IPRG Wersja Nr kat.: 4AA1-0576PLE 04/2007 Uwagi ogólne dotycz ce druku:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IPRG Wersja 1 2007 Nr kat.: 4AA1-0576PLE 04/2007 Uwagi ogólne dotycz ce druku:"

Transkrypt

1 IPRG Wersja Nr kat.: 4AA1-0576PLE 04/2007 Uwagi ogólne dotycz ce druku: Szeroko ć grzbietu Prosimy dokładnie sprawdzić aby szeroko ć grzbietu była odpowiednia do gramatury papieru. Strony puste W całej broszurze jest 12 pustych stron. S to strony: 4, 24, 44, 66, 80, 112, 155, 192, 210, 214, 222 oraz 230. We wcze niejszych numerach na tych stronach były drukowane reklamy lokalnych jednostek. Ko cowe pliki szaty graficznej W razie konieczno ci ko cowe pliki szaty graficznej mo na uzyskać w firmie Publicis (Londyn). W zespole ds. broszur i katalogów (Brochures & Catalogues Team) prosimy zgłosić zapotrzebowanie na publikacj IPRG Jesie 2007 (nr kat.: 4AA1-0576PLE 04/2007). Adres owy:

2 Wersja Przewodnik po rozwi zaniach do druku i przetwarzania obrazu Wersja OSTATNIA STRONA OKŁADKI WYMAGA ZATWIERDZENIA Przewodnik po rozwi zaniach do druku i przetwarzania obrazu 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Specyfikacje zawarte w tym dokumencie mog bez uprzedzenia ulec zmianie. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do i usług okre lone zostały w o wiadczeniach gwarancyjnych zał czanych do ka dego produktu i usługi. aden zapis niniejszego dokumentu nie mo e być uwa any za dodatkow gwarancj. nie ponosi odpowiedzialno ci za bł dy techniczne lub drukarskie w niniejszym dokumencie. Aby uzyskać wi cej informacji, zobacz: 4AA1-0576PLE 04/2007

3 Spis tre ci Szanowni Partnerzy! Zapraszamy do zapoznania si z nowym katalogiem rozwi za w zakresie druku i przetwarzania obrazu na 2007 rok. Katalog zawiera informacje o najnowszych produktach, usługach i rozwi zaniach do drukowania. kolorowa pozwala uzyskiwać pi kne i trwałe wydruki kolorowe za ka dym razem. to prosty, ale efektywny sposób przekazywania zło onych informacji w szybki i czytelny sposób. Druk kolorowy przydaje si wsz dzie tam, gdzie chcemy wyró nić nasze marketingowe na tle konkurencji, albo przedstawić czytelny raport, dotycz cy zło onych zagadnie. Technologie Instant-on, która pozwala drukować szybciej z trybu powersave Uniwersalne sterowniki druku łatwe w instalacji oprogramowanie, które pozwala drukować zdalnie z sali konferencyjnej lub domu oferuje funkcje niezawodnej ł czno ci z sieci firmy, umo liwiaj ce korzystanie z przez Internet Rozwi zania do cyfrowej dystrybucji dokumentów, pozwalaj ce wykorzystać w obiegu dokumentów elektronicznych tak e dokumenty papierowe Skanery, za pomoc których mo na uzyskać zdj cia cyfrowe profesjonalnej jako ci Usługi, kieruj c si swoj wiedz i do wiadczeniem, pomaga firmom obni ać koszty druku, oferuj c ka dej firmie odpowiednio dostosowane rozwi zanie, na które składaj si wła ciwie dobrane. Oferujemy równie pomoc w nawi zaniu stałej współpracy z klientami. Klientom mo na np. zaproponować programy opłat w zale no ci od stopnia wykorzystania, jak równie cał gam usług, czy te pomoc przy konserwacji zakupionych urz dze. Wi cej informacji na ten temat mo na znale ć w rozdziale Usługi laserowe laserowe Digital Skanery sieciowe Jetdirect Usługi Instant-on

4 przeno na Deskjet seria 460 przeno na Deskjet 460c przeno na Deskjet 460cb przeno na Deskjet 460wbt C8150A C8151A C8153A Osobiste Kolorowa drukarka atramentowa Deskjet 6940 C8970B Kolorowa drukarka atramentowa Deskjet 1280 C8173A Kolorowa drukarka atramentowa Deskjet 6980 C8969B Małe zespoły robocze kolorowa Officejet Pro seria K5400 kolorowa Officejet Pro K5400 kolorowa Officejet Pro K5400dn kolorowa Officejet Pro K5400dtn Deskjet seria 9800 Deskjet 9800 Deskjet 9800d NOWO Ć C8184A C8185A C9277A C8165B C8166B kolorowa Officejet Pro seria K850 kolorowa Officejet Pro K850 kolorowa Officejet Pro K850dn C8177A C8178A Zespoły robocze Business Inkjet seria 2300 Business Inkjet 2300 Business Inkjet 2300n Business Inkjet 2300dtn Business Inkjet seria 2800 Business Inkjet 2800 Business Inkjet 2800dt Business Inkjet 2800dtn C8125A C8126A C8127A C8174A C8163A C8164A c = kolor b = akumulator w = urz dzenie bezprzewodowe bt = Bluetooth d = druk dwustronny t = dodatkowy podajnik n = obsługa sieci 5

5 laserowe przeno na Deskjet seria 460 laserowe laserowe Digital Osobiste C8150A przeno na Deskjet 460c C8151A przeno na Deskjet 460cb Swoboda drukowania w dowolnym miejscu dzi ki bezprzewodowym technologiom Bluetooth oraz WLAN. z pr dko ci do 17 str./min w czerni i 16 str./min, z komputerów stacjonarnych i kieszonkowych, a tak e bezpo rednie drukowanie zdj ć z aparatów cyfrowych obsługuj cych standard PictBridge oraz z kart pami ci. Idealne rozwi zanie dla profesjonalnych u ytkowników pracuj cych poza biurem, poszukuj cych mo liwo ci druku bezprzewodowego wysokiej jako ci ze wszystkich przeno nych urz dze w dowolnym momencie. C8153A przeno na Deskjet 460wbt przeno na Deskjet 460, zasilacz sieciowy, przewód zasilaj cy, wkłady drukuj ce: czarny i trójkolorowy, przewodnik instalacyjny. (UWAGA: Zawarto ć przedstawiona powy ej dotyczy modelu podstawowego. Informacje na temat zawarto ci opakowania wy szych modeli tej serii mo na znale ć na stronie Pełna swoboda pracy poza biurem dzi ki bezprzewodowym technologiom Bluetooth i WLAN (opcja) mo liwo ć druku w dowolnym miejscu. Zgodno ć z wieloma systemami operacyjnymi pozwala drukować z komputerów stacjonarnych, przeno nych, kieszonkowych oraz telefonów z aparatem. Gdziekolwiek jeste, pozostaw dobre wra enie. Profesjonalna jako ć sprawozda i dokumentów biznesowych w dowolnym miejscu w domu, w biurze, w podró y słu bowej. Mo liwo ć drukowania realistycznych zdj ć w formacie cm, z marginesami lub bez, z kart pami ci wielu ró nych formatów bez komputera. Drukark mo na łatwo przenosić i obsługiwać, a mo liwo ć drukowania z pr dko ci do 17 str./min w czerni i 16 str./min pozwala zwi kszyć wydajno ć i uzyskiwać lepsze rezultaty. Akumulator litowojonowy zapewnia wydruk do 450 stron po naładowaniu, a wkłady o wysokiej wydajno ci zmniejszaj koszty druku. laserowe Digital C8150A Dodatkowe informacje o akcesoriach, usługach i wsparciu mo na znale ć na ko cu katalogu oraz na stronie Skanery sieciowe Jetdirect Usługi druku termiczna Inkjet Rozdzielczo ć druku technologia PhotoREt III ( PhotoREt IV z opcjonalnym wkładem fotograficznym) Druk kolorowy technologia PhotoREt III ( PhotoREt IV z opcjonalnym wkładem fotograficznym); ICC Color Management; Prosumer UI; Adobe RGB Zarz dzanie drukark Web Jetadmin Pr dko ć druku (w czerni, A4) Tryb best: do 2 str./min, tryb normal: do 6,3 str./min; tryb draft: do 17 str./min Pr dko ć druku (, A4) Tryb best: do 2 str./min, tryb normal: do 1,5 str./min Pr dko ć druku (, tryb best na papierze fotograficznym 10 15) Tryb best: zaledwie 120,8 s, tryb normal: zaledwie 64,3 s, tryb draft: zaledwie 45 s Maksymalne pole zadruku 203,2 341,8 mm Nietypowe formaty no ników od 76,2 101,6 mm do 215,9 355,6 mm Standardowe formaty no ników A4, B5 (JIS), 2L, A5, A6, L, koperty C6, koperty A2, koperty DL Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny błyszcz cy), koperty, folie do prze roczy, etykiety, karty (okoliczno ciowe, indeksowe) Gramatura no nika, podajnik 1 Papier zwykły od 64 do 90 g/m 2, koperty od 75 do 200 g/m 2, karty do 162 g/m 2, papier fotograficzny 280 g/m 2 Maks. pojemno ć podajników (arkusze) Do 50 Opcje druku dwustronnego R czny Podawanie papieru, standard Zintegrowany podajnik na 50 arkuszy Zewn trzne porty we/wy 1 port USB, 1 interfejs PictBridge, 1 gniazdo na karty CompactFlash, 1 gniazdo na karty Secure Digital (SD/MMC) Pami ć Maksymalna: 32 MB; standard: 32 MB Stron miesi cznie Do 500 Oprogramowanie w zestawie Oprogramowanie Photo Printing Typ baterii/akumulatora Baterie litowo-jonowe Czas ładowania akumulatora Około 2 godzin Zgodne sieciowe systemy operacyjne Windows (NT 4.0, 98, 2000, ME, XP Home, XP Professional), Mac OS 10. Zdolno ć do pracy w sieci Przez kart b CompactFlash sieciowe Interfejs do drukarek Obsługiwane opcjonalnie Windows (NT 4.0, 98, 2000, ME, XP Home, XP Professional), UNIX, Linu, IBM OS/2, Macintosh OS 10., sieciowe systemy operacyjne Windows Mobile for Pocket PC (2002, 2003, 2003 SE) Palm (OS 5., 6) Standardowe interfejsy 1 port USB, 1 interfejs PictBridge, 1 gniazdo na karty CompactFlash, 1 gniazdo na karty Secure Digital (SD/MMC) Opcjonalne interfejsy Interfejs do drukarek, interfejs Bluetooth do drukarek Zalecane wymagania systemowe Pentium 266 MHz, 32 MB pami ci RAM, 120 MB wolnego miejsca na twardym dysku, rozdzielczo ć ekranu , 256 kolorów Zalecane wymagania systemowe Mac OS X wersja 10.2 lub 10.3, imac 333 MHz, 256 MB pami ci RAM, 200 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Power Mac 350 MHz, dla Macintosha 256 MB pami ci RAM, 200 MB wolnego miejsca na twardym dysku; rozdzielczo ć ekranu , miliony kolorów; nap d CD-ROM Mac OS X wersja 10.2 lub 10.3, imac 333 MHz, 128 MB pami ci RAM, 100 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Power Mac 350 MHz, dla Macintosha 128 MB pami ciram, 100 MB wolnego miejsca na twardym dysku; rozdzielczo ć ekranu , 256 kolorów; nap d CD-ROM (Macintosh) USB, Bluetooth Standardowe j zyki drukowania Rozszerzony PCL 3 Typ procesora ARM9 Wymiary opakowania (szer. gł b. wys.) mm Maksymalnie 40 W Typ zasilania Zewn trzne: zasilacz uniwersalny Zasilanie V (+/- 10%), 50/60 Hz Eksploatacyjna wilgotno ć wzgl dna Od 15 do 95% Certyfikat Energy Star Tak CB004A Interfejs Bluetooth do C8232A Futerał podró ny do notebooka i przeno nej C8242A Mały futerał podró ny do komputera przeno nego i przeno nej CB006A Wkład atramentowy Deskjet 460 w torbie podró nej C8249A Interfejs Bluetooth do CB001A Karta g do drukarek C8264A Karta Deskjet 460 Wi-Fi do drukarek C8257A Zasilacz samochodowy C8263A Akumulator litowo-jonowy CB003A Zasilacz sieciowy 65 W PC766A Zamek zabezpieczaj cy Kensington Security Lock Materiały C8765EE Czarny atramentowy wkład drukuj cy 338 z atramentem Vivera C8766EE Trójkolorowy atramentowy wkład drukuj cy 343 z atramentami Vivera C9363EE Trójkolorowy atramentowy wkład drukuj cy 344 z atramentami Vivera C9368AE Szary fotograficzny atramentowy wkład drukuj cy 100 z atramentami Vivera C9369EE Fotograficzny atramentowy wkład drukuj cy 348 z atramentami Vivera C9505EE Trójkolorowy atramentowy wkład drukuj cy 344 z atramentami Vivera (dwupak) CB331EE Czarny atramentowy wkład drukuj cy 338 z atramentem Vivera (dwupak) CB332EE Trójkolorowy atramentowy wkład drukuj cy 343 z atramentami Vivera (dwupak) Serwis i wsparcie (pakiety serwisowe Care Pack) UG072E Serwis w miejscu instalacji w nast pnym dniu roboczym (wymiana ), 3 lata UG245E Usługa w punkcie serwisowym, 3 lata Skanery sieciowe Jetdirect Usługi Instant-on Instant-on 6 7

6 laserowe Kolorowa drukarka atramentowa Deskjet 6940 laserowe laserowe Digital Osobiste Funkcje druku z du pr dko ci do 36 str./min w czerni i 27 str./min mo na udost pniać wielu komputerom przez wbudowany adapter do sieci Ethernet. Atramenty Vivera i opcjonalny kolorowy druk sze cioatramentowy 1 pozwalaj uzyskać czer laserowej jako ci i profesjonalne kolory. 1 Druk sze cioatramentowy dost pny z fotograficznym atramentowym wkładem drukuj cym 348 (nie wchodzi w skład zestawu, nale y zakupić osobno). Kolorowa drukarka atramentowa Deskjet 6940 jest przeznaczona dla drukuj cych intensywnie u ytkowników w domach i firmach, którzy wymagaj zwi kszonej wydajno ci oraz łatwego druku w sieci przewodowej z bardzo du pr dko ci i profesjonaln jako ci. Kolorowa drukarka atramentowa Deskjet 6940, czarny atramentowy wkład drukuj cy 339, trójkolorowy atramentowy wkład drukuj cy 344, oprogramowanie Photosmart Premier, sterowniki, instrukcja u ytkownika na płycie CD, arkusz instalacyjny, podr czny przewodnik, kabel do sieci Ethernet, zasilacz i przewód zasilaj cy. Pracuje z bardzo du pr dko ci do 36 str./min w czerni i do 27 str./min w trybie fast draft i pomaga wykonać prac w krótszym czasie. Zwi ksza wydajno ć, udost pniaj c opcjonalny automatyczny druk dwustronny, opcjonalny podajnik na 250 arkuszy oraz wygodny przycisk anuluj drukowanie. Drukark mo na udost pniać wielu komputerom przez wbudowany adapter przewodowej sieci Ethernet. Konfiguracja jest łatwa, a drukark mo na nawet podł czyć do routera do sieci bezprzewodowej. Za pomoc opcjonalnego bezprzewodowego adaptera Bluetooth mo na równie drukować z telefonu z aparatem lub komputera kieszonkowego. Czarny tekst laserowej jako ci i kolory odporne na blakni cie (w przypadku opcjonalnego kolorowego druku 6-go). zdj ć z marginesami lub bez w dowolnym formacie od cm a do du ej panoramy ( mm). Wbudowany automatyczny czujnik rozpoznaj cy typ papieru zapewnia wspaniałe rezultaty. laserowe Digital C8970B Dodatkowe informacje o akcesoriach, usługach i wsparciu mo na znale ć na ko cu katalogu oraz na stronie Skanery sieciowe Jetdirect Usługi druku termiczna Inkjet Druk kolorowy technologia PhotoREt III ( PhotoREt IV z opcjonalnym wkładem fotograficznym) Zarz dzanie drukark Podstawowa obsługa technologii Web Jetadmin Pr dko ć druku (w czerni, A4) Tryb best: do 2 str./min, tryb normal: do 9,6 str./min; tryb draft: do 36 str./min Pr dko ć druku (, A4) Tryb best: do 2,1 str./min; tryb normal: do 5,8 str./min; tryb draft: do 27 str./min Pr dko ć druku (, tryb best na papierze fotograficznym 10 15) Tryb best: zaledwie 67 sekund; tryb normal: zaledwie 47 sekund; tryb draft: zaledwie 26 sekund Nietypowe formaty no ników do mm Standardowe formaty no ników Papier: A4 ( mm), A5 ( mm), B5 ( mm); do druku transparentów: A4 ( mm); folie do prze roczy: A4 ( mm); koperty: DL ( mm), C6 ( mm); karty: A6 ( mm); etykiety: A4 ( mm), papier fotograficzny: A4 ( mm); panorama cm, cm, cm (z odrywanym/odcinanym brzegiem lub bez) Maks. pojemno ć podajników (arkusze) Do 400 Pojemno ć odbiornika, standard (arkusze) Do 50 Opcje druku dwustronnego Opcjonalny moduł druku dwustronnego (A4) i opcjonalny moduł druku dwustronnego z małym podajnikiem papieru (10 15 cm) Podawanie papieru, standard Podajnik na 150 arkuszy (stały) Podawanie papieru, opcja Opcjonalny podajnik na 250 arkuszy papieru zwykłego (A4), opcjonalny moduł druku dwustronnego (A4), opcjonalny moduł druku dwustronnego z małym podajnikiem papieru (10 15 cm) Odbieranie papieru, standard Odbiornik papieru na 50 arkuszy Zewn trzne porty we/wy 1 port USB zgodny ze specyfikacj USB 2.0, 1 port Ethernet, 1 port PictBridge Pami ć Maksymalna: 32 MB; standard: 32 MB Stron miesi cznie Do 5000 Oprogramowanie w zestawie Oprogramowanie Photosmart Premier Zgodne sieciowe systemy operacyjne Z wbudowanym interfejsem Ethernet (802.3): TCP/IP: tryb bezpo redni IP, drukowanie przez port 9100; status przez protokół SNMP; wykrywanie usług przez SLP i mdns; zabezpieczenia zaawansowane: WEP (Wired Equivalent Privacy) zgodnie ze standardem b (w tym obsługa g) oraz WPA1 i WPA2 (Wi-Fi Protected Access); na system WPA składaj si dwa elementy: szyfrowanie TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) i technologia 802.1; Auto IP, Apple Bonjour Zdolno ć do pracy w sieci Wbudowany adapter do sieci Ethernet Standardowe interfejsy Wbudowany adapter do sieci Ethernet, port USB zgodny ze specyfikacj USB 2.0, PictBridge Opcjonalne interfejsy Adapter do komputera obsługuj cy bezprzewodow technologi Bluetooth Minimalne wymagania Dla wszystkich systemów: nap d CD-ROM, monitor SVGA (rozdzielczo ć , 32-bitowa gł bia koloru), port USB i kabel USB do systemowe dla Macintosha bezpo redniego podł czenia komputera lub działaj ca sieć Ethernet, dost p do Internetu; system Mac OS X wersja , 10.3; procesor G3 lub lepszy; 256 MB pami ci RAM; 150 MB wolnego miejsca na twardym dysku na instalacj oprogramowania (Macintosh) Port USB zgodny ze specyfikacj USB 2.0, Ethernet RJ-45, PictBridge Standardowe j zyki drukowania PCL 3 z obsług architektury A Wymiary opakowania (szer. gł b. wys.) mm Masa 6 kg Maksymalnie 50 W Typ zasilania Zewn trzne Zasilanie Napi cie wej ciowe: V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Eksploatacyjna wilgotno ć wzgl dna Wilgotno ć wzgl dna od 20 do 80% Certyfikat Energy Star Tak Serwis i wsparcie Roczna gwarancja na sprz t, serwis i wsparcie (warunki gwarancji mog być ró ne dla poszczególnych krajów europejskich, w których uwarunkowania prawne wymuszaj dłu szy okres gwarancyjny) Q3032A Moduł druku dwustronnego z małym podajnikiem papieru Q3447A Podajnik na 250 arkuszy Q5712A Moduł automatycznego druku dwustronnego ph5712 Materiały C8766EE Trójkolorowy atramentowy wkład drukuj cy 343 z atramentami Vivera C8767EE Czarny atramentowy wkład drukuj cy 339 z atramentem Vivera C9363EE Trójkolorowy atramentowy wkład drukuj cy 344 z atramentami Vivera C9364EE Czarny atramentowy wkład drukuj cy 337 z atramentem Vivera C9369EE Fotograficzny atramentowy wkład drukuj cy 348 z atramentami Vivera CB332EE Trójkolorowy atramentowy wkład drukuj cy 343 z atramentami Vivera (dwupak) Q7934EE Zestaw Photo Value Pack seria 343 z atramentami Vivera, cm, 100 arkuszy Q7948EE Zestaw Photo Starter Pack seria 343 z atramentami Vivera, cm, 60 arkuszy Q7960EE Zestaw Professional Photo Pack seria 343/348 z atramentami Vivera, cm, 100 arkuszy Serwis i wsparcie (pakiety serwisowe Care Pack) UG063E Serwis w miejscu instalacji w nast pnym dniu roboczym (wymiana ), 3 lata UG236E Usługa w punkcie serwisowym, 3 lata Skanery sieciowe Jetdirect Usługi Instant-on Instant-on 8 9

7 laserowe Kolorowa drukarka atramentowa Deskjet 1280 laserowe laserowe Osobiste Niezawodna i łatwa w obsłudze kolorowa drukarka, oferuj ca niedrogie i wszechstronne drukowanie w formacie do A3+ Kolorowa drukarka atramentowa Deskjet 1280 umo liwia uzyskiwanie dokumentów profesjonalnej jako ci na szerokiej gamie no ników. Kolorowa drukarka atramentowa Deskjet 1280 jest idealna dla twórczych u ytkowników domowych oraz pracowników małych firm, pracowni architektonicznych i graficznych, którzy chc z łatwo ci tworzyć wydruki projektów, mapy, plany, tablice, plakaty i inne. Kolorowa drukarka atramentowa Deskjet 1280, przewód zasilaj cy, du y czarny atramentowy wkład drukuj cy 45, du y trójkolorowy atramentowy wkład drukuj cy 78, płyta CD z oprogramowaniem, podr czny przewodnik. Teraz mo esz samodzielnie i wydajnie tworzyć dokumenty biurowe i marketingowe profesjonalnej jako ci. Wszechstronne drukowanie w formatach od A6 do A3+ na ró nych rodzajach no ników o gramaturze do 280 g/m 2. imponuj cych, wyra nych dokumentów czarno-białych z pr dko ci do 14 str./min i profesjonalnej jako ci dokumentów kolorowych z pr dko ci do 11 str./min. Niezmiennie wysok jako ć druku zapewnia precyzyjna technologia PhotoREt III oraz rozdzielczo ć optymalizowana do 4800 dpi. Niezmiennie wysoka wydajno ć typowa dla marki. Normatywny cykl pracy 5000 stron miesi cznie i niezawodne wkłady drukuj ce zapewniaj niskie koszty eksploatacji. Urz dzenie przystosowane jest do przetwarzania kilku zada druku jednocze nie, a intuicyjne funkcje ułatwiaj obsług. laserowe Digital Digital C8173A Dodatkowe informacje o akcesoriach, usługach i wsparciu mo na znale ć na ko cu katalogu oraz na stronie Materiały Skanery sieciowe Jetdirect Usługi Instant-on druku termiczna Inkjet Rozdzielczo ć druku technologia Precyzyjna technologia PhotoREt III, druk kolorowy z rozdzielczo ci optymalizowan do dpi na specjalnych papierach fotograficznych, rozdzielczo ć wej ciowa dpi Druk kolorowy technologia PhotoREt III Pr dko ć druku (w czerni, A3) Tryb best: do 2,8 str./min; tryb normal: do 3,9 str./min; tryb draft: do 7,9 str./min Pr dko ć druku (w czerni, A4) Tryb best: do 4 str./min; tryb normal: do 7 str./min; tryb draft: do 14 str./min Pr dko ć druku (, A3) Tryb best: do 1,4 str./min; tryb normal: do 2,7 str./min; tryb draft: do 5,4 str./min Pr dko ć druku (, A4) Tryb best: do 2 str./min, tryb normal: do 5,5 str./min; tryb draft: do 11 str./min Maksymalne pole zadruku 319,8 1254,3 mm Nietypowe formaty no ników do mm Standardowe formaty no ników A6, A5, A4, A3, A3+, B5, B4, letter, legal, Eecutive, karty indeksowe, karty okoliczno ciowe, etykiety, transparenty, koperty Papier (zwykły, multipurpose, inkjet, fotograficzny, banner), koperty, folia do prze roczy, etykiety, karty okoliczno ciowe, Professional Brochure (matowy i błyszcz cy), no niki do nadruków na koszulki Typ no nika i pojemno ć, podajnik 1 Papier zwykły: do 150 arkuszy, koperty: do 10, folia transparentna: do 30, etykiety: do 30; karty okoliczno ciowe: do 60 Gramatura no nika, podajnik 1 Papier zwykły: od 60 do 135 g/m 2 w głównej cie ce podawania papieru, koperty: od 70 do 90 g/m 2, karty: od 100 do 200 g/m 2, dowolny no nik: do 280 g/m 2 w prostej cie ce papieru, wej cie z tyłu (podawanie r czne) Maks. pojemno ć podajników (arkusze) Do 150 Pojemno ć odbiornika, standard Do 50 Opcje druku dwustronnego R czny (z obsług przez sterownik) Dodatkowe podajniki papieru Podawanie papieru, standard Podajnik na 150 arkuszy, taca podawcza, prosta cie ka papieru z tyłu Zewn trzne porty we/wy 1 równoległy, 1 USB Pami ć Maksymalna: 8 MB; standard: 8 MB Stron miesi cznie Do 5000 Oprogramowanie w zestawie Płyta CD z oprogramowaniem (zawiera program instalacyjny, sterowniki i instrukcj u ytkownika) Zgodne systemy operacyjne Windows NT 4.0, 98, ME, 2000, XP; Mac OS od wersji Zdolno ć do pracy w sieci Poprzez zewn trzne serwery druku Jetdirect Standardowe interfejsy Port USB (zgodny ze specyfikacj USB 2.0), dwukierunkowy port równoległy zgodny z norm IEEE 1284-B Opcjonalne interfejsy Zewn trzne serwery druku Jetdirect Zalecane wymagania systemowe Microsoft Windows 98: Pentium 266 MHz, 32 MB pami ci RAM, 100 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Windows NT 4.0: Pentium 266 MHz, 64 MB pami ci RAM, 100 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Windows ME: Pentium 266 MHz, 32 MB pami ci RAM, 100 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Windows 2000: Pentium 300 MHz, 64 MB pami ci RAM, 100 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Windows XP: Pentium 300 MHz, 128 MB pami ci RAM, 100 MB wolnego miejsca na twardym dysku Zalecane wymagania systemowe dla Macintosha Mac OS X: G4 800 MHz, 256 MB pami ci RAM dla Macintosha Mac OS X: G3 (oprócz oryginalnego PowerBook G3), 128 MB pami ci RAM (Macintosh) USB zgodny ze specyfikacj USB 2.0 Standardowe j zyki drukowania Rozszerzony PCL 3 Typ procesora Noble ASIC 32 MHz Pr dko ć procesora 32 MHz Wymiary opakowania (szer. gł b. wys.) mm Masa 10 kg wył czona do 1 W, oczekiwanie do 11,3 W, druk do 47,7 W Typ zasilania Uniwersalny zasilacz wewn trzny Zasilanie Napi cie wej ciowe: V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Eksploatacyjna wilgotno ć wzgl dna Wilgotno ć wzgl dna od 10 do 80% Certyfikat Energy Star Tak Serwis i wsparcie AE Du y czarny atramentowy wkład drukuj cy 45 SA308AE wkłady drukuj ce 45/78 (dwupak) 51645GE Czarny atramentowy wkład drukuj cy 45 C6578AE Du y trójkolorowy atramentowy wkład drukuj cy 78 C6578DE Trójkolorowy atramentowy wkład drukuj cy 78 Serwis i wsparcie (pakiety serwisowe Care Pack) H3680E U3819PE H3110E Trzyletni serwis w miejscu instalacji w nast pnym dniu roboczym Roczny serwis pogwarancyjny w miejscu instalacji w nast pnym dniu roboczym Instalacja i konfiguracja sieciowa jednego Skanery sieciowe Jetdirect Usługi Instant-on 10 11

8 laserowe Kolorowa drukarka atramentowa Deskjet 6980 laserowe laserowe Digital Małe zespoły robocze Druk w sieci bezprzewodowej z bardzo du pr dko ci do 36 str./min w czerni i 27 str./min oraz automatyczny druk dwustronny. Atramenty Vivera i opcjonalny kolorowy druk sze cioatramentowy 1 pozwalaj uzyskać czer laserowej jako ci i profesjonalne kolory. 1 Druk sze cioatramentowy dost pny z fotograficznym atramentowym wkładem drukuj cym 348 (nie wchodzi w skład zestawu, nale y zakupić osobno). Kolorowa drukarka atramentowa Deskjet 6980 jest przeznaczona dla drukuj cych intensywnie u ytkowników w domach i firmach, którzy wymagaj zwi kszonej wydajno ci oraz łatwego druku w sieci bezprzewodowej lub przewodowej z bardzo du pr dko ci i profesjonaln jako ci. Kolorowa drukarka atramentowa Deskjet 6980, czarny atramentowy wkład drukuj cy 339, trójkolorowy atramentowy wkład drukuj cy 344, moduł automatycznego druku dwustronnego ph5712, oprogramowanie Photosmart Premier, sterowniki, instrukcja u ytkownika na płycie CD, arkusz instalacyjny, podr czny przewodnik, przewodnik sieciowy, kabel do sieci Ethernet, zasilacz i przewód zasilaj cy. Drukark mo na udost pnić wielu komputerom w sieci bezprzewodowej g/b lub przewodowej Ethernet. Instalacja sieci bezprzewodowej jest realizowana w technologii SecureEasySetup, a za pomoc opcjonalnego bezprzewodowego adaptera Bluetooth mo na drukować z telefonu z aparatem lub komputera kieszonkowego. Bardzo szybki druk do 36 str./min w czerni i do 27 str./min w kolorze pozwala zrobić wi cej w krótkim czasie. Automatyczny druk dwustronny wpływa na zmniejszenie zu ycia papieru. Opcjonalny podajnik na 250 arkuszy, inteligentne funkcje sterowania i łatwa konfiguracja sieci zwi kszaj wydajno ć. Czarny tekst laserowej jako ci i kolory odporne na blakni cie (w przypadku opcjonalnego kolorowego druku 6-go). zdj ć z marginesami lub bez w dowolnym formacie od cm a do du ej panoramy ( mm). Wbudowany automatyczny czujnik rozpoznaj cy typ papieru zapewnia wspaniałe rezultaty. laserowe Digital C8969B Dodatkowe informacje o akcesoriach, usługach i wsparciu mo na znale ć na ko cu katalogu oraz na stronie Skanery sieciowe Jetdirect Usługi druku termiczna Inkjet Druk kolorowy technologia PhotoREt III ( PhotoREt IV z opcjonalnym wkładem fotograficznym) Zarz dzanie drukark Podstawowa obsługa technologii Web Jetadmin Pr dko ć druku (w czerni, A4) Tryb best: do 2 str./min, tryb normal: do 9,6 str./min; tryb draft: do 36 str./min Pr dko ć druku (, A4) Tryb best: do 2,1 str./min; tryb normal: do 5,8 str./min; tryb draft: do 27 str./min Pr dko ć druku (, tryb best na papierze fotograficznym 10 15) Tryb best: zaledwie 67 sekund; tryb normal: zaledwie 49 s; tryb draft: zaledwie 26 s Nietypowe formaty no ników do mm Standardowe formaty no ników Papier: A4 ( mm), A5 ( mm), B5 ( mm); do druku transparentów: A4 ( mm); folie do prze roczy: A4 ( mm); koperty: DL ( mm), C6 ( mm); karty: A6 ( mm); etykiety: A4 ( mm), papier fotograficzny: A4 ( mm); panorama cm, cm, cm (z odrywanym/odcinanym brzegiem lub bez) Maks. pojemno ć podajników (arkusze) Do 400 Pojemno ć odbiornika, standard (arkusze) Do 50 Opcje druku dwustronnego Moduł automatycznego druku dwustronnego ph5712 (Q5712A) w zestawie; opcjonalny moduł automatycznego druku dwustronnego z małym podajnikiem papieru ph3032 (Q3032A) Podawanie papieru, standard Podajnik na 150 arkuszy (stały) Podawanie papieru, opcja Opcjonalny moduł druku dwustronnego (A4) i opcjonalny moduł druku dwustronnego z małym podajnikiem papieru (10 15 cm) Odbieranie papieru, standard Odbiornik papieru na 50 arkuszy Zewn trzne porty we/wy 1 port USB zgodny ze specyfikacj USB 2.0, 1 port Ethernet, 1 port PictBridge Pami ć Maksymalna: 32 MB; standard: 32 MB Stron miesi cznie Do 5000 Oprogramowanie w zestawie Oprogramowanie Photosmart Premier Zgodne sieciowe systemy operacyjne Z wbudowanym adapterem do sieci Ethernet (802.3) lub do sieci bezprzewodowej (802.11g): TCP/IP: tryb bezpo redni IP, drukowanie przez port 9100; status przez protokół SNMP; wykrywanie usług przez SLP i mdns. Zabezpieczenia zaawansowane: WEP (Wired Equivalent Privacy) zgodnie ze standardem b (w tym obsługa g) oraz WPA1 i WPA2 (Wi-Fi Protected Access); na system WPA składaj si dwa elementy: szyfrowanie TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) i technologia Auto IP. Apple Bonjour Zdolno ć do pracy w sieci Wbudowane adaptery do druku w sieci bezprzewodowej i Ethernet Standardowe interfejsy Wbudowane adaptery do sieci Wi-Fi b lub g oraz do sieci Ethernet, port USB zgodny ze specyfikacj USB 2.0, PictBridge Opcjonalne interfejsy Adapter do komputera obsługuj cy bezprzewodow technologi Bluetooth Dla wszystkich systemów: Nap d CD-ROM, monitor SVGA (rozdzielczo ć , 32-bitowa gł bia koloru), port USB i kabel USB do bezpo redniego dla Macintosha podł czenia komputera lub działaj ca sieć Ethernet albo bezprzewodowa sieć g/b, dost p do Internetu; system Mac OS X wersja , 10.3; procesor G3 lub lepszy; 256 MB pami ci RAM; 150 MB wolnego miejsca na twardym dysku na instalacj oprogramowania (Macintosh) Port USB zgodny ze specyfikacj USB 2.0, Ethernet RJ-45, PictBridge Standardowe j zyki drukowania PCL 3 z obsług architektury A Wymiary opakowania (szer. gł b. wys.) mm Masa 7,24 kg Maksymalnie 50 W Typ zasilania Zewn trzne Zasilanie Napi cie wej ciowe: V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Eksploatacyjna wilgotno ć wzgl dna Wilgotno ć wzgl dna od 20 do 80% Certyfikat Energy Star Tak Serwis i wsparcie Roczna gwarancja na sprz t, serwis i wsparcie (warunki gwarancji mog być ró ne dla poszczególnych krajów europejskich, w których uwarunkowania prawne wymuszaj dłu szy okres gwarancyjny) Q3032A Moduł druku dwustronnego z małym podajnikiem papieru Q3447A Podajnik na 250 arkuszy Materiały C8766EE Trójkolorowy atramentowy wkład drukuj cy 343 z atramentami Vivera C8767EE Czarny atramentowy wkład drukuj cy 339 z atramentem Vivera C9363EE Trójkolorowy atramentowy wkład drukuj cy 344 z atramentami Vivera C9364EE Czarny atramentowy wkład drukuj cy 337 z atramentem Vivera C9369EE Fotograficzny atramentowy wkład drukuj cy 348 z atramentami Vivera CB332EE Trójkolorowy atramentowy wkład drukuj cy 343 z atramentami Vivera (dwupak) Q7934EE Zestaw Photo Value Pack seria 343 z atramentami Vivera, cm, 100 arkuszy Q7948EE Zestaw Photo Starter Pack seria 343 z atramentami Vivera, cm, 60 arkuszy Q7960EE Zestaw Professional Photo Pack seria 343/348 z atramentami Vivera, cm, 100 arkuszy Serwis i wsparcie (pakiety serwisowe Care Pack) UG063E Serwis w miejscu instalacji w nast pnym dniu roboczym (wymiana ), 3 lata UG236E Usługa w punkcie serwisowym, 3 lata Skanery sieciowe Jetdirect Usługi Instant-on Instant-on 12 13

9 laserowe kolorowa Officejet Pro seria K5400 laserowe laserowe Digital Małe zespoły robocze NOWO Ć C8184A kolorowa Officejet Pro K5400 C8185A kolorowa Officejet Pro K5400dn Wi cej ni drukarka laserowa. wydruki laserowej jako ci w czasie krótszym ni w przypadku wi kszo ci drukarek laserowych, przy koszcie wydruku strony ni szym nawet o 25%. Trwałe dokumenty jako ci archiwalnej z ostrym, wyra nym tekstem i wietnie wygl daj cymi kolorami. Doskonała dla małych firm i biur domowych tam, gdzie potrzebna jest szybka drukarka do intensywnego druku, zapewniaj ca wysok jako ć oraz niskie koszty druku i zakupu w porównaniu z drukark laserow. Typowe zastosowania: profesjonalne dokumenty biznesowe od faktur i raportów po oferty i prezentacje. C9277A kolorowa Officejet Pro K5400dtn kolorowa Officejet Pro K5400, wkłady 88 (czarny, bł kitny, purpurowy i ółty), głowice drukuj ce 88 (czarna/ ółta i bł kitna/purpurowa), oprogramowanie i instrukcja u ytkownika na płycie CD, arkusz instalacyjny, przewód zasilaj cy, gwarancja i informacje o spełnianych normach bezpiecze stwa. (UWAGA: Zawarto ć przedstawiona powy ej dotyczy modelu podstawowego. Informacje na temat zawarto ci opakowania wy szych modeli tej serii mo na znale ć na stronie wydruki profesjonalnej jako ci przy koszcie nawet 25% ni szym w stosunku do porównywalnych drukarek laserowych. Mniejszy koszt pocz tkowy cena zakupu jest ni sza ni drukarek laserowych o porównywalnych parametrach. To drukarka szybsza od wi kszo ci kolorowych drukarek laserowych: zapewnia pr dko ć druku 12 str./min w czerni lub 10 str./min z jako ci laserow. Pr dko ć w trybie draft wynosi do 36 str./min w czerni lub 35 str./min to najlepszy wynik w ród kolorowych urz dze biurkowych dla firm. ywe kolory, wyra ny tekst i trwałe wydruki. Stała wysoka wydajno ć wyró niane Officejet Pro wykazuj w intensywnym druku niezawodno ć na poziomie drukarek laserowych klasy podstawowej. laserowe Digital C8184A Skanery sieciowe Jetdirect druku termiczna Inkjet Pr dko ć druku (w czerni, A4) Tryb best: do 5 str./min; tryb normal: do 16 str./min; tryb draft: do 36 str./min Pr dko ć druku (pełna strona, tryb best, A4) Tryb best: do 2,5 str./min; tryb normal: do 15 str./min; tryb draft: do 35 str./min Nietypowe formaty no ników Podajnik 1: do mm Standardowe formaty no ników A4 ( mm), A5 ( mm), A6 ( mm), B4 ( mm), B5 ( mm), C5 ( mm), C6 ( mm), cm, cm Papier (zwykły, inkjet, fotograficzny), koperty, papier do druku broszur, folia do prze roczy, etykiety, karty (indeksowe, pocztówki) Typ no nika i pojemno ć, podajnik 1 Arkusze: 250, koperty: 30, folie transparentne: 70, karty: 80 Gramatura no nika, podajnik 1 60 do 105 g/m 2 (no nik zwykły), 60 do 200 g/m 2 (no nik specjalny), do 200 g/m 2 (karty) Maks. pojemno ć podajników (koperty) Do 30 Opcje druku dwustronnego Zewn trzne porty we/wy 1 port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacj USB 2.0) Pami ć Maksymalna: 32 MB; standard: 32 MB Stron miesi cznie Do 7500 Oprogramowanie w zestawie Płyta CD z oprogramowaniem (zawiera program instalacyjny, sterowniki, narz dzia administracyjne i instrukcj u ytkownika) Zgodne systemy operacyjne Windows ME, Windows 2000, Windows XP (32-bitowy), Windows XP 64 Edition, obsługa systemu Windows Vista, Mac OS X (10.3, 10.4) Zdolno ć do pracy w sieci Standardowe interfejsy Port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacj USB 2.0) Zalecane wymagania systemowe Procesor Intel Pentium III lub lepszy, 256 MB pami ci RAM, 500 MB wolnego miejsca na twardym dysku, nap d CD-ROM, port USB Zalecane wymagania Procesor PowerPC G4 lub lepszy albo procesor IntelMac, Mac OS X wersja 10.4, 256 MB pami ci RAM, 600 MB wolnego miejsca systemowe Macintosh na twardym dysku, nap d CD-ROM, port USB Standardowe j zyki drukowania PCL 3-GUI Typ procesora ARM946 Wymiary opakowania (szer. gł b. wys.) mm Masa 8,8 kg maks. 6,25 W (tryb gotowo ci/u pienia); maks. 36,59 W (aktywna/podczas druku), maks. 80 W Typ zasilania Uniwersalny zasilacz zewn trzny Zasilanie Napi cie wej ciowe V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 1,8 A Eksploatacyjna wilgotno ć wzgl dna Wilgotno ć wzgl dna od 10 do 80% Serwis i wsparcie Bezpłatne wsparcie telefoniczne w zakresie instalacji i rozwi zywania problemów w Ameryce Północnej, Europie oraz azjatyckich krajach Pacyfiku w okresie obj tym gwarancj ; całodobowa pomoc elektroniczna e-support, wymiana w okresie gwarancyjnym Gwarancja Standardowa roczna gwarancja na sprz t. Opcje gwarancji i wsparcia s ró ne w zale no ci od produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowa prawnych C6518A C6520A C9278A CB009A J6035G J7942G J7951G Materiały Kabel USB, 2 m Kabel USB, 3 m Moduł druku dwustronnego Podajnik papieru na 350 arkuszy Zewn trzny serwer druku Jetdirect 175 (USB, 10/100Base-TX) Zewn trzny serwer druku Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX) Zewn trzny serwer druku Jetdirect ew2400 do bezprzewodowej sieci g i sieci Fast Ethernet C9385AE Czarny wkład atramentowy 88 z atramentem Vivera C9386AE Bł kitny wkład atramentowy 88 z atramentem Vivera C9387AE Purpurowy wkład atramentowy 88 z atramentem Vivera C9388AE ółty wkład atramentowy 88 z atramentem Vivera C9396AE Czarny wkład atramentowy 88XL z atramentem Vivera 1 C9391AE Bł kitny wkład atramentowy 88XL z atramentem Vivera 1 C9392AE Purpurowy wkład atramentowy 88XL z atramentem Vivera 1 C9393AE ółty wkład atramentowy 88XL z atramentem Vivera 1 C9381A Czarno- ółta głowica drukuj ca 88 C9382A Purpurowo-bł kitna głowica drukuj ca 88 Serwis i wsparcie (pakiety serwisowe Care Pack) UG075E UG248E Serwis w miejscu instalacji w nast pnym dniu roboczym (wymiana ), 3 lata Usługa w punkcie serwisowym, 3 lata Skanery sieciowe Jetdirect Usługi Usługi Instant-on Instant-on 1 Nie wchodzi w skład zestawu, nale y zakupić osobno 14 15

10 laserowe Deskjet seria 9800 laserowe laserowe Digital Małe zespoły robocze C8165B Deskjet 9800 C8166B Deskjet 9800d Niewielka, wyposa ona w wiele funkcji drukarka, umo liwiaj ca drukowanie w biurze materiałów marketingowych i dokumentów firmowych o ywych kolorach. Wszechstronny druk z rozdzielczo ci optymalizowan do 4800 dpi i druk bez marginesów w formacie do A3+. Opcjonalny druk sze cioatramentowy z fotograficzn jako ci oraz moduł automatycznego druku dwustronnego. Przeznaczona dla profesjonalistów drukuj cych dokumenty biurowe, którzy potrzebuj tak e druku bez marginesów i mo liwo ci opcjonalnego druku sze ciogo z fotograficzn jako ci, jak równie drukowania materiałów marketingowych w biurze, na no nikach w formatach do mm (A3+). Deskjet 9800, przewód zasilaj cy, czarny wkład drukuj cy 338, trójkolorowy wkład drukuj cy 343, płyta CD ze sterownikami, arkusz instalacyjny. (UWAGA: Zawarto ć przedstawiona powy ej dotyczy modelu podstawowego. Informacje na temat zawarto ci opakowania wy szych modeli tej serii mo na znale ć na stronie Bezkompromisowa wydajno ć i przełomowe pr dko ci drukowania do 30 str./min w czerni i 20 str./min. Wyj tkowa jako ć druku sze ciogo bez marginesów w formacie A3+, z rozdzielczo ci optymalizowan do 4800 dpi, umo liwia tworzenie profesjonalnych materiałów biznesowych i marketingowych. Niewielka drukarka, która bez problemu zmie ci si na biurku, wyposa ona w szereg funkcji drukowania przydatnych w Twojej firmie. Obsługa no ników ró nych formatów i gramatur, opcjonalny druk dwustronny oraz elastyczne funkcje sterowania umo liwiaj łatwe tworzenie materiałów marketingowych w firmie. Łatwy druk profesjonalnej jako ci fotografii bez marginesów w formatach od cm do A3+. Intuicyjne funkcje umo liwiaj łatw obsług, a normatywny cykl pracy 5000 stron miesi cznie gwarantuje wymagan niezawodno ć. laserowe Digital C8165B Dodatkowe informacje o akcesoriach, usługach i wsparciu mo na znale ć na ko cu katalogu oraz na stronie Skanery sieciowe Jetdirect Usługi Instant-on druku termiczna Inkjet Rozdzielczo ć druku technologia PhotoREt III ( PhotoREt IV z opcjonalnym wkładem fotograficznym) Druk kolorowy technologia PhotoREt III ( PhotoREt IV z opcjonalnym wkładem fotograficznym); ICC Color Management; Prosumer UI; Adobe RGB Pr dko ć druku (w czerni, A3) Tryb best: do 1 str./min; tryb normal: do 5,6 str./min; tryb draft: do 12,6 str./min Pr dko ć druku (w czerni, A4) Tryb best: do 1,5 str./min; tryb normal: do 8 str./min; tryb draft: do 30 str./min Pr dko ć druku (, A3) Tryb best: do 1,1 str./min, tryb normal: do 3,5 str./min; tryb draft: do 8 str./min Pr dko ć druku (, A4) Tryb best: do 1,5 str./min; tryb normal: do 6 str./min; tryb draft: do 20 str./min Maksymalne pole zadruku 330, mm Nietypowe formaty no ników do mm Standardowe formaty no ników A3, A3+, A4, A5, B4, B5, B6, C6 Rozm. no n. obsługiwane w druku dwustr. A3, A3+, A4, B5, B4 Papier (zwykły, multipurpose, inkjet, fotograficzny, banner), koperty, folia do prze roczy, etykiety, karty okoliczno ciowe, Professional Brochure (matowy i błyszcz cy), no niki do nadruków na koszulki Typ no nika i pojemno ć, podajnik 1 Papier zwykły: do 150 arkuszy, koperty: do 10, folia transparentna: do 30, etykiety: do 30; karty okoliczno ciowe: do 60 Gramatura no nika, podajnik 1 Papier zwykły: od 60 do 135 g/m 2 w głównej cie ce podawania papieru, koperty: od 70 do 90 g/m 2, karty: od 100 do 200 g/m 2, dowolny no nik: do 280 g/m 2 w prostej cie ce papieru, wej cie z tyłu (podawanie r czne) Maks. pojemno ć podajników (arkusze) Do 150 Pojemno ć odbiornika, standard Arkusze: do 100, koperty: do 10, folia transparentna: Do 30 Opcje druku dwustronnego Opcjonalnie Podawanie papieru, standard Podajnik na 150 arkuszy, taca podawcza, prosta cie ka papieru z tyłu Odbieranie papieru, standard Odbiornik papieru na 100 arkuszy Zewn trzne porty we/wy 1 port równoległy, 1 port USB Pami ć Maksymalna: 32 MB; standard: 32 MB Stron miesi cznie Do 5000 Oprogramowanie w zestawie Oprogramowanie Deskjet 9800 (zawiera oprogramowanie instalacyjne, sterowniki i instrukcj u ytkownika), oprogramowanie Photo Printing Zgodne sieciowe systemy operacyjne DOS (od wersji 3.), Windows (95, 98, 2000, XP, NT 4.0), certyfikat systemu Windows Vista, Mac OS (od wersji 10.) Zdolno ć do pracy w sieci Przez zewn trzne serwery druku Jetdirect Obsługiwane opcjonalnie sieciowe Przez zewn trzne serwery druku Jetdirect: Microsoft Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000, XP; Mac OS od wersji 10.; (Red Hat Linu systemy operacyjne od wersji 6.; SUSE Linu od wersji 6.; -UX 10.20, 11.; Solaris 2.5, 2.6, 7, 8 (tylko systemy SPARC); IBM AIX od wersji 3.2.5; MPE-iX) Standardowe interfejsy Port USB (zgodny ze specyfikacj USB 2.0), dwukierunkowy port równoległy zgodny z norm IEEE 1284-B Opcjonalne interfejsy Zewn trzny serwer druku Jetdirect 175 do sieci Fast Ethernet (ze zł czem równoległym) J6035C, zewn trzny serwer druku Jetdirect ew2400 do bezprzewodowej sieci g i sieci Fast Ethernet (USB 2.0) J7951G, zewn trzny serwer druku Jetdirect en3700 do sieci Fast Ethernet (USB 2.0) J7942G Zalecane wymagania systemowe Pentium 300 MHz, 128 MB pami ci RAM, 170 MB wolnego miejsca na twardym dysku, rozdzielczo ć ekranu , 256 kolorów, IE 5 Zalecane wymagania systemowe dla Macintosha Power PC G3, 400 MHz, 256 MB dla Macintosha Power PC G3, 400 MHz, 128 MB (Macintosh) USB zgodny ze specyfikacj USB 2.0 Standardowe j zyki drukowania Rozszerzony PCL 3 Typ procesora ARM946E-S Pr dko ć procesora 96 MHz Wymiary (szer. gł b. wys.) 574,5 409,5 186,3 mm Masa 12 kg Druk: do 60 W Typ zasilania Wewn trzne: wbudowany uniwersalny zasilacz Zasilanie V, 50/60 Hz Eksploatacyjna wilgotno ć wzgl dna Wilgotno ć wzgl dna od 20 do 80% Certyfikat Energy Star Tak Serwis i wsparcie C2950A Przewód równoległy IEEE (typu B), 2 m C2951A Przewód równoległy IEEE (typu B), 3 m C6518A Kabel USB, 2 m C8258A Moduł druku dwustronnego J6060G Zewn trzny serwer druku Jetdirect 300, potrójny pakiet (port równoległy, 10/100TX) J6035G Zewn trzny serwer druku Jetdirect 175 J7951G Zewn trzny serwer druku Jetdirect ew2400 do bezprzewodowej sieci g i sieci Fast Ethernet J7942G Zewn trzny serwer druku Jetdirect en3700 J3258G Zewn trzny serwer druku Jetdirect 170 (port równoległy/10bt) J3263G Zewn trzny serwer druku Jetdirect 300 (port równoległy/10/100tx) J7983G Serwer druku Jetdirect 510 Materiały C8765EE Czarny atramentowy wkład drukuj cy 338 z atramentem Vivera C8766EE Trójkolorowy atramentowy wkład drukuj cy 343 z atramentami Vivera C8767EE Czarny atramentowy wkład drukuj cy 339 z atramentem Vivera C9363EE Trójkolorowy atramentowy wkład drukuj cy 344 z atramentami Vivera C9368AE Szary fotograficzny atramentowy wkład drukuj cy 100 z atramentami Vivera C9369EE Fotograficzny atramentowy wkład drukuj cy 348 z atramentami Vivera C9504EE Czarny atramentowy wkład drukuj cy 339 z atramentem Vivera (dwupak) C9505EE Trójkolorowy atramentowy wkład drukuj cy 344 z atramentami Vivera (dwupak) CB331EE Czarny atramentowy wkład drukuj cy 338 z atramentem Vivera (dwupak) CB332EE Trójkolorowy atramentowy wkład drukuj cy 343 z atramentami Vivera (dwupak) Serwis i wsparcie (pakiety serwisowe Care Pack) H3680E Trzyletni serwis w miejscu instalacji w nast pnym dniu roboczym U3819PE Roczny serwis pogwarancyjny w miejscu instalacji w nast pnym dniu roboczym H4513E Instalacja i konfiguracja sieciowa jednego Skanery sieciowe Jetdirect Usługi Instant-on 16 17

11 laserowe kolorowa Officejet Pro seria K850 laserowe laserowe Digital Małe zespoły robocze C8177A kolorowa Officejet Pro K850 C8178A kolorowa Officejet Pro K850dn Mo liwo ć drukowania dokumentów biznesowych, plakatów i innych materiałów we własnym zakresie. Pr dko ć druku do 24 str./min w czerni i do 21 str./min. Cztery osobne wkłady o du ej pojemno ci umo liwiaj wydajne drukowanie. Mo liwo ć udost pniania dzi ki opcjonalnemu lub wbudowanemu interfejsowi sieciowemu. Idealna drukarka dla twórczych u ytkowników indywidualnych i małych firm, którzy chc drukować we własnym zakresie kolorowe dokumenty wysokiej jako ci oraz oczekuj wydajno ci, ekonomiczno ci i łatwego udost pniania. kolorowa Officejet Pro K850, instrukcja instalacyjna, 4 wkłady 11 (czarny, bł kitny, purpurowy i ółty), 4 głowice drukuj ce w pudełku 11, podr czny przewodnik, przewód zasilaj cy, sterowniki na płycie CD, zasilacz. (UWAGA: Zawarto ć przedstawiona powy ej dotyczy modelu podstawowego. Informacje na temat zawarto ci opakowania wy szych modeli tej serii mo na znale ć na stronie Mo liwo ć drukowania dokumentów biznesowych, plakatów i innych materiałów we własnym zakresie. Pr dko ć druku do 24 str./min w czerni i do 21 str./min. Cztery osobne wkłady o du ej pojemno ci i głowice drukuj ce o długiej ywotno ci umo liwiaj wydajne drukowanie. Mo liwo ć tworzenia imponuj cych materiałów marketingowych i dokumentów biznesowych na papierach ró nego typu. Łatwa i wygodna obsługa wszelkich wydruków, od zdj ć i pocztówek mm po szerokoformatowe broszury i plakaty mm. oferuje łatwy druk profesjonalnej jako ci dla ka dego. Proste udost pnianie przez opcjonalny uniwersalny interfejs sieciowy. Mo esz udost pniać swoj drukark maksymalnie pi ciu u ytkownikom w biurze. laserowe Digital C8177A Dodatkowe informacje o akcesoriach, usługach i wsparciu mo na znale ć na ko cu katalogu oraz na stronie Skanery sieciowe Jetdirect Usługi Instant-on druku termiczna Inkjet Rozdzielczo ć druku technologia PhotoREt III Druk kolorowy technologia Colorsmart II Zarz dzanie drukark Opcjonalne oprogramowanie do zdalnego zarz dzania (wbudowany serwer internetowy) z zewn trzn kart sieciow Jetdirect Pr dko ć druku (w czerni, A3) Tryb best: do 3 str./min, tryb normal: do 4,5 str./min; tryb draft: do 11,5 str./min Pr dko ć druku (w czerni, A4) Tryb best: do 4 str./min; tryb normal: do 6 str./min; tryb draft: do 24 str./min Pr dko ć druku (, A3) Tryb best: do 2,6 str./min, tryb normal: do 3,5 str./min; tryb draft: do 10,5 str./min Pr dko ć druku (, A4) Tryb best: do 3,6 str./min, tryb normal: do 5,5 str./min; tryb draft: do 21 str./min Pr dko ć druku (zdj cie kolorowe, tryb draft na papierze fotograficznym 10 15) Zaledwie 65 sekund Maksymalne pole zadruku mm Rozm. no n. obsługiwane w druku dwustr. A3+, A3, A4, B4 Papier (zwykły, inkjet, fotograficzny), koperty, folie do prze roczy, etykiety, karty (indeksowe, okoliczno ciowe) Typ no nika i pojemno ć, moduł druku dwust. Opcjonalny moduł druku dwustronnego C8258A (papier zwykły, inkjet i fotograficzny) Typ no nika i pojemno ć, podajnik arkuszy papieru Gramatura no nika, podajnik 1 60 do 286 g/m 2 Maks. pojemno ć podajników (arkusze) Do 150 Pojemno ć odbiornika, standard Arkusze: do 100, koperty: do 100; folia transparentna: do 100 Opcje druku dwustronnego Automatyczny (standardowo z Officejet Pro K850dn) Podawanie papieru, standard Podajnik na 150 arkuszy Odbieranie papieru, standard Odbiornik papieru na 100 arkuszy Zewn trzne porty we/wy 1 USB, 1 równoległy Pami ć Maksymalna: 32 MB; standard: 32 MB Stron miesi cznie Do 6250 Oprogramowanie w zestawie Oprogramowanie instalacyjne na płycie CD Zgodne sieciowe systemy operacyjne Windows NT 4.0, 2000, XP Home, XP Professional; Linu Zdolno ć do pracy w sieci Opcjonalny zewn trzny serwer druku Jetdirect Obsługiwane opcjonalnie sieciowe Przez serwery druku Jetdirect: Microsoft Windows NT 4.0, 98, 2000, ME, XP Home, XP Professional; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5., 6; Mac OS X 10.2., systemy operacyjne 10.3., 10.4.; Red Hat Linu od wersji 9.0; SUSE Linu od wersji 8.1; Debian od wersji 3.0; Slackware od wersji 8.1; Lindows od wersji 1.3 Standardowe interfejsy Port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacj USB 2.0), port równoległy zgodny z norm IEEE 1284 Opcjonalne interfejsy zewn trzne serwery druku Jetdirect Zalecane wymagania systemowe Pentium 300 MHz, 64 MB pami ci RAM, 120 MB wolnego miejsca na twardym dysku, monitor (rozdzielczo ć ekranu , 256 kolorów) Zalecane wymagania systemowe Mac OS X 10.2, 10.3, 10.4; 333 MHz (imac), 350 MHz (Power Mac); 256 MB pami ci RAM; 200 MB wolnego miejsca na twardym dysku; dla Macintosha monitor (rozdzielczo ć ekranu , miliony kolorów); nap d CD-ROM. Mac OS X 10.2, 10.3, 10.4; 333 MHz (imac), 350 MHz (Power Mac); 128 MB pami ci RAM; 100 MB wolnego miejsca na twardym dysku; dla Macintosha monitor (rozdzielczo ć ekranu , 256 kolorów); nap d CD-ROM Standardowe j zyki drukowania PCL 3-GUI Typ procesora 32-bitowy procesor Motorola ColdFire 4e RISC Pr dko ć procesora 256 MHz Wymiary (szer. gł b. wys.) ,3 205 mm Wymiary opakowania (szer. gł b. wys.) mm Masa 12,3 kg Maksymalnie 67 W Typ zasilania Wbudowany uniwersalny zasilacz Zasilanie Napi cie wej ciowe V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 2,5 A Eksploatacyjna wilgotno ć wzgl dna Od 15 do 80% Certyfikat Energy Star Serwis i wsparcie Roczna gwarancja na sprz t C8255A C8256A Materiały Moduł automatycznego druku dwustronnego Inkjet Podajnik papieru na 350 arkuszy Inkjet C4814AE Czarny wkład atramentowy 13 C4815AE Bł kitny wkład atramentowy 13 C4816AE Purpurowy wkład atramentowy 13 C4817AE ółty wkład atramentowy 13 C4836AE Bł kitny wkład atramentowy 11 C4837AE Purpurowy wkład atramentowy 11 C4838AE ółty wkład atramentowy 11 C4844AE Czarny wkład atramentowy 10 C4810A Czarna głowica drukuj ca 11 C4811A Bł kitna głowica drukuj ca 11 C4812A Purpurowa głowica drukuj ca 11 C4813A ółta głowica drukuj ca 11 Serwis i wsparcie (pakiety serwisowe Care Pack) UG075E UG248E Serwis w miejscu instalacji w nast pnym dniu roboczym (wymiana ), 3 lata Usługa w punkcie serwisowym, 3 lata Skanery sieciowe Jetdirect Usługi Instant-on 18 19

12 laserowe Business Inkjet seria 2300 laserowe laserowe Digital Zespoły robocze C8125A Business Inkjet 2300 Business Inkjet seria 2300 stanowi doskonałe, ekonomiczne rozwi zanie dla małych zespołów roboczych drukuj cych. Dzi ki du ej pr dko ci i doskonałej jako ci druku ta łatwa w obsłudze, profesjonalna i zdolna do pracy w sieci drukarka zapewnia bezproblemowe, wydajne drukowanie. C8126A Business Inkjet 2300n Korzystaj z profesjonalnej i niezawodnej pracy w sieci dzi ki drukarce, która doskonale nadaje si dla małych zespołów roboczych. Niezwykle niski koszt wydruku strony sprawia, e ta niezawodna drukarka jest ekonomiczna w u yciu, zapewniaj c jednocze nie wysok jako ć i du pr dko ć druku. C8127A Business Inkjet 2300dtn Business Inkjet 2300, podajnik na 150 arkuszy (podajnik 1), drugi podajnik na 250 arkuszy (podajnik 2), cztery wkłady 11 (czarny, bł kitny, purpurowy i ółty), cztery głowice drukuj ce 11 (czarna, bł kitna, purpurowa i ółta), przewód zasilaj cy, oprogramowanie na płycie CD, podr czna instrukcja obsługi, arkusz instalacyjny. (UWAGA: Zawarto ć przedstawiona powy ej dotyczy modelu podstawowego. Informacje na temat zawarto ci opakowania wy szych modeli tej serii mo na znale ć na stronie Wykorzystaj mo liwo ć bezproblemowego przył czania do ró nego rodzaju sieciowych systemów operacyjnych za pomoc serwera druku Jetdirect 620n (EIO) oraz tych samych j zyków drukowania, które s wykorzystywane w drukarkach LaserJet ( PCL 6, PCL 5c i emulacja PostScript level 3). Wydajne drukowanie z pr dko ci do 26 str./min w czerni i do 22 str./min. Nawet skomplikowane prace drukowane s z du pr dko ci, dzi ki wykorzystaniu wydajnego procesora 256 MHz oraz wbudowanej pami ci 64 MB (z mo liwo ci rozszerzenia do 320 MB). Ograniczaj koszty dzi ki czterem osobnym wkładom atramentowym o du ej pojemno ci, które nie wymagaj cz stej wymiany. Opcjonalny moduł druku dwustronnego umo liwia ograniczenie kosztów zakupu papieru, a wysoka pojemno ć podajników skraca czas potrzebny na jego uzupełnianie. laserowe Digital C8125A Dodatkowe informacje o akcesoriach, usługach i wsparciu mo na znale ć na ko cu katalogu oraz na stronie Skanery sieciowe Jetdirect Usługi Instant-on druku termiczna Inkjet Druk kolorowy technologia Precyzyjna technologia PhotoREt III Zarz dzanie drukark Business Inkjet 2300 Toolbo, Web Jetadmin, wbudowany serwer internetowy Pr dko ć druku (w czerni, A4) Tryb best: do 4 str./min, tryb normal: do 9 str./min, tryb draft: do 26 str./min Pr dko ć druku (, A4) Tryb best: do 2 str./min, tryb normal: do 8 str./min, tryb draft: do 22 str./min Maksymalne pole zadruku mm Nietypowe formaty no ników do mm Standardowe formaty no ników A4, A5, A6, B5, koperty (A2, C5, C6, DL, #10, Monarch) Papiery kopiarkowe, wysokogramaturowe, wtórnego przerobu i uniwersalne; papiery Premium Inkjet, Premium Inkjet Heavyweight, Photo, Premium Photo, Professional Brochure and Flyer (błyszcz ce i matowe), folia Premium Transparency Film, karty, koperty i papier do druku transparentów Typ no nika i pojemno ć, podajnik 1 Papier zwykły: do 150 arkuszy, koperty: do 22, folia do prze roczy: do 30, etykiety: do 30, karty okoliczno ciowe: do 60 Typ no nika i pojemno ć, podajnik 2 Papier zwykły: do 250 arkuszy (standardowo), do 500 arkuszy (opcjonalnie) Gramatura no nika, podajnik 1 60 do 200 g/m 2 Gramatura no nika, podajnik 2 60 do 100 g/m 2 Maks. pojemno ć podajników (arkusze) do 650 Pojemno ć odbiornika, standard Arkusze: do 100, koperty: do 22, folia do prze roczy: do 60 Opcje druku dwustronnego Automatyczny (opcja) Podawanie papieru, standard Podajnik 1 na 150 arkuszy i podajnik 2 na 250 arkuszy Podawanie papieru, opcja Opcjonalny drugi podajnik na 500 arkuszy Odbieranie papieru, standard Odbiornik papieru na 100 arkuszy Odbieranie papieru, opcja Zewn trzne porty we/wy 1 USB (zgodny ze specyfikacj USB 2.0), 1 równoległy zgodny z norm IEEE 1284, 1 gniazdo EIO Pami ć Maksymalna: 320 MB; standard: 64 MB Stron miesi cznie Do Oprogramowanie w zestawie Instalator i sterowniki Zgodne sieciowe systemy operacyjne Przez wewn trzny serwer druku EIO Jetdirect 620n(1): Windows NT 4.0, 98, ME, 2000, XP 32-bitowy i XP 64-bitowy; Windows 2003 Server; Novell NetWare 4., 5., 6; NDS; NDPS; -UX 10.20, 11.; Solaris 2.6, 7, 8 (tylko systemy SPARC); RedHat Linu od wersji 7.1; SUSE Linu od wersji 7.1; Mac OS od wersji 9.1; IBM OS/2 Warp, IBM AIX od wersji 3.2.5; MPE-iX; Artisoft LANtastic; Microsoft Windows Terminal Server Edition 4.0; Windows NT 4 Terminal Server z Citri MetaFrame v1.8; Windows NT 4.0 Terminal Server z Citri MetaFrame XP; Windows 2000 z Citri MetaFrame XP; Windows 2000 z Terminal Services; Windows 2003 Server z Terminal Services. Skontaktuj si ze sprzedawc Twojego systemu operacyjnego, je eli chcesz uzyskać oprogramowanie, dokumentacj lub wsparcie. Zdolno ć do pracy w sieci Opcjonalnie Standardowe interfejsy 1 port USB (zgodny ze specyfikacj USB 2.0), 1 port równoległy zgodny z norm IEEE 1284, 1 gniazdo EIO Opcjonalne interfejsy Wewn trzne serwery druku Jetdirect (EIO), zewn trzne serwery druku Jetdirect, wewn trzny serwer druku Jetdirect do sieci bezprzewodowej b (EIO), karty Jetdirect z interfejsami Zalecane wymagania systemowe Microsoft Windows NT 4.0: Pentium 266 MHz, 64 MB pami ci RAM, 120 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Microsoft Windows 98, ME: Pentium 266 MHz, 32 MB pami ci RAM, 120 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Microsoft Windows 2000: Pentium 300 MHz, 64 MB pami ci RAM, 120 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Microsoft Windows XP wersja 32-bitowa: Pentium 300 MHz, 128 MB pami ci RAM, 120 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Microsoft Windows XP wersja 64-bitowa: Pentium 300 MHz, 128 MB pami ci RAM, 60 MB wolnego miejsca na twardym dysku Zalecane wymagania systemowe dla Macintosha Mac OS od wersji 9.1: 333 MHz (imac) lub 350 MHz (Power Mac G3 lub nowszy), 64 MB dla Macintosha Mac OS od wersji 9.1: 333 MHz (imac) lub 350 MHz (Power Mac G3 lub nowszy), 32 MB Standardowe j zyki drukowania PCL 5e, PCL 6, emulacja PostScript level 3 Typ procesora 32-bitowy procesor Motorola ColdFire 4e RISC Pr dko ć procesora 256 MHz Wymiary (szer. gł b. wys.) mm Masa 13,5 kg wył czona poni ej 1 W, drukowanie maksymalnie 68 W Typ zasilania Wbudowany uniwersalny zasilacz Zasilanie Napi cie wej ciowe: V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Eksploatacyjna wilgotno ć wzgl dna Od 15 do 80% Certyfikat Energy Star Tak Serwis i wsparcie Wbudowany serwer internetowy, zestaw narz dzi, ekranowy przewodnik u ytkownika na płycie CD i wsparcie internetowe Instant Support C6518A C2950A C2951A C7848A C9121A C8247A C8245A J3258G J6060G J3263G J7934G J7942G J7960G J7961G J7951G Materiały C4814AE Czarny wkład atramentowy 13 C4815AE Bł kitny wkład atramentowy 13 C4816AE Purpurowy wkład atramentowy 13 C4817AE ółty wkład atramentowy 13 C4836AE Bł kitny wkład atramentowy 11 C4837AE Purpurowy wkład atramentowy 11 C4838AE ółty wkład atramentowy 11 C4844AE Czarny wkład atramentowy 10 C4810A Czarna głowica drukuj ca 11 C4811A Bł kitna głowica drukuj ca 11 C4812A Purpurowa głowica drukuj ca 11 C4813A ółta głowica drukuj ca 11 Serwis i wsparcie (pakiety serwisowe Care Pack) H7672E Kabel USB, 2 m Przewód równoległy IEEE (typu B), 2 m Przewód równoległy IEEE (typu B), 3 m 64 MB SDRAM DIMM 128 MB SDRAM DIMM Moduł automatycznego druku dwustronnego Drugi podajnik papieru na 500 arkuszy Zewn trzny serwer druku Jetdirect 170 (port równoległy/10bt) Zewn trzny serwer druku Jetdirect 300, potrójny pakiet (port równoległy, 10/100TX) Zewn trzny serwer druku Jetdirect 300 (port równoległy/10/100tx) Wewn trzny serwer druku Jetdirect 620n Zewn trzny serwer druku Jetdirect en3700 Wewn trzny serwer druku Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX) Wewn trzny serwer druku Jetdirect 635n z obsług protokołów IPv6/Ipsec (EIO, 10/100/1000TX) Zewn trzny serwer druku Jetdirect ew2400 do bezprzewodowej sieci g i sieci Fast Ethernet Trzyletni serwis w miejscu instalacji w nast pnym dniu roboczym Skanery sieciowe Jetdirect Usługi Instant-on

13 laserowe Business Inkjet seria 2800 laserowe laserowe Digital Zespoły robocze C8174A Business Inkjet 2800 C8163A Business Inkjet 2800dt Business Inkjet seria 2800 s wydajne, oszcz dne i umo liwiaj druk w formacie A3+. Osobne wkłady o du ej pojemno ci zapewniaj niskie koszty eksploatacji i wyj tkowo wysok jako ć druku. Małe zespoły robocze mog liczyć na profesjonalne opcje pracy w sieci. Business Inkjet seria 2800 s przeznaczone dla intensywnie drukuj cych osób i małych zespołów roboczych w małych, rednich i du ych przedsi biorstwach. C8164A Business Inkjet 2800dtn Business Inkjet 2800, instrukcja instalacyjna, 4 wkłady 11/13, czarny i kolorowe, 4 głowice drukuj ce 11, podr czny przewodnik, przewód zasilaj cy, płyta CD ze sterownikami. (UWAGA: Zawarto ć przedstawiona powy ej dotyczy modelu podstawowego. Informacje na temat zawarto ci opakowania wy szych modeli tej serii mo na znale ć na stronie Szybkie i precyzyjne drukowanie wyra nych dokumentów na szerokiej gamie no ników w ró nych formatach. z pr dko ci do 24 str./min w czerni i 21 str./min w trybie fast draft. Laserowa jako ć tekstu i ywe kolory w rozdzielczo ci optymalizowanej do 4800 dpi 1. 1 Druk kolorowy z rozdzielczo ci optymalizowan do dpi na specjalnych papierach fotograficznych, rozdzielczo ć wej ciowa dpi. Oszcz dna drukarka. Wyj tkowo ekonomiczna drukarka cztery osobne wkłady o du ej pojemno ci oraz głowice drukuj ce o długiej ywotno ci zmniejszaj koszty eksploatacji. Dodatkow oszcz dno ć papieru zapewnia opcjonalny moduł druku dwustronnego. Wewn trzny serwer druku EIO, standardowe j zyki PCL 5c, PCL 6 i emulacja PostScript level 3 zapewniaj zespołom roboczym, zło onym z maksymalnie 15 osób, bezproblemowe poł czenia sieciowe. Łatwe zarz dzanie za pomoc Web Jetadmin i Remote Management Software (RMS). laserowe Digital C8174A Dodatkowe informacje o akcesoriach, usługach i wsparciu mo na znale ć na ko cu katalogu oraz na stronie Skanery sieciowe Jetdirect Usługi Instant-on druku termiczna Inkjet Rozdzielczo ć druku technologia podwy szania rozdzielczo ci Druk kolorowy technologia PhotoREt III Zarz dzanie drukark Business Inkjet 2800 Toolbo, Web Jetadmin, wbudowany serwer internetowy Pr dko ć druku (w czerni, A3) Tryb best: do 3 str./min; tryb normal: do 4,5 str./min; tryb draft: do 13,5 str./min Pr dko ć druku (w czerni, A4) Tryb best: do 4 str./min, tryb normal: do 6,5 str./min; tryb draft: do 24 str./min Pr dko ć druku (, A3) Tryb best: do 2,5 str./min; tryb normal: do 3 str./min; tryb draft: do 12 str./min Pr dko ć druku (, A4) Tryb best: do 4 str./min; tryb draft: do 21 str./min; tryb normal: do 5 str./min Maksymalne pole zadruku mm Nietypowe formaty no ników do mm Standardowe formaty no ników A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, C5, C6, DL Rozm. no n. obsługiwane w druku dwustr. A3+, A3, A4, B4 Papiery kopiarkowe, wysokogramaturowe, wtórnego przerobu i uniwersalne; papiery Premium Inkjet, Premium Inkjet Heavyweight, Photo, Premium Photo, Professional Brochure and Flyer (błyszcz ce i matowe), folia Premium Transparency Film, karty, koperty i papier do druku transparentów Typ no nika i pojemno ć, podajnik arkuszy (zwykły, do druku go, fotograficzny), koperty, etykiety, karty (indeksowe, okoliczno ciowe) Typ no nika i pojemno ć, podajnik arkuszy (wył cznie papieru zwykłego) Gramatura no nika, podajnik 1 Od 60 do 286 g/m 2 (dotyczy równie no ników zwykłych i fotograficznych) Gramatura no nika, podajnik 2 60 do 90 g/m 2 (opcja) Maks. pojemno ć podajników (arkusze) Do 400 Pojemno ć odbiornika, standard Arkusze: do 100, koperty: do 22, folia do prze roczy: do 60 Opcje druku dwustronnego Automatyczny (opcja) Podawanie papieru, standard Podajnik na 150 arkuszy, prosta cie ka papieru Podawanie papieru, opcja Drugi podajnik papieru na 250 arkuszy Odbieranie papieru, standard Odbiornik papieru na 100 arkuszy Odbieranie papieru, opcja Zewn trzne porty we/wy 1 port równoległy, 1 USB, 1 EIO Pami ć Maksymalna: 352 MB; standard: 96 MB (z mo liwo ci rozszerzenia przez dwa 100-pinowe moduły SDRAM DIMM) Stron miesi cznie Do Oprogramowanie w zestawie Acrobat Reader 5.05, edytor konfiguracji, narz dzie do instalacji rozszerze, lokalizator plików INF, narz dzie do czyszczenia rejestru Zgodne sieciowe systemy operacyjne Windows NT, Windows 2000, Windows 2003 Server, NetWare (4.2, 5.1, 6.5), NT 4.0 Terminal Server, NT 4.0 Terminal Server z Citri MetaFrame 1.8, NT 4.0 Terminal Server z Citri MetaFrame XP, Windows 2000 Terminal services, Windows 2000 Terminal services z Citri MetaFrame 1.8, Windows 2000 Terminal services z Citri MetaFrame XP, Windows 2003 Terminal services, Windows 2003 Terminal services z Citri MetaFrame Presentation Server Zdolno ć do pracy w sieci Przez zewn trzne serwery druku Jetdirect i wewn trzne serwery druku EIO Jetdirect (opcjonalne) sieciowe Wewn trzny serwer druku Jetdirect do sieci Fast Ethernet 10/100Base-TX w gnie dzie EIO Obsługiwane opcjonalnie sieciowe systemy operacyjne Windows 98, ME, NT, 2000, XP; OS , 10.2, 10.3 Standardowe interfejsy 1 port USB (zgodny ze specyfikacj USB 2.0), 1 port równoległy zgodny z norm IEEE 1284, 1 gniazdo EIO Opcjonalne interfejsy Wewn trzne serwery druku Jetdirect (EIO), zewn trzne serwery druku Jetdirect, wewn trzny serwer druku do sieci bezprzewodowej Jetdirect b (EIO), karty Jetdirect z interfejsami dla Macintosha imac 600 MHz, 128 MB; Power Mac G3 lub nowszy 400 MHz, 128 MB; ibook 366 MHz, 128 MB Standardowe j zyki drukowania PCL 5c, PCL 6, emulacja PostScript level 3 Typ procesora 32-bitowy procesor Motorola ColdFire 4e RISC Pr dko ć procesora 256 MHz Wymiary (szer. gł b. wys.) mm Masa 13,5 kg Oczekiwanie: 12 W; tryb powersave: poni ej 30 W; maksymalnie: 67 W Typ zasilania Wewn trzne: wbudowany uniwersalny zasilacz Zasilanie Napi cie wej ciowe V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 2,2 A Eksploatacyjna wilgotno ć wzgl dna Od 15 do 80% Certyfikat Energy Star Tak C6518A Kabel USB, 2 m C2950A Przewód równoległy IEEE (typu B), 2 m C2951A Przewód równoległy IEEE (typu B), 3 m Q1887A 64 MB SDRAM DIMM C9121A 128 MB SDRAM DIMM C8258A Moduł druku dwustronnego C8261A Podajnik na 250 arkuszy Business Inkjet seria 2800 J6060G Zewn trzny serwer druku Jetdirect 300, potrójny pakiet (port równoległy, 10/100TX) J7934G Wewn trzny serwer druku Jetdirect 620n J7960G Wewn trzny serwer druku Jetdirect 625n J7951G Zewn trzny serwer druku Jetdirect ew2400 do bezprzewodowej sieci g i sieci Fast Ethernet J3263G Zewn trzny serwer druku Jetdirect 300 (port równoległy/10/100tx) J7942G Zewn trzny serwer druku Jetdirect en3700 J6035G Zewn trzny serwer druku Jetdirect 175 (USB, 10/100Base-TX) J3258G Zewn trzny serwer druku Jetdirect 170 (port równoległy/10bt) J7961G Wewn trzny serwer druku Jetdirect 635n z obsług protokołów IPv6/Ipsec (EIO, 10/100/1000TX) Materiały C4814AE Czarny wkład atramentowy 13 C4815AE Bł kitny wkład atramentowy 13 C4816AE Purpurowy wkład atramentowy 13 C4817AE ółty wkład atramentowy 13 C4836AE Bł kitny wkład atramentowy 11 C4837AE Purpurowy wkład atramentowy 11 C4838AE ółty wkład atramentowy 11 C4844AE Czarny wkład atramentowy 10 C4810A Czarna głowica drukuj ca 11 C4811A Bł kitna głowica drukuj ca 11 C4812A Purpurowa głowica drukuj ca 11 C4813A ółta głowica drukuj ca 11 Serwis i wsparcie (pakiety serwisowe Care Pack) H7672E H5777PE H4513E Trzyletni serwis w miejscu instalacji w nast pnym dniu roboczym Roczny serwis pogwarancyjny w miejscu instalacji w nast pnym dniu roboczym Instalacja i konfiguracja sieciowa jednego Skanery sieciowe Jetdirect Usługi Instant-on 22 23

14 laserowe LaserJet 1018 CB419A LaserJet 1020 Q5911A Osobiste/dla małych zespołów roboczych Zespoły robocze Dla zespołów roboczych LaserJet seria 1022 LaserJet 1022 LaserJet 1022n LaserJet 1022nw LaserJet seria P2015 LaserJet P2015 LaserJet P2015d LaserJet P2015n LaserJet P2015dn LaserJet P2015 LaserJet seria P3005 LaserJet P3005 LaserJet P3005d LaserJet P3005n LaserJet P3005dn LaserJet P3005 LaserJet seria 4250 LaserJet 4250 LaserJet 4250n LaserJet 4250tn LaserJet 4250dtn LaserJet 4250dtnsl LaserJet seria 4350 LaserJet 4350 LaserJet 4350n LaserJet 4350tn LaserJet 4350dtn LaserJet 4350dtnsl LaserJet seria 5200 LaserJet 5200 LaserJet 5200tn LaserJet 5200dtn LaserJet seria 9040 LaserJet 9040 LaserJet 9040n LaserJet 9040dn LaserJet seria 9050 LaserJet 9050 LaserJet 9050n LaserJet 9050dn Q5912A Q5913A Q5914A CB366A CB367A CB449A CB368A CB369A Q7812A Q7813A Q7814A Q7815A Q7816A Q5400A Q5401A Q5402A Q5403A Q5404A Q5406A Q5407A Q5408A Q5409A Q5410A Q7543A Q7545A Q7546A Q7697A Q7698A Q7699A Q3721A Q3722A Q3723A d = druk dwustronny dn = druk dwustronny i obsługa sieci dt = druk dwustronny i dodatkowy podajnik n = obsługa sieci s = odbiornik sk = odbiornik ze zszywaczem t = dodatkowy podajnik tn = podajnik i obsługa sieci /dtn = druk dwustronny, dodatkowy podajnik i obsługa sieci s = druk dwustronny, dodatkowy podajnik, obsługa sieci i odbiornik sk = druk dwustronny, dodatkowy podajnik, obsługa sieci i odbiornik ze zszywaczem 25

15 laserowe LaserJet 1018 LaserJet 1020 laserowe laserowe Osobiste/dla małych zespołów roboczych Ze wzgl du na cen ta monochromatyczna drukarka doskonale nadaje si do zastosowania w biurze domowym lub w celach prywatnych. Niezawodno ć i wydajno ć dla profesjonalistów. Osobiste/dla małych zespołów roboczych U ytkownik w małej firmie lub pracuj cy w domu, dla którego liczy si przede wszystkim oszcz dno ć, niezawodno ć oraz profesjonalna jako ć druku. laserowe Digital CB419A Jako ć LaserJet bez nadwyr ania bud etu. Najta sza monochromatyczna drukarka laserowa oraz niezawodne kasety z tonerem pozwalaj uzyskać doskonałe rezultaty za niewielk cen. To niewielkie urz dzenie zajmuje mało miejsca na biurku. LaserJet 1018, startowa kaseta z tonerem LaserJet (wydajno ć 1000 stron przy pokryciu tonerem wynosz cym 5%), podr czny przewodnik, dokumentacja i oprogramowanie na płycie CD, przewód zasilaj cy. Niedroga drukarka LaserJet 1018 umo liwia drukowanie dokumentów wysokiej jako ci. Dzi ki niezawodnym kasetom z tonerem oraz efektywnej jako ci wyj ciowej 1200 dpi (rozdzielczo ć dpi) uzyskiwane wydruki s ostre i wyra ne. Doskonale nadaje si do umieszczenia na biurku, półce lub w innym niewielkim miejscu. Urz dzenie drukuje z pr dko ci do 12 str./min, a czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony z trybu powersave jest krótki. Ta niewielka drukarka laserowa pozwala szybko wydrukować potrzebne dokumenty. Wyposa ona w port Hi-Speed USB 2.0, zapewnia łatw instalacj, eksploatacj i konserwacj. Wymiana j kasety z tonerem LaserJet jest prosta i wygodna. Q5911A To niewielkie urz dzenie LaserJet 1020 zapewnia mo liwo ci doskonałej laserowej, oferuj cej u ytkownikom o ograniczonym bud ecie wysok jako ć laserowego druku za rozs dn cen. LaserJet 1020, kaseta z tonerem LaserJet, podr czny przewodnik, dokumentacja i oprogramowanie na płycie CD, przewód zasilaj cy. LaserJet 1020 oferuje ostre, wyra ne wydruki w rozdzielczo ci odpowiadaj cej 1200 dpi (600 dpi z REt i FastRes), jest niezawodnym i ekonomicznym urz dzeniem o niewielkich rozmiarach. Oszcz dzaj przestrze dzi ki najmniejszej dost pnej drukarce LaserJet. LaserJet 1020 drukuje pierwsz stron w 10 sekund, przy całkowitej pr dko ci drukowania do 14 stron A4 na minut. Dzi ki prostej instalacji i łatwej wymianie materiałów eksploatacyjnych drukarka LaserJet 1020 oferuje wysok jako ć druku za rozs dn cen przy ograniczonej konieczno ci konserwacji. Digital Skanery Skanery Dodatkowe informacje o akcesoriach, usługach i wsparciu mo na znale ć na ko cu katalogu oraz na stronie Dodatkowe informacje o akcesoriach, usługach i wsparciu mo na znale ć na ko cu katalogu oraz na stronie sieciowe Jetdirect Usługi Instant-on druku Monochromatyczny druk laserowy Pr dko ć druku (w czerni, tryb normal, A4) Do 12 str./min Czas oczek. na wydruk pierwszej str. (w czerni, A4) Poni ej 10 s Pr dko ć procesora 234 MHz Jako ć druku (w czerni, tryb best) Do dpi Stron miesi cznie Do 3000 Papier (laser, zwykły), koperty, etykiety, kartony, folia transparentna, pocztówki Standardowa pojemno ć podajników Do 150 Maksymalna pojemno ć podajników Do 150 Pojemno ć odbiornika, standard Do 100 Opcje druku dwustronnego R czny (z obsług przez sterownik) Pami ć Maksymalna: 2 MB; standard: 2 MB Standardowe j zyki drukowania Przetwarzanie druku w komputerze Czcionki Druk z wykorzystaniem czcionek zainstalowanych w komputerze Standardowe interfejsy Port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacj USB 2.0) Procesor Pentium 90 MHz, 120 MB wolnego miejsca na twardym dysku (10 MB wolnego miejsca na minimaln instalacj ), nap d CD-ROM, port USB Panel sterowania 2 diody (LED): Attention (Uwaga) i Ready (Gotowy) Wymiary (szer. gł b. wys.) mm Masa 5 kg Temperatura składowania Od 0 C do 40 C Certyfikat Energy Star Tak Oprogramowanie w zestawie Płyta CD z oprogramowaniem zawiera: program instalacyjny, sterownik do przetwarzania druku w komputerze, pakiet Toolbo do diagnostyki i konfiguracji oraz dokumentacj pomocnicz. Mo liwo ć pobrania sterowników. Najnowsze sterowniki s dost pne na stronach internetowych C6518A Materiały Kabel USB, 2 m Q2612A Kaseta LaserJet Q2612A z czarnym tonerem Ultraprecise (2000 standardowych stron wg normy ISO/IEC 19752) Serwis i wsparcie (pakiety serwisowe Care Pack) UG086E UG289E Serwis w miejscu instalacji w nast pnym dniu roboczym (wymiana ), 3 lata Usługa w punkcie serwisowym, 3 lata druku Monochromatyczny druk laserowy Pr dko ć druku (w czerni, tryb normal, A4) Do 14 str./min Czas oczek. na wydruk pierwszej str. (w czerni, A4) Poni ej 10 s Pr dko ć procesora 234 MHz Jako ć druku (w czerni, tryb best) Do dpi Stron miesi cznie Do 5000 Papier zwykły, koperty, folie do przezroczy, kartony, karty pocztowe, etykiety Standardowa pojemno ć podajników Do 150 Maksymalna pojemno ć podajników Do 151 (standardowy podajnik na 150 arkuszy, podajnik z priorytetem poboru pojedynczych arkuszy) Pojemno ć odbiornika, standard Do 100 Opcje druku dwustronnego R czny (z obsług przez sterownik) Pami ć Maksymalna: 2 MB; standard: 2 MB Standardowe j zyki drukowania Przetwarzanie druku w komputerze Standardowe interfejsy 1 port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacj USB 2.0) Microsoft Windows 98 SE, ME, 2000 lub XP, procesor Pentium 90 MHz, 120 MB wolnego miejsca na twardym dysku (minimum 10 MB dla instalacji), nap d CD-ROM, port USB (zgodny ze specyfikacj USB 2.0) Panel sterowania 2 diody (LED): Attention (Uwaga) i Ready (Gotowy) Wymiary (szer. gł b. wys.) mm Masa 5 kg Temperatura składowania Od 0 C do 40 C Certyfikat Energy Star Tak Oprogramowanie w zestawie Płyta CD z oprogramowaniem zawiera: program instalacyjny i deinstalator ; sterownik przetwarzania druku w komputerze; narz dzie Toolbo do diagnostyki i konfiguracji; pomoc; dokumentacj C6518A Materiały Q2612A Kabel USB, 2 m Kaseta LaserJet Q2612A z czarnym tonerem Ultraprecise (2000 stron) Serwis i wsparcie (pakiety serwisowe Care Pack) UG086E UG289E Serwis w miejscu instalacji w nast pnym dniu roboczym (wymiana ), 3 lata Usługa w punkcie serwisowym, 3 lata sieciowe Jetdirect Usługi Instant-on 26 27

16 laserowe LaserJet seria 1022 laserowe laserowe Osobiste/dla małych zespołów roboczych Q5912A LaserJet 1022 Q5913A LaserJet 1022n LaserJet 1022 to niewielka drukarka laserowa, oferuj ca firmom o ograniczonym bud ecie wysok jako ć druku LaserJet za niezwykle przyst pn cen. Małe firmy o ograniczonym bud ecie, dla których liczy si przede wszystkim niezawodno ć, wydajno ć oraz profesjonalna jako ć druku. Q5914A LaserJet 1022nw LaserJet 1022: kaseta z tonerem LaserJet, podr czny przewodnik, oprogramowanie i elektroniczny podr cznik u ytkownika na płycie CD, przewód zasilaj cy, pokrywa podajnika. (UWAGA: Zawarto ć przedstawiona powy ej dotyczy modelu podstawowego. Informacje na temat zawarto ci opakowania wy szych modeli tej serii mo na znale ć na stronie Nie trać czasu. Instant-on oraz czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony wynosz cy 8 sekund pozwalaj uko czyć prac, zanim wi kszo ć drukarek j rozpocznie. Dzi ki technologii podwy szania rozdzielczo ci REt drukarka LaserJet 1022 tworzy ostre i wyra ne wydruki profesjonalnych dokumentów firmowych w rozdzielczo ci 1200 dpi. Sterownik druku PCL 5e oraz 8 MB pami ci RAM gwarantuj niezawodno ć i wydajno ć. Oszcz dzaj cenn przestrze dzi ki jednej z najmniejszych dost pnych drukarek laserowych. LaserJet 1022 to idealne rozwi zanie, które zaspokoi Twoje potrzeby zwi zane z drukowaniem dokumentów profesjonalnej jako ci. laserowe Digital Digital Q5912A Dodatkowe informacje o akcesoriach, usługach i wsparciu mo na znale ć na ko cu katalogu oraz na stronie Skanery sieciowe Jetdirect druku Monochromatyczny druk laserowy Pr dko ć druku (w czerni, tryb normal, A4) Do 18 str./min Czas oczek. na wydruk pierwszej str. (w czerni, A4) Poni ej 8 s Pr dko ć procesora 266 MHz Jako ć druku (w czerni, tryb best) Do dpi Stron miesi cznie Do 8000 Papier zwykły, koperty, folie do przezroczy, kartony, karty pocztowe, etykiety Standardowa pojemno ć podajników Do 260 arkuszy (standardowy podajnik na 250 arkuszy, podajnik z priorytetem poboru na 10 arkuszy) Maksymalna pojemno ć podajników Do 260 arkuszy (standardowy podajnik na 250 arkuszy, podajnik z priorytetem poboru na 10 arkuszy) Pojemno ć odbiornika, standard Do 150 Opcje druku dwustronnego R czny (z obsług przez sterownik) Pami ć Maksymalna: 8 MB; standard: 8 MB Standardowe j zyki drukowania PCL 5e lub sterownik przetwarzania druku w komputerze Czcionki 26 wbudowanych skalowalnych czcionek Standardowe interfejsy Port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacj USB 2.0) Opcjonalne interfejsy Zewn trzny serwer druku Jetdirect, bezprzewodowy serwer druku i bezprzewodowy adapter bt1300 Bluetooth do Zgodne sieciowe systemy operacyjne LaserJet 1022n/nw: Microsoft Windows 98, ME, 2000, XP 32-bitowy, Mac OS X w wersji 10.2 i nowszej sieciowe Opcjonalne zewn trzne serwery druku Jetdirect Microsoft Windows 98 SE, ME, 2000 lub XP, Mac OS X w wersji 10.2 i nowszej, procesor Pentium 90 MHz, PowerPC 120 MHz, 120 MB wolnego miejsca na twardym dysku (minimum 10 MB dla instalacji), nap d CD-ROM, port USB Panel sterowania 3 diody: Go (Start), Ready (Gotowa), Attention (Uwaga), 2 przyciski: Go (Start), Job Cancel (Anuluj) Wymiary (szer. gł b. wys.) mm Masa 5,5 kg Temperatura składowania Od 0 C do 40 C Certyfikat Energy Star Tak Oprogramowanie w zestawie Płyta CD z oprogramowaniem zawiera: program instalacyjny i deinstalator ; sterowniki PCL 5e i przetwarzania druku w komputerze; narz dzie Toolbo do diagnostyki i konfiguracji; pomoc; dokumentacj C6518A Kabel USB, 2 m J7951G Zewn trzny serwer druku Jetdirect ew2400 do bezprzewodowej sieci g i sieci Fast Ethernet J7942G Zewn trzny serwer druku Jetdirect en3700 J6035G Zewn trzny serwer druku Jetdirect 175 (USB zgodny ze specyfikacj USB 2.0, 10/100Base-TX) Materiały Q2612A Kaseta LaserJet Q2612A z czarnym tonerem Ultraprecise (2000 stron) Serwis i wsparcie (pakiety serwisowe Care Pack) UG086E Serwis w miejscu instalacji w nast pnym dniu roboczym (wymiana ), 3 lata UG289E Usługa w punkcie serwisowym, 3 lata Skanery sieciowe Jetdirect Usługi Usługi Instant-on Instant-on 28 29

17 laserowe LaserJet seria P2015 laserowe laserowe Digital Osobiste/dla małych zespołów roboczych CB366A LaserJet P2015 CB367A LaserJet P2015d Ta niewielka monochromatyczna drukarka LaserJet jest przeznaczona dla zespołów roboczych i umo liwia tworzenie na danie dokumentów profesjonalnej jako ci, z rzeczywist rozdzielczo ci 1200 dpi. Urz dzenie działa wystarczaj co szybko (26 str./min), eby spełnić wymagania firmy. Jest równie łatwe w instalacji i eksploatacji. Doskonała dla wymagaj cych u ytkowników i zespołów licz cych do 10 osób w małych, rednich i du ych firmach tam, gdzie potrzebna jest niezawodna i niewielka drukarka monochromatyczna do szybkiego druku wysokiej jako ci. CB449A LaserJet P2015n CB368A LaserJet P2015dn LaserJet P2015, kaseta z tonerem LaserJet, podr czny przewodnik, płyta CD z oprogramowaniem i instrukcj u ytkownika, przewód zasilaj cy, podajnik na 250 arkuszy. (UWAGA: Zawarto ć przedstawiona powy ej dotyczy modelu podstawowego. Informacje na temat zawarto ci opakowania wy szych modeli tej serii mo na znale ć na stronie Wi ksza wydajno ć zespołu roboczego pr dko ć druku do 26 str./min, bez oczekiwania na wydruk pierwszej strony. Wydajne funkcje: wbudowany interfejs sieciowy 1 do łatwego udost pniania, szybki procesor 400 MHz oraz mo liwo ć rozbudowy pami ci. CB369A LaserJet P2015 Dokumenty profesjonalnej jako ci ostry i wyra ny tekst, rzeczywista rozdzielczo ć 1200 dpi. Ta niewielka, przeznaczona do ustawienia na biurku drukarka pozwala uzyskać doskonałe rezultaty przy zastosowaniu oryginalnych kaset z tonerem LaserJet. Łatwy druk: t drukark LaserJet łatwo zainstalować, eksploatować i konserwować. Urz dzenie, które pozwala drukować w trybie ci głym pojemno ć podajników wynosi 500 arkuszy 2, w tym podajnik uniwersalny na no niki w formatach od A4 do A6, w którym mo na umie cić 50 arkuszy. Ponadto dost pne s łatwe w obsłudze. 1 Nast puj ce modele drukarek maj wbudowany interfejs sieciowy: LaserJet P2015n, LaserJet P2015dn oraz LaserJet P Opcjonalny dodatkowy pojemnik jest dost pny w modelu LaserJet P2015. laserowe Digital CB366A Dodatkowe informacje o akcesoriach, usługach i wsparciu mo na znale ć na ko cu katalogu oraz na stronie Skanery sieciowe Jetdirect druku Monochromatyczny druk laserowy Pr dko ć druku (w czerni, tryb normal, A4) Do 26 str./min Czas oczek. na wydruk pierwszej str. (w czerni, A4) Poni ej 8,5 s (z trybu u pienia) Pr dko ć procesora 400 MHz Typ procesora Motorola ColdFire V5 Jako ć druku (w czerni, tryb best) Do dpi Stron miesi cznie Do Papier (typu bond, o niskiej i wysokiej gramaturze, wtórnego przerobu, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folie do prze roczy, no niki o wysokiej gramaturze Formaty no ników, podajnik 1 A4, A5, A6, B5, B6, koperty (C5, DL), od mm do mm Formaty no ników, podajnik 2 A4, A5, B5, koperty (C5, DL), od do mm Formaty no ników, podajnik 3 A4, A5, B5, od mm do mm Standardowa pojemno ć podajników (arkusze) Do 300 Maks. pojemno ć podajników (arkusze) Do 550 Pojemno ć odbiornika, standard (arkusze) Do 150 Opcje druku dwustronnego R czny (z obsług przez sterownik) Pami ć Maksymalna: 288 MB; standard: 32 MB Gniazda pami ci Jedno 144-pinowe gniazdo DIMM Standardowe j zyki drukowania PCL 6, PCL 5e, emulacja PostScript level 3; automatyczne przeł czanie j zyków Czcionki 45 skalowalnych czcionek TrueType, 35 czcionek PostScript Standardowe interfejsy Port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacj USB 2.0) Zgodne sieciowe systemy operacyjne Przez serwery druku Jetdirect: Windows 98 (tylko sterownik ), 2000, ME (tylko sterownik ), XP Home, XP Professional, XP Professional 64 Edition (tylko sterownik ), Windows Server 2003 (tylko sterownik ); Mac OS X v10.2.8, , sieciowe Opcjonalne zewn trzne serwery druku Jetdirect Windows 98: Pentium, 166 MHz, 64 MB pami ci RAM; Windows 2000, XP Home, XP Professional: procesor 333 MHz, 64 MB pami ci RAM, Windows Server 2003: procesor 550 MHz, 128 MB pami ci RAM; 200 MB wolnego miejsca na twardym dysku (wszystkie systemy) Panel sterowania 6 diod (Zaci cie, Toner, Brak papieru, Uwaga, Gotowo ć, Start), 2 przyciski (Start, Anuluj) wył czona do 0,1 W, oczekiwanie do 7 W, druk do 350 W Zasilanie Napi cie wej ciowe: V (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz) Wymiary (szer. gł b. wys.) mm Masa 10,3 kg Temperatura eksploatacji Od 0 C do 45 C Temperatura składowania Od -20 C do 60 C Certyfikat Energy Star Tak Oprogramowanie w zestawie Płyta CD z oprogramowaniem zawiera: program instalacyjny i deinstalator, sterowniki ( PCL 6, PCL 5e, emulacja PostScript level 3), narz dzie Toolbo FX do diagnostyki i konfiguracji, wbudowany serwer internetowy, symulator panelu sterowania, pomoc, dokumentacj Q5931A Dodatkowy podajnik na 250 arkuszy C6518A Kabel USB, 2 m J7942G Zewn trzny serwer druku Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX) J7951G Zewn trzny serwer druku Jetdirect ew2400 do bezprzewodowej sieci g i sieci Fast Ethernet CB420A 32 MB DDR2 SDRAM (144-pinowy DIMM) CB421A 64 MB DDR2 SDRAM (144-pinowy DIMM) CB422A 128 MB DDR2 SDRAM (144-pinowy DIMM) CB423A 256 MB DDR2 SDRAM (144-pinowy DIMM) Materiały Q7553A Kaseta z czarnym tonerem LaserJet Q7553A z inteligentn technologi druku Q7553X Kaseta z czarnym tonerem LaserJet Q7553X z inteligentn technologi druku Serwis i wsparcie (pakiety serwisowe Care Pack) H5473E Trzyletni serwis w miejscu instalacji w nast pnym dniu roboczym H2639PE Roczny serwis pogwarancyjny w miejscu instalacji w nast pnym dniu roboczym U8047PE Roczny serwis pogwarancyjny w punkcie serwisowym H4513E Instalacja i konfiguracja sieciowa jednego Skanery sieciowe Jetdirect Usługi Usługi Instant-on Instant-on 30 31

18 laserowe LaserJet seria P3005 laserowe laserowe Digital Osobiste/dla małych zespołów roboczych Q7812A LaserJet P3005 Q7813A LaserJet P3005d Szybka i elastyczna drukarka monochromatyczna LaserJet, która pozwala pracować wydajnie. Osi gaj wi cej dzi ki pr dko ci druku do 33 str./min. Łatwe w obsłudze interfejsy sieciowe, wbudowana pełna obsługa sieci, opcjonalne podajniki oraz najlepsza jako ć druku (rzeczywista rozdzielczo ć 1200 dpi). Optymalna drukarka dla zespołów roboczych licz cych do 12 u ytkowników w małych, rednich i du ych firmach. Szczególnie dobrze sprawdza si tam, gdzie trzeba drukować wiele dokumentów, na przykład w ksi gowo ci, kadrach czy działach prawnych. Szybkie, elastyczne i niezawodne urz dzenie doskonałe do drukowania dokumentów biznesowych. Q7814A LaserJet P3005n Q7815A LaserJet P3005dn LaserJet P3005, przewód zasilaj cy, nakładka na panel sterowania (doł czana jedynie, gdy konieczna jest zmiana j zyka panelu sterowania dla danego kraju), kaseta z tonerem, oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD, instrukcja uruchamiania, ulotka informuj ca o wsparciu u ytkownika. (UWAGA: Zawarto ć przedstawiona powy ej dotyczy modelu podstawowego. Informacje na temat zawarto ci opakowania wy szych modeli tej serii mo na znale ć na stronie Monochromatyczna drukarka LaserJet, która zwi ksza wydajno ć pracy w firmie. Zespoły robocze pracuj sprawniej czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony jest krótki, a pr dko ć si ga 33 str./min. W razie konieczno ci mo na dodać obsług sieci 1, dodatkowe podajniki i pami ć lub moduł druku dwustronnego 2. Q7816A LaserJet P3005 Ta monochromatyczna drukarka LaserJet została opracowana z my l o łatwej i szybkiej instalacji i prostej obsłudze. Została wyposa ona w nowy, intuicyjny panel sterowania. Najlepsze w bran y narz dzia do zarz dzania usprawniaj konserwacj, a oryginalne kasety z tonerem pozwalaj drukować bez przerw. wietnie wygl daj ce dokumenty, które pozostawiaj trwałe wra enie. LaserJet P3005, wyposa ona w zaawansowan technologi druku i toner, drukuje z rzeczywist rozdzielczo ci 1200 dpi, przy pełnej pr dko ci. Pozwala uzyskać ostry czarny tekst, wyra ne detale i precyzyjnie odwzorowane linie. 1 Wbudowane interfejsy sieciowe standardowo tylko w modelach LaserJet P3005n/dn/. 2 Moduł automatycznego druku dwustronnego jest dost pny tylko w modelu LaserJet P3005d/dn/. Nie jest to urz dzenie opcjonalne, które mo na dodać do innych modeli. laserowe Digital Q7812A Dodatkowe informacje o akcesoriach, usługach i wsparciu mo na znale ć na ko cu katalogu oraz na stronie Skanery sieciowe Jetdirect Usługi druku Monochromatyczny druk laserowy Pr dko ć druku (w czerni, tryb normal, A4) Do 33 str./min Czas oczek. na wydruk pierwszej str. (w czerni, A4) Poni ej 9,5 s (z trybu powersave oraz trybu gotowo ci) Pr dko ć procesora 400 MHz Typ procesora Motorola ColdFire V5 Jako ć druku (w czerni, tryb best) Do dpi Stron miesi cznie Do Papier (typu bond, kolorowy, papeteria firmowa, zwykły, wst pnie zadrukowany, dziurkowany, wtórnego przerobu, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do prze roczy, nietypowe Formaty no ników, podajnik 1 A4, A5, B5 (JIS), koperty, Letter, Legal, Eecutive, od do mm Formaty no ników, podajnik 2 A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal, Eecutive Formaty no ników, podajnik 3 A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal, Eecutive Standardowa pojemno ć podajników (arkusze) Do 600 Maks. pojemno ć podajników (arkusze) Do 1100 Pojemno ć odbiornika, standard (arkusze) Do 250 Opcje druku dwustronnego LJ P3005/n: r czny (z obsług przez sterownik); LJ P3005d/dn/: automatyczny (standardowo) Pami ć Maksymalna: 320 MB; standard: 48 MB/64 MB/80 MB Gniazda pami ci Jedno 144-pinowe gniazdo DIMM Standardowe j zyki drukowania PCL 6, PCL 5e, emulacja PostScript level 3, oprogramowanie do bezpo redniego druku dokumentów PDF w wersji 1.3 (co najmniej 128 MB pami ci ) Czcionki PCL: zestaw 103 czcionek (oraz grecka, hebrajska, cyrylica i arabska), PS: zestaw 93 czcionek (oraz grecka, hebrajska, cyrylica i arabska) Standardowe interfejsy Port Hi-Speed USB 2.0, dwukierunkowy port równoległy zgodny z norm IEEE 1284-B, 1 wolne gniazdo EIO Opcjonalne interfejsy Wewn trzne serwery druku Jetdirect EIO, zewn trzne serwery druku Jetdirect oraz interfejs bezprzewodowy Zgodne sieciowe systemy operacyjne Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional 64 Edition, Server 2003; Novell wersja 5.1 i nowsze; Mac OS 9., OS X wersja 10.2 i nowsze; Red Hat Linu wersja 7. i nowsze; SUSE Linu wersja 8. i nowsze; -UX 10.20, 11., 11.i; Solaris wersja 2.5 i nowsze (tylko systemy SPARC); IBM AIX wersja i nowsze (wymagane oprogramowanie producenta systemu sieciowego); MPE-iX; Citri MetaFrame Server; Windows Terminal Services Pentium 166 MHz, 64 MB pami ci RAM (Windows 98 SE, ME), procesor 333 MHz, 64 MB pami ci RAM (Windows 2000, XP), procesor 550 MHz, 128 MB pami ci RAM (Windows Server 2003) 200 MB wolnego miejsca na twardym dysku (wszystkie systemy) Panel sterowania Dwuwierszowy wy wietlacz graficzny; przycisk Help (Pomoc) do uzyskania informacji na temat komunikatu na wy wietlaczu; przycisk Back (Wróć) do powrotu lub wyj cia z menu; przycisk Pause/Resume (Pauza/Przywróć) do przerywania i wznawiania drukowania; przycisk strzałki w gór do przej cia do poprzedniej pozycji na li cie lub zwi kszenia warto ci pozycji numerycznych; przycisk strzałki w dół do przej cia do nast pnej pozycji na li cie lub zmniejszenia warto ci pozycji numerycznych; przycisk Select (Wybierz) do otwierania i wybierania opcji w menu, kasowania komunikatów o bł dach, zapisu wybranych pozycji oraz wykonywania pod wietlonych działa ; przycisk Cancel Job (Anuluj drukowanie) do anulowania zada ; diody Ready (Gotowy), Data (Dane) i Attention (Uwaga) informuj ce o stanie wył czona do 0,2 W, oczekiwanie do 9 W, druk do 600 W Zasilanie Napi cie wej ciowe: V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2); V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2) Wymiary (szer. gł b. wys.) mm Masa 16,2 kg Temperatura eksploatacji Od 15 C do 32,5 C Temperatura składowania Od -20 C do 40 C Certyfikat Energy Star Tak Oprogramowanie w zestawie Sterowniki druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD; instalator do systemu Microsoft Windows ; instalator do systemu Macintosh; sterowniki druku PCL 5e, PCL 6 do systemów Windows 98 SE, 2000, ME, XP Home, XP Professional; emulacja PostScript level 3 do systemów Windows 98 SE, 2000, ME, XP Home, XP Professional Q7817A J7989G CB420A CB421A CB422A CB423A J7934G J7942G J7951G J7960G J7961G Materiały Podajnik papieru na 500 arkuszy Szybki dysk twardy EIO (Serial ATA) 32 MB DDR2 SDRAM (144-pinowy DIMM) 64 MB DDR2 SDRAM (144-pinowy DIMM) 128 MB DDR2 SDRAM (144-pinowy DIMM) 256 MB DDR2 SDRAM (144-pinowy DIMM) Serwer druku Jetdirect 620n do sieci Fast Ethernet Zewn trzny serwer druku Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX) Zewn trzny serwer druku Jetdirect ew2400 do bezprzewodowej sieci g i sieci Fast Ethernet Wewn trzny serwer druku Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX) Wewn trzny serwer druku Jetdirect 635n z obsług protokołów IPv6/Ipsec (EIO, 10/100/1000TX) Q7551A Kaseta z czarnym tonerem LaserJet Q7551A z inteligentn technologi druku, wydajno ć 6500 stron wg normy ISO/IEC Q7551X Kaseta z czarnym tonerem LaserJet z inteligentn technologi druku Q7551X, wydajno ć stron wg normy ISO/IEC Serwis i wsparcie (pakiety serwisowe Care Pack) U3791E U3792PE UC742E Serwis w miejscu instalacji w nast pnym dniu roboczym, 3 lata Serwis pogwarancyjny w miejscu instalacji w nast pnym dniu roboczym, 1 rok Instalacja i konfiguracja sieciowa 1 Skanery sieciowe Jetdirect Usługi Instant-on Instant-on 32 33

19 laserowe LaserJet seria 4250 laserowe laserowe Digital Zespoły robocze Q5400A LaserJet 4250 Q5401A LaserJet 4250n Zwi ksz wydajno ć zespołów roboczych dzi ki szybkiemu drukowi i krótkiemu czasowi oczekiwania na wydruk pierwszej strony. Oprócz funkcji zwi kszaj cych wydajno ć, ta łatwa w u yciu i wszechstronna drukarka oferuje dodatkowe mo liwo ci rozbudowy, aby sprostać wymaganiom Twojego zespołu roboczego. U ytkownikom w od 10 do 15-osobowych zespołach roboczych w du ych, rednich i małych przedsi biorstwach, LaserJet seria 4250 oferuj mo liwo ć zwi kszenia wydajno ci i sprostania wymaganiom intensywnego druku. To łatwe w obsłudze i niezawodne urz dzenie mo na równie rozbudowywać zgodnie z wymaganiami. Q5402A LaserJet 4250tn Q5403A LaserJet 4250dtn LaserJet 4250, przewód zasilaj cy z wtyczk k tow, nakładka na panel sterowania, kaseta z tonerem, oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD, podr czna instrukcja obsługi, ulotka informuj ca o wsparciu u ytkownika. (UWAGA: Zawarto ć przedstawiona powy ej dotyczy modelu podstawowego. Informacje na temat zawarto ci opakowania wy szych modeli tej serii mo na znale ć na stronie Seria drukarek zaprojektowanych tak, aby dotrzymać kroku wymaganiom zespołów roboczych umo liwia zwi kszenie wydajno ci dzi ki pr dko ci druku do 43 str./min i krótkiemu czasowi oczekiwania na wydruk pierwszej strony, pot nemu procesorowi 460 MHz, du emu normatywnemu cyklowi pracy i profesjonalnej jako ci wydruków. Q5404A LaserJet 4250dtnsl Wyj tkowo łatwa w u yciu u ytkownicy i administratorzy sieci IT doceni intuicyjny, czterowierszowy graficzny panel sterowania, inteligentn technologi druku i narz dzia do zdalnego zarz dzania przez Internet umo liwiaj ce łatw konfiguracj, rozwi zywanie problemów i konserwacj. Zmniejsz cz stotliwo ć interwencji u ytkownika i korzystaj z szerszej ni kiedykolwiek gamy opcji od oprogramowania po akcesoria do obsługi papieru i wyka czania dokumentów, najlepszy na rynku wewn trzny interfejs sieciowy, uniwersalne opcje podł czania i rozwi zania obsługuj ce karty CompactFlash. laserowe Digital Q5400A Dodatkowe informacje o akcesoriach, usługach i wsparciu mo na znale ć na ko cu katalogu oraz na stronie Skanery sieciowe Jetdirect Usługi druku Monochromatyczny druk laserowy Pr dko ć druku (w czerni, tryb normal, A4) Do 43 str./min Czas oczek. na wydruk pierwszej str. (w czerni, A4) Poni ej 8 s Pr dko ć procesora 460 MHz Jako ć druku (w czerni, tryb best) Do dpi Stron miesi cznie Do Papier (zwykły, wst pnie zadrukowany, papier firmowy, dziurkowany, typu bond, kolorowy, kartony, szorstki, arkusze, wtórnego przerobu), koperty, folia do prze roczy, etykiety Standardowa pojemno ć podajników Do 600 Maksymalna pojemno ć podajników Do 3100 Pojemno ć odbiornika, standard Do 300: 250 arkuszy wydrukiem do dołu, 50 wydrukiem do góry Opcje druku dwustronnego Automatyczny (opcja) Pami ć Maksymalna: 512 MB; standard: 48 MB Gniazda pami ci Dwa 100-pinowe gniazda DDR DIMM Zgodne karty pami ci Dwa wolne standardowe gniazda CompactFlash Standardowe j zyki drukowania PCL 6, PCL 5e, emulacja PostScript level 3, PDF 1.3 Czcionki Zestaw 80 czcionek (oraz grecka, hebrajska, cyrylica i arabska) Standardowe interfejsy Port równoległy zgodny z norm IEEE 1284-B, 2 wolne porty EIO, port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacj USB 2.0) Opcjonalne interfejsy Wewn trzne serwery druku Jetdirect 620n EIO do sieci Fast Ethernet, zewn trzne serwery druku Jetdirect, karta z interfejsami Jetdirect EIO USB/ szeregowym/localtalk, bt1300 bezprzewodowy adapter Bluetooth do (do portu USB 1.1 lub równoległego), wewn trzny bezprzewodowy serwer druku Jetdirect 680n EIO do sieci b, zewn trzny bezprzewodowy serwer druku Jetdirect 380 do sieci b (USB 1.1) Zgodne sieciowe systemy operacyjne Microsoft Windows 98, ME, NT 4.0, 2000, XP, XP 64-bitowy, Server 2003; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5., 6.; Mac OS od wersji 8.6; Red Hat Linu od wersji 6.; SUSE Linu od wersji 6.; -UX 10.20, 11.; Solaris 2.5, 2.6, 7, 8, 9, 10 (tylko systemy SPARC); IBM AIX od wersji 3.2.5; MPE-iX sieciowe Opcjonalnie: wbudowany serwer druku Jetdirect do sieci Fast Ethernet Microsoft Windows 98: Pentium 90, 16 MB pami ci RAM, nap d CD-ROM; Windows ME: Pentium 150, 32 MB pami ci RAM, nap d CD-ROM; Windows NT 4.0: Pentium 90, 32 MB pami ci RAM, nap d CD-ROM; Windows 2000: procesor 133 MHz, 64 MB pami ci RAM, nap d CD-ROM; Windows XP: procesor 233 MHz, 64 MB pami ci RAM, nap d CD-ROM; Windows Server 2003: procesor 550 MHz, 128 MB pami ci RAM (wersja standardowa), 220 MB wolnego miejsca na twardym dysku dla Windows, nap d CD-ROM lub poł czenie z Internetem, dwukierunkowy port równoległy zgodny z norm IEEE 1284, port USB 1.1, port USB (zgodny ze specyfikacj USB 2.0) Panel sterowania Intuicyjna obsługa i przyst pne komunikaty, rozszerzony panel sterowania do kontekstowego rozwi zywania problemów, wy wietlacz graficzny 4 20 z funkcjami pomocy. Komunikaty w 20 j zykach Wymiary (szer. gł b. wys.) mm Masa 22,7 kg Temperatura składowania Od 0 C do 35 C Certyfikat Energy Star Tak Oprogramowanie w zestawie Sterowniki druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD ( PCL 6, PCL 5e, PS, PPDs, LaserJet Utility, LaserJet Toolbo, oprogramowanie Macintosh); oraz oprogramowanie instalacyjne (link do oprogramowania Web Jetadmin, które umo liwia prost instalacj, konfiguracj z wykorzystaniem przegl darki internetowej) C6518A Kabel USB, 2 m J6073G Wysokowydajny twardy dysk EIO Q7715A 64 MB DDR (100-pinowy DIMM) Q7718A 128 MB DDR (100-pinowy DIMM) Q7719A 256 MB DDR (100-pinowy DIMM) Q7720A 512 MB DDR (100-pinowy DIMM) Q2438B Podajnik kopert na 75 sztuk Q2439B Moduł druku dwustronnego Q2440B Podajnik papieru na 500 arkuszy Q2442B Odbiornik Q2443B Odbiornik ze zszywaczem Q2444B Podajnik o wysokiej pojemno ci (1500 arkuszy) Q2445B Podstawa Q3216A Zasobnik zszywek ( sztuk) Q5421A Zestaw konserwacyjny 110 V ( stron) Q5422A Zestaw konserwacyjny 220 V ( stron) J6060G Zewn trzny serwer druku Jetdirect 300, potrójny pakiet (port równoległy, 10/100TX) J7934G Wewn trzny serwer druku Jetdirect 620n J7960G Wewn trzny serwer druku Jetdirect 625n J3258G Zewn trzny serwer druku Jetdirect 170 (port równoległy/10bt) J6035G Zewn trzny serwer druku Jetdirect 175 (USB zgodny ze specyfikacj USB 2.0, 10/100Base-TX) J3263G Zewn trzny serwer druku Jetdirect 300 (port równoległy/10/100tx) J7942G Zewn trzny serwer druku Jetdirect en3700 J7951G Zewn trzny serwer druku Jetdirect ew2400 do bezprzewodowej sieci g i sieci Fast Ethernet J7983G Serwer druku Jetdirect 510 J7961G Wewn trzny serwer druku Jetdirect 635n z obsług protokołów IPv6/Ipsec (EIO, 10/100/1000TX) Materiały Q5942A Kaseta z czarnym tonerem LaserJet Q5924A z inteligentn technologi druku, standardowych stron wg normy ISO/IEC Q5942X Kaseta z czarnym tonerem LaserJet Q5924X z inteligentn technologi druku, standardowych stron wg normy ISO/IEC Q5421A Zestaw konserwacyjny 110 V ( stron) Q5422A Zestaw konserwacyjny 220 V ( stron) Q3216A Zasobnik zszywek ( sztuk) Serwis i wsparcie (pakiety serwisowe Care Pack) H4475E Trzyletni serwis w miejscu instalacji w ci gu 4 godzin od zgłoszenia H2664PE Roczny serwis pogwarancyjny w miejscu instalacji w nast pnym dniu roboczym U2032PE Roczny serwis pogwarancyjny w miejscu instalacji w ci gu 4 godzin od zgłoszenia H5479E Trzyletni serwis w miejscu instalacji w nast pnym dniu roboczym UC742E Instalacja i konfiguracja sieciowa 1 osobistej lub dla zespołu roboczego Skanery sieciowe Jetdirect Usługi Instant-on Instant-on 34 35

20 laserowe LaserJet seria 4350 laserowe laserowe Digital Zespoły robocze Q5406A LaserJet 4350 Q5407A LaserJet 4350n Wykonuj swoje zadania z łatwo ci przy pomocy serii pot nych drukarek LaserJet, przeznaczonych dla du ych zespołów roboczych. te zapewniaj wysok wydajno ć, niezawodno ć i łatwo ć obsługi dzi ki du ej pr dko ci druku, szybkiemu rozpocz ciu drukowania, akcesoriom i elastycznym opcjom. Przeznaczona dla u ytkowników w du ych zespołach roboczych, licz cych od 15 do 20 pracowników w firmach o du ej lub redniej wielko ci, drukarka LaserJet seria 4350 stanowi bardzo szybkie, niezawodne, łatwe w obsłudze urz dzenie, tworz ce nowy standard w zakresie wydajno ci, wspomagany przez ró ne opcje rozbudowy. Q5408A LaserJet 4350tn Q5409A LaserJet 4350dtn LaserJet 4350, przewód zasilaj cy z wtyczk k tow, nakładka na panel sterowania, kaseta z tonerem, oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD, podr czna instrukcja obsługi, ulotka informuj ca o wsparciu u ytkownika. (UWAGA: Zawarto ć przedstawiona powy ej dotyczy modelu podstawowego. Informacje na temat zawarto ci opakowania wy szych modeli tej serii mo na znale ć na stronie Spełnij wymagania du ych zespołów roboczych przy pomocy serii drukarek, umo liwiaj cych zwi kszenie wydajno ci dzi ki pr dko ci druku wynosz cej do 52 str./min i szybkiemu wydrukowi pierwszej strony, procesorowi 460 MHz, wysokiemu normatywnemu cyklowi pracy i profesjonalnej jako ci druku. Q5410A LaserJet 4350dtnsl Intuicyjny, czterowierszowy graficzny panel sterowania, inteligentna technologia druku i narz dzia do zdalnego zarz dzania przez Internet umo liwiaj łatw konfiguracj, rozwi zywanie problemów i konserwacj. Dzi ki szerszej ni kiedykolwiek gamie dost pnych opcji, od elastycznych funkcji po pełn gam akcesoriów do wyka czania i obsługi papieru, najlepszy w bran y wbudowany serwer sieciowy oraz uniwersalno ć interfejsów i rozwi za CompactFlash, tej serii s liderem w swojej klasie. laserowe Digital Q5406A Dodatkowe informacje o akcesoriach, usługach i wsparciu mo na znale ć na ko cu katalogu oraz na stronie Skanery sieciowe Jetdirect druku Monochromatyczny druk laserowy Pr dko ć druku (w czerni, tryb normal, A4) Do 52 str./min Czas oczek. na wydruk pierwszej str. (w czerni, A4) Poni ej 8 s Pr dko ć procesora 460 MHz Jako ć druku (w czerni, tryb best) Do dpi Stron miesi cznie Do Papier (zwykły, wst pnie zadrukowany, papier firmowy, dziurkowany, typu bond, kolorowy, kartony, szorstki, arkusze, wtórnego przerobu), koperty, folia do prze roczy, etykiety Standardowa pojemno ć podajników Do 600 Maksymalna pojemno ć podajników Do 3100 Pojemno ć odbiornika, standard Do 300: 250 arkuszy wydrukiem do dołu, 50 wydrukiem do góry Opcje druku dwustronnego Automatyczny (opcja) Pami ć Maksymalna: 512 MB; standard: 64 MB Gniazda pami ci Dwa 100-pinowe gniazda DDR DIMM Zgodne karty pami ci Dwa wolne standardowe gniazda CompactFlash Standardowe j zyki drukowania PCL 5e, PCL 6, emulacja PostScript level 3, PDF 1.3 Czcionki Zestaw 80 czcionek (oraz grecka, hebrajska, cyrylica i arabska) Standardowe interfejsy Port równoległy zgodny z norm IEEE 1284-B, 2 wolne porty EIO, port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacj USB 2.0) Opcjonalne interfejsy Wewn trzne serwery druku Jetdirect 620n EIO do sieci Fast Ethernet, zewn trzne serwery druku Jetdirect, karta z interfejsami Jetdirect EIO USB/ szeregowym/localtalk, bt1300 bezprzewodowy adapter Bluetooth do (do portu USB 1.1 lub równoległego), wewn trzny bezprzewodowy serwer druku Jetdirect 680n EIO do sieci b, zewn trzny bezprzewodowy serwer druku Jetdirect 380 do sieci b (USB 1.1) Zgodne sieciowe systemy operacyjne Microsoft Windows 98, ME, NT 4.0, 2000, XP, XP 64-bitowy, Server 2003; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5., 6.; Mac OS od wersji 8.6; Red Hat Linu od wersji 6.; SUSE Linu od wersji 6.; -UX 10.20, 11.; Solaris 2.5, 2.6, 7, 8, 9, 10 (tylko systemy SPARC); IBM AIX od wersji 3.2.5; MPE-iX sieciowe Opcjonalnie: wbudowany serwer druku Jetdirect do sieci Fast Ethernet Microsoft Windows 98: Pentium 90, 16 MB pami ci RAM, nap d CD-ROM; Windows ME: Pentium 150, 32 MB pami ci RAM, nap d CD-ROM; Windows NT 4.0: Pentium 90, 32 MB pami ci RAM, nap d CD-ROM; Windows 2000: procesor 133 MHz, 64 MB pami ci RAM, nap d CD-ROM; Windows XP: procesor 233 MHz, 64 MB pami ci RAM, nap d CD-ROM; Windows Server 2003: procesor 550 MHz, 128 MB pami ci RAM (wersja standardowa), 220 MB wolnego miejsca na twardym dysku dla Windows, nap d CD-ROM lub poł czenie z Internetem, dwukierunkowy port równoległy zgodny z norm IEEE 1284, port USB 1.1, port USB 2.0 Panel sterowania Intuicyjna obsługa i przyst pne komunikaty, rozszerzony panel sterowania do kontekstowego rozwi zywania problemów, wy wietlacz graficzny 4 20 z funkcjami pomocy. Komunikaty w 20 j zykach Wymiary (szer. gł b. wys.) mm Masa 22,7 kg Temperatura składowania w stopniach Celsjusza Od 0 C do 35 C Certyfikat Energy Star Tak Oprogramowanie w zestawie Sterowniki druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD ( PCL 6, PCL 5e, PS, PPDs, LaserJet Utility, LaserJet Toolbo, oprogramowanie dla Macintosha) C6518A Kabel USB, 2 m J6073G Wysokowydajny twardy dysk EIO Q7715A 64 MB DDR (100-pinowy DIMM) Q7718A 128 MB DDR (100-pinowy DIMM) Q7719A 256 MB DDR (100-pinowy DIMM) Q7720A 512 MB DDR (100-pinowy DIMM) Q2438B Podajnik kopert na 75 sztuk Q2439B Moduł druku dwustronnego Q2440B Podajnik papieru na 500 arkuszy Q2442B Odbiornik Q2443B Odbiornik ze zszywaczem Q2444B Podajnik o wysokiej pojemno ci (1500 arkuszy) Q2445B Podstawa J6060G Zewn trzny serwer druku Jetdirect 300, potrójny pakiet (port równoległy, 10/100TX) J7934G Wewn trzny serwer druku Jetdirect 620n J7960G Wewn trzny serwer druku Jetdirect 625n J3258G Zewn trzny serwer druku Jetdirect 170 (port równoległy/10bt) J6035G Zewn trzny serwer druku Jetdirect 175 (USB zgodny ze specyfikacj USB 2.0, 10/100Base-TX) J3263G Zewn trzny serwer druku Jetdirect 300 (port równoległy/10/100tx) J7942G Zewn trzny serwer druku Jetdirect en3700 J7951G Zewn trzny serwer druku Jetdirect ew2400 do bezprzewodowej sieci g i sieci Fast Ethernet J7961G Wewn trzny serwer druku Jetdirect 635n z obsług protokołów IPv6/Ipsec (EIO, 10/100/1000TX) J7983G Serwer druku Jetdirect 510 Materiały Q5942A Kaseta z czarnym tonerem LaserJet Q5942A z inteligentn technologi druku Q5942X Kaseta z czarnym tonerem LaserJet Q5942X z inteligentn technologi druku Q3216A Zasobnik zszywek ( sztuk) Q5421A Zestaw konserwacyjny 110 V ( stron) Q5422A Zestaw konserwacyjny 220 V ( stron) Serwis i wsparcie (pakiety serwisowe Care Pack) U3469E Trzyletni serwis w miejscu instalacji w nast pnym dniu roboczym U3470E Trzyletni serwis w miejscu instalacji w ci gu 4 godzin od zgłoszenia U3472PE Roczny serwis pogwarancyjny w miejscu instalacji w nast pnym dniu roboczym U3511PE Roczny serwis pogwarancyjny w miejscu instalacji w ci gu 4 godzin od zgłoszenia Skanery sieciowe Jetdirect Usługi Usługi Instant-on Instant-on 36 37

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt System druku Technologia druku Minimalna jakość druku (w kolorze, tryb Minimalna prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) Minimalna prędkość

Bardziej szczegółowo

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości)

Bardziej szczegółowo

WAG/I /SW/07 Rzeszów, dn r. Ogłoszenie

WAG/I /SW/07 Rzeszów, dn r. Ogłoszenie WAG/I-2910-13/SW/07 Rzeszów, dn. 6.11.2007 r. Ogłoszenie Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie ul. Zamkowa 8 35-032 Rzeszów zwany dalej Zamawiającym, ogłasza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu (wymagane minimalne parametry i funkcje techniczne)

Specyfikacja produktu (wymagane minimalne parametry i funkcje techniczne) ZA CZNIK A do SIWZ Specyfikacja produktu (wymagane minimalne parametry i funkcje techniczne) 1. Urz dzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe A3/A4 - parametry minimalne Funkcja DRUKOWANIE 1 Technologia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str. Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/085/2008 Zadanie częściowe nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Jakość druku (w czerni, tryb best) Cechy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/247/ 2014 Olsztyn, 31 października 2014 r.

DZPZ/333/247/ 2014 Olsztyn, 31 października 2014 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Monitor Dell P2214H 22'' lub równoważny

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Monitor Dell P2214H 22'' lub równoważny Załącznik nr 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Monitor Dell P2214H 22'' lub równoważny Format ekranu monitora Panoramiczny Przekątna ekranu [cale] 21,5 Wielkość plamki [mm] 0,248 Typ panela LCD IPS Antyrefleksyjny,3H

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania BZP.271.2.1.2013.III Staszów, dnia 08.02.2013r. Uczestnicy postępowania Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa drukarek w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Officejet Pro 8610 eaio A7F64A

Officejet Pro 8610 eaio A7F64A Officejet Pro 8610 eaio A7F64A Cena: 778,68 zł Netto: 633,07 zł Parametry Model Officejet Pro 8610 Opis HP Officejet Pro 8610 to urządzenie wielofunkcyjne z kolorową drukarką strumieniową drukującą z prędkością

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt. Budowa zintegrowanego systemu w Radomiu dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy. Zestaw nr 1-3 sztuki. Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy. Zestaw nr 1-3 sztuki. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy Zestaw nr 1-3 sztuki Urządzenie wielofunkcyjne np. Canon i-sensys MF6140dn lub równoważne Oferowany typ, model,

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11 L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( x 6) 2 4 5 6 7 Dział Środków Trwałych i Materiałowych Zestaw komputerowy

Bardziej szczegółowo

Urz dzenia wielofunkcyjne HP Profesjonalne wydruki, faksy, kopie, skany za ka dym razem.

Urz dzenia wielofunkcyjne HP Profesjonalne wydruki, faksy, kopie, skany za ka dym razem. Urz dzenia wielofunkcyjne HP Profesjonalne wydruki, faksy, kopie, skany za ka dym razem. Urz dzenia wielofunkcyjne HP Szukasz najlepszego sposobu twórczego przekazu? Wykorzystaj urz dzenia wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI KOLOR - 2 SZTUKI Miejski Zarząd Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy 2 sztuki. Szybkość wydruku w czerni i kolorze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY.

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Komputery z oprogramowaniem - 10 szt. Typ Mini Tower Procesor Producent Intel Nazwa rodziny Core i3-6100 Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3 Lp Wymagania minimalne/ warunek graniczny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka monochromatyczna sieciowa Typ-1: liczba sztuk 60 Oferowany model*.. Producent*.. wymagań minimalnych i

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.110.2014 CZĘŚĆ III Załącznik nr 1F do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 oferta techniczna. ... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA. Oferuję dostawę sprzętu w konfiguracji podanej w poniższej tabeli:

Załącznik nr 1.1 oferta techniczna. ... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA. Oferuję dostawę sprzętu w konfiguracji podanej w poniższej tabeli: Nr sprawy PS.3431.26/10 Załącznik nr 1.1 oferta techniczna... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA Zgodnie z treścią SIWZ w ofercie technicznej należy określić szczegółowe rozwiązania zawierające nazwę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny.

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014 Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 5 DRUKARKA LOKALNA MONOCHROMATYCZNA + DODATKOWY TONER. Wartość. Cena jedn. brutto PLN. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. L.p.

Zadanie Nr 5 DRUKARKA LOKALNA MONOCHROMATYCZNA + DODATKOWY TONER. Wartość. Cena jedn. brutto PLN. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. L.p. Zadanie Nr 5 L.p. DRUKARKA LOKALNA MONOCHROMATYCZNA + DODATKOWY TONER Wydajność tonera przy 5% pokrycia: min. 600 stron Dodatkowy toner (zapas): Tak ( szt.) Jakość druku (czerń, jakość normalna): do 400

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

LJ Enterprise M577c MFP B5L54A

LJ Enterprise M577c MFP B5L54A LJ Enterprise M577c MFP B5L54A Parametry Model LaserJet Enterprise Flow M577c Opis Połączenie wydajności i energooszczędności Nie czekaj na dokumenty. Po wyjściu z energooszczędnego trybu uśpienia pierwsza

Bardziej szczegółowo

ram sp. j. Deskjet IA 3635 AiO F5S44C drukarki, SKANERY > Deskjet IA 3635 AiO F5S44C Utworzono : 01 październik 2016

ram sp. j. Deskjet IA 3635 AiO F5S44C <b>drukarki, SKANERY</b> > Deskjet IA 3635 AiO F5S44C Utworzono : 01 październik 2016 drukarki, SKANERY > Model : 106961 Producent : - Model Deskjet Ink Advantage 3635 Obszar zastosowań Dom Funkcje urządzenia Drukarka Kopiarka Skaner Rodzaj druku Atramentowy Format druku A6 A4 B5

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1B do SIWZ RAP.272.161.2012 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet Professional seria CP5225

Drukarka HP Color LaserJet Professional seria CP5225 Dane techniczne Drukarka HP Color LaserJet Professional seria CP5225 Wszechstronna i ekonomiczna drukarka biurkowa A3 całkowicie zaspokaja wszystkie potrzeby w zakresie drukowania w firmie, od pocztówek

Bardziej szczegółowo

Szybkie i kompaktowe kolorowe drukarki laserowe

Szybkie i kompaktowe kolorowe drukarki laserowe Pobierz folder PDF» Prezentacja» Szybkie i kompaktowe kolorowe drukarki laserowe Drukarki Nashuatec SPC220N/221N/222DN oferują wszystko, czego oczekujesz od wydajnych i oszczędnych urządzeń drukujących.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wydajność, minimalne koszty

Maksymalna wydajność, minimalne koszty Pobierz folder PDF» Prezentacja» Maksymalna wydajność, minimalne koszty Według niezależnych organizacji badawczych, koszt druku dokumentów może wynosić nawet do 3% rocznych obrotów firmy. Zatem by utrzymać

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów 1. Zestaw komputerowy 9 zestawów Element Opis Gwarancja obudowa zasilacz 400W, 2 gniazda USB z przodu, wy/we audio z 24 mies. przodu, kolor czarny lub/i grafit lub/i srebrny lub/i popielaty płyta główna

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto

Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto Załącznik Nr do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika* O F E R TA Nazwa i siedziba Wykonawcy/ Wykonawców*......... NIP... REGON... Wykonawcy/Pełnomocnika* Wykonawcy/Pełnomocnika Tel.../fax... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A)

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono cena brutto 11 990.00 zł MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne) HP - toner CF214A (black) nr 14A tonery 837.52 zł

Bardziej szczegółowo

1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość. model/producent

1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość. model/producent 1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość aparat cyfrowy 1 liczba efektywnych pikseli [mln]: minimum 6 typ matrycy: CCD ekwiwalent ogniskowej: 1.5 format zapisu danych: JPEG, RAW czas otwarcia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/ /2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DZPZ/333/72/2015 Załącznik nr 3 FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH Poz. 1 Specyfikacja zestawu komputerowego min 21 Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik

Bardziej szczegółowo

Zadanie I: - LAPTOP -2 szt.

Zadanie I: - LAPTOP -2 szt. Zadanie I: - LAPTOP -2 szt. LAPTOP -2 szt. Taktowanie 2x2.26Ghz Cache L2 3MB 2. Pamięć RAM 3 GB DDR3 Typ błyszcząca Inne: podświetlenie diodowe 6. Karta Graficzna - Wydzielona karta grafiki (niezintegrowana

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet Professional seria CP5225

Drukarka HP Color LaserJet Professional seria CP5225 Dane techniczne Drukarka HP Color LaserJet Professional seria Wszechstronna i ekonomiczna drukarka biurkowa A3 całkowicie zaspokaja wszystkie potrzeby w zakresie drukowania w firmie, od pocztówek po dokumenty

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/15/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka atramentowa typ

Bardziej szczegółowo

PIXMA PRO-100S 9984B009AA

PIXMA PRO-100S 9984B009AA PIXMA PRO-1S 9984B9AA KOD PRODUCENT GWARANCJA PPCANACPRO1S Canon 12 miesięcy - gwarancja normalna Model PIXMA PRO-1S Opis Canon PIXMA PRO-1S Profesjonalna jakość, łączność z chmurą, 8-atramentowa drukarka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 1 sztuki drukarki atramentowej kolorowej dla Dziekanatu WIL Politechniki Krakowskiej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 1 sztuki drukarki atramentowej kolorowej dla Dziekanatu WIL Politechniki Krakowskiej. Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/021/2008 Zadanie częściowe nr 1/1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa 1 sztuki drukarki atramentowej kolorowej dla Dziekanatu WIL Politechniki - jakość

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres i wymagane parametry techniczne

Szczegółowy zakres i wymagane parametry techniczne dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Szczegółowy zakres i wymagane parametry techniczne Załącznik Nr 1 do SIWZ Procesor Płyta główna Pamięć RAM HDD Kontroler macierzowy Napęd optyczny Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY Załącznik nr 3B do SIWZ.. Pieczęć firmowa Wykonawcy OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY A. DRUKARKI LASEROWE - 12 sztuk 1. 2 sztuki z dodatkowym podajnikiem Producent, model,

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.35.2014 część III Załącznik nr 1F do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - cz3 DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk 4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 sztuk (MONO/KOLOR) normal [OptiPlex 55 Ultra Small From Factor] 2 ROZDZIELCZOŚĆ Min 200 x 200 dpi 3 TECHNOLOGIA DRUKU Druk atramentowy 4 WKŁADY DRUKUJĄCE 5 Minimum w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Drukarka kolorowa A3:

Drukarka kolorowa A3: Załącznik nr 1.7. Drukarka kolorowa A3: Technologia druku Technologia termiczna Rozdzielczość technologii druku: photoret Technologia druku kolorowego: colorsmart Ilość dysz głowicy drukującej: 304 Jakość

Bardziej szczegółowo

Jednostka. FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 zestawy komputerów stacjonarnych i drukarki. Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Wartość brutto PLN

Jednostka. FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 zestawy komputerów stacjonarnych i drukarki. Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Wartość brutto PLN FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 zestawy komputerów stacjonarnych i drukarki Załącznik nr 1.1 do SIWZ Lp. Rodzaj sprzętu Ilość Jednostka Opis szczegółowy i min. wymagania Zamawiającego Model /typ / producent/

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NR 24/SWZ/KJU/2014. z dnia 08 kwietnia 2014 roku

ZAPROSZENIE NR 24/SWZ/KJU/2014. z dnia 08 kwietnia 2014 roku ZAPROSZENIE NR 24/SWZ/KJU/2014 z dnia 08 kwietnia 2014 roku do szacowania wartości zamówienia na zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Uniwersytet Kardynała

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ofertowe www.kkp-gezler.pl

Zestawienie ofertowe www.kkp-gezler.pl Zestawienie ofertowe www.kkp-gezler.pl Nr oferty 68/2013 Informacje o ofercie: Produkty bez stanu magazynowego przed złożeniem zamówienie, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta http://www.kkp-gezler.pl/sklep/contact-us

Bardziej szczegółowo

DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r.

DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r. DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @...

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Formularz ofertowy. Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu Zakres I Czytnik kodów kreskowych 1 Typ czytnika - ręczny - ręczny 2 Źródło światła - dioda laserowa - dioda laserowa 3 Szybkość skanowania - min. 100 skanów na sekundę -. skanów na sekundę 4 Kontrast

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

ir2200 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 22 strony na minutê

ir2200 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 22 strony na minutê ir2200 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 22 strony na minutê Wydajnoœæ 22 strony na minutê Wielofunkcyjny system kopiowania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Zadanie częściowe nr 2 Kserokopiarka system wielofunkcyjny szt. 1 Załącznik nr 1/2 do SIWZ Drukowanie, kopiowanie, skanowanie Prędkość: 20 str./min (w trybie cz.-b.) Pojemność podajników papieru: 600 arkuszy

Bardziej szczegółowo

LEXMARK T644 DT DUPLEX. 2 szuflady po 750 arkuszy A4. Sorter dopłata 61,50. Strona 1 z 7

LEXMARK T644 DT DUPLEX. 2 szuflady po 750 arkuszy A4. Sorter dopłata 61,50. Strona 1 z 7 LEXMARK T644 DT DUPLEX 2 szuflady po 750 arkuszy A4 Sorter dopłata 61,50 Strona 1 z 7 wersja z zewnętrznym print serverem (zewnetrzna karta sieciowa RJ45) 50 stron na minutę!! 128MB pamięci RAM Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

1. Komputer Dell OptiPlex 380 Desktop (jednostka centralna) 10 szt.

1. Komputer Dell OptiPlex 380 Desktop (jednostka centralna) 10 szt. 1. Komputer Dell OptiPlex 380 Desktop (jednostka centralna) 10 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne jednostki centralnej 1 Płyta główna Zaprojektowana przez producenta jednostki

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 1F do SIWZ RAP.272.53.2012 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański Starogard Gdański, dnia 08.05.2008 r Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Starogardzie

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-04-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Sprawa Nr RAP / 151/ 2011 Załącznik Nr 1b do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych. Pakiet nr 1 Notebooki

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych. Pakiet nr 1 Notebooki Zestawienie wymaganych parametrów technicznych Załącznik Nr 1 do SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 37/ZP/2016 p.n. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Pakiet

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

1 sztuka serwer NAS. JBOD Hybrid RAID obsługiwany typ RAID RAID 0 maks. ilość dysków twardych. 2 szt. 2 x RJ-45

1 sztuka serwer NAS. JBOD Hybrid RAID obsługiwany typ RAID RAID 0 maks. ilość dysków twardych. 2 szt. 2 x RJ-45 1 sztuka serwer NAS Cecha Gwarancja procesor częstotliwość procesora pojemność pamięci RAM typ pamięci interfejs dysku twardego format szerokości dysku twardego 2 lata Dual Core 1330 MHz DDR3 DIMM Serial

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

Informacja- Wyjaśnienie

Informacja- Wyjaśnienie Sprawa nr 271.4.2011 Kampinos, dnia 23.11.2011 r. Informacja- Wyjaśnienie Dotyczy: Treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Sprawa nr 271.4.2011 pod nazwą Doposażenie sal lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa urządzeń komputerowych, biurowych oraz serwis dostarczonego sprzętu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa urządzeń komputerowych, biurowych oraz serwis dostarczonego sprzętu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa urządzeń komputerowych, biurowych oraz serwis dostarczonego sprzętu Część zamówienia nr I komputery i peryferia I.1. Komputer przenośny 15,6 szt. 1 I.2. Komputer przenośny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 4 Załącznik nr 1.4

CZĘŚĆ 4 Załącznik nr 1.4 CZĘŚĆ 4 Załącznik nr 1.4 Komputerowy sprzęt peryferyjny: drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne (łącznie 14 szt.) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 4.1. Drukarki laserowe z przewodami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego Wydajność: 75 arkuszy

Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego Wydajność: 75 arkuszy 1 z 6 2010-11-26 11:48 Wydrukuj tę stronę Przeskocz do: Obsługa nośników Kopia Faks Wymiary Wymagania elektryczne Wymagania środowiskowe WorkCentre 5225/5230 Kopiarka Konfiguracje modelu WorkCentre 5225

Bardziej szczegółowo

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA URZĄDZENIA KOMPUTEROWE A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 1) Typ druku: laserowy lub ledowy. 2) Szybkość

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Urządzenie wielofunkcyjne Typ 1: szt. 2 Oferowany model *... Producent *... L.p. Opis wymaganych (minimum) i/albo

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych kopiarek wg poniższego zestawienia: CZĘŚĆ I Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo