13.04, 4S MM 1,4. Szanowny Pan Nr Maciej H. Grabows ct'i l Minister Środowiska ul. Wawelska 52/54, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "13.04, 4S MM 1,4. Szanowny Pan Nr Maciej H. Grabows ct'i -- --- - --1l Minister Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa"

Transkrypt

1 f , 4S MM ~". MINISTERSTWO RODOWISKA. ICANCELA.RUA OGOLNA Fundacja Dziedzictwo Pizyrochiicze lft UNP 1,4 Przemyśl, dn r. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze Leszczawa Dolna 16, Bircza adres do korespondencji; ul. Mickiewicza 44 lok. 5, Przemy śl ile:åayisi.e`.å ństwo,9ro 4? OWL.:iiixTå f i7q;artarnerat Prawny ~ ~ L:2J Szanowny Pan Nr Maciej H. Grabows ct'i l Minister Środowiska ul. Wawelska 52/54, Warszawa Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o udost ępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo łecze ństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia ływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw Działaj ąc w imieniu Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, w zwi ązku z rozpocz ęciem konsultacji społecznych nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o udost ępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) dalej o zmianie ustawy OO Ś, przedkładam poni żej uwagi i propozycje zmian wnioskuj ąc o przyj ęcie ich, a w razie odrzucenia o pisemne uzasadnienie. 1) Fundacja pozytywnie opiniuje wprowadzenie do ustawy OOå wymogów w zakresie konieczno ści posiadania odpowiednich kwalifikacji przez autorów raportów OO Ś, jednakże nasze zastrze żenia budzi art. 74a ust. 2 pkt 2, w zakresie w jakim nie wymaga, aby 5-letnie do świadczenie przy opracowywaniu raportów by ło udokumentowane. W obecnym brzmieniu, przepis ten sprzyja nadu życiom i obej ściom przepisów prawa, poniewa ż nie przewiduje możliwo ści żadnej weryfikacji tego do świadczenia ani obowi ązku posiadania dokumentacji stwierdzaj ącej, że rzeczywi ście autor od ponad 5 lat, pracowa ł przy opracowywaniu raportów OO Ś. Je śli wystarczaj ącym ma być złożenie o świadczenia o spełnieniu wymagani pod rygorem odpowiedzialno ści karnej, to niech to b ędzie o świadczenie że posiada si ę udokumentowane do świadczenie w tym zakresie. W naszej ocenie a rt. 74a ust 2 pkt 2 powinien mie ć następuj ące brzmienie: ukończy ła, w roz11171ieniu przepisów o szkolnictwie wy ższym, co najraniej studia magisterskie albo studia inynierskie i posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w pracach w zespolach pr'zygotowujucych raporty o oddzialvwaniu przedsięwzięcia na środowisko". 2) Postulujemy tak że o wprowadzenie terminu instrukcyjnego na wprowadzenie do Biuletynu Informacji Publicznej danych obejmuj ących informacj ę o środowisku. Z dotychczasowego FsrsncEoe;ja Dziedzic Przyrodraicz ć: Le.. _av. <a Doir':%7. _ i Śilcai ? mires do ko respon::',cancji: ul. fjiickir:wicxo 44 lok 5, f'rxeri7ol IUCN I Member

2

3 Fundacja Dziedzietwo Przyrodnicze doświadczenia Fundacji w uzyskiwaniu informacji o środowisku wynika, źe informacje o złożeniu wniosku np. o uzyskanie zezwolenia na odst ępstwo w stosunku do gatunków obj ętych ochron ą publikowane s ą jednocze śnie (w tym samym dniu, o tej samej porze) razem z decyzj ą zezwalaj ąca na odstępstwo. Oczywi ście taka praktyka organów w ładzy publicznej jest b łędna bo wypacza prawo ka żdego obywatela i ka żdej organizacji ekologicznej do pozyskania informacji o zlozeniu wniosku o wydanie decyzji we wła ściwym terminie", czyli takim, w którym jest jeszcze mo żliwo ść włączenia sic do takiego postępowania jako strona/podmiot na prawach strony. Je śli informacja o z łożeniu przez inwestora wniosku o wydanie decyzji jest publikowana w BIP ze znacznym opó źnieniem od momentu wpłyni ęcia takiego wniosku do organu, przy czym jest w końcu publikowana hurtem po kilku tygodniach razem ju ż z informacj ą, że taka decyzja zostala wydana - organizacje ekologiczne, jak i ka żdy obywatel nie ma mo żliwo ści realnej reakcji na złożenie takiego wniosku i ewentualne w łączenie sic do postępowania, bo decyzja ju ż zapadła. Wprowadzenie do ustawy terminu instrukcyjnego, który obligowa łby organ do publikowania danych zawieraj ących informacj ę o środowisku w okre ślonym terminie (np. w ciągu 3 dni od wpłyni ęcia danych do organu lub wydania przez ten organ aktu zawieraj ącego takie dane) znacznie poprawi łoby jako ść dostępu do informacji o środowisku. Z wyrazami szacunku Radosław Michalski Prezes Zarządu Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze Pre.es Zarz. u a i D~dzirtwo czs ~.c Radosiau,;ti~7iciaalshi d Dziedzic iwo Pra;yrod is ze F'57C.U4Va Dana i Bircat ht r,c zke + i,vor, oc:i ar_, i.,i...o<;; (Ares do Wor<-.:sporrder r"=å Ś ul. Mickiewicza 44 lok Pri_erny1 lisor JCN I Member

4

5 Fundacja Greenmind Kale ńska 7 m.33, Warszawa tel./faks (22) Pan Maciej Grabowski Minister Środowiska Ministerstwo Środowiska Wawelska 52/ Warszawa Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 roku Uwagi i wnioski Fundacji Greenmind do projektu ustawy o zmianie Ustawyo udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia ływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw' (w wersji z dnia 5 grudnia 2014r.) W zwi ą zku z pismem Ministra Ś rodowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku (DP / /14/JJ) dotycz ącym konsultacji projektu ustawy o zmianie Ustawy o udost ępnianiu informacji o ś rodowisku i jego ochronie, udziale spo łecze ństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia ływania na środowisko 2 oraz niektórych innych ustaw, po zapoznaniu si ę z projektem ustawy, Fundacja Greenmind 3 formu łuje następuj ące uwagi i wnioski. UWAGI I WNIOSKI DO PROJEKTU USTAWY Ad. a rt. 1 punkt 3 projektu ustawy Fundacja Greenmind wnosi o rozszerzenie definicji planowanego przedsi ęwzi ęcia zawartej wart. 3 ust. 1 punkt 13a uoo ś poprzez dodanie o ile eksploatacja prowadzona jest w dotychczasowych granicach i z u życiem tej samej co dotychczas technologii". W prowadzenie takiego rozszerzenia doprecyzuje zapis i uniemo żliwi wprowadzaniu zmian w technologii eksploatacji z łóż, zasi ęgu przestrzennego prowadzonej eksploatacji bez przeprowadzenia oceny oddzia ływania tych zmian na środowisko. Art. 3 ust. 1 punkt 13a uoo ś po postulowanej przez Fundacj ę zmianie brzmia łby nastę puj ąco: planowanym przedsi ęwzi ęciu rozumie si ę przez to przedsi ęwzi ęcie nieistniej ą ce dalej jako projekt ustawy a dalej jako uoo ś 'dalej jako Fundacja /634 fizycznie, w zakresie, w jakim nie zosta ło zrealizowane, a w przypadku eksploatacji z ło ża kopaliny, do czasu wyczerpania z ło ża. Nie stanowi planowanego przedsi ęwzi ęcia przed łu żenie jego eksploatacji, o ile eksploatacja prowadzona jest w dotychczasowych granicach i z u życiem tej samej co dotychczas technologii". Ad. a rt. 1 punkt 4 projektu ustawy Fundacja Greenmind wnosi o rezygnacj ę z proponowanej zmiany polegaj ącej na dodaniu do uoo ś art. 3a ust. 1 w brzmieniu Minister w ła ściwy do spraw środowiska okre śli, w drodze rozporz ądzenia format przedk ładanych danych wyników inwenta ryzacji przyrodniczej, kieruj ą c si ę potrzeb ą poszerzania dost ę pu do informacji o ś rodowisku" (wykre ś lenie art. 3a ust. 1 z projektu ustawy). Fundacja stoi na stanowisku, że wspólny format danych pochodz ących z inwentaryzacji zasobów przyrodniczych jest mo ż liwy do ustalenia jedynie w przypadku danych zbieranych jednakowymi metodami, w ramach wspólnych projektów badawczych, u żywaj ących ujednoliconego protoko łu terenowego. Przyk ładami takich projektów s ą atlasy rozmieszczenia l ęgowych ptaków, motyli dziennych czy p łazów, operuj ące wewn ętrznie jednolitymi schematami zbierania danych terenowych i georeferencji obserwacji (z regu ły siatki kwadratów). S ą to jednak zazwyczaj projekty pozyskuj ą ce dane jako ściowe (gatunek "wyst ę puje" wzgl ędnie "nie wyst ępuje"), a nie cenzusy (czyli inwenta ryzacje przedstawiaj ące ile osobników gatunku zasiedla dany teren). Natomiast wyniki licze ń wykonywanych z u życiem odmiennych schematów metodycznych s ą nieporównywalne, gdy ż liczby stwierdzanych osobników s ą pochodn ą nie tylko faktycznej liczebno ści ale równie ż szeregu zmiennych zak łócaj ących - wielko ści powierzchni obj ętej kontrolami, liczby kontroli, d ł ugo ści trwania pojedynczej kontroli, terminu kontroli, po ry dnia jej wykonywania, wykrywalno ści pojedynczego osobnika, itd. Oceny liczebno ści mogą by ć dokonywane bezpo średnio w terenie, ale mog ą te ż by ć wynikiem przetwarzania danych terenowych z u życiem mniej lub bardziej skomplikowanych modeli statystycznych. Oceny mog ą by ć wynikiem licze ń na ca ło ści obszaru inwenta ryzacji, ale cz ęsto są te ż rezultatem ekstrapolacji z powierzchni próbnych. Powierzchnie te mog ą by ć punktami, transektami lub wielobokami. Oceny liczebno ś ci s ą te ż danymi wymagaj ącymi georeferencji i w przypadku zwierząt nie jest to z regu ły georeferencja punktowa, wi ę c dane musz ą by ć dowi ązane do gridu lub poligonów w systemie GIS. Inwenta ryzacje przyrodnicze powinny ró ż ni ć si ę tak ż e swą szczegółowo ś ci ą i schematem badawczym w zale żności od rodzaju przedsi ęwzi ęcia. Wszystko to sprawia, że okre ś lenie jednolitego formatu danych dla inwenta ryzacji tak odmiennych grup jak motyle, ptaki śpiewaj ą ce, p łazy bezogonowe, nietoperze, ro ś liny naczyniowe i ryby rzeczne - jest po prostu niemo żliwe. Wymuszanie jednolitego formatu danych dla informacji zbieranych diametralnie odmiennymi metodami wi ą za ć si ę b ę dzie z przetwarzaniem danych wej ściowych z u życiem nieznanych algorytmów, czyli niemo żliwych do powtórzenia, daj ąc w rezultacie dane wyj ściowe o w ątpliwym (i niemo żliwym do ustalenia) zwi ązku z danymi wej ściowymi. Fundacja Grenmind uwa ż a, że mo żliwe jest tworzenie zasobów bazodanowych zestawiaj ących dane z rozmaitych źródeł, ale wymagaj ą one stworzenia bardzo rozbudowanych systemów informatycznych i niemal zawsze s ą to systemy zwi ązane z pojedynczymi taksonami, do których dostosowane s ą specyficzne formaty danych wej ściowych. Przyk ładowo, dominuj ący obecnie w Europie system zbierania danych z obserwacji ptaków (Ornitho) operuje pi ęcioma odmiennymi modu łami pozyskiwania danych terenowych u żywaj ącymi pi ęciu odmiennych formatów danych. W tym kontek ście sugerujemy, by 2

6 ewentualna rozbudowa systemów dost ępu do informacji o środowisku rozwija ła si ę poprzez ró żnicowanie formatów wprowadzania danych dostosowanych do specyfiki danej grupy systematycznej. Natomiast stworzenie jednolitego gromadzenia danych ilo ściowych o występowaniu rozmaitych grup systematycznych przyniesie daleko wi ęcej szkód ni ż korzyś ci. Proponowana zmiana poprzez dodanie a rt. 3a ust. 2 uooś jest zdaniem Fundacji Greenmind zupe łnie niezrozumia ła. W projekcie ustawy mowa jest o formacie danych rapo rtu o oddzia ływaniu przedsięwzi ęcia na środowisko. Poni ższe uwagi Fundacji odnosz ą si ę do sytuacji, w której projektuj ący zmiany mia ł na uwadze m.in. format rapo rtu o oddzia ływaniu na środowisku tj. jego format elektroniczny (w tym format plików graficznych i plików zawieraj ących obliczenia za pomocą komercyjnych programów prognozuj ących zmiany w środowisku (np. ha łas) i tym podobne, obj ętość raportu. W tym przypadku, wydanie rozporz ądzenia wykonawczego dotycz ącego formatu rapo rt u powinno być obligatoryjne, a nie fakultatywne. Rozporz ądzenie powinno dotyczyć m.in. ujednolicenia formatu raportu, dostosowania obj ętości raportu do rodzaju i skali przedsi ęwzięcia, obowi ązku zawarcia ca łego rapo rtu w jednym dokumencie z ewentualnymi załącznikami, określenia powszechnie dostępnego formatu wersji elektronicznej itp. w trosce o dost ęp do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o jako ść konsultacji spo łecznych. Obecnie wielokrotnie mamy do czynienia z sytuacjami, gdy rapo rt składa się z kilkunastu ró żnych dokumentów, liczy nawet ponad 1000 stron, a wersja elektroniczna zawiera kilkadziesi ąt plików, zapisanych w ró żnych formatach, o pojemnoś ci kilku GB. To znacz ąco utrudnia udost ępnianie dokumentacji i powoduje, że zapis uoo ś o udziale spo łecze ństwa w post ępowaniach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach staje si ę zapisem martwym. Rapo rt powinien być składany w takim formacie, aby bez trudu mo żna było go udostę pnić na stronie internetowej organu prowadz ącego postępowanie (umieści ć w bazie lub udostępni ć drogą elektroniczn ą), a ka żdy uczestnik postępowania mógł si ę z nim zapozna ć i ewentualnie z łożyć uwagi w postępowaniu. Zdaniem Fundacji właściwszym miejscem dla wpisania w uoo ś delegacji do wydania rozporz ądzenia określającego format raport u jest w Dziale V Rozdzia ł 2 Raport o oddzia ływaniu przedsi ęwzi ęcia na środowisko. Proponujemy w uoo ś dodanie nowego ust ępu 8 w a rt. 66 lub nowego art. 66a o brzmieniu: Minister w ła ściwy do spraw środowiska okre śli, w drodze rozporz ądzenia format raportu o oddzia ływaniu przedsi ęwzi ęcia na środowisko, kieruj ąc si ę potrzeb ą poszerzania dost ępu do informacji o środowisku i zapewnienia w łaściwego udzia łu społeczeństwa w decyzjach dotyczących środowiska. Ad. art. 1 punkt 9 projektu ustawy Fundacja wnosi, by projektowane wa rt. 14 ust. 3 wyd łu żenie do 3 dni udost ępniania dokumentów, o których dane są zamieszczane w publicznie dostę pnych wykazach, ograniczy ć do sytuacji, w których udostępnienie to ma si ę odbyć drogą elektroniczn ą lub pocztową. Udostępnianie dokumentów w siedzibie organu, powinno nadal odbywa ć si ę w dniu z łożenia wniosku". Proponowane przez Fundacj ę rozwi ązanie wykluczy niepotrzebne podró że wnioskuj ących o informacj ę do siedziby organu (co wa żne zwłaszcza, gdy wizyta w siedzibie organu wi ąże się z pokonaniem kilkunastu, kilkudziesi ęciu lub wi ęcej kilometrów), zapewni zaufanie do w ładz publicznych (wnioskuj ący, który uda ł si ę do siedziby organu po informacj ę, o której dane s ą zamieszczane w publicznie dost ępnych wykazach, poinformowany, że mo że ją uzyska ć za 3 dni, z du żym prawdopodobie ństwem zaufanie do władz publicznych straci). Fundacja proponuje nowe brzmienie a rt. 14 ust. 3 uoo ś: Dokumenty, o których dane s ą zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach, o których mowa wa rt. 21 ust. 1, udostępnia się niezw łocznie tj. w przypadku wniosku z łożonego w siedzibie w ładz publicznych w dniu jego z ło żenia, a w przypadku wniosku z ło żonego w inny sposób nie pó źniej ni ż w ci ągu 3 dni od dnia zło żenia wniosku". Ad. art. 1 punkt 18 projektu ustawy Fundacja wnosi, by rozszerzyć zmiany w Dziale II uoo ś w Rozdziale 4 Opłaty o rezygnacj ę z a rt. 27 uooś tj. zrezygnowa ć z okre ślania w ustawie górnych jednostkowych op łat, o których mowa w art. 26 ust. 2 uooś oraz wskazywania wysokości maksymalnych op łat pobieranych za przes łanie informacji o środowisku i jego ochronie drog ą pocztową na rzecz zmian w art. 28 tj. delegacji do okre ślenia maksymalnych op łat w tym zakresie do rozporz ądzenia ministra w ła ściwego do spraw środowiska (tak jak to by ło dotychczas), z zaznaczeniem konieczno ści uwzgl ędnienia jednak cen rynkowych na adekwatne us ługi. W cz ęści UWAGI I WNIOSKI DO USTAWY uoo ś, ROZSZERZAJĄCE OPINIOWANY PROJEKT USTAWY Fundacja proponuje stosowne zmiany wa rt. 27 i 28 uoo ś. Ad. art. 1 punkt 19 projektu ustawy Fundacja wnosi o dostosowanie a rt. 33 ust. 1 pkt 7 uoo ś do zapisów art. 6 ust. 7 dyrektywy 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 roku zmieniaj ącej dyrektyw ę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego p rzez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne no środowisko': Ramy czasowe konsultacji z zainteresowan ą społeczności ą, dotycz ących raportu o oddzia ływaniu przedsi ęwzi ęcia na środowisko, o którym mowa wa rt. 5 ust. 1, nie s ą krótsze ni ż 30 dni." Fundacja proponuje, by a rt. 33 ust. 1 pkt 7 uoo ś otrzyma ł brzmienie: sposobie i miejscu sk ładania uwag i wniosków, wskazuj ąc jednocze śnie co najmniej 30-dniowy termin ich sk ładania". W projekcie ustawy proponuje si ę wydłużenie czasu składania uwag i wniosków w post ępowaniach z udzia łem spo łeczeństwa z 21 do 30 dni. Zdaniem Fundacji termin ten jest niewystarczaj ący w stosunku do du żych przedsięwzi ęć o znacznym zasi ęgu oddzia ływa ń. W takich sytuacjach mamy do czynienia z licznymi dokumentami o obj ętości nawet kilku tysi ęcy stron, a interesariusze nie maj ą mo żliwo ści, aby w proponowanym w projekcie ustawy terminie zapozna ć si ę ze wszystkimi dokumentami, przeprowadzi ć ich analiz ę i zgłosi ć wnioski oraz uwagi. Powoduje to, że w dalszym ci ągu art. 6 ust. 3 Konwencji o dostępie do informacji, udziale spo łeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do wymiaru sprawiedliwo ści w sprawach dotyczqcych środowiska 5 oraz a rt. 6 dyrektywy OO Ś, nie s ą w pełni implementowane na poziomie krajowym. W Konwencji z Aarhus mowa jest o rozs ądnych ramach czasowych, daj ących wystarczaj ącą ilo ść czasu społeczeństwu na przygotowanie si ę i efektywne uczestniczenie spo łecze ństwa w podejmowaniu decyzji dotycz ących środowiska, natomiast w dyrektywie OO Ś wa rt. 6 ust. 7 doprecyzowano ramy czasowe jako nie krótsze ni ż 30 dni". Trudno okres 30-dniowy uzna ć za rozsądne ramy czasowe" w stosunku do du żych przedsi ęwzięć o du żym zasi ęgu oddzia ływania i skomplikowanej dokumentacji. Co wi ęcej, dalej jako dyrektywa 00Ś 5 dalej jako Konwencja z Aarhus 3 4

7 proponowany zapis projektu ustawy uniemo żliwi władzom publicznym wskazanie terminu d łuższego ni ż 30-dniowy, nawet je śli uznaj ą, w trosce o jako ść konsultacji spo łecznych i uspołecznianie procesu decyzyjnego, i ż należy na konsultacje przeznaczy ć dłu ższe a rozs ądne ramy czasowe". zgłoszenia, o którym mowa wa rt. 72 ust. 1 a lub s ą wpisane w obowi ązuj ących dokumentach wymienionych wart. 46, których oddzia ływania mogą prowadzi ć do skumulowania oddzia ływa ń z planowanym przedsięwzi ęciem." Analogicznie, w cz ęści UWAGI I WNIOSKI DO USTAWY uoo ś, ROZSZERZAJ ĄCE OPINIOWANY PROJEKT USTAWY Fundacja proponuje zmiany wa rt. 39 ust. 1. pkt 4 uooś. Ad. art. 1 punkt 23 projektu ustawy Fundacja proponuje, by w nowym art. 62a uoo ś dotyczącym zawarto ści Karty informacyjnej przedsi ęwzięcia w ust. 1. punk 4 wykre śli ć na s łowo ewentualnych", aby wariantowanie przedsi ęwzi ęć było obligatoryjne (co jest zgodne z dyrektyw ą 2011/92/UE). Wariantowanie przedsi ęwzięć, w zakresie sposobu realizacji ich celu, jest podstaw ą planowania inwestycji i systemu ocen oddzia ływania na środowisko. Ad. art. 1 punkt 23, 24 i 26 projektu ustawy Fundacja stoi na stanowisku, że zaproponowane zmiany wart. 62 ust. 1 punkt 11, a rt. 63 ust. 1 punkt 1 lit. b oraz punkt 3 lit. f, a rt. 66 ust. 1 punkt 3a uoo ś, znacznie zawężają listę przedsi ęwzi ęć, które należy wzi ąć pod uwagę przy analizie oddzia ływa ń skumulowanych, co mo że doprowadzi ć do niedoszacowania prognozowanych oddzia ływa ń i legalizacji szkód środowiskowych, którym można zapobiec. Ww. przepisy dotycz ą:,,przedsi ęwzi ęć realizowanych, zrealizowanych i planowanych, dla których zosta ł zło żony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub zosta ła wydana jedna z decyzji, o których mowa wart. 72 ust. 1, lub dokonano zg łoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1 a, znajduj ących si ę na terenie, na którym planuje si ę realizacj ę przedsi ęwzięcia oraz w obszarze oddzia ływania przedsi ęwzięcia, w zakresie w jakim ich oddzia ływania mog ą prowadzi ć do skumulowania oddzia ływa ń z planowanym przedsięwzięciem." Ograniczenie listy planowanych przedsi ęwzi ęć tylko do tych, dla których wydano ju ż decyzj ę wymienioną wart. 72 ust.1 uoo ś albo dokonano zgłoszenia na podstawie ustawy Prawo budowlane (pomijaj ąc te obj ęte postępowaniem w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) spowoduje wykluczenie z analizy wszystkich tych przedsi ęwzięć, w stosunku do których postępowania dotycz ące decyzji wymienionych wa rt. 72 ust. 1 zosta ły wszczęte, ale nie jeszcze si ę nie zako ńczyły, albo nie zostały nawet wszczęte, ale przedsi ęwzi ęcia są wpisane w dokumentach strategicznych (strategie, polityki, programy krajowe, wojewódzkie i lokalne) lub planistycznych (Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kraju, wojewódzkie, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego). Z kolei zawężenie przedsi ęwzi ęć tylko do tych, które znajduj ą si ę na terenie lokalizacji przedsi ęwzi ęcia, którego dotyczy postępowanie oraz w obszarze jego oddzia ływań, powoduje wykluczenie z prognozowania oddzia ływa ń skumulowanych wszystkich przedsi ęwzi ęć, które s ą poło żone poza tym terenem, ale oddzia łuj ą na ten sam obszar. W celu wyeliminowania omówionych powy żej problemów Fundacja proponuje nast ępujące brzmienie cytowanego fragmentu i proponuje, aby adekwatnie zmieni ć art. 62 ust. 1 punkt 11, a rt. 63 ust. 1 punkt 1 lit. b oraz punkt 3 lit. f, a rt. 66 ust. 1 punkt 3a uooś : przedsi ęwzi ęć realizowanych, zrealizowanych i planowanych, dla których zosta ł złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub zosta ło wszcz ęte postępowanie w sprawie wydania jednej z decyzji, o których mowa wa rt. 72 ust. 1 lub dokonano Ad. art. 1 punkt 30 lit. b i c projektu ustawy Fundacja wnosi o rezygnacj ę ze zmian wprowadzanych a rt. 1 pkt 30 lit. b i c projektu ustawy. Proponowane zmiany wart 72 ust. 3 i 4 uoo ś tj. wyd łu żenie czasu na zło żenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 z 4 do 6 lat (z rozszerzeniem na zg łoszenie, o którym mowa we wprowadzanym projektem ustawy ust. 1a) oraz z 6 do 10 lat w przypadku przedsi ęwzi ęć realizowanych etapowo są nieadekwatne do tempa zmian zachodzących w uwarunkowaniach środowiskowych, spo łecznych i gospodarczych realizacji planowanego przedsi ęwzi ęcia. W szczególno ści zmiany te spowoduj ą, że uwarunkowania środowiskowe realizacji inwestycji opa rte o prowadzone na potrzeby planowanego przedsięwzi ęcia inwenta ryzacje przyrodnicze z du żym prawdopodobieństwem przeterminuj ą si ę". Nieaktualne stan ą się tak że uwarunkowania zwi ązane z wykorzystaniem spo łeczno-gospodarczym przestrzeni, w której dane przedsi ęwzięcie planowane jest do realizacji (my ślimy tu na przyk łąd o szybkim rozwoju zabudowy mieszkalnej w wielu miejscach kraju). Tym samym, prawid łowe określenie oddzia ływa ń, w szczególno ści oddzia ływa ń skumulowanych i ich zaadresowanie łagodzenie lub kompensacja - stanie si ę niemo żliwe. Proponowane wydłu żenie czasu prowadzi ć wi ęc b ędzie równie ż do potęgowania konfliktów spo łecznych wokó ł realizowanych inwestycji. Ad. art. 1 punkt 30 lit. d projektu ustawy Fundacja Grenmind ma w ątpliwości co do zasadno ści wprowadzenia wa rt. 72 uoo ś nowych ust zwolnienia z konieczno ś ci uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsi ęwzi ęć, których wyłącznym celem jest: 1) obronność i bezpiecze ństwo pa ństwa lub 2) prowadzenie dzia ła ń ratowniczych i zapewnienie bezpiecze ństwa cywilnego w zwi ązku z przeciwdzia łaniem lub usunięciem bezpo średniego zagro żenia dla ludności:' W proponowanych przepisach dostrzegamy brak spójno ści i niekonsekwencj ę. Skoro mowa jest o przedsi ęwzi ęciach planowanych, to nie ma podstaw, aby regionalny dyrektor ochrony środowiska miał tylko 3 dni na wniesienie sprzeciwu. Ponadto u żyte terminy maj ą bardzo szeroki zakres i wprowadzaj ą du żą dowolność interpretacji. W uzasadnieniu opiniowanej ustawy powo łano si ę na art. 1 ust. 3 dyrektywy 2011/92/UE, podczas, gdy przepis ten dotyczy wy łącznie możliwości odstępstw w stosowania dyrektywy w odniesieniu do przedsi ęwzięć maj ących jako jedyny cel obronność lub do przedsięwzi ęć mających jako jedyny cel reakcj ę na zagrożenia dla ludności". Z uwagi na to, że podejmowanie dzia ła ń w sytuacjach nagłego zagro żenia ludności nie mo że być zaplanowane z wyprzedzeniem, proponujemy zmian ę treści ust. 7 w a rt. 72 uoo ś na następuj ącą : 7. W przypadku planowanych przedsi ęwzi ęć mogących znacz ąco oddzia ływa ć na środowisko, których wyłącznym celem jest obronno ść pa ństwa nie wydaje si ę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach." W ust. 9 wnioskujemy o wyd łu żenie terminu z 3 do 30 dni. 5 6

8 Ad. art. 1 punkt 32 projektu ustawy W dodawanym projektem ustawy a rt. 74a uoo ś podjęto prób ę okre ślenia kompetencji osób przygotowuj ących raporty o oddzia ływaniu na środowisko i ka rt informacyjnych przedsi ęwzi ęć'. Kierunek zmian wychodzi naprzeciw postulatom o podniesienie jako ści raportów o oddzia ływaniu na środowisko oraz KIP, ale zaproponowane przepisy wymagaj ą uzupełnienia i doprecyzowania. Np. w a rt. 74a ust. 2 pkt 1 uoo ś wś ród kierunków studiów wymieniono geologi ę, a nie wymieniono geografii i innych kierunków przyrodniczych. Wymieniono za to in żynieri ę środowiska, pomimo tego, że absolwent tego kierunku na politechnice nie ma żadnego przygotowania przyrodniczego. Nie jest jasne dlaczego uko ńczenie studiów in żynierskich jest wystarczaj ące, ale licencjackich ju ż nie. Nie wiadomo, jak nale ży interpretowa ć co najmniej 5-letnie do świadczenie", o jakim czytamy w proponowanym a rt. 74a ust. 2 pkt 2. Czy udzia ł w opracowaniu 1 raportu w ci ągu 5 lat, albo napisanie 100 raportów niskiej jako ści, które nie mog ą stanowi ć podstawy wydania stosownych decyzji spe łnia to kryterium? Bior ąc pod uwagę powyższe zastrze żenia Fundacja wnioskuje o doprecyzowanie a rt. 74a, albo jego usuni ęcie. Alternatywnym rozwi ązaniem jest delegacja do uregulowania tej kwestii w rozporządzeniu ministra w ła ściwego do spraw środowiska. Ad. art. 1 punkt 40 projektu ustawy Fundacja wnioskuje o wykre ślenie w proponowanym do dodania w uoo ś art. 87a fragmentu ograniczaj ą cego stosowanie art KPA: z zastrze żeniem, że zgodę na uchylenie lub zmian ę decyzji zgodnie z żądaniem odwo łania wyra ża jedynie podmiot planuj ący realizacj ę przedsi ęwzi ęcia", który wprowadza nierówne traktowanie stron post ępowania. Co wi ęcej, taki zapis wypacza udzia ł społeczeństwa w podejmowaniu decyzji ka żdy zapis decyzji, w której wypracowaniu bra łoby udzia ł szeroko rozumiane społeczeństwo, mógłby być zmieniony bez jego udzia łu. Ka żda decyzja zatem mogłaby by ć dowolnie modyfikowana po staniu si ę ostateczn ą. Fundacja proponuje nast ępuj ące brzmienie wprowadzanego projektem ustawy a rt. 87 uooś : W przypadku, gdy strona z ło żyła odwo łanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a organ, który wydal decyzj ę uzna, że to odwołanie zas ługuje w całości na uwzgl ędnienie, stosuje się art Kodeksu postępowania administracyjnego". Ad. art. 1 punkt 48 projektu ustawy Fundacja uznaje za korzystne wprowadzenie listy uwarunkowa ń decyduj ących o konieczno ści przeprowadzenia oceny oddzia ływania na obszar Natura 2000 wa rt. 97 ust. 1. Zastrze żenia Fundacji budzi sformu łowanie dotycz ące oceny oddzia ływa ń skumulowanych, która zosta ła ograniczona do przedsi ęwzi ęć znajduj ących się w obszarze oddzia ływania analizowanego przedsi ęwzi ęcia. Takie zawężenie jest sprzeczne z pojmowaniem oddzia ływa ń na integralno ść obszaru Natura 2000 wskazanych w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG. W proponowanym projekcie ustawy nie ma te ż informacji, czy ocena oddzia ływa ń skumulowanych ma dotyczy ć przedsi ęwzi ęć istniej ących, czy równie ż b ęd ących w trakcie realizacji i planowanych. Proponujemy nast ępuj ące brzmienie a rt. 97 ust. 1 pkt 1 lit. b uoo ś : powi ąza ń z innymi przedsi ęwzi ęciami, w szczególno ści kumulowania si ę oddzia ływa ń dalejjako KIP zrealizowanych, realizowanych i planowanych przedsi ęwzi ęć oddziałuj ących na obszar, na który będzie oddzia ływa ć przedsi ęwzi ęcie". Ad. art. 4 punkt 1, 2 i 3 projektu ustawy Proponowane w projekcie ustawy, jak rozumie to Fundacja, zmiany wa rt. 52 i 52a Ustawy o ochronie przyrody' maj ą z zało żenia wzmocni ć ochron ę gatunkow ą i zastąpi ć odstępstwa generalne odstępstwami indywidualnymi, co nale żałoby uzna ć za w łaściwe. Zastrze żenia Fundacji dotycz ą niektórych proponowanych rozwi ą za ń. Nie jest jasne, dlaczego w punkcie 10 artyku łu 52 ust. 2 uop dodanym do listy mo żliwych odst ępstw od zakazów dotycz ących zwierz ąt obj ętych ochron ą gatunkową oraz dodanym ust. 6, okre ślaj ącym warunki tego odst ępstwa, zosta ły wymienione gospodarki rolna i le śna, a nie zosta ła rybacka (uzasadnienie projektu ustawy odnosi si ę jedynie do gospodarki le śnej). Zastrzeżenia Fundacji budzi te ż scedowanie uprawnie ń na wydawanie zezwole ń w stosunku do gatunków zwierz ąt obj ętych ochron ą ścisłą z Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na dyrektorów regionalnych w odniesieniu do zabiegów gospodarczych w le śnictwie (ale w rolnictwie -ju ż nie) w projektowanej zmianie wa rt. 56 ust. 2c uop. Dodatkowo, należy podkre ś lić, że właściwy stan ochrony populacji nie zosta ł w uop zdefiniowany, wi ęc należałoby operowa ć terminami w łaściwy stan ochrony gatunku i w ła ściwy stan ochrony siedliska, które maj ą swoje definicje w art. 5 punkt 24 i 25 uop. Bior ąc pod uwagę powyższe zastrze żenia Fundacja proponuje nast ępujące brzmienie stosownych zapisów: wa rt. 52 ust. 2 punkt 10: wykonywania czynno ści zwi ązanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki le śnej, rolnej lub rybackiej, je żeli technologia prac uniemo żliwia przestrzeganie zakazów" uchyli ć ca ły art. 52a w art. 56: zrezygnowa ć z wprowadzenia ust. 2c, pozostawiaj ąc w kompetencji GDO Ś wydawanie zezwole ń na odstępstwa od zakazu umy ślnego zabijania oraz umyślnego okaleczania lub chwytania w stosunku do zwierz ąt obj ętych ochron ą ścisłą; wprowadzeniu do wyliczania w ust. 4 nada ć następuj ącą treść Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 2b, z zastrze żeniem ust. 4c, 4d i 5, mog ą być wydane w przypadku braku rozwi ąza ń alternatywnych, j żeli nie s ą szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występuj ących chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów (...)" UWAGI I WNIOSKI DO USTAWY uooś, ROZSZERZAJĄCE OPINIOWANY PROJEKT USTAWY A). Fundacja proponuje wykre ślenie art. 27 uooś i modyfikacj ę art. 28 tej ustawy. Ten ostatni otrzyma łby brzmienie: ' dalej jako uop 7 8

9 Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem w łaściwym do spraw finansów publicznych okre śli w drodze rozporz ądzenia, uwzgl ę dniaj ąc stawki rynkowe na adekwatne us ługi i maj ąc na wzgl ę dzie, i ż opłaty te oraz terminy i sposób ich uiszczania nie powinny stanowi ć przeszkody w udostępnianiu informacji bez zb ę dnej zwłoki: 1) szczegółowe maksymalne stawki op łat, o których mowa wa rt. 26 ust. 2, 2) sposób naliczania op łat, o których mowa wa rt. 26 ust. 2, z uwzgl ędnieniem przekszta łcenia informacji w form ę wskazan ą we wniosku, 3) terminy i sposób uiszczania op łat, o których mowa wart. 26 ust. 2 4) szczegółowe maksymalne stawki op łat za udostępnienie informacji o ś rodowisku i jego ochronie drog ą pocztową. Proponuj ąc powyższe zapisy i rezygnacj ę z art. 27, Fundacja ma na uwadze zwi ększenie przejrzysto ści cennika udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie ( a rt. 27 uooś versus rozporz ądzenie ministra w ła ściwego do spraw środowiska), dostosowanie górnych stawek do cen adekwatnych us ług na rynku, mo żliwość jego elastycznej zmiany przy zmianie uwarunkowa ń rynkowych i technologii (bez konieczności w przyszłości nowelizacji uooś), wi ększej elastyczno ści władz publicznych w odpłatnym udostępnianiu informacji która przyczyni si ę do szybszego udostępniania tej informacji. B). Analogicznie do uwagi odnosz ącej si ę do art. 1 punktu 19 projektu ustawy, Fundacja proponuje wyd łu żenie terminu sk ładania uwag i wniosków w konsultacjach projektów dokumentów, o których stanowi a rt. 39 uoo ś. Art. 39 ust. 1 punkt 4 uoo ś otrzyma łby następujące brzmienie: sposobie i miejscu sk ładania uwag i wniosków, wskazuj ąc jednocześnie co najmniej 30-dniowy termin ich składania". Wychodzi ć to będzie naprzeciw a rt. 7 Konwencji z Aarhus dot. udzia łu społeczeństwa w odniesieniu do planów, programów i wytycznych polityki maj ących znaczenie dla środowiska: Ka żda ze Stron podejmie odpowiednie praktyczne lub inne postanowienia, aby spo łeczeństwo uczestniczy ło w przygotowywaniu planów i programów maj ących znaczenie dla środowiska, w ramach przejrzystych i bezstronnych mechanizmów, otrzymuj ąc uprzednio niezb ędne informacje. W ramach tych mechanizmów stosowany b ędzie artyku ł 6 ustępy 3,4 i 8. Zakres podmiotowy udzia łu spo łecze ństwa okre śli wła ściwa władza publiczna, bior ąc pod uwagę cele niniejszej konwencji." C). Fundacja Greenmind podtrzymuje swoje stanowisko, zg łaszane w konsultacjach spo łecznych projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska, podanym do publicznej wiadomo ści w dniu 15 lutego 2013 roku, co do nowego brzmienia a rt. 44 ust. 1 uoo ś : Organizacje ekologiczne, które powo łując się na swoje cele statutowe, zgłoszą ch ęć uczestniczenia w okre ślonym postępowaniu wymagaj ącym udzialu społeczeństwa, uczestnicz ą w nim na prawach strony, je żeli prowadzą dzielność statutow ą w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesi ęcy przed dniem wszczęcia tego postępowania. Przepisu a rt Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje si ę." Fundacja stoi na stanowisku, że powyższy przepis w proponowanym brzmieniu jest niekonstytucyjny. Fundacja uwa ża, że zdarzaj ące si ę w postępowaniach zjawisko NIMBY 8 nie uprawnia ło ustawodawcy do ograniczania praw obywateli, w tym cz łonków lokalnych społeczno ści, do udzialu w postępowaniach wymagaj ących udzialu spo łecze ństwa. Element przepisu ograniczaj ący dopuszczanie organizacji ekologicznych do post ępowa ń wymagaj ących udzialu spo łecze ństwa ze wzgl ędu na moment ich powstania, czas prowadzenia p rzez nie działalności statutowej w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody nale ży uzna ć za niedemokratyczny, sprzeczny z ide ą spo łecze ństwa obywatelskiego. Skutkiem takiej regulacji, zdaniem Fundacji, b ędzie podejmowanie decyzji nieakceptowanych spo łecznie i środowiskowo. Niezależnie od powy ższego, Fundacja wnosi o doprecyzowanie a rt. 44 ust. 1 uoo ś. Artyku ł w obecnym swym brzmieniu jest niezgodny z zasadami poprawno ści legislacyjnej i prowadzi ć będzie do istotnej dowolno ści rozstrzygni ęć. Ograniczenie włączania si ę w postępowania wymagaj ące udziału społeczeństwa, okre ślono w przepisie w sposób uniemo żliwiaj ące jednoznaczne jego rozumienie. Art. 44 ust. 1 uoo ś zawieraj ący zapis dotyczący prowadzenia dzia łalności statutowej minimum 12 miesi ęcy przed dniem wszcz ęcia tego post ępowania' mo że odwo ływa ć do momentu 12 miesi ę cy ęciem postępowania wymagaj ącego udzialu spo łecze ństwa prowadzonego przez organ przed rozpocz I instancji, II instancji itd. Nowe brzmienie art. 44 ust. 1 uoo ś, wymaga by organizacje ekologiczne prowadzi ły dzia łalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, co przy braku jednoznaczności sformu łowania, skutkowa ć będzie niepewno ś ci ą co do sposobu badania przez organy dzia łalności statutowej, wype łniania celów statutowych przez organizacj ę. Prowadzenie postępowania dowodowego w tym zakresie wy łącza t ę ocenę dotyczącą działalności statutowej spod kontroli s ądów administracyjnych. Fundacja wnosi, by a rt. 44 ust. 1 nada ć brzmienie: Organizacje ekologiczne, które powo łując si ę na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w okre ślonym postępowaniu wymagaj ącym udzia łu spo łeczeństwa, uczestnicz ą w nim na prawach strony, je żeli złożyły wniosek o rejestracj ę w Krajowym Rejestrze S ądowym lub z ło żyły zgłoszenie stowarzyszenia zwyk łego do starosty minimum 12 miesi ęcy przed dniem wszcz ęcia postępowania przez organ danej instancji. Przepisu a rt Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje si ę." Dodatkowo, Fundacja zwraca uwag ę, i ż konieczne jest w art. 44 uooś sposobu, w jaki następuje dopuszczenie organizacji do udzia łu w postępowaniu. Obecny system, przewiduj ący z jednej strony postanowienie odmowne bez okre ślenia terminu na wydanie tego postanowienia, a z drugiej milczącą zgod ę" organu, jest nieprzejrzysty i generuje wi ęcej problemów ni ż korzyści, dla zapewnienia udzia łu społeczeństwa w procesie oceny oddziaływania na środowisko. Proponujemy, by w art. 44 rozszerzyć ust. 4, który otrzyma łby brzmienie: Postanowienie o odmowie dopuszczenia do udzialu w postępowaniu, organizacji ekologicznej wydaje si ę w ci ągu 14 dni od zg łoszenia, o którym mowa wa rt. 44 ust. 1. Na postanowienie o odmowie s łu ży za żalenie". D). W nawi ązaniu do wniosku wyra żonego w punkcie B, Fundacja wnosi, by w aktualnych pracach nad nowelizacj ą uooś, w łaściwie i jednoznacznie transponowa ć do prawa polskiego zapisy a rt. 8 Konwencji z Aarhus dot. udzia łu społecze ństwa w przygotowywaniu przepisów wykonawczych lub powszechnie obowi ązujących aktów normatywnych, które mog ą mieć znaczące oddzia ływanie na 'akronim od ang. Not In My Backyard 9 10

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

1. Jaki problem jest rozwi ązywany?

1. Jaki problem jest rozwi ązywany? Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Ministerstwo wiod ące i ministerstwa wspó łpracuj ące Ministerstwo Środowiska Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR 18 maja 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie rocznego audytu zewn ętrznego przedsi ębiorców wystawiaj ących dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Na podstawie art. 51 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2)

ROZPORZADZENIE. z dnia. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Projekt z dnia 9 kwietnia 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO ŚCI Urząd Marsza/kowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Bardziej szczegółowo

2) Wyróżnia się interes faktyczny, interes publiczny (społeczny) i interes prawny.

2) Wyróżnia się interes faktyczny, interes publiczny (społeczny) i interes prawny. UDZIAŁ SPOŁECZNY W PRAWIE KRAJOWYM 1. UWAGI OGÓLNE 1) Podstawowym kryterium, według którego przepisy regulują udział w postępowaniu administracyjnym jest rodzaj interesu, który ma być realizowany przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH strona 1/217 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45236220-8 Kształtowanie terenu ogrodów zoologicznych Nazwa inwestycji: WYBIEG

Bardziej szczegółowo

UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] DO ZAŁOŻEŃ USTAWY O ZMIANIE USTAWY Z DNIA 7 MAJA 2010 R. O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej European Agency for Development in Special Needs Education Publikacj niniejszego dokumentu wspar Dyrektoriat

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 mgr Olga Rytel Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zasady udzielania zamówie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia proceduralne w ocenach oddziaływania na środowisko

Zagadnienia proceduralne w ocenach oddziaływania na środowisko Zagadnienia proceduralne w ocenach oddziaływania na środowisko wyniki prac Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko funkcjonującej w ramach sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju Generalna

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE RODKÓW ZABEZPIECZAJ CYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO

WYKONYWANIE RODKÓW ZABEZPIECZAJ CYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH Tom XXIV, numer 1 2014 KATARZYNA O ÓG-WRÓBEL WYKONYWANIE RODKÓW ZABEZPIECZAJ CYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO Cho by cie mieli najlepsze ustawy, najlepszych

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Lp. Podmiot zgłaszający uwagę Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Jednostka redakcyjna Treść uwagi Art. 6 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w energetyce prosumenckiej

Regulacje prawne w energetyce prosumenckiej Regulacje prawne w energetyce prosumenckiej Krystyna Olejniczak Marek Bieniecki Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszcz dno ci Energii i Ochrony Powietrza DEFINICJE Prosument to konsument, który wytwarza

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI Stanis aw Momot prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku Udzia bieg ych w sprawach o przest pstwa przeciwko bezpiecze stwu w komunikacji (Uwagi na temat praktyki

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT WDROśENIOWY KONWENCJI AARHUS ARKUSZ CERTYFIKACYJNY. Maciej Nowicki Minister Środowiska

RAPORT WDROśENIOWY KONWENCJI AARHUS ARKUSZ CERTYFIKACYJNY. Maciej Nowicki Minister Środowiska RAPORT WDROśENIOWY KONWENCJI AARHUS ARKUSZ CERTYFIKACYJNY PoniŜszy raport jest przedkładany w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z decyzją I/8 Imię i nazwisko urzędnika odpowiedzialnego za przedłoŝenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 746 EKONOMICZNE PROBLEMY US UG NR 101 RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r. PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r. uzgodniony mi ędzy: Telko-Poland spó łka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19, 02-677

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii

Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii Załącznik do Uchwa ły nr:k Ott?,11 33. 2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3.1124i...2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO.

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. 1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. Budownictwo jest jednym z największych działów gospodarki. Biorąc pod uwagę 2012 i 2013 rok, w strukturze Produktu Krajowego Brutto budownictwo stanowi ok.

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo