L., Nr 9 (851) Rok XL wrzesień 1993 r. cena zł PL ISSN PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTO. Międ zyn a OdOwy. i Qi da11110(0pw 1$

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "L., Nr 9 (851) Rok XL wrzesień 1993 r. cena 10 000 zł PL ISSN 0015-0975 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTO. Międ zyn a OdOwy. i Qi da11110(0pw 1$"

Transkrypt

1 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTO L., Nr 9 (851) Rok XL wrzesień 1993 r. cena zł PL ISSN Międ zyn a OdOwy i![ 3Festiwat i Qi da11110(0pw 1$ X '4 Redakcja Miesięcznika "FILATEL15.T A",.7arszawa PIERWSZY DZ, EŃ OBIEGU FDC PXZTA MISKA

2 USTERKI FORMY PRZEDRUKOWEJ - 3 zł - /WARSZAWA/ lutego 1945 roku poczta polska wprowadziła do obiegu okolicznościową serię znaczków poświęconą wyzwoleniu 10-ciu miast polskich spod okupacji niemieckiej. Było to wydanie prowizoryczne, do którego wykorzystano wycofane z obiegu 25 -groszowe znaczki tzw. wydania moskiewskiego Goznak". Znaczki te zaopatrzono w nadruk składający się z nowego nominału 3 zł, nazwy miasta oraz daty jego wyzwolenia. Byty one przeznaczone m.in. do opłaty zamiejscowych listów poleconych 111 Przedruku znaczków dokonano w prywatnej drukarni J.A. Pelara i Ska w Rzeszowie techniką typograficzną, korzystając z 50-nadrukowej- formy złożonej z czcionek i materiału justunkowego. Do przedruku użyto ciemnoniebieskiej farby drukarskiej austriackiej f-my Gleitsmann-Rabenstein [2]. Ponieważ znaczki podstawowe były w arkuszach 100-znaczkowych, musiano dwukrotnie powtarzać operację ich przedrukowywania 50-nadrukową formą. Nie było oddzielnych form dla nadruków z nazwą poszczególnych miast, a tylko jedna forma, w której zmieniano nazwę miasta i niektóre elementy daty [3]. W tym wydaniu występuje znaczek z nadrukiem Warszawa" (fot.] repr. na IV str. okładki), któremu chcę poświęcić niniejsze opracowanie. Nakład znaczków z nadrukiem Warszawa" wynosił szt. [3], przy czym jego większą część wykonano na znaczkach Goznak" w kolorze czerwonym, drukowanych rotograwiurą walcem II i III, a bliżej nieznaną liczbę na znaczkach brązowoczerwonych, drukowanych typograficznie. Przyjmuje się szacunkowo, że nakład tej rzadkiej odmiany wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy sztuk i stanowi ona obecnie jeden z cenniejszych polskich znaczków powojennych. Odmiana ta powstała prawdopodobnie przypadkowo, na skutek pomieszania arkuszy podobnych do siebie znaczków poddawanych przedrukowi. O braku w tym wypadku filatelistycznej inspiracji niech świadczy fakt, że znaczki te byty w okienkowej pocztowej sprzedaży m.in. w Łodzi (UPT Łódź 4) oraz w okolicznych małych miastach [4]. Budowa formy drukarskiej jak i specyficzny sposób dokonywania przedruku znaczków (dwukrotne wkładanie arkusza do maszyny) niesie ze sobą możliwość występowania w tym wydaniu licznych błędów i usterek. Już w dwa miesiące po ukazaniu się tych znaczków, 278 znaczka z serii 10 miast" - PZP nr 348 Z.Mroczkowski [5] i A. Gromski [2] opublikowali artykuły dotyczące błędów i usterek formy nadrukowej tego wydania. Odnośnie znaczków z nadrukiem Warszawa", wymienieni autorzy podali łącznie 8 powtarzalnych usterek formy nadrukowej, które zostały przez nich zlokalizowane w przedrukowanych półarkuszach. Polskie Znaki Pocztowe [3] wymieniają 10 usterek nadruku dodając jeszcze dwie do zestawu już opisanego przez cytowanych autorów. Z tych 10 usterek 6 dotyczy stałych elementów nadruku, a więc można je spotkać również na znaczkach pozostałych miast, natomiast 4 związane są wyłącznie ze znaczkami z nadrukiem Warszawa", Podaję za PZP lokalizację tych usterek: 5. - przerwa w dolnej części cyfry 5" Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa , 41. Warszawa Warszawa Warszawa 49. fot. 2

3 279 DZI Ś W NUMERZE: CONTENTS: Str. page St. Waliach Usterki formy prze- St Willach Drawback before prindrukowej 278 ting Tona 278 Br. Rejnowski Nic notowana usterka Br. Rejoowski Drawback on 10 fewfi na znaczku 10 fen/6 groszy z 1918 r 280 penny from 1918, not on record 280 W. Żakowski Ostce moce about the IW. Żakowskil Jeszcze raz o znaczku stanip no nr Be. Rejnowski The perforating draw- Br. Rejnowskl Usterki perforacji backs 282 J. K apkovald Stempelki polskiej J. Kapkowsld Postmark polish air poczty lotniczej 283 mail 283 Al. Sękowski Australia trudne Al. Sękowski Australia DilTicult zrastanie się kontynentu, cz. II 285 fusing of the continent (II part) 285 Br. Rejoowski Spolszczona kartka Br. Rejnowski Polonising postcard pocztowa z Rabki 286 from Rabka 286 P. Pelczar Różnice papieru Cp P. Niemr Dofferences on paper Cp FILATELISTA TEMATYK M. Kalka 288 TOPICAL PHILATELIST M. Kalka 288 Katedry kościoła rzymsko-katolickiego The Roman-Catholic cathedrals in Poland w Polsce, cz. HI ka W. Chrostowski (III part) ks. W. Chrostowskl The Kronika pielgrzymek Jana Pawia II na 289 chronicie piligrims of łan Paweł II on 289 walorach Tanzanii W. Aleziewicz i W. Tanzania stamps (II part) W. Mesie- Henrykowold an Paweł II w filatelistyce 289 wicz, W. Henrykowski tan Paweł H in 289 Kluby Zainteresowań: Kangur, Kolej- Philately From Ciubs activity Kannictwo, Maryniści 290 garoo, Railway, Marines 290 MŁODY FILATELISTA Regulamin 291 YOUNG PHILATELIST The Regulations 291 XXXII Młodzieżowego Konkursu Filateli- of XXXII Philatelic Competition W. stycznego W. Tuz Filatelistyczny ho- 291 Tuz The Philatelic Horoscope J. 291 roskop J. Grabarczyk Poczet królów 293 Grabarczyk The Polish Kings and Prin- 293 i książąt polskich, cz. III T. Rękosiewicz 293 ces Fellowship (III part) T. Rękosiewicz 293 Kierunek male miasta Zagadka The direetion - smali towns The riddle 294 J. W. Żurawski, St. Barański, J. Falkom-. J. W. Żurawski, St Barański, J. Falkonrki polemika Korespondencja z fronts- ski Polemics: The Frontal Prision talagów" 295 Camps" 295 POLONICA 296 POLONICA 296 CO PISZĄ INNI 297 WHAT ABOUT cni-was WRITE 297 RECENZJE 299 REVIEWS 299 ODPOWIEDZI REDAKCJI E ŻYCIA PZP EDITORIAL ANSWERS FROMTIIE LIFE H. Bialek O "kryzysie" polskiej OF POLISH PHILATELIST SOCIETY H. filatelistyki 301 Halek Crisis" of polish philately WYSTAWY 304 EXHHIITIONS 304 NOWOŚCI POLSKIE 306 POLISH NEWS 306 NOWOŚCI ZAGRANICZNE CENY 307 FOREIGN NEWS PRICES 307 OGŁOSZENIA 309 ADVERTISEMENTS nieco węższa litera z" w zl - dla wszystkich znaczków tej serii 7. - kwadratowa druga kropka w dacie - tylko dla maczka Warszawa" zalana cyfra 4" częściowy brak haczyka cyfry I" w catkovvity brak haczyka cyfry 1" w uszkodzona cyfra 4" z lewej strony przerwa w pierwszej literze a" u góry ukośnie ścięta lewa krawędź lewej belki zakrywającej dawny nominał ukosnie ścięta górna kreska litery z" w zl Wszystkie te usterki zostały bardzo dobrze zilustrowane. Usterka na 7. pozycji formy przedrukowej w postaci kwadratowej kropki, nie występuje jednak w całym nakiadzie. Wiele zbadanych przeze mnie znaczków z 7. i 57. pozycji w arkuszu nie wykazywało jej. Jest rzeczą dziwną, że katalog specjalizowany z 1990 roku [6] wymienia tylko jedną usterkę tego nadruku, z pozycji 7. formy przedrukowej (węższe z"), która nb. jest usterką raczej trudno zauważalną. Oprócz podanych w PZP 10 usterek nadruku na znaczku Warszawa", występują tu również inne powtarzalne usterki formy przedrukowej, równocenne z wymienionymi w PZP, a do tej pory nie opisane i nie skatalogowane. Na fot 2 pokazano te usterki z jednoczesnym podaniem pozycji formy przedrukowej, na której występują. Zestawienie nie katalogowanych usterek formy przedrukowej znaczków Warszawa" z podaną pozycją w półarkuszu: 1. - przerwana pionowa kreska cyfry 5" (występuje również na innych maczkach tej serii)

4 10. - oprócz wymienionej przez PZP usterki w postaci zalanej cyfry 4", występują usterki w napisie Warszawa": lewe ramię litery W" krótsze oraz brak zakończenia ostatniej litery a" z prawej strony u dołu krótsze lewe ramię litery W" oraz nieco wyższa druga litera a" kropka łącząca litery rs" zniekształcona litera z" w napisie Warszawa" oraz mniejsza litera s" krótsza cyfra 4" w dacie (występuje również na innych znaczkach tej serii) 37., litera r" nieco niższa przedłużona w górę pozioma kreska cyfry 5" druga litera a" uszkodzona z prawej strony u dołu ostatnia litera a" uszkodzona co upodabnia ją do litery ą" ostatnia litera a" ścięta z prawej strony u dołu (usterkę tę opisał już wcześniej Z.Mroczkowski (5)). Wymienione powyżej usterki powtarzały się regularnie na wszystkich badanych przeze mnie maczkach z odpowiednich pozycji w górnym lub dolnym półarkuszu przedrukowanych znaczków. Pomimo zbadania dużej liczby znaczków z usterkami nadruku, nie mogę twierdzić z absolutną pewnością, że wymienione usterki występują w całym nakładzie znaczków. Charakter większości z nich wskazuje, że mogły powstać w trakcie dokonywania przedruku znaczków i w takim przypadku pierwsze arkusze znaczków mogą być pozbawione tych usterek. Również trzeba brać pod uwagę możliwość wymiany uszkodzonych czcionek w czasie druku. Jednak do tej pory nie znalazłem bezpośredniego dowodu na to, tzn. znaczków z odpowiednich pozycji w arkuszu, Rozbawionych usterek przypisanych tym pozycjom. Oprócz usterek formy przedrukowej, na maczkach z nadrukiem Warszawa" występują również błędy w postaci nadruku odwróconego (fot.1), lub podwójnego, a także drugostronne przebitki nadruku. Zdarzają się również znaczne przesunięcia nadruków w kierunku pozio- mym lub pionowym. Zwłaszcza przesunięcia pionowe nadruku, przy specyficznym sposobie przedrukowywania maczków (dwukrotna operacja na jednym arkuszu), powodują istotną zmianę wyglądu nadruku: brak nowego nominału, nominał na dole zamiast na górze lub nominat na górze i na dole znaczka. Tego rodzaju błędy w tym wydaniu szeroko opisali J. Leszczyński [7] oraz J.Kapkowski [8], który usystematyzował wszystkie warianty odmian nadruku wynikające z pionowych przesunięć. Znaczki serii I O miast" z ich licznymi błędami i usterkami, w tym opisywany w niniejszej pracy znaczek z nadrukiem Warszawa", nadają się doskonale do tworzenia zbiorów o pogłębionej specjalizacji, jak również do budowania tzw. zbiorów regionalnych. STANISŁAW WALISCH Artykuł dotyczący usterek formy nadrukowej znaczków Łódź" zgłoszony zostal do druku w HBBF; dot. maczków Gniezno" i Radom" do wroclawskiej Filatelistyki". Literatura: I. Wiecewicz T., W kręgu polskich taryf pocztowych za przesylki listowe, cz.11, MAW, Warszawa 1988, s Gromski A., Seria znaczków I0 miast", Pionier Filatelistyczny" 1945, nr 2, s Polskie Znaki Pocztowe (red. A.Laszkiewicz i Z.Mikulski), t.11. Biuro Wyd.-Prop. Ruch, Warszawa 1960, s Dmowski Cz., informacja ustna. 5. Mroczkowski Z., Błędy nadruków w serii maczków 10 miast", Pionier Filatelistyczny" 1945, nr I, S Katalog Specjalizowany Znaków Pocztowych Ziem Polskich 1990, cz.3, wyd.iii, KAW Warszawa 1989, s Leszczyński J., Przesunięcia i przebitki nadruków na znaczkach z serii Wyzwolenia 10 Miast oraz KRN, PKWN i RTRP, Wrocławskie Wiadomości Filatelistyczne" 1971, nr 4(41), s Kapkowski J., Pionowe przesunięcia nadruków na maczkach wydania GOZNAK", HBBF" 1986, nr 2(96), s NIE NOTOWANA USTERKA NA ZNACZKU 10 FEN./6 GROSZY z 1918 r. Pan Wiesław Lewicki z Warszawy pokazał nam dwa czworobloki znaczków polskich nr kat. 3, wydanych w listopadzie 1918 roku dla obszaru pocztowego b. okupacji niemieckiej w czasie I wojny światowej. Jeden ze znaczków w tych czworoblokach wyraźnie różnił się od pozostałych kształtem prawej cyfry 1" w nadruku nowej wartości. O ile wszystkie jedynki" 280 na tych znaczkach mają wyraźnie ściętą lewą stronę u góry, to w opisywanym przypadku cyfra I" miała jednakową szerokość na całej swojej wysokości, z lekkim zaokrągleniem górnego naroża i nominalną poziomą wypustką z lewej strony u góry. Okazuje się, że powyższa usterka ma charakter stały. Nie została ona dotychczas opisana.

5 Paula Polsko Paula Polska Pasm Poł slsa 14) rusi() W FERII> i 1) FEN. 10 SO Pinia Polska Paula Polska Paulo Pikli 10 FEfi.1111 IUfEN I(' W m4.10 lu FEN.10 Sprawdzenie pod tym kątem odbitki formy drukowej całego arkusza maczków 10 FEN./6 GROSZY pozwoliło na ustalenie lokalizacji znaczka z tą usterką w arkuszu: występowała ona tylko jeden raz w formie przedrukowej, w pozycji 31 tj. na czwartym maczku w czwartym rzędzie poziomym. BRONISIAW REJNOWSKI W JESZCZE RAZ O ZNACZKU Nr 2534 Tytułowy znaczek został wprowadzony do obiegu 22 kwietnia 1980 r. z okazji 110.rocznicy urodzin W.I.Lenina. Znaczek drukowano rotograwiurą, walcami jednosektorowymi w arkuszach 7 z 5 ze. Jego usterki druku byty opisywane w Filateliście" wielokrotnie: w nr. 7 z 1981 r., na str. 194 (Jerzy Gryzel, Zbigniew Żyźniewski), w nr 14, 1981, na str. 388 (Lucjan Piekarz, Zbigniew Szlaski), w nr. 16, 1983, na str. 379 (Grzegorz Małaczyński), w nr. 7, 1986, na str. 165 (Zbigniew Majewski), w nr 14, 1986, na str. 335 (Jerzy Milewicz), w nr 15, 1988, na str. 352 (Orest Zacherko) oraz w nr 16, 1988, na str. 366 (Edmund Grudziński). Do tej pory opisano usterki znajdujące się na znaczkach z pozycji 14, 16, 20, 28, 34 i 35 w arkuszu (fot. 1). Tylko jedna z tych usterek, z poz. 35, jest katalogowana (brak kropki po W ' w napisie W. LENIN" oraz krótki pruci fot. 1 lot. 2 nek w nominale). Z pozostałych - najbardziej znane są usterki z poz. 16 (krótki przecinek w nominale) i z poz. 34 (krótka litera I" w wyrazie ROCZNICA" oraz przecinek w nominale ścięty z lewej strony). Ponadto, spostrzegawczy czytelnicy F" zauważyli trzy czerwone plamki (poz. 14, 20 i 28) oraz jedną plamkę zieloną (poz. 35). Przeglądając dostępny mi materiał filatelistyczny - arkusze znaczka nr 2534 lub ich fragmenty, stwierdziłem występowanie czterech dalszych usterek (wskazanych strzałkami na fot. 2) na poz. 12 i 13 w arkuszu. Najciekawsza z nich, to krótsza druga kreska pionowa litery N" w słowie URODZIN (poz. 12). Na tę usterkę zwrócił mi uwagę pan Mariusz Kalinowski. Trzy pozostałe usterki, to czerwone kropki na okładce pierwszej (spodniej) z leżących na stole książek (poz. 12 i 13) oraz gwiazdka" (biała plamka) nad wieżą ratuszową (poz. 13). Na fot. 2 pokazano także strzałką usterkę znaczka brzegowego (poz. 14), o której napisałem wyżej. Arkusz znaczków nr 2534 zawiera więc 8 znaczków z usterkami (których jest co najmniej 13). I WOJCIECH ŻAKOWSKI' IR POLSKA 250 P( >I S K \ 1_50 POI.S KA 281

6 USTERKI PERFORACJI NA ARKUSZACH ZNACZKÓW DRUKOWANYCH TECHNIKĄ OFFSETOWĄ Panowie Zbigniew Mazur z Oławy, Czesław Piechocki ze Żarna i O.B. z Gostynina nadesłali do redakcji swoje spostrzeżenia na temat perforacji arkuszy niektórych znaczków polskich. Czytelnicy ci zwracają uwagę na fakt występowania otworów perforacyjnych na jednym z kierunków perforacji przeważnie nie w idealnie prostej linii lecz we wzajemnych przesunięciach na długości każdych dwóch równoległych boków znaczka w arkuszu, odpowiadających temu kierunkowi. Zauważmy, że przesunięcia te mogą występować tylko albo w liniach poziomych perforacji, albo tylko w liniach pionowych. Nigdy nie występują one na obu kierunkach jednocześnie. Ponadto częste są też przypadki nieregularnego rozmieszczenia otworów perforacyjnych wzdłuż tych właśnie kierunków, co zdaniem Autorów listów, wpływa ujemnie na wygląd niektórych znaczków, Opisane wyżej zjawiska występowały bardzo często w okresie co najmniej ostatnich 15 lat, na ark..zach znaczków drukowanych w PWPW techniką offsetową. W tej technice bowiem perforacja arkuszy odbywa się w oddzielnych urządzeniach w końcowej fazie produkcji, już po wydrukowaniu wizerunków znaczków i podgumowaniu papieru, a przed rozcięciem arkuszy drukarskich na sektory. Do perforacji arkuszy maczków drukowanych w PWPW techniką offsetową służą dwie perforówki, produkcji fumy W. Kroll et Co. Urządzenia te, na skutek wieloletniej eksploatacji ulegają co pewien czas częściowemu rozregulowaniu, co daje w efekcie opisane wyżej usterki. Po zabiegach mechaników urządzenia te jakiś czas pracują Poprawnie i usterki takie nie występują. Znaczki drukowane w technice offsetowej mają ząbkowanie grzebieniowe. Perforuje się z reguły po pięć arkuszy jednocześnie. Omawiane usterki powstawały w czasie przesuwu sklejki pięciu arkuszy po stole urządzenia perforacyjnego. W urządzeniu tym, po każdym uderzeniu grzebienia z igłami perforacyjnymi i jego powrocie do pozycji górnej, następuje przesunięcie arkuszy o moduł wynikający z formatu znaczka. Jeżeli przesunięcie to będzie o część milimetra mniejsze lub większe od założonego wymiaru znaczka na kierunku perforacji, powstanie wtedy mniejszy lub większy odstęp między sąsiednimi, skrajnymi otworami perforacyjnymi, wybitymi przez kolejne uderzenia grzebienia. Jeżeli natomiast przesunięciu arkuszy po stole perforacyjnym towarzyszą lekkie boczne mchy, w wyniku tego na arkuszu zauważymy również odchylenia otworów perforacyjnych od linii prostej. Należy przy tym pamiętać, że dwa pierwsze otwory perforacyjne są usytuowane przed linią poziomą grzebienia. Styk grzebienia występuje zatem między drugim a trzecim otworem perforacyjnym ponad linią poziomą grzebienia.... ARKUSZY BURSZTYNÓW" Od 1992 roku niektóre znaczki okolicznościowe i bloki dla Poczty Polskiej drukowane są w Hiszpanii, w drukami Graficas Jorcar S.A. Walory te drukowane są wielobarwną techniką offsetową. Arkusze znaczków mają perforację grzebieniową. W Hiszpanii wydrukowano m.in. takie serie jak Rok historii ArmiiKrajowej", Plakat polski" i in. Również seria Szlak bursztynowy" wykonana została w zakładach Graficas Jorcar S.A. 282

7 , 1,,.. NI:A ,A1'..1,1, 1'01,, k,. illi, \ dh 1.111,k, 1,1 A\ INI., 1,111k 1,1,1 411) 4 'N 4 6 Ł.,".11.III., KA,1,1.%V.A.,OLSK.1 POLSK. 6, ' rs. ' ' t.."' t-...'1 t- '''''''',- 1 +, I a... s,,ii.1., pc...,.1,a, 1.1,1,1., 4) i ',I\ : i 1 i Niektóre arkusze tych znaczków mają wadliwą perforację. Mianowicie otwory perforacyjne w pierwszym dolnym rzędzie odsunięte są od następnej linii perforacyjnej aż o 4,5 mm. Taką wadliwą perforację stwierdziłem na arkuszach sprzedażnych znaczków o nominale 2000 zł z numeracją od do Podobno istnieją jeszcze co najmniej dwa arkusze z sąsiednimi numerami, z taką samą wadą perforacji. Wszystkie powyższe arkusze sprzedażne pochodzą z tego samego sektora formy drukarskiej. Ponieważ dotychczas brak jest danych o układzie sektorów w arkuszu drukarskim, nie sposób ustalić ile arkuszy sprzedażnych z sektorów usytuowanych w tym samym rzędzie poziomym, objętych zostało wadliwą perforacją. Grzebień perforacyjny obejmowal bowiem całą szerokość arkusza drukarskiego. Pokazany arkusz z wadliwą perforacją wskazuje wyraźnie na zwrot grzebienia ku górze arkusza i kierunek perforacji od dołu ku górze. STEMPELKI POLSKIEJ POCZTY LOTNICZEJ Przed kilku laty p. Andrzej Kłosiński na łamach Filatelisty" (nr 3/1990) opublikował pierwszą listę używanych w Polsce stempelków oznaczających przesyłki lotnicze PAR AVION-LOTNICZA" począwszy od 1946 roku. Uważam, że dla skatalogowania oznaczeń umieszczonych na przesyłkach polskiej poczty lotniczej należy tę pożyteczną inicjatywę kontynuować. Dlatego też poniżej przedstawiam znane mi stempelki tego typu wraz z uzupełnieniami zaczerpniętymi z opublikowanych poprzednio notatek. Pozycje tabeli 1-6 to stempelki używane w latach , co do których nie można stwierdzić, czy stosowały je placówki pocztowe, czy instytucje prowadzące korespondencję zagraniczną. Stempelki na poz. 1-3 znane są z listów prywatnych. Opis stempelków z poz. 4-6 zamieszczono w Filateliście" (nr 15/76). Także z Filatelisty" (nr 2/79) pochodzi informacja o stempelkach umieszczonych na pozycjach 7-9 tabeli. Prawdopodobnie z powodu braku nalepek PAR AVION", w końcu lat sześćdziesiątych i na początku siedemdziesiątych w niektórych placówkach pocztowych nastąpił powrót do używania stempelków oznaczających przesyłki lotnicze. Z tego okresu pochodzą stempelki na poz Na pozycjach 10, 11 i 13 zamieszczone są stempelki z korespondencji prywatnej, BRONISŁAW REJNOWSKI a zatem jest wysoce prawdopodobne, że były używane w wymienionych urzędach pocztowych. Stempelek z poz.12 przystawiany był na listach przywiezionych lotem inauguracyjnym na trasie Warszawa-Frankfurt / Main, natomiast stempelek z poz.14 na listach przywiezionych lotem czarterowym na trasie Warszawa-Boston-Warszawa. Ten ostatni lot był organizowany przez oddział Warszawa-Zachód PZF, należy więc przyjąć, że jest to stempelek niepocztowy. O stempelkach na pozycjach 15, 16 i 17 istnieją wiarygodne informacje, że były używane w urzędach pocztowych Rzeszów 1 i Rzeszów 3. W upt Rzeszów 1 w różnych okienkach były różne stempelki (poz.15 i 16). Także stempelek na pozycji 18 był używany w placówce pocztowej. Informacje o stempelkach stosowanych w urzędach pocztowych Bąkowice (poz.19) i Wrocław (poz.20 i 21) pochodzą z Filatelisty" nr 2/79 i 2/82. Zupełnie przypadkowo trafiłem w 1987 roku na stempelek (poz.22) na kartce zagranicznej 283

8 POZ. RYSUNEK STEMPLA WYMIARY mm KOLOR URZĄD NADANIA DATA UŻYCIA UWAGI 1 10INIC1A -PARNI 37x5 czarny Kraków PAR AVIO'," i 2 LOTNICZĄ 36x13 czarny Sok6tka 5.X1.1950, PAR AVION 4 jednowier azowy 62x 9 fioletowy Warszoma 1 21.X x9 War SZWA 1 16.X1]950 Filatelista, dwuwierszowy w ramce 29x 19 Zakopane 15.X Filatelista,16 / 76 6 jednowierszowy 42x9 fioletowy War szcava Filatelista nr 15/76 7 PA R AVI ON 4 5x 4 War SZOWC I 2SV PAR 9 AVIO$,oxi. : 14"'llow" I "1953 do 1978 [LOTNICZA] 33x11 ITAR AVIOM Gdynia 2 2.X.1959 Filatelista,, Fia tel ist a nr2 /79 Filatelista nr 2/79 10 POCZTA LOTNICZA PAR AVION 38x 8 fioletowy War nawa 1 24.X LOT NI CZA ), PAR AVIO N 39x17 czarny Grodzis Mazowiecki 4.1V II4virZik iriur Let 13 Pa? nicza M DII 43x 17 fioletowy Warszawa 3 2.N )08 fioletowy Li:11 2 X IPAR AVION 40x10 fioletowy Warszawa?D 28.V

9 FOZ. RYSUNEK STEMPLA WYMIARY ImMI KOLOR URZ AD NADANIA DATA UZYCIA UWAGI i, PAR MIII 35x11 fioletowy Rzeszów PAR AVION1 40x 10 f iol et owy Rzeszów PAR AMON 58x 10 Rzeszów LOTNIC2 Aj PAR AMON 37x14 Zabrze 1 Filatelista nr 1n3 Filatelista nr 1 /73 19 LOTNICZA ----.MAe ""--- PAR A V I O N 41x 12 Bqkoroice 1979 ri lat el ist o nr 2 /79 20 LOTNICZA PAR AVIOM Wr octaw I 1982 Filatelista nr 2/82 21 LOTNICZA Pcw M011 Wrocław Filatelista nr 2/82 LOTNICZA 22 54x21 fioletowy Łosice 28.1X.1997 PAR AVIO N wysłanej z Łosic. Na moją prośbę przysłano mi stempelka do używanego w upt Bąkowice kilka odbitek tego stempelka wraz z wyjaśnie- (poz.19 niem, że jest on używany w urzędzie pocztowym. Zwraca uwagę podobieństwo tego JACEK KAPKOWSKI AUSTRALIA trudne zrastanie się kontynentu Tak jak w Wlk. Brytanii i wielu jej posiadłościach, wydawane w koloniach australijskich znaczki były często dwurodzajowe: znaczkówop ł aty pocztowej i op ł aty skarbowej.znajdowałoto wyraz np. na znaczkach pocztowych Wiktorii od 1885 r. w napisie STAMP DUTY wskazującym, że są one też znaczkami opłaty skarbowej, lub w napisie POSTAGE & REVENUE na niektórych znaczkach Australii Południowej od 1882 r. W większości kolonii dopuszczano do użycia znaczki opłaty skarbowej jako pocztowe, jak w Queenslandzie od 1880 r., w Tasmanii od 1882 r, a w Australii Zachodniej od 1893 r. Wiktoria od r. wręcz oficjalnie dopuściła do równoległego używania jako pocztowych bądź skarbowych wszelkich znaczków wydanych z różnym przeznaczeniem, niezależnie od tego, czy napis na nich mówił, że są one znaczkami pocztowymi (POSTAGE), czy skarbowymi (STAMP DUTY lub STAMP STATUTE), czy też nie nosiły żadnego z takich napisów. 285

10 W Australii Zachodniej wydano w 1879 r. znaczki telegraficzne z napisem TELE- GRAPHS, które jednak od 1886 r. byty w użyciu również jako maczki opiaty pocztowej. Znaczki z napisem ELECTRIC TELE- GRAPHS wydała też w 1871 r. Nowa P o- ł udni owa Walia,leczslużylyonetam tylko do tego celu. Swoistą procedurę stosowano w latach w Australii Zachodniej,gdzie znaczki używane przez władze i urzędy kolonii do frankowania ich korespondencji służbowej opatrywano kontrolnym wybiciem okrąglej dziurki. W Australii Poludniowejmaczki używane do frankowania korespondencji władz i urzędów kolonii byty przez nie opatrywane w latach kontrolnymi nadrukami ustalonych skrótów literowych, jak np. A = Architect (naczelny architekt), C.P. = Commissioner of Police (szef policji), C.Sgn. = Colonial Surgeon (naczelny lekarz), P.O. = Post Office (urząd pocztowy). Od 1874 r. jej poczta wydawała, jako urzędowe, znaczki opłaty z nadrukiem O S (skrót od OfEcial Service). Podobne, nadrukowe znaczki urzędowe wydawała od 1879 r. Nowa Południowa Walia. Wszystko to daje obraz mozaiki rozwiązań i procedur stosowanych w koloniach australijskich w drugiej polowie XIX w. Sieć pocztowa nie była tu zresztą gęsta: w 1884 r. w trzech najbardziej rozwiniętych i względnie ludnych koloniach liczba placowek pocztowych wszystkich rodzajów wynosiła w Wiktorii , w Nowej Południowej Walii , a w Queenslandzie Porównawczo w tymże roku mała Holandia miała 1274, Niemcy placówek poczty Rzeszy plus 1464 Bawarii i 545 Wirtembergii, wielka obszarowo choć mak, zaludniona Kanada miała ich 6837, zaś USA aż Calostka-opaska na gazety kolonii Australii Południowej wydania z 1889 r., wartości 1/2 d dofrankowana (przesyłka adresowana za granicę) wyciętym makiem opłaty z takiejże całostki cdn. ALEKSANDER SEKOWSKI AIJP 975 SPOLSZCZONA KARTKA POCZTOWA z RABKI Katalog specjalizowany KAW na rok 1990 Ostatnio miałem możność badania kartki cz. 2, w rozdziale IX.G. zatytułowanym Poczty pocztowej GG, ze znakiem opłaty 12 gr, przedlokalne ", notuje wydania znaczków stawiającym podobiznę Adolfa Hitlera, nr kat. i całostek lokalnych z ponad trzydziestu 30, sygn. nakładowa Std W.II.44, ostemploplacówek pocztowych. W liczbie tych placówek ujęty jest również urząd pocztowy w Rabce. Według informacji podanych w katalogu, po opuszczeniu Rabki przez oddziały niemieckie iniejscówi filateliści zaopatrzyli pewne liczby znaczków obiegowych GG z podobizną Hitlera w napis POCZTA POLSKA, wykonany maszyną do pisania. Znaczki te, po naklejeniu na papier, kopertę lub pocztówkę, stemplowano datownikiem urzędu, z data 28 I 1945 r. Katalog nie wspomina nic o istnieniu spolszczonych kartek pocztowych." 1. Katalog specjalizowany znaków pocztowych ziem polskich 1990, wyd. III cz, 2, s.315, KAW 1989r. 286

11 waną datownikiem RABKA 28 I 45, wyróżnik x d x. Odcisk stempla w kolorze czerwonym. Na kartce skasowano maszyną do pisania tekst niemiecki ABSENDER" i POSTKAR- TE', a wpisano nieco poniżej wyrazy Nadawca" i KARTKA POCZTOWA". Na znaku opłaty zaś, również tą samą maszyną, wpisano dwuwiersz POLSKA / POCZTA". Adresatem tej, niewątpliwie grzecznościowo ostemplowanej całostki jest niejaki p. Hauser. Na odwrocie kartki wpisana jest tą samą ręką, co adres, następująca treść : Do zbioru filatelistycznego - polskie znaczki poczt., wydane w Rabce, z okazji pamiętnego dnia. Rabka ' - bez żadnego podpisu. Pragnę dodać, że Rabkę zajęty 27 stycznia 1945 r. oddziały 1 Armii Gwardyjskiej, wchodzącej w skład 4 Frontu Ukraińskiego? BRONISLAW REJNOWSKI 2. Dolata Dolesimy Wyzwolenie Polski , Wyd. MON, W-na 1974 r. s RÓ Ż NICE PAPIERU Cp 668 Kart pocztowych z okazji 300-lecia Wilanowa wydano łącznie ponad 13,3 mln. sztuk. Ukazywały się one w okresie około 2,5 roku. Kolejne zamówienia zrealizowano w ośmiu nakładach. Papier całostek, określony jako jasno- lub ciemnokremowy, wykazuje szereg różnic. Dokładne, tabelaryczne rozpracowanie różnic papieru nie jest możliwe. Ile kolejnych dostaw do PWPW, tyle różnych papierów. Grubość papieru waha się od 0,21 do 0,28 mm i nie jest typowa dla żadnego z nakładów. Powierzchnia ma wykończenie gładkie, nieregularnie chropowate lub chropowate, układające się w pionowe prążki. Prążkowanie występuje jednostronnie. Barwy papieru oceniamy w świetle dziennym oraz w świetle UV. W pierwszym przypadku stwierdzamy barwę jasnokremową i ciemnokremową z różnymi odcieniami pośrednimi, trudnymi do zdefiniowania. Na papierach ciemnokremowych chropowatych, wystające" miejsca papieru często wykazują przebarwienia ciemnokremowe lub ciemnożółte. W promieniach światła 1JV papiery można zestawić w cztery grupy: I - jednolita barwa żółtobrązowa, bez świecących nitek wybielacza optycznego, II - barwa szarobrązowa z pojedynczymi nitkami wybielacza, III - barwa jasnobrunatna z odcieniem wpadającym w brąz lub fiolet, z dużą ilością włókien wybielacza, IV - niejednolita barwa jasnobrunatnawa z różnymi odcieniami, z bardzo dużą ilością masy papierowej z wybielaczem. Podczas wykonywania papieru korzystano z makulatury. lin większa domieszka makulatury z papierów zawierających silne wybielacze optyczne, tym większa liczba świecących nitek lub większych fragmentów w papierze końcowym. Papier grup I i II w świetle dziennym postrzegamy jako ciemnokremowy lub kremowy, grupy III jako kremowy lub jasnokremowy. Papiery grupy IV wykazują największą rozpiętość barw, od jasno- do ciemnokremowych. żaden z papierów nie jest typowy dla tylko jednego nakładu. Największą różnorodność spotyka się w N.III. W części N.II (sygnatura P.P.T.iT.XI ") w lewym górnym narożu znaku opłaty występuje powtarzalna usterka formy w postaci braku części ramki (fot.). P. PELCZAR AIJP 1/81 287

12 "CM, 717 k KATEDRY KOŚCIOŁA RZYMSKO-KATOLICKIEGO W POLSCE cz.1.11 V. Wrocławska Prowincja Kościelna ustanowiona w 1929 r. I. Archidiecezja Wrocławska-diecezja ustanowiona w 1000 r., w 1929 r. oderwana od Gnieźnieńskiej Prowincji Kościelnej, podniesiona do Archidiecezji i przyłączona do niemieckich prowincji kościelnych - Konkordat z Prusami. W 1945 r. faktycznie jako Dolnośląska Administratura Apostolska, a w 1972 r. kościelno-prawnie decyzją papieża Pawła VI Archidiecezja Wrocławska powróciła do Polski, katedra - Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, znaczki: Polska: 799, 2592, 2669, Watykan: Michel: 503, kartki pocztowe: Polska: Cp.548, Cp.836, stemple okolicznościowe: Polska: , , , , Diecezja Legnicka-ustanowiono w 1992 r., katedra - Kosciół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy, znaczki: Polska: 2591, stemple okolicznościowe: Polska: VI. Przemyska Prowincja Kościelna ustanowiona w 1992 r. 1. Archidiecezja Przemyska Obrz ą dku Ł aci ń skiego-diecezja ustanowiona w 1375 r., katedra - Bazylika św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP w Przemyślu, kartki pocztowe: Polska: Cp.206, Cp.966, Cp.1017, stemple okolicznościowe: Polska: Przemyśl 1 - IV wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce. 2.Diecezja Z amojsk o- Lu ba czo wsk a- ustanowiona w 1992 r., katedra - Kolegiata p.w. Zmartwychwstania Pa ńskiegd i św. Tomasza Apostoła w Zamościu, walorów filatelistycznych brak, Konkatedra - Kościół p.w. Błogosławionego Jakuba Strzemię w Lubaczowie - od 1945 do 1992 roku kościół ten pełnił funkcję prokatedry tej części Archidiecezji Lwowskiej, która znajdowała się na terytorium Polski, stemple okolicznościowe: Polska: Lubaczow - IV wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce. 3.D iecezja Rzeszowska-ustanowiona w 1992 r., katedra - Kościól p.w. 288 Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie, walorów filatelistycznych brak. VII. Szczecińsko-Kamieńska Prowincja Kościelna ustanowiona w 1992 r. 1. Archidiecezja Szczeci ńsko- Karni e ń sk a- diecezja ustanowiona w 1972 r., katedra - Bazylika p.w. św. Jakuba w Szczecinie, kartki pocztowe: Polska: Cp.956, stemple okolicznościowe: Polska: , Konkatedra - Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim - kościół ten pełni) funkcję katedry diecezji wolińskiej założonej w 1140 r. i niebawem przeniesionej do Kamienia Pomorskiego, kartki pocztowe: Polska: Cp.354, stemple okolicznościowe: Polska: , Diecezja Zielonogórsko- Gor zowsk a - ustanowiona w 1972 r. jako Diecezja Gorzowska i w 1992 r. przemianowana na Zielonogórsko-Gorzowską, katedra - Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp. - od 1945 do 1972 roku kościół ten pełnił funkcję katedry Administratury Apostolskiej na Pomorze Szczecińskie, Ziemię Lubuską i Prałaturę Pilską, od 1972 do 1992 roku - katedry Diecezji Gorzowskiej, a od 1992 roku - katedry Zielonogórsko-Gorzowskiej, stemple okolicznościowe: Polska: , , Konkatedra - Kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Gorze - pełni tę funkcję od 1992 roku, stemple okolicznościowe: Polska: , , kartki pocztowe: Polska: Cp Diecezja Koszali ń sk o- Kolobrzeska-ustanowionaw 1972 r. katedra - Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie, walorów filatelistycznych brak. Konkatedra - Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu - kosaół ten krótki czas pełnił funkcję katedry Diecezji Kołobrzeskiej ustanowionej w 1000 roku, maczki: Polska: 1057, kartki pocztowe: Polska: Cp.193 cdn. MARIAN KALKA

13 KRONIKA PIELGRZYMEK JANA PAWŁA H na walorach Tanzanii Arkusik 3 (lwy marzec 1983) 25. Gwinea Równikowa (Bata, drugie co do wielkości miasto, położone nad Zatoką Gwinejską): Jan Paweł 11 modli sig pod koniec Mszy św. odprawionej na Placu Wolnosci. 26. Portugalia (Fatima): w wigilię I rocznicy zamachu na życie Jan Paweł II zawiesza na złożonych rękach figury Matki Bożej Fatimskiej zloty różaniec, dar za cudowne ocalenie; na wieńczącym różaniec medalionie znajduje się wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej oraz daty 13 V V Wielka Brytania (Londyn): Jan Paweł II i królowa Elżbieta II podczas spotkania w Buckingham Palace. 28. Argentyna (Lujan, miasto na zachód od Buenos Aires): Jan Paweł II okadza cudowną figurę Matki Bożej Pocieszenia z Lujan podczas Mszy św. sprawowanej w tamtejszym sanktuarium. 29. ONZ (Genewa): Jan Paweł II przemawia w Pałacu Narodów do uczestników 68. sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy, jednej z wyspecjalizowanych organizacji ONZ. 30. San Marino (San Marino): Jan Paweł II przewodniczy Mszy św. koncelebrowanej na stadionie sportowym. 31. Hiszpania (Madryt): Jan Paweł II oraz król Carlos I i jego małżonka Sophia, podczas spotkania w Palacio Real. 32. Kostaryka (San łose, stolica): Jan Paweł II i prezydent kraju Lun Alberto Monge podczas ceremonii powitania na lotnisku Juan Saula Maria. 33. Panama (miasto Panama): Jan Paweł II podczas spotkania z wieśniakami i robotnikami (tzw. campesinos) na Stadionie Rewolucji; na pierwszym planie ludowy zespól taneczny podczas występu przed Papieżem. 34. Salwador (San Salwador): Jan Paweł II modli się pod koniec Mszy św. odprawionej na błoniach Metro-Centro; specjalnie zbudowany ołtarz przedstawiał krytą trzciną indiańską chatę. 35. Nikaragua (Managua): Jan Paweł II wygłasza przemówienie po przylocie na lotnisko Cesar Augusto Sandino; po lewej stronie Daniel Ortega - koordynator Komitetu Rządowej Rady Odrodzenia Narodowego. 36. Gwatemala (Guatemala): błogosławiąc zebranych Jan Paweł II udaje się po kwiatowym kobiercu do ołtarza na Campo dcl Marle (Polu Marsowym), gdzie zostala odprawiona Msza św. dla ponad miliona wiernych; obok papieża mistrz ceremonii ks. prałat John Magm. Arkusik 4 (marzec czerwiec 1984) 37. Honduras (Tegucigalpa, stolica): Jan Paweł II wychodzi z samolotu po przylocie na lotnisko Toncontivo. 38. Begu (Belize City, największe miasto): Jan Paweł II udziela Komunii podczas Mszy św. sprawowanej na płycie lotniska Stanicy. 39. Haiti (Port-au-Prince): Jan Paweł II otwiera XIX Sesję Plenarną Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej (CELAM) w katedrze pod wezw. Naszej Pani Nieustającej Pomocy; obok Papieża kard. Alfonso Lopez Trujillo i arcbp Jose Cabral Duarte. cdn. Jan Paweł II w filatelistyce..max 58.PIELGRZYMKA ALBANIA 25.11/.1993 r. Watykan Kasownik: 25.1V.I 993, pielgrzymka Jana Pawła Il do Albanii. W okręgu o średnicy 35 mm twarz Ojca świętego, dokola napis I0 PAULUS II PASTORIS ANIMO ALBANIAM VISIT/POSTE VAT1- CANE/25.IV.1993" Albania Znaczek: 25.11/.1993, wizyta papieża Jana Pawia II w Albanii ks. WALDEMAR CHROSTOWSKI AIJP 1488 MIECZYSŁAW KROK 16 L, postać Ojca świętego z uniesioną prawą ręką, agi Watykanu i Albanii oraz bukiet kwiatów. Na maczku napis PAPA GJON PALI I II te NE SHQIPERI". 289

14 Kasowniki: 25.IV.1993 (FDC), twarz Ojca Świętego oraz napis POSTA SHQIPTARE/PAPA GJON I II te/ " 25.1V.1993, Szkoder, półpostać Ojca Świętego z krzyżem pasterskimi napis POSTA SHQIPTARE SHKODER/VISITA E SHENJT SE TIJ GJON PALI 11/ " 25.IV.1993, Tirana, półpostać Jana Pawła II w infule oraz napis POSTA SHQIPTARE TIRANE/VI- SITA E SHENIT SE TIJ GJON PALI II ". edo. WL. ALEXIEWICZ W. HENRYKOWSKI KANGUR Biuletyn Tematyczni K. Z. Znaczkami Pocztowymi Australii Nr 6 Nr 7 Biuletyn jest wydawany w formacie A5 o objętości 8 stronic. Wydawcą jest Klub Kangur", działający przy ZO PZF w Kaliszu. Biuletyn Nr 6 otwiera artykuł poświęcony znakom australijskim, wydanym z okazji Międzynarodowego Roku Ludności Tubylczej". W artykule Fałszerstwo czy nowodruk" cz.1, kol. Z. Tomaske przedstawia informację na temat znaczków Nowej Południowej Walii z lat , które w dużej liczbie pojawiły się na europejskim rynku filatelistycznym w 1890 roku. Na dwóch kolumnach podane zostały, łącznie z ilustracjami, terminy i skróty spotykane w katalogach aukcyjnych i katalogu The Australian Stamp Catalogue. W numerze 7 dokończenie artykułu Z. Tomaske oraz Australijskie Polonica", w tym wydane również z okazji ŚWF Polska'93 oraz informacja o spotkaniu członków Klubu Kangur" podczas tej wystawy. KOLEJNICTWO Ilustrowany Biuletyn Tematyczny Już Nr 20. datowany W związku z jubileuszowym 20. numerem serdeczne gratulacje dla Kolegi Krystiana Żurawskiego, który redaguje Biuletyn od 1988 roku. Jak zwykle w Biuletynie można przeczytać wiele interesujących wiadomości o: - zjeździe Klubu Zainteresowań PZF Kolejnictwo", który odbędzie się jeszcze w tym roku w Warszawie, wyróżnieniach zbiorów tematycznych na 8WF Polska'93, - kolejowych polonicach, - pierwszej całostce z motywem kolejowym, - taborze szlaków PKP, - oraz o nowościach z tematu kolejnictwo". Na stronie ostatniej, czyli 12, umieszczono dyskusyjny materiał p. Alfreda Sojki z Katowic o prywatnych dodrukach na całostkach niemieckich i polskich. Moim zdaniem, że coś jest katalogowane nie świadczy o tym, że to coś jest pełnoprawnym walorem filatelistycznym. Cóż, czy całostki z prywatnymi dodrukami kolejowymi" będą pełnoprawnymi walorami filatelistycznymi pokaże czas. Moim zdaniem nie będą, ale FIP może zdecydować inaczej. Numer zamyka nekrolog kol. Jerzego Zadurowicza, który był pracownikiem PKP oraz filatelistą wystawiającym zbiory z tematu Kolejnictwo". KLUB MARYNISTÓW Biuletyn Informacyjny ZO PZF Gdańsk Po czteroletniej przerwie (od czasu likwidacji Filatelisty-Tematyka" mutacji C") Zarząd Klubu Marynistów wraz z Zarządem Okręgu PZF w Gdańsku wznowił wydawanie Biuletynu Informacyjnego Klubu Marynistów. Należy podkreślić, że w latach wydano 28 numerów Biuletynu Klubu Marynistów PZF, którego dwa pierwsze numery nosiły nazwę Biuletyn Informącyjny". Następnie w latach wydano 37 numerów Filatelisty-Tematyka" mutacji C". Z tymi pismami współpracowałem praktycznie od początku. Od numeru 19 Filatelisty-Tematyka" mutacji C" byłem członkiem kolegium redakcyjnego. W związku z powyższym znane mi są trudności z redagowaniem pisma poświęconego morskiej filatelistyce. Kolega Klemens Hejmowski - przewodniczący Klubu Marynistów PZF dokonał nie lada sztuki, że udało mu się skompletować skład redakcji i wydać pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego. Tematyka jest kontynuacją poprzednio rozpoczętych cykli w Filateliście-Tematyku" mutacji C". Mamy więc dokończenie opracowania Klemensa Hejmowskiego pt. Polska Poczta Morska" i Polskie wyprawy antarktyczne" pióra Romana Przybyty. Ponadto informacje o nowościach marynistycznych oraz zapowiedź Wystawy Filatelistycznej 75 lat Marynarki Wojennej RP" i spotkania członków Klubu Marynistów. Numer otwiera artykuł programowy - K. HejmowsIdego. Objętość Biuletynu Informacyjnego sygnowanego 1/93 wynosi 12 stronic formatu A5. S.J.

15 REGULAMIN xxxii Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego organizowanego przez Polski Związek Filatelistów w roku szkolnym 1993/1994 Temat konkursu: BIEGIEM WIS Ł Y" Cele konkursu 1. Popularyzowanie filatelistyki tematycznej. 2. Pogłębienie wiedzy związanej z tematem konkursu. 3. Podwyższenie poziomu wiedzy filatelistycznej. 4. Doskonalenie umiejętności w opracowywaniu zbiorów filatelistycznych. Zasady ogólne 1. Konkurs obejmuje wyłącznie polskie znaki pocztowe. 2. Zakres materiału tematycznego, w tym wybór znaczków, całostek i stempli okolicznościowych, przygotowuje Komisja Młodzieżowa ZG PZF i jest on obowiązujący dla uczestników na wszystkich etapach konkursu. Wykaz wybranych znaków stanowi załącznik do regulaminu. 3. W konkursie może brać udział każdy uczestnik Młodzieżowego Kola Filatelistycznego. 4. Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych : I - obejmuje uczniów szkól podstawowych II - obejmuje uczniów szkół ponadpodstawowych 5. Konkurs przeprowadzony jest w trzech etapach I - eliminacje w kołach - do 31 marca 1994 r. H - pobiały - na szczeblu okręgu PZF - dla uczestników, którzy w eliminacjach w kolach zajęli pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych - do 30 kwietnia 1994 r. III - finał - na szczeblu centralnym - dla uczestników, którzy w półfinałach w okręgach PZF zajęli pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych - do 10 lipca 1994 r. 6. Poszczególne etapy konkursu organizują i przeprowadzają : - eluninacje - opiekun MKF - półfinały - komisje młodzieżowe okręgów PZF - finał - Komisja Młodzieżowa ZG PZF Zasady przeprowadzania konkursu 1. Rozgrywki konkursu przeprowadzane są w następujących zakresach : I - teoretycznym - obejmującym wiedzę filatelistyczną i tematyczną II - praktycznym - polegającym na opracowaniu kart do zbioru filatelistycznego 2. Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu na poszczególnych etapach określają ich organizatorzy. Zasady oceny i nagrody 1. Kryteria oceny w eliminacjach i półfinałach ustalają komisje młodzieżowe okręgów PZF. 2. Kryteria oceny w finale ustala Komisja Młodzieżowa ZG PZF. 3. Kolejność miejsc ustala się w zależności od sumy uzyskanych punktów z części teoretycznej i praktycznej konkursu. W przypadku uzyskania przez uczestników równej liczby punktów przeprowadza się tzw. dogrywkę". 4. Do oceny zadań konkursowych powołany jest zespół sędziowski, którego decyzje są ostateczne. 5. Nagrody dla najlepszych uczestników w poszczególnych etapach konkursu przyznają ich organizatorzy z własnych środków. Postanowienia końcowe 1. Sprawozdania z przebiegu eliminacji i półfinałów oraz listy uczestników zakwalifikowanych do finału komisje młodzieżowe okręgów PZF przesyłają do ZG PZF w terminie do 10 maja 1994 r. 2. Koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników i ich opiekunów podczas finału, a także koszty, przejazdu na finał pokrywają zarządy okręgów PZF. 3. Tracą moc wszystkie poprzednie regulaminy i ustalenia dotyczące młodzieżowych konkursów filatelistycznych organizowanych przez PZF. 291

16 Z przymrużeniem oka! FILATELISTYCZNY HOROSKOP Panna (23.V X) - MKF wznawia działalność po wakacyjnej przerwie. Zjednacie sobie nowych kolegów, ktorym wręczycie legitymacje ze znakiem PZF. Sprzyjają Wam wszyscy dorośli członkowie PZF. Każdy z uczestników będzie chciał opowiedzieć o swoich wakacjach i zilustrować znaczkami. Niespodzianka - jeden z kolegów opowie o wystawie filatelistycznej, którą obejrzał w egzotycznym kraju. Waga (23.1X.-22.X) - Czeka Was poważna decyzja - udział w nowym Młodzieżowym Konkursie Filatelistycznym na temat Z biegiem Widy". Jeżeli już rozpoczniecie zgłębiać wiedzę filatelistyczną i tematyczną, jeden z Waszych kolegów dotrze do finału, który odbędzie się w Gdańsku. Z okazji Światowego Dnia Poczty, Koło będzie pamiętać o pracownikach poczty. Dzień Edukacji Narodowej - sprawicie przyjemność Opiekunowi Koła. Niespodzianka - wśród starych znaczków znajdziecie ciekawy błędnodruk poszukiwany przez filatelistów. Skorpion (23.X.-22.X1)- Czy nie bierzecie zbyt wiele obowiązków na siebie? Podzielcie się z innymi. Uporacie się z kłopotami szkolnymi, jeśli weźmiecie się energicznie do nauki - świadczyć to będzie o mądrym rozłożeniu sil. Sprzyja Wam nauczyciel geografii, który pogłębi Waszą wiedzę o Wilie. Czeka Was miła niespodzianka ze strony Poczty Polskiej. Str z ele c (23.X X11) - Okażcie więcej serca orzekającym Waszej pomocy. Zaczniecie przygotowywać kartki z życzeniami świątecznymi. Długie wieczory pozwolą Wam na porządkowanie zbiorów. Sprzyja Wam Zarząd Okręgu PZF, który dostarczy ekrany wystawowe na przygotowywany przez Was pokaz zbiorów. życzliwy znak - zbliżający się Koziorożec. Kozioro ż ec (22.X ) - Spiętrzenie zajęć w domu - Boże Narodzenia - Nowy Rok Niespodzianka - pod choinką klaser z wymarzonym znaczkiem! Wodnik ( ) - Nie zazdrość innym sukcesów. Przygotowania do Konkursu świadczą o Waszym zaangażowaniu. Relaks konieczny - najlepiej na zimowisku. Życzliwy znak - to znak pocztowy. Ryby ( )- Przegapiliście ciekawą wystawę filatelistyczną, na której można było poznać dobrze opracowane eksponaty. Zapomnieliście także zamówić prenumeratę Filatelisty". Zróbcie to jak najszybciej. Opiekun koła zorganizuje eliminacje Konkursu. 292 NA CAŁY ROK SZKOLNY Niestety, na półfinał pojadą tylko najlepsi. Baran ( V) - Bardzo ożywiony okres w działalności Koła. Czeka Was wyjazd na wystawę filatelistyczną, na której będą Wasze dwa eksponaty. Klęska! Żaden ze zbiorów nie został nagrodzony medalem. Musicie je,z,?e dużo pracować nad zbiorami - wtedy nie będzie rozczarowań. Czeka Was półfinał Konkursu, który zorganizuje Komisja Młodzieżowa Zarządu Okręgu PZF. Sukces! Wasz kolega wygrał półfinał i pojedzie w nagrodę do Gdańska. B y k (21.1V.-21.y) - Niektórzy koledzy zaczynają wykazywać brak zainteresowania filatelistyką. Nie możecie stać bezczynnie. Dla zachęty zorganizujcie konkurs na projekt znaczka lub okolicznościowego stempla. Oto właśnie chodziło! Wasi koledzy mają wspaniałe zdolności rysunkowe. Zainteresujcie tym Dyrekcję Poczty Polskiej. Bli ź ni ę ta (22.V.-21.V1) - W szkole spiętrzenie pracy. Musicie pamiętać o systematycznej nauce, a nie tylko o filatelistyce. Kłopoty czekają tych, którzy zapomnieli o nauce. Niespodzianka - z okazji Dnia Dziecka - loteria filatelistyczna. Dla najlepszych młodzieżowe odznaki PZF - brązowe, srebrne i zlote, które otrzymacie na wniosek Waszego Opiekuna Koła. To on pamięta o Was przez cały rok szkolny. Sprzyja Wam Poczta Polska, która przekaże dla koła najnowsze polskie znaczki. Od jednej z firm otrzymacie komputer i kamerę video. To będzie Wasza przyszłość! R a k (22.V1.-22.V11) - Koniec roku szkolnego. Czekają wakacje w wymarzonych miejscowościach. Każdy z uczestników Koła zapisze adresy kolegów, żeby wysłać widokówkę z wakacji z pięknym okolicznościowym datownikiem. Finał Konkursu. Wasz kolega zajął X miejsce. On nie przegrał - zdobył nowe doświadczenie. W tym konkursie nie ma przegranych! L ew (23.V V111) - Pełnia wakacji. Jeśli w tym okresie zajrzycie na wystawę filatelistyczną, do Muzeum Poczty, do sklepu filatelistycznego - jesteście prawdziwymi filatelistami! Po przejściu wszystkich znaków Zodiaku spróbujcie zilustrować walorami filatelistycznymi i innymi ilustracjami to co zdarzylo się w Waszym Kole w ciągu roku szkolnego. Czy horoskop sprawdzil się? Napiszcie. WOJCIECH TUZ

17 KIERUNEK -4> M A Ł E MIASTA Obecnie filatelistyka ma wielu zwolenników i miłośników. Istnieje dość dużo młodzieżowych kół, które są nadzieją dla polskiej filatelistyki. Moim zdaniem można jeszcze polepszyć poziom tej dziedziny. Dotychczas nie było wystarczającej liczby sklepów. Te, które istnieją znajdują się w dużych miastach, do których nie mają raczej dostępu młodzi początkujący filateliści z małych miasteczek czy wsi. A przecież oni też chcą być filatelistami. Dobrze by było, ażeby organizowano w mniejszych miejscowościach giełdy czy wystawy filatelistyczne, ażeby młodzież biorąca udział w tych imprezach, zaznajomiła się z tego typu problematyką. Wciąż brakuje jeszcze opiekunów MKF-ów, którzy z poświęceniem działaliby w celu zainteresowania filatelistyką dzieci i młodzież, zakładaliby koła. Daje się również zauważyć brak fachowej literatury, szczególnie dla początkujących filatelistów. W bibliotekach na ogół jest podobna sytuacja. W każdej szkole powinno znajdować się małe kolo, które gromadziłoby młodych zapaleńców znaczków czy innych walorów. Koło takie powinno mieć swoją gazetkę, która zachęcałaby młodzież do przyłączenia się, informowała o konkursach czy wyjazdach na wystawy, giełdy itp. Posiadanie bardziej wartościowych walorów powoduje szczególnie u młodych ludzi zachętę do dalszej pracy kolekcjonerskiej. Moim zdaniem znaczki powinny być jednak tańsze. Myślę, że wielką szansą dla filatelistyki jest wprowadzenie komputerów. Katalogi mogłyby być sprzedawane jako programy na dyskietce. Praca z komputerem znacznie ułatwiłaby pracę filateliście, szczególnie w małych środowiskach. Moje uwagi być może w następnym 100-leciu będą zrealizowane, ale o tym moglibyśmy się dowiedzieć na 200-leciu polskiego ruchu filatelistycznego. TOMASZ RSKOSIEWICZ Góra Śląska POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH cz.111 MIESZKO H ( ) Urodzony około 990 roku, najstarszy syn z trzeciego małżeństwa Bolesława Chrobrego z Emnildą, córką księcia zachodniosłowiańskiego. W 1013 roku poślubił niemiecką księżniczkę Ryksę (Rychezę), z którą koronował się po śmierci ojca. W wyniku wojny z Niemcami i ataku książąt ruskich utracił Łużyce i Grody Czerwieńskie. Gdy brat przyrodni Bezprym sięgnął po władzę, schronił się w Czechach. W 1032 roku powrócił do kraju, ale na żądanie cesarza Konrada zrzekł się korony i podzielił państwo między bliskich krewnych. Zmarł nagle w 1034 roku, w trakcie prób odbudowy zjednoczonego państwa. Znaczki: 2984 Całostki: Ck 84 Stemple okolicznościowe: pierwszego dnia obiegu do znaczka

18 RYCHEZA RYKSA Urodzona w końcu X w., córka palatyna reńskiego Herenfrieda Ezona i Matyldy, siostry cesarza Ottona III. W 1013 roku wyszła za mąż za Mieszka II i została wraz z nim koronowana w roku Była matką Kazimierza I Odnowiciela i dwóch córek. Prawdopodobnie w 1034 lub 1035 roku opuściła ostatecznie Polskę. W 1047 roku wstąpiła do benedyktyńskiego klasztoru w Braunweiler, gdzie zmarła w roku Znaczki: 3030 Calostki: Cp 986. Dwa nakłady: Karton kremowy, sygnatura PPTT i karton biały, sygnatura PPTT Stemple okolicznościowe: pierwszego dnia obiegu do znaczka KAZIMIERZ I ODNOWICIEL ( ) Urodzony w 1016 roku, syn Mieszka 11 i Rychezy. Po śmierci ojca objął władzę. ale się nie koronował. Na skutek buntu ludowego musiał wkrótce opuścić kraj i schronił się na Węgrzech. Dopiero między 1039 i 1041 rokiem z pomocą cesarza Henryka III, zaczął odzyskiwać władzę. Jednocześnie zawarł przymierze z księciem ruskim Jarosławem Mądrym przypieczętowane małżeństwem z jego siostrą Dobroniegą. ZNACZEK BAWI W 1054 roku odzyskał Śląsk zagarnięty przez księcia czeskiego Brzetysława. Nadano mu przydomek Odnowiciela ze względu na zasługi położone przy odbudowie organizacji państwowej i kościelnej. Zmarł w 1058 roku. Znaczki: 3031 Całostki: Ck 85 dwa nakłady: sygnatura PPTT ; sygnatura - PPTT Stemple okolicznościowe: pierwszego dnia obiegu do znaczka 3031 cdn. JÓZEF GRABARCZYK SPROSTOWANIE W numerze 7-8 F" na str. 252, drukując listę laureatów XXXI Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego mylnie napisaliśmy nazwisko laureata I miejsca w grupie młodszej - jest nim Łukasz Wściubiak (Okręg Gdański). Kol. Łukasza serdecznie przepraszamy. W tej samej notatce chochlik korektorski spłatał nam jeszcze jednego figla: na str. 252 drugi akapit od końca pierwszej szpalty powinien zaczynać się: W przerwach między konkursami..." (a nie w pracach" - jak podaliśmy). Przepraszamy. Należy odczytać hasła: 1) utworzone z pierwszych liter nazw państw (w oryginale), których fragmenty znaczków reprodukujemy (zasłonięto pierwszą literę); 2) zaszyfrowane. Pierwsza cyfra oznacza kolejny numer znaczka, druga kolejną literę w nazwie państwa (tym razem w polskim brzmieniu). Brakujące litery oznaczono znakiem zapytania Ilkdi ? ffl k/ , >A0? 11 MIIM 31 e W Wśród uczes ników, którzy nadeś ą prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy nagrody ufundowane przez firmę Interfil w Warszawie. Odpowiedzi, w terminie do 1 października 1993 r. prosimy nadsyłać pod adresem: Kolo Filatelistyczne skrytka pocztowa Warszawa

19 POLEMIKA POLEMIKA POLEMIKA POLEMIKA POLEMIKA KORESPONDENCJA Z FRONTSTALAGÓW konieczne wyjaśnienia Uważna lek tura artykułu Korespondencja z frontstalagów" S.Barańskiego i J.Falkowskiego, zamieszczonego w Filateliście" nr 5 (847) z maja br. sklania do poczynienia kilku istotnych uwag i wyjaśnień: I. Internowanie pewnej liczby żołnierzy Wojska Polskiego w Rumunii i na Węgrzech w 1939 r. nie stanowiło najistotniejszej przyczyny, dla której przystąpiono do odbudowy naszej sity militarnej we Francji, jak sugerują Autorzy w pierwszym zdaniu swojego artykułu. 2. Nie jest prawdą, że główne zasilenie szlo z szeregów internowania". Z terenu Francji powołano poborowych i rezerwistów, co łącznie z 1000 ochotników i 500 osobami wybranymi do marynarki wojennej, dalo z szeregów polskiej emigracji łącznie ludzi, co stanowiło pięć ósmych stanu liczebnego WP we Francji. Z Belgii do WP we Francji wcielono 1100 osób.' Stan liczebny WP, jaki zdołano osiągnąć do I VI 1940 r łącznie z uciekinierami z obozów internowania w Rumunii i na Węgrzech wynosił ludzi. 3. Co znaczy stwierdzenie wszystkich jeńców traktowano jako żołnierzy armii walczących"? Należało raczej napisać dla właściwego wyartykułowania statusu jeńców z szeregów Wojska Polskiego we Francji, że traktowani oni byli jako żołnierze armii francuskiej i we wszystkich oficjalnych statystykach zaliczani do Francuzów. Potocznie jedynie Niemcy określali ich mianem Westpole". 4. Wbrew temu co piszą Autorzy, Niemcy na froncie zachodnim spodziewali się oczywiście szybkich i błyskotliwych sukcesów (założenia planu o kryptonimie Gelb"), jednak transport w głąb Rzeszy i rozmieszczenie w obozach jenieckich prawie dwóch milionów wziętych na Zachodzie do niewoli jeńców, wymagal co najmniej kilku miesięcy, stąd potrzeba organizacji przejściowych obozów frontowych (Frontstamm lager). 5. Frontstalagi dotychczas są znane w przedziale numeracji od 100 do 368', a nie jak piszą Autorzy do 337, przy czym w 1940 r. na froncie zachodnim ustanowione były w przedziale od 100 do 250, a praktycznie uruchomiono ich na terenie okupowanej Francji 62. i 6. Ciekawe, skąd Autorzy zaczerpnęli informację o przenoszeniu jeńców z frontstalagów do dulagów na wschód? W 1940 r. nie funkcjonowały żadne dulagi w niemieckim systemie obozów jenieckich. 7. Przy informacjach szczegółowych dotyczących Frontstalagu 210 w Strasburgu i Frontstalagu 213 w Miluzie (niem. Mfilhausen) należało dodać, że po włączeniu Alzacji do Rzeszy, obydwa obozy przejściowe przekształcone zostały w końcu 1940 r. w stalagi podlegle dowództwu V okręgu wojskowego Wehrmachtu w Stuttgarcie i tak Frontstalag 210 stal się Stalagiem V D a Frontstalag 213 Stalagiem V E. Nie było więc tak, jak piszą Autorzy, że korespondencja z tego obozu byki po , obslugiwana przez Stalag V E". Nie jest też prawdą, że Frontstalag 210 zlokalizowano w XII okręgu wojskowym. 8. Korespondencja Polaków z frontstalagów należy rzeczywiście do rzadkości, podobnie zresztą jak i korespondencja Francuzów. W katalogu G. Mattiello i W. Vogta wyceniona ona zostala w granicach DEM, a więc mniej więcej trzykrotnie wyżej niż najbardziej popularne u nas walory z Oflagu II C, czy też Oflagu VII A. Skłonny jestem sądzić, że cena podana dla frontstalagów jest adekwatna, natomiast popularne oflagi nie osiągają dziś nawet 10 % tej kwoty. J. WITOLD ŻURAWSKI BIBLIOGRAFIA I. Biegański Witold Wojsko Polskie we Francji , W-wa 1967, s , także praca zbiorowa Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej. Walki formacji polskich na Zachodzie ", W-wa 1981, MOIMI Gianfranco, Vogt Wolfgang Deutsche Kriegsgefangenen - und Intemierten - einrichtungen , Handbuch und Katalog Lagergeschichte und Lagerzensurstemper, Band 2, Koblenz 1987, s i Deloste M. Histoire Postale et Militaire de la Deuxićmc Guerre Mondiale , Bischwiller 1969, s ~ Dla uniknięcia pomylek nasze uwagi do koniecznych wyjaśnień" Pana J.W.żurawskiego omawiamy według zawartych stwierdzeń: ad. I. Dane ogólne Armii Polskiej we Francji zaczerpnęliśmy z materiałów źródłowych (1,3). Różnice w poglądach na te sprawy wyrażone przez Pana żurawskiego nie dziwią nas ponieważ opieraliśmy się na różnych materiałach. Chcielibyśmy podkreślić, że każdy z nas może mieć swoje zdanie dotyczące wydarzeń lub wyników badań. ad. 2. Nasz pogląd w tym zakresie opieramy na najnowszych danych zawartych w opracowaniach (1,3). ad Nie podzielamy poglądów Pana żurawskiego i uważamy nasze stwierdzenie w sprawie jeńców Polaków wziętych do niewoli na froncie francuskim za poprawne. Podobnie jest z potrzebą organizacji frontstalagów, ich organizacja była przypadkowa w miarę wzrostu liczby jeńców na froncie zachodnim. ad. 5. Podaliśmy największy znany numer Frontstalagu, z którego jest publikowana cenzura. Dodatkowa publikacja na ten temat byłaby dla nas bardzo ciekawa. 295

20 POLEMIKA POLEMIKA POLEMIKA POLEMIKA POLEMIKA ad. 6. Wiadomość o przenoszeniu jeńców z Fronts- [alanów do Dulagów na wschód zaczerpnięto z książki (2), str. 43 i dalsze. Zaskoczeni jesteśmy stwierdzeniem autora, że w 1940 r. nie funkejanowaly żadne Dulagr. W naszym doniesieniu o korespondencji z Frontstalagów nie nawiązujemy do tego okresu. Na marginesie nadmieniamy, że w 1940 r. funkcjonowały Dulagi w niemieckim systemie obozów, a dane o n: ch zawiera podane powyżej opracowanie (2), mi s sd. 7. F rontslalagi nr 210 i 213 zorganizowane były na terenie XII okręgu wojskowego, a następnie jeńcy zostali przeniesieni z Frontstalagu 210 do Stalagu VD, a z Frontstalagu 213 do Stalagu VE. Daty i szczegóły tego przeniesienia zawiera cytowany katalog (2, tom 1 str. 1 6, tom II str. 88,89). Uwaga co do przesyłania korespondencji z Frontstalagu 213 przez Stalag VE znajduje potwierdzenie na naszym walorze w formie stempla pocztowego i wynika z treści listu. Wg nas było to następstwem wystania listu w okresie likwidacji tego Frontstalagu. POLONICA ZAGRANICZNE ZNAKI POCZTOWE związane 7,e SWE POLSKA'93" Najwcześniejszym polonicum, związanym z poznańską wystawą, jest kasownik, stosowany 11 listopada 1992 roku w Montevideo, z okazji pierwszej wystawy filatelistycznej Urugwaj-Polska. Widnieje na nim, obok symbolu Kongresu Polotni Amerykańskiej, który odbędzie się w Argentynie, znak Polska'93", autorstwa Kazimierza Sławińskiego z Poznania. Napis:,,CORREOS URUGUAY / I CO- NGRESO POLACO SUDAMERICANO ARDEN- TINA 93 / Mumtra Uruguay - Polonia 92 / 11 dn novembrie de 1992". ( F" 6/1993, str. 202). Pierwszy zagraniczny znaczek pocztowy poświęcony Polsce '93" zawdzięczamy poczcie Boliwii. W siedmioznaczkowej serii Ekologia i ochrona naturalnego środowiska", wprowadzonej do obiegu 18 XI 1992 roku, umieściła bowiem ona, na znaczku wartości nominalnej 0,50 bs, znak Ś.W.F. Polska'93". Ponadto na kasowniku pierwszego dnia obiegu, dokoła tego znaku umieszczony zastal napis:..boli- VIA / EXPOSICION FILATELICA POLSKA'93 / 19.XI.1992". ( F" 2/1993, str. 72). Do tej pory (czerwiec 1993) wierny już, iż w 28 państwach ukazało się 12 znaczków, 8 bloków, 28 kasowników okolicznościowych oraz I karta pocztowa, czyli 49 zagranicznych maków pocztowych upamiętniających Polskę'93". Łącznie ze znakami Poczty Polskiej tworzą one bardzo interesującą kolekcję. Albania Kasownik okolicznościowy: 7-16 V Napis: POSTA SHQIPTARE / POLSKA'93 / ", okrągly o średnicy 31 mm. 296 ad. 8. Podzielamy pogląd Autora. Przepraszamy Pana W. Żurawskiego za pomyłkę literową w jego nazwisku. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, iż nasz artykuł o frontstalagach byi tylko krótkim epizodem dotyczącym posiadanych przez nas walorów pocztowych. Sugerujemy czytelnikom publikowanie uwag po bezpośredniej dyskusji, do której zawsze zapraszamy. STANISŁAW SARANSKI JÓZEF FALKOWSEI ~lennictwo I. Dubicki T.: żołnierze polscy internowani w Rumunii w latach Lodi Mat-dello Gianfranco, Vogt Wolfgang Deutsche Kriegsgefangenen und Internierten einrichlungen Handbuch und Katalog Lagergeschichte und Lagerzensurstempel", Band 1,2, Koblenz Lagzi: Droga żołnierza polskiego przez węgierską granicę w latach Poznań Argentyna Blok: 7 V Argentyna i światowe wystawy filatelistyczne. Blok z trzema znaczkami, upamiętniającymi wystawy w Poznaniu, Rio de Janeiro i Bangkoku. Na znaczku wartości nominalnej 0,38 S widok szczytowej części wieży poznańskiego ratusza, symbol wystawy Polska'93" oraz napis: AYU- NTAMIEINTO DE POZNAN j POLONIA / PO- ZNAN".

S T A N I S Ł A W F O Ł T A

S T A N I S Ł A W F O Ł T A S T A N I S Ł A W F O Ł T A Blok Fi. 138 A z odwróconym numerem (+ A. Kielbasa-Schoeni) Przegląd Filatelistyczny nr 4/2003 strony 23 24 oraz www.phila.pl Kilka słów o FDC (+ A. Kielbasa-Schoeni) http://www.kzp.pl/index.php?artykul=art-2003-02

Bardziej szczegółowo

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Bogusław Olechnowski Katalog Jan Paweł II na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Zielona Góra, lipiec 2001 1 Od Autora Wydanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW SŁANIA 22.10.1921 Czeladź Data i miejsce urodzin Czesława Słani. 1927 Przeprowadzka wraz z rodziną do wsi Osmolice koło Lublina 1945 Wstąpienie do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 1947-1949

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wszystko ok. Polecam

strona 1 Wszystko ok. Polecam strona 1 1 Spis treści Wprowadzenie...3 Organizatorzy i Patronat...4 Komitet Organizacyjny...5 Komitet Honorowy...5 Program Krajowej Wystawy Filatelistycznej i Konferencji Naukowej...6 Dodatkowe imprezy

Bardziej szczegółowo

2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA.

2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA. 2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 02.04.2004 KAZIMIERZ DOLNY trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA. 2. 18.05.2004 JAROCIN POZNAŃSKI 1 w piusce

Bardziej szczegółowo

IV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

IV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin IV WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Paweł Małecki Członkowie: Irena Czekała Monika Wachowiec Siedziba: Wielkopolski Oddział Krajowej

Bardziej szczegółowo

Życie konsekrowane widziane oczyma dzieci i młodzieży

Życie konsekrowane widziane oczyma dzieci i młodzieży Życie konsekrowane widziane oczyma dzieci i młodzieży Zgromadzenie Sióstr Felicjanek Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Na

Bardziej szczegółowo

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI CIECHOCINEK 28 MAJ 2011 JACEK KOSMALA 1 TŁO HISTORYCZNE 22.01.1917 - Orędzie Prezydenta USA W. Wilsona

Bardziej szczegółowo

Odpowiedni materiał filatelistyczny

Odpowiedni materiał filatelistyczny Podręcznik tematyka (2) Ryszard Prange Odpowiedni materiał filatelistyczny Omówiona została już zawartość pierwszej strony eksponatu wystawowego w klasie tematycznej (tytuł i plan). Pozostałe strony eksponatu

Bardziej szczegółowo

1979 rok. Stemple pocztowe stosowane przez Pocztę Polską w okresie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. STEMPLE JEDNODNIOWE.

1979 rok. Stemple pocztowe stosowane przez Pocztę Polską w okresie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. STEMPLE JEDNODNIOWE. Stemple pocztowe stosowane przez Pocztę Polską w okresie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. 1979 rok. STEMPLE JEDNODNIOWE. 1. 02.06.1979 WARSZAWA 1 /F.D.C./ rys. herb Jana Pawła II i tekst: WIZYTA

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R Piotr Dobrołęcki współpraca: Tomasz Nowak, Daria Kaszyńska-Dobrołęcka BibliotekaAnaliz Warszawa 2009 Copyright by Piotr

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH NIEPOCZTOWYCH WIDOKÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II.

ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH NIEPOCZTOWYCH WIDOKÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH NIEPOCZTOWYCH WIDOKÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. CZĘŚĆ VII. ZACHODNIO-POMORSKIE, POMORSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE. OPRACOWAŁ

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI Wspaniała literatura polska, szczególnie współczesna, obfituje w dzieła, które pozbawione są rycin. Chcemy aby poprzez ten konkurs młodzi ludzie rozbudzali swoją wyobraźnię,

Bardziej szczegółowo

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia WSPOMNIENIA Z LAT 70 NA PODSTAWIE KRONIK SZKOLNYCH. W ramach Internetowego Projektu Zbieramy Wspomnienia pomiędzy końcem jednych, a początkiem drugich zajęć wybrałam

Bardziej szczegółowo

2007 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE.

2007 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 2007 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 24.03.2007 ŁOBŻENICA rys. wizerunek popiersia Ojca świętego Jana Pawła II w piusce i tekst : WYSTAWA WIELKIEMU RODAKOWI POCZTA POLSKA. JA, SYN TEJ ZIEMI, POLSKIEJ ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH NIEPOCZTOWYCH WIDOKÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II.

ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH NIEPOCZTOWYCH WIDOKÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH NIEPOCZTOWYCH WIDOKÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. CZĘŚĆ III c. DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE. OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL.

Bardziej szczegółowo

Regulamin PIERWSZEGO ŁÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

Regulamin PIERWSZEGO ŁÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin PIERWSZEGO ŁÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Aleksandra Kurczewska Członkowie: Krzysztof Podsiadło Grzegorz Rogaczewski Hanna Skowrońska Tomasz

Bardziej szczegółowo

Konkurs plastyczny Jan Paweł II Papież Rodziny

Konkurs plastyczny Jan Paweł II Papież Rodziny Patronat honorowy: Hanna Czerska-Gąsiewska Przewodnicząca Rady Powiatu Ryki Zbigniew Chlaściak wójt Gminy Stężyca Jerzy Stępień Przewodniczący Wspólnoty Gruntowej w Stężycy Organizatorzy: Parafia św. Marcina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN V DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Postanowienia ogólne REGULAMIN V DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Iga Huk, Członkowie: Danuta Bącler SIEDZIBA(Adres Organizatora): Dolnośląski Oddział Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 27.10.2015 r.

Szczecin, dnia 27.10.2015 r. Szczecin, dnia 27.10.2015 r. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin Tel.: + 48 91 486 15 56 Faks: + 48 91 486 15 57 Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Renata Dulian Franciszkańskie Wydawnictwo Św. Antoniego prowincji Św. Jadwigi Braci Mniejszych : strona internetowa

Renata Dulian Franciszkańskie Wydawnictwo Św. Antoniego prowincji Św. Jadwigi Braci Mniejszych : strona internetowa Renata Dulian Franciszkańskie Wydawnictwo Św. Antoniego prowincji Św. Jadwigi Braci Mniejszych : strona internetowa Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1-2 (32-33), 214-217 2011 FIDES Biuletyn Bibliotek

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA JERZY SARNOCIŃSKI, ANDRZEJ ŁAZ, ZBIGNIEW LEWKOWICZ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTOWYCH WIDOKÓWEK I KOPERT O TEMATYCE

PRACA ZBIOROWA JERZY SARNOCIŃSKI, ANDRZEJ ŁAZ, ZBIGNIEW LEWKOWICZ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTOWYCH WIDOKÓWEK I KOPERT O TEMATYCE PRACA ZBIOROWA JERZY SARNOCIŃSKI, ANDRZEJ ŁAZ, ZBIGNIEW LEWKOWICZ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTOWYCH WIDOKÓWEK I KOPERT O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. CZĘŚĆ III a. 2005 ROK. OPRACOWAŁ I WYKONAŁ

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. Mielec, październik 2004 Imię i Nazwisko Wyższa Szkoła Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wolne miasto Gdańsk /Danzig

Wolne miasto Gdańsk /Danzig Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu: 1920 14VI-21XII wydanie przedrukowane Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu: 1920,10 VIII-20XI wydanie prowizoryczne Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką) Wykonanie i dostawa kalendarzy promocyjnych Płocka: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką)

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie, skompletowanie i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik poligraf 311[28]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik poligraf 311[28]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 11 Strona 2 z 11 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia do opracowania projektu wynikające

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Dokumentował/a: imię i nazwisko studenta Źródło cytujące: 01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Nazwisko/imiona/(rodzaj

Bardziej szczegółowo

JUZ czyli APARAT TELEGRAFICZNY HUGHES'A

JUZ czyli APARAT TELEGRAFICZNY HUGHES'A Mieczysław Hucał JUZ czyli APARAT TELEGRAFICZNY HUGHES'A Podczas wystawy " Druciki, pająki, radziki... 95 lat tradycji szkolenia żołnierzy wojsk łączności w Zegrzu" zorganizowanej w Muzeum Historycznym

Bardziej szczegółowo

VII Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz

VII Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz VII Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz 1 Organizatorzy 1. Organizatorem VII edycji Konkursu Dziennikarskiego Bliżej niż myślisz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najlepszy felieton jest Stargardzka

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 Jeśli musisz samodzielnie złożyć swoją pracę licencjacką (magisterską) lub przygotować

Bardziej szczegółowo

OFERTA... adres korespondencyjny Wykonawcy (jeżeli jest inny niż ww. adres siedziby)... Nr NIP... Regon... nr tel... nr fax...

OFERTA... adres korespondencyjny Wykonawcy (jeżeli jest inny niż ww. adres siedziby)... Nr NIP... Regon... nr tel... nr fax... ( Pieczęć Wykonawcy) Sąd Rejonowy ul. Brzeska 20-22 21-500 Biała Podlaska OFERTA dnia.r. nazwa (firma) Wykonawcy... adres Wykonawcy...... adres korespondencyjny Wykonawcy (jeżeli jest inny niż ww. adres

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/TP-15/231/2014 Załącznik nr 1do SIWZ

Znak sprawy ZP/TP-15/231/2014 Załącznik nr 1do SIWZ 1. Wymagane terminy wykonania dla poniżej podanych pozycji w ramach przedmiotowego zamówienia: a) Podane terminy realizacji/ wykonania druku dla wszystkich wymienionych poniżej pozycji określono włączając

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Strona tytułowa, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi na stronie www uczelni. Wzór strony dostępny jest w dzienniku wirtualnym - 1 -

Strona tytułowa, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi na stronie www uczelni. Wzór strony dostępny jest w dzienniku wirtualnym - 1 - Strona tytułowa, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi na stronie www uczelni. Wzór strony dostępny jest w dzienniku wirtualnym - 1 - Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Cel pracy... 3 1.2 Układ pracy... 4 2 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Z góry dziękujemy za życzliwość i liczymy, że będzie Pan zainteresowany uczestnictwem w badaniu.

Z góry dziękujemy za życzliwość i liczymy, że będzie Pan zainteresowany uczestnictwem w badaniu. POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII UL. NOWY ŚWIAT 72 00-330 WARSZAWA Warszawa, pażdziernik 2008 Szanowny Panie, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk realizuje badanie

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold ROZPRAWA DOKTORSKA 16 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko Autora 16 pkt TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold PROMOTOR: 14 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko 14 pkt Warszawa, 2010 12 pkt 2 SPIS TREŚCI 16 pkt, bold STRESZCZENIE... 4

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. pt. Moja pierwsza książka. Celem konkursu jest:

ZAPROSZENIE. pt. Moja pierwsza książka. Celem konkursu jest: ZAPROSZENIE Angielsko-Polska Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Przedszkole Oliver w Warszawie przy ul. Chudoby 4 wspólnie z Zieloną Biblioteką przy ul. Berensona 38 mają zaszczyt zaprosić dzieci z zerówek

Bardziej szczegółowo

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.).

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Rada duszpasterska parafii p. w. Trójcy Świętej (30.11.1997 r.). Na zdjęciu stoją od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO. Historia mojej małej Ojczyzny II Wojna Światowa we wspomnieniach ludzi naszego regionu

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO. Historia mojej małej Ojczyzny II Wojna Światowa we wspomnieniach ludzi naszego regionu REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO Historia mojej małej Ojczyzny II Wojna Światowa we wspomnieniach ludzi naszego regionu I. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w Rzepienniku

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Iwona Wojsław Członkowie: Danuta Celeda-Kapela Mariusz Gałuszka Mariola Juraszek-Morawska Piotr Maciejewski

Bardziej szczegółowo

W kalejdoskopie pamięci Polska i Polacy w latach 1939-1989. W kraju czy poza krajem? Dylematy Polaków

W kalejdoskopie pamięci Polska i Polacy w latach 1939-1989. W kraju czy poza krajem? Dylematy Polaków Regulamin ogólnopolskiego konkursu historycznego organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w roku szkolnym 2011/2012 W kalejdoskopie pamięci Polska i Polacy w latach 1939-1989. W kraju czy poza krajem?

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II 2 kwietnia 2005 roku - tę datę każdy Polak zapamięta jako chwilę odejścia Wielkiego Człowieka - Jana Pawła II. Benedykt XVI wyraził w bieżącym roku zgodę na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Konkursy kierowane są dla osób niepełnosprawnych z poszczególnych

Konkursy kierowane są dla osób niepełnosprawnych z poszczególnych ul. Młyńska 2d 63-700 Krotoszyn tel. 062 722 57 72 NIP:621-13-66-853 KRS: 0000027109 BZ WBK S.A. O/Krotoszyn NR 95 1090 1157 0000 0000 1502 2029 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w całorocznej akcji,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! Czas realizacji: 1-3 dni robocze w zależności od nakładu K04 K05

PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! Czas realizacji: 1-3 dni robocze w zależności od nakładu K04 K05 DRUK CYFROWY [ kalendarzyki ] listkowe PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! K01 format 85x55 mm druk kolorowy dwustronny papier: kreda 350 g zaokrąglone narożniki opcjonalnie: folia błysk lub mat dwustronnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA GAZETKĘ SZKOLNĄ Jak daleko nam do eko?

REGULAMIN KONKURSU NA GAZETKĘ SZKOLNĄ Jak daleko nam do eko? REGULAMIN KONKURSU NA GAZETKĘ SZKOLNĄ Jak daleko nam do eko? 1 Organizator Konkursu Konkurs na gazetkę szkolną Jak daleko nam do eko? zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez: 1. Fundację Giesche

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI HERBACIARNI NAUKOWEJ 2011/2012

REGULAMIN V EDYCJI HERBACIARNI NAUKOWEJ 2011/2012 REGULAMIN V EDYCJI HERBACIARNI NAUKOWEJ 2011/2012 Spotkania Herbaciarni Naukowej przy Polskiej Akademii Umiejętności kierowane są do uczniów, studentów oraz nauczycieli. Poza uczestnictwem w wykładach

Bardziej szczegółowo

TOMASZ GĄSŁOWSKI Frankatury mechaniczne stosowane w Ostrowie Wielkopolskim

TOMASZ GĄSŁOWSKI Frankatury mechaniczne stosowane w Ostrowie Wielkopolskim TOMASZ GĄSŁOWSKI Frankatury mechaniczne stosowane w Ostrowie Wielkopolskim W 2014 roku przypada 300. rocznica relokacji Ostrowa Wielkopolskiego. Materiał dotyczący tego wydarzenia ukazał się w poprzednim,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na esej, felieton, rozprawkę, opowiadanie: Polska niepodległość współczesny punkt widzenia. I. Organizator i cele konkursu

Regulamin konkursu na esej, felieton, rozprawkę, opowiadanie: Polska niepodległość współczesny punkt widzenia. I. Organizator i cele konkursu Regulamin konkursu na esej, felieton, rozprawkę, opowiadanie: Polska niepodległość współczesny punkt widzenia I. Organizator i cele konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Marek Rząsa Poseł na Sejm RP

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i rysunek geodezyjny

Grafika inżynierska i rysunek geodezyjny Akademia Górniczo-Hutnicza Grafika inżynierska i rysunek geodezyjny Mgr inż. Aleksandra Szabat-Pręcikowska Normalizacja w rysunku technicznym i geodezyjnym W Polsce istnieją następujące rodzaje norm: polskie

Bardziej szczegółowo

POMORSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

POMORSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH REGULAMIN POMORSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Roman Mamczarek Członkowie: Agnieszka Krzemińska Stanisław Kutniewski Siedziba: Pomorski Oddział Krajowej

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych do udziału w Powiatowym Konkursie Multimedialnym NAUCZANIE JANA PAWŁA II DO MŁODYCH Dekalog dziesięć

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Organizatorem konkursu jest Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej z siedzibą przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku.

Regulamin. 1. Organizatorem konkursu jest Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej z siedzibą przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku. Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej ogłasza konkurs na działania edukacyjne kształtujące kompetencje ekologiczne SZKOŁA KSZTAŁCĄCA EKOKONSUMENTÓW Konkurs przeznaczony jest dla szkół zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Środa, 27 lipca 16.00 przylot na Lotnisko Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA WYKONANA W TU PODAĆ

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, skompletowanie i dostarczenie w nakładzie 3 000 egzemplarzy, tzw. pakietu startowego, służącego promocji Projektu

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA JERZY SARNOCIŃSKI, ANDRZEJ ŁAZ, ZBIGNIEW LEWKOWICZ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTOWYCH WIDOKÓWEK I KOPERT O TEMATYCE

PRACA ZBIOROWA JERZY SARNOCIŃSKI, ANDRZEJ ŁAZ, ZBIGNIEW LEWKOWICZ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTOWYCH WIDOKÓWEK I KOPERT O TEMATYCE PRACA ZBIOROWA JERZY SARNOCIŃSKI, ANDRZEJ ŁAZ, ZBIGNIEW LEWKOWICZ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTOWYCH WIDOKÓWEK I KOPERT O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. CZĘŚĆ IV b. 2005 ROK. OPRACOWAŁ I WYKONAŁ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu

R E G U L A M I N. Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu R E G U L A M I N I. ORGANIZATOR I PARTNERZY Organizator Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu II. UCZESTNICY KONKURSU 1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych. III. CELE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

kod pocztowy miejscowość województwo Telefon TEMAT PRACY (proszę wpisać drukowanymi literami) TAK NIE Rodzaj wymaganego programu do prezentacji:

kod pocztowy miejscowość województwo Telefon TEMAT PRACY (proszę wpisać drukowanymi literami) TAK NIE Rodzaj wymaganego programu do prezentacji: Zgłoszenie uczestnictwa w XI Sesji Studenckich Kół Naukowych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 26 maja 2011r. Dane Uczestnika Imię i nazwisko Adres e-mail Nazwa koła naukowego Opiekun

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Informacje dla ucznia W bibliotece 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ Wzór nr 1 do 6 Legitymacja poselska ma postać karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,82 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej elementy zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I FORMULARZ OFERTOWY 1. Przedmiot zamówienia: Wydruku materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury Katowice, 17.03.2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Pragniemy Państwa poinformować, że organizujemy IV edycję konkursu plastycznego

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872. PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc

Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872. PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872 PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc Cel Ogólnie: przybliżenie tematu zarys historyczny Klasyfikacja kopert Rosji Carskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Młodzieżowy Delegat 2016

Regulamin programu Młodzieżowy Delegat 2016 Regulamin programu Młodzieżowy Delegat 2016 1. Organizatorem programu, z zastrzeżeniem 3.3, 21 oraz 23, jest Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (dalej: PROM) 2. Celem programu jest wyłonienie osoby,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/TP-15/231/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy ZP/TP-15/231/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Wymagane terminy wykonania dla poniżej podanych pozycji w ramach przedmiotowego zamówienia: a) Podane terminy realizacji/ wykonania druku dla wszystkich wymienionych poniżej pozycji określono włączając

Bardziej szczegółowo

Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region. XVI edycja w roku szkolnym 2015/2016

Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region. XVI edycja w roku szkolnym 2015/2016 Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region. XVI edycja w roku szkolnym 2015/2016 Historia w krążku zamknięta. Pomorze Zachodnie od rządów Bogusława X do panowania Bogusława XIV Muzeum Narodowe w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 891 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 891 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 891 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi poligraficznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! format po złożeniu 220x155 mm. podstawa karton 250 g. (czarny, czerwony) K05. spirala biała

PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! format po złożeniu 220x155 mm. podstawa karton 250 g. (czarny, czerwony) K05. spirala biała 201 5 DRUK CYFROWY [ kalendarzyki ] listkowe PROJEKT GRAFICZNY [DO WYBORU] GRATIS! K01 format 85x55 mm druk kolorowy dwustronny papier: kreda 350 g zaokrąglone narożniki opcjonalnie: folia błysk lub mat

Bardziej szczegółowo

LIPIEC/ 2013 NR 5 (103), ROK XIV

LIPIEC/ 2013 NR 5 (103), ROK XIV Koncerty organowe s. 6 w n u m e r z e : Wakacyjny kościoł s. 18 LIPIEC/ 2013 NR 5 (103), ROK XIV od redakcji Redakcja Przygotuj się do Liturgii XIV Niedziela Zwykła, 7 lipca: I czytanie: Iz 66,10-14c;

Bardziej szczegółowo

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Kandydat do nagrody i tytułu Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum

Bardziej szczegółowo

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK).

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK). Regulamin konkursu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2014/2015 1 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 538 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 538 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 czerwca 2015 r. MONITOR POLSI ZINNI URZĘOWY RZZYPOSPOLIT POLSI Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 538 UHWŁ PŃSTWOW OMISI WYORZ z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacja dla uczestników konkursu VIA SANCTA DROGA ŚWIĘTA MOJA REFLEKSJA O DZIEDZICTWIE JANA PAWŁA II NA TLE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ

Dodatkowe informacja dla uczestników konkursu VIA SANCTA DROGA ŚWIĘTA MOJA REFLEKSJA O DZIEDZICTWIE JANA PAWŁA II NA TLE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ Dodatkowe informacja dla uczestników konkursu Ze względu na liczne pytania w sprawie konkursu, organizatorzy przychylając się do prośby uczestników i wyrażają zgodę, aby: - W kategorii FILM, wykonany obraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2013. Klucz punktowania zadań. (zestawy zadań dla uczniów bez dysfunkcji)

SPRAWDZIAN 2013. Klucz punktowania zadań. (zestawy zadań dla uczniów bez dysfunkcji) SPRWDZIN 2013 Klucz punktowania zadań (zestawy zadań dla uczniów bez dysfunkcji) KWIEIEŃ 2013 Obszar standardów egzaminacyjnych Sprawdzana umiejętność (z numerem standardu) Uczeń: Uczeń: Sprawdzana czynność

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Grzbiety

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE I REJONU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-64/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 września 2013 r.

Zarządzenie Nr R-64/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 września 2013 r. Zarządzenie Nr R-64/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanego przez Politechnikę Lubelską oraz określenia zasad

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia M U Z E U M P O M O R Z A ŚRODKO W E G O W S Ł U P S K U ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk, tel. 59 842-40-81/2, faks 59 842-65-18 www.muzeum.slupsk.pl; www.muzeum.swolowo.pl; www.muzeumkluki.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

o nagrodę INFORMACJE OGÓLNE

o nagrodę INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PIĘKNO POWIATU JAROSŁAWSKIEGO 2016 o nagrodę STAROSTY JAROSŁAWSKIEGO INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizator konkursu: Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Jarosławiu. 2. Cele

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Iwona Wojsław Członkowie: Sławomir Duch Mariusz Gałuszka Mariola Juraszek-Morawska Piotr Maciejewski Jan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla uczniów klas I-III GIMNAZJÓW rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN XI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla uczniów klas I-III GIMNAZJÓW rok szkolny 2015/2016 I Organizatorzy REGULAMIN XI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla uczniów klas I-III GIMNAZJÓW rok szkolny 2015/2016 1. Organizatorem Konkursu jest Gimnazjum Nr 9 im. św. Jadwigi Śląskiej. 2. Honorowy

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA ARTYKUŁ NAUKOWY DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ORAZ INNYCH UCZELNI WYŻSZCH

KONKURS NA ARTYKUŁ NAUKOWY DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ORAZ INNYCH UCZELNI WYŻSZCH KONKURS NA ARTYKUŁ NAUKOWY DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ORAZ INNYCH UCZELNI WYŻSZCH I EDYCJA pt. CSR strategią współczesności REGULAMIN Organizator, cel i przedmiot konkursu 1

Bardziej szczegółowo

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ Wzór nr 1 do 6 Legitymacja poselska ma postać karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,82 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej elementy zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VII / 11 2015 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI ŚRODOWISKO MARZEŃ

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI ŚRODOWISKO MARZEŃ REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI ŚRODOWISKO MARZEŃ 1 Cele Konkursu Celem Konkursu jest: 1) zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej, 2) skierowanie

Bardziej szczegółowo