L., Nr 9 (851) Rok XL wrzesień 1993 r. cena zł PL ISSN PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTO. Międ zyn a OdOwy. i Qi da11110(0pw 1$

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "L., Nr 9 (851) Rok XL wrzesień 1993 r. cena 10 000 zł PL ISSN 0015-0975 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTO. Międ zyn a OdOwy. i Qi da11110(0pw 1$"

Transkrypt

1 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTO L., Nr 9 (851) Rok XL wrzesień 1993 r. cena zł PL ISSN Międ zyn a OdOwy i![ 3Festiwat i Qi da11110(0pw 1$ X '4 Redakcja Miesięcznika "FILATEL15.T A",.7arszawa PIERWSZY DZ, EŃ OBIEGU FDC PXZTA MISKA

2 USTERKI FORMY PRZEDRUKOWEJ - 3 zł - /WARSZAWA/ lutego 1945 roku poczta polska wprowadziła do obiegu okolicznościową serię znaczków poświęconą wyzwoleniu 10-ciu miast polskich spod okupacji niemieckiej. Było to wydanie prowizoryczne, do którego wykorzystano wycofane z obiegu 25 -groszowe znaczki tzw. wydania moskiewskiego Goznak". Znaczki te zaopatrzono w nadruk składający się z nowego nominału 3 zł, nazwy miasta oraz daty jego wyzwolenia. Byty one przeznaczone m.in. do opłaty zamiejscowych listów poleconych 111 Przedruku znaczków dokonano w prywatnej drukarni J.A. Pelara i Ska w Rzeszowie techniką typograficzną, korzystając z 50-nadrukowej- formy złożonej z czcionek i materiału justunkowego. Do przedruku użyto ciemnoniebieskiej farby drukarskiej austriackiej f-my Gleitsmann-Rabenstein [2]. Ponieważ znaczki podstawowe były w arkuszach 100-znaczkowych, musiano dwukrotnie powtarzać operację ich przedrukowywania 50-nadrukową formą. Nie było oddzielnych form dla nadruków z nazwą poszczególnych miast, a tylko jedna forma, w której zmieniano nazwę miasta i niektóre elementy daty [3]. W tym wydaniu występuje znaczek z nadrukiem Warszawa" (fot.] repr. na IV str. okładki), któremu chcę poświęcić niniejsze opracowanie. Nakład znaczków z nadrukiem Warszawa" wynosił szt. [3], przy czym jego większą część wykonano na znaczkach Goznak" w kolorze czerwonym, drukowanych rotograwiurą walcem II i III, a bliżej nieznaną liczbę na znaczkach brązowoczerwonych, drukowanych typograficznie. Przyjmuje się szacunkowo, że nakład tej rzadkiej odmiany wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy sztuk i stanowi ona obecnie jeden z cenniejszych polskich znaczków powojennych. Odmiana ta powstała prawdopodobnie przypadkowo, na skutek pomieszania arkuszy podobnych do siebie znaczków poddawanych przedrukowi. O braku w tym wypadku filatelistycznej inspiracji niech świadczy fakt, że znaczki te byty w okienkowej pocztowej sprzedaży m.in. w Łodzi (UPT Łódź 4) oraz w okolicznych małych miastach [4]. Budowa formy drukarskiej jak i specyficzny sposób dokonywania przedruku znaczków (dwukrotne wkładanie arkusza do maszyny) niesie ze sobą możliwość występowania w tym wydaniu licznych błędów i usterek. Już w dwa miesiące po ukazaniu się tych znaczków, 278 znaczka z serii 10 miast" - PZP nr 348 Z.Mroczkowski [5] i A. Gromski [2] opublikowali artykuły dotyczące błędów i usterek formy nadrukowej tego wydania. Odnośnie znaczków z nadrukiem Warszawa", wymienieni autorzy podali łącznie 8 powtarzalnych usterek formy nadrukowej, które zostały przez nich zlokalizowane w przedrukowanych półarkuszach. Polskie Znaki Pocztowe [3] wymieniają 10 usterek nadruku dodając jeszcze dwie do zestawu już opisanego przez cytowanych autorów. Z tych 10 usterek 6 dotyczy stałych elementów nadruku, a więc można je spotkać również na znaczkach pozostałych miast, natomiast 4 związane są wyłącznie ze znaczkami z nadrukiem Warszawa", Podaję za PZP lokalizację tych usterek: 5. - przerwa w dolnej części cyfry 5" Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa , 41. Warszawa Warszawa Warszawa 49. fot. 2

3 279 DZI Ś W NUMERZE: CONTENTS: Str. page St. Waliach Usterki formy prze- St Willach Drawback before prindrukowej 278 ting Tona 278 Br. Rejnowski Nic notowana usterka Br. Rejoowski Drawback on 10 fewfi na znaczku 10 fen/6 groszy z 1918 r 280 penny from 1918, not on record 280 W. Żakowski Ostce moce about the IW. Żakowskil Jeszcze raz o znaczku stanip no nr Be. Rejnowski The perforating draw- Br. Rejnowskl Usterki perforacji backs 282 J. K apkovald Stempelki polskiej J. Kapkowsld Postmark polish air poczty lotniczej 283 mail 283 Al. Sękowski Australia trudne Al. Sękowski Australia DilTicult zrastanie się kontynentu, cz. II 285 fusing of the continent (II part) 285 Br. Rejoowski Spolszczona kartka Br. Rejnowski Polonising postcard pocztowa z Rabki 286 from Rabka 286 P. Pelczar Różnice papieru Cp P. Niemr Dofferences on paper Cp FILATELISTA TEMATYK M. Kalka 288 TOPICAL PHILATELIST M. Kalka 288 Katedry kościoła rzymsko-katolickiego The Roman-Catholic cathedrals in Poland w Polsce, cz. HI ka W. Chrostowski (III part) ks. W. Chrostowskl The Kronika pielgrzymek Jana Pawia II na 289 chronicie piligrims of łan Paweł II on 289 walorach Tanzanii W. Aleziewicz i W. Tanzania stamps (II part) W. Mesie- Henrykowold an Paweł II w filatelistyce 289 wicz, W. Henrykowski tan Paweł H in 289 Kluby Zainteresowań: Kangur, Kolej- Philately From Ciubs activity Kannictwo, Maryniści 290 garoo, Railway, Marines 290 MŁODY FILATELISTA Regulamin 291 YOUNG PHILATELIST The Regulations 291 XXXII Młodzieżowego Konkursu Filateli- of XXXII Philatelic Competition W. stycznego W. Tuz Filatelistyczny ho- 291 Tuz The Philatelic Horoscope J. 291 roskop J. Grabarczyk Poczet królów 293 Grabarczyk The Polish Kings and Prin- 293 i książąt polskich, cz. III T. Rękosiewicz 293 ces Fellowship (III part) T. Rękosiewicz 293 Kierunek male miasta Zagadka The direetion - smali towns The riddle 294 J. W. Żurawski, St. Barański, J. Falkom-. J. W. Żurawski, St Barański, J. Falkonrki polemika Korespondencja z fronts- ski Polemics: The Frontal Prision talagów" 295 Camps" 295 POLONICA 296 POLONICA 296 CO PISZĄ INNI 297 WHAT ABOUT cni-was WRITE 297 RECENZJE 299 REVIEWS 299 ODPOWIEDZI REDAKCJI E ŻYCIA PZP EDITORIAL ANSWERS FROMTIIE LIFE H. Bialek O "kryzysie" polskiej OF POLISH PHILATELIST SOCIETY H. filatelistyki 301 Halek Crisis" of polish philately WYSTAWY 304 EXHHIITIONS 304 NOWOŚCI POLSKIE 306 POLISH NEWS 306 NOWOŚCI ZAGRANICZNE CENY 307 FOREIGN NEWS PRICES 307 OGŁOSZENIA 309 ADVERTISEMENTS nieco węższa litera z" w zl - dla wszystkich znaczków tej serii 7. - kwadratowa druga kropka w dacie - tylko dla maczka Warszawa" zalana cyfra 4" częściowy brak haczyka cyfry I" w catkovvity brak haczyka cyfry 1" w uszkodzona cyfra 4" z lewej strony przerwa w pierwszej literze a" u góry ukośnie ścięta lewa krawędź lewej belki zakrywającej dawny nominał ukosnie ścięta górna kreska litery z" w zl Wszystkie te usterki zostały bardzo dobrze zilustrowane. Usterka na 7. pozycji formy przedrukowej w postaci kwadratowej kropki, nie występuje jednak w całym nakiadzie. Wiele zbadanych przeze mnie znaczków z 7. i 57. pozycji w arkuszu nie wykazywało jej. Jest rzeczą dziwną, że katalog specjalizowany z 1990 roku [6] wymienia tylko jedną usterkę tego nadruku, z pozycji 7. formy przedrukowej (węższe z"), która nb. jest usterką raczej trudno zauważalną. Oprócz podanych w PZP 10 usterek nadruku na znaczku Warszawa", występują tu również inne powtarzalne usterki formy przedrukowej, równocenne z wymienionymi w PZP, a do tej pory nie opisane i nie skatalogowane. Na fot 2 pokazano te usterki z jednoczesnym podaniem pozycji formy przedrukowej, na której występują. Zestawienie nie katalogowanych usterek formy przedrukowej znaczków Warszawa" z podaną pozycją w półarkuszu: 1. - przerwana pionowa kreska cyfry 5" (występuje również na innych maczkach tej serii)

4 10. - oprócz wymienionej przez PZP usterki w postaci zalanej cyfry 4", występują usterki w napisie Warszawa": lewe ramię litery W" krótsze oraz brak zakończenia ostatniej litery a" z prawej strony u dołu krótsze lewe ramię litery W" oraz nieco wyższa druga litera a" kropka łącząca litery rs" zniekształcona litera z" w napisie Warszawa" oraz mniejsza litera s" krótsza cyfra 4" w dacie (występuje również na innych znaczkach tej serii) 37., litera r" nieco niższa przedłużona w górę pozioma kreska cyfry 5" druga litera a" uszkodzona z prawej strony u dołu ostatnia litera a" uszkodzona co upodabnia ją do litery ą" ostatnia litera a" ścięta z prawej strony u dołu (usterkę tę opisał już wcześniej Z.Mroczkowski (5)). Wymienione powyżej usterki powtarzały się regularnie na wszystkich badanych przeze mnie maczkach z odpowiednich pozycji w górnym lub dolnym półarkuszu przedrukowanych znaczków. Pomimo zbadania dużej liczby znaczków z usterkami nadruku, nie mogę twierdzić z absolutną pewnością, że wymienione usterki występują w całym nakładzie znaczków. Charakter większości z nich wskazuje, że mogły powstać w trakcie dokonywania przedruku znaczków i w takim przypadku pierwsze arkusze znaczków mogą być pozbawione tych usterek. Również trzeba brać pod uwagę możliwość wymiany uszkodzonych czcionek w czasie druku. Jednak do tej pory nie znalazłem bezpośredniego dowodu na to, tzn. znaczków z odpowiednich pozycji w arkuszu, Rozbawionych usterek przypisanych tym pozycjom. Oprócz usterek formy przedrukowej, na maczkach z nadrukiem Warszawa" występują również błędy w postaci nadruku odwróconego (fot.1), lub podwójnego, a także drugostronne przebitki nadruku. Zdarzają się również znaczne przesunięcia nadruków w kierunku pozio- mym lub pionowym. Zwłaszcza przesunięcia pionowe nadruku, przy specyficznym sposobie przedrukowywania maczków (dwukrotna operacja na jednym arkuszu), powodują istotną zmianę wyglądu nadruku: brak nowego nominału, nominał na dole zamiast na górze lub nominat na górze i na dole znaczka. Tego rodzaju błędy w tym wydaniu szeroko opisali J. Leszczyński [7] oraz J.Kapkowski [8], który usystematyzował wszystkie warianty odmian nadruku wynikające z pionowych przesunięć. Znaczki serii I O miast" z ich licznymi błędami i usterkami, w tym opisywany w niniejszej pracy znaczek z nadrukiem Warszawa", nadają się doskonale do tworzenia zbiorów o pogłębionej specjalizacji, jak również do budowania tzw. zbiorów regionalnych. STANISŁAW WALISCH Artykuł dotyczący usterek formy nadrukowej znaczków Łódź" zgłoszony zostal do druku w HBBF; dot. maczków Gniezno" i Radom" do wroclawskiej Filatelistyki". Literatura: I. Wiecewicz T., W kręgu polskich taryf pocztowych za przesylki listowe, cz.11, MAW, Warszawa 1988, s Gromski A., Seria znaczków I0 miast", Pionier Filatelistyczny" 1945, nr 2, s Polskie Znaki Pocztowe (red. A.Laszkiewicz i Z.Mikulski), t.11. Biuro Wyd.-Prop. Ruch, Warszawa 1960, s Dmowski Cz., informacja ustna. 5. Mroczkowski Z., Błędy nadruków w serii maczków 10 miast", Pionier Filatelistyczny" 1945, nr I, S Katalog Specjalizowany Znaków Pocztowych Ziem Polskich 1990, cz.3, wyd.iii, KAW Warszawa 1989, s Leszczyński J., Przesunięcia i przebitki nadruków na znaczkach z serii Wyzwolenia 10 Miast oraz KRN, PKWN i RTRP, Wrocławskie Wiadomości Filatelistyczne" 1971, nr 4(41), s Kapkowski J., Pionowe przesunięcia nadruków na maczkach wydania GOZNAK", HBBF" 1986, nr 2(96), s NIE NOTOWANA USTERKA NA ZNACZKU 10 FEN./6 GROSZY z 1918 r. Pan Wiesław Lewicki z Warszawy pokazał nam dwa czworobloki znaczków polskich nr kat. 3, wydanych w listopadzie 1918 roku dla obszaru pocztowego b. okupacji niemieckiej w czasie I wojny światowej. Jeden ze znaczków w tych czworoblokach wyraźnie różnił się od pozostałych kształtem prawej cyfry 1" w nadruku nowej wartości. O ile wszystkie jedynki" 280 na tych znaczkach mają wyraźnie ściętą lewą stronę u góry, to w opisywanym przypadku cyfra I" miała jednakową szerokość na całej swojej wysokości, z lekkim zaokrągleniem górnego naroża i nominalną poziomą wypustką z lewej strony u góry. Okazuje się, że powyższa usterka ma charakter stały. Nie została ona dotychczas opisana.

5 Paula Polsko Paula Polska Pasm Poł slsa 14) rusi() W FERII> i 1) FEN. 10 SO Pinia Polska Paula Polska Paulo Pikli 10 FEfi.1111 IUfEN I(' W m4.10 lu FEN.10 Sprawdzenie pod tym kątem odbitki formy drukowej całego arkusza maczków 10 FEN./6 GROSZY pozwoliło na ustalenie lokalizacji znaczka z tą usterką w arkuszu: występowała ona tylko jeden raz w formie przedrukowej, w pozycji 31 tj. na czwartym maczku w czwartym rzędzie poziomym. BRONISIAW REJNOWSKI W JESZCZE RAZ O ZNACZKU Nr 2534 Tytułowy znaczek został wprowadzony do obiegu 22 kwietnia 1980 r. z okazji 110.rocznicy urodzin W.I.Lenina. Znaczek drukowano rotograwiurą, walcami jednosektorowymi w arkuszach 7 z 5 ze. Jego usterki druku byty opisywane w Filateliście" wielokrotnie: w nr. 7 z 1981 r., na str. 194 (Jerzy Gryzel, Zbigniew Żyźniewski), w nr 14, 1981, na str. 388 (Lucjan Piekarz, Zbigniew Szlaski), w nr. 16, 1983, na str. 379 (Grzegorz Małaczyński), w nr. 7, 1986, na str. 165 (Zbigniew Majewski), w nr 14, 1986, na str. 335 (Jerzy Milewicz), w nr 15, 1988, na str. 352 (Orest Zacherko) oraz w nr 16, 1988, na str. 366 (Edmund Grudziński). Do tej pory opisano usterki znajdujące się na znaczkach z pozycji 14, 16, 20, 28, 34 i 35 w arkuszu (fot. 1). Tylko jedna z tych usterek, z poz. 35, jest katalogowana (brak kropki po W ' w napisie W. LENIN" oraz krótki pruci fot. 1 lot. 2 nek w nominale). Z pozostałych - najbardziej znane są usterki z poz. 16 (krótki przecinek w nominale) i z poz. 34 (krótka litera I" w wyrazie ROCZNICA" oraz przecinek w nominale ścięty z lewej strony). Ponadto, spostrzegawczy czytelnicy F" zauważyli trzy czerwone plamki (poz. 14, 20 i 28) oraz jedną plamkę zieloną (poz. 35). Przeglądając dostępny mi materiał filatelistyczny - arkusze znaczka nr 2534 lub ich fragmenty, stwierdziłem występowanie czterech dalszych usterek (wskazanych strzałkami na fot. 2) na poz. 12 i 13 w arkuszu. Najciekawsza z nich, to krótsza druga kreska pionowa litery N" w słowie URODZIN (poz. 12). Na tę usterkę zwrócił mi uwagę pan Mariusz Kalinowski. Trzy pozostałe usterki, to czerwone kropki na okładce pierwszej (spodniej) z leżących na stole książek (poz. 12 i 13) oraz gwiazdka" (biała plamka) nad wieżą ratuszową (poz. 13). Na fot. 2 pokazano także strzałką usterkę znaczka brzegowego (poz. 14), o której napisałem wyżej. Arkusz znaczków nr 2534 zawiera więc 8 znaczków z usterkami (których jest co najmniej 13). I WOJCIECH ŻAKOWSKI' IR POLSKA 250 P( >I S K \ 1_50 POI.S KA 281

6 USTERKI PERFORACJI NA ARKUSZACH ZNACZKÓW DRUKOWANYCH TECHNIKĄ OFFSETOWĄ Panowie Zbigniew Mazur z Oławy, Czesław Piechocki ze Żarna i O.B. z Gostynina nadesłali do redakcji swoje spostrzeżenia na temat perforacji arkuszy niektórych znaczków polskich. Czytelnicy ci zwracają uwagę na fakt występowania otworów perforacyjnych na jednym z kierunków perforacji przeważnie nie w idealnie prostej linii lecz we wzajemnych przesunięciach na długości każdych dwóch równoległych boków znaczka w arkuszu, odpowiadających temu kierunkowi. Zauważmy, że przesunięcia te mogą występować tylko albo w liniach poziomych perforacji, albo tylko w liniach pionowych. Nigdy nie występują one na obu kierunkach jednocześnie. Ponadto częste są też przypadki nieregularnego rozmieszczenia otworów perforacyjnych wzdłuż tych właśnie kierunków, co zdaniem Autorów listów, wpływa ujemnie na wygląd niektórych znaczków, Opisane wyżej zjawiska występowały bardzo często w okresie co najmniej ostatnich 15 lat, na ark..zach znaczków drukowanych w PWPW techniką offsetową. W tej technice bowiem perforacja arkuszy odbywa się w oddzielnych urządzeniach w końcowej fazie produkcji, już po wydrukowaniu wizerunków znaczków i podgumowaniu papieru, a przed rozcięciem arkuszy drukarskich na sektory. Do perforacji arkuszy maczków drukowanych w PWPW techniką offsetową służą dwie perforówki, produkcji fumy W. Kroll et Co. Urządzenia te, na skutek wieloletniej eksploatacji ulegają co pewien czas częściowemu rozregulowaniu, co daje w efekcie opisane wyżej usterki. Po zabiegach mechaników urządzenia te jakiś czas pracują Poprawnie i usterki takie nie występują. Znaczki drukowane w technice offsetowej mają ząbkowanie grzebieniowe. Perforuje się z reguły po pięć arkuszy jednocześnie. Omawiane usterki powstawały w czasie przesuwu sklejki pięciu arkuszy po stole urządzenia perforacyjnego. W urządzeniu tym, po każdym uderzeniu grzebienia z igłami perforacyjnymi i jego powrocie do pozycji górnej, następuje przesunięcie arkuszy o moduł wynikający z formatu znaczka. Jeżeli przesunięcie to będzie o część milimetra mniejsze lub większe od założonego wymiaru znaczka na kierunku perforacji, powstanie wtedy mniejszy lub większy odstęp między sąsiednimi, skrajnymi otworami perforacyjnymi, wybitymi przez kolejne uderzenia grzebienia. Jeżeli natomiast przesunięciu arkuszy po stole perforacyjnym towarzyszą lekkie boczne mchy, w wyniku tego na arkuszu zauważymy również odchylenia otworów perforacyjnych od linii prostej. Należy przy tym pamiętać, że dwa pierwsze otwory perforacyjne są usytuowane przed linią poziomą grzebienia. Styk grzebienia występuje zatem między drugim a trzecim otworem perforacyjnym ponad linią poziomą grzebienia.... ARKUSZY BURSZTYNÓW" Od 1992 roku niektóre znaczki okolicznościowe i bloki dla Poczty Polskiej drukowane są w Hiszpanii, w drukami Graficas Jorcar S.A. Walory te drukowane są wielobarwną techniką offsetową. Arkusze znaczków mają perforację grzebieniową. W Hiszpanii wydrukowano m.in. takie serie jak Rok historii ArmiiKrajowej", Plakat polski" i in. Również seria Szlak bursztynowy" wykonana została w zakładach Graficas Jorcar S.A. 282

7 , 1,,.. NI:A ,A1'..1,1, 1'01,, k,. illi, \ dh 1.111,k, 1,1 A\ INI., 1,111k 1,1,1 411) 4 'N 4 6 Ł.,".11.III., KA,1,1.%V.A.,OLSK.1 POLSK. 6, ' rs. ' ' t.."' t-...'1 t- '''''''',- 1 +, I a... s,,ii.1., pc...,.1,a, 1.1,1,1., 4) i ',I\ : i 1 i Niektóre arkusze tych znaczków mają wadliwą perforację. Mianowicie otwory perforacyjne w pierwszym dolnym rzędzie odsunięte są od następnej linii perforacyjnej aż o 4,5 mm. Taką wadliwą perforację stwierdziłem na arkuszach sprzedażnych znaczków o nominale 2000 zł z numeracją od do Podobno istnieją jeszcze co najmniej dwa arkusze z sąsiednimi numerami, z taką samą wadą perforacji. Wszystkie powyższe arkusze sprzedażne pochodzą z tego samego sektora formy drukarskiej. Ponieważ dotychczas brak jest danych o układzie sektorów w arkuszu drukarskim, nie sposób ustalić ile arkuszy sprzedażnych z sektorów usytuowanych w tym samym rzędzie poziomym, objętych zostało wadliwą perforacją. Grzebień perforacyjny obejmowal bowiem całą szerokość arkusza drukarskiego. Pokazany arkusz z wadliwą perforacją wskazuje wyraźnie na zwrot grzebienia ku górze arkusza i kierunek perforacji od dołu ku górze. STEMPELKI POLSKIEJ POCZTY LOTNICZEJ Przed kilku laty p. Andrzej Kłosiński na łamach Filatelisty" (nr 3/1990) opublikował pierwszą listę używanych w Polsce stempelków oznaczających przesyłki lotnicze PAR AVION-LOTNICZA" począwszy od 1946 roku. Uważam, że dla skatalogowania oznaczeń umieszczonych na przesyłkach polskiej poczty lotniczej należy tę pożyteczną inicjatywę kontynuować. Dlatego też poniżej przedstawiam znane mi stempelki tego typu wraz z uzupełnieniami zaczerpniętymi z opublikowanych poprzednio notatek. Pozycje tabeli 1-6 to stempelki używane w latach , co do których nie można stwierdzić, czy stosowały je placówki pocztowe, czy instytucje prowadzące korespondencję zagraniczną. Stempelki na poz. 1-3 znane są z listów prywatnych. Opis stempelków z poz. 4-6 zamieszczono w Filateliście" (nr 15/76). Także z Filatelisty" (nr 2/79) pochodzi informacja o stempelkach umieszczonych na pozycjach 7-9 tabeli. Prawdopodobnie z powodu braku nalepek PAR AVION", w końcu lat sześćdziesiątych i na początku siedemdziesiątych w niektórych placówkach pocztowych nastąpił powrót do używania stempelków oznaczających przesyłki lotnicze. Z tego okresu pochodzą stempelki na poz Na pozycjach 10, 11 i 13 zamieszczone są stempelki z korespondencji prywatnej, BRONISŁAW REJNOWSKI a zatem jest wysoce prawdopodobne, że były używane w wymienionych urzędach pocztowych. Stempelek z poz.12 przystawiany był na listach przywiezionych lotem inauguracyjnym na trasie Warszawa-Frankfurt / Main, natomiast stempelek z poz.14 na listach przywiezionych lotem czarterowym na trasie Warszawa-Boston-Warszawa. Ten ostatni lot był organizowany przez oddział Warszawa-Zachód PZF, należy więc przyjąć, że jest to stempelek niepocztowy. O stempelkach na pozycjach 15, 16 i 17 istnieją wiarygodne informacje, że były używane w urzędach pocztowych Rzeszów 1 i Rzeszów 3. W upt Rzeszów 1 w różnych okienkach były różne stempelki (poz.15 i 16). Także stempelek na pozycji 18 był używany w placówce pocztowej. Informacje o stempelkach stosowanych w urzędach pocztowych Bąkowice (poz.19) i Wrocław (poz.20 i 21) pochodzą z Filatelisty" nr 2/79 i 2/82. Zupełnie przypadkowo trafiłem w 1987 roku na stempelek (poz.22) na kartce zagranicznej 283

8 POZ. RYSUNEK STEMPLA WYMIARY mm KOLOR URZĄD NADANIA DATA UŻYCIA UWAGI 1 10INIC1A -PARNI 37x5 czarny Kraków PAR AVIO'," i 2 LOTNICZĄ 36x13 czarny Sok6tka 5.X1.1950, PAR AVION 4 jednowier azowy 62x 9 fioletowy Warszoma 1 21.X x9 War SZWA 1 16.X1]950 Filatelista, dwuwierszowy w ramce 29x 19 Zakopane 15.X Filatelista,16 / 76 6 jednowierszowy 42x9 fioletowy War szcava Filatelista nr 15/76 7 PA R AVI ON 4 5x 4 War SZOWC I 2SV PAR 9 AVIO$,oxi. : 14"'llow" I "1953 do 1978 [LOTNICZA] 33x11 ITAR AVIOM Gdynia 2 2.X.1959 Filatelista,, Fia tel ist a nr2 /79 Filatelista nr 2/79 10 POCZTA LOTNICZA PAR AVION 38x 8 fioletowy War nawa 1 24.X LOT NI CZA ), PAR AVIO N 39x17 czarny Grodzis Mazowiecki 4.1V II4virZik iriur Let 13 Pa? nicza M DII 43x 17 fioletowy Warszawa 3 2.N )08 fioletowy Li:11 2 X IPAR AVION 40x10 fioletowy Warszawa?D 28.V

9 FOZ. RYSUNEK STEMPLA WYMIARY ImMI KOLOR URZ AD NADANIA DATA UZYCIA UWAGI i, PAR MIII 35x11 fioletowy Rzeszów PAR AVION1 40x 10 f iol et owy Rzeszów PAR AMON 58x 10 Rzeszów LOTNIC2 Aj PAR AMON 37x14 Zabrze 1 Filatelista nr 1n3 Filatelista nr 1 /73 19 LOTNICZA ----.MAe ""--- PAR A V I O N 41x 12 Bqkoroice 1979 ri lat el ist o nr 2 /79 20 LOTNICZA PAR AVIOM Wr octaw I 1982 Filatelista nr 2/82 21 LOTNICZA Pcw M011 Wrocław Filatelista nr 2/82 LOTNICZA 22 54x21 fioletowy Łosice 28.1X.1997 PAR AVIO N wysłanej z Łosic. Na moją prośbę przysłano mi stempelka do używanego w upt Bąkowice kilka odbitek tego stempelka wraz z wyjaśnie- (poz.19 niem, że jest on używany w urzędzie pocztowym. Zwraca uwagę podobieństwo tego JACEK KAPKOWSKI AUSTRALIA trudne zrastanie się kontynentu Tak jak w Wlk. Brytanii i wielu jej posiadłościach, wydawane w koloniach australijskich znaczki były często dwurodzajowe: znaczkówop ł aty pocztowej i op ł aty skarbowej.znajdowałoto wyraz np. na znaczkach pocztowych Wiktorii od 1885 r. w napisie STAMP DUTY wskazującym, że są one też znaczkami opłaty skarbowej, lub w napisie POSTAGE & REVENUE na niektórych znaczkach Australii Południowej od 1882 r. W większości kolonii dopuszczano do użycia znaczki opłaty skarbowej jako pocztowe, jak w Queenslandzie od 1880 r., w Tasmanii od 1882 r, a w Australii Zachodniej od 1893 r. Wiktoria od r. wręcz oficjalnie dopuściła do równoległego używania jako pocztowych bądź skarbowych wszelkich znaczków wydanych z różnym przeznaczeniem, niezależnie od tego, czy napis na nich mówił, że są one znaczkami pocztowymi (POSTAGE), czy skarbowymi (STAMP DUTY lub STAMP STATUTE), czy też nie nosiły żadnego z takich napisów. 285

10 W Australii Zachodniej wydano w 1879 r. znaczki telegraficzne z napisem TELE- GRAPHS, które jednak od 1886 r. byty w użyciu również jako maczki opiaty pocztowej. Znaczki z napisem ELECTRIC TELE- GRAPHS wydała też w 1871 r. Nowa P o- ł udni owa Walia,leczslużylyonetam tylko do tego celu. Swoistą procedurę stosowano w latach w Australii Zachodniej,gdzie znaczki używane przez władze i urzędy kolonii do frankowania ich korespondencji służbowej opatrywano kontrolnym wybiciem okrąglej dziurki. W Australii Poludniowejmaczki używane do frankowania korespondencji władz i urzędów kolonii byty przez nie opatrywane w latach kontrolnymi nadrukami ustalonych skrótów literowych, jak np. A = Architect (naczelny architekt), C.P. = Commissioner of Police (szef policji), C.Sgn. = Colonial Surgeon (naczelny lekarz), P.O. = Post Office (urząd pocztowy). Od 1874 r. jej poczta wydawała, jako urzędowe, znaczki opłaty z nadrukiem O S (skrót od OfEcial Service). Podobne, nadrukowe znaczki urzędowe wydawała od 1879 r. Nowa Południowa Walia. Wszystko to daje obraz mozaiki rozwiązań i procedur stosowanych w koloniach australijskich w drugiej polowie XIX w. Sieć pocztowa nie była tu zresztą gęsta: w 1884 r. w trzech najbardziej rozwiniętych i względnie ludnych koloniach liczba placowek pocztowych wszystkich rodzajów wynosiła w Wiktorii , w Nowej Południowej Walii , a w Queenslandzie Porównawczo w tymże roku mała Holandia miała 1274, Niemcy placówek poczty Rzeszy plus 1464 Bawarii i 545 Wirtembergii, wielka obszarowo choć mak, zaludniona Kanada miała ich 6837, zaś USA aż Calostka-opaska na gazety kolonii Australii Południowej wydania z 1889 r., wartości 1/2 d dofrankowana (przesyłka adresowana za granicę) wyciętym makiem opłaty z takiejże całostki cdn. ALEKSANDER SEKOWSKI AIJP 975 SPOLSZCZONA KARTKA POCZTOWA z RABKI Katalog specjalizowany KAW na rok 1990 Ostatnio miałem możność badania kartki cz. 2, w rozdziale IX.G. zatytułowanym Poczty pocztowej GG, ze znakiem opłaty 12 gr, przedlokalne ", notuje wydania znaczków stawiającym podobiznę Adolfa Hitlera, nr kat. i całostek lokalnych z ponad trzydziestu 30, sygn. nakładowa Std W.II.44, ostemploplacówek pocztowych. W liczbie tych placówek ujęty jest również urząd pocztowy w Rabce. Według informacji podanych w katalogu, po opuszczeniu Rabki przez oddziały niemieckie iniejscówi filateliści zaopatrzyli pewne liczby znaczków obiegowych GG z podobizną Hitlera w napis POCZTA POLSKA, wykonany maszyną do pisania. Znaczki te, po naklejeniu na papier, kopertę lub pocztówkę, stemplowano datownikiem urzędu, z data 28 I 1945 r. Katalog nie wspomina nic o istnieniu spolszczonych kartek pocztowych." 1. Katalog specjalizowany znaków pocztowych ziem polskich 1990, wyd. III cz, 2, s.315, KAW 1989r. 286

11 waną datownikiem RABKA 28 I 45, wyróżnik x d x. Odcisk stempla w kolorze czerwonym. Na kartce skasowano maszyną do pisania tekst niemiecki ABSENDER" i POSTKAR- TE', a wpisano nieco poniżej wyrazy Nadawca" i KARTKA POCZTOWA". Na znaku opłaty zaś, również tą samą maszyną, wpisano dwuwiersz POLSKA / POCZTA". Adresatem tej, niewątpliwie grzecznościowo ostemplowanej całostki jest niejaki p. Hauser. Na odwrocie kartki wpisana jest tą samą ręką, co adres, następująca treść : Do zbioru filatelistycznego - polskie znaczki poczt., wydane w Rabce, z okazji pamiętnego dnia. Rabka ' - bez żadnego podpisu. Pragnę dodać, że Rabkę zajęty 27 stycznia 1945 r. oddziały 1 Armii Gwardyjskiej, wchodzącej w skład 4 Frontu Ukraińskiego? BRONISLAW REJNOWSKI 2. Dolata Dolesimy Wyzwolenie Polski , Wyd. MON, W-na 1974 r. s RÓ Ż NICE PAPIERU Cp 668 Kart pocztowych z okazji 300-lecia Wilanowa wydano łącznie ponad 13,3 mln. sztuk. Ukazywały się one w okresie około 2,5 roku. Kolejne zamówienia zrealizowano w ośmiu nakładach. Papier całostek, określony jako jasno- lub ciemnokremowy, wykazuje szereg różnic. Dokładne, tabelaryczne rozpracowanie różnic papieru nie jest możliwe. Ile kolejnych dostaw do PWPW, tyle różnych papierów. Grubość papieru waha się od 0,21 do 0,28 mm i nie jest typowa dla żadnego z nakładów. Powierzchnia ma wykończenie gładkie, nieregularnie chropowate lub chropowate, układające się w pionowe prążki. Prążkowanie występuje jednostronnie. Barwy papieru oceniamy w świetle dziennym oraz w świetle UV. W pierwszym przypadku stwierdzamy barwę jasnokremową i ciemnokremową z różnymi odcieniami pośrednimi, trudnymi do zdefiniowania. Na papierach ciemnokremowych chropowatych, wystające" miejsca papieru często wykazują przebarwienia ciemnokremowe lub ciemnożółte. W promieniach światła 1JV papiery można zestawić w cztery grupy: I - jednolita barwa żółtobrązowa, bez świecących nitek wybielacza optycznego, II - barwa szarobrązowa z pojedynczymi nitkami wybielacza, III - barwa jasnobrunatna z odcieniem wpadającym w brąz lub fiolet, z dużą ilością włókien wybielacza, IV - niejednolita barwa jasnobrunatnawa z różnymi odcieniami, z bardzo dużą ilością masy papierowej z wybielaczem. Podczas wykonywania papieru korzystano z makulatury. lin większa domieszka makulatury z papierów zawierających silne wybielacze optyczne, tym większa liczba świecących nitek lub większych fragmentów w papierze końcowym. Papier grup I i II w świetle dziennym postrzegamy jako ciemnokremowy lub kremowy, grupy III jako kremowy lub jasnokremowy. Papiery grupy IV wykazują największą rozpiętość barw, od jasno- do ciemnokremowych. żaden z papierów nie jest typowy dla tylko jednego nakładu. Największą różnorodność spotyka się w N.III. W części N.II (sygnatura P.P.T.iT.XI ") w lewym górnym narożu znaku opłaty występuje powtarzalna usterka formy w postaci braku części ramki (fot.). P. PELCZAR AIJP 1/81 287

12 "CM, 717 k KATEDRY KOŚCIOŁA RZYMSKO-KATOLICKIEGO W POLSCE cz.1.11 V. Wrocławska Prowincja Kościelna ustanowiona w 1929 r. I. Archidiecezja Wrocławska-diecezja ustanowiona w 1000 r., w 1929 r. oderwana od Gnieźnieńskiej Prowincji Kościelnej, podniesiona do Archidiecezji i przyłączona do niemieckich prowincji kościelnych - Konkordat z Prusami. W 1945 r. faktycznie jako Dolnośląska Administratura Apostolska, a w 1972 r. kościelno-prawnie decyzją papieża Pawła VI Archidiecezja Wrocławska powróciła do Polski, katedra - Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, znaczki: Polska: 799, 2592, 2669, Watykan: Michel: 503, kartki pocztowe: Polska: Cp.548, Cp.836, stemple okolicznościowe: Polska: , , , , Diecezja Legnicka-ustanowiono w 1992 r., katedra - Kosciół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy, znaczki: Polska: 2591, stemple okolicznościowe: Polska: VI. Przemyska Prowincja Kościelna ustanowiona w 1992 r. 1. Archidiecezja Przemyska Obrz ą dku Ł aci ń skiego-diecezja ustanowiona w 1375 r., katedra - Bazylika św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP w Przemyślu, kartki pocztowe: Polska: Cp.206, Cp.966, Cp.1017, stemple okolicznościowe: Polska: Przemyśl 1 - IV wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce. 2.Diecezja Z amojsk o- Lu ba czo wsk a- ustanowiona w 1992 r., katedra - Kolegiata p.w. Zmartwychwstania Pa ńskiegd i św. Tomasza Apostoła w Zamościu, walorów filatelistycznych brak, Konkatedra - Kościół p.w. Błogosławionego Jakuba Strzemię w Lubaczowie - od 1945 do 1992 roku kościół ten pełnił funkcję prokatedry tej części Archidiecezji Lwowskiej, która znajdowała się na terytorium Polski, stemple okolicznościowe: Polska: Lubaczow - IV wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce. 3.D iecezja Rzeszowska-ustanowiona w 1992 r., katedra - Kościól p.w. 288 Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie, walorów filatelistycznych brak. VII. Szczecińsko-Kamieńska Prowincja Kościelna ustanowiona w 1992 r. 1. Archidiecezja Szczeci ńsko- Karni e ń sk a- diecezja ustanowiona w 1972 r., katedra - Bazylika p.w. św. Jakuba w Szczecinie, kartki pocztowe: Polska: Cp.956, stemple okolicznościowe: Polska: , Konkatedra - Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim - kościół ten pełni) funkcję katedry diecezji wolińskiej założonej w 1140 r. i niebawem przeniesionej do Kamienia Pomorskiego, kartki pocztowe: Polska: Cp.354, stemple okolicznościowe: Polska: , Diecezja Zielonogórsko- Gor zowsk a - ustanowiona w 1972 r. jako Diecezja Gorzowska i w 1992 r. przemianowana na Zielonogórsko-Gorzowską, katedra - Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp. - od 1945 do 1972 roku kościół ten pełnił funkcję katedry Administratury Apostolskiej na Pomorze Szczecińskie, Ziemię Lubuską i Prałaturę Pilską, od 1972 do 1992 roku - katedry Diecezji Gorzowskiej, a od 1992 roku - katedry Zielonogórsko-Gorzowskiej, stemple okolicznościowe: Polska: , , Konkatedra - Kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Gorze - pełni tę funkcję od 1992 roku, stemple okolicznościowe: Polska: , , kartki pocztowe: Polska: Cp Diecezja Koszali ń sk o- Kolobrzeska-ustanowionaw 1972 r. katedra - Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie, walorów filatelistycznych brak. Konkatedra - Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu - kosaół ten krótki czas pełnił funkcję katedry Diecezji Kołobrzeskiej ustanowionej w 1000 roku, maczki: Polska: 1057, kartki pocztowe: Polska: Cp.193 cdn. MARIAN KALKA

13 KRONIKA PIELGRZYMEK JANA PAWŁA H na walorach Tanzanii Arkusik 3 (lwy marzec 1983) 25. Gwinea Równikowa (Bata, drugie co do wielkości miasto, położone nad Zatoką Gwinejską): Jan Paweł 11 modli sig pod koniec Mszy św. odprawionej na Placu Wolnosci. 26. Portugalia (Fatima): w wigilię I rocznicy zamachu na życie Jan Paweł II zawiesza na złożonych rękach figury Matki Bożej Fatimskiej zloty różaniec, dar za cudowne ocalenie; na wieńczącym różaniec medalionie znajduje się wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej oraz daty 13 V V Wielka Brytania (Londyn): Jan Paweł II i królowa Elżbieta II podczas spotkania w Buckingham Palace. 28. Argentyna (Lujan, miasto na zachód od Buenos Aires): Jan Paweł II okadza cudowną figurę Matki Bożej Pocieszenia z Lujan podczas Mszy św. sprawowanej w tamtejszym sanktuarium. 29. ONZ (Genewa): Jan Paweł II przemawia w Pałacu Narodów do uczestników 68. sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy, jednej z wyspecjalizowanych organizacji ONZ. 30. San Marino (San Marino): Jan Paweł II przewodniczy Mszy św. koncelebrowanej na stadionie sportowym. 31. Hiszpania (Madryt): Jan Paweł II oraz król Carlos I i jego małżonka Sophia, podczas spotkania w Palacio Real. 32. Kostaryka (San łose, stolica): Jan Paweł II i prezydent kraju Lun Alberto Monge podczas ceremonii powitania na lotnisku Juan Saula Maria. 33. Panama (miasto Panama): Jan Paweł II podczas spotkania z wieśniakami i robotnikami (tzw. campesinos) na Stadionie Rewolucji; na pierwszym planie ludowy zespól taneczny podczas występu przed Papieżem. 34. Salwador (San Salwador): Jan Paweł II modli się pod koniec Mszy św. odprawionej na błoniach Metro-Centro; specjalnie zbudowany ołtarz przedstawiał krytą trzciną indiańską chatę. 35. Nikaragua (Managua): Jan Paweł II wygłasza przemówienie po przylocie na lotnisko Cesar Augusto Sandino; po lewej stronie Daniel Ortega - koordynator Komitetu Rządowej Rady Odrodzenia Narodowego. 36. Gwatemala (Guatemala): błogosławiąc zebranych Jan Paweł II udaje się po kwiatowym kobiercu do ołtarza na Campo dcl Marle (Polu Marsowym), gdzie zostala odprawiona Msza św. dla ponad miliona wiernych; obok papieża mistrz ceremonii ks. prałat John Magm. Arkusik 4 (marzec czerwiec 1984) 37. Honduras (Tegucigalpa, stolica): Jan Paweł II wychodzi z samolotu po przylocie na lotnisko Toncontivo. 38. Begu (Belize City, największe miasto): Jan Paweł II udziela Komunii podczas Mszy św. sprawowanej na płycie lotniska Stanicy. 39. Haiti (Port-au-Prince): Jan Paweł II otwiera XIX Sesję Plenarną Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej (CELAM) w katedrze pod wezw. Naszej Pani Nieustającej Pomocy; obok Papieża kard. Alfonso Lopez Trujillo i arcbp Jose Cabral Duarte. cdn. Jan Paweł II w filatelistyce..max 58.PIELGRZYMKA ALBANIA 25.11/.1993 r. Watykan Kasownik: 25.1V.I 993, pielgrzymka Jana Pawła Il do Albanii. W okręgu o średnicy 35 mm twarz Ojca świętego, dokola napis I0 PAULUS II PASTORIS ANIMO ALBANIAM VISIT/POSTE VAT1- CANE/25.IV.1993" Albania Znaczek: 25.11/.1993, wizyta papieża Jana Pawia II w Albanii ks. WALDEMAR CHROSTOWSKI AIJP 1488 MIECZYSŁAW KROK 16 L, postać Ojca świętego z uniesioną prawą ręką, agi Watykanu i Albanii oraz bukiet kwiatów. Na maczku napis PAPA GJON PALI I II te NE SHQIPERI". 289

14 Kasowniki: 25.IV.1993 (FDC), twarz Ojca Świętego oraz napis POSTA SHQIPTARE/PAPA GJON I II te/ " 25.1V.1993, Szkoder, półpostać Ojca Świętego z krzyżem pasterskimi napis POSTA SHQIPTARE SHKODER/VISITA E SHENJT SE TIJ GJON PALI 11/ " 25.IV.1993, Tirana, półpostać Jana Pawła II w infule oraz napis POSTA SHQIPTARE TIRANE/VI- SITA E SHENIT SE TIJ GJON PALI II ". edo. WL. ALEXIEWICZ W. HENRYKOWSKI KANGUR Biuletyn Tematyczni K. Z. Znaczkami Pocztowymi Australii Nr 6 Nr 7 Biuletyn jest wydawany w formacie A5 o objętości 8 stronic. Wydawcą jest Klub Kangur", działający przy ZO PZF w Kaliszu. Biuletyn Nr 6 otwiera artykuł poświęcony znakom australijskim, wydanym z okazji Międzynarodowego Roku Ludności Tubylczej". W artykule Fałszerstwo czy nowodruk" cz.1, kol. Z. Tomaske przedstawia informację na temat znaczków Nowej Południowej Walii z lat , które w dużej liczbie pojawiły się na europejskim rynku filatelistycznym w 1890 roku. Na dwóch kolumnach podane zostały, łącznie z ilustracjami, terminy i skróty spotykane w katalogach aukcyjnych i katalogu The Australian Stamp Catalogue. W numerze 7 dokończenie artykułu Z. Tomaske oraz Australijskie Polonica", w tym wydane również z okazji ŚWF Polska'93 oraz informacja o spotkaniu członków Klubu Kangur" podczas tej wystawy. KOLEJNICTWO Ilustrowany Biuletyn Tematyczny Już Nr 20. datowany W związku z jubileuszowym 20. numerem serdeczne gratulacje dla Kolegi Krystiana Żurawskiego, który redaguje Biuletyn od 1988 roku. Jak zwykle w Biuletynie można przeczytać wiele interesujących wiadomości o: - zjeździe Klubu Zainteresowań PZF Kolejnictwo", który odbędzie się jeszcze w tym roku w Warszawie, wyróżnieniach zbiorów tematycznych na 8WF Polska'93, - kolejowych polonicach, - pierwszej całostce z motywem kolejowym, - taborze szlaków PKP, - oraz o nowościach z tematu kolejnictwo". Na stronie ostatniej, czyli 12, umieszczono dyskusyjny materiał p. Alfreda Sojki z Katowic o prywatnych dodrukach na całostkach niemieckich i polskich. Moim zdaniem, że coś jest katalogowane nie świadczy o tym, że to coś jest pełnoprawnym walorem filatelistycznym. Cóż, czy całostki z prywatnymi dodrukami kolejowymi" będą pełnoprawnymi walorami filatelistycznymi pokaże czas. Moim zdaniem nie będą, ale FIP może zdecydować inaczej. Numer zamyka nekrolog kol. Jerzego Zadurowicza, który był pracownikiem PKP oraz filatelistą wystawiającym zbiory z tematu Kolejnictwo". KLUB MARYNISTÓW Biuletyn Informacyjny ZO PZF Gdańsk Po czteroletniej przerwie (od czasu likwidacji Filatelisty-Tematyka" mutacji C") Zarząd Klubu Marynistów wraz z Zarządem Okręgu PZF w Gdańsku wznowił wydawanie Biuletynu Informacyjnego Klubu Marynistów. Należy podkreślić, że w latach wydano 28 numerów Biuletynu Klubu Marynistów PZF, którego dwa pierwsze numery nosiły nazwę Biuletyn Informącyjny". Następnie w latach wydano 37 numerów Filatelisty-Tematyka" mutacji C". Z tymi pismami współpracowałem praktycznie od początku. Od numeru 19 Filatelisty-Tematyka" mutacji C" byłem członkiem kolegium redakcyjnego. W związku z powyższym znane mi są trudności z redagowaniem pisma poświęconego morskiej filatelistyce. Kolega Klemens Hejmowski - przewodniczący Klubu Marynistów PZF dokonał nie lada sztuki, że udało mu się skompletować skład redakcji i wydać pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego. Tematyka jest kontynuacją poprzednio rozpoczętych cykli w Filateliście-Tematyku" mutacji C". Mamy więc dokończenie opracowania Klemensa Hejmowskiego pt. Polska Poczta Morska" i Polskie wyprawy antarktyczne" pióra Romana Przybyty. Ponadto informacje o nowościach marynistycznych oraz zapowiedź Wystawy Filatelistycznej 75 lat Marynarki Wojennej RP" i spotkania członków Klubu Marynistów. Numer otwiera artykuł programowy - K. HejmowsIdego. Objętość Biuletynu Informacyjnego sygnowanego 1/93 wynosi 12 stronic formatu A5. S.J.

15 REGULAMIN xxxii Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego organizowanego przez Polski Związek Filatelistów w roku szkolnym 1993/1994 Temat konkursu: BIEGIEM WIS Ł Y" Cele konkursu 1. Popularyzowanie filatelistyki tematycznej. 2. Pogłębienie wiedzy związanej z tematem konkursu. 3. Podwyższenie poziomu wiedzy filatelistycznej. 4. Doskonalenie umiejętności w opracowywaniu zbiorów filatelistycznych. Zasady ogólne 1. Konkurs obejmuje wyłącznie polskie znaki pocztowe. 2. Zakres materiału tematycznego, w tym wybór znaczków, całostek i stempli okolicznościowych, przygotowuje Komisja Młodzieżowa ZG PZF i jest on obowiązujący dla uczestników na wszystkich etapach konkursu. Wykaz wybranych znaków stanowi załącznik do regulaminu. 3. W konkursie może brać udział każdy uczestnik Młodzieżowego Kola Filatelistycznego. 4. Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych : I - obejmuje uczniów szkól podstawowych II - obejmuje uczniów szkół ponadpodstawowych 5. Konkurs przeprowadzony jest w trzech etapach I - eliminacje w kołach - do 31 marca 1994 r. H - pobiały - na szczeblu okręgu PZF - dla uczestników, którzy w eliminacjach w kolach zajęli pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych - do 30 kwietnia 1994 r. III - finał - na szczeblu centralnym - dla uczestników, którzy w półfinałach w okręgach PZF zajęli pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych - do 10 lipca 1994 r. 6. Poszczególne etapy konkursu organizują i przeprowadzają : - eluninacje - opiekun MKF - półfinały - komisje młodzieżowe okręgów PZF - finał - Komisja Młodzieżowa ZG PZF Zasady przeprowadzania konkursu 1. Rozgrywki konkursu przeprowadzane są w następujących zakresach : I - teoretycznym - obejmującym wiedzę filatelistyczną i tematyczną II - praktycznym - polegającym na opracowaniu kart do zbioru filatelistycznego 2. Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu na poszczególnych etapach określają ich organizatorzy. Zasady oceny i nagrody 1. Kryteria oceny w eliminacjach i półfinałach ustalają komisje młodzieżowe okręgów PZF. 2. Kryteria oceny w finale ustala Komisja Młodzieżowa ZG PZF. 3. Kolejność miejsc ustala się w zależności od sumy uzyskanych punktów z części teoretycznej i praktycznej konkursu. W przypadku uzyskania przez uczestników równej liczby punktów przeprowadza się tzw. dogrywkę". 4. Do oceny zadań konkursowych powołany jest zespół sędziowski, którego decyzje są ostateczne. 5. Nagrody dla najlepszych uczestników w poszczególnych etapach konkursu przyznają ich organizatorzy z własnych środków. Postanowienia końcowe 1. Sprawozdania z przebiegu eliminacji i półfinałów oraz listy uczestników zakwalifikowanych do finału komisje młodzieżowe okręgów PZF przesyłają do ZG PZF w terminie do 10 maja 1994 r. 2. Koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników i ich opiekunów podczas finału, a także koszty, przejazdu na finał pokrywają zarządy okręgów PZF. 3. Tracą moc wszystkie poprzednie regulaminy i ustalenia dotyczące młodzieżowych konkursów filatelistycznych organizowanych przez PZF. 291

16 Z przymrużeniem oka! FILATELISTYCZNY HOROSKOP Panna (23.V X) - MKF wznawia działalność po wakacyjnej przerwie. Zjednacie sobie nowych kolegów, ktorym wręczycie legitymacje ze znakiem PZF. Sprzyjają Wam wszyscy dorośli członkowie PZF. Każdy z uczestników będzie chciał opowiedzieć o swoich wakacjach i zilustrować znaczkami. Niespodzianka - jeden z kolegów opowie o wystawie filatelistycznej, którą obejrzał w egzotycznym kraju. Waga (23.1X.-22.X) - Czeka Was poważna decyzja - udział w nowym Młodzieżowym Konkursie Filatelistycznym na temat Z biegiem Widy". Jeżeli już rozpoczniecie zgłębiać wiedzę filatelistyczną i tematyczną, jeden z Waszych kolegów dotrze do finału, który odbędzie się w Gdańsku. Z okazji Światowego Dnia Poczty, Koło będzie pamiętać o pracownikach poczty. Dzień Edukacji Narodowej - sprawicie przyjemność Opiekunowi Koła. Niespodzianka - wśród starych znaczków znajdziecie ciekawy błędnodruk poszukiwany przez filatelistów. Skorpion (23.X.-22.X1)- Czy nie bierzecie zbyt wiele obowiązków na siebie? Podzielcie się z innymi. Uporacie się z kłopotami szkolnymi, jeśli weźmiecie się energicznie do nauki - świadczyć to będzie o mądrym rozłożeniu sil. Sprzyja Wam nauczyciel geografii, który pogłębi Waszą wiedzę o Wilie. Czeka Was miła niespodzianka ze strony Poczty Polskiej. Str z ele c (23.X X11) - Okażcie więcej serca orzekającym Waszej pomocy. Zaczniecie przygotowywać kartki z życzeniami świątecznymi. Długie wieczory pozwolą Wam na porządkowanie zbiorów. Sprzyja Wam Zarząd Okręgu PZF, który dostarczy ekrany wystawowe na przygotowywany przez Was pokaz zbiorów. życzliwy znak - zbliżający się Koziorożec. Kozioro ż ec (22.X ) - Spiętrzenie zajęć w domu - Boże Narodzenia - Nowy Rok Niespodzianka - pod choinką klaser z wymarzonym znaczkiem! Wodnik ( ) - Nie zazdrość innym sukcesów. Przygotowania do Konkursu świadczą o Waszym zaangażowaniu. Relaks konieczny - najlepiej na zimowisku. Życzliwy znak - to znak pocztowy. Ryby ( )- Przegapiliście ciekawą wystawę filatelistyczną, na której można było poznać dobrze opracowane eksponaty. Zapomnieliście także zamówić prenumeratę Filatelisty". Zróbcie to jak najszybciej. Opiekun koła zorganizuje eliminacje Konkursu. 292 NA CAŁY ROK SZKOLNY Niestety, na półfinał pojadą tylko najlepsi. Baran ( V) - Bardzo ożywiony okres w działalności Koła. Czeka Was wyjazd na wystawę filatelistyczną, na której będą Wasze dwa eksponaty. Klęska! Żaden ze zbiorów nie został nagrodzony medalem. Musicie je,z,?e dużo pracować nad zbiorami - wtedy nie będzie rozczarowań. Czeka Was półfinał Konkursu, który zorganizuje Komisja Młodzieżowa Zarządu Okręgu PZF. Sukces! Wasz kolega wygrał półfinał i pojedzie w nagrodę do Gdańska. B y k (21.1V.-21.y) - Niektórzy koledzy zaczynają wykazywać brak zainteresowania filatelistyką. Nie możecie stać bezczynnie. Dla zachęty zorganizujcie konkurs na projekt znaczka lub okolicznościowego stempla. Oto właśnie chodziło! Wasi koledzy mają wspaniałe zdolności rysunkowe. Zainteresujcie tym Dyrekcję Poczty Polskiej. Bli ź ni ę ta (22.V.-21.V1) - W szkole spiętrzenie pracy. Musicie pamiętać o systematycznej nauce, a nie tylko o filatelistyce. Kłopoty czekają tych, którzy zapomnieli o nauce. Niespodzianka - z okazji Dnia Dziecka - loteria filatelistyczna. Dla najlepszych młodzieżowe odznaki PZF - brązowe, srebrne i zlote, które otrzymacie na wniosek Waszego Opiekuna Koła. To on pamięta o Was przez cały rok szkolny. Sprzyja Wam Poczta Polska, która przekaże dla koła najnowsze polskie znaczki. Od jednej z firm otrzymacie komputer i kamerę video. To będzie Wasza przyszłość! R a k (22.V1.-22.V11) - Koniec roku szkolnego. Czekają wakacje w wymarzonych miejscowościach. Każdy z uczestników Koła zapisze adresy kolegów, żeby wysłać widokówkę z wakacji z pięknym okolicznościowym datownikiem. Finał Konkursu. Wasz kolega zajął X miejsce. On nie przegrał - zdobył nowe doświadczenie. W tym konkursie nie ma przegranych! L ew (23.V V111) - Pełnia wakacji. Jeśli w tym okresie zajrzycie na wystawę filatelistyczną, do Muzeum Poczty, do sklepu filatelistycznego - jesteście prawdziwymi filatelistami! Po przejściu wszystkich znaków Zodiaku spróbujcie zilustrować walorami filatelistycznymi i innymi ilustracjami to co zdarzylo się w Waszym Kole w ciągu roku szkolnego. Czy horoskop sprawdzil się? Napiszcie. WOJCIECH TUZ

17 KIERUNEK -4> M A Ł E MIASTA Obecnie filatelistyka ma wielu zwolenników i miłośników. Istnieje dość dużo młodzieżowych kół, które są nadzieją dla polskiej filatelistyki. Moim zdaniem można jeszcze polepszyć poziom tej dziedziny. Dotychczas nie było wystarczającej liczby sklepów. Te, które istnieją znajdują się w dużych miastach, do których nie mają raczej dostępu młodzi początkujący filateliści z małych miasteczek czy wsi. A przecież oni też chcą być filatelistami. Dobrze by było, ażeby organizowano w mniejszych miejscowościach giełdy czy wystawy filatelistyczne, ażeby młodzież biorąca udział w tych imprezach, zaznajomiła się z tego typu problematyką. Wciąż brakuje jeszcze opiekunów MKF-ów, którzy z poświęceniem działaliby w celu zainteresowania filatelistyką dzieci i młodzież, zakładaliby koła. Daje się również zauważyć brak fachowej literatury, szczególnie dla początkujących filatelistów. W bibliotekach na ogół jest podobna sytuacja. W każdej szkole powinno znajdować się małe kolo, które gromadziłoby młodych zapaleńców znaczków czy innych walorów. Koło takie powinno mieć swoją gazetkę, która zachęcałaby młodzież do przyłączenia się, informowała o konkursach czy wyjazdach na wystawy, giełdy itp. Posiadanie bardziej wartościowych walorów powoduje szczególnie u młodych ludzi zachętę do dalszej pracy kolekcjonerskiej. Moim zdaniem znaczki powinny być jednak tańsze. Myślę, że wielką szansą dla filatelistyki jest wprowadzenie komputerów. Katalogi mogłyby być sprzedawane jako programy na dyskietce. Praca z komputerem znacznie ułatwiłaby pracę filateliście, szczególnie w małych środowiskach. Moje uwagi być może w następnym 100-leciu będą zrealizowane, ale o tym moglibyśmy się dowiedzieć na 200-leciu polskiego ruchu filatelistycznego. TOMASZ RSKOSIEWICZ Góra Śląska POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH cz.111 MIESZKO H ( ) Urodzony około 990 roku, najstarszy syn z trzeciego małżeństwa Bolesława Chrobrego z Emnildą, córką księcia zachodniosłowiańskiego. W 1013 roku poślubił niemiecką księżniczkę Ryksę (Rychezę), z którą koronował się po śmierci ojca. W wyniku wojny z Niemcami i ataku książąt ruskich utracił Łużyce i Grody Czerwieńskie. Gdy brat przyrodni Bezprym sięgnął po władzę, schronił się w Czechach. W 1032 roku powrócił do kraju, ale na żądanie cesarza Konrada zrzekł się korony i podzielił państwo między bliskich krewnych. Zmarł nagle w 1034 roku, w trakcie prób odbudowy zjednoczonego państwa. Znaczki: 2984 Całostki: Ck 84 Stemple okolicznościowe: pierwszego dnia obiegu do znaczka

18 RYCHEZA RYKSA Urodzona w końcu X w., córka palatyna reńskiego Herenfrieda Ezona i Matyldy, siostry cesarza Ottona III. W 1013 roku wyszła za mąż za Mieszka II i została wraz z nim koronowana w roku Była matką Kazimierza I Odnowiciela i dwóch córek. Prawdopodobnie w 1034 lub 1035 roku opuściła ostatecznie Polskę. W 1047 roku wstąpiła do benedyktyńskiego klasztoru w Braunweiler, gdzie zmarła w roku Znaczki: 3030 Calostki: Cp 986. Dwa nakłady: Karton kremowy, sygnatura PPTT i karton biały, sygnatura PPTT Stemple okolicznościowe: pierwszego dnia obiegu do znaczka KAZIMIERZ I ODNOWICIEL ( ) Urodzony w 1016 roku, syn Mieszka 11 i Rychezy. Po śmierci ojca objął władzę. ale się nie koronował. Na skutek buntu ludowego musiał wkrótce opuścić kraj i schronił się na Węgrzech. Dopiero między 1039 i 1041 rokiem z pomocą cesarza Henryka III, zaczął odzyskiwać władzę. Jednocześnie zawarł przymierze z księciem ruskim Jarosławem Mądrym przypieczętowane małżeństwem z jego siostrą Dobroniegą. ZNACZEK BAWI W 1054 roku odzyskał Śląsk zagarnięty przez księcia czeskiego Brzetysława. Nadano mu przydomek Odnowiciela ze względu na zasługi położone przy odbudowie organizacji państwowej i kościelnej. Zmarł w 1058 roku. Znaczki: 3031 Całostki: Ck 85 dwa nakłady: sygnatura PPTT ; sygnatura - PPTT Stemple okolicznościowe: pierwszego dnia obiegu do znaczka 3031 cdn. JÓZEF GRABARCZYK SPROSTOWANIE W numerze 7-8 F" na str. 252, drukując listę laureatów XXXI Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego mylnie napisaliśmy nazwisko laureata I miejsca w grupie młodszej - jest nim Łukasz Wściubiak (Okręg Gdański). Kol. Łukasza serdecznie przepraszamy. W tej samej notatce chochlik korektorski spłatał nam jeszcze jednego figla: na str. 252 drugi akapit od końca pierwszej szpalty powinien zaczynać się: W przerwach między konkursami..." (a nie w pracach" - jak podaliśmy). Przepraszamy. Należy odczytać hasła: 1) utworzone z pierwszych liter nazw państw (w oryginale), których fragmenty znaczków reprodukujemy (zasłonięto pierwszą literę); 2) zaszyfrowane. Pierwsza cyfra oznacza kolejny numer znaczka, druga kolejną literę w nazwie państwa (tym razem w polskim brzmieniu). Brakujące litery oznaczono znakiem zapytania Ilkdi ? ffl k/ , >A0? 11 MIIM 31 e W Wśród uczes ników, którzy nadeś ą prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy nagrody ufundowane przez firmę Interfil w Warszawie. Odpowiedzi, w terminie do 1 października 1993 r. prosimy nadsyłać pod adresem: Kolo Filatelistyczne skrytka pocztowa Warszawa

19 POLEMIKA POLEMIKA POLEMIKA POLEMIKA POLEMIKA KORESPONDENCJA Z FRONTSTALAGÓW konieczne wyjaśnienia Uważna lek tura artykułu Korespondencja z frontstalagów" S.Barańskiego i J.Falkowskiego, zamieszczonego w Filateliście" nr 5 (847) z maja br. sklania do poczynienia kilku istotnych uwag i wyjaśnień: I. Internowanie pewnej liczby żołnierzy Wojska Polskiego w Rumunii i na Węgrzech w 1939 r. nie stanowiło najistotniejszej przyczyny, dla której przystąpiono do odbudowy naszej sity militarnej we Francji, jak sugerują Autorzy w pierwszym zdaniu swojego artykułu. 2. Nie jest prawdą, że główne zasilenie szlo z szeregów internowania". Z terenu Francji powołano poborowych i rezerwistów, co łącznie z 1000 ochotników i 500 osobami wybranymi do marynarki wojennej, dalo z szeregów polskiej emigracji łącznie ludzi, co stanowiło pięć ósmych stanu liczebnego WP we Francji. Z Belgii do WP we Francji wcielono 1100 osób.' Stan liczebny WP, jaki zdołano osiągnąć do I VI 1940 r łącznie z uciekinierami z obozów internowania w Rumunii i na Węgrzech wynosił ludzi. 3. Co znaczy stwierdzenie wszystkich jeńców traktowano jako żołnierzy armii walczących"? Należało raczej napisać dla właściwego wyartykułowania statusu jeńców z szeregów Wojska Polskiego we Francji, że traktowani oni byli jako żołnierze armii francuskiej i we wszystkich oficjalnych statystykach zaliczani do Francuzów. Potocznie jedynie Niemcy określali ich mianem Westpole". 4. Wbrew temu co piszą Autorzy, Niemcy na froncie zachodnim spodziewali się oczywiście szybkich i błyskotliwych sukcesów (założenia planu o kryptonimie Gelb"), jednak transport w głąb Rzeszy i rozmieszczenie w obozach jenieckich prawie dwóch milionów wziętych na Zachodzie do niewoli jeńców, wymagal co najmniej kilku miesięcy, stąd potrzeba organizacji przejściowych obozów frontowych (Frontstamm lager). 5. Frontstalagi dotychczas są znane w przedziale numeracji od 100 do 368', a nie jak piszą Autorzy do 337, przy czym w 1940 r. na froncie zachodnim ustanowione były w przedziale od 100 do 250, a praktycznie uruchomiono ich na terenie okupowanej Francji 62. i 6. Ciekawe, skąd Autorzy zaczerpnęli informację o przenoszeniu jeńców z frontstalagów do dulagów na wschód? W 1940 r. nie funkcjonowały żadne dulagi w niemieckim systemie obozów jenieckich. 7. Przy informacjach szczegółowych dotyczących Frontstalagu 210 w Strasburgu i Frontstalagu 213 w Miluzie (niem. Mfilhausen) należało dodać, że po włączeniu Alzacji do Rzeszy, obydwa obozy przejściowe przekształcone zostały w końcu 1940 r. w stalagi podlegle dowództwu V okręgu wojskowego Wehrmachtu w Stuttgarcie i tak Frontstalag 210 stal się Stalagiem V D a Frontstalag 213 Stalagiem V E. Nie było więc tak, jak piszą Autorzy, że korespondencja z tego obozu byki po , obslugiwana przez Stalag V E". Nie jest też prawdą, że Frontstalag 210 zlokalizowano w XII okręgu wojskowym. 8. Korespondencja Polaków z frontstalagów należy rzeczywiście do rzadkości, podobnie zresztą jak i korespondencja Francuzów. W katalogu G. Mattiello i W. Vogta wyceniona ona zostala w granicach DEM, a więc mniej więcej trzykrotnie wyżej niż najbardziej popularne u nas walory z Oflagu II C, czy też Oflagu VII A. Skłonny jestem sądzić, że cena podana dla frontstalagów jest adekwatna, natomiast popularne oflagi nie osiągają dziś nawet 10 % tej kwoty. J. WITOLD ŻURAWSKI BIBLIOGRAFIA I. Biegański Witold Wojsko Polskie we Francji , W-wa 1967, s , także praca zbiorowa Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej. Walki formacji polskich na Zachodzie ", W-wa 1981, MOIMI Gianfranco, Vogt Wolfgang Deutsche Kriegsgefangenen - und Intemierten - einrichtungen , Handbuch und Katalog Lagergeschichte und Lagerzensurstemper, Band 2, Koblenz 1987, s i Deloste M. Histoire Postale et Militaire de la Deuxićmc Guerre Mondiale , Bischwiller 1969, s ~ Dla uniknięcia pomylek nasze uwagi do koniecznych wyjaśnień" Pana J.W.żurawskiego omawiamy według zawartych stwierdzeń: ad. I. Dane ogólne Armii Polskiej we Francji zaczerpnęliśmy z materiałów źródłowych (1,3). Różnice w poglądach na te sprawy wyrażone przez Pana żurawskiego nie dziwią nas ponieważ opieraliśmy się na różnych materiałach. Chcielibyśmy podkreślić, że każdy z nas może mieć swoje zdanie dotyczące wydarzeń lub wyników badań. ad. 2. Nasz pogląd w tym zakresie opieramy na najnowszych danych zawartych w opracowaniach (1,3). ad Nie podzielamy poglądów Pana żurawskiego i uważamy nasze stwierdzenie w sprawie jeńców Polaków wziętych do niewoli na froncie francuskim za poprawne. Podobnie jest z potrzebą organizacji frontstalagów, ich organizacja była przypadkowa w miarę wzrostu liczby jeńców na froncie zachodnim. ad. 5. Podaliśmy największy znany numer Frontstalagu, z którego jest publikowana cenzura. Dodatkowa publikacja na ten temat byłaby dla nas bardzo ciekawa. 295

20 POLEMIKA POLEMIKA POLEMIKA POLEMIKA POLEMIKA ad. 6. Wiadomość o przenoszeniu jeńców z Fronts- [alanów do Dulagów na wschód zaczerpnięto z książki (2), str. 43 i dalsze. Zaskoczeni jesteśmy stwierdzeniem autora, że w 1940 r. nie funkejanowaly żadne Dulagr. W naszym doniesieniu o korespondencji z Frontstalagów nie nawiązujemy do tego okresu. Na marginesie nadmieniamy, że w 1940 r. funkcjonowały Dulagi w niemieckim systemie obozów, a dane o n: ch zawiera podane powyżej opracowanie (2), mi s sd. 7. F rontslalagi nr 210 i 213 zorganizowane były na terenie XII okręgu wojskowego, a następnie jeńcy zostali przeniesieni z Frontstalagu 210 do Stalagu VD, a z Frontstalagu 213 do Stalagu VE. Daty i szczegóły tego przeniesienia zawiera cytowany katalog (2, tom 1 str. 1 6, tom II str. 88,89). Uwaga co do przesyłania korespondencji z Frontstalagu 213 przez Stalag VE znajduje potwierdzenie na naszym walorze w formie stempla pocztowego i wynika z treści listu. Wg nas było to następstwem wystania listu w okresie likwidacji tego Frontstalagu. POLONICA ZAGRANICZNE ZNAKI POCZTOWE związane 7,e SWE POLSKA'93" Najwcześniejszym polonicum, związanym z poznańską wystawą, jest kasownik, stosowany 11 listopada 1992 roku w Montevideo, z okazji pierwszej wystawy filatelistycznej Urugwaj-Polska. Widnieje na nim, obok symbolu Kongresu Polotni Amerykańskiej, który odbędzie się w Argentynie, znak Polska'93", autorstwa Kazimierza Sławińskiego z Poznania. Napis:,,CORREOS URUGUAY / I CO- NGRESO POLACO SUDAMERICANO ARDEN- TINA 93 / Mumtra Uruguay - Polonia 92 / 11 dn novembrie de 1992". ( F" 6/1993, str. 202). Pierwszy zagraniczny znaczek pocztowy poświęcony Polsce '93" zawdzięczamy poczcie Boliwii. W siedmioznaczkowej serii Ekologia i ochrona naturalnego środowiska", wprowadzonej do obiegu 18 XI 1992 roku, umieściła bowiem ona, na znaczku wartości nominalnej 0,50 bs, znak Ś.W.F. Polska'93". Ponadto na kasowniku pierwszego dnia obiegu, dokoła tego znaku umieszczony zastal napis:..boli- VIA / EXPOSICION FILATELICA POLSKA'93 / 19.XI.1992". ( F" 2/1993, str. 72). Do tej pory (czerwiec 1993) wierny już, iż w 28 państwach ukazało się 12 znaczków, 8 bloków, 28 kasowników okolicznościowych oraz I karta pocztowa, czyli 49 zagranicznych maków pocztowych upamiętniających Polskę'93". Łącznie ze znakami Poczty Polskiej tworzą one bardzo interesującą kolekcję. Albania Kasownik okolicznościowy: 7-16 V Napis: POSTA SHQIPTARE / POLSKA'93 / ", okrągly o średnicy 31 mm. 296 ad. 8. Podzielamy pogląd Autora. Przepraszamy Pana W. Żurawskiego za pomyłkę literową w jego nazwisku. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, iż nasz artykuł o frontstalagach byi tylko krótkim epizodem dotyczącym posiadanych przez nas walorów pocztowych. Sugerujemy czytelnikom publikowanie uwag po bezpośredniej dyskusji, do której zawsze zapraszamy. STANISŁAW SARANSKI JÓZEF FALKOWSEI ~lennictwo I. Dubicki T.: żołnierze polscy internowani w Rumunii w latach Lodi Mat-dello Gianfranco, Vogt Wolfgang Deutsche Kriegsgefangenen und Internierten einrichlungen Handbuch und Katalog Lagergeschichte und Lagerzensurstempel", Band 1,2, Koblenz Lagzi: Droga żołnierza polskiego przez węgierską granicę w latach Poznań Argentyna Blok: 7 V Argentyna i światowe wystawy filatelistyczne. Blok z trzema znaczkami, upamiętniającymi wystawy w Poznaniu, Rio de Janeiro i Bangkoku. Na znaczku wartości nominalnej 0,38 S widok szczytowej części wieży poznańskiego ratusza, symbol wystawy Polska'93" oraz napis: AYU- NTAMIEINTO DE POZNAN j POLONIA / PO- ZNAN".

S T A N I S Ł A W F O Ł T A

S T A N I S Ł A W F O Ł T A S T A N I S Ł A W F O Ł T A Blok Fi. 138 A z odwróconym numerem (+ A. Kielbasa-Schoeni) Przegląd Filatelistyczny nr 4/2003 strony 23 24 oraz www.phila.pl Kilka słów o FDC (+ A. Kielbasa-Schoeni) http://www.kzp.pl/index.php?artykul=art-2003-02

Bardziej szczegółowo

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Bogusław Olechnowski Katalog Jan Paweł II na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Zielona Góra, lipiec 2001 1 Od Autora Wydanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

2003 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE.

2003 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 2003 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 04.01.2003 SZCZECIN 1 rys. godło Apostolstwa Ludzi morza 10-LECIE KLUBU STELLA MARIS W SZCZECINIE LUDZIE MORZA OD DAWNA NAZYWAJĄ IMIENIEM STELLA MARIS /TĘ, W KTÓREJ

Bardziej szczegółowo

KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY

KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY INFORMATOR 2000 KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY NR 8 LISTOPAD 2000 Wiele razy była mowa o problemach jakie mają filateliści z naszą Pocztą, o nakładach, nieciekawych emisjach, ozdobnych arkusikach itp.

Bardziej szczegółowo

Podwójne nadruki na znaczkach wydania PP/GGW z 5. grudnia 1918 i 15. stycznia 1919 r. ( Fi 6 16 )

Podwójne nadruki na znaczkach wydania PP/GGW z 5. grudnia 1918 i 15. stycznia 1919 r. ( Fi 6 16 ) Janusz Berbeka Podwójne nadruki na znaczkach wydania PP/GGW z 5. grudnia 1918 i 15. stycznia 1919 r. ( Fi 6 16 ) Drugie regionalne wydanie prowizoryczne: nadruki Poczta Polska / 4 kreski na znaczkach podstawowych

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW SŁANIA 22.10.1921 Czeladź Data i miejsce urodzin Czesława Słani. 1927 Przeprowadzka wraz z rodziną do wsi Osmolice koło Lublina 1945 Wstąpienie do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 1947-1949

Bardziej szczegółowo

2002 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. w geście błogosławieństwa i tekst : 82. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA JANA PAWŁA II.

2002 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. w geście błogosławieństwa i tekst : 82. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA JANA PAWŁA II. 2002 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 18.05.2002 BIELSKO - BIAŁA 1 w geście błogosławieństwa 82. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA 2. 18.05.2002 RYBNIK 1 w piusce trzymającego pastorał POCZTA SAMOLOTOWA. 82. ROCZNICA

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja niemieckich stempli ambulansów kolejowych. Uwagi i propozycje.

Klasyfikacja niemieckich stempli ambulansów kolejowych. Uwagi i propozycje. 3.1.1.2.9.8.2.1.4.1.2.5.1.2.19.22.1.? Klasyfikacja niemieckich stempli ambulansów kolejowych. Uwagi i propozycje. Marek SITARZ Okręg Śląsko-Dąbrowski PZF Wprowadzenie 2/137 Klasyfikacja Najtrudniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla autorów monografii

Instrukcja dla autorów monografii Instrukcja dla autorów monografii SPIS TREŚCI czcionka Times New Roman (dalej: TNR), rozmiar 16 STRESZCZENIE TNR 11... 6 1. WSTĘP... 7 2. ROZDZIAŁ 2... 23 2.1. Podrozdział TNR 11... 36 2.2. Podrozdział

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Podręcznik tematyka (12) Ryszard Prange Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Wysokie oceny może uzyskać na wystawie taki eksponat tematyczny, który zaprezentuje dobry, ciekawy materiał filatelistyczny.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej

REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej 1 Organizatorem konkursu jest Centrala Poczty Polskiej S.A. Biuro Filatelistyki i Handlu oraz

Bardziej szczegółowo

2000 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE.

2000 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 2000 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 09.05.2000 WADOWICE 1 /F.D.C./ rys.herb papieski Jana Pawła II i tekst : PAPIEŻA JANA PAWŁA II. 2. 11.05.2000 WADOWICE 1 rys. wizerunek Ojca Świętego Jana Pawła II i

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA 900 LAT OBRONY GŁOGOWA GŁOGÓW 2009

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA 900 LAT OBRONY GŁOGOWA GŁOGÓW 2009 MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA 900 LAT OBRONY GŁOGOWA GŁOGÓW 2009 Termin wystawy: 11.11.2009 14.11.2009 roku Wystawa zorganizowana z okazji; - 900 lat Obrony Głogowa - 10 rocznica powstania Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa. Cele konkursu. Forma i zawartość prac

Zasady uczestnictwa. Cele konkursu. Forma i zawartość prac Zasady uczestnictwa 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w powiecie buskim. 2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi,

Bardziej szczegółowo

Życie konsekrowane widziane oczyma dzieci i młodzieży

Życie konsekrowane widziane oczyma dzieci i młodzieży Życie konsekrowane widziane oczyma dzieci i młodzieży Zgromadzenie Sióstr Felicjanek Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Na

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja edycji Znaki Zodiaku. (I) Zestawy form drukowych (2).

Specjalizacja edycji Znaki Zodiaku. (I) Zestawy form drukowych (2). Adam KielbasaSchoeni, CH Rein Bakhuizen van den Brink, NL Specjalizacja edycji Znaki Zodiaku. (I) Zestawy form drukowych (2). Artykuł ten w wersji pierwotnej został ogłoszony na XIV Konferencji PAF w Ciechocinku

Bardziej szczegółowo

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11 ) Rp.1020 (21) Numer zgłoszenia: 19445 (51) Klasyfikacja : 09-03 (22) Data zgłoszenia: 09.02.2000 (54) Opakowani e do herbaty (45) O udzieleni u praw

Bardziej szczegółowo

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI CIECHOCINEK 28 MAJ 2011 JACEK KOSMALA 1 TŁO HISTORYCZNE 22.01.1917 - Orędzie Prezydenta USA W. Wilsona

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wszystko ok. Polecam

strona 1 Wszystko ok. Polecam strona 1 1 Spis treści Wprowadzenie...3 Organizatorzy i Patronat...4 Komitet Organizacyjny...5 Komitet Honorowy...5 Program Krajowej Wystawy Filatelistycznej i Konferencji Naukowej...6 Dodatkowe imprezy

Bardziej szczegółowo

Olgierd Matyjewicz-Maciejewicz. Piotr Niewczas

Olgierd Matyjewicz-Maciejewicz. Piotr Niewczas Olgierd Matyjewicz-Maciejewicz Piotr Niewczas PAPIEŻ JAN PAWEŁ II NA DATOWNIKACH OKOLICZNOŚCIOWYCH ŚWIATA ROK 2013 SZCZECIN 2013 1 POL13698 01.05.2013 ø 40 mm BOREK WLKP. 01.05.2013 MAJÓWKA Z BŁ. JANEM

Bardziej szczegółowo

Jak rozwinąć treść eksponatu i pokazać swoją wiedzę?

Jak rozwinąć treść eksponatu i pokazać swoją wiedzę? Podręcznik tematyka (3) Ryszard Prange Jak rozwinąć treść eksponatu i pokazać swoją wiedzę? Wiemy, jaki materiał filatelistyczny można wykorzystać w eksponacie tematycznym. Kolej na informacje, jak przy

Bardziej szczegółowo

2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA.

2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA. 2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 02.04.2004 KAZIMIERZ DOLNY trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA. 2. 18.05.2004 JAROCIN POZNAŃSKI 1 w piusce

Bardziej szczegółowo

1998 rok. STEMPLE JEDNODNIOWE.

1998 rok. STEMPLE JEDNODNIOWE. 1998 rok. STEMPLE JEDNODNIOWE. 1. 15.03.1998 CHEŁM 1 rys. herb papieski, herb Chełma i tekst : WYSTAWA XX LAT PONTYFIKATU 2. 30.05.1998 GNIEZNO 1 rys. Ojciec Święty z krzyżem pasterskim w towarzystwie

Bardziej szczegółowo

Liczba znaczków. 1 grudzień

Liczba znaczków. 1 grudzień Roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2008 r. Tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: Dz. Urz. MT 2007 nr 3 poz. 11 Dz. Urz. MI 2007 nr 1 poz. 3 Dz. Urz. MI 2008 nr 6 poz. 35 Dz. Urz. MI 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille a, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

IV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

IV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin IV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Paweł Małecki Członkowie: Irena Czekała Monika Wachowiec Siedziba: Wielkopolski Oddział Krajowej

Bardziej szczegółowo

1979 rok. Stemple pocztowe stosowane przez Pocztę Polską w okresie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. STEMPLE JEDNODNIOWE.

1979 rok. Stemple pocztowe stosowane przez Pocztę Polską w okresie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. STEMPLE JEDNODNIOWE. Stemple pocztowe stosowane przez Pocztę Polską w okresie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. 1979 rok. STEMPLE JEDNODNIOWE. 1. 02.06.1979 WARSZAWA 1 /F.D.C./ rys. herb Jana Pawła II i tekst: WIZYTA

Bardziej szczegółowo

PORAŻYN 2015 Krzysztof Piwko. Poczty Miejskie w okupowanej Polsce w latach wprowadzenie i próba klasyfikacji

PORAŻYN 2015 Krzysztof Piwko. Poczty Miejskie w okupowanej Polsce w latach wprowadzenie i próba klasyfikacji PORAŻYN 2015 Krzysztof Piwko Poczty Miejskie w okupowanej Polsce w latach 1914-18 wprowadzenie i próba klasyfikacji Co to jest Poczta Miejska i czym się odróżnia od wydania lokalnego? Poczta MiejskaWydanie

Bardziej szczegółowo

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia WSPOMNIENIA Z LAT 70 NA PODSTAWIE KRONIK SZKOLNYCH. W ramach Internetowego Projektu Zbieramy Wspomnienia pomiędzy końcem jednych, a początkiem drugich zajęć wybrałam

Bardziej szczegółowo

Odpowiedni materiał filatelistyczny

Odpowiedni materiał filatelistyczny Podręcznik tematyka (2) Ryszard Prange Odpowiedni materiał filatelistyczny Omówiona została już zawartość pierwszej strony eksponatu wystawowego w klasie tematycznej (tytuł i plan). Pozostałe strony eksponatu

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Komiksowy Nowe przygody bohaterów Prusa

Ogólnopolski Konkurs Komiksowy Nowe przygody bohaterów Prusa Ogólnopolski Konkurs Komiksowy Nowe przygody bohaterów Prusa Zaproszenie XXXV Liceum Ogólnokształcące i 19 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Bolesława Prusa w Warszawie zapraszają uczniów szkół

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH NIEPOCZTOWYCH WIDOKÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II.

ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH NIEPOCZTOWYCH WIDOKÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH NIEPOCZTOWYCH WIDOKÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. CZĘŚĆ VII. ZACHODNIO-POMORSKIE, POMORSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE. OPRACOWAŁ

Bardziej szczegółowo

Komunikat Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej (do Księży Proboszczów posługujących w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej)

Komunikat Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej (do Księży Proboszczów posługujących w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej) KURIA METROPOLITALNA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA WYDZIAŁ DUSZPASTERSKI ul. Papieża Pawła VI 4; 71-459 Szczecin tel. 91/454-22-92; fax 91/453-69-08 Szczecin, 30 września 2010 r. Znak: CK 98/2010 Komunikat Kurii

Bardziej szczegółowo

Zestaw X Jazowa, Pogorzała Wieś, Lisewo, Miłoradz, Dąbrowa, ambulanse kolejowe Cena wywoławcza PLN Karta 71

Zestaw X Jazowa, Pogorzała Wieś, Lisewo, Miłoradz, Dąbrowa, ambulanse kolejowe Cena wywoławcza PLN Karta 71 Zestaw X Jazowa, Pogorzała Wieś, Lisewo, Miłoradz, Dąbrowa, ambulanse kolejowe Cena wywoławcza 6 200 PLN Karta 71 Karta 72 Karta 73 Karta 74 Karta 75 Karta 76 Karta 78 Karta 79 Karta 80 W 1878 roku otwarto

Bardziej szczegółowo

W anonimowym starodruku Stragona Abo Stołeczne Miasto Poznań Oraz Ta bula accuratissima...,

W anonimowym starodruku Stragona Abo Stołeczne Miasto Poznań Oraz Ta bula accuratissima..., 29. Panorama Poznania wykorzystana w projekcie bloku (il. 42) i koperty (il. 31 i 32). Po lewej stronie widoczna jest katedra, pośrodku kościół farny św. Marii Magdaleny (źródło: folder Wydawnictwa pocztowe,

Bardziej szczegółowo

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R Piotr Dobrołęcki współpraca: Tomasz Nowak, Daria Kaszyńska-Dobrołęcka BibliotekaAnaliz Warszawa 2009 Copyright by Piotr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja uczelnianego dyplomu ukończenia studiów:

Specyfikacja uczelnianego dyplomu ukończenia studiów: Specyfikacja uczelnianego dyplomu ukończenia studiów: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 24 lutego 2014 r. 1. Forma książeczki (strony

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

2006 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. rys. wizerunek Bazyliki w Watykanie, gołąbek pokoju i tekst : JAN PAWEŁ II I ROCZNICA ŚMIERCI.

2006 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. rys. wizerunek Bazyliki w Watykanie, gołąbek pokoju i tekst : JAN PAWEŁ II I ROCZNICA ŚMIERCI. 2006 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 20.02.2006 RZESZÓW 1 trzymającego kontur świata i tekst : TYTUŁ DOKTORA HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. 2. 02.04.2006 BIAŁA PODLASKA 1 rys. wizerunek twarzy

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Jakość Ŝycia pacjentów z cukrzycą-wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Jakość Ŝycia pacjentów z cukrzycą-wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego. KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Jakość Ŝycia pacjentów z cukrzycą-wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego. Ciechanów, 28 listopad 2008 ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda Wrzesień 2016 Mail z 03.09.16 Spotkanie członków PKRD przełożone na 11.09.16 Szczęść Boże! Witam serdecznie po wakacjach wszystkich członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci. Z powodu mojego ważnego

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Konkurs plastyczny Jan Paweł II Papież Rodziny

Konkurs plastyczny Jan Paweł II Papież Rodziny Patronat honorowy: Hanna Czerska-Gąsiewska Przewodnicząca Rady Powiatu Ryki Zbigniew Chlaściak wójt Gminy Stężyca Jerzy Stępień Przewodniczący Wspólnoty Gruntowej w Stężycy Organizatorzy: Parafia św. Marcina

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI Wspaniała literatura polska, szczególnie współczesna, obfituje w dzieła, które pozbawione są rycin. Chcemy aby poprzez ten konkurs młodzi ludzie rozbudzali swoją wyobraźnię,

Bardziej szczegółowo

XIV MIĘDZYSZKOLNY ŚWIĄTECZNY KONKURS GWIAZDKOWY

XIV MIĘDZYSZKOLNY ŚWIĄTECZNY KONKURS GWIAZDKOWY XIV MIĘDZYSZKOLNY ŚWIĄTECZNY KONKURS GWIAZDKOWY Choinko, piękna jak las REGULAMIN KONKURSU 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin PIERWSZEGO ŁÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

Regulamin PIERWSZEGO ŁÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin PIERWSZEGO ŁÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Aleksandra Kurczewska Członkowie: Krzysztof Podsiadło Grzegorz Rogaczewski Hanna Skowrońska Tomasz

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11)Rp.2009 (21) Nume r zgłoszenia: 2100 1 (51) Klasyfikacja : 09-03 (22) Dat a zgłoszenia: 31.12.2000 (54) Opakowani e do herbaty (45) O udzieleni u praw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN V DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Postanowienia ogólne REGULAMIN V DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Iga Huk, Członkowie: Danuta Bącler SIEDZIBA(Adres Organizatora): Dolnośląski Oddział Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. pt. Moja pierwsza książka. Celem konkursu jest:

ZAPROSZENIE. pt. Moja pierwsza książka. Celem konkursu jest: ZAPROSZENIE Angielsko-Polska Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Przedszkole Oliver w Warszawie przy ul. Chudoby 4 wspólnie z Zieloną Biblioteką przy ul. Berensona 38 mają zaszczyt zaprosić dzieci z zerówek

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARNOGÓRSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO SREBRNA CZCIONKA 2017 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

REGULAMIN TARNOGÓRSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO SREBRNA CZCIONKA 2017 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW REGULAMIN TARNOGÓRSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO SREBRNA CZCIONKA 2017 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW I. CELE KONKURSU 1. Wyłonienie najlepszych gazet szkolnych ukazujących się w szkołach

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA JERZY SARNOCIŃSKI, ANDRZEJ ŁAZ, ZBIGNIEW LEWKOWICZ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTOWYCH WIDOKÓWEK I KOPERT O TEMATYCE

PRACA ZBIOROWA JERZY SARNOCIŃSKI, ANDRZEJ ŁAZ, ZBIGNIEW LEWKOWICZ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTOWYCH WIDOKÓWEK I KOPERT O TEMATYCE PRACA ZBIOROWA JERZY SARNOCIŃSKI, ANDRZEJ ŁAZ, ZBIGNIEW LEWKOWICZ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTOWYCH WIDOKÓWEK I KOPERT O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. CZĘŚĆ III a. 2005 ROK. OPRACOWAŁ I WYKONAŁ

Bardziej szczegółowo

2007 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE.

2007 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 2007 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 24.03.2007 ŁOBŻENICA rys. wizerunek popiersia Ojca świętego Jana Pawła II w piusce i tekst : WYSTAWA WIELKIEMU RODAKOWI POCZTA POLSKA. JA, SYN TEJ ZIEMI, POLSKIEJ ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu.

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu. Lubasz W kościele katolickim sanktuaria to miejsca święte, gdzie w sposób szczególny Bóg udziela swojej łaski. Takim miejscem, które pragniemy Państwu przedstawić jest Sanktuarium Matki Bożej Królowej

Bardziej szczegółowo

VII Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz

VII Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz VII Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz 1 Organizatorzy 1. Organizatorem VII edycji Konkursu Dziennikarskiego Bliżej niż myślisz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najlepszy felieton jest Stargardzka

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH NIEPOCZTOWYCH WIDOKÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II.

ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH NIEPOCZTOWYCH WIDOKÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH NIEPOCZTOWYCH WIDOKÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. CZĘŚĆ III c. DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE. OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL.

Bardziej szczegółowo

1000 i 50 LAT CHRZTU POLSKI REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO. Początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich

1000 i 50 LAT CHRZTU POLSKI REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO. Początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich Urząd Miasta Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury Tomaszów Lubelski W ramach programu Chrzest 966. 1000 i 50 LAT CHRZTU POLSKI REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO Początki chrześcijaństwa na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 BZP.2421.18.2013.KP Wrocław, 12 czerwca 2013 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy: Postępowania nr BZP.2421.18.2013.KP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Konkurs plastyczny i literacki '' bł. Bolesława Lament''

Konkurs plastyczny i literacki '' bł. Bolesława Lament'' Konkurs plastyczny i literacki '' bł. Bolesława Lament'' Autor: ks. Adam Turek 11.02.2012. Zmieniony 18.02.2012. Parafia Błogosławionej Bolesławy Lament w Nidzicy II D I E C E Z I A L N Y K O N K U R S

Bardziej szczegółowo

OFERTA... adres korespondencyjny Wykonawcy (jeżeli jest inny niż ww. adres siedziby)... Nr NIP... Regon... nr tel... nr fax...

OFERTA... adres korespondencyjny Wykonawcy (jeżeli jest inny niż ww. adres siedziby)... Nr NIP... Regon... nr tel... nr fax... ( Pieczęć Wykonawcy) Sąd Rejonowy ul. Brzeska 20-22 21-500 Biała Podlaska OFERTA dnia.r. nazwa (firma) Wykonawcy... adres Wykonawcy...... adres korespondencyjny Wykonawcy (jeżeli jest inny niż ww. adres

Bardziej szczegółowo

Polska w czasach Bolesława Chrobrego. Historia Polski Klasa V SP

Polska w czasach Bolesława Chrobrego. Historia Polski Klasa V SP Polska w czasach Bolesława Chrobrego Historia Polski Klasa V SP Misja chrystianizacyjna św. Wojciecha. 997 r. Zjazd Gnieźnieński 1000 r. Koronacja Bolesława Chrobrego 1025r. Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. Mielec, październik 2004 Imię i Nazwisko Wyższa Szkoła Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wolne miasto Gdańsk /Danzig

Wolne miasto Gdańsk /Danzig Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu: 1920 14VI-21XII wydanie przedrukowane Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu: 1920,10 VIII-20XI wydanie prowizoryczne Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN BUSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO Polacy na frontach wojennych i dyplomatycznych w latach 1914-1918 1 Postanowienia ogólne 1.Organizatorami konkursu są: Społeczny Komitet Organizacyjny Buskiego

Bardziej szczegółowo

Renata Dulian Franciszkańskie Wydawnictwo Św. Antoniego prowincji Św. Jadwigi Braci Mniejszych : strona internetowa

Renata Dulian Franciszkańskie Wydawnictwo Św. Antoniego prowincji Św. Jadwigi Braci Mniejszych : strona internetowa Renata Dulian Franciszkańskie Wydawnictwo Św. Antoniego prowincji Św. Jadwigi Braci Mniejszych : strona internetowa Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1-2 (32-33), 214-217 2011 FIDES Biuletyn Bibliotek

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego

Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego 11.11.2015 Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/index.php/uploads/photos/middle_babimost_mapa2_evbi9554opk4oqe.jpg Połączenie kolejowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja plakatowa

Prezentacja plakatowa Kiedy występujemy z plakatem? Regulamin konferencji przewiduje jedynie referaty na zaproszenie Nie zakwalifikowano naszej prezentacji jako ustnej Wyniki (lub nasze kompetencje) wydają się nam (jeszcze)

Bardziej szczegółowo

Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu

Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu Załączniki do zarządzenia nr 19/2007 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2007 r. (Dz. Urz. Nr 14, poz. 28) Załącznik nr 1 Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu 2) Opaska

Bardziej szczegółowo

nr ref.: DOA-ZP-I Załącznik nr 5 do SIWZ WZORY UMÓW Część I

nr ref.: DOA-ZP-I Załącznik nr 5 do SIWZ WZORY UMÓW Część I Załącznik nr 5 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.17.2012 WZORY UMÓW Część I Załącznik nr 1 do wzoru umowy.. pieczątka firmy (nazwa, siedziba) L.p. ASORTYMENT Jednostka Ilość Cena jednostkowa brutto dla

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II 2 kwietnia 2005 roku - tę datę każdy Polak zapamięta jako chwilę odejścia Wielkiego Człowieka - Jana Pawła II. Benedykt XVI wyraził w bieżącym roku zgodę na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: ksmdp@o2.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz formacyjny

Bardziej szczegółowo

Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu

Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu Załączniki do zarządzenia nr 19/2007 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2007 r. (Dz. Urz. Nr 14, poz. 28) Załącznik nr 1 Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu 1) Wzór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI HERBACIARNI NAUKOWEJ 2011/2012

REGULAMIN V EDYCJI HERBACIARNI NAUKOWEJ 2011/2012 REGULAMIN V EDYCJI HERBACIARNI NAUKOWEJ 2011/2012 Spotkania Herbaciarni Naukowej przy Polskiej Akademii Umiejętności kierowane są do uczniów, studentów oraz nauczycieli. Poza uczestnictwem w wykładach

Bardziej szczegółowo

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 Załącznik Nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wizytówek, papieru firmowego oraz innych druków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia poniższe zestawienie:

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 27.10.2015 r.

Szczecin, dnia 27.10.2015 r. Szczecin, dnia 27.10.2015 r. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin Tel.: + 48 91 486 15 56 Faks: + 48 91 486 15 57 Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido Zabrze ul. 3 Maja 93 tel/fax tel/fax

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido Zabrze ul. 3 Maja 93 tel/fax tel/fax Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido 41-800 Zabrze ul. 3 Maja 93 tel/fax +48 32 271 40 77 tel/fax +48 32 271 48 59 email: biuro@kopalniaguido.pl L.Dz.: 622/EK/2012 Nr sprawy ZP/01/2011 Data: 10.02.2012r.

Bardziej szczegółowo

JUZ czyli APARAT TELEGRAFICZNY HUGHES'A

JUZ czyli APARAT TELEGRAFICZNY HUGHES'A Mieczysław Hucał JUZ czyli APARAT TELEGRAFICZNY HUGHES'A Podczas wystawy " Druciki, pająki, radziki... 95 lat tradycji szkolenia żołnierzy wojsk łączności w Zegrzu" zorganizowanej w Muzeum Historycznym

Bardziej szczegółowo

Białoruś. Banknoty. Monety. Jednostka pieniężna i jej podział: Rubel (BYN) 1 rubel = 100 kopiejek. Wartość nominalna 5 rubli

Białoruś. Banknoty. Monety. Jednostka pieniężna i jej podział: Rubel (BYN) 1 rubel = 100 kopiejek. Wartość nominalna 5 rubli BIAŁORUŚ Białoruś Jednostka pieniężna i jej podział: Rubel (BYN) 1 rubel = 100 kopiejek Banknoty Wartość nominalna 5 rubli B/1 10 rubli B/2 20 rubli B/3 50 rubli B/4 100 rubli B/5 200 rubli B/6 500 rubli

Bardziej szczegółowo

Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ

Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ 12 maja 2015 roku minęła 80. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego.

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: pelplin.ksm@gmail.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 Jeśli musisz samodzielnie złożyć swoją pracę licencjacką (magisterską) lub przygotować

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Dokumentował/a: imię i nazwisko studenta Źródło cytujące: 01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Nazwisko/imiona/(rodzaj

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Organizatorem konkursu jest Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej z siedzibą przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku.

Regulamin. 1. Organizatorem konkursu jest Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej z siedzibą przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku. Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej ogłasza konkurs na działania edukacyjne kształtujące kompetencje ekologiczne SZKOŁA KSZTAŁCĄCA EKOKONSUMENTÓW Konkurs przeznaczony jest dla szkół zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : W pustyni i w puszczy

V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : W pustyni i w puszczy V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : W pustyni i w puszczy Regulamin Organizator Konkursu: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie Cele Konkursu: 1. Wykonanie prac, zgodnych z tematyką konkursu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie, skompletowanie i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

BIAŁORUŚ Strona informacyjna Jednostka pieniężna i jej podział Banknoty (B) Banknoty wycofane z obiegu (B/w) Monety (M)

BIAŁORUŚ Strona informacyjna Jednostka pieniężna i jej podział Banknoty (B) Banknoty wycofane z obiegu (B/w) Monety (M) BIAŁORUŚ BIAŁORUŚ Waluta: rubel (BYN) 1 rubel = 100 kopiejek Banknoty: 5 rubli, 10 rubli, 20 rubli, 50 rubli, 100 rubli, 200 rubli, 500 rubli https://www.nbrb.by/engl/coinsbanknotes/banknotes/ Monety:

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacja dla uczestników konkursu VIA SANCTA DROGA ŚWIĘTA MOJA REFLEKSJA O DZIEDZICTWIE JANA PAWŁA II NA TLE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ

Dodatkowe informacja dla uczestników konkursu VIA SANCTA DROGA ŚWIĘTA MOJA REFLEKSJA O DZIEDZICTWIE JANA PAWŁA II NA TLE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ Dodatkowe informacja dla uczestników konkursu Ze względu na liczne pytania w sprawie konkursu, organizatorzy przychylając się do prośby uczestników i wyrażają zgodę, aby: - W kategorii FILM, wykonany obraz

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE Akcja Burza i Powstanie Warszawskie

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE Akcja Burza i Powstanie Warszawskie REGULAMIN IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945 Akcja Burza i Powstanie Warszawskie (prezentacja multimedialna) I ORGANIZATORZY 1. Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

III WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

III WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin III WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Paweł Małecki Członkowie: Irena Czekała Monika Wachowiec Siedziba: Wielkopolski Oddział Krajowej

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Iwona Wojsław Członkowie: Danuta Celeda-Kapela Mariusz Gałuszka Mariola Juraszek-Morawska Piotr Maciejewski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5/2015 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻNINIE z dnia 28 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR 5/2015 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻNINIE z dnia 28 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR 5/2015 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻNINIE w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Żninie, zarządzonych na dzień 23 sierpnia 2015

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA GAZETKĘ SZKOLNĄ Jak daleko nam do eko?

REGULAMIN KONKURSU NA GAZETKĘ SZKOLNĄ Jak daleko nam do eko? REGULAMIN KONKURSU NA GAZETKĘ SZKOLNĄ Jak daleko nam do eko? 1 Organizator Konkursu Konkurs na gazetkę szkolną Jak daleko nam do eko? zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez: 1. Fundację Giesche

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik poligraf 311[28]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik poligraf 311[28]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 11 Strona 2 z 11 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia do opracowania projektu wynikające

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold ROZPRAWA DOKTORSKA 16 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko Autora 16 pkt TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold PROMOTOR: 14 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko 14 pkt Warszawa, 2010 12 pkt 2 SPIS TREŚCI 16 pkt, bold STRESZCZENIE... 4

Bardziej szczegółowo