"Dobre praktyki w zakresie zachowania trwałości projektu po jego zakończeniu oraz sprawozdawczość w ramach XII Priorytetu POIiŚ"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Dobre praktyki w zakresie zachowania trwałości projektu po jego zakończeniu oraz sprawozdawczość w ramach XII Priorytetu POIiŚ""

Transkrypt

1 Konferencja "Dobre praktyki w zakresie zachowania trwałości projektu po jego zakończeniu oraz sprawozdawczość w ramach XII Priorytetu POIiŚ" Termin: 11 grudnia 2013 r. Miejsce: Radisson Blu Sobieski Plac Zawiszy 1, Warszawa Slajd 1 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

2 Obowiązki Beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu w ramach XII Priorytetu PO IiŚ Slajd 2 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

3 Obszary działalności Beneficjenta bezpośrednio związane z obowiązkami po zakończeniu realizacji projektu Zarządzanie strategiczne (Strategie krótko i długoterminowe jednostki, organu założycielskiego, regionu, sektora); Zarządzanie zasobami, w tym wykorzystanie w działalności operacyjnej; Zarządzanie i gospodarka finansowa; Księgowość i rachunkowość, w tym aspekty podatkowe działalności; Plan sprzedażowy, oferta rynkowa. Slajd 3 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

4 Obszary działalności Beneficjenta bezpośrednio związane z obowiązkami po zakończeniu realizacji projektu cd. Kontraktowanie świadczeń; Zasady dokumentowania i archiwizacji; Sprawozdawczość dla systemu wdrażania PO IiŚ (ale nie tylko), ewaluacja itp.; Informacja i promocja projektu; System obiegu dokumentów i informowania CSIOZ; Procedury kontroli wewnętrznej (w tym zarządczej) i obsługi procesu kontroli zewnętrznej. Slajd 4 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

5 Prawidłowe wykorzystywanie produktów projektu Slajd 5 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

6 Prawidłowe wykorzystywanie produktów projektu Realizacja i utrzymanie celów projektu; Realizacja i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu; Realizacja działań planowanych do realizacji w wyniku wdrożenia projektu z zachowaniem zasad wynikających z polityk wspólnotowych (równość szans, ochrona środowiska, konkurencyjność itd.). Slajd 6 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

7 Prawidłowe wykorzystywanie produktów projektu cd. Wykorzystanie infrastruktury zgodnie z założeniami projektu (wniosek o dofinansowanie, umowa) w aspekcie merytorycznym; Utrzymana kwalifikowalność VAT-u (wykorzystanie infrastruktury w aspekcie finansowym i podatkowym); Realizacja założeń z wniosku o dofinansowanie w zakresie dochodu w projekcie. Slajd 7 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

8 Prawidłowe wykorzystywanie produktów projektu cd. Brak podwójnego finansowania (poza VAT); Archiwizacja dokumentacji w formie i okresie wymaganym zapisami umowy o dofinansowanie; Działania informacyjno-promocyjne realizowane w zakresie i czasie określonym w umowie (Wytycznych); Realizacja działań sprawozdawczych zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości; TRWAŁOŚĆ PROJEKTU. Slajd 8 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

9 Cykl życia projektu Slajd 9 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

10 Cykl życia projektu Wybór najlepszego pomysłu Eksploatacja Określenie wyników CEL Zakończenie Zaplanowanie zasobów niezbędnych do użycia i sposobu ich wykorzystania Realizacja Slajd 10 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

11 d Cykl życia projektu Wybrane, optymalne źródło finansowania inwestycji, sposób realizacji projektu, sposób wykorzystania efektów projektu, finanse w fazie eksploatacji - założenia w kontekście CELÓW projektu Wybrane wcześniej, dopuszczalne i optymalne źródło finansowania fazy operacyjnej Przygotowanie wniosek aplikacyjny, SW wraz z analizą finansową/bp Realizacja zgodnie z założeniami Eksploatacja Slajd 11 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

12 Terminy realizacji obowiązków Beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu Slajd 12 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

13 Terminy realizacji obowiązków Beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu 15 dni od daty kończącej okres kwalifikowalności wydatków ( 8 ust. 15) zwrot zaliczki w formie dotacji celowej; 30 dni od daty kończącej okres kwalifikowalności wydatków ( 7 ust. 3); 3 lata od zamknięcia PO IiŚ (2018?) informacja o okolicznościach powstania i zwrot dochodu w proporcji odpowiadającej wkładowi EFRR w wartości całkowitej projektu ( 8 ust ), udział w procesie ewaluacji ( 10); Slajd 13 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

14 Terminy realizacji obowiązków Beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu cd. 3 lata od zamknięcia PO IiŚ archiwizacja dokumentacji projektu ( 14 ust. 2); 5 lat po zakończeniu projektu (max. 2020) 4 raporty z osiągniętych efektów ( 9 ust. 1), TRWAŁOŚĆ ( 16), informacja i promocja ( 18); Nieokreślony ( 4 ust. 12, 9 ust. 5, 8, 15), być może 10 lat od daty decyzji o dofinansowaniu; Slajd 14 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

15 Terminy realizacji obowiązków Beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu cd. PRZEPISY PRAWA OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCEGO, adekwatnie do obszaru realizacji projektu, w tym z zakresu prawa pracy, regulacji dotyczących przechowywania danych związanych z wykorzystaniem sprzętu w ramach działalności finansowanej z NFZ/BP itp. Slajd 15 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

16 Ważne terminy po zakończeniu realizacji projektu podsumowanie Zakończenie okresu realizacji projektu 15 dni zwrot zaliczki w formie DC 30 dniwniosek o płatność końcową Corocznie do 2 lutego, począwszy od roku następującego po roku w którym projekt nie był realizowany 5 lat po zakończeniu projektu 3 lata od zamknięcia PO IiŚ dochód, archiwizacja ewaluacja 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu TRWAŁOŚĆ, VAT, informacja i promocja PRZEPISY PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO POLSKIEGO ORAZ UNIJNEGO Slajd 16 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

17 Zwrot niewykorzystanych środków po zakończeniu realizacji projektu Slajd 17 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

18 Zwrot niewykorzystanych środków po zakończeniu realizacji projektu (1) Wymóg formalnie dotyczący jedynie wypłaconej i niewykorzystanej zaliczki w części pochodzącej z dotacji celowej wraz z odsetkami bankowymi, które narosły od kwoty zaliczki, w czasie, w którym była w dyspozycji Beneficjenta; Czas: 15 dni od daty zakończenia realizacji projektu; Sankcje: odsetki jak dla zaległości podatkowych. Slajd 18 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

19 Zwrot niewykorzystanych środków po zakończeniu realizacji projektu (2) Obowiązek rozliczenia zaliczki w formie płatności nie później niż w czasie określonym w umowie o dofinansowanie, tj. w ciągu np. 3,6 miesięcy od daty wpływu na konto Beneficjenta, w terminie sprawozdawczości, terminie na złożenie wniosku o płatność końcową; Sankcje: odsetki jak dla zaległości podatkowych. Slajd 19 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

20 Wniosek o płatność końcową element procesu sprawozdawczości do IW Slajd 20 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

21 Wniosek o płatność końcową element procesu sprawozdawczości do IW Wniosek, w którym przedstawiane są wydatki podlegające m.in. procesowi refundacji po zakończonej procedurze kontroli na zakończenie realizacji projektu wraz z WSZELKĄ DOKUMENTACJĄ NIEZŁOŻONĄ DO IW, A POTWIERDZAJĄCĄ PRAWIDŁOWĄ REALIZACJĘ PROJEKTU; Termin: do 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu. Slajd 21 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

22 Sprawozdawczość w okresie trwałości projektu - Raport z osiągniętych efektów Slajd 22 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

23 Sprawozdawczość w okresie trwałości projektu - Raport z osiągniętych efektów (1) Raporty, stanowiące sprawozdania z osiągniętych efektów (za 4 okresy sprawozdawcze) składane są na wzorze stanowiącym załącznik do Wytycznych w zakresie sprawozdawczości PO IiŚ; Termin: pierwszy raport - do 5. lutego roku następującego po roku, w którym projekt nie był realizowany, a następnie do 5. lutego kolejnego roku w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu Slajd 23 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

24 Sprawozdawczość w okresie trwałości projektu - Raport z osiągniętych efektów (2) W Raportach Beneficjenci sprawozdają postęp w zakresie realizacji wskaźników rezultatu projektu; Wskaźniki należy aktualizować, by były zgodne z obowiązującym katalogiem; W szczególności monitorowane są wskaźniki dotyczące planowanych do stworzenia nowych miejsc pracy (EPS); Przez IW wykorzystywane są m.in. podczas analizy zachowania zasady trwałości. Slajd 24 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

25 Dokumentowanie i archiwizacja Slajd 25 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

26 Dokumentowanie i archiwizacja (1) Wymóg stanowiący element weryfikowany w aspekcie kwalifikowalności wydatków w okresie realizacji i na zakończenie projektu, a także w okresie trwałości na tym etapie także weryfikacja wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie m.in. procesu kontroli, audytu, ewaluacji; Czas: nie mniej niż 3 lata od zamknięcia Programu Operacyjnego (rola IW). Slajd 26 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

27 Dokumentowanie i archiwizacja (2) Dokumentacja finansowo-księgowa powinna być prowadzona i przechowywana zgodnie z przepisami krajowymi; Księgi rachunkowe prowadzone w systemie informatycznym właściwe zapisy i stosowanie zasad wynikających z Polityki bezpieczeństwa zasobów cyfrowych jednostki (lub adekwatnego dokumentu); Slajd 27 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

28 Dokumentowanie i archiwizacja (3) dobre praktyki Dokumentacja powinna być przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo (wtórna jest forma); Na wniosek IW Beneficjent jest zobowiązany przekazać wszelkie dane związane z realizowanym lub zrealizowanym projektem stworzone i zarchiwizowane dokumenty oraz sposób ich archiwizacji (z poszanowaniem wymogów prawnych i wewnętrznych regulacji Beneficjenta) powinny zapewniać możliwość rzetelnego sporządzenia informacji/danych niezbędnych do przekazania do IW w wymaganym i określonym przez IW, terminie. Slajd 28 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

29 Ewaluacja Slajd 29 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

30 Ewaluacja Udział w badaniu ewaluacyjnym w formie przewidzianej przez ewaluatora, w tym przekazywanie danych, udostępnianie dokumentów, wizytacja, umożliwienie kontaktów (o ile to możliwe i dopuszczone prawnie) z beneficjentami ostatecznymi; Czas: do 3 lat od daty zamknięcia PO IiŚ. Slajd 30 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

31 Monitoring dochodu w projekcie Slajd 31 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

32 Monitoring dochodu w projekcie (1) Definicja projektu generującego dochód zawarta w Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód: 1. Kryterium kwotowe wartość projektu > 1 mln EUR (średnia arytmetyczna kursów stosowanych przez KE z 6 m-cy obrachunkowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie); 2. Projekt obejmuje inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług, dla których wartość bieżąca przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przewyższa wartość bieżącą kosztów operacyjnych. Slajd 32 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

33 Monitoring dochodu w projekcie (2) Sposób monitorowania projektów generujących dochód, zarówno tych, dla których dochód był możliwy do określenia na etapie kalkulacji luki w finansowaniu, jak i tych, dla których nie było to możliwe, a prawdopodobne jest uzyskiwanie dochodów, określony jest w Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień ; Co do zasady analizowany jest aspekt powstania nowych, nieprzewidzianych na etapie aplikowania źródeł przychodów w projekcie i ich wpływ na kalkulacje luki; Czas: do 3 lat od daty zamknięcia PO IiŚ. Slajd 33 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

34 Monitoring dochodu w projekcie (3) Monitoring dotyczy także projektów uznanych za niegenerujące dochodu na etapie aplikowania i podpisywania umowy w kontekście zmiany (poszerzenia) źródeł przychodów w projekcie (rozumianych w świetle przepisów art. 55 ust. 1 Rozp. 1083/2006) i ewentualnego ryzyka objęcia definicją projektu generującego dochód; Dochody incydentalne to takie, które nie są wynikiem działalności operacyjnej, a towarzyszą realizacji projektu z uwagi na jego charakter (należy wziąć pod uwagę próg 10% wydatków kwalifikowalnych) nie stanowią dochodu w rozumieniu art. 55 ust. 1 Rozp 1083/2006 Slajd 34 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

35 Kwalifikowalność VAT Slajd 35 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

36 Kwalifikowalność VAT (1) Co do zasady VAT jest kwalifikowalny w sytuacjach braku prawnej możliwości jego odzyskania (zwrotu/odliczenia) przez Beneficjenta (podmiot, na który wystawiane są FV zakupowe) na gruncie przepisów podatkowych. W innym przypadku VAT w całości lub w części jest niekwalifikowalny regulacja wspólna dla wszystkich Programów Operacyjnych w ramach NSRO ; Zasada dotyczy okresu realizacji oraz 5 lat po zakończeniu projektu. Slajd 36 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

37 Kwalifikowalność VAT (2) Nie ma ryzyka utraty podstaw do uznania VAT-u jako kwalifikowalnego w przypadkach: 1. W projekcie nie występujążadne wpływy przychodowe ; 2. Beneficjent nie jest podatnikiem VAT (wyłączenie podmiotowe); 3. Beneficjent wykonuje jedynie czynności zwolnione z opodatkowania VAT. Co do zasady, rozliczanie VAT naliczonego współczynnikiem sprzedaży w świetle stanowiska instytucji systemu wdrażania PO IiŚ jest podstawą do uznania wydatków na VAT za niekwalifikowalne ale. Slajd 37 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

38 Kwalifikowalność VAT (3) "(...) podatnikom VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.(...) beneficjent realizujący projekt dofinansowany ze środków PO IiŚ będzie mógł odliczyć VAT wówczas, gdy zakupy towarów i usług w ramach realizowanego projektu związane są bezpośrednio z wykonywanymi przez beneficjenta czynnościami opodatkowanymi.". Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, związek pomiędzy zakupami, a czynnościami wykonywanymi z ich wykorzystaniem, powinien mieć charakter bezpośredni i bezsporny (a nie pośredni). Slajd 38 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

39 Kwalifikowalność VAT (4) Możliwe jest zastosowanie w aspekcie kwalifikowalności VAT-u klucza podziałowego, używanego często w ramach rachunkowości zarządczej w celu rozliczania kosztów działalności np. klucza powierzchniowego; Powyższe wymaga stosowania określonego i stałego w okresie realizacji i trwałości projektu współczynnika określającego demarkację pomiędzy czynnościami zwolnionymi, a opodatkowanymi, tak, by nie było ryzyka konieczności dokonywania np. korekty deklaracji podatkowych i poziomu kwalifikowalności VAT w projekcie; Instytucja wdrażająca wymagać będzie przedstawienia jasnej kalkulacji ww. klucza i indywidualnej interpretacji podatkowej na okoliczność prawidłowości jego określenia w świetle ustaw podatkowych; Slajd 39 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

40 Kwalifikowalność VAT (5) - Beneficjent Decyzja i założenie poziomu kwalifikowalności wydatków projektu (w tym VAT) jest podejmowane na etapie aplikowania i podpisywania umowy o dofinansowanie; Na etapie ponoszenia wydatków i składania wniosków o płatność ponowna weryfikacja w aspekcie konkretnego wydatku i sposobu wykorzystania majątku; Bieżący monitoring, analiza planów operacyjnych i strategicznych jednostki w kontekście wykorzystania majątku wytworzonego w ramach projektu w aspekcie rodzaju czynności w świetle przepisów podatkowych (ale i dochodu w projekcie). Slajd 40 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

41 Kwalifikowalność VAT (6) - IW Analiza i weryfikacja wskazanej przez Beneficjenta podstawy prawnej uznania VAT-u za kwalifikowalny na etapie oceny wniosku, podpisywania umowy (Opis projektu), składania wniosków o płatność, kontroli projektu; W ramach kontroli projektu: deklaracje podatkowe, rejestry VAT: ewidencja zakupów i sprzedaży, dokumenty źródłowe zewnętrzne i wewnętrzne. Możliwość wnioskowania o interpretacje organów podatkowych. Slajd 41 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

42 Kwalifikowalność VAT (7) sytuacje trudne Rozliczanie VAT naliczonego strukturą sprzedaży; Ustalenie zakresu majątku użytego w celu wykonania określonej czynności; Stosowany klucz podziałowy; Kwalifikowalność VAT w zakupach dotyczących infrastruktury wspólnej; Badania kliniczne (także kwestia dochodów w projekcie); Użyczenia, najem itp. infrastruktury będącej produktem projektu Przenoszenie majątku projektu na inny podmiot (m.in. kwestia opodatkowania aportu). Slajd 42 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

43 Trwałość projektu Slajd 43 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

44 Trwałość projektu (1) Okres trwałości: 5 lat od zakończenia realizacji projektu określonego w umowie; Zachowanie produktów projektu; Osiągnięcie wskaźników rezultatu projektu; Zrealizowanie założonego CELU PROJEKTU, zbieżnego z celami Priorytetu, PO IiŚ, NSRO, Dokumentów strategicznych; Realizowanie działań (w tym w zakresie sposobu wykorzystania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu, sposobu funkcjonowania Beneficjenta, w tym formy prawnej, struktury własności itp.) zgodnie z założeniami zawartymi w dokumentacji aplikacyjnej. Slajd 44 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

45 Trwałość projektu (2) Zachowanie zasady dotyczącej zakazu podwójnego finansowania w projekcie; WERYFIKACJA ZACHOWANIA ZASADY TRWAŁOŚCI W ROZUMIENIU art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006. Slajd 45 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

46 Trwałość projektu (3) definicja (art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006.) Niedozwolona jest w odniesieniu do inicjatyw współfinansowanych ze środków UE tzw. zasadniczej modyfikacji wynikającej z określonych przyczyn i wywołujących określone skutki; Ww. ciąg przyczynowo-skutkowy musi zostać zachowany; Slajd 46 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

47 Trwałość projektu (4) definicja (art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006.) GRUPA A GRUPA B zmiany charakteru własności elementu infrastruktury mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji operacji LUB I LUB zaprzestania działalności produkcyjnej powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny Slajd 47 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

48 Trwałość projektu (5) etapy analizy Czy nastąpiło zaprzestanie produkcji? Etap 1 TAK Czy wynika to z nieoszukańczego bankructwa? TAK NIE Czy doszło do zmiany charakteru własności elementu infrastruktury? NIE Nie doszło do naruszenia zasady trwałości NIE TAK Nie doszło do naruszenia zasady trwałości Slajd 48 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

49 Trwałość projektu (6) etapy analizy Czy miało to wpływ na charakter i warunku realizacji operacji? Etap 2 TAK NIE Doszło do naruszenia zasady trwałości Slajd 49 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

50 Trwałość projektu (7) etapy analizy Czy przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny odniósł korzyść? Etap 3 TAK NIE Czy uzyskana korzyść jest zgodna z celami funduszu, programu operacyjnego oraz działania? TAK NIE Nie doszło do naruszenia zasady trwałości Nie doszło do naruszenia zasady trwałości Doszło do naruszenia zasady trwałości Slajd 50 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

51 Trwałość projektu (8) zmiana charakteru własności Przesłanka zmiany charakteru własności powinna być interpretowana w sposób formalny, jako każda podmiotowa zmiana własności wytworzonego majątku. Pojęcie to odnosi się także do przekształceń polegających na zmianach w strukturze własnościowej określonego podmiotu, w tym na zmianach struktury udziałów w spółce z o.o. i zmianie struktury akcjonariatu w spółce akcyjnej. Termin zmiana charakteru własności należy rozumieć także jako zmianę własności elementu projektu. Nie stanowi zmiany charakteru własności zmiana formy organizacyjno prawnej przedsiębiorstwa, np. na skutek przekształcenia uregulowanego w Tytule IV Dział III Przekształcenie spółek Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Slajd 51 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

52 Trwałość projektu (9) zmiana charakteru własności Pojęcie zmiany charakteru własności rozpatrywane jest w kontekście przekształceń zachodzących w strukturze zarządzania danym projektem. Przykład: przejęcie podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dla którego organem założycielskim jest organ administracji rządowej przez jst w opinii IZ można uznać za niewpływające na charakter własności majątku wytworzonego w ramach projektu. Jednakże konieczne jest przeprowadzenie analizy w kontekście zmian w obszarze warunków realizacji projektu (w tym przypadku działalność podmiotu byłaby kontynuowana, więc nie ma ryzyka wystąpienia tej przesłanki), a następnie zaistnienia NIEUZASADNIONEJ korzyści dla któregokolwiek podmiotu; Slajd 52 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

53 Trwałość projektu (10) zmiana charakteru operacji Przy zmianie charakteru własności infrastruktury czy doszło do zmiany charakteru LUB warunków realizacji operacji? Przez charakter operacji rozumie się jej właściwości ogólne, to jest właściwy jej zespół cech, odróżniających ją od innych operacji tego samego rodzaju. Zmiany w tym obszarze są często analizowane poprzez weryfikację stopnia osiągnięcia/osiągania wskaźników realizacji określonych dla projektu. Często, mimo braku osiągnięcia wskaźników, projekt jest zrealizowany zgodnie z założeniami, zostają osiągnięte zaplanowane cele projekt przysporzył zakładaną wartość dodaną. Slajd 53 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

54 Trwałość projektu (11) zmiana charakteru operacji Przykład: W ramach projektu założono, że w ciągu roku od zakończenia realizacji zostaną wykonane badania specjalistyczne na poziomie 1000 badań rocznie. Wskaźnik został osiągnięty w pierwszym roku po zakończeniu projektu na poziomie 120% ww. założenia, w kolejnym 90%, a kolejnym 60%. Powyższa sytuacja była spowodowana faktem zmniejszenia kontraktu z publicznym płatnikiem z uwagi na decyzję o dywersyfikacji środków pomiędzy większą ilość podmiotów w celu zachowania zasad konkurencyjności. Szpital zwracał się do płatnika z wnioskiem o zwiększenie limitu/środków na świadczenia i spotkał się z odmową. Niezależnie od tego sprzęt jest wykorzystywany w założonych celach projektu i znacząco wpływa na jakość opieki nad pacjentami. Slajd 54 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

55 Trwałość projektu (12) zmiana warunków realizacji operacji Warunki realizacji projektu określane są jako okoliczności, w których dany projekt jest realizowany, a także to, jakimi umiejętnościami i cechami dysponuje prowadzący go podmiot. Zmianą warunków realizacji projektu mogłoby być, po przekształceniu ZOZ w np. Sp. z o.o., włączenie zakupionej infrastruktury w zasoby wykorzystywane w zakresie działalności komercyjnej byłoby to niezgodne z założeniami co do warunków i sposobu realizacji i wykorzystania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu, określonej we wniosku i umowie o dofinansowanie Slajd 55 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

56 Trwałość projektu (13) nieuzasadnione korzyści Definicyjnie za korzyść należy uznać takie przysporzenie majątkowe, w tym uzyskanie przychodu, zwolnienie z długu lub uniknięcie straty, albo takie uzyskanie pozycji ekonomicznie lepszej niż możliwa do uzyskania przez inne podmioty w tych samych warunkach, które: nastąpiło w wyniku zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności produkcyjnej (przesłanki z grupy A); faktycznie powstało po stronie przedsiębiorstwa lub podmiotu publicznego. Nawet jeśli ustalone zostanie osiągnięcie korzyści, należy zanalizować, czy można ją uznać za NIEUZASADNIONĄ; Slajd 56 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

57 Trwałość projektu (14) nieuzasadnione korzyści Korzyść nieuzasadniona (ostatecznie naruszająca zasadę trwałości) to taka, która jest nie do pogodzenia z celami pomocy realizowanej przez zaangażowanie Funduszy oraz celami dofinansowania danego działania; Należy dokonać indywidualnej analizy i oceny, czy zmiana charakteru własności nie spowodowała, że nowy właściciel majątku wytworzonego w ramach projektu nie mieści się w katalogu beneficjentów, albo nie jest uprawniony do uzyskania dofinansowania na określonym poziomie (np. 100% zamiast 85%), albo działa w sposób sprzeczny z celami Priorytetu, Działania (np. nie jest podmiotem realizującymświadczenia wysokospecjalistyczne o zasięgu ponadregionalnym). Slajd 57 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

58 Trwałość projektu (15) przypadki szczególne W przypadku zużycia majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu w okresie trwałości, co do zasady jest obowiązek zakupienia w to miejsce infrastruktury odpowiadającej parametrom określonym w założeniach projektu w celu kontynuacji działań zaplanowanych jako niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych efektów projektu; Zazwyczaj ww. sytuacja jest przewidywana na etapie aplikowania i uwzględniana w analizie finansowej projektu; Slajd 58 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

59 Trwałość projektu (16) przypadki szczególne W przypadku kradzieży majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu w okresie trwałości, stosuje się zasady takie, jak przy odtworzeniu majątku zużytego, w szczególności w przypadku, gdy jest to kluczowy element projektu; W przypadku braku możliwości nabycia majątku w miejsce skradzionego, np. w związku z sytuacją ekonomiczną Beneficjenta, przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji celów projektu, możliwa jest zgoda IZ na odstąpienie od ww. zasady. Slajd 59 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

60 Działania informacyjno-promocyjne Slajd 60 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

61 Działania informacyjno-promocyjne (1) Konieczne jest zrealizowanie zakresu określonego we wniosku o dofinansowanie; Sposób wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych (zgodność z Wytycznymi, w tym wzorami materiałów, prawidłowość danych zawartych w materiałach promocyjnych); Lokalizacja materiałów informacyjno-promocyjnych (np. miejsce, w którym znajduje się tablica pamiątkowa); Tablice pamiątkową należy umieścić w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu na okres co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu. Slajd 61 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

62 Działania informacyjno-promocyjne (2) Konieczne jest odtwarzanie zużytych materiałów informacyjno-promocyjnych, np. jeśli naklejki na sprzęt zakupiony w ramach projektu zostaną zniszczone, np. w wyniku używania środków dezynfekujących, niezbędne jest ich zastąpienie nowymi; W przypadku zniszczenia/kradzieży tablicy pamiątkowej wymiana na nową/zakup i montaż kolejnej; Nie ma obowiązku usuwania tablic pamiątkowych po upływie okresu, w którym obligatoryjnie powinny być umieszczone w miejscu realizacji projektu. Slajd 62 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

63 Kontrole trwałości po zakończeniu realizacji projektu Slajd 63 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

64 Kontrole trwałości po zakończeniu realizacji projektu (1) Kontrola jest realizowana co najmniej w rok po zakończeniu realizacji projektu i nie później niż 5 lat od zakończenia projektu; Realizowana jest na próbie, w trybie kontroli na miejscu w pierwszej kolejności kwalifikującymi się do kontroli projektami są te, które nie były kontrolowane na miejscu z uwzględnieniem mapy ryzyka; Slajd 64 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

65 Kontrole trwałości po zakończeniu realizacji projektu (2) Celem kontroli po zakończeniu realizacji projektu jest potwierdzenie, że: a) w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, a więc w szczególności czy majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem; b) cel projektu został uzyskany i zachowany; c) beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu; Slajd 65 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

66 Kontrole trwałości po zakończeniu realizacji projektu (2) Celem kontroli po zakończeniu realizacji projektu jest potwierdzenie, że: d) beneficjent przechowuje we właściwy sposób dokumentację związaną z projektem (kontrola w tym zakresie może być prowadzona w okresie do 3 lat od dnia zamknięcia PO IiŚ); e) nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez Beneficjenta VAT-u, który stanowił wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji projektu; f) nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania; g) projekt nie wygenerował dochodu nieuwzględnionego na etapie aplikowania. Slajd 66 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU

WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczecin, luty 2013 r. WSTĘP Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2007-2013

Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2007-2013 Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2007-2013 1 Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru

3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru B I U L E T Y N P R O G R A M U 3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Infrastruktura i Środowisko UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru W numerze: TEMAT NUMERU Umowa o dofinansowanie Charakter

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Infrastruktury i Środowiska

dla rozwoju Infrastruktury i Środowiska dla rozwoju Infrastruktury i Środowiska Projekt środowiskowy w praktyce Trwałość. Jak dobrze przygotować się do kontroli projektu finansowanego z POIiŚ? część 4 Broszura informacyjna WSTĘP 1 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów unijnych

Rozliczanie projektów unijnych Rozliczanie projektów unijnych Małgorzata Rulińska Katowice, dnia 15 października 2013 roku Podatkowe aspekty rozliczania funduszy unijnych 2 Opodatkowanie środków unijnych podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

ZASADAMI KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW

ZASADAMI KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1159/70/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WYTYCZNE PROGRAMOWE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5039/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 DLA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT w Programie Infrastruktura i Środowisko Warszawa, październik 2011 r. Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna)

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) Wytyczne dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór III. Od 01.10.2013 r. do 15.11.2013 r.

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór III. Od 01.10.2013 r. do 15.11.2013 r. WYTYCZNE dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 925 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 925 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3240 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 3240 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 3240 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata

Bardziej szczegółowo

Mapa przedsiębiorcy 2007-2013

Mapa przedsiębiorcy 2007-2013 Mapa przedsiębiorcy 2007-2013 Przewodnik po funduszach europejskich dla przedsiębiorców wydanie 2 Grudzień 2009 adresy instytucji organizujących konkursy adresy punktów konsultacyjnych zestawienie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Warszawa, 10 września 2007 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 3 1.1. ZASADY OGÓLNE... 3 1.1.1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo