ul. Szpitalna 5/5, Warszawa, tel. (22) , fax. (22)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (22) 627 18 71, fax. (22) 627 18 72"

Transkrypt

1 ul. Szpitalna 5/5, Warszawa, tel. (22) , fax. (22) Warszawa, 3 lipca 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali warsztatowej, pokoi hotelowych ze śniadaniem oraz zapewnienia usługi cateringowej podczas seminarium realizowanym w ramach projektu Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w partnerstwie między Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu z Warszawy. I. ZAMAWIAJĄCY Partner Projektu: Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu ul. Szpitalna 5/5, Warszawa Lider projektu: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Pl. Wolności 12, Katowice II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Wynajem sali warsztatowej wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz 2. Wynajem pokoi hotelowych ze śniadaniem oraz 3. Zapewnienie usługi cateringowej według poniższych zasad: Wykonawca wynajmie salę warsztatową, pokoje hotelowe i zapewni usługę cateringową w hotelu zlokalizowanym na terenie Podbeskidzia, (o wysokim standardzie; co najmniej 4- gwiazdkowym), dysponującym infrastrukturą dla osób niepełnosprawnych i Internetem bezprzewodowym. Sala warsztatowa, pokoje hotelowe oraz usługa cateringowa muszą być udostępnione w jednym budynku. Wykonawca zapewni bezpłatny dostęp do parkingu dla aut uczestników seminarium.

2 Ad. 1. Wykonawca zapewni na 2 dni salę warsztatową według poniższej charakterystyki: sala swobodnie mieszcząca grupę 25 osób, ustawienie warsztatowe, dostęp do sali od godz.: 8:00 do 18:00, w sali musi być dostęp do bezprzewodowego Internetu, w sali musi być dostęp do światła dziennego, sala musi być standardowo wyposażona w możliwość zaciemnienia, klimatyzację, nagłośnienie, ekran, flipchart, papier do flipcharta, markery, rzutnik multimedialny. W czasie każdej z 4 edycji seminarium. Ad. 2 Wykonawca zapewni: 1 nocleg ze śniadaniem dla 3 osób, a następnie 1 nocleg ze śniadaniem dla 25 osób według poniższej charakterystyki: pokój jednoosobowy z łazienką z dostępem do bezprzewodowego Internetu. W czasie każdej z 4 edycji seminarium. Ad.3. Wykonawca zapewni wyżywienie dla 25 osób według poniższej charakterystyki: W pierwszym dniu spotkania: poczęstunek na powitanie w ramach przerwy kawowej składający się z kanapek (3 szt. na osobę), ciast, napoi gorących (kawa, herbata) oraz wody mineralnej, soków owocowych, przerwa kawowa ciągła składająca się z 2 rodzajów ciast, owoców, napoi gorących (kawa, herbata), wody mineralnej, soków owocowych bez ograniczeń, obiad serwowany, zasiadany, składający się z: zupy, dania głównego oraz wody mineralnej i soku owocowego, a także deseru, kawy lub herbaty/os, kolacja serwowana, zasiadana, składająca się z 2 ciepłych dań oraz napoi soft, wody mineralnej i soku owocowego, a także deseru, kawy lub herbaty/os,

3 W drugim dniu spotkania: przerwa kawowa ciągła składająca się z 2 rodzajów ciast, owoców, napoi gorących (kawa, herbata), wody mineralnej, soków owocowych bez ograniczeń, obiad serwowany, zasiadany, składający się z: zupy, dania głównego oraz wody mineralnej, soku owocowego, a także deseru, kawy lub herbaty, poczęstunek na zakończenie spotkania w ramach przerwy kawowej składający się z jednego ciepłego dania, ciast, napoi gorących (kawa, herbata) oraz wody mineralnej, soków owocowych. Podczas wszystkich posiłków, w tym śniadania, Wykonawca zapewni dania mięsne i bezmięsne zgodnie z podaną wcześniej przez Organizatora informacją. W czasie każdej z 4 edycji seminarium. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na warunkach zawartych w niniejszym zapytaniu i wzorze umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania. Kod CPV: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji Przewidywany termin realizacji zamówienia to dwa wskazane przez Zamawiającego dni w następujących tygodniach: września października listopada grudnia 2012 W sumie 4 seminaria po 2 dni (łącznie 8 dni). Miejsce: województwo śląskie, region Podbeskidzia, hotel co najmniej 4-gwiazdkowy. Forma Płatności: przelew 14 dni od daty dostarczenia prawidłowej faktury. Sposób rozliczenia: podstawą wystawienia faktury będzie wykonanie zlecenia zgodnie z umową, pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego po zakończeniu seminarium.

4 III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Zaszeregowanie do kategorii hotelu 4-gwiazdkowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. 2. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem następującej sytuacji: W przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, Zamawiający nie otrzyma żadnej oferty dopuszcza się zawarcie umowy z Wykonawcą wybranym bez zachowania procedury wyboru zgodnie z zasadą konkurencyjności, przy czym zawarcie umowy z podmiotem powiązanym jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą podmiotu będącego stroną umowy oraz na wniosek Zamawiającego uzasadniający występowanie obiektywnych przesłanek, że na rynku nie istnieje inny potencjalny wykonawca danego zamówienia. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania. Wykonawcy którzy nie złożą ww. oświadczenia lub nie spełniają powyższego warunku zostaną wykluczeni z procedury wyboru ofert. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana poprzez formułę spełnia/nie spełnia.

5 IV. SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM Osoba do kontaktów: Ewa Albińska, tel.: Adres do korespondencji pocztowej: Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu ul. Szpitalna 5/5, Warszawa Adres do korespondencji mejlowej: V. FORMY OFERT I TERMIN SKŁADANIA 1. Termin oferty: 27 lipca 2012 roku 2. Formy oferty: wyłącznie pisemne drogą mejlową na adres: Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Podstawowym warunkiem udziału w ocenie ofert jest przedstawienie oferty zgodnej z wymogami. Oferta będzie odrzucona, gdy nie będą spełnione wymogi zawarte w zapytaniu. Oferta musi być złożona według załączonego wzoru. Cena winna zawierać wszystkie składniki wynagrodzenia wykonawcy. Cena musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia i być podana w wysokości brutto (liczbowo i słownie). Cena musi zawierać wszelkie koszty wykonania zamówienia oraz upusty i rabaty udzielane Zamawiającemu i być podana w wysokości brutto. Cena obowiązuje przez cały czas realizacji zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się wzrost wartości zamówienia udzielonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z Wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności. VI. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU OFERT 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie z wzorem załącznik nr 1 do zapytania) 2. Kopię lub skan odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do

6 ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Stosowne pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z załączonego dokumentu; 4. Dokument wydawany przez marszałka województwa potwierdzający zaszeregowanie obiektu do kategorii co najmniej 4-gwiazdkowej. 5. Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym (zgodnie z wzorem - załącznik nr 3 do zapytania) VII. KRYTERIUM OCENY OFERT Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów - cena 100%. Formuła oceny: (najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty) x 100 pkt. O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru przez Zamawiającego. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji. Wykonawcy składając oferty dodatkowe lub przystępując do negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem uzasadnienia. Zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę zgodnie z załączonym wzorem. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie

7 obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 2 dni od dnia powiadomienia (forma pisemna, faxem lub em) nie wyrazi zgody (forma pisemna, faxem lub em) na poprawienie omyłki - dotyczy - innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, przed terminem otwarcia ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed terminem składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawców. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą do czasu podpisania umowy. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Załączniki: Załącznik nr 1 - Wzór oferty Załącznik nr 2 - Wzór umowy Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia

8 Oferta cenowa na Załącznik nr 1- Wzór oferty 1. Wynajem sali warsztatowej wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz 2. Pokoi hotelowych ze śniadaniem oraz 3. Zapewnienie usługi cateringowej. w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku. 1. Dane Wykonawcy: Nazwa Wykonawcy: Województwo: Miasto: Kod pocztowy: Ulica: Numer telefonu Numer faksu: NIP: Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisywania umowy: 2. Nawiązując do zapytania ofertowego składam ofertę na usługi cateringowe oraz wynajęcie sali warsztatowej i pokoi hotelowych ze śniadaniem w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku : Cena za wynajęcie sali warsztatowej na 2 dni od godz. 8:00 do 18:00, uwzględniająca 4 edycje seminarium (4 x 2 dni) Cena brutto..zł VAT.zł Cena netto zł Cena za wynajęcie pokoi hotelowych ze śniadaniem jeden nocleg dla 3 osób + jeden nocleg dla 25 osób, uwzględniająca 4 edycje seminarium

9 Cena brutto..zł VAT.zł Cena netto zł Cena za usługę cateringową przewidzianą dla 25 osób uwzględniająca 4 edycje seminarium Cena brutto..zł VAT.zł Cena netto zł Cena całego zamówienia zawierająca wszystkie składniki kosztów, uwzględniająca 4 edycje seminarium, wynosi: Cena brutto zł (słownie:.....) VAT. zł Cena netto zł 3. Zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminie zawartym w zapytaniu ofertowym. 4. Oświadczam, że ofertę składam zgodnie z warunkami i treścią zapytania. 5. Wykaz aktualnych dokumentów: a/ kopia lub skan odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b/ stosowne pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z załączonego dokumentu; c/dokument wydawany przez marszałka województwa potwierdzający zaszeregowanie obiektu do kategorii co najmniej 4-gwiazdkowej; d/ oświadczenie potwierdzające brak powiązań....

10 Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zaciągania zobowiązań Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA Zawierana w wyniku postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym z dnia roku, dotycząca wynajmu sali warsztatowej, pokoi hotelowych ze śniadaniem i zapewnienia usługi cateringowej w związku z realizacją projektu Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zawarta w dniu pomiędzy: Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ul. Szpitalna 5/5, Warszawa, reprezentowaną przez 1. Mirellę Panek-Owsiańską prezeskę zarządu; 2. Krzysztofa Kaczmara członka zarządu; a. zwanym dalej Wykonawcą a REGON.., NIP...., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w pod nr reprezentowaną przez: 1., 2., zwaną dalej w umowie Wykonawcą zwanych dalej łącznie Stronami o następującej treści:

11 Strony oraz osoby je reprezentujące przy zawarciu niniejszej umowy (dalej Umowa ) oświadczają, że oświadczenia w imieniu Stron złożone są przez osoby i organy prawidłowo umocowane do skutecznego zawarcia Umowy Wykonawca wynajmie salę warsztatową, pokoje hotelowe i zapewni usługę cateringową (wraz z bezpłatnymi miejscami parkingowymi dla uczestników seminarium) w następujących terminach 2012 roku w:.. (tu wpisać nazwę i adres hotelu) 1. Wykonawca wynajmie salę warsztatową na 2 dni, według poniższej charakterystyki: sala swobodnie mieszcząca grupę 25 osób, ustawienie warsztatowe, dostęp do sali od godz.: 8:00 do 18:00, w sali musi być dostęp do bezprzewodowego Internetu, w sali musi być dostęp do światła dziennego, sala musi być standardowo wyposażona w możliwość zaciemnienia, klimatyzację, nagłośnienie, ekran, flipchart, papier do flipcharta, markery, rzutnik multimedialny. W czasie każdej z 4 edycji seminarium (4 seminaria x 2 dni). 2. Wykonawca zapewni 1 nocleg ze śniadaniem dla 3 osób, a następnie 1 nocleg ze śniadaniem dla 25 osób według poniższej charakterystyki: pokój jednoosobowy, z łazienką, z dostępem do bezprzewodowego Internetu. W czasie każdej z 4 edycji seminarium (4 seminaria x 2 dni). 3. Wykonawca zapewni wyżywienie dla 25 osób według poniższej charakterystyki: W pierwszym dniu spotkania:

12 poczęstunek na powitanie w ramach przerwy kawowej składający się z kanapek (3 szt. na osobę), ciast, napoi gorących (kawa, herbata) oraz wody mineralnej, soków owocowych, przerwa kawowa ciągła składająca się z 2 rodzajów ciast, owoców, napoi gorących (kawa, herbata), wody mineralnej, soków owocowych bez ograniczeń, obiad serwowany, zasiadany, składający się z: zupy, dania głównego oraz wody mineralnej i soku owocowego, a także deseru, kawy lub herbaty/os, kolacja serwowana, zasiadana, składająca się z 2 ciepłych dań oraz napoi soft, wody mineralnej i soku owocowego, a także deseru, kawy lub herbaty/os, W drugim dniu spotkania: przerwa kawowa ciągła składająca się z 2 rodzajów ciast, owoców, napoi gorących (kawa, herbata), wody mineralnej, soków owocowych bez ograniczeń, obiad serwowany, zasiadany, składający się z: zupy, dania głównego oraz wody mineralnej, soku owocowego, a także deseru, kawy lub herbaty, poczęstunek na zakończenie spotkania w ramach przerwy kawowej składający się z jednego ciepłego dania, ciast, napoi gorących (kawa, herbata) oraz wody mineralnej, soków owocowych. Podczas wszystkich posiłków Wykonawca zapewni dania mięsne i bezmięsne zgodnie z podaną wcześniej przez Organizatora informacją. W czasie każdej z 4 edycji seminarium (4 seminaria x 2 dni). Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi na wysokim poziomie, tzn.: a) dostarczane produktu będą świeże, produkty przetworzone takie jak kawa, herbata będą posiadały aktualną datę przydatności do spożycia, potrawy gotowane winny być przyrządzone w tym samym dniu, w którym ma miejsce świadczenie usług; b) zastawa będzie czysta, nieuszkodzona i wysterylizowana zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi. Wykonawca, niezależnie od innych obowiązków określonych w umowie, w zakresie wykonania Usługi w sposób zgodny z prawem, zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania przy świadczeniu Usług procedury zasad higieny w procesie produkcji żywności

13 i w obrocie żywnością Systemu HACCP Systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli uregulowanym w Ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. z 2001 r., nr 63, poz. 634) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkcyjnych lub wprowadzających żywność do obrotu (Dz.U. z 2003 r., nr 6, poz. 77) jak także innych przepisów związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy. 2 Cena za wynajęcie sali warsztatowej na 2 dni od godz. 8:00 do 18:00, uwzględniająca 4 edycje seminarium (4 x 2 dni) Cena brutto..zł VAT.zł Cena netto zł Cena za wynajęcie pokoi hotelowych ze śniadaniem jeden nocleg dla 3 + jeden nocleg dla 25 osób, uwzględniająca 4 edycje seminarium Cena brutto..zł VAT.zł Cena netto zł Cena za usługę cateringu przewidzianą dla 25 osób, uwzględniająca 4 edycje seminarium Cena brutto..zł VAT.zł Cena netto zł Cena całego zamówienia zawierająca wszystkie składniki kosztów, uwzględniająca 4 edycje seminarium, wynosi: Cena brutto zł

14 (słownie:.....) VAT. zł Cena netto zł 2. Zleceniodawca upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu. 3. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy:. w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. Podstawą wystawienia faktury będzie wykonanie zlecenia zgodnie z umową, pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego po zakończeniu seminarium W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto zamówienia. 2. Zastrzeżenie powyższej kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zleceniodawcę odszkodowania na zasadach ogólnych. 4 Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w tym także do związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu Umowy dokumentów finansowych. 5 Strony Umowy zobowiązują się do zachowania tajemnicy informacji dotyczącej drugiej Strony, jakie uzyskano w ramach realizacji Umowy, z wyjątkiem tych, które: - nie są bezpośrednio związane z przedmiotem działalności Stron, - są ogólnie dostępne, - były w posiadaniu Stron przed podpisaniem Umowy, - po pisemnym uzgodnieniu z drugą Stroną zostaną uznane za jawne.

15 Strony zobowiązują się do poinstruowania swoich pracowników do zachowania poufności przy realizacji niniejszej umowy Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności mającą postać aneksu do Umowy. 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego. 7 Wszystkie spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości uzyskania porozumienia powstałe spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby Zleceniodawcy. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron Wykonawca Zleceniodawca. Data, podpis koordynatora Potwierdzenie wykonania zlecenia

16 Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku powiązania Dane Wykonawcy..,. Miejscowość i data OŚWIADCZENIE Oświadczam, że nie jestem związany z Zamawiającym i Partnerem Projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i Partnera Projektu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego i Partnera Projektu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo, ani kapitałowo a w szczególności: 1. Nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2. Nie posiadam co najmniej 10% udziałów lub akcji; 3. Nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4. Nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ, dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPEzp-II-23a/10 Warszawa, 21

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL

NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / H/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/BMSWK/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/BMSWK/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/BMSWK/2013 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-27/KB/14 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Identyfikator: FPCP/6/15 Puławy, dnia 20.03.2015r. Zatwierdził: 1. INFORMACJE OGÓLNE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ na terenie Biłgoraja

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: American Systems sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5 99-300 Kutno www.american-systems.pl www.skrzydladlabiznesu.pl Poznań, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE American Systems sp. z o.o. ( Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Rybnik, dnia 04.03.2015 Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik tel.: 32 739-55-12, 32 423 70 34, 503-074-783

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku

DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku DFE/0415/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZADZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W CZASACH

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA WYNAJMU POKOI HOTELOWYCH, SALI WYKŁADOWEJ I CATERING dla UCZESTNIKÓW PROJEKTU WARSZAWA w ramach projektu: PODNIESIENIE KOMPETENCJI

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringu CPV 70220000-9

Bardziej szczegółowo