WARSZAWA, r. OPINIA I RAPORT EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZY SPÓŁKA AKCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWA, 29.03.2010 r. OPINIA I RAPORT EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZY SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 Warszawa, ul. Baśniowa 3 pok. 108 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz tel/fax ; , WARSZAWA, r. OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD R. DO R. EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UL. WIERTNICZA 107

2 Warszawa, ul. Baśniowa 3 pok. 108 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz tel/fax ; , OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w której jednostką dominującą jest Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą przy ul. Wiertniczej 107 w Warszawie, na które składa się: wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; skonsolidowany bilans sporządzony na dzień roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł; skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia roku do dnia roku wykazujący stratę netto w wysokości tys. zł; zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę tys. zł; skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia roku do dnia roku o kwotę tys. zł; dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd jednostki dominującej. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1) Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej 2) Wiedzy i doświadczenia wynikającego z norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w okresie ich obowiązywania.

3 Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostki powiązane zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Podstawą dla sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku były jednostkowe sprawozdania finansowe spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku według Ustawy o Rachunkowości. Jednostkowe sprawozdania finansowe spółek zależnych za 2009 rok sporządzone według Ustawy o Rachunkowości nie wykazują istotnych różnic w porównaniu do jednostkowych sprawozdań finansowych, które zostałyby sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Uważamy, ze badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem, zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: - przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy Kapitałowej Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. na dzień 31 grudnia 2009 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku, - zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości jednostki dominującej, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach stosownie do wymogów Ustawy o Rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, - jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

4 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Warszawa, r Elżbieta Rząca Biuro Audytorsko Rachunkowe Biegły rewident Eurokonsulting Sp. z o.o. Nr ewidencyjny 9124 ul. Baśniowa 3, Warszawa Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Nr ewidencyjny 1863

5 Raport uzupełniający opinię biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Wiertnicza 107 za rok obrotowy od r. do r. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Dane identyfikujące Spółkę dominującą 1.1 Nazwa i forma prawna Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna Przedmiot działalności Według statutu Spółki oraz z wpisem do rejestru przedmiotem działalności jest: - uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo - wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską - sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie - wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą - przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów - pozostała działalność wspomagająca transport lądowy - pośrednictwo finansowe pozostałe - pozostałe formy udzielania kredytów - pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana - obsługa nieruchomości na własny rachunek - wynajem nieruchomości na własny rachunek - obsługa nieruchomości na zlecenie - wynajem samochodów osobowych - wynajem pozostałych środków transportu - wynajem maszyn i urządzeń - wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego - doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego - przetwarzanie danych - działalność związana z bazami danych

6 - pozostała działalność związana z informatyką - prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - działalność związana z zarządzaniem holdingiem - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana - pośrednictwo finansowe pozostałe, - leasing finansowy, - uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową, - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, - działalność holdingów finansowych, - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, - działalność związana z zarządzaniem funduszami, - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, - działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe, - działalność firm centralnych (head Office); doradztwo związane z zarządzaniem, - reklama, badanie rynku i opinii publicznej, - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, - wynajem i dzierżawa, - pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników, - działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane. W okresie sprawozdawczym objętym badaniem przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. było głównie: - obsługa nieruchomości na własny rachunek, - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, - pośrednictwo finansowe pozostałe, - usługi hotelarskie - leasing/dzierżawa nieruchomości - pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

7 Podstawowa działalność skoncentrowana jest na finansowaniu nieruchomości oraz prowadzeniu działalności inwestycyjnej na własny rachunek w sektorze nieruchomości, zwłaszcza w hotelarstwie. 1.4 Podstawa działalności Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. działa na podstawie: - Statutu Spółki sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 30 września 2002 r. (Repertorium A Nr 13923/02) z późniejszymi zmianami, - Kodeksu Spółek Handlowych. 1.5 Rejestracja w Sądzie Gospodarczym Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym NIP REGON Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy 1.8. Wysokość kapitału zakładowego według stanu na 31 grudnia 2009 r. Kapitał akcyjny Spółki dominującej na r. wyniósł tys. zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 2 zł każda. Struktura kapitałów własnych Grupy Kapitałowej EFH S.A. Wyszczególnienie Stan na r. w tys. zł Stan na r. I. Kapitał (fundusz) własny Kapitał (fundusz) podstawowy Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych (875) Zysk (strata) netto (22 554) II. Kapitał mniejszości - -

8 Struktura kapitału zakładowego na dzień r. przedstawiała się następująco: KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Lp. Nazwa akcjonariusza Wartość kapitału w tys Ilość akcji % kapitału zakładowego Ilość głosów na WZA % głosów na WZA 1 Mirosław Wierzbowski , ,86 2 Pozostali , ,14 RAZEM ,00% ,00% 1.9 Zarząd podmiotu dominującego W skład Zarządu na dzień r. wchodzili: - Prezes Zarządu Mirosław Wierzbowski - Wiceprezes Zarządu Marcin Podobas - Wiceprezes Zarządu Tadeusz Kufliński 1.10 Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej na dzień r. był następujący: - Przewodniczący Franciszek Kubiczek - Sekretarz Jan Maria Koprowski - Członek Łukasz Jagiełło - Członek Gerhard Bauer - Członek Krzysztof Janiszewski 2. Informacja o jednostkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Na dzień roku w skład Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. wchodziły następujące podmioty: Jednostka dominująca: - Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. Podmioty zależne od emitenta Udział % w kapitale podlegające konsolidacji metodą pełną: Mazury NON STOP Sp. z o.o. 100% EFH 1 Sp. z o.o. 100% DLKF Sp. z o.o. 100% EFH 5 Sp. z o.o. 100% EFH & HOTELS Sp. z o.o. 100% EFH 8 Sp. z o.o. 100%

9 Łeba Hotel Sp. o.o. 100% Zakopane Leasing Sp. Z o.o. 100% Hotel Malbork Sp. z o.o. 100% TALTY S.A. 100% Masuria Hotel Sp. z o. o. 100% Hotel Król Kazimierz Sp. z o.o. 100% Podmioty stowarzyszone z emitentem podlegające konsolidacji metodą praw własności: EFH Budownictwo S.A. Spółki wyłączone z konsolidacji: FORTEN Sp. z o.o. 2.1 Głównym przedmiotem działalności jednostek zależnych zgodnie z wpisem do KRS jest: Mazury - NON STOP Sp. z o. o. Przedmiot działalności - Spółka celowa powołana do realizacji projektu budowy centrum hotelowo konferencyjnego w Taltach k. Mikołajek. EFH-1 Sp. z o.o. Przedmiot działalności - Spółka celowa prowadząca projekt dzierżawy zwrotnej nieruchomości Centrum Promocji Kadr w Konstancinie Jeziornej finansowany przez emisję obligacji hipotecznych. Łeba Hotel Sp. z o.o. Przedmiot działalności - Spółka celowa będąca właścicielem Hotelu w Łebie działalność hotelarska. EFH-5 Sp. z o.o. Ul. Wiertnicza 107, Warszawa Przedmiot działalności - Spółka zakończyła projekt dzierżawy zwrotnej nieruchomości położonej w Zakopanem. Obecnie nie prowadzi działalności. EFH & Hotels Sp. z o.o. Przedmiot działalności - Spółka celowa powołana dla projektu finansowania nieruchomości. Obecnie nie prowadzi działalności.

10 EFH-8 Sp. z o.o. Przedmiot działalności - Spółka celowa prowadząca projekt leasingu nieruchomości Hotelu Millenium w Bośni. Zakopane Leasing Sp. z o.o. ul. Krupówki 30, Zakopane Przedmiot działalności - Spółka celowa powołana dla projektów leasingowych prowadzonych na terenie Zakopanego i okolic. Hotel Malbork Sp. z o.o. Przedmiot działalności - Spółka celowa prowadząca projekt budowy hotelu 4 gwiazdkowego w Malborku. TALTY S.A. Przedmiot działalności Spółka celowa będąca właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości Talty k. Mikołajek, na której planowana jest budowa kompleksu apartamentów wakacyjnych. Masuria Hotel Sp. z o. o. Przedmiot działalności Spółka celowa będąca właścicielem Hotelu Masuria w Worlinach k. Ostródy działalność hotelarska. Hotel Król Kazimierz Sp. z o.o. Przedmiot działalności Spółka celowa będąca właścicielem Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym działalność hotelarska. DLKF Sp. z o.o. Przedmiot działalności Spółka docelowa działalność w zakresie wynajmu nieruchomości.

11 Dane podmiotów objętych konsolidacją metodą praw własności: EFH Budownictwo S.A. Przedmiot działalności KRS Udział w kapitale emitenta oraz udział w całkowitej liczbie głosów 26% Spółka prowadząca działalność polegającą na zastępstwie inwestorskim w projektach budowy hoteli. Dane dotyczące podmiotów wyłączonych z konsolidacji FORTEN Sp. z o.o. ul. Władysława IV 43, Gdynia Przedmiot działalności KRS Spółka prowadząca doradztwo w zakresie realizacji inwestycji hotelarskich Dane identyfikujące zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. sporządzone za okres od do roku obejmujące: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł; - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia roku do dnia roku wykazujący stratę netto w wysokości tys. zł; - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę tys. zł; - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia roku do dnia roku o kwotę tys. zł; - dodatkowe informacje i objaśnienia Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. za rok obrotowy 2009, zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Bilans zamknięcia za rok obrotowy 2008 został wprowadzony do ksiąg jako bilans otwarcia roku 2009 skorygowany o korektę z tytułu włączonej do konsolidacji Spółki z o.o. Łeba Hotel Celem badania sprawozdania finansowego za 2009 r. było wyrażenie pisemnej opinii, uzupełnionej o raport o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, oraz

12 rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej Europejski Fundusz Hipoteczny Sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez wszystkich członków Zarządu Jednostki dominującej. Oznacza to, że Zarząd wziął odpowiedzialność za prawidłowość rachunkowości, jak również za stwierdzenie, że Grupa Kapitałowa w sposób prawidłowy stosowała zasady rachunkowości, zapewniając rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Obowiązek podpisania sprawozdania finansowego przez wszystkich członków Zarządu wynika z przepisów ustawy o rachunkowości. 4. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie Biuro Audytorsko Rachunkowe Eurokonsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Baśniowa 3 jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę pod nr Niniejsze badanie, zgodnie z umową zawartą w dniu przeprowadzono w siedzibie Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. w dniach r. przez biegłego rewidenta Elżbietę Rząca Nr ewi Uchwałą Nr 9 Rady Nadzorczej jednostki dominującej z dnia r. do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej zostało wybrane Biuro Audytorsko Rachunkowe Eurokonsulting Sp. z o.o. Biuro Audytorsko Rachunkowe Eurokonsulting Sp. z o.o. oraz biegły rewident badający sprawozdanie finansowe spełniają w rozumieniu art. 66 ust. 2 i 3 Ustawy o rachunkowości warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej. Sprawozdanie finansowe podmiotu dominującego oraz podmiotów zależnych Talty S.A., EFH 8 Sp. z o.o. i Łeba Hotel Sp. z o.o. zostało zbadane przez Biuro Audytorsko Rachunkowe Eurokonsulting Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Nr 1863 i uzyskało opinię bez zastrzeżeń. Zarząd jednostki dominującej w czasie badania udostępnił biegłemu rewidentowi żądane dane i udzielił informacji i wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania oraz poinformował o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dacie bilansu, oraz złożył oświadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych i wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych. Biegły nie był ograniczony w doborze właściwych metod badania. 5. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres r., które było badane przez Biuro Audytorsko Rachunkowe Eurokonsulting Sp. z o.o. uzyskało opinię z badania bez zastrzeżeń.

13 Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej EFH S.A. za 2008 r. zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwałą nr 4 z dnia r. oraz przesłane do ogłoszenia w Monitorze Polskim B w dniu r. B. ANALIZA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ 1. Ogólna analiza skonsolidowanego sprawozdania finansowego AKTYWA, dane w tys. zł Zmiana stanu Lp Wyszczególnienie kwota % % % % % kwota kwota udziału udziału udziału 2009/ / A.Aktywa trwałe ,0 95, ,0 86, ,0 86,4 (4 470,0) 98,2 (99 631,0) 70,8 Wartości niematerialne i I. prawne ,0 5, ,0 5, ,0 6,2 (1 522,0) 89,3 (11 942,0) 51,4 II.Rzeczowe aktywa trwałe ,0 81, ,0 62, ,0 31, ,0 115, ,0 168,9 III.Należności długoterminowe ,0 7, ,0 10, ,0 7,4 (10 217,0) 65,0 (10 411,0) 64,6 1.Od jednostek powiązanych IV.Inwestycje długoterminowe 1 024,0 0, ,0 8, ,0 41,8 (21 707,0) 4,5 ( ,0) 0,6 a)w jednostkach powiązanych 16,0 0, ,0 7, ,0 9,7 (20 958,0) 0,1 (38 307,0) 0,0 Długoterminowe rozliczenia V. międzyokresowe 2 374,0 0,9 598,0 0,2 127,0 0, ,0 397, , ,3 B.Aktywa obrotowe ,0 4, ,0 13, ,0 13,6 (27 716,0) 28,9 (42 253,0) 21,0 I.Zapasy 467,0 0,2 515,0 0,2 436,0 0,1 (48,0) 90,7 31,0 107,1 II.Należności krótkoterminowe 6 096,0 2, ,0 5, ,0 4,6 (9 779,0) 38,4 (11 972,0) 33,7 Należności od jednostek 1. powiązanych 48,0 0,0 502,0 0, ,0 0,7 (454,0) 9,6 (2 797,0) 1,7 III.Inwestycje krótkoterminowe 2 767,0 1, ,0 7, ,0 8,7 (17 919,0) 13,4 (31 639,0) 8,0 a)w jednostkach powiązanych ,0 6,9 (19 599,0) Krótkoterminowe rozliczenia IV. m/o 1 917,0 0, ,0 0,7 590,0 0,1 30,0 101, ,0 324,9 Aktywa razem ,0 100, ,0 100, ,0 100,0 (32 186,0) 88,7 ( ,0) 64,1

14 PASYWA, dane w tys. zł Zmiana stanu Lp Wyszczególnienie kwota % % % % % kwota kwota udziału udziału udziału 2009/ / A.Kapitał (fundusz) własny ,0 24, ,0 30, ,0 24,5 (23 782,0) 72,5 (34 102,0) 64,7 I.Kapitał (fundusz) podstawowy ,0 20, ,0 17, ,0 12,8 100,0 90,0 100,2 Należne wpłaty na kapitał II. podstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne III. (wielkość ujemna) IV.Kapitał (fundusz) zapasowy ,0 10, ,0 11, ,0 6,4 (5 817,0) 82, ,0 103,9 Kapitał (fundusz) z aktualizacji V. wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) VI. rezerwowe 1 871,0 0, ,0 0, ,0 1,9 8,0 100,4 (5 814,0) 24,3 VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych 6 331,0 2,5 (875,0) (0,3) (690,0) (0,2) 7 206,0 (723,5) 7 021,0 (917,5) VIII.Zysk (strata) netto (22 554,0) (8,9) 2 625,0 0, ,0 3,5 (25 179,0) (859,2) (36 402,0) (162,9) Odpisy z zysku netto w ciągu IX. roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na B. zobowiązania ,0 75, ,0 69, ,0 75,5 (8 404,0) 95,8 ( ,0) 63,9 I.Rezerwy na zobowiązania 5 702,0 2, ,0 2, ,0 1,7 (2 262,0) 71,6 (992,0) 85,2 II.Zobowiązania długoterminowe ,0 49, ,0 46, ,0 61,8 (6 989,0) 94,7 ( ,0) 51,2 1.Wobec jednostek powiązanych III.Zobowiązania krótkoterminowe ,0 23, ,0 20, ,0 11, ,0 101, ,0 134,4 1.Wobec jednostek powiązanych 12,0 0,0 470,0 0,2 721,0 0,2 (458,0) 2,6 (709,0) 1,7 IV.Rozliczenia międzyokresowe 403,0 0,2 652,0 0, ,0 0,8 (249,0) 61,8 (2 664,0) 13,1 Pasywa razem ,0 100, ,0 100, ,0 100,0 (32 186,0) 88,7 ( ,0) 64,1

15 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, dane w tys. zł 2009 rok 2008 rok 2007 rok Zmiana stanu Lp Wyszczególnienie kwota % % % % % kwota kwota udziału udziału udziału 2009/ / A. Działalność podstawowa Przychody netto ze 1. sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,0 91, ,0 62, ,0 55,5 (10 458,0) 77, ,0 123,8 2.Koszt własny sprzedaży ,0 52, ,0 69, ,0 68,4 (13 993,0) 70, ,0 140,1 3.Wynik na sprzedaży 1 753,0 (1 782,0) 4 544, ,0 (98,4) (2 791,0) 38,6 B.Pozostała działalność operacyjna Pozostałe przychody 1. operacyjne Pozostałe koszty 2. operacyjne Wynik na działalności 3. operacyjnej 904,0 2, ,0 5, ,0 3,1 (2 989,0) 23,2 (670,0) 57, ,0 3,2 712,0 1, ,0 13, ,0 284,8 (2 496,0) 44,8 (1 124,0) 3 181,0 (2 950,0) (4 305,0) (35,3) 1 826,0 38,1 C.Wynik operacyjny (A3+B3) 629, , ,0 (770,0) 45,0 (965,0) 39,5 D.Działalność finansowa 1.Przychody finansowe 2 347,0 6, ,0 32, ,0 41,4 (21 367,0) 9,9 (18 809,0) 11,1 2.Koszty finansowe ,0 44, ,0 29, ,0 18, ,0 141, ,0 433,8 Wynik na działalności 3. finansowej E.Zdarzenia nadzwyczajne 1.Zyski nadzwyczajne (25 679,0) 3 899, ,0 (29 578,0) (658,6) (40 375,0) (174,7) 2.Straty nadzwyczajne Wynik zdarzeń 3. nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto F. (C+D3+E3) (25 050,0) 5 298, ,0 (30 348,0) (472,8) (41 340,0) (153,8) 1.Podatek dochodowy (2 476,0) 3 733, ,0 (6 209,0) (66,3) (6 026,0) (69,7) Pozostałe obowiązkowe 2. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Obowiązkowe obciążeniarazem G. 20, , ,0 (1 040,0) 1,9 (1 088,0) 1,8 (2 456,0) 4 793, ,0 (7 249,0) (51,2) (7 114,0) (52,7) Zysk (strata) netto (F-G) (22 594,0) 505, ,0 (23 099,0) (4 474,1) (34 226,0) (194,2) Przychody ogółem ,0 100, ,0 100, ,0 100,0 (34 814,0) 52,4 (12 738,0) 75,1 Koszty ogółem ,0 100, ,0 100, ,0 100,0 (4 466,0) 93, ,0 182,2

16 2. Wybrane wskaźniki finansowe 2.1 Wskaźniki rentowności Wskaźniki rentowności Rentowność majątku (ROA) wynik finansowy netto x 100 aktywa ogółem Rentowność netto sprzedaży wynik finansowy netto x 100 przychody ogółem Rentowność kapitału własnego (ROE) wynik finansowy netto x 100 kapitały własne 5-8 procent -8,92% 0,92% 3,5% 3-8 procent -58,85% 3,59% 27,12% procent -36,02% 3,04% 14,32% 2.2 Wskaźniki płynności finansowej przedstawiają się następująco: Wskaźniki płynności finansowej Wskaźnik płynności bieżącej ( I ) aktywa obrotowe - należności z tyt.dostaw i usług powyżej 12 mc zobowiązania krótkoterm. - zobow.krótkoterm.powyżej 12 mc Wskaźnik płynności szybkiej ( II ) aktywa obrot. - zapasy - kr.term.rmk czynne - nalez.z tyt.dost.i usł.pow.12 mc 1,2 - krotność 0,19 0,66 1,45 2,0 1,0 krotność 0,15 0,62 1,43 zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc Wskaźnik płynności natychmiastowej ( III ) inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc 0,1-0,2 krotność 0,05 0,35 1, Wskaźniki rotacji przedstawiają się następująco: Wskaźniki rotacji (obrotowość) Szybkość obrotu zapasami średni stan zapasów x 365 dni wskaźnik malejący w dniach przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów Szybkość obrotu należnościami średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów Stopień spłaty zobowiązań średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów ilość dni porównywalna w dniach z lp 18 ilość dni porównywalna w dniach z lp Wskaźniki rynku kapitałowego w zł. Zysk na 1 akcję (EPS) wynik finansowy liczba wyemitowanych akcji -0,61 0,27 0,55 Wartość księgowa Spółki na 1 akcję Kapitały własne liczba wyemitowanych akcji 2,55 3,20 3,83 w zł.

17 3. Interpretacja wskaźników Na poziomie Grupy Kapitałowej rok 2009 przyniósł przychody netto ze sprzedaży na poziomie tys. zł t.j. 23% mniej niż w roku Również dokonano istotnych redukcji kosztów na poziomie kosztów operacyjnych o 36%. Porównując udział procentowych kosztów do wygenerowanych przychodów w ubiegłym roku stanowiły one 90% natomiast w 2009 r. 70%. Spadek przychodów w okresie sprawozdawczym wynika z inkorporacji Centrum Falenty Sp. z o.o. do EFH S.A. i w konsekwencji wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Centrum Konferencyjne Falenty Sp. z o.o., a następnie Spółka ta została sprzedana przez Emitenta. Grupa wykazała w 2009 r. stratę netto z prowadzonej działalności w wysokości tys. zł. Wskaźnik bieżącej płynności, który określa stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi obniżył się w stosunku do 2008 r. o 0,47 pkt i wyniósł 0,19. Optymalny poziom wskaźnika zazwyczaj przyjmuje się w wielkości oscylującej 1,2-2,0. Wskaźnik szybkiej płynności określa stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych bardziej płynnymi aktywami. W porównaniu z rokiem ubiegłym obniżył się o 0,47 pkt i wyniósł 0,15. Za optymalny poziom tego wskaźnika przyjmuje się wielkość oscylującą wokół 0,8-1. Wskaźnik płynności natychmiastowej tj. wypłacalność środkami pieniężnymi w 2009 r. wyniósł 0,05 pkt. Wskaźniki płynności ukształtowały się na poziomie niższym od uznawanego statystycznie za optymalny. Wskaźniki rentowności osiągnęły wartości ujemne, ze względu na wypracowaną stratę netto. W Grupie Kapitałowej majątek trwały i obrotowy finansowany jest w 25% kapitałem własnym oraz w 75% kapitałem obcym. Na wygenerowaną stratę netto na poziomie Grupy Kapitałowej Emitenta złożyły się następujące czynniki: - wynik na poziomie jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta jako główną przyczyną była reklasyfikacja inwestycji długoterminowych w zakresie akcji EFH Żurawie Wieżowe do krótkoterminowych dopuszczonych do sprzedaży, - koszty finansowe od kredytów i obligacji, - wycena pozostałych aktywów finansowych do wartości godziwej. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zaprezentowane zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez EFH S.A. oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Do dnia sporządzenia opinii z badania nie odnotowano przesłanek wskazujących na zagrożenia dalszej kontynuacji działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym.

18 C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU 1. Zasady (polityka) rachunkowości Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości. Stosowanymi przez Grupę Kapitałową zamieszczonymi we wprowadzeniu do Sprawozdania Finansowego. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu niniejszego sprawozdania finansowego są zgodne z zasadami przyjętymi przy sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. 2. Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej sporządzone zostało na podstawie sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej i wykazane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i zestawione w taki sposób, jakby grupa stanowiła jedną jednostkę. Podmiot dominujący i podmioty zależne skonsolidowane zostały metodą pełną. Jednostka stowarzyszona została ujęta w sprawozdaniu metodą praw własności. W sprawozdaniu skonsolidowanym dokonano korekt pozycji przychodów, kosztów i rozrachunków z tytułu transakcji zawartych pomiędzy spółką dominującą a spółkami zależnymi. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2009 zawiera sprawozdanie z przepływów pieniężnych jednostki dominującej oraz spółek zależnych z uwzględnieniem odpowiednich korekt konsolidacyjnych z tytułu transakcji wzajemnych. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF zawiera istotne dane i objaśnienia niezbędne do rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej. Przedstawione w informacji dodatkowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego zasady i metody wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zgodne są z zasadami przyjętymi przez jednostkę dominującą. 3. Metoda konsolidacji Dane jednostek zależnych zostały skonsolidowane metodą pełną. Dane jednostki stowarzyszonej EFH Budownictwo S.A. zostało ujęte w Sprawozdaniu Finansowym przy zastosowaniu metody praw własności. 4. Kapitałem podstawowym Grupy Kapitałowej jest kapitał podstawowy jednostki dominującej. Z kapitału własnego Grupy Kapitałowej wyłączono tylko te części odpowiednich składników kapitału własnego jednostek zależnych, które powstały do dnia objęcia kontroli nad nimi przez jednostkę dominującą. Kapitały własne grupy kapitałowej skorygowano o wartość udziału jednostki dominującej w wynikach jednostki stowarzyszonej objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

COMP SPÓŁKA AKCYJNA. ul. gen. K. Sosnkowskiego 29 02-495 Warszawa. Raport SARS 2006

COMP SPÓŁKA AKCYJNA. ul. gen. K. Sosnkowskiego 29 02-495 Warszawa. Raport SARS 2006 COMP SPÓŁKA AKCYJNA ul. gen. K. Sosnkowskiego 29 02-495 Warszawa Raport SARS 2006 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz. 2988 tel/fax 022 698 73 11; e-mail: amalek@bakam.biz

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego ONICO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE, UL.DZIECI WARSZAWY 21E/4 za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Warszawa, 28 lutego 2011 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

MERCOR SA GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU

MERCOR SA GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

URSUS S.A. ul. Frezerów 7 20-209 Lublin

URSUS S.A. ul. Frezerów 7 20-209 Lublin URSUS S.A. ul. Frezerów 7 20-209 Lublin Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport zawiera 12 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części:

Raport zawiera 12 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: ul. Nowogrodzka 12 lok.3 00-511 Warszawa, Polska tel. +48 (0) 22 622 19 22 fax. +48 (0) 22 629 87 47 bts@bakertillysmoczynski.pl www.bakertillysmoczynski.pl Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Habitat Investments Sp. z o.o. Kraków 100,00% 100,00% Latteria Tinis Sp. z o.o. Rzepin 50,00% 50,00%

Habitat Investments Sp. z o.o. Kraków 100,00% 100,00% Latteria Tinis Sp. z o.o. Rzepin 50,00% 50,00% Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej North Coast S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię

Raport uzupełniający opinię Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego BUMECH Spółka Akcyjna w Tychach za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Warszawa, kwiecień 2009 r. SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ OGÓLNA...2

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie SA Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt O P I N I A NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sporządzona

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 9 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

o ECA Poznań,20.05.2014 DE MOLEN S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.

o ECA Poznań,20.05.2014 DE MOLEN S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12. o ECA Poznań,20.05.2014 DE MOLEN S.A. Wysogotowo, Polska Opinia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2013 ECA Seredyński i Wspólnicy Sp.k. ul

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006

Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006 Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006 (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku - Dz. U. Nr 49, poz.463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I&B SYSTEM S.A.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I&B SYSTEM S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres rozpoczęty 01 stycznia 2009, a zakończony 31 grudnia 2009 r. i danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2008, a zakończony 31 grudnia 2008 r. sporządzone

Bardziej szczegółowo