KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT"

Transkrypt

1 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea, galerie Muzeum Regionalne: 50% Zbiory: etnografia tradycyjne narzêdzia u ywane w regionie Puszczy Kozienickiej oraz eksponaty z zakresu sztuki ludowej; bogaty zbiór drewnianej rzeÿby ludowej. Kozienice, Parkowa 5B, tel Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie: wejœcie bezp³atne Siedziba: zespó³ zabytkowy pozosta³oœci zamku gotyckiego z prze³omu XIV/XV w. oraz dworku barokowego z 1784r. Zbiory: broñ i uzbrojenie ochronne od XV do XX w., meble, tkaniny, obrazy oraz kolekcja portretu sarmackiego. Liw, Batorego 2, tel Muzeum Diecezjalne: 50% Siedziba: budynek z pocz. XX w. Wystawy: rzeÿby ze œredniowiecza XVI i XVII w., regionalna rzeÿba ludowa XVII XX w., malarstwo polskie XVII w., malarstwo obcych szkó³ XVI XX w. w³oskiej, hiszpañskiej, francuskiej, flamandzkiej i holenderskiej. P³ock, Tumska 3A, tel Muzeum Mazowieckie w P³ocku: 50% Siedziba: zamek ksi¹ ¹t mazowieckich. Wystawy: Secesja odtworzone wnêtrza jadalni, sypialni, salonów, pracowni krawieckich, moda, rzemios³o artystyczne, bi uteria, numizmaty, malarstwo i rzeÿba m³odopolska, kolekcja szk³a, cyny i srebra (srebra warszawskie z prze³omu XVIII/ XIX w.), historia P³ocka. P³ock, Tumska 2, tel Muzeum Mazowieckie w P³ocku SPICHLERZ: 50% Wystawa: kolekcja sztuki ludowej z terenu Mazowsza. P³ock, Kazimierza Wielkiego 11B tel Muzeum Wsi Radomskiej: 50% Czynne: IV X, wt pt. 9 17, sb i nd XI III przyjmowane s¹ tylko umówione telefonicznie grupy wt pt Siedziba: obiekty architektury wiejskiej (kuÿnie, wiatraki, wnêtrza cha³up i budynków inwentarskich) i dworskiej z XIX/XX w. Jedyna w Polsce kolekcja bryczek, sañ i wózków ch³opskich; ule od form najdawniejszych po wspó³czesne i kolekcja sztuki ludowej (ceramika, kowalstwo, rzeÿba). Radom, Szyd³owiecka 30 tel Muzeum Regionalne w Siedlcach: 50% Czynne: IV X wt i pt 10 18; pn, œr, czw, nd 10 16; X III codziennie 10 16, sb nieczynne. Siedziba: Ratusz Miejski z II po³. XVIII w. Zbiory: malarstwo g³ównie portret i pejza XIX i XX w., a tak e prace wspó³czesnych siedleckich artystów, zabytki etnograficzne i archeologiczne z terenu Podlasia oraz szklane negatywy fotografii z XIX/ XX w. Siedlce, Pi³sudskiego 1, tel Muzeum Po arnictwa w Kotuniu Oddz. Muzeum Regionalnego: 50% Wystawa sta³a: Dzieje techniki i kultury polskiego po arnictwa. W muzeum mo - na zobaczyæ sikawki z prze³omu XIX/XX w., historyczne motopompy z XX w., sprzêt gaœniczy, alarmowy i oœwietleniowy, aparaty oddechowe, uzbrojenie osobiste i umundurowanie, podrêczny sprzêt gaœniczy i inne przedmioty obrazuj¹ce technikê i kulturê polskiego po arnictwa. Kotuñ, Wiejska 9, tel Muzeum Wsi Mazowieckiej: bilet ulgowy Czynne: codziennie oprócz pn. Wystawa: Rok polski w tradycyjnych zajêciach codziennych. W poszczególnych miesi¹cach we wnêtrzach cha³up prezentowane s¹ codzienne zajêcia wiejskie zwi¹zane z domem i gospodarstwem tj. zbiór i wirowanie miodu, zbieranie i suszenie zió³, wianki na oktawê Bo ego Cia³a, Zielone Œwi¹tki, wyrób i wypiek chleba, wyrób twarogu. Sierpc, Narutowicza 64, tel Muzeum Wsi Mazowieckiej RATUSZ: 50% Siedziba: XIX-w. budynek ratusza. Wystawy czasowe. Sierpc, pl. Wyszyñskiego 1 tel Muzeum Azji i Pacyfiku: 50% Warszawa, Solec 24, tel Zbiory: ok obiektów sztuki i rzemios³a artystycznego m.in. z Indonezji, Indii, Nepalu, Wietnamu, Laosu, Mongolii i Afganistanu eksponowanych na wystawach czasowych. Wystawy Muzeum Azji i Pacyfiku mo na ogl¹daæ tylko w jego dwóch galeriach: Galeria Nusantara (Nowogrodzka 18A) Czynna: pn pt Wystawy roczne poœwiêcone wybranym krajom lub regionom Azji, Australii i Oceanii. Galeria Azjatycka (Freta 5) Czynna: wt nd Wystawy 2 3-miesiêczne, zgodnie z programem publikowanym w prasie. Muzeum Cechu Rzemios³ Skórzanych im. J. Kiliñskiego: 100% Siedziba: kamieniczka staromiejska z XVII w. nale ¹ca do Cechu Szewców Warszawy. Wystawa: warsztat szewski i rymarski z narzêdziami z XIX w. oraz wyroby (obuwie i uprz¹ z XVIII, XIX i XX w.), archiwalia i dokumenty cechu skórzanego szewców i rymarzy, wyroby wspó³czesne wyposa enie myœliwego, galanteria skórzana i przedmioty u ytkowe. Warszawa, W¹ski Dunaj 10 tel Muzeum F. Chopina w Zamku Ostrogskich: 50% Zbiory: autografy F. Chopina i osób z jego krêgu, dokumenty i pami¹tki zwi¹zane z osob¹ i twórczoœci¹ kompozytora: portrety, plakaty, przedmioty u ytkowe; fototeka gromadz¹ca m.in. dokumentacjê fotograficzn¹ Miêdzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. F. Chopina. Ekspozycja sta³a: Chopin w kraju rodzinnym i na obczyÿnie zawiera przedmioty osobiste, dokumenty, rêkopisy muzyczne, rzeÿby i grafiki poœwiêcone kompozytorowi. Warszawa, Okólnik 1, tel Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego: 100% Siedziba: zabytkowy budynek z po³. XIX w. zwany potocznie ó³t¹ Karczm¹. Pami¹tki zwi¹zanye z histori¹ polskiej wsi, ch³opów i ruchu ludowego. Warszawa, al. Wilanowska 204 tel , Muzeum Historyczne Miasta St. Warszawy: 50% Siedziba: 11 kamienic mieszczañskich z XVII w. Wystawa sta³a: Siedem wieków Warszawy. Zbiory: archeologia, malarstwo, rzeÿba, grafika, rzemios³o artystyczne, militaria, numizmaty i medale, pami¹tki z okresu powstañ narodowych. Warszawa, Rynek Starego Miasta 28/42 tel , Muzeum M. Sk³odowskiej-Curie: 50% Czynne: wt sb 10 16, nd Siedziba: staromiejska kamieniczka, miejsce urodzenia M. Sk³odowskiej-Curie. Wystawa: fotografie, listy, dokumenty, prace naukowe, aparatura, przedmioty osobiste, rzeÿby, obrazy, medale, monety zwi¹zane z osob¹ Marii Sk³odowskiej-Curie dwukrotn¹ noblistk¹. Warszawa, Freta 16, tel Muzeum Wojska Polskiego: bilet ulgowy Wystawa: dzieje si³ zbrojnych w Polsce od X w. na przyk³adach autentycznego uzbrojenia, umundurowania, wyposa enia, ze szczególnym uwzglêdnieniem momentów prze³omowych w historii Polski powstañ narodowych, odzyskiwania niepodleg³oœci, udzia³u w wojnach œwiatowych; uzbrojenie orientalne i egzotyczne, broñ sportowa i myœliwska; przy muzeum wystawa plenerowa sprzêtu wojskowego. Warszawa, Al. Jerozolimskie 3 tel Pañstwowe Muzeum Etnograficzne: bilet ulgowy Czynne: wt, czw, pt 9 16, sb, nd 10 17, œr (wstêp wolny). Wystawy sta³e: Rzemios³o i sztuka ludowa, Polskie zwyczaje ludowe, Galeria polskiej sztuki ludowej, Afryka, Australia i Oceania, Ameryka aciñska. Warszawa, Kredytowa 1, tel

2 ZAMEK KRÓLEWSKI w Warszawie: bilet ulgowy Dotyczy wstêpu na ekspozycjê, sta³e i czasowe wystawy oraz koncerty. Siedziba: zamek królewski wybudowany w koñcu XIII w. jako gród kasztelañski, rozbudowany w XIV i XV w., w XVI w. przekszta³cony w renesansow¹ rezydencjê królewsk¹, przebudowany przez Augusta III w XVIII w., z póÿniejszymi zmianami elewacji. W czasie II wojny œw. zbombardowany i wysadzony w powietrze. Odbudowany w 1974 r. Wystawy: sale zamkowe stanowi¹ce rezydencjê króla i w³adz Rzeczypospolitej od czasów Jagiellonów do koñca panowania Stanis³awa Augusta. Prezentowane zespo- ³y wnêtrz: Apartamenty Wielki i Królewski, Sala Sejmowa, Pokoje Dworskie, Izby Grodzkie, Biblioteka Królewska, Skarbiec, Sale Matejkowskie, Gabinet Numizmatyczny, Mieszkanie S. eromskiego, Gabinet Prezydenta Moœcickiego, Pokój W³adz Rzeczpospolitej na UchodŸstwie, Pokój Orderowy. Sta³a wystawa archeologiczna: Rzeczy codzienne z wykopalisk zamkowych i staromiejskich. Warszawa, pl. Zamkowy 4 tel Muzeum im. Z.W. Na³kowskich: 50% Siedziba: dom rodzinny Na³kowskich zbudowany II po³. XIX w. Wystawa: poœwiêcona g³ównie Zofii Na³kowskiej wybitnej pisarce XX w., gromadzi pami¹tki z tego okresu. W muzeum organizowane s¹ wystawy, koncerty, spotkania literackie. Wo³omin, Na³kowskiego 17 tel Dom Urodzenia F. Chopina: 50% Miejscowoœæ po³o ona w pobli u Sochaczewa, w odleg³oœci 54 km od Warszawy. Szczególne miejsce kultu F. Chopina.Tu znajduje siê dom, w którym w 1810 r. urodzi³ siê najwiêkszy polski kompozytor. Dom zrekonstruowany po II wojnie œwiatowej, ostatecznie zyska³ formê tradycyjnego dworku polskiego. Zbiory: meble, tkaniny dekoracyjne, instrumenty muzyczne z epoki. Piêkny park otaczaj¹cy budynek zosta³ za³o ony w okresie miêdzywojennym. elazowa Wola, tel Galeria C CKiS: 100% Ciechanów, Stra acka 5 tel P³ocka Galeria Sztuki: 50% P³ock, Nowy Rynek 11 tel Narodowa Galeria Sztuki ZACHÊTA: bilet ulgowy Warszawa, pl. Ma³achowskiego 3 tel teatry, opery, filharmonie Teatr Polski: bilet ulgowy Warszawa, Kazimierza Karasia 2 tel oœrodki kultury Ostro³êckie Centrum Kultury: 20% Na imprezy w³asne. Ostro³êka, Inwalidów Wojennych 23 tel kina Kino ATLANTIC Bilet w cenie 13 z³ pn czw i 14 z³ pt nd. Warszawa, Chmielna 33 tel KINOPLEX FEMINA: bilet studencki Warszawa, al. Solidarnoœci 115 tel , SILVER SCREEN: bilet studencki Warszawa, G³êbocka 15, tel Warszawa, Górczewska 124 tel Warszawa, Pu³awska 17, tel ENEMEF Nocny Maraton Filmowy Impreza cykliczna. Wiêcej informacji i g³osowanie na repertuar: Zni ka dotyczy wy³¹cznie ENEMEF-ów. Z Kart¹ EURO<26 dwa bilety ze zni k¹ do 5 z³ ka dy. Wysokoœæ zni ki zale y od repertuaru. Radom, Kino HELIOS, Poniatowskiego 3 Warszawa, Kino SILVER SCREEN Targówek, G³êbocka 15 Warszawa, Kino SILVER SCREEN Wola, Górczewska 124 Warszawa, Kino SILVER SCREEN, Pu³awska 17 Warszawa, Solidarnoœci 115 tel kluby i dyskoteki Dyskoteka-Klub TRANS CLUB & RESTAURANT: 10% Przy barze i na gastronomiê. Warszawa, Nowy Œwiat 54/56 tel INDEKS Klub Muzyczny: 10% Na menu. Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 24 tel Klub HARLEM Wstêp wolny na weekendowe imprezy. Warszawa, Kolejowa 8/10 Klub Studencki METRO: 10% Na wstêp na imprezy cykliczne. Warszawa, Narbutta 87, tel Klub TANGO & CASH Wstêp za 10 z³ na wszystkie imprezy. Warszawa, Al. Jerozolimskie 6 tel Piwnica POD HAREND : 50% Na wstêp na pi¹tkowe i sobotnie imprezy. Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 4/6 tel kultura i rozrywka inne Kawiarenka Internetowa GRYNET: 20% Warszawa, Dworzec Centralny, Galeria Pó- ³nocna, lok. 121, tel Klub Internetowy SONATA: 10% Na dostêp do Internetu. Warszawa, Z¹bkowska 18, tel VIDEO CONCERT: Przy chêci wst¹pienia do klubu VIDEO CON- CERT bezp³ata karta klubowicza + 10% zni ki na wszystkie wypo yczane kasety. Warszawa, Górczewska 80 tel Warszawa, Grójecka 65 (Kino Ochota) tel Warszawa, Œwiatowida 41, tel EDUKACJA EDUCATION kursy jêzykowe ACADEMIA DE LA LENGUA: 5% Na kursy jêzykowe: angielski, hiszpañski, w³oski, francuski, portugalski. Warszawa, Chmielna 7/9, tel ALBION Nauczanie Jêzyków: 3 5% 3% na kursy zagraniczne, 5% na kursy indywidualne w Warszawie. Warszawa, Noakowskiego 26/26 tel ARCHIBALD Szko³a Jêzyka Angielskiego: 10% Dotyczy tylko osób prywatnych. Warszawa, Widok 26, tel BABEL Szko³a Jêzyków: 5% Na kursy jêzykowe: angielski, niemiecki, w³oski, francuski. Warszawa, Nowolipie 20/96 tel ,

3 BELL INTERNATIONAL: 12% Warszawa, Nowy Œwiat 2, tel Centrum Edukacyjno-Jêzykowe NORMAN: 7% Na kursy jêzykowe. Warszawa, Elektoralna 13 tel , Centrum Jêzykowe THE TOWER: 10% Warszawa, Marsza³kowska 34/50 tel , College of Foreign Languages LEXIS: 5 10% 10% na kursy jêzykowe: angielski, niemiecki, francuski, hiszpañski, w³oski w Warszawie; 5% za granic¹: USA, Wlk. Brytania, Kanada, Australia, Szwajcaria, Malta, Hiszpania, Niemcy, Austria, Francja, W³ochy, Afryka P³d. Z wy³¹czeniem kursów organizowanych w ramach wymiany zagranicznej uczniów i studentów. Sekretariat g³ówny prowadzi tak e zapisy do oœrodków: Ho a 88 Zespó³ Szkó³ Samochodowych, Jagielloñska 7 SP nr 50, Dolna 6 LO im. Tobiszewskiego. Warszawa-Jelonki, Brygadzistów 18, SP nr 301, tel Warszawa, Marsza³kowska 60, lok. 34 tel , , Warszawa, Szolc-Rogoziñskiego 4 tel GREENWICH SCHOOL OF ENGLISH Filia w Komorowie: 5 10% 5% na kursy wyjazdowe krajowe i zagraniczne, 10% na kursy stacjonarne. Komorów, Spacerowa 12, tel Warszawa, Gdañska 2 tel , Warszawa, Polna 48/24 tel , Warszawa, Stryjeñskich 21, tel IKO The Institute of Polish for Foreigners: 10% Na kursy grupowe jêzyka polskiego jako obcego. Warszawa, Kopernika 3 tel , INFOR-TRAINING: 5 10% 5% na kursy jêzykowe w grupach maks. 3- osobowych, 10% na kursy jêzykowe w grupach min. 4-osobowych, 10% na t³umaczenia. Warszawa, Bracka 22 tel , INTERNATIONAL HOUSE Centrum Jêzyków Obcych: 7 10% 7% od cen organizowanych kursów jêzykowych i 10% od cen innych zajêæ pozalekcyjnych. Warszawa, Noakowskiego 3 tel KLUB DIALOGU: 10% Na kursy jêzyka polskiego dla obcokrajowców; indywidualne i grupowe; u klienta lub w szkole. Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 13, pok. 160, tel LLOYDS LANGUAGE CENTER: 10% Na szkolenia jêzykowe: angielski, niemiecki i japoñski. Radom, Okulickiego 83, tel MOOSE Centrum Jêzyków Obcych: 3% Na kursy jêzykowe. Warszawa, Smolna 15/9, tel PERITUS SPEED SCHOOL: 5% Na kursy jêzykowe. Warszawa, Bajkowa 17/21, SP nr 204 Warszawa, Bro ka 15, SP nr 225 Warszawa, Czarnomorska 3, SP nr 212 Warszawa, Fontany 3, SP nr 133 Warszawa, Gubinowska 28/30, Zespó³ Szkó³ Sportowych nr 2 Warszawa, Jasielska 49/53, SP nr 10 Warszawa, Krakusa 2, SP nr 298 Warszawa, Majewskiego 17, SP Nr 264 Warszawa, Marynarska 2/6, Zespó³ Szkó³ nr 20, Warszawa, P³ocka 30, SP nr 63 Warszawa, Rakowiecka 61, Kolegium Ksiê- y Jezuitów, Warszawa, Roz³ogi 10, Gimnazjum nr 81 Warszawa, Strumykowa 21, Gimnazjum nr 123, Warszawa, Umiñskiego 12, XCIX LO Warszawa, Walerego S³awka 9, SP nr 4 Warszawa, Z³ota 9/15 Warszawa, Zoltana Balo 1, SP nr 47 Studenckie Centrum Nauczania Jêzyków Obcych INTEGRACJA: 5% Dla osób zapisuj¹cych siê na kurs po raz pierwszy. Osoby kontynuuj¹ce póÿniej naukê objête s¹ niezale nym systemem zni- ek. Warszawa, Kawêczyñska 36, WSM tel , w SZANSA: 5% Na wyjazdowe kursy jêzykowe oraz na wyjazdy au pair. Warszawa, Wa³brzyska 11, lok. 59 tel Szko³a Jêzykowa GERMANICUS: 10 15% 10% na naukê jêzyka niemieckiego, 15% na naukê jêzyka angielskiego. Warszawa, Œliska 3/145, tel Szko³a Jêzyków Obcych CAMPUS: 10% Na kursy jêzykowe. Warszawa, Pu³awska 49/9, tel Warszawa, Waryñskiego 12 tel AP EDUKACJA: 7% Na 2-semestralne kursy filologii angielskiej. Zni ka na I semestr. Warszawa, urawia 24A/1, parter tel BRITISH SCHOOL: 5% Na wszystkie kursy jêzykowe. Zni ka ³¹czy siê ze zni kami dla studentów, nie mo e jednak przekroczyæ 10% wartoœci kursu. Ciechanów, pl. Koœciuszki 9A tel , Grodzisk Mazowiecki, Zondka 3 tel Legionowo, Kopernika 9, tel omianki, Warszawska 109 tel Otwock, Powstañców Warszawy 3 tel Piaseczno, Powstañców Warszawy 21 tel P³ock, Jachowicza 38, tel P³oñsk, Kolejowa 1, tel Pruszków, Kraszewskiego 48, lok. 1A tel

4 Siedlce, Soko³owska 47, tel Sochaczew, Reymonta 10, tel Warszawa, Bolkowska 2D tel , Warszawa, Grochowska 14E tel Warszawa, al. KEN 97, tel Warszawa, Malborska 1 tel , Warszawa, Powsiñska 34 tel , BALTIC SCHOOL OF ENGLISH: 10% Na wszystkie kursy. Grodzisk Mazowiecki, Ba³tycka 33 tel ENGLISH BEST WAY: 10% Na wszystkie kursy. Legionowo, Pi³sudskiego 4 tel Pruszków, Nieca³a 10, tel Sochaczew, Staszica 12, tel Warszawa, al. KEN 97, tel Wo³omin, Legionów 8, tel yrardów, al. Partyzantów 7 tel JDJ BACHALSKI: 5% Na kursy jêzykowe w kraju. Suma wszystkich rabatów nie mo e przekroczyæ 18% wartoœci kursu. Warszawa, Piêkna 20, tel kursy specjalistyczne AKADEMIA LINUKSA: 5% Na wszystkie rodzaje szkoleñ. Zni ka nie ³¹czy siê z innymi promocjami. Warszawa, Wspólna 62, tel CENTRUM TECHNIK SIECIOWYCH: 20% Na szkolenia informatyczne. Warszawa, Dzielna 60, tel Europejski Oœrodek Szkoleniowy ZDROWIE i URODA: 20 30% 30% na kurs kosmetyczny i kurs masa u. 20% na pozosta³e kursy: fryzjerski, wiza, manicure, tipsy- el-akryl. Warszawa, P³owiecka 5E, tel Instytut Metod Edukacji IMPULS: 10% Na kursy szybkiego czytania, technik zapamiêtywania oraz mind maping. Warszawa, Bednarska 24, lok. 2 tel Oœrodek Kszta³cenia Kandydatów na Kierowców I: 10% Na kursy instruktora jazdy kategorii B. Warszawa, Podwale 13 tel Oœrodek Kszta³cenia Zawodowego II: 3 5% 3% na kursy: barman i kelner z modu³em j. angielskiego w gastronomii, kucharz; 5% na kursy: magazynier, sprzedawca z umiejêtnoœci¹ obs³ugi kasy fiskalnej i komputera. Warszawa, Odrow¹ a 75, tel Oœrodek Kszta³cenia Zawodowego IV: 10% Na kurs: eksploatacja urz¹dzeñ, instalacji i sieci o napiêciu do 1 kv. Warszawa, Wiœniowa 56, tel Oœrodek Kszta³cenia Zawodowego V: 5% Kurs: opiekunka dzieciêca. Warszawa, ywnego 25 tel w SOFT.KOMP.S.K.: 10% Na kursy komputerowe zgodne z aktualn¹ ofert¹. Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 79, lok. 408/409 tel , SOFTRONIC: 10% Na kursy komputerowe. Warszawa, Siedmiogrodzka 3A tel Szko³a Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Siê TUBAJ Oddz. w Warszawie MAK-CONSULTING: 10% Na kursy szybkiego czytania. Warszawa, Dubois 4/19, tel Szko³a Tañca Irlandzkiego i Szkockiego ISTA: 5% Na regularne ca³oroczne, semestralne oraz miesiêczne kursy i warsztaty tañca irlandzkiego i szkockiego.zni ka obejmuje równie intensywne jednorazowe warsztaty weekendowe. Taniec irlandzki solowy, grupowy i sceniczny oraz step irlandzki. Warszawa, miejsce patrz strona internetowa, tel Centrum Nauki i Biznesu AK: 5% Na czesne. Zakres dzia³ania CNiB AK: licea ogólnokszta³c¹ce dla pracuj¹cych, policealne szko³y jednoroczne i 2-letnie, kursy jêzykowe, zawodowe i dokszta³caj¹ce. M³awa, Warszawska 1, tel Siedlce, 3 Maja 28, tel Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 79 tel , TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ: 20% Na kursy i szkolenia. Nie obejmuje op³aty wpisowej i egzaminacyjnej. P³ock, Ma³achowskiego 1 tel Warszawa, Chmielna 9, tel nauka jazdy Szko³a Nauki Jazdy: 8% Na kursy prawa jazdy kategorii B. Gostynin, Polna 36, Gimnazjum nr 1 sala nr 6, tel , ABC Oœrodek Szkolenia Kierowców: 5% Na kursy prawa jazdy kategorii B. Warszawa, Grochowska 316/320, lok. 109 tel , AUTO-KOS: 5% Warszawa, Odlewicza 7, tel Warszawa, Rzymowskiego 38 AUTO KURS Szko³a Bezpiecznej Jazdy: 5% Na kursy prawa jazdy. Warszawa, Górczewska 62/64 tel

5 Kursy na Prawo Jazdy ISKRA: 15% Na kursy prawa jazdy kategorii B. Warszawa, Wawelska 5, sektor S tel , Nauka Jazdy MDK: 5% Od ceny kursu podstawowego. Warszawa, eromskiego 81 tel Oœrodek Kszta³cenia Kandydatów na Kierowców I: 15% Na kursy prawa jazdy kategorii B. Warszawa, Podwale 13, tel Oœrodek Kszta³cenia Zawodowego II: 5% Na kurs: kierowca wózków jezdniowych z napêdem silnikowym. Warszawa, Odrow¹ a 75, tel Oœrodek Kszta³cenia Zawodowego IV: 10% Na kursy: ADR: przewóz towarów niebezpiecznych w innych pojazdach ni cysterny podstawowy, przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach specjalistyczny, przewóz towarów wybuchowych KL I specjalistyczny, przewóz towarów promieniotwórczych KL VII specjalistyczny. Warszawa, Wiœniowa 56 tel Oœrodek Szkolenia Kierowców GABI: 10% Na kursy prawa jazdy kategorii B oraz na doskonalenie techniki jazdy. Warszawa, Czarnomorska 3 tel Oœrodek Szkolenia Kierowców 7-ka: 9% Na kursy prawa jazdy kategorii B. Warszawa, Cio³ka 16, tel Oœrodek Szkolenia Kierowców BEMOT: 7% Na kursy prawa jazdy. Warszawa, Nowolipki 15, tel Oœrodek Szkolenia Kierowców DUET: 10% Warszawa, ywnego 25, tel Oœrodek Szkolenia Kierowców HOSSA: 10% Na kursy prawo jazdy kategorii B. Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 79, lok. 7, tel Oœrodek Szkolenia Kierowców JAR: 5% Na kursy prawa jazdy kategorii: A, B. Warszawa, Hawajska 7, tel Warszawa, Hirszfelda 11 tel Warszawa, al. KEN 15, tel Oœrodek Szkolenia Kierowców UNIA: 15% Na kursy prawa jazdy kategorii B. Warszawa, Motycka 19, lok. 6 tel edukacja inne Centrum Informacji Prawno- Finansowej: 10% Na us³ugi szkoleniowe w zakresie prawa i finansów oraz sprzeda ksi¹ ek Warszawa, Grodzieñska 21/29 tel Wy sza Szko³a Handlu i Finansów Miêdzynarodowch: 10% Na wpisowe. Warszawa, Nowogrodzka 56 tel WESCO TICKETPLUS 5% na kursy jêzykowe za granic¹. Zni ka nie obejmuje zakwaterowania i wy ywienia. 100 z³ zni ki od op³aty serwisowej na program Work & Travel i Praktyki Zawodowe w USA. Warszawa, Armii Ludowej 16, Wydz. In ynierii L¹dowej PW tel , Warszawa, Chmielna 30 tel JDJ BACHALSKI 100 z³ na program Work & Travel i Au Pair oraz 200 z³ na Praktyki Zawodowe w USA. Zni ki nie sumuj¹ siê z innymi rabatami i bonusami. Warszawa, Piêkna 20, tel MIEJSCA NOCLEGOWE ACCOMMODATION hotele REST Hotel: 10% Na noclegi. Mory k. Warszawy, Poznañska 33 Hotel LA-MUSICA: 10% Na us³ugi hotelarskie Piaseczno- abieniec, Asfaltowa 27 tel Hostel BOTEL: 10% Na noclegi. Warszawa, Wybrze e Koœciuszkowskie tel W poni szych hotelach 10% zni ki na noclegi. Hotel ATOS Warszawa, Mangalia 1 tel , Hotel PORTOS Warszawa, Mangalia 3A tel Hotel ARAMIS Warszawa, Mangalia 3B tel , Hotel FELIX: 10% Na noclegi. Warszawa, Omulewska 24 tel Hotel HARCTUR: 5% Warszawa, Niemcewicza 17 tel Hotel HETMAN***: 10% Na nocleg ze œniadaniem od aktualnie obowi¹zuj¹cych cen standardowych. Warszawa, K³opotowskiego 36 tel Warszawskie Hotele SYRENA: % 10% od cen brutto w tygodniu (pn czw) oraz 50% (60% w Hotelu Metropol) w weekendy (pt nd). Zni ka obejmuje nocleg ze œniadaniem i nie sumuje siê z ofertami specjalnymi oraz innymi stosowanymi rabatami. Hotel MDM*** Warszawa, pl. Konstytucji 1 tel Hotel METROPOL*** Warszawa, Marsza³kowska 99A tel Hotel PRASKI**: 10% Na nocleg ze œniadaniem od aktualnie obowi¹zuj¹cych cen standardowych. Warszawa, al. Solidarnoœci 61 tel Hotel RAPSODIA: 5% Warszawa, Fort Wola 22, tel rezerwacja Hotel TINA**: 30% Na noclegi. Warszawa, Górczewska 212 tel , (recepcja) 109

6 schroniska i hotele letnie DIZZY DAISY HOSTEL: 5% Na noclegi 5.VII 25.VIII. Warszawa, Górnoœl¹ska 14 tel Hostel GARDEN VILLA: 10% Na noclegi. Warszawa, Dolna 42, tel Hostel Kanonia: 10% Na us³ugi. Warszawa, Jezuicka 2 tel Hostel OKI DOKI: 5 10% 5% na noclegi, 10% przy barze w hostelu. Pralnia w hostelu i internet gratis. Warszawa, pl. D¹browskiego 3 tel JUMP INN HOSTEL: 20% Warszawa, Prokuratorska 2 tel Schronisko M³odzie owe AGRYKOLA: 10% Na pokoje w czêœci turystycznej Warszawa, Myœliwiecka 9 tel /11 Szkolne Schronisko M³odzie owe SYRENKA: 10% W pokojach wieloosobowych. Warszawa, Karolkowa 53A tel pensjonaty Oœrodki Szkoleniowo-Wypoczynkowe: 10% Na noclegi 1.VII 31.VIII. Rezerwacje przyjmowane s¹ na 7 dni wczeœniej. HETMAN ¹ck, Koszelówka, tel LEŒNA OAZA Urle Borzymy, Nielubowicza 5 tel BUKOWIANKA: 10% Warszawa, Grodzieñska 21/29 tel campingi Camping WOK: 10% Na noclegi. Warszawa, Odrêbna 16, tel wonder.com.pl/wok agroturystyka Gospodarstwo Agroturystyczne SMOLARNIA: 10% Na noclegi i wy ywienie. Smolarnia 1, gm. Wiskitki, tel Gospodarstwo Goœcinne PODBÓR: 10% Na noclegi. Szla, gm. Przasnysz, tel GASTRONOMIA FOOD restauracje, bary, puby Gospoda Pizzeria ANWAR: 10% Na posi³ki i organizacjê imprez okolicznoœciowych. Konik Stary 66, tel Restauracja U KUBARY: 10% Na dania z karty. Nie dotyczy napojów i alkoholu. M³awa, Stary Rynek 7, tel ROYAL BAR: 10% Radom, Focha 1, tel Bar OKR GLAK LUKSOR-KEBAB: 10% Nie dotyczy napojów. Warszawa, róg E. Plater i Œwiêtokrzyskiej tel Bar U PANA KEJKA: 10% Na gastronomiê i napoje. Warszawa, Nowy Œwiat 22/28 tel Bistro LAGUNA: 20% Na menu podawane w lokalu. Warszawa, Powstañców Œl¹skich 126 (CH Carrefour Bemowo), tel BUFFETA BISTRO: 10% Nie dotyczy alkoholu i lodów. Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 7 Cafe Bar DRUKARNIA: 10% Warszawa, Noakowskiego 12 tel , Cafe BIBA!: 10% Nie dotyczy papierosów. Warszawa, al. Jana Paw³a II 52/54 tel Cafe FURKOT: 10% Nie dotyczy napojów alkoholowych. Warszawa, al. Jana Paw³a II 52/54 tel COCTAIL BAR: 10% Warszawa, Nowy Œwiat 33 tel Grill Bar EGIPT: 15% Na gastronomiê, powy ej kwoty 15 z³. Nie dotyczy napojów. Warszawa, Nowogrodzka 22 tel Warszawa, Rac³awicka, pasa handl., paw. 39, 40, tel HELICON JAZZ CAFE: 20% Na dania z karty. Warszawa, Freta 45/47 tel JADALNIA TURECKA: 10% Na menu podawane w lokalu i z dostaw¹ do domu. Warszawa, Pu³awska 52 tel MARAK POLSKA: 10% Specjalnoœæ: zupy z ró nych stron œwiata. Warszawa, Nowowiejska 10 tel Warszawa, Nowy Œwiat 22 tel Warszawa, Piêkna 20, tel Warszawa, Œwiêtokrzyska 18 tel MIRADOR: 15% Nie dotyczy produktów z tytoniu. Warszawa, Grzybowska 2, lok. 2 tel MODULOR CAFE BAR: 10% Na ca³e menu i przy barze. Warszawa, pl. Trzech Krzyzy 8 tel Naleœnikarnia NASZ NALEŒNIK: 10% Na ca³e menu. Warszawa, Kabacki Dukt 18, lok. 1 tel , Pizzeria CASA Di SOLE: 10% Na gastronomiê podawan¹ w lokalu. Warszawa, Stêpinska 6/8, tel Pizzeria DRUVIL: 10% Na menu z karty. Warszawa, Noakowskiego 12 tel , Pizzeria GAGA: 10% Przy zamówieniu dania gor¹cego. Warszawa, Zgoda 6, tel Pizzeria POD WIE : 10% Nie dotyczy alkoholu. Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 68 tel Pizzeria PRIMA: 20% Na gastronomiê i napoje podawane w lokalu. Rabaty nie ³¹cz¹ siê. Warszawa, Pu³awska 82 tel Pizzeria TIFONE: 10% Na ca³e menu w podawane w lokalu lub z dostaw¹ do domu. Warszawa, Pu³awska, róg D¹browskiego tel , Pizzeria UFO: 10% Najstarsza pizzeria w stolicy. Warszawa, Kiliñskiego 1, tel

7 PRESTO CAFE: 10% Warszawa, Krucza 16/22, wejœcie od Wilczej, tel , Pub CEGIELNIA: 10% Warszawa, Marsza³kowska 4 tel Pub KRÓLEWSKI: 10% Warszawa, pl. Zamkowy 1/13 tel Restauracja-Cafe MOZAIKA: 10% Warszawa, Pu³awska 53, tel Restauracja & Klub ORANGE: 10% Wstêp do lokalu od 21. roku ycia. Warszawa, Krucza 6/14, tel Restauracja Arabska FAYEZ: 20% Warszawa, Pasa Stok³osy 11, stacja metra Ursynów, tel Restauracja BORUTA: 10% Warszawa, Freta 38, tel Restauracja DONG NAM: 10% Na ca³e menu oraz wynajem sali na imprezy grupowe. Warszawa, Marsza³kowska 45 tel , Restauracja FRASCATI: 10% Nie dotyczy alkoholu. Warszawa, Wiejska 13, tel Restauracja GOŒCINIEC OPOLSKI: 20% Na gastronomiê. Nie dotyczy alkoholu. Warszawa, Pu³awska 104, tel gosciniecopolski.prx.pl Restauracja Karczma BANJA LUKA: 10% Na menu podawane w lokalu. Warszawa, Pu³awska 101 tel Restauracja LANSE: 10% Warszawa, pl. Konstytucji 1 tel , Restauracja PRZYSTANEK MURANÓW PIEROGI ŒWIATA: 10% Na konsumpcjê. Nie dotyczy alkoholu. Warszawa, Andersa 13, tel Restauracja ROYAL CAFE: 10% Na konsumpcjê. Nie dotyczy alkoholi mocnych i papierosów. Warszawa, Kostki-Potockiego 14/16 Restauracja STOP KLATKA: 10% Warszawa, Wspólna 27, tel Restauracja U HOPFERA PIEROGI ŒWIATA: 10% Na konsumpcjê. Nie dotyczy alkoholu. Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 53 tel Restauracja W³oska NA PROWINCJI: 5% Warszawa, Nowomiejska 10 tel THE GARDEN BRASSERIE: 10% Warszawa, Koœciuszki 5, Hotel Novotel tel TOPAZ BAR: 15% Nie dotyczy produktów z tytoniu. Warszawa, Grzybowska 2, lok. 16 tel T.G.I. FRIDAY S: 20% Na wszystkie dania. Nie dotyczy alkoholu. Warszawa, al. Jana Paw³a II 29 tel DOMINIUM PIZZA: 25% Nie ³¹czy siê z innymi promocjami i jest udzielana tylko na pizzê. Grodzisk Mazowiecki, Grabowa 18 Józefów, Polna 5B, Koby³ka, Zagañczyka 20, Legionowo, al. 3 Maja 22, Piaseczno, Sierakowskiego 23A Pruszków, Koœciuszki 15, Radom, Moniuszki 24 Sulejówek, Armii Krajowej 5 tel Ursus, Kolorowa 19, lok. 143 tel Warszawa, Francuska 10/6 Warszawa, Grochowska 19 Warszawa, Grójecka 22/24 Warszawa, Hala G³ówna, Dworzec Centralny, Warszawa, Przejœcie Podziemne, Dworzec Centralny, Warszawa, al. Jana Paw³a II 52/54 Warszawa, al. KEN 54, Warszawa, Kondratowicza 27A Warszawa, Krucza 16/22, Warszawa, Malborska 47, CH Marki Warszawa, Modliñska 144, tel Warszawa, Mszczonowska 3 Warszawa, Po aryskiego 24C Warszawa, Rakowiecka 41 Warszawa, Reymonta 12, Warszawa, Wa³brzyska 11, DH Land Warszawa, róg Wroc³awskiej i Powst. Œl¹skich, Warszawa, Zgoda 5, PIZZA HUT: 10% Centrum Goracych Donosów tel Warszawa, Dereniowa 9, PH Ursynów 2 Warszawa, al. Jana Paw³a II 82, PH Arkadia Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, PH Blue City Warszawa, Al. Jerozolimskie 184, Makro Warszawa, abiszyñska 25, PH Toruñska Warszawa, Ostrobramska 75, PH Promenada Warszawa, Pi³sudskiego 1, PH Marki Warszawa, Powstañców Œl¹skich 126, PH Carrefour Bemowo Warszawa, Pu³awska 14, PH Pu³awska Warszawa, al. Solidarnoœci 68A, PH GK & Iceland Warszawa, al. Solidarnoœci 104, PH Wola 1 Warszawa, Waszyngtona 98A Warszawa, Widok 24, PH Zodiak Warszawa, Wo³oska 12, PH GTC Mokotów Warszawa, pl. Zamkowy 10, PH Zamek TELEPIZZA: 40% Na terenie lokalu. Legionowo, Reymonta 12/16 tel omianki, Warszawska 125 tel Otwock, Ko³³¹taja 61, tel Piaseczno, Okulickiego 10 tel Pruszków, Dzia³kowa 4A, tel Radom, Toruñska 1, tel Radom, ó³kiewskiego 4, tel Warszawa Janki, pl. Szwedzki 3, IKEA tel Warszawa, Bazyliañska 1, tel Warszawa, Czerniakowska 145 tel Warszawa, Grochowska 12 tel Warszawa, Grochowska 344 tel Warszawa, Górczewska 137 tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 117 tel Warszawa, Kochanowskiego 23 tel Warszawa, Lechicka 18, tel Warszawa, Malczewskiego 56 tel Warszawa, Marsza³kowska 18 tel Warszawa, Miodowa 23, tel Warszawa, pl. Mirowski 14 tel Warszawa, Nugat 4, tel Warszawa, Prosta 2/14, tel

8 Warszawa, Przy Agorze 13 tel Warszawa, Radiowa 18, tel Warszawa, Rakietników 52 tel Warszawa, Rogalskiego 1 tel Warszawa, Œwiatowida 36 tel Wo³omin, Wileñska 39, tel Z¹bki, Orla 6/71, tel kawiarnie Cafe SENTYMENT: 10% Warszawa, Lanciego 11, tel Herbaciarnia SIKKIM: 10% Warszawa, al. Niepodleg³oœci 88 herbaciarnia.com ALHAMBRA: 10% Warszawa, Al. Jerozolimskie 32 tel DOMEK CAFE: 10% Nie dotyczy alkoholi mocnych i papierosów. Warszawa, Kostki-Potockiego 14/16 SAME FUSY: 10% Warszawa, Nowomiejska 10 tel TOK CAFE: 15% Warszawa, urawia 32/34 tel MOTTO CAFE: 10% Nie dotyczy tytoniu. Warszawa, Ordynacka 10/12 tel COFFEEHEAVEN: 20% Na napoje kawowe. Warszawa, Chmielna 33, CH Atlantic tel Warszawa, Dobra 56/56, Biblioteka UW tel Warszawa, Górczewska 124, Wola Park tel Warszawa, Jana Paw³a II 82, CH Arkadia tel Warszawa, Al. Jerozolimskie/Marsza³kowska Underground, Podziemia Ronda Dmowskiego paw. 34, tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 54, PKP Dworzec Centralny, tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 148, Centrum Reduta, tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, Blue City tel Warszawa, Królewska 16, Saski Crescent tel Warszawa, Nowy Œwiat 15/17, Empik tel Warszawa, Nowy Œwiat 46 tel Warszawa, Okopowa 58/72, Klif tel Warszawa, Ostrobramska 75C, Promenada tel Warszawa, Powsiñska 31, Sadyba Best Mall tel Warszawa, Pu³awska 15, CF Pu³awska tel Warszawa, Rondo ONZ 1, tel Warszawa, Œwiêtokrzyska 31/33A tel Warszawa, Wolska 12, Galeria Mokotów tel Warszawa, Wolska 12, Galeria Mokotów tel Warszawa, wirki i Wigury 1, Porty Lotnicze, Terminal Etiuda, tel Warszawa, wirki i Wigury 1, Port Lotniczy strefa odlotów, tel Warszawa, Z³ota 15, Z³ote Tarasy tel FLERYNKA: 10% Radom, eromskiego 36, tel Radom, ó³kiewskiego 4, Ahold tel Z¹bki, Wolnoœci 50, Makro tel SKLEPY SHOPPING artyku³y fotograficzne FOTOGRAF: 10 15% 15% na studyjne zdjêcia œlubne, 10% na pozosta³e us³ugi fotograficzne i ksero. Radom, Kusociñskiego 16, tel Radom, Policka 2, tel FOTO MONTE COLOR: 15 20% 15% na wykonanie odbitek, 20% na wykonanie zdjêæ paszportowych i legitymacyjnych. Warszawa, Koszykowa 30, przy pl. Konstytucji 4, tel Warszawa, Wa³brzyska 11, CH Land tel FOTO STUDIO: 10% Na wykonanie odbitek amatorskich. Warszawa, Pu³awska 82, tel Profesjonalne Laboratorium Fotograficzne PROLAB: 10% Na us³ugi. Punkt czynny przez ca³¹ dobê. Warszawa, Zgoda 13, tel RAPID FOTO RELAX: 10% Na us³ugi. Warszawa, Z³ota 8, tel W poni szych salonach KODAK EXPRESS udziela 5% zni ki na towary i 10% na us³ugi. Bia³obrzegi, Spacerowa 2 Józefów, kard. Wyszyñskiego 6A omianki, Warszawska 85, lok. 9 Milanówek, Pi³sudskiego 33 Miñsk Mazowiecki, Konstytucji 3 Maja 12 Otwock, Powstañców Warszawy 19 P³ock, Tysi¹clecia 10 P³oñsk, Braci Wieczorków 1 Radom, Traugutta 7 Radom, ó³kiewskiego 4, Hypernova Siedlce, Pi³sudskiego 21 Sierpc, Narutowicza 3B Warszawa, Boya 2 Warszawa, Bracka 18 Warszawa, Czerniakowska 143 Warszawa, Dereniowa 6 Warszawa, Górczewska 124, Wola Park Warszawa, Grójecka 79 Warszawa, Grójecka 105 Warszawa, Jana Paw³a II 18 Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79 tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, CH Blue City Warszawa, al. KEN 36, Galeria Ursynów Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 7 Warszawa, Marsza³kowska 62 Warszawa, Nowy Œwiat 66 Warszawa, Okopowa 58/72, Klif Warszawa, Ostrobramska 75C, CH Promenada Warszawa, P³ocka 17 Warszawa, Powsiñska 31 paw.134, Sadyba Best Mall Warszawa, Pu³awska 3 Warszawa, Pu³awska 96 Warszawa, Senatorska 26 Warszawa, Surowieckiego 8 Warszawa, Szko³y Orl¹t 4/4 Warszawa, pl. Trzech Krzy y 16 Warszawa, W¹wozowa 31/14 Wyszków, W¹ska

9 W poni szych salonach VIPFOTO udziela 5% zni ki na towary i 10% na us³ugi. Miñsk Mazowiecki, Koœciuszki 24 tel Ostro³êka, Kopernika 4D, tel Radom, Traugutta 7, tel Warszawa, Garibaldiego 4 tel Warszawa, Górczewska 124, CH Wola Park tel Warszawa, al. Jana Paw³a II 82, CH Arkadia, tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 148, CH Reduta, tel Warszawa, al. KEN 36, Galeria Ursynów tel Warszawa, Ostrobramska 75C, CH Promenada, tel artyku³y optyczne TWÓJ OPTYK: 13 26% 13% na szk³a okularowe, 26 % na oprawy okularowe, bezp³atne badanie wzroku przy zakupie okularów lub soczewek kontaktowych. Warszawa, Broniewskiego 28, Elea tel Warszawa, Czumy 1, przychodnia tel VISIONEXPRESS Zni ka na podstawie kuponów dostêpnych w Przewodniku Zni ek oraz Magazynie EURO<26. P³ock, Wyszogrodzka 140, CH Auchan tel Radom, Grzecznarowskiego 28, CH M1 tel Warszawa, Ostrobramska 75C, CH Promenada, tel Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek 2 salony, tel Warszawa, Górczewska 124, Wola Park tel Warszawa, Jana Paw³a II 82, CH Arkadia 2 salony, tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 148, CH Reduta 2 salony, tel Warszawa, Jubilerska 1/3, CH King Cross tel Warszawa, Mszczonowska 3, Centrum Janki, tel Warszawa, Okopowa 58/72, CH Klif tel Warszawa, Po³czyñska 121/125, CH Tesco tel Warszawa, Powstañców Œl. 126, CH Bemowo, tel Warszawa, Pu³awska 427, CH Geant tel Warszawa, Stalowa 60/64, Tesco tel Warszawa, pl. Szwedzki 3, Janki CH IKEA tel Warszawa, Targowa 72, CH Warszawa Wilenska 2 salony, tel Warszawa, Wo³oska 12, Galeria Mokotów tel ksiêgarnie i art. papiernicze Ksiêgarnie Amerykañskie AMERICAN BOOKSTORE: 5% Na ksi¹ ki anglojêzyczne. Konstancin-Jeziorna, Wojska Polskiego 3, Stara Papiernia, tel Warszawa, al. Jana Paw³a II 82, Arkadia tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, Blue City tel Warszawa, Koszykowa 55 tel Warszawa, Nowy Œwiat 61 tel Warszawa, Powsiñska 31, Sadyba Best Mall tel Warszawa, Wo³oska 12, Galeria Mokotów tel AKADEMIA: 15% Na ksi¹ ki oferowane w ksiêgarni Warszawa, al. Niepodleg³oœci 145 tel BOOKLAND: 10% Warszawa, Garibaldiego 4, lok. 14 tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 61 tel Warszawa, al. Niepodleg³oœci 121/123 tel G³ówna Ksiêgarnia Naukowa im. B. Prusa: 7% Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 7 tel GOLDGRAF: 10% Na artyku³y biurowe bez druków. Warszawa, elazna 82/84 tel , Ksiêgarnia Ekonomiczna: 5% Warszawa, Grójecka 67/69 tel Ksiêgarnia Fundacji Pomocy Bibliotekom Polskim: 10% Na ksi¹ ki. Zni ka nie ³¹czy siê z innymi promocjami. Warszawa, Marsza³kowska 74 tel Ksiêgarnio-Kawiarnia TARBUK: 10% Na ksi¹ ki i na ca³e menu w kawiarni. Nie dotyczy promocji. Warszawa, Browarna 6, tel Ksiêgarnia PELTA TRAVEL: 10% Bogaty wybór ksi¹ ek dotycz¹cych m.in. motoryzacji i modelarstwa. Warszawa, Œwiêtokrzyska 16 tel EMPiK: 5% Nie dotyczy zakupów w sklepie internetowym, produktów promocyjnych Umbrella, wyrobów tytoniowych, sprzêtu fotograficznego i komputerowego, sprzêtu SONY playstation, zestawów GSM, odtwarzaczy MP3, MP4, kart telefonicznych, telefonów, konsol gier i akcesoriów do nich, bileterii, produktów mennicy. Janki k. Warszawy, Mszczonowska 3, CH Janki, tel P³ock, pl. Narutowicza 5, tel P³ock, Wyszogrodzka 140 tel Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek tel Warszawa, Górczewska 124, CH Wola Park tel Warszawa, Jana Paw³a II 82, CH Arkadia tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, Blue City tel Warszawa, Marsza³kowska 116/122 tel Warszawa, Mickiewicza 27 tel Warszawa, Ostrobramska 75C Warszawa, Nowy Œwiat 15/17 tel Warszawa, Powsiñska 31, CH Sadyba Best Mall, tel Warszawa, Wo³oska 12, Galeria Mokotów tel Warszawa, al. Zjednoczenia 25 tel Warszawa, Z³ota 59, CH Z³ote Tarasy tel Centrum Jêzykowe LANGPOL: 15% Na ksi¹ ki oferowane w ksiêgarni. 113

10 Ostro³êka, Kopernika 7, lok. 28 tel Radom, eromskiego 23, tel Warszawa, Kolejowa 21, tel Ksiêgarnie Jêzykowe AKADEMIA: 15% Na ksi¹ ki. Warszawa, Garibaldiego 4, lok. 12, Rondo Wiatraczna, tel Warszawa, Grójecka 34, tel Warszawa, al. KEN 36A, Galeria Ursynów tel Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 5/ Traugutta, tel , Warszawa, pl. Wilsona 4, tel Warszawa, urawia 24A tel sklepy muzyczne Salony Muzyczne RIFF: 5% Na zakup towarów. Promocje nie sumuj¹ siê. Warszawa, gen. Andersa 21A tel Warszawa, Bokserska 62A, tel Warszawa, pl. Konstytucji 5 tel Warszawa, Nowy Œwiat 55 tel sprzêt komputerowy HST COMPUTERS: 3 20% 3% na zakup towarów, 20% na us³ugi serwisowe. Radom, eromskiego 4 tel audio-video PPHU ELEKTRO: 4% Na naprawê sprzêtu RTV i AGD. M³awa, Narutowicza 2 tel MIP Sklep Firmowy Warszawa: 15% Na playery Iriver od cen na: Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 tel MP3 STORE: 5% Na playery i s³uchawki. Warszawa, Al. Jerozolimskie 51 tel sprzêt sportowy i turystyczny E-SHOPS: 5% Sklep z suplementami dla sportowców i preparatami odchudzaj¹cymi. Gostynin, Wojska Polskiego 27 tel ELBE Stoisko Sportowo-Turystyczne w DT Senior: 5% Radom, pl. Jagielloñski 8, tel GEO-GRAF: 5% Warszawa, Pu³awska 84, tel Sklep Turystyczny WIATA: 5% Warszawa, Z³ota 69, tel SKI TEAM: 5% Rabaty nie sumuj¹ siê. Warszawa, Karolkowa 17/19 tel Warszawa, 17 Stycznia 36/38 tel Sklep ze Sprzêtem do Nurkowania SCUBA TEAM: 10% Na zakup i serwis sprzêtu do nurkowania oraz nape³nianie butli (powietrze, tlen, nitrox, trimix). Warszawa, al. Prymasa Tysi¹clecia 66 tel W poni szych sklepach 10% na produkty firm CampuS i Alpinus. 15% zni ki na ofertê sklepu internetowego pod adresem: Promocje i rabaty nie sumuj¹ siê. CERRO TORRE Piaseczno, Pu³awska 46, CH Auchan tel Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek tel PLANET OUTDOOR Warszawa, pl. Czerwca 1976/6, CH Faktory, tel Warszawa, Górczewska 124, CH Wola Park tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 179 tel Warszawa, Modliñska 244A tel HIMOUNTAIN: 10% Nie dotyczy okresu promocji oraz przecen. Zni ka równie na stronie internetowej: Jab³onna k. Warszawy, Modliñska 94A tel Warszawa-Janki, Mszczonowska 3, CH Geant, tel Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek tel Warszawa, Jana Paw³a II 82, CH Arkadia tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 146B, CH Reduta, tel Warszawa, Królewska 2, tel HORYZONT: 5% Nie dotyczy artyku³ów objêtych wyprzeda ¹ lub promocj¹. Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek Carrefour, tel Warszawa, Mariensztat 8, tel odzie i obuwie FREESTYLE: 5% Na odzie i obuwie sportowe firm Nike, Reebok, Adidas, Fila. Zni ka nie dotyczy przecen i promocji. Warszawa, Grójecka 67/69 tel Sklep Autoryzowany THE ORIGINAL Dr MARTENS: 5% Na obuwie, odzie, akcesoria. Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 tel Sklepy z Odzie ¹ U ywan¹ HUMANA PEOPLE TO PEOPLE POLSKA: 15% Warszawa, Z¹bkowska 18, tel Warszawa, Dobra 4, tel Z¹bki, Targowa 4, tel CAMDEN TOWN: 10% Warszawa, Marsza³kowska 134 tel DEEP: 5 10% 10% na zakup towarów kolekcji regularnej, 5% na kolekcjê promocyjn¹. Nowy Dwór Mazowiecki, Zakroczymska 14 Ostro³êka, Gorbatowa 3/3 tel

11 P³oñsk, Grunwaldzka 31 tel Siedlce, Wojskowa 16 tel Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek tel Warszawa, Jana Paw³a II 82, CH Ariadia tel ESPRIT: 5% Nie dotyczy okresu promocji oraz przecen. Warszawa, Górczewska 124, Wola Park tel Warszawa, al. Jana Paw³a II 82, Centrum Arkadia, tel Warszawa, Marsza³kowska 104/122, Galeria Centrum Sawa, tel Warszawa, Ostrobramska 75C, CH Promenada Warszawa, Powsiñska 31, Sadyba Best Mall Warszawa, Wo³oska 12, Galeria Mokotów tel Warszawa, Z³ota 59, Z³ote Tarasy HD HEAVY DUTY: 6% Nie obejmuje towarów objêtych promocjami i przecenami. Piaseczno, Pu³awska 42E, Fashon House Outlet Center, tel P³ock, Tumska 14 tel Warszawa, Jana Paw³a II 82, CH Arkadia tel Warszawa, Targowa 72, CH Wileñska tel Warszawa, Z³ota 59, CH Z³ote Tarasy tel HOUSE: 5% Nie dotyczy kolekcji Muppet Show i Rotate oraz towarów promocyjnych i przecenionych. Ostro³êka, G³owackiego 30 P³ock, Tumska 13 Siedlce, Morska 3-5 Warszawa, Górczewska 124, CH Wola Park Warszawa, al. Jana Paw³a II 82, CH Arkadia Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, CH Blue City Warszawa, Targowa 72, CH Wileñska Warszawa, Wo³oska 12, Galeria Mokotów Warszawa, Z³ota 59, CH Z³ote Tarasy RIVER ISLAND: 5% Nie dotyczy okresu promocji oraz przecen. Warszawa, Marsza³kowska 104/122, Galeria Centrum Sawa Warszawa, Wo³oska12, Galeria Mokotów SMITH S: 5 10% 10% na zakup towarów z regularnej kolekcji, 5% na zakup towarów z kolekcji przecenionej. P³ock, Przemys³owa 1, CH Echo Raszyn, Mszczonowska, CH Janki Warszawa, Al. Jerozolimskie 148, CH Reduta II Warszawa, Po³czyñska 4, CH Fort Wola WOJAS: 5% Na zakup towarów nie objêtych przecen¹ lub promocj¹. Dwa razy w roku akcje specjalne: kupony rabatowe na ³amach Przewodnika Zni ek oraz Magazynie EURO<26. P³ock, Przemys³owa 1, CH Echo tel Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, CH Blue City, tel Warszawa, Jubilerska 1/3, CH King Cross Praga, tel Warszawa, Ostrobramska 75C, CH Promenada, tel Warszawa, Pu³awska 427, CH Ursynów tel Warszawa, Targowa 72, CH Warszawa Wileñska, tel jubilerzy AJ DIAMENT: 10% Na zakupy wyrobów jubilerskich i brylantów. Warszawa, Waliców 9/11 budynek Aurum, tel Sklep i Pracownia Jubilerska KRUGERAND: 10 20% 10% na z³oto, 20% na srebro. Nie dotyczy okresu promocji. Warszawa, Narbutta 4, tel TIME TREND: 5% Rabaty nie sumuj¹ siê. Marki k. Warszawy, Pi³sudskiego 1, CH M1 tel Piaseczno k. Warszawy, Pu³awska 46, CH Auchan P³ock, Wyszogrodzka 140, CH Auchan tel Warszawa, Chmielna 35, Salon wzorcowy tel Warszawa, pl. Czerwca 1976/6, Outlet Ursus Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek tel Warszawa, Górczewska 124, CH Wola Park tel Warszawa, al. Jana Paw³a II 82, CH Arkadia Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, CH Blue City, tel Warszawa, Jubilerska 1/3, paw.13, CH King Cross, tel Warszawa, Mszczonowska 3, CH King Cross Janki, tel Warszawa, Pu³awska 427, CH Ursynów tel Warszawa, Wo³oska 12, Galeria Mokotów tel Warszawa, Z³ota 59, CH Z³ote Tarasy drogerie Perfumeria DIORA: 5% Na kosmetyki. Radom, Focha 11, tel Sklep Kosmetyczny AYLA BIOLABS INTERNATIONAL: 10% Na kosmetyki. Zni ka dostêpna tak e na stronie internetowej Warszawa, Grochowska 316/320 tel kwiaciarnie Kwiaciarnia ZACZAROWANY OGRÓD: 10% Radom, Traugutta 47, tel wyposa enie wnêtrz SOLUX: 5% Na sprzeda artyku³ów oœwietlenia wnêtrz (lampki biurowe, pokojowe, akcesoria). Ostro³êka, Hallera 15 US UGI SERVICES fryzjerskie i kosmetyczne BODYLASER Gabinet Depilacji Laserowej: 30% Na us³ugi w gabinecie Depilacji Laserowej. Warszawa, Smolna 38, lok. 10C tel Gabinet Odnowy Biologicznej HEDER: 20% Kosmetyczka M. onowicz. Kosmetyka twarzy i cia³a, parafina d³oni i stóp, masa, przek³uwanie uszu, opalanie natryskowe. Warszawa, gen. Abrahama 18, lok. 322 tel , GALERIA FRYZUR 99: 10 15% 15% na strzy enie, 10% na koloryzacjê i inne us³ugi kosmetyczne. Warszawa, Orla 13 tel ,

12 Salon Fryzjerski NEW FASHION: 10% Na wszystkie us³ugi fryzjerskie. Warszawa, Nowogrodzka 15 tel Salon Fryzjerski RYSZARD: 20% Na us³ugi fryzjerstwo,manicure, pedicure, makija, henna, tipsy, elowanie. Warszawa, Marsza³kowska 18 tel Salon Fryzjersko-Kosmetyczny PERFEKT: 10% Na us³ugi fryzjerskie, kosmetyczne, solarium z wyj¹tkiem karnetów. Warszawa, Pu³awska 108/112 tel Salon Odnowy Biologicznej BEST BEAUTY: 15% Na us³ugi. Warszawa, Morcinka 5, lok. 8, Bemowo tel Salony Piêknoœci MILORD: 10% Na zakup kosmetyków oraz us³ugi: fryzjerstwo, kosmetyka, solarium, manicure, pedicure, tipsy. Nieporêt, Rynek 1A, tel Warszawa, al. Jana Paw³a II 12 tel Salon Piêknoœci TAIS: 5 10% 5% na zakup kosmetyków, 10% na zabiegi kosmetyczne. Warszawa, Grzybowska 2, lok. 32 tel Salon Zdrowia i Urody LAVENDA: 10% Warszawa, Lisowska 26/1 tel Studio Urody i Relaksu SILUETTA: 10% Na zabiegi wyszczuplaj¹ce i modeluj¹ce sylwetkê. Warszawa, Sady oliborskie 13A tel , Studio Urody i Zdrowia KOS-MED: 10% Na zabiegi depilacji laserowej oraz peelingi medyczne. Warszawa, pl. Konstytucji 4/1 tel SysTech SPA BioMen: 10 15% 10% na zakup kosmetyków, 15% na zabiegi kosmetyczne i masa tylko dla mê czyzn. Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A tel HAIR STUDIO: 10% Na strzy enie, koloryzacjê oraz inne us³ugi fryzjerskie. Warszawa, Leszno 34/36, tel Salon JEAN LOUIS DAVID Quick Service: 20% Na us³ugi fryzjerskie. Pruszków, Zimiñskiej-Sygietyñskiej 1 tel Warszawa-Janki, pl. Szwedzki 3, przy IKEA tel Warszawa, Aspekt 79, CH E.Leclerc Warszawa, Boh. Warszawy 26 tel Warszawa, G³êbocka 15 Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19 tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, CH Blue City, tel Warszawa, Moliera 8, tel Warszawa, Ostrobramska 75C, CH Promenada, tel Warszawa, Pas³êcka 8 Warszawa, E. Plater 28, Warsaw Corporate Center, tel Warszawa, Po³czyñska 4, CH Fort Wola tel Warszawa, Pu³awska 12A tel Warszawa, al. Solidarnoœci 129/131 Warszawa, Œwiêtokrzyska 32 tel Warszawa, Tamka 40 Warszawa, Targowa 72, CH Warszawa Wilenska, tel Warszawa, Wo³oska 12, Galeria Mokotów tel Salony Urody GABRIEL: 10% Na us³ugi fryzjerskie. Warszawa, G³êbocka 15, CH Targówek tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 113/115 tel Warszawa, Okopowa 58/72, lok. 41, CH Klif, tel Warszawa, Powsiñska 31, lok. 127 tel us³ugi medyczne Centrum Medyczne GAJDA-MED: 10% Na us³ugi medyczne. Pu³tusk, Piotra Skargi 23/29 tel Centrum Medyczne MAVIT: 5 10% 5% na zabiegi laserowej korekcji wzroku, 10% na podstawowe konsultacje okulistyczne. Warszawa, Migda³owa 4, tel Warszawa, Podleœna 61, tel Centrum Psychoterapii INTEGRUM: 30% Pomoc psychologiczna, psychoterapia indywidualna oraz psychoterapia par. Warszawa, al. Wyzwolenia 10/116 tel Centrum Stomatologiczne ADENT: 15% Na leczenie stomatologiczne. Warszawa, Rakowiecka 39/2, Pole Mokotowskie, tel Warszawa, Rodziewiczówny 7/5, Ostrobramska, tel Centrum Stomatologii Kosmetycznej i Implantologii IMPLADENT: 10% Na stomatologiê zachowawcz¹. Warszawa, ytnia 16 tel , Centrum Stomatologii UNI-DENT: 10% Na us³ugi stomatologiczne. Warszawa, Literacka 19 tel ESTE-DENT Prywatna Praktyka Lekarska: 10% Na wszelkie us³ugi w zakresie stomatologii i ortodoncji. Nie dotyczy ceny metali szlachetnych. Warszawa, Bukowiñska 22A, lok. 6U tel Gabinet Masa u: 10 20% 20% na zabiegi masa u cia³a wykonywane w gabinecie, 10% na zabiegi z dojazdem do klienta. Warszawa, Pu³awska 529 tel Gabinet Stomatologiczny: 10% Warszawa, Nowolipie 26/57 tel Klinika NASZE ZDROWIE: 10% Na us³ugi medyczne. Warszawa, Czerniakowska 161 tel Lecznica Stomatologiczno-Lekarska DEMETER: 10% Stomatologia zachowawcza oraz specjalistyczne konsultacje medyczne. Warszawa, Bia³ostocka 7 tel Warszawa, Potocka 14, tel Warszawa, Targowa 2, tel Oœrodek Hipnozy i Psychoterapii GUTKOWSKI: 10% Na sesje indywidualne, grupowe, treningi i kursy. Warszawa, Nowogrodzka 56, lok. 8 tel Pracownia Psychologii ANIMA: 10% Pomoc psychologiczna i psychoterapia oraz badania: psychologiczne kierowców, operatorów, do pracy na wysokoœci, do posiadania broni i stanowisko kuratora. Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 tel , Warszawa, Odlewnicza 8 tel ,

13 SOLDENT: 10% Na zabiegi: profesjonalne czyszczenie, wybielanie oraz leczenie zachowawcze. Warszawa, Spiska 2A, tel Specjalistyczna Przychodnia Lekarska T i M: 10% Na wszystkie us³ugi medyczne i korzystanie z poradni psychologicznej. Warszawa, D³uga 44/50, tel us³ugi ksero Internet Cafe E-XTREME: 10% Skanowanie, wydruki komputerowe, ksero, bindowanie. Nie dotyczy dostêpu do internetu. Promocje i zni ki nie sumuj¹ siê. Warszawa, al. Niepodleg³oœci 177 tel MAX COPY: 10% Salon us³ug kserograficznych czynny 24 h. Warszawa, Dobra 11, tel EWA GRAFIA: 10 15% 10% na ksero, 15% na oprawê prac, bindowanie, laminowanie. Warszawa, Bracka 2, tel Warszawa, Grójecka 59/63 tel Zak³ad Ma³ej Poligrafii: 10% Na us³ugi ksero, oprawê prac, wykonywanie piecz¹tek, wizytówek, bindowanie, foliowanie, wydruki. Warszawa, Pu³awska 74, paw. 1 tel us³ugi inne Studio Tatua u Artystycznego GULESTUS: 15% Na wykonanie tatua u i kolczykowanie cia³a. Warszawa, Strumykowa 40D tel V-NET.PL us³ugi komputerowe: 20% na us³ugi komputerowe: serwery wirtualne, konta . Warszawa, Drapinska 1, tel POLTAX: 13% Od prowizji za rozliczenie nadp³aconego podatku w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii i Niemczech. Warszawa, Grenady 8 A/21 (III piêtro) tel czyszczenie odzie y Ekologiczne Pralnie Chemiczna PANDA: 10% Na czyszczenie odzie y. Konstancin-Jeziorna, al. Wojska Polskiego 3, CH Stara Papiernia, tel Radom, ó³kiewskiego 4, CH Echo tel Warszawa, al. Krakowska 61, CH Real tel Warszawa, Po³czyñska 121, CH Tesco tel Warszawa, Powsiñska 31, CH Sadyba Best Mall, tel Warszawa, Œwiatowida 41, CH Leader Price, tel us³ugi prawne i bankowe Biuro Pomocy Prawnej: 5% Na udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego Gostynin, Kiliñskiego 7A/20 tel , SPORT I WYPOCZYNEK SPORTS & LEISURE obiekty sportowe ATHLETIC Studio: 10% Na karnet miesiêczny na si³owniê. Warszawa, Dembowskiego 4 tel Centrum Sportowo-Rekreacyjne LECH KORT: 10% Tenis, si³ownia, aerobic, taniec. Warszawa, Kazubów 14, tel HULAKULA Rodzinne Centrum Rozrywki: 10% Na bowling obejmuje tory wykupione na godzinê, a tak e pojedyncze gry. Warszawa, Dobra 56/66 tel , JOGA OLIBORZ: 30% Od ceny karnetu o wartoœci 130 z³. Rabat nie ³¹czy siê z innymi zni kami. Warszawa, Mickiewicza 72 tel , Warszawa, Paska 10 tel , Klub ATMOSFERA RUCHU: 10% Na karnety miesiêczne na zajêcia fitness z wy³¹czeniem zajêæ taniec brzucha oraz samba brazylijska. Warszawa, Warecka 8, tel Warszawa, Mariañska 5, tel NASTULA JUDO FITNESS CLUB: 10% Warszawa, Ogólna 9, tel PRACOWNIA DOBREGO ZDROWIA: 15% Na zakup karnetów na zajêcia jogi. Warszawa, Rac³awicka 28, tel pro FIT Club: 10% Na si³owniê, aerobik, saunê, solarium. Warszawa, Grottgera 12A, tel parki rozrywki PEPELAND: 10% Miasteczko rozrywki usytuowane 20 km od centrum Warszawy, przy trasie Warszawa Gdañsk. 10% wstêp, jazda konna i inne atrakcje, m.in. samochody bojowe, winda desantowa, most linowy oraz Mini Zoo, Wioska Indiañska, helikopter i czo³g. Dziekanów Nowy, gm. omianki, Kolejowa 378, tel Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie: bilet ulgowy Warszawa, Ratuszowa 1/3 tel FANTASY PARK: 10% Na godzinê gry w bowling i bilard oraz mo liwoœæ korzystania z rabatowych akcji specjalnych przewidzianych dla studentów. Warszawa, Powsiñska 31, tel kursy DIAMOND STUDIO: 15% Na zajêcia grupowe pilates. Warszawa, Powsiñska 102, tel Instytut KRAV MAGA: 20% Na treningi systemu Krav Maga. Treningi odbywaj¹ siê w Warszawie w ró nych miejscach. Kontakt z trenerem telefoniczny lub przez stronê www. Warszawa, tel Klub Aikido SOTO: 10% Na treningi Aikido i Ken-Jutsu. Warszawa, Smolna 30, XVIII LO, II piêtro, sala gimn., tel , OŒRODEK HATHA JOGI: 20% Warszawa, Œwiêtokrzyska 31/33A tel Pracownia ASAN: 10% Na zajêcia jogi. Warszawa, Raszyñskiej 22, tel SCUBA TEAM: 10% Na kursy nurkowania i wyjazdy dla nurków organizowane i dostêpne na 117

14 Warszawa, al. Prymasa Tysi¹clecia 66 tel Szko³a JOGA na FOKSAL: 9% Na zakup karnetu miesiêcznego dla uczniów i studentów. Warszawa, Foksal 10 Szko³a Tañca Irlandzkiego UA NIALL: 10% Na naukê tañca irlandzkiego. Kursy odbywaj¹ siê w wynajêtych pomieszczeniach. Miejsca mog¹ ulegaæ zmianie. Warszawa tel , Szko³a Tañca TANCERZE.PL: 10% Na kursy tañca opisane w regulaminie Szko- ³y Tañca Tancerze.pl. Zni ka nie ³¹czy siê z innymi promociami. Warszawa, Marsza³kowska 3/5 tel wypo yczalnie i serwis MOTO PRZYSTAÑ: 10% Na wypo yczanie kajaków oraz sp³ywy kajakowe. Plecewice 78, gm. Brochów tel Ognisko PODKOWA: 10% Na jazdê konn¹ pn pt od godz Podkowa Leœna, G³ogów 11 tel Hostel OKI DOKI: 10% Na wypo yczanie rowerów. Warszawa, D¹browskiego 3 tel SKI TEAM: 25% Na serwis sprzêtu narciarskiego i snowboardowego. Warszawa, Karolkowa 17/19 tel Warszawa, 17 Stycznia 36/38 tel sport i wypoczynek inne Salon Zdrowia i Kondycji EFEKT: 10% Warszawa, Garibaldiego 4, tel TBE THRUSTERS: 5 80% Na imprezy paintbollowe, survivalowe, integracyjne, zielone szko³y. Wprowadzaj¹c grupê powy ej 5 osób otrzymujesz 20% rabatu, grupê powy ej 30 osób 80% rabatu. Pozosta³e osoby w grupie (nie posiadaj¹ce Karty) otrzymuj¹ 5% zni ki. Warszawa, Sienna 63/65 PODRÓ E I TRANSPORT TRAVEL & TRANSPORT biura podró y JUVENTUS Biuro Turystyki i Podró y: 2 5% 2% na miêdzynarodowe przejazdy autokarowe, 5% na imprezy w³asne Ostro³êka, Koœciuszki 3, tel Biuro Podró y ALFA STAR: 3 10% 3% bilety lotnicze, 5% imprezy obce, 5% imprezy w³asne w sieci agentów turystycznych w ca³ym kraju, 10% imprezy w³asne. Wczasy w³asne: Egipt, Cypr, Maroko, Seszele, Mauritius, Tajlandia. Obozy: Cypr, Egipt, Maroko. Radom, Niedzia³kowskiego 8/10 tel Biuro Podró y SUN TOURS: 3% Na zakup imprez turystycznych: obozy m³odzie owe, wycieczki krajowe i zagraniczne. Radom, eromskiego 34, tel Biuro Turystyczne UNI-TUR: 3 5% 3% na bilety lotnicze, 5% na bilety autokarowe relacji miêdzynarodowych, 5% na imprezy sprzedawane w Biurze. Radom, Kiliñskiego 21, tel UNI-TUR.com.pl ADRIATYK Bezpoœredni Touroperator Turystyki do Chorwacji i S³owenii: 5% Warszawa, Wa³brzyska 11, lok. 82 tel Biuro Podró y BEST HARCTUR: 3 5% 5% na produkty w³asne biura podró y przy zakupie imprezy do 1000 z³ netto, 3% na produkty w³asne biura podró y przy zakupie imprez powy ej 1000 z³ netto. Warszawa, Niemcewicza 17 tel Biuro Podró y SUN KISS: 5 10% 5% na wyjazdy do Turcji, 10% na wyjazdy do Bu³garii. Warszawa, Odyñca 69/71, tel Biuro Podró y ŒWIÊCKI TRAVEL: 5% Na wyjazdy turystyczne. Warszawa, Waryñskiego 9, tel Biuro Podró y TUR-WOLA: 5% Na œwiadczenie us³ug turystycznych. Warszawa, Fort Wola 22, tel CENTAUR: 5% Na sprzeda us³ug turystycznych: wycieczki. Warszawa, Brzeska 29/31, tel KOMPAS POLAND: 6% Na zakup wycieczek organizowanych przez biuro. Warszawa, P³ockiej 17, lok. 4 tel NESTOR TRAVEL: 5% Na zakup kursu jêzykowego na Malcie w szkole Berlitz. Warszawa, urawia 32/34, tel PTTK MAZOWSZE: 5% Na imprezy w³asne: kolonie, obozy, sp³ywy kajakowe, wycieczki. Warszawa, Litewska 11/13 tel , STUD-TOUR 5% na kursy stacjonarne, 150 z³ na kursy wyjazdowe, 200 z³ na Au Pair oraz 100 z³ na programy edukacyjno-sta owe inne ni Au Pair. Warszawa, Al. Jerozolimskie 44, p. 219 tel Warszawa, Tamka 34, tel SUPERTOUR LUFTHANSA CITY CENTER: 50% Na op³atê za wystawienie biletu lotniczego. Warszawa, al. Jana Paw³a II 27, Atrium Centrum, tel Warszawskie Biuro Turystyki Zagranicznej: 40% Na op³atê transakcyjn¹ na zakup biletów lotniczych. Warszawa, Jana Paw³a II 15 tel , Warszawa, Marsza³kowska 124 tel , WIRTUR: 3% Na wycieczki, kolonie i zimowiska organizowane przez biuro. Warszawa, Marsa 130, lok. 4 tel PTTK Oddzia³ oliborski: 5% Na imprezy w³asne organizowane przez oddzia³. Warszawa, Kasprowicza 40 tel WESCO TICKETPLUS Op³ata za wystawienie biletu lotniczego 30 z³. Warszawa, Armii Ludowej 16, Wydz. In ynierii L¹dowej PW tel , Warszawa, Chmielna 30, tel

15 Biuro Turystyczne NATURA TOUR: 10 25% Na pobyt w oœrodkach wypoczynkowych NATURA TOUR. 25% poza sezonem, 10% w sezonie. Zni ka obowi¹zuje pod warunkiem zakupu miejsca nie wczeœniej ni 7 dni przed rozpoczêciem pobytu w obiekcie Warszawa, Chmielna 106, tel transport EURO TAXI, tel , : 10% Dotyczy wszystkich rodzajów us³ug œwiadczonych przez taksówkarzy korporacji EURO TAXI. Warszawa, Kordyñskiego 23 tel SAWA TAXI : 10% Na us³ugi taksówkowe. Warszawa, Zwi¹zku Walki M³odych 5 tel INTERCARS INTERNATIONAL FRANCE: 10% Na bilety INTERCARS kupowane w biurach INTERCARS. Warszawa, urawia 20A, tel WIKEL Agencja Turystyki: 10 15% Przy zakupie biletów autokarowych na wybrane po³¹czenia do Niemiec, Francji, Wlk. Brytanii, Holandii, Belgia, W³och, Grecji, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii, Szwajcarii. Warszawa, Chmielna 98, pok. 35 I p. tel EUROBUS: 10 15% Szczegó³owe informacje i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Ciechanów, Warszawska 34 tel Ostro³êka, Bogus³awskiego 32 tel Ostrów Mazowiecka, Kiliñskiego 2, lok. 9 tel P³ock, Jachowicza 47, tel P³oñsk, Warszawska 10, tel Radom, pl. Konstytucji 3 Maja 5 tel Radom, Niedzia³kowskiego 8/10 tel Radom, Pra mowskiego 2, tel Siedlce, 3 Maja 38, tel Siedlce, Pi³sudskiego 9, tel Siedlce, pl. Zdanowskiego 1 tel Warszawa, Dworzec PKS, W-wa Zachodnia tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 54, lok. 20 tel Warszawa, Marsza³kowska 55/73, lok. 17 tel Warszawa, al. Niepodleg³oœci 214/3 tel Wyszków, 3 Maja 14A, tel Poni sze biura udzielej¹ 12% zni ki na miêdzynarodowe przejazdy autokarowe ORBIS TRANSPORT. Trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ORBIS TRAVEL M³awa, Stary Rynek 11, tel P³ock, Jachowicza 47, tel Radom, pl. Konstytucji 3 Maja 3 tel Warszawa, Bracka 16, tel Warszawa, Konstytucji 4, tel Warszawa, Pu³awska 31, tel ORBITA Ostro³êka, Gorbatowa 7A/8B tel ANNA TRAVEL Warszawa, Dworzec Centralny tel AURA TRAVEL Warszawa, Al. Jerozolimskie 144, Dworzec Zachodni, tel INTER BUS Warszawa, Nowogrodzka 27 tel JANUS Warszawa, al. Jana Paw³a II 46/48, paw. 19 tel Poni sze biura udzialaj¹ 5% zni ki na bilety promowe P B POLFERRIES. Trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ORBIS TRAVEL M³awa, Stary Rynek 11, tel P³ock, Jachowicza 47, tel Radom, pl. Konstytucji 3 Maja 5 tel Warszawa, Bracka 16, tel Warszawa, Al. Jerozolimskie 179 tel Warszawa, pl. Konstytucji 4 tel Warszawa, Mickiewicza 27 tel Warszawa, Pu³awska 31, tel EURO-TUR Ostro³êka, Bogus³awskiego 23 tel ORBITA Ostro³êka, Gorbatowa 7A/8A tel GRAND TOUR &TRAVEL Radom, 25 Czerwca 63, tel EUREKA Siedlce, Pi³sudskiego 60, tel FLY AWAY TRAVEL Warszawa, Krakowskie Przedmieœcie 79 tel FIRST CLASS Warszawa, Nowowiejska 5, tel EVENTUR Warszawa, Roentgena 23/34 tel AIR CLUB Warszawa, Senatorska 28, tel Biuro Podró y STARE MIASTO Warszawa, Œwiêtojañska 23/25 tel INTERCHANGE Warszawa, Ch³odna 51, tel MBP P B POLFERRIES Warszawa, Cha³ubiñskiego 8 tel Poni sze biura udzialaj¹ 5% zni ki na bilety promowe UNITY LINE. Trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Biuro Podró y EL BIETA DYMKOWSKA Radom, pl. Konstytucji 3 Maja 5 tel ORBIS TRAVEL Warszawa, Bracka 16, tel Poni sze biura udzialaj¹ 3% zni ki na bilety promowe IRISH FERRIES. Trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. POLSKIE BIURO PODRÓ Y P³ock, Jachowicza 47, tel SIGMA Radom, Mickiewicza 15, tel BP EUREKA Siedlce, Pi³sudskiego 60, tel ORBIS TRAVEL Warszawa, Bracka 16, tel MBP P B POLFERRIES Warszawa, Cha³ubiñskiego 8 tel TRAVEL RAINBOW CENTER Warszawa, Marsza³kowska 45/49 tel BTI POLSKA Warszawa, E. Plater 47, tel PZM TRAVEL Warszawa, Pu³awska 28, tel BP LATAWIEC Warszawa, Smolna 10, tel Biuro Sprzeda y i Rezerwacji PLL LOT Szczegó³owe informacje w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79 wypo yczalnie AVIS Rent-a-car: 25 30% Szczegó³owe informacje w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79, Hotel Marriott, tel Warszawa, al. wirki i Wigury 1 Port Lotniczy hala przylotów terminal 1 119

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea, galerie Muzeum Technik Ceramicznych: 50% Wystawy: fajans kolski (u ytkowy i dekoracyjny, rêcznie malowany) od pocz¹tku powstania Fabryki Freudenreichów (w

Bardziej szczegółowo

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego: 50% Czynne: wt sb 10 16, nd 10 15 (V IX); wt sb 10 15, nd 10 13 (X IV). Siedziba: zajazd z pocz. XIX w. Wystawa:

Bardziej szczegółowo

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT 98 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum E. Bojanowskiego w Grabonogu: 50% Siedziba: odrestaurowany dworek z po³. XVIII w. Wystawy: archeologiczna, etnograficzna zwi¹zana z regionem

Bardziej szczegółowo

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Izba Historii Kana³u Ostródzko- Elbl¹skiego przy pochylni Buczyniec: 50% Czynna: codziennie 1.V 30.IX 10 18. Kana³ Ostródzko-Elbl¹ski dzie³o techniki,

Bardziej szczegółowo

k o o z n a wielkopolskie

k o o z n a wielkopolskie i e l k o p o l s k i e w P o z n a ń 91 Poznań Leszno Konin 92 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum E. Bojanowskiego w Grabonogu: wstęp bezpłatny Siedziba: dworek z poł. XVIII

Bardziej szczegółowo

Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC

Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC INFORMATOR 2006/2007 WWW.ISIC.PL Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:38 PM Page 2 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:39 PM Page

Bardziej szczegółowo

i e ł ó d z Ł ó d ź łódzkie

i e ł ó d z Ł ó d ź łódzkie ł ó d z k i e Ł ó d ź 107 Piotrków Trybunalski Bełchatów Łódź 108 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego: bilet ulgowy Czynne: wt sb 10 16, nd 10 15 (V

Bardziej szczegółowo

G d a ń s k. pomorskie. o m o r. i e

G d a ń s k. pomorskie. o m o r. i e G d a ń s k p o m o r s k i e 37 Gdynia Sopot Gdańsk 38 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum Zachodnio-Kaszubskie: bilet ulgowy Czynne: V IX wt pt 10 17, sb nd 10 16, X IV wt pt

Bardziej szczegółowo

Muzeum Przyrodnicze: 25% Czynne: 10 16. Na wstęp na wystawy. Świebodzin, 1 Maja 22 tel. 068 3828236. Muzeum Regionalne w Świebodzinie:

Muzeum Przyrodnicze: 25% Czynne: 10 16. Na wstęp na wystawy. Świebodzin, 1 Maja 22 tel. 068 3828236. Muzeum Regionalne w Świebodzinie: 58 lubuskie KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Lubuskie Muzeum Wojskowe: Siedziba: XIX-w. pałac, park i 600-m 2 pawilon. Wystawy: Dawna broń XVI XIX w., Wojsko Polskie 1914 45 r., Wojsko

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzwoniąc z zagranicy, wszystkie telefony należy poprzedzić prefiksem +48. Jak dojechać do Warszawy? 2. zielona warszawa 45

Spis treści. Dzwoniąc z zagranicy, wszystkie telefony należy poprzedzić prefiksem +48. Jak dojechać do Warszawy? 2. zielona warszawa 45 Warszawa w skrócie Spis treści fot. PZ Studio Jak dojechać do Warszawy? 2 Jak poruszać się po Warszawie? 3 Informacja turystyczna 7 Informacje praktyczne 8 Noclegi 12 Atrakcje turystyczne 15 SALE KONCERTOWE,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 16 (338) 16 sierpnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

GABINET STOMATOLOGICZNY Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91 czynne 9-20 sobota 9-14. bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe

GABINET STOMATOLOGICZNY Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91 czynne 9-20 sobota 9-14. bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 7 (500) 10 kwietnia 2013 roku bezp³atnie www.ngp.pl ISSN 1234-6365 nowa gazeta praska 1 Nak³ad 25 000 egz. Zbadaj s³uch Wszystkie osoby maj¹ce

Bardziej szczegółowo

ul. Samarytanka 11/13 w budynku Szko³y Podstawowej nr 52 tel. 022 678-70-57 kom. 0601-439-624

ul. Samarytanka 11/13 w budynku Szko³y Podstawowej nr 52 tel. 022 678-70-57 kom. 0601-439-624 Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 1 (349) 10 stycznia 2007 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl ISSN 1234-6365 nowa gazeta praska GABINET STOMATOLOGICZNY 1 Szwedzka

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie XVIII KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV Europejski Konkurs Sztuki Ludowej

Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie XVIII KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV Europejski Konkurs Sztuki Ludowej Urz¹d Miasta Czêstochowy wrzesieñ 2009 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie fot. W. Sowula Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie XVIII KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV

Bardziej szczegółowo

BEZP ATNE BADANIE S UCHU. Firma FONIKON, ul. D BROWSZCZAKÓW 5A tel. 22 392 05 67. Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty domowe tel.

BEZP ATNE BADANIE S UCHU. Firma FONIKON, ul. D BROWSZCZAKÓW 5A tel. 22 392 05 67. Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty domowe tel. Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 15 (508) 11 wrzeœnia 2013 roku bezp³atnie www.ngp.pl ISSN 1234-6365 nowa gazeta praska 1 Nak³ad 25 000 egz. bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE INFORMATOR UCZELNIE w POLSCE PAÑSTWOWE, PRYWATNE, SAMORZ DOWE STUDIA - DZIENNE, ZAOCZNE, WIECZOROWE, EKSTERNISTYCZNE MAGISTERSKIE, IN YNIERSKIE, LICENCJACKIE STUDIA PODYPLOMOWE SZKO Y POLICEALNE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

OLECKA SIEÆ CIEP OWNICZA. Rowery serwis, wypo yczalnia Du y wybór, niskie ceny. V Targi Edukacyjne. Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r.

OLECKA SIEÆ CIEP OWNICZA. Rowery serwis, wypo yczalnia Du y wybór, niskie ceny. V Targi Edukacyjne. Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r. ISSN 1505-0246 Bardziej obawiam siê trzech gazet ni stu tysiêcy bagnetów. Napoleon Bonaparte Kupon bierze udzia³ w losowaniu nagród Nr 16 (536) Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r. Oleckie Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

Bia³o³êckie do ynki. GABINET STOMATOLOGICZNY Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91 czynne 9-20 bezbolesne leczenie

Bia³o³êckie do ynki. GABINET STOMATOLOGICZNY Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91 czynne 9-20 bezbolesne leczenie Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 18 (340) 13 wrzeœnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE

KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE 6 czerwca Reggae Day Festival Po raz pierwszy w Czêstochowie odbêdzie siê ogólnopolski festiwal najbardziej pozytywnego gatunku muzycznego, jakim jest muzyka reggae. W programie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: 15.10.2014 r.

OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: 15.10.2014 r. OFERTA PARTNERÓW Kultura i turystyka 1. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie wystawy stałe dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów prawnych w cenie 16 zł, dla dzieci w wieku do 18. roku życia i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (51) Sierpieñ 2011 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 Déja vu? S towarzyszenie BKS z koñcem 1995 roku stanê³o przed widmem

Bardziej szczegółowo

(z homilii Jana Paw³a II do Podhalan, wyg³oszonej podczas mszy na nowotarskim lotnisku 8 czerwca 1979 r.) fot. archiwum UM. fot. M.

(z homilii Jana Paw³a II do Podhalan, wyg³oszonej podczas mszy na nowotarskim lotnisku 8 czerwca 1979 r.) fot. archiwum UM. fot. M. POLSKA POLEN POLAND Tu, na tym miejscu, w Nowym Targu, pragnê mówiæ o ziemi polskiej, bo jawi siê ona tu szczególnie piêkna i bogata w krajobrazy. Cz³owiekowi potrzebne jest to piêkno krajobrazu i dlatego

Bardziej szczegółowo

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 B¹dŸ uroczy dla swoich wrogów nic ich bardziej nie z³oœci. Carl Orff Nr 50 (570) Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion 12 grudnia w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna. w szko³ach ponadgimnazjalnych. w Powiecie Szczecineckim

Oferta edukacyjna. w szko³ach ponadgimnazjalnych. w Powiecie Szczecineckim w Powiecie Szczecineckim na rok szkolny 2012/2013 O SZCZECINKU zczecinek to pe³ne dyskretnego uroku miasto, Sw którym ju ponad siedem stuleci burzliwej historii splata siê z nios¹c¹ nowe wyzwania wspó³czes-noœci¹.

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

Nr 12 10 (19) (29) Grudzieñ PaŸdziernik 2008 2009 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 szystkie te dzieci maj¹ nadziejê, e gdy

Bardziej szczegółowo

Logo Nazwa firmy adres Zakres działalności firmy Zniżka

Logo Nazwa firmy adres Zakres działalności firmy Zniżka Lp. Logo Nazwa firmy adres Zakres działalności firmy Zniżka 1. 1 NZOZ PRESTIGE ul. G. Morcinka 43 45-531 Opole 2. 2 Zalewski i Partnerzy Sp. z o.o. ul. Orląt Lwowskich 6/6 45-371 Opole stomatologia zachowawcza

Bardziej szczegółowo