Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: cul.com.pl/pages/zamowienia-publiczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: cul.com.pl/pages/zamowienia-publiczne"

Transkrypt

1 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: cul.cm.pl/pages/zamwienia-publiczne Warszawa: Pstępwanie na sukcesywne dstawy pieczywa i wyrbów cukierniczych d biektów Centrum Usług Lgistycznych Numer głszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Lgistycznych, ul. Słneczna 37, Warszawa, wj. mazwieckie, tel , faks Adres strny internetwej zamawiająceg: cul.cm.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja gspdarki budżetwej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiająceg: Pstępwanie na sukcesywne dstawy pieczywa i wyrbów cukierniczych d biektów Centrum Usług Lgistycznych. II.1.2) Rdzaj zamówienia: dstawy. II.1.4) Określenie przedmitu raz wielkści lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmitem zamówienia jest sukcesywna dstawa pieczywa i wyrbów cukierniczych, wg ptrzeb Zamawiająceg, pisanych w frmularzach fertwych dla pszczególnych części, stanwiących załączniki 1a-1b d SIWZ. Wyknawcy będą dstarczać przedmit zamówienia dla pszczególnych części zamówienia d biektów Centrum Usług Lgistycznych, płżnych w miejscach kreślnych w punkcie 1.2 SIWZ Wyknawca zbwiązany jest d: sukcesywneg dstarczania PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w asrtymencie i ilści zgdnej ze złżnym zamówieniem, w uzgdninych przez Zamawiająceg dniach i gdzinach, dstarczania twarów świeżych, pierwszeg gatunku, zgdnych z bwiązującymi nrmami, pakwanych i przewżnych w warunkach zgdnych z wymaganiami HACCP, znakwanych nazwą handlwą prduktu raz aktualnym terminem przydatnści d spżycia, psiadania aktualnej decyzji inspektra pwiatweg zatwierdzeniu zakładu w zakresie rdzaju żywnści bjętej przedmitem zamówienia, której mwa w art. 61 i 62 ustawy bezpieczeństwie żywnści i żywienia - ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 pz.914 ze zm) realizwania dstaw zgdnie z wymgami sanitarnymi kreślnymi w Rzprządzeniu Ministra Zdrwia w sprawie wymagań sanitarnych dtyczących śrdków transprtu żywnści, substancji pmagających w przetwarzaniu, dzwlnych substancji ddatkwych i innych składników żywnści (tekst jednlity Dz. U. z 2003r. nr 21 pz. 179), dstarczania prduktów spełniających wymagania kreślne w Ustawie warunkach zdrwtnych (Dz. U. nr 31 pz. 265 z 2005r.), dstarczania twarów śrdkiem transprtu kreślnym w dkumentach dpuszczających śrdek transprtu d przewzu twaru, dstarczania

2 twarów d biektów wymieninych w pkt. 1.2, transprtem na własny kszt i ryzyk, dknywania we własnym zakresie wyładunku i wniesienia dstarczaneg twaru d pmieszczeń magazynwych Zamawiająceg, dłączania d każdej dstawy faktury VAT, z wyszczególnieniem prduktów, ich ilści, ceny jednstkwej, kwty VAT i kwty brutt, terminweg dstarczania zamówinych twarów. W przypadku nie dstarczenia przez Wyknawcę twarów w terminie, Zamawiającemu przysługuje praw zakupu daneg twaru u inneg pdmitu i bciążenia Wyknawcy różnicą między ceną zakupu u inneg pdmitu, a ceną wynikającą z umwy - w takim przypadku Zamawiający ma praw dmówić przyjęcia twaru dstarczneg p terminie. Zamawiający składać będzie cząstkwe zamówienia telefnicznie, em lub faksem, wynikające z bieżąceg zaptrzebwania. Zamawiający nie dpuszcza walryzacji cen. Dstawa będzie realizwana w terminie kreślnym w frmularzu fertwym stanwiącym załącznik nr 1 d umwy, na pdstawie telefniczneg zgłszenia w dniu pprzednim d gdz. 12:00. Strny ustalają, że w całym kresie bwiązywania umwy Wyknawca dstarcza zamówiny twar w jednstkwych cenach brutt nie wyższych niż kreślne w FORMULARZU OFERTOWYM Zamawiający dpuszcza składanie fert częściwych. Wyknawca mże złżyć fertę d jednej lub większej ilści części. Zamówienie zstał pdzielne na 2 niżej wymienine części: Część nr 2 Pznań - dstawa pieczywa i wyrbów cukierniczych d biektu Htel Jwisz w Pznaniu, płżneg przy ul. Djazd 34, Pznań raz d biektu Htel Olimpia płżneg przy ul. Tabrwej 8, Pznań w ilściach i asrtymencie kreślnym w załączniku nr 1a d SIWZ - Frmularz fertwy dla części nr a; Część nr 3 Warszawa - dstawa pieczywa i wyrbów cukierniczych d biektu Htel Karat w Warszawie, płżneg przy ul. Słneczna 37, Warszawa, d biektu Htel Łazienkwski w Warszawie, płżneg przy ul. 29 Listpada 3B, Warszawa raz d biektu Bufet Puławska płżneg przy ul. Puławska 148/150, Warszawa w ilściach i asrtymencie kreślnym w załączniku nr 1b d SIWZ - Frmularz fertwy dla części nr 2; 1.3. Zamawiający nie przewiduje zakupów w ramach prawa pcji, którym mwa w art. 34 ust. 5 ustawy Praw zamówień publicznych Kd CPV przedmitu zamówienia: Pieczyw, świeże wyrby piekarskie i ciastkarskie 1.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, których mwa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP Zamawiający nie dpuszcza składania fert wariantwych Wyknawca mże pwierzyć wyknanie zamówienia pdwyknawcm. Zamawiający wymaga wskazania w załączniku nr 1 (Oferta) części (zakresu) zamówienia, której wyknanie pwierzy pdwyknawcm Zamawiający dpuszcza rzwiązania równważne nrmm, aprbatm, specyfikacjm technicznym i systemm dniesienia, których mwa w art. 30 ust. 1-3 PZP, zawartym w SIWZ. Wyknawca pwłujący się na te rzwiązania jest zbwiązany wykazać w fercie, że ferwane dstawy spełniają wymagania kreślne przez zamawiająceg Ilekrć w pisie przedmitu zamówienia zstały wymienine znaki twarwe, wskazaniu temu twarzyszą wyrazy lub równważny. Pd pjęciem prduktu równważneg zamawiający rzumie prdukt wymgach jakściwych i smakwych nie grszych niż właściwe dla wskazaneg nazwą prduktu. W przypadku zaferwania prduktu równważneg, wyknawca w składanej fercie (frmularzu cenwym) zbwiązany jest pdać nazwę ferwaneg równważneg prduktu.. II.1.6) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): II.1.7) Czy dpuszcza się złżenie ferty częściwej: tak, liczba części: 2. II.1.8) Czy dpuszcza się złżenie ferty wariantwej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakńczenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

3 III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania III.3.2) Wiedza i dświadczenie III.3.3) Ptencjał techniczny III.3.4) Osby zdlne d wyknania zamówienia III.3.5) Sytuacja eknmiczna i finanswa III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyknawcę warunków, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy, prócz świadczenia spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu należy przedłżyć: III.4.2) W zakresie ptwierdzenia niepdlegania wykluczeniu na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłżyć: świadczenie braku pdstaw d wykluczenia; aktualny dpis z właściweg rejestru lub z centralnej ewidencji i infrmacji działalnści gspdarczej, jeżeli drębne przepisy wymagają wpisu d rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku pdstaw d wykluczenia w parciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; III.4.3) Dkumenty pdmitów zagranicznych Jeżeli wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, przedkłada: III.4.3.1) dkument wystawiny w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ptwierdzający, że: nie twart jeg likwidacji ani nie głszn upadłści - wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert;

4 III.4.4) Dkumenty dtyczące przynależnści d tej samej grupy kapitałwej lista pdmitów należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu ustawy z dnia 16 luteg 2007 r. chrnie knkurencji i knsumentów alb infrmacji tym, że nie należy d grupy kapitałwej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dkumenty niewymienine w pkt III.4) alb w pkt III.5) W przypadku, gdy fertę w imieniu wyknawcy pdpisuje sba inna niż ujawnina w dkumentach, których mwa w , d ferty należy załączyć dkument lub dkumenty, z których będzie wynikać zakres umcwania; pełnmcnictw winn wskazywać jednznacznie, że wskazana sba mże w imieniu firmy złżyć fertę ipdpisać umwę w sprawie zamówienia publiczneg SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg niegraniczny. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria ceny fert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się isttne zmiany pstanwień zawartej umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie której dknan wybru wyknawcy: Dpuszczalne zmiany pstanwień umwy raz kreślenie warunków zmian 1. Zamawiający przewiduje mżliwść wprwadzenia isttnych zmian pstanwień zawartej Umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie której dknan wybru Wyknawcy, w przypadku wystąpienia c najmniej jednej z klicznści wymieninych w 5 pkt 1 pdpunkt 1-4 z uwzględnieniem pdawanych warunków ich wprwadzenia. 1) Zmiana terminu: a) spwdwane siłą wyższą, w tym klęskami żywiłwymi, warunkami atmsferycznymi uniemżliwiającymi zrealizwanie dstawy w terminie; b) będące następstwem klicznści leżących wyłącznie p strnie Zamawiająceg, w szczególnści wstrzymanie dstawy; c) będące wynikiem czasweg wstrzymania prdukcji twarów lub braków twarów na plskim rynku będących przedmitem umwy, w tym będące następstwem działania rganów administracji publicznej, z zastrzeżeniem pkt. 3. d) W przypadku wystąpienia którejklwiek z klicznści wymieninych w lit. a - c termin dstawy mże ulec dpwiedniemu przedłużeniu czas niezbędny d należyteg jej wyknania, nie dłużej jednak niż kres tych klicznści. 2) Zmiana kresu trwania umwy: Zmiany spwdwane kupieniem twaru pniżej wartści, której mwa w 3 ust. 1 Umwy. W takim przypadku Umwa mże zstać przedłużna d czasu wyczerpania kwty wynagrdzenia Wyknawcy kreślnej w 3 ust. 1 Umwy. 3) Zmiana spsbu spełnienia świadczenia spwdwane kniecznścią dstawy twarów ze względu na klicznści których mwa w pkt. 1 lit. c - Zamawiający w pwyższym przypadku dpuszcza zakup twarów zamiennych, równważnych (np. twarów w zamiennym pakwaniu lub twarów tżsamej nazwie międzynardwej inneg prducenta innej nazwie handlwej), ale ich cena nie mże przewyższać ceny twarów pdstawwych; Wyknawca zbwiązany jest dstarczyć g na zasadach kreślnych w niniejszej umwie. 4) Zmiany wynagrdzenia Wyknawcy: a) zmiany spwdwane udzieleniem przez Wyknawcę upustów prmcyjnych - w przypadku udzielenia przez Wyknawcę upustów prmcyjnych dla klienta w kresie trwania umwy, upusty będą bwiązywały również dla tej umwy; b) zmiany spwdwane wzrstem alb zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie pwdwać

5 zwiększenie ksztów twarów p strnie Wyknawcy, Zamawiający dpuszcza mżliwść zwiększenia wynagrdzenia Wyknawcy kwtę równą różnicy w kwcie pdatku VAT zapłacneg przez Wyknawcę; jeśli zmiana stawki VAT będzie pwdwać zmniejszenie ksztów twarów p strnie Wyknawcy, Zamawiający dpuszcza mżliwść zmniejszenia wynagrdzenia kwtę stanwiącą różnicę kwty pdatku VAT zapłacneg przez Wyknawcę; c) zmiany spwdwane: - zmianą wyskści minimalneg wynagrdzenia za pracę ustalneg na pdstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. minimalnym wynagrdzeniu za pracę, - zmianą zasad pdlegania ubezpieczenim spłecznym lub ubezpieczeniu zdrwtnemu lub wyskści stawki składki na ubezpieczenia spłeczne lub zdrwtne - w terminie 30 dni d dnia wejścia w życie przepisów dknujących tych zmian, Wyknawca przedstawi Zamawiającemu kalkulację ceny z uwzględnieniem wszystkich składników centwórczych, w tym tych które będą pdlegały zmianm raz uzasadnienie ewentualnych zmian i prpzycję wyskści zmiany kwty. Zamawiający dkna weryfikacji przedłżnej kalkulacji pd kątem zgdnści z prawnymi i faktycznymi pdstawami zmiany. W przypadku nieadekwatnej zmiany wynagrdzenia w stsunku d zaistniałych klicznści będących pdstawą d zmiany w cenie Zamawiająceg, strny przystąpią d ustalenia pzimu zmiany w wyniku bpólnych ustaleń, z tym zastrzeżeniem, że dpuszczalna jest wyłącznie zmiana prprcjnalna d pzimu wynikająceg z klicznści będących pdstawą d jej wprwadzenia. 2. Zmiana pstanwień zawartej umwy wymaga, pd rygrem nieważnści, zachwania frmy pisemnej. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strny internetwej, na której jest dstępna specyfikacja isttnych warunków zamówienia: Specyfikację isttnych warunków zamówienia mżna uzyskać pd adresem: Ośrdek Szkleniw- Wypczynkwy KAPER, Jurata, ul. Mestwina 45, pk IV.4.4) Termin składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu lub fert: gdzina 10:15, miejsce: Ośrdek Szkleniw Wypczynkwy KAPER Jurata, ul. Mestwina 45 Pkój nr 109. IV.4.5) Termin związania fertą: kres w dniach: 30 (d stateczneg terminu składania fert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie pstępwania udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej raz niepdlegających zwrtwi śrdków z pmcy udzielnej przez państwa człnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczne na sfinanswanie całści lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pznań. 1) Krótki pis ze wskazaniem wielkści lub zakresu zamówienia: Dstawa pieczywa i wyrbów cukierniczych d biektu Htel Jwisz w Pznaniu, płżneg przy ul. Djazd 34, Pznań raz d biektu Htel Olimpia płżneg przy ul. Tabrwej 8, Pznań. 2) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wyknania: Zakńczenie: ) Kryteria ceny fert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Warszawa.

6 1) Krótki pis ze wskazaniem wielkści lub zakresu zamówienia: Dstawa pieczywa i wyrbów cukierniczych d biektu Htel Karat w Warszawie, płżneg przy ul. Słneczna 37, Warszawa, d biektu Htel Łazienkwski w Warszawie, płżneg przy ul. 29 Listpada 3B, Warszawa raz d biektu Bufet Puławska płżneg przy ul. Puławska 148/150, Warszawa. 2) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wyknania: Zakńczenie: ) Kryteria ceny fert: najniższa cena.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Dstawa urządzeń kmputerwych dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 111040-2015; data zamieszczenia: 12.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/ Prszwice: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Opieki Zdrwtnej w Prszwicach.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebodzice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebodzice.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebdzice.pl Świebdzice: Kmplekswe Ubezpieczenie Gminy Świebdzice wraz z Jednstkami Pdleglymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usług transmisji danych pmiędzy filią Wielkplskieg Centrum Onklgii w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/53/15 Szczecin: Dstawa mebli medycznych, krzeseł, kanap, tabretów raz regałów archiwizacyjnych Numer

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Dostawa odczynników laboratoryjnych, przyrządów do aspiracji z butelek, implantów jąder

Szczecin: Dostawa odczynników laboratoryjnych, przyrządów do aspiracji z butelek, implantów jąder Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Dstawa dczynników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Ubezpieczenia mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz pjazdów Pwiatweg Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17 Krasne: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krasne wraz z jednstkami rganizacyjnymi i instytucjami kultury Numer głszenia: 344356-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa akcesriów d unieruchamiania pacjenta pdczas raditerapii prtnwej prwadznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wypsażenie i adaptacja pmieszczeń biurwych Plskieg Obserwatrium Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Przygtwanie i przeprwadzenie szkleń infrmatycznych dla pracwników KRUS (w pdziale na części) Numer głszenia: 186126-2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200 Gniezn: Dstawa urządzeń typu hand-held wraz z wypsażeniem raz drukarek fiskalnych na ptrzeby Nadleśnictwa Gniezn - Zp 4-2710/2013 Numer głszenia: 130319-2013; data zamieszczenia: 02.07.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa plegająca na przeprwadzeniu szkleń zawdwych pt. Przedstawiciel handlwy z prawem jazdy kat. B, Sprzedawca z bsługą kasy fiskalnej wraz z zapewnieniem bsługi cateringwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pwiat-wieruszwski.pl Wieruszów: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Pwiatu Wieruszwskieg Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Prjekt, budwa, dstawa i mntaż fasady rganów piszczałkwych dla Nardweg Frum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo