I. Informacje ogólne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Informacje ogólne."

Transkrypt

1 Znak sprawy: RA-TG-6/2011/ZP I. Informacje ogólne. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi sprzątania. 2. Termin wykonania zamówienia: 48 miesięcy od dnia przekazania przedmiotu umowy. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi nie później niŝ w 30 dniu od dnia podpisania umowy. 3. Przez usługę kompleksowego utrzymania czystości rozumie się utrzymanie w nale- Ŝytej czystości pomieszczeń w obiektach Uczelni (pomieszczenia biurowe, sale wykładowe, aule, toalety, ciągi komunikacyjne, sale laboratoryjne, sale ćwiczeniowe itp.). 4. Sumaryczne opisy budynków, w których naleŝy wykonywać usługę w zakresie Części zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do Opisu przedmiotu zamówienia. W załącznikach tych podane są dane: symbol, całkowita powierzchnia przeznaczona do sprzątania w danym, rodzaj posadzki, rodzaj wyposaŝenia w pomieszczeniach, itp. 5. Ze względu na specyfikę sprzątania (róŝnorodny zakres prac niezbędny do wykonania w ramach usługi utrzymania czystości), Zamawiający dokonał podziału obiektów na trzy kategorie: 1) kategoria I budynki dydaktyczno-administracyjne, budynki administracyjne i inne: 1 A-0 Rodzaj Wydziału Ekonomii i Zarządzania 2 A-1 Sala gimnastyczna 3 A-2 Lokalizacja ul. Podgórna 50 ul. Podgórna 50, Szafrana 2, ul. Podgórna 50, 4 A-3 Aula Budynek administracyjny i Poligrafii ul. Podgórna 50, 5 A-4 6 A-5 Wydziału Ekonomii i Zarządzania 7 A- 6 Budynek Biblioteki ul. Podgórna 50d, ul. Podgórna 50e, Strona 1 z 18

2 8 A-7 9 A-8 10 A-9 11 A A A-12 Wydziału Nauk Biologicznych i Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska, Wydziału Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji Wydziału Mechanicznego Wydziału Mechanicznego Instytutu InŜynierii Lądowej i Środowiska Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska 14 A-13 Hala Sportowa 15 A-14 Ośrodek Jeździecki (pomieszczenia administracyjne) Szafrana 21, Szafrana 1, Szafrana 25, Szafrana 4, Szafrana 4, Szafrana 15, Zielona Góra Szafrana 6, ul. Stajenna 22, Raculka 16 A A A A-20 Instytutu Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Wydziału Humanistycznego i Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu i Biblioteki Wydziału Humanistycznego i Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Wydziału Humanistycznego i Biblioteki Szafrana 19, al. Wojska Polskiego 69, al. Wojska Polskiego 69, al. Wojska Polskiego 71a, 20 A-21 Hala Sportowa 21 A A A-25 Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Wydziału Artystycznego Instytutu Astronomii, Wydział Fizyki i Astronomii ul. Prosta 39, ul. Energetyków 2, ul. Wiśniowa 10a, ul. Lubuska 2, Strona 2 z 18

3 24 A A A A A A Wydziału Nauk Biologicznych Lokale Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Wydziału Matematyki Informatyki i Ekonometrii Studium Wychowania Fizycznego, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Budynek dydaktyczny Wydziału Mechanicznego Budynek administracyjny Katedry Wychowania Fizycznego, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Budynek dydaktyczny Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego ul. Monte Cassino 21b, al. Wojska Polskiego 86, Szafrana 4a, ul. Wyspiańskiego 58, Szafrana 25, Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 58, ul. Syrkiewicza 6, Nowy Kisielin 2) kategoria II Domy Studenta: Rodzaj Lokalizacja 1 C-1 2 C-2 Dom Studenta Nr 1 Rzepicha Dom Studenta Nr 2 Piast ul. Podgórna 50b, ul. Podgórna 50c, 3 C-3 4 C-8 Dom Studenta Nr 3 Ziemowit Szafrana 8, Studencki Budynek Mieszkalny ul. Wyspiańskiego 60, 5 C-9 6 C-11 Dom Studenta Wcześniak Dom Studenta Vicewersal al. Wojska Polskiego 67, al. Wojska Polskiego 65, Strona 3 z 18

4 3) kategoria III Domy Pracownicze: Rodzaj Lokalizacja 1 M-1 2 M-2 3 M-3 4 M-7 5 M-8 6 A-38 7 C-1 Dom Pracowniczy Dom Pracowniczy Dom Pracowniczy Dom Pracowniczy Dom Pracowniczy - pokoje gościnne o numerach: 2 a i b, 3, 8 a i b, 9, 10 a i b, 11, świetlica, nr 200 pomieszczenie gospodarcze Pokoje gościnne o numerach 104, 105, 109, 110, 111,112 Dom Studenta Rzepicha - pokoje gościnne o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ul. Stajenna 20, Raculka - ul. 22 Lipca 6B Przylep ul. 22 Lipca 6C Przylep ul. Wyszyńskiego 19a, ul. Prosta 6, ul. Wyspiańskiego 58, ul. Podgórna 50b, 6. Do zakresu przedmiotu zamówienia nie włącza się pomieszczeń oddanych przez Zamawiającego w najem podmiotom zewnętrznym. 7. Wykonywanie usługi odbywać się będzie: 1) przez okres pierwszych 24 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania usługi na zasadach i warunkach, które obowiązywały dotychczas u Zamawiającego tj.: a) w budynkach dydaktycznych i dydaktyczno-administracyjnych (kategoria I): od poniedziałku do piątku w godzinach od do i od do 21.00, natomiast w budynkach kategorii I o symbolach: A-0, A-2, A-3, A- 4, A-5, A-6, A-8, A-9, A-10, A-11, A-12, A-13, A-16, A-20, A-21, A-22, A- 24, A-26, A-29 wymagane jest w soboty i niedziele w godzinach od do zapewnienie 2 osobowej obsługi w celu utrzymania czystości w salach wykładowych, korytarzach, holach, sanitariatach, Auli, salach sportowych. b) w Domach Studenta (kategoria II): od poniedziałku do piątku w godzinach od do 15.00, c) w Domach Pracowniczych (kategoria III): od poniedziałku do piątku w godzinach od do W soboty i niedziele, w razie wystąpienia ko- Strona 4 z 18

5 nieczności, do prac związanych z przygotowaniem pokoi gościnnych kierowane są osoby sprzątające w budynkach dydaktyczno-administracyjnych. 2) po upływie terminu 24 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania usługi, Wykonawca dostosuje w porozumieniu z Zamawiającym godziny wykonywania usług do potrzeb i moŝliwości Zamawiającego wynikających z planów zajęć i godzin pracy personelu w pomieszczeniach z ograniczonym w jakimkolwiek stopniu dostępem. 8. Wszelkie prace wykonywane będą przy uŝyciu sprzętu, materiałów i środków Wykonawcy. 9. Wykonawca do codziennego sprzątania uŝywać będzie profesjonalnych, atestowanych środków chemicznych. 10. Przed złoŝeniem oferty Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w obiektach przeznaczonych do sprzątania. II. Podział zamówienia na części: A. Część 1 zamówienia: wykonywanie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Zielonogórskiego o łącznej powierzchni sprzątania około m 2. Wykaz budynków, w których świadczona będzie usługa w zakresie Części 1 zamówienia w rozróŝnieniu na dokonaną kategoryzację budynków: 1. Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii I: Nazwa i lokalizacja Całkowita powierzchnia do sprzątania w m2 UWAGI 1 A-0 Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50, 3 558,12 2 A-1 Sala gimnastyczna, ul. Podgórna 50, 638,14 3 A-3 Aula, ul. Podgórna 50, 1 056,80 4 A-4 5 A-5 Budynek administracyjny i Poligrafii, ul. Podgórna 50, Budynek administracyjno-dydaktyczny Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50d, 1 259,78 408,54 6 A- 6 Budynek Biblioteki, ul. Podgórna 50e, 1 073,61 zabudowa zwarta Strona 5 z 18

6 7 A-2 8 A-10 9 A-11, Szafrana 2, Wydziału Mechanicznego, Szafrana 4, Wydziału Mechanicznego, Szafrana 4, , ,23 zabudowa zwarta RAZEM: ,52 2. Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii II: Dom Studenta Nr 1 Rzepicha ul. Podgórna 50b, (symbol C-1) całkowita powierzchnia do sprzątania: 3 163,80 m Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii III: Dom Studenta Rzepicha ul. Podgórna 50b, (symbol C- 1) - pokoje gościnne o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Całkowita powierzchnia do sprzątania 150,90 m 2. B. Część 2 zamówienia: wykonywanie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Zielonogórskiego o łącznej powierzchni sprzątania około m 2. Wykaz budynków, w których świadczona będzie usługa w zakresie Części 2 zamówienia w rozróŝnieniu na dokonaną kategoryzację budynków: 1. Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii I: Nazwa i lokalizacja Całkowita powierzchnia do sprzątania w m2 1 A-7 2 A-9 3 A-12, Szafrana 21, Wydziału Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji, Szafrana 25, Instytutu InŜynierii Lądowej i Środowiska Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska, Szafrana 15, 572, , ,33 Strona 6 z 18

7 4 A-13 Hala Sportowa, Szafrana 6, 3 197,90 5 A-15 6 A-38 7 A-39 8 A-40 Instytutu Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego, Szafrana 19, Studium Wychowania Fizycznego, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, ul. Wyspiańskiego 58, Budynek dydaktyczny Wydziału Mechanicznego, Szafrana 25, Budynek administracyjny Katedry Wychowania Fizycznego, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, ul. Wyspiańskiego 58, 2. Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii II: 1 555, ,58 179,22 86,00 RAZEM: ,83 Studencki Budynek Mieszkalny ul. Wyspiańskiego 60, (symbol C-8) całkowita powierzchnia do sprzątania: 2 329,20 m Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii III: budynek przy ul. Wyspiańskiego 58, (symbol A-38) pokoje gościnne o numerach 104, 105, 109, 110, 111,112. Całkowita powierzchnia do sprzątania: 108,82 m 2. C. Część 3 zamówienia: wykonywanie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Zielonogórskiego o łącznej powierzchni sprzątania około m 2. Wykaz budynków, w których świadczona będzie usługa w zakresie Części 3 zamówienia w rozróŝnieniu na dokonaną kategoryzację budynków: 1. Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii I: Nazwa i lokalizacja Całkowita powierzchnia do sprzątania w m2 1 A-14 2 A-22 Ośrodek Jeździecki (pomieszczenia administracyjne), ul. Stajenna 22, Raculka Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, ul. Energetyków 2, 765, ,87 Strona 7 z 18

8 3 A-24 4 A-25 5 A-26 6 A-27 Wydziału Artystycznego, ul. Wiśniowa 10a, Instytutu Astronomii, Wydział Fizyki i Astronomii, ul. Lubuska 2, Wydziału Nauk Biologicznych, ul. Monte Cassino 21b, Lokale Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, al. Wojska Polskiego 86, 2 775,20 192,90 988, ,00 RAZEM: 9 460,75 2. Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii II: Dom Studenta Nr 2 Piast ul. Podgórna 50c, (symbol C-2) całkowita powierzchnia do sprzątania 4 397,20 m Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii III: Nazwa i lokalizacja Całkowita powierzchnia do sprzątania w m2 1 M-1 2 M-7 Dom Pracowniczy ul. Stajenna 20, Raculka - Dom Pracowniczy ul. Wyszyńskiego 19a, 363,90 549,28 RAZEM: 913,18 D. Część 4 zamówienia: wykonywanie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Zielonogórskiego o łącznej powierzchni sprzątania około m 2. Wykaz budynków, w których świadczona będzie usługa w zakresie Części 4 zamówienia w rozróŝnieniu na dokonaną kategoryzację budynków: Strona 8 z 18

9 1. Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii I: Nazwa i lokalizacja Całkowita powierzchnia do sprzątania w m2 UWAGI 1 A-16 2 A-17 3 A-20 Wydziału Humanistycznego i Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu i Biblioteki, al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra Wydziału Humanistycznego i Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, al. Wojska Polskiego 69, Wydziału Humanistycznego i Biblioteki, al. Wojska Polskiego 71a, Zielona Góra ,69 zabudowa zwarta 5 490,81 4 A-21 Hala Sportowa, ul. Prosta 39, 1 371,60 RAZEM: ,10 2. Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii II: Nazwa i lokalizacja Całkowita powierzchnia do sprzątania w m2 1 C-9 2 C-11 Dom Studenta Wcześniak al. Wojska Polskiego 67, Dom Studenta Vicewersal al. Wojska Polskiego 65, 5 492, ,30 RAZEM: 8 275,81 3. Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii III: Dom Pracowniczy ul. Prosta 6, - pokoje gościnne o numerach: 2 a i b, 3, 8 a i b, 9, 10 a i b, 11, świetlica, nr 200 pomieszczenie gospodarcze (symbol M-8). Całkowita powierzchnia do sprzątania 276,90 m 2. E. Część 5 zamówienia: wykonywanie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Zielonogórskiego o łącznej powierzchni sprzątania około m 2. Wykaz budynków, w których świadczona będzie usługa w zakresie Części 5 zamówienia w rozróŝnieniu na dokonaną kategoryzację budynków: Strona 9 z 18

10 1. Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii I: Nazwa i lokalizacja Całkowita powierzchnia do sprzątania w m2 1 A-8 2 A-29 3 Wydziału Nauk Biologicznych i Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska, Szafrana 1, Wydziału Matematyki Informatyki i Ekonometrii, Szafrana 4a, Budynek dydaktyczny Centrum Logistyczne Parku Naukowo- Technologicznego ul. Syrkiewicza 6, Nowy Kisielin , , ,65 RAZEM: ,26 2. Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii II: Dom Studenta Nr 3 Ziemowit Szafrana 8, (symbol C-3) całkowita powierzchnia do sprzątania 4 183,18 m Wykaz budynków przynaleŝnych do kategorii III: Nazwa i lokalizacja Całkowita powierzchnia do sprzątania w m2 1 M-2 2 M-3 Dom Pracowniczy ul. 22 Lipca 6B Przylep Dom Pracowniczy ul. 22 Lipca 6C Przylep 258,32 239,82 RAZEM: 498,14 III. Szczegółowy opis zakresu prac w rozróŝnieniu na dokonaną kategoryzację budynków w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. III.1. Kategoria I: budynki administracyjne, dydaktyczno-administracyjne i inne: 1. W budynkach przynaleŝnych do Kategorii I znajdują się pomieszczenia typu: sale wykładowe, sale ćwiczeniowe, laboratoria, pomieszczenia biurowe, pokoje pracownicze, Aula, czytelnie, wypoŝyczalnie, sale gimnastyczne, pracownie komputerowe, szatnie, portiernie, magazyny biblioteczne, warsztaty pracowników, pomieszczenia socjalne pracowników itp. Strona 10 z 18

11 2. Do zakresu usług sprzątania w budynkach przynaleŝnych do kategorii I wchodzą następujące prace: 1) Wykonywane codziennie: a) zamiatanie, zmywanie, pastowanie, froterowanie i odkurzanie podłóg w zaleŝności od rodzaju podłogi (płytki ceramiczne, gres, lastrico, wykładziny dywanowe, wykładziny PCV, parkiety, panele podłogowe itp.), b) opróŝnianie koszy na śmieci, śmietniczek oraz usuwanie śmieci do pojemników na śmieci rozmieszczonych na terenie Uczelni, c) ścieranie kurzu z wszelkich mebli, barierek, poręczy, blatów, gablot, siedzisk z uŝyciem odpowiednich środków pielęgnacyjno-konserwujących, d) usuwanie poprzyklejanych gum do Ŝucia, naklejek, taśm klejących, e) usuwanie naklejonych w nieodpowiednich miejscach (ściany, drzwi, windy) i nie ostemplowanych pieczątką Uniwersytetu plakatów, informacji, itp. f) mycie drzwi wejściowych do budynków i przeszklonych drzwi na korytarzach i holach, g) mycie wnętrza wind (podłoga, ścianki, lustra oraz drzwi wind wewnątrz i na zewnątrz na poszczególnych piętrach), h) trzepanie, odkurzanie wycieraczek, mat, i) wymiana mokrych wycieraczek przy drzwiach wejściowych na suche (na bieŝąco wg potrzeb), j) zamiatanie i mycie schodów wejściowych do budynków, k) usuwanie kurzu, pajęczyn, l) mycie parapetów, szyb w drzwiach, m) zmywanie tablic szkolnych, n) uzupełnianie sal w kredę do tablic, pisaki i gąbki do tablic - pobieranych z portierni, o) mycie gablot ogłoszeniowych, p) czyszczenie tablic magnetycznych środkami do tego przystosowanymi, q) zgłaszanie zauwaŝonych usterek i awarii do przedstawiciela Zamawiającego upowaŝnionego do kontaktów z Wykonawcą lub portierowi, r) w razie wystąpienia konieczności inne prace porządkowe wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego upowaŝnionego do kontaktów z Wykonawcą. Strona 11 z 18

12 2) Utrzymanie w systemie ciągłym: a) czystości toalet i umywalni: mycie posadzek łącznie z listwami przypodłogowymi, muszli sedesowych, pisuarów, spłuczek, umywalek, baterii, ścian i glazury, pojemników na papier, ręczniki, mydło, luster, drzwi wejściowych i drzwi do kabin, opróŝnianie, mycie i dezynfekowanie koszy, dezynfekowanie szczotek do wc, usuwanie kamienia z armatury sanitarnej, b) uzupełniania środków sanitarnych (mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy, kostki dezynfekujące, worki w koszach na śmieci), c) czystości w obrębie wejść do budynków (wymiana mokrych wycieraczek, ścieranie podłogi, odkurzanie wycieraczek, mycie elementów szklanych drzwi wejściowych, itp.). 3) Wykonywane z określoną częstotliwością: a) mycie lamperii olejnych, okładzin ściennych 1 raz w miesiącu, b) mycie drzwi do pomieszczeń 2 razy w miesiącu, c) mycie ławek na korytarzach, w holach - 2 razy w miesiącu, d) pranie wykładzin podłogowych 2 razy w roku, e) mycie ogólnodostępnych gablot ogłoszeniowych (usytuowanych na korytarzach, holach, itp.) 1 raz w miesiącu, f) mycie piktogramów ewakuacyjnych, gaśnic, kaloryferów 1 raz w miesiącu, g) mycie osłon lamp oświetleniowych 2 razy w roku, h) mycie okien, zdejmowanie firan i zasłon do prania oraz zawieszanie ich po praniu 3 razy w roku (terminy do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego upowaŝnionego do kontaktów z Wykonawcą), i) czyszczenie Ŝaluzji poziomych 1 raz w miesiącu, j) doczyszczanie pomieszczeń po przeprowadzonych remontach, k) mycie i zabezpieczanie odpowiednimi środkami akrylowo-polimerowymi podłóg w korytarzach, klatkach schodowych, w holach - 1 raz w kwartale, a dodatkowo nabłyszczanie innymi środkami - 2 razy w miesiącu, l) mycie przeszklonych ścian wewnętrznych w budynkach 2 razy w miesiącu, m) podlewanie kwiatów znajdujących się na korytarzach, w holach 1 raz w tygodniu. Pomimo ustalenia określonej częstotliwości wykonywania prac wymienionych w ppkt. b, w przypadku widocznych zabrudzeń Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia. Strona 12 z 18

13 4) Zapewnienie codziennego dyŝuru w celu wykonywania prac porządkowych wynikających z nagłych potrzeb przez 7 dni w tygodniu od godziny 7.00 do godziny osoba na Campusie A (budynki zlokalizowane przy ul. Podgórnej, Prof. Zygmunta Szafrana, Wyspiańskiego, Lubuskiej) i 1 osoba na Campusie B (pozostałe budynki). W czasie przerw wakacyjnych bez dyŝuru w sobotę i w niedzielę. III.2. Kategoria II Domy Studenta: 1. W budynkach przynaleŝnych do Kategorii II znajdują się pomieszczenia typu: pokoje studenckie, kuchnie, łazienki, sanitariaty (wc), pralnie (pomieszczenie w których znajdują się jedna lub więcej pralek i suszarek), sale ćwiczeniowe, pomieszczenia biurowe, magazyny pościeli i sprzętu, pokoje gościnne, pomieszczenia na rowery, itp. 2. Zamawiający zabezpiecza własną pościel, ręczniki, firany, obrusy itp. 3. Zakres prac do wykonania w budynkach przynaleŝnych do kategorii II: 1) wykonywane codziennie (w pomieszczeniach ogólnodostępnych): a) zamiatanie, zmywanie, pastowanie, froterowanie i odkurzanie podłóg w zaleŝności od rodzaju podłogi (płytki ceramiczne, gres, lastrico, wykładziny dywanowe, wykładziny PCV, parkiety, panele podłogowe itp.), b) opróŝnianie koszy na śmieci, śmietniczek oraz usuwanie śmieci do pojemników na śmieci rozmieszczonych na terenie Uczelni (2 razy dziennie), c) ścieranie kurzu z wszelkich mebli, barierek, poręczy, blatów, gablot, siedzisk z uŝyciem odpowiednich środków pielęgnacyjno-konserwujących, d) usuwanie poprzyklejanych gum do Ŝucia, naklejek, taśm klejących, e) usuwanie naklejonych w nieodpowiednich miejscach (ściany, drzwi, windy) i nie ostemplowanych pieczątką Uniwersytetu plakatów, informacji, itp., f) mycie drzwi wejściowych do budynków, przeszklonych drzwi na korytarzach i holach, g) mycie wnętrza wind (podłoga, ścianki, lustra, drzwi wewnątrz oraz na zewnątrz drzwi na poszczególnych piętrach), h) trzepanie, odkurzanie wycieraczek, mat, i) wymiana mokrych wycieraczek przy drzwiach wejściowych na suche, j) zamiatanie i mycie schodów wejściowych zewnętrznych, k) usuwanie kurzu, pajęczyn, l) mycie parapetów, szyb w drzwiach, Strona 13 z 18

14 m) sprzątanie toalet i umywalni: mycie posadzek łącznie z listwami przypodłogowymi, muszli sedesowych, pisuarów, spłuczek, umywalek, baterii (2 razy dziennie), n) mycie ścian i glazury, pojemników na papier, ręczniki, mydło, drzwi wejściowych, opróŝnianie, mycie i dezynfekowanie koszy, dezynfekowanie szczotek do wc, usuwanie kamienia z armatury sanitarnej, o) uzupełnianie środków sanitarnych (mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy, kostki dezynfekujące, worki w koszach na śmieci), p) mycie luster (2 razy dziennie), q) mycie drzwi do kabin w wc i kabin prysznicowych, r) czyszczenie filtrów w suszarkach do bielizny (2 razy dziennie), s) mycie kuchenek gazowych i elektrycznych, stołów kuchennych (2 razy dziennie), t) zgłaszanie zauwaŝonych usterek i awarii do przedstawiciela Zamawiającego upowaŝnionego do kontaktów z Wykonawcą lub na portierni obiektu, u) w razie wystąpienia konieczności inne prace porządkowe wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego upowaŝnionego do kontaktów z Wykonawcą. 2) Wykonywane z określoną częstotliwością: a) mycie lamperii olejnych, okładzin ściennych 1 razy w miesiącu, b) mycie drzwi do pomieszczeń 2 razy w miesiącu, c) pranie wykładzin podłogowych 1 raz w roku, d) mycie ogólnodostępnych gablot ogłoszeniowych (usytuowanych na korytarzach, holach, itp.) 1 raz w miesiącu, e) mycie piktogramów ewakuacyjnych, gaśnic, kaloryferów 1 raz w miesiącu, f) mycie osłon lamp oświetleniowych 1 raz na kwartał, g) mycie okien, w pomieszczeniach ogólnodostępnych 3 razy w roku (terminy do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego upowaŝnionym do kontaktów z Wykonawcą), h) mycie okien w pokojach studenckich 1 raz w roku (termin do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego upowaŝnionym do kontaktów z Wykonawcą), i) doczyszczanie pomieszczeń po przeprowadzonych remontach, Strona 14 z 18

15 j) zdejmowanie do prania firan i zasłon oraz zawieszanie ich po praniu 1 razy w roku (termin do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego upowaŝnionym do kontaktów z Wykonawcą). 3) W terminie od 20 czerwca do 30 września, od poniedziałku do piątku, w godzinach od do sprzątanie pokoi studenckich, wymiana pościeli, ręczników, obrusów itp. według wskazań przedstawiciela Zamawiającego upowaŝnionego do kontaktów z Wykonawcą. III.3. Kategoria III Domy Pracownicze i pokoje gościnne: 1. W budynkach przynaleŝnych do kategorii III znajdują się pomieszczenia typu: mieszkania pracownicze, pokoje gościnne, kuchnie, łazienki, sanitariaty (wc), pralnie, magazyny pościeli, itp. 2. Zamawiający zabezpiecza własną pościel, ręczniki, firany, obrusy itp. 3. W budynkach przynaleŝnych do kategorii III - w pokojach gościnnych obowiązuje doba hotelowa od godziny do godziny Godziny i zasady wykonywania usługi sprzątania w budynkach w kategorii III: 1) w pokojach gościnnych od poniedziałku do piątku w godzinach od do 14.00, w soboty i niedziele w razie konieczności do prac związanych z przygotowaniem pokoi gościnnych kierowane są osoby sprzątające budynki dydaktyczno-administracyjne, 2) w pozostałych pomieszczeniach (z wyłączeniem mieszkań pracowniczych) od poniedziałku do piątku w godzinach od do 13.00, 3) w przypadku zmiany najemcy lokali mieszkalnych do zadań Wykonawcy nale- Ŝeć będzie przygotowanie mieszkania do przekazania go następnemu najemcy; sytuacje takie zgłaszane będą Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego upowaŝnionego do kontaktów z Wykonawcą, z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem, 4) w związku z odbywającymi się co roku w terminach od 25 czerwca do 09 lipca i od 10 lipca do 23 lipca obozami jeździeckimi w Domu Pracowniczym w Raculce występuje konieczność przygotowania pokoi w celu zakwaterowania uczestników obozu. W związku z tym Wykonawca zobowiązany będzie w terminie od 16 czerwca do 24 czerwca (po przekazaniu takiej informacji przez przedstawiciela Zamawiającego upowaŝnionego do kontaktów z Wykonawcą) posprzątanie pokoi. Po zakończonych obozach tj. od 24 czerwca Wykonawca przygotuje pokoje do kwaterowania mieszkańców. Strona 15 z 18

16 5. Zakres prac do wykonania w budynkach przynaleŝnych do kategorii III: 1) wykonywane codziennie: a) zmiana pościeli, ręczników, obrusów, ściereczek kuchennych - w opuszczanych przez gości pokojach i mieszkaniach, b) mycie lodówek, c) odkurzanie wykładzin dywanowych, chodników, dywanów, d) zamiatanie, zmywanie, pastowanie, froterowanie i odkurzanie podłóg w zaleŝności od rodzaju podłogi (płytki ceramiczne, gres, lastrico, wykładziny dywanowe, wykładziny PCV, parkiety, panele podłogowe itp.), e) opróŝnianie koszy na śmieci, śmietniczek oraz usuwanie śmieci do pojemnika usytuowanego na zewnątrz, f) ścieranie kurzu z wszelkich mebli, barierek, poręczy - z uŝyciem odpowiednich środków pielęgnacyjno-konserwujących, usuwanie pajęczyn, g) usuwanie poprzyklejanych gum do Ŝucia, naklejek, taśm klejących, h) usuwanie naklejonych w nieodpowiednich miejscach (ściany, drzwi) i nie ostemplowanych pieczątką Uniwersytetu plakatów, informacji i itp., i) mycie drzwi wejściowych do budynków i przeszklonych drzwi na korytarzach, j) trzepanie, odkurzanie wycieraczek, k) mycie parapetów, szyb w drzwiach, l) sprzątanie toalet, umywalni, natrysków: mycie posadzek łącznie z listwami przypodłogowymi, muszli sedesowych, pisuarów, spłuczek, umywalek, baterii, ścian i glazury, pojemników na papier, ręczniki, mydło, luster, mycie i dezynfekowanie koszy na śmieci, dezynfekowanie szczotek do wc, usuwanie kamienia z armatury sanitarnej, m) uzupełnianie środków sanitarnych (mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy, kostki dezynfekujące, worki w koszach na śmieci), n) zgłaszanie awarii, usterek do przedstawiciela Zamawiającego upowaŝnionego do kontaktów z Wykonawcą, o) magazynowanie w pomieszczeniu gospodarczym znajdującym się w, przeznaczonej do prania bielizny pościelowej, ręczników, obrusów, firan itp., p) zgłaszanie (z odpowiednim wyprzedzeniem mającym na uwadze zabezpieczenie funkcjonowania Domu Pracowniczego) do przedstawiciela Zamawiającego upowaŝnionego do kontaktów z Wykonawcą konieczno- Strona 16 z 18

17 ści oddania do prania bielizny pościelowej, ręczników, obrusów, firan itp., q) w razie wystąpienia konieczności inne prace porządkowe wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego upowaŝnionego do kontaktów z Wykonawcą. 2) Wykonywane z określoną częstotliwością: a) mycie lamperii olejnych, okładzin ściennych 1 raz w miesiącu, b) mycie drzwi do pomieszczeń 2 razy w miesiącu, c) pranie wykładzin podłogowych 2 razy w roku, d) mycie ogólnodostępnych gablot ogłoszeniowych 1 raz w miesiącu, e) mycie piktogramów ewakuacyjnych, gaśnic, kaloryferów 1 raz w miesiącu, f) mycie osłon lamp oświetleniowych 2 razy w roku, g) mycie okien - 3 razy w roku (terminy do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego upowaŝnionym do kontaktów z Wykonawcą), h) czyszczenie Ŝaluzji poziomych 1 razy w miesiącu, i) doczyszczanie pomieszczeń po przeprowadzonych remontach, j) mycie i zabezpieczanie odpowiednimi środkami akrylowopolimerowymi podłóg w korytarzach, klatkach schodowych, w holach - 1 raz w kwartale, a dodatkowo nabłyszczanie innymi środkami 2 razy w miesiącu, k) zdejmowanie do prania firan i zasłon oraz zawieszanie ich po praniu - 1 raz na kwartał. Pomimo ustalenia określonej częstotliwości wykonywania prac wymienionych w ppkt. b, w przypadku widocznych zabrudzeń Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia. 6. Informacje dodatkowe dotyczące budynków wymienionych w kategorii III. 1) Dom Pracowniczy ul. Stajenna 20 w Zielonej Górze: w znajdują się mieszkania pracownicze oddawane w najem mieszkańcom na okres 1 roku w terminie od 01 września do 15 czerwca lub na okres dłuŝszy. Po opuszczeniu przez najemcę mieszkania do obowiązków Wykonawcy naleŝeć będzie kompleksowe sprzątanie mieszkania w celu przekazania go kolejnym mieszkańcom w najem. 2) Domy Pracownicze ul. 22 Lipca 6 B i C w Przylepie: w znajdują się mieszkania pracownicze oddawane w najem mieszkańcom na okres 1 roku w terminie od 01 września do 31 sierpnia. Do codziennego zakresu prac Wykonawcy naleŝy utrzymanie naleŝytej czystości w następujących pomieszcze- Strona 17 z 18

18 niach: kuchnie, korytarze, korytarze piwniczne. W przypadku zmiany najemcy lokali mieszkalnych do obowiązków Wykonawcy naleŝeć będzie kompleksowe sprzątanie mieszkań. Sytuacje takie będą zgłaszane przez przedstawiciela Zamawiającego upowaŝnionego do kontaktów z Wykonawcą. 3) Dom Pracowniczy ul. Wyszyńskiego 19A w Zielonej Górze: w znajdują się mieszkania pracownicze oddawane w najem mieszkańcom na okres 1 roku w terminie od 01 września do 31 sierpnia oraz pokoje gościnne o nr 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 109, które przeznaczone są do krótkoterminowych najmów. Klucze do drzwi wejściowych do, do pokoi gościnnych i do świetlicy znajdują się na portierni w pobliskim dydaktyczno-administracyjnym zlokalizowanym przy ul. Monte Cassino 21b w Zielonej Górze. 4) Pokoje gościnne nr 2a i b, nr 3, nr 8 a i b, nr 9, nr 10 a i b, nr 11 w przy ul. Prostej 6 w Zielonej Górze: w znajdują się pokoje gościnne, które przeznaczone są na krótkoterminowe najmy. Klucze do drzwi wejściowych do, do pokoi gościnnych znajdują się na portierni dydaktyczno-administracyjnego zlokalizowanego przy al. Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze. Do codziennego zakresu prac Wykonawcy naleŝy codziennie w godzinach od do kompleksowe sprzątanie pokoi gościnnych łącznie ze zmianą bielizny pościelowej, ręczników, obrusów, myciem lodówek itp. 5) Pokoje gościnne nr 104, nr 105, nr 109, nr 110, nr 111 i nr 112 w przy ul. Wyspiańskiego 58 w Zielonej Górze: w znajdują się pokoje gościnne, które przeznaczone są na krótkoterminowe najmy. Klucze do pokoi gościnnych znajdują się na funkcjonującej w portierni. Do codziennego zakresu prac Wykonawcy naleŝy codziennie w godzinach od do kompleksowe sprzątanie pokoi gościnnych łącznie ze zmianą bielizny pościelowej, ręczników, obrusów, myciem lodówek itp. 6) Pokoje gościnne nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 zlokalizowane na parterze w Domu Studenta Rzepicha : pokoje gościnne przeznaczone są do krótkoterminowych najmów. Klucze do pokoi gościnnych znajdują się na funkcjonującej w portierni. Do codziennego zakresu prac Wykonawcy naleŝy codziennie w godzinach od do kompleksowe sprzątanie pokoi gościnnych łącznie ze zmianą bielizny pościelowej, ręczników, obrusów, myciem lodówek itp. Strona 18 z 18

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynków dydaktycznych i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Bardziej szczegółowo

I. Dotyczy sprzątania pomieszczeń Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawa, ul. Lindleya 4

I. Dotyczy sprzątania pomieszczeń Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawa, ul. Lindleya 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Zakres usługi obejmuje kompleksowe sprzątanie, zmywanie środkami dezynfekcyjnymi powierzchni poradni, zakładów, gabinetów lekarskich, wc, sprzątanie holi,

Bardziej szczegółowo

Zakres prac i sposób ich prowadzenia. Część 2 zamówienia. (dotyczy budynku Aula Nova)

Zakres prac i sposób ich prowadzenia. Część 2 zamówienia. (dotyczy budynku Aula Nova) Zał. nr 7 do SIWZ Zakres prac i sposób ich prowadzenia Część 2 zamówienia (dotyczy budynku Aula Nova) I. Zakres prac wykonywanych w czasie codziennego sprzątania pomieszczeń 1. Sprawdzenie stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-21/15 Zamawiający zastrzega, iż wielkość powierzchni podane dalej a także częstotliwości wykonywania świadczeń na rzecz Zamawiającego są podane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń oraz obsługę portierni i szatni w budynkach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy świadczenia usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Teatr Dramatyczny m. St. Warszawy

Teatr Dramatyczny m. St. Warszawy Znak sprawy: 17/2013 załącznik Nr 8 do SIWZ Teatr Dramatyczny m. St. Warszawy SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA USŁUG PORZĄDKOWYCH (STWUP) w obiekcie SCENA NA WOLI im. Tadeusza Łomnickiego Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Wykaz powierzchni pomieszczeń i terenów i częstotliwość ich sprzątania

Wykaz powierzchni pomieszczeń i terenów i częstotliwość ich sprzątania Załącznik nr 1a do Umowy nr. /2015 z dnia _ r. Opis Przedmiotu Zamówienia (III cz. SIWZ) Wykaz powierzchni pomieszczeń i terenów i częstotliwość ich sprzątania Zadanie A Zakład Tramwajowy nr 1 ul. Kamienna

Bardziej szczegółowo

w razie potrzeby w razie potrzeby oświetleniowych 17. odkurzenie żaluzji i wertikali 1 18. mycie żaluzji 2 19. mycie paneli sufitowych 2

w razie potrzeby w razie potrzeby oświetleniowych 17. odkurzenie żaluzji i wertikali 1 18. mycie żaluzji 2 19. mycie paneli sufitowych 2 Dodatek nr 4 do SIWZ znak sprawy WA-900-/04. POMIESZCZENIA BIUROWE, SALE KONFERENCYJNE,. opróżnianie koszy na śmieci,. opróżnianie pojemników niszczarek papieru wraz z wyniesieniem makulatury do wska-

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPL/04/PN/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ i do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynku SPL dla

Bardziej szczegółowo

- pomieszczenia biurowe, sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne.

- pomieszczenia biurowe, sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne. Załącznik nr 1b do SIWZ i Umowy I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonie usługi pn. Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPL/06/PN/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ i do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynku SPL dla

Bardziej szczegółowo

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy)

MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) LOKALIZACJA BUDYNKU- PRZEMYŚL, UL. WODNA 13 (powierzchnia uŝytkowa i biurowa ogółem 630,02 m²) Lp. Rodzaj czynności do wykonania MetraŜ (w m²) w tygodniu (ilość razy) Częstotliwość usług w miesiącu (ilość

Bardziej szczegółowo

ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach przy ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług sprzątania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz części pomieszczeń budynku M Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Ul. Okólnik 2 00-368 Warszawa Znak sprawy: ZP-6/02/2014/272/W/PS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: Załącznik nr 2 so SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: I. Zakres i częstotliwość czynności w pomieszczeniach i na zewnątrz w otoczeniu budynków. II. Podział pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I PRAC PORZĄDKOWYCH Sprzątanie gruntowne z użyciem odpowiednich środków, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego: hal basenowych, holu głównego, klatek schodowych, toalet, sanitariatów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP/007/2012 Kraków, 14.11.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres Zamawiającego Akademia Muzyczna w Krakowie, 31-027 Kraków, ul. św. Tomasza 43, woj. małopolskie,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu. Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu. Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Nasz znak: MCSiR.2512.1.2015 Nowy Targ, dnia 2 stycznia 2015r. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynku Pływalni Miejskiej w Nowym Targu I. WPROWADZENIE Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Numer ogłoszenia: 293094-2014; data zamieszczenia: 03.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI, HIGIENY,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy prace stanowiace przedmiot zamówienia opraz wymagania zwiazane z ich realizacją

Załącznik nr 1 do Umowy prace stanowiace przedmiot zamówienia opraz wymagania zwiazane z ich realizacją Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prac porządkowych wewnątrz budynków i portierni, realizowanych w nieruchomości położonej w Konstancinie Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165 zwanej dalej Obiektem.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ)

Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) Przedmiot zamówienia obejmuje usługi utrzymania czystości budynków dworców, terenów przyległych, peronów, dojść do peronów, torów

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR. Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA WZÓR. Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA WZÓR Zawarta w dniu w Sieradzu pomiędzy: Sąd Okręgowy w Sieradzu, ul. Al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz, reprezentowaną przez: 1. Jerzy Kulesza - Dyrektor Sądu Okręgowego zwanym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach szpitala, transportu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Dodatek nr do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Park Wodny Planty (dalej PW Planty) w Pleszewie to: Hale basenowe: niezależne hale basenowe: - sportowa z basenem o wymiarach 5 x 6 m(6 torów, głębokość od,35

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla zamówienia dokonywanego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla zamówienia dokonywanego. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo