Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu, ul. Dawida 1a. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu, ul. Dawida 1a. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu, ul. Dawida 1a. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu w związku z projektem pn. Pogranicze bez granic mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczypospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) i budŝetu województwa dolnośląskiego. Kod CPV: Z A T W I E R D Z A M... ( d a t a, p o d p i s ) Wrocław, czerwiec 2007 r.

2 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu, ul. Dawida 1a, Wrocław, w związku z projektem pn. Pogranicze bez granic mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców I. Postanowienia ogólne II. Opis przedmiotu zamówienia III. Instrukcja dla wykonawcy 1. Opis przygotowania oferty. 2. Informacje dotyczące warunków wymaganych od wykonawców. 3. Wymagane dokumenty. 4. Kryteria oceny ofert i zasady ich oceny. 5. Ocena ofert. 6. Wymagany termin realizacji. 7. Sposób składania oferty. 8. Miejsce i termin otwarcia ofert. 9. Termin związania ofertą. 10. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami. 11. Istotne postanowienia do umowy. 12. Środki ochrony prawnej. IV. Załączniki Załącznik nr 1 Formularz oferty Załączniki do formularza oferty: Załącznik nr 1-Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp Załącznik nr 2-Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 3-doświadczenie Wykonawcy Załącznik nr 4-Oświadczenie o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę firmy Załącznik nr 2 Projekt umowy.

3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej, z siedzibą przy pl. Dawida 1a, Wrocław, tel. 071/ , fax 071/ , zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z niniejszą SIWZ. 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163, z późn. zm.), zwaną w dalszej części ustawą lub PZP, z zastosowaniem dyspozycji zawartej w art. 4a tejŝe ustawy. 2. Zgodnie z art.27 ust 1 PZP, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i informacje Zamawiający i Wykonawcy muszą przekazywać pisemnie. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Dopuszcza się formę faxu pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej. 3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN). 4. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Oferta winna obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP. 7. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 8. Wykonawca wykona całość zamówienia siłami własnymi. 9. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 11. Zamawiający nie przewiduje wpłacania wadium, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu, ul. Dawida 1a, Wrocław; w związku z projektem pn. Pogranicze bez granic mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczypospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) i budŝetu województwa dolnośląskiego. Kod CPV: NAZWA ARTYKUŁU jedn. (szt.) Ilość (szt.) 1 Stojak informacyjny, reklamowy dwustronny, rozkładany, typu koziołek, rozmiar A0, wykonany z płyty PCV. Układ pionowy. W górnej białej części tablicy umieszczone loga. W dolnej białej części tablicy umieszczona informacja o dofinansowaniu - napis wykonany czcionką czarną. Na jednej stronie (w środkowej, cieniowanej na niebiesko części) treść (tytuł) wykonany czcionką czarną: Pogranicze bez granic mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców, natomiast po drugiej stronie (w środkowej, cieniowanej na niebiesko części) treść: Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu, logo i dane teleadresowe oraz Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, logo i dane teleadresowe. szt. 1 2 Tablica informacyjna duŝa szyld na budynek, rozmiar A3,układ poziomy, materiał PCV. W górnej części tablic umieszczone loga. W dolnej białej części tablic umieszczona informacja o dofinansowaniu - napis wykonany czcionką czarną. a. 1 szt. w środkowej, cieniowanej na niebiesko części treść (tytuł) wykonany czcionką czarną. Pogranicze bez granic mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców oraz logotyp, pod spodem, mniejszymi literami napis: Biuro Projektu, oraz dane teleadresowe biura we Wrocławiu. b. - 1szt. w środkowej, cieniowanej na niebiesko części treść (tytuł) wykonany czcionką czarną. Pogranicze bez granic mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemcóworaz logotyp, pod spodem, mniejszymi literami napis: Biuro Projektu, oraz dane teleadresowe biura w Lubaniu. 3 Małe tabliczki, szyldy informacyjne na drzwi, rozmiar A4, układ poziomy, materiał PCV, wyklejane folią. W górnej części tablic umieszczone loga. W dolnej białej części tablic umieszczona informacja o dofinansowaniu - napis wykonany czcionką czarną. a. 1 szt. W środkowej, cieniowanej na niebiesko części treść (tytuł) wykonany czcionką czarną: Pogranicze bez granic mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców oraz logotyp, pod spodem, mniejszymi literami napis: Biuro Projektu, oraz dane teleadresowe biura we Wrocławiu. b. 1 szt. W środkowej, cieniowanej na niebiesko części treść (tytuł) wykonany czcionką czarną: Pogranicze bez granic mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców oraz logotyp, pod spodem, mniejszymi literami napis: Biuro Projektu, oraz dane teleadresowe biura w Lubaniu. szt. 2 szt. 2

5 4 Banery reklamowe zwijane do aluminiowej kasety, na stojaku, do rozciągania typu Roll-up, wydruk na materiale powlekanym (frontlit), wymiar 80x200 cm. Z pokrowcem. W górnej części banera umieszczone loga. W dolnej białej części tablic umieszczona informacja o dofinansowaniu - napis wykonany czcionką czarną. W środkowej, cieniowanej na niebiesko części treść (tytuł) wykonany czcionką czarną: Pogranicze bez granic mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców, pod spodem, mniejszymi literami dane teleadresowe DCDNiIP we Wrocławiu i PCE w Lubaniu oraz ich loga. szt. 2 5 Stojak reklamowy składany, wysokość po rozłoŝeniu 150 cm. Format ulotek A4, materiał: ramki aluminiowe, półki ze szkła akrylowego z torbą transportową lub walizką szt. 1 6 Wizytówki format 90x50 mm. Papier: karton kredowany, biały, błyszczący 300 g/m2, foliowane obustronnie. W górnej części tablic umieszczone loga. W dolnej białej części tablic umieszczona informacja o dofinansowaniu - napis wykonany czcionką czarną. a. 100 szt. w środkowej, cieniowanej na niebiesko części treść (tytuł) wykonany czcionką czarną. Pogranicze bez granic mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców oraz logotyp, pod spodem, mniejszymi literami napis: Biuro Projektu, oraz dane teleadresowe biura we Wrocławiu. b. 100 szt. w środkowej, cieniowanej na niebiesko części treść (tytuł) wykonany czcionką czarną. Pogranicze bez granic mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców oraz logotyp, pod spodem, mniejszymi literami napis: Biuro Projektu, oraz dane teleadresowe biura w Lubaniu. szt Bloki notatniki wkłady do segregatorów, format A4, 100 kartek, klejone, w kratkę (rozstaw dziurek przystosowany do segregatorów 4D20). W górnej części kaŝdej kartki umieszczone loga. W dolnej białej części tablic umieszczona informacja o dofinansowaniu - napis wykonany czcionką czarną. Na kaŝdej kartce w górnej części (pod logami) napis wykonany czcionką czarną: Pogranicze bez granic mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców. szt. 200

6 8 Segregatory A4, lakierowane, szerokość grzbietu 30mm. Zamek: 4D20, okleina zewnętrzna: druk offsetowy w pełnym kolorze, laminowana folią błyszczącą, wyklejka wewnętrzna biała, laminowana folią matową,. Przednia strona: w górnej części umieszczone loga, w dolnej białej części tablic umieszczona informacja o dofinansowaniu - napis wykonany czcionką czarną. W środkowej, cieniowanej na niebiesko części treść (tytuł) wykonany czcionką czarną: Pogranicze bez granic mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców. Tylna strona bez napisów i log, cieniowana na niebiesko. Na grzbiecie umieszczony napis: 9 Plakaty druk plakatów, jednostronny, format A0,paier kredowany z połyskiem, z aluminiowymi zatrzaskami dwa profile zatrzaskowe (górna i dolna listwa) stanowiące mocowanie plakatu; W górnej części kaŝdej kartki umieszczone loga. W dolnej białej części tablic umieszczona informacja o dofinansowaniu - napis wykonany czcionką czarną. W środkowej, cieniowanej na niebiesko części, treść (tytuł) wykonany czcionką czarną: Pogranicze bez granic mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców oraz logotyp, poniŝej dane teleadresowe biura we Wrocławiu i biura w Lubaniu. 10 Teczka papierowa reklamowa (teczka firmowa), lakierowana, na dokumenty, z miejscem na wizytówkę, format 303 x 215 mm (po złoŝeniu). Druk i kolor: druk offsetowy najwyŝszej jakości. Materiał: papier kredowy usztywniany, bielony najwyŝszej jakości 300 g/m2. Uszlachetnianie : laminowany awers. Awers - w górnej części umieszczone loga. W dolnej białej części tablic umieszczona informacja o dofinansowaniu - napis wykonany czcionką czarną. W środkowej, cieniowanej na niebiesko części treść (tytuł) wykonany czcionką czarną: Pogranicze bez granic mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców, teczka biała, miejsce na wizytówkę - niebieskie, (część zagięta do wewnątrz). Rewers od zewnątrz cieniowany na niebiesko, w dolnej części podane dane teleadresowe biura we Wrocławiu i biura w Lubaniu. 11 Torebka reklamowa, papierowa, laminat błysk, lakierowana, z zakładką górną, tekturkami wzmacniającymi górną krawędź i dno, uchwyt bawełniany albo syntetyczny, rozmiar 25x8x34 cm.. Po obu stronach w górnej białej części torebki umieszczone loga. W dolnej białej części umieszczona informacja o dofinansowaniu - napis wykonany czcionką czarną. W środkowej, cieniowanej na niebiesko części, treść (tytuł) wykonany czcionką czarną: Pogranicze bez granic mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców, poniŝej dane teleadresowe DCDNiIP we Wrocławiu oraz PCE w Lubaniu.W tle gwiazdki unijne. szt. 200 szt. 50 szt. 300 szt Smycze reklamowe na szyje, szerokość 6 mm. Z plastikową złączką (klamerką) z karabińczykiem metalowym i z zaczepem na telefon komórkowy, taśma tkana Ŝakardowa lub sitodruk, kolor niebieski z logami oraz napisem Pogranicze bez granic mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców oraz gwiazdkami unijnymi. szt. 300

7 13 Długopisy reklamowe: automatyczne z niebieskim wkładem z gumowym uchwytem, kolor niebieski lub przezroczysty z umieszczonymi logami i tytułem projektu. szt Teczka konferencyjna z rączką, zapinana na zamek, z notatnikiem, blokiem, przegródką na dokumenty, miejscem na wizytówki i długopis. Wykonana z naturalnej skóry. Czarna, format A4, wymiary 270x350x40 mm. Na pokrywie wygrawerowane loga. szt Pendrive, przenośna pamięć USB o pojemności 512 MB z aluminiową obudową, loga oraz napis: - grawerowane laserowo. szt Pendrive, przenośna pamięć USB o pojemności 2GB z aluminiową obudową, loga oraz napis: - grawerowane laserowo. 17 Naklejki samoprzylepne, materiał winylowy, wym 20x70 mm. Z umieszczonymi logami oraz informacją o dofinansowaniu. Torba na laptopa, elegancka, biznesowa torba do przenoszenia podręcznego komputera 17 oraz akcesorii, z wewnętrzna kieszenią do przechowywania dokumentów i akt rozmiaru A4. Zabezpieczony paskami przedział dla komputera i regulowana przegroda. Wielofunkcyjne kieszenie na wizytówki, CD/DVD, dyskietki, długopisy i inne drobne akcesoria. Odpinany, ergonomiczny i antypoślizgowy pasek na ramię o Torba wykonana jest z trwałego materiału dodatkowo wzmocnionego warstwą piankową maksymalnie zabezpieczającą przechowywaną zawartość. Na torbie naszyta metalowa tabliczka o wymiarach 6x2 cm. z umieszczonymi logami UE, Interreg i Województwa Dolnośląskego. szt. 50 szt. 100 szt. 30

8 W załączeniu: Dane teleadresowe: Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu Biuro Projektu ul. Dawida 1a Wrocław tel Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu Biuro Projektu Aleja Kombatantów Lubań Tel loga: 8

9 logotyp: informacja o dofinansowaniu: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) i budŝetu województwa dolnośląskiego 9

10 Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są dostawy materiałów promocyjnych w ramach projektu Szkoła Myśląca O KaŜdym - SMOK. Wykaz materiałów promocyjnych (powyŝej) określa maksymalne ilości, jakie Zamawiający zamierza zakupić w czasie trwania umowy. Wykonawca realizował będzie poszczególne dostawy w czasie trwania projektu tj. od dnia podpisania umowy do r., w terminie nie dłuŝszym niŝ 5 dni roboczych, licząc od dnia złoŝenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia Wykonawca opatrzy logami projektu wg załączonych przez Zamawiającego wzorów. Wykonawca winien dostosować do wielkości i rodzaju materiałów promocyjnych m.in.: rozmiary i rodzaj czcionek z zachowaniem kolorów, rozkład graficzny log z uwzględnieniem sposobu ich wykonania (nadruk, naszywki lub grawerowanie). Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące m.in. wymiarów folderów, ulotek informacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji po podpisaniu umowy, materiał wyjściowy, na podstawie, którego Zamawiający dokonywał będzie dalszych zamówień. Materiał wyjściowy, o którym mowa obejmował będzie m.in. zaprojektowanie układu graficznego i treści informacji. III. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 1. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY: 1.1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ KaŜdy Wykonawca przedłoŝy tylko jedną ofertę Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy Ofertę naleŝy złoŝyć, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej Oferta oraz wszystkie załączniki stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upowaŝnione do reprezentacji i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wzorem formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Do oferty winny być dołączone wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ. Zaistniałe w załącznikach róŝnice lub błędy nie mające wpływu na treść oferty nie skutkują odrzuceniem oferty W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyŝsza kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŝnioną przez Wykonawcę do zaciągania w jego imieniu zobowiązań Treść złoŝonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ Oferta winna być napisana w języku polskim. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upowaŝnioną Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były p o n u m e r o w a n e kolejnymi numerami oraz spięte. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę Kopertę (koperty) naleŝy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem: 10

11 Oferta na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu, ul. Dawida 1a, Wrocław w związku z projektem pn. Pogranicze bez granic mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczypospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) i budŝetu województwa dolnośląskiego. Nie otwierać przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert tj. 19 czerwca 2007 r. godz W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zabezpieczenia koperty (kopert) Zamawiający nie odpowiada za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe otwarcie Oferty złoŝone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Wykonawca moŝe wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę, pod warunkiem, Ŝe Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem SIWZ pkt 1.11, a koperta zostanie dodatkowo oznaczona określeniem zmiana lub wycofanie Po upływie terminu składania ofert, Wykonawca nie moŝe wprowadzić w niej zmian JeŜeli oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien zastrzec, Ŝe informacje te nie mogą być udostępniane. 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 2.1. Oświadczą, Ŝe spełniają warunki określone w art. 22 PZP oraz Ŝe nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP 2.2. Zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione w 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 87, poz. 605) Sprawdzenie w/w warunków udziału w postepowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłoŝonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia. 3. WYMAGANE DOKUMENTY Wypełniony formularz oferty (wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z wszystkimi załącznikami do Formularza Oferty i wymaganymi dokumentami oraz oświadczeniami i tak: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania lub reprezentowania i podpisania umowy zgodnie z art. 23 ustawy 11

12 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony w pkt winien dołączyć kaŝdy podmiot występujący wspólnie Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 Ustawy zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza Oferty; 3.4. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat (a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie wymaga się by Wykonawca wykazał się wykonaniem co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością, wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do Formularza Oferty Doświadczenie Wykonawcy. 4. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, na kaŝde zadanie odrębnie Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena waga 100 % Cena A(x) a) Przyjmuje się, Ŝe najwyŝszą ilość punktów tj. 100 otrzyma cena najniŝsza wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zadania objętego przetargiem, b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: Cmin A ( x) = 100 Cx gdzie: A(x) ilość punktów przyznana ofercie x za kryterium ceny, C min cena najniŝsza wśród cen zawartych w ofertach na zadania objęte przetargiem Cx cena zawarta w ofercie x. Wartość podstawiana do wzoru punktacyjnego, to cena ofertowa brutto OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Na cenę ofertową winny składać się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 2. Wycenę naleŝy przedstawić na formularzu asortymentowo-cenowym według załączonego wzoru załącznik nr 2 do Formularza Oferty. 3. Ceny jednostkowe i wyliczone wartości muszą być wyraŝone w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniŝej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyŝsze zaokrągla się do 1 grosza. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za narzędzia (programy komputerowe, programy arkusze kalkulacyjne, programy kosztorysowe) uŝyte do wyliczenia cen i wartości kosztorysu ofertowego, w szczególności za błędy wynikające z zaokrąglania wyników obliczonych wartości do wymaganych dwóch miejsc po przecinku (tj. do pełnych groszy). 5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT naleŝy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. 6. Cenę wykazaną w ofercie naleŝy traktować jako stałą, wiąŝącą i niezmienną przez cały okres realizacji umowy. 12

13 5. OCENA OFERTY NAJNIśSZA CENA: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz która zawiera najniŝszą cenę ofertową (brutto), tj. otrzyma największą ilość punktów Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust 2 oraz art. 88 Prawa zamówień publicznych poprawi omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zawiadamiając niezwłocznie o tym wszystkich Wykonawców, którzy złoŝyli oferty Zamawiający moŝe Ŝądać wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu gdy kopia jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców podając do wiadomości nazwę wybranego Wykonawcy oraz jego cenę ofertową. Wybranemu Wykonawcy dodatkowo wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy. 6. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI: od dnia podpisania umowy do roku. 7. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY. Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Dawida 1a pok. 14, I p. (sekretariat) nie później niŝ do dnia r. do godz MIEJSCE SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Dawida 1a, pok. 11, I piętro Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na Jego pisemny wniosek Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy Wykonawców, a takŝe informacje o cenach ofertowych (brutto). 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: - z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Leszek Pawlak tel. 071/ w godz w sprawach dotyczących wymogów formalnych oraz przedmiotu zamówienia. 11. ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY ORAZ FORMALNOŚCI, JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA PRZED PODPISANIEM UMOWY zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 13

14 Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 12. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art ustawy Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Protest dotyczący treści ogłoszenia, a takŝe dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej lub stronach portalu UZP Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią tj. dotarł do Zamawiającego w dniach jego urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu Zamawiający rozstrzyga protest na zasadach określonych w art. 183 ustawy W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów dotyczących odwołań i skarg. 14

15 ... (pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 1do SIWZ FORMULARZ OFERTY Do: Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu ul. Dawida 1a, Wrocław Dotyczy: dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu, ul. Dawida 1a, Wrocław w związku z projektem pn. Pogranicze bez granic mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczypospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) i budŝetu województwa dolnośląskiego. 1. Ofertę składa: Nazwa Adres Wykonawca 2. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym: Nazwisko i imię Adres Telefon Fax. Nazwisko i imię:... NaleŜycie upowaŝniony do podpisania niniejszej oferty w imieniu: Miejsce i data:... Pieczęć wykonawcy: 15

16 3. Oświadczenie Wykonawcy do wypełnienia i podpisania przez Wykonawcę. W odpowiedzi na ogłoszenie publiczne dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego my niŝej podpisani: 3.1 Przeanalizowaliśmy i akceptujemy treść dokumentów tworzących SIWZ. Przyjmujemy bez zastrzeŝeń i w całości postanowienia zawarte w SIWZ oraz informujemy, Ŝe zdobyliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 3.2 Zaoferowane materiały promocyjne, stanowiące przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i są zgodne z opisem zamówienia. W załączeniu przesyłamy: zdjęcia, szczegółowe opisy lub próbki zaoferowanych materiałów. 3.3 Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ na n/w warunkach: 1) całkowite wynagrodzenie za wykonanie dostawy: zł (brutto) (słownie: zł) brutto; w tym naleŝny podatek VAT w wysokości: zł (słownie: zł); wynagrodzenie netto w wysokości:... zł (słownie: zł) netto; 2) termin realizacji dostaw 14 dni. 3) Udzielamy 24 miesięcznej gwarancji jakości za dostarczony przedmiot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3.4 Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 3.5 Nie znajdujemy się w Ŝadnej z sytuacji skutkujących wykluczeniem z udziału w niniejszym postępowaniu i spełniamy wszystkie warunki udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.6 Zawiadomimy niezwłocznie Zamawiającego, jeśli nastąpi jakakolwiek zmiana w powyŝszych warunkach na jakimkolwiek etapie wykonywania umowy. Jednocześnie jesteśmy w pełni świadomi i przyjmujemy, iŝ jakakolwiek niedokładna czy niepełna informacja rozmyślnie podana w niniejszej ofercie moŝe spowodować wykluczenie nas z niniejszego postępowania. 3.7 Nie mamy udziału w jakimkolwiek charakterze w Ŝadnej innej ofercie w niniejszym postępowaniu. *) niepotrzebne skreślić Niniejsza oferta obejmuje następujące załączniki i dokumenty uzupełniające: Załącznik nr 1 Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp; Załącznik nr 2 Formularza Asortymentowo-cenowy; Załącznik nr 3 Doświadczenie Wykonawcy; Załącznik nr 4 Oświadczenie o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa; Nazwisko i imię:... NaleŜycie upowaŝniony do podpisania niniejszej oferty w imieniu: Miejsce i data:... Pieczęć wykonawcy / Partnera Konsorcjum: 16

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 27/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych Zamawiający: Minister Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę notebooków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój tel: (0-32) 47-84-548, fax: (0-32) 47-84-531 e-mail: zp@wss2.jastrzebie.pl www.wss2.internetdsl.pl www.wss2.pl Regon:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 04.11.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 133.000 euro na:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin Telefon : +48 (091) 4403523; faks: +48 (091) 4403441 NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych

Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych N u m e r s p r a w y : Z P / E G / 3 4 1 / I I - 1 5 7 / 1 0 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14. ul. BRUCKERA 10. 51-410 WROCŁAW tel. 71-324-69-00, fax. 71-324-69-01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14. ul. BRUCKERA 10. 51-410 WROCŁAW tel. 71-324-69-00, fax. 71-324-69-01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 UL. BRUCKERA 10 51-410 WROCŁAW tel. 71-324-69-00, fax. 71-324-69-01 Nr sprawy: ZP.340.4.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony na: wykonanie i montaż

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207, Telefon: (0-prefix-32) Fax.: (0-prefix-32) 3513-363, 3513-364 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: Witryna WWW: sekretariat@srk.com.pl

Bardziej szczegółowo

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r.

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r. BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 40/2010 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO Oznaczenie sprawy: RO.2600.7.1.2012 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo