Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015"

Transkrypt

1 KEP 4713/49/2015 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia marzeń w życiu zawodowym i osobistym. Dyrektor kręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Poznań, 30 czerwca 2015 r. 1

2 Przedstawiamy Państwu wstępne informacje na temat wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2015 roku. poniżej zamieszczonych zestawieniach znajdą Państwo dane opracowane dla kręgu i trzech województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, dotyczące: - liczby absolwentów, którzy przystąpili maturalnego, - liczby absolwentów, którzy zdali egzamin maturalny w części ustnej i pisemnej, - liczby i średnich wyników procentowych uzyskanych przez zdających egzamin z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych, - liczby i średnich wyników procentowych uzyskanych przez zdających z każdego przedmiotu w części dodatkowej egzaminu, - liczby i średnich wyników procentowych uzyskanych przez zdających z każdego przedmiotu w części obowiązkowej i dodatkowej egzaminu, z uwzględnieniem typów szkół. szystkie zamieszczone poniżej dane odzwierciedlają ich stan w dniu 25 czerwca 2015 r. godnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562 ze zmianami), tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych przystępowali do egzaminów obowiązkowych z języka polskiego (w części ustnej i pisemnej), wybranego języka obcego (w części ustnej i pisemnej) oraz matematyki (w części pisemnej). godnie z nowelizacją ww. rozporządzenia absolwenci liceów obowiązkowo przystępowali także do wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Ponadto absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej przystępowali do obowiązkowego egzaminu z tego języka w części ustnej i pisemnej. Poziomu egzaminów ustnych nie określa się, natomiast pisemne egzaminy obowiązkowe były zdawane na poziomie podstawowym. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, zdający musiał zdać egzamin z pięciu egzaminów obowiązkowych czyli uzyskać z każdego z nich minimum 30% punktów możliwych do zdobycia. bowiązkowy egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym wybierany przez absolwentów liceów nie miał progu zaliczenia. tabeli nr 1 przedstawiono dane dotyczące zdawalności egzaminu maturalnego w 2015 roku w kręgu oraz w poszczególnych województwach. Tabela 1. i zdawalność egzaminu maturalnego w 2015 roku Absolwenci, którzy przystąpili maturalnego po raz pierwszy po raz kolejny do pięciu/sześciu** egzaminów obowiązkowych do co najmniej jednego egzaminu obowiązkowego 2 w celu uzyskania świadectwa w celu podwyższenia wyników * zdających dawalność 72,36 70,43 20,89 * zdających dawalność 75,77 73,72 19,96 * zdających dawalność 72,49 70,72 21,98 * zdających dawalność 70,03 67,84 19,44 * kręg, województwo lubuskie, województwo wielkopolskie, województwo zachodniopomorskie **pięć egzaminów absolwenci techników, sześć egzaminów absolwenci liceów

3 angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski Maturzyści mogli przystępować także do egzaminów z nie więcej niż pięciu (absolwenci liceów) lub sześciu (absolwenci technikum) przedmiotów dodatkowych. Jedynie abiturienci w technikach mogli deklarować poziom egzaminu dodatkowego podstawowy lub rozszerzony. Egzamin z przedmiotów dodatkowych dla absolwentów liceów przeprowadzany był tylko na poziomie rozszerzonym. Absolwenci wszystkich szkół mogli także przystępować do dodatkowych egzaminów ustnych i pisemnych z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym. Ponadto mogli przystąpić do egzaminów z przedmiotów dodatkowych zdawanych w języku obcym. dający przystępowali maturalnego z poszczególnych przedmiotów w dniach od 4 do 29 maja 2015 roku w swoich macierzystych szkołach lub szkołach wskazanych przez Dyrektora kręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Egzamin przeprowadzono w 1173 szkołach. terminie dodatkowym w dniach od 1 do 17 czerwca 2015 roku do egzaminów pisemnych przystąpiło 157 zdających. Informacje przedstawione w tabelach dotyczą maturzystów, którzy w 2015 roku przystąpili do egzamin maturalnego po raz pierwszy i zdawali co najmniej jeden egzamin obowiązkowy. Egzamin maturalny przedmioty obowiązkowe Przystępujący maturalnego deklarowali wybór języka obcego nowożytnego, z którego zdawali obowiązkowy egzamin w części ustnej i pisemnej. tabeli nr 2 zamieszczono dane dotyczące wybieralności języków obcych nowożytnych, zdawanych jako przedmiot obowiązkowy, w kręgu i poszczególnych województwach. Egzamin maturalny przedmioty obowiązkowe Tabela 2. ybieralność języków obcych nowożytnych zdawanych jako przedmiot obowiązkowy ybieralność 81,78 16,92 0,54 0,25 0,13 0, ybieralność 71,29 27,53 0,46 0,17 0,03 0, ybieralność 84,00 14,65 0,55 0,31 0,16 0, ybieralność 82,92 15,83 0,55 0,15 0,12 0,05 3

4 tabeli nr 3 zestawiono dane dotyczące liczby zdających egzaminy obowiązkowe w części ustnej i w części pisemnej z języka polskiego, języka ukraińskiego i języków obcych nowożytnych, pisemny egzamin obowiązkowy z matematyki, zdawalność tych egzaminów wyrażoną w procentach i średnie wyniki procentowe uzyskane przez zdających maturę w kręgu i w poszczególnych województwach. 4

5 polski ukraiński angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski polski ukraiński angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski Matematyka Tabela 3. iczby zdających, zdawalność oraz średnie wyniki wyrażone z egzaminów z pięciu przedmiotów obowiązkowych Część ustna obcy nowożytny Część pisemna obcy nowożytny % zdanych egzaminów % zdanych egzaminów % zdanych egzaminów % zdanych egzaminów ,07 100,00 94,86 93,38 94,71 96,26 100,00 100,00 97,25 100,00 93,27 93,60 84,21 98,11 100,00 100,00 74,62 64,63 76,00 65,50 57,09 52,37 75,05 75,46 87,38 60,17 88,18 71,44 60,59 55,04 76,92 80,75 85,25 48, ,88 96,91 94,74 96,67 100,00 100,00 100,00 98,02 95,30 94,42 83,33 100,00 100,00 100,00 76,86 67,89 71,78 59,19 55,73 85,45 85,00 84,00 61,33 73,73 62,56 55,40 70,20 82,00 83,00 49, ,91 94,49 92,58 92,65 94,94 100,00 100,00 97,45 92,87 93,52 84,06 97,47 100,00 100,00 75,08 64,06 63,67 55,33 51,43 72,66 70,54 85,17 60,18 70,67 59,38 54,86 76,96 78,41 86,00 48, ,93 100,00 94,69 93,67 98,36 100,00 100,00 100,00 96,34 100,00 93,17 92,93 85,00 100,00 100,00 100,00 72,23 64,02 76,00 66,52 58,64 52,80 79,41 89,54 91,83 59,45 88,18 72,06 61,11 55,28 80,65 87,92 86,00 46,78 5

6 angielski niemiecki francuski hiszpański angielski niemiecki francuski hiszpański Biologia Chemia Fizyka Geografia Historia Matematyka Egzamin maturalny przedmioty dodatkowe Absolwenci wszystkich szkół mogli przystąpić maturalnego z języka obcego na poziomie dwujęzycznym a absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych do egzaminów z wybranych przedmiotów zdawanych w danym języku obcym. tabeli nr 4 przedstawiono liczbę zdających i wyrażone w procentach średnie wyniki egzaminów z języków obcych na poziomie dwujęzycznym oraz z przedmiotów dodatkowych zdawanych w języku obcym. Egzamin maturalny przedmioty dodatkowe Tabela 4. iczby zdających oraz średnie wyniki procentowe w kręgu z poszczególnych przedmiotów, zdawanych na poziomie dwujęzycznym lub w języku obcym Egzamin na poziomie dwujęzycznym Część ustna Część pisemna Przedmiot w języku obcym ,85 80,93 86,04 77,80 72,25 78,29 65,42 58,15 46,12 43,68 47,30 53,86 62,86 77,78 Maturzyści, którzy wybrali jako dodatkowy egzamin pisemny z języka polskiego, matematyki lub języka obcego nowożytnego, przystępowali do tego egzaminu na poziomie rozszerzonym. przypadku pozostałych przedmiotów mogli wybrać poziom podstawowy lub rozszerzony. tabelach nr 5 8 przedstawiono liczby zdających egzaminy z poszczególnych przedmiotów, wybieralność przedmiotów dodatkowych oraz średnie wyniki w kręgu i poszczególnych województwach (P poziom podstawowy, R poziom rozszerzony). tabelach nr 9 15 zestawiono informacje o liczbie absolwentów i średnich wynikach procentowych z egzaminów ustnych i pisemnych z poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem typów szkół w kręgu i województwach ( liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, T technikum, szkoły uzupełniające). Uzupełnieniem informacji zamieszczonych w niniejszym komunikacie będą materiały i dane zamieszczone na stronie internetowej kręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (www.oke.poznan.pl). najdą tam Państwo: - arkusze egzaminacyjne wraz z przykładowymi rozwiązaniami zadań, - informację o krajowych wynikach egzaminu maturalnego w 2015 roku, 6

7 - indywidualne wyniki procentowe uczniów Państwa szkoły dla każdego z egzaminów oraz wyniki punktowe uczniów za poszczególne zadania w arkuszach, które zdający rozwiązywali. Aby pobrać dane dotyczące indywidualnych wyników uczniów szkoły, należy posłużyć się identyfikatorem i kluczem szkoły. Identyfikator i klucz są znane tylko dyrektorowi szkoły i nie są udostępniane np. rodzicom czy samorządom, itp. sierpniu opublikowane zostaną raporty, w których znajdą Państwo analizę wyników uzyskanych przez zdających w kręgu i województwach. 7

8 angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski Tabela 5. ybieralność języków obcych nowożytnych zdawanych jako przedmiot dodatkowy w części ustnej bez określonego poziomu, a w części pisemnej na poziomie podstawowym* lub rozszerzonym Część ustna Część pisemna Poziom ybieralność ybieralność ybieralność ybieralność P* R ,25 0,25 0,03 0,04 0,03 0,02 P 0,75 1,15 0,04 0,02 0,01 0,01 R 30,75 3,35 0,17 0,20 0,17 0, P R ,28 0,35 0,05 0,03 0,00 0,00 P 0,99 1,52 0,00 0,00 0,00 0,04 R 29,56 5,45 0,17 0,18 0,08 0, P R ,23 0,19 0,02 0,05 0,05 0,02 P 0,65 1,02 0,02 0,04 0,01 0,01 R 31,08 2,53 0,20 0,22 0,25 0, P R ,31 0,34 0,06 0,02 0,03 0,03 P 0,82 1,23 0,13 0,00 0,03 0,00 R 30,70 3,97 0,09 0,14 0,05 0,11 P* - poziom podstawowy (dotyczy tylko absolwentów zdających starą maturę) 8

9 angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski Tabela 6. iczby zdających i średnie wyniki egzaminów wyrażone z języków obcych nowożytnych zdawanych jako przedmiot dodatkowy - w części ustnej bez określonego poziomu, a części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub podstawowym Część ustna Część pisemna Poziom P* R ,85 83,15 90,29 82,75 85,53 87,00 P* 67,38 59,07 67,71 64,50 54,00 92,00 R 63,04 61,50 73,31 62,48 51,15 73, P* R ,33 81,87 93,33 98,50 P* 72,92 61,33 96,00 R 64,76 61,77 74,36 60,67 75,60 93, P* R ,91 84,52 91,00 77,50 88,83 87,25 P* 64,05 59,93 89,50 64,50 69,00 88,00 R 62,00 58,75 70,75 62,21 47,94 74, P* R ,71 82,18 88,57 98,50 72,33 86,67 P* 69,53 55,40 59,00 39,00 R 64,48 65,28 85,20 64,75 65,00 67,83 P* - poziom podstawowy (dotyczy tylko absolwentów zdających starą maturę) 9

10 polski Matematyka ukraiński Biologia Chemia Filozofia Fizyka Fizyka i astronomia Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki Informatyka łaciński i kultura antyczna iedza o społeczeństwie iedza o tańcu Tabela 7. ybieralność przedmiotów oraz poziomów pisemnych egzaminów dodatkowych Poziom ybieralność ybieralność ybieralność ybieralność P R P 6,03 1,64 0,05 4,12 13,88 1,91 0,01 0,22 2,08 0,02 6,10 0,01 R 14,27 16,59 0,01 16,16 9,64 0,11 10,25 0,71 18,06 6,76 0,10 0,59 1,29 0,01 8,26 P R P 6,33 1,33 0,08 5,04 10,65 2,27 0,04 0,61 2,12 0,00 5,49 0,00 R 12,39 17,46 0,00 16,68 9,96 0,09 12,90 0,83 16,36 6,14 0,11 1,13 1,08 0,00 9,26 P R P 5,80 1,70 0,04 3,94 13,58 1,89 0,00 0,18 2,23 0,00 5,03 0,00 R 15,24 17,71 0,00 16,06 9,71 0,07 10,80 0,69 19,03 7,22 0,05 0,43 1,47 0,01 6,91 P R P 6,41 1,70 0,05 3,94 16,83 1,72 0,03 0,05 1,67 0,08 9,21 0,00 R 13,15 13,52 0,05 16,06 9,28 0,22 7,70 0,60 16,83 6,08 0,23 0,65 1,00 0,02 10,74 P* - poziom podstawowy (dotyczy tylko absolwentów zdających starą maturę) 10

11 polski Matematyka ukraiński Biologia Chemia Filozofia Fizyka Fizyka i astronomia Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki Informatyka łaciński i kultura antyczna iedza o społeczeństwie iedza o tańcu Tabela 8. iczby zdających i średnie wyniki wyrażone z egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe na poziomie podstawowym lub rozszerzonym Poziom P R P 41,37 30,84 31,50 26,41 47,34 48,87 37,50 41,11 34,19 52,00 36,54 18,00 R 54,89 36,41 97,20 39,18 50,83 57,25 41,88 33,30 38,36 49,36 59,16 44,54 45,34 36,00 22,83 P R P 40,31 28,34 49,00 27,55 50,48 42,98 39,00 42,81 37,46 36,01 R 56,04 36,76 39,58 51,50 83,33 42,04 36,95 40,71 50,74 62,57 49,08 46,08 23,89 P R P 41,93 33,06 19,00 25,06 47,07 50,89 41,17 32,96 38,32 18,00 R 53,77 35,91 39,21 50,88 60,22 40,69 30,53 38,47 49,61 42,25 41,13 46,75 39,33 22,03 P R P 40,80 26,58 39,00 28,82 46,54 48,57 36,00 27,00 35,48 52,00 34,30 R 57,20 37,63 97,20 38,87 50,28 48,50 45,36 37,60 36,71 47,86 66,32 45,00 40,13 31,00 23,46 P* - poziom podstawowy (dotyczy tylko absolwentów zdających starą maturę) 11

12 Typ szkoły polski ukraiński angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski Tabela 9. i średni wynik z egzaminów ustnych z przedmiotów obowiązkowych - według typów szkół * * T* * ,18 76,00 70,61 64,40 56,49 81,21 75,85 86,53 73,28 49,26 41,93 77,00 T 67,54 55,75 50,14 41,00 40,25 65,00 100,00 57,48 33,12 29,97 47, T ,79 77,78 67,90 55,44 87,70 85,00 84,00 76,67 58,48 48,11 T 68,14 60,54 49,46 56,33 63,00 50,20 41,13 30,69 58, T ,58 68,82 62,10 58,68 79,83 70,54 82,20 58,25 29,53 30,80 T 66,99 54,23 50,57 39,08 39,36 100,00 58,77 33,91 30,23 40, T ,94 76,00 71,15 64,83 53,35 82,87 94,00 91,83 91,36 58,55 77,00 T 68,54 56,73 49,71 44,44 30,00 65,00 51,85 25,49 27,42 100,00 * - liceum ogólnokształcące, * - liceum profilowane, T* - technikum, * - szkoły uzupełniające 12

13 Typ szkoły polski ukraiński angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski Matematyka Tabela 10. i średni wynik z egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych według typów szkół T ,28 88,18 75,22 69,17 56,61 82,19 81,28 84,53 50,88 55,05 56,90 54,79 73,00 37,45 T 53,10 64,56 52,38 49,58 45,53 66,50 96,00 44,42 42,96 39,39 33,54 57,64 21, T ,97 77,60 70,80 55,08 70,20 82,00 83,00 52,84 56,57 64,10 64,78 44,60 T 53,72 66,57 53,41 51,67 44,92 51,19 51,33 34,47 65,00 19, T ,51 74,84 68,11 57,62 83,65 78,41 84,00 51,54 46,91 37,37 36,80 20,08 T 53,13 63,45 53,06 49,73 45,93 96,00 44,53 43,26 39,20 33,19 52,45 22, T ,86 88,18 74,91 69,37 55,66 83,87 91,82 86,00 48,38 66,83 76,91 73,00 54,33 T 52,60 66,11 49,25 48,22 40,00 66,50 43,78 36,18 37,77 34,57 100,00 19,63 13

14 Typ szkoły angielski niemiecki francuski rosyjski hiszpański włoski angielski niemiecki francuski hiszpański Tabela11. i średni wynik z egzaminów ustnych z języków obcych nowożytnych, zdawanych jako przedmiot dodatkowy bez określonego poziomu oraz na poziomie dwujęzycznym według typów szkół Bez określonego poziomu Poziom dwujęzyczny T ,73 90,21 82,75 97,91 85,53 87,00 90,85 80,93 86,04 77,80 T 67,91 65,39 62, T ,18 95,00 98,50 93,33 T 77,14 61, T ,63 90,94 77,50 99,00 88,83 87,25 93,78 83,40 86,04 82,78 T 61,00 71,69 67, T ,36 87,38 98,50 100,00 72,33 86,67 84,25 74,75 68,25 T 73,00 54,50 60,00 14

15 Typ szkoły angielski niemiecki francuski rosyjski hiszpański włoski angielski niemiecki francuski hiszpański Tabela 12. i średni wynik z egzaminów pisemnych z języków obcych nowożytnych, zdawanych jako przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym i dwujęzycznym, według typów szkół Poziom podstawowy Poziom dwujęzyczny T ,75 58,20 64,50 54,00 88,00 72,25 78,29 65,42 58,15 94,00 T 67,19 59,09 64,50 67,71 96, T ,00 72,50 T 72,52 60,74 96, T ,00 57,00 64,50 69,00 88,00 73,48 78,23 66,11 59,04 T 64,68 59,96 64,50 89, T ,50 44,50 39,00 67,14 78,42 59,00 56,17 94,00 T 68,48 55,87 59,00 15

16 Typ szkoły Biologia Chemia Filozofia Fizyka Fizyka i astronomia/fizyka Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki Informatyka łaciński i kultura antyczna iedza o społeczeństwie iedza o tańcu Tabela 13. i średni wynik z egzaminów pisemnych z przedmiotów dodatkowych, zdawanych na poziomie podstawowym według typów szkół* T ,45 26,00 76,00 18,46 39,76 48,95 36,00 44,11 23,00 36,28 41,00 16,00 20,00 64,00 24,00 39,00 T 41,80 31,13 25,14 26,60 47,55 48,73 39,00 33,13 34,26 52,00 36,58 18,00 20,67 17,00 42,40 61,00 19, T ,73 76,00 23,33 37,80 58,50 44,14 50,00 50,00 16,00 20,00 24,00 T 40,93 29,09 22,00 27,71 50,93 42,45 39,00 43,00 37,46 35,51 56, T ,81 41,00 15,33 38,33 45,67 47,18 23,00 35,35 32,00 39,00 T 42,22 32,86 19,00 25,33 47,27 51,24 31,71 33,06 38,49 18,00 20,67 17,00 45,00 61,00 26, T ,41 14,00 32,00 43,22 59,00 36,00 27,00 33,13 64,00 T 41,37 27,61 39,00 28,80 46,68 47,83 35,48 52,00 34,42 33,00 13,00 *dotyczy absolwentów do starej matury 16

17 Typ szkoły polski ukraiński angielski niemiecki francuski rosyjski hiszpański włoski Matematyka Tabela 14. i średni wynik z egzaminów pisemnych z przedmiotów dodatkowych, zdawanych na poziomie rozszerzonym według typów szkół T ,30 97,20 62,64 61,49 62,14 71,97 50,78 73,07 38,11 61,00 71,50 88,00 T 44,07 66,60 61,23 90,00 96,00 78,00 23,95 60,50 1, T ,69 64,47 61,91 60,67 74,36 75,60 93,00 38,90 58,38 71,50 T 46,33 67,18 58,69 23, T ,09 61,72 58,44 61,71 68,60 47,94 74,71 37,76 T 44,02 64,90 63,02 90,00 96,00 23,22 58,00 1, T ,82 97,20 63,79 65,44 64,75 85,20 62,40 67,83 38,53 71,50 71,50 88,00 T 42,19 69,04 58,64 78,00 28,08 63,00 17

18 Typ szkoły Biologia Chemia Filozofia Fizyka Fizyka i astronomia Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki Informatyka łaciński i kultura antyczna iedza o społeczeństwie iedza o tańcu Tabela 15. i średni wynik z egzaminów pisemnych z przedmiotów dodatkowych, zdawanych na poziomie rozszerzonym - według typów szkół T ,36 51,15 57,25 41,88 20,43 38,08 49,52 59,16 44,07 44,83 36,00 22,78 27,00 28,00 51,63 38,00 T 24,71 25,19 34,33 43,90 38,15 37,00 46,97 25,38 13,00 50,00 48, T ,74 51,94 83,33 42,04 40,43 51,12 62,57 48,85 45,18 24,09 28,00 49,18 T 20,56 11,29 36,95 50,19 29,14 51,20 48,40 15, T ,43 51,22 60,22 40,69 21,33 38,13 49,77 42,25 41,68 46,54 39,33 21,89 38,00 T 25,76 28,57 31,72 43,28 40,33 22,00 47,45 27,45 13,00 50,00 48, T ,95 50,50 48,50 45,36 15,00 36,61 47,91 66,32 44,14 39,06 31,00 23,40 27,00 55,80 T 20,00 21,75 38,54 43,62 37,33 30,50 44,00 33,71 18

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 roku. HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. Ignacego

Bardziej szczegółowo

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło 15 945 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 23 lutego 2016 r.

Aktualizacja z 23 lutego 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r. Na podstawie 33 ust. 1 i 2, 47 ust. 3, 49

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 10 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w 2014 roku. Na podstawie 33 ust. 1, 2 i 3, 47

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 6 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. 2015 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 1 2 Sprawozdanie ogólne

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 4 do 29 maja od 11 do 23 maja (oprócz 17 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2013/2014 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2013/2014 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Konferencja prasowa, 21 stycznia 2013 r. Zmiany w egzaminach zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 7 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00 Część pisemna egzaminu maturalnego godzina 9:00 godzina 14:00 maj 2010 4 wtorek język polski (pp) język polski (pr) 5 środa matematyka (pp) matematyka (pr) 6 czwartek język angielski (pp) język angielski

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2016 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku 2015 województwo kujawsko-pomorskie Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel. 022 536 65 00, fax 022 536 65 04

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk tel. (58)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. w województwie pomorskim

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. w województwie pomorskim O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2009/2010 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru.

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru. Poniższa informacja jest przeznaczona dla Słuchaczy klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2012 Spis treści WSTĘP 3 1. Informacje o przystępujących do egzaminu w roku 2012 3 2. Informacje o absolwentach ubiegających

Bardziej szczegółowo

Matura w 2011 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Zmiany w egzaminie maturalnym

Matura w 2011 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Zmiany w egzaminie maturalnym Matura w 2011 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM 1 Egzamin maturalny od 2010 r. CZĘŚĆ USTNA Przedmioty obowiązkowe: język polski nie określa się poziomu egzaminu język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

MATURA 2008. podstawowe informacje o egzaminach

MATURA 2008. podstawowe informacje o egzaminach MATURA 2008 podstawowe informacje o egzaminach SCHEMAT EGZAMINU MATURALNEGO CZĘŚĆ USTNA oceniana w szkole Język polski Język obcy Inny język obcy (jeżeli wybrany jako przedmiot dodatkowy) Część obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Matura Technikum Leśne Milicz

Matura Technikum Leśne Milicz Matura 2014 Technikum Leśne Milicz Podstawy prawne organizacji matury Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju Egzamin maturalny 2013 Zasady ogólne Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU. Liczba zdających. Liczba zdających. woj. łódzkie woj. świętokrzyskie

Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU. Liczba zdających. Liczba zdających. woj. łódzkie woj. świętokrzyskie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2010 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 29maja od 11 do23 maja języki obce nowożytne, język łemkowski, język

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 4 do 27 maja od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła

Bardziej szczegółowo

2012 r. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w kl. IV SP oraz kl. I LO i technikum. 3- lub 4-letni okres wdrażania podstawy programowej

2012 r. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w kl. IV SP oraz kl. I LO i technikum. 3- lub 4-letni okres wdrażania podstawy programowej Zmiany w egzaminach zewnętrznych od 2015 r. 2012 r. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w kl. IV SP oraz kl. I LO i technikum 3- lub 4-letni okres wdrażania podstawy programowej 2015 r. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Matura Egzamin maturalny w 2017 roku

Matura Egzamin maturalny w 2017 roku Matura 2017 Egzamin maturalny w 2017 roku Matura 2017 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu,

Bardziej szczegółowo

Przygotowano w oparciu o:

Przygotowano w oparciu o: MATURA 2015 struktura egzaminu harmonogram egzaminów czas trwania egzaminów wyniki poprawki dostosowanie matura próbna kalendarz maturzysty poradnik maturzysty Przygotowano w oparciu o: rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r. Warszawa, 27 czerwca 2014 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r. Warszawa, 27 czerwca 2014 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r. Warszawa, 27 czerwca 2014 r. Egzamin maturalny 2014 2014 r. 10. edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.) maj 2014 r. 28. sesja egzaminu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY. Informacja o egzaminie

EGZAMIN MATURALNY. Informacja o egzaminie EGZAMIN MATURALNY 2016 Informacja o egzaminie MATURA 2016 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty. Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010

Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty. Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010 Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010 Czy znasz zasady zdawania egzaminu maturalnego w 2011 r.? Informacje dla maturzystów Informatory maturalne

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2013 r. Warszawa, 28 czerwca 2013 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2013 r. Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2013 r. Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Egzamin maturalny 2013 2013 r. 9. edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.) maj 2013 r. 25. sesja egzaminu

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2012 roku

Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2012 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku województwo pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku w województwie pomorskim 3 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki z przedmiotów maturalnych w 2010 roku

Średnie wyniki z przedmiotów maturalnych w 2010 roku Średnie i z przedmiotów maturalnych w 2010 roku Język polski pisemny Tabela 1. Wyniki uczniów po raz pierwszy i po raz kolejny Lubelskie 56,5 23116 60,3 2110 30,5 665 57,0 123 Małopolskie 59,4 34528 64,6

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura 2015. 2014-09-17 JM matura 2015 1

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura 2015. 2014-09-17 JM matura 2015 1 XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí Matura 2015 2014-09-17 JM matura 2015 1 Podstawa prawna egzaminu maturalnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych techników

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych techników Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności. Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych

Bardziej szczegółowo

Skale centylowe wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r.

Skale centylowe wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Skale centylowe ów egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. (egzamin w nowej formule ; absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum) Poniżej przedstawiamy i zdających w procentach i odpowiadające

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła do 2014), od 4 do 26 maja języki mniejszości

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Warszawa, 30 czerwca 2017 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Warszawa, 30 czerwca 2017 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Warszawa, 30 czerwca 2017 r. Egzamin maturalny 2017 13. edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.) 3. edycja egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Ełk/Olsztyn 27 i 28 sierpnia 2014 r. EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

T E R M IN Y SPR A W D ZI A NU

T E R M IN Y SPR A W D ZI A NU Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

SEKRETARIATU SZKOŁY w terminie do r.

SEKRETARIATU SZKOŁY w terminie do r. I. WAŻNE LINKI OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU https://www.oke.poznan.pl/ CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA WARSZAWA http://www.cke.edu.pl/ ABSOLWENCI ZDAJĄCY JĘZYK POLSKI USTNY W FORMIE PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 r. I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Podstawę do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

MATURA 2011 W POLSCE

MATURA 2011 W POLSCE MATURA 2011 W POLSCE Przystąpiło do matury: 355 116 absolwentów, tegoroczni absolwenci stanowili 97% zdających. Zdawalność matury wśród tegorocznych absolwentów: w woj. śląskim: w woj. łódzkim, mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku województwo kujawsko-pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 3 Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016

Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016 Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016 Co to jest egzamin maturalny? Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności ustalone w

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Fot. Anna Rappe Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 28 roku Osiągnięcia maturzystów w 28 roku Kraków, czerwiec 28 Materiał opracowano

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015

EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015 EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015 Struktura egzaminu maturalnego Przedmioty obowiązkowe część ustna Język polski Bez określania poziomu (minimum 30%) Język obcy nowożytny Bez określania poziomu (minimum 30%)

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach

Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim Informacja wstępna o wynikach Jaworzno 2010 Spis treści ZDAJĄCY EGZAMIN MATURALNY 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 3 Informacje dotyczące absolwentów ubiegających

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w formule obowiązującej w roku 2014.

Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w formule obowiązującej w roku 2014. EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy czwartej technikum, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przedmioty obowiązkowe 1. Część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru j. angielski, j, francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski 2.

Bardziej szczegółowo