13.04, 4S MM 1,4. Szanowny Pan Nr Maciej H. Grabows ct'i l Minister Środowiska ul. Wawelska 52/54, Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "13.04, 4S MM 1,4. Szanowny Pan Nr Maciej H. Grabows ct'i -- --- - --1l Minister Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa"

Transkrypt

1 f , 4S MM ~". MINISTERSTWO RODOWISKA. ICANCELA.RUA OGOLNA Fundacja Dziedzictwo Pizyrochiicze lft UNP 1,4 Przemyśl, dn r. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze Leszczawa Dolna 16, Bircza adres do korespondencji; ul. Mickiewicza 44 lok. 5, Przemy śl ile:åayisi.e`.å ństwo,9ro 4? OWL.:iiixTå f i7q;artarnerat Prawny ~ ~ L:2J Szanowny Pan Nr Maciej H. Grabows ct'i l Minister Środowiska ul. Wawelska 52/54, Warszawa Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o udost ępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo łecze ństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia ływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw Działaj ąc w imieniu Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, w zwi ązku z rozpocz ęciem konsultacji społecznych nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o udost ępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) dalej o zmianie ustawy OO Ś, przedkładam poni żej uwagi i propozycje zmian wnioskuj ąc o przyj ęcie ich, a w razie odrzucenia o pisemne uzasadnienie. 1) Fundacja pozytywnie opiniuje wprowadzenie do ustawy OOå wymogów w zakresie konieczno ści posiadania odpowiednich kwalifikacji przez autorów raportów OO Ś, jednakże nasze zastrze żenia budzi art. 74a ust. 2 pkt 2, w zakresie w jakim nie wymaga, aby 5-letnie do świadczenie przy opracowywaniu raportów by ło udokumentowane. W obecnym brzmieniu, przepis ten sprzyja nadu życiom i obej ściom przepisów prawa, poniewa ż nie przewiduje możliwo ści żadnej weryfikacji tego do świadczenia ani obowi ązku posiadania dokumentacji stwierdzaj ącej, że rzeczywi ście autor od ponad 5 lat, pracowa ł przy opracowywaniu raportów OO Ś. Je śli wystarczaj ącym ma być złożenie o świadczenia o spełnieniu wymagani pod rygorem odpowiedzialno ści karnej, to niech to b ędzie o świadczenie że posiada si ę udokumentowane do świadczenie w tym zakresie. W naszej ocenie a rt. 74a ust 2 pkt 2 powinien mie ć następuj ące brzmienie: ukończy ła, w roz11171ieniu przepisów o szkolnictwie wy ższym, co najraniej studia magisterskie albo studia inynierskie i posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w pracach w zespolach pr'zygotowujucych raporty o oddzialvwaniu przedsięwzięcia na środowisko". 2) Postulujemy tak że o wprowadzenie terminu instrukcyjnego na wprowadzenie do Biuletynu Informacji Publicznej danych obejmuj ących informacj ę o środowisku. Z dotychczasowego FsrsncEoe;ja Dziedzic Przyrodraicz ć: Le.. _av. <a Doir':%7. _ i Śilcai ? mires do ko respon::',cancji: ul. fjiickir:wicxo 44 lok 5, f'rxeri7ol IUCN I Member

2

3 Fundacja Dziedzietwo Przyrodnicze doświadczenia Fundacji w uzyskiwaniu informacji o środowisku wynika, źe informacje o złożeniu wniosku np. o uzyskanie zezwolenia na odst ępstwo w stosunku do gatunków obj ętych ochron ą publikowane s ą jednocze śnie (w tym samym dniu, o tej samej porze) razem z decyzj ą zezwalaj ąca na odstępstwo. Oczywi ście taka praktyka organów w ładzy publicznej jest b łędna bo wypacza prawo ka żdego obywatela i ka żdej organizacji ekologicznej do pozyskania informacji o zlozeniu wniosku o wydanie decyzji we wła ściwym terminie", czyli takim, w którym jest jeszcze mo żliwo ść włączenia sic do takiego postępowania jako strona/podmiot na prawach strony. Je śli informacja o z łożeniu przez inwestora wniosku o wydanie decyzji jest publikowana w BIP ze znacznym opó źnieniem od momentu wpłyni ęcia takiego wniosku do organu, przy czym jest w końcu publikowana hurtem po kilku tygodniach razem ju ż z informacj ą, że taka decyzja zostala wydana - organizacje ekologiczne, jak i ka żdy obywatel nie ma mo żliwo ści realnej reakcji na złożenie takiego wniosku i ewentualne w łączenie sic do postępowania, bo decyzja ju ż zapadła. Wprowadzenie do ustawy terminu instrukcyjnego, który obligowa łby organ do publikowania danych zawieraj ących informacj ę o środowisku w okre ślonym terminie (np. w ciągu 3 dni od wpłyni ęcia danych do organu lub wydania przez ten organ aktu zawieraj ącego takie dane) znacznie poprawi łoby jako ść dostępu do informacji o środowisku. Z wyrazami szacunku Radosław Michalski Prezes Zarządu Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze Pre.es Zarz. u a i D~dzirtwo czs ~.c Radosiau,;ti~7iciaalshi d Dziedzic iwo Pra;yrod is ze F'57C.U4Va Dana i Bircat ht r,c zke + i,vor, oc:i ar_, i.,i...o<;; (Ares do Wor<-.:sporrder r"=å Ś ul. Mickiewicza 44 lok Pri_erny1 lisor JCN I Member

4

5 Fundacja Greenmind Kale ńska 7 m.33, Warszawa tel./faks (22) Pan Maciej Grabowski Minister Środowiska Ministerstwo Środowiska Wawelska 52/ Warszawa Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 roku Uwagi i wnioski Fundacji Greenmind do projektu ustawy o zmianie Ustawyo udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia ływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw' (w wersji z dnia 5 grudnia 2014r.) W zwi ą zku z pismem Ministra Ś rodowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku (DP / /14/JJ) dotycz ącym konsultacji projektu ustawy o zmianie Ustawy o udost ępnianiu informacji o ś rodowisku i jego ochronie, udziale spo łecze ństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia ływania na środowisko 2 oraz niektórych innych ustaw, po zapoznaniu si ę z projektem ustawy, Fundacja Greenmind 3 formu łuje następuj ące uwagi i wnioski. UWAGI I WNIOSKI DO PROJEKTU USTAWY Ad. a rt. 1 punkt 3 projektu ustawy Fundacja Greenmind wnosi o rozszerzenie definicji planowanego przedsi ęwzi ęcia zawartej wart. 3 ust. 1 punkt 13a uoo ś poprzez dodanie o ile eksploatacja prowadzona jest w dotychczasowych granicach i z u życiem tej samej co dotychczas technologii". W prowadzenie takiego rozszerzenia doprecyzuje zapis i uniemo żliwi wprowadzaniu zmian w technologii eksploatacji z łóż, zasi ęgu przestrzennego prowadzonej eksploatacji bez przeprowadzenia oceny oddzia ływania tych zmian na środowisko. Art. 3 ust. 1 punkt 13a uoo ś po postulowanej przez Fundacj ę zmianie brzmia łby nastę puj ąco: planowanym przedsi ęwzi ęciu rozumie si ę przez to przedsi ęwzi ęcie nieistniej ą ce dalej jako projekt ustawy a dalej jako uoo ś 'dalej jako Fundacja /634 fizycznie, w zakresie, w jakim nie zosta ło zrealizowane, a w przypadku eksploatacji z ło ża kopaliny, do czasu wyczerpania z ło ża. Nie stanowi planowanego przedsi ęwzi ęcia przed łu żenie jego eksploatacji, o ile eksploatacja prowadzona jest w dotychczasowych granicach i z u życiem tej samej co dotychczas technologii". Ad. a rt. 1 punkt 4 projektu ustawy Fundacja Greenmind wnosi o rezygnacj ę z proponowanej zmiany polegaj ącej na dodaniu do uoo ś art. 3a ust. 1 w brzmieniu Minister w ła ściwy do spraw środowiska okre śli, w drodze rozporz ądzenia format przedk ładanych danych wyników inwenta ryzacji przyrodniczej, kieruj ą c si ę potrzeb ą poszerzania dost ę pu do informacji o ś rodowisku" (wykre ś lenie art. 3a ust. 1 z projektu ustawy). Fundacja stoi na stanowisku, że wspólny format danych pochodz ących z inwentaryzacji zasobów przyrodniczych jest mo ż liwy do ustalenia jedynie w przypadku danych zbieranych jednakowymi metodami, w ramach wspólnych projektów badawczych, u żywaj ących ujednoliconego protoko łu terenowego. Przyk ładami takich projektów s ą atlasy rozmieszczenia l ęgowych ptaków, motyli dziennych czy p łazów, operuj ące wewn ętrznie jednolitymi schematami zbierania danych terenowych i georeferencji obserwacji (z regu ły siatki kwadratów). S ą to jednak zazwyczaj projekty pozyskuj ą ce dane jako ściowe (gatunek "wyst ę puje" wzgl ędnie "nie wyst ępuje"), a nie cenzusy (czyli inwenta ryzacje przedstawiaj ące ile osobników gatunku zasiedla dany teren). Natomiast wyniki licze ń wykonywanych z u życiem odmiennych schematów metodycznych s ą nieporównywalne, gdy ż liczby stwierdzanych osobników s ą pochodn ą nie tylko faktycznej liczebno ści ale równie ż szeregu zmiennych zak łócaj ących - wielko ści powierzchni obj ętej kontrolami, liczby kontroli, d ł ugo ści trwania pojedynczej kontroli, terminu kontroli, po ry dnia jej wykonywania, wykrywalno ści pojedynczego osobnika, itd. Oceny liczebno ści mogą by ć dokonywane bezpo średnio w terenie, ale mog ą te ż by ć wynikiem przetwarzania danych terenowych z u życiem mniej lub bardziej skomplikowanych modeli statystycznych. Oceny mog ą by ć wynikiem licze ń na ca ło ści obszaru inwenta ryzacji, ale cz ęsto są te ż rezultatem ekstrapolacji z powierzchni próbnych. Powierzchnie te mog ą by ć punktami, transektami lub wielobokami. Oceny liczebno ś ci s ą te ż danymi wymagaj ącymi georeferencji i w przypadku zwierząt nie jest to z regu ły georeferencja punktowa, wi ę c dane musz ą by ć dowi ązane do gridu lub poligonów w systemie GIS. Inwenta ryzacje przyrodnicze powinny ró ż ni ć si ę tak ż e swą szczegółowo ś ci ą i schematem badawczym w zale żności od rodzaju przedsi ęwzi ęcia. Wszystko to sprawia, że okre ś lenie jednolitego formatu danych dla inwenta ryzacji tak odmiennych grup jak motyle, ptaki śpiewaj ą ce, p łazy bezogonowe, nietoperze, ro ś liny naczyniowe i ryby rzeczne - jest po prostu niemo żliwe. Wymuszanie jednolitego formatu danych dla informacji zbieranych diametralnie odmiennymi metodami wi ą za ć si ę b ę dzie z przetwarzaniem danych wej ściowych z u życiem nieznanych algorytmów, czyli niemo żliwych do powtórzenia, daj ąc w rezultacie dane wyj ściowe o w ątpliwym (i niemo żliwym do ustalenia) zwi ązku z danymi wej ściowymi. Fundacja Grenmind uwa ż a, że mo żliwe jest tworzenie zasobów bazodanowych zestawiaj ących dane z rozmaitych źródeł, ale wymagaj ą one stworzenia bardzo rozbudowanych systemów informatycznych i niemal zawsze s ą to systemy zwi ązane z pojedynczymi taksonami, do których dostosowane s ą specyficzne formaty danych wej ściowych. Przyk ładowo, dominuj ący obecnie w Europie system zbierania danych z obserwacji ptaków (Ornitho) operuje pi ęcioma odmiennymi modu łami pozyskiwania danych terenowych u żywaj ącymi pi ęciu odmiennych formatów danych. W tym kontek ście sugerujemy, by 2

6 ewentualna rozbudowa systemów dost ępu do informacji o środowisku rozwija ła si ę poprzez ró żnicowanie formatów wprowadzania danych dostosowanych do specyfiki danej grupy systematycznej. Natomiast stworzenie jednolitego gromadzenia danych ilo ściowych o występowaniu rozmaitych grup systematycznych przyniesie daleko wi ęcej szkód ni ż korzyś ci. Proponowana zmiana poprzez dodanie a rt. 3a ust. 2 uooś jest zdaniem Fundacji Greenmind zupe łnie niezrozumia ła. W projekcie ustawy mowa jest o formacie danych rapo rtu o oddzia ływaniu przedsięwzi ęcia na środowisko. Poni ższe uwagi Fundacji odnosz ą si ę do sytuacji, w której projektuj ący zmiany mia ł na uwadze m.in. format rapo rtu o oddzia ływaniu na środowisku tj. jego format elektroniczny (w tym format plików graficznych i plików zawieraj ących obliczenia za pomocą komercyjnych programów prognozuj ących zmiany w środowisku (np. ha łas) i tym podobne, obj ętość raportu. W tym przypadku, wydanie rozporz ądzenia wykonawczego dotycz ącego formatu rapo rt u powinno być obligatoryjne, a nie fakultatywne. Rozporz ądzenie powinno dotyczyć m.in. ujednolicenia formatu raportu, dostosowania obj ętości raportu do rodzaju i skali przedsi ęwzięcia, obowi ązku zawarcia ca łego rapo rtu w jednym dokumencie z ewentualnymi załącznikami, określenia powszechnie dostępnego formatu wersji elektronicznej itp. w trosce o dost ęp do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o jako ść konsultacji spo łecznych. Obecnie wielokrotnie mamy do czynienia z sytuacjami, gdy rapo rt składa się z kilkunastu ró żnych dokumentów, liczy nawet ponad 1000 stron, a wersja elektroniczna zawiera kilkadziesi ąt plików, zapisanych w ró żnych formatach, o pojemnoś ci kilku GB. To znacz ąco utrudnia udost ępnianie dokumentacji i powoduje, że zapis uoo ś o udziale spo łecze ństwa w post ępowaniach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach staje si ę zapisem martwym. Rapo rt powinien być składany w takim formacie, aby bez trudu mo żna było go udostę pnić na stronie internetowej organu prowadz ącego postępowanie (umieści ć w bazie lub udostępni ć drogą elektroniczn ą), a ka żdy uczestnik postępowania mógł si ę z nim zapozna ć i ewentualnie z łożyć uwagi w postępowaniu. Zdaniem Fundacji właściwszym miejscem dla wpisania w uoo ś delegacji do wydania rozporz ądzenia określającego format raport u jest w Dziale V Rozdzia ł 2 Raport o oddzia ływaniu przedsi ęwzi ęcia na środowisko. Proponujemy w uoo ś dodanie nowego ust ępu 8 w a rt. 66 lub nowego art. 66a o brzmieniu: Minister w ła ściwy do spraw środowiska okre śli, w drodze rozporz ądzenia format raportu o oddzia ływaniu przedsi ęwzi ęcia na środowisko, kieruj ąc si ę potrzeb ą poszerzania dost ępu do informacji o środowisku i zapewnienia w łaściwego udzia łu społeczeństwa w decyzjach dotyczących środowiska. Ad. art. 1 punkt 9 projektu ustawy Fundacja wnosi, by projektowane wa rt. 14 ust. 3 wyd łu żenie do 3 dni udost ępniania dokumentów, o których dane są zamieszczane w publicznie dostę pnych wykazach, ograniczy ć do sytuacji, w których udostępnienie to ma si ę odbyć drogą elektroniczn ą lub pocztową. Udostępnianie dokumentów w siedzibie organu, powinno nadal odbywa ć si ę w dniu z łożenia wniosku". Proponowane przez Fundacj ę rozwi ązanie wykluczy niepotrzebne podró że wnioskuj ących o informacj ę do siedziby organu (co wa żne zwłaszcza, gdy wizyta w siedzibie organu wi ąże się z pokonaniem kilkunastu, kilkudziesi ęciu lub wi ęcej kilometrów), zapewni zaufanie do w ładz publicznych (wnioskuj ący, który uda ł si ę do siedziby organu po informacj ę, o której dane s ą zamieszczane w publicznie dost ępnych wykazach, poinformowany, że mo że ją uzyska ć za 3 dni, z du żym prawdopodobie ństwem zaufanie do władz publicznych straci). Fundacja proponuje nowe brzmienie a rt. 14 ust. 3 uoo ś: Dokumenty, o których dane s ą zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach, o których mowa wa rt. 21 ust. 1, udostępnia się niezw łocznie tj. w przypadku wniosku z łożonego w siedzibie w ładz publicznych w dniu jego z ło żenia, a w przypadku wniosku z ło żonego w inny sposób nie pó źniej ni ż w ci ągu 3 dni od dnia zło żenia wniosku". Ad. art. 1 punkt 18 projektu ustawy Fundacja wnosi, by rozszerzyć zmiany w Dziale II uoo ś w Rozdziale 4 Opłaty o rezygnacj ę z a rt. 27 uooś tj. zrezygnowa ć z okre ślania w ustawie górnych jednostkowych op łat, o których mowa w art. 26 ust. 2 uooś oraz wskazywania wysokości maksymalnych op łat pobieranych za przes łanie informacji o środowisku i jego ochronie drog ą pocztową na rzecz zmian w art. 28 tj. delegacji do okre ślenia maksymalnych op łat w tym zakresie do rozporz ądzenia ministra w ła ściwego do spraw środowiska (tak jak to by ło dotychczas), z zaznaczeniem konieczno ści uwzgl ędnienia jednak cen rynkowych na adekwatne us ługi. W cz ęści UWAGI I WNIOSKI DO USTAWY uoo ś, ROZSZERZAJĄCE OPINIOWANY PROJEKT USTAWY Fundacja proponuje stosowne zmiany wa rt. 27 i 28 uoo ś. Ad. art. 1 punkt 19 projektu ustawy Fundacja wnosi o dostosowanie a rt. 33 ust. 1 pkt 7 uoo ś do zapisów art. 6 ust. 7 dyrektywy 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 roku zmieniaj ącej dyrektyw ę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego p rzez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne no środowisko': Ramy czasowe konsultacji z zainteresowan ą społeczności ą, dotycz ących raportu o oddzia ływaniu przedsi ęwzi ęcia na środowisko, o którym mowa wa rt. 5 ust. 1, nie s ą krótsze ni ż 30 dni." Fundacja proponuje, by a rt. 33 ust. 1 pkt 7 uoo ś otrzyma ł brzmienie: sposobie i miejscu sk ładania uwag i wniosków, wskazuj ąc jednocze śnie co najmniej 30-dniowy termin ich sk ładania". W projekcie ustawy proponuje si ę wydłużenie czasu składania uwag i wniosków w post ępowaniach z udzia łem spo łeczeństwa z 21 do 30 dni. Zdaniem Fundacji termin ten jest niewystarczaj ący w stosunku do du żych przedsięwzi ęć o znacznym zasi ęgu oddzia ływa ń. W takich sytuacjach mamy do czynienia z licznymi dokumentami o obj ętości nawet kilku tysi ęcy stron, a interesariusze nie maj ą mo żliwo ści, aby w proponowanym w projekcie ustawy terminie zapozna ć si ę ze wszystkimi dokumentami, przeprowadzi ć ich analiz ę i zgłosi ć wnioski oraz uwagi. Powoduje to, że w dalszym ci ągu art. 6 ust. 3 Konwencji o dostępie do informacji, udziale spo łeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do wymiaru sprawiedliwo ści w sprawach dotyczqcych środowiska 5 oraz a rt. 6 dyrektywy OO Ś, nie s ą w pełni implementowane na poziomie krajowym. W Konwencji z Aarhus mowa jest o rozs ądnych ramach czasowych, daj ących wystarczaj ącą ilo ść czasu społeczeństwu na przygotowanie si ę i efektywne uczestniczenie spo łecze ństwa w podejmowaniu decyzji dotycz ących środowiska, natomiast w dyrektywie OO Ś wa rt. 6 ust. 7 doprecyzowano ramy czasowe jako nie krótsze ni ż 30 dni". Trudno okres 30-dniowy uzna ć za rozsądne ramy czasowe" w stosunku do du żych przedsi ęwzięć o du żym zasi ęgu oddzia ływania i skomplikowanej dokumentacji. Co wi ęcej, dalej jako dyrektywa 00Ś 5 dalej jako Konwencja z Aarhus 3 4

7 proponowany zapis projektu ustawy uniemo żliwi władzom publicznym wskazanie terminu d łuższego ni ż 30-dniowy, nawet je śli uznaj ą, w trosce o jako ść konsultacji spo łecznych i uspołecznianie procesu decyzyjnego, i ż należy na konsultacje przeznaczy ć dłu ższe a rozs ądne ramy czasowe". zgłoszenia, o którym mowa wa rt. 72 ust. 1 a lub s ą wpisane w obowi ązuj ących dokumentach wymienionych wart. 46, których oddzia ływania mogą prowadzi ć do skumulowania oddzia ływa ń z planowanym przedsięwzi ęciem." Analogicznie, w cz ęści UWAGI I WNIOSKI DO USTAWY uoo ś, ROZSZERZAJ ĄCE OPINIOWANY PROJEKT USTAWY Fundacja proponuje zmiany wa rt. 39 ust. 1. pkt 4 uooś. Ad. art. 1 punkt 23 projektu ustawy Fundacja proponuje, by w nowym art. 62a uoo ś dotyczącym zawarto ści Karty informacyjnej przedsi ęwzięcia w ust. 1. punk 4 wykre śli ć na s łowo ewentualnych", aby wariantowanie przedsi ęwzi ęć było obligatoryjne (co jest zgodne z dyrektyw ą 2011/92/UE). Wariantowanie przedsi ęwzięć, w zakresie sposobu realizacji ich celu, jest podstaw ą planowania inwestycji i systemu ocen oddzia ływania na środowisko. Ad. art. 1 punkt 23, 24 i 26 projektu ustawy Fundacja stoi na stanowisku, że zaproponowane zmiany wart. 62 ust. 1 punkt 11, a rt. 63 ust. 1 punkt 1 lit. b oraz punkt 3 lit. f, a rt. 66 ust. 1 punkt 3a uoo ś, znacznie zawężają listę przedsi ęwzi ęć, które należy wzi ąć pod uwagę przy analizie oddzia ływa ń skumulowanych, co mo że doprowadzi ć do niedoszacowania prognozowanych oddzia ływa ń i legalizacji szkód środowiskowych, którym można zapobiec. Ww. przepisy dotycz ą:,,przedsi ęwzi ęć realizowanych, zrealizowanych i planowanych, dla których zosta ł zło żony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub zosta ła wydana jedna z decyzji, o których mowa wart. 72 ust. 1, lub dokonano zg łoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1 a, znajduj ących si ę na terenie, na którym planuje si ę realizacj ę przedsi ęwzięcia oraz w obszarze oddzia ływania przedsi ęwzięcia, w zakresie w jakim ich oddzia ływania mog ą prowadzi ć do skumulowania oddzia ływa ń z planowanym przedsięwzięciem." Ograniczenie listy planowanych przedsi ęwzi ęć tylko do tych, dla których wydano ju ż decyzj ę wymienioną wart. 72 ust.1 uoo ś albo dokonano zgłoszenia na podstawie ustawy Prawo budowlane (pomijaj ąc te obj ęte postępowaniem w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) spowoduje wykluczenie z analizy wszystkich tych przedsi ęwzięć, w stosunku do których postępowania dotycz ące decyzji wymienionych wa rt. 72 ust. 1 zosta ły wszczęte, ale nie jeszcze si ę nie zako ńczyły, albo nie zostały nawet wszczęte, ale przedsi ęwzi ęcia są wpisane w dokumentach strategicznych (strategie, polityki, programy krajowe, wojewódzkie i lokalne) lub planistycznych (Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kraju, wojewódzkie, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego). Z kolei zawężenie przedsi ęwzi ęć tylko do tych, które znajduj ą si ę na terenie lokalizacji przedsi ęwzi ęcia, którego dotyczy postępowanie oraz w obszarze jego oddzia ływań, powoduje wykluczenie z prognozowania oddzia ływa ń skumulowanych wszystkich przedsi ęwzi ęć, które s ą poło żone poza tym terenem, ale oddzia łuj ą na ten sam obszar. W celu wyeliminowania omówionych powy żej problemów Fundacja proponuje nast ępujące brzmienie cytowanego fragmentu i proponuje, aby adekwatnie zmieni ć art. 62 ust. 1 punkt 11, a rt. 63 ust. 1 punkt 1 lit. b oraz punkt 3 lit. f, a rt. 66 ust. 1 punkt 3a uooś : przedsi ęwzi ęć realizowanych, zrealizowanych i planowanych, dla których zosta ł złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub zosta ło wszcz ęte postępowanie w sprawie wydania jednej z decyzji, o których mowa wa rt. 72 ust. 1 lub dokonano Ad. art. 1 punkt 30 lit. b i c projektu ustawy Fundacja wnosi o rezygnacj ę ze zmian wprowadzanych a rt. 1 pkt 30 lit. b i c projektu ustawy. Proponowane zmiany wart 72 ust. 3 i 4 uoo ś tj. wyd łu żenie czasu na zło żenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 z 4 do 6 lat (z rozszerzeniem na zg łoszenie, o którym mowa we wprowadzanym projektem ustawy ust. 1a) oraz z 6 do 10 lat w przypadku przedsi ęwzi ęć realizowanych etapowo są nieadekwatne do tempa zmian zachodzących w uwarunkowaniach środowiskowych, spo łecznych i gospodarczych realizacji planowanego przedsi ęwzi ęcia. W szczególno ści zmiany te spowoduj ą, że uwarunkowania środowiskowe realizacji inwestycji opa rte o prowadzone na potrzeby planowanego przedsięwzi ęcia inwenta ryzacje przyrodnicze z du żym prawdopodobieństwem przeterminuj ą si ę". Nieaktualne stan ą się tak że uwarunkowania zwi ązane z wykorzystaniem spo łeczno-gospodarczym przestrzeni, w której dane przedsi ęwzięcie planowane jest do realizacji (my ślimy tu na przyk łąd o szybkim rozwoju zabudowy mieszkalnej w wielu miejscach kraju). Tym samym, prawid łowe określenie oddzia ływa ń, w szczególno ści oddzia ływa ń skumulowanych i ich zaadresowanie łagodzenie lub kompensacja - stanie si ę niemo żliwe. Proponowane wydłu żenie czasu prowadzi ć wi ęc b ędzie równie ż do potęgowania konfliktów spo łecznych wokó ł realizowanych inwestycji. Ad. art. 1 punkt 30 lit. d projektu ustawy Fundacja Grenmind ma w ątpliwości co do zasadno ści wprowadzenia wa rt. 72 uoo ś nowych ust zwolnienia z konieczno ś ci uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsi ęwzi ęć, których wyłącznym celem jest: 1) obronność i bezpiecze ństwo pa ństwa lub 2) prowadzenie dzia ła ń ratowniczych i zapewnienie bezpiecze ństwa cywilnego w zwi ązku z przeciwdzia łaniem lub usunięciem bezpo średniego zagro żenia dla ludności:' W proponowanych przepisach dostrzegamy brak spójno ści i niekonsekwencj ę. Skoro mowa jest o przedsi ęwzi ęciach planowanych, to nie ma podstaw, aby regionalny dyrektor ochrony środowiska miał tylko 3 dni na wniesienie sprzeciwu. Ponadto u żyte terminy maj ą bardzo szeroki zakres i wprowadzaj ą du żą dowolność interpretacji. W uzasadnieniu opiniowanej ustawy powo łano si ę na art. 1 ust. 3 dyrektywy 2011/92/UE, podczas, gdy przepis ten dotyczy wy łącznie możliwości odstępstw w stosowania dyrektywy w odniesieniu do przedsi ęwzięć maj ących jako jedyny cel obronność lub do przedsięwzi ęć mających jako jedyny cel reakcj ę na zagrożenia dla ludności". Z uwagi na to, że podejmowanie dzia ła ń w sytuacjach nagłego zagro żenia ludności nie mo że być zaplanowane z wyprzedzeniem, proponujemy zmian ę treści ust. 7 w a rt. 72 uoo ś na następuj ącą : 7. W przypadku planowanych przedsi ęwzi ęć mogących znacz ąco oddzia ływa ć na środowisko, których wyłącznym celem jest obronno ść pa ństwa nie wydaje si ę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach." W ust. 9 wnioskujemy o wyd łu żenie terminu z 3 do 30 dni. 5 6

8 Ad. art. 1 punkt 32 projektu ustawy W dodawanym projektem ustawy a rt. 74a uoo ś podjęto prób ę okre ślenia kompetencji osób przygotowuj ących raporty o oddzia ływaniu na środowisko i ka rt informacyjnych przedsi ęwzi ęć'. Kierunek zmian wychodzi naprzeciw postulatom o podniesienie jako ści raportów o oddzia ływaniu na środowisko oraz KIP, ale zaproponowane przepisy wymagaj ą uzupełnienia i doprecyzowania. Np. w a rt. 74a ust. 2 pkt 1 uoo ś wś ród kierunków studiów wymieniono geologi ę, a nie wymieniono geografii i innych kierunków przyrodniczych. Wymieniono za to in żynieri ę środowiska, pomimo tego, że absolwent tego kierunku na politechnice nie ma żadnego przygotowania przyrodniczego. Nie jest jasne dlaczego uko ńczenie studiów in żynierskich jest wystarczaj ące, ale licencjackich ju ż nie. Nie wiadomo, jak nale ży interpretowa ć co najmniej 5-letnie do świadczenie", o jakim czytamy w proponowanym a rt. 74a ust. 2 pkt 2. Czy udzia ł w opracowaniu 1 raportu w ci ągu 5 lat, albo napisanie 100 raportów niskiej jako ści, które nie mog ą stanowi ć podstawy wydania stosownych decyzji spe łnia to kryterium? Bior ąc pod uwagę powyższe zastrze żenia Fundacja wnioskuje o doprecyzowanie a rt. 74a, albo jego usuni ęcie. Alternatywnym rozwi ązaniem jest delegacja do uregulowania tej kwestii w rozporządzeniu ministra w ła ściwego do spraw środowiska. Ad. art. 1 punkt 40 projektu ustawy Fundacja wnioskuje o wykre ślenie w proponowanym do dodania w uoo ś art. 87a fragmentu ograniczaj ą cego stosowanie art KPA: z zastrze żeniem, że zgodę na uchylenie lub zmian ę decyzji zgodnie z żądaniem odwo łania wyra ża jedynie podmiot planuj ący realizacj ę przedsi ęwzi ęcia", który wprowadza nierówne traktowanie stron post ępowania. Co wi ęcej, taki zapis wypacza udzia ł społeczeństwa w podejmowaniu decyzji ka żdy zapis decyzji, w której wypracowaniu bra łoby udzia ł szeroko rozumiane społeczeństwo, mógłby być zmieniony bez jego udzia łu. Ka żda decyzja zatem mogłaby by ć dowolnie modyfikowana po staniu si ę ostateczn ą. Fundacja proponuje nast ępuj ące brzmienie wprowadzanego projektem ustawy a rt. 87 uooś : W przypadku, gdy strona z ło żyła odwo łanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a organ, który wydal decyzj ę uzna, że to odwołanie zas ługuje w całości na uwzgl ędnienie, stosuje się art Kodeksu postępowania administracyjnego". Ad. art. 1 punkt 48 projektu ustawy Fundacja uznaje za korzystne wprowadzenie listy uwarunkowa ń decyduj ących o konieczno ści przeprowadzenia oceny oddzia ływania na obszar Natura 2000 wa rt. 97 ust. 1. Zastrze żenia Fundacji budzi sformu łowanie dotycz ące oceny oddzia ływa ń skumulowanych, która zosta ła ograniczona do przedsi ęwzi ęć znajduj ących się w obszarze oddzia ływania analizowanego przedsi ęwzi ęcia. Takie zawężenie jest sprzeczne z pojmowaniem oddzia ływa ń na integralno ść obszaru Natura 2000 wskazanych w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG. W proponowanym projekcie ustawy nie ma te ż informacji, czy ocena oddzia ływa ń skumulowanych ma dotyczy ć przedsi ęwzi ęć istniej ących, czy równie ż b ęd ących w trakcie realizacji i planowanych. Proponujemy nast ępuj ące brzmienie a rt. 97 ust. 1 pkt 1 lit. b uoo ś : powi ąza ń z innymi przedsi ęwzi ęciami, w szczególno ści kumulowania si ę oddzia ływa ń dalejjako KIP zrealizowanych, realizowanych i planowanych przedsi ęwzi ęć oddziałuj ących na obszar, na który będzie oddzia ływa ć przedsi ęwzi ęcie". Ad. art. 4 punkt 1, 2 i 3 projektu ustawy Proponowane w projekcie ustawy, jak rozumie to Fundacja, zmiany wa rt. 52 i 52a Ustawy o ochronie przyrody' maj ą z zało żenia wzmocni ć ochron ę gatunkow ą i zastąpi ć odstępstwa generalne odstępstwami indywidualnymi, co nale żałoby uzna ć za w łaściwe. Zastrze żenia Fundacji dotycz ą niektórych proponowanych rozwi ą za ń. Nie jest jasne, dlaczego w punkcie 10 artyku łu 52 ust. 2 uop dodanym do listy mo żliwych odst ępstw od zakazów dotycz ących zwierz ąt obj ętych ochron ą gatunkową oraz dodanym ust. 6, okre ślaj ącym warunki tego odst ępstwa, zosta ły wymienione gospodarki rolna i le śna, a nie zosta ła rybacka (uzasadnienie projektu ustawy odnosi si ę jedynie do gospodarki le śnej). Zastrzeżenia Fundacji budzi te ż scedowanie uprawnie ń na wydawanie zezwole ń w stosunku do gatunków zwierz ąt obj ętych ochron ą ścisłą z Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na dyrektorów regionalnych w odniesieniu do zabiegów gospodarczych w le śnictwie (ale w rolnictwie -ju ż nie) w projektowanej zmianie wa rt. 56 ust. 2c uop. Dodatkowo, należy podkre ś lić, że właściwy stan ochrony populacji nie zosta ł w uop zdefiniowany, wi ęc należałoby operowa ć terminami w łaściwy stan ochrony gatunku i w ła ściwy stan ochrony siedliska, które maj ą swoje definicje w art. 5 punkt 24 i 25 uop. Bior ąc pod uwagę powyższe zastrze żenia Fundacja proponuje nast ępujące brzmienie stosownych zapisów: wa rt. 52 ust. 2 punkt 10: wykonywania czynno ści zwi ązanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki le śnej, rolnej lub rybackiej, je żeli technologia prac uniemo żliwia przestrzeganie zakazów" uchyli ć ca ły art. 52a w art. 56: zrezygnowa ć z wprowadzenia ust. 2c, pozostawiaj ąc w kompetencji GDO Ś wydawanie zezwole ń na odstępstwa od zakazu umy ślnego zabijania oraz umyślnego okaleczania lub chwytania w stosunku do zwierz ąt obj ętych ochron ą ścisłą; wprowadzeniu do wyliczania w ust. 4 nada ć następuj ącą treść Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 2b, z zastrze żeniem ust. 4c, 4d i 5, mog ą być wydane w przypadku braku rozwi ąza ń alternatywnych, j żeli nie s ą szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występuj ących chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów (...)" UWAGI I WNIOSKI DO USTAWY uooś, ROZSZERZAJĄCE OPINIOWANY PROJEKT USTAWY A). Fundacja proponuje wykre ślenie art. 27 uooś i modyfikacj ę art. 28 tej ustawy. Ten ostatni otrzyma łby brzmienie: ' dalej jako uop 7 8

9 Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem w łaściwym do spraw finansów publicznych okre śli w drodze rozporz ądzenia, uwzgl ę dniaj ąc stawki rynkowe na adekwatne us ługi i maj ąc na wzgl ę dzie, i ż opłaty te oraz terminy i sposób ich uiszczania nie powinny stanowi ć przeszkody w udostępnianiu informacji bez zb ę dnej zwłoki: 1) szczegółowe maksymalne stawki op łat, o których mowa wa rt. 26 ust. 2, 2) sposób naliczania op łat, o których mowa wa rt. 26 ust. 2, z uwzgl ędnieniem przekszta łcenia informacji w form ę wskazan ą we wniosku, 3) terminy i sposób uiszczania op łat, o których mowa wart. 26 ust. 2 4) szczegółowe maksymalne stawki op łat za udostępnienie informacji o ś rodowisku i jego ochronie drog ą pocztową. Proponuj ąc powyższe zapisy i rezygnacj ę z art. 27, Fundacja ma na uwadze zwi ększenie przejrzysto ści cennika udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie ( a rt. 27 uooś versus rozporz ądzenie ministra w ła ściwego do spraw środowiska), dostosowanie górnych stawek do cen adekwatnych us ług na rynku, mo żliwość jego elastycznej zmiany przy zmianie uwarunkowa ń rynkowych i technologii (bez konieczności w przyszłości nowelizacji uooś), wi ększej elastyczno ści władz publicznych w odpłatnym udostępnianiu informacji która przyczyni si ę do szybszego udostępniania tej informacji. B). Analogicznie do uwagi odnosz ącej si ę do art. 1 punktu 19 projektu ustawy, Fundacja proponuje wyd łu żenie terminu sk ładania uwag i wniosków w konsultacjach projektów dokumentów, o których stanowi a rt. 39 uoo ś. Art. 39 ust. 1 punkt 4 uoo ś otrzyma łby następujące brzmienie: sposobie i miejscu sk ładania uwag i wniosków, wskazuj ąc jednocześnie co najmniej 30-dniowy termin ich składania". Wychodzi ć to będzie naprzeciw a rt. 7 Konwencji z Aarhus dot. udzia łu społeczeństwa w odniesieniu do planów, programów i wytycznych polityki maj ących znaczenie dla środowiska: Ka żda ze Stron podejmie odpowiednie praktyczne lub inne postanowienia, aby spo łeczeństwo uczestniczy ło w przygotowywaniu planów i programów maj ących znaczenie dla środowiska, w ramach przejrzystych i bezstronnych mechanizmów, otrzymuj ąc uprzednio niezb ędne informacje. W ramach tych mechanizmów stosowany b ędzie artyku ł 6 ustępy 3,4 i 8. Zakres podmiotowy udzia łu spo łecze ństwa okre śli wła ściwa władza publiczna, bior ąc pod uwagę cele niniejszej konwencji." C). Fundacja Greenmind podtrzymuje swoje stanowisko, zg łaszane w konsultacjach spo łecznych projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska, podanym do publicznej wiadomo ści w dniu 15 lutego 2013 roku, co do nowego brzmienia a rt. 44 ust. 1 uoo ś : Organizacje ekologiczne, które powo łując się na swoje cele statutowe, zgłoszą ch ęć uczestniczenia w okre ślonym postępowaniu wymagaj ącym udzialu społeczeństwa, uczestnicz ą w nim na prawach strony, je żeli prowadzą dzielność statutow ą w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesi ęcy przed dniem wszczęcia tego postępowania. Przepisu a rt Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje si ę." Fundacja stoi na stanowisku, że powyższy przepis w proponowanym brzmieniu jest niekonstytucyjny. Fundacja uwa ża, że zdarzaj ące si ę w postępowaniach zjawisko NIMBY 8 nie uprawnia ło ustawodawcy do ograniczania praw obywateli, w tym cz łonków lokalnych społeczno ści, do udzialu w postępowaniach wymagaj ących udzialu spo łecze ństwa. Element przepisu ograniczaj ący dopuszczanie organizacji ekologicznych do post ępowa ń wymagaj ących udzialu spo łecze ństwa ze wzgl ędu na moment ich powstania, czas prowadzenia p rzez nie działalności statutowej w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody nale ży uzna ć za niedemokratyczny, sprzeczny z ide ą spo łecze ństwa obywatelskiego. Skutkiem takiej regulacji, zdaniem Fundacji, b ędzie podejmowanie decyzji nieakceptowanych spo łecznie i środowiskowo. Niezależnie od powy ższego, Fundacja wnosi o doprecyzowanie a rt. 44 ust. 1 uoo ś. Artyku ł w obecnym swym brzmieniu jest niezgodny z zasadami poprawno ści legislacyjnej i prowadzi ć będzie do istotnej dowolno ści rozstrzygni ęć. Ograniczenie włączania si ę w postępowania wymagaj ące udziału społeczeństwa, okre ślono w przepisie w sposób uniemo żliwiaj ące jednoznaczne jego rozumienie. Art. 44 ust. 1 uoo ś zawieraj ący zapis dotyczący prowadzenia dzia łalności statutowej minimum 12 miesi ęcy przed dniem wszcz ęcia tego post ępowania' mo że odwo ływa ć do momentu 12 miesi ę cy ęciem postępowania wymagaj ącego udzialu spo łecze ństwa prowadzonego przez organ przed rozpocz I instancji, II instancji itd. Nowe brzmienie art. 44 ust. 1 uoo ś, wymaga by organizacje ekologiczne prowadzi ły dzia łalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, co przy braku jednoznaczności sformu łowania, skutkowa ć będzie niepewno ś ci ą co do sposobu badania przez organy dzia łalności statutowej, wype łniania celów statutowych przez organizacj ę. Prowadzenie postępowania dowodowego w tym zakresie wy łącza t ę ocenę dotyczącą działalności statutowej spod kontroli s ądów administracyjnych. Fundacja wnosi, by a rt. 44 ust. 1 nada ć brzmienie: Organizacje ekologiczne, które powo łując si ę na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w okre ślonym postępowaniu wymagaj ącym udzia łu spo łeczeństwa, uczestnicz ą w nim na prawach strony, je żeli złożyły wniosek o rejestracj ę w Krajowym Rejestrze S ądowym lub z ło żyły zgłoszenie stowarzyszenia zwyk łego do starosty minimum 12 miesi ęcy przed dniem wszcz ęcia postępowania przez organ danej instancji. Przepisu a rt Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje si ę." Dodatkowo, Fundacja zwraca uwag ę, i ż konieczne jest w art. 44 uooś sposobu, w jaki następuje dopuszczenie organizacji do udzia łu w postępowaniu. Obecny system, przewiduj ący z jednej strony postanowienie odmowne bez okre ślenia terminu na wydanie tego postanowienia, a z drugiej milczącą zgod ę" organu, jest nieprzejrzysty i generuje wi ęcej problemów ni ż korzyści, dla zapewnienia udzia łu społeczeństwa w procesie oceny oddziaływania na środowisko. Proponujemy, by w art. 44 rozszerzyć ust. 4, który otrzyma łby brzmienie: Postanowienie o odmowie dopuszczenia do udzialu w postępowaniu, organizacji ekologicznej wydaje si ę w ci ągu 14 dni od zg łoszenia, o którym mowa wa rt. 44 ust. 1. Na postanowienie o odmowie s łu ży za żalenie". D). W nawi ązaniu do wniosku wyra żonego w punkcie B, Fundacja wnosi, by w aktualnych pracach nad nowelizacj ą uooś, w łaściwie i jednoznacznie transponowa ć do prawa polskiego zapisy a rt. 8 Konwencji z Aarhus dot. udzia łu społecze ństwa w przygotowywaniu przepisów wykonawczych lub powszechnie obowi ązujących aktów normatywnych, które mog ą mieć znaczące oddzia ływanie na 'akronim od ang. Not In My Backyard 9 10

10 środowisko. Nale ży stosownie do zapisów Konwencji z Aarhus rozszerzy ć zapisy Dzia łu III uooś Udzia ł społeczeństwa w ochronie środowiska. Aktualnie, w przypadku konsultacji spo łecznych dokumentów rz ądowych, resort-projektodawca, przy ustalaniu terminu konsultacji niejednokrotnie kieruje si ę jedynie Regulaminem pracy Rady Ministrów przyj ętym Uchwa łą nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 pa ździernika 2013 roku (tak sta ło si ę w przypadku konsultacji nowelizacji Prawa łowieckiego) stanowi ącym: Organ wnioskuj ący, kieruj ąc projekt dokumentu rz ądowego do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, wskazuje termin do zaj ęcia stanowiska. 2. Je żeli termin do zaj ęcia stanowiska nie wynika z przepisów odr ębnych, organ wnioskuj ący wyznacza go, bior ąc pod uwagę przedmiot, zakres i obj ętość projektu dokumentu rz ądowego, zakres podmiotów, na które projekt oddzia łuje, oraz pilno ść sprawy. 3. Wyznaczenie terminu do zaj ęcia stanowiska krótszego ni ż 7 dni, a w przypadku projektu aktu normatywnego krótszego ni ż 14 dni, od udostępnienia projektu wymaga szczegółowego uzasadnienia." Fundacja zauwa ża, że powyższych zapisów Regulaminu pracy Rady Ministrów nie mo żna uzna ć za podj ęcie kroków, o których mowa wa rt. 8 Konwencji z Aarhus, w szczególno ści co do zapisu: ramy czasowe umo żliwiaj ące rzeczywiste (podkre ślenie: Fundacja Greenmind) uczestnictwo powinny by ć ustalone". Fundacja zwraca uwag ę, i ż władze publiczne nie okre ś li ły i nie upubliczni ły tak że spójnego systemu komunikowania si ę ze spo łeczeństwem w pracach nad przepisami wykonawczymi i aktami normatywnymi w zakresie, nie tylko ustalania czasu takich konsultacji, ale i sposobu upowszechniania informacji o ich prowadzeniu (publikowania lub powszechnego udost ępniania w inny sposób), formy składania uwag oraz formy przekazywania przez w ładze publiczne informacji zwrotnej do interesariuszy bior ących udzia ł w zako ńczonych konsultacjach. Powy ższe stanowisko Fundacja opiera o aktualne do świadczenia z konsultacji (zako ńczonych i trwaj ących) projektów ustaw mog ących mie ć znaczące oddzia ływanie na środowisko m.in. zmiany ustawy Prawo łowieckie, zmiany uooś, nowej ustawy Prawo wodne. Zdaniem Fundacji we wskazanych przypadkach zawiod ło prawid łowe identyfikowanie i informowanie interesariuszy, a przy ustalaniu ram czasowych rozs ądne ramy czasowe, o których mowa w Konwencji z Aarhus poległ " w zderzeniu z Regulaminem pracy Rady Ministrów. przyczyny i okoliczno ści, na których opa rta jest decyzja, włączaj ąc informacje dotycz ące udzia łu społeczeństwa; (...)". Fundacja uwa ża równie ż, w zwi ązku z a rt. 6 ust. 5 dyrektywy 2011/92/UE (po zmianach dokonanych dyrektyw ą 2014/52/UE) 9 wszelkie konsultowane ze spo łeczeństwem dokumenty np. raporty o oddzia ływaniu na środowisko powinny by ć dost ępne w wersji elektronicznej np. poprzez biuletyny informacji publicznej lub w inny sposób, jednakże (za art. 6 ust. 2 tej dyrektywy) musi to by ć szczegó łowe ustalenie" tj. wskazane w nowelizacji uoo ś. Fundacja wnosi o dokonanie stosownych zapisów w projekcie ustawy. Fundacja Greenmind wyra ża nadziej ę, że powyższe uwagi zgodnie z a rt. 8 Konwencji z Aarhus zostan ą wzięte pod uwagę tak dalece, jak to jest mo żliwe". Jednocześnie liczymy, że w przyszłości projekty aktów prawnych b ęd ą konsultowane w ramach czasowych umo żliwiających rzeczywiste uczestnictwo" w ich tworzeniu. Z wyrazami szacunku, Marta Wi ś niewska,. (SiifJ Fundacja Greenmind E). Fundacja wzywa, by w projekcie ustawy uwzgl ędni ć wymagania dyrektywy 2011/92/UE (zmienionej dyrektywą 2014/54/UE) w zakresie dotycz ącym publicznego udostępniania tre ści decyzji, wraz z uzasadnieniem, zezwalaj ącej na realizacj ę inwestycji (decyzji środowiskowej), a nie tylko jak to mam miejsce obecnie - informacji o jej wydaniu. Nowelizacja uoo ś powinna wskazywa ć miejsce udostępniania de cyzji np. poprzez wskazanie Biuletynu Informacji Publicznej w ładz publicznych wydających decyzj ę. Projekt ustawy musi odzwierciedla ć zapisy art. 9 ust. 1 tej dyrektywy w brzmieniu: Kiedy de cyzja o przyznaniu lub odmowie wydania zezwolenia na inwestycj ę zostaje podj ęta, wła ściwy organ tub organy informuj ą o niej społecze ństwo zgodnie z odpowiednimi procedurami, podaj ąc do wiadomości społecze ństwa następujące informacje: a) tre ść de cyzji i zwi ązane z ni ą warunki; b) przebadawszy troski i opinie wyra żone przez zainteresowan ą społeczność, główne 9 Państwa członkowskie dokonuj ą szczegó łowych ustale ń dotycz ących informowania spo łecze ństwa na przykład poprzez rozlepianie plakatów w okre ślonym promieniu lub publikacj ę w lokalnych gazetach oraz konsultowania si ę z zainteresowan ą spotecznością na przykład poprzez uwagi na pi śmie lub w drodze publi cznego wysłuchania. Państwa członkowskie podejmuj ą niezbędne ś rodki w celu zapewnienia, by odnośne informacje by ły dostę pne dla spoteczeństwa w formie elektronicznej, przynajmniej za po ś rednictwem centralnego portalu lub łatwo dostępnych punktów dostę pu na odpowiednim sz czeblu administracyjnym

11 L.dz. 47 / 2015 Górnicza Izba Przemys łowo-handlowa Mining Chamber of Industry and Commerce Katowice, dnia 12 stycznia 2015 r. y,e bpi Szanowny Pan Piotr Otawski Podsekretarz Stanu G łówny Konserwator Przyrody Ministerstwo Środowiska rj. ~ /, n ~ M t~-t 4 i N 1 S 773 ``~` ; -~W.~...;,,.~...~,,... ~ ~-'~e,~;i3' ł re,rt y~.z.~~ LJ~3d v :d'1! `~ ~. ~..,..,,,,,,,,.,,~.,K ~.S' E"<ś ~t~ r~ t ~ ; ~ p~p w~. ~~L.:4....:... f~ xer f /C_-z ' (',i,~>,.~:,.....~ 3 W odpowiedzi na pismo z dnia 12 grudnia 2014 r. (DP /49229/14/JJ) dotycz ące projekkr ustawy o zmianie ustawy o udosfypnianiu informacji o środowiskt i jego ochronie, udziale spoleczeirstwcr w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania no srodotr'isko 0/az niektórych innych ustaw, Górnicza Izba Przemys łowo Handlowa uprzejmie informuje, i ż nie wnosi uwag do w/w projektu. n. u ~~~ ~~t S Gómiczej Izby Przpit} Bowo-Handtowoj mgr inż. *mu' Olszowski r Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydzial VIII Gospodarczy nr KR NIP ul. Kościuszki 30, Katowice, tel.: (+48) (+48) , (+46) , (+48) fax: (+48) , Zak ł ad Promocji, Wydawnictw I Eksperyz GI PH tel. /fax: (+48) , www,giph.com.pl Konto Bankowe: Getin Noble Bank SA I Oddzial vi Katowicach nr:

12

13 ( Górno ś l ąskie Towarzystwo Przyrodnicze im. A. Czudka ul. Św. Huberta 35, Katowice Katowice =07 Uzasadnienie: w przypadku wielu inwestycji nie wymagaj ących procedury OOS dochodzi do zniszczenia siedlisk gatunków chronionych np. zbiorników wodnych. Wprowadzenie zapisu o kompensacji daje mo żliwo ść organowi nałożenie obowi ązku podj ęcia działań kompensacyjnych np. poprzez budow ę nowego zbiornika. KRS ; NIP Zgodnic z. 7 Statu tu. celem Towarzystwa jest prouadzenic dzialalnosci e zakresie ekologii, ochrom srodooiska, dziedzictwa przyrodniczego i edukacji. Rządowe Centrum Legislacji III. Towarzystwo proponuje okre ś li ć zasi ęg inwentaryzacji przyrodniczych prak tyka pokazuje dowolno ść w zakresie okre ślenia granic powierzchni badanych obszarów proponujemy by dla inwestycji liniowych infrastruktury drogowej zasi ęg ten, poza obszarami zabudowanymi, wynosi ł min. 2x500 m od linii rozgraniczaj ących oraz w granicach linii rozgraniczaj ących, natomiast w przypadku inwestycji powierzchniowych i punktowych w buforze nmm. 500 m od granic inwes tycji oraz wjej granicach (jednak poza obsz arami zabudowanymi). Przedstawiona propo zycja oparta jest g łównie na do świadczeniach z post ępowań, gdzie obiektem zainteresowania Towarzystwa by ły wpływy inwestycji na płazy jak i na nietoperze. Inwestor zy wielokrotnie wskazywali, i ż przepisy prawne nie reguluj ą szeroko ści pasa terenu, w którym nale ży wykonać inwentaryzacj ę przyrodnicz ą, Górno ś l ąskie Towarzystwo Przyrodnicze przesy ła następuj ące uwagi i wnioski do projektu ustawy o zmi anie ustawy o udost ępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzialywania na środowisko oraz niektórych innych ustaw: I. Proponujemy, by do art. 62a 9) obszarach podlegaj ących ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych znajduj ących si ę w zasi ęgu znaczącego oddzia ływania przedsi ęwzi ęcia, dodać zapis: oraz o gatunkach chronionych flo ry i fauny, obszarach jej migracji, a także o siedliskach gatunków chronionych znajduj ących się w zasięgu znaczącego oddzialywania przedsięwzi ęcia" Uzasadnienie: wymóg wprowadzenia do ka rty informacyjnej danych o wyst ępowaniu gatunków chronionych i ich siedliskach daje leps zy obraz okre ślaj ący wp ływ planowanego przedsi ęwzi ęcia na gatunki chronione i ich siedliska. Nale ży zauważyć, i2 siedliska gatunków chronionych rzadko obj ęte są ochron ą prawną (np. miejsca rozrodu p łazów). W wielu raportach pomija si ę również lokalne obszary migracji. Ustawowy wymóg opisania Tych obszarów skutkowa łby poprawą jakości raportów i decyzji środowiskowych, a w konsekwencji skuteczniejsz ą ochron ą bioróżnorodno ści. II. Proponujemy, by ust. 3a o brzmieniu:,3a. Opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku obowi ązku przeprowadzenia oceny oddzia ływania na środowisko mo że wskazać na konieczno ść okre ślenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymaga ń, o których mowa wart. 82 ust. 1 pkt 1 lit, b lub c, lub nałożenia obowi ązku dzialania, o którym mowa w a rt. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b.", zmodyfikować na: 3a. Opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku obowi ązku przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko mo że wskazać na konieczno ść okre ślenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymaga ń, o których mowa wart. 82 ust. 1 pkt 1 lit b lub c, lub na ł o żenia obowi ązku dzialania, o którym mowa wa rt. 82 ust. 1 pkt 2 lit. a i lit. b." (lit a: wykonania kompensacji przyrodniczej stwierdza konieczno ść wykonania tej kompensacji) IV. Towarzystwo zwraca uwag ę na konieczno ść definicji korytarzy ekologicznych. W tym kontek ście należy zwróci ć uwagę również na strefy lokalnych migracji fauny dotyczy to zw łaszcza p łazów, które przemieszczaj ą się regularnie na odleg łość średnio m od miejsc rozrodu (dane dla ropuchy szarej). W przypadku p łazów, strefy ich migracji maj ą charakter lokalny i trudno je utożsamiać z korytarzami ekologicznymi, które kojarzone s ą z obszarami przemieszczania si ę większych zwierząt. V. Proponujemy modyfikacj ę zapisu art. 66: 2) opis elementów przyrodniczych środowiska obj ętych zakresem przewidywanego oddzialywania planowanego przedsi ęwzi ęcia na środowisko, w ty m: a) elementów środowiska obj ętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz korytarzy ekologicznych, a) elementów środowiska obj ętych ochron ą na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz ko ytarzy ekologicznych", poprzez jego poszerzenie o zapis stref migracji fauny, siedlisk gatunków chronionych" Uzasadnienie vide p. I. VI. Ustawa powinna przewidywa ć obligatoryjne pouczenie osób trzecich dostarczaj ących informacje, których dostarczenia nie maj ą obowi ązku, o możliwo ści zastrze żenia p d_ąnych informacji. Nie wszystkie osoby dostarczaj ące informacje przyrodnicze, b ędące ich własnym dorobkiem, maj ą tego świadomo ść. Pouczenie osób trzecich o mo żliwo ści zastrze żenia dostarczonych informacji by łoby przejawem troski o ochron ę praw autorskich. VIL Zdaniem Towarzystwa nale ży zdefiniować poj ęcie dokumenty i dane przeznaczone do wewn ętrznego komunikowania si ę" zdarzy ło się, iż odmówiono nam dost ępu do opracowań dostarczonych przez zewn ętrznego, wy łonionego w publicznym przetargu wykonawc ę dla publicznego inwestora, t łumacząc to wewn ętrzn ą komunikacj ą". VIII. proponujemy zmodyfikowa ć zapis, wart. 62: w ust. 1: - w pkt. 1 lit. a: a) ludno ść, w tym zdrowie i warunki życia ludzi, środowisko w tym gatunki chronione i ich siedliska ", Uzasadnienie: taki zapis wzmacnia łby znaczenie nowych tre ści dot. inwentaryzacji przyrodniczych, praktyka pokazuje, iż szereg raportów pomija aspek ty dot. wpływów na gatunki chronione i ich siedliska.

14 IX. Proponujemy, by do art. 63 ust.1 p.2 do lit. e obszary wymagaj ące specjalnej ochrony ze wzgl ędu na wyst ępowanie gatunków ro ślin, grzybów i zwiem lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych obj ętych ochron ą, w tym obszary Natura 2000 oraz pozosta łe formy ochrony przyrody, dopisać:wt tvm gatunki chronione i ich siedliska a tak że możliwo ści przemieszczania si ę fauny" Praktyka pokazuje, że autorzy raportów zapominaj ą o ochronie gatunkowej, i wpływie planowanych inwestycji na siedli 'S gatunków chromwita. Mody fikacja zapisu wzmacniałaby znaczenie nowych tre ści dot. inwentaryzacji przyrodniczych. X. Proponujemy zapis w a rt. 63: 2a. Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia ływania na środowisko może by ć uzależnione od okre ślenia w postanowieniu, o którym mowa w ust. 2, warunków lub wymaga ń, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b lub c, lub nałożenia obowiązku wykonania działania, o którym mowa w a rt. 82 ust. 1 pkt 2 lita i lit b."; Uzasadnienie: Sugestia (dodania zapisu lit a") wynika z cz ęstych przypadków kolizji fragmentów ekosystemów, których likwidacja skutkuje znacz ącym spadkiem bioróżnorodno ści. Przykładem mogą być plazy likwidacja miejsca rozrodu skutkuje zanikiem ca łych populacji, nawet w przypadku nienaruszenia pozosta łej części siedliska. Odtworzenie miejsca rozrodu w innym miejscu umo żliwia przetrwanie płazów jak równie ż realizacj ę inwestycji. Założenie, iż miejsce rozrodu zostanie odtworzone, czyli podj ęcie dzia łań kompensacyjnych bez prowadzenia d ługich obserwacji umo żliwia przyspieszenie procesu inwestycyjnego, jak równie ż zabezpiecza bioró żnorodno ść. XI. art. 66: ust. 1: p. 2 proponujemy uzupe łnić do formy lit. a) elementów środowiska obj ętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, oraz korytarzy ekologicznych, stref migrant oraz siedlisk gatunków chronionych Uzasadnienie vide p. I. XII. GTP Składa wniosek by w zapisach dotycz ących inwentaryzacji przyrodniczej w sposób szczególny zwróci ć uwagę (min.) na plazy i nietoperze, jako zwierz ęta szczególnie podatne na przekszta łcenia środowiska. Uzasadnienie: P łazy i nietoperze to zwierzęta szczególnie zagro żone wygini ęciem. Praktyka pozazuje, iż wyniki inwentaryzacji cz ęsto nie uwzgl ędniaj ą tych zwierząt lub są niepełne. XIII. Zwracamy uwagę na konieczno ść pełnej inwentaryzacji przyrodniczej na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. W tej chwili obserwujemy tendencje przesuwania momentu zebr ania pehrych danych przyrodniczych na etap ponownej oceny oddzia ływania na środowisko. Takie podej ście jest błędne gdy ż : - nowo zebrane dane nie są analizowane przy wańantowaniu inwestycji, - nowo zebrane dane mogłyby mieć wpływ np. na inną lokalizacj ę XIV. Krótki czas na analizę projektu uniemo żliwia szczegó łowe zapoznanie si ę z tre ścią projektu zmian ustawy. Niemniej jednak, jako organizacja zajmuj ąca si ę w sposób szczególny ochron ą płazów pragniemy zwróci ć uwagę na dzialania kompensuj ące, które s ą często niedoceniane i pomijane. W przypadku plazów najlepszym, najbardziej efektywnym dzia łaniem kompensuj ącym jest budowa nowych zbiorników rozrodczych. Org any administracji rzadko si ęgaj ą do możliwo ści nałożenia w decyzji środowiskowej na inwestora dzia łań kompensuj ących. Stąd też ta metoda dzialania wymaga jak najszerszej popularyzacji. XV. Towarzystwo jest przeciwne _przed łużeniu wazżności_ dec zji o środowiskowych uwarunkowaniach do 6 tub 10 lat (art. 72 ust. 3 i 4). W tym okresie czas rodowisku mo że nastąpić szereg zmian, st ąå tez tre ść. raportu OOS jak równie ż treść zapiisow decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może być nieadekwatna do uwarunkowaniach przyrodniczych i spolecznych. Zmiany te mogą polegać na polepszeniu jak i pogorszeniu si ę tych uwarunkowań. Aktualnie obowiązuj ące terminy 4 i 6 lat s ą już dyskusyjne, st ąd też krytyczne stanowisko Towarzystwa do zmian art. 72 ust. 3 i 4. XVI. Wychodząc naprzeciw aktywizowaniu spo łeczeństwa zgłaszamy wniosek o umieszczeniu w ustawie zapisu o obowi ązku umieszczanie raportów OO Ś w trakcie trwania konsultacji spolecznych w procedurze uzyskiwania decyzji środowiskowych, w formie ogólnodostępnych plików, możliwych do ściągnięcia przez intemet. Aktualnie chc ąc uzyskać w procedurze wydaw ania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach raport, należy udać się do siedziby organu administracji jest to mechanizm zasoro i zniech-ca'.0. N aszym zdaniem ogólnodostępne do pobrania powinny być rówmeż decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Czas umieszczania plików na serwerach powinien obejmować cały okres konsultacji spolecznych oraz okres uprawomocniania si ę decyzji środowiskowej. XVII. Wnosimy, by od postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniaj ącego warunki realizacji inwes tycji przysługiwało odwo łanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Aktualne przepisy umo żliwiaj ą złożenie odwołania jedynie na decyzj ę organu wydaj ącego decyzje, o których mowa w art. 72. W przypadku ZRIDu odwo łanie rozpatruje Minister, Infrastruktury i Rozwoju, który nie posiada kompetencji w zakresie kwestii przyrodniczo środowiskowych. W prrżypadku odwo łania od ZRIDu dla autostrady Al Pyrzowice granica województwa, działania MIR w ramach odwo łania od ZRID ograniczy ły się do uzyskania opinii inwestora innymi s łowy były pozbawione bezstronno ści i obiektywno ści. Prosimy o pisemne poinformowaniu o st anowisku zaj ętym w stosunku do uwag n aszego Towarzystwa. Z poważaniem - ponowna ocena wykonywana jest wraz z projektem budowl anych nowo zebrane dane mogą stanowi ć przes łankę do zmiany założeń projektowych, na co zazwyczaj nie ma ani czasu ani środków. Z tych powodów inwentaryzacja przyrodnicza powinna by ć kompletna, rzetelna, jednoznaczna, wykonana poprawnie metodycznie, w tym w odpowiednio długim okresie czasu Z powodu. niewłaściwej inwentaryzacji uchylono decyzj ę o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Szczecina hrtp; /orceczenia.nsa_sov.,1 doe;c $22C9CH1 - sygn. IV SA/Wa 207/13 - Wyrok WSA w Warszawie. Wnioskujemy oprzeanalizowanie uzasadnienia.,.reasumuj ąc: kompletna inwentaryzacja przyrodnicza powinna by ć wykonana na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej - nie mo żna przek ładać wykonania inwentaryzacji na etap ponownej oceny oddzia ływania na środowisko. Marek Sołtysiak /prezes/

15 I z2 9(115-(11_10(1R 19 Zimbra https://mail. mos.gov.pl/zmbra/h/printmessage?id=11280&tz=europ... Zimbra Fwd: propozycje gr.00ś N I 7. T om. 1 M I`, Od : Robert Gog łoza > Temat : Fwd: propozycje gr.00 ś Do : jacek jasnowski > -- Tre ść oryginalnej wiadomo ści-- Temat:propozycje gr.00s Data:Thu, 08 Jan :21: Nadawca:Tomasz Wil żak > Pn, 2015, sty-19 08:31 liczba za łączników: 6 3 E V SYi'E.w 1<i~~~ F~3 F ~ t y Qei 4 $fimfrts P Z,"rvy ~ Ij 7 41R' Tab a01p 1 9 ~ _._._...~..~-. _.~.~ ~ P v. ł...,..o., 0~ ~Y e,......_..._,>.--...a.,....~..._. ~..,.,~tim......, ~ Adresat:Anna Nestorowicz >, Robert Gog łoza > Dzie ń dobry, przesyłam uwagi cz łonków Grupy Roboczej ds. Ocen Oddzialywania na Srodowisko (http://a rchiwumwww.gdos.gov. pl/projectcategories/showarticle/2803/2 /GR ds Ocen Oddzialywania na Srodowisko) do projektu zmiany ustawy oo ś celem ich rozwa żenia. pozdrawiam, T. Wilżak 1_zm_oos.xls 41 KB 2_zm_oos.doc 54KB 3_zm_oos.xls 50 KB 4_zm_oos.xlsx 14KB 5_zm_oos.xls

16 n ini i_10nq '14 Zimbra https://mail.mos.gov.pl/zmbra/h/printmessage?id=11280&tz= Europ... 36KB EJ 6_zm_oos.xls 35 KB

17 oznacze nie przepisu propozycja brzmienia przepisu ustawy oo ś art.49 Przy odst ąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia ływania na ś rodowi-sko, o którym mowa w art. 48 ust. 1, dotycz ącym dokumentów, o których mowa w art. 57 i art. 58 albo stwierdzeniu konieczno ści przeprowadzenia takiej oceny, o którym mowa w art. 47, dotycz ącym dokumentów, o których mowa w art. 57, bierze si ę pod uwag ę następuj ące uwarunkowania: ewentualne uwagi art. 51a ust. 1 art. 51a ust. 2 Prognozę oddzia ływania na ś rodowisko, o której mowa w art. 51 ust. 2 sporzadza osoba, o której mowa w art. 51a ust. 2 Autorem prognozy oddzia ływania na środowisko, o której mowa w ust. 1, a w przypadku zespo łu autorów -kierujacym zespo łem, powinna by ć osoba, która: 1)uko ń czyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy ższym, co najmniej studia magisterskie albo stuudia inzynierskie na kierunkach: dalej jak w art. 74a ust. 2 art. 54 ust. 1 Organ opracowujacy projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47, poddaje projekt, wraz z prognoz ą oddzia ływania na środowisko, opiniowaniu przez w łasciwe organy, o ktrych mowa w art. 57 i 58. W ła ściwe organy wydaj ą opini ę w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Opinie dotycz ące dokumentów obejmuj ących obszar dwóch i wi ęcej województw wydaje si ę w terminie 60 dni. art. 74 ust. 1 pkt 5) dla przedsi ęwzi ęć, dla których organem prowadz ącym post ępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu lokalizacji przedsi ęwzi ęcia oraz terenów, na których klimat akustyczny mo że oddzia ływa ć planowane przedsiewzi ęcie, je żeli plan ten zosta ł uchwalony, albo informacj ę o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu pa ństwowym, dla przedsi ęwzi ęć Euro 2012, dla przedsi ęwzi ęć wymagaj ących koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złó ż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji zwi ązanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych; Wypisy i wyrysy z mpzp dla terenów sąsiednich obj ętych oddzia ływaniem są konieczne w celu okre ślenia ustalenia standardów akustycznych i oddza ływania na klimat akustyczny.

18

19 Pkt 23 Art. 62a Zgodnie z dodanym art. 74 a autorem karty informacyjnej przedsi ęwzięcia oraz rapo rtu o oddziaływaniu przedsi ęwzięcia na środowisko powinna być osoba która posiada odpowiednie wykształcenie i wiedz ę. Dodatkowo w dodanym art. 62 a wskazuje si ę, że autor KIP załącza oświadczenie o spe łnieniu tych wymagań pod rygorem odpowiedzialno ści karnej. W przypadku post ępowań w trybie art. 96 ustawy oo ś (oddziaływanie na obszary Natura 2000) w ocenie tut. organu w wi ększo ści przypadków nie ma potrzeby, aby KIP sporz ądzany by ł przez ww. osoby. Maj ąc na względzie, iż w dużej mierze postępowania te dotycz ą wycinki drzew (g łównie o niewielkich obwodach, pochodz ących z samosiewu) lub budowy domu, KIP zawieraj ący wszystkie niezb ędne informacje mo że sporządzić właściciel działki/ inwestor. W przypadku tych post ępowań obowiązek sporządzenia KIP tylko przez uprawnione osoby mo że stanowi ć problem dla osób prywatnych które ju ż teraz dzwonią i proszę o wskazanie konkretnych osób, które mog łyby sporządzić wymagany na kolejnym etapie raport oo ś. Oprócz kwestii znalezienia odpowiedniej osoby do sporz ądzenia KIP w przypadku postępowań naturowych pozostaje sprawa kosztów opracowania KIP - us ługi związane z ocenami oddzialywania s ą dosyć kosztowne i mo że okazać się, że takie rozwiązanie w przypadku postępowań naturowych dodatkowo pog łębi niechęć spo łeczeństwa do sieci Natura Pkt 25 Art. 64 pkt 2 Przepis pkt 2 dotyczy opinii wydawanej przez organ, o którym mowa w art. 78 tj. inspekcji sanitarnej. Czytaj ąc pkt. 2 projektu ustawy wynika, że to organ inspekcji sanitarnej ma wyda ć zamiast opinii uzgodnienie w przypadku gdy rdo ś stwierdzi konieczno ść przeprowadzenia oceny oddzialywania na obszar Natura W uzasadnieniu do zmiany ustawy czytamy, że dodanie w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy oo ś zastrzeżenia, i2 regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje uzgodnienie zamiast opinii w przypadku, gdy stwierdzi konieczno ść przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko ze względu na oddzialywanie na obszar Natura 2000, wynika po średnio z konieczno ści implementacji art. 6 ust. 1 dyrektywy 2011/92/UE. Wi ążący charakter rozstrzygni ęcia regionalnego dyrektora ochrony środowiska w zakresie stwierdzenia obowi ązku przeprowadzenia oceny oddzia ływania na środowisko ze wzgl ędu na oddzialywanie na obszary Natura 2000 wynika z jego szczególnych kompetencji, tj. ochrony i zarz ądzania tymi obszarami. W związku z powyższym zastrze żenie powinno by ć dopisane do pkt 1 a nie 2. Winno być okre ślone czy na owe uzgodnienie ma s łużyć zażalenie skoro jest na etapie opinii wiążącym dokumentem dla organu prowadz ącego postępowanie o wydanie du ś.

20 Ponadto skoro w chwili obecnej niewydanie przez w ła ściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii, o których mowa w a rt. 64 ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 90 ust. 2 pkt 2, odpowiednio w terminie, o którym mowa w a rt. 64 ust. 4, art. 70 ust. 3, art. 77 ust. 6 i art. 90 ust. 6, traktuje si ę jako brak zastrze żeń to brak opinii marsza łka i wójta/burmistrza równie ż winien być potraktowany jako brak zastrze żeń. Pkt 26 Art.66 pkt 12 proponuje si ę zapis budowie/przebudowie/rozbudowie drogi, linii kolejowej czy lotniska. Niejednokrotnie zarz ądcy drogi czy linii kolejowej nie s ą w stanie precyzyjnie określić przewidywanego natężenia ruchu po przebudowie np. ró żni przewoźnicy PKP. Pozostawienie tylko zapisu budowy" da mo żliwo ść ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania na podstawie analizy porealizacyjnej tylko i wy łącznie nowym, nie istniej ącym inwestycjom. Fakt, że zmianie ulega definicja planowanego przedsi ęwzięcia jednak np. rozbudowa drogi o dwa nowe pasy ruchu w świetle przepisów b ędzie planowanym przedsięwzięciem Art.66 ust. 7 - winno by ć doprecyzowane o jaką strategiczną ocenę chodzi. Pkt 30 Art. 72 ust.1 pkt 21 w istniej ącym zapisie zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbier anie i przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach" winno by ć zezwolenia za zbieranie i/lub przetwarzanie". Obecny zapis budzi wiele niejasno ści. Np. w przypadku inwestycji polegaj ącej na uruchomieniu punktu skupu odpadów z łomu wymagana jest decyzja zezwalaj ąca tylko na zbieranie odpadów. Inwestycja kwalifikuje si ę do rozporz ądzenia w sprawie przedsi ęwzięć mogących znacz ąco oddzia ływać na środowisko 3 ust.1 pkt 81 jednak organ nie ma podstaw prawnych do żądania du ś przed wydaniem zezwolenia na zbieranie odpadów. W ustawie o odpadach wyst ępuje zezwolenie na zbieranie, zezwolenie na przetwarzanie oraz zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Art. 72 b) W celu uniknięcia dalszych problemów z interpretacj ą dotychczasowych przepisów nale ży jednoznacznie wskazać kto jest stroną w postępowaniu czy wszystkie strony z etapu du ś czy tylko inwestor sk ładaj ący wniosek o zaj ęcie stanowiska w drodze postanowienie? Pkt 31. Art. 74 ust lb Pozostawienie zapisu przedk łada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne" b ędzie powodowa ło liczne niejasno ści. Ponieważ postanowienie jest o braku oo ś w związku z powyższym na niniejsze postanowienie nie s łuży zażalenie. W chwili obecnej zapis ten budzi w ątpliwo ści od kiedy nalicza ć termin 14 dniowy. W łaściwym zapisem byłoby od dnia kiedy wnioskodawca otrzyma ł postanowienie".

Pan Maciej Grabowski Minister Środowiska

Pan Maciej Grabowski Minister Środowiska Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 roku Fundacja Greenmind Kaleńska 7 m.33, 04-367 Warszawa tel./faks (22) 810 49 87 Pan Maciej Grabowski Minister Środowiska Ministerstwo Środowiska Wawelska 52/54 00-922

Bardziej szczegółowo

Numer og łoszenia: 9682-2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU

Numer og łoszenia: 9682-2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU http:! po.portal.uzp.goy.pi/index.php?ogloszen ie=sho\y8poz ycja.. Og łoszenie powi ązane: Og łoszenie nr 4063-2016 z dnia 2016-01-13 r. Og łoszenie o zamówieniu - Garbatka-Letnisko Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

CålELDR ENERGII S.R. 114112 ~~~ ToWPFRoWf. Warszawa, 09 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska. ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Szanowni Pa ń stwo

CålELDR ENERGII S.R. 114112 ~~~ ToWPFRoWf. Warszawa, 09 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska. ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Szanowni Pa ń stwo 114112 ~~~ ToWPFRoWf CålELDR ENERGII S.R. Warszawa, 09 lipca 2014 r. GEW/RP/14/2014 Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Szanowni Pa ń stwo W nawi ązaniu do zg łoszenia uwag i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

P I EJ POLSKA IZSA UBEZPIECZE Ń

P I EJ POLSKA IZSA UBEZPIECZE Ń P I EJ POLSKA IZSA UBEZPIECZE Ń i±~, Aft ;ufi7' p a r.. ht. 1 u - ra,. ~s Q?.T~ i.._... _ ~ _~~~...... VØ.... - 'rsk,: Warszawa, 5 wrze ś nia 2014 r. PIU 1222/2014 t EJ ~ a...e?%-.`ny Szanowny Pan Janusz

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 17 marca 2015 r. US TA WA

Projekt z dnia 17 marca 2015 r. US TA WA Projekt z dnia 17 marca 2015 r. US TA WA z dnia r. o zmianie ustawy o udost ępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia ływania

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Warszawa, dnia 16 maja 2005 r. MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DIOŚ-4478/2005/kt Wytyczne dla wojewodów i dla beneficjentów w kwestii postępowania w stosunku do przepisów Dyrektywy 92/43/EWG, dotyczących ochrony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

Protokó ł kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

Protokó ł kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz o 4 10-44 U Bydgoszcz, dnia 01.10.2010 r. Protokó ł obj ęty jest tajemnic ą A s łużbow ą,:c 4 Protokó ł kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz Kontrolę

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Andrzej Dziura Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTØIENIE POKONROLNE. Beata Michalik Specjalista w Biurze Kadr i Szkole ń, Ewa Walczak Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewn ętrznego.

Pan WYSTØIENIE POKONROLNE. Beata Michalik Specjalista w Biurze Kadr i Szkole ń, Ewa Walczak Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewn ętrznego. Warszawa, dnia.* listopada 2015 r. MINISTER SRODOWISKA B KA-I.0943.1.2015 24495.52093.50480 Pan Micha ł Kie łsznia Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie WYSTØIENIE POKONROLNE Dzia łaj ąc na

Bardziej szczegółowo

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa Maciej J. Nowak Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa Zasada bliskiego sąsiedztwa Obiekty wielkopowierzchniowe w planowaniu przestrzennym Decyzja wzizt a ochrona środowiska NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

Zespól Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Plac Wolno ści 18 61-739 Pozna ń

Zespól Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Plac Wolno ści 18 61-739 Pozna ń ESPO Ł PIRW KR.,CBLiWY( WOJ EWÓOZTWAWLKOPOLSOJ Pl. Wolno ści 18, 61._73:g. Pozna ń 6165 54 553. 51 55 54 881,`u 81:65 54 652 NIP 7781337$ REGULAMIN III edycji konkursu Przyrodnicze rymowanie - otaczaj

Bardziej szczegółowo

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r.

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko najważniejsze kierunki zmian

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Druk nr 366 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 14.07.2014 roku

Katowice, dnia 14.07.2014 roku Katowice, dnia 14.07.2014 roku Informacja dotycząca zmian cen wody w mie ście Katowice w latach 2010-2014, w tym w szczególno ści zmian spowodowanych wzrostem taryfy Górnoś ląskiego Przedsi ę biorstwa

Bardziej szczegółowo

w sprawie: ustalenia procedur audytu wewn ętrznego i karty audytu wewn ętrznego

w sprawie: ustalenia procedur audytu wewn ętrznego i karty audytu wewn ętrznego 0.1350 125'140 Zarządzenie nr 25 /10 Starosty Bydgoskiego z dnia 25 maja 2010 w sprawie: ustalenia procedur audytu wewn ętrznego i karty audytu wewn ętrznego Na podstawie art. 34 ust 1 i art. 35 ust 2

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

US TAWA. Projekt z dnia 5 grudnia 2014 r.

US TAWA. Projekt z dnia 5 grudnia 2014 r. US TAWA Projekt z dnia 5 grudnia 2014 r. z dnia r. o zmianie ustawy o udost ępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzialywania na

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE Warszawa, maja 2014 r. BL INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE Przedmiotowa informacja przygotowana została w oparciu o przedstawione przez Departament Administracji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Katowice, dnia 13 sierpnia 2008r. INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Wskazane dokumenty w kaŝdym punkcie uwzględniają pełnomocnictwo udzielone przez upowaŝnione osoby. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe będzie

Bardziej szczegółowo

I ~ 08 / I 4A r. ~ r MINISTER SRODOWISKA

I ~ 08 / I 4A r. ~ r MINISTER SRODOWISKA MINISTER SRODOWISKA Warszawa, dnia I ~ 08 / I 4A r. DP-0231-378/20503/15/MGa Pan Jerzy W. Pietrewicz Pełnomocnik Rządu do spraw Deregulacji Gospodarczych Sekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki n o ~ r

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU Z XIII POSIEDZENIA KOMISJI KODYFIKACYJNEJ PRAWA BUDOWLANEGO. Zespół d/s rozstrzygnięć administracyjnych

ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU Z XIII POSIEDZENIA KOMISJI KODYFIKACYJNEJ PRAWA BUDOWLANEGO. Zespół d/s rozstrzygnięć administracyjnych ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU Z XIII POSIEDZENIA KOMISJI KODYFIKACYJNEJ PRAWA BUDOWLANEGO Zespół d/s rozstrzygnięć administracyjnych A. Propozycje rozstrzygnięć poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

23. Kk 20 "5. UCHWAŁA NR RADY MIASTA RUDA ŚLASKA z dnia. w sprawie utworzenia Zespo łu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Ś ląskiej

23. Kk 20 5. UCHWAŁA NR RADY MIASTA RUDA ŚLASKA z dnia. w sprawie utworzenia Zespo łu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Ś ląskiej UCHWAŁA NR 11.5- - RADY MIASTA RUDA ŚLASKA z dnia 23. Kk 20 "5 w sprawie utworzenia Zespo łu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Ś ląskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorz ądzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

listopad 2015 adw. Bolesław Matuszewski

listopad 2015 adw. Bolesław Matuszewski Analiza transpozycji do krajowego porządku prawnego Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś Warszawa, dnia 15 grudnia 2008 r. KSR-411402-4/08 I/08/003 Pan Tomasz

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2014r.

WYPRAWKA SZKOLNA 2014r. WYPRAWKA SZKOLNA 2014r. Wójt Gminy Gózd informuje, że wzorem lat ubieg łych równie ż w roku szkolnym 2014/ 2015 realizowany b ędzie Rz ądowy program pomocy uczniom w 2014r. -,,Wyprawka szkolna". Z Programu

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ ZSM/ZP/230/100/2011. Chorzów, dnia 08.07.2011r. Szanowni Wykonawcy

SP ZOZ ZSM/ZP/230/100/2011. Chorzów, dnia 08.07.2011r. Szanowni Wykonawcy SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 34-99-298 fax. (032) 34-99-299 po godz. 15 00 fax.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Udział społeczeństwa w procedurach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko SOOS i oceny oddziaływania na środowisko SOOŚ

Udział społeczeństwa w procedurach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko SOOS i oceny oddziaływania na środowisko SOOŚ Udział społeczeństwa w procedurach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko SOOS i oceny oddziaływania na środowisko SOOŚ WARSZAWA, 8 października 2015 r. JOANNA SZTYBER Art. 3 ust.1 pkt 14 ustawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Usługi sprzątania 2016/S 089-158749. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Lublin: Usługi sprzątania 2016/S 089-158749. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:158749-2016:text:pl:html Polska-Lublin: Usługi sprzątania 2016/S 089-158749 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji publicznych i opiniowania

Raport z konsultacji publicznych i opiniowania Raport z konsultacji publicznych i opiniowania Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw w dniu 2 wrze śnia 2014 r. wys łany zostal do konsultacji publicznych

Bardziej szczegółowo

MINISTER SRODOWISKA. BKA-I.0941.3.2015 90g05. g51/. Pan WYSTØIENIE POKONTROLNE

MINISTER SRODOWISKA. BKA-I.0941.3.2015 90g05. g51/. Pan WYSTØIENIE POKONTROLNE MINISTER SRODOWISKA Warszawa, dnia4 grudnia 2015 r. BKA-I.0941.3.2015 90g05. g51/. Pan Konrad Tomaszewski Dyrektor Generalny Lasów Pa ństwowych WYSTØIENIE POKONTROLNE Działaj ąc na podstawie upowa żnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZi DZENIE NR 22. z dnia 10 maja 2013 r.

ZARZi DZENIE NR 22. z dnia 10 maja 2013 r. ZARZi DZENIE NR 22 MINISTRA Ś RODOWISKA') z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie procedury wyboru partnerów 19 Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP19),

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

II NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:

II NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: 1 KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATFUA 5POJNOSCI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE Ś RODKÓW UNII EJ W RAMACH EGO FUNDUSZU SPO ŁECZNEGO ZDOBYWAMY KOMPETENCJE ZAWODOWE - wzmacniamy integracj ę i aktywno ść społeczno-zawodową"

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

2015-04- 2 9 II. OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy BIURO RADY MIASTA KATOWICE. Katowice, dnia 29.04.2015 r. Uwaga:

2015-04- 2 9 II. OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy BIURO RADY MIASTA KATOWICE. Katowice, dnia 29.04.2015 r. Uwaga: BIURO RADY MIASTA KATOWICE BRNA Uwaga: 2015-04- 2 9 OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy Katowice, dnia 29.04.2015 r. (miejscowo ść) 1. Osoba składaj ąca o świadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Spis

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.5.2014 r. COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE. z dnia 18.10.2013 r.

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE. z dnia 18.10.2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.10.2013 C(2013) 6797 final DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE z dnia 18.10.2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322074-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 8 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu.

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Niechobrzu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 25. listopada 2010r. 1 1. Dyrektor szkoły jest

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI Matador w Puchovie z dnia 24.03.2016 r. 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Program promocji Matador w Puchovie (dalej jako: Program ) jest programem sprzedaży premiowej. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr Senatu Chrze ścijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich

Uchwala nr Senatu Chrze ścijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich Uchwala nr 11812016 Senatu Chrze ścijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE. Ustalenia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE. Ustalenia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE Ustalenia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum realizują projekty edukacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 10

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy Uwaga: Katowice, dnia 22.09.2014 r. (miejscowo ść) 1. Osoba składaj ąca oświadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd ą, starannego i zupe łnego wype łnienia każdej

Bardziej szczegółowo

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL.

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagrodzenie i inne opłaty Część I. Uwagi ogólne 1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. 2. DYNAMICSAX pobiera Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku. -projekt- zał. do uchwały Nr... 2015 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia...2015 roku Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz. PPHU ANDA Antoni Stanosz Spó łka jawna z siedzib ą w Micha łowicach

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz. PPHU ANDA Antoni Stanosz Spó łka jawna z siedzib ą w Micha łowicach PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ANDA Spó łka z ograniczon ą odpowiedziatno ścf ą z siedzib ą w Micha łowicach oraz PPHU ANDA Antoni Stanosz Spó łka jawna z siedzib ą w Micha łowicach PLAN POŁĄCZENIA Spółek ANDA

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore.

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73 /2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 czerwca 2016 r. Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Informacja opisowa dotycz ąca kszta łtowania si ę zaleg łości czynszowych, ich windykacji oraz wielko ści udzielnych ulg w 2014 roku. Str. I Zestawienie

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016

Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016 GOPS.010.04.2016 Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016 w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo