I. Informacje ogólne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Informacje ogólne."

Transkrypt

1 Znak sprawy: RA-TG-6/2011/ZP I. Informacje ogólne. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi sprzątania. 2. Termin wykonania zamówienia: 48 miesięcy od dnia przekazania przedmiotu umowy. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi nie później niŝ w 30 dniu od dnia podpisania umowy. 3. Przez usługę kompleksowego utrzymania czystości rozumie się utrzymanie w nale- Ŝytej czystości pomieszczeń w obiektach Uczelni (pomieszczenia biurowe, sale wykładowe, aule, toalety, ciągi komunikacyjne, sale laboratoryjne, sale ćwiczeniowe itp.). 4. Sumaryczne opisy budynków, w których naleŝy wykonywać usługę w zakresie Części zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do Opisu przedmiotu zamówienia. W załącznikach tych podane są dane: symbol, całkowita powierzchnia przeznaczona do sprzątania w danym, rodzaj posadzki, rodzaj wyposaŝenia w pomieszczeniach, itp. 5. Ze względu na specyfikę sprzątania (róŝnorodny zakres prac niezbędny do wykonania w ramach usługi utrzymania czystości), Zamawiający dokonał podziału obiektów na trzy kategorie: 1) kategoria I budynki dydaktyczno-administracyjne, budynki administracyjne i inne: 1 A-0 Rodzaj Wydziału Ekonomii i Zarządzania 2 A-1 Sala gimnastyczna 3 A-2 Lokalizacja ul. Podgórna 50 ul. Podgórna 50, Szafrana 2, ul. Podgórna 50, 4 A-3 Aula Budynek administracyjny i Poligrafii ul. Podgórna 50, 5 A-4 6 A-5 Wydziału Ekonomii i Zarządzania 7 A- 6 Budynek Biblioteki ul. Podgórna 50d, ul. Podgórna 50e, Strona 1 z 18

2 8 A-7 9 A-8 10 A-9 11 A A A-12 Wydziału Nauk Biologicznych i Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska, Wydziału Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji Wydziału Mechanicznego Wydziału Mechanicznego Instytutu InŜynierii Lądowej i Środowiska Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska 14 A-13 Hala Sportowa 15 A-14 Ośrodek Jeździecki (pomieszczenia administracyjne) Szafrana 21, Szafrana 1, Szafrana 25, Szafrana 4, Szafrana 4, Szafrana 15, Zielona Góra Szafrana 6, ul. Stajenna 22, Raculka 16 A A A A-20 Instytutu Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Wydziału Humanistycznego i Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu i Biblioteki Wydziału Humanistycznego i Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Wydziału Humanistycznego i Biblioteki Szafrana 19, al. Wojska Polskiego 69, al. Wojska Polskiego 69, al. Wojska Polskiego 71a, 20 A-21 Hala Sportowa 21 A A A-25 Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Wydziału Artystycznego Instytutu Astronomii, Wydział Fizyki i Astronomii ul. Prosta 39, ul. Energetyków 2, ul. Wiśniowa 10a, ul. Lubuska 2, Strona 2 z 18

3 24 A A A A A A Wydziału Nauk Biologicznych Lokale Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Wydziału Matematyki Informatyki i Ekonometrii Studium Wychowania Fizycznego, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Budynek dydaktyczny Wydziału Mechanicznego Budynek administracyjny Katedry Wychowania Fizycznego, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Budynek dydaktyczny Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego ul. Monte Cassino 21b, al. Wojska Polskiego 86, Szafrana 4a, ul. Wyspiańskiego 58, Szafrana 25, Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 58, ul. Syrkiewicza 6, Nowy Kisielin 2) kategoria II Domy Studenta: Rodzaj Lokalizacja 1 C-1 2 C-2 Dom Studenta Nr 1 Rzepicha Dom Studenta Nr 2 Piast ul. Podgórna 50b, ul. Podgórna 50c, 3 C-3 4 C-8 Dom Studenta Nr 3 Ziemowit Szafrana 8, Studencki Budynek Mieszkalny ul. Wyspiańskiego 60, 5 C-9 6 C-11 Dom Studenta Wcześniak Dom Studenta Vicewersal al. Wojska Polskiego 67, al. Wojska Polskiego 65, Strona 3 z 18

4 3) kategoria III Domy Pracownicze: Rodzaj Lokalizacja 1 M-1 2 M-2 3 M-3 4 M-7 5 M-8 6 A-38 7 C-1 Dom Pracowniczy Dom Pracowniczy Dom Pracowniczy Dom Pracowniczy Dom Pracowniczy - pokoje gościnne o numerach: 2 a i b, 3, 8 a i b, 9, 10 a i b, 11, świetlica, nr 200 pomieszczenie gospodarcze Pokoje gościnne o numerach 104, 105, 109, 110, 111,112 Dom Studenta Rzepicha - pokoje gościnne o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ul. Stajenna 20, Raculka - ul. 22 Lipca 6B Przylep ul. 22 Lipca 6C Przylep ul. Wyszyńskiego 19a, ul. Prosta 6, ul. Wyspiańskiego 58, ul. Podgórna 50b, 6. Do zakresu przedmiotu zamówienia nie włącza się pomieszczeń oddanych przez Zamawiającego w najem podmiotom zewnętrznym. 7. Wykonywanie usługi odbywać się będzie: 1) przez okres pierwszych 24 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania usługi na zasadach i warunkach, które obowiązywały dotychczas u Zamawiającego tj.: a) w budynkach dydaktycznych i dydaktyczno-administracyjnych (kategoria I): od poniedziałku do piątku w godzinach od do i od do 21.00, natomiast w budynkach kategorii I o symbolach: A-0, A-2, A-3, A- 4, A-5, A-6, A-8, A-9, A-10, A-11, A-12, A-13, A-16, A-20, A-21, A-22, A- 24, A-26, A-29 wymagane jest w soboty i niedziele w godzinach od do zapewnienie 2 osobowej obsługi w celu utrzymania czystości w salach wykładowych, korytarzach, holach, sanitariatach, Auli, salach sportowych. b) w Domach Studenta (kategoria II): od poniedziałku do piątku w godzinach od do 15.00, c) w Domach Pracowniczych (kategoria III): od poniedziałku do piątku w godzinach od do W soboty i niedziele, w razie wystąpienia ko- Strona 4 z 18

5 nieczności, do prac związanych z przygotowaniem pokoi gościnnych kierowane są osoby sprzątające w budynkach dydaktyczno-administracyjnych. 2) po upływie terminu 24 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania usługi, Wykonawca dostosuje w porozumieniu z Zamawiającym godziny wykonywania usług do potrzeb i moŝliwości Zamawiającego wynikających z planów zajęć i godzin pracy personelu w pomieszczeniach z ograniczonym w jakimkolwiek stopniu dostępem. 8. Wszelkie prace wykonywane będą przy uŝyciu sprzętu, materiałów i środków Wykonawcy. 9. Wykonawca do codziennego sprzątania uŝywać będzie profesjonalnych, atestowanych środków chemicznych. 10. Przed złoŝeniem oferty Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w obiektach przeznaczonych do sprzątania. II. Podział zamówienia na części: A. Część 1 zamówienia: wykonywanie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Zielonogórskiego o łącznej powierzchni sprzątania około m 2. Wykaz budynków, w których świadczona będzie usługa w zakresie Części 1 zamówienia w rozróŝnieniu na dokonaną kategoryzację budynków: 1. Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii I: Nazwa i lokalizacja Całkowita powierzchnia do sprzątania w m2 UWAGI 1 A-0 Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50, 3 558,12 2 A-1 Sala gimnastyczna, ul. Podgórna 50, 638,14 3 A-3 Aula, ul. Podgórna 50, 1 056,80 4 A-4 5 A-5 Budynek administracyjny i Poligrafii, ul. Podgórna 50, Budynek administracyjno-dydaktyczny Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50d, 1 259,78 408,54 6 A- 6 Budynek Biblioteki, ul. Podgórna 50e, 1 073,61 zabudowa zwarta Strona 5 z 18

6 7 A-2 8 A-10 9 A-11, Szafrana 2, Wydziału Mechanicznego, Szafrana 4, Wydziału Mechanicznego, Szafrana 4, , ,23 zabudowa zwarta RAZEM: ,52 2. Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii II: Dom Studenta Nr 1 Rzepicha ul. Podgórna 50b, (symbol C-1) całkowita powierzchnia do sprzątania: 3 163,80 m Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii III: Dom Studenta Rzepicha ul. Podgórna 50b, (symbol C- 1) - pokoje gościnne o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Całkowita powierzchnia do sprzątania 150,90 m 2. B. Część 2 zamówienia: wykonywanie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Zielonogórskiego o łącznej powierzchni sprzątania około m 2. Wykaz budynków, w których świadczona będzie usługa w zakresie Części 2 zamówienia w rozróŝnieniu na dokonaną kategoryzację budynków: 1. Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii I: Nazwa i lokalizacja Całkowita powierzchnia do sprzątania w m2 1 A-7 2 A-9 3 A-12, Szafrana 21, Wydziału Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji, Szafrana 25, Instytutu InŜynierii Lądowej i Środowiska Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska, Szafrana 15, 572, , ,33 Strona 6 z 18

7 4 A-13 Hala Sportowa, Szafrana 6, 3 197,90 5 A-15 6 A-38 7 A-39 8 A-40 Instytutu Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego, Szafrana 19, Studium Wychowania Fizycznego, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, ul. Wyspiańskiego 58, Budynek dydaktyczny Wydziału Mechanicznego, Szafrana 25, Budynek administracyjny Katedry Wychowania Fizycznego, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, ul. Wyspiańskiego 58, 2. Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii II: 1 555, ,58 179,22 86,00 RAZEM: ,83 Studencki Budynek Mieszkalny ul. Wyspiańskiego 60, (symbol C-8) całkowita powierzchnia do sprzątania: 2 329,20 m Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii III: budynek przy ul. Wyspiańskiego 58, (symbol A-38) pokoje gościnne o numerach 104, 105, 109, 110, 111,112. Całkowita powierzchnia do sprzątania: 108,82 m 2. C. Część 3 zamówienia: wykonywanie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Zielonogórskiego o łącznej powierzchni sprzątania około m 2. Wykaz budynków, w których świadczona będzie usługa w zakresie Części 3 zamówienia w rozróŝnieniu na dokonaną kategoryzację budynków: 1. Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii I: Nazwa i lokalizacja Całkowita powierzchnia do sprzątania w m2 1 A-14 2 A-22 Ośrodek Jeździecki (pomieszczenia administracyjne), ul. Stajenna 22, Raculka Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, ul. Energetyków 2, 765, ,87 Strona 7 z 18

8 3 A-24 4 A-25 5 A-26 6 A-27 Wydziału Artystycznego, ul. Wiśniowa 10a, Instytutu Astronomii, Wydział Fizyki i Astronomii, ul. Lubuska 2, Wydziału Nauk Biologicznych, ul. Monte Cassino 21b, Lokale Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, al. Wojska Polskiego 86, 2 775,20 192,90 988, ,00 RAZEM: 9 460,75 2. Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii II: Dom Studenta Nr 2 Piast ul. Podgórna 50c, (symbol C-2) całkowita powierzchnia do sprzątania 4 397,20 m Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii III: Nazwa i lokalizacja Całkowita powierzchnia do sprzątania w m2 1 M-1 2 M-7 Dom Pracowniczy ul. Stajenna 20, Raculka - Dom Pracowniczy ul. Wyszyńskiego 19a, 363,90 549,28 RAZEM: 913,18 D. Część 4 zamówienia: wykonywanie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Zielonogórskiego o łącznej powierzchni sprzątania około m 2. Wykaz budynków, w których świadczona będzie usługa w zakresie Części 4 zamówienia w rozróŝnieniu na dokonaną kategoryzację budynków: Strona 8 z 18

9 1. Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii I: Nazwa i lokalizacja Całkowita powierzchnia do sprzątania w m2 UWAGI 1 A-16 2 A-17 3 A-20 Wydziału Humanistycznego i Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu i Biblioteki, al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra Wydziału Humanistycznego i Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, al. Wojska Polskiego 69, Wydziału Humanistycznego i Biblioteki, al. Wojska Polskiego 71a, Zielona Góra ,69 zabudowa zwarta 5 490,81 4 A-21 Hala Sportowa, ul. Prosta 39, 1 371,60 RAZEM: ,10 2. Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii II: Nazwa i lokalizacja Całkowita powierzchnia do sprzątania w m2 1 C-9 2 C-11 Dom Studenta Wcześniak al. Wojska Polskiego 67, Dom Studenta Vicewersal al. Wojska Polskiego 65, 5 492, ,30 RAZEM: 8 275,81 3. Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii III: Dom Pracowniczy ul. Prosta 6, - pokoje gościnne o numerach: 2 a i b, 3, 8 a i b, 9, 10 a i b, 11, świetlica, nr 200 pomieszczenie gospodarcze (symbol M-8). Całkowita powierzchnia do sprzątania 276,90 m 2. E. Część 5 zamówienia: wykonywanie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Zielonogórskiego o łącznej powierzchni sprzątania około m 2. Wykaz budynków, w których świadczona będzie usługa w zakresie Części 5 zamówienia w rozróŝnieniu na dokonaną kategoryzację budynków: Strona 9 z 18

10 1. Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii I: Nazwa i lokalizacja Całkowita powierzchnia do sprzątania w m2 1 A-8 2 A-29 3 Wydziału Nauk Biologicznych i Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska, Szafrana 1, Wydziału Matematyki Informatyki i Ekonometrii, Szafrana 4a, Budynek dydaktyczny Centrum Logistyczne Parku Naukowo- Technologicznego ul. Syrkiewicza 6, Nowy Kisielin , , ,65 RAZEM: ,26 2. Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii II: Dom Studenta Nr 3 Ziemowit Szafrana 8, (symbol C-3) całkowita powierzchnia do sprzątania 4 183,18 m Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii III: Nazwa i lokalizacja Całkowita powierzchnia do sprzątania w m2 1 M-2 2 M-3 Dom Pracowniczy ul. 22 Lipca 6B Przylep Dom Pracowniczy ul. 22 Lipca 6C Przylep 258,32 239,82 RAZEM: 498,14 III. Szczegółowy opis zakresu prac w rozróŝnieniu na dokonaną kategoryzację budynków w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. III.1. Kategoria I: budynki administracyjne, dydaktyczno-administracyjne i inne: 1. W budynkach przynaleŝnych do Kategorii I znajdują się pomieszczenia typu: sale wykładowe, sale ćwiczeniowe, laboratoria, pomieszczenia biurowe, pokoje pracownicze, Aula, czytelnie, wypoŝyczalnie, sale gimnastyczne, pracownie komputerowe, szatnie, portiernie, magazyny biblioteczne, warsztaty pracowników, pomieszczenia socjalne pracowników itp. Strona 10 z 18

11 2. Do zakresu usług sprzątania w budynkach przynaleŝnych do kategorii I wchodzą następujące prace: 1) Wykonywane codziennie: a) zamiatanie, zmywanie, pastowanie, froterowanie i odkurzanie podłóg w zaleŝności od rodzaju podłogi (płytki ceramiczne, gres, lastrico, wykładziny dywanowe, wykładziny PCV, parkiety, panele podłogowe itp.), b) opróŝnianie koszy na śmieci, śmietniczek oraz usuwanie śmieci do pojemników na śmieci rozmieszczonych na terenie Uczelni, c) ścieranie kurzu z wszelkich mebli, barierek, poręczy, blatów, gablot, siedzisk z uŝyciem odpowiednich środków pielęgnacyjno-konserwujących, d) usuwanie poprzyklejanych gum do Ŝucia, naklejek, taśm klejących, e) usuwanie naklejonych w nieodpowiednich miejscach (ściany, drzwi, windy) i nie ostemplowanych pieczątką Uniwersytetu plakatów, informacji, itp. f) mycie drzwi wejściowych do budynków i przeszklonych drzwi na korytarzach i holach, g) mycie wnętrza wind (podłoga, ścianki, lustra oraz drzwi wind wewnątrz i na zewnątrz na poszczególnych piętrach), h) trzepanie, odkurzanie wycieraczek, mat, i) wymiana mokrych wycieraczek przy drzwiach wejściowych na suche (na bieŝąco wg potrzeb), j) zamiatanie i mycie schodów wejściowych do budynków, k) usuwanie kurzu, pajęczyn, l) mycie parapetów, szyb w drzwiach, m) zmywanie tablic szkolnych, n) uzupełnianie sal w kredę do tablic, pisaki i gąbki do tablic - pobieranych z portierni, o) mycie gablot ogłoszeniowych, p) czyszczenie tablic magnetycznych środkami do tego przystosowanymi, q) zgłaszanie zauwaŝonych usterek i awarii do przedstawiciela Zamawiającego upowaŝnionego do kontaktów z Wykonawcą lub portierowi, r) w razie wystąpienia konieczności inne prace porządkowe wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego upowaŝnionego do kontaktów z Wykonawcą. Strona 11 z 18

12 2) Utrzymanie w systemie ciągłym: a) czystości toalet i umywalni: mycie posadzek łącznie z listwami przypodłogowymi, muszli sedesowych, pisuarów, spłuczek, umywalek, baterii, ścian i glazury, pojemników na papier, ręczniki, mydło, luster, drzwi wejściowych i drzwi do kabin, opróŝnianie, mycie i dezynfekowanie koszy, dezynfekowanie szczotek do wc, usuwanie kamienia z armatury sanitarnej, b) uzupełniania środków sanitarnych (mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy, kostki dezynfekujące, worki w koszach na śmieci), c) czystości w obrębie wejść do budynków (wymiana mokrych wycieraczek, ścieranie podłogi, odkurzanie wycieraczek, mycie elementów szklanych drzwi wejściowych, itp.). 3) Wykonywane z określoną częstotliwością: a) mycie lamperii olejnych, okładzin ściennych 1 raz w miesiącu, b) mycie drzwi do pomieszczeń 2 razy w miesiącu, c) mycie ławek na korytarzach, w holach - 2 razy w miesiącu, d) pranie wykładzin podłogowych 2 razy w roku, e) mycie ogólnodostępnych gablot ogłoszeniowych (usytuowanych na korytarzach, holach, itp.) 1 raz w miesiącu, f) mycie piktogramów ewakuacyjnych, gaśnic, kaloryferów 1 raz w miesiącu, g) mycie osłon lamp oświetleniowych 2 razy w roku, h) mycie okien, zdejmowanie firan i zasłon do prania oraz zawieszanie ich po praniu 3 razy w roku (terminy do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego upowaŝnionego do kontaktów z Wykonawcą), i) czyszczenie Ŝaluzji poziomych 1 raz w miesiącu, j) doczyszczanie pomieszczeń po przeprowadzonych remontach, k) mycie i zabezpieczanie odpowiednimi środkami akrylowo-polimerowymi podłóg w korytarzach, klatkach schodowych, w holach - 1 raz w kwartale, a dodatkowo nabłyszczanie innymi środkami - 2 razy w miesiącu, l) mycie przeszklonych ścian wewnętrznych w budynkach 2 razy w miesiącu, m) podlewanie kwiatów znajdujących się na korytarzach, w holach 1 raz w tygodniu. Pomimo ustalenia określonej częstotliwości wykonywania prac wymienionych w ppkt. b, w przypadku widocznych zabrudzeń Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia. Strona 12 z 18

13 4) Zapewnienie codziennego dyŝuru w celu wykonywania prac porządkowych wynikających z nagłych potrzeb przez 7 dni w tygodniu od godziny 7.00 do godziny osoba na Campusie A (budynki zlokalizowane przy ul. Podgórnej, Prof. Zygmunta Szafrana, Wyspiańskiego, Lubuskiej) i 1 osoba na Campusie B (pozostałe budynki). W czasie przerw wakacyjnych bez dyŝuru w sobotę i w niedzielę. III.2. Kategoria II Domy Studenta: 1. W budynkach przynaleŝnych do Kategorii II znajdują się pomieszczenia typu: pokoje studenckie, kuchnie, łazienki, sanitariaty (wc), pralnie (pomieszczenie w których znajdują się jedna lub więcej pralek i suszarek), sale ćwiczeniowe, pomieszczenia biurowe, magazyny pościeli i sprzętu, pokoje gościnne, pomieszczenia na rowery, itp. 2. Zamawiający zabezpiecza własną pościel, ręczniki, firany, obrusy itp. 3. Zakres prac do wykonania w budynkach przynaleŝnych do kategorii II: 1) wykonywane codziennie (w pomieszczeniach ogólnodostępnych): a) zamiatanie, zmywanie, pastowanie, froterowanie i odkurzanie podłóg w zaleŝności od rodzaju podłogi (płytki ceramiczne, gres, lastrico, wykładziny dywanowe, wykładziny PCV, parkiety, panele podłogowe itp.), b) opróŝnianie koszy na śmieci, śmietniczek oraz usuwanie śmieci do pojemników na śmieci rozmieszczonych na terenie Uczelni (2 razy dziennie), c) ścieranie kurzu z wszelkich mebli, barierek, poręczy, blatów, gablot, siedzisk z uŝyciem odpowiednich środków pielęgnacyjno-konserwujących, d) usuwanie poprzyklejanych gum do Ŝucia, naklejek, taśm klejących, e) usuwanie naklejonych w nieodpowiednich miejscach (ściany, drzwi, windy) i nie ostemplowanych pieczątką Uniwersytetu plakatów, informacji, itp., f) mycie drzwi wejściowych do budynków, przeszklonych drzwi na korytarzach i holach, g) mycie wnętrza wind (podłoga, ścianki, lustra, drzwi wewnątrz oraz na zewnątrz drzwi na poszczególnych piętrach), h) trzepanie, odkurzanie wycieraczek, mat, i) wymiana mokrych wycieraczek przy drzwiach wejściowych na suche, j) zamiatanie i mycie schodów wejściowych zewnętrznych, k) usuwanie kurzu, pajęczyn, l) mycie parapetów, szyb w drzwiach, Strona 13 z 18

14 m) sprzątanie toalet i umywalni: mycie posadzek łącznie z listwami przypodłogowymi, muszli sedesowych, pisuarów, spłuczek, umywalek, baterii (2 razy dziennie), n) mycie ścian i glazury, pojemników na papier, ręczniki, mydło, drzwi wejściowych, opróŝnianie, mycie i dezynfekowanie koszy, dezynfekowanie szczotek do wc, usuwanie kamienia z armatury sanitarnej, o) uzupełnianie środków sanitarnych (mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy, kostki dezynfekujące, worki w koszach na śmieci), p) mycie luster (2 razy dziennie), q) mycie drzwi do kabin w wc i kabin prysznicowych, r) czyszczenie filtrów w suszarkach do bielizny (2 razy dziennie), s) mycie kuchenek gazowych i elektrycznych, stołów kuchennych (2 razy dziennie), t) zgłaszanie zauwaŝonych usterek i awarii do przedstawiciela Zamawiającego upowaŝnionego do kontaktów z Wykonawcą lub na portierni obiektu, u) w razie wystąpienia konieczności inne prace porządkowe wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego upowaŝnionego do kontaktów z Wykonawcą. 2) Wykonywane z określoną częstotliwością: a) mycie lamperii olejnych, okładzin ściennych 1 razy w miesiącu, b) mycie drzwi do pomieszczeń 2 razy w miesiącu, c) pranie wykładzin podłogowych 1 raz w roku, d) mycie ogólnodostępnych gablot ogłoszeniowych (usytuowanych na korytarzach, holach, itp.) 1 raz w miesiącu, e) mycie piktogramów ewakuacyjnych, gaśnic, kaloryferów 1 raz w miesiącu, f) mycie osłon lamp oświetleniowych 1 raz na kwartał, g) mycie okien, w pomieszczeniach ogólnodostępnych 3 razy w roku (terminy do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego upowaŝnionym do kontaktów z Wykonawcą), h) mycie okien w pokojach studenckich 1 raz w roku (termin do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego upowaŝnionym do kontaktów z Wykonawcą), i) doczyszczanie pomieszczeń po przeprowadzonych remontach, Strona 14 z 18

15 j) zdejmowanie do prania firan i zasłon oraz zawieszanie ich po praniu 1 razy w roku (termin do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego upowaŝnionym do kontaktów z Wykonawcą). 3) W terminie od 20 czerwca do 30 września, od poniedziałku do piątku, w godzinach od do sprzątanie pokoi studenckich, wymiana pościeli, ręczników, obrusów itp. według wskazań przedstawiciela Zamawiającego upowaŝnionego do kontaktów z Wykonawcą. III.3. Kategoria III Domy Pracownicze i pokoje gościnne: 1. W budynkach przynaleŝnych do kategorii III znajdują się pomieszczenia typu: mieszkania pracownicze, pokoje gościnne, kuchnie, łazienki, sanitariaty (wc), pralnie, magazyny pościeli, itp. 2. Zamawiający zabezpiecza własną pościel, ręczniki, firany, obrusy itp. 3. W budynkach przynaleŝnych do kategorii III - w pokojach gościnnych obowiązuje doba hotelowa od godziny do godziny Godziny i zasady wykonywania usługi sprzątania w budynkach w kategorii III: 1) w pokojach gościnnych od poniedziałku do piątku w godzinach od do 14.00, w soboty i niedziele w razie konieczności do prac związanych z przygotowaniem pokoi gościnnych kierowane są osoby sprzątające budynki dydaktyczno-administracyjne, 2) w pozostałych pomieszczeniach (z wyłączeniem mieszkań pracowniczych) od poniedziałku do piątku w godzinach od do 13.00, 3) w przypadku zmiany najemcy lokali mieszkalnych do zadań Wykonawcy nale- Ŝeć będzie przygotowanie mieszkania do przekazania go następnemu najemcy; sytuacje takie zgłaszane będą Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego upowaŝnionego do kontaktów z Wykonawcą, z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem, 4) w związku z odbywającymi się co roku w terminach od 25 czerwca do 09 lipca i od 10 lipca do 23 lipca obozami jeździeckimi w Domu Pracowniczym w Raculce występuje konieczność przygotowania pokoi w celu zakwaterowania uczestników obozu. W związku z tym Wykonawca zobowiązany będzie w terminie od 16 czerwca do 24 czerwca (po przekazaniu takiej informacji przez przedstawiciela Zamawiającego upowaŝnionego do kontaktów z Wykonawcą) posprzątanie pokoi. Po zakończonych obozach tj. od 24 czerwca Wykonawca przygotuje pokoje do kwaterowania mieszkańców. Strona 15 z 18

16 5. Zakres prac do wykonania w budynkach przynaleŝnych do kategorii III: 1) wykonywane codziennie: a) zmiana pościeli, ręczników, obrusów, ściereczek kuchennych - w opuszczanych przez gości pokojach i mieszkaniach, b) mycie lodówek, c) odkurzanie wykładzin dywanowych, chodników, dywanów, d) zamiatanie, zmywanie, pastowanie, froterowanie i odkurzanie podłóg w zaleŝności od rodzaju podłogi (płytki ceramiczne, gres, lastrico, wykładziny dywanowe, wykładziny PCV, parkiety, panele podłogowe itp.), e) opróŝnianie koszy na śmieci, śmietniczek oraz usuwanie śmieci do pojemnika usytuowanego na zewnątrz, f) ścieranie kurzu z wszelkich mebli, barierek, poręczy - z uŝyciem odpowiednich środków pielęgnacyjno-konserwujących, usuwanie pajęczyn, g) usuwanie poprzyklejanych gum do Ŝucia, naklejek, taśm klejących, h) usuwanie naklejonych w nieodpowiednich miejscach (ściany, drzwi) i nie ostemplowanych pieczątką Uniwersytetu plakatów, informacji i itp., i) mycie drzwi wejściowych do budynków i przeszklonych drzwi na korytarzach, j) trzepanie, odkurzanie wycieraczek, k) mycie parapetów, szyb w drzwiach, l) sprzątanie toalet, umywalni, natrysków: mycie posadzek łącznie z listwami przypodłogowymi, muszli sedesowych, pisuarów, spłuczek, umywalek, baterii, ścian i glazury, pojemników na papier, ręczniki, mydło, luster, mycie i dezynfekowanie koszy na śmieci, dezynfekowanie szczotek do wc, usuwanie kamienia z armatury sanitarnej, m) uzupełnianie środków sanitarnych (mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy, kostki dezynfekujące, worki w koszach na śmieci), n) zgłaszanie awarii, usterek do przedstawiciela Zamawiającego upowaŝnionego do kontaktów z Wykonawcą, o) magazynowanie w pomieszczeniu gospodarczym znajdującym się w, przeznaczonej do prania bielizny pościelowej, ręczników, obrusów, firan itp., p) zgłaszanie (z odpowiednim wyprzedzeniem mającym na uwadze zabezpieczenie funkcjonowania Domu Pracowniczego) do przedstawiciela Zamawiającego upowaŝnionego do kontaktów z Wykonawcą konieczno- Strona 16 z 18

17 ści oddania do prania bielizny pościelowej, ręczników, obrusów, firan itp., q) w razie wystąpienia konieczności inne prace porządkowe wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego upowaŝnionego do kontaktów z Wykonawcą. 2) Wykonywane z określoną częstotliwością: a) mycie lamperii olejnych, okładzin ściennych 1 raz w miesiącu, b) mycie drzwi do pomieszczeń 2 razy w miesiącu, c) pranie wykładzin podłogowych 2 razy w roku, d) mycie ogólnodostępnych gablot ogłoszeniowych 1 raz w miesiącu, e) mycie piktogramów ewakuacyjnych, gaśnic, kaloryferów 1 raz w miesiącu, f) mycie osłon lamp oświetleniowych 2 razy w roku, g) mycie okien - 3 razy w roku (terminy do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego upowaŝnionym do kontaktów z Wykonawcą), h) czyszczenie Ŝaluzji poziomych 1 razy w miesiącu, i) doczyszczanie pomieszczeń po przeprowadzonych remontach, j) mycie i zabezpieczanie odpowiednimi środkami akrylowopolimerowymi podłóg w korytarzach, klatkach schodowych, w holach - 1 raz w kwartale, a dodatkowo nabłyszczanie innymi środkami 2 razy w miesiącu, k) zdejmowanie do prania firan i zasłon oraz zawieszanie ich po praniu - 1 raz na kwartał. Pomimo ustalenia określonej częstotliwości wykonywania prac wymienionych w ppkt. b, w przypadku widocznych zabrudzeń Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia. 6. Informacje dodatkowe dotyczące budynków wymienionych w kategorii III. 1) Dom Pracowniczy ul. Stajenna 20 w Zielonej Górze: w znajdują się mieszkania pracownicze oddawane w najem mieszkańcom na okres 1 roku w terminie od 01 września do 15 czerwca lub na okres dłuŝszy. Po opuszczeniu przez najemcę mieszkania do obowiązków Wykonawcy naleŝeć będzie kompleksowe sprzątanie mieszkania w celu przekazania go kolejnym mieszkańcom w najem. 2) Domy Pracownicze ul. 22 Lipca 6 B i C w Przylepie: w znajdują się mieszkania pracownicze oddawane w najem mieszkańcom na okres 1 roku w terminie od 01 września do 31 sierpnia. Do codziennego zakresu prac Wykonawcy naleŝy utrzymanie naleŝytej czystości w następujących pomieszcze- Strona 17 z 18

18 niach: kuchnie, korytarze, korytarze piwniczne. W przypadku zmiany najemcy lokali mieszkalnych do obowiązków Wykonawcy naleŝeć będzie kompleksowe sprzątanie mieszkań. Sytuacje takie będą zgłaszane przez przedstawiciela Zamawiającego upowaŝnionego do kontaktów z Wykonawcą. 3) Dom Pracowniczy ul. Wyszyńskiego 19A w Zielonej Górze: w znajdują się mieszkania pracownicze oddawane w najem mieszkańcom na okres 1 roku w terminie od 01 września do 31 sierpnia oraz pokoje gościnne o nr 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 109, które przeznaczone są do krótkoterminowych najmów. Klucze do drzwi wejściowych do, do pokoi gościnnych i do świetlicy znajdują się na portierni w pobliskim dydaktyczno-administracyjnym zlokalizowanym przy ul. Monte Cassino 21b w Zielonej Górze. 4) Pokoje gościnne nr 2a i b, nr 3, nr 8 a i b, nr 9, nr 10 a i b, nr 11 w przy ul. Prostej 6 w Zielonej Górze: w znajdują się pokoje gościnne, które przeznaczone są na krótkoterminowe najmy. Klucze do drzwi wejściowych do, do pokoi gościnnych znajdują się na portierni dydaktyczno-administracyjnego zlokalizowanego przy al. Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze. Do codziennego zakresu prac Wykonawcy naleŝy codziennie w godzinach od do kompleksowe sprzątanie pokoi gościnnych łącznie ze zmianą bielizny pościelowej, ręczników, obrusów, myciem lodówek itp. 5) Pokoje gościnne nr 104, nr 105, nr 109, nr 110, nr 111 i nr 112 w przy ul. Wyspiańskiego 58 w Zielonej Górze: w znajdują się pokoje gościnne, które przeznaczone są na krótkoterminowe najmy. Klucze do pokoi gościnnych znajdują się na funkcjonującej w portierni. Do codziennego zakresu prac Wykonawcy naleŝy codziennie w godzinach od do kompleksowe sprzątanie pokoi gościnnych łącznie ze zmianą bielizny pościelowej, ręczników, obrusów, myciem lodówek itp. 6) Pokoje gościnne nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 zlokalizowane na parterze w Domu Studenta Rzepicha : pokoje gościnne przeznaczone są do krótkoterminowych najmów. Klucze do pokoi gościnnych znajdują się na funkcjonującej w portierni. Do codziennego zakresu prac Wykonawcy naleŝy codziennie w godzinach od do kompleksowe sprzątanie pokoi gościnnych łącznie ze zmianą bielizny pościelowej, ręczników, obrusów, myciem lodówek itp. Strona 18 z 18

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zapytaniem cenowym

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zapytaniem cenowym WT.2370.02.206 Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zapytaniem cenowym Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach w budynkach Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES USŁUG I CZYNNOŚCI. Strona 1

ZAKRES USŁUG I CZYNNOŚCI. Strona 1 NR SPRAWY 01/ZA/P/2014 W BUDYNKU LUBUSKIEGO TEATRU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 3/5 W ZIELONEJ GÓRZE LP I kondygnacja powierzchnia rodzaj częstotliwość powierzchnia wg codziennie 2x/tydzień 1x/miesiąc użytkowa

Bardziej szczegółowo

Metraż (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. wykładziny dywanowe 1772,02 m². wykładziny dywanowe 1772,02 m²

Metraż (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. wykładziny dywanowe 1772,02 m². wykładziny dywanowe 1772,02 m² Część B SIWZ znak sprawy: OA-XVI.272.22.201 PLAN SPRZĄTANIA BUDYNKU PUW W KROŚNIE PRZY UL. BIESZCZADZKIEJ 1 (powierzchnia użytkowa i biurowa do sprzątania 317,74 m² ) Lp. Rodzaj czynności do wykonania

Bardziej szczegółowo

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r. ZAMAWIAJĄCY Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie tel./fax 91 418 96 97 Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP) w pomieszczenia o łącznej powierzchni 2564,18 m² oraz terenu

Bardziej szczegółowo

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy)

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. WODNA 13 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 630,02 m²) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w miesiącu (ilość

Bardziej szczegółowo

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. dywany 103,00 m² wykładziny dyw. 6.314,00 m². 3 poniedziałek, środa, piątek

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. dywany 103,00 m² wykładziny dyw. 6.314,00 m². 3 poniedziałek, środa, piątek LOKALIZACJA BUDYNKU- RZESZÓW, UL. GRUNWALDZKA 1 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 10.214,90 m²) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w miesiącu

Bardziej szczegółowo

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. wykładziny dywanowe 1710,00 m² parkiety 9,32 m²

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. wykładziny dywanowe 1710,00 m² parkiety 9,32 m² LOKALIZACJA BUDYNKU- KROSNO UL. BIESZCZADZKA 1 ( powierzchnia uŝytkowa i biurowa do sprzątania 3021,82 m² ) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w

Bardziej szczegółowo

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy)

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. MICKIEWICZA 10 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 72,11 m² ) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w miesiącu

Bardziej szczegółowo

w razie potrzeby w razie potrzeby oświetleniowych 17. odkurzenie żaluzji i wertikali 1 18. mycie żaluzji 2 19. mycie paneli sufitowych 2

w razie potrzeby w razie potrzeby oświetleniowych 17. odkurzenie żaluzji i wertikali 1 18. mycie żaluzji 2 19. mycie paneli sufitowych 2 Dodatek nr 4 do SIWZ znak sprawy WA-900-/04. POMIESZCZENIA BIUROWE, SALE KONFERENCYJNE,. opróżnianie koszy na śmieci,. opróżnianie pojemników niszczarek papieru wraz z wyniesieniem makulatury do wska-

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. MICKIEWICZA 10 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 725,11 m² )

LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. MICKIEWICZA 10 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 725,11 m² ) LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. MICKIEWICZA 10 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 72,11 m² ) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu Częstotliwość usług w miesiącu w roku POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Placówka Terenowa KRUS w Łosicach, ul. Kilińskiego 6 1.1. ZAKRES A Sprzątanie lokali - pomieszczenia wewnątrz budynku: powierzchnia ogólna 447,55 m 2 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 1 do umowy Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń biurowych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kod Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Sekcja Obiekty Sportowe

Samodzielna Sekcja Obiekty Sportowe BZP.2421.9.2012.AB Załącznik nr 4b do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zakres prac wykonywany przy ul. Przesmyckiego 10 Samodzielna Sekcja Obiekty Sportowe I. Powierzchnie przewidziane do codziennego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 5 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń biurowych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kod Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu.

Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu. załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.44.2015.JS OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, PLAC DOMINIKAŃSKI 3 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 186,21 m² )

LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, PLAC DOMINIKAŃSKI 3 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 186,21 m² ) LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, PLAC DOMINIKAŃSKI 3 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 186,21 m² ) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w miesiącu

Bardziej szczegółowo

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi:

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia i wykaz placówek i wyposażenia. 1. 1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania:bzp.2421.35.2012.js Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie nr 2 MUZEUM PRZYRODNICZE I. Powierzchnie przeznaczone do codziennego sprzątania: Pomieszczenia Muzeum *- 102

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 14. Znak sprawy: RA-TN-Z/P/1/2014 Informacje uzupełniające dotyczące przedmiotu zamówienia dla Części 1 zamówienia. Ubezpieczenie mienia:

ZAŁĄCZNIK NR 14. Znak sprawy: RA-TN-Z/P/1/2014 Informacje uzupełniające dotyczące przedmiotu zamówienia dla Części 1 zamówienia. Ubezpieczenie mienia: Ubezpieczenie mienia: Tabela 1. Środki trwałe z grupy 3,4,5,6,8 KŚT wg stanu na 31.10.2013 Wydział Wartość brutto 500/01 - Wydział Humanistyczny - grupa 3,4,5,6,8 1 173 751,85 500/02 - Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Pomieszczenia dydaktyczne. numer sali. 2. Pozostałe pomieszczenia. Rodzaj pomieszczeńnumer

Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Pomieszczenia dydaktyczne. numer sali. 2. Pozostałe pomieszczenia. Rodzaj pomieszczeńnumer 1 nr postępowania: BZP.2421.34.2014.JS Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykaz powierzchni oraz zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału

Bardziej szczegółowo

soboty lub dni świąteczne pracujące dla Zamawiającego (o konieczności pracy w sobotę lub dzień świąteczny Zamawiający powiadomi Wykonawcę)

soboty lub dni świąteczne pracujące dla Zamawiającego (o konieczności pracy w sobotę lub dzień świąteczny Zamawiający powiadomi Wykonawcę) ZAŁĄCZNIK nr 1 Jednostka Gdańsk - ZADANIE 1: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY, dwukondygnacyjny: A 7:00 19:00, (12 godzin), jedna zmiana 7:00 21:00, (14 godzin), dwie zmiany poniedziałek piątek poniedziałek piątek

Bardziej szczegółowo

PLAN USŁUG SPRZATANIA. Rodzaj pracy. Zamiatania, przetarcie na mokro, usuwanie kurzu z mebli i tablicy

PLAN USŁUG SPRZATANIA. Rodzaj pracy. Zamiatania, przetarcie na mokro, usuwanie kurzu z mebli i tablicy PLAN USŁUG SPRZATANIA PARTER A przedsionek: Zamiatanie i mycie posadzki, usuwanie śladów oraz wycieraczka dyw. 3,5 zanieczyszczeń z drzwi i okien, czyszczenie na bieŝąco 12,20 1 drzwi i pow. przeszklona

Bardziej szczegółowo

Budynek przy Placu Żołnierza Polskiego 16

Budynek przy Placu Żołnierza Polskiego 16 Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku oraz wokół budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego

Bardziej szczegółowo

3.1 Metalowe 6 0 14 20. 3.2 Drewniane 207 0 235 442. 3.3 Obite 7 0 1 8. 3.4 Drewniane (okleina) 0 72 0 72. 3.5 Szklane 9 0 33 42

3.1 Metalowe 6 0 14 20. 3.2 Drewniane 207 0 235 442. 3.3 Obite 7 0 1 8. 3.4 Drewniane (okleina) 0 72 0 72. 3.5 Szklane 9 0 33 42 Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 4 do SIWZ I. Charakterystyka obiektów OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Budynek przy ul. Lompy 14 Budynek przy ul. Wita Stwosza 31 Budynek przy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC WYKONYWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC WYKONYWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC WYKONYWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH PIWNICA (-1) c-codziennie, t raz w tygodniu, m-raz w miesiącu, r-raz na rok, potrzeb P. nr 10 Lab. X- Generatora ** Lab. Wirówka

Bardziej szczegółowo

na bieżąco /według potrzeb/ 8. Odkurzaniu /zamiataniu oraz mycie powierzchni podłóg 2x w okr. letnim 3x w okr. jesiennozimowowiosennym

na bieżąco /według potrzeb/ 8. Odkurzaniu /zamiataniu oraz mycie powierzchni podłóg 2x w okr. letnim 3x w okr. jesiennozimowowiosennym załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w obiektach Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15 i przy ul. Długiej 38/40 CPV 90919200-4, 90911300-9

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 FORMULARZ POSTANOWIEŃ UMOWY UMOWA NR... Zawarta w... w dniu... pomiędzy:

Zał. nr 4 FORMULARZ POSTANOWIEŃ UMOWY UMOWA NR... Zawarta w... w dniu... pomiędzy: ... (pieczęć Firmy) Zał. nr 4 FORMULARZ POSTANOWIEŃ UMOWY UMOWA NR... Zawarta w... w dniu... pomiędzy: WYKONAWCĄ... z siedzibą w... zarejestrowanym...pod numerem... reprezentowanym przez: a ZAMAWIAJĄCYM...

Bardziej szczegółowo

03-350 Warszawa, ul. Chodecka 12 lok. 77 512-370-152 512-370-134 512-370-121 wcs.warszawa.pl

03-350 Warszawa, ul. Chodecka 12 lok. 77 512-370-152 512-370-134 512-370-121 wcs.warszawa.pl 03-350 Warszawa, ul. Chodecka 12 lok. 77 512-370-152 512-370-134 512-370-121 wcs.warszawa.pl Sprzątanie biur Sprzątanie 1,85 zł/m² jednorazowa usługa 1,25 zł/m² cztery razy w miesiącu 0,75 zł/m² dwanaście

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych PODG-K w Sieradzu o pow. 695 m2

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych PODG-K w Sieradzu o pow. 695 m2 Sieradz, dnia 18 sierpnia 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych PODG-K w Sieradzu o pow. 695 m2 Na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Biblioteka Uniwersytecka ul. św. Jadwigi 3/4 I. Powierzchnie przeznaczone do codziennego sprzątania: 1. Pomieszczenia biurowe i magazynowe o powierzchni: a/ 400 m 2 - parkiet,

Bardziej szczegółowo

03-350 Warszawa, ul. Chodecka 12 lok. 77 512-370-152 512-370-134 512-370-121 wcs.warszawa.pl

03-350 Warszawa, ul. Chodecka 12 lok. 77 512-370-152 512-370-134 512-370-121 wcs.warszawa.pl 03-350 Warszawa, ul. Chodecka 12 lok. 77 512-370-152 512-370-134 512-370-121 wcs.warszawa.pl Sprzątanie biur wycieranie kurzu z powierzchni zewnętrznych mebli biurowych oraz sprzętu, odkurzanie wykładzin

Bardziej szczegółowo

II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII

II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII II. PORADNIE SPECJALISTYCZNE I REJESTRACJA W BUDYNKU PORTIERNII Usługi sprzątania będą wykonywane z określoną poniŝej częstotliwością przez 5 dni w tygodniu Poradnie i pracownie specjalistyczne, pracownie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. pn. Sprzątanie pomieszczeń budynków Zespołu Szkół w Bobrowie i Hali Sportowej oraz terenów przyległych do tych obiektów

Zapytanie ofertowe. pn. Sprzątanie pomieszczeń budynków Zespołu Szkół w Bobrowie i Hali Sportowej oraz terenów przyległych do tych obiektów Bobrowo, 3 sierpnia 2011 r. OS 4424.10.1.2011 Zapytanie ofertowe pn. Sprzątanie pomieszczeń budynków Zespołu Szkół w Bobrowie i Hali Sportowej oraz terenów przyległych do tych obiektów W związku z zamiarem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1.

Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1. Załącznik nr 8 do SIWZ CZĘŚĆ 1. FREDRY 12 POZNAŃ CZĘŚĆ 1. PARTER PIĘTRO I PIĘTRO II PIĘTRO III RODZAJ POWIERZCHNI PANELE 8 PŁYTKI 78,44 PARKIET 0 WYKŁADZINA PCV 0 DYWAN/WYKŁADZINA 0 POSADZKA KAMIENNA 32,39

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ogółem 3.319,14 m².

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ogółem 3.319,14 m². Załącznik nr 7 stanowiący załącznik do SIWZ oraz do umowy z dnia... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ogółem 3.319,14 m². Nr pozycji Nazwa pomieszczenia NISKI PARTER Pow.

Bardziej szczegółowo

OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 1 Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości I. NOWY BUDYNEK: Utrzymaniu czystości i sprzątaniu podlegają: 1. Wypożyczalnie: 6 pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w obiekcie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Lublinie Radio Lublin S.A. zgodnie z opisem i wymogami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.waw.pl Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA BUDYNKÓW UŻYTKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Sprzątanie wew. sekretariat) (5 szt./ 174,00 m2) Pomieszczenia w piwnicy. (4 szt./ 795,70 m²) (2 szt./200,30 m²) (szt./ 117,80 m²) Korytarze

Sprzątanie wew. sekretariat) (5 szt./ 174,00 m2) Pomieszczenia w piwnicy. (4 szt./ 795,70 m²) (2 szt./200,30 m²) (szt./ 117,80 m²) Korytarze Nazwa Urzędu IS Olsztyn Sprzątanie wew. POMIESZCZENIA Pokoje biurowe (w tym serwerownia) 63 szt./ 917,5 m2 Toalety 12 szt./ 120,40 m2 Aneksy kuchenne 2 szt./ 13,60 m2 Sala konferencyjna/sala narad ( 1

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1: Świadczenie usługi sprzątania w budynku A-0 Uniwersytetu Rzeszowskiego

ZADANIE 1: Świadczenie usługi sprzątania w budynku A-0 Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/161/2013 Załącznik nr 1.1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1: Świadczenie usługi sprzątania w budynku A-0 Uniwersytetu Rzeszowskiego I. Zakres przedmiotowy wykonania usługi. 1.Wykonawca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYMAGANY ZAKRES PRAC

SZCZEGÓŁOWY WYMAGANY ZAKRES PRAC Załącznik nr I I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku siedziby Biura Rzecznika Praw Pacjenta przy ul. Młynarskiej

Bardziej szczegółowo

ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach przy ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 2 załącznik nr 6b do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.31.2014.BD OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 2 Wykaz powierzchni oraz zakres prac porządkowych przewidzianych w pomieszczeniach Muzeum Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac porzadkowych

Harmonogram prac porzadkowych Harmonogram prac porzadkowych Załącznik nr do Umowy nr IN/HA/U/ / Pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne opróżnianie kosze na śmieci, wymiana worków na nowe, wynoszenie odpadów segregowanych do wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr BZP.2421.24.2016.JS załącznik nr 6 do SIWZ

Postępowanie nr BZP.2421.24.2016.JS załącznik nr 6 do SIWZ Postępowanie nr BZP.2421.24.2016.JS załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Wykaz powierzchni i zakres prac porządkowych przewidzianych w hotelu Sezam przy ul. Skłodowskiej Curie 83/85 oraz w

Bardziej szczegółowo

USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI REALIZOWANA W BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA- KRZYKÓW WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 30 ORAZ KOMANDORSKIEJ 16

USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI REALIZOWANA W BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA- KRZYKÓW WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 30 ORAZ KOMANDORSKIEJ 16 ZAŁĄCZNIK B DO SIWZ USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU PRZY UL. PODWALE 30 REALIZOWANA DLA POTRZEB SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Wydział Zamiejscowy w Radomiu WSA w Warszawie (Wydział VIII )

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Wydział Zamiejscowy w Radomiu WSA w Warszawie (Wydział VIII ) Załącznik Nr 6 do Umowy L.p. SPRZĄTANIE WEWNĄTRZ BUDYNKU. Pomieszczenia biurowe 0,7 m 2, sala rozpraw 40,20 m 2 balkony - 9,6m 2.. Opróżnianie pojemników na śmieci wraz z wymianą worków ok. 5 szt..2. Opróżnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia opis szczegółowy Wykaz i rodzaj powierzchni wewnętrznych przeznaczonych do sprzątania w m 2 :

Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia opis szczegółowy Wykaz i rodzaj powierzchni wewnętrznych przeznaczonych do sprzątania w m 2 : Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia opis szczegółowy Wykaz i rodzaj powierzchni wewnętrznych przeznaczonych do sprzątania w m 2 : LOKALIZACJA pow. wykładzina inne parkiet beton toalety malowany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 do SIWZ STREFY UTRZYMANIA PORZĄDKU POWIERZCHNIE POZIOME Parter poziom 0 Lp. Pomieszczenie Jednostka Ilość jednostek 1 Wiatrołap 1 m 2 15 2 Hol główny z szatniami

Bardziej szczegółowo

USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI REALIZOWANA W BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA- KRZYKÓW WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 30 ORAZ KOMANDORSKIEJ 16

USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI REALIZOWANA W BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA- KRZYKÓW WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 30 ORAZ KOMANDORSKIEJ 16 ZAŁĄCZNIK A do SIWZ USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU PRZYUL. KOMANDORSKIEJ 16 REALIZOWANA DLA POTRZEB SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych przedmiotem zamówienia

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych przedmiotem zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych przedmiotem zamówienia Powierzchnia podlegająca sprzątaniu będąca w użytkowaniu Urzędu Wojewódzkiego, stanowiąca pomieszczenia morskiego

Bardziej szczegółowo

froterowanie posadzek wymagających stosowania tego zabiegu (posadzki z okładzin lastrykowych, terakotowych, marmurowych itp.);

froterowanie posadzek wymagających stosowania tego zabiegu (posadzki z okładzin lastrykowych, terakotowych, marmurowych itp.); zal 8 do Projektu umowy Zakres sprzątania (powierzch wewnętrzne raz w miesiącu) Lp. Przedmiot 1 mycie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, 2 3 4 froterowa posadzek wymagających stosowania tego zabiegu (posadzki

Bardziej szczegółowo

A. Budynki i tereny zewnętrzne Zamawiającego w Krakowie.

A. Budynki i tereny zewnętrzne Zamawiającego w Krakowie. załącznik nr 1a do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia Kompleksowa usługa polegająca na: - sprzątaniu i utrzymaniu czystości pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatek schodowych, schodów i terenów zewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

1.Powierzchnia do sprzątania w budynkach (dotyczy; powierzchni biurowej, korytarzy, klatek schodowych i toalet)

1.Powierzchnia do sprzątania w budynkach (dotyczy; powierzchni biurowej, korytarzy, klatek schodowych i toalet) Załącznik nr 3 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku oraz wokół budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, dotycząca wykonania usługi pn. :

Umowa Nr. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, dotycząca wykonania usługi pn. : Umowa Nr. Zawarta w dniu. 2011 roku we Wrocławiu pomiędzy : Prokuraturą Apelacyjną we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 76/78, 50-020 Wrocław, NIP 897-15-60-415, Regon 930203200, reprezentowaną przez Dariusza

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Częstotliwość dla poszczególnych grup pomieszczeń. codziennie min. 3 x w

Tabela nr 1 Częstotliwość dla poszczególnych grup pomieszczeń. codziennie min. 3 x w Zał. nr 1 - Tabele Tabela nr 1 Częstotliwość dla poszczególnych grup pomieszczeń Pomieszczenia 1 Biura 2 Sanitariaty 3 Kuchnie 4 Sala konferencyjna na 1p (25 m2) codziennie min. 3 w tygodniu 1 tydzień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH Sprzątanie gruntowne z użyciem odpowiednich środków, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego: hal basenowych, holu głównego, klatek schodowych, toalet, sanitariatów,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Radom, dn.05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert cenowych w zakresie świadczenia n/w usług:

Bardziej szczegółowo

ZGOK.ZAM/11/15 Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZGOK.ZAM/11/15 Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalnych Zakładu Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ Kompleksowa usługa sprzątania w budynkach dydaktycznym Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. - mieszczącego się

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie

1) Komórki organizacyjne na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie Nr spr: 420000-ILGW-253-21/10/BK Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń i terenu zewnętrznego w następujących lokalizacjach Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych przedmiotem zamówienia

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych przedmiotem zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych przedmiotem zamówie podlegająca sprzątaniu będąca w użytkowaniu Urzędu Wojewódzkiego, stanowiąca morskiego przejścia granicznego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES REALIZACJI USŁUGI - zadanie nr 4. Rybnik ul. 3 Maja 27. Częstotliwość. Czynności okresowe. 1 raz w miesiącu (w trzecim.

ZAKRES REALIZACJI USŁUGI - zadanie nr 4. Rybnik ul. 3 Maja 27. Częstotliwość. Czynności okresowe. 1 raz w miesiącu (w trzecim. ZAKRES REALIZACJI USŁUGI - zadanie nr 4 Rybnik ul. 3 Maja 2 Załącznik nr 4b do SIWZ Częstotliwość w 3 razy w roku raz w roku gaszenie światła przed światła zgaszone; 2 usuwanie pajęczyn brak pajęczyn;

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Opis wymagań dotyczących utrzymania czystości)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Opis wymagań dotyczących utrzymania czystości) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Opis wymagań dotyczących utrzymania czystości) 1. Utrzymanie czystości, (sprzątanie), w pomieszczeniach: dydaktycznych (pracownie rzeźby, grafiki, pracownie malarskie, atelier

Bardziej szczegółowo

Rodzaj powierzchni. Rodzaj powierzchni

Rodzaj powierzchni. Rodzaj powierzchni OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych na stacjach szybkiego tramwaju miejskiego w Krakowie stacja Dworzec Główny i Politechnika, utrzymywanie czystości ścieŝki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĄTANIE OBIEKTU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. GRAŻYŃSKIEGO 10 ORAZ WIND OSOBOWYCH PRZY PRZEJŚCIACH PODZIEMNYCH NA TERENIE MIASTA Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 1 do umowy Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości (sprzątanie), które powinno być wykonywane na zasadach określanych poniżej w oparciu o stosowną umowę i jej załączniki. 1. Usługa

Bardziej szczegółowo

DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych i przynależnych, myciu okien w budynkach użytkowanych przez UMWW w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 d do SIWZ-po zmianie. Zadanie IV. Sprzątanie budynku dydaktycznego Zameczek przy ul. Rzeźbiarskiej 4

Załącznik nr 2 d do SIWZ-po zmianie. Zadanie IV. Sprzątanie budynku dydaktycznego Zameczek przy ul. Rzeźbiarskiej 4 Zadanie IV Sprzątanie budynku dydaktycznego Zameczek przy ul. Rzeźbiarskiej 4 Opis budynku oraz częstotliwość wykonywania prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości w obiekcie i na terenie do niego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BZP.2421.2.2014.JS Załącznik nr 6a do SIWZ Wykaz pomieszczeń, terminy obsługi szatni oraz zakres prac porządkowych przewidzianych w budynku Instytutu Filologii

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się kwestiami niepełnosprawnych studentów na uczelni:

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się kwestiami niepełnosprawnych studentów na uczelni: Dane kontaktowe do osoby zajmującej się kwestiami niepełnosprawnych studentów na uczelni: Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów Al. Wojska Polskiego 69, parter, pok. 9 65-762 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI REALIZOWANA W BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA- KRZYKÓW WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 30 ORAZ KOMANDORSKIEJ 16

USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI REALIZOWANA W BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA- KRZYKÓW WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 30 ORAZ KOMANDORSKIEJ 16 ZAŁĄCZNIK A do SIWZ USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKU PRZYUL. KOMANDORSKIEJ 16 REALIZOWANA DLA POTRZEB SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lokalizacja: ul. Piotrkowska 103, ul. Żeromskiego 87, ul. Tuwima 28

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lokalizacja: ul. Piotrkowska 103, ul. Żeromskiego 87, ul. Tuwima 28 Załącznik Nr 1 Znak sprawy AG-I.273.19.2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Lokalizacja: ul. Piotrkowska 103, ul. Żeromskiego 87, ul. Tuwima 28 I. Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania

Bardziej szczegółowo

144,6 m 2 3.Powierzchnia szklana gablot typu Luxar OGÓŁEM I +II 1450,57 m 2 codzienne. w dniach i godzinach pracy Muzeum - od godz. 12.00 do 20.

144,6 m 2 3.Powierzchnia szklana gablot typu Luxar OGÓŁEM I +II 1450,57 m 2 codzienne. w dniach i godzinach pracy Muzeum - od godz. 12.00 do 20. Załącznik Nr do SIWZ ZP/NIFC 59/20 WIELKOŚĆ POWIERZCHNI I ZAKRES SPRZĄTANIA Muzeum Chopina Dane dot. powierzchni sprzątanej I Powierzchnie wewnętrzne budynku II.Powierzchnie zewnętrzne budynku.powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwszplock.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwszplock.pl 1 z 10 2012-10-29 14:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwszplock.pl Płock: Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Zakres i częstotliwość (harmonogram) wykonywania usług będących przedmiotem umowy I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ. Biura 5 Wykładzina PCV 75

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ. Biura 5 Wykładzina PCV 75 Zamawiający: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3 10-516 Olsztyn NIP: 739-050-39-12 http:/www.wmarr.olsztyn.pl Olsztyn, dnia 12 maja 2013r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady wykonywania przedmiotu zamówienia:

Ogólne zasady wykonywania przedmiotu zamówienia: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2013 Załącznik nr 1 do Siwz (jednocześnie załącznik nr 1 do wzoru umowy) Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości powierzchni

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/NIFC-28/2011 Załącznik nr. 2 do SIWZ OBMIARY OBIEKTÓW NIE MUZEALNYCH ORAZ ZAKRESY CZYNNOŚCI SPRZĄTANIA

Znak sprawy ZP/NIFC-28/2011 Załącznik nr. 2 do SIWZ OBMIARY OBIEKTÓW NIE MUZEALNYCH ORAZ ZAKRESY CZYNNOŚCI SPRZĄTANIA Znak sprawy ZP/NIFC-28/2011 Załącznik nr. 2 do SIWZ OBMIARY OBIEKTÓW NIE MUZEALNYCH ORAZ ZAKRESY CZYNNOŚCI SPRZĄTANIA BUDYNEK A PAWILON OBSŁUGI TURYSTÓW-Hall, biuro, kasa, sala multimedialna toalety,pom.socjalne

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, dotycząca wykonania usługi pn. :

Umowa Nr. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, dotycząca wykonania usługi pn. : Umowa Nr Zawarta w dniu. 2012 roku we Wrocławiu pomiędzy : Prokuraturą Apelacyjną we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 76/78, 50-020 Wrocław, NIP 897-15-60-415, Regon 930203200, reprezentowaną przez Dariusza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I I. Zakres prac wymaganych do wykonania w budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach zlokalizowanego w Wadowicach, przy ul. Żwirki i Wigury 9. 1. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZYNNOŚCI WYMAGANYCH PODCZAS REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKAZ CZYNNOŚCI WYMAGANYCH PODCZAS REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 WYKAZ CZYNNOŚCI WYMAGANYCH PODCZAS REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w budynku SP ZOZ Przychodni Miejskiej 05-420

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2012-12-20 14:10 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 470140-2012 z dnia 2012-11-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Oświęcim Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Sprzątanie w dni robocze (pięć dni w tygodniu

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYKONAWCY WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik sprawa: LWZP-2401-9-21/11 Świdnik, 25 marca 2011 WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Przedmiotem świadczenia jest usługa w zakresie sprzątania pomieszczeń Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Gronowa 22. Wykonywane prace

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Znak sprawy: ARL/SPRZ/2013 Ostrowiec Św., 22 listopada 2013r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynków dydaktycznych i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTU LABORATORIUM POLONIA AERO SP. Z O.O.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTU LABORATORIUM POLONIA AERO SP. Z O.O. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTU LABORATORIUM POLONIA AERO SP. Z O.O. W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Warszawa, maj 2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: ZO/KO/01/2015

Zapytanie ofertowe nr: ZO/KO/01/2015 o KRAKODLEW Spółka Akcyjna ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków, Polska odlewnia żeliwa szarego, sferoidalnego i wermikularnego Kraków 2015-07-09 Zapytanie ofertowe nr: Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni

Bardziej szczegółowo

Sprzątanie pomieszczeń Krakowskiego Teatru SCENA STU w Krakowie al. Krasińskiego 16-18

Sprzątanie pomieszczeń Krakowskiego Teatru SCENA STU w Krakowie al. Krasińskiego 16-18 Sprzątanie pomieszczeń Krakowskiego Teatru SCENA STU w Krakowie al. Krasińskiego 16-18 Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1. 1. WYMOGI ORGANIZACYJNO - WYKONAWCZE:

załącznik nr 1. 1. WYMOGI ORGANIZACYJNO - WYKONAWCZE: 1. WYMOGI ORGANIZACYJNO - WYKONAWCZE: a) usługa sprzątania nie obejmuje czyszczenia sprzętu komputerowego oraz elektrycznego sprzętu biurowego. b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi w sposób

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres prac i sposób ich prowadzenia. Część 1 zamówienia. (dotyczy budynków dydaktycznych: Nowego, A, B, C i terenu zewnętrznego)

Wymagany zakres prac i sposób ich prowadzenia. Część 1 zamówienia. (dotyczy budynków dydaktycznych: Nowego, A, B, C i terenu zewnętrznego) Zał. nr 6 do SIWZ Wymagany zakres prac i sposób ich prowadzenia Część 1 zamówienia (dotyczy budynków dydaktycznych: Nowego, A, B, C i terenu zewnętrznego) I. Zakres prac wykonywanych codziennie: 1. Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ i zał. Nr 1 do Projektu umowy dla zadania nr 2

Załącznik nr 2 do SIWZ i zał. Nr 1 do Projektu umowy dla zadania nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ i zał. Nr 1 do Projektu umowy dla zadania nr 2 I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH Załącznik Nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH Sprzątanie gruntowne hali basenu, sali gimnastycznej, saun, siłowni, sali walki wręcz, holu głównego, klatek schodowych, toalet,

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE USŁUG PORZĄDKOWYCH W SIEDZIBIE URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WARSZAWIE PRZY ULICY 1 SIERPNIA 21 W WARSZAWIE

WYKONYWANIE USŁUG PORZĄDKOWYCH W SIEDZIBIE URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WARSZAWIE PRZY ULICY 1 SIERPNIA 21 W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNY: Warszawa, 0 stycznia 2015 WYKONYWANIE USŁUG PORZĄDKOWYCH W SIEDZIBIE URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WARSZAWIE PRZY ULICY 1 SIERPNIA 21 W WARSZAWIE Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo