Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług poligraficznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług poligraficznych"

Transkrypt

1 Znak sprawy: AG-I Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług poligraficznych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska Łódź ZATWIERDZAM Z up. Wojewody Łódzkiego Dyrektor Generalny Urzędy Sławomir Wasilczyk Łódź, dnia r.

2 I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska Łódź Godziny pracy: Poniedziałek, środa piątek Wtorek II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą. III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiotem zamówienia są ogólnie pojęte usługi poligraficzne, w skład których wchodzą w szczególności: 1) kopiowanie: dokumentów itp., 2) drukowanie: wizytówek, plakatów, zaproszeń, ulotek, obwieszczeń Wojewody Łódzkiego, folderów itp., CPV Usługi dystrybucji i drukowania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ. 3. Czas realizacji usługi wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego nie może przekroczyć 48 godzin od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. 4. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 5. Dostawy realizowane będą w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 9 00 do 15 00, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 6. Zamawiający w każdorazowym zamówieniu określi ilość i rodzaj zamówienia, co będzie stanowić podstawę do określenia wynagrodzenia wykonawcy. 7. Ilości zamówienia, o których mowa w Załączniku Nr 1 do SIWZ są ilościami przewidywanymi. Rzeczywiste zamówienie będzie wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z jego działalnością. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia Wykonawcy zamówienia zgodnego z przedmiotem zamówienia, które nie zostało określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 9. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca przedstawi kalkulację kosztów jego wykonania. Kalkulacja kosztów wymaga akceptacji Zamawiającego przed przyjęciem zlecenia przez Wykonawcę do realizacji. 10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

3 IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Wymagany termin wykonania 24 m-ce od daty podpisania umowy V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, iż: 1) posiadają wiedzę i doświadczenie; 2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 3) nie zachodzi żadna z formalnych przesłanek wykluczenia ich na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego jest w danym przypadku realne i będzie w praktyce możliwe. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonywane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia 3. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 1: 1) Wykonawca spełni warunek określony w ust. 1 pkt 1, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał min. 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem (tj. kopiowanie, drukowanie) i wartością min ,00 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 i 3 SIWZ 2) Wykonawca spełni warunek określony w ust. 1 pkt 2, jeżeli wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ. 3) Wykonawca spełni warunek określony w ust. 1 pkt 3 jeżeli wykaże, że nie zachodzi wobec niego żadna z formalnych przesłanek wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy poprzez złożenie oświadczenia i dokumentu, o których mowa w rozdz. VI ust 2 i 4 SIWZ. 4. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy, a także Wykonawców, o których mowa w art. 24 b ust. 3 ustawy. 5. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm) złożyli odrębne oferty, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4 1) pod pojęciem grupy kapitałowej rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów); 2) pojęcie przedsiębiorcy definicja zawarta w art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; 3) pojęcie kontroli definicja zawarta w art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 6. W celu wykazania, iż nie zachodzi przesłanka wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca złoży oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. 7. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia: 1) w przypadku oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2, wystarczy, że złoży je co najmniej jeden z uczestników oferty wspólnej (konsorcjum), lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnienie; 2) w przypadku dokumentów potwierdzających spełnianie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, muszą być złożone przez każdego z uczestników konsorcjum osobno, w przypadku oświadczenia z art. 24 ust.1 ustawy, może być złożone jedno, podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania złożone na podstawie art. 24 ust 1 ustawy, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, (tj. min ,00 zł brutto) przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz należy złożyć zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy 1) dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1 lit. a; 2) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1 lit. a i b. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert złożony w formie oryginału lub kserokopii

5 potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Ww. dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenie winno być złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Dokumenty wskazane w ust. 4 i 5 należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 7. W przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy, należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 8. W przypadku, o którym mowa w rozdz. V ust. 2 SIWZ i VI ust. 7 SIWZ, jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (złożone przez podmiot składający zobowiązanie). 2) Dokumenty, o których mowa w rozdz. VI. ust. 3 SIWZ. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną. Nr faksu Zamawiającego (042) lub ; adres poczty elektronicznej: 2. Zamawiający i wykonawca mogą żądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokumentu lub informacji, o której mowa w ust Zamawiający udostępnia dokumentację z postępowania na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o udostępnienie dokumentacji należy przesłać w formie faksu. Dokumentację z postępowania udostępnia się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w obecności pracownika Zamawiającego. 4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: - Agnieszka Głogowska - starszy inspektor wojewódzki - Witold Szabłowski - inspektor VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

6 IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. 2. Do oferty muszą być ponadto dołączone dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ. 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie z zachowaniem formy pisemnej. 4. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum do oferty należy dołączyć umowę konsorcjum, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 5. Oferta musi być umieszczona w kopercie zabezpieczonej przed otwarciem, posiadać nazwę i adres wykonawcy oraz Zamawiającego oraz napis: Oferta na usługi poligraficzne Znak sprawy: AG- I Nie otwierać przed r. godz UWAGA! W przypadku braku na kopercie ww. informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską jej nie otwarcie w trakcie czynności otwarcia ofert. 6. Oferty przesłane pocztą należy umieścić w dodatkowej zewnętrznej kopercie i wysłać na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Łódź, ul. Piotrkowska 104, bud. E, pok. 118, z tym, że za datę złożenia oferty przyjmowana będzie data wpływu oferty zgodnie z rozdziałem XI.1. i XI.2. SIWZ. 7. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 9. W przypadku, gdy ofertę (formularz oferty oraz wszystkie dokumenty) podpisuje lub potwierdza za zgodność z oryginałem inna osoba (osoby) niż uprawniona do reprezentowania wykonawcy na podstawie wpisu do właściwego rejestru, należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo szczególne należy złożyć w formie oryginału, natomiast pełnomocnictwo ogólne należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 10. Potwierdzenie dokumentu za zgodność z oryginałem musi zawierać sformułowanie Za zgodność z oryginałem lub podobne oraz podpis i pieczęć imienną osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy, (jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis) lub inny podpis umożliwiający identyfikację osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie dokumentu. XI. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Wydziału Administracyjno- Gospodarczego, ul. Piotrkowska 104, Łódź, bud. E, I p., pok Termin składania ofert upływa dnia r. o godz Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Piotrkowska 104, bud. E, I p., pok Termin otwarcia ofert r. godz OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób: 1) obliczyć cenę netto dla poszczególnych pozycji (kolumna 7 = kolumna 5 x kolumna 6) (przy

7 obliczaniu ceny należy uwzględnić wszelkie usługi, które należy wykonać w ramach przedmiotu zamówienia); 2) obliczyć cenę netto oferty poprzez zsumowanie wszystkich pozycji z kolumny 7 3) obliczyć wartość podatku VAT wg stawki obowiązującej na dzień złożenia oferty; 4) obliczyć cenę brutto oferty poprzez zsumowanie ceny netto i wartości podatku VAT; 5) ceny i wartości, o których mowa w pkt 1-4 należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryterium Znaczenie kryterium Cena 100% 2. Punkty wyliczane będą według następującego wzoru: Cena C = (cena najniższa : cena oferty badanej) x 100 pkt x 100% Przez cenę Zamawiający rozumie łączną wartość brutto oferty. 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów. XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Po wyborze oferty najkorzystniejszej należy przedłożyć do wglądu: - w przypadku złożenia oferty przez wspólników spółki cywilnej - umowę spółki w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy; XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu. XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ. 2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w jego siedzibie w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.

8 XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 5. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanego dalej Prezesem Izby, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ustępie 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Załączniki: Nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr 2 wzór oświadczenia wymaganego na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy, Nr 3 wzór oświadczenia wymaganego na podstawie art. 44 ustawy, Nr 4 wzór oświadczenia wymaganego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Nr 5 formularz oferty, Nr 6 wykaz wykonanych usług; Nr 7 wzór umowy.

9 AG.-I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Przedmiotem zamówienia jest zamówienia są ogólnie pojęte usługi poligraficzne, w skład których wchodzą w szczególności: Lp. Rodzaj usługi Przedmiot zamówienia Opis Ilość szt./egz owanie Wizytówki Wizytówki ze znakiem logo urzędu gramatura g/m 2, wielkość 85 mm x 55 mm, kolor biały, (wzór do wglądu u zamawiającego) szt. 2. Obwoluty papierowe Teczki z logo (znak orła umieszczony centralnie na głównej stronie w kolorze lub bez) z dopiskiem: 1. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 2. Wojewoda Łódzki 3 Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego format A3 (złożone na pół) gramatura 246 g/m 2, kratka elfenbens (wzór do wglądu u zamawiającego) szt Dyplomy Zaproszenia okolicznościowe Dyplom zawiera logo urzędu i napis DYPLOM gramatura 246 g/m 2, kratka elfenbens format A 4 (wzór do wglądu u zamawiającego) Gramatura 246 g/m 2, kratka elfenbens format 210 x 100 m lub format A4 (przykładowy wzór do wglądu u zamawiającego, lub wygląd zostanie określony indywidualnie zgodnie z zapotrzebowaniem) szt szt.

10 Plakaty jednostronny, kolorowy lub czarno-biały, 5. format A3, papier kredowy, szt. gramatura g/m 2 (wygląd zależnie od potrzeb określi zamawiający) Kalendarze trójdzielne Główka z logo urzędu oraz np. fotografią urzędu (zdjęcie do uzgodnienia z zamawiającym) kaszerowane 6. podkład -karton 300 g/ m szt. 3 kalendaria naklejane papier offsetowy 90 g/ m 2 druk kolowy Kalendarze książkowe Format A5 1 dzień na stronie twarda oprawa 7. tłoczone logo 800 szt. (martyca dostępna u zamawiającego) kolorowa wkładka informacyjna, zdjęcie (zależnie od potrzeb bieżących określi zamawiający) Publikacje broszurowe i katalogowe Forma książkowa zszywane/klejone druk kolor/czarno-biały 8. format A3, po złożeniu A4 gramatura okładki 250 g/ m szt. gramatura wkładu g/ m 2 ilość stron do 40 (przykładowy wór do wglądu u zamawiającego) 9. Wydawnictwa książkowe Forma książkowa zszywane/klejone szt. druk kolor/czarno-biały

11 format A 5 gramatura okładki 250 g/ m 2 gramatura wkładu g/ m 2 ilość stron do 300 (przykładowy wór do wglądu u zamawiającego) Format A4 czarno-biały (dwustronnie) 10 papier biały o gramaturze 80 g/m², wykonanie druków według przesłanego wzoru lub w PDF szt. teczki papierowe Teczki A4 z dwoma skrzydłami (Format po złożeniu: 220x305x5 mm) 11 kolorowy nadruk jednostronnie (z zewnątrz), papier karton, gramatura g/m 2, 250 szt. Dyplomy Dyplom zawiera logo urzędu napis ZAŚWIADCZENIE oraz ok. 10 linijek tekstu 12 tło z nadrukiem kolorowym typu znak wodny oraz kolorowe nagłówek i stopka 250 szt. gramatura ok. 245 g/m 2, format A 4 13 wniosek paszportowy druk o wymiarach 297x139 mm, bigowany i składany, druk dwustronny, kolor kartonu biały, karton wykonawcy, karton offsetowy o gramaturze 170 g/m², wykonanie wniosku według przesłanego wzoru lub w PDF szt. 14 Teczki okolicznościowe wykonane z tektury o grubości 1,8 mm lub podobnego materiału, format A4, tektura oklejona folią bordową, na pierwszej stronie wytłoczone godło Rzeczypospolitej Polskiej w kolorze złotym, teczka opasana ozdobną taśmą w kolorze złotym, materiały wykonawcy. Wzór teczki do wglądu 500 szt. 15 Format A3 czarno-białe (dwustronnie) szt. 16 Format A3 kolor (dwustronnie) szt.

12 17 jednostronny, papier wykonawcy, kartki formatu A3 zadrukowane jednostronnie, nadruk czarny, papier biały o gramaturze 80 g/m², wykonanie druków według przesłanego wzoru lub w PDF 1000 szt. 18 jednostronny, papier wykonawcy, kartki formatu A4 zadrukowanych jednostronnie, nadruk czarny, papier biały o gramaturze 80 g/m², wykonanie druków według przesłanego wzoru lub w PDF szt. 19 jednostronny, papier wykonawcy, kartki formatu A5 zadrukowanych jednostronnie,k, nadruk czarny, papier biały o gramaturze 80 g/m², wykonanie druków według przesłanego wzoru lub w PDF szt. 20 dwustronny, papier wykonawcy, kartki formatu A5 zadrukowane dwustronnie, nadruk czarny, papier biały o gramaturze 80 g/m², wykonanie druków według przesłanego wzoru lub w PDF 400 szt. 21 mapy z zakresu ratownictwa medycznego 22 plakaty 23 (obwieszczenia Wojewody Łódzkiego) druk wielkoformatowy (format A0- rolka 914 mm) w kolorze, na papierze g/m 2 wypełniony kolorem w zakresie od 70 % do 100 %. Wydruk powinien zostać wykonany z każdego rodzaju nośnika pamięci elektronicznej z danymi zapisanymi w takich programach jak Adobe Reader (format pdf.) lub każdy inny program do tworzenia map. Powinna również pojawić się możliwość wykonania dodatkowych czynności na udostępnionym materiale, takich jak powiększenie lub zmniejszenie wydruku wielkoformatowego, dopasowanie go do wielkości arkusza, wykonanie skali, eliminację tła i inne Format Papieru B1, druk kolorowy, jednostronny, rodzaj papieru kredowy, gramatura papieru g, sposób pakowania - 28 rulonów po 25 szt. jednostronny 70/10 cm na papierze offsetowym o grubości 100. Tekst jednostronny (około 1040 znaków), białe tło z czarnym tekstem. Pakowanie obwieszczen w paczki o określonej ilości i przesłanie ich do 24 jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatu województwa łódzkiego 4 szt szt. (2014 r. 700 szt., 2015 r. 700 szt.) egz.

13 broszury format A-5 (zszyte pośrodku), ok (broszury) stron (materiały na konferencje z realizacji zadań obronnych), dowóz powielonych dokumentów do 70 egz. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 25 Kopiowanie Format A4 czarno-białe (jednostronnie) szt. 26 Format A4 kolor (jednostronnie) 500 szt. 27 Format A4 czarno-białe (dwustronnie) szt. 28 formata4 kolor (dwustronnie) 500 szt.

14 Załącznik Nr 2... (pieczęć wykonawcy) *1 Oświadczenie Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) do sprawy AG-I Należę / Nie należę* 2 do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych* 3 : itd (data) (podpis i pieczęć imienna) *4 * 1 odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; * 2 niepotrzebne skreślić; * 3 należy wskazać listę podmiotów w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej; * 4 podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis.

15 Załącznik Nr 3... (pieczęć wykonawcy) *1 OŚWIADCZENIE wymagane na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) do sprawy AG-I Przystępując jako wykonawca do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę poligrafii oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj. 1. posiadam wiedzę i doświadczenie; 2. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Przedstawiam/Nie przedstawiam* 2 zobowiązanie innych podmiotów do oddania do mojej dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia/zasobów finansowych* ( data) (podpis i pieczęć imienna) *3 *1 odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; *2 niepotrzebne skreślić; *3 podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis.

16 Załącznik Nr 4... (pieczęć wykonawcy) *1 OŚWIADCZENIE wymagane na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) do sprawy AG-I Przystępując jako wykonawca do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę poligrafii oświadczam, że: Nie zachodzi wobec mnie żadna z formalnych przesłanek wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (data) (podpis i pieczęć imienna) *2 * 1 odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; * 2 podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis.

17 Załącznik Nr 5... (pieczęć wykonawcy *1 ) Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska Łódź FORMULARZ OFERTY. do sprawy: AG-I Przystępując jako wykonawca do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi poligraficzne, w trybie przetargu nieograniczonego składam następującą ofertę: Za wykonanie przedmiotu zamówienia Lp. Rodzaj usługi Przedmiot zamówienia Format Ilość szt./egz. Cena 1 szt./1 str./1 egz. netto Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) owanie 1. Wizytówki 85 mm x 55 mm, kolor biały szt. 2. Obwoluty papierowe A3 (złożone na pół) szt. 3. Dyplomy A szt. 4. Zaproszenia okolicznościowe 210 x 100 m lub format A szt. 5. Plakaty jednostronny, kolorowy lub czarno-biały, A szt. 6. Kalendarze trójdzielne szt. 7. Kalendarze książkowe A5 800 szt. 8. Publikacje broszurowe i katalogowe A3, po złożeniu A szt. 9. Wydawnictwa książkowe A szt.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych Znak sprawy: AG-I.273.2.5.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych Znak sprawy: AG-I.273.6.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. na zakup urządzeń sieciowych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. na zakup urządzeń sieciowych Znak sprawy: AG-I.273.2.31.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup urządzeń sieciowych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM Z up. Wojewody Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013

Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013 Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oraz instalację fabrycznie nowych urządzeń do radiołączności dla potrzeb Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AG.-I.273.2.11.2013

Znak sprawy: AG.-I.273.2.11.2013 Znak sprawy: AG.-I.273.2.11.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AG-I.273.13.2015

Znak sprawy: AG-I.273.13.2015 Znak sprawy: AG-I.273.13.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM Z up. Wojewody

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk www.ikm.gda.pl tel: (+48) 58 760 72 16 fax: (+48) 58 760 72 15 e-mail: ikm@ikm.gda.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW znak postęp owania: BDG.WZP.311. 35.2014.8.JG ZATWIERDZAM Agnieszka Jędrzejczyk (pracownik zamawiającego, któremu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel 17 74 70 600, fax 17 74 70 601 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7:30 15:30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo