Małgorzata Łuszczek Ilona Szczęch SCENARIUSZ DLA KLAS 4-6 SP. CZAS REALIZACJI PROJEKTU 20 godzin (4 tygodnie)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małgorzata Łuszczek Ilona Szczęch SCENARIUSZ DLA KLAS 4-6 SP. CZAS REALIZACJI PROJEKTU 20 godzin (4 tygodnie)"

Transkrypt

1 WODA NA WAGĘ ZŁOTA C AUTORKI Małgorzata Łuszczek Ilona Szczęch SCENARIUSZ DLA KLAS 4-6 SP CZAS REALIZACJI PROJEKTU 20 godzin (4 tygod) CELE OGÓLNE PROJEKTU zzdobycie umiejętności analizowania przyczyn i skutków działalności człowieka w zakresie korzystania z zasobów wodnych. zuświadomie sobie potrzeby oszczędzania wody i korzyści z tego wynikających. CELE SZCZEGÓŁOWE zpozna sposobu zaopatrywana szkoły w wodę i odprowadzania ścieków znabycie umiejętności odczytywania licznika wody zpozna sposobów poszanowania zużywanej wody zokreśle sposobów oszczędzania wody GŁÓWNE KOMPETENCJE KLUCZOWE ROZWIJANE PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU zumiejętność rozumowania w sposób matematyczny oraz stosowania głównych zasad i procesów matematycznych (mierze, skala) w sytuacjach codziennych zumiejętność posługiwania się danymi naukowymi (oraz narzędziami i urządzeniami technicznymi) do osiągnięcia celu bądź podjęcia decyzji; umiejętność wyciągnięcia wniosku na podstawie dowodów zwrażliwość na skutki, jakie podejmowane działania mogą przynosić poszczególnym ludziom, ich społecznościom, a że całej Ziemi CELE EDUKACYJNE Są zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie: edukacji przyrodniczej, edukacji matematycznej i zajęć technicznych PRODUKTY KOŃCOWE PROJEKTU 1. Plan oszczędzania zasobów wodnych 2. Marsz przez miejscowość zachęcający do oszczędzania wody UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU Woda jest dobrem, o które Polska powinna dbać szczegól obligują nas do tego wielkie jej zasoby (157 km 3 wody pitnej). Woda jest rówż bogactwem, którym rozsądne gospodarowa powinno być zachowam bezdyskusyjnym, i powinno przekładać się na korzyści ekologiczne i zarazem ekonomiczne, wpływające na życie każdego z nas. Dzięki realizacji tego projektu mamy szansę na zainicjowa w szkole działań, które przyczynią się do ochrony tych zasobów i wyrobienia w uczniach tylko świadomości tych problemów związanych z wodą, o jakich słyszy się mediach, ale i umiejętności świadomego gospodarowania zasobami wodnymi w ich małych ojczyznach, szkole i domach. 1

2 C WODA NA WAGĘ ZŁOTA harmonogram działań ETAP PROJEKTU DZIAŁANIA/OPIS CZAS TERMINY (DZIEŃ I MIESIĄC) SFORMUŁOWANIE PROBLEMU I CELÓW PROJEKTU PLANOWANIE DZIAŁAŃ. DZIAŁANIA UCZNIÓW PREZENTACJA PLANOWANIE DZIAŁAŃ PREZENTACJA REFLEKSJA Æ Æ [C1] STARTER Przestawie dzieciom problemu braku wody w innych regionach świata. Uczniowie robią kwerendę ilości użytkowania wody w trakcie podstawowych czynności. Stawiają problem potrzeby oszczędzania wody. Æ Æ [C2] Audyt wodny Æ Æ [C3] Tydzień samodzielnej pracy Uczniowie w trakcie pracy zespołowej planują przeprowadze audytu wodnego każda grupa analizuje inny obszar użytkowania wody. Przez tydzień działając zgod planem badają określone obszary i przygotowują się do prezentacji wyników. Æ Æ [C4] Jak oszczędzać wodę? Uczniowie prezentują wyniki audytu: dokonują oceny stanu zużycia wody w szkole. Na tej podstawie formułują wnioski do planu naprawczego. Æ Æ [C5] Planowa marszu jak zachęcić innych do oszczędzania wody? Æ Æ [C6] Jaki będzie nasz marsz? Uczniowie planują marsz na rzecz wody: hasła, transparenty, plakaty, piosenki, wiersze, które będą towarzyszyć dzieciom w przemarszu przez wieś. Następuje wspólne opracowa scenariusza happeningu. Æ Æ [C7] Marsz na rzecz wody, zachęcający do jej oszczędzania Z całą społecznością szkolną, zgod ze scenariuszem, wyposaże w transparenty, ulotki-kropelki uczniowie wyruszają w marsz po wsi nawołując do oszczędzania wody. Æ Æ [C8] Radość z efektów Uczniowie oglądają wspominkowo dokumentację fotograficzną z marszu, wspól budują z tego fotoreportaż. Po samooce udziału w pracach zespołu dzieci tworzą drzewko postanowień oszczędzania wody, które pozwoli utrwalać w nich właściwe postawy w tym zakresie 3 godz. 2 godz. 1 tydz. 3 godz. 4 godz. 3 godz. 3 godz. od. do. od. do. od. do. od. do. od. do. od. do. UWAGI 2

3 WODA NA WAGĘ ZŁOTA C SFORMUŁOWANIE PROBLEMU I CELÓW PROJEKTU 3 GODZ. CEL: Uświadomie sobie problemu dostępności wody i potrzeby jej oszczędzania POMOCE: list François, ołówki/długopisy, kartki A4, papierowe kropelki do podziału na grupy C1 STARTER Zajęcia rozpocznij od przysienia listu dziecka z Burkina Faso, ze słowami Znalazłam i list w internecie, jest to historia małego chłopca, który żyje i mieszka w małej wiosce w Afryce. Przeczytajmy ten list... (Załącznik nr 1. List). Po odczytaniu listu zaproponuj Rundę bez przymusu. Poproś, aby kolejno każdy uczeń uzupełnił zda zaczynające się od: Z listu François dowiedziałem się.... Jeśli uczeń chce zabrać głosu, może powiedzieć pas. Na końcu rundy postaw pyta/problem: ÆÆ Czy ja mam wpływ na ilość wody występującej na świecie i w naszej miejscowości? Następ podziel klasę na grupy. W tym celu przygotuj wycięte z kolorowego papieru kropelki, po 4 w różnych kolorach. Zrób losowa. Tak powstaną 4-osobowe rodziny z Polski. Każdej z grup przekaż kartkę papieru i mazak. Ich zadam będzie napisa odpowiedzi na list François, ukazującej jak uczeń i jego 4-osobowa rodzina gospodaruje wodą w ciągu dnia. Zanim uczniowie zaczną przygotowywać list, uzgodnij, co jest w nim ważne, na co będziecie zwracać uwagę przy jego ocenianiu. Przykładowe kryteria: zwymie co najmj 4 podstawowych czynności, podczas których zużywamy wodę, np: mycie, jedze, pra, sprząta, mycie samochodu zoszacowa w litrach ile wody zużywamy dzien na każdą z tych czynności zporówna czy to więcej, czy mj w stosunku do rówieśnika z Burkina Faso i Po stworzeniu listu, kolorowe rodziny uczniowskie zaprezentują je. Pozostałe grupy naradzą się i podniosą w górę 1, 2 lub 3 krople w zależności od tego, czy każde kryterium zostało spełnione. Po prezentacji nastąpi krótka dyskusja dotycząca informacji najłatwiejszych i najtrudjszych do określenia w listach. Wróć do problemu, unaoczniając go poniższym zadam, zawierającym przelicze zasobów wody w Polsce z km3 na litry. [ ZADANIE ] Na jednego Polaka wypada ok. 350 m 3 wody, a ile na jednego Burkińczyka? Zasoby wody pitnej w Burkina Faso to ok. 123 km 3, liczba mieszkańców: A ilu jest Polaków? Zastanówmy się, jakie czynności wykonuje się w naszym domu i ile wody się na zużywa. Spróbujcie przeliczyć, ile wody zużywacie w ciągu 1 dnia. Czy ta liczba przewyższa 20 litrów, którymi dysponuje Francois? Do wykonania zadania uczniowie otrzymają tabelę, pomocną w określeniu, ile wody zużywa się na poszczególne czynności życiowe oraz informację o zasobach wody w Polsce (Załącznik nr 2. Zasoby wody pitnej i jej zużywa na codzienne czynności). Na rozwiąza zadania przeznacz ok. 30 min. Poproś, aby każda grupa zapisała na tablicy swoje obliczenia. Zapytaj, do jakich wniosków doszli po wykonaniu zadnia. Zapiszcie je. w 3

4 C WODA NA WAGĘ ZŁOTA PODDAJ POD DYSKUSJĘ TEMAT Statystycz na jednego mieszkańca Burkina Faso przypada więcej wody, dlaczego więc w Polsce szanujemy wody, skoro mamy jej mało? Czy powinniśmy coś z tym zrobić? Wysłuchaj luźnych propozycji dzieci. Przypomnij pyta kluczowe: Czy ja mam wpływ na ilość wody występującej na świecie i w naszej miejscowości? zapisz je na plakacie, zawieś w widocznym miejscu. Dołącz do go cel projektu sformułowany w języku ucznia mógł on paść wcześj w trakcie wypowiedzi dzieci np.: ÆÆ Dowiemy się, jak my korzystamy z wody i jakie są tego konsekwencje. Zastanowimy się wspól, czy należy to robić inaczej jeśli, to jak i dlaczego? Te zapisy będą wam towarzyszyły podczas trwania całego projektu. PLANOWANIE DZIAŁAŃ. DZIAŁANIA UCZNIÓW 2 GODZ. CEL Przygotowa do analizowania obecnego stanu zużycia wody w szkole POMOCE Arkusze robocze oceny zasobów wody, ołówki/długopisy, kartki A4 i A3, pinezki do przypięcia kropelekgrupy, karta pytań w załączniku. C2 Audyt wodny PRZECZYTAJCIE CHÓREM GŁÓWNY PROBLEM PROJEKTU: Czy ja mam wpływ na ilość wody występującej na świecie i w naszej miejscowości? POPROŚ, aby uczniowie w parach zastanowili się, od czego zacząć rozwiązywa owego problemu. Przeznacz na to 5 min. Potem zrób rundę z odpowiedziami i zasugeruj, że powinniście zacząć od oceny sytuacji obecnej w najbliższym otoczeniu. PODZIEL UCZNIÓW NA 4 GRUPY (możesz wykorzystać grupy z poprzedgo ćwiczenia, wymieniając po dwóch członków z rodzin na osoby z kolejnej rodziny). Zadam wszystkich grup będzie zebra informacji na temat: jak gospodaruje się wodą w naszej szkole? Podstawą do oceny sytuacji obecnej są formularze Audytu: zzałącznik nr 4. Arkusz 1 (grupa 1) Charakterystyka budynku szkolnego zzałącznik nr 5. Arkusz 2 (grupa 2) Charakterystyka sieci wodociągowej w budynku szkolnym zzałącznik nr 6. Arkusz 3 (grupa 3) Charakterystyka sieci kanalizacyjnej w budynku szkolnym zzałącznik nr 7. Arkusz 4 (grupa 4) Dodatkowe źródła zużycia wody ROZDAJ FORMULARZE AUDYTU. Na podstawie Załącznika nr 3. Jak korzystać z arkuszy roboczych? Wyjaśnij zadania dla grup. Kocz upewnij się czy uczniowie wiedzą, jakie zadania mają wykonać. p PLANOWANIE PRACY W GRUPACH NIECH UCZNIOWIE PODZIELENI NA GRUPY i przystąpią do podziału zadań zmierzających do wykonania audytu. Poinstruuj, że każda grupa ma na wykona swojej części pracy 7 dni. Zanim do j przystąpią, muszą rozdzielić między siebie poszczególne zadania (Załącznik nr 8. Plan). Zadania należy rozdzielić na podstawie pytań zawartych w załącznikach, czyli należy bardzo staran się z nimi zapoznać przeczytać pytania i zastanowić się gdzie można znaleźć odpowiedź i kto i kiedy zajmie się jej zdobyciem. 4

5 WODA NA WAGĘ ZŁOTA C przykład fragmentu planu pracy KTO? CO BĘDĄ ROBIĆ? Z KIM BĘDĄ ROBIĆ? Ania Jola Wojtek Tomek Wywiad nt. sieci sanitarno-wodociągowej szkoły i jej modernizacji i roku założenia Wywiad nt. systemu odprowadzania ścieków w Naszej miejscowości Szkolny konserwator, dyrektor Pracownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy GDZIE BĘDĄ ROBIĆ? Na tere szkoły W Urzędzie Gminy lub spotka w szkole KIEDY I JAK DŁUGO BĘDĄ ROBIĆ? Do podziałku 18 listopada W podziałek 18 listopada po godz. 12:00 PO ZAKOŃCZONYM ETAPIE PLANOWANIA każda grupa zawiesi na tablicy swoją planszę. W ciągu tygodnia, w trakcie pracy własnej, każde wykonane zada będzie oznaczane przyklejaną kropelką (można wykorzystać kropelki z poprzednich zajęć). Tak uczniowie będą śledzić postęp własnej pracy i działań kolegów. POINFORMUJ UCZNIÓW, że po przeprowadzeniu audytu będą w wybranej przez siebie formie prezentować jego wyniki. Kryteria oceny prezentacji zprzedstawie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w formularzach audytu zco najmj dwa wnioski wynikające z myśli przewodj: co możemy robić, by oszczędzać wodę? zprezentacja ma się zmieścić w minutach. zzapisz powyższe kryteria i poproś uczniów, aby też przed wyjściem je zanotowali. PLANOWANIE DZIAŁAŃ. DZIAŁANIA UCZNIÓW 1 TYDZ. CEL Zebra informacji nt. obecnej sytuacji w szkole w zakresie zużycia wody i planów naprawczych POMOCE arkusze audytu, komputer z dostępem do Internetu, plany szkoły z siecią sanitarno- -kanalizacyjną szkoły C3 Tydzień samodzielnej pracy NA TYM ETAPIE uczniowskie zespoły projektowe zbierają zbędne informacje poprzez m.in. badania terenowe, kwerendy w źródłach (w tym w internecie), wywiady z osobami dysponującymi odpowiednią wiedzą (zwłaszcza wiedzą na temat lokalnych zwyczajów i tradycji). Grupa wykonuje zadania na bazie audytu wodnego szkoły. Uczniowie odpowiadają na pytania, jak woda jest wykorzystywana i analizują, co można poprawić w tym zakresie. i W TYM CZASIE PEŁNISZ ROLĘ MENTORA i udzielasz ew. wsparcia grupom, jeśli jest ono potrzebne. Około 3-4 dnia każda z grup może spotkać się z tobą w celu zweryf ikowania, czy ich praca idzie w dobrym kierunku i czy napotykają na jakieś problemy. (Spotka powinno zająć więcej niż 30 min dla każdej grupy). PO KAŻDYM WYKONANYM zadaniu osoba odpowiedzialna zaznacza na pla zakończe jego realizacji. Dzięki temu możesz monitorować przebieg prac. 5

6 C WODA NA WAGĘ ZŁOTA PREZENTACJA 3 GODZ. CEL Przedstawie wyników badań i obecnego stanu zużycia wody w szkole oraz wyło planów naprawczych POMOCE komputer i projektor multimedialny, kolorowe plansze ze światłami w kolorach zielonym i czerwonym, pisaki, kartki A4, arkusze w kolorze bieskim, nożyczki, pinezki C4 Jak oszczędzać wodę? PRZEDSTAW CEL SPOTKANIA, A TAKŻE JEGO PORZĄDEK 1. Przygotowa się do prezentacji 10 min. 2. Losowa kolejności prezentacji grup. 3. Prezentacje poszczególnych grup 12 min. + ocena wraz z 5 minutowym omówiem. (łącz ok. 70 min.) 4. Podsumowa prezentacji 10 min. 5. Plany na przyszłość 40 min. Zapytaj uczniów, czy chcą wść do tego spotkania jakieś dodatkowe punkty. Jeśli uznacie je wszyscy za zasadne uwzględnij je w pla zajęć. Następ postępuj zgod z tym planem. PRZYPOMNIJ KRYTERIA OCENY PREZENTACJI zodpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w formularzach audytu zprzynajmj dwa wnioski wynikające z myśli przewodj: co możemy zrobić by oszczędzać wodę? zdługość trwania prezentacji: minut. PO CZASIE PRZEZNACZONYM NA PRZYGOTOWANIE SIĘ DO PREZENTACJI dokonaj losowania kolejności grup. Teraz ch każda z grup kolejno przedstawi swoją prezentację. Jej formę uzgadniają sami. Mogą jej towarzyszyć rekwizyty i dodatkowe plansze z wynikami zależy to od inwencji grupy. Czas to maksymal 12 minut dla każdej grupy. 5 minut przeznaczamy na ocenę koleżeńską i omówie każdej prezentacji. Wyznacz ucznia, który będzie strażnikiem czasu. Może mieć dzwoneczek do sygnalizowania rozpoczęcia i zakończenia prezentacji oraz czasu na omówie każdej z nich. s DO OCENY ZASTOSUJECIE TECHNIKĘ ŚWIATEŁ. Ty też weź udział w oce. Grupy, które otrzymały więcej zielonych świateł nagradzajcie brawami. Ten projekt, który miał dużo czerwonych świateł, powin zostać poddany dyskusji: zco było dobrze wykonane? zco należy poprawić? zjak to poprawić? Wszystkie pomysły zapiszcie na kartce, która przekazana zosta odnośnej grupie. POMYSŁY NA PRZYSZŁOŚĆ PRZYPOMNIJ PYTANIE KLUCZOWE: Czy ja mam wpływ na ilość wody występującej na świecie i w naszej miejscowości? Powiedz, że teraz przystąpicie do wyłonia planów na przyszłość. Zastosuj zmodyf ikowaną burzę mózgów. Niech uczniowie siądą w swoich 4-osobowych grupach. Każdy otrzyma formularz do pracy techniką 433 (Załącznik nr 9 ). Omów zawartą w nim instrukcję. PO WYPEŁNIENIU FORMULARZA grupa uzgodni 3-4 najlepsze wg j pomysły i zapisze je na kartkach w kształcie kropel każdy na oddzielnej. Krople przypnijcie do tablicy projektu. 6

7 WODA NA WAGĘ ZŁOTA C PLANOWANIE DZIAŁAŃ 2 GODZ. CEL Przygotowa marszu zachęcającego do oszczędzania wody w całej szkole i w gospodarstwach domowych. POMOCE kartki A4, materiały rysunkowe: kredki, pisaki, farby, nożyczki, blok techniczny; komputer z dostępem do internetu, arkusze A0 do przygotowania haseł, kleje i listewki do przymocowania transparentów, wycięte z papieru kropelki. C5 Planowa marszu jak zachęcić innych do oszczędzania wody? POWRÓĆ DO PYTANIA: Czy ja mam wpływ na ilość wody występującej na świecie i w naszej miejscowości? Wy już wiecie, że oszczędza wody jest ważne, ale jak zachęcić do tego całą szkołę i okolicznych mieszkańców? Zróbmy marsz na rzecz wody, w którym zaprezentujemy naszą wiedzę nt. zasobów wodnych naszej okolicy i tego, co każdy z nas może zrobić by je chronić. MARSZ NA RZECZ WODY JEST ZADANIEM, do którego musicie się przygotować wspól, jako grupa. Przedsięwzięcie to będzie sukcesem, jeśli cała grupa się w to zaangażuje i każdy będzie miał swoją rolę do wykonania w ramach staran zaplanowanej inicjatywy. Zatem zanim przejdziecie do planowania marszu, zastanówcie się wspól: po czym poznamy dobrze pracującą grupę? POPROŚ, aby uczniowie porozmawiali o tym w parach. Niech każda z nich zapisze na kartce jedną odpowiedź na postawione pyta. Będzie to podstawą do ustalenia waszych kryteriów oceny współpracy w grupie. Po umieszczeniu wszystkich stwierdzeń zorganizuj głosowa, aby wybrać 4-6 uzgodnionych z uczniami kryteriów. w Przykładowe kryteria dobrej pracy w grupie: zzaangażowa wszystkich członków grupy w realizację zadania zwykonywa zadań najlepiej jak się umie zzwraca się z prośbą o pomoc w razie potrzeby zpomaga sobie nawzajem w grupie w wykonywaniu zadań zsłucha nawzajem swoich argumentów PRZYGOTOWANIA DO MARSZU NA RZECZ WODY MARSZ MOŻE SIĘ ODBYĆ np. 22 marca w Światowym Dniu Wody. Wprowadź uczniów w ideę marszu. Macie listę na kropelkach z planem działania. Poproś, aby uczniowie odczytali zapisy z kropel. Zastanówcie się teraz, co zrobić i jak zaplanować pracę, aby przygotować marsz. Wasz marsz będzie marszem z transparentami i rozdawam mieszkańcom ulotek i materiałów informacyjnych. Potrwa około 60 minut od wyjścia do szkoły i przemarszu np. pod urząd z władzami lokalnymi lub inne ważne w danej miejscowości miejsce. Podziel uczniów na trzy zespoły. Poleć, aby każdy zespół zaplanował sobie pracę koczną do wykonania zadań. Każdemu z nich przekaż instrukcję (Załącznik nr 10. Plan działania Przygotowa marszu). GRUPA I: Z zebranych w wyniku analizy audytowej i planów naprawczych wniosków ułoży 5 haseł i przygotuje transparenty w formie plakatów z arkuszy A0 z przytwierdzonymi patykami umożliwiającymi ich sie. GRUPA II: Przygotuje kropelki dla mieszkańców z pojedynczymi hasłami, określającymi co można zrobić, by oszczędzać wodę. GRUPA III: Wyszuka w internecie piosenki i wiersze o wodzie. Jedna osoba nauczy się wiersza, a pozostali przygotują teksty piosenek oraz nauczą się jednego najciekawszego tekstu. Mogą poprosić o wsparcie nauczyciela muzyki. p ZAPROPONUJ, by każda grupa przedyskutowała teraz, jak ma zamiar wykonać swoje zadania. Niech w kilku punktach rozpiszą plan działania. Po minutach poproś, aby grupy zreferowały swoje plany. Podyskutujcie krótko nad każdym z nich może inne grupy coś zaproponują. POWIEDZ, że na przygotowa się każda grupa ma 1 tydzień. W tym czasie jesteś gotów/gotowa służyć im pomocą. 7

8 C WODA NA WAGĘ ZŁOTA PLANOWANIE DZIAŁAŃ 2 GODZ. CEL Ułoże scenariusza happeningu POMOCE Pomoce: śpiewniki lub skopiowane teksty piosenek oraz pozostałe przygotowane przez uczniów materiały na marszi C6 Jaki będzie nasz marsz? PODAJ CEL SPOTKANIA zanim wyruszycie w teren z prezentacją, powinniście ułożyć scenariusz marszu. Przedstaw uczniom zaproponowany na plakacie przebieg marszu. p PLANOWANY PRZEBIEG PROPOZYCJA: 1. Ruszacie o godzi 9.00 spod szkoły 2. Wyznaczony uczeń w imieniu wszystkich wita dzieci i zaproszonych gości 3. Ruszacie wszyscy maszerują i śpiewają przygotowaną piosenkę o wodzie 4. Na znak nauczyciela zatrzymujecie się i uczeń deklamuje wiersz o wodzie 5. Na kolejnym postoju uczniowie przedstawiają hasła, które wypisali jako deklarację dotyczącą postępowania w związku z potrzebą oszczędzania wody uczniowie niosący transparenty wychodzą na przód grupy, a wszyscy chórem głośno je odczytują, by zwrócić uwagę przechodniów 6. W trakcie całego marszu uczniowie rozdają kropelki mieszkańcom 7. Po zakończeniu prezentacji i rozdaniu ulotek i kropelek wracacie do szkoły PRZEANALIZUJ Z UCZNIAMI PLAN KROK PO KROKU. Wybierzcie ucznia, który powita uczestników. Porozmawiajcie, co powinno być w tym powitaniu. Przećwiczcie wspól piosenkę o wodzie. Zróbcie próbę recytacji wiersza. Sprawdźcie przygotowane hasła przeczytajcie je chórem. Sprawdźcie transparenty i ustalcie kto je będzie niósł. Policzcie i odczytajcie hasła z przygotowanych kropelek. ZAPYTAJ UCZNIÓW, czy z zebranych materiałów czegoś jeszcze wam brakuje. Jeśli, podejmijcie stosowne decyzje. Na zakończe poproś uczniów, aby w najbliższych dniach informowali i zapraszali rodziców, sąsiadów, wszystkich napotykanych mieszkańców miejscowości na Marsz na rzecz wody. PREZENTACJA w 8 3 GODZ. CEL Przedstawie w formie przemarszu planu naprawczego dla całej społeczności szkolnej. Zachęce całej społeczności szkolnej do praktycznych działań w zakresie oszczędzania zasobów wodnych. POMOCE megafon z nagłośm (ew.), magnetofon z muzyką, aparat fotograficzny C7 Marsz na rzecz wody, zachęcający do jej oszczędzania SPOTYKACIE SIĘ W DNIU MARSZU i, wraz z całą chętną społecznością szkoły, ruszacie w wyznaczone miejsce, w drodze śpiewając i prezentując transparenty. W trakcie marszu prezentujecie wiersz, hasła na transparentach oraz rozdajecie kropelki. Następ wracacie do szkoły.

9 WODA NA WAGĘ ZŁOTA C REFLEKSJA 3 GODZ. CEL Celebracja efektów waszej pracy i wyciągnięcie wniosków. POMOCE komputer, projektor multimedialny, pisaki, arkusze papieru, papier pakunkowy, klej, farby C8 Radość z efektów POGRATULUJ UCZNIOM WSPANIAŁEGO MARSZU! Zaprezentuj zdjęcia z jego przebiegu (wybierz np. 10) zorganizuj konkurs na najśmieszjsze/najciekawsze podpisy pod zdjęciami w parach. Musi być z nagrodami! Przy każdej propozycji przeprowadź głosowa, jurorami mogą być wszyscy. Na bieżąco wprowadzaj zwycięskie podpisy pod zdjęciami. SAMOOCENA PRACY W GRUPIE ROZDAJ KAŻDEMU ARKUSZ SAMOOCENY PRACY W GRUPIE (Załącznik nr 11 ). Poproś, aby uczniowie wypełnili go indywidual. NA ZAKOŃCZENIE PRZEPROWADŹ RUNDKĘ WOKÓŁ PYTAŃ zjak mi się pracowało w trakcie trwania projektu? zdlaczego? s PRZYPOMNIJ PYTANIE KLUCZOWE Czy ja mam wpływ na ilość wody występującej na świecie i w naszej miejscowości? ZASUGERUJ, że, jeśli każdy z nas podejmie jakieś postanowie dotyczące oszczędzania wody. Zaproponuj, aby uczniowie stworzyli drzewko postanowień, które zamiast listków będzie mieć kropelki z waszymi postanowieniami. Pamiętaj, że powinny to być stwierdzenia typu: zrobię, przekażę, zadbam, sprawdzę w pierwszej osobie liczby pojedynczej. POPROŚ, by grupa wspól wykonała drzewko. Można je wykonać z papieru pakunkowego, naklejając go na drugi arkusz, by uzyskać równe i wypukłe formy, i pomalować farbami. Pozostawcie puste gałęzie, do których przytwierdzicie powycinane z papieru kropelki z własnymi postanowieniami. Możecie to zrobić wspól, będzie to fantastyczna zabawa dla uczniów i okazja do radości ze wspólnej pracy po całym wysiłku związanym z przygotowam projektu. A teraz zaproś do wspólnej fotografii pod drzewkiem postanowień! 9

10 C WODA NA WAGĘ ZŁOTA [ ZAŁĄCZNIK NR 1 ] LIST Kienfangue, 2 września 2010 r. Witajcie! Mam na imię François. Mieszkam w małej wiosce Kienfangue wraz z rodzicami i dwójką rodzeństwa. Mam 11 lat i jestem bardzo szczęśliwy, że jako jeden z licznych z naszej wioski mogę chodzić do szkoły. W domu mam wiele zajęć. Jednym z nich jest codzienna wyprawa po wodę. Nasza wioska ma własnej studni i często brakuje nam wody. Ja i moja siostra codzien rano chodzimy po 6 kilometrów, aby przyść 20 litrów wody na cały dzień. Mama używa tej wody do przygotowywania jedzenia. Najczęściej jemy ryż albo suszone banany. Wodę używamy wielokrot. Najpierw w części wody przez nas przysionej płuczemy ryż i owoce, resztę wody wykorzystujemy do gotowania potraw. Część jej musimy zaoszczędzić do mycia ciała wieczorem. Nierzadko przysiona woda musi wystarczyć do prania naszych ubrań, mycia naczyń i utrzymania ogólnej higieny. Przynosze codzien wody to ciężka praca, ale jesteśmy szczęśliwi, że możemy przyść ją czystą. Dawj wielu ludzi chorowało, używając wody z rzeki, a często w porze suchej było nawet jej, gdyż rzeka wysychała. Mam nadzieję, że kiedyś, gdy dorosnę i skończę szkołę, wybudujemy studnię w naszej wiosce i będziemy już musieli nosić wody z daleka. Nikomu będzie jej brakowało i nikt będzie chorował z powodu picia brudnej wody. Wasz François 10

11 WODA NA WAGĘ ZŁOTA C [ ZAŁĄCZNIK NR 2 ] ZASOBY WODY PITNEJ I JEJ ZUŻYWANIE NA CODZIENNE CZYNNOŚCI Woda jest jednym z najpopularjszych związków chemicznych występujących w otaczającej nas przyrodzie. Jednak gdy jej ma, ludzie cierpią z powodu pragnia. Dokucza im że głód, brud i choroby. Gdybyśmy spojrzeli na Ziemię z kosmosu, to można by powiedzieć o j błękitna planeta, ale stety pozory często mylą. Woda, którą widać naokoło nas, zawsze nadaje się do picia. STATYSTYCZNY MIESZKANIEC POLSKI ZUŻYWA 203L WODY NA DOBĘ. SĄ TO M.IN.: (W LITRACH) Prysznic i kąpiel Kąpiel w wan 140 Pra Picie i gotowa 6-10 Zmywa naczyń Porządki 5-10 WC Częściowo sami jesteśmy odpowiedzialni za tę sytuację za- Poranna toaleta czyszczenia wód powstają Mycie samochodu głów w wyniku rozwoju cywilizacyjnego, a w szczególności przemysłu. Powinniśmy jednak pamiętać, że aż 97% wody na powierzchni naszej Ziemi to wody mórz i oceanów, a więc wody słone. Każdy z nas chyba oglądał f ilm lub czytał książkę o rozbitkach, którzy dryfowali na szalupach po morzach. Jeżeli mieli pod dostępem słodkiej wody, picie słonej morskiej wody prowadziło do halucynacji, a w ostateczności do śmierci. Tym bardziej powinniśmy doceniać wartość wody zdatnej do picia 1% to naprawdę bardzo mało. Polska posiada 157 km 3 zasobów wody pitnej jest to bardzo mało, nasze zasoby są porównywalne z zasobami wody w Afryce, w ich krajach jak Egipt czy Burkina Faso. Z całości powierzchni globu 70% zajmują morza i oceany, a tylko 1% wody śródlądowe. Pozostała część wody ma postać pary wodnej, kocznej dla dobrego samopoczucia ziemi i nas samych. Na całym globie jest 2,1 mld. km 3 wody. Z tego na powierzchni jest ok. 1,5 mld. km 3 (morza, stawy, jeziora itd.), pozostała część to wody podziemne. Z wód znajdujących się na powierzchni aż 97% to woda słona, a prawie cała woda słodka jest uwięziona w lodowcach obu biegunów oraz w wiecznych śgach (2%), tylko 1% jest łatwo dostępny dla ludzi. Na całym globie jest 2,1 mld. km 3 wody. W tym wody słone zajmują tys. km 3, zaś wody słodkie zaledwie tys. km 3. Czasem trudno sobie wyobrazić, że nasz kraj jest mało zasobny w wodę, przecież u nas ma afrykańskiej pustyni. Łatwiej ocenić wartość, jaką sie ze sobą woda do picia, w państwach o cieplejszym klimacie leżących na południu Europy. Często zdajemy sobie, jak cenne zasoby wody marnujemy, podczas gdy wielu ludzi w krajach afrykańskich musi wyżyć dysponując 20 litrami wody na dzień. Sprawdźmy, ile wody my zużywamy i na jakie czynności. Każdy z nas może przecież wść swój wkład w te działania, w tym celu jednak musimy zapoznać się ze wszystkimi aspektami krążenia jej po naszej Ziemi i zużywania w codziennych czynnościach. 11

12 C WODA NA WAGĘ ZŁOTA [ ZAŁĄCZNIK NR 3 ] JAK KORZYSTAĆ Z ARKUSZY ROBOCZYCH? Przygotowane pytania są wskazówką, na co zwrócić uwagę przy oce korzystania z wody w Waszej szkole. Jeżeli szkoła ma typowy budynek bądź wyposaże, możecie znaleźć pytania odpowiedgo do Waszej sytuacji. Dlatego zostawiono w każdej tabelce rubrykę pt. Twoje pyta. Możesz tam wpisać pyta o coś charakterystycznego dla Twojej szkoły, co wydaje Ci się ważne. W uwagach pojawia się informacja, która może pomóc w interpretacji wpisanych odpowiedzi. POMOCNE W ZNALEZIENIU ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO AUDYTU MOGĄ BYĆ zwyszuka informacji w Internecie zkorzysta z literatury zprzeprowadze wywiadów ze specjalistami zodbycie wyprawy do oddziału wodociągów (bądź Urzędu Gminy odpowiedzialnego za infrastrukturę komunalną i uzdatnia wody) w celu zebrania informacji skąd woda jest pobierana, jak wygląda sieć wodociągowa itp. zodczyta informacje z licznika wody i przeanalizowa dziennego zużycia wody zzebra u dyrektora szkoły informacji zawartych w rachunkach zużycia wody zrozmowa ze szkolnym konserwatorem odpowiedzialnym za sieć sanitarno-wodociągową w szkole 12

13 WODA NA WAGĘ ZŁOTA C [ ZAŁĄCZNIK NR 4 ] ARKUSZ 1 (GRUPA 1) CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU SZKOLNEGO Ocena sposobów gospodarowania wodą w szkole formularze audytu PYTANIA MOŻLIWE ODPOWIEDZI UWAGI DO INTERPRE- TACJI PYTANIA GDZIE ZLOKALI- ZOWANA JEST SZKOŁA? teren wiejski teren miejski teren podmiejski Szkoła miejska zazwyczaj korzysta ze zbiorczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Szkoły wiejskie w znacznym stopniu muszą same zadbać o doprowadze wody jak i odprowadze ścieków. ILU UCZNIÓW UCZĘSZCZA DO SZKOŁY? (podać liczbę) Ilość zużywanej wody zależy znacznym stopniu od ilości uczniów i pracowników szkoły z j korzystających. LICZBA PRACOWNIKÓW SZKOŁY ILE LITRÓW WODY JEST DZIENNIE ZUŻYWANYCH W SZKOLE? Szkoły, które płacą za użytkowa wody i odprowadza ścieków, mogą przyjąć dane na podstawie miesięcznego rachunku. Można rówż przyjąć dane na podstawie szacunkowych ilości zużycia wody. W KTÓRYM ROKU SZKOŁA ZOSTAŁA ZBUDOWANA? W starych budynkach często rury są skorodowane i obrośnięte kamiem, co często prowadzi do awarii i związanych z tym strat wody oraz jest przyczyną psucia się piecyków gazowych podgrzewających wodę. KIEDY ZAKŁADA- NO SIEĆ WODO- CIĄGOWĄ I KANALIZACYJNĄ W BUDYNKU? W starych budynkach często rury są skorodowane i obrośnięte kamiem, co często prowadzi do awarii i związanych z tym strat wody oraz jest przyczyną psucia się piecyków gazowych podgrzewających wodę. 13

14 C WODA NA WAGĘ ZŁOTA [ ZAŁĄCZNIK NR 4 ] ARKUSZ 1 (GRUPA 1) CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU SZKOLNEGO Ocena sposobów gospodarowania wodą w szkole formularze audytu PYTANIA CZY SIEĆ WODO- CIĄGOWA I KA- NALIZACYJNA BYŁA MODERNI- ZOWANA? MOŻLIWE ODPOWIEDZI sieć wodociągowa...rok sieć kanalizacyjna...rok UWAGI DO INTERPRE- TACJI PYTANIA GDZIE ZNAJDU- JE SIĘ UJECIE WODY? WASZE PYTANIE WASZE REFLEKSJE ŹRÓDŁA INFORMACJI ZEBRANE DODATKOWE INFORMACJE rzeka, jezioro itp. lokalne źródło, np. studnia głębinowa na potrzeby szkoły ÆÆ Jakie są Wasze wnioski związane ze zużyciem wody w szkole? Co moglibyście zrobić, by zmjszyć ilość zużywanej wody? 14

15 WODA NA WAGĘ ZŁOTA C [ ZAŁĄCZNIK NR 5 ] ARKUSZ 2 (GRUPA 2) CHARAKTERYSTYKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BUDYNKU SZKOLNYM. Ocena sposobów gospodarowania wodą w szkole formularze audytu PYTANIA MOŻLIWE ODPOWIEDZI UWAGI DO INTERPRE- TACJI PYTANIA CZY SZKOŁA PO- SIADA ŁAZIENKI WEWNĄTRZ BUDYNKU? Często zdarza się, że w ubogich, wiejskich szkółkach ma komfortowych łazienek, tylko tymczasowe toalety znajdujące się poza budynkiem. ILE JEST ŁAZIENEK? CZY TOALETY SĄ W TYM SAMYM POMIESZCZENIU CO UMYWALKI? CZY W SZKOLE SĄ PRYSZNICE? Prysznice stanowią dodatkowe źródło strat wody, od 15 do 50 litrów, a nawet więcej. ILE WODY ZU- ŻYWA SIĘ NA PRYSZNICE W CIĄGU MIESIĄ- CA? Oszczędzać wodę zużywaną pod prysznicem można np. zakładając odpowied sitka rozpraszające strumień wody (perlatory). ILE JEST UMY- WALEK W BU- DYNKU? CZY BATERIE SĄ SZCZELNE? CZY NIE KAPIE WODA? Kapiący kran powoduje stratę od 30 do 40l wody na dzień. JAKIE JEST ŚREDNIE DZIEN- NE ZUŻYCIE WODY NA JED- NĄ UMYWALKĘ? (l/dobę) 15

16 C WODA NA WAGĘ ZŁOTA [ ZAŁĄCZNIK NR 5 ] ARKUSZ 2 (GRUPA 2) CHARAKTERYSTYKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BUDYNKU SZKOLNYM. Ocena sposobów gospodarowania wodą w szkole formularze audytu PYTANIA MOŻLIWE ODPOWIEDZI UWAGI DO INTERPRE- TACJI PYTANIA CZY ZAINSTA- LOWANE SĄ SPECJALNE URZĄDZENIA DOZUJĄCE ILOŚĆ ZUŻY- WANEJ WODY? JEŚLI TAK, TO JAKIE? WASZE PYTANIE WASZE REFLEKSJE ŹRÓDŁA INFORMACJI ZEBRANE DODATKOWE INFORMACJE ÆÆ Jakie są Wasze wnioski związane ze zużyciem wody w szkole? Co moglibyście zrobić by zmjszyć ilość zużywanej wody? 16

17 WODA NA WAGĘ ZŁOTA C [ ZAŁĄCZNIK NR 6 ] ARKUSZ 3 (GRUPA 3) CHARAKTERYSTYKA SIECI KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU SZKOLNYM Ocena sposobów gospodarowania wodą w szkole formularze audytu ILE JEST TOALET? PYTANIA MOŻLIWE ODPOWIEDZI UWAGI DO INTERPRE- TACJI PYTANIA CZY DO SPŁUKI- WANIA WYKORZY- STYWANA JEST TA SAMA WODA, CO DO PICIA? Do spłukiwania toalet można wykorzystywać np. odzyskiwaną wodę deszczową. JAKI SYSTEM SPŁU- KIWANIA TOALET JEST ZAINSTALO- WANY? dolnospłuk górnospłuk inny jaki? Najbardziej optymalnym systemem spłukiwania toalet jest dolnospłuk, umożliwia on bowiem w prosty sposób zmjsze ilości wody potrzebnej do spłukiwania toalety. CZY W TOALETACH ZAINSTALOWA- NY JEST SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY PRZED NADMIERNYM SPŁUKIWANIEM? jaki? CZY SPŁUCZKI SĄ SZCZELNE? Szacuje się, że szczelna spłuczka w toalecie powoduje stratę ok. 32 litrów na dzień. JAKIE SĄ STRATY WODY Z TYM ZWIĄZANE? (l/dobę) JAKI TYP KANALIZA- CJI FUNKCJONUJE W SZKOLE? kanalizacja indywidualna (szambo) kanalizacja zbiorcza (sieć kanalizacyjna na tere miejscowości) inne jakie?, np. przyszkolna oczyszczalnia ścieków JAKA ILOŚĆ ŚCIEKÓW JEST ODPROWADZANA MIESIĘCZNIE? (m3/m-c) CZY SZKOŁA POSIA- DA WŁASNE SZAM- BO NA ŚCIEKI? JAK CZĘSTO ŚCIEKI SĄ WYWOŻONE? raz w miesiącu rzadziej ile razy na rok? częściej ile razy na rok? 17

18 C WODA NA WAGĘ ZŁOTA [ ZAŁĄCZNIK NR 6 ] ARKUSZ 3 (GRUPA 3) CHARAKTERYSTYKA SIECI KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU SZKOLNYM Ocena sposobów gospodarowania wodą w szkole formularze audytu PYTANIA CZY SZAMBO JEST SZCZELNE? OBETONOWANE ZE WSZYSTKICH STRON? CZY SZKOŁA POSIA- DA HYDROBOTA- NICZNĄ OCZYSZ- CZALNIĘ ŚCIEKÓW? NP. TRZCINOWĄ? CZY NA TERENIE WA- SZEJ MIEJSCOWO- ŚCI SĄ TEGO TYPU OCZYSZCZALNIE? ILE I JAKIE? (PODAĆ JEŚLI TO MOŻLIWE) MOŻLIWE ODPOWIEDZI UWAGI DO INTERPRE- TACJI PYTANIA Hydrobotaniczna oczyszczalnia ścieków na potrzeby szkoły, poza innymi zaletami pozwala na zmjsze ilości odprowadzanych ścieków, a tym samym prowadzi do oszczędności ekonomicznych. CZY SZKOŁA POSIA- DA DODATKOWY SYSTEM KANALIZA- CJI DESZCZOWEJ? Woda deszczowa po wielkim oczyszczeniu może być używana np. do spłukiwania toalet czy do podlewania ogródka. GDZIE ODPROWA- DZANA JEST DESZ- CZÓWKA? do zbiorczego ścieku bezpośrednio do szamba inne gdzie? CZY WODA DESZ- CZOWA JEST WY- KORZYSTYWANA DO INNYCH CELÓW? NP. PODLEWANIA OGRODU? WASZE PYTANIE WASZE REFLEKSJE ŹRÓDŁA INFORMACJI ZEBRANE DODAT- KOWE INFORMACJE ÆÆ Jakie są Wasze wnioski związane ze zużyciem wody w szkole? Co moglibyście zrobić by zmjszyć ilość zużywanej wody? 18

19 WODA NA WAGĘ ZŁOTA C [ ZAŁĄCZNIK NR 7 ] ARKUSZ 4 (GRUPA 4) DODATKOWE ŹRÓDŁA ZUŻYCIA WODY. Ocena sposobów gospodarowania wodą w szkole formularze audytu PYTANIA CZY PRZY SZKO- LE FUNKCJO- NUJE KUCHNIA I STOŁÓWKA SZKOLNA? MOŻLIWE ODPOWIEDZI UWAGI DO INTERPRE- TACJI PYTANIA Statystycz w polskim domu zużywa się na cele kuchenne: picie i gotowa ok. 8l; zmywa naczyń ok. 30l. A ile wody zużywa się na te cele w szkolnej kuchni? CZY NACZYNIA ZE SZKOLNEJ STOŁÓWKI ZMY- WA SIĘ SYSTEMEM? komorowym pod bieżącym strumiem wody Zmywając komorowo oszczędza się wodę i energię potrzebną do ogrzania przepływającej wody. ILE WODY JEST DZIENNIE UŻYT- KOWANE NA CELE KUCHNI? PRZYGOTOWY- WANIE POSIŁ- KÓW, MYCIE NACZYŃ ITD. CZY SZKOŁA PO- SIADA DODAT- KOWE ŹRÓDŁO UŻYTKOWANIA WODY? NP. BASEN? JAK DUŻY JEST BASEN? (m3 wody) JAK CZĘSTO WODA JEST WY- MIENIANA? raz na... ILE WODY JEST ZUŻYWANE NA TEN CEL W CIĄ- GU MIESIĄCA? (m3/m-c) GDZIE TRA- FIA WODA PO WYMIANIE W BASENIE? do ścieku inne gdzie? np. obieg zamknięty 19

20 C WODA NA WAGĘ ZŁOTA [ ZAŁĄCZNIK NR 7 ] ARKUSZ 4 (GRUPA 4) DODATKOWE ŹRÓDŁA ZUŻYCIA WODY. Ocena sposobów gospodarowania wodą w szkole formularze audytu PYTANIA CZY SZKOŁA PO- SIADA OGRÓD WYMAGAJĄCY DODATKOWEGO PODLEWANIA? ILE WODY JEST ZUŻYWANE NA JEDNORAZOWE PODLANIE?(M3) MOŻLIWE ODPOWIEDZI UWAGI DO INTERPRE- TACJI PYTANIA Podlewa ogrodu przy użyciu zraszacza to zużywa ok. 10l wody na minutę. CZY DO PODLE- WANIA OGRODU JEST WYKORZY- STYWANA TA SAMA WODA, CO DO PICIA? WASZE PYTANIE WASZE REFLEKSJE ŹRÓDŁA INFORMACJI ZEBRANE DODATKOWE INFORMACJE ÆÆ Jakie są Wasze wnioski związane ze zużyciem wody w szkole? Co moglibyście zrobić by zmjszyć ilość zużywanej wody? 20

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ Zajęcia warsztatowe Cele szkolenia: wykorzystanie dotychczasowych dobrych praktyk w pracy z metodą projektu; zapoznanie się z zadaniami stojącymi przed

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZLEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (dla IV etapu edukacyjnego)

SCENARIUSZLEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (dla IV etapu edukacyjnego) SCENARIUSZLEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (dla IV etapu edukacyjnego) Temat zajęć: Lekcja organizacyjna czyli co powinienem wiedzieć o wychowaniu fizycznym w nowej szkole? Zadania (cele szczegółowe): 1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Propozycja ćwiczenia związanego z kształtowaniem postaw prospołecznych i obywatelskich wśród uczniów na różnych etapach edukacyjnych

Propozycja ćwiczenia związanego z kształtowaniem postaw prospołecznych i obywatelskich wśród uczniów na różnych etapach edukacyjnych [3] Temat: Jak działa metaplan. Analiza akcji charytatywnych i wyciąganie wniosków na przyszłość. Streszczenie, czyli o czym jest to ćwiczenie. Uczniowie pracując w grupach i wykorzystując metaplan będą

Bardziej szczegółowo

Fotoreportaż: stan i zagrożenia badanego środowiska

Fotoreportaż: stan i zagrożenia badanego środowiska Fotoreportaż: stan i zagrożenia badanego środowiska Fotoreportaż: stan i zagrożenia badanego środowiska Zajęcia terenowe: Zajęcia w klasie: Zakres materiału z płyty: Plansza 4 ochrona zwierząt Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Temat: Ziemia na rozdrożu, czyli czas na działanie!

Temat: Ziemia na rozdrożu, czyli czas na działanie! Autor: Urszula Depczyk Dla kogo: szkoła podstawowa, klasa VI Temat: Ziemia na rozdrożu, czyli czas na działanie! Cele lekcji: Kształcenie umiejętności dostrzegania zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą.

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Scenariusz 1 MATURA 2008 i co dalej? Planowanie drogi kształcenia. Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: wyznaczać cele związane

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

4. Rozpoznawanie zasobów społeczności lokalnej w materiałach prasowych.

4. Rozpoznawanie zasobów społeczności lokalnej w materiałach prasowych. 4. Rozpoznawanie zasobów społeczności lokalnej w materiałach prasowych. CELE ZAJĘĆ WYNIKAJĄCE Z ZAŁOŻEŃ PROGRAMU: 1. Uczniowie uczą się rozpoznawać zasoby społeczności lokalnej. PO ZAJĘCIACH UCZEŃ POWINIEN:

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i klasyfikacja podatków

Pojęcie i klasyfikacja podatków Pojęcie i klasyfikacja podatków 1. Cele lekcji a) Wiadomości Zapoznanie z pojęciem podatku. Charakterystyka poszczególnych podatków bezpośrednich i pośrednich. b) Umiejętności Doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Woda potrzebna do wszystkiego

Woda potrzebna do wszystkiego Materiały opracowane w ramach projektu Prawa człowieka perspektywa globalna. Scenariusze zajęć dla dzieci i młodzieży dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Opracowanie scenariusza: Marta

Bardziej szczegółowo

Ankieta zużycia wody w DOMU

Ankieta zużycia wody w DOMU Ankieta zużycia wody w DOMU Czy jesteś zainteresowany/a nauczyć się jak oszczędzać wodę i pieniądze w domu? O to ankieta zużycia wody w domu, która pomoże Ci zidentyfikować najprostszą drogę aby przyłączyć

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Poznajemy siebie i kolegów Co nas łączy? tygodniowy Temat dnia Wspominamy lato Moja wakacyjna przygoda

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na dobry początek

Ćwiczenia na dobry początek Ćwiczenia na dobry początek Głównym celem projektu edukacyjnego jest wykonanie przez uczniów przedsięwzięcia znacznie szerszego niż tradycyjne zadanie domowe. Uczniowie realizujący projekt stają przed

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć (a) Aktywność fizyczna i zdrowie

Scenariusz zajęć (a) Aktywność fizyczna i zdrowie Scenariusz zajęć (a) Aktywność fizyczna i zdrowie 1 Temat zajęć: Aktywność fizyczna i zdrowie Liczba godzin: 1 godz. Liczba uczniów: do 30 Cele ogólne: Uświadomienie uczniom potrzeby prawidłowego i zdrowego

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Zadania matematyczne nie z tej planety.

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Zadania matematyczne nie z tej planety. Autor: Małgorzata Urbańska Klasa I Edukacja: matematyczna, muzyczna, ruchowa, Cel/cele zajęć: - rozwijanie zainteresowania dziecięcą matematyką, - wskazanie sposobów rozwiązania problemów, - wyrabianie

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy "Prezentacja" skopiowany dla każdego z dzieci arkusze papieru markery kredki flamastry klej nożyczki taśma klejąca lub magnesy

Materiał pomocniczy Prezentacja skopiowany dla każdego z dzieci arkusze papieru markery kredki flamastry klej nożyczki taśma klejąca lub magnesy Prezentacje Pomysł na lekcję Na każdym etapie życia trzeba prezentować wyniki swoich prac. Im szybciej człowiek zapamięta podstawowe zasady dobrej prezentacji, tym łatwiej będzie mu ja samodzielnie przygotować.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ NA ROWERY Dziewczyny na rowery! SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Czas trwania zajęć: 90 minut CELE LEKCJI Po zajęciach uczniowie będą potrafili:

Bardziej szczegółowo

Już wkrótce matura 2008, czyli jak przygotować się do egzaminu?

Już wkrótce matura 2008, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz 3 Już wkrótce matura 2008, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Danuta Szymczak Klasa II Edukacja: polonistyczna, przyrodnicza, matematyczna,zajęcia komputerowe Cel/cele zajęć: - doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Woda źródło życia. Z praktyki. Anna Michalczyk Maria Pawlikowska Anna Żegleń Joanna Porębska. Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III

Woda źródło życia. Z praktyki. Anna Michalczyk Maria Pawlikowska Anna Żegleń Joanna Porębska. Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III Z praktyki I. Temat bloku: Od źródła do morza. II. Temat dnia: Woda źródło życia. Anna Michalczyk Maria Pawlikowska Anna Żegleń Joanna Porębska Woda źródło życia Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Typ szkoły Szkoła Podstawowa. Etap kształcenia klasa II - III. Rodzaj zajęć zajęcia w świetlicy szkolnej

Scenariusz zajęć. Typ szkoły Szkoła Podstawowa. Etap kształcenia klasa II - III. Rodzaj zajęć zajęcia w świetlicy szkolnej Scenariusz zajęć Typ szkoły Szkoła Podstawowa Etap kształcenia klasa II - III Rodzaj zajęć zajęcia w świetlicy szkolnej Temat zajęć Niska emisja Co to takiego? Wymiar czasu 90 min. Cele kształcenia: Cel

Bardziej szczegółowo

Szkolna kampania na rzecz zielonego transportu

Szkolna kampania na rzecz zielonego transportu Scenariusz zajęd i materiały pomocnicze Szkolna kampania na rzecz zielonego transportu www.ceo.org.pl/aktywni Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 5 - PODSUMOWANIE PROJEKTU

MODUŁ 5 - PODSUMOWANIE PROJEKTU MODUŁ 5 - PODSUMOWANIE PROJEKTU Celem ostatniego modułu projektu Młodzi Przedsiębiorczy jest przygotowanie prezentacji działań Waszego przedsiębiorstwa. Proponujemy na początek zorganizowanie narady wspólników,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: Poznajemy prawa i obowiązki ucznia.

Scenariusz lekcji: Poznajemy prawa i obowiązki ucznia. Scenariusz lekcji: Poznajemy prawa i obowiązki ucznia. Autor: Katarzyna Karwacka Przedmiot: Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej Podstawa programowa: Treści nauczania wymagania szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone metodą projektu w grupie dzieci 6 letnich Motylki

Zajęcia prowadzone metodą projektu w grupie dzieci 6 letnich Motylki Zajęcia prowadzone metodą projektu w grupie dzieci 6 letnich Motylki Październik 2014 rok Nauczyciel realizujący: I. Piaskowska Cele ogólne: Tworzenie warunków do poznania ekosystemu wodnego oraz znaczenia

Bardziej szczegółowo

mgr Agnieszka Łukasiak Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół nr 3 we Włocławku

mgr Agnieszka Łukasiak Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół nr 3 we Włocławku Wybrane scenariusze lekcji matematyki aktywizujące uczniów. mgr Agnieszka Łukasiak Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół nr 3 we Włocławku Scenariusz 1- wykorzystanie metody problemowej i czynnościowej.

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój warunek przetrwania cywilizacji

Zrównoważony rozwój warunek przetrwania cywilizacji Kordian Kochanowicz Zrównoważony rozwój warunek przetrwania cywilizacji Scenariusz zajęć z edukacji globalnej dla gimnazjum Informacja o scenariuszu W Polsce od kilku lat można zauważyć ogólnoświatową

Bardziej szczegółowo

Gdzie jest moje miejsce w szkole?

Gdzie jest moje miejsce w szkole? LEKCJA 5 Gdzie jest moje miejsce w szkole? Co przygotować na lekcję Nauczyciel: kartę pracy dla każdego ucznia (załącznik 1), arkusze szarego papieru, flamastry, małe karteczki, arkusz papieru z narysowaną

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, co już umiesz! (2)

Sprawdź, co już umiesz! (2) Sprawdź, co już umiesz! (2) 1. Suma 16,95 + 8,5 jest równa: A. 27,80 B. 27,70 C. 25,45 D. 24,45 2. Różnica 52,7 24,46 jest równa: A. 38,36 B. 38,34 C. 28,36 D. 28,24 3. Iloczyn 16,8 9,8 jest równy: A.

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć Alternatywne sposoby otrzymywania energii cieplnej

Temat zajęć Alternatywne sposoby otrzymywania energii cieplnej Temat zajęć Alternatywne sposoby otrzymywania energii cieplnej Klasa: I-III gimnazjum Związek z programem nauczania: fizyka-zjawiska fizyczne i procesy, pojęcia: zasoby, paliwo, energia cieplna, odnawialne/nieodnawialne

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Jesteśmy uczniami i kolegami

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Jesteśmy uczniami i kolegami SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Temat tygodniowy Temat dnia Zagadnienia z podstawy programowej Cele operacyjne Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Jesteśmy uczniami i kolegami

Bardziej szczegółowo

Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska. Blok tematyczny: Woda w przyrodzie. Scenariusz nr 1

Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska. Blok tematyczny: Woda w przyrodzie. Scenariusz nr 1 Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska Blok tematyczny: Woda w przyrodzie Scenariusz nr 1 I. Tytuł scenariusza: Woda nasz skarb. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące): przyrodnicza,

Bardziej szczegółowo

I etap edukacyjny, uczeń kończący klasę III, edukacja matematyczna

I etap edukacyjny, uczeń kończący klasę III, edukacja matematyczna Scenariusz zajęć I etap edukacyjny, uczeń kończący klasę III, edukacja matematyczna Temat: Telefony Treści kształcenia: 8) uczeń wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Nasze pomysły na oszczędzanie energii elektrycznej i prawidłowe obchodzenie się z prądem

TEMAT: Nasze pomysły na oszczędzanie energii elektrycznej i prawidłowe obchodzenie się z prądem Opracowała: Jolanta Begińska Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Łubnianach psplubniany@interia.eu TEMAT: Nasze pomysły na oszczędzanie energii elektrycznej i prawidłowe obchodzenie się

Bardziej szczegółowo

MAŁE KROPLE DUśA STRATA

MAŁE KROPLE DUśA STRATA MAŁE KROPLE DUśA STRATA Cele: Uczniowie uświadamiają sobie, Ŝe codziennie marnujemy znaczną ilość wody. Uczniowie zdają sobie sprawę z tego, Ŝe woda jest nieodnawialnym, naturalnym surowcem, a jej dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

4. po Wielkanocy CANTATE

4. po Wielkanocy CANTATE Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl 4. po Wielkanocy CANTATE Główna myśl: Wysławiaj Boga! Wiersz przewodni: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Mt 11,25a Fragment biblijny: Jezus wysławia

Bardziej szczegółowo

Wielki astronom Mikołaj Kopernik

Wielki astronom Mikołaj Kopernik Wielki astronom Mikołaj Kopernik 1. Cele lekcji Cel ogólny: Poznanie sylwetki Mikołaja Kopernika. a) Wiadomości Uczeń wie, kim był Mikołaj Kopernik. b) Umiejętności Uczeń potrafi udzielać odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Potrzeby konsumentów i środki ich zaspokajania. Autor: Krystyna Brząkalik

Potrzeby konsumentów i środki ich zaspokajania. Autor: Krystyna Brząkalik Potrzeby konsumentów i środki ich zaspokajania Autor: Krystyna Brząkalik Skrócony opis lekcji Lekcja Potrzeby konsumentów oraz środki ich zaspokajania jest przeznaczona dla uczniów gimnazjum, ale po dokonaniu

Bardziej szczegółowo

www.filmotekaszkolna.pl

www.filmotekaszkolna.pl Temat: Jak zbudować dobre relacje z rodzicami? Rozważania na podstawie filmu Ojciec Jerzego Hoffmana Opracowanie: Lidia Banaszek Etap edukacyjny: ponadgimnazjalny Przedmiot: godzina wychowawcza Czas: 2

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej 1 Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej Blok tematyczny: Rozwijanie własnej osobowości Temat: Jak chronić swoje prawa w grupie? Wprowadzenie do postaw asertywnych. Cele: Uświadomienie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęd i materiały pomocnicze. Waga śmieci. www.ceo.org.pl/aktywni

Scenariusz zajęd i materiały pomocnicze. Waga śmieci. www.ceo.org.pl/aktywni Scenariusz zajęd i materiały pomocnicze Waga śmieci www.ceo.org.pl/aktywni Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Treści przedstawione na

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Pieszy i znaki

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Pieszy i znaki Autor: Małgorzata Urbańska Klasa I Edukacja: techniczna, społeczna, matematyczna, plastyczna, Cel zajęć: - zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, - kształtowanie umiejętności dbania

Bardziej szczegółowo

Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną?

Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną? Jak zrealizować projekt medialny - kampanię społeczną? materiały pomocnicze dla nauczycieli Materiał powstał w ramach programu Włącz się. Młodzi i media. Kampania społeczna to zestaw różnych działań zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Temat: Instrukcja obsługi życia codziennego", czyli kto czyta, nie błądzi.

Temat: Instrukcja obsługi życia codziennego, czyli kto czyta, nie błądzi. LEKCJA 1 Temat: Instrukcja obsługi życia codziennego", czyli kto czyta, nie błądzi. Formy realizacji: Po zakończeniu zajęć uczeń: wie, w jakich pomieszczeniach w szkole znajdują się regulaminy, potrafi

Bardziej szczegółowo

Kim chcę zostać w przyszłości? Autor: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Kim chcę zostać w przyszłości? Autor: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Kim chcę zostać w przyszłości? Autor: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Treści nauczania Czynniki warunkujące wybór zawodu, droga kształcenia kwalifikacje niezbędne do wykonywania wybranego zawodu,

Bardziej szczegółowo

Wolontariat dlaczego warto się zaangażować?

Wolontariat dlaczego warto się zaangażować? Wolontariat dlaczego warto się zaangażować? Scenariusz lekcji wychowawczej lub wiedzy o społeczeństwie Autorka: Małgorzata Wojnarowska Poziom edukacyjny: gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna III lub IV

Bardziej szczegółowo

Co nas łączy, co nas dzieli? - mniejszości narodowe i etniczne w Polsce Scenariusz zajęć dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Co nas łączy, co nas dzieli? - mniejszości narodowe i etniczne w Polsce Scenariusz zajęć dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Małgorzata Rusiłowicz Co nas łączy, co nas dzieli? - mniejszości narodowe i etniczne w Polsce Scenariusz zajęć dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Czas trwania: 2 godziny lekcyjne (90 minut) Cele

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ SPOTKANIA Z UCZNIAMI WOLSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA TEMAT PROBLEMÓW MŁODZIEŻY I KOMUNIKACJI

SCENARIUSZ SPOTKANIA Z UCZNIAMI WOLSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA TEMAT PROBLEMÓW MŁODZIEŻY I KOMUNIKACJI SCENARIUSZ SPOTKANIA Z UCZNIAMI WOLSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA TEMAT PROBLEMÓW MŁODZIEŻY I KOMUNIKACJI [czas trwania wywiadu do 120 minut] Ogólne wskazówki odnośnie przeprowadzania wywiadu: Pytania

Bardziej szczegółowo

Temat: Powtórzenie wiadomości o ułamkach zwykłych z wykorzystaniem elementów ekologii

Temat: Powtórzenie wiadomości o ułamkach zwykłych z wykorzystaniem elementów ekologii Klasa VI Temat: Powtórzenie wiadomości o ułamkach zwykłych z wykorzystaniem elementów ekologii Cele ogólne: - powtórzenie i utrwalenie wiadomości o ułamkach zwykłych- kształcenie umiejętności rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Moduł VI. Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby

Scenariusz zajęć. Moduł VI. Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Scenariusz zajęć Moduł VI Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Moduł VI Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Cele ogólne: przypomnienie i utrwalenie poznanych wcześniej poleceń i konstrukcji języka

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Małgorzata Urbańska Klasa I Edukacja: społeczna, polonistyczna, plastyczna, matematyczna, techniczna, Cel zajęć: -zapoznanie

Bardziej szczegółowo

-badają problemy związane z planowaniem, projektowaniem środowiska swojego zamieszkania i poruszania

-badają problemy związane z planowaniem, projektowaniem środowiska swojego zamieszkania i poruszania Róża Połeć Scenariusz cyklu zajęć dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Przestrzeń publiczna jak ją chronić i użytkować? Czas trwania zajęć: 3 spotkania x 45 minut Cel ogólny rozumienie, czym jest przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę działam - idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę działam - idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę działam - idę w świat Autor: Beata Sochacka Klasa II Edukacja: matematyczna, społeczna, plastyczna, polonistyczna (elementy). Cele zajęć: Rozwijanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Do 18 września nowego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna Warsztat ewaluacyjny zespołu

Edukacja kulturalna Warsztat ewaluacyjny zespołu Edukacja kulturalna Warsztat ewaluacyjny zespołu Program warsztatu powstał jako element projektu Jak dobrze ewaluować projekty kulturalne?. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Bardziej szczegółowo

2014/2015 Opracowanie: Beata Sułuja

2014/2015 Opracowanie: Beata Sułuja 2014/2015 Opracowanie: Beata Sułuja ADRESACI: uczniowie klas I VI Szkoły Podstawowej nr 7 PROWADZĄCY: wychowawcy klas CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ: - sala lekcyjna - październik listopad 2014 CEL GŁÓWNY: - poznanie

Bardziej szczegółowo

32. ZBIERAMY DANE W NASZEJ KLASIE I SZKOLE CZYLI O TYM, JAK SIĘ TWORZY WYKRESY SŁUPKOWE

32. ZBIERAMY DANE W NASZEJ KLASIE I SZKOLE CZYLI O TYM, JAK SIĘ TWORZY WYKRESY SŁUPKOWE 32. ZBIERAMY DANE W NASZEJ KLASIE I SZKOLE CZYLI O TYM, JAK SIĘ TWORZY WYKRESY SŁUPKOWE 143 Małgorzata Sieńczewska 32. ZBIERAMY DANE W NASZEJ KLASIE I SZKOLE CZYLI O TYM, JAK SIĘ TWORZY WYKRESY SŁUPKOWE

Bardziej szczegółowo

Autor: Klasa I Temat lekcji: Edukacja: Cel/cele zajęć: Cele zajęć w języku ucznia/ dla ucznia: Kryteria sukcesu dla ucznia

Autor: Klasa I Temat lekcji: Edukacja: Cel/cele zajęć: Cele zajęć w języku ucznia/ dla ucznia: Kryteria sukcesu dla ucznia Autor: Magdalena Kubacka Klasa I Edukacja: przyrodnicza Cel/cele zajęć: - poszerzanie wiedzy o wodzie, jej stanach skupienia, występowaniu na Ziemi, przydatności, zagrożeniach, - poznanie trzech stanów

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1)

Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1) Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1) 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: pojęcia: wypadek drogowy, kolizja drogowa, rodzaje wypadków

Bardziej szczegółowo

Projekt interdyscyplinarny biologia-informatyka

Projekt interdyscyplinarny biologia-informatyka Projekt interdyscyplinarny biologia-informatyka DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM TWORZENIE BAZY DANYCH Podstawa programowa biologii zakres podstawowy 2. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja studenta. Ligia Tuszyńska. Materiały zadania z wydruku pliku: EksperymentWięzienny

Aktywizacja studenta. Ligia Tuszyńska. Materiały zadania z wydruku pliku: EksperymentWięzienny Aktywizacja studenta Ligia Tuszyńska Materiały zadania z wydruku pliku: EksperymentWięzienny Metody i techniki aktywizujące W procesie kształcenia aktywność ucznia przewyższa aktywność nauczyciela. Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Danuta Szymczak Klasa I Edukacja: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, plastyczna Temat zajęć: Na wiejskim podwórku. Cel/cele

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na podstawie art. 44 p ust. 1 z dnia 7 września 1991 roku

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji. Przebieg zajęć: czas całkowity 90 minut. I. Rozpoczęcie zajęć 20 minut

Konspekt lekcji. Przebieg zajęć: czas całkowity 90 minut. I. Rozpoczęcie zajęć 20 minut Konspekt lekcji Poziom: Szkoła Podstawowa Klasa: 3 Liczebność klasy: 6-8 uczniów Wiek uczniów: 6-8 lat Ilość nauczycieli: 1 nauczyciel-wychowawca, 3 nauczycieli wspomagających Przedmiot: język angielski

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z komunikacji w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej Salomon zgodne z WSO

Przedmiotowe zasady oceniania z komunikacji w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej Salomon zgodne z WSO Przedmiotowe zasady oceniania z komunikacji w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej Salomon zgodne z WSO Opracowała : Małgorzata Grabeusz- Bandurowska 1/ Sposoby informowania uczniów i rodziców o PSO -nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Energia w domu i w szkole. Badanie zużycia energii w domu i w szkole. Wykonanie gazetki tematycznej.

Energia w domu i w szkole. Badanie zużycia energii w domu i w szkole. Wykonanie gazetki tematycznej. Energia w domu i w szkole. Badanie zużycia energii w domu i w szkole. Wykonanie gazetki tematycznej. Cel: kształtowanie nawyków racjonalnego korzystania ze źródeł energii, ukazanie wpływu codziennych zachowań

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Jesteśmy uczniami i kolegami Zgoda buduje tygodniowy Temat dnia W świecie literek Jak porozumiewają

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Sulechów, 18.11.2013 r. NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA ( np. innowacja,

Bardziej szczegółowo

KARTA ZADAŃ NR 2 Bezpieczne miasto

KARTA ZADAŃ NR 2 Bezpieczne miasto KARTA ZADAŃ NR 2 Bezpieczne miasto To propozycja aktywności możliwa do realizacji w II lub III klasie szkoły podstawowej. Proponowane ćwiczenie może być modyfikowane w zależności od potrzeb i możliwości

Bardziej szczegółowo

Temat: Co można zrobić, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery?

Temat: Co można zrobić, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery? Autor: Bożena Sienkiewicz Dla kogo: gimnazjum, klasy I-III Temat: Co można zrobić, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery? Cele lekcji: Uświadamianie zagrożeń ekologicznych związanych ze wzrostem

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak i nasz świat. Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie.

Janusz Korczak i nasz świat. Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie. Janusz Korczak i nasz świat Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie. Struktura WebQuestu Wprowadzenie Zadania Zadanie dla wszystkich Zadanie do wykonywania w parach Zadania dla grup Zadania dla

Bardziej szczegółowo

Temat: Ja też będę stary, ja też będę stara. - lekcja wychowawcza na podstawie filmu Marcela Łozińskiego Wszystko może się przytrafić

Temat: Ja też będę stary, ja też będę stara. - lekcja wychowawcza na podstawie filmu Marcela Łozińskiego Wszystko może się przytrafić Temat: Ja też będę stary, ja też będę stara. - lekcja wychowawcza na podstawie filmu Marcela Łozińskiego Wszystko może się przytrafić Opracowanie: Anna Twardowska Etap edukacyjny: gimnazjum, liceum Czas:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 35 Temat: Nasi przyjaciele ze schroniska pomagamy bezdomnym zwierzętom.

Scenariusz zajęć nr 35 Temat: Nasi przyjaciele ze schroniska pomagamy bezdomnym zwierzętom. Scenariusz zajęć nr 35 Temat: Nasi przyjaciele ze schroniska pomagamy bezdomnym zwierzętom. Cele operacyjne: Uczeń: wymienia trzy formy pomocy zwierzętom w schronisku, podpisuje obrazki jednym zdaniem,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV szkoły podstawowej. Hasło programowe: Czynności życiowe, higiena i zdrowie człowieka.

Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV szkoły podstawowej. Hasło programowe: Czynności życiowe, higiena i zdrowie człowieka. Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV szkoły podstawowej Hasło programowe: Czynności życiowe, higiena i zdrowie człowieka. Temat: Składniki pokarmowe i ich znaczenie dla organizmu. Korelacja ze ścieżką

Bardziej szczegółowo

Temat: Jadąc samochodem klikamy w fotelikach.

Temat: Jadąc samochodem klikamy w fotelikach. Scenariusz zajęć dla przedszkola Temat: Jadąc samochodem klikamy w fotelikach. rozumienie potrzeby i nabywanie wiedzy o prawidłowym stosowaniu fotelików i pasów bezpieczeństwa w pojeździe, świadomość swojego

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Temat: Jadąc samochodem klikamy w fotelikach.

Temat: Jadąc samochodem klikamy w fotelikach. Scenariusz zajęć dla przedszkola Temat: Jadąc samochodem klikamy w fotelikach. rozumienie potrzeby i nabywanie wiedzy o prawidłowym stosowaniu fotelików i pasów bezpieczeństwa w pojeździe, świadomość swojego

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym" Warszawa, 23.10.2013r

Konferencja Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym Warszawa, 23.10.2013r Konferencja "Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym" Warszawa, 23.10.2013r E W A K O S U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I K W E S T I O N A R I U S Z P R E D Y S P O Z Y C J I Z A W O D O W Y

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć - 45 min

Scenariusz zajęć - 45 min Scenariusz zajęć - 45 min Grupa wiekowa: Szkoła ponadgimnazjalna Temat: ODZYSKAJ - KORZYSTAJ Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów z zakresu gospodarki odpadami. Zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła promuje kulturę pokoju i międzynarodowego zrozumienia dlatego w 2013 roku podjęła starania o honorowy patronat UNESCO oraz o przyjęcie

Nasza szkoła promuje kulturę pokoju i międzynarodowego zrozumienia dlatego w 2013 roku podjęła starania o honorowy patronat UNESCO oraz o przyjęcie Nasza szkoła promuje kulturę pokoju i międzynarodowego zrozumienia dlatego w 2013 roku podjęła starania o honorowy patronat UNESCO oraz o przyjęcie do Szkół Stowarzyszonych, realizując następujące inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Rozdział V: Równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą Temat: Ćwiczenia utrwalające przekształcanie

Bardziej szczegółowo

Media a prawa dziecka

Media a prawa dziecka Media a prawa dziecka Pomysł na lekcję Uczniowie dowiedzą się, że każde dziecko ma swoje prawa, których nikt nie może im odebrać w kontekście mediów będzie to prawo do informacji, z którym łączą się m.in.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum - klasa 3. Scenariusz Poznaję siebie moje zdolności i zainteresowania. Temat zajęć: Poznaję siebie moje zdolności i zainteresowania

Gimnazjum - klasa 3. Scenariusz Poznaję siebie moje zdolności i zainteresowania. Temat zajęć: Poznaję siebie moje zdolności i zainteresowania Gimnazjum - klasa 3 Temat zajęć: Poznaję siebie moje zdolności i zainteresowania Czas trwania: 3 x 45 min. Cele dydaktyczne: Rozwinięcie samowiedzy oraz samoświadomości uczestników. Poznanie przez uczestników

Bardziej szczegółowo

Analiza wód powierzchniowych, podziemnych i przeznaczonych do konsumpcji.

Analiza wód powierzchniowych, podziemnych i przeznaczonych do konsumpcji. Scenariusz lekcji przygotowany w ramach projektu Innowacyjna Szkoła Zawodowa w roku szkolnym 2009/2010. Opracowanie: mgr Anna Szuster Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach. Analiza wód powierzchniowych,

Bardziej szczegółowo

Temat dnia: Niebezpieczne przedmioty i substancje

Temat dnia: Niebezpieczne przedmioty i substancje SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH Dzieñ aktywnoœci Kultura bezpieczeñstwa Ośrodek tematyczny: Bezpieczne pos³ugiwanie siê ró nymi przedmiotami i urz¹dzeniami Temat dnia: Niebezpieczne przedmioty i substancje

Bardziej szczegółowo

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. Gimnazju m. konto bankowe?

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. Gimnazju m. konto bankowe? O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI Gimnazju m konto bankowe? ZAJĘCIA 2: Czy warto mieć konto bankowe? Grupa wiekowa: gimnazjum Czas zajęć: 1,5 godziny Wprowadzenie Obecnie posiadanie konta bankowego jest

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Małgorzata Urbańska Klasa III Edukacja: polonistyczna, przyrodnicza, techniczna Cel/cele zajęć: - rozwijanie umiejętności poprawnego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WYBIERAM ZDROWIE I ZDROWE ODŻYWIANIE

SCENARIUSZ WYBIERAM ZDROWIE I ZDROWE ODŻYWIANIE SCENARIUSZ WYBIERAM ZDROWIE I ZDROWE ODŻYWIANIE CELE: 1. Uczenie dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie. 2. Uświadomienie dzieciom roli właściwego stylu życia w trosce o zdrowie i dobre samopoczucie.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Anna Dziadkiewicz Klasa I Edukacja: przyrodnicza, matematyczna, plastyczna, społeczna Cel/cele zajęć: - wdrażanie do zdrowego

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Danuta Szymczak Klasa III Edukacja: polonistyczna,przyrodnicza, plastyczna, muzyczna Cel/cele zajęć: --Kształtowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. W realizacji projektu można wyróżnić cztery etapy:

PROJEKT EDUKACYJNY. W realizacji projektu można wyróżnić cztery etapy: PROJEKT EDUKACYJNY PROJEKT EDUKACYJNY jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie jakiegoś problemu. Jest on zakończony publiczną prezentacją efektów wspólnej pracy. W realizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III w Szkole Podstawowej nr 2. im. Jana Pawła II w Twardogórze ZASADY OCENIANIA 1. Nauczyciele w pierwszym tygodniu każdego roku informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 Pozostałe etapy (przykładowe zagadnienia) Gimnazjum 6. Wybrane zagadnienia geografii

Bardziej szczegółowo

Uczniowie otrzymują na kartkach (lub katecheta przypina na tablicy) rebus 1 :

Uczniowie otrzymują na kartkach (lub katecheta przypina na tablicy) rebus 1 : Spragnieni wody i miłości Scenariusz lekcji religii przygotowującej do Kolędników Misyjnych 2014 Cele katechetyczne wymagania ogólne: ukazanie potrzeby działalności misyjnej w Indiach; zachęcanie uczniów

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak Kwestioriusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" Dzień bry, Odpowiedz, proszę, pytania temat Twojej szkoły. Odpowiedzi udzielone przez Ciebie i Twoje koleżanki i kolegów pomogą rosłym zobaczyć szkołę Waszymi

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Podstawa prawna Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo