BINDOWNICE BINDOWNICA KRIS BINDOWNICA WALLNER S-60 BINDOWNICA WALLNER S-100 BINDOWNICA JAZON PLUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BINDOWNICE BINDOWNICA KRIS BINDOWNICA WALLNER S-60 BINDOWNICA WALLNER S-100 BINDOWNICA JAZON PLUS"

Transkrypt

1

2 BINDOWNICE BINDOWNICA KRIS - podrêczna bindownica do grzbietów plastikowych - niewielkie rozmiary - nowoczesna obudowa - jednorazowe dziurkowanie do 8 arkuszy papieru - oprawa dokumentów o objêtoœci do 10 kartek formatu A4-1 no y dziurkuj¹cych - funkcjonalny pojemnik na œcinki Dziurkuje kartek Oprawia kartek Format Kod OSAA 8 10 A4 M BINDOWNICA WALLNER S-60 - nowoczesna bindownica do grzbietów plastikowych - obudowa oraz mechanizmy wykonane z metalu - dwie odrêbne, usprawniaj¹ce pracê, dÿwignie do dziurkowania i otwierania grzbietów - ogranicznik papieru, u³atwiaj¹cy precyzyjne u³o enie papieru - regulator g³êbokoœci dziurkowania - wskaÿnik doboru grzbietu do iloœci dziurkowanych kartek - jednorazowe dziurkowanie do 0 arkuszy papieru - oprawa dokumentów o objêtoœci do 510 kartek formatu A4 - funkcjonalny pojemnik na œcinki Dziurkuje kartek Oprawia kartek Format Kod OSAA A4 M BINDOWNICA WALLNER S profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych - wzmocniony mechanizm binduj¹cy - wygodna dÿwignia do dziurkowania - osobna dÿwignia do otwierania grzbietów umo liwiaj¹ca jednoczesne dziurkowanie i zak³adanie na grzbiet ju przedziurkowanych kartek - regulator szerokoœci marginesu dziurkowania ( - 6 mm) - regulator g³êbokoœci dziurkowania - czytelny wskaÿnik doboru grzbietu do iloœci dziurkowanych kartek - system wy³¹czania 1 no y dziurkuj¹cych pozwalaj¹cy na dopasowanie iloœci dziurek do rozmiaru dokumentu - jednorazowe dziurkowanie 6 arkuszy papieru - oprawa dokumentów o objêtoœci do 510 kartek formatu A4 - funkcjonalny pojemnik na œcinki Dziurkuje kartek Oprawia kartek Format Kod OSAA A4 M19 BINDOWNICA JAZON PLUS - oprawia do 510 kartek A4 - dziurkuje jednorazowo do 5 kartek - mo liwoœæ regulacji marginesu - wskaÿnik do pomiaru zalecanej gruboœci grzbietu - mechanizm wy³¹czania 7 no y tn¹cych, pozwalaj¹cy na oprawê niestandardowych rozmiarów dokumentów Dziurkuje kartek Oprawia kartek Format Kod OSAA A4 M

3 PREZENTACJA DOKUMENTÓW BINDOWNICE M BINDOWNICA WIRE BONO Bindownica do opraw grzbietem drutowym :1" ( oczka na cal). Posiada wskaÿniki doboru grzbietu i maksymalnej iloœci dziurkowanych kartek. Polecana dla ma³ych biur i zak³adów us³ugowych format: A4 - dziurkuje do 1 kartek - oprawia do 10 kartek - 4 no e Dziurkuje kartek Oprawia kartek Format Rodzaj Kod dostawcy Kod OSAA 1 10 A4 rêczna WIRE BONO M119 BINDOWNICE OPUS BONO / BONO PLUS / SUPER BONO Bindownice polecane do intensywnego u ytkowania biurowego - solidna konstrukcja, metalowy korpus, podstawa i r¹czka do dziurkowania. Oprawiaj¹ 510 kartek do formatu A4. Czytelne opisy i precyzyjne regulacje sprawiaj¹, e jest to wyj¹tkowo przyjazne i komfortowe w obs³udze bindownice: miarka maks. iloœci dziurkowanych kartek, wskaÿnik do pomiaru gruboœci grzbietu, wskaÿnik u³atwiaj¹cy dobór odpowieej œrecy grzbietu i szerokoœci marginesu. Posiada równie ogranicznik formatu. 510 Model System oprawy Dziurkuje kartek Oprawia kartek Il. wy³¹czanych no y Regulacja perforacji Kod OSAA BONO jednodÿwigniowy 15 - M0750 BONO PLUS dwudÿwigniowy M0751 SUPER BONO dwudÿwigniowy 4 M1187 BINDOWNICE OPUS JUMBO B / EL-JUMBO B Najnowsze bindownice firmy OPUS, przeznaczona do oprawiania dokumentów grzbietami plastikowymi. Dziêki metalowej obudowie oraz dobrze rozmieszczonym, ergonomicznym dwóm dÿwigniom, odpowieo do dziurkowania dokumentów i rozci¹gania grzbietów, urz¹dzenia te s¹ bardzo funkcjonalne i ³atwe w obs³udze. Dodatkowo wyposa one zosta³y w regulator marginesu oraz boczny ogranicznik papieru, a dziêki naniesionej skali gruboœci grzbietów jest bardzo czytelna. Idealne dla œrech i du ych biur oraz do punktów us³ugowych Model Dziurkuje kartek Oprawia kartek Rodzaj Il. wy³¹czanych no y Regulacja perforacji Kod dostawcy Kod OSAA JUMBO rêczna JUMBO B M EL-JUMBO elektryczna EL-JUMBO B M1189 BINDOWNICE DO OPRAWY PLASTIKOWEJ FELLOWES STARLET 90 / STAR bindownice do u ytku w ma³ym biurze lub domu - system dziurkowania pionowego umo liwia jednoczesne dziurkowanie i nak³adanie dokumentów na grzbiet - specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym systemem mierzenia gruboœci dokumentów i doboru odpowieego grzbietu - wyœrodkowanie linii dziurkowania - system pionowego przechowywania oszczêdza miejsce STAR jednorazowo dziurkuje do 10 kartek A4 (80 g/m ), mo e oprawiaæ dokumenty o gruboœci do 150 arkuszy, maks. œreca grzbietu 18 mm STARLET 90 - jednorazowo dziurkuje do 7 kartek A4 (80 g/m ), mo e oprawiaæ dokumenty o gruboœci do 90 arkuszy, maks. œreca grzbietu 1 mm Model Dziurkuje kartek Oprawia kartek Format Szer. grzbietu Kod dostawcy Kod OSAA Starlet mm M1177 A4 Star mm M

4 BINDOWNICE BINDOWNICE DO OPRAWY PLASTIKOWEJ FELLOWES PULSAR 00 / PULSAR E 00 - bindownice do u ytku w œrem biurze - dostêpne w wersji elektrycznej (Pulsar E 00) oraz z manualnym systemem dziurkowania (Pulsar 00) - system dziurkowania pionowego umo liwia jednoczesne dziurkowanie i nak³adanie dokumentów na grzbiet - jednorazowo dziurkuj¹ do 15 kartek A4 (80 g/m ), mog¹ oprawiaæ dokumenty o gruboœci do 00 arkuszy, maks. œreca grzbietu 8 mm - specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym systemem mierzenia gruboœci dokumentów i doboru odpowieego grzbietu - wyœrodkowanie linii dziurkowania - w zestawie pakiet startowy ok³adek i grzbietów Model Dziurkuje kartek Oprawia kartek Format Szer. grzbietu Kod dostawcy Kod OSAA Pulsar M A4 8 mm Pulsar E M1176 BINDOWNICE DO OPRAWY PLASTIKOWEJ FELLOWES QUASAR 500 / QUASAR E bindownice do u ytku w biurze - dostêpne w wersji elektrycznej (Quasar E 500) oraz z manualnym systemem dziurkowania (Quasar 500) - system dziurkowania pionowego umo liwia jednoczesne dziurkowanie i nak³adanie dokumentów na grzbiet - jednorazowo dziurkuj¹ do 0 kartek A4 (80 g/m ), mog¹ oprawiaæ dokumenty o gruboœci do 500 arkuszy, maks. œreca grzbietu 50 mm - wytrzyma³y, metalowy mechanizm - specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym systemem mierzenia gruboœci dokumentów i doboru odpowieego grzbietu - wyœrodkowanie linii dziurkowania - w zestawie pakiet startowy ok³adek i grzbietów Model Dziurkuje kartek Oprawia kartek Format Szer. grzbietu Kod dostawcy Kod OSAA Quasar M A4 50 mm Quasar E M1174 BINDOWNICA GRZEBIENIOWO-DRUTOWA GBC MULTIBIND 08 - przenoœna bindownica grzebieniowo-drutowa - najlepsza do u ytku w mniejszym burze i w domu - dziurkuje do 8 kartek (80 g/m ) - oprawia do 15 kartek, przy u yciu grzbietu grzebieniowego 14 mm - oprawia do 15 kartek, przy u yciu grzbietu drutowego 14 mm na 1 otworów - lata gwarancji - lekka konstrukcja - szeroka dÿwignia zapewnia wiêkszy nacisk przy dziurkowaniu - uchwyt do przenoszenia 8 15 Dziurkuje kartek Oprawia kartek Format Szer. grzbietu Kod dostawcy Kod OSAA 8 15 A4 14 mm M11 BINDOWNICA GRZEBIENIOWA GBC COMBBIND C75 - jednorazowo dziurkuje 10 arkuszy (80 g/m ) - binduje do 15 arkuszy (80 g/m ) - grzbiety 14 mm - kompaktowa bindownica do osobistego u ytku w biurze - nabiurkowa - lekka konstrukcja - dwustronna dÿwignia do dziurkowania - przyssawki: stabilnie utrzymuj¹ w czasie bindowania - oburêczna dÿwignia - waga,7 kg - lata gwarancji Dziurkuje kartek Oprawia kartek Format Szer. grzbietu Kod dostawcy Kod OSAA A4 14 mm M BINDOWNICA GRZEBIENIOWA GBC COMBBIND C110 - jednorazowo dziurkuje 15 arkuszy (80 g/m ) - binduje do 0 arkuszy (80 g/m ), oprawia maksymalnie 0 kartek na grzebienie do 8 mm - funkcja Anti-Jam (automatyczne cofanie) - kontrolka zape³nienia pojemnika na œcinki - waga 7,1 kg - lata gwarancji 15 0 Dziurkuje kartek Oprawia kartek Format Szer. grzbietu Kod dostawcy Kod OSAA 15 0 A4 8 mm M140 60

5 PREZENTACJA DOKUMENTÓW BINDOWNICE M BINDOWNICA GRZEBIENIOWA GBC C40 - idealna do codziennego u ytku - jednorazowo dziurkuje 5 arkuszy (80 g/m ) - binduje do 450 arkuszy (80 g/m ) - grzbiety 51 mm - solidna konstrukcja zapewnia d³ug¹ ywotnoœæ i wytrzyma³oœæ - separator kartek: przy pomocy separatora kartek (prostej dÿwigni) dzielisz dokument na mniejsze czêœci. EFEKT: sprawniejszy proces oprawy, bez potrzeby liczenia kartek, w celu ustalenia iloœci mo liwej do pojedynczego dziurkowania - system pozycjonowania: za pomoc¹ pokrêt³a pozycjonowania urz¹dzenie precyzyjnie osadza kartki w szczelinie dziurkuj¹cej. EFEKT: w³aœciwe u³o enie kartek, dziurkowanie z wyeliminowaniem przerw na krawêdziach - pakiet startowy w zestawie - waga 10,8 kg - lata gwarancji Format Rodzaj Waga Kod dostawcy Kod OSAA A4 grzebieniowa 10,8 kg M141 BINDOWNICA GRZEBIENIOWA GBC C66 - jednorazowo dziurkuje 0 arkuszy (80 g/m ) - dziurkowanie formatu A4 i A5 - bindowania do 450 arkuszy (80 g/m ) - grzbiety 51 mm - 4 opatentowane funkcje FLOW LINE PRO : 1) Separator kartek: przy pomocy separatora kartek (prostej dÿwigni) dzielisz dokument na mniejsze czêœci. EFEKT: sprawniejszy proces oprawy, bez potrzeby liczenia kartek, w celu ustalenia iloœci mo liwej do pojedynczego dziurkowania. ) Automatyczna deselekcja no y: przy pomocy prze³¹cznika formatu A4/A5 urz¹dzenie wy³¹cza no e podczas dziurkowania kartek o formacie A5. EFEKT: w³aœciwe dziurkowanie formatu A5. ) System Pozycjonowania: za pomoc¹ pokrêt³a pozycjonowania urz¹dzenie precyzyjnie osadza kartki w szczelinie dziurkuj¹cej. EFEKT: w³aœciwe u³o enie kartek, dziurkowanie z wyeliminowaniem przerw na krawêdziach. 4) Pokrêt³o wyboru i otwarcia grzbietu: pokrêt³em wybierasz odpowie rozmiar grzbietu ustawiaj¹c optymaln¹ szerokoœæ otwarcia grzbietu. EFEKT: ³atwiejsze zak³adanie przedziurkowanych kartek na grzbiet, mocniej osadzone kartki, szybsza oprawa - lata gwarancji Format Rodzaj Waga Kod dostawcy Kod OSAA A4 - A5 grzebieniowa 11,4 kg M BINDOWNICA COMBIND 100 BINDOWNICA CB 00 Bindownica combind 100 to rozwi¹zanie przeznaczone dla osób sporadycznie oprawiaj¹cych niedu ¹ iloœæ kartek. Jest niewielkich rozmiarów, dziêki czemu zajmuje ma³o miejsca. - maksymalna iloœæ jednorazowo dziurkowanych kartek: 8 (80 g/m ) lub 1 ok³adka PVC - maksymalny rozmiar grzbietu: 16 mm - maksymalna szerokoœæ dokumentu: 05 mm - maksymalna iloœæ oprawianych kartek: iloœæ otworów: 1 - format: A4 i A5 - pojemnik na œcinki - waga: 1,7 kg - lata gwarancji Bindownica combind 00 to lekka, niewielkich rozmiarów bindownica, idealna dla osób, które sporadycznie oprawiaj¹ dokumenty. - maksymalna iloœæ jednorazowo dziurkowanych kartek: 15 (80 g/m ) - maksymalny rozmiar grzbietu: 16 mm - maksymalna szerokoœæ dokumentu: 05 mm - maksymalna iloœæ oprawianych kartek: iloœæ otworów: 1 - format: A4 i A5 - pojemnik na œcinki - waga: 7,87 kg - lata gwarancji grafitowo - szara M1 grafitowa - szara M1 BINDOWNICE COMBIND 500 / 500E Bindownica combind 500 to profesjonalna bindownica, przeznaczona do codziennego i czêstego u ytku w biurze lub punkcie us³ugowym, w którym oprawia siê du e iloœci dokumentów. Posiada na wyposa eniu zestaw ok³adek i grzbietów, dziêki czemu jest natychmiast gotowa do u ytku. Posiada pojemnik na œcinki oraz zintegrowany dziurkacz nadwaotwory. - maksymalna iloœæ jednorazowo dziurkowanych kartek: 5 (80 g/m ) lub ok³adki PVC - maksymalny rozmiar grzbietu: 51 mm - maksymalna iloœæ oprawianych kartek: maksymalna szerokoœæ dokumentu: 05 mm - iloœæ otworów: 1 - format: A4 i A5 - wskaÿnik gruboœci grzbietu SprawdŸ, jak dzia³aj¹ urz¹dzenia Leitz na - sposób obs³ugi: pionowe u³o enie kartek w czasie dziurkowania / poziome u³o enie kartek w czasie oprawy - regulowana odleg³oœæ otworów od krawêdzi kartki - waga: 1 kg - wersja elektroniczna: aby przedziurkowaæ kartki, wystarczy w³o yæ dokument i nacisn¹æ przycisk uruchamiaj¹cy no e tn¹ce - lata gwarancji Rodzaj Kod dostawcy Kod OSAA manualna M14 elektryczna M

6 GRZBIETY DO BINDOWNIC, OK ADKI GRZBIETY DO BINDOWNIC kompletna oferta grzbietów we wszystkich potrzebnych rozmiarach - w zale noœci od iloœci oprawionych kartek mo na dopasowaæ odpowie rozmiar grzbietu i kolor do wybranej ok³adki 45 kartek 65 kartek 105 kartek 15 kartek 145 kartek 165 kartek 00 kartek 50 kartek 10 5 kartek 4,5mm 6mm 8mm 10mm 1mm 14mm 16mm 18mm mm z zatrzaskiem 8mm z zatrzaskiem 180 kartek 10 kartek 40 kartek 70 kartek 440 kartek 500 kartek 45mm z zatrzaskiem 51mm z zatrzaskiem 0mm mm 5mm 8mm Szer.grzbietu Oprawia kartek Opakowanie (szt.) bia³y czarny czerwony ó³ty zielony niebieski br¹zowy przezroczysty 4,5/5 mm 10 M0755 M080 M0785 M0770 M0800 M0815 M0845 M085 6 mm 5 M0756 M081 M0786 M0771 M0801 M0816 M0846 M mm 45 M0757 M08 M0787 M077 M080 M0817 M0847 M mm 65 M0758 M08 M0788 M077 M080 M0818 M0848 M0856 1/1,5 mm M0759 M084 M0789 M0774 M0804 M0819 M0849 M mm 15 M0760 M085 M0790 M0775 M0805 M080 M0850 M mm 145 M0761 M086 M0791 M0776 M0806 M081 M0851 M /0 mm 165 M076 M087 M079 M0777 M0807 M mm 10 M076 M088 M079 M0778 M0808 M08 M085 M mm 40 M0764 M089 M0794 M0779 M0809 M /8,5 mm 70 M0765 M0840 M0795 M0780 M0810 M mm 00 M0766 M0841 M0796 M0781 M0811 M mm 75 M0767 M084 M0797 M078 M081 M /45 mm 440 M0768 M084 M0798 M078 M081 M /51 mm 500/510 M0769 M0844 M0799 M0784 M0814 M OK ADKI DO BINDOWNIC - Chromolux/Exclusive - laminowane ok³adki do dokumentów bindowanych jednostronnie kolorowe, b³yszcz¹ce - Delta/Uniwersal - skóropodobne ok³adki do bindowania dwustronnie kolorowe, fakturowane, b³yszcz¹ce - opakowanie 100 szt. 100 Rodzaj Kolor Delta/Uniwersal Chromolux/Exclusive bia³y M0868 M0861 ó³ty M0869 M086 czerwony M0870 M086 bordowy M zielony M087 M0864 ciemnozielony M087 - niebieski M0874 M0865 granatowy M oliwkowy M br¹zowy M szary M0878 M0866 czarny M0879 M0867 Chromolux Delta Exclusive OK ADKI DO BINDOWNIC PRZEZROCZYSTE 100 Kolor Gruboœæ Kod OSAA ó³ty M0884 czerwony M0886 zielony M0887 0, mm niebieski M0885 br¹zowy M0889 szary M0888 0,15 mm M0880 bezbarwny 0,18 mm M0881 0, mm M088 0,5 mm M088 Prestige 6

7 PREZENTACJA DOKUMENTÓW OK ADKI DO BINDOWNIC, BINDOWNICE KANA OWE M OK ADKI DO BINDOWANIA POLY DESIGNER - ok³adki PolyDesigner GBC dostêpne w dwóch wzorach - Globe i Compass, nadadz¹ profesjonalny wygl¹d ka dym dokumentom - PolyDesigner jest polipropylenow¹ ok³adk¹ o gruboœci 50 mikronów - chemiczne w³aœciwoœci czyni¹ te ok³adki doskonale nadaj¹cymi siê do powtórnego przetworzenia Format Rodzaj Gruboœæ Kod dostawcy Kod OSAA Globe IB8717 M16 A4 50 µm Kompas IB87180 M17 50 BINDOWNICA KANA OWA IMPRESSBIND 140 Bindownica kana³owa impressbind 140 jest idealna dla osób, które ceni¹ sobie profesjonalizm oraz elegancjê oprawianych dokumentów. Najczêœciej u ywana do oprawy: prac dyplomowych, rêkopisów, opracowañ, projektów czy raportów. - najprostsze i najszybsze bindowanie 140 kartek (80 g/m ) - bardzo ³atwa w u yciu: wystarczy wsun¹æ papier miêdzy ok³adki i nacisn¹æ 4 razy ramiê - wymaga maksymalnie czterech naciœniêæ, aby zbindowaæ dokument - wszechstronna - do wszystkich typów ok³adek kana³owych - nie wymaga wczeœniejszej regulacji - nie wymaga u ycia kleju, podgrzewania czy dziurkowania - wskaÿnik pomagaj¹cy dobraæ odpowie¹ gruboœæ grzbietu ok³adki - ³atwa do przechowywania, w pionie lub poziomie - waga netto: 14,5 kg - lata gwarancji - kolor srebrno - niebieski Debinder do bindownicy impressbind 140 Urz¹dzenie umo liwia dodawanie lub wyjmowanie kartek z ju raz oprawionego (zbindowanego) dokumentu. Ok³adki mog¹ byæ otwierane i zamykane do razy. Rodzaj Kod dostawcy Kod OSAA Bindownica M18 Debinder M BINDOWNICE KANA OWE CB 150 / CB 00 Profesjonalne urz¹dzenie do wykonywania ekskluzywnych opraw typu introligatorskiego C-BIND. Metalowa obudowa i prosta, solidna konstrukcja sprawiaj¹, e bindownica jest wygodna w u ytkowaniu, trwa³a i praktyczna. Jest unikalnym urz¹dzeniem na rynku ze wzglêdu na najwy sz¹ wydajnoœæ i nisk¹ cenê. Oprawa gotowa po 1 - krotnym ruchu dÿwigni¹!!! Oprawia kartek Mo liwoœæ Nazwa (o gr. 80 g/m ) Format dokumentu rozbindowywania Obudowa Kod OSAA CB M1190 A4 i A (po krótszym boku ) Metalowa CB M1191 OK ADKI PP WZÓR VIVANTO - ok³adki z tworzywa sztucznego impressbind - ok³adki wykonane s¹ z lekkiego, nowego materia³u zwanego polifoam - zewnêtrzne warstwy ok³adek zachowuj¹ funkcjonalnoœæ tradycyjnego polipropylenu, natomiast wewnêtrzna warstwa nadaje ok³adkom sztywnoœci - doskona³y, b³yskawiczny sposób na profesjonaln¹ prezentacjê - wzór na ok³adce idealnie pasuje do kolekcji Vivanto - lekkie i wodoodporne - odporne na brud i odciski palców Kolor Format Il. oprawianych kartek Kod dostawcy Kod OSAA M M14 czarny A M M145 6

8 OK ADKI DO BINDOWNIC KANA OWYCH, TERMOBINDOWNICE OK ADKI DO PREZENTACJI Z KIESZENI NA ULOTKÊ - ok³adki do prezentacji z tworzywa sztucznego impressbind - wysokiej jakoœci ok³adki, posiadaj¹ce przezroczyst¹ kieszeñ na przeej ok³adce, która u³atwia przygotowanie prezentacji czy oferty dla konkretnego odbiorcy - ok³adki wykonane s¹ z lekkiego, nowego materia³u zwanego polifoam - zewnêtrzne warstwy ok³adek zachowuj¹ funkcjonalnoœæ tradycyjnego polipropylenu, natomiast wewnêtrzna warstwa nadaje ok³adkom sztywnoœci Kolor Il. oprawianych kartek Kod dostawcy Kod OSAA M146 czarny M M M149 TWARDA OK ADKA KANA OWA O.HARD Twarde ok³adki ozdobione wysokiej jakoœci oklein¹ o fakturze tkaniny. S¹ bardzo efektowne! Trwa³e i praktyczne. Najlepiej zabezpiecz¹ i nadadz¹ wy sz¹ rangê oprawianym dokumentom. Pomyœl o wykonaniu wyt³oczeñ i ozdobnych napisach. Dostêpne w 5 kolorach: czarnym, szarym, zielonym, niebieskim i bordowym. 10 Iloœæ oprawianych Rozmiar Format kartek ( 80 g/m ) czarny szary zielony niebieski bordowy AA ( 5 mm ) 0-40 M119 M119 M1194 M1195 M1196 A ( 10 mm ) M1585 M1586 M1587 M1588 M1589 B ( 1 mm ) M1590 M1591 M159 M159 M1594 C ( 16 mm ) M1595 M1596 M1597 M1598 M1599 A4 D ( 0 mm ) M1600 M1601 M160 M160 M1604 E ( 4 mm ) M1605 M1606 M1607 M1608 M1609 F ( 8 mm ) 1-65 M1610 M1611 M161 M161 M1614 G ( mm ) M1615 M1616 M1617 M1618 M1619 MIÊKKA OK ADKA KANA OWA O.SOFTCLEAR Miêkkie ok³adki z prze¹ stron¹ wykonan¹ z przezroczystej folii umo liwiaj¹cej podgl¹d pierwszej strony dokumentacji. Ty³ ok³adki wykonany z kartonu w kolorach: czarnym, szarym, niebieskim, bordowym, granatowym i zielonym. Iloœæ oprawianych Rozmiar Format kartek ( 80 g/m ) czarny szary zielony niebieski bordowy granatowy AA ( 5 mm ) M1197 M1198 M1199 M100 M101 M160 A ( 10 mm ) M1667 M161 M16 M16 M164 M165 B ( 1 mm ) M166 M167 M168 M169 M160 M161 C ( 16 mm ) M16 M16 M164 M165 M166 M167 A4 D ( 0 mm ) M168 M169 M1640 M1641 M164 M164 E ( 4 mm ) M1644 M1645 M1646 M1647 M1648 M1649 F ( 8 mm ) 1-65 M1650 M1651 M165 M165 M1654 M1655 G ( mm ) M1656 M1657 M1658 M1659 M1660 M TERMOBINDOWNICE OPUS TB 17 / TB 16 Bez wzglêdu na iloœæ kartek wystarczy zaledwie kilkadziesi¹t sekund aby zabezpieczyæ dokument, to podstawowa zaleta termobindownicy, czyli urz¹dzenia do termicznej oprawy dokumentów. Nasze termobindownice charakteryzuj¹ siê bezpieczeñstwem, wydajnoœci¹, ³atwoœci¹ obs³ugi, wysokim standardem jakoœci a przede wszystkim niewiarygoe nisk¹ cen¹. Doskonale sprawdzaj¹ siê w biurach, gdzie najwa niejszym elementem pracy jest czas i jakoœæ. Nazwa Format Oprawia kartek Moc (W) Waga Kod OSAA OPUS TB ,05 kg M0895 A4 OPUS TB ,5 kg M

9 PREZENTACJA DOKUMENTÓW AKCESORIA DO TERMOBINDOWANIA M TERMOOK ADKI STANDINGLUXLAMI / THERMOLUX - doskona³a prezentacja dokumentacji - bardzo popularne ok³adki u ywane przez tysi¹ce firm w Polsce - przezroczysta ok³adka przea z PCV uwydatnia kolory pierwszej strony Twojej dokumentacji i chroni j¹ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem - tylna czêœæ ok³adki wykonana jest z b³yszcz¹cego kartonu, nadaj¹cego elegancki charakter dokumentacji, a przy tym bardzo odpornego na zabrudzenia - UWAGA! Thermolux tak e w formacie A5 Kolor Il. oprawianych kartek Szer. grzbietu Kod OSAA 15 1,5 mm M mm M mm M mm M mm M /100 9/10 mm M mm M090 bia³y /16 mm M mm M mm M mm M mm M mm M mm M mm M mm M091 TERMOK ADKI PRESTIGE / THERMOOFFICE - przód ok³adki; gruba folia przezroczysta 0, mm - ty³ ok³adki: skóropodobny karton 70 g w ró nych kolorach - szerokoœæ grzbietu ok³adki do 18 mm Il. oprawianych kartek Szer. grzbietu bia³y czerwony bordowy br¹zowy pomarañczowy zielony niebieski szary czarny 15 1,5 mm M091 M0917 M095 M099 M09 M097 M0945 M095 M mm M0914 M0918 M096 M090 M094 M098 M0946 M0954 M mm M0915 M0919 M097 M091 M095 M099 M0947 M0955 M mm M0916 M090 M098 M09 M096 M0940 M0948 M0956 M /100 9/10 mm - M M0941 M0949 M mm - M M094 M0950 M /16 mm - M M094 M0951 M mm - M M0944 M095 M

10 AKCESORIA DO OPRAWY DOKUMENTÓW, LAMINATORY GRZBIETY ZACISKOWE / WSUWANE - najszybsza i najtansza metoda oprawy dokumentów - wystarczy zlozyc dokument i dobrac okladki do bindownic grzbietowych, a nastepnie wsunac grzbiet wzdluz krawedzi na dokumentu - zaokraglone krawedzie ulatwiaja wsuwanie kartek - grzbiety pozwalaja na oprawe do 10 kartek (80 g/m ) dostepne sa grzbiety z uniwersalna perforacja, umozliwiajaca wpiecie do segregatora Il. oprawianych kartek Szer. grzbietu czarny bialy czerwony zólty zielony niebieski przezroczysty 0 mm M077 M078 M079 M080 M081 M08 M mm M18 M185 M18 - M184 M186 M mm M086 M087 M088 M089 M090 M091 M mm M194 M197 M195 - M196 M198 M ,mm M mm M100 M10 M101 - M10 M104 M mm M mm M mm z perforacja M mm z perforacja M106 M109 M107 - M108 M110 M105 OK ADKI NA DYPLOMY O.OLIMPIC / O.OSCAR Eleganckie, gotowe oprawy z estetyczn¹, przezroczyst¹ zak³adk¹ na: dyplom, list gratulacyjny, œwiadectwo ukoñczenia szko³y lub podziêkowania. Przydatne zawsze, gdy chcesz podkreœliæ wagê swojego wyst¹pienia. Dostêpne w 4 kolorach: czarny, niebieski, bordowy i zielony w formatach: A4 i A5. Zaopatrzone w ozdobny, z³oty sznureczek, oraz przezroczysty pasek, pozwalaj¹cy w dyskretny sposób umieœciæ w nich dokument. Dostêpne okleiny ok³adek : OLIMPIC - Eleganckie, estetyczne, twarde oprawy na dyplomy i dokumenty okolicznoœciowe, wykonane z grubego kartonu pokrytego oklein¹ lnopodobn¹. OSCAR - Twarde ok³adki na dyplomy w nowej oryginalnej okleinie skóropodobnej z bia³¹ wyklejk¹ wewn¹trz ok³adki. 5 Kolor Format Kod dostawcy Kod OSAA bordowy M150 granatowy A5 M151 zielony M15 czarny O.OLIMPIC M15 bordowy M154 granatowy A4 M155 zielony M156 czarny M157 niebieski M158 bordowy A5 M159 brazowy M160 zielony O.OSCAR M161 niebieski M16 bordowy A4 M16 brazowy M164 zielony M165 LAMINATORY SKY PHOTO 0 / SKY PHOTO 0 - nowoczesny laminator, idealny do laminacji zdjêæ - funkcjonalny panel sterowania - dobór temperatury do gruboœci folii laminacyjnej - laminacja na gor¹co lub na zimno - funkcja cofania umo liwiaj¹ca wycofanie Ÿle w³o onej folii - dioda sygnalizuj¹ca osi¹gniêcie temperatury roboczej - gruboœæ folii laminacyjnej µm - technologia gor¹cych wa³ków - brak koniecznoœci stosowania carriera - szerokoœæ laminacji 0 lub 0 mm (w zale noœci od modelu) - prêdkoœæ laminacji 00 mm/min. LAMINATORY H-400 / H niewielki laminator do u ytku domowego i biurowego - sta³a temperatura laminacji - dioda sygnalizuj¹ca osi¹gniêcie temperatury roboczej - funkcja reverse - gruboœæ folii laminacyjnej µm - szerokoœæ laminacji mm / 0 mm (w zale noœci od modelu) - prêdkoœæ laminacji 46 mm/min. - czas nagrzewania 4-5 min Model Format Max. gruboœæ dokumentu z foli¹ Prêdkoœæ Kod OSAA Sky Photo 0 A4 M µm 00 mm/min. Sky Photo 0 A M14 Model Format Czas nagrzewania Max. gruboœæ dokumentu z foli¹ Prêdkoœæ Kod OSAA H-400 A4 M min µm 46 mm/min. H-450 A M165 66

11 PREZENTACJA DOKUMENTÓW LAMINATORY M LAMINATORY FELLOWES COSMIC A4 / A - prosty i bezpieczny w obsludze, o niewielkich rozmiarach! - system laminacji: rolki, nie jest wymagane uzywanie carriera - maksymalna szerokosc laminowanego dokumentu: 0 mm (A4), 0 mm (A) - maksymalna grubosc folii laminacyjnej: 100 µm - laminacja na zimno i na goraco, czas nagrzewania i stabilizacji ok 5-6 min. - predkosc laminacji 8-0 cm/min. - specjalna raczka ulatwia przenoszenie, skladana tacka podajnika chroni przed kurzem - funkcja zwalniania napedu walków ulatwia wycofanie zakleszczonego lub nieprawidlowo wlozonego dokumentu - latwe przechowywanie specjalne uchwyty - nózki umozliwiaja uporzadkowane przechowywanie przewodu oraz ustawienie laminatora w pionie - pakiet startowy folii w zestawie - lata gwarancji na urzadzenie - technologia HeatGuard - zapewnia dok³adn¹ izolacjê ciepln¹ wykorzystuj¹c podwójny system œcian, obudowa laminatora nigdy siê nie nagrzewa Czas Max. grubosc Format nagrzewania dokumentu z folia Predkosc Kod dostawcy Kod OSAA A M min. 100 µm mm/min. A M1060 LAMINATORY FELLOWES JUPITER A / VENUS A - do laminacji dokumentów i zdjec, nie jest wymagane uzywanie carriera - max. szerokosc laminowanego dokumentu: 0 mm (A) - szybki: czas nagrzewania i stabilizacji tylko 4 min., 1 dokument A4 laminuje w mniej niz 1 minute - technologia ClearPath opatentowany system zapobiegajacy zablokowaniu dokumentu - uchwyty po bokach urzadzenia ulatwiaja jego przenoszenie - pakiet startowy folii w zestawie - lat gwarancji na urzadzenie Jupiter A - laminator do uzytku w srem biurze - max. grubosc folii laminacyjnej: 175 µm - laminacja na zimno i na goraco (5 pozycji) - latwy w obsludze panel z diodami umozliwia szybkie wybranie odpowieego ustawienia - funkcja cofania pozwala na wycofanie nieprawidlowo wlozonego dokumentu Venus A - laminator do intensywnego uzytku w biurze - max. grubosc folii laminacyjnej: 50 µm - laminacja na zimno i na goraco (6 pozycji) - interaktywny wyswietlacz umozliwia proste i szybkie wybranie odpowieego ustawienia - system Easi - Access - otwierana górna pokrywa pozwala na swobodne oczyszczenie walków - technologia HeatGuard zapewnia niska temperature obudowy Czas Max. gruboœæ Model Format nagrzewania dokumentu z foli¹ Kod dostawcy Kod OSAA Jupiter A 175 µm M1151 A 4 min. Venus A 50 µm M118 LAMINATORY BIUROWE OPUS UNILAM A4 / A Laminatory biurowe do formatu A4 i A. Cechuje je unikatowy design oraz szybkie osi¹ganie temperatury roboczej. Wykorzystuj¹ do laminacji nowoczesn¹ technologiê ogrzewanych wa³ków i nie wymagaj¹ u ycia CARRIERA. Czas Max. Nazwa Format Il. wa³ków Prêdkoœæ laminacji nagrzewania gruboœæ folii Kod OSAA UNILAM A4 A4 ( 0 mm ) 00 mm/min. - 5 min ìm M158 UNILAM A A ( 0 mm ) 4 80 mm/min ìm M1584 LAMINATORY OPUS OFFICELAM A / OFFICELAM A DIGI Nowoczesna seria, wysoko wydajnych oraz szybko nagrzewaj¹cych siê laminatorów biurowych do formatu A. Cechuj¹ je wysoka jakoœæ laminacji i ³atwoœæ u ytkowania. Pracuje w technologii ogrzewanych wa³ków. Teraz dla wiêkszego komfortu wyposa ony w programator LCD i panel do regulacji temperatury, w wersji DIGI. Czas Max gruboœæ Nazwa Format Il. wa³ków Programator LCD nagrzewania Prêdkoœæ laminacji folii Kod OSAA OFFICELAM A - -,5 min mm/min. M160 A 4 50 ìm OFFICELAM A DIGI 4 min. 55 mm/min. M167 LAMINATORY BIUROWE GBC QUICK START H0 / H40 Gotowy do pracy w niespe³na 60 sekund: technologa QuickStart pozwala na rozpoczêcie laminowania w ci¹gu minuty od w³¹czenia - 5 razy szybciej ni konkurencyjne laminatory! W po³¹czeniu z du ¹ szybkoœci¹ pracy zwiêkszy to znacznie wydajnoœæ laminowania. W tym samym czasie, w którym konkurencyjne urz¹dzenia laminuj¹ 1 dokument, QuickStart laminuje 18 ( przy u yciu folii GBC HighSpeed). - prosty w obsludze przewok po ustawieniach poziomu temperatury - plynna regulacja ustawien temperatury - stala predkosc laminacji - sureflow - technologia zapobiegajaca zakleszczeniom! - quickrelease - czyli przycisk zwalniajacy zaciety dokument - halogenowa technologia podgrzewania walków - nizszy o 4% poziom zuzycia energii potrzebnej na zalaminowanie 1-ego dokumentu - stylowy, nowoczesny wyglad - nie wymaga stosowania obwoluty ochronnej - formaty: od identyfikatorów po A (01 mm) - waga:,5 kg - wymiary: 400 x 17 x 117 mm - lata gwarancji QUICKSTART H0 - grubosc folii: x 75 µm, x 100 µm., x 15 µm - laminuje 100 kartek A4 w godzine (140 przy wykorzystaniu folii typu HighSpeed) - funkcja automatycznego wy³¹czenia po 0 minutach bezczynnoœci QUICKSTART H40 - grubosc folii: x 75 µm, x 15 µm, x 175 µm - laminuje 10 kartek A4 w godzine (170 przy wykorzystaniu folii typu HighSpeed) - funkcja automatycznego wylaczenia po 15 minutach bezczynnosci Model Kolor Format Waga Prêdkoœæ Il. wa³ków Kod dostawcy Kod OSAA H0 500 mm/min EU M168 czarny A,5 kg H mm/min EU M169 67

12 LAMINATORY, FOLIE DO LAMINATORÓW LAMINATORY BIUROWE GBC H15 / H15 / H50 INTELIGENTNY LAMINATOR I-LAM 1 A - zwiêkszona wydajnoœæ - kompaktowa budowa z czytelnymi oznaczeniami temperatury - ró ne ustawienia temperatury - automatyczne wy³¹czenie po 1 godzinie bezczynnoœci - dÿwignia odblokowuj¹ca zaciêcia - lata gwarancji LAMINATOR GBC H15 HighSpeed - wejœcie 41 mm do laminacji maks. formatu A4 - folie od x 75 mikronów (razem 150), x 100 mikronów (razem 00) i x 15 mikronów (razem 50) LAMINATOR GBC H15 HighSpeed - wejœcie 4 mm do laminacji maks. formatu A - folie od x 75 mikronów (razem 150), x 100 mikronów (razem 00) i x 15 mikronów (razem 50) LAMINATOR GBC H50 HighSpeed - cyfrowy timer osi¹gniêcia stanu gotowoœci (nawet przy zmianie ustawieñ) - folie od x 75 mikronów (razem 150) do x 175 mikronów (razem 50) - technologia 4 wa³ków zapewniaj¹ca wyj¹tkowo wysok¹ jakoœæ laminacji - szybkoœæ 800 mm/min standardowych folii A4 na godzinê lub folie A4 HighSpeed - automatyczne wy³¹czenie po 1 godzinie bezczynnoœci - przycisk cofania - lata gwarancji H50 Bez wzglêdu na to co laminujesz, teraz nie musisz zastanawiaæ siê, czy dobrze ustawi³eœ laminator. Wystarczy, e w³¹czysz I-lam1 i wybierzesz gruboœæ folii, jak¹ zamierzasz u yæ. Od tego momentu I-lam1 sam dobiera odpowie¹ prêdkoœæ laminacji do gruboœci laminowanego materia³u. - zastosowany system gor¹cych wa³ków eliminuje pojawienie siê pêcherzyków powietrza na laminowanym materiale - wskaÿnik gruboœci folii - funkcja cofania, która pozwala na wycofanie folii w trakcie laminacji - system laminacji 4 wa³ków - nie wymaga stosowania noœnika - maksymalna szerokoœæ laminacji: 0 mm - szybkoœæ laminacji: zmienna - maksymalnie 806 mm/min. - krótki czas nagrzewania - maksymalna gruboœæ folii: 50 (500) µm - waga: 7,5 kg - lata gwarancji - lampka wskazuj¹ca, e urz¹dzenie jest gotowe do pracy SprawdŸ, jak dzia³aj¹ urz¹dzenia Leitz na H15 Format Predkosc Kod dostawcy Kod OSAA A 806 mm/min. 448 M0419 LAMINATORY BIUROWE HR1 / HR9 Max. grubosc Model Format Waga dokumentu z folia Kod dostawcy Kod OSAA H15 A4, kg M µm H15 A 5, kg M16 H50 A 6, kg 800 µm M16 FOLIE LAMINACYJNE ARGO - sztywna, krystalicznie przejrzysta folia - chroni zalaminowane dokumenty przed uszkodzeniem - dziêki pow³oce antystatycznej umieszczany przed laminacj¹ w folii dokument nie elektryzuje siê, nie przesuwa i nie zostaje na nim kurz - folia laminacyjna dostêpna w ró nych rozmiarach i gruboœciach Format Gruboœæ Rodzaj Kod OSAA 60 x 95 mm 65 x 95 mm 75 x 105 mm 80 x 111 mm 80 x 10 mm 11 x 154 mm (A6) 154 x 16 mm (A5) 16 x 0 mm (A4) 0 x 46 mm (A) 80 µm M ìm M ìm M ìm M ìm M ìm M ìm M ìm M ìm blyszczaca M ìm M04 80 ìm M ìm M ìm M ìm M ìm M ìm M ìm M0440 M x 16 mm (A5) M044 samoprzylepna 16 x 0 mm (A4) M x 16 mm (A5) M x 0 mm (A4) jednostronnie matowa M ìm 0 x 46 mm (A) M x 16 mm (A5) M x 0 mm (A4) dwustronnie matowa M x 46 mm (A) M H15 Zastosowany system gor¹cych wa³ków, eliminuje pojawienie siê pêcherzyków powietrza na laminowanym materiale. Laminator posiada mo liwoœæ regulacji prêdkoœci laminacji. Dziêki temu zawsze mo emy byæ pewni doskona³ego efektu laminacji takich materia³ów jak: zdjêcia, papiery powlekane, wydruki z kopiarek i drukarek atramentowych oraz laserowych. Idealny do biura oraz punktów us³ugowych. - funkcja cofania - pozwala na wycofanie folii w trakcie laminacji - system laminacji 4 wa³ków - wskaÿnik gruboœci folii - posiada wskaÿnik pozwalaj¹cy na dopasowanie odpowieej prêdkoœci do gruboœci folii - nie wymaga stosowania noœnika - krótki czas nagrzewania - maksymalna gruboœæ folii: 50 (500) µm - lata gwarancji HR9 - maksymalna szerokoœæ laminacji: 0 mm - szybkoœæ laminacji: zmienna - maksymalnie 650 mm/min. - wymiary z podajnikiem (mm): 45 x 66 x waga 4 kg HR1 - maksymalna szerokoœæ laminacji: 0 mm - szybkoœæ laminacji: zmienna - maksymalnie 100 mm/min. - wymiary z podajnikiem (mm): 460 x 487 x waga 7,5 kg SprawdŸ, jak dzia³aj¹ urz¹dzenia Leitz na Model Kolor Format Predkosc Kod dostawcy Kod OSAA HR1 srebrny A 100 mm/min. 45 M174 HR9 A4 650 mm/min. 456 M175 68

13 PREZENTACJA DOKUMENTÓW TECZKI, ALBUMY OFERTOWE M KARTA SAMOLAMINUJ CA A4 BIELLA - trwa³a laminacja wa nych dokumentów - przód wykonany z folii PP (100 µm) bez zawartoœci kwasu - ty³ wykonany z folii poliestrowej (00 µm) bez zawartoœci kwasu - laminacja nie powoduje zmian kolorów dokumentu - dostêpna w wymiarach - 10 sztuk w j.s. ALBUM OFERTOWY PP LEITZ VIVANTO - do prezentacji ofert, zdjêæ i projektów o formacie A4, menu, programów spotkañ czy szkoleñ - na grzbiecie samoprzylepna etykieta do opisu zawartoœci - nowoczesne wzornictwo i ywe kolory podkreœl¹ styl firmy - mocne wysoko przezroczyste koszulki zapewniaj¹ doskona³¹ prezentacjê materia³ów - produkt wykonany z najwy szej jakoœci nowej generacji polipropylenu Format Wymiary Kod dostawcy Kod OSAA A4 5 x 1 mm P0448 M16 A5 x 160 mm P058 M17 10 Kolor Format Il. koszulek Kod dostawcy Kod OSAA niebieski M11 pomaranczowy 0 koszulek M11 zielony M114 A4 niebieski M116 pomaranczowy 40 koszulek M117 zielony M118 ALBUM OFERTOWY PP LEITZ PRESTIGE ALBUMY OFERTOWE PENTEL CLEAR / FRESH - do prezentacji ofert, zdjêæ i projektów o formacie do A4, menu, programów spotkañ czy szkoleñ - na grzbiecie samoprzylepna etykieta do opisu zawartoœci - mocne, wysoko przezroczyste koszulki zapewniaj¹ doskona³¹ prezentacjê materia³ów - dostêpne rodzaje albumów: z 0 i 40 koszulkami Clear - przezroczysta ok³adka w subtelnych odcieniach - mo liwoœæ aran acji w³asnej ok³adki - matowe, nie powoduj¹ce odblasku, antystatyczne - wykonany w ponad 50% z surowców wtórnych Fresh - jaskrawa ok³adka w ywych, apetycznych kolorach - sztywna ok³adka z bezpiecznymi krawêdziami chroni dokumenty przed zniszczeniem - koszulki z papierowymi wk³adkami i systemem WING u³atwiaj¹cym wk³adanie i wyjmowanie dokumentów - wykonany w ponad 50% z surowców wtórnych Kolor Format Il. koszulek Kod dostawcy Kod OSAA niebieski M140 mahoñ 0 koszulek M140 czarny M1404 A4 niebieski M1405 mahoñ 40 koszulek M1406 czarny M1407 Model Format Il. koszulek Kod dostawcy Kod OSAA Clear 0 DCF4 M107 Clear A4 DCF4 M108 0 Fresh DCF54 M109 TECZKA OFERTOWA PP A4 - sztywna ok³adka z wtopionymi koszulkami - wykonana z eleganckiego oraz ekologicznego polipropylenu - gruboœæ ok³adki: 700 µm, gruboœæ koszulek wewnêtrznych: 5 µm - wymienna etykieta grzbietowa - ka da teczka indywidualnie ofoliowana - iloœæ koszulek: 10, 0, 0, 40 - wymiary: 5 x 10 mm Kolor Il. koszulek Kod dostawcy Kod OSAA Il. koszulek Kod dostawcy Kod OSAA czarny PL-01 M PL-01 M1084 czerwony PL-04 M PL-04 M1085 zielony 10 koszulek PL-06 M koszulek PL-06 M1086 niebieski PL-10 M PL-10 M1087 mix kolorów PL-99 M PL-99 M057 czarny PL-01 M PL-01 M1088 czerwony PL-04 M PL-04 M1089 zielony 0 koszulek PL-06 M koszulek PL-06 M1160 niebieski PL-10 M PL-10 M1090 mix kolorów PL-99 M PL-99 M058 SKOROSZYT MIÊKKI Z W SAMI A4 ESSELTE - wygodny skoroszyt do przechowywania i prezentowania dokumentów o formacie A4 - przezroczysta przea ok³adka umo liwia szybkie odszukanie odpowieego skoroszytu - kolorowa, tylna ok³adka i grzbiet - bia³y, wyci¹gany pasek pozwala opisaæ zawartoœæ skoroszytu - wykonany z folii PP - pakowany po 5 szt. w folii Kolor Format Kod dostawcy Kod OSAA bia³y 158 M0579 ó³ty 158 M0576 szary 1584 M0577 czerwony 1585 M1109 niebieski 1586 M0580 zielony 1587 M1110 A4 czarny 1588 M1111 granatowy 1589 M111 pomarañczowy M111 fioletowy M058 turkusowy M058 ró owy M

14 SKOROSZYTY SKOROSZYT PP A4 STANDARD BIELLA SKOROSZYT WPINANY PP PANTA PLAST - wykonany z ekologicznego polipropylenu o gruboœci 100 µm (przód) oraz 180 µm (ty³) - miêkki - pojemnoœæ cm (ok. 00 kartek) - dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy - wymiary: x 07 mm czarny PL-01 M1114 czerwony PL-04 M1115 zielony PL-06 M1116 bia³y PL-09 M1117 niebieski PL-10 M1118 ó³ty PL-11 M1119 pomarañczowy PL-1 M110 szary PL-1 M111 j.ró owy PL-16 M11 j.niebieski PL-17 M11 fioletowy PL- M114 j.zielony PL-41 M115 SKOROSZYT PP A4 STANDARD WPINANY - wykonany z ekologicznego polipropylenu o gruboœci 10 µm (przód) oraz 160 µm (ty³) - pojemnoœæ cm (ok. 00 kartek) - dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy - dziurkowanie: 11 - wymiary: 7 x 10 mm - przea ok³adka przezroczysta, druga kolorowa - posiada papierowy pasek na opisy - boczna perforacja umo liwia wpiêcie do segregatora z dowolnym ringiem - wykonany z folii PP - pakowany po 0 szt. - pojemnoœæ cm (ok. 00 kartek) granatowy M116 czerwony M15 niebieski M16 ó³ty M17 zielony M18 czarny M1574 pomarañczowy M1575 szary M1576 bia³y M1577 SKOROSZYT WPINANY ESSELTE - skoroszyt formatu A4 z paskiem multiperforowanym umo liwiaj¹cym wpiêcie do ka dego rodzaju segregatora - tylna ok³adka kolorowa, przea - przezroczysta - wysuwany, papierowy pasek do opisu zawartoœci - wykonany z folii PCV - pakowany po 10 szt. w folii 0 czarny PL-01 M110 czerwony PL-04 M110 zielony PL-06 M1104 bia³y PL-09 M1105 niebieski PL-10 M1106 ó³ty PL-11 M1107 pomarañczowy PL-1 M1408 szary PL-1 M19 SKOROSZYT WPINANY PVC PANTA PLAST - przea ok³adka przezroczysta, druga kolorowa - posiada papierowy pasek na opisy - boczna perforacja umo liwia wpiêcie do segregatora z dowolnym ringiem - wykonany z folii PVC - pakowany po 0 szt. - pojemnoœæ cm (ok. 00 kartek) bia³y 158 M0606 ó³ty 1584 M0607 czerwony 1585 M0608 niebieski 1586 M0609 zielony 1587 M0610 czarny 1588 M0611 SKOROSZYT PCV A4 TWARDY WPINANY - wykonany z PCV o gruboœci 150 µm (przód) oraz 160 µm (ty³) - pojemnoœæ cm (ok. 00 kartek) - dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy - dziurkowanie: 11 - wymiary: 5 x 10 mm 10 0 granatowy M061 czerwony M061 niebieski M0614 zielony M0615 ó³ty M0616 czarny M1578 pomarañczowy M1579 szary M1580 bia³y M1581 czarny PL-01 M0598 czerwony PL-04 M0599 zielony PL-06 M0600 bia³y PL-09 M0601 niebieski PL-10 M060 ó³ty PL-11 M060 pomarañczowy PL-1 M0604 szary PL-1 M

15 PREZENTACJA DOKUMENTÓW SKOROSZYTY M SKOROSZYT PRESZPANOWY A4 TWARDY - wykonany z preszpanu powlekanego woskiem o gramaturze: 90 g/m i gruboœci: 0,5 mm - pojemnoœæ cm (ok. 00 kartek) - wymiary: 0 x 15 mm SKOROSZYTY TEKTUROWE - do archiwizacji wszelkiego rodzaju dokumentów - wykonane z tektury powlekanej bia³ej Rodzaj pe³ny oczkowy pe³ny oczkowy po³ówka zawieszkowy pe³ny zawieszkowy po³ówka Kod OSAA M055 M0548 M0549 M0550 M0551 czerwony PL-04 M176 zielony PL-06 M177 niebieski PL-10 M178 ó³ty PL-11 M179 DURACLIP SKOROSZYT ZACISKOWY DURABLE - skoroszyt zaciskowy A4 umo liwiaj¹cy przechowywanie dokumentów bez potrzeby dziurkowania - zacisk wykonany ze specjalnej elastycznej stali - posiada 5 - letni¹ gwarancjê na si³ê docisku - przezroczysta ok³adka - pojemnoœæ do 0 lub do 60 kartek - pakowany po 5 szt. SKOROSZYT Z KLIPSEM LEITZ VIVANTO - do archiwizowania i prezentowania dokumentów o formacie A4 bez koniecznoœci ich dziurkowania - nowoczesne wzornictwo, zestawienie ywych kolorów na zewn¹trz ze stonowanym szarym wewn¹trz - mo na spi¹æ dokumenty od do 0 kartek 5 Kolor Pojemnoœæ Kod dostawcy Kod OSAA Pojemnoœæ Kod dostawcy Kod OSAA czarny M M0675 bia³y 00-0 M M0676 czerwony 00-0 M M0677 ó³ty M M kartek 60 kartek zielony M M0679 niebieski M M0680 granatowy M M0681 szary M M068 SKOROSZYTY A4 Z LISTW / Z KLIPEM BOCZNYM - wykonane z PP - posiadaj¹ listwê zaciskow¹ lub klips przytrzymuj¹ce dokumenty - mo liwoœæ umieszczenia 10 kartek (z listw¹) lub 0 kartek (z klipsem) - szeroka gama kolorystyczna - przeznaczony do umieszczenia dokumentów bez koniecznoœci ich dziurkowania niebieski M10 pomarañczowy M11 zielony M1 SKOROSZYT PP A4 TWARDY Z KLIPSEM - do archiwizowania i prezentowania dokumentów o formacie A4 bez koniecznoœci ich dziurkowania - wykonany ze sztywnego polipropylenu, wyposa ony w metalowy klips - mo na spi¹æ dokumenty od do 0 kartek Kolor Rodzaj Kod dostawcy Kod OSAA czarny M1409 niebieski z listw¹ M1410 zielony M1411 czerwony M141 czerwony M111 zielony M11 niebieski z klipem bocznym M11 ó³ty M114 czarny M158 czarny PL-01 M0645 czerwony PL-04 M0646 zielony PL-06 M0647 niebieski PL-10 M0649 ó³ty PL-11 M

16 AKCESORIA DO SKOROSZYTÓW, OFERTÓWKI W SY SKOROSZYTOWE PP Z METALOW BLASZK MECHANIZM SKOROSZYTOWY - wykonane z ekologicznego polipropylenu - pojemnoœæ: ok. 150 ark. - wymiary: 5 x 150 mm - 5 sztuk w j.s. mix kolorów P M067 czarny 77995F-01 M068 czerwony 77995F-04 M069 zielony 77995F-06 M0640 bia³y 77995F-09 M0641 niebieski 77995F-10 M064 ó³ty 77995F-11 M064 pomarañczowy 77995F-1 M0644 szary 77995F-1 M14 5 Kolor Opakowanie Kod dostawcy Kod OSAA czarny M14 bia³y M14 czerwony M144 ó³ty 5 szt M145 zielony M146 niebieski M147 granatowy M148 5 OFERTÓWKA KRYSTALICZNA A4 ESSELTE OBWOLUTA L PVC - otwierane u góry i z prawej strony - wyciêcie na palec u³atwia wyjmowanie i wk³adanie dokumentów - bezpieczne, z zaokr¹glonymi naro nikami - wykonane z groszkowej folii polipropylenowej (PP) - przezroczyste - wykonane z wysoko przezroczystej folii PVC - zgrzana w kszta³cie litery L - wyciêcie na palec u³atwia wk³adanie i wyjmowanie dokumentów - pakowane po 5 szt. Kod dostawcy Kod OSAA M117 5 Gruboœæ Kod dostawcy Kod OSAA 80 µm M µm 5485 M µm 5618 M µm 548 M14 OFERTÓWKA KRYSTALICZNA SZTYWNA ESSELTE OBWOLUTA PP A4 TYPU "L - otwierane u góry i z prawej strony - wyciêcie na palec u³atwia wyjmowanie i wk³adanie dokumentów - bezpieczne, z zaokr¹glonymi naro nikami - wykonane ze sztywnej folii PCV o gruboœci 150 µm - pakowane po 5 szt. - ofertówka typu L - otwarta na górze i wzd³u brzegu - posiada specjalne wyciêcie na palec u³atwiaj¹ce umieszczanie dokumentów - zaokr¹glony naro nik - wymiary zewnêtrzne: 17 x 07 mm MIÊKKA - wykonana z ekologicznej folii polipropylenowej (80 µm) TWARDA - twarda, wykonana z ekologicznej folii polipropylenowej (180 µm) przezroczysty 5540 M166 ó³ty 5541 M166 czerwony 554 M1664 niebieski 5545 M1665 zielony 5546 M Kolor Wymiary Gruboœæ Kod dostawcy Kod OSAA transparentny 17 x 07 mm 80 µm M1479 (N1456) transparentny PL-00 M1480 (N1457) czerwony PL-04 M1481 (N1458) zielony PL-06 M148 (N1459) 0 x 08 mm 180 ìm niebieski PL-10 M148 (N1460) ó³ty PL-11 M1484 (N1461) fioletowy PL- M1485 (N146) 7

17 PREZENTACJA DOKUMENTÓW TABLICE INFORMACYJNE M ANTYRAMA PLEKSI DONAU - idealna do eksponowania dyplomów, certyfikatów, zdjec i innych informacji - wykonana z pleksi o grubosci 1 mm i plyty HDF o grubosci mm - plaskie klipsy laczace - po zawieszeniu nie odstaje od sciany - mozliwosc wieszania w pionie i poziomie - krawedzie plyty HDF malowane na bialo - pakowana pojedynczo w karton - pleksi zabezpieczona z obu stron folia ochronna - nietlukaca sie, odporna na wyginanie Wymiary Kod dostawcy Kod OSAA 10 x 15 mm PL-00 M14 1 x 18 mm PL-00 M144 1 x 9,7 mm PL-00 M145 0 x 40 mm PL-00 M x 50 mm PL-00 M x 70 mm 56001PL-00 M x 100 mm PL-00 M149 RAMA ŒCIENNA NOBO CLIP - rama œcienna z szybkim i ³atwym dostêpem do wywieszanych informacji bez potrzeby zdejmowania ramy ze œciany - wystarczy tylko unieœæ cztery krawêdzie ramy, odchyliæ foliê ochronn¹ i zmieniæ plakat - aluminiowa rama z systemem zatrzaskowym Clip z plastikowymi naro nikami - kolor szary Format Wymiary Kod dostawcy Kod OSAA A0 841 x 1189 mm M1515 (L046) x 1000 mm M1516 (L046) x 700 mm M1517 (L0464) A1 594 x 841 mm M1518 (L0465) A 40 x 594 mm 1901 M1519 (L0466) A 97 x 40 mm 1901 M150 (L0467) A4 10 x 97 mm M151 (L0468) RAMKA PLAKATOWA OWZ X MARKETING DISPLAY - ramka plakatowa OWZ 5 mm to idealny sposób na wyeksponowanie przekazów reklamowych lub dokumentów - szybka i ³atwa wymiana informacji dziêki systemowi zatrzaskowemu - rama aluminiowa anodowana 5 mm - plastikowe zaokr¹glone g³owice w kolorze srebrnym - grafika zabezpieczona foli¹ antyrefleksyjn¹ - mo liwoœæ zawieszenia w pionie lub poziomie - w komplecie elementy monta owe - dostêpne równie w wersji bez g³owic - ze œciêtymi naro nikami - na specjalne zamówienie mo liwoœæ wykonania ramek w dowolnej kolorystyce Format Wymiary Kod dostawcy Kod OSAA A0 841 x 1189 mm TZW5/A0 M155 (L059) A1 594 x 841 mm TZW5/A1 M156 (L0540) A 40 x 594 mm TZW5/A M157 (L0541) A 97 x 40 mm TZW5/A M158 (L054) A4 10 x 97 mm TZW5/A4 M159 (L054) A5 148 x 10 mm TZW5/A5 M1540 (L0544) B1 70 x 100 mm TZW5/B1 M1541 (L0545) B 50 x 70 mm TZW5/B M154 (L0546) STOJAK NA PLAKATY - szybki i latwy dostep do plakatów umieszczanych w zauwazalny sposób - wystarczy tylko uniesc cztery krawedzie ramy, odchylic folie ochronna i zmienic plakat - stojak o metalowej konstrukcji umozliwia równoczesna ekspozycje dwóch plakatów - aluminiowa rama z systemem zatrzaskowym Clip z plastikowymi naroznikami w kolorze szarym - do uzycia wewnatrz i na zewnatrz - dzieki gumowej uszczelce wywieszane informacje zabezpieczone sa przed wilgocia, plastikowe zawiasy sa zabezpieczone przed korozja, folia antyodblaskowa PVC zabezpiecza plakat przed kurzem, ramki maja szerokosc mm - cztery nózki i dwa poprzeczne ramiona zapewniaja stojakom stabilnosc - kolor szary Format Wymiary Kod dostawcy Kod OSAA A0 841 x 1189 mm M154 (L0555) x 1000 mm M1544 (L0556) A1 594 x 841 mm M1545 (L0557) A 40 x 594 mm M1546 (L0558) TABLICE PLAKATOWE OWZ X MARKETING DISPLAY - tablica plakatowa OWZ to najlepszy sposób na wyeksponowanie przekazów reklamowych w miejscach publicznych - system zatrzaskowy umo liwia szybk¹ i ³atw¹ wymianê grafiki - rama aluminiowa anodowana 5 mm - plastikowe zaokr¹glone g³owice w kolorze srebrnym - grafika zabezpieczona foli¹ antyrefleksyjn¹ - w opcji dostêpne: tablica na logo (dla formatu A1) oraz praktyczny koszyk na ulotki - na specjalne zamówienie mo liwoœæ wykonania ram w dowolnej kolorystyce oraz powierzchnia zielona (kredowa) lub bia³a (suchoœcieralno - magnetyczna) Rodzaj Wymiary Kod dostawcy Kod OSAA 841 x 1189 mm TZS/A0 M1547 (L0561) 594 x 841 mm TZS/A1 M1548 (L056) tablica plakatowa 40 x 594 mm TZS/A M1549 (L056) 70 x 100 cm TZS/B1 M1550 (L0564) 50 x 70 cm TZS/B M1551 (L0565) tablica na logo - HTZS M155 (L0566) koszyk na ulotki - KTZS M155 (L0567) 7

18 TABLICE INFORMACYJNE, STOJAKI NA ULOTKI TABLICZKA SAMOPRZYLEPNA - informacyjne plytki wykonane z pleksy - z jednej strony posiada zaglebienie co pozwala na umieszczenie w niej kartki z napisem oraz folii zabezpieczajacej - male zaczepy wokól obwodu przytrzymuja kartke i folie - tabliczki do naklejenia na drzwi, szybe itp. - w standardzie tabliczki bezbarwne, na specjalne zamówienie kolory: niebieski, czerwony TABLICZKA STOJ CA - tabliczki informacyjne jednostronne wykonane z pleksy - ma³e zaczepy wokó³ obwodu przytrzymuj¹ kartê i foliê zabezpieczaj¹c¹ - w standardzie kolory spinek szare, tabliczki bezbarwne - na specjalne zamówienie kolory spinek i tabliczek czerwone i niebieskie Kolor Format Kod dostawcy Kod OSAA 15 x cm M156 (L0616) A M156 (L0617) bezbarwny 7 x 11 cm M1564 (L0618) 11 x 15 cm M1565 (L0619) 11 x cm M1566 (L060) Kolor Format Kod dostawcy Kod OSAA 7 x 11 cm M1558 (L0596) 11 x 15 cm M1559 (L0601) bezbarwny 11 x cm M1560 (L0606) 15 x cm M1561 (L0611) A M1569 (L0646) TABLICE INFORMACYJNE DURABLE - tablica informacyjna A lub A4 z podstawa podlogowa - tablica informacyjna wykonana z akrylu, a ramie z aluminium - kolor srebrny - podstawa wyjatkowo stabilna - specjalny mechanizm znajdujacy sie na tylnej sciance tablicy informacyjnej pozwala z latwoscia zmieniac jej ustawienie: pionowo lub poziomo - mozliwosc ustawiania wysokosci A - wersja pionowa 1,5 x 1,18 m - wersja pozioma 1,0 x 1,1 m A4 - wersja pionowa 1,18 x 1,11 m - wersja pozioma 1,1 x 1,06 m STOJAK NA ULOTKI - stojak na ulotki wykonany z pleksy - stojak nie jest jednolicie odlana bryla - system na spinki umozliwia jego latwy montaz i demontaz - w standardzie bezbarwny i szary kolor spinek - na specjalne zamówienie mozliwe kolory plytki i spinek: niebieski i czerwony - pojemnosc 1 mm - kolor bezbarwny - dostepne rozmiary A6, A5, A4 Format Kod dostawcy Kod OSAA A M1489 (K0590) A M1488 (K0575) A M1487 (K0560) Format Kod dostawcy Kod OSAA A4 481 M1567 (L061) A 481 M1568 (L06) PREZENTER DDP6 - funkcjonalny stojak na foldery, ulotki, materialy promocyjne itp. - 6 przegródek dostosowanych do formatu 4 x cm - stojak miesci 400 arkuszy 80 g/m - 4 przeciwposlizgowe podk³adki zapewniaj¹ stabilnoœæ stojaka - kolor czarno - srebrny - wymiary: stojak - 7 x 148 x 115 cm, pólka 5 x 14 cm Kod OSAA M

19 PREZENTACJA DOKUMENTÓW STOJAKI NA ULOTKI M ZESTAW COMBO - elastyczny, oszczêdzaj¹cy miejsce wieszak œcienny na broszury, czasopisma i ulotki - ³atwy w monta u - mo liwoœæ elastycznego doboru formatów od A4 po A5 poniewa wszystkie elementy naœcienne s¹ jednakowe - ³atwa wymiana okien bez koniecznoœci demonta u elementów naœciennych STOJAK NA KÓ KACH - stabilny, ruchomy stojak na prospekty - niezbêdny gdy konieczne jest wyeksponowanie du ej iloœci materia³ów - 4 kieszenie na dokumenty A4 - wysokoœæ 1650 mm, œreca 50 mm Kolor Format Wymiary Kod dostawcy Kod OSAA antracytowy / zieleñ butelkowa 6547 M1441 A4 85 x 54 x 704 mm antracytowy / bezbarwny M144 antracytowy / zieleñ butelkowa M144 A5 66 x 54 x 60 mm antracytowy / bezbarwny M1444 Kolor Format Rodzaj Wymiar Kod dostawcy Kod OSAA zielony szara noga M1445 transparentny A4 szara noga 1650 x 50 mm M1570 zielony czarna noga M1571 STOJAK OBROTOWY NA BIURKO - funkcjonalny stojak na katalogi, prospekty, ulotki - wytrzyma³y, odporny na zarysowania - 6 kieszeni na dokumenty A4 - wysokoœæ 465 mm, œreca 15 mm - podstawa w kolorze szarym STOJAK OBROTOWY - funkcjonalny stojak na katalogi, ulotki - wytrzyma³y, odporny na zarysowania - 6 kieszeni na dokumenty A4 - wysokoœæ 1085 mm, œreca 15 mm Kolor Format Rodzaj Wymiar Kod dostawcy Kod OSAA zielony M1446 A4 na biurko 465 x 15 mm transparentny M157 Kolor Format Rodzaj Wymiar Kod dostawcy Kod OSAA szara noga M1447 zielony A x 15 mm czarna noga M157 STOJAKI NA BROSZURY TWINCO - elegancka prezentacja broszur, ulotek, itp. - przeznaczony na publikacje w formacie A4 - do postawienia na stole - wykonany z metalu STOJAK OBROTOWY NA BROSZURY TWINCO, 9 KIESZENI - elegancka prezentacja broszur, ulotek, itp. - przeznaczony na publikacje w formacie A4 - do postawienia na stole - obrotowy mechanizm umo liwia szybki dostêp do zawartoœci - 9 kieszeni - wykonany z metalu - kolor: srebrny - œreca: 0 mm - wysokoœæ: 540 mm Kod dostawcy TW Kod OSAA M1450 Kolor Format Rodzaj Wymiary Kod dostawcy Kod OSAA 1 kieszeñ 0 x 110 x 80 mm TW M1448 srebrny A4 kieszenie 0 x 0 x 440 mm TW511-8 M

20 STOJAKI NA ULOTKI, SORTERY SORTER NAŒCIENNY TWINCO - elegancka prezentacja broszur, ulotek, itp. - przeznaczony na publikacje w formacie A4 - do mocowania na œcianie - 15 kieszeni w kolumnach - wykonany z metalu - kolor srebrny - wymiary: 710 x 110 x 760 mm STOJAK POD OGOWY TWINCO, MOBILNY - elegancka prezentacja du ych iloœci broszur, ulotek, itp. - przeznaczony na publikacje w formacie A4 - obrotowy mechanizm u³atwia dostêp do zawartoœci - mobilny - umo liwia szybkie przemieszczanie - stabilny, metalowy stela zakoñczony 5 kó³kami - kieszenie w 4 kolumnach - kolor srebrny - wymiary: 500 x 500 x 1460 mm Kod dostawcy TW510-8 Kod OSAA M1451 Kod dostawcy TW510-8 Kod OSAA M145 STOJAK NA BROSZURY - przeznaczony do prezentacji folderów, ulotek, ma³ych katalogów - przeznaczony na format A4 lub mniejszy - boki oraz podstawa w strukturze morki - prezenter du y wyposa ony w dodatkowy, usuwalny element zapewniaj¹cy sztywnoœæ eksponowanych materia³ów reklamowych - wykonany z przezroczystego polistyrenu odpornego na pêkniêcia - pojemnoœæ:40mm(ok.60ulotek) STOJAKI NA BIURKO HD - po³¹czenie stylu z elegancj¹ - umo liwia szybki dostêp do czêsto wykorzystywanych danych - dostosowany na dokumenty w formacie A4 - stabilna, metalowa podstawa pokryta lakierem naniesionym przyjazn¹ œrodowisku metod¹ proszkow¹ - zawiera 5 lub 10 ramek Rodzaj Wymiar Kod dostawcy Kod OSAA du y 5 x 100 x 50 mm PL-99 M1456 ma³y 10 x 65 x 170 mm PL-99 M1457 SORTERY NAŒCIENNE HD - dedykowany do miejsc z ograniczon¹ powierzchni¹ u ytkow¹, uniemo liwiaj¹c¹ postawienie mebli - dziêki mo liwoœci zawieszenia sortera na wysokoœci oczu umo liwia szybki i bezproblemowy dostêp do zawartych danych - dostosowany na dokumenty w formacie A4 - stabilny, czarny panel - zawiera 5 lub 10 ramek Kolor Rodzaj Kod dostawcy Kod OSAA czarny HD M1499 (L0) 5 ramek j.szary - czarny HD M1500 (L0) czarny HD M1501 (L04) 10 ramek j.szary - czarny HD M150 (L05) SORTER OBROTOWY SUPERIOR HD - mieœci do 100 ramek, co umo liwia przechowywanie a 00 dokumentów - niezwykle wygodny, pojemny i prosty w obs³udze - wyposa ony w obrotowy mechanizm - dostosowany na dokumenty w formacie A4 - umo liwia szybki dostêp do czêsto wykorzystywanych danych - stabilna, metalowa podstawa pokryta lakierem naniesionym przyjazn¹ œrodowisku metod¹ proszkow¹ - produkt oferowany bez ramek Kolor Rodzaj Kod dostawcy Kod OSAA czarny HD75406 M1495 (L018) 5 ramek j.szary - czarny HD75407 M1496 (L019) czarny HD M1497 (L00) j.szary - czarny 10 ramek HD M1498 (L01) szaro - czarny HD M1458 czarny HD96170 M

ZETA PRO OFFICE SA WY CZNY DYSTRYBUTOR MARKI BIELLA W POLSCE

ZETA PRO OFFICE SA WY CZNY DYSTRYBUTOR MARKI BIELLA W POLSCE ZETA PRO OFFICE SA WY CZNY DYSTRYBUTOR MARKI BIELLA W POLSCE Biella jest najwiêkszym w Europie producentem segregatorów i nale y do czo³owych producentów artyku³ów biurowych. Od 1900 roku Biella wytwarza

Bardziej szczegółowo

Najlepsza oprawa bez cienia wàtpliwoêci

Najlepsza oprawa bez cienia wàtpliwoêci Najlepsza oprawa bez cienia wàtpliwoêci 86 infolinia: 804 28 11 44 OPRAWA DOKUMENTÓW BINDOWNICE DO OPRAWY GRZBIETOWEJ 88 GRZBIETY I OKŁADKI DO BINDOWANIA 91 BINDOWNICE DO OPRAWY KANAŁOWEJ 92 TERMOBINDOWNICE

Bardziej szczegółowo

LAMINACJA URZĄDZENIA I AKCESORIA DO LAMINACJI. Laminatory. Sky Photo 230. Sky Photo 330. Laminator Sky 335 R6. Laminator z trymerem L400A

LAMINACJA URZĄDZENIA I AKCESORIA DO LAMINACJI. Laminatory. Sky Photo 230. Sky Photo 330. Laminator Sky 335 R6. Laminator z trymerem L400A LAMINACJA URZĄDZENIA I AKCESORIA DO LAMINACJI Sky Photo Sky Photo Sky Photo Sky Sky na gorąco lub na zimno dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej funkcja reverse laminacyjnej 80-125 mic maksymalna

Bardziej szczegółowo

folia samoprzylepna etykieta samoprzylepna

folia samoprzylepna etykieta samoprzylepna KOPIE I WYDRUKI CZARNO-BIA E FORMAT A4/A5 A3 1-19 str. 20 gr 40 gr 20-99 str. 12 gr 24 gr (jednostronnie) od 100 str. 9 gr 18 gr (dwustronnie) od 100 str. 8 gr 16 gr (jednostronnie)* od 500 str. 7 gr 14

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Nr tel. /fax... e-mail. NIP. REGON...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Nr tel. /fax... e-mail. NIP. REGON... znak sprawy: ZP-271.RW.8.14.ES-179 Dane dotyczące Oferenta: FORMULARZ OFERTY Burmistrz Zwolenia Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń Nazwa:... Siedziba:... Nr tel. /fax.... e-mail. NIP. REGON..... Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem.

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem. Załącznik nr 1 a do SIWZ i umowy Część I Artykuły papiernicze Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Umieszczone zdjęcia są zdjęciami podglądowymi. Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-5%) SMYCZ ŻAKARDOWA

Bardziej szczegółowo

papier samoprzylepny etykieta samoprzylepna folia samoprzylepna papier fotograficzny 3,50 z³ Kopia/wydruk 1-19 str.

papier samoprzylepny etykieta samoprzylepna folia samoprzylepna papier fotograficzny 3,50 z³ Kopia/wydruk 1-19 str. KOPIE I WYDRUKI CZARNO-BIA E FORMAT A4/A5 A3 1-19 str. 20 gr 40 gr 20-99 str. 12 gr 24 gr (jednostronnie) od 100 str. 9 gr 18 gr (dwustronnie) od 100 str. 8 gr 16 gr (jednostronnie)* od 500 str. 7 gr 14

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DYREKTOR GENERALNY BA-II-271-25.(8).KP/2014 L.dz. 10217/14 Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DOKUMENTÓW

PREZENTACJA DOKUMENTÓW PREZENTACJA DOKUENTÓW bindownice termobindownice grzbiety okładki do bindownic akcesoria do termobindowania akcesoria do oprawy dokumentów laminatory folie do laminatorów teczki i albumy ofertowe skoroszyty

Bardziej szczegółowo

Organizacja i planowanie czasu

Organizacja i planowanie czasu Organizacja i planowanie czasu.1. Notesy telefoniczne, wizytowniki, skorowidze.2. Kartoteki osobowe, wizytowniki obrotowe.3. Teczki konferencyjne, torby i aktówki .1 Notesy telefoniczne, wizytowniki, skorowidze

Bardziej szczegółowo

Organizacja i planowanie czasu pracy Skorowidze, wizytowniki i akcesoria Kartoteki 7.3. Kieszenie

Organizacja i planowanie czasu pracy Skorowidze, wizytowniki i akcesoria Kartoteki 7.3. Kieszenie Organizacja i planowanie czasu pracy 77.1. Skorowidze, wizytowniki i akcesoria 7.2. Kartoteki 7.3. Kieszenie 221 7. Organizacja i planowanie czasu pracy 7.1 Skorowidze, wizytowniki i akcesoria Skorowidze

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA BINDUJĄCE. ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne wyśrodkowanie papieru regulator szerokości marginesu 2-5 mm

URZĄDZENIA BINDUJĄCE. ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne wyśrodkowanie papieru regulator szerokości marginesu 2-5 mm BINDOWANIE URZĄDZENIA BINDUJĄCE BINDOWNICA PROFESJONALNA X5 2w1 32 DO OPRAW GRZBIETEM PLASTIKOWYM I DRUTOWYM Oprawa grzbietem m Oprawa grzbietem drutowym 1. Suwakiem wybierz rodzaj oprawy. 1. Suwakiem

Bardziej szczegółowo

Katalog 2016/2017 przewodnik po niszczarkach, laminacji, oprawie dokumentów, gilotynach, akcesoriach biurowych i bhp

Katalog 2016/2017 przewodnik po niszczarkach, laminacji, oprawie dokumentów, gilotynach, akcesoriach biurowych i bhp Katalog 2016/2017 przewodnik po niszczarkach,, oprawie dokumentów, gilotynach, akcesoriach biurowych i bhp / urządzenia do LAMINACJI Sky Photo 330 Sky Photo 230 Zaczynając laminację dokumentu, zawsze wkładaj

Bardziej szczegółowo

MD6270 Galaxy ,72 zł/szt. MD6271 Galaxy e ,60 zł/szt. MD6173 Quasar ,21 zł/szt. MD6174 Quasar e ,04 zł/szt.

MD6270 Galaxy ,72 zł/szt. MD6271 Galaxy e ,60 zł/szt. MD6173 Quasar ,21 zł/szt. MD6174 Quasar e ,04 zł/szt. Bindownice: combind 500/comBIND 500 e ergonomiczny kształt ułatwiający pracę stabilne i wytrzymałe maksymalny rozmiar grzbietu: 51 mm możliwość regulowania odległości dziurek od krawędzi kartki możliwość

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa produktu Ilość Szczegółowy opis produktu Zdjęcie poglądowe

Lp. Nazwa produktu Ilość Szczegółowy opis produktu Zdjęcie poglądowe zał. do SIWZ nr DOA-IV.272.33.2014 Opis przedmiotu zamówienia wykaz materiałów biurowych z przeznaczeniem na szkolenia, posiedzenia i konferencje w ramach projektu pn. Województwo opolskie otwarte na współpracę

Bardziej szczegółowo

laminatory Wallner Wallner H-400 Wallner H-450 Wallner LME * Do wyczerpania zapasów. Wallner LME 330 wielkich rozmiarów inacji

laminatory Wallner Wallner H-400 Wallner H-450 Wallner LME * Do wyczerpania zapasów. Wallner LME 330 wielkich rozmiarów inacji laminatory Wallner Wallner H-00 laminator biurowy niewielkich wielkich rozmiarów inacji stała temperatura laminacji siągnięcie funkcja reverse grubość folii laminacyjnej ej 75- mic funkcjonalny laminator

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L

A B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L 64 etykiety samoprzylepne 66 etykiety do metkownic 67 papier fotograficzny 68 papier fotograficzny specjalistyczny 70 dzienniki korespondencyjne 70 skorowidze 70 bruliony 71 kołonotatniki

Bardziej szczegółowo

Pakiet 4 artykuły biurowe

Pakiet 4 artykuły biurowe .. Nazwa i pieczątka firmy Nr sprawy: KS.7.3.014 ZAŁĄCZNIK NR 4 Pakiet 4 artykuły biurowe L.p. 1.. Nazwa towaru artykułu (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 13.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE materiałów biurowych w związku z realizacją projektu pn. Kreator pism online i baza wiedzy sposobem na wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach eksperckich

Bardziej szczegółowo

Cennik druku STUDIO REKLAMY. www.kompleksowa-reklama.pl

Cennik druku STUDIO REKLAMY. www.kompleksowa-reklama.pl Cennik druku STUDIO REKLAMY Wizytówki WIZYTÓWKI JEDNOSTRONNE CLASSIC CYFRA - rozmiar: 90x50mm lub 85x55mm - papier: kredowy matowy 300g - nak³ad: 100 sztuk - cena brutto: 55,92 z³ - termin realizacji:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Oferta cenowa - Formularz rzeczowo cenowy

Załącznik Nr 1 Oferta cenowa - Formularz rzeczowo cenowy Załącznik Nr 1 Oferta cenowa - Formularz rzeczowo cenowy LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH Producent oraz nazwa oferowanego produktu (należy wpisać nazwę producenta oraz nazwę handlową i

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie W Szczecinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie W Szczecinie pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1a do siwz Kalkulacja cenowa Lp 1 Nazwa artykułu 2 Jednostka miary Zamawia na ilość w sztukach 3 Cena jednostkowa brutto 4 Cena ogółem brutto (poz. 3 x poz. 4) 5 Produkt

Bardziej szczegółowo

Pakiet 4 artykuły biurowe

Pakiet 4 artykuły biurowe .. Nazwa i pieczątka firmy ZAŁĄCZNIK NR 4 Pakiet 4 artykuły biurowe L.p. 1.. Nazwa towaru artykułu (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne

Bardziej szczegółowo

Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur

Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur Produkt str. Tablice korkowe 224 Tablice magnetyczne-suchościeralne 225 Tablice Flipchard 225 Tablice jezdne 226 Potykacze 226 Tablice samoprzylepne 226 Tabliczki

Bardziej szczegółowo

KATALOG MATERIA ÓW REKLAMOWYCH NICE 2014

KATALOG MATERIA ÓW REKLAMOWYCH NICE 2014 KATALOG MATERIA ÓW REKLAMOWYCH 014 Spis treœci: SPIS TREŒCI Pakiet ubrañ Nice Pakiet ubrañ roboczych Nice Materia³y reklamowe - Indoor Materia³y reklamowe - Outdoor Materia³y reklamowe - Outdoor z mo

Bardziej szczegółowo

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców.

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Top Trays Miêso, drób i ryby d³u ej œwie e Huhtamaki jest jednym

Bardziej szczegółowo

organizacja i prezentacja dokumentów

organizacja i prezentacja dokumentów 28 koperty na dokumenty 30 skoroszyty 31 teczki z gumką 31 teczki ofertowe 32 teczki i aktówki harmonijkowe 32 szuflady i pojemniki na dokumenty 33 wyroby z siatki metalowej 36 przyborniki na biurko 38

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy. 1. Papier biurowy format A4 600 ryza. 2. 50 ryza. Papier biurowy format A3

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy. 1. Papier biurowy format A4 600 ryza. 2. 50 ryza. Papier biurowy format A3 Lp. Nazwa artykułu Ilość j.m 1. Papier biurowy format A4 600 ryza cena jedn. netto wartość netto wartość brutto przeznaczony do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania gramatura: 80 g/m2 białość:

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ARTYKUŁÓW BIUROWYCH Z FOLII PP

PRODUCENT ARTYKUŁÓW BIUROWYCH Z FOLII PP PRODUCENT ARTYKUŁÓW BIUROWYCH Z FOLII PP KIESZENIE NA DOKUMENTY wykonane z wysokiej jakości folii polipropylenowej gwarantującej odpowiednią trwałość i wytrzymałość otwierane górą lub górą i bokiem (typu

Bardziej szczegółowo

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW TECZKI ZERO MAX TECZKA SKOROSZYTOWA ZERO MAX PRODUKT INNOWACYJNY Teczka z plastikowymi w sami. Nowoczesna alternatywa dla segregatora mie ci do 800 kartek (dwukrotnie wi cej ni standardowy segregator),

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

Część I : Materiały biurowe

Część I : Materiały biurowe Załącznik nr 2a formularz cenowy Część I : Materiały biurowe L.p. Nazwa Opis przedmiotu zamówienia Ilość JM Cena netto 1. Brulion - format A4, 2 szt - kratka 5 x 5 mm, - wewnętrzne strony z linią marginesu

Bardziej szczegółowo

TABELA KOSZTOWA ZAŁ. Nr 5 DO SIWZ MATERIAŁY BIUROWE

TABELA KOSZTOWA ZAŁ. Nr 5 DO SIWZ MATERIAŁY BIUROWE TABELA KOSZTOWA ZAŁ. Nr 5 DO SIWZ MATERIAŁY BIUROWE L.p Nazwa artykułu Jedn. miary ILOŚĆ do zakupu 1. BLOCZEK KOSTKA BIAŁA, 8,5cmX8,5cmXcm NIEKLEJONA 0 2. BLOCZEK KOSTKA KOLOROWA, 8,5cmX8,5cmXcm NIEKLEJONA

Bardziej szczegółowo

stoły biurowe STB COMFORT

stoły biurowe STB COMFORT stoły biurowe STB COMFORT MALOW stoły biurowe STB COMFORT 2 Firma Malow jest czo³owym producentem mebli metalowych w Polsce. Pocz¹wszy od 1989 roku, gama produkowanych przez nas mebli jest synonimem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa artykułu Opis artykułu Jednostka miary Ilość

Lp. Nazwa artykułu Opis artykułu Jednostka miary Ilość Załącznik nr 2 do SIWZ AK.ZP.34310-21/2010/04 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I PAIERNICZYCH FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW EFS I PFRON ZESTAW 1 Lp. 1. Papier A4 kolorowy

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Opis przedmiotu zamówienia Przetarg nieograniczony na: Dostawę artykułów biurowych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Znak sprawy: MCPS.OIS/MS/351-3/12/ZP/U Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1 do Umowy Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 1 do Umowy Przedmiot Zamówienia Zakup materiałów promocyjnych na konferencję Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin

Bardziej szczegółowo

66.1 Segregatory. Organizacja i archiwizacja dokumentów

66.1 Segregatory. Organizacja i archiwizacja dokumentów Organizacja i archiwizacja 66.1 Segregatory 6.2 Przekładki do segregatorów 6.3 Skoroszyty 6.4 Koszulki 6.5 Kieszenie i obwoluty na dokumenty 6.6 Albumy ofertowe 6.7 Teczki wiązane i z gumką 6.8 Teczki

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1. Lp. Materiały Jednostka / ilość. Wartość ( netto ) Cena jednostkowa ( netto ) Wartość ( brutto )

ZADANIE NR 1. Lp. Materiały Jednostka / ilość. Wartość ( netto ) Cena jednostkowa ( netto ) Wartość ( brutto ) Załącznik Nr 1 ZADANIE NR 1 Zestawienie asortymentowo-ilościowo-cenowe : Lp. Materiały Jednostka / ilość Cena jednostkowa ( netto ) Wartość ( netto ) Wartość ( brutto ) 1 Papier xero A-4 kolor biały gramatura

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

teczki ofertowe i prezentacja dokumentów

teczki ofertowe i prezentacja dokumentów 2 3 teczki ofertowe i prezentacja dokumentów 4 6 7 8 9 custom produced advertising media katalog produktów Ofertówki transparentne typu L S¹ to dwa prostok¹tne arkusze sztywnej folii PVC zgrzane wzd³u

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II Załącznik nr 2 do SIWZ Lp wartość stawka VAT wartość brutto 1 Podkoszulki z nadrukiem, kolor granatowy, Specyfikacja: grubość materiału 200 g/m2, 100% bawełna. W czterech

Bardziej szczegółowo

Zakładki indeksujące. kompleksowa obsługa 213. kompleksowa obsługa

Zakładki indeksujące. kompleksowa obsługa 213. kompleksowa obsługa :I Zakładki indeksujące 212 Bloczki samoprzylepne 213 Papier kancelaryjny 214 Wkłady do segregatorów 214 Deski i teczki z klipem 215 Zeszyty i bruliony 216 Kołozeszyty 217 Koperty i akcesoria do wysyłek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Nazwa materiałów artykułów biurowych Jednostka miary

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Nazwa materiałów artykułów biurowych Jednostka miary Załącznik nr do zapytania ofertowego Sprzedaż i dostarczanie materiałów biurowych i tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku Część I. Dostawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Meble Biurowe Biurko (lewe i prawe) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Biurko o wymiarach zewnętrznych wysokość ok. 750mm, szerokość ok.

Bardziej szczegółowo

KOLORY SZRONIONE / TRANSPARENTNE

KOLORY SZRONIONE / TRANSPARENTNE KOLORY PEŁNE KOLORY SZRONIONE / TRANSPARENTNE Postaw na indywidualnoœæ i skomponuj kolorystycznie Swój w³asny d³ugopis! Symbol mix&match colors, który mo na zobaczyæ na stronach produktu oznacza, e d³ugopis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest dostawa następujących artykułów papierniczo biurowych, papieru kserograficznego oraz tonerów do drukarek laserowych i kserokopiarki:

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 18581. FUNDACJA SYNAPSIS, Warszawa, (PL) 31.10.2012 WUP 10/2012

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 18581. FUNDACJA SYNAPSIS, Warszawa, (PL) 31.10.2012 WUP 10/2012 PL 18581 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 18581 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 19021 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2011 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH - 2016/2017 rok CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH NETTO BRUTTO

załącznik nr 1 ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH - 2016/2017 rok CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH NETTO BRUTTO załącznik nr 1 ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH - 2016/2017 rok WYSZCZEGÓLNIENIE CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH NETTO BRUTTO PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ZAKUPU W LATACH 2016/2017 WARTOŚĆ BRUTTO ZAKUPU W ZŁOTYCH Brulion

Bardziej szczegółowo

6 July 2016. Karta produktu

6 July 2016. Karta produktu 6 July 2016 Karta produktu Spis tresci DŁUGOPISY Długopis Budget 3 Długopis Eco 5 Długopis Madrid 7 Długopis Paris 9 Długopis Riga 11 Długopis Spectra 13 Długopis Superior 15 Długopis Superior Mini 17

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ

FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ FORMULARZ CENOWY NA DOSTAWĘ Segregatory, stojaki na czasopisma, przekładki do segregatorów, etykiety i wąsy do segregatorów, kartony archiwizacyjne, tekturowe tuby, brystol, kartony kreślarskie, pudło

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA REKLAMOWE KATALOG. Promocja ZAPRASZAMY

AKCESORIA REKLAMOWE KATALOG. Promocja ZAPRASZAMY Promocja AKCESORIA REKLAMOWE KATALOG ZAPRASZAMY Warszawa, ul. Ostrobramska 78/25 tel./fax 022 613 50 27 tel. kom. 0 502 20-55-44, 0 501 320 218 poczta@frimex.pl 1 KATALOG Spis treści Ramy ALU /OWZ/ str.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: Zp Bałtów, dn r.

Nr sprawy: Zp Bałtów, dn r. Nr sprawy: Zp.271.15.2011 Bałtów, dn.09.09.2011r. Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy Wykonawcy LP. NAZWA TOWARU UWAGI JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA JEDN. WARTOŚĆ STAWKA WARTOŚĆ MIARY NETTO NETTO PODATKU

Bardziej szczegółowo

BioKey. Kontrola dostêpu

BioKey. Kontrola dostêpu BioKey Kontrola dostêpu Zapewniamy ogromn¹ swobodê w kszta³towaniu formy drzwi zewnêtrznych, od klasycznych a po najnowsze wzornictwo WYPE NIENIA DRZWIOWE Oferujemy bogat¹ kolorystykê oklein oraz wype³nieñ

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy

Zamówienie obejmuje dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy ZAŁĄCZNIK NR : SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L. dz.: RO.7...05 Zamówienie obejmuje dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Część

Bardziej szczegółowo

Kalendarze reklamowe. Cennik z dnia 23.10.2014 r. Wszystkie podane ceny s¹ cenami netto, nale y doliczyæ 23% VAT

Kalendarze reklamowe. Cennik z dnia 23.10.2014 r. Wszystkie podane ceny s¹ cenami netto, nale y doliczyæ 23% VAT Kalendarze reklamowe 2015 Cennik z dnia 23.10.2014 r. Wszystkie podane ceny s¹ cenami netto, nale y doliczyæ 23% VAT kalendarz MKJD 02 rozmiar: 110 x 238 mm kalendarium 3-miesiêczne 104 x 110 mm foliowanie

Bardziej szczegółowo

Ilość/ jednostka. nd. 200 szt.

Ilość/ jednostka. nd. 200 szt. Załącznik Nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Z Nauką Ścisłą za Pan Brat Formularz cenowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L.p. Nazwa artykułu i opis Rodzaj materiału eksploatacyjnego/

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Wersja polska Logotypu

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Wersja polska Logotypu Załącznik nr 1 GadŜety - ilościowo Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wersja polska Logotypu Ilość Wersja angielska Logotypu 1. Długopis 1.1. Czerwony 150 150 1.2. Czarny 150 150 2. Torba papierowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III segregatory i skoroszyty

CZĘŚĆ III segregatory i skoroszyty FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 3 C CZĘŚĆ III segregatory i skoroszyty Nazwa towaru Jednostka Marka lub znak towarowy Ilość Cena miary należ Wypełnić w przypadku zamówienia jednostkowa na 2017 brutto zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SZAFY I REGA Y TYP - B

SZAFY I REGA Y TYP - B 1 SZAFY I REGA Y TYP - B WERSJE SZAF ZAMKI MEBLOWE Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce wersje szaf biurowych: 1. Szafy z drzwiami na zawiasach meblowych: - 2 poziomy na segregatory (wysokoœæ cm) - poziomy na segregatory

Bardziej szczegółowo

MATERIALY PROMOCYJNE OFERTA

MATERIALY PROMOCYJNE OFERTA OFERTA MATERIALY PROMOCYJNE "APTEKAdesign Specjalistyczne Meble do Aptek 62-070 D¹brówka gm. Dopiewo ul. Widok 11 tel. +4861 8161311 kom +48 517 232 785 email: trawinski@aptekadesign.pl Copyright 2002-2014

Bardziej szczegółowo

Karta produktu 25 June 2016

Karta produktu 25 June 2016 Karta produktu 25 June 2016 Spis tresci BRELOKI Brelok Carva Brelok Flex Brelok Hard Brelok Helsinki Brelok Luna Brelok Open-it Brelok Quadro Brelok Shopping Coin Brelok Verso Prostokąt Brelok Verso Koło

Bardziej szczegółowo

JAZON JAZON PLUS. Instrukcja obsługi BINDOWNICE. ARGO S.A. Nasza oferta w internecie:

JAZON JAZON PLUS. Instrukcja obsługi BINDOWNICE. ARGO S.A. Nasza oferta w internecie: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICE JAZON JAZON

Bardziej szczegółowo

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE ELEKTRO-MECHANICZNY STÓ OKULISTYCZNY TYP LS COMFORT dodatkowy panel sterowania Cena od 12 000,00 ruch sto³u w p³aszczyÿnie poziomej 35 system do przemieszczania sto³u dodatkowy podg³ówek powietrzny Stó³

Bardziej szczegółowo

nazwa oferowanego materiału biurowego, typ/model szt

nazwa oferowanego materiału biurowego, typ/model szt L.p. nazwa materiału opis materiału nazwa oferowanego materiału biurowego, typ/model J M ilość cena jednostk. netto stawka podatku VAT cena jednostk. brutto wartość netto (kol.6 x kol.7) wartość brutto

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1.

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1. FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1. POZ. NAZWA J.M. ILOŚĆ 1 ANTYRAMA A4 SZT 40 2 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51 X 38 SZT 160 3 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51 X 76 SZT 200 4 BLOK LISTOWY A4 SZT 40 5 BLOK LISTOWY A5 SZT

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY MATERIAŁY BIUROWE

FORMULARZ CENOWY MATERIAŁY BIUROWE KS.272.218.2014 Nr kor.: 1521.2014 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (Załącznik nr 1 do umowy) FORMULARZ CENOWY MATERIAŁY BIUROWE L.p. Materiały biurowe - rodzaj Jednostka miary Szacunkowa ilość sztuk

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA RZECZOWO ILOŚCIOWA. Cena jednostkowa (brutto) produktu w zł.

SPECYFIKACJA RZECZOWO ILOŚCIOWA. Cena jednostkowa (brutto) produktu w zł. ZAŁĄCZNIK nr 2 Szczegółowy zakres zamówienia SPECYFIKACJA RZECZOWO ILOŚCIOWA Lp. Produkt 1. Długopis automatyczny piszący na niebiesko, wykonany z tworzywa sztucznego, z gumowym uchwytem, grubość linii

Bardziej szczegółowo

Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m.

Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m. www.sgf.com.pl Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m. p l, SYSTEMY NAPINAJ CE DO WINYLI Profil Symbol Opis

Bardziej szczegółowo

Artykuły papiernicze i wyroby biurowe

Artykuły papiernicze i wyroby biurowe CZĘŚĆ A Załącznik nr 1a do SIWZ Artykuły papiernicze i wyroby biurowe L.p Nazwa artykułu lub materiału Ilość j.m Nazwa artyk., marka handlowa,typ lub 1 Papier kserograficzny A 4 - typu ( POL jet lub równoważny)

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY POLECANE. Pojemnik z 5 szufladkami. Teczka segregująca Leitz Bebop

PRODUKTY POLECANE. Pojemnik z 5 szufladkami. Teczka segregująca Leitz Bebop PRODUKTY POLECANE Teczka segregująca Leitz Bebop Pojemnik z 5 szufladkami Bardzo estetyczna i funkcjonalna Czytelny indeks na okładce Dodatkowe zakładki na okładce Atrakcyjny i innowacyjny wzór Ogranicznik

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Specyfikacja przedmiotu zamówienia.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Specyfikacja przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Specyfikacja przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I. ARTYKUŁY BIUROWE. L.p. Przedmiot zamówienia 1 Segregatory 2 Papier ksero 3 Długopisy 4 5 Zakreślacze tekstu Płyty DVD

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1a do SIWZ ZADANIE I ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

Załącznik 1a do SIWZ ZADANIE I ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ZADANIE I ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH Lp. Nazwa j.m ilość razem Proponowana cena jednostkowa netto Proponowana cena jednostkowa brutto Wartość netto ( ilość z kolumny 4 X proponowana cena jednstkowa

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

laminacja GRATIS GRATIS PAKIET STARTOWY Z PRÓBKAMI FOLII A4+ GRATIS PAKIET STARTOWY Z PRÓBKAMI FOLII A3+ PAKIET STARTOWY Z PRÓBKAMI FOLII

laminacja GRATIS GRATIS PAKIET STARTOWY Z PRÓBKAMI FOLII A4+ GRATIS PAKIET STARTOWY Z PRÓBKAMI FOLII A3+ PAKIET STARTOWY Z PRÓBKAMI FOLII Laminatory GMP zostały odznaczone Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich GMP Co. jest światowym liderem w produkcji ów i folii laminacyjnych. Zatopione w folii laminacyjnej materiały reklamowe,

Bardziej szczegółowo

DOA-IV Załącznik do SIWZ dot. Części IV

DOA-IV Załącznik do SIWZ dot. Części IV Europejski Fundusz Rybacki- Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 DOA-IV. 272.20.2011 Załącznik do SIWZ dot. Części

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. J. m. ilość Cena netto Wartość netto

Arkusz1. J. m. ilość Cena netto Wartość netto Załącznik nr 2: formularz cenowy: Rodzaj materiału - wymagania Zamawiającego Parametry produktu równoważnego w przypadku oferowania innego materiału niż opisanego w kolumnie 1. J. m. ilość Cena netto Wartość

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania materiałów promocyjnych Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość 1. 2. 3. 4. Elegancki zestaw piśmienniczy składający

Bardziej szczegółowo

WITAMY W ŒWIECIE INNOWACJI

WITAMY W ŒWIECIE INNOWACJI WITAMY W ŒWIECIE INNOWACJI Rewolucja w obrazowaniu stomatologicznym Uwolnij czujnik VISTEO TO NOWOCZESNA KONCEPCJA RADIOGRAFII Unikalny zestaw czujnika, modu³u steruj¹cego i jednego uniwersalnego pozycjonera

Bardziej szczegółowo

Schemat budowy litery świetlnej

Schemat budowy litery świetlnej technologia Do budowy liter świetlnych używamy wyłącznie najwyższej klasy materiałów. Poniżej zaprezentowany został poglądowy schemat konstrukcji naszych liter. Schemat budowy litery świetlnej LEDY ŚCIANKA

Bardziej szczegółowo

ILOŚĆ NETTO SZT. SZT 9 SZT 18 SZT 9 SZT 27 OP 9 OP 9 RYZA 90 SZT 9 SZT 9 SZT 9 SZT 45 SZT 9 OP 9 OP 9 OP 9 SZT 360 SZT 72

ILOŚĆ NETTO SZT. SZT 9 SZT 18 SZT 9 SZT 27 OP 9 OP 9 RYZA 90 SZT 9 SZT 9 SZT 9 SZT 45 SZT 9 OP 9 OP 9 OP 9 SZT 360 SZT 72 ZAŁĄCZNIK NR 2 LP TOWAR JEDN. MIARY ILOŚĆ NETTO SZT. BRUTTO SZT. WARTOŚĆ BRUTTO 1 Blok biurowy A4 w kratkę, klejony po krótkim boku 100 kartek 2 Brulion A4 z twardą oprawą, 96 kartek w kratkę, wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KASETONY. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KASETONY. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Chcesz efektownie i elegancko podkreœliæ swoj¹ firmow¹ witrynê równie o zmroku? Wybierz kaseton podœwietlany energooszczêdnymi diodami

Bardziej szczegółowo

Stela e typu RACK 19"

Stela e typu RACK 19 Stela e typu RACK 19" Firma ETA oferuje liczne rozwi¹zania stela y typy RACK do wiêkszoœci aplikacji, w tym: - ramy wahad³owe 19" - ramy sztywne 19" - szyny 19" - zawieszane skrzynki na podwójnych zawiasach

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 271.1.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 271.1.2014 Siekierczyn, dnia 25 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 271.1.2014 dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SEGREGATORY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI SEGREGATORY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Chcesz zrobiæ piorunuj¹ce wra enie na kluczowych partnerach zagranicznych? Chcesz dobrze wypaœæ podczas rozmów biznesowych? Wybierz segregator

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 formularz cenowy CENA NETTO

Załącznik nr 3 formularz cenowy CENA NETTO Załącznik nr 3 formularz cenowy POZ. NAZWA J.M. ILOŚĆ 1 ANTYRAMA A4 SZT 40 2 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51 X 38 SZT 150 3 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 51 X 76 SZT 200 4 BLOK LISTOWY A4 SZT 40 5 BLOK LISTOWY A5 SZT

Bardziej szczegółowo

NOWOŒCI. Linia Plastic. NAKLEJKI i SZABLONY CENNIK

NOWOŒCI. Linia Plastic. NAKLEJKI i SZABLONY CENNIK NOWOŒCI Linia Plastic NAKLEJKI i SZABLONY CENNIK Porady Techniczne WYDRUKI I KOPIE CYFROWE kopia / wydruk czb A4 A3 dop³ata do papieru us³ugi dodatkowe 1-100 101-1000 1001 -... samoobs³uga z szyby kopia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych oraz materiałów biurowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych oraz materiałów biurowych Warszawa, 2 luty 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na: dostawę

Bardziej szczegółowo

www.kserowanie.pl CENNIK KOPIE I WYDRUKI CYFROWE KOPIE I WYDRUKI WIELKOFORMATOWE WIELKOFORMATOWA GRAFIKA REKLAMOWA PIECZ TKI I WIZYTÓWKI SKANOWANIE

www.kserowanie.pl CENNIK KOPIE I WYDRUKI CYFROWE KOPIE I WYDRUKI WIELKOFORMATOWE WIELKOFORMATOWA GRAFIKA REKLAMOWA PIECZ TKI I WIZYTÓWKI SKANOWANIE CENNIK KOPIE I WYDRUKI CYFROWE KOPIE I WYDRUKI WIELKOFORMATOWE WIELKOFORMATOWA GRAFIKA REKLAMOWA PIECZ TKI I WIZYTÓWKI SKANOWANIE OPRAWA PRAC POLIGRAFIA BANERY I PLAKATY DLA FIRM WSPÓ PRACUJ CYCH ATRAKCYJNE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje: Wynajem: 9 kontenerów biurowych wraz z wyposażeniem, 2 kontenerów sanitarnych, 4 kontenerów magazynowych (na pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli recepcyjnych w LAWP w Lublinie I. Lada recepcyjna prosta: 1. Moduł lady recepcyjnej, łącznik

Bardziej szczegółowo

bindowanie ergonomia, jakość, wzornictwo

bindowanie ergonomia, jakość, wzornictwo Oprawa dokumentów to nic trudnego. Specjalna miarka ułatwia dobór odpowiedniej średnicy grzbietu do ilości oprawianych kartek, a bogaty wybór grzbietów i okładek uczyni każdą oprawę atrakcyjną. bindowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA TABLICE INFORMACYJNE NA STOJAKU

OFERTA TABLICE INFORMACYJNE NA STOJAKU OFERTA TABLICE INFORMACYJNE NA STOJAKU SPIS TREŚCI: STRONA 2 - TABLICE INFORMACYJNE NA STOJAKU STRONA 8 - POTYKACZE ALUMINIOWE Staramy się aby sprzedawane przez nas produkty były w atrakcyjnych cenach.

Bardziej szczegółowo

2.2 Papiery specjalistyczne do druku cyfrowego

2.2 Papiery specjalistyczne do druku cyfrowego 2.2 Papiery specjalistyczne do druku cyfrowego PAPIERY OZDOBNE DEDYKOWANE DO DRUKU DRY TONER Całkiem nowa kolekcja papierów i kartonów ozdobnych dedykowana do druku cyfrowego laserowego. Wszystkie materiały

Bardziej szczegółowo