Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość!"

Transkrypt

1 Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość! Warsztaty konsultacyjne , Hotel Lord, Warszawa (warsztaty w języku polskim i czeskim z tłumaczeniem symultanicznym) Program ramowy 16 czerwca : Słowo wstępne: Ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie (do potwierdzenia) Przedstawiciel Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski : Prezentacja założeń projektu Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu, Anna Dąbrowska, Centrum Analiz Transportowych : Sesja I: Infrastruktura transportowa Polska-Czechy z punktu widzenia potrzeb rozwoju gospodarczego i logistyki: Moderator: Prof. Adam K. Prokopowicz oraz przedstawiciel instytutu badawczego Znaczenie korytarza Północ Południe dla systemu transportowego Polski i Czech jak te kraje mogą przyczynić się do rozwoju i efektywności korytarza - Polska i Czechy a efektywność i sukces korytarza Północ Południe Rozwój żeglugi śródlądowej a współpraca Polski i Czech Porty polskie - portami czeskimi Transport kolejowy współpraca PKP Cargo i przewoźników czeskich Strategia rozwoju infrastruktury transportu towarów i ludzi pomiędzy Polska i Czechami Wymogi infrastrukturalne dla zapewnienia efektywnego rozwoju transportu pomiędzy Polską a Czechami : Sesja II: Integracja i koordynacja transportu pasażerskiego szansą na rozwój turystyczny rejonów przygranicznych: Moderator: Paweł Santarius Obecny stan i potrzeby rozwoju pasażerskiego systemu transportowego Polska Czechy Identyfikacja potrzeb rozwoju współpracy w transporcie pasażerskim w obszarach przygranicznych i turystyce pomiędzy Polską a Czechami Koleje dużych prędkości i rozwój współpracy Polski i Czech

2 Wspólne działania na rzecz poprawy mobilności społeczeństwa Polski i Czech i ich wpływ na rozwój współpracy kulturalnej i gospodarczej oraz zbliżenie społeczeństw 19.00: Kolacja Prezentacja przykładów innowacji i współpracy polsko-czeskiej w transporcie i logistyce Wymiana kontaktów pomiędzy uczestnikami 17 czerwca : Sesja III: Transport zrównoważony i niskoemisyjny w Polsce i Republice Czeskiej - możliwości rozwoju innowacyjnych gałęzi przemysłu: Moderator: Anna Dąbrowska Rozwój koncepcji Smart cities wymiana doświadczeń i możliwości współpracy miast Polski i Czech Innowacje i nowe technologie transportowe w perspektywicznym planie rozwoju transportu w Polsce i Czechach. Badania naukowe i wspólne przedsięwzięcia w perspektywie dwustronnej oraz programach Unii Europejskiej : Sesja IV: Współpraca polsko-czeska w programach Unii Europejskiej Moderator: Przedstawiciele Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej oraz Ministerstwa Infrastruktury RP oraz Prof. Adam K. Prokopowicz Wzajemna reprezentacja interesów transportowych regionu w stosunku do Unii Europejskiej Wspólne projekty badawcze, analityczne, infrastrukturalne i taborowe w transporcie. Polsko-czeskie działania na rzecz innowacji w transporcie, logistyce i infrastrukturze. Współpraca klastrów transportowych Polski i Czech oraz możliwości i potrzeby stworzenia wspólnych klastrów. Transport a polityka spójności Unii Europejskiej Perspektywa polsko czeska. 12:50 Zakończenie i podsumowanie warsztatu 13.00: Lunch Miejsce warsztatów: Hotel Lord, Al. Krakowska 218, Warszawa, Polska; tel.: ; (Koszt noclegu pokrywa organizator Forum - CATI)

3 "The Polish-Czech Forum for Transport Development - let us build the future!" Consultation Workshop , Hotel Lord, Warsaw (Workshop in Polish and Czech with simultaneous translation) The Preliminary Framework Programme June 16, : Official Opening and Foreword: Ambassador of the Czech Republic in Warsaw (to be confirmed) A representative of the Ministry of Transport of the Czech Republic (to be confirmed) A representative of the Polish Ministry of Foreign Affairs (to be confirmed) : Presentation of The Polish-Czech Forum for Transport Development program goals and objectives, Anna Dabrowska, Centre for Analyses in Transport and Infrastructure (CATI) : Session I: Transport Infrastructure in the Poland-Czech Republic relations: An Overview from the point of view of economic development and logistics needs: Moderator: Prof. Adam K. Prokopowicz and a representative of Polish and Czech research institutes The importance of the North-South corridor transport system for Poland and the Czech Republic how these countries can contribute to the development and efficiency of the corridor - Poland and the Czech Republic and the effectiveness and success of the North- South corridor Development of inland waterways and the cooperation of Poland and The Czech Republic The Polish ports are The Czech ports Rail issues - cooperation of PKP Cargo and the Czech carriers; passenger transport alliances. Infrastructure and service development strategies for transport of goods and people between Poland and the Czech Republic (trans-border and national perspectives) Infrastructure requirements to ensure the effective development of transport between the Polish and the Czech Republic

4 : Session II: Integration and coordination of passenger transport as a chance for tourism development in the border regions of Poland and The Czech Republic: Moderator: Paul Santarius The current state and development needs of the passenger transport system in Poland and The Czech Republic Identification of social for further development of cooperation in passenger transport in border areas and tourism between Poland and The Czech Republic High speed rail and the development of cooperation between Poland and The Czech Republic. Joint efforts to improve the mobility of the Polish and Czech societies and their impact on development of cultural and economic cooperation and bringing the societies together : Dinner Presentation of examples of innovation and the Polish-Czech cooperation in transport and logistics Exchange of business contacts among participants June 17, : Session III: Sustainable and low-carbon transport in Poland and The Czech Republic - The development of innovative solutions: Moderator: Anna Dabrowska Development of the concept of smart cities - exchange of experiences and opportunities for cooperation of the Polish and Czech cities Innovation and new transport technologies in strategic transport plans in Poland and the Czech Republic. Research and joint ventures in a perspective of bilateral and the European Union programs : Session IV: The Polish-Czech cooperation in the European Union programs in Moderator: Representatives of the Ministry of Transport of the Czech Republic and the Ministry of Infrastructure of Poland and Prof. Adam K. Prokopowicz Mutual representation of transport interests of the region in relation to the European Union Joint research, analytical, infrastructure and rolling stock projects in transport.

5 The Polish-Czech action plan for innovation in transport, logistics and infrastructure. A cooperation program of the Polish and Czech transport clusters - opportunities and needs for establishing joint Polish-Czech clusters. Transportation and the Cohesion Policy of the European Union: The Polish Czech perspective. 12:50 Workshop summary and conclusions 13.00: Lunch Workshop Venue: Hotel Lord, Al. Krakowska 218, Warszawa, Polska; tel.: ; (The cost of hotel is covered by the organizer of The Forum - CATI)

6 Česko-polské fórum rozvoje dopravy - budujme budoucnost! Konzultační workshopy , Hotel Lord, Varšava (workshopy v polským a českým jazyce s simultánním tlumočením) Program 16 červen : Zahájení: Ambasador České republiky ve Varšavě (čeká se na potvrzení) Zástupce Ministerstva dopravy České republiky (čeká se na potvrzení) Zástupce polského Ministerstva Zahraničních Věcí (čeká se na potvrzení) : Prezentace základu projektu Česko-polské fórum rozvoje dopravy, Anna Dąbrowska, Centrum dopravních a infrastrukturálních analýz : Část I: Dopravní infrastruktura Polsko-Česká republika z úhlu pohledu hospodářského rozvoji a logistiky Moderátor: Prof. Adam K. Prokopowicz : Část II: Integrace a koordinace pasažérské dopravy jako šance na turistický rozvoj příhraničních oblasti Moderátor: Paweł Santarius 19.00: Večeře

7 17 červen : Část III: Nízkoemisní doprava v Polsku a České republice - možnosti rozvoji inovativních druhů průmyslu Moderátor: Anna Dąbrowska : Část IV: Česko-polská spolupráce v programech Evropské unie Moderátor: Prof. Adam K. Prokopowicz 13.00: Oběd Workshop Místo: Hotel Lord Al. Krakowska 218, Varšava, Polsko; tel: ;. (Cena hotelu je krytý pořadatel The Forum - CATI)

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA mgr inż. Ewa Hącia 1. 2. 3. 4. Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014 Rok 2014 Hącia E.: The development of tourist

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwosciach inwestycyjnych

Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwosciach inwestycyjnych Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwosciach inwestycyjnych Promotion of Poland as an atractive and buisness-friendly

Bardziej szczegółowo

agorada 2011 Bielsko-Biała, 17/18 November 2011

agorada 2011 Bielsko-Biała, 17/18 November 2011 organizatorzy: agorada 2011 patronat: Regional Smart Specialisation Bielsko-Biała, 17/18 November 2011 Nowa strategia rozwoju regionalnego. Inteligentna specjalizacja. Na drodze do wdrażania europejskiej

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA mgr inż. Oliwia Pietrzak Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005 2014 List of publications in the years 2005 2014 22. 21. 20. 19. Rok 2014 Pietrzak O.: Znaczenie integracji

Bardziej szczegółowo

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS European Congress of Small and Medium - Size Enterprises Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY KATOWICE 2014 SŁOWO WSTĘPNE / INTRODUCTORY WORD PATRONATY / PATRONAGE Pod Patronatem Jose

Bardziej szczegółowo

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007...

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007... W numerze: - METREX Robert Read... 2 - Lista członków METREX... 5 - Obszary metropolitalne to kręgosłup Europy rozmowa z Berndem Steinacherem, prezesem sieci METREX... 6 - Efekty warsztatów w formule open

Bardziej szczegółowo

Ewa Lewoczko Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IV A w Löcknitz Joint Technical Secretariat INTERREG IV A in Löcknitz

Ewa Lewoczko Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IV A w Löcknitz Joint Technical Secretariat INTERREG IV A in Löcknitz Program Operacyjny Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna i działania transgraniczne

Polityka regionalna i działania transgraniczne Publikacja współfi nansowana ze środków pomocy technicznej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Publication co-fi nanced from the technical assistance founds under

Bardziej szczegółowo

6 Wyzwanie Społeczne: Europa w zmieniającym się świecie integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa

6 Wyzwanie Społeczne: Europa w zmieniającym się świecie integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa Dzień informacyjny Inteligentne Miasta Warszawa, 17 lutego 2015r. 6 Wyzwanie Społeczne: Europa w zmieniającym się świecie integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa Nauka z udziałem społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA na rzecz zrównowaŝonego rozwoju

POLITECHNIKA WARSZAWSKA na rzecz zrównowaŝonego rozwoju POLITECHNIKA WARSZAWSKA na rzecz zrównowaŝonego rozwoju Warsaw University of Technology 5 1 maja 2004 r., godz. 00:00 Wybrane inicjatywy i projekty obszaru Energia - Środowisko Dr inŝ. Roman Babut Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r. UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do międzyregionalnego Porozumienia o współpracy w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Poland s Development Co-operation and the Eastern Partnership (2009-2010) Polska współpraca na rzecz rozwoju a Partnerstwo Wschodnie (2009-2010)

Poland s Development Co-operation and the Eastern Partnership (2009-2010) Polska współpraca na rzecz rozwoju a Partnerstwo Wschodnie (2009-2010) Poland s Development Co-operation and the Eastern Partnership (2009-2010) Polska współpraca na rzecz rozwoju a Partnerstwo Wschodnie (2009-2010) UKRAINE / UKRAINA GEORGIA / GRUZJA AZERBAIJAN / AZERBEJDŻAN

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki materiały konferencyjne Warszawa, 17 maja 2013 r. Information Day on European Public-Private Partnership in Photonics

Bardziej szczegółowo

Conference will be in English with Polish translation. Workshop will be in Polish only. THE SILESIAN UNION OF MUNICIPALITIES AND DISTRICTS

Conference will be in English with Polish translation. Workshop will be in Polish only. THE SILESIAN UNION OF MUNICIPALITIES AND DISTRICTS 2011 Poland & CEE Municipal Projects Conference will be in English with Polish translation. Workshop will be in Polish only. Konferencja odbędzie się w języku angielskim z polskim tłumaczeniem. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _

STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ Kilka lat temu ktoś z krewnych, podobnie jak moi najbliżsi miłośnik muzyki, pokazał mi serwis Spotify. Przyznam, że wtedy pozostawałem w tyle, jeśli chodzi

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Niebieska księga Blue Book

Niebieska księga Blue Book Niebieska księga Blue Book Nowe wydanie New edition Maj/May 2015 WERSJA DO DYSKUSJI / DRAFT FOR DISCUSSION Sektor kolejowy Railway Sector Infrastruktura kolejowa Railway Infrastructure 1 Table of Contents

Bardziej szczegółowo

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe:

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe: Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury Serdecznie zapraszamy do współpracy! Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa kwestie merytoryczne: Aleksandra Zając (azajac@iam.pl), Iwona Morawicz

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Przewozy towarów między portem w Hamburgu i Polską perspektywy rozwoju Unii Izb Łaby i Odry (KEO)

Przewozy towarów między portem w Hamburgu i Polską perspektywy rozwoju Unii Izb Łaby i Odry (KEO) Przewozy towarów między portem w Hamburgu i Polską perspektywy rozwoju Unii Izb Łaby i Odry (KEO) Mark-Oliver Teuber, Jan Wedemeier, Christina Benita Wilke, Edesa Yadegar HWWI Policy Report 20 Hamburgisches

Bardziej szczegółowo

September, 3rd, 2013 10.30-11.10 Official opening of BALTEXPO 2013 11.10-11.55 Special guests exhibition-tour-around

September, 3rd, 2013 10.30-11.10 Official opening of BALTEXPO 2013 11.10-11.55 Special guests exhibition-tour-around XVII MIÊDZYNARODOWE TARGI MORSKIE I KONFERENCJA BALTEXPO 2013 3 wrzeœnia 2013 10.30-11.10 Uroczyste otwarcie BALTEXPO 2013 11.10-11.55 Zwiedzanie ekspozycji targowej przez goœci specjalnych 12.00-17.45

Bardziej szczegółowo