II Sesja Naukowa Magistrantów Instytutu Psychologii UKW Bydgoszcz 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II Sesja Naukowa Magistrantów Instytutu Psychologii UKW Bydgoszcz 2010"

Transkrypt

1 II Sesja Naukowa Magistrantów Instytutu Psychologii UKW Bydgoszcz 2010 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Sesji Naukowej Magistrantów Instytutu Psychologii UKW. Sesja jest kontynuacją zapoczątkowanego w ubiegłym roku akademickim cyklu corocznych spotkań dyskusyjnych skoncentrowanych wokół problematyki naukowo-badawczej Seminariów magisterskich realizowanych w naszym Instytucie. Celem Sesji jest upowszechnienie problematyki prac magisterskich powstających w naszym Instytucie, dyskusja naukowa nad podejmowanymi w ramach Seminariów problemami badawczymi i uzyskiwanymi rezultatami badawczymi, a takŝe wyłonienie najlepszego Magistranta Instytutu Psychologii w bieŝącym roku akademickim. Wszystkie wystąpienia Magistrantów zgłoszone na Sesję zostaną ocenione przez Komitet Naukowy. Zasady obowiązujące w części konkursowej Sesji wyznacza Regulamin Konkursu na Najlepszego Magistranta Instytutu Psychologii UKW (w załączniku). NajwaŜniejszym załoŝeniem organizatorów jest nadanie spotkaniu charakteru dyskusji naukowej, zatem kluczowym punktem spotkania będzie sesja posterowo-dyskusyjna. Uświetnieniem przebiegu Sesji będzie wykład otwarty, który zgodził się w tym roku wygłosić prof. dr hab. Stanisław Kowalik. Nowatorskim elementem spotkania jest zaplanowana dyskusja studenckiego okrągłego stołu wokół problematyki uzyskiwania wykształcenia w ramach studiów ciągłych na uczelniach wyŝszych w Polsce. Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą do Promotorów prac magisterskich o wytypowanie wybranych Uczestników seminariów i zgłoszenie ich uczestnictwa w Sesji. Zadaniem Seminarzysty jest: Przygotowanie plakatu naukowego prezentującego problem badawczy podjęty w ramach pracy magisterskiej, sposób weryfikacji hipotez oraz oczekiwane lub/i uzyskane rezultaty badawcze; Wygłoszenie krótkiej (5-minutowej) prezentacji powyŝszych zagadnień; Udzielenie odpowiedzi na pytania sformułowane przez członków Komitetu Naukowego w ramach dyskusji nad problemem. Sesja będzie punktem inauguracyjnym Dni Psychologa PoniŜej znajdą Państwo najwaŝniejsze informacje związane z planowanym przebiegiem Sesji. Z wyrazami szacunku i nadzieją na spotkanie, Prof. dr hab. Janusz Trempała Przewodniczący Komitetu Naukowego Dr Magdalena Miotk-Mrozowska Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 1

2 II Sesja Naukowa Magistrantów Instytutu Psychologii UKW Bydgoszcz 2010 INFORMACJE OGÓLNE Organizator Patronat Komitet Naukowy Komitet Organizacyjny Instytut Psychologii UKW Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Prof. dr hab. Barbara M. Kaja Prof. dr hab. Małgorzata Kościelska Dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW Prof. dr hab. Zygfryd Juczyński Prof. dr hab. Roman Ossowski Prof. dr hab. Janusz Trempała (Przewodniczący) Dr Bassam Aouil, prof. UKW Dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW Dr hab. Bogdan Pietrulewicz, prof. UKW Dr Magdalena Miotk-Mrozowska (Przewodnicząca) Dr Remigiusz Koc (Sekretarz) Anna Barecka Termin Sesji 18 maja 2010 Miejsce Instytut Psychologii UKW, ul. Staffa 1, Bydgoszcz Termin zgłoszeń 30 kwietnia 2010 Sposób składania zgłoszeń Kontakt Prosimy o pozostawienie wydrukowanej, wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia w Sekretariacie Instytutu Psychologii dr Magdalena Miotk-Mrozowska Katedra Psychologii Wspomagania Rozwoju dr Remigiusz Koc Katedra Psychologii Społecznej i Badań Nad MłodzieŜą 2

3 II Sesja Naukowa Magistrantów Instytutu Psychologii UKW Bydgoszcz 2010 RAMOWY PROGRAM SESJI Uroczyste otwarcie Sesji: wystąpienie Dyrektora Instytutu Psychologii Prof. dr. hab. Janusza Trempały Wykład otwarty zaproszonego Gościa Prof. dr. hab. Stanisława Kowalika Zapoznanie się z posterami (przy kawie) Sesja posterowo-dyskusyjna prezentacje Magistrantów, dyskusja i odpowiedzi na pytania Komitetu Naukowego Przerwa obrady Komitetu Naukowego Dyskusja studenckiego okrągłego stołu nt. Jak udoskonalić proces zdobywania tytułu magistra na uczelni wyŝszej w Polsce? Ogłoszenie wyników obrad Komitetu Naukowego Zamknięcie Sesji 3

4 II Sesja Naukowa Magistrantów Instytutu Psychologii UKW Bydgoszcz 2010 KARTA ZGŁOSZENIA (wypełnia Uczestnik Seminarium) NAZWISKO I IMIĘ:... ROK STUDIÓW:... TRYB STUDIÓW: stacjonarne / niestacjonarne OPIEKUN SEMINARIUM:... DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA: Kod pocztowy... Miasto... Ulica... Numer telefonu TEMAT WYSTĄPIENIA: STRESZCZENIE (max. 200 słów): Oświadczam, iŝ zapoznałem(łam) się z Regulaminem Sesji i akceptuję postanowienia w nim zawarte. PODPIS UCZESTNIKA PODPIS PROMOTORA

5 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO MAGISTRANTA INSTYTUTU PSYCHOLOGII REALIZOWANEGO W RAMACH SESJI NAUKOWEJ MAGISTRANTÓW INSTYTUTU PSYCHOLOGII UKW I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na Najlepszego Magistranta Instytutu Psychologii UKW w bieŝącym roku akademickim (zwany dalej Konkursem) Konkurs odbywa się w ramach organizowanej corocznie Sesji Naukowej Magistrantów Instytutu Psychologii UKW (zwanej dalej Sesją). 2. Celem Sesji jest: a. Upowszechnienie problematyki prac magisterskich powstających w Instytucie Psychologii UKW; b. Dyskusja naukowa nad podejmowanymi w ramach Seminariów problemami badawczymi i uzyskiwanymi rezultatami badawczymi; c. Wyłonienie najlepszego magistranta Instytutu Psychologii w bieŝącym roku akademickim. 3. Ramowy program Sesji obejmuje: a. Uroczyste otwarcie Sesji; b. Wykład otwarty zaproszonego Gościa Sesji; c. Zapoznanie się z plakatami; d. Sesja posterowo-dyskusyjna; e. Obrady Komitetu Naukowego; f. Dyskusja studenckiego okrągłego stołu; g. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszego magistranta Instytutu Psychologii w bieŝącym roku akademickim. 4. Sesja odbywa się w ramach Dni Psychologa na terenie Instytutu Psychologii UKW. 3 Organizatorem Sesji i Konkursu jest Instytut Psychologii UKW. Reprezentantem organizatora jest Komitet Organizacyjny Sesji, którego skład zatwierdza Dyrektor Instytutu Psychologii. 4 Konkurs odbywa się pod patronatem Fundacji dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 5 Konkurs jest finansowany ze środków własnych Instytutu Psychologii oraz dotacji przekazanej przez Fundację dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 5

6 II. UCZESTNICY KONKURSU 6 1. Do konkursu mogą przystąpić uczestnicy Seminariów magisterskich realizowanych na kierunku Psychologia w Instytucie Psychologii UKW zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. 2. Prace magisterskie zgłoszone do konkursu mogą być pracami ukończonymi (dotyczy Seminarzystów V roku studiów) lub będącymi w trakcie realizacji (dotyczy Seminarzystów IV i V roku studiów). 3. Uczestnik moŝe zgłosić do konkursu jeden projekt pracy magisterskiej. III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 7 1. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty / materiały: a. W wyznaczonym terminie dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Psychologii poprawnie wydrukowaną i wypełnioną Kartę zgłoszenia. O waŝności zgłoszenia decyduje podpis Promotora pracy magisterskiej na Karcie zgłoszenia. Karty zgłoszenia podpisane wyłącznie przez uczestnika Seminarium nie będą rozpatrywane. b. Najpóźniej tydzień przed ostatecznym terminem Sesji dostarczyć do członków Komitetu Organizacyjnego wydrukowany plakat stanowiący element prezentacji konkursowej w trakcie Sesji. 2. Uczestnik podpisując Kartę zgłoszenia oświadcza, iŝ: a. Zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, b. WyraŜa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu organizacji Sesji przez Organizatora. 3. Organizator nie ma obowiązku zwrotu materiałów Uczestnikom Sesji. 4. Liczba Magistrantów zakwalifikowanych do uczestnictwa w konkursie jest ograniczona. Kwalifikacji dokona Komitet Naukowy na podstawie Kart zgłoszeń Zadaniem uczestnika Sesji jest: a. Wygłoszenie krótkiej (5-minutowej) prezentacji problemu badawczego podjętego w ramach pracy magisterskiej, sposobu weryfikacji problemu oraz oczekiwanych lub/i uzyskanych rezultatów badawczych b. Przygotowanie plakatu naukowego prezentującego powyŝsze zagadnienia (plakat w formacie A0 przygotowywany jest zgodnie ze standardowymi wymogami opracowywania plakatów naukowych, powinien zawierać graficzną prezentację kluczowych tez, na plakacie prosimy nie zamieszczać nazwisk Promotorów); c. Udzielenie odpowiedzi na pytania sformułowane przez członków Komitetu Naukowego w ramach dyskusji nad problemem; d. Zwycięzcy konkursu biorą udział w dyskusji studenckiego okrągłego stołu. 6

7 IV. PRZEDMIOT I KRYTERIA OCENY 9 1. Kryteria oceny Magistrantów zatwierdza Komitet Naukowy Sesji. 2. Komitet Naukowy tworzą wyłącznie samodzielni pracownicy naukowi Instytutu Psychologii. Skład Komitetu Naukowego zatwierdza Dyrektor Instytutu Psychologii. 3. Do zadań Komitetu Naukowego naleŝy: a. Przed Sesją: Kwalifikacja wstępna Uczestników na podstawie informacji zawartych w Karcie zgłoszenia; Zatwierdzenie celu i przebiegu Sesji określonych w 2; Zatwierdzenie kryteriów oceny Magistrantów sformułowanych w 10 pkt. 1; b. W trakcie Sesji: Ocena na Arkuszu oceny wystąpień Magistrantów dokonywana wg przyjętych kryteriów; Wyłonienie trzech najlepszych prezentacji w trakcie zamkniętych obrad Komitetu Naukowego; Ogłoszenie wyników obrad i wręczenie nagród Na ostateczną (całościową) ocenę Magistranta składają się trzy oceny cząstkowe dokonywane przez członków Komitetu Naukowego za: a. Prezentację problemu badawczego (wystąpienie w trakcie Sesji); b. Przygotowany przez Magistranta plakat naukowy; c. Odpowiedzi na pytania Komitetu Naukowego. 2. Ocena powyŝszych trzech elementów będzie dokonywana przez Komitet Naukowy według następujących kryteriów: a. Kryteria oceny prezentacji problemu badawczego: i. Oryginalność problemu badawczego podjętego w pracy magisterskiej (na ile podjęty problem jest problemem istotnym z punktu widzenia danej dziedziny psychologii, czy wpisuje się w obowiązujące nurty rozwaŝań badawczych, czy Magistrant podejmuje próbę autorskiego ujęcia problemu;); ii. Wartość naukowa podjętego problemu badawczego (zaproponowany przez Magistranta sposób rozwiązania problemu badawczego, jego adekwatność do sformułowanego celu badań i pytań badawczych, wykazana dojrzałość naukowa i metodologiczna projektu badawczego); iii. Wartość aplikacyjna podjętego problemu badawczego (czy istnieje moŝliwość aplikacji uzyskanych lub oczekiwanych rezultatów badawczych do danego obszaru praktyki psychologicznej); iv. Aspekt formalny prezentacji konkursowej (struktura logiczna prezentacji; spójność, jasność i klarowność wywodu); b. Kryteria oceny plakatu naukowego: czytelność i zawartość informacyjna przygotowanego plakatu konkursowego, na ile plakat spełnia przyjęte wymogi konstrukcji plakatu naukowego; 7

8 c. Kryteria oceny odpowiedzi na pytania zadawane przez Członków Komitetu Naukowego: umiejętność obrony formułowanych przez Magistranta tez. 3. W ramach kaŝdego z wyróŝnionych w pkt. 2 kryteriów, Magistrant moŝe otrzymać minimalnie 0, a maksymalnie 5 punktów. Oznacza to, iŝ łączna ocena Magistranta dokonywana przez kaŝdego z Członków Komitetu Naukowego moŝe lokować się pomiędzy 0 a 30 punktami: Przedmiot oceny Kryteria Punktacja Prezentacja problemu badawczego Oryginalność 0-5 Wartość naukowa 0-5 Wartość aplikacyjna 0-5 Aspekt formalny prezentacji 0-5 Maks. liczba punktów Plakat naukowy Odpowiedzi na pytania Łącznie: Trzy prezentacje konkursowe Magistrantów uzyskujące najwyŝszą liczbę punktów obliczonych według powyŝszych zasad zostaną wytypowane przez Komitet Naukowy do nagrody. 5. W przypadku uzyskania takiej samej punktacji o rankingu studentów decyduje Przewodniczący Komitetu Naukowego. 6. Członkowie Komitetu Naukowego nie dokonują oceny Uczestników prowadzonego przez siebie Seminarium magisterskiego. 7. Członkowie Komitetu Naukowego dokonują oceny prezentacji konkursowej na indywidualnym dla kaŝdego Uczestnika Arkuszu oceny (Załącznik do Regulaminu). V. NAGRODY Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie Sesji Naukowej Magistrantów Instytutu Psychologii UKW. 2. Komitet Naukowy, w trakcie zamkniętych obrad, wyłoni pierwszą, drugą i trzecią nagrodę w konkursie na Najlepszego Magistranta Instytutu Psychologii w bieŝącym roku akademickim. 3. Nagrodzeni Magistranci otrzymają zaświadczenia o uzyskanym wyróŝnieniu oraz symboliczne nagrody ksiąŝkowe. 4. Ostateczna liczba nagrodzonych prac moŝe ulec zmianie i pozostaje do wyłącznej decyzji Komitetu Naukowego Sesji. 5. Decyzja Komitetu Naukowego odnośnie oceny prezentacji konkursowych prac magisterskich oraz przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega zaskarŝeniu. 8

9 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 12 Regulamin w pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu u członków Komitetu Organizacyjnego oraz stanowi załącznik do Karty zgłoszenia uczestnictwa. 13 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Instytutu Psychologii UKW. Regulamin zatwierdził:... prof. dr hab. Janusz Trempała Dyrektor Instytutu Psychologii UKW Bydgoszcz, dnia... 9

10 II Sesja Naukowa Magistrantów Instytutu Psychologii UKW Bydgoszcz 2010 ARKUSZ OCENY MAGISTRANTA TYTUŁ WYSTĄPIENIA... IMIĘ I NAZWISKO MAGISTRANTA... Przedmiot oceny Punktacja UWAGI Prezentacja problemu badawczego Oryginalność Wartość naukowa Wartość aplikacyjna Aspekt formalny prezentacji Plakat naukowy Odpowiedzi na pytania ŁĄCZNIE:

Regulamin konkursu - Quality Project -

Regulamin konkursu - Quality Project - Regulamin konkursu - Quality Project - I. Organizator konkursu 1 Organizatorem konkursu Quality Project, zwanego dalej Konkursem jest Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB nr 10/15 z dn. 29.01.2015 r. Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie zatwierdzone na Radzie Wydziału w dniu 29.06.2010 r. Spis treści I. Wytyczne II. Załączniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 01 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 8/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 01 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 8/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Innowacyjni Informatycy studia na kierunku zamawianym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Ilekroć w Regulaminie przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Podstawa prawna: Ogólne zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REGULAMIN DYPLOMOWANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PISMO OKÓLNE nr 27 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 12.05.2011 r. zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.Si?.O.d.. /13

ZARZĄDZENIE NR.Si?.O.d.. /13 ZARZĄDZENIE NR.Si?.O.d.. /13 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia.?!.l.l..~.'?.h:

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

EUROPAN 10 KONKURS PROJEKTÓW, PO KTÓRYM NASTĘPUJE REALIZACJA PROJEKTÓW ZWYCIĘSKICH TWORZENIE MIEJSKOŚCI: REGENERACJA REWITALIZACJA KOLONIZACJA

EUROPAN 10 KONKURS PROJEKTÓW, PO KTÓRYM NASTĘPUJE REALIZACJA PROJEKTÓW ZWYCIĘSKICH TWORZENIE MIEJSKOŚCI: REGENERACJA REWITALIZACJA KOLONIZACJA EUROPAN 10 KONKURS PROJEKTÓW, PO KTÓRYM NASTĘPUJE REALIZACJA PROJEKTÓW ZWYCIĘSKICH TWORZENIE MIEJSKOŚCI: REGENERACJA REWITALIZACJA KOLONIZACJA 0. Terminarz konkursu EUROPAN 10 1. Warunki 1.1. Warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY 1. Organizator Organizatorem KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I/LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

PROCEDURA DYPLOMOWANIA Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 Podstawa prawna procedury PROCEDURA DYPLOMOWANIA Regulamin Studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Uchwały nr 1225

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1 Konkurs dla kół naukowych Diamond Project jest częścią Programu Edukacyjnego Ticket to Your Future. 1.2 Organizatorem konkursu Diamond Project, zwanym dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku

Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku Załącznik do Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ZASADY SZCZEGÓLNE PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EKONOMIA SPOŁECZNA W MAŁOPOLSKIEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych na Politechnice Śląskiej Podaje się do wiadomości, że Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo