BINDOWNICE BINDOWNICA KRIS BINDOWNICA WALLNER S-60 BINDOWNICA WALLNER S-100 BINDOWNICA JAZON PLUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BINDOWNICE BINDOWNICA KRIS BINDOWNICA WALLNER S-60 BINDOWNICA WALLNER S-100 BINDOWNICA JAZON PLUS"

Transkrypt

1

2 BINDOWNICE BINDOWNICA KRIS - podrêczna bindownica do grzbietów plastikowych - niewielkie rozmiary - nowoczesna obudowa - jednorazowe dziurkowanie do 8 arkuszy papieru - oprawa dokumentów o objêtoœci do 10 kartek formatu A4-1 no y dziurkuj¹cych - funkcjonalny pojemnik na œcinki Dziurkuje kartek Oprawia kartek Format Kod OSAA 8 10 A4 M BINDOWNICA WALLNER S-60 - nowoczesna bindownica do grzbietów plastikowych - obudowa oraz mechanizmy wykonane z metalu - dwie odrêbne, usprawniaj¹ce pracê, dÿwignie do dziurkowania i otwierania grzbietów - ogranicznik papieru, u³atwiaj¹cy precyzyjne u³o enie papieru - regulator g³êbokoœci dziurkowania - wskaÿnik doboru grzbietu do iloœci dziurkowanych kartek - jednorazowe dziurkowanie do 0 arkuszy papieru - oprawa dokumentów o objêtoœci do 510 kartek formatu A4 - funkcjonalny pojemnik na œcinki Dziurkuje kartek Oprawia kartek Format Kod OSAA A4 M BINDOWNICA WALLNER S profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych - wzmocniony mechanizm binduj¹cy - wygodna dÿwignia do dziurkowania - osobna dÿwignia do otwierania grzbietów umo liwiaj¹ca jednoczesne dziurkowanie i zak³adanie na grzbiet ju przedziurkowanych kartek - regulator szerokoœci marginesu dziurkowania ( - 6 mm) - regulator g³êbokoœci dziurkowania - czytelny wskaÿnik doboru grzbietu do iloœci dziurkowanych kartek - system wy³¹czania 1 no y dziurkuj¹cych pozwalaj¹cy na dopasowanie iloœci dziurek do rozmiaru dokumentu - jednorazowe dziurkowanie 6 arkuszy papieru - oprawa dokumentów o objêtoœci do 510 kartek formatu A4 - funkcjonalny pojemnik na œcinki Dziurkuje kartek Oprawia kartek Format Kod OSAA A4 M19 BINDOWNICA JAZON PLUS - oprawia do 510 kartek A4 - dziurkuje jednorazowo do 5 kartek - mo liwoœæ regulacji marginesu - wskaÿnik do pomiaru zalecanej gruboœci grzbietu - mechanizm wy³¹czania 7 no y tn¹cych, pozwalaj¹cy na oprawê niestandardowych rozmiarów dokumentów Dziurkuje kartek Oprawia kartek Format Kod OSAA A4 M

3 PREZENTACJA DOKUMENTÓW BINDOWNICE M BINDOWNICA WIRE BONO Bindownica do opraw grzbietem drutowym :1" ( oczka na cal). Posiada wskaÿniki doboru grzbietu i maksymalnej iloœci dziurkowanych kartek. Polecana dla ma³ych biur i zak³adów us³ugowych format: A4 - dziurkuje do 1 kartek - oprawia do 10 kartek - 4 no e Dziurkuje kartek Oprawia kartek Format Rodzaj Kod dostawcy Kod OSAA 1 10 A4 rêczna WIRE BONO M119 BINDOWNICE OPUS BONO / BONO PLUS / SUPER BONO Bindownice polecane do intensywnego u ytkowania biurowego - solidna konstrukcja, metalowy korpus, podstawa i r¹czka do dziurkowania. Oprawiaj¹ 510 kartek do formatu A4. Czytelne opisy i precyzyjne regulacje sprawiaj¹, e jest to wyj¹tkowo przyjazne i komfortowe w obs³udze bindownice: miarka maks. iloœci dziurkowanych kartek, wskaÿnik do pomiaru gruboœci grzbietu, wskaÿnik u³atwiaj¹cy dobór odpowieej œrecy grzbietu i szerokoœci marginesu. Posiada równie ogranicznik formatu. 510 Model System oprawy Dziurkuje kartek Oprawia kartek Il. wy³¹czanych no y Regulacja perforacji Kod OSAA BONO jednodÿwigniowy 15 - M0750 BONO PLUS dwudÿwigniowy M0751 SUPER BONO dwudÿwigniowy 4 M1187 BINDOWNICE OPUS JUMBO B / EL-JUMBO B Najnowsze bindownice firmy OPUS, przeznaczona do oprawiania dokumentów grzbietami plastikowymi. Dziêki metalowej obudowie oraz dobrze rozmieszczonym, ergonomicznym dwóm dÿwigniom, odpowieo do dziurkowania dokumentów i rozci¹gania grzbietów, urz¹dzenia te s¹ bardzo funkcjonalne i ³atwe w obs³udze. Dodatkowo wyposa one zosta³y w regulator marginesu oraz boczny ogranicznik papieru, a dziêki naniesionej skali gruboœci grzbietów jest bardzo czytelna. Idealne dla œrech i du ych biur oraz do punktów us³ugowych Model Dziurkuje kartek Oprawia kartek Rodzaj Il. wy³¹czanych no y Regulacja perforacji Kod dostawcy Kod OSAA JUMBO rêczna JUMBO B M EL-JUMBO elektryczna EL-JUMBO B M1189 BINDOWNICE DO OPRAWY PLASTIKOWEJ FELLOWES STARLET 90 / STAR bindownice do u ytku w ma³ym biurze lub domu - system dziurkowania pionowego umo liwia jednoczesne dziurkowanie i nak³adanie dokumentów na grzbiet - specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym systemem mierzenia gruboœci dokumentów i doboru odpowieego grzbietu - wyœrodkowanie linii dziurkowania - system pionowego przechowywania oszczêdza miejsce STAR jednorazowo dziurkuje do 10 kartek A4 (80 g/m ), mo e oprawiaæ dokumenty o gruboœci do 150 arkuszy, maks. œreca grzbietu 18 mm STARLET 90 - jednorazowo dziurkuje do 7 kartek A4 (80 g/m ), mo e oprawiaæ dokumenty o gruboœci do 90 arkuszy, maks. œreca grzbietu 1 mm Model Dziurkuje kartek Oprawia kartek Format Szer. grzbietu Kod dostawcy Kod OSAA Starlet mm M1177 A4 Star mm M

4 BINDOWNICE BINDOWNICE DO OPRAWY PLASTIKOWEJ FELLOWES PULSAR 00 / PULSAR E 00 - bindownice do u ytku w œrem biurze - dostêpne w wersji elektrycznej (Pulsar E 00) oraz z manualnym systemem dziurkowania (Pulsar 00) - system dziurkowania pionowego umo liwia jednoczesne dziurkowanie i nak³adanie dokumentów na grzbiet - jednorazowo dziurkuj¹ do 15 kartek A4 (80 g/m ), mog¹ oprawiaæ dokumenty o gruboœci do 00 arkuszy, maks. œreca grzbietu 8 mm - specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym systemem mierzenia gruboœci dokumentów i doboru odpowieego grzbietu - wyœrodkowanie linii dziurkowania - w zestawie pakiet startowy ok³adek i grzbietów Model Dziurkuje kartek Oprawia kartek Format Szer. grzbietu Kod dostawcy Kod OSAA Pulsar M A4 8 mm Pulsar E M1176 BINDOWNICE DO OPRAWY PLASTIKOWEJ FELLOWES QUASAR 500 / QUASAR E bindownice do u ytku w biurze - dostêpne w wersji elektrycznej (Quasar E 500) oraz z manualnym systemem dziurkowania (Quasar 500) - system dziurkowania pionowego umo liwia jednoczesne dziurkowanie i nak³adanie dokumentów na grzbiet - jednorazowo dziurkuj¹ do 0 kartek A4 (80 g/m ), mog¹ oprawiaæ dokumenty o gruboœci do 500 arkuszy, maks. œreca grzbietu 50 mm - wytrzyma³y, metalowy mechanizm - specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym systemem mierzenia gruboœci dokumentów i doboru odpowieego grzbietu - wyœrodkowanie linii dziurkowania - w zestawie pakiet startowy ok³adek i grzbietów Model Dziurkuje kartek Oprawia kartek Format Szer. grzbietu Kod dostawcy Kod OSAA Quasar M A4 50 mm Quasar E M1174 BINDOWNICA GRZEBIENIOWO-DRUTOWA GBC MULTIBIND 08 - przenoœna bindownica grzebieniowo-drutowa - najlepsza do u ytku w mniejszym burze i w domu - dziurkuje do 8 kartek (80 g/m ) - oprawia do 15 kartek, przy u yciu grzbietu grzebieniowego 14 mm - oprawia do 15 kartek, przy u yciu grzbietu drutowego 14 mm na 1 otworów - lata gwarancji - lekka konstrukcja - szeroka dÿwignia zapewnia wiêkszy nacisk przy dziurkowaniu - uchwyt do przenoszenia 8 15 Dziurkuje kartek Oprawia kartek Format Szer. grzbietu Kod dostawcy Kod OSAA 8 15 A4 14 mm M11 BINDOWNICA GRZEBIENIOWA GBC COMBBIND C75 - jednorazowo dziurkuje 10 arkuszy (80 g/m ) - binduje do 15 arkuszy (80 g/m ) - grzbiety 14 mm - kompaktowa bindownica do osobistego u ytku w biurze - nabiurkowa - lekka konstrukcja - dwustronna dÿwignia do dziurkowania - przyssawki: stabilnie utrzymuj¹ w czasie bindowania - oburêczna dÿwignia - waga,7 kg - lata gwarancji Dziurkuje kartek Oprawia kartek Format Szer. grzbietu Kod dostawcy Kod OSAA A4 14 mm M BINDOWNICA GRZEBIENIOWA GBC COMBBIND C110 - jednorazowo dziurkuje 15 arkuszy (80 g/m ) - binduje do 0 arkuszy (80 g/m ), oprawia maksymalnie 0 kartek na grzebienie do 8 mm - funkcja Anti-Jam (automatyczne cofanie) - kontrolka zape³nienia pojemnika na œcinki - waga 7,1 kg - lata gwarancji 15 0 Dziurkuje kartek Oprawia kartek Format Szer. grzbietu Kod dostawcy Kod OSAA 15 0 A4 8 mm M140 60

5 PREZENTACJA DOKUMENTÓW BINDOWNICE M BINDOWNICA GRZEBIENIOWA GBC C40 - idealna do codziennego u ytku - jednorazowo dziurkuje 5 arkuszy (80 g/m ) - binduje do 450 arkuszy (80 g/m ) - grzbiety 51 mm - solidna konstrukcja zapewnia d³ug¹ ywotnoœæ i wytrzyma³oœæ - separator kartek: przy pomocy separatora kartek (prostej dÿwigni) dzielisz dokument na mniejsze czêœci. EFEKT: sprawniejszy proces oprawy, bez potrzeby liczenia kartek, w celu ustalenia iloœci mo liwej do pojedynczego dziurkowania - system pozycjonowania: za pomoc¹ pokrêt³a pozycjonowania urz¹dzenie precyzyjnie osadza kartki w szczelinie dziurkuj¹cej. EFEKT: w³aœciwe u³o enie kartek, dziurkowanie z wyeliminowaniem przerw na krawêdziach - pakiet startowy w zestawie - waga 10,8 kg - lata gwarancji Format Rodzaj Waga Kod dostawcy Kod OSAA A4 grzebieniowa 10,8 kg M141 BINDOWNICA GRZEBIENIOWA GBC C66 - jednorazowo dziurkuje 0 arkuszy (80 g/m ) - dziurkowanie formatu A4 i A5 - bindowania do 450 arkuszy (80 g/m ) - grzbiety 51 mm - 4 opatentowane funkcje FLOW LINE PRO : 1) Separator kartek: przy pomocy separatora kartek (prostej dÿwigni) dzielisz dokument na mniejsze czêœci. EFEKT: sprawniejszy proces oprawy, bez potrzeby liczenia kartek, w celu ustalenia iloœci mo liwej do pojedynczego dziurkowania. ) Automatyczna deselekcja no y: przy pomocy prze³¹cznika formatu A4/A5 urz¹dzenie wy³¹cza no e podczas dziurkowania kartek o formacie A5. EFEKT: w³aœciwe dziurkowanie formatu A5. ) System Pozycjonowania: za pomoc¹ pokrêt³a pozycjonowania urz¹dzenie precyzyjnie osadza kartki w szczelinie dziurkuj¹cej. EFEKT: w³aœciwe u³o enie kartek, dziurkowanie z wyeliminowaniem przerw na krawêdziach. 4) Pokrêt³o wyboru i otwarcia grzbietu: pokrêt³em wybierasz odpowie rozmiar grzbietu ustawiaj¹c optymaln¹ szerokoœæ otwarcia grzbietu. EFEKT: ³atwiejsze zak³adanie przedziurkowanych kartek na grzbiet, mocniej osadzone kartki, szybsza oprawa - lata gwarancji Format Rodzaj Waga Kod dostawcy Kod OSAA A4 - A5 grzebieniowa 11,4 kg M BINDOWNICA COMBIND 100 BINDOWNICA CB 00 Bindownica combind 100 to rozwi¹zanie przeznaczone dla osób sporadycznie oprawiaj¹cych niedu ¹ iloœæ kartek. Jest niewielkich rozmiarów, dziêki czemu zajmuje ma³o miejsca. - maksymalna iloœæ jednorazowo dziurkowanych kartek: 8 (80 g/m ) lub 1 ok³adka PVC - maksymalny rozmiar grzbietu: 16 mm - maksymalna szerokoœæ dokumentu: 05 mm - maksymalna iloœæ oprawianych kartek: iloœæ otworów: 1 - format: A4 i A5 - pojemnik na œcinki - waga: 1,7 kg - lata gwarancji Bindownica combind 00 to lekka, niewielkich rozmiarów bindownica, idealna dla osób, które sporadycznie oprawiaj¹ dokumenty. - maksymalna iloœæ jednorazowo dziurkowanych kartek: 15 (80 g/m ) - maksymalny rozmiar grzbietu: 16 mm - maksymalna szerokoœæ dokumentu: 05 mm - maksymalna iloœæ oprawianych kartek: iloœæ otworów: 1 - format: A4 i A5 - pojemnik na œcinki - waga: 7,87 kg - lata gwarancji grafitowo - szara M1 grafitowa - szara M1 BINDOWNICE COMBIND 500 / 500E Bindownica combind 500 to profesjonalna bindownica, przeznaczona do codziennego i czêstego u ytku w biurze lub punkcie us³ugowym, w którym oprawia siê du e iloœci dokumentów. Posiada na wyposa eniu zestaw ok³adek i grzbietów, dziêki czemu jest natychmiast gotowa do u ytku. Posiada pojemnik na œcinki oraz zintegrowany dziurkacz nadwaotwory. - maksymalna iloœæ jednorazowo dziurkowanych kartek: 5 (80 g/m ) lub ok³adki PVC - maksymalny rozmiar grzbietu: 51 mm - maksymalna iloœæ oprawianych kartek: maksymalna szerokoœæ dokumentu: 05 mm - iloœæ otworów: 1 - format: A4 i A5 - wskaÿnik gruboœci grzbietu SprawdŸ, jak dzia³aj¹ urz¹dzenia Leitz na - sposób obs³ugi: pionowe u³o enie kartek w czasie dziurkowania / poziome u³o enie kartek w czasie oprawy - regulowana odleg³oœæ otworów od krawêdzi kartki - waga: 1 kg - wersja elektroniczna: aby przedziurkowaæ kartki, wystarczy w³o yæ dokument i nacisn¹æ przycisk uruchamiaj¹cy no e tn¹ce - lata gwarancji Rodzaj Kod dostawcy Kod OSAA manualna M14 elektryczna M

6 GRZBIETY DO BINDOWNIC, OK ADKI GRZBIETY DO BINDOWNIC kompletna oferta grzbietów we wszystkich potrzebnych rozmiarach - w zale noœci od iloœci oprawionych kartek mo na dopasowaæ odpowie rozmiar grzbietu i kolor do wybranej ok³adki 45 kartek 65 kartek 105 kartek 15 kartek 145 kartek 165 kartek 00 kartek 50 kartek 10 5 kartek 4,5mm 6mm 8mm 10mm 1mm 14mm 16mm 18mm mm z zatrzaskiem 8mm z zatrzaskiem 180 kartek 10 kartek 40 kartek 70 kartek 440 kartek 500 kartek 45mm z zatrzaskiem 51mm z zatrzaskiem 0mm mm 5mm 8mm Szer.grzbietu Oprawia kartek Opakowanie (szt.) bia³y czarny czerwony ó³ty zielony niebieski br¹zowy przezroczysty 4,5/5 mm 10 M0755 M080 M0785 M0770 M0800 M0815 M0845 M085 6 mm 5 M0756 M081 M0786 M0771 M0801 M0816 M0846 M mm 45 M0757 M08 M0787 M077 M080 M0817 M0847 M mm 65 M0758 M08 M0788 M077 M080 M0818 M0848 M0856 1/1,5 mm M0759 M084 M0789 M0774 M0804 M0819 M0849 M mm 15 M0760 M085 M0790 M0775 M0805 M080 M0850 M mm 145 M0761 M086 M0791 M0776 M0806 M081 M0851 M /0 mm 165 M076 M087 M079 M0777 M0807 M mm 10 M076 M088 M079 M0778 M0808 M08 M085 M mm 40 M0764 M089 M0794 M0779 M0809 M /8,5 mm 70 M0765 M0840 M0795 M0780 M0810 M mm 00 M0766 M0841 M0796 M0781 M0811 M mm 75 M0767 M084 M0797 M078 M081 M /45 mm 440 M0768 M084 M0798 M078 M081 M /51 mm 500/510 M0769 M0844 M0799 M0784 M0814 M OK ADKI DO BINDOWNIC - Chromolux/Exclusive - laminowane ok³adki do dokumentów bindowanych jednostronnie kolorowe, b³yszcz¹ce - Delta/Uniwersal - skóropodobne ok³adki do bindowania dwustronnie kolorowe, fakturowane, b³yszcz¹ce - opakowanie 100 szt. 100 Rodzaj Kolor Delta/Uniwersal Chromolux/Exclusive bia³y M0868 M0861 ó³ty M0869 M086 czerwony M0870 M086 bordowy M zielony M087 M0864 ciemnozielony M087 - niebieski M0874 M0865 granatowy M oliwkowy M br¹zowy M szary M0878 M0866 czarny M0879 M0867 Chromolux Delta Exclusive OK ADKI DO BINDOWNIC PRZEZROCZYSTE 100 Kolor Gruboœæ Kod OSAA ó³ty M0884 czerwony M0886 zielony M0887 0, mm niebieski M0885 br¹zowy M0889 szary M0888 0,15 mm M0880 bezbarwny 0,18 mm M0881 0, mm M088 0,5 mm M088 Prestige 6

7 PREZENTACJA DOKUMENTÓW OK ADKI DO BINDOWNIC, BINDOWNICE KANA OWE M OK ADKI DO BINDOWANIA POLY DESIGNER - ok³adki PolyDesigner GBC dostêpne w dwóch wzorach - Globe i Compass, nadadz¹ profesjonalny wygl¹d ka dym dokumentom - PolyDesigner jest polipropylenow¹ ok³adk¹ o gruboœci 50 mikronów - chemiczne w³aœciwoœci czyni¹ te ok³adki doskonale nadaj¹cymi siê do powtórnego przetworzenia Format Rodzaj Gruboœæ Kod dostawcy Kod OSAA Globe IB8717 M16 A4 50 µm Kompas IB87180 M17 50 BINDOWNICA KANA OWA IMPRESSBIND 140 Bindownica kana³owa impressbind 140 jest idealna dla osób, które ceni¹ sobie profesjonalizm oraz elegancjê oprawianych dokumentów. Najczêœciej u ywana do oprawy: prac dyplomowych, rêkopisów, opracowañ, projektów czy raportów. - najprostsze i najszybsze bindowanie 140 kartek (80 g/m ) - bardzo ³atwa w u yciu: wystarczy wsun¹æ papier miêdzy ok³adki i nacisn¹æ 4 razy ramiê - wymaga maksymalnie czterech naciœniêæ, aby zbindowaæ dokument - wszechstronna - do wszystkich typów ok³adek kana³owych - nie wymaga wczeœniejszej regulacji - nie wymaga u ycia kleju, podgrzewania czy dziurkowania - wskaÿnik pomagaj¹cy dobraæ odpowie¹ gruboœæ grzbietu ok³adki - ³atwa do przechowywania, w pionie lub poziomie - waga netto: 14,5 kg - lata gwarancji - kolor srebrno - niebieski Debinder do bindownicy impressbind 140 Urz¹dzenie umo liwia dodawanie lub wyjmowanie kartek z ju raz oprawionego (zbindowanego) dokumentu. Ok³adki mog¹ byæ otwierane i zamykane do razy. Rodzaj Kod dostawcy Kod OSAA Bindownica M18 Debinder M BINDOWNICE KANA OWE CB 150 / CB 00 Profesjonalne urz¹dzenie do wykonywania ekskluzywnych opraw typu introligatorskiego C-BIND. Metalowa obudowa i prosta, solidna konstrukcja sprawiaj¹, e bindownica jest wygodna w u ytkowaniu, trwa³a i praktyczna. Jest unikalnym urz¹dzeniem na rynku ze wzglêdu na najwy sz¹ wydajnoœæ i nisk¹ cenê. Oprawa gotowa po 1 - krotnym ruchu dÿwigni¹!!! Oprawia kartek Mo liwoœæ Nazwa (o gr. 80 g/m ) Format dokumentu rozbindowywania Obudowa Kod OSAA CB M1190 A4 i A (po krótszym boku ) Metalowa CB M1191 OK ADKI PP WZÓR VIVANTO - ok³adki z tworzywa sztucznego impressbind - ok³adki wykonane s¹ z lekkiego, nowego materia³u zwanego polifoam - zewnêtrzne warstwy ok³adek zachowuj¹ funkcjonalnoœæ tradycyjnego polipropylenu, natomiast wewnêtrzna warstwa nadaje ok³adkom sztywnoœci - doskona³y, b³yskawiczny sposób na profesjonaln¹ prezentacjê - wzór na ok³adce idealnie pasuje do kolekcji Vivanto - lekkie i wodoodporne - odporne na brud i odciski palców Kolor Format Il. oprawianych kartek Kod dostawcy Kod OSAA M M14 czarny A M M145 6

8 OK ADKI DO BINDOWNIC KANA OWYCH, TERMOBINDOWNICE OK ADKI DO PREZENTACJI Z KIESZENI NA ULOTKÊ - ok³adki do prezentacji z tworzywa sztucznego impressbind - wysokiej jakoœci ok³adki, posiadaj¹ce przezroczyst¹ kieszeñ na przeej ok³adce, która u³atwia przygotowanie prezentacji czy oferty dla konkretnego odbiorcy - ok³adki wykonane s¹ z lekkiego, nowego materia³u zwanego polifoam - zewnêtrzne warstwy ok³adek zachowuj¹ funkcjonalnoœæ tradycyjnego polipropylenu, natomiast wewnêtrzna warstwa nadaje ok³adkom sztywnoœci Kolor Il. oprawianych kartek Kod dostawcy Kod OSAA M146 czarny M M M149 TWARDA OK ADKA KANA OWA O.HARD Twarde ok³adki ozdobione wysokiej jakoœci oklein¹ o fakturze tkaniny. S¹ bardzo efektowne! Trwa³e i praktyczne. Najlepiej zabezpiecz¹ i nadadz¹ wy sz¹ rangê oprawianym dokumentom. Pomyœl o wykonaniu wyt³oczeñ i ozdobnych napisach. Dostêpne w 5 kolorach: czarnym, szarym, zielonym, niebieskim i bordowym. 10 Iloœæ oprawianych Rozmiar Format kartek ( 80 g/m ) czarny szary zielony niebieski bordowy AA ( 5 mm ) 0-40 M119 M119 M1194 M1195 M1196 A ( 10 mm ) M1585 M1586 M1587 M1588 M1589 B ( 1 mm ) M1590 M1591 M159 M159 M1594 C ( 16 mm ) M1595 M1596 M1597 M1598 M1599 A4 D ( 0 mm ) M1600 M1601 M160 M160 M1604 E ( 4 mm ) M1605 M1606 M1607 M1608 M1609 F ( 8 mm ) 1-65 M1610 M1611 M161 M161 M1614 G ( mm ) M1615 M1616 M1617 M1618 M1619 MIÊKKA OK ADKA KANA OWA O.SOFTCLEAR Miêkkie ok³adki z prze¹ stron¹ wykonan¹ z przezroczystej folii umo liwiaj¹cej podgl¹d pierwszej strony dokumentacji. Ty³ ok³adki wykonany z kartonu w kolorach: czarnym, szarym, niebieskim, bordowym, granatowym i zielonym. Iloœæ oprawianych Rozmiar Format kartek ( 80 g/m ) czarny szary zielony niebieski bordowy granatowy AA ( 5 mm ) M1197 M1198 M1199 M100 M101 M160 A ( 10 mm ) M1667 M161 M16 M16 M164 M165 B ( 1 mm ) M166 M167 M168 M169 M160 M161 C ( 16 mm ) M16 M16 M164 M165 M166 M167 A4 D ( 0 mm ) M168 M169 M1640 M1641 M164 M164 E ( 4 mm ) M1644 M1645 M1646 M1647 M1648 M1649 F ( 8 mm ) 1-65 M1650 M1651 M165 M165 M1654 M1655 G ( mm ) M1656 M1657 M1658 M1659 M1660 M TERMOBINDOWNICE OPUS TB 17 / TB 16 Bez wzglêdu na iloœæ kartek wystarczy zaledwie kilkadziesi¹t sekund aby zabezpieczyæ dokument, to podstawowa zaleta termobindownicy, czyli urz¹dzenia do termicznej oprawy dokumentów. Nasze termobindownice charakteryzuj¹ siê bezpieczeñstwem, wydajnoœci¹, ³atwoœci¹ obs³ugi, wysokim standardem jakoœci a przede wszystkim niewiarygoe nisk¹ cen¹. Doskonale sprawdzaj¹ siê w biurach, gdzie najwa niejszym elementem pracy jest czas i jakoœæ. Nazwa Format Oprawia kartek Moc (W) Waga Kod OSAA OPUS TB ,05 kg M0895 A4 OPUS TB ,5 kg M

9 PREZENTACJA DOKUMENTÓW AKCESORIA DO TERMOBINDOWANIA M TERMOOK ADKI STANDINGLUXLAMI / THERMOLUX - doskona³a prezentacja dokumentacji - bardzo popularne ok³adki u ywane przez tysi¹ce firm w Polsce - przezroczysta ok³adka przea z PCV uwydatnia kolory pierwszej strony Twojej dokumentacji i chroni j¹ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem - tylna czêœæ ok³adki wykonana jest z b³yszcz¹cego kartonu, nadaj¹cego elegancki charakter dokumentacji, a przy tym bardzo odpornego na zabrudzenia - UWAGA! Thermolux tak e w formacie A5 Kolor Il. oprawianych kartek Szer. grzbietu Kod OSAA 15 1,5 mm M mm M mm M mm M mm M /100 9/10 mm M mm M090 bia³y /16 mm M mm M mm M mm M mm M mm M mm M mm M mm M091 TERMOK ADKI PRESTIGE / THERMOOFFICE - przód ok³adki; gruba folia przezroczysta 0, mm - ty³ ok³adki: skóropodobny karton 70 g w ró nych kolorach - szerokoœæ grzbietu ok³adki do 18 mm Il. oprawianych kartek Szer. grzbietu bia³y czerwony bordowy br¹zowy pomarañczowy zielony niebieski szary czarny 15 1,5 mm M091 M0917 M095 M099 M09 M097 M0945 M095 M mm M0914 M0918 M096 M090 M094 M098 M0946 M0954 M mm M0915 M0919 M097 M091 M095 M099 M0947 M0955 M mm M0916 M090 M098 M09 M096 M0940 M0948 M0956 M /100 9/10 mm - M M0941 M0949 M mm - M M094 M0950 M /16 mm - M M094 M0951 M mm - M M0944 M095 M

10 AKCESORIA DO OPRAWY DOKUMENTÓW, LAMINATORY GRZBIETY ZACISKOWE / WSUWANE - najszybsza i najtansza metoda oprawy dokumentów - wystarczy zlozyc dokument i dobrac okladki do bindownic grzbietowych, a nastepnie wsunac grzbiet wzdluz krawedzi na dokumentu - zaokraglone krawedzie ulatwiaja wsuwanie kartek - grzbiety pozwalaja na oprawe do 10 kartek (80 g/m ) dostepne sa grzbiety z uniwersalna perforacja, umozliwiajaca wpiecie do segregatora Il. oprawianych kartek Szer. grzbietu czarny bialy czerwony zólty zielony niebieski przezroczysty 0 mm M077 M078 M079 M080 M081 M08 M mm M18 M185 M18 - M184 M186 M mm M086 M087 M088 M089 M090 M091 M mm M194 M197 M195 - M196 M198 M ,mm M mm M100 M10 M101 - M10 M104 M mm M mm M mm z perforacja M mm z perforacja M106 M109 M107 - M108 M110 M105 OK ADKI NA DYPLOMY O.OLIMPIC / O.OSCAR Eleganckie, gotowe oprawy z estetyczn¹, przezroczyst¹ zak³adk¹ na: dyplom, list gratulacyjny, œwiadectwo ukoñczenia szko³y lub podziêkowania. Przydatne zawsze, gdy chcesz podkreœliæ wagê swojego wyst¹pienia. Dostêpne w 4 kolorach: czarny, niebieski, bordowy i zielony w formatach: A4 i A5. Zaopatrzone w ozdobny, z³oty sznureczek, oraz przezroczysty pasek, pozwalaj¹cy w dyskretny sposób umieœciæ w nich dokument. Dostêpne okleiny ok³adek : OLIMPIC - Eleganckie, estetyczne, twarde oprawy na dyplomy i dokumenty okolicznoœciowe, wykonane z grubego kartonu pokrytego oklein¹ lnopodobn¹. OSCAR - Twarde ok³adki na dyplomy w nowej oryginalnej okleinie skóropodobnej z bia³¹ wyklejk¹ wewn¹trz ok³adki. 5 Kolor Format Kod dostawcy Kod OSAA bordowy M150 granatowy A5 M151 zielony M15 czarny O.OLIMPIC M15 bordowy M154 granatowy A4 M155 zielony M156 czarny M157 niebieski M158 bordowy A5 M159 brazowy M160 zielony O.OSCAR M161 niebieski M16 bordowy A4 M16 brazowy M164 zielony M165 LAMINATORY SKY PHOTO 0 / SKY PHOTO 0 - nowoczesny laminator, idealny do laminacji zdjêæ - funkcjonalny panel sterowania - dobór temperatury do gruboœci folii laminacyjnej - laminacja na gor¹co lub na zimno - funkcja cofania umo liwiaj¹ca wycofanie Ÿle w³o onej folii - dioda sygnalizuj¹ca osi¹gniêcie temperatury roboczej - gruboœæ folii laminacyjnej µm - technologia gor¹cych wa³ków - brak koniecznoœci stosowania carriera - szerokoœæ laminacji 0 lub 0 mm (w zale noœci od modelu) - prêdkoœæ laminacji 00 mm/min. LAMINATORY H-400 / H niewielki laminator do u ytku domowego i biurowego - sta³a temperatura laminacji - dioda sygnalizuj¹ca osi¹gniêcie temperatury roboczej - funkcja reverse - gruboœæ folii laminacyjnej µm - szerokoœæ laminacji mm / 0 mm (w zale noœci od modelu) - prêdkoœæ laminacji 46 mm/min. - czas nagrzewania 4-5 min Model Format Max. gruboœæ dokumentu z foli¹ Prêdkoœæ Kod OSAA Sky Photo 0 A4 M µm 00 mm/min. Sky Photo 0 A M14 Model Format Czas nagrzewania Max. gruboœæ dokumentu z foli¹ Prêdkoœæ Kod OSAA H-400 A4 M min µm 46 mm/min. H-450 A M165 66

11 PREZENTACJA DOKUMENTÓW LAMINATORY M LAMINATORY FELLOWES COSMIC A4 / A - prosty i bezpieczny w obsludze, o niewielkich rozmiarach! - system laminacji: rolki, nie jest wymagane uzywanie carriera - maksymalna szerokosc laminowanego dokumentu: 0 mm (A4), 0 mm (A) - maksymalna grubosc folii laminacyjnej: 100 µm - laminacja na zimno i na goraco, czas nagrzewania i stabilizacji ok 5-6 min. - predkosc laminacji 8-0 cm/min. - specjalna raczka ulatwia przenoszenie, skladana tacka podajnika chroni przed kurzem - funkcja zwalniania napedu walków ulatwia wycofanie zakleszczonego lub nieprawidlowo wlozonego dokumentu - latwe przechowywanie specjalne uchwyty - nózki umozliwiaja uporzadkowane przechowywanie przewodu oraz ustawienie laminatora w pionie - pakiet startowy folii w zestawie - lata gwarancji na urzadzenie - technologia HeatGuard - zapewnia dok³adn¹ izolacjê ciepln¹ wykorzystuj¹c podwójny system œcian, obudowa laminatora nigdy siê nie nagrzewa Czas Max. grubosc Format nagrzewania dokumentu z folia Predkosc Kod dostawcy Kod OSAA A M min. 100 µm mm/min. A M1060 LAMINATORY FELLOWES JUPITER A / VENUS A - do laminacji dokumentów i zdjec, nie jest wymagane uzywanie carriera - max. szerokosc laminowanego dokumentu: 0 mm (A) - szybki: czas nagrzewania i stabilizacji tylko 4 min., 1 dokument A4 laminuje w mniej niz 1 minute - technologia ClearPath opatentowany system zapobiegajacy zablokowaniu dokumentu - uchwyty po bokach urzadzenia ulatwiaja jego przenoszenie - pakiet startowy folii w zestawie - lat gwarancji na urzadzenie Jupiter A - laminator do uzytku w srem biurze - max. grubosc folii laminacyjnej: 175 µm - laminacja na zimno i na goraco (5 pozycji) - latwy w obsludze panel z diodami umozliwia szybkie wybranie odpowieego ustawienia - funkcja cofania pozwala na wycofanie nieprawidlowo wlozonego dokumentu Venus A - laminator do intensywnego uzytku w biurze - max. grubosc folii laminacyjnej: 50 µm - laminacja na zimno i na goraco (6 pozycji) - interaktywny wyswietlacz umozliwia proste i szybkie wybranie odpowieego ustawienia - system Easi - Access - otwierana górna pokrywa pozwala na swobodne oczyszczenie walków - technologia HeatGuard zapewnia niska temperature obudowy Czas Max. gruboœæ Model Format nagrzewania dokumentu z foli¹ Kod dostawcy Kod OSAA Jupiter A 175 µm M1151 A 4 min. Venus A 50 µm M118 LAMINATORY BIUROWE OPUS UNILAM A4 / A Laminatory biurowe do formatu A4 i A. Cechuje je unikatowy design oraz szybkie osi¹ganie temperatury roboczej. Wykorzystuj¹ do laminacji nowoczesn¹ technologiê ogrzewanych wa³ków i nie wymagaj¹ u ycia CARRIERA. Czas Max. Nazwa Format Il. wa³ków Prêdkoœæ laminacji nagrzewania gruboœæ folii Kod OSAA UNILAM A4 A4 ( 0 mm ) 00 mm/min. - 5 min ìm M158 UNILAM A A ( 0 mm ) 4 80 mm/min ìm M1584 LAMINATORY OPUS OFFICELAM A / OFFICELAM A DIGI Nowoczesna seria, wysoko wydajnych oraz szybko nagrzewaj¹cych siê laminatorów biurowych do formatu A. Cechuj¹ je wysoka jakoœæ laminacji i ³atwoœæ u ytkowania. Pracuje w technologii ogrzewanych wa³ków. Teraz dla wiêkszego komfortu wyposa ony w programator LCD i panel do regulacji temperatury, w wersji DIGI. Czas Max gruboœæ Nazwa Format Il. wa³ków Programator LCD nagrzewania Prêdkoœæ laminacji folii Kod OSAA OFFICELAM A - -,5 min mm/min. M160 A 4 50 ìm OFFICELAM A DIGI 4 min. 55 mm/min. M167 LAMINATORY BIUROWE GBC QUICK START H0 / H40 Gotowy do pracy w niespe³na 60 sekund: technologa QuickStart pozwala na rozpoczêcie laminowania w ci¹gu minuty od w³¹czenia - 5 razy szybciej ni konkurencyjne laminatory! W po³¹czeniu z du ¹ szybkoœci¹ pracy zwiêkszy to znacznie wydajnoœæ laminowania. W tym samym czasie, w którym konkurencyjne urz¹dzenia laminuj¹ 1 dokument, QuickStart laminuje 18 ( przy u yciu folii GBC HighSpeed). - prosty w obsludze przewok po ustawieniach poziomu temperatury - plynna regulacja ustawien temperatury - stala predkosc laminacji - sureflow - technologia zapobiegajaca zakleszczeniom! - quickrelease - czyli przycisk zwalniajacy zaciety dokument - halogenowa technologia podgrzewania walków - nizszy o 4% poziom zuzycia energii potrzebnej na zalaminowanie 1-ego dokumentu - stylowy, nowoczesny wyglad - nie wymaga stosowania obwoluty ochronnej - formaty: od identyfikatorów po A (01 mm) - waga:,5 kg - wymiary: 400 x 17 x 117 mm - lata gwarancji QUICKSTART H0 - grubosc folii: x 75 µm, x 100 µm., x 15 µm - laminuje 100 kartek A4 w godzine (140 przy wykorzystaniu folii typu HighSpeed) - funkcja automatycznego wy³¹czenia po 0 minutach bezczynnoœci QUICKSTART H40 - grubosc folii: x 75 µm, x 15 µm, x 175 µm - laminuje 10 kartek A4 w godzine (170 przy wykorzystaniu folii typu HighSpeed) - funkcja automatycznego wylaczenia po 15 minutach bezczynnosci Model Kolor Format Waga Prêdkoœæ Il. wa³ków Kod dostawcy Kod OSAA H0 500 mm/min EU M168 czarny A,5 kg H mm/min EU M169 67

12 LAMINATORY, FOLIE DO LAMINATORÓW LAMINATORY BIUROWE GBC H15 / H15 / H50 INTELIGENTNY LAMINATOR I-LAM 1 A - zwiêkszona wydajnoœæ - kompaktowa budowa z czytelnymi oznaczeniami temperatury - ró ne ustawienia temperatury - automatyczne wy³¹czenie po 1 godzinie bezczynnoœci - dÿwignia odblokowuj¹ca zaciêcia - lata gwarancji LAMINATOR GBC H15 HighSpeed - wejœcie 41 mm do laminacji maks. formatu A4 - folie od x 75 mikronów (razem 150), x 100 mikronów (razem 00) i x 15 mikronów (razem 50) LAMINATOR GBC H15 HighSpeed - wejœcie 4 mm do laminacji maks. formatu A - folie od x 75 mikronów (razem 150), x 100 mikronów (razem 00) i x 15 mikronów (razem 50) LAMINATOR GBC H50 HighSpeed - cyfrowy timer osi¹gniêcia stanu gotowoœci (nawet przy zmianie ustawieñ) - folie od x 75 mikronów (razem 150) do x 175 mikronów (razem 50) - technologia 4 wa³ków zapewniaj¹ca wyj¹tkowo wysok¹ jakoœæ laminacji - szybkoœæ 800 mm/min standardowych folii A4 na godzinê lub folie A4 HighSpeed - automatyczne wy³¹czenie po 1 godzinie bezczynnoœci - przycisk cofania - lata gwarancji H50 Bez wzglêdu na to co laminujesz, teraz nie musisz zastanawiaæ siê, czy dobrze ustawi³eœ laminator. Wystarczy, e w³¹czysz I-lam1 i wybierzesz gruboœæ folii, jak¹ zamierzasz u yæ. Od tego momentu I-lam1 sam dobiera odpowie¹ prêdkoœæ laminacji do gruboœci laminowanego materia³u. - zastosowany system gor¹cych wa³ków eliminuje pojawienie siê pêcherzyków powietrza na laminowanym materiale - wskaÿnik gruboœci folii - funkcja cofania, która pozwala na wycofanie folii w trakcie laminacji - system laminacji 4 wa³ków - nie wymaga stosowania noœnika - maksymalna szerokoœæ laminacji: 0 mm - szybkoœæ laminacji: zmienna - maksymalnie 806 mm/min. - krótki czas nagrzewania - maksymalna gruboœæ folii: 50 (500) µm - waga: 7,5 kg - lata gwarancji - lampka wskazuj¹ca, e urz¹dzenie jest gotowe do pracy SprawdŸ, jak dzia³aj¹ urz¹dzenia Leitz na H15 Format Predkosc Kod dostawcy Kod OSAA A 806 mm/min. 448 M0419 LAMINATORY BIUROWE HR1 / HR9 Max. grubosc Model Format Waga dokumentu z folia Kod dostawcy Kod OSAA H15 A4, kg M µm H15 A 5, kg M16 H50 A 6, kg 800 µm M16 FOLIE LAMINACYJNE ARGO - sztywna, krystalicznie przejrzysta folia - chroni zalaminowane dokumenty przed uszkodzeniem - dziêki pow³oce antystatycznej umieszczany przed laminacj¹ w folii dokument nie elektryzuje siê, nie przesuwa i nie zostaje na nim kurz - folia laminacyjna dostêpna w ró nych rozmiarach i gruboœciach Format Gruboœæ Rodzaj Kod OSAA 60 x 95 mm 65 x 95 mm 75 x 105 mm 80 x 111 mm 80 x 10 mm 11 x 154 mm (A6) 154 x 16 mm (A5) 16 x 0 mm (A4) 0 x 46 mm (A) 80 µm M ìm M ìm M ìm M ìm M ìm M ìm M ìm M ìm blyszczaca M ìm M04 80 ìm M ìm M ìm M ìm M ìm M ìm M ìm M0440 M x 16 mm (A5) M044 samoprzylepna 16 x 0 mm (A4) M x 16 mm (A5) M x 0 mm (A4) jednostronnie matowa M ìm 0 x 46 mm (A) M x 16 mm (A5) M x 0 mm (A4) dwustronnie matowa M x 46 mm (A) M H15 Zastosowany system gor¹cych wa³ków, eliminuje pojawienie siê pêcherzyków powietrza na laminowanym materiale. Laminator posiada mo liwoœæ regulacji prêdkoœci laminacji. Dziêki temu zawsze mo emy byæ pewni doskona³ego efektu laminacji takich materia³ów jak: zdjêcia, papiery powlekane, wydruki z kopiarek i drukarek atramentowych oraz laserowych. Idealny do biura oraz punktów us³ugowych. - funkcja cofania - pozwala na wycofanie folii w trakcie laminacji - system laminacji 4 wa³ków - wskaÿnik gruboœci folii - posiada wskaÿnik pozwalaj¹cy na dopasowanie odpowieej prêdkoœci do gruboœci folii - nie wymaga stosowania noœnika - krótki czas nagrzewania - maksymalna gruboœæ folii: 50 (500) µm - lata gwarancji HR9 - maksymalna szerokoœæ laminacji: 0 mm - szybkoœæ laminacji: zmienna - maksymalnie 650 mm/min. - wymiary z podajnikiem (mm): 45 x 66 x waga 4 kg HR1 - maksymalna szerokoœæ laminacji: 0 mm - szybkoœæ laminacji: zmienna - maksymalnie 100 mm/min. - wymiary z podajnikiem (mm): 460 x 487 x waga 7,5 kg SprawdŸ, jak dzia³aj¹ urz¹dzenia Leitz na Model Kolor Format Predkosc Kod dostawcy Kod OSAA HR1 srebrny A 100 mm/min. 45 M174 HR9 A4 650 mm/min. 456 M175 68

13 PREZENTACJA DOKUMENTÓW TECZKI, ALBUMY OFERTOWE M KARTA SAMOLAMINUJ CA A4 BIELLA - trwa³a laminacja wa nych dokumentów - przód wykonany z folii PP (100 µm) bez zawartoœci kwasu - ty³ wykonany z folii poliestrowej (00 µm) bez zawartoœci kwasu - laminacja nie powoduje zmian kolorów dokumentu - dostêpna w wymiarach - 10 sztuk w j.s. ALBUM OFERTOWY PP LEITZ VIVANTO - do prezentacji ofert, zdjêæ i projektów o formacie A4, menu, programów spotkañ czy szkoleñ - na grzbiecie samoprzylepna etykieta do opisu zawartoœci - nowoczesne wzornictwo i ywe kolory podkreœl¹ styl firmy - mocne wysoko przezroczyste koszulki zapewniaj¹ doskona³¹ prezentacjê materia³ów - produkt wykonany z najwy szej jakoœci nowej generacji polipropylenu Format Wymiary Kod dostawcy Kod OSAA A4 5 x 1 mm P0448 M16 A5 x 160 mm P058 M17 10 Kolor Format Il. koszulek Kod dostawcy Kod OSAA niebieski M11 pomaranczowy 0 koszulek M11 zielony M114 A4 niebieski M116 pomaranczowy 40 koszulek M117 zielony M118 ALBUM OFERTOWY PP LEITZ PRESTIGE ALBUMY OFERTOWE PENTEL CLEAR / FRESH - do prezentacji ofert, zdjêæ i projektów o formacie do A4, menu, programów spotkañ czy szkoleñ - na grzbiecie samoprzylepna etykieta do opisu zawartoœci - mocne, wysoko przezroczyste koszulki zapewniaj¹ doskona³¹ prezentacjê materia³ów - dostêpne rodzaje albumów: z 0 i 40 koszulkami Clear - przezroczysta ok³adka w subtelnych odcieniach - mo liwoœæ aran acji w³asnej ok³adki - matowe, nie powoduj¹ce odblasku, antystatyczne - wykonany w ponad 50% z surowców wtórnych Fresh - jaskrawa ok³adka w ywych, apetycznych kolorach - sztywna ok³adka z bezpiecznymi krawêdziami chroni dokumenty przed zniszczeniem - koszulki z papierowymi wk³adkami i systemem WING u³atwiaj¹cym wk³adanie i wyjmowanie dokumentów - wykonany w ponad 50% z surowców wtórnych Kolor Format Il. koszulek Kod dostawcy Kod OSAA niebieski M140 mahoñ 0 koszulek M140 czarny M1404 A4 niebieski M1405 mahoñ 40 koszulek M1406 czarny M1407 Model Format Il. koszulek Kod dostawcy Kod OSAA Clear 0 DCF4 M107 Clear A4 DCF4 M108 0 Fresh DCF54 M109 TECZKA OFERTOWA PP A4 - sztywna ok³adka z wtopionymi koszulkami - wykonana z eleganckiego oraz ekologicznego polipropylenu - gruboœæ ok³adki: 700 µm, gruboœæ koszulek wewnêtrznych: 5 µm - wymienna etykieta grzbietowa - ka da teczka indywidualnie ofoliowana - iloœæ koszulek: 10, 0, 0, 40 - wymiary: 5 x 10 mm Kolor Il. koszulek Kod dostawcy Kod OSAA Il. koszulek Kod dostawcy Kod OSAA czarny PL-01 M PL-01 M1084 czerwony PL-04 M PL-04 M1085 zielony 10 koszulek PL-06 M koszulek PL-06 M1086 niebieski PL-10 M PL-10 M1087 mix kolorów PL-99 M PL-99 M057 czarny PL-01 M PL-01 M1088 czerwony PL-04 M PL-04 M1089 zielony 0 koszulek PL-06 M koszulek PL-06 M1160 niebieski PL-10 M PL-10 M1090 mix kolorów PL-99 M PL-99 M058 SKOROSZYT MIÊKKI Z W SAMI A4 ESSELTE - wygodny skoroszyt do przechowywania i prezentowania dokumentów o formacie A4 - przezroczysta przea ok³adka umo liwia szybkie odszukanie odpowieego skoroszytu - kolorowa, tylna ok³adka i grzbiet - bia³y, wyci¹gany pasek pozwala opisaæ zawartoœæ skoroszytu - wykonany z folii PP - pakowany po 5 szt. w folii Kolor Format Kod dostawcy Kod OSAA bia³y 158 M0579 ó³ty 158 M0576 szary 1584 M0577 czerwony 1585 M1109 niebieski 1586 M0580 zielony 1587 M1110 A4 czarny 1588 M1111 granatowy 1589 M111 pomarañczowy M111 fioletowy M058 turkusowy M058 ró owy M

14 SKOROSZYTY SKOROSZYT PP A4 STANDARD BIELLA SKOROSZYT WPINANY PP PANTA PLAST - wykonany z ekologicznego polipropylenu o gruboœci 100 µm (przód) oraz 180 µm (ty³) - miêkki - pojemnoœæ cm (ok. 00 kartek) - dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy - wymiary: x 07 mm czarny PL-01 M1114 czerwony PL-04 M1115 zielony PL-06 M1116 bia³y PL-09 M1117 niebieski PL-10 M1118 ó³ty PL-11 M1119 pomarañczowy PL-1 M110 szary PL-1 M111 j.ró owy PL-16 M11 j.niebieski PL-17 M11 fioletowy PL- M114 j.zielony PL-41 M115 SKOROSZYT PP A4 STANDARD WPINANY - wykonany z ekologicznego polipropylenu o gruboœci 10 µm (przód) oraz 160 µm (ty³) - pojemnoœæ cm (ok. 00 kartek) - dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy - dziurkowanie: 11 - wymiary: 7 x 10 mm - przea ok³adka przezroczysta, druga kolorowa - posiada papierowy pasek na opisy - boczna perforacja umo liwia wpiêcie do segregatora z dowolnym ringiem - wykonany z folii PP - pakowany po 0 szt. - pojemnoœæ cm (ok. 00 kartek) granatowy M116 czerwony M15 niebieski M16 ó³ty M17 zielony M18 czarny M1574 pomarañczowy M1575 szary M1576 bia³y M1577 SKOROSZYT WPINANY ESSELTE - skoroszyt formatu A4 z paskiem multiperforowanym umo liwiaj¹cym wpiêcie do ka dego rodzaju segregatora - tylna ok³adka kolorowa, przea - przezroczysta - wysuwany, papierowy pasek do opisu zawartoœci - wykonany z folii PCV - pakowany po 10 szt. w folii 0 czarny PL-01 M110 czerwony PL-04 M110 zielony PL-06 M1104 bia³y PL-09 M1105 niebieski PL-10 M1106 ó³ty PL-11 M1107 pomarañczowy PL-1 M1408 szary PL-1 M19 SKOROSZYT WPINANY PVC PANTA PLAST - przea ok³adka przezroczysta, druga kolorowa - posiada papierowy pasek na opisy - boczna perforacja umo liwia wpiêcie do segregatora z dowolnym ringiem - wykonany z folii PVC - pakowany po 0 szt. - pojemnoœæ cm (ok. 00 kartek) bia³y 158 M0606 ó³ty 1584 M0607 czerwony 1585 M0608 niebieski 1586 M0609 zielony 1587 M0610 czarny 1588 M0611 SKOROSZYT PCV A4 TWARDY WPINANY - wykonany z PCV o gruboœci 150 µm (przód) oraz 160 µm (ty³) - pojemnoœæ cm (ok. 00 kartek) - dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy - dziurkowanie: 11 - wymiary: 5 x 10 mm 10 0 granatowy M061 czerwony M061 niebieski M0614 zielony M0615 ó³ty M0616 czarny M1578 pomarañczowy M1579 szary M1580 bia³y M1581 czarny PL-01 M0598 czerwony PL-04 M0599 zielony PL-06 M0600 bia³y PL-09 M0601 niebieski PL-10 M060 ó³ty PL-11 M060 pomarañczowy PL-1 M0604 szary PL-1 M

15 PREZENTACJA DOKUMENTÓW SKOROSZYTY M SKOROSZYT PRESZPANOWY A4 TWARDY - wykonany z preszpanu powlekanego woskiem o gramaturze: 90 g/m i gruboœci: 0,5 mm - pojemnoœæ cm (ok. 00 kartek) - wymiary: 0 x 15 mm SKOROSZYTY TEKTUROWE - do archiwizacji wszelkiego rodzaju dokumentów - wykonane z tektury powlekanej bia³ej Rodzaj pe³ny oczkowy pe³ny oczkowy po³ówka zawieszkowy pe³ny zawieszkowy po³ówka Kod OSAA M055 M0548 M0549 M0550 M0551 czerwony PL-04 M176 zielony PL-06 M177 niebieski PL-10 M178 ó³ty PL-11 M179 DURACLIP SKOROSZYT ZACISKOWY DURABLE - skoroszyt zaciskowy A4 umo liwiaj¹cy przechowywanie dokumentów bez potrzeby dziurkowania - zacisk wykonany ze specjalnej elastycznej stali - posiada 5 - letni¹ gwarancjê na si³ê docisku - przezroczysta ok³adka - pojemnoœæ do 0 lub do 60 kartek - pakowany po 5 szt. SKOROSZYT Z KLIPSEM LEITZ VIVANTO - do archiwizowania i prezentowania dokumentów o formacie A4 bez koniecznoœci ich dziurkowania - nowoczesne wzornictwo, zestawienie ywych kolorów na zewn¹trz ze stonowanym szarym wewn¹trz - mo na spi¹æ dokumenty od do 0 kartek 5 Kolor Pojemnoœæ Kod dostawcy Kod OSAA Pojemnoœæ Kod dostawcy Kod OSAA czarny M M0675 bia³y 00-0 M M0676 czerwony 00-0 M M0677 ó³ty M M kartek 60 kartek zielony M M0679 niebieski M M0680 granatowy M M0681 szary M M068 SKOROSZYTY A4 Z LISTW / Z KLIPEM BOCZNYM - wykonane z PP - posiadaj¹ listwê zaciskow¹ lub klips przytrzymuj¹ce dokumenty - mo liwoœæ umieszczenia 10 kartek (z listw¹) lub 0 kartek (z klipsem) - szeroka gama kolorystyczna - przeznaczony do umieszczenia dokumentów bez koniecznoœci ich dziurkowania niebieski M10 pomarañczowy M11 zielony M1 SKOROSZYT PP A4 TWARDY Z KLIPSEM - do archiwizowania i prezentowania dokumentów o formacie A4 bez koniecznoœci ich dziurkowania - wykonany ze sztywnego polipropylenu, wyposa ony w metalowy klips - mo na spi¹æ dokumenty od do 0 kartek Kolor Rodzaj Kod dostawcy Kod OSAA czarny M1409 niebieski z listw¹ M1410 zielony M1411 czerwony M141 czerwony M111 zielony M11 niebieski z klipem bocznym M11 ó³ty M114 czarny M158 czarny PL-01 M0645 czerwony PL-04 M0646 zielony PL-06 M0647 niebieski PL-10 M0649 ó³ty PL-11 M

16 AKCESORIA DO SKOROSZYTÓW, OFERTÓWKI W SY SKOROSZYTOWE PP Z METALOW BLASZK MECHANIZM SKOROSZYTOWY - wykonane z ekologicznego polipropylenu - pojemnoœæ: ok. 150 ark. - wymiary: 5 x 150 mm - 5 sztuk w j.s. mix kolorów P M067 czarny 77995F-01 M068 czerwony 77995F-04 M069 zielony 77995F-06 M0640 bia³y 77995F-09 M0641 niebieski 77995F-10 M064 ó³ty 77995F-11 M064 pomarañczowy 77995F-1 M0644 szary 77995F-1 M14 5 Kolor Opakowanie Kod dostawcy Kod OSAA czarny M14 bia³y M14 czerwony M144 ó³ty 5 szt M145 zielony M146 niebieski M147 granatowy M148 5 OFERTÓWKA KRYSTALICZNA A4 ESSELTE OBWOLUTA L PVC - otwierane u góry i z prawej strony - wyciêcie na palec u³atwia wyjmowanie i wk³adanie dokumentów - bezpieczne, z zaokr¹glonymi naro nikami - wykonane z groszkowej folii polipropylenowej (PP) - przezroczyste - wykonane z wysoko przezroczystej folii PVC - zgrzana w kszta³cie litery L - wyciêcie na palec u³atwia wk³adanie i wyjmowanie dokumentów - pakowane po 5 szt. Kod dostawcy Kod OSAA M117 5 Gruboœæ Kod dostawcy Kod OSAA 80 µm M µm 5485 M µm 5618 M µm 548 M14 OFERTÓWKA KRYSTALICZNA SZTYWNA ESSELTE OBWOLUTA PP A4 TYPU "L - otwierane u góry i z prawej strony - wyciêcie na palec u³atwia wyjmowanie i wk³adanie dokumentów - bezpieczne, z zaokr¹glonymi naro nikami - wykonane ze sztywnej folii PCV o gruboœci 150 µm - pakowane po 5 szt. - ofertówka typu L - otwarta na górze i wzd³u brzegu - posiada specjalne wyciêcie na palec u³atwiaj¹ce umieszczanie dokumentów - zaokr¹glony naro nik - wymiary zewnêtrzne: 17 x 07 mm MIÊKKA - wykonana z ekologicznej folii polipropylenowej (80 µm) TWARDA - twarda, wykonana z ekologicznej folii polipropylenowej (180 µm) przezroczysty 5540 M166 ó³ty 5541 M166 czerwony 554 M1664 niebieski 5545 M1665 zielony 5546 M Kolor Wymiary Gruboœæ Kod dostawcy Kod OSAA transparentny 17 x 07 mm 80 µm M1479 (N1456) transparentny PL-00 M1480 (N1457) czerwony PL-04 M1481 (N1458) zielony PL-06 M148 (N1459) 0 x 08 mm 180 ìm niebieski PL-10 M148 (N1460) ó³ty PL-11 M1484 (N1461) fioletowy PL- M1485 (N146) 7

17 PREZENTACJA DOKUMENTÓW TABLICE INFORMACYJNE M ANTYRAMA PLEKSI DONAU - idealna do eksponowania dyplomów, certyfikatów, zdjec i innych informacji - wykonana z pleksi o grubosci 1 mm i plyty HDF o grubosci mm - plaskie klipsy laczace - po zawieszeniu nie odstaje od sciany - mozliwosc wieszania w pionie i poziomie - krawedzie plyty HDF malowane na bialo - pakowana pojedynczo w karton - pleksi zabezpieczona z obu stron folia ochronna - nietlukaca sie, odporna na wyginanie Wymiary Kod dostawcy Kod OSAA 10 x 15 mm PL-00 M14 1 x 18 mm PL-00 M144 1 x 9,7 mm PL-00 M145 0 x 40 mm PL-00 M x 50 mm PL-00 M x 70 mm 56001PL-00 M x 100 mm PL-00 M149 RAMA ŒCIENNA NOBO CLIP - rama œcienna z szybkim i ³atwym dostêpem do wywieszanych informacji bez potrzeby zdejmowania ramy ze œciany - wystarczy tylko unieœæ cztery krawêdzie ramy, odchyliæ foliê ochronn¹ i zmieniæ plakat - aluminiowa rama z systemem zatrzaskowym Clip z plastikowymi naro nikami - kolor szary Format Wymiary Kod dostawcy Kod OSAA A0 841 x 1189 mm M1515 (L046) x 1000 mm M1516 (L046) x 700 mm M1517 (L0464) A1 594 x 841 mm M1518 (L0465) A 40 x 594 mm 1901 M1519 (L0466) A 97 x 40 mm 1901 M150 (L0467) A4 10 x 97 mm M151 (L0468) RAMKA PLAKATOWA OWZ X MARKETING DISPLAY - ramka plakatowa OWZ 5 mm to idealny sposób na wyeksponowanie przekazów reklamowych lub dokumentów - szybka i ³atwa wymiana informacji dziêki systemowi zatrzaskowemu - rama aluminiowa anodowana 5 mm - plastikowe zaokr¹glone g³owice w kolorze srebrnym - grafika zabezpieczona foli¹ antyrefleksyjn¹ - mo liwoœæ zawieszenia w pionie lub poziomie - w komplecie elementy monta owe - dostêpne równie w wersji bez g³owic - ze œciêtymi naro nikami - na specjalne zamówienie mo liwoœæ wykonania ramek w dowolnej kolorystyce Format Wymiary Kod dostawcy Kod OSAA A0 841 x 1189 mm TZW5/A0 M155 (L059) A1 594 x 841 mm TZW5/A1 M156 (L0540) A 40 x 594 mm TZW5/A M157 (L0541) A 97 x 40 mm TZW5/A M158 (L054) A4 10 x 97 mm TZW5/A4 M159 (L054) A5 148 x 10 mm TZW5/A5 M1540 (L0544) B1 70 x 100 mm TZW5/B1 M1541 (L0545) B 50 x 70 mm TZW5/B M154 (L0546) STOJAK NA PLAKATY - szybki i latwy dostep do plakatów umieszczanych w zauwazalny sposób - wystarczy tylko uniesc cztery krawedzie ramy, odchylic folie ochronna i zmienic plakat - stojak o metalowej konstrukcji umozliwia równoczesna ekspozycje dwóch plakatów - aluminiowa rama z systemem zatrzaskowym Clip z plastikowymi naroznikami w kolorze szarym - do uzycia wewnatrz i na zewnatrz - dzieki gumowej uszczelce wywieszane informacje zabezpieczone sa przed wilgocia, plastikowe zawiasy sa zabezpieczone przed korozja, folia antyodblaskowa PVC zabezpiecza plakat przed kurzem, ramki maja szerokosc mm - cztery nózki i dwa poprzeczne ramiona zapewniaja stojakom stabilnosc - kolor szary Format Wymiary Kod dostawcy Kod OSAA A0 841 x 1189 mm M154 (L0555) x 1000 mm M1544 (L0556) A1 594 x 841 mm M1545 (L0557) A 40 x 594 mm M1546 (L0558) TABLICE PLAKATOWE OWZ X MARKETING DISPLAY - tablica plakatowa OWZ to najlepszy sposób na wyeksponowanie przekazów reklamowych w miejscach publicznych - system zatrzaskowy umo liwia szybk¹ i ³atw¹ wymianê grafiki - rama aluminiowa anodowana 5 mm - plastikowe zaokr¹glone g³owice w kolorze srebrnym - grafika zabezpieczona foli¹ antyrefleksyjn¹ - w opcji dostêpne: tablica na logo (dla formatu A1) oraz praktyczny koszyk na ulotki - na specjalne zamówienie mo liwoœæ wykonania ram w dowolnej kolorystyce oraz powierzchnia zielona (kredowa) lub bia³a (suchoœcieralno - magnetyczna) Rodzaj Wymiary Kod dostawcy Kod OSAA 841 x 1189 mm TZS/A0 M1547 (L0561) 594 x 841 mm TZS/A1 M1548 (L056) tablica plakatowa 40 x 594 mm TZS/A M1549 (L056) 70 x 100 cm TZS/B1 M1550 (L0564) 50 x 70 cm TZS/B M1551 (L0565) tablica na logo - HTZS M155 (L0566) koszyk na ulotki - KTZS M155 (L0567) 7

18 TABLICE INFORMACYJNE, STOJAKI NA ULOTKI TABLICZKA SAMOPRZYLEPNA - informacyjne plytki wykonane z pleksy - z jednej strony posiada zaglebienie co pozwala na umieszczenie w niej kartki z napisem oraz folii zabezpieczajacej - male zaczepy wokól obwodu przytrzymuja kartke i folie - tabliczki do naklejenia na drzwi, szybe itp. - w standardzie tabliczki bezbarwne, na specjalne zamówienie kolory: niebieski, czerwony TABLICZKA STOJ CA - tabliczki informacyjne jednostronne wykonane z pleksy - ma³e zaczepy wokó³ obwodu przytrzymuj¹ kartê i foliê zabezpieczaj¹c¹ - w standardzie kolory spinek szare, tabliczki bezbarwne - na specjalne zamówienie kolory spinek i tabliczek czerwone i niebieskie Kolor Format Kod dostawcy Kod OSAA 15 x cm M156 (L0616) A M156 (L0617) bezbarwny 7 x 11 cm M1564 (L0618) 11 x 15 cm M1565 (L0619) 11 x cm M1566 (L060) Kolor Format Kod dostawcy Kod OSAA 7 x 11 cm M1558 (L0596) 11 x 15 cm M1559 (L0601) bezbarwny 11 x cm M1560 (L0606) 15 x cm M1561 (L0611) A M1569 (L0646) TABLICE INFORMACYJNE DURABLE - tablica informacyjna A lub A4 z podstawa podlogowa - tablica informacyjna wykonana z akrylu, a ramie z aluminium - kolor srebrny - podstawa wyjatkowo stabilna - specjalny mechanizm znajdujacy sie na tylnej sciance tablicy informacyjnej pozwala z latwoscia zmieniac jej ustawienie: pionowo lub poziomo - mozliwosc ustawiania wysokosci A - wersja pionowa 1,5 x 1,18 m - wersja pozioma 1,0 x 1,1 m A4 - wersja pionowa 1,18 x 1,11 m - wersja pozioma 1,1 x 1,06 m STOJAK NA ULOTKI - stojak na ulotki wykonany z pleksy - stojak nie jest jednolicie odlana bryla - system na spinki umozliwia jego latwy montaz i demontaz - w standardzie bezbarwny i szary kolor spinek - na specjalne zamówienie mozliwe kolory plytki i spinek: niebieski i czerwony - pojemnosc 1 mm - kolor bezbarwny - dostepne rozmiary A6, A5, A4 Format Kod dostawcy Kod OSAA A M1489 (K0590) A M1488 (K0575) A M1487 (K0560) Format Kod dostawcy Kod OSAA A4 481 M1567 (L061) A 481 M1568 (L06) PREZENTER DDP6 - funkcjonalny stojak na foldery, ulotki, materialy promocyjne itp. - 6 przegródek dostosowanych do formatu 4 x cm - stojak miesci 400 arkuszy 80 g/m - 4 przeciwposlizgowe podk³adki zapewniaj¹ stabilnoœæ stojaka - kolor czarno - srebrny - wymiary: stojak - 7 x 148 x 115 cm, pólka 5 x 14 cm Kod OSAA M

19 PREZENTACJA DOKUMENTÓW STOJAKI NA ULOTKI M ZESTAW COMBO - elastyczny, oszczêdzaj¹cy miejsce wieszak œcienny na broszury, czasopisma i ulotki - ³atwy w monta u - mo liwoœæ elastycznego doboru formatów od A4 po A5 poniewa wszystkie elementy naœcienne s¹ jednakowe - ³atwa wymiana okien bez koniecznoœci demonta u elementów naœciennych STOJAK NA KÓ KACH - stabilny, ruchomy stojak na prospekty - niezbêdny gdy konieczne jest wyeksponowanie du ej iloœci materia³ów - 4 kieszenie na dokumenty A4 - wysokoœæ 1650 mm, œreca 50 mm Kolor Format Wymiary Kod dostawcy Kod OSAA antracytowy / zieleñ butelkowa 6547 M1441 A4 85 x 54 x 704 mm antracytowy / bezbarwny M144 antracytowy / zieleñ butelkowa M144 A5 66 x 54 x 60 mm antracytowy / bezbarwny M1444 Kolor Format Rodzaj Wymiar Kod dostawcy Kod OSAA zielony szara noga M1445 transparentny A4 szara noga 1650 x 50 mm M1570 zielony czarna noga M1571 STOJAK OBROTOWY NA BIURKO - funkcjonalny stojak na katalogi, prospekty, ulotki - wytrzyma³y, odporny na zarysowania - 6 kieszeni na dokumenty A4 - wysokoœæ 465 mm, œreca 15 mm - podstawa w kolorze szarym STOJAK OBROTOWY - funkcjonalny stojak na katalogi, ulotki - wytrzyma³y, odporny na zarysowania - 6 kieszeni na dokumenty A4 - wysokoœæ 1085 mm, œreca 15 mm Kolor Format Rodzaj Wymiar Kod dostawcy Kod OSAA zielony M1446 A4 na biurko 465 x 15 mm transparentny M157 Kolor Format Rodzaj Wymiar Kod dostawcy Kod OSAA szara noga M1447 zielony A x 15 mm czarna noga M157 STOJAKI NA BROSZURY TWINCO - elegancka prezentacja broszur, ulotek, itp. - przeznaczony na publikacje w formacie A4 - do postawienia na stole - wykonany z metalu STOJAK OBROTOWY NA BROSZURY TWINCO, 9 KIESZENI - elegancka prezentacja broszur, ulotek, itp. - przeznaczony na publikacje w formacie A4 - do postawienia na stole - obrotowy mechanizm umo liwia szybki dostêp do zawartoœci - 9 kieszeni - wykonany z metalu - kolor: srebrny - œreca: 0 mm - wysokoœæ: 540 mm Kod dostawcy TW Kod OSAA M1450 Kolor Format Rodzaj Wymiary Kod dostawcy Kod OSAA 1 kieszeñ 0 x 110 x 80 mm TW M1448 srebrny A4 kieszenie 0 x 0 x 440 mm TW511-8 M

20 STOJAKI NA ULOTKI, SORTERY SORTER NAŒCIENNY TWINCO - elegancka prezentacja broszur, ulotek, itp. - przeznaczony na publikacje w formacie A4 - do mocowania na œcianie - 15 kieszeni w kolumnach - wykonany z metalu - kolor srebrny - wymiary: 710 x 110 x 760 mm STOJAK POD OGOWY TWINCO, MOBILNY - elegancka prezentacja du ych iloœci broszur, ulotek, itp. - przeznaczony na publikacje w formacie A4 - obrotowy mechanizm u³atwia dostêp do zawartoœci - mobilny - umo liwia szybkie przemieszczanie - stabilny, metalowy stela zakoñczony 5 kó³kami - kieszenie w 4 kolumnach - kolor srebrny - wymiary: 500 x 500 x 1460 mm Kod dostawcy TW510-8 Kod OSAA M1451 Kod dostawcy TW510-8 Kod OSAA M145 STOJAK NA BROSZURY - przeznaczony do prezentacji folderów, ulotek, ma³ych katalogów - przeznaczony na format A4 lub mniejszy - boki oraz podstawa w strukturze morki - prezenter du y wyposa ony w dodatkowy, usuwalny element zapewniaj¹cy sztywnoœæ eksponowanych materia³ów reklamowych - wykonany z przezroczystego polistyrenu odpornego na pêkniêcia - pojemnoœæ:40mm(ok.60ulotek) STOJAKI NA BIURKO HD - po³¹czenie stylu z elegancj¹ - umo liwia szybki dostêp do czêsto wykorzystywanych danych - dostosowany na dokumenty w formacie A4 - stabilna, metalowa podstawa pokryta lakierem naniesionym przyjazn¹ œrodowisku metod¹ proszkow¹ - zawiera 5 lub 10 ramek Rodzaj Wymiar Kod dostawcy Kod OSAA du y 5 x 100 x 50 mm PL-99 M1456 ma³y 10 x 65 x 170 mm PL-99 M1457 SORTERY NAŒCIENNE HD - dedykowany do miejsc z ograniczon¹ powierzchni¹ u ytkow¹, uniemo liwiaj¹c¹ postawienie mebli - dziêki mo liwoœci zawieszenia sortera na wysokoœci oczu umo liwia szybki i bezproblemowy dostêp do zawartych danych - dostosowany na dokumenty w formacie A4 - stabilny, czarny panel - zawiera 5 lub 10 ramek Kolor Rodzaj Kod dostawcy Kod OSAA czarny HD M1499 (L0) 5 ramek j.szary - czarny HD M1500 (L0) czarny HD M1501 (L04) 10 ramek j.szary - czarny HD M150 (L05) SORTER OBROTOWY SUPERIOR HD - mieœci do 100 ramek, co umo liwia przechowywanie a 00 dokumentów - niezwykle wygodny, pojemny i prosty w obs³udze - wyposa ony w obrotowy mechanizm - dostosowany na dokumenty w formacie A4 - umo liwia szybki dostêp do czêsto wykorzystywanych danych - stabilna, metalowa podstawa pokryta lakierem naniesionym przyjazn¹ œrodowisku metod¹ proszkow¹ - produkt oferowany bez ramek Kolor Rodzaj Kod dostawcy Kod OSAA czarny HD75406 M1495 (L018) 5 ramek j.szary - czarny HD75407 M1496 (L019) czarny HD M1497 (L00) j.szary - czarny 10 ramek HD M1498 (L01) szaro - czarny HD M1458 czarny HD96170 M

OPRAWA DOKUMENTÓW BINDOWNICE 36-39 TERMOBINDOWNICE 38, 40 OKŁADKI DO BINDOWANIA 40-42 GRZBIETY DO BINDOWANIA 43 GRZBIETY I LISTWY WSUWANE 44

OPRAWA DOKUMENTÓW BINDOWNICE 36-39 TERMOBINDOWNICE 38, 40 OKŁADKI DO BINDOWANIA 40-42 GRZBIETY DO BINDOWANIA 43 GRZBIETY I LISTWY WSUWANE 44 BINDOWNICE 36-39 TERMOBINDOWNICE 38, 40 OKŁADKI DO BINDOWANIA 40-42 GRZBIETY DO BINDOWANIA 43 GRZBIETY I LISTWY WSUWANE 44 LAMINATORY 45-48 FOLIE LAMINACYJNE 48-49 II OPRAWA DOKUMENTÓW bindownice BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW 5 ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW SEGREGATORY 05 0 Rozjaśnij monotonię biura. Wybierz kolor segregatorów z szerokiej palety kolorystycznej i twórz biuro w swoim stylu. Kolory segregator No. Kolory

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW 05 ORGANIZACJA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW SEGREGATORY 05 0 Rozjaśnij monotonię biura. Wybierz kolor segregatorów z szerokiej palety kolorystycznej i twórz biuro w swoim stylu. Kolory segregator No. Kolory

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY POLECANE. Niszczarka DS-1200Cs/1. Niszczarka z automatycznym podajnikiem papieru OPUS CS 2208 AF

PRODUKTY POLECANE. Niszczarka DS-1200Cs/1. Niszczarka z automatycznym podajnikiem papieru OPUS CS 2208 AF PRODUKTY POLECANE Niszczarka z automatycznym podajnikiem papieru OPUS CS 2208 AF Niszczarka DS-1200Cs/1 Specjalny podajnik papieru, skraca czas pracy Bardzo cicha i wydajna Niewielki rozmiar osobista niszczarka

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI

URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI projektory flipcharty wskaźniki laserowe tablice magnetyczne panele i systemy prezentacyjne zestawy paneli informacyjnych system Combiboxx niszczarki olej do niszczarek

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA KOMPUTEROWE

AKCESORIA KOMPUTEROWE KCESORI KOMPUTEROWE etui i akcesoria do tabletów i smartfonów markery do p³yt CD p³yty CD, DVD, pamiêci przenoœne pojemniki i koperty na p³yty CD listwy, zasilacze klawiatury, myszki podk³adki pod mysz

Bardziej szczegółowo

BIURO URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI

BIURO URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI Telefon bezprzewodowy Panasonic KX-TG1100 Identyfikacja abonenta wywołującego. Książka telefoniczna - 50 numerówi nazw. Lista Identyfikacyjna - 50 numerów. Wybieranie

Bardziej szczegółowo

www.partner21.pl STANDARDOWY szer. grzbietu 75 mm

www.partner21.pl STANDARDOWY szer. grzbietu 75 mm Segregatory z mechanizmem Segregator 180 Active Bebop segregator z linii BEBOP to produkt dedykowany nie tylko dla biura, także dla wszystkich tych, którzy przechowują dokumenty w domu, załatwiają swoje

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW. Katalog 2012. Na kazdej stronie katalogu: bezposredni, kompetentny partner. www.zakupyuproducentow.com.

ZAKUPY PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW. Katalog 2012. Na kazdej stronie katalogu: bezposredni, kompetentny partner. www.zakupyuproducentow.com. ZAKUPY U PRODUCENTÓW DYSTRYBUTORÓW i Katalog 2012 www.zakupyuproducentow.com.pl. Na kazdej stronie katalogu:, bezposredni, kompetentny partner KOMPETENTNIE BEZPOŚREDNIO OSZCZĘDNIE Katalog zakupów z nim

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 08C - niezwykle cicha niszczarka - niszczy jednorazowo do 8 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 44 mm - tnie p³yty CD i karty plastikowe - niszczy zszywki, spinacze - automatyczny

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

PAPIER I ORGANIZACJA DOKUMENTÓW spis działu

PAPIER I ORGANIZACJA DOKUMENTÓW spis działu PAPIER I ORGANIZACJA DOKUMENTÓW spis działu PAPIERY BIUROWE, SATYNOWANE, OZDOBNE, KOLOROWE 5-8 ROLE DO PLOTERÓW, SKŁADANKA KOMPUTEROWA, ROLKI 0- DRUKI AKCYDENSOWE 23 SEGREGATORY 24-28 KOPERTY 8-9 KOSZULKI,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT E-mail: obsluga.klienta@elfa.se Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2003 Z³¹cza do WLAN Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie P³aski monitor TFT 15 Dr X ostrzega

Bardziej szczegółowo

NOBO dla hoteli. Twój dostawca produktów NOBO: Communicate with confidence

NOBO dla hoteli. Twój dostawca produktów NOBO: Communicate with confidence NOBO dla hoteli Twój dostawca produktów NOBO: Communicate with confidence Trendy w branży hotelarskiej Dla klientów biznesowych wyposażenie sali konferencyjnej w hotelu odgrywa ważną rolę. Organizatorom

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 Spis treœci Linia produktów miedzianych dla central. Linia produktów miedzianych dla central strona. Bloki i ³¹czówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa PROMOCJA 3/2013 Z Metabo w nowy wymiar LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna LTX Mocna i kompaktowa JEDYNA SZLIFIERKA K TOWA METABO z p³ask¹ g³owic¹ do pracy w miejscach pod ma³ym k¹tem WIOSNA

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo