AK: 5% Na czesne. Zakres dzia³ania CNiB AK: licea ogólnokszta³c¹ce dla pracuj¹cych, policealne szko³y jednoroczne i 2-letnie, kursy jêzykowe, zawodowe i dokszta³caj¹ce. M³awa, Warszawska 1, tel Siedlce, 3 Maja 28, tel Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 79 tel , TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ: 20% Na kursy i szkolenia. Nie obejmuje op³aty wpisowej i egzaminacyjnej. P³ock, Ma³achowskiego 1 tel Warszawa, Chmielna 9, tel nauka jazdy Szko³a Nauki Jazdy: 8% Na kursy prawa jazdy kategorii B. Gostynin, Polna 36, Gimnazjum nr 1 sala nr 6, tel , ABC Oœrodek Szkolenia Kierowców: 5% Na kursy prawa jazdy kategorii B. Warszawa, Grochowska 316/320, lok. 109 tel , AUTO-KOS: 5% Warszawa, Odlewicza 7, tel Warszawa, Rzymowskiego 38 AUTO KURS Szko³a Bezpiecznej Jazdy: 5% Na kursy prawa jazdy. Warszawa, Górczewska 62/64 tel

5 Kursy na Prawo Jazdy ISKRA: 15% Na kursy prawa jazdy kategorii B. Warszawa, Wawelska 5, sektor S tel , Nauka Jazdy MDK: 5% Od ceny kursu podstawowego. Warszawa, eromskiego 81 tel Oœrodek Kszta³cenia Kandydatów na Kierowców I: 15% Na kursy prawa jazdy kategorii B. Warszawa, Podwale 13, tel Oœrodek Kszta³cenia Zawodowego II: 5% Na kurs: kierowca wózków jezdniowych z napêdem silnikowym. Warszawa, Odrow¹ a 75, tel Oœrodek Kszta³cenia Zawodowego IV: 10% Na kursy: ADR: przewóz towarów niebezpiecznych w innych pojazdach ni cysterny podstawowy, przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach specjalistyczny, przewóz towarów wybuchowych KL I specjalistyczny, przewóz towarów promieniotwórczych KL VII specjalistyczny. Warszawa, Wiœniowa 56 tel Oœrodek Szkolenia Kierowców GABI: 10% Na kursy prawa jazdy kategorii B oraz na doskonalenie techniki jazdy. Warszawa, Czarnomorska 3 tel Oœrodek Szkolenia Kierowców 7-ka: 9% Na kursy prawa jazdy kategorii B. Warszawa, Cio³ka 16, tel Oœrodek Szkolenia Kierowców BEMOT: 7% Na kursy prawa jazdy. Warszawa, Nowolipki 15, tel Oœrodek Szkolenia Kierowców DUET: 10% Warszawa, ywnego 25, tel Oœrodek Szkolenia Kierowców HOSSA: 10% Na kursy prawo jazdy kategorii B. Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 79, lok. 7, tel Oœrodek Szkolenia Kierowców JAR: 5% Na kursy prawa jazdy kategorii: A, B. Warszawa, Hawajska 7, tel Warszawa, Hirszfelda 11 tel Warszawa, al. KEN 15, tel Oœrodek Szkolenia Kierowców UNIA: 15% Na kursy prawa jazdy kategorii B. Warszawa, Motycka 19, lok. 6 tel edukacja inne Centrum Informacji Prawno- Finansowej: 10% Na us³ugi szkoleniowe w zakresie prawa i finansów oraz sprzeda ksi¹ ek Warszawa, Grodzieñska 21/29 tel Wy sza Szko³a Handlu i Finansów Miêdzynarodowch: 10% Na wpisowe. Warszawa, Nowogrodzka 56 tel WESCO TICKETPLUS 5% na kursy jêzykowe za granic¹. Zni ka nie obejmuje zakwaterowania i wy ywienia. 100 z³ zni ki od op³aty serwisowej na program Work & Travel i Praktyki Zawodowe w USA. Warszawa, Armii Ludowej 16, Wydz. In ynierii L¹dowej PW tel , Warszawa, Chmielna 30 tel JDJ BACHALSKI 100 z³ na program Work & Travel i Au Pair oraz 200 z³ na Praktyki Zawodowe w USA. Zni ki nie sumuj¹ siê z innymi rabatami i bonusami. Warszawa, Piêkna 20, tel MIEJSCA NOCLEGOWE ACCOMMODATION hotele REST Hotel: 10% Na noclegi. Mory k. Warszawy, Poznañska 33 Hotel LA-MUSICA: 10% Na us³ugi hotelarskie Piaseczno- abieniec, Asfaltowa 27 tel Hostel BOTEL: 10% Na noclegi. Warszawa, Wybrze e Koœciuszkowskie tel W poni szych hotelach 10% zni ki na noclegi. Hotel ATOS Warszawa, Mangalia 1 tel , Hotel PORTOS Warszawa, Mangalia 3A tel Hotel ARAMIS Warszawa, Mangalia 3B tel , Hotel FELIX: 10% Na noclegi. Warszawa, Omulewska 24 tel Hotel HARCTUR: 5% Warszawa, Niemcewicza 17 tel Hotel HETMAN***: 10% Na nocleg ze œniadaniem od aktualnie obowi¹zuj¹cych cen standardowych. Warszawa, K³opotowskiego 36 tel Warszawskie Hotele SYRENA: % 10% od cen brutto w tygodniu (pn czw) oraz 50% (60% w Hotelu Metropol) w weekendy (pt nd). Zni ka obejmuje nocleg ze œniadaniem i nie sumuje siê z ofertami specjalnymi oraz innymi stosowanymi rabatami. Hotel MDM*** Warszawa, pl. Konstytucji 1 tel Hotel METROPOL*** Warszawa, Marsza³kowska 99A tel Hotel PRASKI**: 10% Na nocleg ze œniadaniem od aktualnie obowi¹zuj¹cych cen standardowych. Warszawa, al. Solidarnoœci 61 tel Hotel RAPSODIA: 5% Warszawa, Fort Wola 22, tel rezerwacja Hotel TINA**: 30% Na noclegi. Warszawa, Górczewska 212 tel , (recepcja) 109

6 schroniska i hotele letnie DIZZY DAISY HOSTEL: 5% Na noclegi 5.VII 25.VIII. Warszawa, Górnoœl¹ska 14 tel Hostel GARDEN VILLA: 10% Na noclegi. Warszawa, Dolna 42, tel Hostel Kanonia: 10% Na us³ugi. Warszawa, Jezuicka 2 tel Hostel OKI DOKI: 5 10% 5% na noclegi, 10% przy barze w hostelu. Pralnia w hostelu i internet gratis. Warszawa, pl. D¹browskiego 3 tel JUMP INN HOSTEL: 20% Warszawa, Prokuratorska 2 tel Schronisko M³odzie owe AGRYKOLA: 10% Na pokoje w czêœci turystycznej Warszawa, Myœliwiecka 9 tel /11 Szkolne Schronisko M³odzie owe SYRENKA: 10% W pokojach wieloosobowych. Warszawa, Karolkowa 53A tel pensjonaty Oœrodki Szkoleniowo-Wypoczynkowe: 10% Na noclegi 1.VII 31.VIII. Rezerwacje przyjmowane s¹ na 7 dni wczeœniej. HETMAN ¹ck, Koszelówka, tel LEŒNA OAZA Urle Borzymy, Nielubowicza 5 tel BUKOWIANKA: 10% Warszawa, Grodzieñska 21/29 tel campingi Camping WOK: 10% Na noclegi. Warszawa, Odrêbna 16, tel wonder.com.pl/wok agroturystyka Gospodarstwo Agroturystyczne SMOLARNIA: 10% Na noclegi i wy ywienie. Smolarnia 1, gm. Wiskitki, tel Gospodarstwo Goœcinne PODBÓR: 10% Na noclegi. Szla, gm. Przasnysz, tel GASTRONOMIA FOOD restauracje, bary, puby Gospoda Pizzeria ANWAR: 10% Na posi³ki i organizacjê imprez okolicznoœciowych. Konik Stary 66, tel Restauracja U KUBARY: 10% Na dania z karty. Nie dotyczy napojów i alkoholu. M³awa, Stary Rynek 7, tel ROYAL BAR: 10% Radom, Focha 1, tel Bar OKR GLAK LUKSOR-KEBAB: 10% Nie dotyczy napojów. Warszawa, róg E. Plater i Œwiêtokrzyskiej tel Bar U PANA KEJKA: 10% Na gastronomiê i napoje. Warszawa, Nowy Œwiat 22/28 tel Bistro LAGUNA: 20% Na menu podawane w lokalu. Warszawa, Powstañców Œl¹skich 126 (CH Carrefour Bemowo), tel BUFFETA BISTRO: 10% Nie dotyczy alkoholu i lodów. Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 7 Cafe Bar DRUKARNIA: 10% Warszawa, Noakowskiego 12 tel , Cafe BIBA!: 10% Nie dotyczy papierosów. Warszawa, al. Jana Paw³a II 52/54 tel Cafe FURKOT: 10% Nie dotyczy napojów alkoholowych. Warszawa, al. Jana Paw³a II 52/54 tel COCTAIL BAR: 10% Warszawa, Nowy Œwiat 33 tel Grill Bar EGIPT: 15% Na gastronomiê, powy ej kwoty 15 z³. Nie dotyczy napojów. Warszawa, Nowogrodzka 22 tel Warszawa, Rac³awicka, pasa handl., paw. 39, 40, tel HELICON JAZZ CAFE: 20% Na dania z karty. Warszawa, Freta 45/47 tel JADALNIA TURECKA: 10% Na menu podawane w lokalu i z dostaw¹ do domu. Warszawa, Pu³awska 52 tel MARAK POLSKA: 10% Specjalnoœæ: zupy z ró nych stron œwiata. Warszawa, Nowowiejska 10 tel Warszawa, Nowy Œwiat 22 tel Warszawa, Piêkna 20, tel Warszawa, Œwiêtokrzyska 18 tel MIRADOR: 15% Nie dotyczy produktów z tytoniu. Warszawa, Grzybowska 2, lok. 2 tel MODULOR CAFE BAR: 10% Na ca³e menu i przy barze. Warszawa, pl. Trzech Krzyzy 8 tel Naleœnikarnia NASZ NALEŒNIK: 10% Na ca³e menu. Warszawa, Kabacki Dukt 18, lok. 1 tel , Pizzeria CASA Di SOLE: 10% Na gastronomiê podawan¹ w lokalu. Warszawa, Stêpinska 6/8, tel Pizzeria DRUVIL: 10% Na menu z karty. Warszawa, Noakowskiego 12 tel , Pizzeria GAGA: 10% Przy zamówieniu dania gor¹cego. Warszawa, Zgoda 6, tel Pizzeria POD WIE : 10% Nie dotyczy alkoholu. Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 68 tel Pizzeria PRIMA: 20% Na gastronomiê i napoje podawane w lokalu. Rabaty nie ³¹cz¹ siê. Warszawa, Pu³awska 82 tel Pizzeria TIFONE: 10% Na ca³e menu w podawane w lokalu lub z dostaw¹ do domu. Warszawa, Pu³awska, róg D¹browskiego tel , Pizzeria UFO: 10% Najstarsza pizzeria w stolicy. Warszawa, Kiliñskiego 1, tel

7 PRESTO CAFE: 10% Warszawa, Krucza 16/22, wejœcie od Wilczej, tel , Pub CEGIELNIA: 10% Warszawa, Marsza³kowska 4 tel Pub KRÓLEWSKI: 10% Warszawa, pl. Zamkowy 1/13 tel Restauracja-Cafe MOZAIKA: 10% Warszawa, Pu³awska 53, tel Restauracja & Klub ORANGE: 10% Wstêp do lokalu od 21. roku ycia. Warszawa, Krucza 6/14, tel Restauracja Arabska FAYEZ: 20% Warszawa, Pasa Stok³osy 11, stacja metra Ursynów, tel Restauracja BORUTA: 10% Warszawa, Freta 38, tel Restauracja DONG NAM: 10% Na ca³e menu oraz wynajem sali na imprezy grupowe. Warszawa, Marsza³kowska 45 tel , Restauracja FRASCATI: 10% Nie dotyczy alkoholu. Warszawa, Wiejska 13, tel Restauracja GOŒCINIEC OPOLSKI: 20% Na gastronomiê. Nie dotyczy alkoholu. Warszawa, Pu³awska 104, tel gosciniecopolski.prx.pl Restauracja Karczma BANJA LUKA: 10% Na menu podawane w lokalu. Warszawa, Pu³awska 101 tel Restauracja LANSE: 10% Warszawa, pl. Konstytucji 1 tel , Restauracja PRZYSTANEK MURANÓW PIEROGI ŒWIATA: 10% Na konsumpcjê. Nie dotyczy alkoholu. Warszawa, Andersa 13, tel Restauracja ROYAL CAFE: 10% Na konsumpcjê. Nie dotyczy alkoholi mocnych i papierosów. Warszawa, Kostki-Potockiego 14/16 Restauracja STOP KLATKA: 10% Warszawa, Wspólna 27, tel Restauracja U HOPFERA PIEROGI ŒWIATA: 10% Na konsumpcjê. Nie dotyczy alkoholu. Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 53 tel Restauracja W³oska NA PROWINCJI: 5% Warszawa, Nowomiejska 10 tel THE GARDEN BRASSERIE: 10% Warszawa, Koœciuszki 5, Hotel Novotel tel TOPAZ BAR: 15% Nie dotyczy produktów z tytoniu. Warszawa, Grzybowska 2, lok. 16 tel T.G.I. FRIDAY S: 20% Na wszystkie dania. Nie dotyczy alkoholu. Warszawa, al. Jana Paw³a II 29 tel DOMINIUM PIZZA: 25% Nie ³¹czy siê z innymi promocjami i jest udzielana tylko na pizzê. Grodzisk Mazowiecki, Grabowa 18 Józefów, Polna 5B, Koby³ka, Zagañczyka 20, Legionowo, al. 3 Maja 22, Piaseczno, Sierakowskiego 23A Pruszków, Koœciuszki 15, Radom, Moniuszki 24 Sulejówek, Armii Krajowej 5 tel Ursus, Kolorowa 19, lok. 143 tel Warszawa, Francuska 10/6 Warszawa, Grochowska 19 Warszawa, Grójecka 22/24 Warszawa, Hala G³ówna, Dworzec Centralny, Warszawa, Przejœcie Podziemne, Dworzec Centralny, Warszawa, al. Jana Paw³a II 52/54 Warszawa, al. KEN 54, Warszawa, Kondratowicza 27A Warszawa, Krucza 16/22, Warszawa, Malborska 47, CH Marki Warszawa, Modliñska 144, tel Warszawa, Mszczonowska 3 Warszawa, Po aryskiego 24C Warszawa, Rakowiecka 41 Warszawa, Reymonta 12, Warszawa, Wa³brzyska 11, DH Land Warszawa, róg Wroc³awskiej i Powst. Œl¹skich, Warszawa, Zgoda 5, PIZZA HUT: 10% Centrum Goracych Donosów tel Warszawa, Dereniowa 9, PH Ursynów 2 Warszawa, al. Jana Paw³a II 82, PH Arkadia Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, PH Blue City Warszawa, Al. Jerozolimskie 184, Makro Warszawa, abiszyñska 25, PH Toruñska Warszawa, Ostrobramska 75, PH Promenada Warszawa, Pi³sudskiego 1, PH Marki Warszawa, Powstañców Œl¹skich 126, PH Carrefour Bemowo Warszawa, Pu³awska 14, PH Pu³awska Warszawa, al. Solidarnoœci 68A, PH GK & Iceland Warszawa, al. Solidarnoœci 104, PH Wola 1 Warszawa, Waszyngtona 98A Warszawa, Widok 24, PH Zodiak Warszawa, Wo³oska 12, PH GTC Mokotów Warszawa, pl. Zamkowy 10, PH Zamek TELEPIZZA: 40% Na terenie lokalu. Legionowo, Reymonta 12/16 tel omianki, Warszawska 125 tel Otwock, Ko³³¹taja 61, tel Piaseczno, Okulickiego 10 tel Pruszków, Dzia³kowa 4A, tel Radom, Toruñska 1, tel Radom, ó³kiewskiego 4, tel Warszawa Janki, pl. Szwedzki 3, IKEA tel Warszawa, Bazyliañska 1, tel Warszawa, Czerniakowska 145 tel Warszawa, Grochowska 12 tel Warszawa, Grochowska 344 tel Warszawa, Górczewska 137 tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 117 tel Warszawa, Kochanowskiego 23 tel Warszawa, Lechicka 18, tel Warszawa, Malczewskiego 56 tel Warszawa, Marsza³kowska 18 tel Warszawa, Miodowa 23, tel Warszawa, pl. Mirowski 14 tel Warszawa, Nugat 4, tel Warszawa, Prosta 2/14, tel

8 Warszawa, Przy Agorze 13 tel Warszawa, Radiowa 18, tel Warszawa, Rakietników 52 tel Warszawa, Rogalskiego 1 tel Warszawa, Œwiatowida 36 tel Wo³omin, Wileñska 39, tel Z¹bki, Orla 6/71, tel kawiarnie Cafe SENTYMENT: 10% Warszawa, Lanciego 11, tel Herbaciarnia SIKKIM: 10% Warszawa, al. Niepodleg³oœci 88 herbaciarnia.com ALHAMBRA: 10% Warszawa, Al. Jerozolimskie 32 tel DOMEK CAFE: 10% Nie dotyczy alkoholi mocnych i papierosów. Warszawa, Kostki-Potockiego 14/16 SAME FUSY: 10% Warszawa, Nowomiejska 10 tel TOK CAFE: 15% Warszawa, urawia 32/34 tel MOTTO CAFE: 10% Nie dotyczy tytoniu. Warszawa, Ordynacka 10/12 tel COFFEEHEAVEN: 20% Na napoje kawowe. Warszawa, Chmielna 33, CH Atlantic tel Warszawa, Dobra 56/56, Biblioteka UW tel Warszawa, Górczewska 124, Wola Park tel Warszawa, Jana Paw³a II 82, CH Arkadia tel Warszawa, Al. Jerozolimskie/Marsza³kowska Underground, Podziemia Ronda Dmowskiego paw. 34, tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 54, PKP Dworzec Centralny, tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 148, Centrum Reduta, tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, Blue City tel Warszawa, Królewska 16, Saski Crescent tel Warszawa, Nowy Œwiat 15/17, Empik tel Warszawa, Nowy Œwiat 46 tel Warszawa, Okopowa 58/72, Klif tel Warszawa, Ostrobramska 75C, Promenada tel Warszawa, Powsiñska 31, Sadyba Best Mall tel Warszawa, Pu³awska 15, CF Pu³awska tel Warszawa, Rondo ONZ 1, tel Warszawa, Œwiêtokrzyska 31/33A tel Warszawa, Wolska 12, Galeria Mokotów tel Warszawa, Wolska 12, Galeria Mokotów tel Warszawa, wirki i Wigury 1, Porty Lotnicze, Terminal Etiuda, tel Warszawa, wirki i Wigury 1, Port Lotniczy strefa odlotów, tel Warszawa, Z³ota 15, Z³ote Tarasy tel FLERYNKA: 10% Radom, eromskiego 36, tel Radom, ó³kiewskiego 4, Ahold tel Z¹bki, Wolnoœci 50, Makro tel SKLEPY SHOPPING artyku³y fotograficzne FOTOGRAF: 10 15% 15% na studyjne zdjêcia œlubne, 10% na pozosta³e us³ugi fotograficzne i ksero. Radom, Kusociñskiego 16, tel Radom, Policka 2, tel FOTO MONTE COLOR: 15 20% 15% na wykonanie odbitek, 20% na wykonanie zdjêæ paszportowych i legitymacyjnych. Warszawa, Koszykowa 30, przy pl. Konstytucji 4, tel Warszawa, Wa³brzyska 11, CH Land tel FOTO STUDIO: 10% Na wykonanie odbitek amatorskich. Warszawa, Pu³awska 82, tel Profesjonalne Laboratorium Fotograficzne PROLAB: 10% Na us³ugi. Punkt czynny przez ca³¹ dobê. Warszawa, Zgoda 13, tel RAPID FOTO RELAX: 10% Na us³ugi. Warszawa, Z³ota 8, tel W poni szych salonach KODAK EXPRESS udziela 5% zni ki na towary i 10% na us³ugi. Bia³obrzegi, Spacerowa 2 Józefów, kard. Wyszyñskiego 6A omianki, Warszawska 85, lok. 9 Milanówek, Pi³sudskiego 33 Miñsk Mazowiecki, Konstytucji 3 Maja 12 Otwock, Powstañców Warszawy 19 P³ock, Tysi¹clecia 10 P³oñsk, Braci Wieczorków 1 Radom, Traugutta 7 Radom, ó³kiewskiego 4, Hypernova Siedlce, Pi³sudskiego 21 Sierpc, Narutowicza 3B Warszawa, Boya 2 Warszawa, Bracka 18 Warszawa, Czerniakowska 143 Warszawa, Dereniowa 6 Warszawa, Górczewska 124, Wola Park Warszawa, Grójecka 79 Warszawa, Grójecka 105 Warszawa, Jana Paw³a II 18 Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79 tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, CH Blue City Warszawa, al. KEN 36, Galeria Ursynów Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 7 Warszawa, Marsza³kowska 62 Warszawa, Nowy Œwiat 66 Warszawa, Okopowa 58/72, Klif Warszawa, Ostrobramska 75C, CH Promenada Warszawa, P³ocka 17 Warszawa, Powsiñska 31 paw.134, Sadyba Best Mall Warszawa, Pu³awska 3 Warszawa, Pu³awska 96 Warszawa, Senatorska 26 Warszawa, Surowieckiego 8 Warszawa, Szko³y Orl¹t 4/4 Warszawa, pl. Trzech Krzy y 16 Warszawa, W¹wozowa 31/14 Wyszków, W¹ska

9 W poni szych salonach VIPFOTO udziela 5% zni ki na towary i 10% na us³ugi. Miñsk Mazowiecki, Koœciuszki 24 tel Ostro³êka, Kopernika 4D, tel Radom, Traugutta 7, tel Warszawa, Garibaldiego 4 tel Warszawa, Górczewska 124, CH Wola Park tel Warszawa, al. Jana Paw³a II 82, CH Arkadia, tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 148, CH Reduta, tel Warszawa, al. KEN 36, Galeria Ursynów tel Warszawa, Ostrobramska 75C, CH Promenada, tel artyku³y optyczne TWÓJ OPTYK: 13 26% 13% na szk³a okularowe, 26 % na oprawy okularowe, bezp³atne badanie wzroku przy zakupie okularów lub soczewek kontaktowych. Warszawa, Broniewskiego 28, Elea tel Warszawa, Czumy 1, przychodnia tel VISIONEXPRESS Zni ka na podstawie kuponów dostêpnych w Przewodniku Zni ek oraz Magazynie EURO<26. P³ock, Wyszogrodzka 140, CH Auchan tel Radom, Grzecznarowskiego 28, CH M1 tel Warszawa, Ostrobramska 75C, CH Promenada, tel Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek 2 salony, tel Warszawa, Górczewska 124, Wola Park tel Warszawa, Jana Paw³a II 82, CH Arkadia 2 salony, tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 148, CH Reduta 2 salony, tel Warszawa, Jubilerska 1/3, CH King Cross tel Warszawa, Mszczonowska 3, Centrum Janki, tel Warszawa, Okopowa 58/72, CH Klif tel Warszawa, Po³czyñska 121/125, CH Tesco tel Warszawa, Powstañców Œl. 126, CH Bemowo, tel Warszawa, Pu³awska 427, CH Geant tel Warszawa, Stalowa 60/64, Tesco tel Warszawa, pl. Szwedzki 3, Janki CH IKEA tel Warszawa, Targowa 72, CH Warszawa Wilenska 2 salony, tel Warszawa, Wo³oska 12, Galeria Mokotów tel ksiêgarnie i art. papiernicze Ksiêgarnie Amerykañskie AMERICAN BOOKSTORE: 5% Na ksi¹ ki anglojêzyczne. Konstancin-Jeziorna, Wojska Polskiego 3, Stara Papiernia, tel Warszawa, al. Jana Paw³a II 82, Arkadia tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, Blue City tel Warszawa, Koszykowa 55 tel Warszawa, Nowy Œwiat 61 tel Warszawa, Powsiñska 31, Sadyba Best Mall tel Warszawa, Wo³oska 12, Galeria Mokotów tel AKADEMIA: 15% Na ksi¹ ki oferowane w ksiêgarni Warszawa, al. Niepodleg³oœci 145 tel BOOKLAND: 10% Warszawa, Garibaldiego 4, lok. 14 tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 61 tel Warszawa, al. Niepodleg³oœci 121/123 tel G³ówna Ksiêgarnia Naukowa im. B. Prusa: 7% Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 7 tel GOLDGRAF: 10% Na artyku³y biurowe bez druków. Warszawa, elazna 82/84 tel , Ksiêgarnia Ekonomiczna: 5% Warszawa, Grójecka 67/69 tel Ksiêgarnia Fundacji Pomocy Bibliotekom Polskim: 10% Na ksi¹ ki. Zni ka nie ³¹czy siê z innymi promocjami. Warszawa, Marsza³kowska 74 tel Ksiêgarnio-Kawiarnia TARBUK: 10% Na ksi¹ ki i na ca³e menu w kawiarni. Nie dotyczy promocji. Warszawa, Browarna 6, tel Ksiêgarnia PELTA TRAVEL: 10% Bogaty wybór ksi¹ ek dotycz¹cych m.in. motoryzacji i modelarstwa. Warszawa, Œwiêtokrzyska 16 tel EMPiK: 5% Nie dotyczy zakupów w sklepie internetowym, produktów promocyjnych Umbrella, wyrobów tytoniowych, sprzêtu fotograficznego i komputerowego, sprzêtu SONY playstation, zestawów GSM, odtwarzaczy MP3, MP4, kart telefonicznych, telefonów, konsol gier i akcesoriów do nich, bileterii, produktów mennicy. Janki k. Warszawy, Mszczonowska 3, CH Janki, tel P³ock, pl. Narutowicza 5, tel P³ock, Wyszogrodzka 140 tel Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek tel Warszawa, Górczewska 124, CH Wola Park tel Warszawa, Jana Paw³a II 82, CH Arkadia tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, Blue City tel Warszawa, Marsza³kowska 116/122 tel Warszawa, Mickiewicza 27 tel Warszawa, Ostrobramska 75C Warszawa, Nowy Œwiat 15/17 tel Warszawa, Powsiñska 31, CH Sadyba Best Mall, tel Warszawa, Wo³oska 12, Galeria Mokotów tel Warszawa, al. Zjednoczenia 25 tel Warszawa, Z³ota 59, CH Z³ote Tarasy tel Centrum Jêzykowe LANGPOL: 15% Na ksi¹ ki oferowane w ksiêgarni. 113

10 Ostro³êka, Kopernika 7, lok. 28 tel Radom, eromskiego 23, tel Warszawa, Kolejowa 21, tel Ksiêgarnie Jêzykowe AKADEMIA: 15% Na ksi¹ ki. Warszawa, Garibaldiego 4, lok. 12, Rondo Wiatraczna, tel Warszawa, Grójecka 34, tel Warszawa, al. KEN 36A, Galeria Ursynów tel Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 5/ Traugutta, tel , Warszawa, pl. Wilsona 4, tel Warszawa, urawia 24A tel sklepy muzyczne Salony Muzyczne RIFF: 5% Na zakup towarów. Promocje nie sumuj¹ siê. Warszawa, gen. Andersa 21A tel Warszawa, Bokserska 62A, tel Warszawa, pl. Konstytucji 5 tel Warszawa, Nowy Œwiat 55 tel sprzêt komputerowy HST COMPUTERS: 3 20% 3% na zakup towarów, 20% na us³ugi serwisowe. Radom, eromskiego 4 tel audio-video PPHU ELEKTRO: 4% Na naprawê sprzêtu RTV i AGD. M³awa, Narutowicza 2 tel MIP Sklep Firmowy Warszawa: 15% Na playery Iriver od cen na: Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 tel MP3 STORE: 5% Na playery i s³uchawki. Warszawa, Al. Jerozolimskie 51 tel sprzêt sportowy i turystyczny E-SHOPS: 5% Sklep z suplementami dla sportowców i preparatami odchudzaj¹cymi. Gostynin, Wojska Polskiego 27 tel ELBE Stoisko Sportowo-Turystyczne w DT Senior: 5% Radom, pl. Jagielloñski 8, tel GEO-GRAF: 5% Warszawa, Pu³awska 84, tel Sklep Turystyczny WIATA: 5% Warszawa, Z³ota 69, tel SKI TEAM: 5% Rabaty nie sumuj¹ siê. Warszawa, Karolkowa 17/19 tel Warszawa, 17 Stycznia 36/38 tel Sklep ze Sprzêtem do Nurkowania SCUBA TEAM: 10% Na zakup i serwis sprzêtu do nurkowania oraz nape³nianie butli (powietrze, tlen, nitrox, trimix). Warszawa, al. Prymasa Tysi¹clecia 66 tel W poni szych sklepach 10% na produkty firm CampuS i Alpinus. 15% zni ki na ofertê sklepu internetowego pod adresem: Promocje i rabaty nie sumuj¹ siê. CERRO TORRE Piaseczno, Pu³awska 46, CH Auchan tel Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek tel PLANET OUTDOOR Warszawa, pl. Czerwca 1976/6, CH Faktory, tel Warszawa, Górczewska 124, CH Wola Park tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 179 tel Warszawa, Modliñska 244A tel HIMOUNTAIN: 10% Nie dotyczy okresu promocji oraz przecen. Zni ka równie na stronie internetowej: Jab³onna k. Warszawy, Modliñska 94A tel Warszawa-Janki, Mszczonowska 3, CH Geant, tel Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek tel Warszawa, Jana Paw³a II 82, CH Arkadia tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 146B, CH Reduta, tel Warszawa, Królewska 2, tel HORYZONT: 5% Nie dotyczy artyku³ów objêtych wyprzeda ¹ lub promocj¹. Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek Carrefour, tel Warszawa, Mariensztat 8, tel odzie i obuwie FREESTYLE: 5% Na odzie i obuwie sportowe firm Nike, Reebok, Adidas, Fila. Zni ka nie dotyczy przecen i promocji. Warszawa, Grójecka 67/69 tel Sklep Autoryzowany THE ORIGINAL Dr MARTENS: 5% Na obuwie, odzie, akcesoria. Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 tel Sklepy z Odzie ¹ U ywan¹ HUMANA PEOPLE TO PEOPLE POLSKA: 15% Warszawa, Z¹bkowska 18, tel Warszawa, Dobra 4, tel Z¹bki, Targowa 4, tel CAMDEN TOWN: 10% Warszawa, Marsza³kowska 134 tel DEEP: 5 10% 10% na zakup towarów kolekcji regularnej, 5% na kolekcjê promocyjn¹. Nowy Dwór Mazowiecki, Zakroczymska 14 Ostro³êka, Gorbatowa 3/3 tel

11 P³oñsk, Grunwaldzka 31 tel Siedlce, Wojskowa 16 tel Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek tel Warszawa, Jana Paw³a II 82, CH Ariadia tel ESPRIT: 5% Nie dotyczy okresu promocji oraz przecen. Warszawa, Górczewska 124, Wola Park tel Warszawa, al. Jana Paw³a II 82, Centrum Arkadia, tel Warszawa, Marsza³kowska 104/122, Galeria Centrum Sawa, tel Warszawa, Ostrobramska 75C, CH Promenada Warszawa, Powsiñska 31, Sadyba Best Mall Warszawa, Wo³oska 12, Galeria Mokotów tel Warszawa, Z³ota 59, Z³ote Tarasy HD HEAVY DUTY: 6% Nie obejmuje towarów objêtych promocjami i przecenami. Piaseczno, Pu³awska 42E, Fashon House Outlet Center, tel P³ock, Tumska 14 tel Warszawa, Jana Paw³a II 82, CH Arkadia tel Warszawa, Targowa 72, CH Wileñska tel Warszawa, Z³ota 59, CH Z³ote Tarasy tel HOUSE: 5% Nie dotyczy kolekcji Muppet Show i Rotate oraz towarów promocyjnych i przecenionych. Ostro³êka, G³owackiego 30 P³ock, Tumska 13 Siedlce, Morska 3-5 Warszawa, Górczewska 124, CH Wola Park Warszawa, al. Jana Paw³a II 82, CH Arkadia Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, CH Blue City Warszawa, Targowa 72, CH Wileñska Warszawa, Wo³oska 12, Galeria Mokotów Warszawa, Z³ota 59, CH Z³ote Tarasy RIVER ISLAND: 5% Nie dotyczy okresu promocji oraz przecen. Warszawa, Marsza³kowska 104/122, Galeria Centrum Sawa Warszawa, Wo³oska12, Galeria Mokotów SMITH S: 5 10% 10% na zakup towarów z regularnej kolekcji, 5% na zakup towarów z kolekcji przecenionej. P³ock, Przemys³owa 1, CH Echo Raszyn, Mszczonowska, CH Janki Warszawa, Al. Jerozolimskie 148, CH Reduta II Warszawa, Po³czyñska 4, CH Fort Wola WOJAS: 5% Na zakup towarów nie objêtych przecen¹ lub promocj¹. Dwa razy w roku akcje specjalne: kupony rabatowe na ³amach Przewodnika Zni ek oraz Magazynie EURO<26. P³ock, Przemys³owa 1, CH Echo tel Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, CH Blue City, tel Warszawa, Jubilerska 1/3, CH King Cross Praga, tel Warszawa, Ostrobramska 75C, CH Promenada, tel Warszawa, Pu³awska 427, CH Ursynów tel Warszawa, Targowa 72, CH Warszawa Wileñska, tel jubilerzy AJ DIAMENT: 10% Na zakupy wyrobów jubilerskich i brylantów. Warszawa, Waliców 9/11 budynek Aurum, tel Sklep i Pracownia Jubilerska KRUGERAND: 10 20% 10% na z³oto, 20% na srebro. Nie dotyczy okresu promocji. Warszawa, Narbutta 4, tel TIME TREND: 5% Rabaty nie sumuj¹ siê. Marki k. Warszawy, Pi³sudskiego 1, CH M1 tel Piaseczno k. Warszawy, Pu³awska 46, CH Auchan P³ock, Wyszogrodzka 140, CH Auchan tel Warszawa, Chmielna 35, Salon wzorcowy tel Warszawa, pl. Czerwca 1976/6, Outlet Ursus Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek tel Warszawa, Górczewska 124, CH Wola Park tel Warszawa, al. Jana Paw³a II 82, CH Arkadia Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, CH Blue City, tel Warszawa, Jubilerska 1/3, paw.13, CH King Cross, tel Warszawa, Mszczonowska 3, CH King Cross Janki, tel Warszawa, Pu³awska 427, CH Ursynów tel Warszawa, Wo³oska 12, Galeria Mokotów tel Warszawa, Z³ota 59, CH Z³ote Tarasy drogerie Perfumeria DIORA: 5% Na kosmetyki. Radom, Focha 11, tel Sklep Kosmetyczny AYLA BIOLABS INTERNATIONAL: 10% Na kosmetyki. Zni ka dostêpna tak e na stronie internetowej Warszawa, Grochowska 316/320 tel kwiaciarnie Kwiaciarnia ZACZAROWANY OGRÓD: 10% Radom, Traugutta 47, tel wyposa enie wnêtrz SOLUX: 5% Na sprzeda artyku³ów oœwietlenia wnêtrz (lampki biurowe, pokojowe, akcesoria). Ostro³êka, Hallera 15 US UGI SERVICES fryzjerskie i kosmetyczne BODYLASER Gabinet Depilacji Laserowej: 30% Na us³ugi w gabinecie Depilacji Laserowej. Warszawa, Smolna 38, lok. 10C tel Gabinet Odnowy Biologicznej HEDER: 20% Kosmetyczka M. onowicz. Kosmetyka twarzy i cia³a, parafina d³oni i stóp, masa, przek³uwanie uszu, opalanie natryskowe. Warszawa, gen. Abrahama 18, lok. 322 tel , GALERIA FRYZUR 99: 10 15% 15% na strzy enie, 10% na koloryzacjê i inne us³ugi kosmetyczne. Warszawa, Orla 13 tel ,

12 Salon Fryzjerski NEW FASHION: 10% Na wszystkie us³ugi fryzjerskie. Warszawa, Nowogrodzka 15 tel Salon Fryzjerski RYSZARD: 20% Na us³ugi fryzjerstwo,manicure, pedicure, makija, henna, tipsy, elowanie. Warszawa, Marsza³kowska 18 tel Salon Fryzjersko-Kosmetyczny PERFEKT: 10% Na us³ugi fryzjerskie, kosmetyczne, solarium z wyj¹tkiem karnetów. Warszawa, Pu³awska 108/112 tel Salon Odnowy Biologicznej BEST BEAUTY: 15% Na us³ugi. Warszawa, Morcinka 5, lok. 8, Bemowo tel Salony Piêknoœci MILORD: 10% Na zakup kosmetyków oraz us³ugi: fryzjerstwo, kosmetyka, solarium, manicure, pedicure, tipsy. Nieporêt, Rynek 1A, tel Warszawa, al. Jana Paw³a II 12 tel Salon Piêknoœci TAIS: 5 10% 5% na zakup kosmetyków, 10% na zabiegi kosmetyczne. Warszawa, Grzybowska 2, lok. 32 tel Salon Zdrowia i Urody LAVENDA: 10% Warszawa, Lisowska 26/1 tel Studio Urody i Relaksu SILUETTA: 10% Na zabiegi wyszczuplaj¹ce i modeluj¹ce sylwetkê. Warszawa, Sady oliborskie 13A tel , Studio Urody i Zdrowia KOS-MED: 10% Na zabiegi depilacji laserowej oraz peelingi medyczne. Warszawa, pl. Konstytucji 4/1 tel SysTech SPA BioMen: 10 15% 10% na zakup kosmetyków, 15% na zabiegi kosmetyczne i masa tylko dla mê czyzn. Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A tel HAIR STUDIO: 10% Na strzy enie, koloryzacjê oraz inne us³ugi fryzjerskie. Warszawa, Leszno 34/36, tel Salon JEAN LOUIS DAVID Quick Service: 20% Na us³ugi fryzjerskie. Pruszków, Zimiñskiej-Sygietyñskiej 1 tel Warszawa-Janki, pl. Szwedzki 3, przy IKEA tel Warszawa, Aspekt 79, CH E.Leclerc Warszawa, Boh. Warszawy 26 tel Warszawa, G³êbocka 15 Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19 tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, CH Blue City, tel Warszawa, Moliera 8, tel Warszawa, Ostrobramska 75C, CH Promenada, tel Warszawa, Pas³êcka 8 Warszawa, E. Plater 28, Warsaw Corporate Center, tel Warszawa, Po³czyñska 4, CH Fort Wola tel Warszawa, Pu³awska 12A tel Warszawa, al. Solidarnoœci 129/131 Warszawa, Œwiêtokrzyska 32 tel Warszawa, Tamka 40 Warszawa, Targowa 72, CH Warszawa Wilenska, tel Warszawa, Wo³oska 12, Galeria Mokotów tel Salony Urody GABRIEL: 10% Na us³ugi fryzjerskie. Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 113/115 tel Warszawa, Okopowa 58/72, lok. 41, CH Klif, tel Warszawa, Powsiñska 31, lok. 127 tel us³ugi medyczne Centrum Medyczne GAJDA-MED: 10% Na us³ugi medyczne. Pu³tusk, Piotra Skargi 23/29 tel Centrum Medyczne MAVIT: 5 10% 5% na zabiegi laserowej korekcji wzroku, 10% na podstawowe konsultacje okulistyczne. Warszawa, Migda³owa 4, tel Warszawa, Podleœna 61, tel Centrum Psychoterapii INTEGRUM: 30% Pomoc psychologiczna, psychoterapia indywidualna oraz psychoterapia par. Warszawa, al. Wyzwolenia 10/116 tel Centrum Stomatologiczne ADENT: 15% Na leczenie stomatologiczne. Warszawa, Rakowiecka 39/2, Pole Mokotowskie, tel Warszawa, Rodziewiczówny 7/5, Ostrobramska, tel Centrum Stomatologii Kosmetycznej i Implantologii IMPLADENT: 10% Na stomatologiê zachowawcz¹. Warszawa, ytnia 16 tel , Centrum Stomatologii UNI-DENT: 10% Na us³ugi stomatologiczne. Warszawa, Literacka 19 tel ESTE-DENT Prywatna Praktyka Lekarska: 10% Na wszelkie us³ugi w zakresie stomatologii i ortodoncji. Nie dotyczy ceny metali szlachetnych. Warszawa, Bukowiñska 22A, lok. 6U tel Gabinet Masa u: 10 20% 20% na zabiegi masa u cia³a wykonywane w gabinecie, 10% na zabiegi z dojazdem do klienta. Warszawa, Pu³awska 529 tel Gabinet Stomatologiczny: 10% Warszawa, Nowolipie 26/57 tel Klinika NASZE ZDROWIE: 10% Na us³ugi medyczne. Warszawa, Czerniakowska 161 tel Lecznica Stomatologiczno-Lekarska DEMETER: 10% Stomatologia zachowawcza oraz specjalistyczne konsultacje medyczne. Warszawa, Bia³ostocka 7 tel Warszawa, Potocka 14, tel Warszawa, Targowa 2, tel Oœrodek Hipnozy i Psychoterapii GUTKOWSKI: 10% Na sesje indywidualne, grupowe, treningi i kursy. Warszawa, Nowogrodzka 56, lok. 8 tel Pracownia Psychologii ANIMA: 10% Pomoc psychologiczna i psychoterapia oraz badania: psychologiczne kierowców, operatorów, do pracy na wysokoœci, do posiadania broni i stanowisko kuratora. Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 tel , Warszawa, Odlewnicza 8 tel ,

13 SOLDENT: 10% Na zabiegi: profesjonalne czyszczenie, wybielanie oraz leczenie zachowawcze. Warszawa, Spiska 2A, tel Specjalistyczna Przychodnia Lekarska T i M: 10% Na wszystkie us³ugi medyczne i korzystanie z poradni psychologicznej. Warszawa, D³uga 44/50, tel us³ugi ksero Internet Cafe E-XTREME: 10% Skanowanie, wydruki komputerowe, ksero, bindowanie. Nie dotyczy dostêpu do internetu. Promocje i zni ki nie sumuj¹ siê. Warszawa, al. Niepodleg³oœci 177 tel MAX COPY: 10% Salon us³ug kserograficznych czynny 24 h. Warszawa, Dobra 11, tel EWA GRAFIA: 10 15% 10% na ksero, 15% na oprawê prac, bindowanie, laminowanie. Warszawa, Bracka 2, tel Warszawa, Grójecka 59/63 tel Zak³ad Ma³ej Poligrafii: 10% Na us³ugi ksero, oprawê prac, wykonywanie piecz¹tek, wizytówek, bindowanie, foliowanie, wydruki. Warszawa, Pu³awska 74, paw. 1 tel us³ugi inne Studio Tatua u Artystycznego GULESTUS: 15% Na wykonanie tatua u i kolczykowanie cia³a. Warszawa, Strumykowa 40D tel V-NET.PL us³ugi komputerowe: 20% na us³ugi komputerowe: serwery wirtualne, konta . Warszawa, Drapinska 1, tel POLTAX: 13% Od prowizji za rozliczenie nadp³aconego podatku w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii i Niemczech. Warszawa, Grenady 8 A/21 (III piêtro) tel czyszczenie odzie y Ekologiczne Pralnie Chemiczna PANDA: 10% Na czyszczenie odzie y. Konstancin-Jeziorna, al. Wojska Polskiego 3, CH Stara Papiernia, tel Radom, ó³kiewskiego 4, CH Echo tel Warszawa, al. Krakowska 61, CH Real tel Warszawa, Po³czyñska 121, CH Tesco tel Warszawa, Powsiñska 31, CH Sadyba Best Mall, tel Warszawa, Œwiatowida 41, CH Leader Price, tel us³ugi prawne i bankowe Biuro Pomocy Prawnej: 5% Na udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego Gostynin, Kiliñskiego 7A/20 tel , SPORT I WYPOCZYNEK SPORTS & LEISURE obiekty sportowe ATHLETIC Studio: 10% Na karnet miesiêczny na si³owniê. Warszawa, Dembowskiego 4 tel Centrum Sportowo-Rekreacyjne LECH KORT: 10% Tenis, si³ownia, aerobic, taniec. Warszawa, Kazubów 14, tel HULAKULA Rodzinne Centrum Rozrywki: 10% Na bowling obejmuje tory wykupione na godzinê, a tak e pojedyncze gry. Warszawa, Dobra 56/66 tel , JOGA OLIBORZ: 30% Od ceny karnetu o wartoœci 130 z³. Rabat nie ³¹czy siê z innymi zni kami. Warszawa, Mickiewicza 72 tel , Warszawa, Paska 10 tel , Klub ATMOSFERA RUCHU: 10% Na karnety miesiêczne na zajêcia fitness z wy³¹czeniem zajêæ taniec brzucha oraz samba brazylijska. Warszawa, Warecka 8, tel Warszawa, Mariañska 5, tel NASTULA JUDO FITNESS CLUB: 10% Warszawa, Ogólna 9, tel PRACOWNIA DOBREGO ZDROWIA: 15% Na zakup karnetów na zajêcia jogi. Warszawa, Rac³awicka 28, tel pro FIT Club: 10% Na si³owniê, aerobik, saunê, solarium. Warszawa, Grottgera 12A, tel parki rozrywki PEPELAND: 10% Miasteczko rozrywki usytuowane 20 km od centrum Warszawy, przy trasie Warszawa Gdañsk. 10% wstêp, jazda konna i inne atrakcje, m.in. samochody bojowe, winda desantowa, most linowy oraz Mini Zoo, Wioska Indiañska, helikopter i czo³g. Dziekanów Nowy, gm. omianki, Kolejowa 378, tel Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie: bilet ulgowy Warszawa, Ratuszowa 1/3 tel FANTASY PARK: 10% Na godzinê gry w bowling i bilard oraz mo liwoœæ korzystania z rabatowych akcji specjalnych przewidzianych dla studentów. Warszawa, Powsiñska 31, tel kursy DIAMOND STUDIO: 15% Na zajêcia grupowe pilates. Warszawa, Powsiñska 102, tel Instytut KRAV MAGA: 20% Na treningi systemu Krav Maga. Treningi odbywaj¹ siê w Warszawie w ró nych miejscach. Kontakt z trenerem telefoniczny lub przez stronê www. Warszawa, tel Klub Aikido SOTO: 10% Na treningi Aikido i Ken-Jutsu. Warszawa, Smolna 30, XVIII LO, II piêtro, sala gimn., tel , OŒRODEK HATHA JOGI: 20% Warszawa, Œwiêtokrzyska 31/33A tel Pracownia ASAN: 10% Na zajêcia jogi. Warszawa, Raszyñskiej 22, tel SCUBA TEAM: 10% Na kursy nurkowania i wyjazdy dla nurków organizowane i dostêpne na 117

14 Warszawa, al. Prymasa Tysi¹clecia 66 tel Szko³a JOGA na FOKSAL: 9% Na zakup karnetu miesiêcznego dla uczniów i studentów. Warszawa, Foksal 10 Szko³a Tañca Irlandzkiego UA NIALL: 10% Na naukê tañca irlandzkiego. Kursy odbywaj¹ siê w wynajêtych pomieszczeniach. Miejsca mog¹ ulegaæ zmianie. Warszawa tel , Szko³a Tañca TANCERZE.PL: 10% Na kursy tañca opisane w regulaminie Szko- ³y Tañca Tancerze.pl. Zni ka nie ³¹czy siê z innymi promociami. Warszawa, Marsza³kowska 3/5 tel wypo yczalnie i serwis MOTO PRZYSTAÑ: 10% Na wypo yczanie kajaków oraz sp³ywy kajakowe. Plecewice 78, gm. Brochów tel Ognisko PODKOWA: 10% Na jazdê konn¹ pn pt od godz Podkowa Leœna, G³ogów 11 tel Hostel OKI DOKI: 10% Na wypo yczanie rowerów. Warszawa, D¹browskiego 3 tel SKI TEAM: 25% Na serwis sprzêtu narciarskiego i snowboardowego. Warszawa, Karolkowa 17/19 tel Warszawa, 17 Stycznia 36/38 tel sport i wypoczynek inne Salon Zdrowia i Kondycji EFEKT: 10% Warszawa, Garibaldiego 4, tel TBE THRUSTERS: 5 80% Na imprezy paintbollowe, survivalowe, integracyjne, zielone szko³y. Wprowadzaj¹c grupê powy ej 5 osób otrzymujesz 20% rabatu, grupê powy ej 30 osób 80% rabatu. Pozosta³e osoby w grupie (nie posiadaj¹ce Karty) otrzymuj¹ 5% zni ki. Warszawa, Sienna 63/65 PODRÓ E I TRANSPORT TRAVEL & TRANSPORT biura podró y JUVENTUS Biuro Turystyki i Podró y: 2 5% 2% na miêdzynarodowe przejazdy autokarowe, 5% na imprezy w³asne Ostro³êka, Koœciuszki 3, tel Biuro Podró y ALFA STAR: 3 10% 3% bilety lotnicze, 5% imprezy obce, 5% imprezy w³asne w sieci agentów turystycznych w ca³ym kraju, 10% imprezy w³asne. Wczasy w³asne: Egipt, Cypr, Maroko, Seszele, Mauritius, Tajlandia. Obozy: Cypr, Egipt, Maroko. Radom, Niedzia³kowskiego 8/10 tel Biuro Podró y SUN TOURS: 3% Na zakup imprez turystycznych: obozy m³odzie owe, wycieczki krajowe i zagraniczne. Radom, eromskiego 34, tel Biuro Turystyczne UNI-TUR: 3 5% 3% na bilety lotnicze, 5% na bilety autokarowe relacji miêdzynarodowych, 5% na imprezy sprzedawane w Biurze. Radom, Kiliñskiego 21, tel UNI-TUR.com.pl ADRIATYK Bezpoœredni Touroperator Turystyki do Chorwacji i S³owenii: 5% Warszawa, Wa³brzyska 11, lok. 82 tel Biuro Podró y BEST HARCTUR: 3 5% 5% na produkty w³asne biura podró y przy zakupie imprezy do 1000 z³ netto, 3% na produkty w³asne biura podró y przy zakupie imprez powy ej 1000 z³ netto. Warszawa, Niemcewicza 17 tel Biuro Podró y SUN KISS: 5 10% 5% na wyjazdy do Turcji, 10% na wyjazdy do Bu³garii. Warszawa, Odyñca 69/71, tel Biuro Podró y ŒWIÊCKI TRAVEL: 5% Na wyjazdy turystyczne. Warszawa, Waryñskiego 9, tel Biuro Podró y TUR-WOLA: 5% Na œwiadczenie us³ug turystycznych. Warszawa, Fort Wola 22, tel CENTAUR: 5% Na sprzeda us³ug turystycznych: wycieczki. Warszawa, Brzeska 29/31, tel KOMPAS POLAND: 6% Na zakup wycieczek organizowanych przez biuro. Warszawa, P³ockiej 17, lok. 4 tel NESTOR TRAVEL: 5% Na zakup kursu jêzykowego na Malcie w szkole Berlitz. Warszawa, urawia 32/34, tel PTTK MAZOWSZE: 5% Na imprezy w³asne: kolonie, obozy, sp³ywy kajakowe, wycieczki. Warszawa, Litewska 11/13 tel , STUD-TOUR 5% na kursy stacjonarne, 150 z³ na kursy wyjazdowe, 200 z³ na Au Pair oraz 100 z³ na programy edukacyjno-sta owe inne ni Au Pair. Warszawa, Al. Jerozolimskie 44, p. 219 tel Warszawa, Tamka 34, tel SUPERTOUR LUFTHANSA CITY CENTER: 50% Na op³atê za wystawienie biletu lotniczego. Warszawa, al. Jana Paw³a II 27, Atrium Centrum, tel Warszawskie Biuro Turystyki Zagranicznej: 40% Na op³atê transakcyjn¹ na zakup biletów lotniczych. Warszawa, Jana Paw³a II 15 tel , Warszawa, Marsza³kowska 124 tel , WIRTUR: 3% Na wycieczki, kolonie i zimowiska organizowane przez biuro. Warszawa, Marsa 130, lok. 4 tel PTTK Oddzia³ oliborski: 5% Na imprezy w³asne organizowane przez oddzia³. Warszawa, Kasprowicza 40 tel WESCO TICKETPLUS Op³ata za wystawienie biletu lotniczego 30 z³. Warszawa, Armii Ludowej 16, Wydz. In ynierii L¹dowej PW tel , Warszawa, Chmielna 30, tel

15 Biuro Turystyczne NATURA TOUR: 10 25% Na pobyt w oœrodkach wypoczynkowych NATURA TOUR. 25% poza sezonem, 10% w sezonie. Zni ka obowi¹zuje pod warunkiem zakupu miejsca nie wczeœniej ni 7 dni przed rozpoczêciem pobytu w obiekcie Warszawa, Chmielna 106, tel transport EURO TAXI, tel , : 10% Dotyczy wszystkich rodzajów us³ug œwiadczonych przez taksówkarzy korporacji EURO TAXI. Warszawa, Kordyñskiego 23 tel SAWA TAXI : 10% Na us³ugi taksówkowe. Warszawa, Zwi¹zku Walki M³odych 5 tel INTERCARS INTERNATIONAL FRANCE: 10% Na bilety INTERCARS kupowane w biurach INTERCARS. Warszawa, urawia 20A, tel WIKEL Agencja Turystyki: 10 15% Przy zakupie biletów autokarowych na wybrane po³¹czenia do Niemiec, Francji, Wlk. Brytanii, Holandii, Belgia, W³och, Grecji, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii, Szwajcarii. Warszawa, Chmielna 98, pok. 35 I p. tel EUROBUS: 10 15% Szczegó³owe informacje i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Ciechanów, Warszawska 34 tel Ostro³êka, Bogus³awskiego 32 tel Ostrów Mazowiecka, Kiliñskiego 2, lok. 9 tel P³ock, Jachowicza 47, tel P³oñsk, Warszawska 10, tel Radom, pl. Konstytucji 3 Maja 5 tel Radom, Niedzia³kowskiego 8/10 tel Radom, Pra mowskiego 2, tel Siedlce, 3 Maja 38, tel Siedlce, Pi³sudskiego 9, tel Siedlce, pl. Zdanowskiego 1 tel Warszawa, Dworzec PKS, W-wa Zachodnia tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 54, lok. 20 tel Warszawa, Marsza³kowska 55/73, lok. 17 tel Warszawa, al. Niepodleg³oœci 214/3 tel Wyszków, 3 Maja 14A, tel Poni sze biura udzielej¹ 12% zni ki na miêdzynarodowe przejazdy autokarowe ORBIS TRANSPORT. Trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ORBIS TRAVEL M³awa, Stary Rynek 11, tel P³ock, Jachowicza 47, tel Radom, pl. Konstytucji 3 Maja 3 tel Warszawa, Bracka 16, tel Warszawa, Konstytucji 4, tel Warszawa, Pu³awska 31, tel ORBITA Ostro³êka, Gorbatowa 7A/8B tel ANNA TRAVEL Warszawa, Dworzec Centralny tel AURA TRAVEL Warszawa, Al. Jerozolimskie 144, Dworzec Zachodni, tel INTER BUS Warszawa, Nowogrodzka 27 tel JANUS Warszawa, al. Jana Paw³a II 46/48, paw. 19 tel Poni sze biura udzialaj¹ 5% zni ki na bilety promowe P B POLFERRIES. Trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ORBIS TRAVEL M³awa, Stary Rynek 11, tel P³ock, Jachowicza 47, tel Radom, pl. Konstytucji 3 Maja 5 tel Warszawa, Bracka 16, tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 179 tel Warszawa, pl. Konstytucji 4 tel Warszawa, Mickiewicza 27 tel Warszawa, Pu³awska 31, tel EURO-TUR Ostro³êka, Bogus³awskiego 23 tel ORBITA Ostro³êka, Gorbatowa 7A/8A tel GRAND TOUR &TRAVEL Radom, 25 Czerwca 63, tel EUREKA Siedlce, Pi³sudskiego 60, tel FLY AWAY TRAVEL Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 79 tel FIRST CLASS Warszawa, Nowowiejska 5, tel EVENTUR Warszawa, Roentgena 23/34 tel AIR CLUB Warszawa, Senatorska 28, tel Biuro Podró y STARE MIASTO Warszawa, Œwiêtojañska 23/25 tel INTERCHANGE Warszawa, Ch³odna 51, tel MBP P B POLFERRIES Warszawa, Cha³ubiñskiego 8 tel Poni sze biura udzialaj¹ 5% zni ki na bilety promowe UNITY LINE. Trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Biuro Podró y EL BIETA DYMKOWSKA Radom, pl. Konstytucji 3 Maja 5 tel ORBIS TRAVEL Warszawa, Bracka 16, tel Poni sze biura udzialaj¹ 3% zni ki na bilety promowe IRISH FERRIES. Trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. POLSKIE BIURO PODRÓ Y P³ock, Jachowicza 47, tel SIGMA Radom, Mickiewicza 15, tel BP EUREKA Siedlce, Pi³sudskiego 60, tel ORBIS TRAVEL Warszawa, Bracka 16, tel MBP P B POLFERRIES Warszawa, Cha³ubiñskiego 8 tel TRAVEL RAINBOW CENTER Warszawa, Marsza³kowska 45/49 tel BTI POLSKA Warszawa, E. Plater 47, tel PZM TRAVEL Warszawa, Pu³awska 28, tel BP LATAWIEC Warszawa, Smolna 10, tel Biuro Sprzeda y i Rezerwacji PLL LOT Szczegó³owe informacje w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79 wypo yczalnie AVIS Rent-a-car: 25 30% Szczegó³owe informacje w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79, Hotel Marriott, tel Warszawa, al. wirki i Wigury 1 Port Lotniczy hala przylotów terminal 1 119

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum Regionalne: 50% Zbiory: etnografia tradycyjne narzêdzia u ywane w regionie Puszczy Kozienickiej oraz eksponaty z zakresu sztuki ludowej bogaty

Bardziej szczegółowo

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Warszawy od 65 roku życia w 2008 roku

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Warszawy od 65 roku życia w 2008 roku Wykaz zakładów opieki zdrowotnej realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Warszawy od 65 roku życia w 2008 roku SZPZLO Warszawa Bemowo; ul. Wrocławska 19; 01-493 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dla posiadaczy do 26 lat.

Dla posiadaczy do 26 lat. 102 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum Regionalne w Kozienicach: Zbiory: z dziedziny etnografii, wśród nich przeważają tradycyjne narzędzia używane w regionie Puszczy Kozienickiej

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski mbanku S.A.

Dom Maklerski mbanku S.A. Dom Maklerski mbanku S.A. Lp. Nazwa Miasto Kod pocztowy Ulica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 POK Białystok Białystok 15-077 ul. Warszawska 44/1 POK Bielsko-Biała Bielsko-Biała 43-304 Pl. Wolności 7 POK

Bardziej szczegółowo

www.mwmskansen.pl Na wstęp do poniższych oddziałów: Siedziba Główna Czynne: codziennie oprócz pn. Wystawa w Skansenie: Rok polski w tradycyjnych

www.mwmskansen.pl Na wstęp do poniższych oddziałów: Siedziba Główna Czynne: codziennie oprócz pn. Wystawa w Skansenie: Rok polski w tradycyjnych 92 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum Regionalne w Kozienicach: Zbiory: z dziedziny etnografii, wśród nich przeważają tradycyjne narzędzia używane w regionie Puszczy Kozienickiej

Bardziej szczegółowo

Branża Firma / Instytucja Miejsce uzyskania zniżki Wysokość zniżki / cennik biletów

Branża Firma / Instytucja Miejsce uzyskania zniżki Wysokość zniżki / cennik biletów Branża Firma / Instytucja Miejsce uzyskania zniżki Wysokość zniżki / cennik biletów Budownictwo PPHU EMCHROM sp. z o.o. sklep "EMCHROM" Siedlce, ul. Brzeska 76 Siedlce, ul. Brzeska 76 Budownictwo PERFEKT

Bardziej szczegółowo

Badania lekarskie kandydatów na studia

Badania lekarskie kandydatów na studia Badania lekarskie kandydatów na studia Wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia do Uczelni zaświadczenia lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia

Bardziej szczegółowo

SALONY W.KRUK. Kod pocztowy. Katowice CH Silesia ul. Chorzowska pn.-nd. 10:00-21:00 Otwarty

SALONY W.KRUK. Kod pocztowy. Katowice CH Silesia ul. Chorzowska pn.-nd. 10:00-21:00 Otwarty SALONY W.KRUK Miasto Centrum Handlowe Adres Kod pocztowy Telefon Godziny otwarcia Niedz. i święta Wałbrzych CH Victoria ul. 1 Maja 64 58-300 783-782-612 Warszawa CH King Cross Praga ul. Jubilerska 1/3

Bardziej szczegółowo

25% 25% 20% 10% Piotrowice - Ochojec. Drukuj KUPONY z portalu www.twoja-dzielnica.pl! Więcej na str. 3 PIZZERIA DRIVER.

25% 25% 20% 10% Piotrowice - Ochojec. Drukuj KUPONY z portalu www.twoja-dzielnica.pl! Więcej na str. 3 PIZZERIA DRIVER. 10.02.2013 / kwartalnik / 3(12)/2013 Piotrowice - Ochojec Sprawdź najnowsze zniżki z kwartalnikiem Twoja-dzielnica.pl! Korzystając z kuponów rabatowych w firmach z Twojego otoczenia możesz zaoszczędzić

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA PRZYJAZNE RODZICOM I DZIECIOM. Restauracje, kawiarnie, kluby, kluboksięgarnie

MIEJSCA PRZYJAZNE RODZICOM I DZIECIOM. Restauracje, kawiarnie, kluby, kluboksięgarnie MIEJSCA PRZYJAZNE RODZICOM I DZIECIOM Restauracje, kawiarnie, kluby, kluboksięgarnie 1. A Modo Mio ul. Grójecka 110, WARSZAWA 2. Absynt ul. Wspólna 35, WARSZAWA 3. Al Pomodoro ul. Dzieci Warszawy 27A,

Bardziej szczegółowo

Gdzie można odebrać PASZPORT TURYSTYCZNY?

Gdzie można odebrać PASZPORT TURYSTYCZNY? Gdzie można odebrać PASZPORT TURYSTYCZNY? Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro, ul. Okrzei 35, II p., pokój 207, Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów tel. (+23)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł

REGULAMIN Promocji Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł REGULAMIN Promocji Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A.

Bardziej szczegółowo

<< Google-buzz.de - Reports >>

<< Google-buzz.de - Reports >> www.catpress.pl - CatPress - Katalog stron nowej generacji CatPress - Katalog stron nowej generacji Katalog stron internetowych nowej generacji nie,8211;,bull;, 282 33 nie 18 8211; 16 bull; 2 stron Outbound

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie 19.03.2009r. PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro I. Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów leczniczych realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom pn. "Zdrowie, Mama i Ja - II etap" w 2013 roku

Wykaz podmiotów leczniczych realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom pn. Zdrowie, Mama i Ja - II etap w 2013 roku Wykaz podmiotów leczniczych realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom pn. "Zdrowie, Mama i Ja - II etap" w 2013 roku SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy; ul. Wrocławska 19; 01-493 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 41/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15.01.2016 r.

Załącznik do zarządzenia nr 41/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15.01.2016 r. Załącznik do zarządzenia nr 41/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego z dnia 15.01.2016 r. Miejskie lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram wskazujący dni i godziny,

Bardziej szczegółowo

Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzielnica Lokal Dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzielnica Lokal Dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Załącznik do zarządzenia nr 715/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego z dnia 16 maja 2016 r. MIEJSKIE LOKALE, W KTÓRYCH BĘDĄ USYTUOWANE PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ HARMONOGRAM WSKAZUJĄCY DNI I

Bardziej szczegółowo

Jak dojechać i wrócić z meczu Polska-Portugalia

Jak dojechać i wrócić z meczu Polska-Portugalia Jak dojechać i wrócić z meczu Polska-Portugalia W najbliższą środę (29 lutego), na Stadionie Narodowym zostanie rozegrane towarzyskie spotkanie pomiędzy reprezentacjami Polski i Portugalii. Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

Grafik styczeń 2015r. ZAPRASZAMY!!!

Grafik styczeń 2015r. ZAPRASZAMY!!! Grafik styczeń 2015r. ZAPRASZAMY!!! 05.01.2015 Poniedziałek 06.01.2015 Wtorek 07.01.2015 Środa 08.01.2015 Czwartek 09.01.2015 Piątek 10.01.2015 Sobota 11.01.2015 Niedziela 8.00-8.45 OSW 8.00-8.45 OSW 8.45-9.30

Bardziej szczegółowo

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Warszawy od 65 roku życia w 2011 roku

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Warszawy od 65 roku życia w 2011 roku Wykaz zakładów opieki zdrowotnej realizujących program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Warszawy od 65 roku życia w 2011 roku SZPZLO Warszawa Bemowo; ul. Wrocławska 19; 01-493 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Partnerzy niepubliczni programu

Partnerzy niepubliczni programu Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Kliknij tutaj, aby przejść dalej» Piątek, 06 listopada 2015 Partnerzy niepubliczni programu PARTNERZY PROGRAMU LEGNICA PRZYJAZNA RODZINIE udzielający wsparcia legnickim

Bardziej szczegółowo

BAZA INNOWACYJNYCH PRZEDSI

BAZA INNOWACYJNYCH PRZEDSI BAZA INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW UTWORZONYCH W RAMACH PROJEKTU Mała przedsiębiorczość szansą pracowników przemysłów restrukturyzowanych Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości ZPORR NAZWA FIRMY LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Legnica: Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne 2014/S 008-009863 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Polska-Legnica: Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne 2014/S 008-009863 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi 11/01/2014 S8 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta Polska-: Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne 2014/S 008-009863 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora, ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora, ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2014" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 06 maja 2014 roku)

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy: ZP.271.17.2014 Obryte 06 maja 2014 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z

Bardziej szczegółowo

Adres instytucji data telefon 16 marca 2012. 56 474 28 24 próby: 8.00, konkurs: 10.00

Adres instytucji data telefon 16 marca 2012. 56 474 28 24 próby: 8.00, konkurs: 10.00 Adres instytucji data telefon 56 474 28 24 1. Miejskie Centrum Kultury ul. 19 Stycznia 17a 13 300 Nowe Miasto Lubawskie woj. warmińsko- mazurskie 2. Starachowickie Centrum Kultury ul. Radomska 21 27-200

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz

Regulamin Akcji - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz Regulamin Akcji - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz (zwana dalej Akcją ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) /

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / Kategoria *** Region Val di Fassa/Trydent/Włochy Atuty centrum wellness, dzieci do 6 lat

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia Zdajemy sobie sprawę że ważne spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego miejsca, wyjątkowej oprawy i dbałości o szczegóły. Specjalnie dla Państwa pod kątem organizacji konferencji, szkoleń, bankietów

Bardziej szczegółowo

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63 Gości X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Alergia Astma Immunologia Kliniczna, Łódź 17-19.06.2010 zapraszamy do korzystania z noclegów w 5 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi. Poniżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Torba gratis

REGULAMIN PROMOCJI Torba gratis REGULAMIN PROMOCJI Torba gratis 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Torba gratis ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6, kod 30-964, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Instytucja pożytku publicznego Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Promuje wiedzę, praktyczne

Bardziej szczegółowo

LICEA AKADEMICKIE WSAP

LICEA AKADEMICKIE WSAP LICEA AKADEMICKIE WSAP Liceum Ogólnokształcące Kreatywności i Biznesu Liceum Ogólnokształcące Służb Mundurowych Licea WSAP gwarantują Ci: zdanie matury (program Akademia Maturalna ; w wypadku niezdania

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI / Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida Kategoria **** Region Val di Sole/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy stoku, strefa wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

Niemcewicza 24/58 ul. Odyńca 6 90-024 Łódź siedziba: Piotrkowska 132 lok. 5zajęcia: Jaracza 26, ul. Sienkiewicza 46 90-062 Łódź 633-47-51

Niemcewicza 24/58 ul. Odyńca 6 90-024 Łódź siedziba: Piotrkowska 132 lok. 5zajęcia: Jaracza 26, ul. Sienkiewicza 46 90-062 Łódź 633-47-51 LP Nazwa acówki Zawód Adres acówki Kod i Miasto Telefony Email Strona WWW 1 Academus Policealna Szkoła Grafiki i Zaawansowanych Technologii Informatycznych Wólczańska 210 90-531 Łódź 042 633 68 24 042

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 1 / 16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112598-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 Centrum Usług Wspólnych IGB, Powsińska

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r.

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. Odkryj talenty swojego dziecka WTOREK 15 października Andrychów 10.00 Zajęcia "Odkryj swoją pasję" 9.00 do 14.00 8.00 do 13.30 "Kilka

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100 Regionalny Ośrodek EFS Ostrołęka Instytucja prowadząca ośrodek ulica miasto Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida ul. Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka punkt informacyjny 029 760 09 95 strona internetowa www.ostroleka.roefs.pl

Bardziej szczegółowo

Program DNI HISTORII PŁOCKA i DNIA CHEMIKA

Program DNI HISTORII PŁOCKA i DNIA CHEMIKA Program DNI HISTORII PŁOCKA i DNIA CHEMIKA 3-5 czerwca 2011 Rocznice: - 190. rocznica powołania Muzeum Mazowieckiego - 110. rocznica urodzin Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej - 90. rocznica odznaczenia Płocka

Bardziej szczegółowo

GORZOWSKA GRUPA ZAKUPOWA WYKAZ PUNKTÓW POBORU - LOKALE I OBIEKTY

GORZOWSKA GRUPA ZAKUPOWA WYKAZ PUNKTÓW POBORU - LOKALE I OBIEKTY Załącznik nr 1a do SIWZ Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zamawiających w ramach Gorzowskiej Grupy Zakupowej w okresie 01.01.2015-31.12.2015 Część I zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na rok 2013

Zgłoszenia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na rok 2013 Nazwa Zgłoszenia do potwierdzającego kifikacje w zawodzie OzK 333106 Technik eksploatacji portów i terminali K1 Obsługa podróżnych w portach i terminalach A.33. Zaoczna Policealna Siedlce Szkoła "COSINUS

Bardziej szczegółowo

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r.

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. -INFORMACJA z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. Plan przychodów ogółem 1 855 160,00 Wykonanie przychodów ogółem 2 312 269,70 Na przychody

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. Powiat Nazwa świadczeniodawcy Adres świadczeniodawcy. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. Powiat Nazwa świadczeniodawcy Adres świadczeniodawcy. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora Badania dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo. W związku z realizacją projektu szkoleniowego Akademia Kompetencji

Bardziej szczegółowo

informacja nt. profilu działalności Partnera:

informacja nt. profilu działalności Partnera: nazwa Partnera: Studio Słuchu ECHO ul. Lotnicza 15, ul. Projektowa 1, Lublin strona internetowa: www.echo-studio.pl lublin@echo-studio.pl nr telefonu: 516 003 325, 519 620 804 Studio Słuchu ECHO zajmuje

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki Nazwa salonu Miasto Adres Kod pocztowy W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 Telefon 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK Czeladź M1 Czeladź ul. Będzińska 80 41-250

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE

PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KWIDZYNIE ul. Hallera 5 Rysunek 1 - Trasa sekretariat-szkoła Rysunek 2 -

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

Lista placówek, stan na dzień 01.09.2015, dostępność asortymentu jest zależna od lokalizacji i może ulec zmianie.

Lista placówek, stan na dzień 01.09.2015, dostępność asortymentu jest zależna od lokalizacji i może ulec zmianie. Lista placówek, stan na dzień 01.09.2015, dostępność asortymentu jest zależna od lokalizacji i może ulec zmianie. Ruciane Nida ul. Gałczyńskiego 11 Pisz ul. Wołodyjowskiego Pisz ul. Olsztyńska 2 Pisz Piecki

Bardziej szczegółowo

LISTA PARTNERÓW. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania

LISTA PARTNERÓW. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania LISTA PARTNERÓW 1. 2. 3. 4. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania Ośrodek Sportu i Rekreacji Pływalnia Miejska w Środzie Wielkopolskiej Ośrodek Kultury Kino Baszta w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu:

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu: Wiedeń Opis Cena od: 1500 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Austria Wiedeń to stolica Austrii, leży u stóp Lasów Wiedeńskich, północno-wschodniego pogórza Alp. Położony jest przy skrzyżowaniu starych szlaków

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW I O ODRZUCENIU OFERT I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW I O ODRZUCENIU OFERT I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Radzyń Podlaski, 18 lipca 2014r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW I O ODRZUCENIU OFERT I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Stosownie do art. 92

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora. ul. ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora. ul. ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2016" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 23 marca 2016 roku)

Bardziej szczegółowo

CORTEN MEDIC Tomasz Sikora ul. ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom

CORTEN MEDIC Tomasz Sikora ul. ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2016" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 23 marca 2016 roku)

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10

Strona 1 z 10 Nazwa organizatora Akt o utworzeniu Akt o nadaniu statutut 1/99 12.07.1999 Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego w Karolinie "Mazowsze" Karolin 05-805 Otrębusy ul. Świerkowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/952/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 22 grudnia 2005 r. (Tekst jednolity)

Uchwała Nr XXXVIII/952/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 22 grudnia 2005 r. (Tekst jednolity) Uchwała Nr XXXVIII/952/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. (Tekst jednolity) w sprawie: ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia i wskazania jednostek budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Senior w Centrum w czerwcu

Senior w Centrum w czerwcu Senior w Centrum w czerwcu Czerwiec w CAS Senior w Centrum: Harmonogram do pobrania Zmiany w harmonogramie od 6 czerwca 2016 r. Zmiana terminu wyjścia do CRICOTEKI GODZINY OTWARCIA CAS Senior w Centrum

Bardziej szczegółowo

Lista Partnerów serwisu KartaBit.pl

Lista Partnerów serwisu KartaBit.pl Lista Partnerów serwisu KartaBit.pl Kategoria usług: Wszystkie Miasto: Wszystkie Atelier Masażu Beaty Juengst 85-111 Bydgoszcz, ul. Podwale 11/9 (w podwórzu) tel: +48 798 569 180 email: beata@atelier-masazu.pl

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRÓD - Edycja obywatelska 2009. 2. Nagroda główna: LAPTOP o wartości 3 tys. zł ufundowany przez Grupę LOTOS

LISTA NAGRÓD - Edycja obywatelska 2009. 2. Nagroda główna: LAPTOP o wartości 3 tys. zł ufundowany przez Grupę LOTOS NAGRODA 1 1. ZŁOTY GDAŃSKI KLUCZ OLIMPIJSKI 2. Nagroda główna: LAPTOP o wartości 3 tys. zł ufundowany przez Grupę LOTOS 3. Zestaw talarów gdańskich: srebrny i mosięŝny, wybitych z okazji 20. rocznicy odzyskania

Bardziej szczegółowo

Parking przy hotelu dla Gości hotelowych bezpłatny

Parking przy hotelu dla Gości hotelowych bezpłatny UCZESTNIKÓW IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI DIETETYKI ŁÓDŹ 04-05 KWIETNIA 2014 zapraszamy do korzystania z noclegów w 4 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi. Poniżej oferta cenowa przygotowana specjalnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta Lublin Na podstawie art. 12 pkt 11 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Twoje soczewki kontaktowe

Regulamin oferty Twoje soczewki kontaktowe Regulamin oferty Twoje soczewki kontaktowe Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 39, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej W.Kruk i Raiffeisen Bank Polska S.A. 18.01.2013 28.02.2013r.

Regulamin Akcji Promocyjnej W.Kruk i Raiffeisen Bank Polska S.A. 18.01.2013 28.02.2013r. Regulamin Akcji Promocyjnej W.Kruk i Raiffeisen Bank Polska S.A. 18.01.2013 28.02.2013r. 1. Organizatorami Akcji Promocyjnej (zwanej dalej Akcją) są: Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Lista partnerów dystrybucyjnych Funduszu HSBC Global Investment Funds (Luxembourg)

Lista partnerów dystrybucyjnych Funduszu HSBC Global Investment Funds (Luxembourg) Lista partnerów dystrybucyjnych Funduszu HSBC Global Investment Funds (Luxembourg) 1. Pl. Pi sudskiego 2 (Metropolitan) 00-073 Warszawa tel. (022) 354 0500 2. A-Z Finanse SA ul. Ruska 51B/317 50-079 Wroc

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres. Telefon godziny otwarcia Nd i święta

Kod pocztowy. Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres. Telefon godziny otwarcia Nd i święta Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres Kod pocztowy Telefon godziny otwarcia Nd i święta W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK

Bardziej szczegółowo

Szczyt NATO w Warszawie zmiany w parkowaniu

Szczyt NATO w Warszawie zmiany w parkowaniu Warszawa, 22 czerwca 2016 r. Szczyt NATO w Warszawie zmiany w parkowaniu W dniach 8 i 9 lipca w Warszawie odbędzie się szczyt Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. W tych dniach wprowadzone będą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI -40% na drugą parę butów

REGULAMIN PROMOCJI -40% na drugą parę butów REGULAMIN PROMOCJI -40% na drugą parę butów 1. Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem Promocji -40% na drugi produkt (zwanej dalej: promocją ) jest Marketing Investment Group Sp. z o.o z siedzibą: 31-871

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 NIP: 645-11-05-980, REGON 000526305 BZP. 271-33/PRF/12 Piekary Śląskie, dnia 17.05.2012 r. O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

Bardziej szczegółowo

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia stacjonarne Jesteś tu: Bossafx.pl Szkolenia stacjonarne kiedy gdzie temat prowadzący szczegóły 17.01.2012 15:30-18:00 Łódź- Centrum Biznesowe SYNERGIA, ul. Wólczańska 128/134 Harmoniczna strategia rynkowa rejestracja

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa podmiotu Adres Deklaracja/uwagi. 43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 1 sekretariat@pckul.pl tel. (32) 210 45 51 www.pckul.

L.p. Nazwa podmiotu Adres Deklaracja/uwagi. 43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 1 sekretariat@pckul.pl tel. (32) 210 45 51 www.pckul. Wykaz podmiotów, które przystąpiły do programu Gminna Karta Dużej Rodziny : L.p. Nazwa podmiotu Adres /uwagi 1. Pszczyńskie Centrum Kultury, ul. Piastowska 1 sekretariat@pckul.pl tel. (32) 210 45 51 www.pckul.pl

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r.

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 1.06.2016 DZIEŃ DZIECKA W programie: dyskoteka dla dzieci, pokazy w wykonaniu klauna-cyrkowca, szczudlarze,

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 4/DT/ 2013 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 4/DT/ 2013 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz 4/DT/ 2013 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

CENTRUM. Budowa II linii metra Jak poruszać się po. Dworzec. Gdański. Dworzec. Wileński. Ratusz Arsenał Stadion. Powiśle. Nowy Świat.

CENTRUM. Budowa II linii metra Jak poruszać się po. Dworzec. Gdański. Dworzec. Wileński. Ratusz Arsenał Stadion. Powiśle. Nowy Świat. Dworzec Gdański Dworzec Wileński Ratusz Arsenał Stadion Powiśle Rondo Rondo ONZ Daszyńskiego Świętokrzyska Nowy Świat Centrum Budowa II linii metra Jak poruszać się po CENTRUM Projekt II linia metra w

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyniku post powania o udzielenie zamówienia publicznego

Zawiadomienie o wyniku post powania o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: ZSCEZiUK3/6/5224/2013 Dnia 05.04.2013 r. Zamawiaj cy: Zespó Szkó Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwoli skiego 46 Zawiadomienie o wyniku

Bardziej szczegółowo

Ciechanów. Garwolin. Gostynin. Gózd. Grodzisk Mazowiecki. 1. "Vitamed" przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i wsp

Ciechanów. Garwolin. Gostynin. Gózd. Grodzisk Mazowiecki. 1. Vitamed przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i wsp Ciechanów 1. "Vitamed" przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i wsp ul. Sienkiewicza 71B 06-413 Ciechanów tel.: 023 672-32-50, 023 670-22-53 2. przychodnia/poradnia terapii uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji SODEXO

Regulamin Akcji SODEXO Regulamin Akcji SODEXO I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja SODEXO (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1 PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 1 313[01] FOTOTECHNIK 8 8 100,0% PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

WESELE W HOTELU EUROPA ****

WESELE W HOTELU EUROPA **** WESELE W HOTELU EUROPA **** Szanowni Państwo, Ten dzień musi być idealny......jedyny taki w życiu, niepowtarzalny i wyjątkowy, a ponieważ wspomnienie o nim będzie powracać z taką samą siłą nawet po wielu

Bardziej szczegółowo

Szkoły zapraszają MARZEC:

Szkoły zapraszają MARZEC: Szkoły zapraszają MARZEC: We wszystkich dzielnicach szkoły oferują dni otwarte dla rodziców i dzieci oraz zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli nauczania początkowego w szkołach dla wychowanków

Bardziej szczegółowo

Komunikaty ZTM 5 października 2012 roku

Komunikaty ZTM 5 października 2012 roku Komunikaty ZTM 5 października 2012 roku Frezowanie ul. Mehoffera W związku z wymianą nawierzchni bitumicznej ulicy Mehoffera na odc. Modlińska Zawiślańska, od 5 października br. od godz. 22.00 (po komisji)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Vistula Group i Raiffeisen Bank Polska S.A. 7.04.2014r. 20.04.2014r.

Regulamin Akcji Promocyjnej Vistula Group i Raiffeisen Bank Polska S.A. 7.04.2014r. 20.04.2014r. Regulamin Akcji Promocyjnej Group i Raiffeisen Bank Polska S.A. 7.04.2014r. 20.04.2014r. 1. Organizatorami Akcji Promocyjnej (zwanej dalej Akcją) są: Group S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Starowiślnej

Bardziej szczegółowo

LISTA PARTNERÓW. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania

LISTA PARTNERÓW. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania LISTA PARTNERÓW 1. 2. 3. 4. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania Ośrodek Sportu i Rekreacji Pływalnia Miejska w Środzie Wielkopolskiej Ośrodek Kultury Kino Baszta w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

CENY JESZCZE NIGDY NIE BYŁY TAK NISKIE. cena za 100 ml = 8.00 zł. cena za 100 ml = 125.98 zł

CENY JESZCZE NIGDY NIE BYŁY TAK NISKIE. cena za 100 ml = 8.00 zł. cena za 100 ml = 125.98 zł Perfumeria LETNIA WYPRZEDAŻ PERFUM CENY JESZCZE NIGDY NIE BYŁY TAK NISKIE 15 99 19 99 54 99 19 19 23 99 cena za 100 ml = 38.38 zł cena za 100 ml = 8.00 zł cena za 100 ml = 83,98 zł - 139,97 zł 41 99 51

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Drugi produkt za 50%

Regulamin Akcji Drugi produkt za 50% Regulamin Akcji Drugi produkt za 50% I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja Drugi produkt za 50% (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

L.p. MARKA ADRES PLACÓWKI

L.p. MARKA ADRES PLACÓWKI L.p. MARKA ADRES PLACÓWKI 1 Carrefour Express Warszawa;00-867;ul. Jana Pawła II 27 2 Carrefour Express Zurawica;37-710;ul. Rzeszowska 2 3 Carrefour Express Zurawica;37-710;ul. Bankowa 8 4 Carrefour Express

Bardziej szczegółowo

Lato w mieście 2016 m.st. W. arsz ar awa a 17.06 .20.06 .20 16 r. k r o. k nferencja encja ras r o as wa a Lato w mieśc ie mieśc 16

Lato w mieście 2016 m.st. W. arsz ar awa a 17.06 .20.06 .20 16 r. k r o. k nferencja encja ras r o as wa a Lato w mieśc ie mieśc 16 m.st. Warszawa 17.06.2016 r. konferencja prasowa Lato w mieście 2016 Lato w mieście 2016 m.st. Warszawa 17.06.2016 r. konferencja prasowa Lato w mieście 2016 Lato w mieście w Warszawie od 2004 r. Program

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / Kategoria *** Region Strbskie Pleso/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ SAWP (TYP A) z tytułu wprowadzonych do obrotu artystycznych wykonań na polu PUBLICZNYCH ODTWORZEŃ

TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ SAWP (TYP A) z tytułu wprowadzonych do obrotu artystycznych wykonań na polu PUBLICZNYCH ODTWORZEŃ TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ SAWP (TYP A) z tytułu wprowadzonych do obrotu artystycznych wykonań na polu PUBLICZNYCH ODTWORZEŃ Sposób korzystania 1. Korzystanie z artystycznych wykonań z fonogramów i wideogramów

Bardziej szczegółowo

Informator o białostockich gimnazjach piątek, 23 marzec 2007

Informator o białostockich gimnazjach piątek, 23 marzec 2007 Informator o białostockich gimnazjach piątek, 23 marzec 2007 Niedługo rozpocznie się nabór do gimnazjów. Przez ten czas szóstoklasiści i ich rodzice powinni przemyśleć, w której szkole najlepiej kontynuować

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na:

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na: Gorlice, dn. 10.12.2014 r. Szanowni Państwo, informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na: Kursy: Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera /

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / Kategoria *** Region Rabac/Istria/Chorwacja Atuty ok. 50 m od plaży, baseny, atrakcyjna cena Położenie kompleks hoteli

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3513 UCHWAŁA NR XLIX/1003/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Branża Firma / Instytucja Miejsce uzyskania zniżki Wysokość zniżki / cennik biletów

Branża Firma / Instytucja Miejsce uzyskania zniżki Wysokość zniżki / cennik biletów Branża Firma / Instytucja Miejsce uzyskania zniżki Wysokość zniżki / cennik biletów Budownictwo PPHU EMCHROM sp. z o.o. sklep "EMCHROM" Siedlce, ul. Brzeska 76 Siedlce, ul. Brzeska 76 Budownictwo PERFEKT

Bardziej szczegółowo