To przedsięwięcie edukacyjne skierowane jest równieŝ do uczniów gimnazjum, którym pozwoli na rozwijanie swoich zainteresowań związanych z

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "To przedsięwięcie edukacyjne skierowane jest równieŝ do uczniów gimnazjum, którym pozwoli na rozwijanie swoich zainteresowań związanych z"

Transkrypt

1 Wodzisław Śl r. Powiatowy Konkurs Historyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego 70 rocznica powstania w getcie warszawskim Polska pomoc śydom w czasie II wojny światowej. w ramach projektu edukacyjnego pt. Jestem patriotą który odbędzie się w dniu pod honorowym patronatem Tadeusza Skatuły Starosty Powiatu Wodzisławskiego Jest to juŝ kolejna edycja konkursu poświęconego tematyce II wojny światowej, organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w ramach projektu edukacyjnego Jestem patriotą. Celem konkursu jest utrwalanie pamięci o powstaniu w getcie warszawskim oraz pokazanie bohaterskich postaw Polaków, którzy pomagali śydom podczas II wojny światowej. Mamy nadzieję, Ŝe to kwietniowe przedsięwzięcie edukacyjne przybliŝy uczniom szkół powiatu wodzisławskiego ww. tematykę oraz cytując za dr Józefem Musiołem... utwierdzić w przekonaniu Ŝe mają zaszczyt Ŝyć na ziemi, która wydała ludzi wiernych ideałom i o których nie moŝna zapomnieć. Impreza będzie miała charakter edukacyjny i poznawczy.uczestnicy konkursu jak i widzowie będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat samego powstania jak i trudnych realiów Ŝycia w Polsce podczas okupacji niemieckiej.ponadto organizatorzy projektu edukacyjnego Jestem patriotą pragną przybliŝyć młodemu pokoleniu mało znane postacie, które uratowały podczas wojny tysiące śydów Irena Sendlerowa, Henryk Sławik, Zofia Kossak-Szczucka, czy teŝ próbowały poinformować świat o okrutnych zrodniach niemieckich dokonanych na narodzie Ŝydowskim Jan Karski, Witold Pilecki. Chcemy równieŝ podkreślić fakt, Ŝe Polacy są najliczniejszą grupą odznaczonych przez rząd izraelski medalem Sprawiedliwi wśród narodów świata. To przedsięwięcie edukacyjne skierowane jest równieŝ do uczniów gimnazjum, którym pozwoli na rozwijanie swoich zainteresowań związanych z

2 tematyką II wojny światowej, mimo iŝ ww. okresu historycznego nie ma juŝ w ich nowej podstawie programowej. Zespół Szkół Technicznych wspólnie ze Starostwem Powiatu Wodzisławskiego w ramach planowanego projektu edukacyjnego będzie organizatorem następujących konkursów : Konkurs wiedzy historycznej : 70 rocznica powstania w getcie warszawskim Polska pomoc śydom w czasie II wojny światowej. (szkoły ponadgimnazjalne) (załącznik I ) Konkurs multimedialny: Polska pomoc śydom w czasie II wojny światowej. ( 2 kategorie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) (załącznik II) Konkurs plastyczny: Polska pomoc śydom w czasie II wojny światowej. ( 2 kategorie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) (załącznik III) Koordynatorzy projektu edukacyjnego Jestem patriotą : Grzegorz Kamiński Nauczyciel historii Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, Radny Powiatu Wodzisławskiego Czesław Pieczka Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim Serdecznie zapraszamy

3 Załącznik I Powiatowy Konkurs Historyczny 70 rocznica powstania w getcie warszawskim Polska pomoc śydom w czasie II wojny światowej. (szkoły ponadgimnazjalne) Powiatowe Centrum Konferencyjne Wodzisławiu Śl.,ul.Pszowska godz Organizatorzy: Starostwo Powiatowe Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Regulamin Konkursu: 1) Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. 2) Konkurs zorganizowano z okazji 70 rocznicy powstania w getcie warszawskim w ramach projektu Jestem patriotą. 3) Pytania konkursowe mają charakter popularyzatorski i sprawdzają wiedzę uczestników z zakresu historii Polski lat ze szczególnym uwzględnieniem następującej tematyki: Holocaust Powstanie w getcie warszawskim śegota Postacie: Marek Edelman, Irena Sendlerowa, Zofia Kossak-Szczucka, Henryk Sławik, Jan Karski, Witold Pilecki, Władysław Bartoszewski.

4 4) Opiekunem merytorycznym konkursu jest p. Grzegorz Kamiński (tel. w sprawie ewentualnych pytań ) 5) Konkurs jest adresowany do młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego. 6) Szkoły delegują we własnym zakresie uczestników konkursu (nie więcej niŝ 3 osoby) 7) Konkurs odbędzie się w Powiatowym centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92 w dniu 23 kwietnia 2013 o godz Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 5 kwietnia 2013 r. (wzór zgłoszenia poniŝej), tel , fax , 8) Przebieg konkursu: I ETAP część pisemna. Polega na rozwiązaniu testu, który ma na celu wyłonienie najlepszych 10 uczestników konkursu (decyduje największa liczba punktów), którzy przechodzą do II etapu. II ETAP część ustna. Finaliści odpowiadają na pytania ustne ( pytania teoretyczne, znajomość Ŝyciorysów ww. postaci, rozpoznanie postaci ze zdjęć), zadawane przez prowadzącego. Eliminuje się osoby, które nie udzieliły odpowiedzi na trzy pytania. Pytania zadawane są do momentu wyłonienia trójki zwycięzców. Pierwsze miejsce zajmuje osoba, która udzieliła najwięcej prawidłowych odpowiedzi 9) Nagrody otrzymują osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca 10) Komisja Konkursowa zastrzega sobie moŝliwość innego podziału nagród 11) Sponsorem nagród są organizatorzy 12) Literatura: Historia. Encyklopedia Szkolna. Warszawa.WsiP,1993, Roszkowski W.: Historia Polski Warszawa: PWN, 2005, Podręczniki szkolne, Słowniki historyczne i biograficzne, Informacje z internetu. śyczymy powodzenia

5 ... pieczątka szkoły Wodzisław Śl.... Zgłaszam udział (imię i nazwisko ucznia) (imię i nazwisko ucznia) (imię i nazwisko ucznia) (nazwa szkoły, telefon ) w konkursie historycznym pt. 70 rocznica powstania w getcie warszawskim Polska pomoc śydom w czasie II wojny światowej. (szkoły ponadgimnazjalne) Opiekun uczniów:...

6 Załącznik II Powiatowy Konkurs Historyczny prezentacja multimedialna Polska pomoc śydom w czasie II wojny światowej. (szkoły gimnazjalne iponadgimnazjalne) Organizatorzy: Starostwo Powiatowe Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 1. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią okresu okupacji, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej pomocy śydom w czasie II wojny światowej. Uczestnicy konkursu nauczą się pozyskiwać róŝnorodne źródła historyczne, analizować je oraz wykorzystywać w swojej pracy. Proponowane tematy to: śegota Postacie: Marek Edelman, Irena Sendlerowa, Zofia Kossak-Szczucka, Henryk Sławik, Jan Karski, Witold Pilecki, Władysław Bartoszewski. 2. Konkurs będzie przeprowadzony równolegle dla: - szkół gimnazjalnych, - szkół ponadgimnazjalnych. 3. Udział uczniów w konkursie zgłaszają dyrektorzy szkół na kartach zgłoszeń max. 2 prezentacje z danej szkoły (wzór zgłoszenia poniŝej), Zespół Szkół Technicznych, ul.pszowska 92, Wodzisław Śląski

7 4. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. Komisja podejmuje decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym. 5. Zadaniem uczestników jest opracowanie pracy - prezentacji multimedialnej opartej o publikowane źródła i opracowania: a) oceniane będą wyłącznie prace wykonane samodzielnie, b) forma pracy prezentacja multimedialna (plik w formacie Microsoft PowerPoint 2010) o objętości do 30 slajdów, wewnętrzna organizacja i ilustracja slajdów dowolna, prezentacja moŝe działać automatycznie po uruchomieniu (*.pps), c) praca oceniana jest według następujących kryteriów: zgodność z tematem, umiejętność posługiwania się materiałem rzeczowym i źródłowym, kompozycja wypowiedzi, stosowanie poprawnej terminologii, poprawność językowa. 6. Terminarz konkursu: 14 luty 2013 r. - ogłoszenie konkursu, do 12 kwietnia 2013 r. - przesłanie prac multimedialnych oraz kart zgłoszeniowych do ZST, 23 kwietnia 2013 r. ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych ze wskazaniem miejsca i daty wręczenia nagród. 7. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom. 8. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji prac konkursowych po zakończeniu konkursu. 9. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 10. W sprawach związanych z konkursem moŝna kontaktować się z Panem Grzegorzem Kamińskim tel

8 ... pieczątka szkoły Wodzisław Śl.... Zgłaszam udział (imię i nazwisko ucznia) (nazwa szkoły, telefon ) w konkursie multimedialnym pt. Polska pomoc śydom w czasie II wojny światowej. (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) Opiekun uczniów:...

9 Załącznik III Powiatowy Konkurs Historyczny konkurs plastyczny Polska pomoc śydom w czasie II wojny światowej. (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) Organizatorzy: Starostwo Powiatowe Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią okresu okupacji, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej pomocy śydom w czasie II wojny światowej. Uczestnicy konkursu mają przygotować prace plastyczne w dowolnej technice. Proponowane tematy to: śegota Postacie: Marek Edelman, Irena Sendlerowa, Zofia Kossak-Szczucka, Henryk Sławik, Jan Karski, Witold Pilecki, Władysław Bartoszewski. 1.Konkurs będzie przeprowadzony równolegle dla: - szkół gimnazjalnych, - szkół ponadgimnazjalnych. 2.Udział uczniów w konkursie zgłaszają dyrektorzy szkół na kartach zgłoszeń max. 2 prace plastyczne z danej szkoły (wzór zgłoszenia poniŝej), Zespół Szkół Technicznych, ul.pszowska 92, Wodzisław Śląski 3.Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. Komisja podejmuje decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym.

10 4.Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej: oceniane będą wyłącznie prace wykonane samodzielnie, forma pracy plakat wykonany w dowolnej technice, wielkość A3 do A0, praca powinna zawierać imię i nazwisko autora, nazwę szkoły oraz tytuł, praca oceniana jest według następujących kryteriów: zgodność z tematem, kompozycja wypowiedzi,pomysłowość i kreatywność. 5.Terminarz konkursu: 14 luty 2013 r. - ogłoszenie konkursu, do 12 kwietnia 2013 r. - przesłanie prac plastycznych i kart zgłoszeniowych do ZST, 23 kwietnia 2013 r. ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych ze wskazaniem daty i miejsca wręczenia nagród. 6. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji prac konkursowych po zakończeniu konkursu. 7.Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 8.W sprawach związanych z konkursem moŝna kontaktować się z Panem Grzegorzem Kamińskim tel

11 ... pieczątka szkoły Wodzisław Śl.... Zgłaszam udział (imię i nazwisko ucznia) (tytuł pracy plastycznej) (nazwa szkoły, telefon ) w konkursie plastycznym pt. Polska pomoc śydom w czasie II wojny światowej. (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) Opiekun uczniów:...

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO PRL PAŃSTWEM STANU WYJĄTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego. PRL państwem stanu wyjątkowego

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego. PRL państwem stanu wyjątkowego Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO PRL PAŃSTWEM STANU WYJĄTKOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 1. Za organizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego. dla szkół podstawowych 2014/2015

Regulamin III edycji Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego. dla szkół podstawowych 2014/2015 Regulamin III edycji Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego dla szkół podstawowych 2014/2015 1 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Urszulańskich we Wrocławiu. 2. Celem konkursu jest rozbudzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży

Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży 1. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU HISTORYCZNEGO POWSTANIE WARSZAWSKIE

REGULAMIN II KONKURSU HISTORYCZNEGO POWSTANIE WARSZAWSKIE REGULAMIN II KONKURSU HISTORYCZNEGO POWSTANIE WARSZAWSKIE 1. Komitet organizacyjny II KONKURSU HISTORYCZNEGO O POWSTANIU WARSZAWSKIM: Zofia Pilecka-Optułowicz - córka Witolda Pileckiego, Andrzej Pilecki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO II EDYCJI

REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO II EDYCJI REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO II EDYCJI Giełda Rozdział 1 Cele konkursu 1. Edukacja ekonomiczna młodzieży. 2. Inspirowanie twórczych postaw uczniów wobec zagadnień informatycznoekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PRZYGOTOWANIE PRACY PLASTYCZNEJ ZWIĄZANEJ Z TEMATYKĄ PROEKOLOGICZNĄ PT.: WODA NASZYM NAJWIĘKSZYM SKARBEM ŚRODA WLKP., KWIECIEŃ 2011r. 1 Przedmiot Konkursu Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie

Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie temat przewodni konkursu w roku szkolnym 2013/2014 Rescue moja pierwsza pomoc Postanowienia wstępne.

Bardziej szczegółowo

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursów? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O HIV I AIDS 1 GRUDNIA 2014 r.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O HIV I AIDS 1 GRUDNIA 2014 r. REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O HIV I AIDS 1 GRUDNIA 2014 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: a) Konkurs z zakresu wiedzy i HIV/AIDS w kategoriach: - test wiedzy - praca plastyczna - prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2015

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS 2015 Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2015 REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursu? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH. Ku wolności

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH. Ku wolności REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH Ku wolności 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Bardziej szczegółowo

Nasz czysty Białystok

Nasz czysty Białystok V edycja Miejskiego Konkursu Plastyczno Fotograficznego: Nasz czysty Białystok pod hasłem: Segregujmy śmieci proszą o to dorośli i dzieci pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE XLI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA 2014/2015 www.olimpiadageograficzna.edu.pl Komitet Główny Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ GRY TERENOWEJ TROPAMI ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁOŚCI

REGULAMIN MIEJSKIEJ GRY TERENOWEJ TROPAMI ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁOŚCI REGULAMIN MIEJSKIEJ GRY TERENOWEJ TROPAMI ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁOŚCI 1. Cele gry 1. promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich przez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości polskiego

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKÓW OBCYCH JĘZYK i OBRAZ

WROCŁAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKÓW OBCYCH JĘZYK i OBRAZ Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola ul. Nyska 66 0-0 Wrocław tel. +8 (7) 67-- fax +8 (7) 67--8 e-mail sp9wroc@pro.onet.pl url www.sp9.wroclaw.pl JĘZYK i OBRAZ Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m.

Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa I. Organizatorzy 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Dyrektorzy Szkół Nauczyciele Matematyki

Dyrektorzy Szkół Nauczyciele Matematyki Dyrektorzy Szkół Nauczyciele Matematyki nw. powiatów Nasz znak: WOM-414(24)09 data: 09.12.2009 r. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny informuje, Ŝe 18 marca 2010 r. (czwartek) odbędzie się po raz dziewiętnasty

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami); Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin XV Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego klas III "CHAMPION 2014"

Regulamin XV Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego klas III CHAMPION 2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR im. prof. Jana Molla, 94-054 ŁÓDŹ, ul. Kusocińskiego 100 Tel./ fax 42 686 48 89, e-mail: sp44lodz@poczta.onet.pl, website: www.sp44.com.pl I. Organizatorzy Regulamin XV Międzyszkolnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na autorów zadań egzaminacyjnych

Regulamin konkursu na autorów zadań egzaminacyjnych Regulamin konkursu na autorów zadań egzaminacyjnych w ramach realizacji Projektu pod nazwą Budowa banków zadań współfinansowanego ze środków Europejskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach

Bardziej szczegółowo

I. Organizator. II. Termin. III. Miejsce. IV. Cele konkursu. V. Zasady uczestnictwa

I. Organizator. II. Termin. III. Miejsce. IV. Cele konkursu. V. Zasady uczestnictwa REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI BRYTYJSKIEJ POETRY LOVERS I. Organizator Organizatorem I Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Brytyjskiej jest Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE LIMPIADA 4 REGULAMIN LIMPIADY 1. Uwagi ogólne 1. Podstawę do przeprowadzenia limpiady Wiedzy o Turystyce zwanej dalej limpiadą stanowią: Akt Powołania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej REGULAMIN organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej Organizatorem konkursu jest I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu, ul. Koszary 15, 22-400

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Żory Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ I Tematyka i cel konkursu 1. Konkurs pt.: Ekologia - Moja Pasja, Moja Wizja, Mój Styl

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo