CHRISTINE MACKEY video Tending to Nature method of operation

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHRISTINE MACKEY video Tending to Nature method of operation"

Transkrypt

1 CHRISTINE MACKEY video Tending to Nature method of operation Drawing Spaces to przestrzeń badawczo-projektowa znajdująca się w Lisbonie w Fabryce Braco de Prata (co oznacza Srebrną Fabrykę Broni). Drawing Spaces is a project space located in Lisbon at Fabrica Braco de Prata (which means Silver Arms Factory). Program kuratorski stworzony przez artystkę Terese Carneiro promuje praktyki badawcze skupiające się na zagadnieniu rysunku, program przybrał formę programu krajowych i międzynarodowych rezydencji i wystaw. The curatorial programme developed by the artist Teresa Carneiro promotes investigative practices related to the subject of drawing, initiated as a national and international residency and exhibitions programme. Po przedstawieniu mojej propozycji projektu, zostałam zaproszona do uczestnictwa w rezydencji trwajacej 6 tygodni na przełomie lipca i sierpnia Having submitted a proposal to her, I was invited to attend a 6 week residency in July and August of Zaproponowana przeze mnie praca obejmowała 600 rysunków wykonanych na folii przezroczystej za pomocą białego tuszu, o rozmiarze cm na cm, spiętych i przywieszonych do urządzenia obracającego sie wokół własnej osi. The proposed work included an installation of over 600 hundredth drawings executed on acetate and drawn with white ink measuring 6 x 8 inches in diameter, clipped and hung from a picture hanging device that rotated on a central axis. W sumie zostało zbudowanych 50 takich wiszących zestawów. Praca, która została zatytułowana Intymne Konstrukcje, badała w najdrobniejszych szczegółach morfologię roślin i była początkowo zainspirowana esejem Johna Millara Rysunek który kwestionuje Diagramy proces który wymagał dokonania wyboru diagramów, które później po wielokrotnym kopiowaniu ręcznym zostały zebrane i zaprezentowane w formie książki lub jak w tym przypadku jako wisząca instalacja składająca się z rysunków. There were about 50 of these hanging units in total. Titled: Intimate Formations this work explored in minute detail the morphology of plants and was initially inspired by John Millar s essay on Drawings That Question Diagrams a process that involves the selection of a diagram which is copied by hand, over and over again, compiled and presented in book-form or in this context as a free-hanging drawing installation. W skład pozostałych prac wchodziły rysunki wielkoformatowe wydrukowane w formacie A0, które badały systemy ekologiczne. Prace były zatytułowane Nie ważne co rozpoczęłam...ważne jest to gdzie zaczynamy... Te plakaty/rysunki mogły być dokończone przez odwiedzających na miejscu w galerii lub/też odwiedzający mogli je zabrać ze sobą do domu. The other works included large-scale drawings that explored ecological systems printed as A0 posters. Titled: It s not what I have started but where we begin These poster/drawings were presented to the public to work on in the gallery and/or take home with them to complete. Kiedy zadomowiłam się w codzienności Lizbony i programie rezydencji, zdałam sobie sprawę, że historia centrum sztuki była zbyt intensywna, żeby ją zignorować, dlatego powstała nowa praca wideo pod tytułem Opiekując się naturą metoda operacji przygotowanie i produkcja pracy zabrała około 3 tygodni. However having settled into the residency programme and a temporary life in Lisbon, I realized that the history of the arts centre was too strong to ignore, hence the new video work titled: Tending to Nature method of operation which was developed and produced in around 3 weeks. Zaczęłam badać historie fabryki, co było trudne ponieważ istnieje mało publikacji na jej temat, dostęp do nich jest utrudniony, a to co zostało opublikowane nie było przetłumaczone na angielski. I began researching into the history of the factory, which was quite difficult because very little information was published or made advailble for public viewing and what was published was not translated into English. Fabryka Braco de Prata było przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją ogromnego asortyment broni użytkowanej w byłych koloniach portugalskich. Fabrica Braco de Prata was the home of a large military operation producing a vast range of armery used in many of Portugals former colonies.

2 Historia fabryki jest bardzo złożona i większości przypadków nie zbyt dobrze udokumentowana. Dowiedziałam się, że fabryka została otwarta w 1907 roku i wówczas nazywała się Fabricade Projecteis de Artilharia, później nazwa została zmieniona na Fabrica Material de Guerra de Brac de Prata, w tym okresie fabryka była zarządzana przez Francisco de Sales Ramos de Costa, pułkownika w armii portugalskiej. The history of the factory is complex and largely not well documented. I learnt that it was officially opened in 1907 and was then called Fabricade Projecteis de Artilharia and then it changed to Fabrica Material de Guerra de Brac de Prata led by Francisco de Sales Ramos de Costa - a Cornel in the Portugesse Army. W roku 1927, fabryka została podzielona na dwa sektory, pierwszy zajmował się naprawą artylerii, a drugi produkcją broni i wyposażenia. In 1927, it was split into two factory units, one was for fixing artillery and the other for the production of arms and equipment. Fabryka jak i spółki przemysłu obronnego były w przeważającej cześci własnością rządu portugalskiego, prawdopodobnie były też kontrolowane przez wojsko. The factory or defense industry company was essentially owned by the Portuguese Government and probably controlled by the army. Na przełomie lat 30-tych i 40-tych, fabryka produkowała broń wykorzystywaną podczas Drugiej Wojny Światowej i Hiszpańskiej Wojny Domowej. At the end of the 30 s beginning of the 40 s it produced armery for WW11 and the Spanish Civil War. W roku 1947, fabryka stała się znana jako NPO Narodowy Przemysł dla Obronnści Publiczna Spółka Akcyjna, kiedy Portugalia weszła do NATO, został wprowadzony w życie Plan Marshalla oficjalny program naprawczy dla powojennej Europy w okresie od 1947 do In 1947, it became know as the INDEP The National Industry for Defence a Public Corporation and when Portugal joined NATO, The Marshall Plan came into operation between the years ( ) the official recovery plan for the European Union. Dzięki Planowi Marshalla, znaczny kapitał został zainwestowany w fabrykę, co pomogło zmodernizować większość działań (operacji) i co w rezultacie pomogło zdobyć ogromne kontrakty w Niemczech i w Stanach. Sławnymi produktami NPO były: Seria FBP pistoletów maszynowych G3 automatyczny karabin HK21 karabin maszynowy Seria pistoletów maszynowych Lusa; i seria lekkich moździerzy Through the Marshall Plan, major capital was invested into the factory, which helped to modernize the entire operations and as a result yielded huge contracts with Germany and the USA. Famous products produced by INDEP are: FBP series submachine guns; G3 automatic rifle; HK21 machine gun; Lusa series submachine guns; and a range of light mortar. Dyktatura wojskowa, trwająca od roku 1926 do roku 1974, pod kierownictwem Antonio de Oliveira Salazara (najdlużej żyjącego dyktatora dzwudziestego wieku) rozwijała się równolegle wraz z postępem i sukcesem fabryki broni. Portugals military dictatorship which ran from led by Antonio de Oliveira Salazar who was the longest lived dictatorship of the 20th century ran parallel to the development and success of this arms factory. Salazar był założycielem Unii Narodowej, partii politycznej inspirowanej polityką Benito Mussoliniego który rządził we Włoszech od roku Salazar founded the National Union party, inspired by Benito Mussolini who had ruled Italy since Przez ponad połowę dwudziestego wieku Portugalia była dyktaturą w której główną rolę grał przez wiele dekad Salazar. For almost half of the 20th century Portugal was a dictatorship in which for decades Salazar was the key figure.

3 Rządy kierujące dyktaturą przez wiele lat uparcie odmawiały wyrzeczenia się byłych koloni walczących o niepodległość, co w rezultacie oznaczało prowadzenie drogich wojen w Afryce. The dictatorship s stubborn refusal to relinquish its grip on the former colonies as demands for independence gained momentum there resulted in expensive wars in Africa. Ten okres zakończył się w roku 1974 podczas bezkrwawego zamachu stanu, znanego jako Rewolucja Goździków, która zapoczątkowała nową demokracje. This period was brought to an end in 1974 in a bloodless coup, known as the Revolution of the Carnations, which ushered in a new democracy. Pod koniec 1975, wszystkie byłe Portugalskie kolonie w Afryce zdobyły swoją niezależność od Lizbony. By the end of 1975 all of Portugal s former colonies in Africa were independent of Lisbon. Na miejscu stworzyłam projekt site-specific, który polegał na niewielkiej interwencji w sferze publicznej terenów należących do fabryki, otóż poprzez czynności związane z opieką nad ogrodem rozpoczęłam proces odmładzania porzuconych miejsc, w trakcie tego procesu poznawałam historię fabryki. The site work I developed focused on a small public intervention on the grounds of the factory through gardening as a process of rejuvenating abandoned sites whilst exploring the history of the factory. Analizę tematu przeprowadzałam w Narodowej Bibliotece i na Uniwersytecie Lizbońskim gdzie są przechowywane narodowe archiwa. During my research, I spent time at the National library and at the University of Lisbon where the national archives are held. W bibliotece znalazłam instrukcje obsługi karabinu HK21 produkowanego w fabryce Braco de Prata, inne modele tego karabinu były produkowane w Niemczech i w Meksyku. In the library, I sourced a gun manual for the HK21, produced in the factory and variations of this gun were produced in Germany and Mexico. Broń ta jest nadal używana przez wojska w krajach Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. The weapon is in use with the armed forces of several Asian, African and Latin American countries. Na warstwę narracyjna pracy wideo składa się odpowiednio przerobiony tekst instrukcji Opis karabinu maszynowego HK21 znaleziony w Bibliotece Narodowej w Portugalii. The narrative of the video work is a re-write and partially appropriated from the manual Description of the machine gun Hk21 obtained from the National library in Portugal. Wykorzystując język użyty w instrukcji, podałam ogólny zarys tego jak założyć ogród zamiast podać informacje na temat tego w jaki sposób używać broni, zachowałam jednak podstawowe wyrażenia takie jak: wzniesienie i dostosowanie do terenu, pole źródłowe, właściwe narzędzia, w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek, główna pozycja, i rozłożone w celu ponownego użycia. Using the language from this manual, I outlined how to plant a garden instead of how to use a gun but keeping key phrases such as: elevation and adjustment of the terrain, source field, appropriate tools, counter clockwise, main position, and reassembled for future use. Trudno było pozyskać fotografie archiwalne, wypożyczone z Uniwersytetu Lizbońskiego, ponieważ nie były wystawiane na widok publiczny od czasu obalenia dyktatury wojskowej w Portugalii. The archival photographs, loaned from University of Lisbon were very difficult to obtain, as they have never been in the public eye since the overthrow of the military dictatorship in Portugal. Tak właściwie to w czasie moich wizyt z Teresą na Uniwersytecie, ciągle nam przynoszono niewłaściwy materiał do oglądania. W końcu Teresa użyła rodzinnych koneksji, żeby uzyskać dostęp do dokumentacji na temat fabryki. In fact on numerous visits with Teresa to the University, we were constantly brought out the wrong material to view. Eventually Teresa had to use her family connections in order for us to access documentation that related specific to the factory.

4 Wuj Teresy to Premier Portugalii, Francisco Sa Carneiro, który rządził krajem tylko przez 11 miesięcy. W nocy 4 grudnia 1980 lecąc z Lizbony do Oporto w celu udziału w prezydenckim wiecu wyborczym, 14 osób w tym Minister Obrony, Amaro da Costa i Premier Francisco Sá Carneiro, ich żony i trzy inne osoby zginęły po tym jak samolot, którym lecieli, uderzył w jeden z budynków na obrzeżach Lizbony. Naoczni świadkowie twierdzili, że zanim samolot rozbił się, widzieli spadające elementy maszyny. Teresa s uncle was the Prime Minister of Portugal Francisco Sá Carneiro in power for only 11 months. On the night of 4 December, in 1980, flying from Lisbon to attend a presidential election rally in Oporto, 14 people including the Defence Minister, Amaro da Costa, and the Prime Minister Francisco Sá Carneiro their two wives and three others were killed, when the plane that was carrying crashed into a building in a district of Lisbon. Eyewitnesses claimed that pieces were seen to fall from the aircraft before it crashed. Oficjalnie uznano, że był to nieszczęśliwy wypadek; jednakże, jedna z popularniejszych teorii, sugerowała, że był to gigantycznych rozmiarów, zatuszowany skandal polityczny z którym wiązał się zamach, wymiana zakładników na broń i machinacje w wyborach prezydenckich w USA. The official verdict was one of accidental death; however, one theory which has been gaining considerable momentum suggests a cover-up of gigantic proportions, involving assassination, arms-for-hostages deals, and a rigged US presidential election. Według tej teorii, Minister Obrony da Costa miał pozyskać informacje na temat nielegalnego przekazywania amerykanskiej broni do Iranu przez wysokich rangą oficerów wojska portugalskiego miało to być częścią dziwnego planu wymyślonego przez amerykańskich Republikanów w celu zaszkodzenia kampani re-elekcyjnej Cartera. The theory goes that Defence Minister da Costa had apparently uncovered information that senior Portuguese Army officers had been conveying illicit US arms to Iran - part of a bizarre scheme hatched by US Republicans to damage Carter s re-election campaign. W skrócie, w roku 1979 wybucha rewolucja w Iranie. Popierany przez USA Szach ucieka z kraju, anty-amerykańskie nastroje nabierają siły, w wyniki powstania ludowego pod wodzą nowego lidera Ajatollaha Chomeiniego, fanatyczny tłum atakuje ambasadę amerykańską w Teheranie. To cut a long story short, in 1979, there was revolution in Iran. The US-backed Shah had fled the country, and the anti-american backlash under the new leader Ayatollah Khomeini saw fanatical crowds storm the US embassy in the capital, Teheran. 4 Listopada 1979, 52 Amerykańskich zakładników jest przetrzymywanych przez 444 dni. Wstępna operacja odbicia zakładników z wykorzystaniem wojskowego helikoptera zakończyła sie spektakularnym fiaskiem, dopiero po niej skoncentrowano się na bardziej konwencjonalnych działaniach dyplomatycznych prowadzonych przez demokratycznego prezydenta Jimmiego Cartera. Podobno opóźnienie w uwolnieniu zakładników było częścią tajnego układu zawartego między wice prezydentem elektem Georgiem HW Bushem a Irańskim przywódcami, ponieważ ich zwolnienie w czasie kampanii prezydenckiej mogło pozytywnie wpłynąć na szanse Cartera. 52 Americans were taken hostage on 4 November, 1979, and held for 444 days. The US spectacularly failed to snatch them back in a military helicopter operation, before concentrating on more conventional diplomatic efforts, led by Democratic President Jimmy Carter. Reportedly a secret deal was struck between vicepresident elect George HW Bush and the Iranian leadership to delay the release of the hostages, as their release during the presidential campaign would only improve Carter s prospects. Da Costa próbował udaremnić transport broni i przypłacił to swoim życiem kiedy jego samolot wybuchł. Da Costa tried to stop the arms shipments and paid with his life when his plane was bombed. Carneiro był niewinnym współtowarzyszem. Carneiro was an innocent fellow traveller. Dwa dni po inauguracji nowego republikańskiego prezydenta, Ronalda Reagana, wszyscy zakładnicy zostali wypuszczeni. Two days after new Republican president Ronald Reagan s inauguration, all the hostages were released.

5 Fotografie z narodowego archiwum które wykorzystałam w moim wideo zostały mi przekazane w dniu otwarcia wystawy, kiedy Teresa poszła je odebrać powiedziano jej, że musi za nie zapłacić, o czym wcześniej nikt nic nie wspominał, oczywiście nie miała wystarczająco dużo gotówki przy sobie, a budynek archiwum miał być za 10 minut zamknięty. The still images used in the video obtained from the national archives were eventually given to me on the day of the opening of the show and when Teresa went to collect these images she was told she had to pay for them which was never mentioned before, and of course she was not carrying enough cash with her and there was only about 10 minutes to go before the building was about to close. Więc pobiegła do najbliższego bankomatu i wyciągnęła pieniądze. So she ran to the nearest bank machine and procured the money. Podpisałyśmy odbiór i zapłaciłyśmy za zdjęcia, jednocześnie otrzymując prawo do publicznego pokazywania ich. We signed and paid for these images obtaining official copy-write for public use. Miejsca, w których miały zostać umieszczone brakujące fotografie, pozostawiłam puste, tuż przed oficjalnym otwarciem praca została uzupełniona i przygotowana na wystawę taka kopia robocza I had left blank spaces where I knew these images were to be placed in the video and a few to minutes to offical launch the work was made ready for the exhibition a rough cut. Te archiwalne zdjęcia zostały pokazane publicznie po raz pierwszy od upadku dyktatury w roku This was the first time that these archival images had come into public since the end of the dictatorship in Dźwięk, który akompaniował wideo składał się z nagrań, które wykonałam w dokach w Lizbonie, a które miały nawiązywać do tętniącego życiem handlu morskiego Portugalii. The sound which accompanies the video includes a number of edited recordings I made at the docks in Lisbon which alluded to Portugals vibrant shipping trade. Na zakończenie, zebrałam wiele próbek roślin rosnących na terenie fabryki, zostały one zidentyfikowane przez znawcę roślin Ivo Meca, który jest nauczycielem biologii i ochotnikiem pracującym w Ogrodach Botanicznych w Lizbonie. To conclude, I collected many sample of plants that were growing on the site that had been identified for me by the plant informer Ivo Meca, a biology teacher and volunteer with the Botanic Gardens in Lisbon. Rośliny zostały przytwierdzone do stron w małym rysowniku, który można było rozłożyć do formatu dużego arkusza. These were mounted into a small sketch-book that folded out as one complete sheet. Praca została zatytułowana Book of Ours aluzja do Book of Hours, modlitewnika opublikowanego w średniowieczu. This work was titled the Book of Ours alluding to the Book of Hours, a devotional prayer book published in the middle ages.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST NR 1 / NO. 1 PAMIĘĆ ŚWIADOMOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ REMEMBRANCE AWARENESS RESPONSIBILITY

Bardziej szczegółowo

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001 MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Poziom 2 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy Łódź 2011 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 2 wg STANAG 6001 Specyfikacje i egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 Agnieszka Brzeżańska ZIEMIA RODZINNA s. / pp. 6 8 MA TERRA Bez tytułu (Księżyc) [Untitled (Moon)], 1968, dzięki uprzejmości [courtesy of] Image Science and Analysis Laboratory,

Bardziej szczegółowo

Foundation. Amerykańskie Centrum Kultury Polskiej. The American Center of Polish Culture

Foundation. Amerykańskie Centrum Kultury Polskiej. The American Center of Polish Culture Fundacja Kościuszkowska Amerykańskie Centrum Kultury Polskiej Kosciuszko Foundation The American Center of Polish Culture the Założona w 1925 roku Fundacja Kościuszkowska ma na celu pogłębianie więzi między

Bardziej szczegółowo

76 th. kosciuszko. foundation. Come Meet Coach K! Annual Dinner & Ball. Last Chance to Buy Tickets to Ball & Take Ad Congratulating the KF.

76 th. kosciuszko. foundation. Come Meet Coach K! Annual Dinner & Ball. Last Chance to Buy Tickets to Ball & Take Ad Congratulating the KF. kosciuszko foundation T h e A m e r i c a n C e n t e r o f P o l i s h C u l t u r e NEWSLETTER Spring 2011 Volume LXI, No. 1 ISSN 1081-2776 Inside... 2 4 6 7 8 The Kosciuszko Foundation Stands Up for

Bardziej szczegółowo

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wydawca: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii ul. smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 Muzeum Historii Polski zamknęło siódmy rok swojej

Bardziej szczegółowo

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska.

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska. magazyn ludzi biznesu Wydanie specjalne 2014 ISSN 2300-0333 Ewa Ewart Musi być istotna historia do opowiedzenia Czesław Czapliński Nie czatuję z aparatem Janina Ochojska Jestem ciekawa świata Jacek Pałkiewicz

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

Spr awozda nie r eport 2013

Spr awozda nie r eport 2013 Sprawozdanie Report 2013 Wydawca Publisher Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu, 2014 ul. Więźniów Oświęcimia 20 32 603 Oświęcim, Polska tel./phone: +48 33 844 8003 fax: +48 33 843 1862 e mail:

Bardziej szczegółowo

Z historii History 19

Z historii History 19 Z historii History 19 Jabłonna pałac, Łuk Triumfalny, M. Pusek, ok. 1897 r., repr. Kraj w obrazach. Wydawca: Konstanty Woźniak, 1897, fot. ze zbiorów Jacka Szczepańskiego Jabłonna palace, Triumphant Arch

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN

REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN THE INTEGRATED REGIONAL POLYCENTRIC DEVELOPMENT PLANS FOR THE WARSAW MODLIN AIRPORT CATCHMENT

Bardziej szczegółowo

Polska. transformacja. Od niepewności do sukcesu. Polish Transformation From Suspense to Success

Polska. transformacja. Od niepewności do sukcesu. Polish Transformation From Suspense to Success 10 15 25 Polska transformacja Od niepewności do sukcesu Polish Transformation From Suspense to Success 10 15 25 www.mttp.pl/25 Polska transformacja Od niepewności do sukcesu Polish Transformation From

Bardziej szczegółowo

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 2007 Publisher Wydawca FP SPOMAX S.A.

Bardziej szczegółowo

Palitviazni.info. Kroniki białoruskich więźniów politycznych. The Chronicles of Belarusian Political Prisoners

Palitviazni.info. Kroniki białoruskich więźniów politycznych. The Chronicles of Belarusian Political Prisoners Palitviazni.info Kroniki białoruskich więźniów politycznych The Chronicles of Belarusian Political Prisoners Palitviazni.info Kroniki białoruskich więźniów politycznych The Chronicles of Belarusian Political

Bardziej szczegółowo

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter Nr 20 październik 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trudna sztuka łączenia 4 Między ewolucją a rewolucją 7 Ponad

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo

Dossier. Poland. Turkey. Turcja. Polska. centre for dialogue and analysis. www.mttp.pl A REGIONAL POWER WHERE EUROPE AND ASIA MEET

Dossier. Poland. Turkey. Turcja. Polska. centre for dialogue and analysis. www.mttp.pl A REGIONAL POWER WHERE EUROPE AND ASIA MEET centre for dialogue and analysis Dossier www.mttp.pl A REGIONAL POWER WHERE EUROPE AND ASIA MEET / regionalna potęga na styku Europy i Azji Turkey Turcja Poland Polska CAN POLAND AND TURKEY CREATE A PARTNERSHIP

Bardziej szczegółowo

It Always seems impossible until it s done. Porady, analizy i komentarze na temat szeroko rozumianej komunikacji 1/2014

It Always seems impossible until it s done. Porady, analizy i komentarze na temat szeroko rozumianej komunikacji 1/2014 Porady, analizy i komentarze na temat szeroko rozumianej komunikacji 1/2014 It Always seems impossible until it s done Dwa złote spinacze dla publiconu Nowy model Public Affairs Zmierzch postpolityki 08

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

Nr 4(40) 2014. Spis rzeczy. kwartalnik. Bolesław Orłowski, Inżynierowie w służbie Narodu... 3. Rada Naukowa

Nr 4(40) 2014. Spis rzeczy. kwartalnik. Bolesław Orłowski, Inżynierowie w służbie Narodu... 3. Rada Naukowa Nr 4(40) 2014 kwartalnik Spis rzeczy Rada Naukowa Zbigniew Bać (Polska) Michaił Balzanikov (Rosja) Joaquim Braizinha (Portugalia) Kateřina Charvátová (Czechy) Jerzy Charytonowicz (Polska) Małgorzata Chorowska

Bardziej szczegółowo

Historic rehabilitation of urban spaces in Eastern Europe: plans for the reuse of a public building in Disna, Belarus

Historic rehabilitation of urban spaces in Eastern Europe: plans for the reuse of a public building in Disna, Belarus Historic rehabilitation of urban spaces in Eastern Europe: plans for the reuse of a public building in Disna, Belarus Mattias Legnér mattias@legner.bl Introduction Keywords: rehabilitation, preservation,

Bardziej szczegółowo

#50. Get ready for a Naleśnika i Wesele. Przygotuj się na Dzień. Shrove Tuesday and królewskie. the Royal Wedding

#50. Get ready for a Naleśnika i Wesele. Przygotuj się na Dzień. Shrove Tuesday and królewskie. the Royal Wedding c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e #50 / f r e e m a g a z i n e LUTY MARZEC / FEBRUARY MARCH 2011 Podglądnij skandal Investigate architectural architektoniczny Newcastle scandal of Newcastle - czytaj

Bardziej szczegółowo

Rada Naukowa Scientific Board

Rada Naukowa Scientific Board 38 / 2014 Radaktor Naczelny Editor In Chief Prof. dr hab. Kazimierz Kuśnierz Redaktorzy Tematyczni Topical Editors Dr Łukasz Bednarz (konstrukcje murowane / masonry structures), Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

NIEMIECKI RYNEK LPG I CNG - WYWIAD Z KIEROWNIKIEM PROJEKTU LPG I CNG ORLEN-DEUTSCHLAND LANDI RENZO S MARKET OFFENSIVE - INTERVIEW WITH MR.

NIEMIECKI RYNEK LPG I CNG - WYWIAD Z KIEROWNIKIEM PROJEKTU LPG I CNG ORLEN-DEUTSCHLAND LANDI RENZO S MARKET OFFENSIVE - INTERVIEW WITH MR. NIEMIECKI RYNEK LPG I CNG - WYWIAD Z KIEROWNIKIEM PROJEKTU LPG I CNG ORLEN-DEUTSCHLAND LANDI RENZO S MARKET OFFENSIVE - INTERVIEW WITH MR. STEFANO LANDI NEW YORK CITY BUSES - FINAL EVALUATION RESULTS NR21

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations

Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations Luty/February 2011 Budownictwo przemysłowe / Industrial building NR 17 Modernizacja Elektrowni Konin Modernization of the Power Plant in Konin s.12 Tygrys o dużych aspiracjach s.5 Tiger with big aspirations

Bardziej szczegółowo

700,000 cubic yards. Steel recycling. Education is key. Sitelink3D in Charge Główny dowodzący Sitelink3D

700,000 cubic yards. Steel recycling. Education is key. Sitelink3D in Charge Główny dowodzący Sitelink3D MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 07 700,000 cubic yards Sitelink3D in Charge Główny dowodzący Sitelink3D Steel recycling Robotic productivity Produktywność dzięki robotyce Education is key Myanmar

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM Drugim wyzwaniem była wystawa Londyn stolica

Bardziej szczegółowo

Jacek Fabisiak, Adam Olejnik

Jacek Fabisiak, Adam Olejnik Polish Hyperbaric Research Jacek Fabisiak, Adam Olejnik kmdr por. dr inż. Jacek Fabisiak Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Zakład Ochrony Środowiska i Obrony przed Bronią Masowego Rażenia Akademia Marynarki

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo