DRUGI ROK NAUCZANIA. Metody pracy, technika ćwiczenia plastycznego prezentacja narzędzi i przyborów plastycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DRUGI ROK NAUCZANIA. Metody pracy, technika ćwiczenia plastycznego prezentacja narzędzi i przyborów plastycznych"

Transkrypt

1 DRUGI ROK NAUCZANIA Lp. Temat, pojęcia kluczowe Środki i materiały dydaktyczne 1 Lekcja wprowadzająca. narzędzia i przybory Przedmiotowy System Oceniania. plastyczne 2 O kompozycji zasada równowagi. Martwa natura. Poznajemy różne rodzaje kompozycji: kompozycja, ciężar plamy, zasada równowagi, walor, martwa natura, kompozycja symetryczna, kompozycja rytmiczna, kompozycja otwarta, kompozycja zamknięta. podręcznik (O kompozycji, s ); ilustracje z podręcznika, s ; wybrany (dowolny) utwór muzyczny i odtwarzacz; zeszyt ćwiczeń, cz. 1; tkanina do przykrycia stołu; owoce, warzywa, kwiaty; wycięte figury geometryczne różnych kształtów, kolorów i wielkości; blok A3; akwarele, pędzle, naczynia na wodę; pastele olejne lub świeca; kartki A6 (format pocztówki); flamastry lub kredki ołówkowe Metody pracy, technika ćwiczenia plastycznego narzędzi i przyborów plastycznych reprodukcji i eksponatów; rozmowa nauczająca; plastyczne praca techniką mieszaną: pastelami olejnymi lub świecą i farbami akwarelowymi; szkice rysunkowe; Formy pracy Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe dokonania właściwego wyboru spośród różnorodnych narzędzi i przyborów znajomość pojęcia kompozycji jako uporządkowanego układu elementów w dziełach różnych dziedzin sztuki; układu kompozycyjnego w oparciu o zasadę równowagi; - - barwnej pracy plastycznej kompozycji, w której jest przemyślnej, interesującej wykorzystywana zasada barwnej pracy plastycznej, w równowagi; której jest wykorzystywana zasada równowagi; inspirowania się naturą podczas własnej twórczości; znajomość różnych rodzajów i zasad komponowania dzieła plastycznego; wyodrębniania elementów i określania ciężaru plam w kompozycji; określonego rodzaju kompozycji zgodnie z znajomość pojęcia kompozycji jako uporządkowanego układu elementów w dziełach różnych dziedzin sztuki, podawanie własnych przykładów; ciekawego, oryginalnego układu kompozycyjnego w oparciu o zasadę równowagi z różnych elementów; twórczego zainspirowania się naturą podczas wykonywania własnej pracy plastycznej; wyodrębniania i określania znaczenia elementów, ciężaru plam w kompozycji; różnych rodzajów kompozycji z dowolnych elementów zgodnie z poznanymi zasadami, rozpoznawanie rodzajów Uwagi dotyczące realizacji Do realizacji ćwiczeń ze scenariusza 21 nauczyciel może wykorzystać eksponaty (owoce, warzywa, kwiaty itp.) przyniesione przez do realizacji ćwiczenia plastycznego ze scenariusza 20. Może wówczas omówić rodzaje kompozycji w końcowej części lekcji po wykonaniu dłuższego ćwiczenia plastycznego.

2 3 Ruch i bezruch w kompozycji: kompozycja statyczna bezruch, kompozycja dynamiczna ruch. Powtórzenie wiadomości o kompozycji. 4 Sztuka odrodzenia równowaga w architekturze. Projekt budowli nakrytej kopułą. Architektura renesansowa, budowla, kopuła, arkada, harmonia, symetria, równowaga. podręcznik (O kompozycji, s ; Bezruch i ruch, czyli statyka i dynamika, s ); ilustracje z podręcznika, s ; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (ćw. 3, 4); blok A4; pastele olejne podręcznik (Niech żyje człowiek, niech żyje piękny świat!, s ); reprodukcje z podręcznika; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (Sztuka Odrodzenia); kartka z bloku A3; pastele suche Pogadanka rozmowa nauczająca; plastyczne rysunek pastelami olejnymi; plastyczne rysunek pastelami suchymi; grupowa; poznanymi zasadami kompozycji znanych dzieł malarskich cech cech kompozycji statycznej kompozycji statycznej i i dynamicznej oraz stanów i dynamicznej, stanów i zjawisk, zjawisk, które można które można przedstawić za ich przedstawiać poprzez pomocą, rozpoznawanie zastosowanie ich w kompozycji statycznej i twórczości plastycznej; dynamicznej w znanych dziełach; podstawowych środków wyrazu artystycznego służących do pokazania ruchu i bezruchu w kompozycji; wielu różnych środków wyrazu artystycznego służących do pokazania ruchu i bezruchu w kompozycji, omawianie ich na wybranych przykładach; komponowania własnej komponowania barwnej pracy plastycznej z oryginalnej, własnej barwnej wykorzystaniem zasady pracy plastycznej, w której w statyki i dynamiki sposób zamierzony i celowy zastosowana jest statyka i dynamika orientacyjnego przedziału czasowego epoki odrodzenia i zasięgu występowania stylu renesansowego; znajomość wpływu humanizmu na rozwój idei artystycznych; znajomość niektórych zasad kompozycji budowli, powodujących wrażenie równowagi, harmonii, statyki w budowlach; nowego sposobu spojrzenia przedziału czasowego epoki odrodzenia, zasięgu występowania stylu renesansowego, podawanie przykładów; znajomość wpływu humanizmu na rozwój idei artystycznych, podawanie przykładów dzieł i ich twórców; znajomość zasad kompozycji budowli, równowagi, harmonii, statyki w budowlach, omawianie wskazanych dzieł; Umiejętnośćokreślania nowego sposobu spojrzenia na człowieka, Uczniowie mogą zrealizować jedną z proponowanych wersji tematycznych, pozostałe mogą zostać omówione lub naszkicowane na tablicy.

3 na człowieka, znajomość jego konsekwencji dla rozwoju sztuk plastycznych; znajomość jego konsekwencji dla rozwoju sztuk plastycznych, analizowanie, interpretowanie dzieł; 5 Malarstwo i rzeźba odrodzenia. podręcznik (Niech żyje Leonardo da Vinci, Michał Anioł. człowiek, niech żyje piękny Nowe tematy w sztuce. Autoportret na tle pejzażu. Sztuka renesansu, malarstwo, świat!, s ; O przestrzeni w obrazie, s ); humanizm, realizm, harmonia, światłocień, perspektywa. reprodukcje z podręcznika; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (Sztuka Odrodzenia); blok A3; farby akwarelowe, pędzle, naczynia na wodę; pastele olejne rozmowa nauczająca; plastyczne praca techniką mieszaną: pastelami olejnymi i akwarelami; zainspirowania twórczego się renesansowymi zainspirowania się formami renesansowymi formami architektonicznymi podczas architektonicznymi podczas wykonywania barwnej wykonywania barwnej pracy pracy plastycznej plastycznej, zachowanie odpowiednich proporcji, dbałość o właściwą kompozycję wskazania nowych tematów w rzeźbie i malarstwie renesansu; znajomość sylwetek i przykładowych dzieł wybitnych twórców renesansu; ogólnych zasad perspektywy, zastosowania światłocienia, realizmu w malarstwie renesansowym; zakomponowania barwnej pracy plastycznej autoportretu nawiązującego do dzieł renesansowych poprzez pejzażowe tło oraz zastosowanie perspektywy i światłocienia wskazania nowych tematów w rzeźbie i malarstwie renesansowym na wybranych przykładach, świadomość przemian, jakie zaszły w sztuce od średniowiecza; znajomość sylwetek, dzieł wybitnych twórców renesansu, interpretowania, analizowania różnych form i tematów w ich twórczości; ogólnych zasad perspektywy, zastosowania światłocienia, realizmu w malarstwie renesansowym, wskazywanie i omawianie odpowiednich przykładów; zakomponowania oryginalnej barwnej pracy plastycznej autoportretu świadomie, celowo nawiązującego do dzieł renesansowych poprzez pejzażowe tło oraz zastosowanie perspektywy zbieżnej i

4 malarskiej oraz światłocienia 6 O różnych sposobach ukazywania przestrzeni w obrazie. Zwierzęta w przestrzeni. Kompozycja pasowa, perspektywa linearna, perspektywa powietrzna. podręcznik (O przestrzeni w obrazie, s ); ilustracje z podręcznika, s ; jabłko lub piłeczka; sześcian kostka; kartoniki z nazwami zwierząt do realizacji ćwiczenia (pies, kot, krowa, koń); rozmowa nauczająca; plastyczne rysunek kredkami ołówkowymi; grupowa; znajomość różnych sposobów ukazywania przestrzeni na płaszczyźnie w malarstwie; miejsca i wielkości przedmiotów w przestrzeni i późniejszego ukazania ich za pomocą perspektywy; stosowania zasad perspektywy we własnych ćwiczeniach rysunkowych znajomość różnych sposobów ukazywania przestrzeni na płaszczyźnie w malarstwie, omawianie znanych dzieł, przykładów przedstawiania przestrzeni w różnych epokach; miejsca i wielkości przedmiotów w przestrzeni i późniejszego ukazywania ich za pomocą różnych rodzajów perspektywy; konsekwentnego, świadomego stosowania zasad perspektywy we własnych ćwiczeniach rysunkowych kartki z bloku A4; kredki ołówkowe; ołówki, gumka 7 O perspektywie linearnej zbieżnej podręcznik (O przestrzeni zabawy i doświadczenia. w obrazie, s ; Od Kolorowe sześciany i walce. układu rzędowego do Perspektywa kulisowa. perspektywy linearnej, s. Scenografia baśni H.Ch ; Perspektywa Andersena. Perspektywa linearna, powietrzna, s ; O perspektywa powietrzna, świetle w dziele sztuki, s. światłocień, cieniowanie, 31 36; Świat perspektywa kulisowa, trójwymiarowy, s ); scenografia teatralna. ilustracje z podręcznika i inne wybrane przez nauczyciela; bryły geometryczne, np. plastyczne szkice pastelami olejnymi i ołówkiem; plastyczne wykonanie rysunku i makiety scenografii; grupowa; znajomość różnych rodzajów perspektywy, rozumienie perspektywy jako iluzji przestrzeni; znaczenia perspektywy w obrazie; jakie rodzaje perspektywy powstały w renesansie; przedstawiania znajomość różnych rodzajów perspektywy, rozumienie perspektywy jako iluzji przestrzeni, zauważanie rodzaju zastosowanej perspektywy podczas omawiania dzieł; znaczenia perspektywy w dziełach plastycznych i we własnych pracach; jakie rodzaje perspektywy powstały w

5 pudełka tekturowe, rulony; papier czarny zmywalny, marker; przezroczysta płytka z pleksiglasu (50x50cm); pastele olejne; blok A3 i A4; miękkie ołówki, gumki; farby plakatowe, naczynia na wodę, pędzle; przestrzenności brył za pomocą światłocienia i cieniowania; wykonywania szkiców perspektywicznych; wykorzystania zasad perspektywy kulisowej w projektowaniu i wykonaniu makiety scenografii teatralnej renesansie; przedstawiania przestrzenności brył za pomocą światłocienia i cieniowania, konsekwentne uwzględnianie określonego kierunku padania światła, zachowywanie proporcji przedstawionych brył; wykorzystania zasad perspektywy kulisowej podczas wykonywania projektu i makiety scenografii, oryginalność i pomysłowość papier kolorowy, klej, nożyczki; kredki ołówkowe; pastele suche; tektura; pudełka kartonowe; papier pakowy; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (ćw. 11, 12) 8 O perspektywie powietrznej. Mgły w górach. Perspektywa, perspektywa powietrzna, perspektywa malarska, kompozycja otwarta, plama barwna. podręcznik (O przestrzeni w obrazie, s ; Perspektywa powietrzna, s ); ilustracje z podręcznika, s ; - rozmowa nauczająca; i porównywania zasad różnych rodzajów perspektywy; znajomość zasad perspektywy powietrznej i malarskiej; i porównywania zasad różnych rodzajów perspektywy, omawianie ich w dziełach malarskich i we własnych pracach plastycznych; 5 komponowania oryginalnej, barwnej

6 zdjęcia gór; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (ćw. 14); blok A3; akwarele, pędzle, naczynia na wodę; plastyczne praca techniką mieszaną: pastelami olejnymi akwarelami; komponowania barwnej pracy plastycznej, w której ważną rolę spełnia perspektywa powietrzna i malarska; kompozycji otwartej pejzażu kompozycji, w której ważną rolę spełnia perspektywa powietrzna i malarska; ciekawej kompozycji otwartej pejzażu 9 Sztuka baroku. Kompozycja dynamiczna. Taniec. Malarstwo barokowe, światłocień, kontrasty, kompozycja dynamiczna. 10 Barokowa architektura bogactwo, przepych, dekoracyjność. Rama do obrazu. Sztuka barokowa, pastele olejne podręcznik (Wielkie poruszenie, s ); reprodukcje z podręcznika, s , 43; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (Sztuka baroku); blok A3; pastele olejne; papier kolorowy; klej, nożyczki podręcznik (Wielkie poruszenie, s ; Statyka i dynamika w rozmowa nauczająca; plastyczne rysunek pastelami olejnymi uzupełniony kolażem z papieru kolorowego; przyczyn narodzin baroku; znajomość zasad kompozycji dynamicznej; znajomość zasad kompozycji cech i najważniejszych dynamicznej, środków wyrazu wskazywania i omawiania ich na artystycznego w malarstwie przykładach malarstwa, rzeźby i barokowym; architektury; znajomość zasad malarstwa iluzjonistycznego; techniką mieszaną własnej barwnej pracy plastycznej kompozycji dynamicznej przyczyn stosowania dekoracyjnych form architektonicznych w różnych przyczyn narodzin baroku, znaczenia reformacji i kontrreformacji dla rozwoju sztuki barokowej; znajomość zasad malarstwa iluzjonistycznego, omawianie dzieł i zastosowanych w nich środków wyrazu artystycznego potęgujących wrażenie przestrzenność i dynamikę; techniką mieszaną własnej, oryginalnej, barwnej pracy plastycznej nawiązującej, poprzez dynamiczną kompozycję, do sztuki barokowej przyczyn stosowania dekoracyjnych form architektonicznych w budownictwie sakralnym i

7 architektura, dynamika w architekturze. architekturze, s. 62); reprodukcje z podręcznika; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (Sztuka baroku); masa solna lub gotowa masa papierowa; guziki, cekiny, muszelki, farby plakatowe; pędzle, naczynia na wodę; plastyczne wykonanie półprzestrzennej ramki z masy solnej z innymi materiałami; budownictwie sakralnym i świeckim; opisania wyglądu fasady budowli barokowej; omówienia, w jaki sposób formy architektoniczne były wykorzystywane w malarstwie barokowym; pracy plastycznej o charakterze dekoracyjnym, wykorzystującej dużą ilość ozdób świeckim, omawianie, analizowanie form wybranych budowli; opisania wyglądu fasady budowli barokowej, m.in. kościoła, zwrócenie uwagi na dominujące kierunki, dynamikę, dekorację, analizowanie wskazanych przykładów budowli; omówienia, w jaki sposób formy architektoniczne były wykorzystywane m.in. w iluzjonistycznym malarstwie barokowym, podawanie własnych przykładów; tektura, wykałaczki, patyk, linijka z różnych materiałów oryginalnej, dekoracyjnej formy ramy o dużej ilości ozdób 11 Dzieło sztuki w trzech wymiarach. Ptaki. Rzeźba, dzieło trójwymiarowe, faktura w rzeźbie, bryła. podręcznik (O rzeźbie, s ; Dzieło sztuki w trzech wymiarach, s ; Rzeźba jako bryła, s. 51 reprodukcji i zdjęć; 52); reprodukcje z podręcznika, s ; dowolne zdjęcia ptaków z albumów przyrodniczych; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (ćw. plastyczne rzeźba z pogniecionego malowanego papieru; cech rzeźby, ilości wymiarów dzieła; znajomość znaczenia faktury i światłocienia w budowaniu formy rzeźbiarskiej; komponowania formy rzeźbiarskiej z wybranego materiału; barwnej formy rzeźbiarskiej cech, specyfiki rzeźby, ilości wymiarów, rodzajów rzeźby, uzależnienia formy rzeźbiarskiej od materiału wykonania rzeźby; omawiania cech rzeźby na zadanych przykładach; znajomość znaczenia faktury, światłocienia w budowaniu bryły rzeźbiarskiej, omawianie pojęć w dziełach rzeźbiarskich i we własnych pracach plastycznych; barwnej, oryginalnej i przemyślanej formy rzeźbiarskiej z wybranego materiału, określanie środka

8 9); małe pudełko po soku; ciężkości dla uzyskania stabilności bryły cienki papier kserograficzny A4 lub A3 (kilka kartek); klej, nożyczki, taśma klejąca; 12 Płaskorzeźba. Okolicznościowy medal lub moneta z okazji ważnego dnia w roku, np. Dzień Dziecka, Dzień Matki. Płaskorzeźba, relief, faktura, liternictwo, medal, moneta. farby plakatowe lub akwarelowe, pędzle, naczynia na wodę podręcznik (O rzeźbie, s ; Płaskorzeźba, s ); reprodukcje z podręcznika, s ; dowolne monety i medale; plastelina; kartka z bloku A4; tektura A4; reprodukcji i przykładów monet i medali; plastyczne projekt, model medalu z plasteliny; cech płaskorzeźby i porównania jej z rzeźbą; znaczenia światłocienia i faktury w płaskorzeźbie; znajomość użytkowych funkcji różnych form płaskorzeźb; formy płaskorzeźby poprzedzona szkicowaniem i projektowaniem; cech płaskorzeźby i porównania jej z rzeźbą na wybranych przykładach; znaczenia światłocienia i faktury w płaskorzeźbie; znajomość użytkowych funkcji niektórych form płaskorzeźb, omawianie przykładów; formy płaskorzeźby, pomysłowość i oryginalność pracy; cyrkiel, ołówek, gumka; patyczki do lodów, wykałaczki, widelec i inne narzędzia do formowania medalu i tworzenia faktury; komponowanie pracy w kole; zaprojektowanie liter w kompozycji medalu projektowania, szkicowania płaskorzeźby medalu i liternictwa, specyfika komponowania pracy w kole; różnicowanie kształtów i faktury w kompozycji płaskorzeźby folia aluminiowa 13 Abstrakcyjna forma przestrzenna. Instalacja Przeciw podręcznik (O rzeźbie, s ; O formie cech charakterystycznych cech charakterystycznych formy

9 uzależnieniom. Rzeźba, forma przestrzenna, instalacja, działanie plastyczne. 14 Architektura okresu klasycyzmu. Panorama miasta. Architektura klasycystyczna, budowle, tympanon, kolumny, malarstwo, pejzaż. przestrzennej, s ; O różnych działaniach w przestrzeni, s ); fotografie instalacji i form przestrzennych z podręcznika lub inne wybrane całe ziemniaki; wykałaczki; sznurki; gałązki; kredki ołówkowe; flamastry; ołówek, gumka; kartka z bloku A4 podręcznik (Spojrzenie ku starożytności, s ); ilustracje z podręcznika; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (Sztuka klasycyzmu); podręcznik; gazeta; nożyczki, klej; rozmowa nauczająca; plastyczne projektowanie instalacji; plastyczne wykonanie abstrakcyjnej formy przestrzennej z ziemniaków; rozmowa nauczająca; plastyczne praca techniką mieszaną: farbami akwarelowymi, suchymi pastelami i kolażem z gazet; grupowa; formy przestrzennej, instalacji i porównanie ich z rzeźbą pełną; wymowy instalacji jako cechy odróżniającej ją od formy przestrzennej; zaprojektowania instalacji o konkretnym przesłaniu; abstrakcyjnej formy przestrzennej z określonych materiałów; pracy w grupie cech charakterystycznych architektury klasycystycznej; wskazania cech budowli klasycystycznych nawiązujących do sztuki starożytnej; znajomość budowli klasycystycznych o zróżnicowanych funkcjach; na płaszczyźnie kompozycji plastycznej inspirowanej przestrzennej, instalacji i porównanie ich z rzeźbą pełną, omawianie, analizowanie dzieł; wymowy instalacji jako ważnej cechy odróżniającej ją od formy przestrzennej, interpretowanie wymowy dzieł; zaprojektowania przemyślanej, interesującej instalacji o konkretnym przesłaniu; oryginalnej abstrakcyjnej formy przestrzennej z określonych materiałów; współpracy i właściwego podziału zadań w grupie cech charakterystycznych architektury klasycystycznej, wskazywanie i omawianie przykładowych budowli; wskazania cech budowli klasycystycznych nawiązujących do sztuki starożytnej, omawianie, analizowanie dzieł i ich elementów; znajomość budowli klasycystycznych o zróżnicowanych funkcjach, przyczyn powstawania różnych form

10 15 Klasycyzm spojrzenie ku starożytności. Projekt pomnika sławnego Polaka. Rzeźba monumentalna. 16 Znak plastyczny od przedmiotu i pojęcia do znaku.. Order uśmiechu. Mój order. Znak graficzny, znak prosty, znak złożony, projektowanie. farby akwarelowe, pędzle, naczynia na wodę; suche pastele podręcznik (Spojrzenie ku starożytności, s ); reprodukcje z podręcznika; inne wybrane przez nauczyciela reprodukcje; encyklopedia i leksykon ze zdjęciami sławnych Polaków; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (Sztuka klasycyzmu); połowa arkusza papieru pakowego; węgiel rysunkowy podręcznik (O znaku plastycznym, s ; Znaki proste, s. 56; Znaki złożone, s. 57); epoką klasycyzmu budowli, podawanie przykładów budowli; rozmowa nauczająca; plastyczne rysunek węglem lub czarnym, suchym pastelem; eksponatów: przedmiotów i zdjęć grupowa; znajomość przyczyn zainteresowania antykiem w epoce oświecenia i wpływu odkryć archeologicznych na fascynacje epoki; znajomość oświeceniowych poglądów na człowieka, społeczeństwo i przyrodę; znajomość zasad kompozycyjnych sztuki okresy klasycyzmu i sposobów zastosowania środków wyrazu artystycznego; pracy plastycznej projektu pomnika inspirowanego twórczością klasycyzmu cech charakterystycznych znaku plastycznego; odczytywania, techniką mieszaną na płaszczyźnie ciekawej kompozycji plastycznej przedstawiającej panoramę miasta, twórcze inspirowanie się epoką klasycyzmu znajomość przyczyn zainteresowania antykiem w epoce oświecenia i wpływu odkryć archeologicznych na fascynacje epoki, podawanie przykładów; znajomość oświeceniowych poglądów na człowieka, społeczeństwo i przyrodę oraz ich wpływu i odbicia w sztuce; znajomość zasad kompozycyjnych okresy klasycyzmu, sposobów zastosowania środków wyrazu artystycznego w dziełach, omawianie, analizowanie dzieł malarskich, rzeźbiarskich; oryginalnej pracy plastycznej projektu pomnika inspirowanego twórczością klasycyzmu, posługiwanie się walorem, fakturą i światłocieniem, stosowanie zasad harmonii, równowagi, proporcjonalności formy cech charakterystycznych znaku plastycznego oraz porównania piktogramów i rzeczywistych przedmiotów;

11 reprodukcje prostych znaków plastycznych z podręcznika; plansze z wybranymi znakami drogowymi; proste przedmioty oraz ich zdjęcia: dwie różne książki, kilka różnych kredek ołówkowych, dwa różne kubki, samochodzik zabawka, zdjęcia drzew, kartoniki z nazwami przedmiotów i pojęciami (smutek, miłość, burza); oraz plansz; rozmowa nauczająca; plastyczne projekt orderu wykonany flamastrami oraz wycięty z kolorowego papieru; rozumienia znaków, symboli, metafor oraz tworzenia własnych; upraszczania rysunku do sylwetki konturu syntezy formy w rysunku znaku; zaprojektowania orderu, posługiwania się syntezą formy, kontrastami barwnymi w projektowaniu odczytywania, rozumienia znaków, symboli, metafor oraz tworzenia własnych; logicznego upraszczania rysunku do sylwetki, konturu syntezy formy w rysunku znaku; wykonania ciekawego, oryginalnego projektu orderu, celowe, świadome posługiwanie się syntezą formy, kontrastami barwnymi w pracy papier pakowy lub tkanina; dowolne zdjęcie Orderu Uśmiechu; kartka z bloku A4; kolorowe flamastry; czarne markery; ołówki, gumki; papier; papier kolorowy 17 Plakat sztuka ulicy. Projekt plakatu. Znak plastyczny, sztuka plakatu, plakat, billboard. podręcznik (O znaku plastycznym, s ); ilustracje plakatów z podręcznika; inne wybrane przez grupowa; i precyzowania cech złożonych znaków graficznych i porównania ich z prostymi znakami graficznymi;, precyzowania cech złożonych znaków graficznych i porównywania ich z prostymi znakami graficznymi; omawiania

12 nauczyciela reprodukcje plakatów; dwie kartki, na których podana jest złożona informacja do przekazania za pomocą obrazu (np. zespół muzyczny, droga w lesie, wesołe miasteczko); trzy kartki z tematami plakatów (reklama jogurtu oraz logo firmy produkującej, reklama telefonu komórkowego oraz wymyślone logo firmy produkującej, ochrona środowiska, pomoc potrzebującym, festiwal muzyki poważnej, wystawa obrazów, przedstawienie szkolnego teatru -konkretna sztuka lub baśń); kolorowy brystol A1; papier pakowy; plastyczne plakat wykonany techniką mieszaną: pastelami suchymi i farbami plakatowymi; komponowania znaków plastycznych w plakatach; znajomość różnych rodzajów plakatów; własnych znaków jako sposobu przekazania komunikatu; posługiwania się przenośniami, własnych, czytelnych znaków metaforycznym obrazowym jako sposobu przekazywania językiem plakatu; komunikatu; plakatu na zadany temat; pracy w grupie kompozycji, wymowy plakatów; komponowania ciekawych, przemyślanych znaków plastycznych w plakatach; znajomość różnych rodzajów plakatów, porównywanie ich specyfiki; posługiwania się przemyślanymi przenośniami, metaforycznym obrazowym językiem plakatu; oryginalnego plakatu na zadany temat; współpracy i podziału zadań w grupie pastele suche; 18 O znaczku pocztowym, który nie zawsze jest znakiem graficznym. Projekt znaczka pocztowego Wynalazki. Znak graficzny prosty i złożony. farby plakatowe, pędzle, naczynia na wodę podręcznik (O znaku plastycznym, s ); ilustracje przedstawiające proste i złożone znaki graficzne z podręcznika i inne wybrane przez nauczyciela; rozmowa nauczająca; plastyczne znalezienia elementów charakterystycznych dla plakatu i znaku plastycznego w innych formach graficznych; cech charakterystycznych prostego i złożonego znaku znalezienia elementów charakterystycznych dla plakatu i znaku plastycznego w innych formach graficznych, omawiania środków wyrazu artystycznego zastosowanych w plakatach i innych formach grafiki projektowej (użytkowej) na przykładach znanych dzieł; cech Uczniowie przynoszą na lekcję ulotki reklamowe i znaczki pocztowe;

13 znaczki pocztowe; ulotki reklamowe; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (ćw. 6, 7); kolorowy blok A4; klej, nożyczki; wycinanka z kolorowego papieru uzupełniona rysunkiem flamastrami; plastycznego; własnej pracy plastycznej z elementami znaku plastycznego charakterystycznych dla prostego i złożonego znaku plastycznego, wskazywanie ich w dziełach graficznych; samodzielnego tworzenia oryginalnej pracy plastycznej z elementami znaku plastycznego przy zastosowaniu uproszczenia form, silnych kontrastów kształtów i barw 19 Romantyzm. Burza i huragan na morzu lub Galopujące konie. Malarstwo romantyczne, kompozycja dynamiczna, kontrasty barwne. 20 Wiedza i wrażenie, czyli o realizmie i impresjonizmie. Widok za oknem. Realizm, impresjonizm, malarstwo realistyczne, malarstwo flamastry, markery podręcznik (Sercem malowane, s ); reprodukcje z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, cz. 2; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (Sztuka romantyzmu); blok A3; farby plakatowe; pędzle, naczynia na wodę plastyczne praca malarska farbami plakatowymi; podręcznik (Ołówek czy pędzelek i co z tego może wyniknąć, s ; O barwie. Barwy dopełniające i zjawisko powidoku, s. 16 czasu występowania romantyzmu i zjawisk społecznych wpływających na twórczość plastyczną tego okresu; znajomość potocznego rozumienia terminów romantyzm i romantyczność; znajomość roli i misji artysty romantycznego; sprecyzowania cech romantycznego dzieła sztuki; stworzenia własnej pracy plastycznej, która swoją dynamiką, ekspresją nastroju nawiązuje do idei romantycznych różnic między realistycznym a impresjonistycznym czasu występowania romantyzmu i zjawisk społecznych wpływających na twórczość plastyczną tego okresu; interpretacja dzieł, w których znalazło to odzwierciedlenie; znajomość roli i misji artysty romantycznego; omawianie jego postawy i odzwierciedlenie w twórczości na przykładzie wybranego artysty; znajomość wybranych polskich artystów okresu romantyzmu; stworzenia własnej oryginalnej pracy plastycznej, świadome posługiwanie się ekspresją, nastrojem, dynamiczną formą kompozycji w celu nadania jej romantycznego charakteru różnic między realistycznym a impresjonistycznym widzeniem świata, rozumienie różnic w podejściu do tematu obrazu,

14 impresjonistyczne. 17); 21 O realizmie, czyli bliżej codzienności. Zwykły dzień. Realizm, romantyzm, malarstwo realistyczne, malarstwo romantyczne. ilustracje z podręcznika i z zeszytu ćwiczeń, cz. 2; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (Sztuka w drugiej połowie XIX wieku. Impresjonizm) podręcznik (Ołówek czy pędzelek i co z tego może wyniknąć, s ; Sercem malowane, s ); ćwiczenia plastyczne rysunek kredkami ołówkowymi lub praca malarska farbami plakatowymi; grupowa; widzeniem świata; rozumienie znaczenia obserwacji, wiedzy i wrażenia, określanie wspólnych cech realizmu i impresjonizmu; znajomość znaczenia precyzji rysunku, stałości, niezmienności barw w realizmie i zmienność barw i kształtów, wrażeń pod wpływem światła w obrazach impresjonistów; znajomość sposobu widzenia i oddawania w obrazach światła i cienia w realizmie i impresjonizmie; znajomość barw dopełniających i zjawiska powidoku; własnych prac plastycznych, nawiązujących do idei i formy obu poznanych kierunków cech obrazów okresu realizmu w zakresie zastosowanych form wyrazu artystycznego i tematyki z życia omawianie zagadnień na przykładach wybranych dzieł; rozumienie znaczenia obserwacji wiedzy i wrażenia w twórczości malarzy realistów i impresjonistów, wskazywania cech wspólnych kierunków na przykładach dzieł; znajomość znaczenia rysunku, niezmienności barw w realizmie i zmienności barw, kształtów i wrażeń pod wpływem padającego światła w impresjonizmie; porównywanie wybranych dzieł obu kierunków; znajomość sposobu widzenia i oddawania światła i cienia w realizmie i impresjonizmie, porównywania wybranych dzieł obu kierunków; znajomość barw dopełniających i zjawiska powidoku i ich znaczenia w twórczości impresjonistów; wskazywania ich w obrazach; własnych oryginalnych prac plastycznych, świadomie pokazujących różnice między realizmem i impresjonizmem wynikające z założeń obu kierunków cech obrazów okresu realizmu w zakresie zastosowanych form wyrazu artystycznego i tematyki z życia codziennego, omawiania, analizowania dzieł;

15 reprodukcje z podręcznika; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (Sztuka w drugiej połowie XIX wieku. Realizm); karteczki do losowania z tematami ( Człowiek przy pracy, W szkole, Zabawa i hobby, Zakupy, Prace domowe ); kartka z kolorowego bloku A4; rozmowa nauczająca; plastyczne rysunek pastelami olejnymi; codziennego; porównanie tematyki dzieł romantycznych i realistycznych; zauważanie ilustrowania problemów społecznych w malarstwie okresu realizmu; komponowania własnej, barwnej pracy plastycznej przedstawiającej sceny z życia codziennego porównywanie tematyki dzieł romantycznych i realistycznych na wybranych przykładach; zauważanie ilustrowania problemów społecznych w malarstwie realizmu, podawanie przykładów dzieł i twórców; komponowania własnej, oryginalnej, przemyślanej, barwnej pracy plastycznej przedstawiającej w sposób realistyczny sceny z życia codziennego 22 Lekcja plenerowa. Kolor i światło w plenerze. Salon odrzuconych, czyli o sposobach kontaktu z dziełami sztuki. Impresjonizm, malarstwo impresjonistyczne, wystawa, wernisaż, oryginał, kopia, reprodukcja. pastele olejne podręcznik (Ołówek czy pędzelek i co z tego może wyniknąć, s ); sznurek i spinacze do tworzenia ekspozycji prac w plenerze, np. zawieszonych między drzewami; blok A3, podkładki; farby plakatowe, naczynia na wodę, pędzle, palety; plastikowe butelki z woda; poduszki dmuchane lub małe składane stołeczki; kapelusze lub czapki z daszkiem rozmowa nauczająca; plastyczne praca malarska farbami plakatowymi; cech malarstwa impresjonistycznego; znaczenia światła i obserwacji zmienności barw w dziele sztuki; własnej pracy plastycznej inspirowanej impresjonizmem; znajomość form kontaktu z dziełami sztuki; malowania fragmentu otaczającej natury, zastosowanie metody impresjonistycznej w pracy cech malarstwa impresjonistycznego, metody malowania obrazów, tematyki, kolorystyki, omawianie zagadnień na wybranych przykładach; znaczenia światła i obserwacji zmienności barw w świetle w dziele sztuki, wskazywania przykładów; ciekawej, własnej pracy plastycznej inspirowanej impresjonizmem; znajomość pośrednich i bezpośrednich form kontaktu z dziełami sztuki; znajomość pojęć oryginał, kopia, reprodukcja, wernisaż, wystawa;

16 23 O różnych rodzajach budowli. Miasto i Wieś. Architektura, budowle, plan budowli, funkcja budowli. podręcznik (O budowlach, s ; Sztuka pod gołym niebem, s. 60; Budownictwo ludowe, s. 63); ilustracje z podręcznika; reprodukcje przedstawiające miejski i wiejski pejzaż; wybrane reprodukcje obrazów Canaletta; kilka kartek z bloku A4; dwie kartki z bloku A3; pastele olejne; ołówki, gumki, linijki rozmowa nauczająca; plastyczne rysunek pastelami olejnymi, szkice ołówkiem;, czym jest architektura; komponowania form przestrzennych, projektowania form architektonicznych; znajomość zasad kompozycji architektonicznych wynikających z podziałów formy budowli; roli rytmu, symetrii, równowagi w dziele architektonicznym; znajomość różnych rodzajów budowli; określanie funkcji i zadań budowli oraz różnicowanie form architektonicznych w zależności od funkcji, przedstawianie ich w szkicach i rysunkach wyboru interesującego motywu, malowania fragmentu otaczającej rzeczywistości, konsekwentnego przemyślanego zastosowania metody impresjonistycznej w pracy, czym jest architektura, znajomość różnicy pomiędzy pojęciem architektura i budownictwo; komponowania form przestrzennych, projektowania, rysowania form architektonicznych z natury i wyobraźni, zachowywanie odpowiednich proporcji budowli w rysunku; znajomość zasad kompozycji architektonicznych wynikających z podziału formy budowli, omawianie ich na wskazanych przykładach; roli rytmu, symetrii, równowagi, statyki, dynamiki w dziele architektonicznym, wskazywanie ich w wybranych budowlach; znajomość różnych rodzajów budowli, świadomość związku formy i funkcji budowli, zauważanie i omawianie ich we wskazanych obiektach; Do realizacji w czasie lekcji nauczyciel może wybrać jeden z tematów pracy barwnej, a wykonanie drugiej pracy zadać do domu. przedstawiania budowli o zróżnicowanej formie i funkcji w przemyślanych barwnych kompozycjach oraz szkicach, rzutach, planach

17 24 Rytm i symetria w architekturze. Wycinanka Zamek. Architektura, budowla, rytm, symetria, szeroka gama barw. podręcznik (O budowlach, s ; Rytm i symetria w dziełach architektury, s. 61; Blisko, bliżej obok nas!, s ); reprodukcje budowli z podręcznika i inne wybrane zeszyt ćwiczeń, cz. 1 (ćw. 16); blok A3; papier kolorowy A4 samoprzylepny lub zwykły; klej, nożyczki; rozmowa nauczająca; plastyczne wycinanka z papieru kolorowego; znajomość pojęcia architektura; funkcji budowli, świadomość ich różnorodności; komponowania barwnej fasady budowli o licznych podziałach we własnej pracy plastycznej w oparciu o zasady równowagi, rytmu i symetrii, techniką wycinanki budowli; znajomość pojęcia architektura oraz pojęć z nią związanych, np. architekt, budownictwo, urbanistyka; funkcji budowli, świadomość ich różnorodności i wzajemnych związków formy i funkcji, omawianie zagadnień na wskazanych przykładach; komponowania techniką wycinanki interesującej, fantastycznej, barwnej, wieloelementowej kompozycji fasady budowli w oparciu o zasady równowagi, rytmu i symetrii Można powiększyć format wykonywanej pracy do realizacji w grupach. ołówek, gumka 25 Statyka i dynamika w podręcznik (O budowlach, architekturze. Rysunek i makieta: s ; Statyka i Plac zabaw. Statyka i dynamika dynamika w dziełach w kompozycji, statyka i architektury, s. 62; Blisko, dynamika w architekturze. bliżej obok nas!, s ); ilustracje z podręcznika i inne wybrane przez nauczyciela; kartka z bloku A3; tektura A4; plastelina; pastele suche; plastyczne rysunkowy projekt i wykonanie przestrzennej barwnej makiety; grupowa; kształtowania form architektonicznych o określonej funkcji w przestrzeni; projektowania i planowania płaskiej i przestrzennej pracy plastycznej; i wyodrębniania cech świadczących o dynamice kompozycji we własnej pracy; porównywanie kompozycji statycznej i dynamicznej kształtowania form architektonicznych o określonej funkcji w przestrzeni, rozwijanie pomysłowości i wyobraźni przestrzennej w pracy plastycznej; logicznego projektowania i planowania nietypowej płaskiej i przestrzennej pracy plastycznej; i wyodrębniania różnorodnych cech świadczących o dynamice kompozycji we własnej pracy i dziełach architektonicznych; porównywania cech kompozycji statycznej i

18 flamastry; ołówki, gumki; dynamicznej na podstawie własnej pracy i znanych dzieł architektury słomki do napojów, wykałaczki, patyczki; pudełka i rolki tekturowe, np. z papierowych ręczników; taśma klejąca (wąska, szeroka, dwustronna); klej, nożyczki; 26 Projektowanie architektoniczne. Kompleks z pudełek: Miasto przyszłości. Architektura, kompleks architektoniczny, projektowanie architektoniczne. papier kolorowy podręcznik (Sztuka pod gołym niebem, s. 60); ilustracje z podręcznika i inne wybrane przez nauczyciela; kilka rolek po papierze toaletowym i ręcznikach papierowych; pudełka po lekarstwach, sokach; plastikowe zakrętki; słomki; plastikowe buteleczki po lekarstwach; papier kolorowy samoprzylepny lub zwykły; rozmowa nauczająca; grupowa; plastyczne wykonanie przestrzennej makiety miasta przyszłości z różnych materiałów; komponowania form przestrzennych o charakterze budowli architektonicznych; kształtowania przestrzeni między ciekawego budynkami projektowanie kształtowania przestrzeni między ulic, zieleni, placów zabaw budynkami projektowanie ulic, jako form zieleni, placów zabaw jako form architektonicznego architektonicznego kształtowania kształtowania przestrzeni; przestrzeni; rozmieszczania form, brył architektonicznych w przestrzeni; precyzowania pojęć dotyczących architektury; pracy w grupie komponowania form przestrzennych o charakterze budowli architektonicznych, tworzenie wieloelementowej spójnej kompozycji przestrzennej; celowego, przemyślanego rozmieszczenia brył architektonicznych w przestrzeni; precyzowania pojęć dotyczących architektury podczas omawiania własnej pracy oraz dzieł architektonicznych;

19 klej, nożyczki, taśma klejąca; współpracy i podziału zadań w grupie flamastry; tektura (np. okładka bloku A3); 27 Sztuka nowoczesna o roli i wolności artysty. Co nam w duszy gra. Sztuka nowoczesna, sztuka współczesna, surrealizm, ekspresjonizm, ekspresja, deformacja. 28 Sztuka nowoczesna odejście od natury. Mój obraz abstrakcyjny. Malarstwo plastelina podręcznik (Blisko, bliżej obok nas!, s ); reprodukcje z podręcznika; zeszyt ćwiczeń, cz. 2 (Sztuka nowoczesna); blok A3; pastele suche i olejne; akwarele; pędzle, naczynia na wodę podręcznik (Blisko, bliżej obok nas!, s ; O kompozycji. Kompozycja rozmowa nauczająca; plastyczne; ram czasowych sztuki nowoczesnej i sztuki współczesnej; znajomość roli artysty, znaczenia wolności i niezależności twórcy; znajomość tempa przemian w sztuce nowoczesnej, porównania ich z tempem zmian w sztuce dawnej; znajomość różnicy między epoką, stylem, kierunkiem; znajomość wybranych dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej; stworzenia pracy plastycznej kierowanej potrzebą niezależności i oryginalności sposobu odejścia od natury dokładnych ram czasowych sztuki nowoczesnej i sztuki współczesnej; rozumienie pojęć i omawianie na przykładach; znajomość roli artysty, znaczenia wolności i niezależności twórcy dla kształtu powstającego dzieła, podawanie własnych przykładów; znajomość tempa przemian w sztuce nowoczesnej i porównania ich z tempem przemian w sztuce dawnej, podawanie przykładów artystów, kierunków; znajomość wybranych dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej, ich analizowania i interpretowania; stworzenia ciekawej, nietypowej pracy plastycznej kierowanej potrzebą niezależności i oryginalności, inspirowanej ekspresjonizmem lub surrealizmem sposobu odejścia od natury w sztuce współczesnej, podawanie

20 abstrakcyjne, abstrakcja. rytmiczna, s , Bezruch i ruch, czyli statyka i dynamika, s ); reprodukcje z podręcznika; blok A3; pastele olejne; pędzle, naczynia na wodę; plastyczne rysunek pastelami olejnymi lub praca malarska akwarelami albo techniką mieszaną; w sztuce współczesnej; znajomość znaczenia deformacji kształtów i dążenia do abstrakcji w dziełach sztuki współczesnej; własnych przykładów; znajomość znaczenia deformacji kształtów i dążenia do abstrakcji w dziełach sztuki współczesnej; omawianie, wybranych dzieł; twórczego zainspirowania zainspirowania się istniejącymi się istniejącymi dziełami dziełami sztuki w celu sztuki w celu stworzenia stworzenia oryginalnej, barwnej barwnej pracy plastycznej o pracy plastycznej o charakterze charakterze nieprzedstawiającym nieprzedstawiającym 29 Forma i funkcja przedmiotu. Skrzynie na skarby. Projekt, forma, funkcja, rzemiosło artystyczne, artysta rzemieślnik. akwarele podręcznik (W świecie przedmiotów, s ); ilustracje z podręcznika, s ; wybrane przez nauczyciela zdjęcia wyrobów rzemiosła artystycznego; opowiadanie ks. Jana Twardowskiego Patyki i patyczki ze zbioru Patyki i patyczki, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 1987; dwa pudełka; fotografii; rozmowa nauczająca; plastyczne wykonanie ozdobnej skrzyni pudełka na skarby; projektowania i wykonania przedmiotu o charakterze użytkowym; dostosowania formy przedmiotu do spełnianej funkcji; dekoracyjnych przedmiotów użytkowych projektowania ciekawego przedmiotu o charakterze użytkowym; dostosowania odpowiedniej formy do spełnianej funkcji; dekoracyjnych przedmiotów użytkowych, wykazywanie się pomysłowością i inwencją podczas pracy papier kolorowy; folia samoprzylepna; wełna, włóczka, sznurek,

Rozkład materiału z dwustopniowym planem wynikowym klasa 6

Rozkład materiału z dwustopniowym planem wynikowym klasa 6 1 Rozkład materiału z dwustopniowym planem wynikowym klasa 6 1. Wszyscy artyści rysują. O dziedzinach plastyki. Zabawa plastyczna rozmowa między artystami różnych dziedzin sztuki: O wyższości npp* malarstwo

Bardziej szczegółowo

w szkole podstawowej klasy 4 6 Plan pracy do podręcznika do plastyki Jezierska

w szkole podstawowej klasy 4 6 Plan pracy do podręcznika do plastyki Jezierska Elżbieta Jezierska Plan pracy do podręcznika do plastyki w szkole j klasy 4 6 2 KLASA IV-VI ponad 1-2. ABC plastyki, czyli nie tylko o farbach i pędzlach 1. Wstęp, Artystyczny nieład czy nietwórczy bałagan

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania plastyki w kl. 4-6 w szkole podstawowej

Plan wynikowy nauczania plastyki w kl. 4-6 w szkole podstawowej Plan wynikowy nauczania plastyki w kl. 4-6 w szkole podstawowej Projekt okładki rtur Gulewicz Redakcja eata Młotkowska Skład komputerowy Paweł hodun opyright by M UKJ S.., Kielce 2004 M UKJ S.. 25-655

Bardziej szczegółowo

Sztuka w zasięgu ręki Program nauczania plastyki w gimnazjum

Sztuka w zasięgu ręki Program nauczania plastyki w gimnazjum Anita Przybyszewska Pietrasiak Sztuka w zasięgu ręki Program nauczania plastyki w gimnazjum 1 Redakcja Marzena Kwiecień Redakcja językowa i korekta Krystyna Bajor Skład i opracowanie graficznie Adam Ziółkowski

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PLASTYKI W GIMNAZJUM Opracowała Ewa Andryszczak Pawłowska nauczyciel dyplomowany w Gimnazjum nr 2 w Kutnie

PLAN WYNIKOWY DO PLASTYKI W GIMNAZJUM Opracowała Ewa Andryszczak Pawłowska nauczyciel dyplomowany w Gimnazjum nr 2 w Kutnie PLAN WYNIKOWY DO PLASTYKI W GIMNAZJUM Opracowała Ewa Andryszczak Pawłowska nauczyciel dyplomowany w Gimnazjum nr 2 w Kutnie Drogie KoleŜanki, Szanowni Koledzy! Pracując ponad dziesięć lat jako nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki WYMAGANIA EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2013/2014

Przedmiotowy system oceniania z plastyki WYMAGANIA EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2013/2014 Przedmiotowy system oceniania z plastyki WYMAGANIA EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2013/2014 Ocena określa przede wszystkim poziom umiejętności ucznia. Przy ustalaniu oceny za prace plastyczne bierze się pod uwagę

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE. Specjalność: komunikacja wizualna i projektowanie form przemysłowych

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE. Specjalność: komunikacja wizualna i projektowanie form przemysłowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT SZTUKI ZAKŁAD WZORNICTWA Program studiów dla kierunku wzornictwo Specjalność: komunikacja wizualna i projektowanie form przemysłowych Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Spis treści 1 Wstęp Marek Świca 2 Być ze szkołą o współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie z nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Informator ECTS na rok akademicki 2008/2009 1 dla kierunku: Malarstwo I. Informacje o wydziale Wydział Architektury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA SZKOŁY PLASTYCZNEJ ZAWÓD PLASTYK

PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA SZKOŁY PLASTYCZNEJ ZAWÓD PLASTYK PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA SZKOŁY PLASTYCZNEJ ZAWÓD PLASTYK Symbol cyfrowy 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PLASTYK PO ZAKOŃCZENIU NAUKI W SZKOLE Uczeń Twórczo kreuje dzieła sztuk plastycznych, posługując

Bardziej szczegółowo

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole 4 Anna Grządkowska Magdalena Pietrzak-Kurzac Patrycja Rusiak RECENZENT: prof.

Bardziej szczegółowo

1.PRZEDMIOT: HISTORIA SZTUKI SEMESTR I

1.PRZEDMIOT: HISTORIA SZTUKI SEMESTR I TREŚCI NAUCZANIA SPIS PRZEDMIOTÓW 1.HISTORIA SZTUKI 2.MODUŁ - multimediów i fotografii - zespołowe projekty artystyczne 3.PODSTAWY PROJEKTOWANIA 4. RYSUNEK I MALARSTWO 5. RZEŹBA 6. SPECJALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Akademia Letnia 2012. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Wydział Projektowy

Akademia Letnia 2012. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Wydział Projektowy Akademia Letnia 2012 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Wydział Projektowy 1 Techniki manualne w ilustracji. prowadząca: Magdalena Nazarkiewicz Mapping prowadząca: Lidia Wilkosz Plakat prowadzący: Monika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ART-INFO PORADNIK NAUCZYCIELA

PROGRAM ART-INFO PORADNIK NAUCZYCIELA PROGRAM ART-INFO PORADNIK NAUCZYCIELA do interdyscyplinarnego programu nauczania dla gimnazjum Warszawa, 2014 W zestawie do Programu Art-Info przygotowano: program nauczania poradnik dla nauczyciela skrypt

Bardziej szczegółowo

zainspiruj się dobre praktyki Akademii Orange

zainspiruj się dobre praktyki Akademii Orange Fundacja Orange prowadzi autorskie programy na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wspiera wartościowe inicjatywy innych organizacji pozarządowych. Pokazujemy młodym, jak twórczo wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. część

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. część PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ część 1 Autor Jolanta Faliszewska Kierownik projektu Agnieszka Opala Redakcja Ewa Dulemba Aleksandra Ziewiecka Redakcja językowa Martyna Synowiec

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea

OFERTA EDUKACYJNA przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea OFERTA EDUKACYJNA przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea OFERTA EDUKACYJNA 2 oferta edukacyjna SPIS TREśCI 1. Czym jest Centrum Poznawcze Hali Stulecia? 4 2. Edukacja w Centrum Poznawczym Hali

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA. klasy pierwszej szkoły podstawowej

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA. klasy pierwszej szkoły podstawowej PORADNIK DLA NAUCZYCIELA klasy pierwszej szkoły podstawowej Barbara Bieg-Panic Beata Sobczyk Beata Stachańczyk Mirosława Gruszka Ewa Stolarczyk PORADNIK DLA NAUCZYCIELA klasy pierwszej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Nr 4/2007. Krajobraz rzeÿbiony barw¹ i œwiat³em Landscape Shaped with Colour and Light

Nr 4/2007. Krajobraz rzeÿbiony barw¹ i œwiat³em Landscape Shaped with Colour and Light Nr 4/2007 Krajobraz rzeÿbiony barw¹ i œwiat³em Landscape Shaped with Colour and Light Krajobraz nieprzypadkowo pojawia się jako temat sztuk plastycznych malarstwa, fotografiki czy filmu. Śledząc historię

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne kl.v.

Wymagania Edukacyjne kl.v. Zagadnienia wiodące Zagadnienia szczegółowe Wymagania Edukacyjne kl.v. Założone osiągnięcia ucznia podstawowe ponadpodstawowe Odniesienia do podstawy programowej Uczeń: FORMY TWÓRCZOŚCI Czym są dzieła

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

Okresy w dziejach sztuki

Okresy w dziejach sztuki Okresy w dziejach sztuki do IV tysiąclecia p.n.e. - sztuka prehistoryczna ok. 3000-500 p.n.e. - sztuka starożytnego Egiptu ok. 3000-2340 p.n.e. - sztuka Sumeru ok. 2600-1100 p.n.e. - sztuka egejska ok.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895 5827. ROCZNIK WYDZIAŁU SZTUKI UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO W RADOMIU nr 11

ISSN 1895 5827. ROCZNIK WYDZIAŁU SZTUKI UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO W RADOMIU nr 11 ROCZNIK WYDZIAŁU SZTUKI UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO W RADOMIU nr 11 2. Aleksander Olszewski Wstęp 3. Kazimierz M. Łyszcz Obecność geometrii w sztuce 6. Jan Trojan Geometria formatywna 9.

Bardziej szczegółowo

Programy ramowe studiów

Programy ramowe studiów Programy ramowe studiów Pozycja planu: A.1 Język angielski laboratoryjne audytoryjne Seminaria Ćwiczenia projektowe III 2 IV 2 V 2 VI 2 e Zajęcia terenowe Opanowanie języka w stopniu umożliwiającym aktywne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w klasach 4 6

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w klasach 4 6 Dariusz Stêpieñ Przedmiotowy system oceniania z plastyki w klasach 4 6 Lubię tworzyć 1 Projekt ok³adki Artur Gulewicz Redakcja Wojciech Sygut Korekta Lidia Machura Sk³ad komputerowy Marek Zapa³a Copyright

Bardziej szczegółowo

LekcjezGdyniąwtle. praca zbiorowa

LekcjezGdyniąwtle. praca zbiorowa LekcjezGdyniąwtle praca zbiorowa Gdynia 2012 Copyright c 2012 by Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Redakcja: Elżbieta Wójcik Konsultacja metodyczna: Elżbieta Mazurek Projekt okładki: Anna Tarasiewicz

Bardziej szczegółowo