WARSZAWA, r. OPINIA I RAPORT EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZY SPÓŁKA AKCYJNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWA, 29.03.2010 r. OPINIA I RAPORT EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZY SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 Warszawa, ul. Baśniowa 3 pok. 108 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz tel/fax ; , WARSZAWA, r. OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD R. DO R. EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UL. WIERTNICZA 107

2 Warszawa, ul. Baśniowa 3 pok. 108 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz tel/fax ; , OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w której jednostką dominującą jest Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą przy ul. Wiertniczej 107 w Warszawie, na które składa się: wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; skonsolidowany bilans sporządzony na dzień roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł; skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia roku do dnia roku wykazujący stratę netto w wysokości tys. zł; zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę tys. zł; skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia roku do dnia roku o kwotę tys. zł; dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd jednostki dominującej. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1) Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej 2) Wiedzy i doświadczenia wynikającego z norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w okresie ich obowiązywania.

3 Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostki powiązane zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Podstawą dla sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku były jednostkowe sprawozdania finansowe spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku według Ustawy o Rachunkowości. Jednostkowe sprawozdania finansowe spółek zależnych za 2009 rok sporządzone według Ustawy o Rachunkowości nie wykazują istotnych różnic w porównaniu do jednostkowych sprawozdań finansowych, które zostałyby sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Uważamy, ze badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem, zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: - przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy Kapitałowej Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. na dzień 31 grudnia 2009 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku, - zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości jednostki dominującej, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach stosownie do wymogów Ustawy o Rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, - jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

4 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Warszawa, r Elżbieta Rząca Biuro Audytorsko Rachunkowe Biegły rewident Eurokonsulting Sp. z o.o. Nr ewidencyjny 9124 ul. Baśniowa 3, Warszawa Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Nr ewidencyjny 1863

5 Raport uzupełniający opinię biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Wiertnicza 107 za rok obrotowy od r. do r. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Dane identyfikujące Spółkę dominującą 1.1 Nazwa i forma prawna Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna Przedmiot działalności Według statutu Spółki oraz z wpisem do rejestru przedmiotem działalności jest: - uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo - wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską - sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie - wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą - przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów - pozostała działalność wspomagająca transport lądowy - pośrednictwo finansowe pozostałe - pozostałe formy udzielania kredytów - pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana - obsługa nieruchomości na własny rachunek - wynajem nieruchomości na własny rachunek - obsługa nieruchomości na zlecenie - wynajem samochodów osobowych - wynajem pozostałych środków transportu - wynajem maszyn i urządzeń - wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego - doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego - przetwarzanie danych - działalność związana z bazami danych

6 - pozostała działalność związana z informatyką - prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - działalność związana z zarządzaniem holdingiem - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana - pośrednictwo finansowe pozostałe, - leasing finansowy, - uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową, - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, - działalność holdingów finansowych, - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, - działalność związana z zarządzaniem funduszami, - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, - działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe, - działalność firm centralnych (head Office); doradztwo związane z zarządzaniem, - reklama, badanie rynku i opinii publicznej, - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, - wynajem i dzierżawa, - pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników, - działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane. W okresie sprawozdawczym objętym badaniem przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. było głównie: - obsługa nieruchomości na własny rachunek, - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, - pośrednictwo finansowe pozostałe, - usługi hotelarskie - leasing/dzierżawa nieruchomości - pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

7 Podstawowa działalność skoncentrowana jest na finansowaniu nieruchomości oraz prowadzeniu działalności inwestycyjnej na własny rachunek w sektorze nieruchomości, zwłaszcza w hotelarstwie. 1.4 Podstawa działalności Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. działa na podstawie: - Statutu Spółki sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 30 września 2002 r. (Repertorium A Nr 13923/02) z późniejszymi zmianami, - Kodeksu Spółek Handlowych. 1.5 Rejestracja w Sądzie Gospodarczym Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym NIP REGON Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy 1.8. Wysokość kapitału zakładowego według stanu na 31 grudnia 2009 r. Kapitał akcyjny Spółki dominującej na r. wyniósł tys. zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 2 zł każda. Struktura kapitałów własnych Grupy Kapitałowej EFH S.A. Wyszczególnienie Stan na r. w tys. zł Stan na r. I. Kapitał (fundusz) własny Kapitał (fundusz) podstawowy Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych (875) Zysk (strata) netto (22 554) II. Kapitał mniejszości - -

8 Struktura kapitału zakładowego na dzień r. przedstawiała się następująco: KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Lp. Nazwa akcjonariusza Wartość kapitału w tys Ilość akcji % kapitału zakładowego Ilość głosów na WZA % głosów na WZA 1 Mirosław Wierzbowski , ,86 2 Pozostali , ,14 RAZEM ,00% ,00% 1.9 Zarząd podmiotu dominującego W skład Zarządu na dzień r. wchodzili: - Prezes Zarządu Mirosław Wierzbowski - Wiceprezes Zarządu Marcin Podobas - Wiceprezes Zarządu Tadeusz Kufliński 1.10 Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej na dzień r. był następujący: - Przewodniczący Franciszek Kubiczek - Sekretarz Jan Maria Koprowski - Członek Łukasz Jagiełło - Członek Gerhard Bauer - Członek Krzysztof Janiszewski 2. Informacja o jednostkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Na dzień roku w skład Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. wchodziły następujące podmioty: Jednostka dominująca: - Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. Podmioty zależne od emitenta Udział % w kapitale podlegające konsolidacji metodą pełną: Mazury NON STOP Sp. z o.o. 100% EFH 1 Sp. z o.o. 100% DLKF Sp. z o.o. 100% EFH 5 Sp. z o.o. 100% EFH & HOTELS Sp. z o.o. 100% EFH 8 Sp. z o.o. 100%

9 Łeba Hotel Sp. o.o. 100% Zakopane Leasing Sp. Z o.o. 100% Hotel Malbork Sp. z o.o. 100% TALTY S.A. 100% Masuria Hotel Sp. z o. o. 100% Hotel Król Kazimierz Sp. z o.o. 100% Podmioty stowarzyszone z emitentem podlegające konsolidacji metodą praw własności: EFH Budownictwo S.A. Spółki wyłączone z konsolidacji: FORTEN Sp. z o.o. 2.1 Głównym przedmiotem działalności jednostek zależnych zgodnie z wpisem do KRS jest: Mazury - NON STOP Sp. z o. o. Przedmiot działalności - Spółka celowa powołana do realizacji projektu budowy centrum hotelowo konferencyjnego w Taltach k. Mikołajek. EFH-1 Sp. z o.o. Przedmiot działalności - Spółka celowa prowadząca projekt dzierżawy zwrotnej nieruchomości Centrum Promocji Kadr w Konstancinie Jeziornej finansowany przez emisję obligacji hipotecznych. Łeba Hotel Sp. z o.o. Przedmiot działalności - Spółka celowa będąca właścicielem Hotelu w Łebie działalność hotelarska. EFH-5 Sp. z o.o. Ul. Wiertnicza 107, Warszawa Przedmiot działalności - Spółka zakończyła projekt dzierżawy zwrotnej nieruchomości położonej w Zakopanem. Obecnie nie prowadzi działalności. EFH & Hotels Sp. z o.o. Przedmiot działalności - Spółka celowa powołana dla projektu finansowania nieruchomości. Obecnie nie prowadzi działalności.

10 EFH-8 Sp. z o.o. Przedmiot działalności - Spółka celowa prowadząca projekt leasingu nieruchomości Hotelu Millenium w Bośni. Zakopane Leasing Sp. z o.o. ul. Krupówki 30, Zakopane Przedmiot działalności - Spółka celowa powołana dla projektów leasingowych prowadzonych na terenie Zakopanego i okolic. Hotel Malbork Sp. z o.o. Przedmiot działalności - Spółka celowa prowadząca projekt budowy hotelu 4 gwiazdkowego w Malborku. TALTY S.A. Przedmiot działalności Spółka celowa będąca właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości Talty k. Mikołajek, na której planowana jest budowa kompleksu apartamentów wakacyjnych. Masuria Hotel Sp. z o. o. Przedmiot działalności Spółka celowa będąca właścicielem Hotelu Masuria w Worlinach k. Ostródy działalność hotelarska. Hotel Król Kazimierz Sp. z o.o. Przedmiot działalności Spółka celowa będąca właścicielem Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym działalność hotelarska. DLKF Sp. z o.o. Przedmiot działalności Spółka docelowa działalność w zakresie wynajmu nieruchomości.

11 Dane podmiotów objętych konsolidacją metodą praw własności: EFH Budownictwo S.A. Przedmiot działalności KRS Udział w kapitale emitenta oraz udział w całkowitej liczbie głosów 26% Spółka prowadząca działalność polegającą na zastępstwie inwestorskim w projektach budowy hoteli. Dane dotyczące podmiotów wyłączonych z konsolidacji FORTEN Sp. z o.o. ul. Władysława IV 43, Gdynia Przedmiot działalności KRS Spółka prowadząca doradztwo w zakresie realizacji inwestycji hotelarskich Dane identyfikujące zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. sporządzone za okres od do roku obejmujące: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł; - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia roku do dnia roku wykazujący stratę netto w wysokości tys. zł; - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę tys. zł; - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia roku do dnia roku o kwotę tys. zł; - dodatkowe informacje i objaśnienia Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. za rok obrotowy 2009, zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Bilans zamknięcia za rok obrotowy 2008 został wprowadzony do ksiąg jako bilans otwarcia roku 2009 skorygowany o korektę z tytułu włączonej do konsolidacji Spółki z o.o. Łeba Hotel Celem badania sprawozdania finansowego za 2009 r. było wyrażenie pisemnej opinii, uzupełnionej o raport o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, oraz

12 rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej Europejski Fundusz Hipoteczny Sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez wszystkich członków Zarządu Jednostki dominującej. Oznacza to, że Zarząd wziął odpowiedzialność za prawidłowość rachunkowości, jak również za stwierdzenie, że Grupa Kapitałowa w sposób prawidłowy stosowała zasady rachunkowości, zapewniając rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Obowiązek podpisania sprawozdania finansowego przez wszystkich członków Zarządu wynika z przepisów ustawy o rachunkowości. 4. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie Biuro Audytorsko Rachunkowe Eurokonsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Baśniowa 3 jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę pod nr Niniejsze badanie, zgodnie z umową zawartą w dniu przeprowadzono w siedzibie Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. w dniach r. przez biegłego rewidenta Elżbietę Rząca Nr ewi Uchwałą Nr 9 Rady Nadzorczej jednostki dominującej z dnia r. do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej zostało wybrane Biuro Audytorsko Rachunkowe Eurokonsulting Sp. z o.o. Biuro Audytorsko Rachunkowe Eurokonsulting Sp. z o.o. oraz biegły rewident badający sprawozdanie finansowe spełniają w rozumieniu art. 66 ust. 2 i 3 Ustawy o rachunkowości warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej. Sprawozdanie finansowe podmiotu dominującego oraz podmiotów zależnych Talty S.A., EFH 8 Sp. z o.o. i Łeba Hotel Sp. z o.o. zostało zbadane przez Biuro Audytorsko Rachunkowe Eurokonsulting Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Nr 1863 i uzyskało opinię bez zastrzeżeń. Zarząd jednostki dominującej w czasie badania udostępnił biegłemu rewidentowi żądane dane i udzielił informacji i wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania oraz poinformował o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dacie bilansu, oraz złożył oświadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych i wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych. Biegły nie był ograniczony w doborze właściwych metod badania. 5. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres r., które było badane przez Biuro Audytorsko Rachunkowe Eurokonsulting Sp. z o.o. uzyskało opinię z badania bez zastrzeżeń.

13 Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej EFH S.A. za 2008 r. zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwałą nr 4 z dnia r. oraz przesłane do ogłoszenia w Monitorze Polskim B w dniu r. B. ANALIZA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ 1. Ogólna analiza skonsolidowanego sprawozdania finansowego AKTYWA, dane w tys. zł Zmiana stanu Lp Wyszczególnienie kwota % % % % % kwota kwota udziału udziału udziału 2009/ / A.Aktywa trwałe ,0 95, ,0 86, ,0 86,4 (4 470,0) 98,2 (99 631,0) 70,8 Wartości niematerialne i I. prawne ,0 5, ,0 5, ,0 6,2 (1 522,0) 89,3 (11 942,0) 51,4 II.Rzeczowe aktywa trwałe ,0 81, ,0 62, ,0 31, ,0 115, ,0 168,9 III.Należności długoterminowe ,0 7, ,0 10, ,0 7,4 (10 217,0) 65,0 (10 411,0) 64,6 1.Od jednostek powiązanych IV.Inwestycje długoterminowe 1 024,0 0, ,0 8, ,0 41,8 (21 707,0) 4,5 ( ,0) 0,6 a)w jednostkach powiązanych 16,0 0, ,0 7, ,0 9,7 (20 958,0) 0,1 (38 307,0) 0,0 Długoterminowe rozliczenia V. międzyokresowe 2 374,0 0,9 598,0 0,2 127,0 0, ,0 397, , ,3 B.Aktywa obrotowe ,0 4, ,0 13, ,0 13,6 (27 716,0) 28,9 (42 253,0) 21,0 I.Zapasy 467,0 0,2 515,0 0,2 436,0 0,1 (48,0) 90,7 31,0 107,1 II.Należności krótkoterminowe 6 096,0 2, ,0 5, ,0 4,6 (9 779,0) 38,4 (11 972,0) 33,7 Należności od jednostek 1. powiązanych 48,0 0,0 502,0 0, ,0 0,7 (454,0) 9,6 (2 797,0) 1,7 III.Inwestycje krótkoterminowe 2 767,0 1, ,0 7, ,0 8,7 (17 919,0) 13,4 (31 639,0) 8,0 a)w jednostkach powiązanych ,0 6,9 (19 599,0) Krótkoterminowe rozliczenia IV. m/o 1 917,0 0, ,0 0,7 590,0 0,1 30,0 101, ,0 324,9 Aktywa razem ,0 100, ,0 100, ,0 100,0 (32 186,0) 88,7 ( ,0) 64,1

14 PASYWA, dane w tys. zł Zmiana stanu Lp Wyszczególnienie kwota % % % % % kwota kwota udziału udziału udziału 2009/ / A.Kapitał (fundusz) własny ,0 24, ,0 30, ,0 24,5 (23 782,0) 72,5 (34 102,0) 64,7 I.Kapitał (fundusz) podstawowy ,0 20, ,0 17, ,0 12,8 100,0 90,0 100,2 Należne wpłaty na kapitał II. podstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne III. (wielkość ujemna) IV.Kapitał (fundusz) zapasowy ,0 10, ,0 11, ,0 6,4 (5 817,0) 82, ,0 103,9 Kapitał (fundusz) z aktualizacji V. wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) VI. rezerwowe 1 871,0 0, ,0 0, ,0 1,9 8,0 100,4 (5 814,0) 24,3 VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych 6 331,0 2,5 (875,0) (0,3) (690,0) (0,2) 7 206,0 (723,5) 7 021,0 (917,5) VIII.Zysk (strata) netto (22 554,0) (8,9) 2 625,0 0, ,0 3,5 (25 179,0) (859,2) (36 402,0) (162,9) Odpisy z zysku netto w ciągu IX. roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na B. zobowiązania ,0 75, ,0 69, ,0 75,5 (8 404,0) 95,8 ( ,0) 63,9 I.Rezerwy na zobowiązania 5 702,0 2, ,0 2, ,0 1,7 (2 262,0) 71,6 (992,0) 85,2 II.Zobowiązania długoterminowe ,0 49, ,0 46, ,0 61,8 (6 989,0) 94,7 ( ,0) 51,2 1.Wobec jednostek powiązanych III.Zobowiązania krótkoterminowe ,0 23, ,0 20, ,0 11, ,0 101, ,0 134,4 1.Wobec jednostek powiązanych 12,0 0,0 470,0 0,2 721,0 0,2 (458,0) 2,6 (709,0) 1,7 IV.Rozliczenia międzyokresowe 403,0 0,2 652,0 0, ,0 0,8 (249,0) 61,8 (2 664,0) 13,1 Pasywa razem ,0 100, ,0 100, ,0 100,0 (32 186,0) 88,7 ( ,0) 64,1

15 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, dane w tys. zł 2009 rok 2008 rok 2007 rok Zmiana stanu Lp Wyszczególnienie kwota % % % % % kwota kwota udziału udziału udziału 2009/ / A. Działalność podstawowa Przychody netto ze 1. sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,0 91, ,0 62, ,0 55,5 (10 458,0) 77, ,0 123,8 2.Koszt własny sprzedaży ,0 52, ,0 69, ,0 68,4 (13 993,0) 70, ,0 140,1 3.Wynik na sprzedaży 1 753,0 (1 782,0) 4 544, ,0 (98,4) (2 791,0) 38,6 B.Pozostała działalność operacyjna Pozostałe przychody 1. operacyjne Pozostałe koszty 2. operacyjne Wynik na działalności 3. operacyjnej 904,0 2, ,0 5, ,0 3,1 (2 989,0) 23,2 (670,0) 57, ,0 3,2 712,0 1, ,0 13, ,0 284,8 (2 496,0) 44,8 (1 124,0) 3 181,0 (2 950,0) (4 305,0) (35,3) 1 826,0 38,1 C.Wynik operacyjny (A3+B3) 629, , ,0 (770,0) 45,0 (965,0) 39,5 D.Działalność finansowa 1.Przychody finansowe 2 347,0 6, ,0 32, ,0 41,4 (21 367,0) 9,9 (18 809,0) 11,1 2.Koszty finansowe ,0 44, ,0 29, ,0 18, ,0 141, ,0 433,8 Wynik na działalności 3. finansowej E.Zdarzenia nadzwyczajne 1.Zyski nadzwyczajne (25 679,0) 3 899, ,0 (29 578,0) (658,6) (40 375,0) (174,7) 2.Straty nadzwyczajne Wynik zdarzeń 3. nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto F. (C+D3+E3) (25 050,0) 5 298, ,0 (30 348,0) (472,8) (41 340,0) (153,8) 1.Podatek dochodowy (2 476,0) 3 733, ,0 (6 209,0) (66,3) (6 026,0) (69,7) Pozostałe obowiązkowe 2. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Obowiązkowe obciążeniarazem G. 20, , ,0 (1 040,0) 1,9 (1 088,0) 1,8 (2 456,0) 4 793, ,0 (7 249,0) (51,2) (7 114,0) (52,7) Zysk (strata) netto (F-G) (22 594,0) 505, ,0 (23 099,0) (4 474,1) (34 226,0) (194,2) Przychody ogółem ,0 100, ,0 100, ,0 100,0 (34 814,0) 52,4 (12 738,0) 75,1 Koszty ogółem ,0 100, ,0 100, ,0 100,0 (4 466,0) 93, ,0 182,2

16 2. Wybrane wskaźniki finansowe 2.1 Wskaźniki rentowności Wskaźniki rentowności Rentowność majątku (ROA) wynik finansowy netto x 100 aktywa ogółem Rentowność netto sprzedaży wynik finansowy netto x 100 przychody ogółem Rentowność kapitału własnego (ROE) wynik finansowy netto x 100 kapitały własne 5-8 procent -8,92% 0,92% 3,5% 3-8 procent -58,85% 3,59% 27,12% procent -36,02% 3,04% 14,32% 2.2 Wskaźniki płynności finansowej przedstawiają się następująco: Wskaźniki płynności finansowej Wskaźnik płynności bieżącej ( I ) aktywa obrotowe - należności z tyt.dostaw i usług powyżej 12 mc zobowiązania krótkoterm. - zobow.krótkoterm.powyżej 12 mc Wskaźnik płynności szybkiej ( II ) aktywa obrot. - zapasy - kr.term.rmk czynne - nalez.z tyt.dost.i usł.pow.12 mc 1,2 - krotność 0,19 0,66 1,45 2,0 1,0 krotność 0,15 0,62 1,43 zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc Wskaźnik płynności natychmiastowej ( III ) inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc 0,1-0,2 krotność 0,05 0,35 1, Wskaźniki rotacji przedstawiają się następująco: Wskaźniki rotacji (obrotowość) Szybkość obrotu zapasami średni stan zapasów x 365 dni wskaźnik malejący w dniach przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów Szybkość obrotu należnościami średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów Stopień spłaty zobowiązań średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów ilość dni porównywalna w dniach z lp 18 ilość dni porównywalna w dniach z lp Wskaźniki rynku kapitałowego w zł. Zysk na 1 akcję (EPS) wynik finansowy liczba wyemitowanych akcji -0,61 0,27 0,55 Wartość księgowa Spółki na 1 akcję Kapitały własne liczba wyemitowanych akcji 2,55 3,20 3,83 w zł.

17 3. Interpretacja wskaźników Na poziomie Grupy Kapitałowej rok 2009 przyniósł przychody netto ze sprzedaży na poziomie tys. zł t.j. 23% mniej niż w roku Również dokonano istotnych redukcji kosztów na poziomie kosztów operacyjnych o 36%. Porównując udział procentowych kosztów do wygenerowanych przychodów w ubiegłym roku stanowiły one 90% natomiast w 2009 r. 70%. Spadek przychodów w okresie sprawozdawczym wynika z inkorporacji Centrum Falenty Sp. z o.o. do EFH S.A. i w konsekwencji wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Centrum Konferencyjne Falenty Sp. z o.o., a następnie Spółka ta została sprzedana przez Emitenta. Grupa wykazała w 2009 r. stratę netto z prowadzonej działalności w wysokości tys. zł. Wskaźnik bieżącej płynności, który określa stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi obniżył się w stosunku do 2008 r. o 0,47 pkt i wyniósł 0,19. Optymalny poziom wskaźnika zazwyczaj przyjmuje się w wielkości oscylującej 1,2-2,0. Wskaźnik szybkiej płynności określa stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych bardziej płynnymi aktywami. W porównaniu z rokiem ubiegłym obniżył się o 0,47 pkt i wyniósł 0,15. Za optymalny poziom tego wskaźnika przyjmuje się wielkość oscylującą wokół 0,8-1. Wskaźnik płynności natychmiastowej tj. wypłacalność środkami pieniężnymi w 2009 r. wyniósł 0,05 pkt. Wskaźniki płynności ukształtowały się na poziomie niższym od uznawanego statystycznie za optymalny. Wskaźniki rentowności osiągnęły wartości ujemne, ze względu na wypracowaną stratę netto. W Grupie Kapitałowej majątek trwały i obrotowy finansowany jest w 25% kapitałem własnym oraz w 75% kapitałem obcym. Na wygenerowaną stratę netto na poziomie Grupy Kapitałowej Emitenta złożyły się następujące czynniki: - wynik na poziomie jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta jako główną przyczyną była reklasyfikacja inwestycji długoterminowych w zakresie akcji EFH Żurawie Wieżowe do krótkoterminowych dopuszczonych do sprzedaży, - koszty finansowe od kredytów i obligacji, - wycena pozostałych aktywów finansowych do wartości godziwej. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zaprezentowane zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez EFH S.A. oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Do dnia sporządzenia opinii z badania nie odnotowano przesłanek wskazujących na zagrożenia dalszej kontynuacji działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym.

18 C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU 1. Zasady (polityka) rachunkowości Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości. Stosowanymi przez Grupę Kapitałową zamieszczonymi we wprowadzeniu do Sprawozdania Finansowego. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu niniejszego sprawozdania finansowego są zgodne z zasadami przyjętymi przy sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. 2. Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej sporządzone zostało na podstawie sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej i wykazane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i zestawione w taki sposób, jakby grupa stanowiła jedną jednostkę. Podmiot dominujący i podmioty zależne skonsolidowane zostały metodą pełną. Jednostka stowarzyszona została ujęta w sprawozdaniu metodą praw własności. W sprawozdaniu skonsolidowanym dokonano korekt pozycji przychodów, kosztów i rozrachunków z tytułu transakcji zawartych pomiędzy spółką dominującą a spółkami zależnymi. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2009 zawiera sprawozdanie z przepływów pieniężnych jednostki dominującej oraz spółek zależnych z uwzględnieniem odpowiednich korekt konsolidacyjnych z tytułu transakcji wzajemnych. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF zawiera istotne dane i objaśnienia niezbędne do rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej. Przedstawione w informacji dodatkowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego zasady i metody wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zgodne są z zasadami przyjętymi przez jednostkę dominującą. 3. Metoda konsolidacji Dane jednostek zależnych zostały skonsolidowane metodą pełną. Dane jednostki stowarzyszonej EFH Budownictwo S.A. zostało ujęte w Sprawozdaniu Finansowym przy zastosowaniu metody praw własności. 4. Kapitałem podstawowym Grupy Kapitałowej jest kapitał podstawowy jednostki dominującej. Z kapitału własnego Grupy Kapitałowej wyłączono tylko te części odpowiednich składników kapitału własnego jednostek zależnych, które powstały do dnia objęcia kontroli nad nimi przez jednostkę dominującą. Kapitały własne grupy kapitałowej skorygowano o wartość udziału jednostki dominującej w wynikach jednostki stowarzyszonej objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

19 5. Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Dane zawarte w notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione przez jednostkę dominującą kompletnie i prawidłowo. Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 6. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia Dane zawarte w notach objaśniających do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej zostały przedstawione przez Spółkę dominującą kompletnie i prawidłowo. Noty objaśniające stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 7. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazuje prawidłowo zmniejszenie kapitału własnego w okresie obrotowym w kwocie tys. zł.; zostało sporządzone prawidłowo i jest powiązane ze skonsolidowanym bilansem oraz skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat. 8. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych został sporządzony prawidłowo w powiązaniu ze skonsolidowanym bilansem i rachunkiem zysków i strat. 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dane finansowe zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej EFH S.A. są zgodne ze sporządzonym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. 10. Informacje o opinii biegłego rewidenta W oparciu o przeprowadzone badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 r. Grupy Kapitałowej EFH S.A. wydaliśmy opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń. Warszawa, r Elżbieta Rząca Biuro Audytorsko Rachunkowe Biegły rewident Eurokonsulting Sp. z o.o. Nr ewidencyjny 9124 ul. Baśniowa 3, Warszawa Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

20

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej jednostki dominującej Travelplanet.pl S.A. Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 12 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa Magellan

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Assetus S.A.

Grupa Kapitałowa Assetus S.A. Grupa Kapitałowa Assetus S.A. Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2014 roku. Global Audit Partner Spółka

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego TALEX S.A. w Poznaniu

Raport z badania sprawozdania finansowego TALEX S.A. w Poznaniu Raport z badania sprawozdania finansowego TALEX S.A. w Poznaniu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport opinię zawiera 10 stron za rok obrotowy kończący się 31

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego. za okres od r. do r. SANWIL.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego. za okres od r. do r. SANWIL. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. SANWIL Spółka Akcyjna Przemyśl, ul. Lwowska 52 Biuro Usług Finansowo-Księgowych GWARANT

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 3 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A.

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A. UL. DŁUGA 16A/23 53-658 WROCŁAW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 55 z 64 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Ceramika Nowa Gala S.A. ul. Ceramiczna Końskie

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Ceramika Nowa Gala S.A. ul. Ceramiczna Końskie Tel: +48 22 543 16 00 Fax:+48 22 543 16 01 www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Ceramika Nowa Gala S.A. ul. Ceramiczna 1 26-200 Końskie

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU MAK DOM SP. Z O.O. ul. Nowa 23 STARA IWICZNA 05-500 Piaseczno OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Opinia Niezależnego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MONNARI TRADE S.A. ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

1. Dane identyfikujące Grupę Kapitałową i kapitał własny Grupy Kapitałowej

1. Dane identyfikujące Grupę Kapitałową i kapitał własny Grupy Kapitałowej RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Grupy Kapitałowej BDF Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Puławska 538, 02-884 Warszawa. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego ATLANTIS S.A. w Płocku za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA LUG S.A. Zielonej Górze. z siedzibą w. dotyczące badania sprawozdania finansowego

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA LUG S.A. Zielonej Górze. z siedzibą w. dotyczące badania sprawozdania finansowego OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotyczące badania sprawozdania finansowego LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2015 r. Opinia zawiera 2 strony

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SKONSOLISOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PSW CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA UL. ANIELEWICZA 25/10.

RAPORT Z BADANIA SKONSOLISOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PSW CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA UL. ANIELEWICZA 25/10. 1 RAPORT Z BADANIA SKONSOLISOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PSW CAPITAL 01-026 WARSZAWA UL. ANIELEWICZA 25/10 za 2012 rok 2 I.INFORMACJE OGÓLNE. Spółka Dominująca Grupy Kapitałowej działa pod firmą PSW

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Tel: +48 22 543 16 00 Fax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Opinia i raport niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu ALTA S.A. (dawniej: TUP S.A.) Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego ALTA Spółka Akcyjna (dawniej:

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - nr ewid. 68 www.groundfrost.pl 03-731 Warszawa, ul. Targowa 20A KRS 0000061094 Regon: 010226794 NIP: 526-00-14-757

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 79 z 88 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna (Spółka)

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Al. Jana Pawła II 19 00-854 Warszawa Polska Tel: +48 22 511 08 11 Fax: +48 22 511 08 13 www.deloitte.com/pl OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r. Audyt Doradztwo Rachunkowość OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 rok OPINIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

RAINBOW TOURS S.A. ŁÓDŹ, ULICA PIOTRKOWSKA 270 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

RAINBOW TOURS S.A. ŁÓDŹ, ULICA PIOTRKOWSKA 270 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, ULICA PIOTRKOWSKA 270 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady adzorczej Variant S.A.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady adzorczej Variant S.A. Badanie sprawozdań finansowych (Audyt) Doradztwo Podatkowe Księgowość AdAc Sp. z o.o. ul. Bronowicka 42 30-091 Kraków Tel. +48 (12) 636 5277 Faks +48 (12) 623 0585 adac@adac.pl www.adac.pl Opinia niezależnego

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Raport ten został opracowany w związku z badaniem sprawozdania finansowego PC Guard

Bardziej szczegółowo

Spis treści T E M A T Strona

Spis treści T E M A T Strona Spis treści T E M A T Strona 1 2 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Klauzula weryfikacji Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

DECORA S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31 GRUDNIA 2014 ROKU REWIDENTA

DECORA S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31 GRUDNIA 2014 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU Poznań,

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GRUPY KAPITAŁOWEJ LUG S.A. Zielonej Górze. z siedzibą w

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GRUPY KAPITAŁOWEJ LUG S.A. Zielonej Górze. z siedzibą w OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

TXM S.A. ANDRYCHÓW, UL. KRAKOWSKA 140A SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

TXM S.A. ANDRYCHÓW, UL. KRAKOWSKA 140A SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ANDRYCHÓW, UL. KRAKOWSKA 140A SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MINOX S. A. ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa

Grupa Kapitałowa MINOX S. A. ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa Grupa Kapitałowa MINOX S. A. ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Raport z badania

Bardziej szczegółowo

MSIG 128/2014 (4507) poz

MSIG 128/2014 (4507) poz MSIG 128/2014 (4507) poz. 8902 8902 Poz. 8902. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-7559/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

dotycząca sprawozdania finansowego

dotycząca sprawozdania finansowego OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Opinia zawiera 3 strony Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Beef San Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Beef San Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna Badanie sprawozdań finansowych (Audyt) Doradztwo Podatkowe Księgowość AdAc Sp. z o.o. ul. Bronowicka 42 30-091 Kraków Tel. +48 (12) 636 5277 Faks +48 (12) 623 0585 Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

Monika Byczyńska Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 9877

Monika Byczyńska Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 9877 Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Internet Media Services S.A. Raport został opracowany

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA. Łódź, Żniwna10/14 WRAZ Z

REDAN S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA. Łódź, Żniwna10/14 WRAZ Z Łódź, Żniwna10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA 1. OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA Do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest URSUS S.A. ul. Frezerów Lublin

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest URSUS S.A. ul. Frezerów Lublin GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest URSUS S.A. ul. Frezerów 7 20-209 Lublin Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - nr ewid. 68 www.groundfrost.pl 03-731 Warszawa, ul. Targowa 20A KRS 0000061094 Regon: 010226794 NIP: 526-00-14-757

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala S.A. ul. Ceramiczna Końskie

Ceramika Nowa Gala S.A. ul. Ceramiczna Końskie Ceramika Nowa Gala S.A. ul. Ceramiczna 1 26-200 Końskie Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. OPINIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS S.A. UL. ŻURAWIA 22 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2011 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MEDICALGORITHMICS S.A. UL. ŻURAWIA 22 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2011 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA UL. ŻURAWIA 22 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2011 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Poznań, 30 maja 2016

Poznań, 30 maja 2016 GRODNO S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.04.2015 do 31.03.2016 roku Poznań, 30 maja 2016 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOMPUTRONIK S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA KOMPUTRONIK S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2007 ROK GRUPA KAPITAŁOWA KOMPUTRONIK S.A. POZNAŃ, 30 MAJA 2008 ROKU 1. INFORMACJE O SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ Spółką Dominującą

Bardziej szczegółowo

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław.

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, 53-650 Wrocław. II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW KWIECIEŃ 2012

WROCŁAW KWIECIEŃ 2012 Accord ab Biegli Rewidenci siedziba i adres: 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241 tel. (71) 349 09 60; fax. (71) 349 09 67 e-mail: biuro@accord.wroc.pl www.accord.wroc.pl NIP: 899-000-70-79, Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesem inwestycyjnym. Budowa hotelu Mazury w Tałtach k/mikołajek. Planowana budowa apartamentów na Mazurach - 40 tys.

Zarządzanie procesem inwestycyjnym. Budowa hotelu Mazury w Tałtach k/mikołajek. Planowana budowa apartamentów na Mazurach - 40 tys. Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 30 do Dokumentu Rejestracyjnego zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2007 r. Treść aneksu W związku z zawarciem w dniu 31 marca 2008 r. umowy pomiędzy Europejskim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

ATM Grupa Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

ATM Grupa Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne ATM Grupa Spółka Akcyjna ( Spółka ) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia

Bardziej szczegółowo

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8-11/ Wrocław

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8-11/ Wrocław AUDYT - DORADZTWO LUIZA BERG PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8-11/201 50-125 Wrocław Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Nordea Bank Polska S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

Nordea Bank Polska S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP w Bielsku Podlaskim. dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP w Bielsku Podlaskim. dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP w Bielsku Podlaskim za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Opinia zawiera

Bardziej szczegółowo