Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.2 Numer i nazwa Działania: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: pomorskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: 01/POKL/9.2/ Tytuł projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Przedsiębiorczość, informatyka i matematyka - tu rozwiniesz swoje umiejętności dla lepszej przyszłości Województwo: Pomorskie Powiat: Gmina: Powiat m. Gdańsk M. Gdańsk 1.10 Projekt ponadnarodowy: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Gdańsku 2.2 Status prawny: Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: 0C15-86D2-E030-CF77 1

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 23 Nr lokalu: Miejscowość: Wita Stwosza Gdańsk Kod pocztowy: Telefon: Fax: Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Dyrektor mgr Ewa Kloza 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: mgr Danuta Czermańska Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: ul. Budapesztańska 11/22, Gdańsk 2.8 Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) Potrzeba realizacji projektu wynika z chęci rozwiązania problemu niewystarczających umiejętności i kompetencji wśród uczniów niepełnosprawnych naszej szkoły zawodowej. Specyfika pracy z młodzieżą niepełnosprawną umysłowo wymaga ciągłych powtórzeń materiału i utrwalania wiedzy poprzez ćwiczenia. Projekt daje szanse na zaspokojenie zapotrzebowania na dodatkowe godziny dydaktyczne, co przyczyni się do lepszego przygotowania uczniów do podjęcia w przyszłości pracy zawodowej i jednocześnie zmniejszy dysproporcje pomiędzy niepełnosprawnymi uczniami szkoły zawodowej a młodzieżą ze szkół masowych. Uczniowie nasi mają trudności w koncentracji i przyswajaniu nowych wiadomości i umiejętności. Wymagane jest więc indywidualne traktowanie każdego z nich poprzez odpowiedni dobór zadań i ćwiczeń na lekcjach. Młodzież ta potrzebuje też więcej czasu na zrozumienie i wykorzystanie tych wiadomości w praktyce. W związku z tym potrzebne są bardzo małe grupy uczestników i większa ilość godzin. Uczniowie niepełnosprawni często mają poza placówką oświatową utrudniony dostęp lub wręcz jego brak do nowych technologii (komputerów, Internetu). Dodatkowe zajęcia pozwolą na zdobycie umiejętności pozyskiwania potrzebnych informacji z różnych źródeł, które będą pomocne w przygotowaniu do pracy zawodowej i będą przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego.kwysoki koszt na jednego uczestnika projektu wynika stąd że nasi uczniowie pochodzą z rodzin patologicznych, o nikim statusie społecznym i nalezy wyposażyć ich w całość pomocy dydaktycznych niezbędnych przy realizacji projektu. Z analizy losów absolwentów na pdst. protokołów rad pedagogicznych dane statystyczne wskazują, że w ostatnich latach tylko niewielka część absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w skład której wchodzi Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 20 podjęła od razu pracę. I tak w: roku szkolnym 2003/2004 na 17 absolwentów pracę podjęło 4 (24%) roku szkolnym 2004/2005 na 31 absolwentów pracę podjęło 13 (42%) roku szkolnym 2005/2006 na 27 absolwentów pracę podjęło 10 (37%) roku szkolnym 2006/2007 na 23 absolwentów pracę podjęło 7 (30%) Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawych Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 20 i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych w stosunku do uczniów ze szkół masowych oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia. Cele szczegółowe, których realizacja bezpośrednio wpłynie na osiągnięcie celu ogólnego to: a) przeprowadzenie dzięki wsparciu UE zajęć z przedmiotów: przedsiębiorczość, matematyka i informatyka z nowoczesnym pakietem materiałów edukacyjnych; b) rozbudzenie przekonania o sensie podjęcia nauki co da możliwość odniesienia sukcesu przez ucznia; c) wykorzystanie nowych technologii dla pozyskania potrzebnych informacji pomocnych w przygotowaniu ucznia do pracy; d) doskonalenie czytania ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, ilustracji, tabel, wykresów oraz Suma kontrolna: 0C15-86D2-E030-CF77 2

3 przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych co pozwoli na lepsze przygotowanie do egzaminu zawodowego (informator CKE w Warszawie). Pozyskane wsparcie finansowe w ramach projektu w całości przeznaczone będzie na wydatki związane z profesjonalnym przeprowadzeniem zajęć i warszatów z przedmiotów: przedsiębiorczość, matematyka i informatyka. Projekt jest zgodny z Planem Działania na lata dla PRIORYTETU IX w woj. pomorskim w pkt. DZIAŁANIE 9.2 "Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego": programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: - dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, - dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo - matematycznych, - wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia. Założenia projektu wpasowują się w zapisy GDAŃSKIEGO PROGRAMU NA RZECZ ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ NA LATA , Rozdz.2, pkt 4 pt. Obaszar "Edukacja" poprzez zgodność z następującymi celami w obszarze edukacji: 1. Wzrost poziomu edukacji mieszkańców oraz poprawa jakości kształcenia 2. Zwiększenie dostępności do edukacji na wszystkich jej poziomach ze szczególnym uwzględnieniem, osób narażonych lub wykluczonych społecznie oraz osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 3. Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymaganych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych 5. Budowa i promocja systemu uczenia się przez "całe życie" Projekt spełnia także warunki: SzOP PO KL z dn r. w zakresie PRIORYTETU IX pt. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH pkt. 9.2 pt. PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO poprzez zgodnośc z założonymi celami: "Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia". Osiągnięcie celów priorytetu 9.2 SzOP PO KL w obszarze wyrównywania dysproporcji edukacyjnych pomiędzy osiągnięciami uczniów, modernizacji procesu kształcenia nastąpi poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne rozwijające kompetencje kluczowe uczniów a także poprzez realizację programu rozwojowego szkoły realizującej kształcenie zawodowe, gdzie jest możliwość wyposażenia uczniów w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne), które zagwarantują wysoką jakość kształcenia zgodną z wymogami współczesnej gospodarki. 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników Projekt obejmuje wsparciem 10 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Gdańsku. W skład tego Zespołu Szkół wchodzą dwie szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 20 oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Zajęciami z przedsiębiorczości, matematyki i informatyki objęci zostaliby uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 20. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, często połączoną z innymi niepełnosprawnościami (niepełnosprawności sprzężone) mają znacznie większe trudności z przyswajaniem wiadomości. W wielu przypadkach takie osoby wywodzą się ze środowisk biednych, w których następuje pokoleniowe przekazywanie złych nawyków związanych z przebiegiem kariery zawodowej, egzystencją i radzeniem sobie w codziennych sytuacjach. Uczniowie Ci będą lepiej przyswajać wiedzę przy częstszych powtórkach danych partii materiału jak i zyskają dodatkowy czas na szersze spektrum zajęć i ćwiczeń praktycznych związanych z kluczowymi umiejętnościami i kompetencjami. Zainteresowanie projektem na podstawie wstępnych rozmów przeprowadzonych przez kadrę pedagogiczną z uczniami jest duże, a pomysł realizacji tego projektu spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem uczniów i rodziców. Techniczna strona rekrutacji uczestników projektu odbywać się będzie poprzez: 1. zamieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o projekcie Suma kontrolna: 0C15-86D2-E030-CF77 3

4 2. przygotowanie ulotek informacyjnych i ich rozdanie uczniom 3. umieszczenie informacji o projekcie na tablicy ogłoszeń szkoły 4. omówienie założeń projektu na godzinach wychowawczych, zachęcenie do uczestnictwa 5. spotkanie z rodzicami w celu poinformowania o realizacji projektu Kryterium rekrutacji uczniów: w związku z dość równomiernym rozkładem umiejętności i poziomu wykształcenia wybrane zostało kryterium kolejności zgłoszeń.w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 20 uczy się 55 uczniów w tym w klasach kończących 20. W związku z tym nie będzie problemmu z naborem uczniów do projektu. W projekcie będą brać udział uczniowie obu płci: chłopcy i dziewczęta ponieważ szkoła jest koedukacyjna Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Ilość osób Bezrobotni 0 w tym osoby długotrwale bezrobotne 0 Osoby nieaktywne zawodowo 10 w tym osoby uczące lub kształcące się 10 Zatrudnieni 0 w tym rolnicy 0 w tym samozatrudnieni 0 w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach 0 w tym pracownicy w gorszym położeniu 0 Ogółem 10 w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych 0 w tym migranci 0 w tym osoby niepełnosprawne 10 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Ilość Mikroprzedsiębiorstwa 0 Małe i średnie przedsiębiorstwa 0 Duże przedsiębiorstwa Działania Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie Działania w ramach projektu obejmą Zadanie pierwsze - lekcje z matematyki Lekcje z matematyki będą odbywały się raz w tygodniu; w sumie przewidziane są 24h lekcyjne. Grupa objęta wsparciem składać się będzie z 10 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 20. Do zajęć zostaną zakupione podręczniki, uczniowie zostaną wyposażeni również w niezbędne materiały do zajęć z geometrii. Uczniowie będą mogli wykorzystać kalkulatory, książki i inne pomoce dydaktyczne. Po zakończeniu realizacji projektu pomoce dydaktyczne i podreczniki szkolne zostaną w szkole i będą wykorzystywane przez innych uczniów. Na zajęciach będzie rozwiązywało się głównie zadania z egzaminu zawodowego. Zadanie drugie - lekcje z przedsiębiorczości Lekcje z przedsiębiorczości będą odbywały się raz w tygodniu; w sumie przewidziane są 24h lekcyjne. Grupa objęta wsparciem składać się będzie z 10 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 20. Na zajęciach z przedsiębiorczości wykorzystane zostaną podręczniki jak i zeszyty ćwiczeń oraz multimedialny zestaw niezbędny do prezentacji filmów edukacyjnych prosto i komunikatywnie przedstawiających zagadnienia ekonomiczne. Podczas zajęć z przedsiębiorczości zostaną również wykorzystane materiały CKE w Warszawie (rozwizywanie testów egzaminacyjnych). Suma kontrolna: 0C15-86D2-E030-CF77 4

5 Uczniowie nasi zdają egzamin z przygotowania zawodowego z takimi samymi zadaniami jak uczniowie szkół masowych, pomimo upośledzenia mają tylko 30min. więcej czasu. Zadanie trzecie - lekcje z informatyki Lekcje z informatyki będą odbywały się raz w tygodniu; w sumie przewidziane są 24h lekcyjne. Grupa objęta wsparciem składać się będzie z 10 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 20. Na zajęciach z informatyki uczniowie zapoznają się z portalami internetowymi, na których znaleźć można informacje o wolnych miejscach pracy. Uczniowie zapoznają się również z różnymi nośnikami informacji i sposobem ich wykorzystania. Zadanie czwarte - zajęcia kulturalne Dla osób uczestniczących w projekcie przewidziano 2 wyjścia do kina i 1 do teatru. Liczba uczestników to 10 osób plus 2 opiekunów. Wyjścia do placówek kulturalnych pozwolą na pozytywne zaistnienie uczniów poza terenem szkoły oraz integrację ze środowiskiem zewnętrznym. Zapoznają się z zasadami zachowania w miejscach publicznych (środki lokomocji miejskiej, placówki kulturalne). Zajęcia te przyczynią się do utrwalania prospołecznych zachowań u uczniów oraz będą przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu Zadanie piąte - zarządzanie projektem Zarządzanie projektem opisano szczegółowo w pkt. 3.5 (Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem) Zadanie szóste- promocja projektu Promocja projektu zgodnie z planem działań rekrutacyjno - promocyjnych opisanych w pkt. 3.2 (Grupy docelowe) 3.4 Rezultaty Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu W odniesieniu do planowanych działań zostaną osiągnięte następujące rezultaty twarde: 1. realizacja bloku zajęć z przedmiotów przedsiębiorczość, matematyka i informatyka (w wymiarze 24h każdy przedmiot) 2. wspólne wyjścia integracyjne do placówek kulturalnych, umiejętność przygotowywania biznes planów podobnych przedsięwzięć (2 wyjścia do kina, jedno wyjście do teatru) 3. po ukończeniu projektu uczniowie otrzymają dyplomy udziału w projekcie (10 dyplomów ukończenia zajęć) oraz następujące rezultaty miękkie: 1. rozbudzenie umiejętności analitycznych i organizacyjnych uczestników projektu, 2. zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu matematyki, technik informacyjnych i przedsiębiorczości, wzmocnienie zainteresowania uczniów przedmiotami objętymi projektem 3. osiągnięcie poziomu gotowości do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 4. ukierunkowanie uczniów na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. 5. zdobycie nowych kwalifikacji w zakresie planowania własnej kariery zawodowej. Wartością dodaną projektu jest to, iż nie odbyłby się on gdyby nie wsparcie UE. Badanie i monitorowanie osiąganych rezultatów będzie odbywać się przy pomocy a) testów sprawdzających postępy w nauce czynione przez uczniów z poszczególnych przedmiotów objętych programem jak też b) przy pomocy ankiet ewaluacyjnych, które odzwierciedlać będą spośob realizacji projektu i osiągnięcie zamierzonych rezultatów. W ramach testów sprawdzających swoje miejsce znajdą m.in. testy symulacyjne łączące wiedzę ze wszystkich trzech przedmiotów objętych programem. Monitoringowi będzie poddana kadra zarządzająca projektem, wykładowcy, treści dydatktyczno - szkoleniowe oraz metody i pomoce dydaktyczne. Analizie jakościowej i ilościowej zostanie poddany zebrany materiał a beneficjenci zostaną zbadani na "wejściu" i "wyjściu" z projektu (start i zakończenie uczestnictwa w grupie szkoleniowej). Poprzez indywidualne monitorowanie i podejście do każdego z beneficjentów projekt będzie mógł być w razie konieczności poddany ew. korektom w takich indywidualnych przypadkach. Raz w miesiącu zespół projektowy będzie spotykał się by rozwiązywać ew. problemy zaistniałe podczas realizacji projektu i badać jego postęp. Wymienione rezultaty projektu bezpośrednio wpłyną na osiągnięcie celów szczegółowych projektu, czyli wyeliminowanie Suma kontrolna: 0C15-86D2-E030-CF77 5

6 konkretnych barier i problemów na jakie napotykają uczniowie niepełnosprawni. Natomiast osiagnięcie celów szczegółowych umożliwi osiągnięcie celu głównego projektu tzn. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia, co bezpośrednio wpłynie na podniesienie szans uczniów na rynku edukacyjnym i rynku pracy. Odbędzie się to poprzez udoskonalenie przez beneficjentów projektu sposobów posługiwania się działaniami matematycznymi oraz wykorzystaniem technik informacyjnych. Dodatkowo projekt dzięki swojemu równomiernemu rozłożeniu w czasie roku szkolnego dopomoże w pełniejszym przyswojeniu materiału przez uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 realizuje od 7 lat program Polsko - Niemieckiej Wymiany Młodzieży. Program ten ma na celu zacieśnienie więzi, integrację młodzieży, poznanie kultury i tradycji obu krajów oraz wymianę doświadczeń w zakresie edukacji z takich przedmiotów jak jak np. informatyka,introligatorstwo. Szkoła przez wiele lat uczestniczyła w programie Socrates - Commenius(23.185,-). Również tutaj następowała wymiana młodzieży skutkująca lepszym poznaniem się, wymianą doświadczeń i myśli, uczeniem się tolerancji dla odmiennych zachowań i zwyczajów oraz wspólnym spędzaniem wolnego czasu na zwiedzaniu i poznawaniu historii. Bardzo ważnym celem była też nauka języka angielskiego i niemieckiego wraz z praktycznym jego wykorzystywaniem. Obecnie szkoła uczestniczy w realizacji programu "Aktywizujące zajęcia profilaktyczne WIT V(7.629,-), który w swych założeniach zapobiega izolacji społecznej młodzieży niepełnosprawnej poprzez naukę sposobu spędzania wolnego czasu oraz kontroli negatywnych emocji i zachowań. Szkoła uczestniczyła w projekcie współfinansowanym przez UE pt. "Pracownia internetowa w każdej szkole" i bardzo dobrze poradziła sobie z realizacją i zarządzaniem tym projektem. Struktura zarządzania projektem została stworzona z uwzględnieniem optymalizacji procesu sprawnego przepływu informacji w ramach projektu jak i samego jego realizowania. Oto jej schemat: 1. Koordynator Projektu odpowiada za koordynację wszystkich przewidywanych w projekcie działań w tym w szczególności za harmonogram realizacji, budżet projektu i jego prawidłowe rozliczenie. Współpracuje z kadrą dydaktyczną, odpowiada za podział obowiązków między poszczególne osoby zaangażowane w projekt i ich prawidłową pracę, zgodną z wytycznymi i założeniami projektu. 2. Ekspert ds Monitoringu i Ewaluacji - diagnozuje przebieg / realizację projektu, diagnozuje realizację celów i założeń projektu, sporządza sprawozdawczość kwartalną i końcową, diagnozuje efekty projektu i poziom satysfakcji beneficjentów. Współpracuje z Koordynatorem Projektu i osobami zaangażowanymi w projekt. W/w eksperci dodatkowo będą wspomagani przez następujące osoby 3. nauczyciel matematyki 4. nauczyciel informatyki i zastosowania komputerów 5. nauczyciel przedsiębiorczości 6. obsługa finansowa projektu - odpowiedzialna za rozliczenie projektu: kontrolę dyscypliny finansowej, rozliczenie finansowe projektu - ścisła współpraca z Koordynatorem Projektu, księgowość. Zaplecze techniczne i kadra zarządzająca Zajęcia odbywać się będą w placówce szkolnej Zespołu Szkół Specjalnych Nr2 w Gdańsku Oliwie przy ul. Wita Stwosza 23. Placówka posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, a zajęcia z poszczególnych przedmiotów realizowane będą przez nauczycieli kierunkowych przedmiotu posiadających dodatkowo wykształcenie niezbędne do pracy z młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Osoby zaangażowane w projekt posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z młodzieżą.każde zajęcia będą odnotowywane w specjalnie do tego celu przeznaczonych dziennikach (1 dziennik do informatyki, 1 do matematyki, 1 do przedsiębiorczości, karty wyjść uczniów do teatru i kina).koordynator i ekspert ds ewaluacji i monitoringu projektu to osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, ukończone specjalistyczne szkolenia oraz mający wiedzę i doświadczenie praktyczne.do kadry zarządzającej należy zaliczyć również obsługę finansową projektu sporządzającą wnioski o płatność oraz wykonująca czynności finansowe zwiazane z projektem. Koordynator odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg całego projektu natomiast ekspert ds ewaluacji i monitoringu za badanie postępów uczniów w projekcie.w razie nagłych, nieprzewidzianych nieobecności są w szkole osoby mogące zastąpić nieobecnych. Projekt będzie samodzielnie realizowany przez placówkę oświatową Zesp. Szk. Specj. Nr2 w Gdańsku Oliwie. Suma kontrolna: 0C15-86D2-E030-CF77 6

7 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria 2009 Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) ,90 zł ,90 zł Koszty bezpośrednie ,40 zł ,40 zł Zadanie 1 : Lekcje z matematyki 5 796,00 zł 5 796,00 zł w tym koszty personelu 1 200,00 zł 1 200,00 zł Zadanie 2 : Lekcje z przedsiębiorczości ,60 zł ,60 zł w tym koszty personelu 1 200,00 zł 1 200,00 zł Zadanie 3 : Lekcje z informatyki ,80 zł ,80 zł w tym koszty personelu 1 200,00 zł 1 200,00 zł Zadanie 4 : Zajęcia kulturalne 1 404,00 zł 1 404,00 zł w tym koszty personelu 360,00 zł 360,00 zł Zadanie 5 : Zarządzanie projektem ,00 zł ,00 zł w tym koszty personelu ,00 zł ,00 zł Zadanie 6 : Promocja projektu 6 000,00 zł 6 000,00 zł w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Koszty pośrednie 8 277,50 zł 8 277,50 zł jako % kosztów bezpośrednich % % (4.1.2/4.1.1) Cross-financing w kosztach ogółem 6 975,00 zł 6 975,00 zł jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 9.89 % 9.89 % 4.2 Przychód projektu 0,00 zł 0,00 zł 4.3 Wkład własny 8 277,50 zł 8 277,50 zł w tym wkład niepieniężny 1 440,00 zł 1 440,00 zł w tym wkład prywatny 0,00 zł 0,00 zł 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 - ( )] ,40 zł ,40 zł 4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 7 062,99 zł Suma kontrolna: 0C15-86D2-E030-CF77 7

8 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, iż posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 211 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.05. nr 249, poz. 2104). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego DEFS pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne 1 Suma kontrolna: 0C15-86D2-E030-CF77 8

9 Harmonogram realizacji projektu Rok 2009 Łącznie Kwartał - - liczba uczestników Miesiąc Zadanie 1 - Lekcje z matematyki Etap 1 - Zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia zajęć lekcjyjnych Etap 2 - Prowadzenie zajęć - realizacja projektu Etap 3 - Ewaluacja zajęć z matematyki Etap 4 - Zakup żywności na poczęstunek Zaangażowany personel Nauczyciel matematyki 24h (umowa cywilno - prawna) Koordynator projektu 6h (umowa cywilno - prawna) Ekspert ds ewaluacji i monitoringu 10h (umowa cywilno - prawna) Liczba uczestników Zadanie 2 - Lekcje z przedsiębiorczości Etap 1 - Zakup żywności na poczęstunek Etap 2 - Zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia zajęć lekcjyjnych Etap 3 - Zakup komputera przenośnego typu laptop wraz z torbą Etap 4 - Zakup rzutnika multimedialnego Etap 5 - Zakup ekranu prezentacyjnego Etap 6 - Prowadzenie zajęć - realizacja projektu Etap 7 - Ewaluacja zajęć z przedsiębiorczości Zaangażowany personel Nauczyciel przedsiębiorczości 24h (umowa cywilno - prawna) Koordynator projektu 6h(umowa cywilno - prawna) Ekspert ds ewaluacji i monitoringu 10h (umowa cywilno - prawna) Liczba uczestników Zadanie 3 - Lekcje z informatyki Etap 1 - Zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia zajęć lekcjyjnych Etap 2 - Zakup żywności na poczęstunek Etap 3 - Zakup kolorowej drukarki laserowej Etap 4 - Prowadzenie zajęć - realizacja projektu Etap 5 - Ewaluacja zajęć z informatyki Zaangażowany personel Nauczyciel informatyki 24h (umowa cywilno - prawna) Koordynator projektu 6h Ekspert ds ewaluacji i monitoringu 10 h Liczba uczestników Zadanie 4 - Zajęcia kulturalne Etap 1 - Zakup biletów do kina Etap 2 - Wyjście do kina Etap 3 - Spotaknie podsumowujące wyjscie do kina Suma kontrolna: 0C15-86D2-E030-CF77 9

10 Etap 4 - Zakup biletów do teatru Etap 5 - Wyjscie do teatru Etap 6 - Spotaknie podsumowujące wyjscie do teatru Zaangażowany personel Nauczyciele - opiekunowie młodzieży12h ( umowa cywilno - prawna) Koordynator projektu 6h (umowa cywilno - prawna) Ekspert ds ewaluacji 10h (umowa cywilno - prawna)cji i monitoringu Liczba uczestników Zadanie 5 - Zarządzanie projektem Etap 1 - Nabór osób do realizacji projektu Etap 2 - Konferencja monitorująca projekt Zaangażowany personel Koordynator projektu 200h (umowa cywilno - prawna) Ekspert ds ewaluacji i monitoringu 160h (umowa cywilno - prawna) Obsługa księgowa projektu 120h (umowa cywilno - prawna) Liczba uczestników Zadanie 6 - Promocja projektu Etap 1 - Powiadomienie rodziców o realizacji projektu (nabór chętnych) Etap 2 - Aktualizacja informacji o projekcie na stronie www szkoły i w gablocie szkolnej Etap 3 - Przygotowanie materiałów promocyjnych Etap 4 - Akcja informacyjna wśród uczniów Zaangażowany personel Koordynator projektu136 h (umowa cywilno - prawna) Ekspert ds ewaluacji i monitoringu 60h (umowa cywilno - prawna) Liczba uczestników Suma kontrolna: 0C15-86D2-E030-CF77 10

11 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Lekcje z matematyki 1. Wynagrodzenie nauczyciela 24h (umowa cywilno-prawna) Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,90 zł ,40 zł 5 796,00 zł NIE NIE godz ,00 zł 1 200,00 zł 2. Kalkulator NIE NIE szt ,00 zł 480,00 zł 3. Zestaw kreślarski zaw. ekierkę, linijkę kątomierz NIE NIE szt ,00 zł 120,00 zł 4. Ryza papieru A4 NIE NIE szt. 2 15,00 zł 30,00 zł 5. A4-96 kartek-zeszyt w kratkę w oprawie sztywnej 6. Podręczniki do matematyki klasa I i II NIE NIE szt 12 14,60 zł 175,20 zł NIE NIE szt ,90 zł 394,80 zł 7. Cyrkle NIE NIE szt ,00 zł 120,00 zł 8. Materiały pismiennicze NIE NIE szt ,00 zł 480,00 zł 9. Zakup tablic matematycznych NIE NIE szt 12 33,00 zł 396,00 zł 10. Poczęstunek (10złx10os.x24h, art. spożywcze) Zadanie 2: Lekcje z przedsiębiorczości 11. Wynagrodzenie nauczyciela 24h (umowa cywilno-prawna) 12. Zeszyt ćwiczeń - "Bądź przedsiębiorczy - zeszyt ćwiczeń, szkoły ponadgimnazjalne", autor: Teresa Buczyńska 13. A4-96 kartek-zeszyt w kratkę w oprawie sztywnej 14. Piórnik wyposażony w linijkę, gumkę, 3 x długopis, 2 x ołówek, temperówka, 5 x flamastry 15. Artykuły pomocnicze: 5 x markery, papier podaniowy A4, arkusze papieru formatu A0 NIE NIE liczba poczęstunków ,00 zł 2 400,00 zł ,60 zł NIE NIE godz. lekcyjna ,00 zł 1 200,00 zł NIE NIE szt ,60 zł 175,20 zł NIE NIE szt ,60 zł 175,20 zł NIE NIE szt ,00 zł 480,00 zł NIE NIE szt ,00 zł 180,00 zł 16. Ryza papieru A4 NIE NIE szt. 1 15,00 zł 15,00 zł 17. Komputer przenośny typu laptop wraz z oprogramowaniem TAK NIE szt ,00 zł 3 100,00 zł 18. Rzutnik multimedialny TAK NIE szt ,00 zł 1 500,00 zł 19. Ekran prezentacyjny TAK NIE szt ,00 zł 375,00 zł 20. Oprogramowanie do komputera przenośnego (laptopa) 21. Poczęstunek (10złx10os.x24h, art. spożywcze) NIE NIE szt ,00 zł 500,00 zł NIE NIE liczba poczęstunków ,00 zł 2 400,00 zł 22. Materiały piśmiennicze NIE NIE szt 12 40,00 zł 480,00 zł 23. Podręcznik - "Podstawy przedsiębiorczości ZSZ", autor: Teresa Buczyńska Zadanie 3: Lekcje z informatyki NIE NIE szt 12 17,10 zł 205,20 zł ,80 zł NIE NIE godz. lekcyjna 24 50,00 zł 1 200,00 zł Suma kontrolna: 0C15-86D2-E030-CF77 11

12 24. Wynagrodzenie nauczyciela 24h (umowa cywilno-prawna) 25. A5-96 kartek-zeszyt w kratkę NIE NIE szt. 12 9,90 zł 118,80 zł 26. Pamięć przenośna USB 2Gb NIE NIE szt ,00 zł 828,00 zł 27. Zestaw 25 płyt CD-RW NIE NIE kpl. 1 25,00 zł 25,00 zł 28. Zakup kolorowej drukarki laserowej TAK NIE szt ,00 zł 2 000,00 zł 29. Ryza papieru A4 NIE NIE szt. 1 15,00 zł 15,00 zł 30. Materiały piśmiennicze NIE NIE szt ,00 zł 480,00 zł 31. Komputer przenośny typu laptop dla nauczyciela informatyki 32. Oprogramowanie do komputera przenośnego 33. Poczęstunek (10złx10os.x24h, art. spożywcze) Zadanie 4: Zajęcia kulturalne 34. Wynagrodzenie nauczycieli opiekunów (2 osob po 6h każde wyjście umowa cywilno-prawna) wyjście do kina 35. Wynagrodzenie nauczycieli opiekunów (2 osoby 6h umowa cywilno-prawna) wyjście do teatru NIE NIE szt ,00 zł 3 500,00 zł NIE NIE szt ,00 zł 900,00 zł NIE NIE liczba poczestunków ,00 zł 2 400,00 zł 1 404,00 zł NIE NIE godzina 12 30,00 zł 360,00 zł NIE NIE godzina. 6 30,00 zł 180,00 zł 36. Koszty dojazdu do kina NIE NIE szt ,00 zł 240,00 zł 37. Zakup biletów do kina NIE NIE szt 12 17,00 zł 204,00 zł 38. Zakup biletów do teatru NIE NIE szt 12 25,00 zł 300,00 zł 39. Koszt dojazdu do teatru NIE NIE szt 12 10,00 zł 120,00 zł Zadanie 5: Zarządzanie projektem 40. Wynagrodzenie koordynatora projektu 360h (umowa cywilno-prawna) 41. Wynagrodzenie eksperta ds ewaluacji i monitoringu 200h(umowa cywilno-prawna) 42. Obsługa księgowa projektu 120h (umowa cywilno - prawna) 43. Zakup materiałów do zarządzania projektem (art. biurowe, piśmienicze, itp.) 44. Konferencje dotyczące projektu ( zakup artykułów spożywczych) Zadanie 6: Promocja projektu 45. Materiały promocyjne (pakiety promocyjne: ulotki, broszury, kalendarze, plakaty) KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny ,00 zł NIE NIE miesiąc ,00 zł ,00 zł NIE NIE miesiąc ,00 zł ,00 zł NIE NIE miesiąc 6 400,00 zł 2 400,00 zł NIE NIE miesiąc 6 200,00 zł 1 200,00 zł NIE NIE liczba konferencji 2 200,00 zł 400,00 zł 6 000,00 zł NIE NIE miesiąc ,00 zł 6 000,00 zł koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 8 277,50 zł % 6 975,00zł 9.89 % ,90 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: 0C15-86D2-E030-CF77 12

13 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Lekcje z matematyki 1. Wynagrodzenie nauczyciela 24h (umowa cywilno-prawna) Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m. Razem ,90 zł ,40 zł 5 796,00 zł NIE NIE godz ,00 zł 2. Kalkulator NIE NIE szt. 480,00 zł 3. Zestaw kreślarski zaw. ekierkę, linijkę kątomierz NIE NIE szt. 120,00 zł 4. Ryza papieru A4 NIE NIE szt. 30,00 zł 5. A4-96 kartek-zeszyt w kratkę w oprawie sztywnej 6. Podręczniki do matematyki klasa I i II NIE NIE szt 175,20 zł NIE NIE szt. 394,80 zł 7. Cyrkle NIE NIE szt. 120,00 zł 8. Materiały pismiennicze NIE NIE szt. 480,00 zł 9. Zakup tablic matematycznych NIE NIE szt 396,00 zł 10. Poczęstunek (10złx10os.x24h, art. spożywcze) Zadanie 2: Lekcje z przedsiębiorczości 11. Wynagrodzenie nauczyciela 24h (umowa cywilno-prawna) 12. Zeszyt ćwiczeń - "Bądź przedsiębiorczy - zeszyt ćwiczeń, szkoły ponadgimnazjalne", autor: Teresa Buczyńska 13. A4-96 kartek-zeszyt w kratkę w oprawie sztywnej 14. Piórnik wyposażony w linijkę, gumkę, 3 x długopis, 2 x ołówek, temperówka, 5 x flamastry 15. Artykuły pomocnicze: 5 x markery, papier podaniowy A4, arkusze papieru formatu A0 NIE NIE liczba poczęstunków 2 400,00 zł ,60 zł NIE NIE godz. lekcyjna ,00 zł NIE NIE szt. 175,20 zł NIE NIE szt. 175,20 zł NIE NIE szt. 480,00 zł NIE NIE szt. 180,00 zł 16. Ryza papieru A4 NIE NIE szt. 15,00 zł 17. Komputer przenośny typu laptop wraz z oprogramowaniem TAK NIE szt ,00 zł 18. Rzutnik multimedialny TAK NIE szt ,00 zł 19. Ekran prezentacyjny TAK NIE szt. 375,00 zł 20. Oprogramowanie do komputera przenośnego (laptopa) 21. Poczęstunek (10złx10os.x24h, art. spożywcze) NIE NIE szt. 500,00 zł NIE NIE liczba poczęstunków 2 400,00 zł 22. Materiały piśmiennicze NIE NIE szt 480,00 zł 23. Podręcznik - "Podstawy przedsiębiorczości ZSZ", autor: Teresa Buczyńska Zadanie 3: Lekcje z informatyki NIE NIE szt 205,20 zł ,80 zł NIE NIE godz. lekcyjna 1 200,00 zł Suma kontrolna: 0C15-86D2-E030-CF77 13

14 24. Wynagrodzenie nauczyciela 24h (umowa cywilno-prawna) 25. A5-96 kartek-zeszyt w kratkę NIE NIE szt. 118,80 zł 26. Pamięć przenośna USB 2Gb NIE NIE szt. 828,00 zł 27. Zestaw 25 płyt CD-RW NIE NIE kpl. 25,00 zł 28. Zakup kolorowej drukarki laserowej TAK NIE szt ,00 zł 29. Ryza papieru A4 NIE NIE szt. 15,00 zł 30. Materiały piśmiennicze NIE NIE szt. 480,00 zł 31. Komputer przenośny typu laptop dla nauczyciela informatyki 32. Oprogramowanie do komputera przenośnego 33. Poczęstunek (10złx10os.x24h, art. spożywcze) Zadanie 4: Zajęcia kulturalne 34. Wynagrodzenie nauczycieli opiekunów (2 osob po 6h każde wyjście umowa cywilno-prawna) wyjście do kina 35. Wynagrodzenie nauczycieli opiekunów (2 osoby 6h umowa cywilno-prawna) wyjście do teatru NIE NIE szt ,00 zł NIE NIE szt. 900,00 zł NIE NIE liczba poczestunków 2 400,00 zł 1 404,00 zł NIE NIE godzina 360,00 zł NIE NIE godzina. 180,00 zł 36. Koszty dojazdu do kina NIE NIE szt. 240,00 zł 37. Zakup biletów do kina NIE NIE szt 204,00 zł 38. Zakup biletów do teatru NIE NIE szt 300,00 zł 39. Koszt dojazdu do teatru NIE NIE szt 120,00 zł Zadanie 5: Zarządzanie projektem 40. Wynagrodzenie koordynatora projektu 360h (umowa cywilno-prawna) 41. Wynagrodzenie eksperta ds ewaluacji i monitoringu 200h(umowa cywilno-prawna) 42. Obsługa księgowa projektu 120h (umowa cywilno - prawna) 43. Zakup materiałów do zarządzania projektem (art. biurowe, piśmienicze, itp.) 44. Konferencje dotyczące projektu ( zakup artykułów spożywczych) Zadanie 6: Promocja projektu 45. Materiały promocyjne (pakiety promocyjne: ulotki, broszury, kalendarze, plakaty) KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny ,00 zł NIE NIE miesiąc ,00 zł NIE NIE miesiąc ,00 zł NIE NIE miesiąc 2 400,00 zł NIE NIE miesiąc 1 200,00 zł NIE NIE liczba konferencji 400,00 zł 6 000,00 zł NIE NIE miesiąc 6 000,00 zł koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 8 277,50 zł % 6 975,00 zł 9.89 % ,90 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: 0C15-86D2-E030-CF77 14

15 L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich) Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie: W projekcie przewiduje się zakup laptopa wraz z torbą, rzutnika multimedialnego, ekranu w ramach kosztów cross-financingu. Sprzęt ten będzie niezbędny do przygotowania i przeprowadzania zajęć lekcyjnych jak i przygotowania aktualizacji stron www. METODOLOGIA WYLICZENIA KOSZTÓW POŚREDNICH (będą stanowiły wkład własny) Współczynnik kosztów projektu w odniesieniu do obrotów za 6 miesięcy: 94243,42/ ,78x100 = 8,59% 1. KOSZTY ZARZĄDU: - koszt zarządu: 6.250(wynagrodzenie dyrektora) x 8,59% x 6m-cy(czas trwania projektu)= 3.221,25 - koszty Internetu: 105,47(śr. z 6m-cy) x 8,59% x 6m-cy = 54,36 - koszty telefonu: 472,08(śr. z 6m-cy) x 8,59% x 6m-cy = 243,31 RAZEM: 3518, KOSZTY OBSŁUGI KSIĘGOWEJ: - koszty głównego księgowego: 3.350(wynagrodzenie) x 8,59% x 6m-cy = 1.726,59 RAZEM: 1.726,59 3. KOSZTY WYKORZYSTANIA I UTRZYMANIA POMIESZCZEŃ: 78,14m2(POWIERZCHNIA SAL) / 1627m2(POWIERZCHNIA BUDYNKU) = 4,8% - koszty energii elektrycznej: 882,77(śr. z 6m-cy) x 4,8% x 6m-cy = 254,24 - koszty wody: 149,98(śr. z 6m-cy) x 4,8% x 6m-cy = 43,19 - koszty odprowadzenie ścieków: 181,93(śr. z 6m-cy) x 4,8% x 6m-cy = 52,40 - koszty ogrzewania: 4.313,04(śr. z 6m-cy) x 4,8% x 6m-cy = 1.242,16 RAZEM: 1.591,99 4. KOSZTY WYNAJMU SAL - WKŁAD NIEPIENIĘŻNY - koszt wynajmu sal 240,00 x 6m-cy = 1.440,00 RAZEM KOSZTY POŚREDNIE: 8.277,50 Uzasadnienie: Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna. Suma kontrolna: 0C15-86D2-E030-CF77 15

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Załącznik nr 5.1. - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Referat WdraŜania Działań PO KL Wspierających Integrację Społeczną Wniosek o dofinansowanie naleŝy wypełnić zgodnie

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM Numer naboru: RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16 Numer wniosku: P011080 A. Dane projektu A1. Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Rozwój rynku pracy A1.1. Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie koordynatora/koordynatorki projektu, specjalisty/specjalistki ds. rozliczeń oraz nauczycieli/nauczycielek prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie

REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej w dniu 1 marca 2014 r. REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Zakres udzielanego wsparcia

Zakres udzielanego wsparcia Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Potrafię więcej wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Będzin Prezydent Miasta Będzina ogłasza nabór na stanowiska w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość realizowanym w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DZIŚ UCZEŃ JUTRO PRACOWNIK Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Dziś uczeń jutro pracownik, finansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

do projektu e-kompetentni

do projektu e-kompetentni IT Grzegorz Chojnacki ul. Powstańców 27a 05-870 Błonie Biuro u: ul. Pańska 98 lok. 26 00-837 Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Wałbrzych 27 kwietnia 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 Wniosek

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Imię i nazwisko ucznia / nauczyciela:... Adres zameldowania:... (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy, e-mail:... Nr PESEL:... Deklaruję

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 A. Opis wnioskodawcy A.1 Dane wnioskodawcy Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów:

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów: Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Opracowane przykłady metodologii wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną stanowią materiał pomocniczy

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 204-2020 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Nr naboru: RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć z uczniami kl. IV-V Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzań

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć z uczniami kl. IV-V Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzań Ogłoszenie zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć z uczniami kl. IV-V Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim w Szkole Podstawowej w ramach Projektu W ogrodzie cudów. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 9.1.2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- -Pomorskiego w Toruniu

Poddziałanie 9.1.2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- -Pomorskiego w Toruniu Projektodawca Gmina Miasto Włocławek Termin realizacji do 30.06.2015 Poddziałanie 9.1.2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- -Pomorskiego w Toruniu Tytuł projektu,,dołączymy do Reichsteina CEL GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Załącznik nr 1 Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Wzór Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: Telefon komórkowy:

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów:   Telefon komórkowy: Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: e-mail: Telefon komórkowy: ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Zgłaszam chęć uczestnictwa w warsztacie organizowanym przez Centrum

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI - POMOC

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. 1. Informacja o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. 1. Informacja o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Równe szanse edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy)

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy) Załącznik - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy) Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro Tczew, dnia 26 sierpnia 2013 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro 1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Powiat Tczewski/ Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu: Pokaż swój język! 2. Nr projektu : POKL.09.06.02-02-110/12 3. Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla szkolnych liderów projektu

Instrukcja dla szkolnych liderów projektu Barbara Gmur, Grażyna Nowosielska Instrukcja dla szkolnych liderów projektu Modernizacja szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku Zasady przekazywania informacji o wynikach ewaluacji Wałbrzych, luty 2010

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Specjalna - znaczy najlepsza

Regulamin rekrutacji do projektu Specjalna - znaczy najlepsza Regulamin rekrutacji do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr projektu: WND-POKL.09.02.00-12-096/08 Termin realizacji: 01.02.2009r. - 31.01.2011r. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt WND-POKL.09.01.02-30-007/10 "Pakiet maturalny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX "Rozwój

Bardziej szczegółowo

POWIAT LUBARTOWSKI. Biuro Projektu: Zespół Szkół nr 2, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów, Tel. 81-8550110, fax. 81-8552770.

POWIAT LUBARTOWSKI. Biuro Projektu: Zespół Szkół nr 2, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów, Tel. 81-8550110, fax. 81-8552770. REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY określający zasady rekrutacji i udziału w projekcie Nowoczesna Edukacja Dla Wszystkich Rok szkolny 2011/2012 1 Informacje ogólne 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Projekcie

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe uczestnika projektu

Dane osobowe uczestnika projektu osobowe uczestnika projektu uczestnika kontaktowe dodatkowe Lp. Nazwa Słowniki 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta / Mężczyzna* 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 5 PESEL 6 Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła data (dzień-miesiąc-rok) 3 0 0 5 2 0 0 7 TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW I. Dane szkoły 1) pełna nazwa Zespół

Bardziej szczegółowo

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie koordynatora/koordynatorki projektu, specjalisty/specjalistki ds. rozliczeń oraz nauczycieli/nauczycielek/trenerów prowadzących zajęcia pozalekcyjne

Bardziej szczegółowo

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Data

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny 2012 / 2013

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny 2012 / 2013 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny 2012 / 2013 Załącznik nr 1 Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną wybrane do

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Załącznik nr 6 do SIWZ na przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego, zajęć dodatkowych z edukacji matematycznej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie 1 INFORMACJE O PROJEKCIE Projekt nr WND-POKL.09.02.00-26-009/10 pt. "Inwestuj w siebie" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO 2014 2020 (etap preselekcji) Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Program rozwojowy

Bardziej szczegółowo

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 2 do Regulaminu ANKIETA - ZAKRES DANYCH PRZEKAZYWANYCH DO SYSTEMU PEFS Lp. Nazwa 1 Tytuł projektu Matematyka logiczny wybór na przyszłość 2 Nr projektu POKL.04.01.02-00-194/12 3 4 5 Priorytet,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III Załącznik nr 6 do procedur Wniosek złożono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJKECIE. Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJKECIE. Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJKECIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim Beneficjent Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Data wpływu formularza i podpis przyjmującego FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Krok po kroku do AGROTURYSTYKI- kurs agroturystyki dla mieszkańców gminy Bełchatów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 2 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 A. Dane projektu A1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo