"Dobre praktyki w zakresie zachowania trwałości projektu po jego zakończeniu oraz sprawozdawczość w ramach XII Priorytetu POIiŚ"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Dobre praktyki w zakresie zachowania trwałości projektu po jego zakończeniu oraz sprawozdawczość w ramach XII Priorytetu POIiŚ""

Transkrypt

1 Konferencja "Dobre praktyki w zakresie zachowania trwałości projektu po jego zakończeniu oraz sprawozdawczość w ramach XII Priorytetu POIiŚ" Termin: 11 grudnia 2013 r. Miejsce: Radisson Blu Sobieski Plac Zawiszy 1, Warszawa Slajd 1 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

2 Obowiązki Beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu w ramach XII Priorytetu PO IiŚ Slajd 2 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

3 Obszary działalności Beneficjenta bezpośrednio związane z obowiązkami po zakończeniu realizacji projektu Zarządzanie strategiczne (Strategie krótko i długoterminowe jednostki, organu założycielskiego, regionu, sektora); Zarządzanie zasobami, w tym wykorzystanie w działalności operacyjnej; Zarządzanie i gospodarka finansowa; Księgowość i rachunkowość, w tym aspekty podatkowe działalności; Plan sprzedażowy, oferta rynkowa. Slajd 3 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

4 Obszary działalności Beneficjenta bezpośrednio związane z obowiązkami po zakończeniu realizacji projektu cd. Kontraktowanie świadczeń; Zasady dokumentowania i archiwizacji; Sprawozdawczość dla systemu wdrażania PO IiŚ (ale nie tylko), ewaluacja itp.; Informacja i promocja projektu; System obiegu dokumentów i informowania CSIOZ; Procedury kontroli wewnętrznej (w tym zarządczej) i obsługi procesu kontroli zewnętrznej. Slajd 4 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

5 Prawidłowe wykorzystywanie produktów projektu Slajd 5 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

6 Prawidłowe wykorzystywanie produktów projektu Realizacja i utrzymanie celów projektu; Realizacja i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu; Realizacja działań planowanych do realizacji w wyniku wdrożenia projektu z zachowaniem zasad wynikających z polityk wspólnotowych (równość szans, ochrona środowiska, konkurencyjność itd.). Slajd 6 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

7 Prawidłowe wykorzystywanie produktów projektu cd. Wykorzystanie infrastruktury zgodnie z założeniami projektu (wniosek o dofinansowanie, umowa) w aspekcie merytorycznym; Utrzymana kwalifikowalność VAT-u (wykorzystanie infrastruktury w aspekcie finansowym i podatkowym); Realizacja założeń z wniosku o dofinansowanie w zakresie dochodu w projekcie. Slajd 7 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

8 Prawidłowe wykorzystywanie produktów projektu cd. Brak podwójnego finansowania (poza VAT); Archiwizacja dokumentacji w formie i okresie wymaganym zapisami umowy o dofinansowanie; Działania informacyjno-promocyjne realizowane w zakresie i czasie określonym w umowie (Wytycznych); Realizacja działań sprawozdawczych zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości; TRWAŁOŚĆ PROJEKTU. Slajd 8 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

9 Cykl życia projektu Slajd 9 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

10 Cykl życia projektu Wybór najlepszego pomysłu Eksploatacja Określenie wyników CEL Zakończenie Zaplanowanie zasobów niezbędnych do użycia i sposobu ich wykorzystania Realizacja Slajd 10 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

11 d Cykl życia projektu Wybrane, optymalne źródło finansowania inwestycji, sposób realizacji projektu, sposób wykorzystania efektów projektu, finanse w fazie eksploatacji - założenia w kontekście CELÓW projektu Wybrane wcześniej, dopuszczalne i optymalne źródło finansowania fazy operacyjnej Przygotowanie wniosek aplikacyjny, SW wraz z analizą finansową/bp Realizacja zgodnie z założeniami Eksploatacja Slajd 11 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

12 Terminy realizacji obowiązków Beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu Slajd 12 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

13 Terminy realizacji obowiązków Beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu 15 dni od daty kończącej okres kwalifikowalności wydatków ( 8 ust. 15) zwrot zaliczki w formie dotacji celowej; 30 dni od daty kończącej okres kwalifikowalności wydatków ( 7 ust. 3); 3 lata od zamknięcia PO IiŚ (2018?) informacja o okolicznościach powstania i zwrot dochodu w proporcji odpowiadającej wkładowi EFRR w wartości całkowitej projektu ( 8 ust ), udział w procesie ewaluacji ( 10); Slajd 13 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

14 Terminy realizacji obowiązków Beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu cd. 3 lata od zamknięcia PO IiŚ archiwizacja dokumentacji projektu ( 14 ust. 2); 5 lat po zakończeniu projektu (max. 2020) 4 raporty z osiągniętych efektów ( 9 ust. 1), TRWAŁOŚĆ ( 16), informacja i promocja ( 18); Nieokreślony ( 4 ust. 12, 9 ust. 5, 8, 15), być może 10 lat od daty decyzji o dofinansowaniu; Slajd 14 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

15 Terminy realizacji obowiązków Beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu cd. PRZEPISY PRAWA OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCEGO, adekwatnie do obszaru realizacji projektu, w tym z zakresu prawa pracy, regulacji dotyczących przechowywania danych związanych z wykorzystaniem sprzętu w ramach działalności finansowanej z NFZ/BP itp. Slajd 15 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

16 Ważne terminy po zakończeniu realizacji projektu podsumowanie Zakończenie okresu realizacji projektu 15 dni zwrot zaliczki w formie DC 30 dniwniosek o płatność końcową Corocznie do 2 lutego, począwszy od roku następującego po roku w którym projekt nie był realizowany 5 lat po zakończeniu projektu 3 lata od zamknięcia PO IiŚ dochód, archiwizacja ewaluacja 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu TRWAŁOŚĆ, VAT, informacja i promocja PRZEPISY PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO POLSKIEGO ORAZ UNIJNEGO Slajd 16 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

17 Zwrot niewykorzystanych środków po zakończeniu realizacji projektu Slajd 17 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

18 Zwrot niewykorzystanych środków po zakończeniu realizacji projektu (1) Wymóg formalnie dotyczący jedynie wypłaconej i niewykorzystanej zaliczki w części pochodzącej z dotacji celowej wraz z odsetkami bankowymi, które narosły od kwoty zaliczki, w czasie, w którym była w dyspozycji Beneficjenta; Czas: 15 dni od daty zakończenia realizacji projektu; Sankcje: odsetki jak dla zaległości podatkowych. Slajd 18 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

19 Zwrot niewykorzystanych środków po zakończeniu realizacji projektu (2) Obowiązek rozliczenia zaliczki w formie płatności nie później niż w czasie określonym w umowie o dofinansowanie, tj. w ciągu np. 3,6 miesięcy od daty wpływu na konto Beneficjenta, w terminie sprawozdawczości, terminie na złożenie wniosku o płatność końcową; Sankcje: odsetki jak dla zaległości podatkowych. Slajd 19 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

20 Wniosek o płatność końcową element procesu sprawozdawczości do IW Slajd 20 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

21 Wniosek o płatność końcową element procesu sprawozdawczości do IW Wniosek, w którym przedstawiane są wydatki podlegające m.in. procesowi refundacji po zakończonej procedurze kontroli na zakończenie realizacji projektu wraz z WSZELKĄ DOKUMENTACJĄ NIEZŁOŻONĄ DO IW, A POTWIERDZAJĄCĄ PRAWIDŁOWĄ REALIZACJĘ PROJEKTU; Termin: do 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu. Slajd 21 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

22 Sprawozdawczość w okresie trwałości projektu - Raport z osiągniętych efektów Slajd 22 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

23 Sprawozdawczość w okresie trwałości projektu - Raport z osiągniętych efektów (1) Raporty, stanowiące sprawozdania z osiągniętych efektów (za 4 okresy sprawozdawcze) składane są na wzorze stanowiącym załącznik do Wytycznych w zakresie sprawozdawczości PO IiŚ; Termin: pierwszy raport - do 5. lutego roku następującego po roku, w którym projekt nie był realizowany, a następnie do 5. lutego kolejnego roku w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu Slajd 23 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

24 Sprawozdawczość w okresie trwałości projektu - Raport z osiągniętych efektów (2) W Raportach Beneficjenci sprawozdają postęp w zakresie realizacji wskaźników rezultatu projektu; Wskaźniki należy aktualizować, by były zgodne z obowiązującym katalogiem; W szczególności monitorowane są wskaźniki dotyczące planowanych do stworzenia nowych miejsc pracy (EPS); Przez IW wykorzystywane są m.in. podczas analizy zachowania zasady trwałości. Slajd 24 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

25 Dokumentowanie i archiwizacja Slajd 25 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

26 Dokumentowanie i archiwizacja (1) Wymóg stanowiący element weryfikowany w aspekcie kwalifikowalności wydatków w okresie realizacji i na zakończenie projektu, a także w okresie trwałości na tym etapie także weryfikacja wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie m.in. procesu kontroli, audytu, ewaluacji; Czas: nie mniej niż 3 lata od zamknięcia Programu Operacyjnego (rola IW). Slajd 26 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

27 Dokumentowanie i archiwizacja (2) Dokumentacja finansowo-księgowa powinna być prowadzona i przechowywana zgodnie z przepisami krajowymi; Księgi rachunkowe prowadzone w systemie informatycznym właściwe zapisy i stosowanie zasad wynikających z Polityki bezpieczeństwa zasobów cyfrowych jednostki (lub adekwatnego dokumentu); Slajd 27 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

28 Dokumentowanie i archiwizacja (3) dobre praktyki Dokumentacja powinna być przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo (wtórna jest forma); Na wniosek IW Beneficjent jest zobowiązany przekazać wszelkie dane związane z realizowanym lub zrealizowanym projektem stworzone i zarchiwizowane dokumenty oraz sposób ich archiwizacji (z poszanowaniem wymogów prawnych i wewnętrznych regulacji Beneficjenta) powinny zapewniać możliwość rzetelnego sporządzenia informacji/danych niezbędnych do przekazania do IW w wymaganym i określonym przez IW, terminie. Slajd 28 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

29 Ewaluacja Slajd 29 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

30 Ewaluacja Udział w badaniu ewaluacyjnym w formie przewidzianej przez ewaluatora, w tym przekazywanie danych, udostępnianie dokumentów, wizytacja, umożliwienie kontaktów (o ile to możliwe i dopuszczone prawnie) z beneficjentami ostatecznymi; Czas: do 3 lat od daty zamknięcia PO IiŚ. Slajd 30 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

31 Monitoring dochodu w projekcie Slajd 31 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

32 Monitoring dochodu w projekcie (1) Definicja projektu generującego dochód zawarta w Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód: 1. Kryterium kwotowe wartość projektu > 1 mln EUR (średnia arytmetyczna kursów stosowanych przez KE z 6 m-cy obrachunkowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie); 2. Projekt obejmuje inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług, dla których wartość bieżąca przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przewyższa wartość bieżącą kosztów operacyjnych. Slajd 32 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

33 Monitoring dochodu w projekcie (2) Sposób monitorowania projektów generujących dochód, zarówno tych, dla których dochód był możliwy do określenia na etapie kalkulacji luki w finansowaniu, jak i tych, dla których nie było to możliwe, a prawdopodobne jest uzyskiwanie dochodów, określony jest w Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień ; Co do zasady analizowany jest aspekt powstania nowych, nieprzewidzianych na etapie aplikowania źródeł przychodów w projekcie i ich wpływ na kalkulacje luki; Czas: do 3 lat od daty zamknięcia PO IiŚ. Slajd 33 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

34 Monitoring dochodu w projekcie (3) Monitoring dotyczy także projektów uznanych za niegenerujące dochodu na etapie aplikowania i podpisywania umowy w kontekście zmiany (poszerzenia) źródeł przychodów w projekcie (rozumianych w świetle przepisów art. 55 ust. 1 Rozp. 1083/2006) i ewentualnego ryzyka objęcia definicją projektu generującego dochód; Dochody incydentalne to takie, które nie są wynikiem działalności operacyjnej, a towarzyszą realizacji projektu z uwagi na jego charakter (należy wziąć pod uwagę próg 10% wydatków kwalifikowalnych) nie stanowią dochodu w rozumieniu art. 55 ust. 1 Rozp 1083/2006 Slajd 34 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

35 Kwalifikowalność VAT Slajd 35 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

36 Kwalifikowalność VAT (1) Co do zasady VAT jest kwalifikowalny w sytuacjach braku prawnej możliwości jego odzyskania (zwrotu/odliczenia) przez Beneficjenta (podmiot, na który wystawiane są FV zakupowe) na gruncie przepisów podatkowych. W innym przypadku VAT w całości lub w części jest niekwalifikowalny regulacja wspólna dla wszystkich Programów Operacyjnych w ramach NSRO ; Zasada dotyczy okresu realizacji oraz 5 lat po zakończeniu projektu. Slajd 36 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

37 Kwalifikowalność VAT (2) Nie ma ryzyka utraty podstaw do uznania VAT-u jako kwalifikowalnego w przypadkach: 1. W projekcie nie występujążadne wpływy przychodowe ; 2. Beneficjent nie jest podatnikiem VAT (wyłączenie podmiotowe); 3. Beneficjent wykonuje jedynie czynności zwolnione z opodatkowania VAT. Co do zasady, rozliczanie VAT naliczonego współczynnikiem sprzedaży w świetle stanowiska instytucji systemu wdrażania PO IiŚ jest podstawą do uznania wydatków na VAT za niekwalifikowalne ale. Slajd 37 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

38 Kwalifikowalność VAT (3) "(...) podatnikom VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.(...) beneficjent realizujący projekt dofinansowany ze środków PO IiŚ będzie mógł odliczyć VAT wówczas, gdy zakupy towarów i usług w ramach realizowanego projektu związane są bezpośrednio z wykonywanymi przez beneficjenta czynnościami opodatkowanymi.". Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, związek pomiędzy zakupami, a czynnościami wykonywanymi z ich wykorzystaniem, powinien mieć charakter bezpośredni i bezsporny (a nie pośredni). Slajd 38 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

39 Kwalifikowalność VAT (4) Możliwe jest zastosowanie w aspekcie kwalifikowalności VAT-u klucza podziałowego, używanego często w ramach rachunkowości zarządczej w celu rozliczania kosztów działalności np. klucza powierzchniowego; Powyższe wymaga stosowania określonego i stałego w okresie realizacji i trwałości projektu współczynnika określającego demarkację pomiędzy czynnościami zwolnionymi, a opodatkowanymi, tak, by nie było ryzyka konieczności dokonywania np. korekty deklaracji podatkowych i poziomu kwalifikowalności VAT w projekcie; Instytucja wdrażająca wymagać będzie przedstawienia jasnej kalkulacji ww. klucza i indywidualnej interpretacji podatkowej na okoliczność prawidłowości jego określenia w świetle ustaw podatkowych; Slajd 39 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

40 Kwalifikowalność VAT (5) - Beneficjent Decyzja i założenie poziomu kwalifikowalności wydatków projektu (w tym VAT) jest podejmowane na etapie aplikowania i podpisywania umowy o dofinansowanie; Na etapie ponoszenia wydatków i składania wniosków o płatność ponowna weryfikacja w aspekcie konkretnego wydatku i sposobu wykorzystania majątku; Bieżący monitoring, analiza planów operacyjnych i strategicznych jednostki w kontekście wykorzystania majątku wytworzonego w ramach projektu w aspekcie rodzaju czynności w świetle przepisów podatkowych (ale i dochodu w projekcie). Slajd 40 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

41 Kwalifikowalność VAT (6) - IW Analiza i weryfikacja wskazanej przez Beneficjenta podstawy prawnej uznania VAT-u za kwalifikowalny na etapie oceny wniosku, podpisywania umowy (Opis projektu), składania wniosków o płatność, kontroli projektu; W ramach kontroli projektu: deklaracje podatkowe, rejestry VAT: ewidencja zakupów i sprzedaży, dokumenty źródłowe zewnętrzne i wewnętrzne. Możliwość wnioskowania o interpretacje organów podatkowych. Slajd 41 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

42 Kwalifikowalność VAT (7) sytuacje trudne Rozliczanie VAT naliczonego strukturą sprzedaży; Ustalenie zakresu majątku użytego w celu wykonania określonej czynności; Stosowany klucz podziałowy; Kwalifikowalność VAT w zakupach dotyczących infrastruktury wspólnej; Badania kliniczne (także kwestia dochodów w projekcie); Użyczenia, najem itp. infrastruktury będącej produktem projektu Przenoszenie majątku projektu na inny podmiot (m.in. kwestia opodatkowania aportu). Slajd 42 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

43 Trwałość projektu Slajd 43 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

44 Trwałość projektu (1) Okres trwałości: 5 lat od zakończenia realizacji projektu określonego w umowie; Zachowanie produktów projektu; Osiągnięcie wskaźników rezultatu projektu; Zrealizowanie założonego CELU PROJEKTU, zbieżnego z celami Priorytetu, PO IiŚ, NSRO, Dokumentów strategicznych; Realizowanie działań (w tym w zakresie sposobu wykorzystania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu, sposobu funkcjonowania Beneficjenta, w tym formy prawnej, struktury własności itp.) zgodnie z założeniami zawartymi w dokumentacji aplikacyjnej. Slajd 44 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

45 Trwałość projektu (2) Zachowanie zasady dotyczącej zakazu podwójnego finansowania w projekcie; WERYFIKACJA ZACHOWANIA ZASADY TRWAŁOŚCI W ROZUMIENIU art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006. Slajd 45 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

46 Trwałość projektu (3) definicja (art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006.) Niedozwolona jest w odniesieniu do inicjatyw współfinansowanych ze środków UE tzw. zasadniczej modyfikacji wynikającej z określonych przyczyn i wywołujących określone skutki; Ww. ciąg przyczynowo-skutkowy musi zostać zachowany; Slajd 46 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

47 Trwałość projektu (4) definicja (art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006.) GRUPA A GRUPA B zmiany charakteru własności elementu infrastruktury mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji operacji LUB I LUB zaprzestania działalności produkcyjnej powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny Slajd 47 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

48 Trwałość projektu (5) etapy analizy Czy nastąpiło zaprzestanie produkcji? Etap 1 TAK Czy wynika to z nieoszukańczego bankructwa? TAK NIE Czy doszło do zmiany charakteru własności elementu infrastruktury? NIE Nie doszło do naruszenia zasady trwałości NIE TAK Nie doszło do naruszenia zasady trwałości Slajd 48 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

49 Trwałość projektu (6) etapy analizy Czy miało to wpływ na charakter i warunku realizacji operacji? Etap 2 TAK NIE Doszło do naruszenia zasady trwałości Slajd 49 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

50 Trwałość projektu (7) etapy analizy Czy przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny odniósł korzyść? Etap 3 TAK NIE Czy uzyskana korzyść jest zgodna z celami funduszu, programu operacyjnego oraz działania? TAK NIE Nie doszło do naruszenia zasady trwałości Nie doszło do naruszenia zasady trwałości Doszło do naruszenia zasady trwałości Slajd 50 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

51 Trwałość projektu (8) zmiana charakteru własności Przesłanka zmiany charakteru własności powinna być interpretowana w sposób formalny, jako każda podmiotowa zmiana własności wytworzonego majątku. Pojęcie to odnosi się także do przekształceń polegających na zmianach w strukturze własnościowej określonego podmiotu, w tym na zmianach struktury udziałów w spółce z o.o. i zmianie struktury akcjonariatu w spółce akcyjnej. Termin zmiana charakteru własności należy rozumieć także jako zmianę własności elementu projektu. Nie stanowi zmiany charakteru własności zmiana formy organizacyjno prawnej przedsiębiorstwa, np. na skutek przekształcenia uregulowanego w Tytule IV Dział III Przekształcenie spółek Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Slajd 51 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

52 Trwałość projektu (9) zmiana charakteru własności Pojęcie zmiany charakteru własności rozpatrywane jest w kontekście przekształceń zachodzących w strukturze zarządzania danym projektem. Przykład: przejęcie podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dla którego organem założycielskim jest organ administracji rządowej przez jst w opinii IZ można uznać za niewpływające na charakter własności majątku wytworzonego w ramach projektu. Jednakże konieczne jest przeprowadzenie analizy w kontekście zmian w obszarze warunków realizacji projektu (w tym przypadku działalność podmiotu byłaby kontynuowana, więc nie ma ryzyka wystąpienia tej przesłanki), a następnie zaistnienia NIEUZASADNIONEJ korzyści dla któregokolwiek podmiotu; Slajd 52 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

53 Trwałość projektu (10) zmiana charakteru operacji Przy zmianie charakteru własności infrastruktury czy doszło do zmiany charakteru LUB warunków realizacji operacji? Przez charakter operacji rozumie się jej właściwości ogólne, to jest właściwy jej zespół cech, odróżniających ją od innych operacji tego samego rodzaju. Zmiany w tym obszarze są często analizowane poprzez weryfikację stopnia osiągnięcia/osiągania wskaźników realizacji określonych dla projektu. Często, mimo braku osiągnięcia wskaźników, projekt jest zrealizowany zgodnie z założeniami, zostają osiągnięte zaplanowane cele projekt przysporzył zakładaną wartość dodaną. Slajd 53 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

54 Trwałość projektu (11) zmiana charakteru operacji Przykład: W ramach projektu założono, że w ciągu roku od zakończenia realizacji zostaną wykonane badania specjalistyczne na poziomie 1000 badań rocznie. Wskaźnik został osiągnięty w pierwszym roku po zakończeniu projektu na poziomie 120% ww. założenia, w kolejnym 90%, a kolejnym 60%. Powyższa sytuacja była spowodowana faktem zmniejszenia kontraktu z publicznym płatnikiem z uwagi na decyzję o dywersyfikacji środków pomiędzy większą ilość podmiotów w celu zachowania zasad konkurencyjności. Szpital zwracał się do płatnika z wnioskiem o zwiększenie limitu/środków na świadczenia i spotkał się z odmową. Niezależnie od tego sprzęt jest wykorzystywany w założonych celach projektu i znacząco wpływa na jakość opieki nad pacjentami. Slajd 54 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

55 Trwałość projektu (12) zmiana warunków realizacji operacji Warunki realizacji projektu określane są jako okoliczności, w których dany projekt jest realizowany, a także to, jakimi umiejętnościami i cechami dysponuje prowadzący go podmiot. Zmianą warunków realizacji projektu mogłoby być, po przekształceniu ZOZ w np. Sp. z o.o., włączenie zakupionej infrastruktury w zasoby wykorzystywane w zakresie działalności komercyjnej byłoby to niezgodne z założeniami co do warunków i sposobu realizacji i wykorzystania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu, określonej we wniosku i umowie o dofinansowanie Slajd 55 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

56 Trwałość projektu (13) nieuzasadnione korzyści Definicyjnie za korzyść należy uznać takie przysporzenie majątkowe, w tym uzyskanie przychodu, zwolnienie z długu lub uniknięcie straty, albo takie uzyskanie pozycji ekonomicznie lepszej niż możliwa do uzyskania przez inne podmioty w tych samych warunkach, które: nastąpiło w wyniku zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności produkcyjnej (przesłanki z grupy A); faktycznie powstało po stronie przedsiębiorstwa lub podmiotu publicznego. Nawet jeśli ustalone zostanie osiągnięcie korzyści, należy zanalizować, czy można ją uznać za NIEUZASADNIONĄ; Slajd 56 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

57 Trwałość projektu (14) nieuzasadnione korzyści Korzyść nieuzasadniona (ostatecznie naruszająca zasadę trwałości) to taka, która jest nie do pogodzenia z celami pomocy realizowanej przez zaangażowanie Funduszy oraz celami dofinansowania danego działania; Należy dokonać indywidualnej analizy i oceny, czy zmiana charakteru własności nie spowodowała, że nowy właściciel majątku wytworzonego w ramach projektu nie mieści się w katalogu beneficjentów, albo nie jest uprawniony do uzyskania dofinansowania na określonym poziomie (np. 100% zamiast 85%), albo działa w sposób sprzeczny z celami Priorytetu, Działania (np. nie jest podmiotem realizującymświadczenia wysokospecjalistyczne o zasięgu ponadregionalnym). Slajd 57 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

58 Trwałość projektu (15) przypadki szczególne W przypadku zużycia majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu w okresie trwałości, co do zasady jest obowiązek zakupienia w to miejsce infrastruktury odpowiadającej parametrom określonym w założeniach projektu w celu kontynuacji działań zaplanowanych jako niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych efektów projektu; Zazwyczaj ww. sytuacja jest przewidywana na etapie aplikowania i uwzględniana w analizie finansowej projektu; Slajd 58 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

59 Trwałość projektu (16) przypadki szczególne W przypadku kradzieży majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu w okresie trwałości, stosuje się zasady takie, jak przy odtworzeniu majątku zużytego, w szczególności w przypadku, gdy jest to kluczowy element projektu; W przypadku braku możliwości nabycia majątku w miejsce skradzionego, np. w związku z sytuacją ekonomiczną Beneficjenta, przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji celów projektu, możliwa jest zgoda IZ na odstąpienie od ww. zasady. Slajd 59 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

60 Działania informacyjno-promocyjne Slajd 60 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

61 Działania informacyjno-promocyjne (1) Konieczne jest zrealizowanie zakresu określonego we wniosku o dofinansowanie; Sposób wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych (zgodność z Wytycznymi, w tym wzorami materiałów, prawidłowość danych zawartych w materiałach promocyjnych); Lokalizacja materiałów informacyjno-promocyjnych (np. miejsce, w którym znajduje się tablica pamiątkowa); Tablice pamiątkową należy umieścić w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu na okres co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu. Slajd 61 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

62 Działania informacyjno-promocyjne (2) Konieczne jest odtwarzanie zużytych materiałów informacyjno-promocyjnych, np. jeśli naklejki na sprzęt zakupiony w ramach projektu zostaną zniszczone, np. w wyniku używania środków dezynfekujących, niezbędne jest ich zastąpienie nowymi; W przypadku zniszczenia/kradzieży tablicy pamiątkowej wymiana na nową/zakup i montaż kolejnej; Nie ma obowiązku usuwania tablic pamiątkowych po upływie okresu, w którym obligatoryjnie powinny być umieszczone w miejscu realizacji projektu. Slajd 62 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

63 Kontrole trwałości po zakończeniu realizacji projektu Slajd 63 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

64 Kontrole trwałości po zakończeniu realizacji projektu (1) Kontrola jest realizowana co najmniej w rok po zakończeniu realizacji projektu i nie później niż 5 lat od zakończenia projektu; Realizowana jest na próbie, w trybie kontroli na miejscu w pierwszej kolejności kwalifikującymi się do kontroli projektami są te, które nie były kontrolowane na miejscu z uwzględnieniem mapy ryzyka; Slajd 64 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

65 Kontrole trwałości po zakończeniu realizacji projektu (2) Celem kontroli po zakończeniu realizacji projektu jest potwierdzenie, że: a) w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, a więc w szczególności czy majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem; b) cel projektu został uzyskany i zachowany; c) beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu; Slajd 65 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

66 Kontrole trwałości po zakończeniu realizacji projektu (2) Celem kontroli po zakończeniu realizacji projektu jest potwierdzenie, że: d) beneficjent przechowuje we właściwy sposób dokumentację związaną z projektem (kontrola w tym zakresie może być prowadzona w okresie do 3 lat od dnia zamknięcia PO IiŚ); e) nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez Beneficjenta VAT-u, który stanowił wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji projektu; f) nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania; g) projekt nie wygenerował dochodu nieuwzględnionego na etapie aplikowania. Slajd 66 Hotel Radisson Blu Sobieski, Warszawa 11 grudnia 2013 r.

Trwałość projektu dofinansowanego w ramach POIiŚ. Piotr Bogacki WFOŚiGW w Gdańsku

Trwałość projektu dofinansowanego w ramach POIiŚ. Piotr Bogacki WFOŚiGW w Gdańsku Trwałość projektu dofinansowanego w ramach POIiŚ Piotr Bogacki WFOŚiGW w Gdańsku Zagadnienia związane z trwałością Znacząca modyfikacja w projekcie, Osiągnięcie i utrzymanie celu projektu, Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)... ... ...

(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)... ... ... Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI = złożenie sprawozdania korekta Nr i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI = złożenie sprawozdania korekta Nr i

Bardziej szczegółowo

Kontrola trwałości projektów UNIA EUROPEJSKA

Kontrola trwałości projektów UNIA EUROPEJSKA Kontrola trwałości projektów Podstawa prawna Podstawowym dokumentem określającym obowiązki dotyczące trwałości projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Monitorowanie trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Monitorowanie trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Iga Głowacka Referat ds. Monitorowania Trwałości Projektów Białystok, 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. w zakresie monitorowania trwałości projektu oraz obszarów szczególnego ryzyka

SPRAWOZDANIE. w zakresie monitorowania trwałości projektu oraz obszarów szczególnego ryzyka Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie monitorowania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w okresie trwałości

Bardziej szczegółowo

ZF.II.804.2.6.2011 Opole, października 2011 r.

ZF.II.804.2.6.2011 Opole, października 2011 r. ZF.II.804.2.6.2011 Opole, października 2011 r. Informacja o wizycie monitorującej w ramach kontroli trwałości projektu pn. Modernizacja budowlano-cieplna Ośrodka Zdrowia w Cisku" realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE.

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE. Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE. Miejsce: Warszawa Termin: 24-25.04.2017 r. (poniedziałek - wtorek), 10.00-16.00 i 9.00-15.00 Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się z nami:

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Kontrola trwałości projektów UNIA EUROPEJSKA

Kontrola trwałości projektów UNIA EUROPEJSKA Kontrola trwałości projektów Podstawa prawna Podstawowym dokumentem określającym obowiązki dotyczące trwałości projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1 Ramy czasowe kwalifikowalności

1 Ramy czasowe kwalifikowalności 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

Kontrola w okresie trwałości

Kontrola w okresie trwałości Kontrola w okresie trwałości OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE MONITORINGU I KONTOLI projektów PROJEKTÓW (Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDUR PZP) Katowice, 15 września 2015 r.. Plan warsztatów: Część 2. 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Najistotniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ czerwiec 2009 r. 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020

Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020 Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020 Umowa o dofinansowanie Termin na podpisanie umowy liczony jest od daty podjęcia uchwały

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA OKRES

SPRAWOZDANIE ZA OKRES SPRAWOZDANIE ZA OKRES od. do W zakresie wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach osi priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZ

ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZ ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJACEJ DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013. I WSTĘP W świetle ustaleń dokonanych

Bardziej szczegółowo

VAT w projektach szkoleniowych. Wpisany przez Joanna Członkowska, Justyna Taborska

VAT w projektach szkoleniowych. Wpisany przez Joanna Członkowska, Justyna Taborska Czy projektodawcy, który jest podatnikiem VAT i wykonuje w ramach swojej bieżącej działalności czynności opodatkowane przysługuje prawo odliczenia VAT naliczonego przy opodatkowanych zakupach stanowiących

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 682/246/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2007-2013 w zakresie korekt w okresie trwałości projektów

Bardziej szczegółowo

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zalecenia nr 10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Cel wydania zaleceń nr 10 Uszczegółowienie zakresu kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz określenie

Bardziej szczegółowo

Zakończenie realizacji projektu

Zakończenie realizacji projektu Zakończenie realizacji projektu Katarzyna Radzikowska czerwiec 2015 Podstawowe dokumenty regulujące proces zamykania projektu - umowa o dofinansowanie; - Zalecenia dotyczące zamknięcia Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA (wzór) do przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu) - minimalny zakres. Nr i tytuł projektu:..

LISTA SPRAWDZAJĄCA (wzór) do przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu) - minimalny zakres. Nr i tytuł projektu:.. LISTA SPRAWDZAJĄCA (wzór) do przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu) - minimalny zakres Nr i tytuł projektu:.. Termin przeprowadzenia kontroli: od. do L.p. TAK/NIE Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI złożenie sprawozdania korekta Nr i nazwa

Bardziej szczegółowo

w RPO Katowice, r.

w RPO Katowice, r. OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE MONITORINGU I Trwałość KONTOLI PROJEKTÓW projektów (Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDUR PZP) w RPO 2007-2013 Katowice, 15.09.2015 r. Plan warsztatów: Część 1 1. Definicja trwałości,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r.

Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r. Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach Kraków, 2010 r. Istota monitorowania Obowiązek monitorowania projektów przez państwa

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szkolenie współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 1787/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 roku

Załącznik do Uchwały Nr 1787/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 roku Załącznik do Uchwały Nr 1787/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 roku Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się jak przebiega kontrola

Dowiedz się jak przebiega kontrola Dowiedz się jak przebiega kontrola Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych. Jest obowiązkowym elementem w trakcie jego trwania lub krótko

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

w RPO Katowice, r.

w RPO Katowice, r. OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE MONITORINGU I Trwałości KONTOLI PROJEKTÓW projektów (Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDUR PZP) w RPO 2007-2013 Katowice, 25.09.2014 r. Plan warsztatów: 1. Zagadnienie zachowania

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej LISTA SPRAWDZAJĄCA do przeprowadzanych kontroli systemowych (ogólna) 1 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zakres kontroli:. Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów 1 1.Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez IW projektów MF EOG/NMF: -Program

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r.

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r. Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poznań, 16.02.2010 r. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

PO IG 4.3 Kredyt technologiczny

PO IG 4.3 Kredyt technologiczny 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 4.3 Kredyt technologiczny Ponieważ Działanie 4.3 Kredyt technologiczny jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję Wdrażającą na cały kraj. Jest

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Zespół ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Gdańsku Gdynia, 17 grudnia 2012 r. Kontrole projektu Umowa o dofinansowanie Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez beneficjentów wyodrębnionej ewidencji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1.

Załącznik nr 11 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady w zakresie kwalifikowalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1.

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Budżet Pomocy technicznej PO KL na lata 2007-2013 1.1 Generalne zasady podziału

Bardziej szczegółowo

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie.

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. Otrzymanie przez podatnika będącego beneficjentem dotacji z funduszy unijnych może mieć dla

Bardziej szczegółowo

Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2007-2013

Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2007-2013 Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2007-2013 1 Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące rozliczenia rzeczowego i ekologicznego projektu

Wymagania dotyczące rozliczenia rzeczowego i ekologicznego projektu Wymagania dotyczące rozliczenia rzeczowego i ekologicznego projektu Także w kontekście trwałości projektu 15-16.11.2012 r. Villa Holiday Park 8 pkt. 14 Zapisy w umowie o dofinansowanie Forma i warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia 1. Wstęp Niniejsze Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych, zwane dalej Wytycznymi

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru Poradnik Beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia zaliczki oraz aktualizacji harmonogramów rzeczowo finansowych część 3b (plan finansowy / harmonogram Płatności) Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów unijnych w okresie trwałości Katowice, 25 września 2014 r.

Kontrola projektów unijnych w okresie trwałości Katowice, 25 września 2014 r. w okresie trwałości Katowice, 25 września 2014 r. Podstawy prawne Rozporządzenie 1083/2006 Art.58 ogólne zasady zarządzania i kontroli Art.59 określa instytucje odpowiedzialne za realizację kontroli Art.60

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa na przeprowadzenie szkolenia zgodnie z Projektem: WND-POKL.08.01.01-22-043/10 pt. Kursy sommelierskie dla branży gastronomiczno-hotelarskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Szczecin, styczeń 2015 r.

PROJEKT. Szczecin, styczeń 2015 r. PROJEKT Wytyczne dotyczące dochodów incydentalnych w projektach współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 Szczecin, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

POIiŚ Zasady przygotowania i realizacji projektów.

POIiŚ Zasady przygotowania i realizacji projektów. POIiŚ 2014-2020. Zasady przygotowania i realizacji projektów. Miejsce: Warszawa Termin: 07-08.09.2015, poniedziałek (10.00-16.00) wtorek (9.00-15.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013 1 Numer kontroli 12/PL-BB/2013 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Słońsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Sikorskiego 15 69-436 Słońsk 4 Nazwa projektu Polsko

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE - NGO, JST (II nabór) CZĘŚĆ II: ZMIANY W BUDśECIE ORAZ TERMINOWOŚĆ W REALIZACJI PROJEKTU PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka

einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 461 87

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WSL w zakresie zmian w projektach w okresie trwałości

Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WSL w zakresie zmian w projektach w okresie trwałości Załącznik do Uchwała nr 1347/154/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.05.2012 r. Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WSL w zakresie zmian w projektach w okresie trwałości (nie dotyczy działania

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, 12 marca 2012 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Termin naboru wniosków: 18 listopada 2016 31 stycznia 2017. Typy projektów mogące

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka

PO IG 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka PO IG 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.04.2014 r.

Warszawa, 24.04.2014 r. Audyt dotacji celowych udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych Monika Organa Główny specjalista w Wydziale Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * *

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * * Procedury przeprowadzania kontroli projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach PO WER i RPO WŚ * * * Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie

Zasady związane z umowami o dofinansowanie Zasady związane z umowami o dofinansowanie Kraków, październik 2013 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania. 2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Ponieważ Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia:

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia: Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach W ramach prezentacji

Bardziej szczegółowo

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 1 CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 2 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL 3 4 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL Wyszukiwarka dotacji, Dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 ZATWIERDZAM -/- Waldemar Sługocki Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 19

Bardziej szczegółowo

wersja 1, czerwiec 2009 r.

wersja 1, czerwiec 2009 r. ZałoŜenia do umowy współpracy ZałoŜenia do umowy pomiędzy beneficjentem a podmiotem upowaŝnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w zakresie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów oraz zasady udzielania i rozliczania zaliczek w ramach RPO WSL 2014-2020

Rozliczanie projektów oraz zasady udzielania i rozliczania zaliczek w ramach RPO WSL 2014-2020 Rozliczanie projektów oraz zasady udzielania i rozliczania zaliczek w ramach RPO WSL 2014-2020 Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ Kluczbork 8.03.2013r. AO.041.1.2013.MB Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ planowanego do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 1 Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury WFOŚiGW pełni rolę Instytucji Wdrażającej!!!

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH DZIAŁANIA 2.4 POIIŚ 2014-2020

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH DZIAŁANIA 2.4 POIIŚ 2014-2020 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH DZIAŁANIA 2.4 POIIŚ 2014-2020 1 1. PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE Jest to proces kilkuetapowy. Po pozytywnym wyniku oceny Twojego wniosku

Bardziej szczegółowo

2015-06-29. Umowa o dofinansowanie. Rodzaje umów. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem

2015-06-29. Umowa o dofinansowanie. Rodzaje umów. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem Umowa o dofinansowanie Rodzaje umów Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem 1 Umowa ryczałtowa etap konsultacji Projekty, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Kontrole Instytucji Wdrażającej u Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Kontrole Instytucji Wdrażającej u Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrole Instytucji Wdrażającej u Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Mieczysław Borowski Departament Kontroli Przedsięwzięć 1 Akty prawne i dokumenty regulujące kontrolę

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013

Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013 Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013 1 Plan prezentacji Art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 Art. 15-19 Rozporządzenia delegowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 4087 / 2013 Zarządu Województwa wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr 4087 / 2013 Zarządu Województwa wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr 4087 / 2013 Zarządu Województwa wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2013 r. Wytyczne dotyczące zachowania trwałości projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA

HARMONOGRAM SZKOLENIA HARMONOGRAM SZKOLENIA Nazwa Budowanie i zarządzanie projektami EFS - Obsługa finansowa projektu Miejsce organizacji (dokładny adres) Termin Hotel i Restauracja ARKADIA w Legnicy ul. Gliwicka 6, 59-220

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog

Bardziej szczegółowo