Małgorzata Łuszczek Ilona Szczęch SCENARIUSZ DLA KLAS 4-6 SP. CZAS REALIZACJI PROJEKTU 20 godzin (4 tygodnie)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małgorzata Łuszczek Ilona Szczęch SCENARIUSZ DLA KLAS 4-6 SP. CZAS REALIZACJI PROJEKTU 20 godzin (4 tygodnie)"

Transkrypt

1 WODA NA WAGĘ ZŁOTA C AUTORKI Małgorzata Łuszczek Ilona Szczęch SCENARIUSZ DLA KLAS 4-6 SP CZAS REALIZACJI PROJEKTU 20 godzin (4 tygod) CELE OGÓLNE PROJEKTU zzdobycie umiejętności analizowania przyczyn i skutków działalności człowieka w zakresie korzystania z zasobów wodnych. zuświadomie sobie potrzeby oszczędzania wody i korzyści z tego wynikających. CELE SZCZEGÓŁOWE zpozna sposobu zaopatrywana szkoły w wodę i odprowadzania ścieków znabycie umiejętności odczytywania licznika wody zpozna sposobów poszanowania zużywanej wody zokreśle sposobów oszczędzania wody GŁÓWNE KOMPETENCJE KLUCZOWE ROZWIJANE PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU zumiejętność rozumowania w sposób matematyczny oraz stosowania głównych zasad i procesów matematycznych (mierze, skala) w sytuacjach codziennych zumiejętność posługiwania się danymi naukowymi (oraz narzędziami i urządzeniami technicznymi) do osiągnięcia celu bądź podjęcia decyzji; umiejętność wyciągnięcia wniosku na podstawie dowodów zwrażliwość na skutki, jakie podejmowane działania mogą przynosić poszczególnym ludziom, ich społecznościom, a że całej Ziemi CELE EDUKACYJNE Są zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie: edukacji przyrodniczej, edukacji matematycznej i zajęć technicznych PRODUKTY KOŃCOWE PROJEKTU 1. Plan oszczędzania zasobów wodnych 2. Marsz przez miejscowość zachęcający do oszczędzania wody UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU Woda jest dobrem, o które Polska powinna dbać szczegól obligują nas do tego wielkie jej zasoby (157 km 3 wody pitnej). Woda jest rówż bogactwem, którym rozsądne gospodarowa powinno być zachowam bezdyskusyjnym, i powinno przekładać się na korzyści ekologiczne i zarazem ekonomiczne, wpływające na życie każdego z nas. Dzięki realizacji tego projektu mamy szansę na zainicjowa w szkole działań, które przyczynią się do ochrony tych zasobów i wyrobienia w uczniach tylko świadomości tych problemów związanych z wodą, o jakich słyszy się mediach, ale i umiejętności świadomego gospodarowania zasobami wodnymi w ich małych ojczyznach, szkole i domach. 1

2 C WODA NA WAGĘ ZŁOTA harmonogram działań ETAP PROJEKTU DZIAŁANIA/OPIS CZAS TERMINY (DZIEŃ I MIESIĄC) SFORMUŁOWANIE PROBLEMU I CELÓW PROJEKTU PLANOWANIE DZIAŁAŃ. DZIAŁANIA UCZNIÓW PREZENTACJA PLANOWANIE DZIAŁAŃ PREZENTACJA REFLEKSJA Æ Æ [C1] STARTER Przestawie dzieciom problemu braku wody w innych regionach świata. Uczniowie robią kwerendę ilości użytkowania wody w trakcie podstawowych czynności. Stawiają problem potrzeby oszczędzania wody. Æ Æ [C2] Audyt wodny Æ Æ [C3] Tydzień samodzielnej pracy Uczniowie w trakcie pracy zespołowej planują przeprowadze audytu wodnego każda grupa analizuje inny obszar użytkowania wody. Przez tydzień działając zgod planem badają określone obszary i przygotowują się do prezentacji wyników. Æ Æ [C4] Jak oszczędzać wodę? Uczniowie prezentują wyniki audytu: dokonują oceny stanu zużycia wody w szkole. Na tej podstawie formułują wnioski do planu naprawczego. Æ Æ [C5] Planowa marszu jak zachęcić innych do oszczędzania wody? Æ Æ [C6] Jaki będzie nasz marsz? Uczniowie planują marsz na rzecz wody: hasła, transparenty, plakaty, piosenki, wiersze, które będą towarzyszyć dzieciom w przemarszu przez wieś. Następuje wspólne opracowa scenariusza happeningu. Æ Æ [C7] Marsz na rzecz wody, zachęcający do jej oszczędzania Z całą społecznością szkolną, zgod ze scenariuszem, wyposaże w transparenty, ulotki-kropelki uczniowie wyruszają w marsz po wsi nawołując do oszczędzania wody. Æ Æ [C8] Radość z efektów Uczniowie oglądają wspominkowo dokumentację fotograficzną z marszu, wspól budują z tego fotoreportaż. Po samooce udziału w pracach zespołu dzieci tworzą drzewko postanowień oszczędzania wody, które pozwoli utrwalać w nich właściwe postawy w tym zakresie 3 godz. 2 godz. 1 tydz. 3 godz. 4 godz. 3 godz. 3 godz. od. do. od. do. od. do. od. do. od. do. od. do. UWAGI 2

3 WODA NA WAGĘ ZŁOTA C SFORMUŁOWANIE PROBLEMU I CELÓW PROJEKTU 3 GODZ. CEL: Uświadomie sobie problemu dostępności wody i potrzeby jej oszczędzania POMOCE: list François, ołówki/długopisy, kartki A4, papierowe kropelki do podziału na grupy C1 STARTER Zajęcia rozpocznij od przysienia listu dziecka z Burkina Faso, ze słowami Znalazłam i list w internecie, jest to historia małego chłopca, który żyje i mieszka w małej wiosce w Afryce. Przeczytajmy ten list... (Załącznik nr 1. List). Po odczytaniu listu zaproponuj Rundę bez przymusu. Poproś, aby kolejno każdy uczeń uzupełnił zda zaczynające się od: Z listu François dowiedziałem się.... Jeśli uczeń chce zabrać głosu, może powiedzieć pas. Na końcu rundy postaw pyta/problem: ÆÆ Czy ja mam wpływ na ilość wody występującej na świecie i w naszej miejscowości? Następ podziel klasę na grupy. W tym celu przygotuj wycięte z kolorowego papieru kropelki, po 4 w różnych kolorach. Zrób losowa. Tak powstaną 4-osobowe rodziny z Polski. Każdej z grup przekaż kartkę papieru i mazak. Ich zadam będzie napisa odpowiedzi na list François, ukazującej jak uczeń i jego 4-osobowa rodzina gospodaruje wodą w ciągu dnia. Zanim uczniowie zaczną przygotowywać list, uzgodnij, co jest w nim ważne, na co będziecie zwracać uwagę przy jego ocenianiu. Przykładowe kryteria: zwymie co najmj 4 podstawowych czynności, podczas których zużywamy wodę, np: mycie, jedze, pra, sprząta, mycie samochodu zoszacowa w litrach ile wody zużywamy dzien na każdą z tych czynności zporówna czy to więcej, czy mj w stosunku do rówieśnika z Burkina Faso i Po stworzeniu listu, kolorowe rodziny uczniowskie zaprezentują je. Pozostałe grupy naradzą się i podniosą w górę 1, 2 lub 3 krople w zależności od tego, czy każde kryterium zostało spełnione. Po prezentacji nastąpi krótka dyskusja dotycząca informacji najłatwiejszych i najtrudjszych do określenia w listach. Wróć do problemu, unaoczniając go poniższym zadam, zawierającym przelicze zasobów wody w Polsce z km3 na litry. [ ZADANIE ] Na jednego Polaka wypada ok. 350 m 3 wody, a ile na jednego Burkińczyka? Zasoby wody pitnej w Burkina Faso to ok. 123 km 3, liczba mieszkańców: A ilu jest Polaków? Zastanówmy się, jakie czynności wykonuje się w naszym domu i ile wody się na zużywa. Spróbujcie przeliczyć, ile wody zużywacie w ciągu 1 dnia. Czy ta liczba przewyższa 20 litrów, którymi dysponuje Francois? Do wykonania zadania uczniowie otrzymają tabelę, pomocną w określeniu, ile wody zużywa się na poszczególne czynności życiowe oraz informację o zasobach wody w Polsce (Załącznik nr 2. Zasoby wody pitnej i jej zużywa na codzienne czynności). Na rozwiąza zadania przeznacz ok. 30 min. Poproś, aby każda grupa zapisała na tablicy swoje obliczenia. Zapytaj, do jakich wniosków doszli po wykonaniu zadnia. Zapiszcie je. w 3

4 C WODA NA WAGĘ ZŁOTA PODDAJ POD DYSKUSJĘ TEMAT Statystycz na jednego mieszkańca Burkina Faso przypada więcej wody, dlaczego więc w Polsce szanujemy wody, skoro mamy jej mało? Czy powinniśmy coś z tym zrobić? Wysłuchaj luźnych propozycji dzieci. Przypomnij pyta kluczowe: Czy ja mam wpływ na ilość wody występującej na świecie i w naszej miejscowości? zapisz je na plakacie, zawieś w widocznym miejscu. Dołącz do go cel projektu sformułowany w języku ucznia mógł on paść wcześj w trakcie wypowiedzi dzieci np.: ÆÆ Dowiemy się, jak my korzystamy z wody i jakie są tego konsekwencje. Zastanowimy się wspól, czy należy to robić inaczej jeśli, to jak i dlaczego? Te zapisy będą wam towarzyszyły podczas trwania całego projektu. PLANOWANIE DZIAŁAŃ. DZIAŁANIA UCZNIÓW 2 GODZ. CEL Przygotowa do analizowania obecnego stanu zużycia wody w szkole POMOCE Arkusze robocze oceny zasobów wody, ołówki/długopisy, kartki A4 i A3, pinezki do przypięcia kropelekgrupy, karta pytań w załączniku. C2 Audyt wodny PRZECZYTAJCIE CHÓREM GŁÓWNY PROBLEM PROJEKTU: Czy ja mam wpływ na ilość wody występującej na świecie i w naszej miejscowości? POPROŚ, aby uczniowie w parach zastanowili się, od czego zacząć rozwiązywa owego problemu. Przeznacz na to 5 min. Potem zrób rundę z odpowiedziami i zasugeruj, że powinniście zacząć od oceny sytuacji obecnej w najbliższym otoczeniu. PODZIEL UCZNIÓW NA 4 GRUPY (możesz wykorzystać grupy z poprzedgo ćwiczenia, wymieniając po dwóch członków z rodzin na osoby z kolejnej rodziny). Zadam wszystkich grup będzie zebra informacji na temat: jak gospodaruje się wodą w naszej szkole? Podstawą do oceny sytuacji obecnej są formularze Audytu: zzałącznik nr 4. Arkusz 1 (grupa 1) Charakterystyka budynku szkolnego zzałącznik nr 5. Arkusz 2 (grupa 2) Charakterystyka sieci wodociągowej w budynku szkolnym zzałącznik nr 6. Arkusz 3 (grupa 3) Charakterystyka sieci kanalizacyjnej w budynku szkolnym zzałącznik nr 7. Arkusz 4 (grupa 4) Dodatkowe źródła zużycia wody ROZDAJ FORMULARZE AUDYTU. Na podstawie Załącznika nr 3. Jak korzystać z arkuszy roboczych? Wyjaśnij zadania dla grup. Kocz upewnij się czy uczniowie wiedzą, jakie zadania mają wykonać. p PLANOWANIE PRACY W GRUPACH NIECH UCZNIOWIE PODZIELENI NA GRUPY i przystąpią do podziału zadań zmierzających do wykonania audytu. Poinstruuj, że każda grupa ma na wykona swojej części pracy 7 dni. Zanim do j przystąpią, muszą rozdzielić między siebie poszczególne zadania (Załącznik nr 8. Plan). Zadania należy rozdzielić na podstawie pytań zawartych w załącznikach, czyli należy bardzo staran się z nimi zapoznać przeczytać pytania i zastanowić się gdzie można znaleźć odpowiedź i kto i kiedy zajmie się jej zdobyciem. 4

5 WODA NA WAGĘ ZŁOTA C przykład fragmentu planu pracy KTO? CO BĘDĄ ROBIĆ? Z KIM BĘDĄ ROBIĆ? Ania Jola Wojtek Tomek Wywiad nt. sieci sanitarno-wodociągowej szkoły i jej modernizacji i roku założenia Wywiad nt. systemu odprowadzania ścieków w Naszej miejscowości Szkolny konserwator, dyrektor Pracownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy GDZIE BĘDĄ ROBIĆ? Na tere szkoły W Urzędzie Gminy lub spotka w szkole KIEDY I JAK DŁUGO BĘDĄ ROBIĆ? Do podziałku 18 listopada W podziałek 18 listopada po godz. 12:00 PO ZAKOŃCZONYM ETAPIE PLANOWANIA każda grupa zawiesi na tablicy swoją planszę. W ciągu tygodnia, w trakcie pracy własnej, każde wykonane zada będzie oznaczane przyklejaną kropelką (można wykorzystać kropelki z poprzednich zajęć). Tak uczniowie będą śledzić postęp własnej pracy i działań kolegów. POINFORMUJ UCZNIÓW, że po przeprowadzeniu audytu będą w wybranej przez siebie formie prezentować jego wyniki. Kryteria oceny prezentacji zprzedstawie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w formularzach audytu zco najmj dwa wnioski wynikające z myśli przewodj: co możemy robić, by oszczędzać wodę? zprezentacja ma się zmieścić w minutach. zzapisz powyższe kryteria i poproś uczniów, aby też przed wyjściem je zanotowali. PLANOWANIE DZIAŁAŃ. DZIAŁANIA UCZNIÓW 1 TYDZ. CEL Zebra informacji nt. obecnej sytuacji w szkole w zakresie zużycia wody i planów naprawczych POMOCE arkusze audytu, komputer z dostępem do Internetu, plany szkoły z siecią sanitarno- -kanalizacyjną szkoły C3 Tydzień samodzielnej pracy NA TYM ETAPIE uczniowskie zespoły projektowe zbierają zbędne informacje poprzez m.in. badania terenowe, kwerendy w źródłach (w tym w internecie), wywiady z osobami dysponującymi odpowiednią wiedzą (zwłaszcza wiedzą na temat lokalnych zwyczajów i tradycji). Grupa wykonuje zadania na bazie audytu wodnego szkoły. Uczniowie odpowiadają na pytania, jak woda jest wykorzystywana i analizują, co można poprawić w tym zakresie. i W TYM CZASIE PEŁNISZ ROLĘ MENTORA i udzielasz ew. wsparcia grupom, jeśli jest ono potrzebne. Około 3-4 dnia każda z grup może spotkać się z tobą w celu zweryf ikowania, czy ich praca idzie w dobrym kierunku i czy napotykają na jakieś problemy. (Spotka powinno zająć więcej niż 30 min dla każdej grupy). PO KAŻDYM WYKONANYM zadaniu osoba odpowiedzialna zaznacza na pla zakończe jego realizacji. Dzięki temu możesz monitorować przebieg prac. 5

6 C WODA NA WAGĘ ZŁOTA PREZENTACJA 3 GODZ. CEL Przedstawie wyników badań i obecnego stanu zużycia wody w szkole oraz wyło planów naprawczych POMOCE komputer i projektor multimedialny, kolorowe plansze ze światłami w kolorach zielonym i czerwonym, pisaki, kartki A4, arkusze w kolorze bieskim, nożyczki, pinezki C4 Jak oszczędzać wodę? PRZEDSTAW CEL SPOTKANIA, A TAKŻE JEGO PORZĄDEK 1. Przygotowa się do prezentacji 10 min. 2. Losowa kolejności prezentacji grup. 3. Prezentacje poszczególnych grup 12 min. + ocena wraz z 5 minutowym omówiem. (łącz ok. 70 min.) 4. Podsumowa prezentacji 10 min. 5. Plany na przyszłość 40 min. Zapytaj uczniów, czy chcą wść do tego spotkania jakieś dodatkowe punkty. Jeśli uznacie je wszyscy za zasadne uwzględnij je w pla zajęć. Następ postępuj zgod z tym planem. PRZYPOMNIJ KRYTERIA OCENY PREZENTACJI zodpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w formularzach audytu zprzynajmj dwa wnioski wynikające z myśli przewodj: co możemy zrobić by oszczędzać wodę? zdługość trwania prezentacji: minut. PO CZASIE PRZEZNACZONYM NA PRZYGOTOWANIE SIĘ DO PREZENTACJI dokonaj losowania kolejności grup. Teraz ch każda z grup kolejno przedstawi swoją prezentację. Jej formę uzgadniają sami. Mogą jej towarzyszyć rekwizyty i dodatkowe plansze z wynikami zależy to od inwencji grupy. Czas to maksymal 12 minut dla każdej grupy. 5 minut przeznaczamy na ocenę koleżeńską i omówie każdej prezentacji. Wyznacz ucznia, który będzie strażnikiem czasu. Może mieć dzwoneczek do sygnalizowania rozpoczęcia i zakończenia prezentacji oraz czasu na omówie każdej z nich. s DO OCENY ZASTOSUJECIE TECHNIKĘ ŚWIATEŁ. Ty też weź udział w oce. Grupy, które otrzymały więcej zielonych świateł nagradzajcie brawami. Ten projekt, który miał dużo czerwonych świateł, powin zostać poddany dyskusji: zco było dobrze wykonane? zco należy poprawić? zjak to poprawić? Wszystkie pomysły zapiszcie na kartce, która przekazana zosta odnośnej grupie. POMYSŁY NA PRZYSZŁOŚĆ PRZYPOMNIJ PYTANIE KLUCZOWE: Czy ja mam wpływ na ilość wody występującej na świecie i w naszej miejscowości? Powiedz, że teraz przystąpicie do wyłonia planów na przyszłość. Zastosuj zmodyf ikowaną burzę mózgów. Niech uczniowie siądą w swoich 4-osobowych grupach. Każdy otrzyma formularz do pracy techniką 433 (Załącznik nr 9 ). Omów zawartą w nim instrukcję. PO WYPEŁNIENIU FORMULARZA grupa uzgodni 3-4 najlepsze wg j pomysły i zapisze je na kartkach w kształcie kropel każdy na oddzielnej. Krople przypnijcie do tablicy projektu. 6

7 WODA NA WAGĘ ZŁOTA C PLANOWANIE DZIAŁAŃ 2 GODZ. CEL Przygotowa marszu zachęcającego do oszczędzania wody w całej szkole i w gospodarstwach domowych. POMOCE kartki A4, materiały rysunkowe: kredki, pisaki, farby, nożyczki, blok techniczny; komputer z dostępem do internetu, arkusze A0 do przygotowania haseł, kleje i listewki do przymocowania transparentów, wycięte z papieru kropelki. C5 Planowa marszu jak zachęcić innych do oszczędzania wody? POWRÓĆ DO PYTANIA: Czy ja mam wpływ na ilość wody występującej na świecie i w naszej miejscowości? Wy już wiecie, że oszczędza wody jest ważne, ale jak zachęcić do tego całą szkołę i okolicznych mieszkańców? Zróbmy marsz na rzecz wody, w którym zaprezentujemy naszą wiedzę nt. zasobów wodnych naszej okolicy i tego, co każdy z nas może zrobić by je chronić. MARSZ NA RZECZ WODY JEST ZADANIEM, do którego musicie się przygotować wspól, jako grupa. Przedsięwzięcie to będzie sukcesem, jeśli cała grupa się w to zaangażuje i każdy będzie miał swoją rolę do wykonania w ramach staran zaplanowanej inicjatywy. Zatem zanim przejdziecie do planowania marszu, zastanówcie się wspól: po czym poznamy dobrze pracującą grupę? POPROŚ, aby uczniowie porozmawiali o tym w parach. Niech każda z nich zapisze na kartce jedną odpowiedź na postawione pyta. Będzie to podstawą do ustalenia waszych kryteriów oceny współpracy w grupie. Po umieszczeniu wszystkich stwierdzeń zorganizuj głosowa, aby wybrać 4-6 uzgodnionych z uczniami kryteriów. w Przykładowe kryteria dobrej pracy w grupie: zzaangażowa wszystkich członków grupy w realizację zadania zwykonywa zadań najlepiej jak się umie zzwraca się z prośbą o pomoc w razie potrzeby zpomaga sobie nawzajem w grupie w wykonywaniu zadań zsłucha nawzajem swoich argumentów PRZYGOTOWANIA DO MARSZU NA RZECZ WODY MARSZ MOŻE SIĘ ODBYĆ np. 22 marca w Światowym Dniu Wody. Wprowadź uczniów w ideę marszu. Macie listę na kropelkach z planem działania. Poproś, aby uczniowie odczytali zapisy z kropel. Zastanówcie się teraz, co zrobić i jak zaplanować pracę, aby przygotować marsz. Wasz marsz będzie marszem z transparentami i rozdawam mieszkańcom ulotek i materiałów informacyjnych. Potrwa około 60 minut od wyjścia do szkoły i przemarszu np. pod urząd z władzami lokalnymi lub inne ważne w danej miejscowości miejsce. Podziel uczniów na trzy zespoły. Poleć, aby każdy zespół zaplanował sobie pracę koczną do wykonania zadań. Każdemu z nich przekaż instrukcję (Załącznik nr 10. Plan działania Przygotowa marszu). GRUPA I: Z zebranych w wyniku analizy audytowej i planów naprawczych wniosków ułoży 5 haseł i przygotuje transparenty w formie plakatów z arkuszy A0 z przytwierdzonymi patykami umożliwiającymi ich sie. GRUPA II: Przygotuje kropelki dla mieszkańców z pojedynczymi hasłami, określającymi co można zrobić, by oszczędzać wodę. GRUPA III: Wyszuka w internecie piosenki i wiersze o wodzie. Jedna osoba nauczy się wiersza, a pozostali przygotują teksty piosenek oraz nauczą się jednego najciekawszego tekstu. Mogą poprosić o wsparcie nauczyciela muzyki. p ZAPROPONUJ, by każda grupa przedyskutowała teraz, jak ma zamiar wykonać swoje zadania. Niech w kilku punktach rozpiszą plan działania. Po minutach poproś, aby grupy zreferowały swoje plany. Podyskutujcie krótko nad każdym z nich może inne grupy coś zaproponują. POWIEDZ, że na przygotowa się każda grupa ma 1 tydzień. W tym czasie jesteś gotów/gotowa służyć im pomocą. 7

8 C WODA NA WAGĘ ZŁOTA PLANOWANIE DZIAŁAŃ 2 GODZ. CEL Ułoże scenariusza happeningu POMOCE Pomoce: śpiewniki lub skopiowane teksty piosenek oraz pozostałe przygotowane przez uczniów materiały na marszi C6 Jaki będzie nasz marsz? PODAJ CEL SPOTKANIA zanim wyruszycie w teren z prezentacją, powinniście ułożyć scenariusz marszu. Przedstaw uczniom zaproponowany na plakacie przebieg marszu. p PLANOWANY PRZEBIEG PROPOZYCJA: 1. Ruszacie o godzi 9.00 spod szkoły 2. Wyznaczony uczeń w imieniu wszystkich wita dzieci i zaproszonych gości 3. Ruszacie wszyscy maszerują i śpiewają przygotowaną piosenkę o wodzie 4. Na znak nauczyciela zatrzymujecie się i uczeń deklamuje wiersz o wodzie 5. Na kolejnym postoju uczniowie przedstawiają hasła, które wypisali jako deklarację dotyczącą postępowania w związku z potrzebą oszczędzania wody uczniowie niosący transparenty wychodzą na przód grupy, a wszyscy chórem głośno je odczytują, by zwrócić uwagę przechodniów 6. W trakcie całego marszu uczniowie rozdają kropelki mieszkańcom 7. Po zakończeniu prezentacji i rozdaniu ulotek i kropelek wracacie do szkoły PRZEANALIZUJ Z UCZNIAMI PLAN KROK PO KROKU. Wybierzcie ucznia, który powita uczestników. Porozmawiajcie, co powinno być w tym powitaniu. Przećwiczcie wspól piosenkę o wodzie. Zróbcie próbę recytacji wiersza. Sprawdźcie przygotowane hasła przeczytajcie je chórem. Sprawdźcie transparenty i ustalcie kto je będzie niósł. Policzcie i odczytajcie hasła z przygotowanych kropelek. ZAPYTAJ UCZNIÓW, czy z zebranych materiałów czegoś jeszcze wam brakuje. Jeśli, podejmijcie stosowne decyzje. Na zakończe poproś uczniów, aby w najbliższych dniach informowali i zapraszali rodziców, sąsiadów, wszystkich napotykanych mieszkańców miejscowości na Marsz na rzecz wody. PREZENTACJA w 8 3 GODZ. CEL Przedstawie w formie przemarszu planu naprawczego dla całej społeczności szkolnej. Zachęce całej społeczności szkolnej do praktycznych działań w zakresie oszczędzania zasobów wodnych. POMOCE megafon z nagłośm (ew.), magnetofon z muzyką, aparat fotograficzny C7 Marsz na rzecz wody, zachęcający do jej oszczędzania SPOTYKACIE SIĘ W DNIU MARSZU i, wraz z całą chętną społecznością szkoły, ruszacie w wyznaczone miejsce, w drodze śpiewając i prezentując transparenty. W trakcie marszu prezentujecie wiersz, hasła na transparentach oraz rozdajecie kropelki. Następ wracacie do szkoły.

9 WODA NA WAGĘ ZŁOTA C REFLEKSJA 3 GODZ. CEL Celebracja efektów waszej pracy i wyciągnięcie wniosków. POMOCE komputer, projektor multimedialny, pisaki, arkusze papieru, papier pakunkowy, klej, farby C8 Radość z efektów POGRATULUJ UCZNIOM WSPANIAŁEGO MARSZU! Zaprezentuj zdjęcia z jego przebiegu (wybierz np. 10) zorganizuj konkurs na najśmieszjsze/najciekawsze podpisy pod zdjęciami w parach. Musi być z nagrodami! Przy każdej propozycji przeprowadź głosowa, jurorami mogą być wszyscy. Na bieżąco wprowadzaj zwycięskie podpisy pod zdjęciami. SAMOOCENA PRACY W GRUPIE ROZDAJ KAŻDEMU ARKUSZ SAMOOCENY PRACY W GRUPIE (Załącznik nr 11 ). Poproś, aby uczniowie wypełnili go indywidual. NA ZAKOŃCZENIE PRZEPROWADŹ RUNDKĘ WOKÓŁ PYTAŃ zjak mi się pracowało w trakcie trwania projektu? zdlaczego? s PRZYPOMNIJ PYTANIE KLUCZOWE Czy ja mam wpływ na ilość wody występującej na świecie i w naszej miejscowości? ZASUGERUJ, że, jeśli każdy z nas podejmie jakieś postanowie dotyczące oszczędzania wody. Zaproponuj, aby uczniowie stworzyli drzewko postanowień, które zamiast listków będzie mieć kropelki z waszymi postanowieniami. Pamiętaj, że powinny to być stwierdzenia typu: zrobię, przekażę, zadbam, sprawdzę w pierwszej osobie liczby pojedynczej. POPROŚ, by grupa wspól wykonała drzewko. Można je wykonać z papieru pakunkowego, naklejając go na drugi arkusz, by uzyskać równe i wypukłe formy, i pomalować farbami. Pozostawcie puste gałęzie, do których przytwierdzicie powycinane z papieru kropelki z własnymi postanowieniami. Możecie to zrobić wspól, będzie to fantastyczna zabawa dla uczniów i okazja do radości ze wspólnej pracy po całym wysiłku związanym z przygotowam projektu. A teraz zaproś do wspólnej fotografii pod drzewkiem postanowień! 9

10 C WODA NA WAGĘ ZŁOTA [ ZAŁĄCZNIK NR 1 ] LIST Kienfangue, 2 września 2010 r. Witajcie! Mam na imię François. Mieszkam w małej wiosce Kienfangue wraz z rodzicami i dwójką rodzeństwa. Mam 11 lat i jestem bardzo szczęśliwy, że jako jeden z licznych z naszej wioski mogę chodzić do szkoły. W domu mam wiele zajęć. Jednym z nich jest codzienna wyprawa po wodę. Nasza wioska ma własnej studni i często brakuje nam wody. Ja i moja siostra codzien rano chodzimy po 6 kilometrów, aby przyść 20 litrów wody na cały dzień. Mama używa tej wody do przygotowywania jedzenia. Najczęściej jemy ryż albo suszone banany. Wodę używamy wielokrot. Najpierw w części wody przez nas przysionej płuczemy ryż i owoce, resztę wody wykorzystujemy do gotowania potraw. Część jej musimy zaoszczędzić do mycia ciała wieczorem. Nierzadko przysiona woda musi wystarczyć do prania naszych ubrań, mycia naczyń i utrzymania ogólnej higieny. Przynosze codzien wody to ciężka praca, ale jesteśmy szczęśliwi, że możemy przyść ją czystą. Dawj wielu ludzi chorowało, używając wody z rzeki, a często w porze suchej było nawet jej, gdyż rzeka wysychała. Mam nadzieję, że kiedyś, gdy dorosnę i skończę szkołę, wybudujemy studnię w naszej wiosce i będziemy już musieli nosić wody z daleka. Nikomu będzie jej brakowało i nikt będzie chorował z powodu picia brudnej wody. Wasz François 10

11 WODA NA WAGĘ ZŁOTA C [ ZAŁĄCZNIK NR 2 ] ZASOBY WODY PITNEJ I JEJ ZUŻYWANIE NA CODZIENNE CZYNNOŚCI Woda jest jednym z najpopularjszych związków chemicznych występujących w otaczającej nas przyrodzie. Jednak gdy jej ma, ludzie cierpią z powodu pragnia. Dokucza im że głód, brud i choroby. Gdybyśmy spojrzeli na Ziemię z kosmosu, to można by powiedzieć o j błękitna planeta, ale stety pozory często mylą. Woda, którą widać naokoło nas, zawsze nadaje się do picia. STATYSTYCZNY MIESZKANIEC POLSKI ZUŻYWA 203L WODY NA DOBĘ. SĄ TO M.IN.: (W LITRACH) Prysznic i kąpiel Kąpiel w wan 140 Pra Picie i gotowa 6-10 Zmywa naczyń Porządki 5-10 WC Częściowo sami jesteśmy odpowiedzialni za tę sytuację za- Poranna toaleta czyszczenia wód powstają Mycie samochodu głów w wyniku rozwoju cywilizacyjnego, a w szczególności przemysłu. Powinniśmy jednak pamiętać, że aż 97% wody na powierzchni naszej Ziemi to wody mórz i oceanów, a więc wody słone. Każdy z nas chyba oglądał f ilm lub czytał książkę o rozbitkach, którzy dryfowali na szalupach po morzach. Jeżeli mieli pod dostępem słodkiej wody, picie słonej morskiej wody prowadziło do halucynacji, a w ostateczności do śmierci. Tym bardziej powinniśmy doceniać wartość wody zdatnej do picia 1% to naprawdę bardzo mało. Polska posiada 157 km 3 zasobów wody pitnej jest to bardzo mało, nasze zasoby są porównywalne z zasobami wody w Afryce, w ich krajach jak Egipt czy Burkina Faso. Z całości powierzchni globu 70% zajmują morza i oceany, a tylko 1% wody śródlądowe. Pozostała część wody ma postać pary wodnej, kocznej dla dobrego samopoczucia ziemi i nas samych. Na całym globie jest 2,1 mld. km 3 wody. Z tego na powierzchni jest ok. 1,5 mld. km 3 (morza, stawy, jeziora itd.), pozostała część to wody podziemne. Z wód znajdujących się na powierzchni aż 97% to woda słona, a prawie cała woda słodka jest uwięziona w lodowcach obu biegunów oraz w wiecznych śgach (2%), tylko 1% jest łatwo dostępny dla ludzi. Na całym globie jest 2,1 mld. km 3 wody. W tym wody słone zajmują tys. km 3, zaś wody słodkie zaledwie tys. km 3. Czasem trudno sobie wyobrazić, że nasz kraj jest mało zasobny w wodę, przecież u nas ma afrykańskiej pustyni. Łatwiej ocenić wartość, jaką sie ze sobą woda do picia, w państwach o cieplejszym klimacie leżących na południu Europy. Często zdajemy sobie, jak cenne zasoby wody marnujemy, podczas gdy wielu ludzi w krajach afrykańskich musi wyżyć dysponując 20 litrami wody na dzień. Sprawdźmy, ile wody my zużywamy i na jakie czynności. Każdy z nas może przecież wść swój wkład w te działania, w tym celu jednak musimy zapoznać się ze wszystkimi aspektami krążenia jej po naszej Ziemi i zużywania w codziennych czynnościach. 11

12 C WODA NA WAGĘ ZŁOTA [ ZAŁĄCZNIK NR 3 ] JAK KORZYSTAĆ Z ARKUSZY ROBOCZYCH? Przygotowane pytania są wskazówką, na co zwrócić uwagę przy oce korzystania z wody w Waszej szkole. Jeżeli szkoła ma typowy budynek bądź wyposaże, możecie znaleźć pytania odpowiedgo do Waszej sytuacji. Dlatego zostawiono w każdej tabelce rubrykę pt. Twoje pyta. Możesz tam wpisać pyta o coś charakterystycznego dla Twojej szkoły, co wydaje Ci się ważne. W uwagach pojawia się informacja, która może pomóc w interpretacji wpisanych odpowiedzi. POMOCNE W ZNALEZIENIU ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO AUDYTU MOGĄ BYĆ zwyszuka informacji w Internecie zkorzysta z literatury zprzeprowadze wywiadów ze specjalistami zodbycie wyprawy do oddziału wodociągów (bądź Urzędu Gminy odpowiedzialnego za infrastrukturę komunalną i uzdatnia wody) w celu zebrania informacji skąd woda jest pobierana, jak wygląda sieć wodociągowa itp. zodczyta informacje z licznika wody i przeanalizowa dziennego zużycia wody zzebra u dyrektora szkoły informacji zawartych w rachunkach zużycia wody zrozmowa ze szkolnym konserwatorem odpowiedzialnym za sieć sanitarno-wodociągową w szkole 12

13 WODA NA WAGĘ ZŁOTA C [ ZAŁĄCZNIK NR 4 ] ARKUSZ 1 (GRUPA 1) CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU SZKOLNEGO Ocena sposobów gospodarowania wodą w szkole formularze audytu PYTANIA MOŻLIWE ODPOWIEDZI UWAGI DO INTERPRE- TACJI PYTANIA GDZIE ZLOKALI- ZOWANA JEST SZKOŁA? teren wiejski teren miejski teren podmiejski Szkoła miejska zazwyczaj korzysta ze zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Szkoły wiejskie w znacznym stopniu muszą same zadbać o doprowadze wody jak i odprowadze ścieków. ILU UCZNIÓW UCZĘSZCZA DO SZKOŁY? (podać liczbę) Ilość zużywanej wody zależy znacznym stopniu od ilości uczniów i pracowników szkoły z j korzystających. LICZBA PRACOWNIKÓW SZKOŁY ILE LITRÓW WODY JEST DZIENNIE ZUŻYWANYCH W SZKOLE? Szkoły, które płacą za użytkowa wody i odprowadza ścieków, mogą przyjąć dane na podstawie miesięcznego rachunku. Można rówż przyjąć dane na podstawie szacunkowych ilości zużycia wody. W KTÓRYM ROKU SZKOŁA ZOSTAŁA ZBUDOWANA? W starych budynkach często rury są skorodowane i obrośnięte kamiem, co często prowadzi do awarii i związanych z tym strat wody oraz jest przyczyną psucia się piecyków gazowych podgrzewających wodę. KIEDY ZAKŁADA- NO SIEĆ WODO- CIĄGOWĄ I KANALIZACYJNĄ W BUDYNKU? W starych budynkach często rury są skorodowane i obrośnięte kamiem, co często prowadzi do awarii i związanych z tym strat wody oraz jest przyczyną psucia się piecyków gazowych podgrzewających wodę. 13

14 C WODA NA WAGĘ ZŁOTA [ ZAŁĄCZNIK NR 4 ] ARKUSZ 1 (GRUPA 1) CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU SZKOLNEGO Ocena sposobów gospodarowania wodą w szkole formularze audytu PYTANIA CZY SIEĆ WODO- CIĄGOWA I KA- NALIZACYJNA BYŁA MODERNI- ZOWANA? MOŻLIWE ODPOWIEDZI sieć wodociągowa...rok sieć kanalizacyjna...rok UWAGI DO INTERPRE- TACJI PYTANIA GDZIE ZNAJDU- JE SIĘ UJECIE WODY? WASZE PYTANIE WASZE REFLEKSJE ŹRÓDŁA INFORMACJI ZEBRANE DODATKOWE INFORMACJE rzeka, jezioro itp. lokalne źródło, np. studnia głębinowa na potrzeby szkoły ÆÆ Jakie są Wasze wnioski związane ze zużyciem wody w szkole? Co moglibyście zrobić, by zmjszyć ilość zużywanej wody? 14

15 WODA NA WAGĘ ZŁOTA C [ ZAŁĄCZNIK NR 5 ] ARKUSZ 2 (GRUPA 2) CHARAKTERYSTYKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BUDYNKU SZKOLNYM. Ocena sposobów gospodarowania wodą w szkole formularze audytu PYTANIA MOŻLIWE ODPOWIEDZI UWAGI DO INTERPRE- TACJI PYTANIA CZY SZKOŁA PO- SIADA ŁAZIENKI WEWNĄTRZ BUDYNKU? Często zdarza się, że w ubogich, wiejskich szkółkach ma komfortowych łazienek, tylko tymczasowe toalety znajdujące się poza budynkiem. ILE JEST ŁAZIENEK? CZY TOALETY SĄ W TYM SAMYM POMIESZCZENIU CO UMYWALKI? CZY W SZKOLE SĄ PRYSZNICE? Prysznice stanowią dodatkowe źródło strat wody, od 15 do 50 litrów, a nawet więcej. ILE WODY ZU- ŻYWA SIĘ NA PRYSZNICE W CIĄGU MIESIĄ- CA? Oszczędzać wodę zużywaną pod prysznicem można np. zakładając odpowied sitka rozpraszające strumień wody (perlatory). ILE JEST UMY- WALEK W BU- DYNKU? CZY BATERIE SĄ SZCZELNE? CZY NIE KAPIE WODA? Kapiący kran powoduje stratę od 30 do 40l wody na dzień. JAKIE JEST ŚREDNIE DZIEN- NE ZUŻYCIE WODY NA JED- NĄ UMYWALKĘ? (l/dobę) 15

16 C WODA NA WAGĘ ZŁOTA [ ZAŁĄCZNIK NR 5 ] ARKUSZ 2 (GRUPA 2) CHARAKTERYSTYKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BUDYNKU SZKOLNYM. Ocena sposobów gospodarowania wodą w szkole formularze audytu PYTANIA MOŻLIWE ODPOWIEDZI UWAGI DO INTERPRE- TACJI PYTANIA CZY ZAINSTA- LOWANE SĄ SPECJALNE URZĄDZENIA DOZUJĄCE ILOŚĆ ZUŻY- WANEJ WODY? JEŚLI TAK, TO JAKIE? WASZE PYTANIE WASZE REFLEKSJE ŹRÓDŁA INFORMACJI ZEBRANE DODATKOWE INFORMACJE ÆÆ Jakie są Wasze wnioski związane ze zużyciem wody w szkole? Co moglibyście zrobić by zmjszyć ilość zużywanej wody? 16

17 WODA NA WAGĘ ZŁOTA C [ ZAŁĄCZNIK NR 6 ] ARKUSZ 3 (GRUPA 3) CHARAKTERYSTYKA SIECI KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU SZKOLNYM Ocena sposobów gospodarowania wodą w szkole formularze audytu ILE JEST TOALET? PYTANIA MOŻLIWE ODPOWIEDZI UWAGI DO INTERPRE- TACJI PYTANIA CZY DO SPŁUKI- WANIA WYKORZY- STYWANA JEST TA SAMA WODA, CO DO PICIA? Do spłukiwania toalet można wykorzystywać np. odzyskiwaną wodę deszczową. JAKI SYSTEM SPŁU- KIWANIA TOALET JEST ZAINSTALO- WANY? dolnospłuk górnospłuk inny jaki? Najbardziej optymalnym systemem spłukiwania toalet jest dolnospłuk, umożliwia on bowiem w prosty sposób zmjsze ilości wody potrzebnej do spłukiwania toalety. CZY W TOALETACH ZAINSTALOWA- NY JEST SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY PRZED NADMIERNYM SPŁUKIWANIEM? jaki? CZY SPŁUCZKI SĄ SZCZELNE? Szacuje się, że szczelna spłuczka w toalecie powoduje stratę ok. 32 litrów na dzień. JAKIE SĄ STRATY WODY Z TYM ZWIĄZANE? (l/dobę) JAKI TYP KANALIZA- CJI FUNKCJONUJE W SZKOLE? kanalizacja indywidualna (szambo) kanalizacja zbiorcza (sieć kanalizacyjna na tere miejscowości) inne jakie?, np. przyszkolna oczyszczalnia ścieków JAKA ILOŚĆ ŚCIEKÓW JEST ODPROWADZANA MIESIĘCZNIE? (m3/m-c) CZY SZKOŁA POSIA- DA WŁASNE SZAM- BO NA ŚCIEKI? JAK CZĘSTO ŚCIEKI SĄ WYWOŻONE? raz w miesiącu rzadziej ile razy na rok? częściej ile razy na rok? 17

18 C WODA NA WAGĘ ZŁOTA [ ZAŁĄCZNIK NR 6 ] ARKUSZ 3 (GRUPA 3) CHARAKTERYSTYKA SIECI KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU SZKOLNYM Ocena sposobów gospodarowania wodą w szkole formularze audytu PYTANIA CZY SZAMBO JEST SZCZELNE? OBETONOWANE ZE WSZYSTKICH STRON? CZY SZKOŁA POSIA- DA HYDROBOTA- NICZNĄ OCZYSZ- CZALNIĘ ŚCIEKÓW? NP. TRZCINOWĄ? CZY NA TERENIE WA- SZEJ MIEJSCOWO- ŚCI SĄ TEGO TYPU OCZYSZCZALNIE? ILE I JAKIE? (PODAĆ JEŚLI TO MOŻLIWE) MOŻLIWE ODPOWIEDZI UWAGI DO INTERPRE- TACJI PYTANIA Hydrobotaniczna oczyszczalnia ścieków na potrzeby szkoły, poza innymi zaletami pozwala na zmjsze ilości odprowadzanych ścieków, a tym samym prowadzi do oszczędności ekonomicznych. CZY SZKOŁA POSIA- DA DODATKOWY SYSTEM KANALIZA- CJI DESZCZOWEJ? Woda deszczowa po wielkim oczyszczeniu może być używana np. do spłukiwania toalet czy do podlewania ogródka. GDZIE ODPROWA- DZANA JEST DESZ- CZÓWKA? do zbiorczego ścieku bezpośrednio do szamba inne gdzie? CZY WODA DESZ- CZOWA JEST WY- KORZYSTYWANA DO INNYCH CELÓW? NP. PODLEWANIA OGRODU? WASZE PYTANIE WASZE REFLEKSJE ŹRÓDŁA INFORMACJI ZEBRANE DODAT- KOWE INFORMACJE ÆÆ Jakie są Wasze wnioski związane ze zużyciem wody w szkole? Co moglibyście zrobić by zmjszyć ilość zużywanej wody? 18

19 WODA NA WAGĘ ZŁOTA C [ ZAŁĄCZNIK NR 7 ] ARKUSZ 4 (GRUPA 4) DODATKOWE ŹRÓDŁA ZUŻYCIA WODY. Ocena sposobów gospodarowania wodą w szkole formularze audytu PYTANIA CZY PRZY SZKO- LE FUNKCJO- NUJE KUCHNIA I STOŁÓWKA SZKOLNA? MOŻLIWE ODPOWIEDZI UWAGI DO INTERPRE- TACJI PYTANIA Statystycz w polskim domu zużywa się na cele kuchenne: picie i gotowa ok. 8l; zmywa naczyń ok. 30l. A ile wody zużywa się na te cele w szkolnej kuchni? CZY NACZYNIA ZE SZKOLNEJ STOŁÓWKI ZMY- WA SIĘ SYSTEMEM? komorowym pod bieżącym strumiem wody Zmywając komorowo oszczędza się wodę i energię potrzebną do ogrzania przepływającej wody. ILE WODY JEST DZIENNIE UŻYT- KOWANE NA CELE KUCHNI? PRZYGOTOWY- WANIE POSIŁ- KÓW, MYCIE NACZYŃ ITD. CZY SZKOŁA PO- SIADA DODAT- KOWE ŹRÓDŁO UŻYTKOWANIA WODY? NP. BASEN? JAK DUŻY JEST BASEN? (m3 wody) JAK CZĘSTO WODA JEST WY- MIENIANA? raz na... ILE WODY JEST ZUŻYWANE NA TEN CEL W CIĄ- GU MIESIĄCA? (m3/m-c) GDZIE TRA- FIA WODA PO WYMIANIE W BASENIE? do ścieku inne gdzie? np. obieg zamknięty 19

20 C WODA NA WAGĘ ZŁOTA [ ZAŁĄCZNIK NR 7 ] ARKUSZ 4 (GRUPA 4) DODATKOWE ŹRÓDŁA ZUŻYCIA WODY. Ocena sposobów gospodarowania wodą w szkole formularze audytu PYTANIA CZY SZKOŁA PO- SIADA OGRÓD WYMAGAJĄCY DODATKOWEGO PODLEWANIA? ILE WODY JEST ZUŻYWANE NA JEDNORAZOWE PODLANIE?(M3) MOŻLIWE ODPOWIEDZI UWAGI DO INTERPRE- TACJI PYTANIA Podlewa ogrodu przy użyciu zraszacza to zużywa ok. 10l wody na minutę. CZY DO PODLE- WANIA OGRODU JEST WYKORZY- STYWANA TA SAMA WODA, CO DO PICIA? WASZE PYTANIE WASZE REFLEKSJE ŹRÓDŁA INFORMACJI ZEBRANE DODATKOWE INFORMACJE ÆÆ Jakie są Wasze wnioski związane ze zużyciem wody w szkole? Co moglibyście zrobić by zmjszyć ilość zużywanej wody? 20

Globalna rzeczywistość to wyzwanie

Globalna rzeczywistość to wyzwanie Globalna rzeczywistość to wyzwanie Projekt okładki: Aleksandra Miciak Skład: Aleksandra Miciak Publikacja Globalna rzeczywistość to wyzwanie powstała w ramach projektu Inkubator Edukacji Globalnej dla

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Autor: Piotr Sienkiewicz Scenariusz dla klas 4-6 Czas realizacji projektu 16 godzin lekcyjnych Cele ogólne projektu: kształtowanie u uczniów

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Woda podstawa życia PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA. szkoła podstawowa, klasy 1 3

Woda podstawa życia PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA. szkoła podstawowa, klasy 1 3 PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA szkoła podstawowa, klasy 1 3 Partnerzy PROGRAMU: Spis treści treści: P Wstęp 1 Konspekty lekcji 3 3 Lekcja 1: Woda wokół nas 3 4 Lekcja 2: Kto mieszka nad wodą? 3 7 Lekcja 3:

Bardziej szczegółowo

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Moje dochody wydatki oszczędności edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Moje dochody wydatki oszczędności Edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Ośrodek Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego [3] Część trzecia MATERIAŁY EDUKACYJNE Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego Scenariusze zajęć lekcyjnych, które powstały w ramach programu Przyjazna Szkoła, odpowiadają na wciąż rosnące

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny seria ekonomia społeczna Młody Obywatel Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny Młody Obywatel Młody Obywatel Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Temat: Prywatyzacja niejedno ma imię

Temat: Prywatyzacja niejedno ma imię Temat: Prywatyzacja niejedno ma imię Obszar nauczania: wiedza o społeczeństwie (gimnazjum), podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w życiu (szkoła ponadgimnazjalna) Czas: 2 jednostki lekcyjne Cele lekcji

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Materiał merytoryczny w szóstym module kursu ma przybliżyć projekt edukacyjny jako metodę nauczania. Zastanowimy się wspólnie

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

W krainie prądu elektrycznego

W krainie prądu elektrycznego Zeszyt metodyczny dla nauczycieli Film: Piotr Wierzbowski Zdjęcia: Piotr Januszewski oraz fot. archiwum MULTICO O.W. Projekt graficzny: Tomasz Kulczycki, Janmedia Animacje: Maciej Mikstacki MULTICO Oficyna

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PRACY Z GRUPĄ. Podejmowanie działań na rzecz zmian w środowisku lokalnym

MATERIAŁY DO PRACY Z GRUPĄ. Podejmowanie działań na rzecz zmian w środowisku lokalnym MATERIAŁY DO PRACY Z GRUPĄ Podejmowanie działań na rzecz zmian w środowisku lokalnym 2 SPIS TREŚCI 3 Wprowadzenie... Słowo od autora... Moduł I Nasz środek świata... Moduł II Prawa człowieka... Moduł III

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Spis treści: Wstęp 7 1. Od

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Multimedia Chmura Sieciowisko

Multimedia Chmura Sieciowisko nr 2 luty/marzec 2012 innowacyjna szkoła innowacyjny nauczyciel innowacyjny uczeń Cena: 20 zł (w tym VAT) Metoda projektów jak może wyglądać Multimedia Chmura Sieciowisko W numerze: Dwumiesięcznik oświatowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu 1 Opracowanie Anna Klimowicz Materiały dystrybuowane bezpłatnie 2 Wprowadzenie Metoda projektu jest najbardziej interaktywną metodą

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Sesja IV/7 Co z tą ewaluacją? Badania własne nauczycieli jako element profesjonalizacji

Sesja IV/7 Co z tą ewaluacją? Badania własne nauczycieli jako element profesjonalizacji Sesja IV/7 Co z tą ewaluacją? Badania własne nauczycieli jako element profesjonalizacji Co z tą ewaluacją? Badania własne nauczycieli jako element profesjonalizacji MATERIAŁ 6.1 Miękkie, alternatywne

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia) Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Dorota Kokoszka Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum Nr 7 Miejscowość: Stalowa Wola Etap 1. Wybór i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu 1Wstęp /5 2 Krótki przewodnik po metodzie projektu edukacyjnego /6 3 O programie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-89383-01-2

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-89383-01-2 Piotr Szczęsny ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-89383-01-2 SPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo