PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWO POLMOS BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 20, Białystok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWO POLMOS BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 20, 15-950 Białystok"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWO POLMOS BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 20, Białystok Wprowadzającym Akcje do publicznego obrotu oraz Podmiotem Dominującym w stosunku do Emitenta jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa Warszawa, ul. Krucza 36 / Wspólna 6 Na podstawie Prospektu wprowadza się do publicznego obrotu ogółem akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 zł każda, w tym: akcji serii A, na które składa się: akcji na okaziciela i akcji imiennych, oraz akcji zwykłych na okaziciela serii B. Przedmiotem Oferty jest akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 zł każda. Wprowadzający zastrzega sobie prawo zmiany liczby Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem, że liczba Akcji Oferowanych nie przekroczy łącznie W przypadku podjęcia przez Wprowadzającego takiej decyzji informacja o liczbie Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW i PAP nie później niż w dniu sporządzenia listy wstępnego przydziału w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. W przypadku podjęcia przez Wprowadzającego decyzji o zwiększeniu liczby Akcji Oferowanych, przedmiotem Oferty mogą być również Akcje serii A. Cena Sprzedaży Koszty Rzeczywiste wpływy Wprowadzającego Na jednostkę *) 0,24 **) Razem Akcje Oferowane *) **) *) Cena Sprzedaży zostanie ustalona przez Wprowadzającego na podstawie rekomendacji Oferującego i Doradców, na podstawie wyników budowy Księgi Popytu oraz popytu w Transzy Inwestorów Indywidualnych, i zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW i PAP nie później niż w dniu sporządzenia listy wstępnego przydziału w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. **) Zostaną podane do publicznej wiadomości w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW i PAP. Przed rozpoczęciem sprzedaży zostanie ustalony i podany do publicznej wiadomości w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW i PAP Przedział Cenowy. Przedział Cenowy zostanie ustalony przez Wprowadzającego na podstawie rekomendacji Oferującego i Doradców. Cena Sprzedaży zostanie ustalona przez Wprowadzającego na podstawie rekomendacji Oferującego i Doradców, na podstawie wyników budowy Księgi Popytu na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz popytu w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Cena Sprzedaży zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW i PAP nie później niż w dniu sporządzenia listy wstępnego przydziału w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Cena Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będzie równa Cenie Sprzedaży. Cena Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych będzie równa Cenie Sprzedaży z uwzględnieniem ewentualnego dyskonta opisanego w pkt Rozdziału III Prospektu. Akcje będą oferowane w dwóch transzach: Transza Inwestorów Indywidualnych ( Akcji) i Transza Inwestorów Instytucjonalnych ( Akcji). Dodatkowo Akcji stanowi Pulę Dodatkową. Wprowadzający zastrzega sobie prawo zmiany liczby Akcji przeznaczonych do nabycia w poszczególnych transzach oraz zmiany liczby Akcji stanowiących Pulę Dodatkową. W przypadku podjęcia przez Wprowadzającego takiej decyzji informacja o liczbie Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, jak również o liczbie Akcji w Puli Dodatkowej zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW i PAP nie później niż w dniu sporządzenia listy wstępnego przydziału w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Wprowadzający zastrzega sobie ponadto prawo dokonywania dowolnych przesunięć Akcji Oferowanych pomiędzy transzami, w tym przesunięcia wszystkich Akcji Oferowanych z jednej transzy do drugiej transzy. W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu przesunięcia pomiędzy transzami, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW i PAP nie później niż w dniu dokonania przydziału Akcji. Liczba Akcji stanowiących Pulę Dodatkową może ulec zmianie w przypadku zmiany liczby Akcji Oferowanych. W przypadku, gdy łączny popyt na Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przewyższy liczbę Akcji oferowanych w tych transzach, Wprowadzający może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby Akcji sprzedawanych ostatecznie w Transzy Inwestorów Indywidualnych i/lub Transzy Inwestorów Instytucjonalnych poprzez przesunięcie, według uznania Wprowadzającego, części lub wszystkich Akcji z Puli Dodatkowej do Transzy Inwestorów Indywidualnych lub Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Wprowadzający zastrzega sobie prawo nieprzydzielenia żadnej Akcji z Puli Dodatkowej, co może nastąpić także w przypadku, gdy łączny popyt na Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przewyższy łączną liczbę Akcji oferowanych w tych transzach. Jeżeli łączna liczba Akcji, na które zostaną złożone ważne zlecenia kupna i Zamówienia na Akcje, będzie mniejsza niż łączna liczba Akcji oferowanych w tych transzach, wówczas Akcje z Puli Dodatkowej nie zostaną przydzielone. Informacja o przydzieleniu Akcji z Puli Dodatkowej zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW i PAP, nie później niż w dniu dokonania przydziału Akcji. Zlecenia kupna Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w dniach od 22 do 28 kwietnia 2005 r. (w ostatnim dniu do godziny 17.00). Okres składania zleceń w Transzy Inwestorów Indywidualnych jest podzielony na dwa okresy: Okres Pierwszy w dniach od 22 do 26 kwietnia 2005 r. oraz Okres Drugi w dniach od 27 do 28 kwietnia 2005 r. (w ostatnim dniu do godziny 17.00). Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi na specjalnej sesji GPW, której termin zostanie określony przez Zarząd GPW. Informacja o przewidywanym terminie sesji oraz o przewidywanym terminie rozliczenia transakcji zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW i PAP, nie później niż przed rozpoczęciem przyjmowania zleceń kupna w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany zgodnie z zasadami określonymi w 16 Oddziału III w Rozdziale I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, z zastrzeżeniem zasad preferencyjnego przydziału, o których mowa w pkt Rozdziału III Prospektu. Wiążące Zamówienia na Akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane będą w dniach od 22 do 28 kwietnia 2005 r. (w ostatnim dniu do godziny 15.00). W oparciu o złożone Zamówienia, Wprowadzający dokona wstępnego, uznaniowego przydziału Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych w postaci listy wstępnego przydziału. Inwestorzy, którzy znajdą się na liście wstępnego przydziału zostaną wezwani do dokonania wpłat na wstępnie przydzielone Akcje. Wpłaty na wstępnie przydzielone Akcje powinny być dokonane w terminie do dnia 4 maja 2005 r. Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostanie dokonany w dniu 6 maja 2005 r. na podstawie złożonych i opłaconych Zamówień. Wprowadzający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji Oferty. Stosowna informacja zostanie podana przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW i PAP najpóźniej przed upływem pierwotnego terminu, a w przypadku skrócenia terminu nowy termin zostanie podany najpóźniej na jeden dzień przed nowym terminem. Przeprowadzenie Oferty nie nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję usługową. Papiery wartościowe Emitenta nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Zamiarem Emitenta i Wprowadzającego jest, aby Akcje Oferowane oraz pozostałe Akcje Wprowadzane (z wyłączeniem Akcji Pracowniczych i Akcji Rolniczych) zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na urzędowym rynku giełdowym rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie kilku dni roboczych po dokonaniu przydziału Akcji, natomiast Akcje Pracownicze i Akcje Rolnicze po upływie terminu, w którym akcje nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa przez uprawnionych pracowników i rolników na podstawie art. 36 i 38 Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji nie mogą być przedmiotem obrotu. Do głównych czynników ryzyka należą: ryzyko związane z polityką podatkową państwa, ryzyka związane z nieuczciwą konkurencją oraz znakami towarowymi oraz grupa ryzyk związanych z inwestowaniem w Akcje. Szczegółowy opis czynników ryzyka został zawarty w Rozdziale I pkt 2 Prospektu. Wprowadzenie Akcji do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie. Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach, Ofercie i Emitencie. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie oraz Wprowadzającym, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na domu maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr DIF/E/4110/12/12/2005 z dnia 22 marca 2005 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym. Oferującym Akcje w publicznym obrocie papierami wartościowymi jest Dom Maklerski PENETRATOR SA z siedzibą w Krakowie Adres: Rynek Główny 6, Kraków

2 Na dzień aktualizacji Prospektu nie zostały zawarte umowy o subemisji w odniesieniu do Akcji Oferowanych. Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 14 stycznia 2005 r. i zawiera informacje aktualizujące jego treść na dzień 31 marca 2005 r. Termin ważności prospektu upływa z dniem dokonania przydziału Akcji Oferowanych zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie, nie później niż w dniu 31 grudnia 2005 r. Prospekt będzie udostępniony do publicznej wiadomości na co najmniej siedem Dni Roboczych przed rozpoczęciem sprzedaży w siedzibie Emitenta w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 20, w Centrum Informacyjnym KPWiG w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1, w siedzibie GPW w Warszawie przy ul. Książęcej 4, w siedzibie Oferującego w Krakowie, Rynek Główny 6 oraz w Punktach Obsługi Klienta wymienionych w załączniku nr 5 i 6 do Prospektu. Dodatkowo Prospekt w formie elektronicznej będzie dostępny na stronie internetowej Emitenta - Skrót Prospektu zostanie opublikowany na co najmniej siedem Dni Roboczych przed rozpoczęciem sprzedaży w dzienniku Gazeta Giełdy PARKIET oraz w dzienniku Puls Biznesu. W związku z Akcjami nie są wystawiane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kwity depozytowe. Emitent nie zawarł i nie zamierza zawierać umowy, na podstawie której poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z Akcjami. Stosownie do art. 81 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, od dnia udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości Emitent będzie równocześnie przekazywał Komisji i Giełdzie każdą informację powodującą zmianę treści Prospektu w okresie jego ważności oraz informacje o wszelkich zdarzeniach mogących w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość Akcji, a po upływie 20 minut informacje te będą przekazywane również do Polskiej Agencji Prasowej S.A. Informacje te będą przekazywane niezwłocznie po zajściu zdarzenia lub powzięciu o nim wiadomości, nie później jednak niż w terminie 24 godzin. W przypadku, gdy informacje powodujące zmianę treści Prospektu będą mogły w znaczący sposób wpłynąć na cenę lub wartość Akcji, Emitent opublikuje je w dzienniku Gazeta Giełdy PARKIET oraz w dzienniku Puls Biznesu w terminie 7 dni od powzięcia takiej informacji. Oferujący nie planuje działań dotyczących stabilizacji kursu akcji Emitenta.

3 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Streszczenie najważniejszych informacji odnośnie do Emitenta 1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta Emitent jest od początku lat 90-tych czołowym, a od 1998 r. największym producentem wyrobów spirytusowych w Polsce. Sukces rynkowy i zmianę statusu z producenta regionalnego na ogólnopolskiego Spółka zawdzięcza wprowadzeniu na rynek nowych marek wyrobów, w szczególności wódki Absolwent (w 1995 r.) oraz uzyskaniu praw do znaku towarowego Żubrówka (w 1999 r.). Chociaż łączne spożycie alkoholu legalnego pochodzenia w Polsce nie ulegało w latach istotnym zmianom i utrzymywało się według danych GUS na poziomie ok mln l (w przeliczeniu na 100 o alkohol), to struktura spożycia zmieniła się zasadniczo. Ponad dwukrotnie spadło spożycie wyrobów spirytusowych ze 135 mln l w 1992 r. do 65 mln l w 2002 r. - a jednocześnie prawie dwukrotnie wzrosło spożycie piwa z 81 mln l w 1992 r. do 149 mln l w 2002 r. Przy względnie stałym poziomie spożycia ogółem, udział wyrobów spirytusowych w łącznym spożyciu zmalał zatem również ponad 2-krotnie - z 53,6% w roku 1992 do 24,5% w roku 2002, natomiast prawie dwukrotnie wzrósł udział piwa - z 32,5% do 56,1%. W IV kwartale 2002 r. nastąpiła znacząca zmiana sytuacji na rynku wódek. W następstwie obniżki podatku akcyzowego gwałtownie wzrosło spożycie wyrobów spirytusowych legalnego pochodzenia: z 65 mln l w 2002 r. do 92 mln l w 2003 r. (źródło: GUS). Także w 2004 r. utrzymywał się trend wzrostowy rynku wódki. Według ACNielsen niezależnej firmy zajmującej się badaniami rynku, publikującej regularnie raporty na temat rynku wyrobów spirytusowych - sprzedaż detaliczna wódki w okresie XII 2003 XI 2004 wzrosła o 7% w porównaniu do analogicznego 12-miesięcznego okresu rok wcześniej. Spożywane w Polsce wyroby spirytusowe pochodzą w olbrzymiej większości od krajowych producentów. Import wyrobów spirytusowych do Polski jest nieznaczący, a jego udział (w ujęciu ilościowym) w spożyciu wyrobów spirytusowych wynosi według danych GUS około 4%. Według własnych szacunków Spółki, bazujących m.in. na wynikach badań ACNielsen największy, ponad 27-procentowy udział w polskim rynku wódki w 2003 r. miała grupa Belvedere S.A. Emitent uplasował się na drugim miejscu, z ok. 19% udziałem w rynku. W 2004 r. udział Emitenta w polskim rynku wódki wyniósł według własnych szacunków Spółki ok. 20,6%. Oznacza to, iż Spółka osiągnęła w 2004 r. wzrost udziału w rynku o 1-2 punkty procentowe. Na rynku wyrobów spirytusowych występuje zjawisko sezonowości, ale nie jest ono bardzo silne. Zwiększonymi zakupami alkoholu charakteryzuje się zwłaszcza okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia, stąd Emitent osiąga z reguły najwyższą sprzedaż w IV kwartale Podstawowe produkty i rynki działalności Podstawowe produkty Emitenta to wódki czyste (z wiodącą marką Absolwent ) i wódki gatunkowe (z wiodącą marką Żubrówka ). Wielkość i struktura produkcji (w przeliczeniu na 100 o spirytus) 2004 I-IX Wyszczególnienie tys. l % tys. l % tys. l % tys. l % tys. l % Wyroby spirytusowe czyste ,0% ,5% ,0% ,0% ,7% Wyroby spirytusowe gatunkowe ,0% ,5% ,0% ,0% ,3% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Źródło: Polmos Białystok 1

4 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Wartość i struktura produkcji (wg technicznego kosztu wytworzenia 1 ) 2004 I-IX Wyszczególnienie tys. zł % tys. zł % tys. zł % tys. zł % tys. zł % Wyroby spirytusowe czyste ,6% ,7% ,1% ,5% ,5% Wyroby spirytusowe gatunkowe ,4% ,3% ,9% ,5% ,5% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Źródło: Polmos Białystok Dominujący udział w sprzedaży Emitenta ma rynek krajowy. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży w ujęciu wartościowym (po odjęciu akcyzy od sprzedaży krajowej) wynosił w ostatnich latach od ok. 5% do ok. 8%. Odbiorcami Spółki na rynku krajowym są hurtownie, sieci hipermarketów oraz sklepy dyskontowe. Eksport odbywa się bądź za pośrednictwem firm handlowych (w sprzedaży do krajów zachodnioeuropejskich pośredniczy Wyborowa S.A. należąca do francuskiej grupy kapitałowej Pernod Ricard trzeciego pod względem obrotów koncernu spirytusowego na świecie wg czasopisma Drinks International, do Japonii - PPS Polmos w Warszawie S.A.) bądź jest realizowany bezpośrednio przez Spółkę (na rynek USA, Tajwanu, Australii, Czech i do stref wolnocłowych). W sprzedaży krajowej dominują wódki czyste z udziałem wg wartości sprzedaży za 2004 r. wynoszącym około 84%. Natomiast w eksporcie dominuje sprzedaż wódek gatunkowych z 94% udziałem w wartości sprzedaży w w/w okresie. Kluczowym czynnikiem, który wpłynął na zmianę trendów sprzedaży Emitenta w ostatnich latach była obniżka akcyzy o 30% z dniem 1 października 2002 r. Spadek obrotów w 2003 r. wynikał właśnie z obniżki akcyzy. W ujęciu ilościowym sprzedaż wyraźnie wzrosła, zarówno w 2003, jak i w 2004 r. Sprzedaż wódek na rynek krajowy i na eksport w ujęciu ilościowym (w przeliczeniu na 100 o spirytus) Wyszczególnienie 2004 I-IX tys. l % tys. l % tys. l % tys. l % tys. l % Sprzedaż krajowa ,7% ,8% ,7% ,6% ,5% Eksport 674 3,3% 458 3,2% 717 4,3% 809 5,4% 556 3,5% Razem sprzedaż ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Źródło: Polmos Białystok Sprzedaż produktów na rynek krajowy i na eksport w ujęciu wartościowym Wyszczególnienie 2004 I-IX tys. zł % tys. zł tys. zł % % tys. zł tys. zł % tys. zł Sprzedaż krajowa ,7% ,6% ,1% ,1% ,9% Eksport ,3% ,4% ,9% ,9% ,1% Razem sprzedaż ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Źródło: Polmos Białystok 1.3. Plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na przyszłe wyniki Do podstawowych czynników, które mogą wywierać wpływ na przyszłe wyniki Emitenta można zaliczyć: Polityka podatkowa państwa Czynnikiem o kluczowym znaczeniu dla działalności Emitenta jest polityka państwa w zakresie kształtowania stawek podatku akcyzowego od wyrobów spirytusowych. Podwyższenie z początkiem 2005 r. stawki podatku akcyzowego i ewentualne dalsze zmiany stawek tego podatku w przyszłości, związane na przykład z chęcią zrównoważenia budżetu państwa, mogą spowodować spadek popytu na wyroby Emitenta, jako wynik wzrostu cen jego wyrobów, albo też spadek opłacalności działalności, w przypadku gdy Emitent nie przeniesie całości wzrostu akcyzy na ceny sprzedaży. 1 techniczny koszt wytworzenia nie obejmuje kosztów sprzedaży (w tym akcyzy) oraz kosztów ogólnego zarządu 2

5 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Z drugiej strony, stawki podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe są w Polsce dwukrotnie wyższe od stawek minimalnych obowiązujących w Unii Europejskiej, a plany ujednolicenia stawek we wszystkich krajach Unii mogą prowadzić do obniżenia akcyzy na wyroby spirytusowe w Polsce, co prawdopodobnie wywarłoby pozytywny wpływ na wielkość popytu Rosnąca konkurencja rynkowa Należy oczekiwać dalszego wzrostu konkurencji na rynku alkoholi ze strony prywatnych podmiotów, które bądź to uruchomiły produkcję w nowych zakładach, bądź też modernizują i restrukturyzują sprywatyzowane przedsiębiorstwa państwowe należące niegdyś do Zjednoczenia Polmos oraz ze strony importerów, wykorzystujących liberalizację handlu i przepływów kapitałowych w wyniku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Nieuczciwa konkurencja Istotna część krajowego rynku alkoholu jest zaopatrywana ze źródeł nielegalnych poprzez nielegalny import oraz nielegalną produkcję alkoholu nie obłożonego akcyzą. Udział źródeł nielegalnych w całkowitej podaży jest przy tym zależny od wysokości stawek podatku akcyzowego i rośnie wraz ze wzrostem akcyzy. Ewentualne podniesienie stawek akcyzy może więc pośrednio narazić Emitenta na silniejszą konkurencję ze strony podmiotów działających w sposób niezgodny z prawem. Innym wyrazem nieuczciwej konkurencji są próby oferowania na rynku wyrobów innych producentów z naruszeniem praw Emitenta do zarejestrowanych znaków towarowych Sytuacja w segmencie dystrybucji alkoholu Kondycja finansowa części podmiotów działających w segmencie hurtowego i detalicznego handlu alkoholem nie jest dobra, co wiąże się z występowaniem problemu nieściągalnych należności handlowych. Należy się spodziewać dalszej konsolidacji w sektorze dystrybucji, czego pozytywnym rezultatem będzie zwiększenie pewności obrotu gospodarczego, natomiast negatywnym dla Emitenta zjawiskiem może być wzmocnienie pozycji negocjacyjnej głównych odbiorców Zmiany poziomu zamożności społeczeństwa Trudno przesądzić, czy trwające ożywienie gospodarcze będzie trwałe, czy też wysoki deficyt budżetowy spowoduje podwyższenie podatków, co miałoby niekorzystny wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej i tempo wzrostu gospodarczego. Poziom przychodów Emitenta uzależniony jest od poziomu dochodów społeczeństwa i siły nabywczej jego dochodów. Emitent, jako producent alkoholi ze średniego segmentu cenowego jest wrażliwy na poziom zamożności klientów, którzy mogą wybrać wyroby z segmentu popularnego lub ze źródeł nielegalnych Zmiany modelu spożycia napojów alkoholowych Wzrost zamożności społeczeństwa oraz przejmowanie wzorców kulturowych od społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych przekłada się na zmiany modelu spożycia napojów alkoholowych w Polsce. Stopniowo maleje udział spożycia alkoholi mocnych na rzecz spożycia wina i piwa oraz tzw. drinków niskoprocentowych, zwłaszcza wśród konsumentów z niższych grup wiekowych. Należy się spodziewać kontynuowania tych trendów w kolejnych latach Pozycja rynkowa, rozpoznawalne marki produktów Spółka zajmuje od szeregu lat wiodącą pozycję na krajowym rynku wyrobów spirytusowych. Kluczowe marki alkoholi produkowanych przez Emitenta należą do najpopularniejszych i najlepiej rozpoznawalnych wśród konsumentów. Czynnik ten będzie nadal wpływał na wyniki Emitenta Przewaga kosztowa nad konkurentami Dzięki posiadanej pozycji rynkowej i skali produkcji Emitent może realizować strategię przywództwa kosztowego. Strategiczna pozycja niskich kosztów pozwala osiągnąć lepszą pozycję w stosunku do konkurentów ponieważ daje możliwość oferowania wyrobów po niskich cenach, w stosunku do nowo wchodzących konkurentów ponieważ powoduje podwyższenie barier wejścia do sektora, w stosunku do odbiorców gdyż stwarza możliwość elastyczności 3

6 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka w negocjacjach, oraz w stosunku do dostawców ponieważ duża skala produkcji umożliwia negocjowanie korzystniejszych cen zaopatrzeniowych Rozwinięta sieć dystrybucji. Dobre kontakty z odbiorcami Emitent współpracuje z kilkudziesięcioma hurtowniami, w tym z największymi podmiotami na rynku, co zapewnia mu stały dostęp do ogólnopolskich sieci dystrybucji tych podmiotów. Emitent dba o dobre kontakty z odbiorcami oraz o szeroką dostępność produktów, stosując indywidualne podejście do swoich klientów i wzmacniając w ten sposób ich lojalność Wysoka jakość produktów Produkty Emitenta charakteryzują się wysoką jakością, czego potwierdzeniem są certyfikaty ISO 9001:2000 oraz HACCP, uzyskane przez Emitenta w lutym 2004 r. (przy czym certyfikat ISO 9001 Spółka posiada od 1997 roku), a także wyróżnienia i nagrody zdobywane przez wyroby Spółki na targach i wystawach krajowych i zagranicznych oraz w różnych konkursach, na przykład Złoty Medal Monde Selection w Brukseli w 2004 r. i Złoty Medal na MTP Polagra w 2000 r. zdobyte przez Żubrówkę oraz Srebrny Medal Monde Selection w Brukseli w 2004 r. i Złoty Medal na MTP Polagra w 1998 r. zdobyte przez wódkę Absolwent Bardzo dobra kondycja finansowa Bardzo dobra kondycja finansowa Emitenta umożliwi realizację z własnych środków zamierzeń inwestycyjnych Spółki, rozwój nowych produktów i ekspansję na nowe rynki Opis strategii i rozwoju Emitenta Polmos Białystok w swojej działalności kieruje się potrzebami klientów, dbałością o pracowników oraz oczekiwaniami akcjonariuszy. Strategicznymi celami Polmosu Białystok są: - utrzymanie wiodącej pozycji na rynku krajowym - rozwój sprzedaży na rynki zagraniczne - osiąganie wysokiego poziomu jakości wyrobów Emitent stawia sobie za cel utrzymanie pozycji lidera na krajowym rynku. Mocną pozycję rynkową Emitent traktuje jako źródło przewagi konkurencyjnej. Tylko ekspansja pozwoli zachować tą pozycję w dobie wzmożonej konkurencji krajowej i zagranicznej. Emitent będzie rozwijał i doskonalił system opiekunów rynku marchandiserów. Ich zadaniem jest dbanie o jak najlepszą pozycję wyrobów Spółki w punktach sprzedaży, budowanie renomy producenta i przekazywanie sygnałów z rynku. Ciągłe monitorowanie tendencji rynkowych i zachowań konkurentów przez służby marketingowe i marchandiserów pozwoli lepiej poznać preferencje klientów i reakcje konkurentów, co będzie stanowiło przesłanki polityki rynkowej Emitenta. Bardzo ważnym celem strategicznym Spółki jest rozwój eksportu, bazujący na dobrej znajomości Żubrówki na rynkach zagranicznych. Będzie on wspierany działaniami marketingowymi udziałem w targach międzynarodowych i innymi akcjami promocyjnymi. Strategia dotycząca oferty rynkowej Polmosu Białystok zmierza do zapewnienia maksymalnie kompletnej oferty, trafiającej w oczekiwania konsumentów. Emitent posiada w swojej ofercie wyroby spirytusowe ze wszystkich segmentów cenowych, jednak najistotniejszymi, z punktu widzenia wielkości sprzedaży, są wśród wódek czystych: Absolwent, zaś wśród gatunkowych: Żubrówka. Ciągłe udoskonalanie opakowań i utrzymanie wysokiej jakości tych produktów flagowych Polmosu Białystok ma na celu zdobycie zaufania i przywiązania konsumentów. W odpowiedzi na intensywne działania konkurencji w segmencie wódek tanich, Spółka dostosowała do nowej sytuacji rynkowej cenę wódki Ludowa, pozycjonując ją w tym segmencie, jednak z uwagi na niską rentowność, Emitent nie zamierza prowadzić na nim intensywnej ekspansji. Równolegle ze stałym udoskonalaniem i promowaniem kluczowych wyrobów, Emitent wprowadza do oferty także nowe wyroby. 4

7 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Polmos Białystok utrzymuje dobre kontakty biznesowe z dystrybutorami, hurtownikami i sieciami handlowymi. Mając na uwadze wysoką wrażliwość cenową, jaką cechują się wyroby spirytusowe, Spółka stosuje strategię umiarkowanych cen, wykorzystując rozbudowany system rabatów, dzięki któremu zyskują najbardziej lojalni i dokonujący największych zakupów dystrybutorzy. Podstawą do utrzymania ciągle atrakcyjnej oferty rynkowej jest nieustanna dbałość o jakość produktów w ramach wdrożonego systemu zapewnienia jakości ISO 9001:2000 oraz systemu HACCP, stała troska o estetykę wyrobów i ich szatę graficzną, kontynuacja prac nad nowymi produktami, ochrona znaków towarowych oraz rozwijanie produktów pod kątem konkretnego klienta. Emitent realizuje strategię przywództwa kosztowego, dzięki wykorzystywaniu ekonomiki skali, specjalizacji i budżetowania. Strategiczna pozycja niskich kosztów pozwala osiągnąć lepszą pozycję w stosunku do konkurentów ponieważ daje możliwość oferowania wyrobów po niskich cenach, w stosunku do nowo wchodzących konkurentów ponieważ powoduje podwyższenie barier wejścia do sektora, w stosunku do odbiorców gdyż stwarza możliwość elastyczności w negocjacjach, oraz w stosunku do dostawców ponieważ duża skala produkcji umożliwia negocjowanie korzystniejszych cen zaopatrzeniowych. Emitent dba o potencjał ludzki rozwijając system szkoleń wewnętrznych i zwiększając udział załogi w szkoleniach zewnętrznych. Spółka stosuje system pracy w grupach projektowych przy rozwiązywaniu problemów w procesach wprowadzania nowych wyrobów, nowych technologii i w sytuacjach sezonowych zmian popytu. W celu kształtowania pozytywnego wizerunku Spółki podejmowane są działania wzmacniające identyfikację załogi z Emitentem. Pracownicy są informowani o założonych celach i drogach ich osiągnięcia, a realizacja zadań jest egzekwowana. Dostosowaniu majątku trwałego Spółki do przyszłych zmian w otoczeniu służy realizacja założeń 5-letniego planu inwestycyjnego. Plan ten przewiduje realizację szeregu przedsięwzięć nakierowanych na wzrost wydajności linii produkcyjnych, modernizację wyeksploatowanych urządzeń produkcyjnych i środków transportu, poprawę jakości wyrobów i redukcję kosztów, zwiększenie powierzchni magazynowych opakowań oraz wyrobów gotowych, poprawę warunków pracy oraz rozwój nowych produktów. Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym będzie budowa własnej instalacji rektyfikacji spirytusu lub - opcjonalnie przejęcie kontroli kapitałowej nad Polmos Toruń S.A. - głównym dostawcą spirytusu Osoby zarządzające Emitentem Jan Małachowski Sergiusz Gwoździej Henryk Wnorowski Bogusław Wojtach Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Członek Zarządu Dyrektor Techniczny Członek Zarządu Dyrektor Handlowy Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Główny Księgowy 1.6. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Na dzień sporządzenia Prospektu wszystkie akcje Polmosu Białystok należą do Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa, który w związku z powyższym posiada 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 2. Czynniki powodujące wysokie ryzyko dla nabywcy akcji Emitenta 2.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i otoczeniem, w jakim prowadzi działalność Ryzyka związane z niestabilnością prawa Polskie ustawodawstwo gospodarcze, w tym prawo podatkowe, cechuje się dużą niestabilnością regulacji. Ryzyka związane ze zmianą brzmienia przepisów prawa, niejasności i niejednolitość stosowania prawa mogą utrudnić zarówno bieżącą działalność, jak i planowanie podatkowe, co może niekorzystnie odbić się na wynikach działalności Emitenta. 5

8 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Ryzyko związane z ewentualnym wzrostem stawek akcyzy Okolicznością szczególnie ważną dla działalności Emitenta może być zmiana stawki podatku akcyzowego dla napojów alkoholowych. Ewentualne podwyższenie stawki podatku akcyzowego może spowodować spadek popytu na wyroby Emitenta, jako wynik wzrostu cen jego wyrobów, albo też spadek opłacalności działalności, w przypadku gdy Emitent nie przeniesie całości wzrostu akcyzy na ceny sprzedaży Ryzyka związane z nieuczciwą konkurencją oraz znakami towarowymi Istotna część krajowego rynku alkoholu jest zaopatrywana ze źródeł nielegalnych poprzez nielegalny import oraz nielegalną produkcję alkoholu nie obłożonego akcyzą. Udział źródeł nielegalnych w całkowitej podaży jest przy tym zależny od wysokości stawek podatku akcyzowego i rośnie wraz ze wzrostem akcyzy. Wpływa to niekorzystnie na wyniki finansowe legalnych producentów, w tej liczbie Emitenta. Innym wyrazem nieuczciwej konkurencji mogą być próby oferowania na rynku krajowym lub na rynkach zagranicznych wyrobów innych producentów z naruszeniem praw Emitenta do zarejestrowanych znaków towarowych. Emitent przeciwdziała temu ryzyku poprzez stosowanie zabezpieczeń, takich jak hologramy, podwójne banderolowanie, fasonowe butelki z nadrukiem, szlifowane zakrętki oraz nadruk daty produkcji na każdym egzemplarzu, czy też konkursy ze zrywaniem etykiety. Krajowi i zagraniczni konkurenci Spółki mogą podejmować starania o zarejestrowanie na terenie Polski oraz poza granicami kraju znaków towarowych podobnych do znaków towarowych należących do Emitenta, np. Żubrówki. Konkurenci Emitenta mogą także podejmować starania mające na celu zapobieżenie kolejnym (w nowych krajach) lub nowym rejestracjom należących do Emitenta znaków towarowych, zarówno w kraju jak i poza jego granicami, składając sprzeciwy w danym postępowaniu rejestracyjnym, toczącym się na podstawie zgłoszenia (wniosku) Emitenta. Ponadto zagraniczni konkurenci Emitenta mogą także podejmować próby unieważnienia zagranicznych rejestracji znaków towarowych posiadanych przez Polmos Białystok. Ewentualne spory dotyczące znaków towarowych Emitenta mogą się wiązać nie tylko z zagrożeniem utraty konkretnego rynku przez Emitenta, ale także z ponoszeniem przezeń dodatkowych kosztów, np. kosztów prowadzenia sporów sądowych. Zwraca się uwagę inwestorów na fakt, iż w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej w Polsce zaczęły obowiązywać regulacje prawne w zakresie wspólnotowego znaku towarowego. Wspólnotowe znaki towarowe, zarejestrowane w europejskim Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, stanowią dodatkową ochronę prawną danego znaku towarowego we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej, niezależnie od ochrony tego znaku wynikającej z poszczególnych rejestracji krajowych, natomiast krajowy znak towarowy podlega ochronie wyłącznie w kraju jego rejestracji (w pojedynczym państwie). Wspólnotowe znaki towarowe zarejestrowane przed dniem rozszerzenia Unii Europejskiej, a także wspólnotowe znaki towarowe zarejestrowane po tym dniu, lecz zgłoszone do rejestracji przed dniem rozszerzenia Unii Europejskiej, są nie tylko skuteczne na terytorium nowych państw Unii Europejskiej, ale nie mogą zostać unieważnione z uwagi na przysługujące osobom trzecim prawa z krajowych rejestracji znaków towarowych dokonanych na terytorium nowych członków Unii Europejskiej. Wymaga podkreślenia, iż zgodnie z Traktatem Akcesyjnym prawa z polskich rejestracji znaków towarowych (rejestracje krajowe) uzyskane w dobrej wierze przed dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej także zostają zachowane. W związku z powyższym nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia pomiędzy Emitentem i jego konkurentami różnorodnych konfliktów interesów, sporów oraz wątpliwości dotyczących stosowania danych znaków towarowych. Emitent zamierzając zarejestrować określony znak towarowy np. w Niemczech lub we Francji, może spotkać się z odmową, w sytuacji gdy taki sam lub podobny znak towarowy został już wcześniej zarejestrowany w tym kraju (rejestracja krajowa) lub w OHIM w Alicante (rejestracja wspólnotowego znaku towarowego). Ponadto, Emitent chcąc zarejestrować swój znak towarowy jako wspólnotowy znak towarowy (w OHIM) może spotkać się z odmową, gdy taki sam lub podobny znak towarowy został już uprzednio zarejestrowany w OHIM (wspólnotowy znak towarowy) lub w dowolnym kraju Unii Europejskiej (rejestracja krajowa). Emitent przeciwdziała powyższemu ryzyku rejestrując swoje znaki towarowe w poszczególnych krajach (rejestracje krajowe) oraz podejmując starania o międzynarodową rejestrację swoich najważniejszych znaków towarowych w ramach systemów międzynarodowej ochrony znaków towarowych 6

9 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka (rejestracja w OHIM, rejestracja w trybie Porozumienia Madryckiego). Emitent podejmuje także działania w celu zapobieżenia (zgłaszanie sprzeciwów) rejestracji przez konkurentów znaków towarowych podobnych do znaków towarowych posiadanych przez Emitenta. Posiadane przez Emitenta znaki towarowe oraz spory dotyczące tych znaków opisane są w pkt 13 i w pkt Rozdziału V Prospektu Ryzyka związane z ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi praw autorskich W marcu 2005 r., po kilkuletniej przerwie, zostały po raz kolejny zgłoszone roszczenia osób fizycznych dotyczące rzekomego naruszenia przez Emitenta praw autorskich do projektów graficznych etykiet. Roszczenia dotyczą praw autorskich do utworu plastycznego etykiety na butelki wódki Żytniówka Czysta Wódka oraz praw autorskich do projektu graficznego etykiety wódka Absolwent. Roszczenie dotyczące etykiety wódka Absolwent zostało zgłoszone w roku 2001 r. oraz ponownie w 2002 r. Emitent odrzucił wówczas roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich do projektu graficznego etykiety Absolwent jako całkowicie bezpodstawne, powołując się na nabycie praw autorskich do tego projektu na podstawie umowy zawartej z właścicielem drukarni, który w ramach działalności gospodarczej swojego przedsiębiorstwa, za wynagrodzeniem i według wskazówek Emitenta, opracował na przełomie 1994 i 1995 r. przedmiotowy projekt etykiety. Roszczenie dotyczące utworu plastycznego etykiety na butelki wódka Żytniówka Czysta Wódka zostało zgłoszone w 2001 r. Emitent odrzucił wówczas roszczenia dotyczące praw autorskich do utworu plastycznego - etykiety Żytniówka Czysta Wódka jako całkowicie bezpodstawne, ponieważ Emitent nigdy nie kwestionował cudzych praw autorskich do projektu graficznego tejże etykiety i z praw tych nie korzystał, a jedynie wprowadzał do obrotu gotowe egzemplarze etykiety zakupione w drukarni prowadzonej przez osobę zgłaszającą to roszczenie. Emitent w obu przypadkach nie widzi podstaw do zmiany wcześniejszego stanowiska i je podtrzymuje. W opinii Emitenta powyższe roszczenia nie powinny wywrzeć istotnego wpływu na działalność i kondycję finansową Emitenta. Emitent nie może jednakże całkowicie wykluczyć zgłaszania podobnych roszczeń w przyszłości Ryzyka związane z kondycją finansową dystrybutorów Kondycja finansowa części podmiotów działających w segmencie hurtowego i detalicznego handlu alkoholem nie jest dobra. Nadmierna w stosunku do wielkości rynku liczba słabych finansowo podmiotów prowadzących sprzedaż hurtową oraz detaliczną alkoholu niesie za sobą ryzyko narastania nieściągalnych należności handlowych Emitenta. Spółka przeciwdziała temu ryzyku stosując różne formy zabezpieczenia płatności handlowych, takie jak weksle in blanco, hipoteka kaucyjna, czy zastaw rejestrowy oraz zachęcając odbiorców poprzez system rabatów do zakupów gotówkowych Ryzyko związane z działaniami krajowych konkurentów Branża spirytusowa charakteryzuje się rosnącą konkurencją ze strony prywatnych podmiotów, które bądź to uruchomiły produkcję w nowych zakładach, bądź też modernizują i restrukturyzują sprywatyzowane przedsiębiorstwa państwowe należące niegdyś do Zjednoczenia Polmos. Konkurencja cenowa jest szczególnie silna w segmencie wyrobów popularnych. Powoduje to konieczność podjęcia przez Emitenta działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności oraz dywersyfikację produktów Ryzyko związane ze współpracą z dostawcami Emitent współpracuje ze stosunkowo wąskim gronem stałych dostawców podstawowych materiałów i surowców, w tym rektyfikatu. Jakkolwiek w ocenie Emitenta istnieją szerokie możliwości pozyskania alternatywnych źródeł dostaw, to jednak nie sposób całkowicie wykluczyć ryzyka, że ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez dostawców Emitenta zobowiązań wynikających z umów handlowych będzie się wiązało z przejściowymi zakłóceniami ciągłości produkcji lub pogorszeniem warunków handlowych dostaw. 7

10 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Ryzyka związane możliwością utraty lub nieprzedłużenia posiadanych przez Emitenta zezwoleń Działalność Emitenta jest prowadzona na podstawie zezwoleń na produkcję i prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi, jak również zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, a ponadto Emitent korzysta ze zwolnienia z obowiązku zabezpieczenia akcyzowego na produkcję w składzie. Istnieje potencjalna możliwość utraty lub nieprzedłużenia posiadanych przez Emitenta zezwoleń, w szczególności zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego oraz zwolnienia z obowiązku zabezpieczenia akcyzowego na produkcję w składzie, w przypadku gdyby Emitent nie przestrzegał warunków wydania tych zezwoleń. Posiadane przez Emitenta zezwolenia na prowadzenie działalności opisane są w pkt 12 Rozdziału V Prospektu Ryzyko związane z umacnianiem siły przetargowej odbiorców Konsolidacja odbiorców hurtowych oraz wzrost udziału sieci hipermarketów wśród odbiorców Spółki wiążą się z umacnianiem siły przetargowej dystrybutorów w negocjacjach warunków handlowych, takich jak terminy płatności i wysokość cen Ryzyko związane z ogólną koniunkturą gospodarczą i zamożnością społeczeństwa Nie sposób przesądzić, czy trwające ożywienie gospodarcze będzie trwałe, czy też wysoki deficyt budżetowy spowoduje podwyższenie podatków, co miałoby niekorzystny wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej i tempo wzrostu gospodarczego. Poziom przychodów Emitenta uzależniony jest od poziomu dochodów społeczeństwa. Emitent, jako producent alkoholi ze średniego segmentu cenowego jest wrażliwy na poziom zamożności klientów, którzy mogą wybrać wyroby z segmentu popularnego lub ze źródeł nielegalnych Ryzyka związane z ograniczeniami prawnymi w zakresie reklamy wyrobów alkoholowych Obowiązujące w Polsce regulacje prawne ograniczające możliwości reklamy wyrobów alkoholowych, w szczególności alkoholi mocnych, utrudnia wprowadzanie na rynek nowych produktów i marek oraz utrudnia budowę i podtrzymanie wizerunku produktów, co osłabia lojalność nabywców końcowych. Z drugiej strony regulacje te utrudniają wejście na rynek nowym potencjalnym konkurentom Spółki Ryzyka związane ze zmianami preferencji konsumentów oraz modelu spożywania napojów alkoholowych Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa oraz przejmowaniem wzorców kulturowych od społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych prawdopodobnie będzie malał udział spożycia wyrobów spirytusowych na rzecz spożycia wina i piwa. Zjawisko to będzie wzmacniane przez znacznie szersze możliwości prowadzenia działań promocyjnych i reklamowych przez producentów słabych alkoholi (wina i piwa) w porównaniu do producentów wyrobów spirytusowych. Należy też się liczyć z rozwojem segmentu tzw. drinków niskoprocentowych, zwłaszcza wśród konsumentów z niższych grup wiekowych. Zmiany te wiążą się z koniecznością ponoszenia przez Emitenta nakładów na rozwój nowych produktów oraz doskonalenie produktów dotychczas oferowanych, a w dłuższej perspektywie będą jednym z kluczowych czynników wzmacniających konkurencję na rynku Ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walut obcych Umocnienie złotego w stosunku do euro i dolara amerykańskiego niekorzystnie wpływa na opłacalność eksportu wyrobów Emitenta. Ewentualne przyszłe wahania kursów walut będą wpływały na zmiany poziomu cen i rentowności produktów eksportowych Ryzyka związane ze wzrostem konkurencji na rynku krajowym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiąże się z liberalizacją przepisów w zakresie przywozu alkoholu z zagranicy przez osoby fizyczne oraz ze zniesieniem ceł na importowane wyroby spirytusowe, a także liberalizacją przepływów 8

11 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka kapitałowych pomiędzy państwami należącymi do Unii. W rezultacie tych zmian można się spodziewać zaostrzenia konkurencji ze strony podmiotów zagranicznych. Z drugiej strony otwarcie rynku stwarza nowe perspektywy rozwoju gospodarki, w tym eksportu, jednak trudno jest przewidzieć długookresowy wpływ tych zmian na rynek oraz na klientów Emitenta Ryzyko związane z przepisami antykoncentracyjnymi Strategia rozwoju Emitenta przewiduje budowę własnej instalacji rektyfikacji spirytusu bądź przejęcie Polmosu Toruń S.A. obecnie głównego dostawcy spirytusu do Spółki. Ewentualny zamiar przejęcia kontroli kapitałowej nad tym przedsiębiorstwem przez Emitenta zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów musi być zgłoszony Prezesowi UOKiK. Istnieje ryzyko, iż Prezes UOKiK w drodze decyzji wyda zakaz dokonania koncentracji, wskutek czego Emitent nie zrealizuje swoich planów w tym zakresie Ryzyko związane z możliwą zmianą strategii rozwoju po sprzedaży znaczącego pakietu akcji inwestorowi strategicznemu Ze względu na jednocześnie prowadzoną sprzedaż części Akcji w ofercie publicznej oraz części Akcji w trybie rokowań (pkt Rozdziału III Prospektu), istnieje ryzyko, iż po sprzedaży w trybie rokowań znaczącego pakietu akcji inwestorowi strategicznemu możliwa jest zmiana strategii rozwoju Emitenta, zwłaszcza w zakresie szczegółowych rozwiązań w systemie dystrybucji oraz palety produktów oferowanych przez Spółkę. Jednakże w ocenie Zarządu Emitenta ewentualne przejęcie kontroli nad Spółką przez inwestora branżowego nie powinno wpłynąć na zmianę celów strategicznych, jakimi są: utrzymanie wiodącej pozycji na rynku krajowym, rozwój eksportu i osiąganie wysokiej jakości produktów Spółki Ryzyko związane z postanowieniami Protokołu Dodatkowego nr 3 z dnia 11 marca 2005 r. do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Pomiędzy Emitentem a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność podpisany został Protokół Dodatkowy Nr 3 z dnia 11 marca 2005 r. do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zarejestrowanego pod Nr U-CDXXVI dnia 16 lipca 2003 r., przewidujący szereg gwarancji pracowniczych tj.: gwarancje zatrudnienia (maksymalnie do 6 lat od dnia wejścia w życie Protokołu Dodatkowego nr 3, gwarancje te nie dotyczą zarządu Emitenta), gwarancje płacowe (utrzymanie istniejących składników płac, nagród i świadczeń, gwarancje wzrostu płac) oraz gwarancje socjalne. Postanowienia powyższego protokołu wchodzą w życie z dniem sprzedaży pierwszych Akcji na GPW, przy czym powyższy protokół traci moc z dniem podpisania pakietu socjalnego (porozumienia) z inwestorem strategicznym Emitenta. Zgodnie z postanowieniami Protokołu Dodatkowego Nr 3 powyższy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy wraz z protokołami dodatkowymi nie może być wypowiedziany przez okres trwania gwarancji zatrudnienia. W przypadku gdy powyższy protokół wejdzie w życie istnieje ryzyko, że w okresie obowiązywania postanowień tegoż protokołu ograniczona będzie swoboda decyzji zarządu Emitenta w zakresie kształtowania zatrudnienia, systemu wynagradzania, oraz świadczeń socjalnych w Spółce. Postanowienia Protokołu Dodatkowego Nr 3 opisane są w pkt 2.6 Rozdziału VII Prospektu Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w akcje Przepisy prawa dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji Obowiązujące w Polsce regulacje prawne dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji mogą ograniczać możliwość przejęcia kontroli nad Emitentem. Po dopuszczeniu Akcji do publicznego obrotu papierami wartościowymi i uzyskaniu przez Emitenta statusu spółki publicznej, zgody Komisji wymaga każdorazowe nabycie Akcji powodujące osiągnięcie lub przekroczenie progu 25%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na WZ. Zgłoszenia Komisji wymagają między innymi przypadki osiągnięcia lub przekroczenia 5% albo 10% ogólnej liczby głosów na WZ. Ponadto nabycie Akcji w liczbie zapewniającej łącznie ponad 50% ogólnej liczby głosów na WZ wymaga ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji po cenie nie niższej niż średnia cena rynkowa Akcji z ostatnich sześciu miesięcy przed dniem ogłoszenia wezwania jeżeli Akcje były w obrocie na regulowanym rynku giełdowym, albo zbycia Akcji w takiej liczbie, aby w wyniku ich zbycia osiągnąć nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na WZ. 9

12 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Każdy, kto zamierza w okresie krótszym niż 90 dni nabyć w publicznym obrocie papiery wartościowe reprezentujące ponad 10% wszystkich głosów na WZ danej spółki, winien skorzystać z trybu publicznego wezwania, z wyjątkiem nabycia w obrocie pierwotnym. Wykonywanie prawa głosu z akcji, które zostały nabyte z naruszeniem powyższych obowiązków, jest bezskuteczne. Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przewiduje między innymi, że nabycie akcji reprezentujących więcej niż 25% głosów na WZ spółki wymaga zgody Prezesa UOKiK. Przepis ten ma zastosowanie w przypadku, gdy łączny obrót nabywającego i nabywanej spółki przekracza równowartość tys. euro. Powyższe ograniczenia mogą w znaczący sposób utrudnić posiadaczom Akcji przejęcie kontroli nad Emitentem albo korzystną sprzedaż posiadanych Akcji podmiotom, które zamierzają przejąć kontrolę nad Emitentem. Szczegółowy opis ograniczeń znajduje się w pkt 2.6. Rozdziału III Prospektu Niedopuszczenie Akcji do obrotu giełdowego Zgodnie z Regulaminem GPW Akcje mogą nie zostać dopuszczone do obrotu giełdowego. Zarząd GPW, podejmując uchwałę o dopuszczeniu Akcji do obrotu giełdowego, bierze pod uwagę w szczególności sytuację finansową emitenta i jej prognozę, a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność do obsługi zadłużenia, jak również inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe emitenta, perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, doświadczenie oraz kwalifikacje członków organów zarządzających i nadzorczych emitenta, warunki, na jakich emitowane były akcje i ich zgodność z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, oraz bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników. Zarząd Emitenta nie widzi, na dzień sporządzenia Prospektu, czynników mogących spowodować odmowę dopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego, jednak nie sposób wykluczyć ryzyka w tym zakresie Ryzyko wahań kursowych i ograniczonej płynności inwestycji Rynek kapitałowy, w szczególności zaś obrót giełdowy akcji, cechują wahania kursów akcji oraz krótkookresowe wahania wartości obrotów. Inwestowanie w Akcje winno uwzględniać ryzyko wahań kursów i ograniczenia płynności Akcji Wykluczenie lub zawieszenie obrotu giełdowego Akcjami Zgodnie z Regulaminem GPW Zarząd Giełdy może zawiesić obrót papierami wartościowymi na okres do trzech miesięcy, na wniosek emitenta, a także jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu lub jeżeli emitent naruszy przepisy obowiązujące na GPW. Ponadto, w sytuacjach określonych w Regulaminie GPW, Zarząd Giełdy może wykluczyć papiery wartościowe z giełdowego obrotu. Nie sposób wykluczyć ryzyka wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości w odniesieniu do Akcji Wydanie decyzji o wykluczeniu Akcji z publicznego obrotu W sytuacji, gdy spółki publiczne nie dopełniają określonych obowiązków wymaganych przez Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, w szczególności obowiązków informacyjnych, KPWiG może nałożyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę pieniężną do wysokości 500 tys. zł albo może wydać decyzję o wykluczeniu Akcji z publicznego obrotu albo nałożyć obie te kary łącznie. Nie sposób wykluczyć ryzyka wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości w odniesieniu do Akcji Ryzyko związane z zasadami nabywania Akcji Ze względu na zasady nabywania Akcji, w przypadku znacznego popytu na Akcje Oferowane, istnieje ryzyko znacznej redukcji zleceń kupna Akcji i Zamówień na Akcje. Szczegółowe informacje odnośnie zasad nabywania Akcji znajdują się w pkt i Rozdziału III Prospektu Ryzyko związane z przyszłą podażą Akcji Pracowniczych i Akcji Rolniczych Zgodnie z Ustawą o Komercjalizacji i Prywatyzacji, do 15% Akcji Emitenta wg stanu z dnia wpisania Spółki do rejestru zostanie nieodpłatnie udostępnionych przez Skarb Państwa uprawnionym pracownikom (Akcje Pracownicze) oraz do 10

13 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 15% Akcji Emitenta wg stanu z dnia wpisania Spółki do rejestru zostanie nieodpłatnie udostępnionych przez Skarb Państwa uprawnionym rolnikom (Akcje Rolnicze). W przypadku Emitenta, w związku ze zmianami wysokości kapitału zakładowego, jakie nastąpiły po dniu wpisania Spółki do rejestru oraz z uwagi na wynikające z Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji ograniczenia maksymalnej wartości Akcji jakie mogą być udostępnione uprawnionym rolnikom (maksymalna wartość Akcji na pojedynczego uprawnionego), Akcje Pracownicze i Akcje Rolnicze stanowić będą łącznie ok. 7% wszystkich Akcji Emitenta wg stanu na dzień sporządzenia Prospektu. Stosownie do art. 38 ust. 3 Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji, Akcje nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa przez osoby uprawnione nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych Akcji na zasadach ogólnych, z tym że Akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków zarządu spółki przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych Akcji na zasadach ogólnych. Istnieje ryzyko, iż po upływie dwuletniego okresu ustawowego ograniczenia zbywalności i po wprowadzeniu Akcji Pracowniczych i Akcji Rolniczych do obrotu na GPW osoby, które nieodpłatnie nabyły Akcje zechcą zrealizować zysk ze sprzedaży Akcji. W krótkim okresie może więc nastąpić istotny wzrost podaży Akcji, co może wpłynąć na obniżkę notowań Akcji na GPW. Z drugiej strony wprowadzenie do obrotu na GPW Akcji Pracowniczych i Akcji Rolniczych zwiększy płynność obrotu i stworzy inwestorom możliwość zwiększenia udziałów w Spółce Ryzyko związane z ograniczeniami statutowymi funduszy inwestycyjnych Ze względu na ograniczenia statutowe niektórych funduszy inwestycyjnych, w szczególności funduszy amerykańskich, związane z zakazem inwestowania w papiery wartościowe spółek będących producentami używek, w tym alkoholu do których to producentów zalicza się Emitent, niektóre fundusze inwestycyjne nie będą nabywać Akcji. W związku z powyższym płynność inwestycji w Akcje może być nieznacznie obniżona Ryzyko związane z jednocześnie prowadzoną sprzedażą Akcji w ofercie publicznej oraz w trybie rokowań Ze względu na jednocześnie prowadzoną sprzedaż części Akcji w ofercie publicznej oraz części Akcji w trybie rokowań (pkt Rozdziału III Prospektu), istnieje ryzyko nie zrealizowania w całości lub w części: bądź publicznej oferty sprzedaży, bądź sprzedaży w trybie rokowań. W przypadku gdy do sprzedaży Akcji w ofercie publicznej dojdzie przed sprzedażą Akcji w trybie rokowań, w szczególności w przypadku znacznego popytu na Akcje Oferowane, Wprowadzający może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby Akcji Oferowanych w ten sposób, iż przesunie część lub wszystkie pozostałe Akcje Wprowadzane, z wyłączeniem Akcji Pracowniczych i Akcji Rolniczych, do Akcji Oferowanych - w takim przypadku liczba Akcji przeznaczonych do sprzedaży w trybie rokowań ulegnie zmniejszeniu bądź w ogóle nie dojdzie do sprzedaży Akcji w trybie rokowań. W przypadku gdy do sprzedaży Akcji w trybie rokowań dojdzie przed sprzedażą Akcji w ofercie publicznej, Wprowadzający może podjąć decyzję o sprzedaży w trybie rokowań większej liczby Akcji niż 51%. W takim przypadku liczba Akcji Oferowanych ulegnie zmniejszeniu bądź Wprowadzający podejmie decyzję o odwołaniu Oferty i w ogóle nie dojdzie do sprzedaży Akcji w ofercie publicznej Ryzyko związane z odwołaniem Oferty Zgodnie z pkt Rozdziału III Prospektu, do czasu przydziału Akcji Oferowanych Wprowadzający może podjąć decyzję o odwołaniu Oferty. W takiej sytuacji stosowna informacja zostanie przekazana w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW i PAP. Zwrot niewykorzystanych wpłat na Akcje nastąpi w takim przypadku bez odsetek i odszkodowań. 11

14 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 3. Wybrane dane finansowe Emitenta Wybrane dane finansowe Polmos Białystok S.A. (w tys. zł) Wyszczególnienie 2004 I-IX Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży pomniejszone o akcyzę Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny (aktywa netto) Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)*) 5,50 3,64 2,17 8,65 6,83 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) - - 1,95 1,19 1,07 *) wskaźnik za I-IX 2004 doprowadzono do porównywalności z danymi za pełne lata kalendarzowe przemnażając zysk przez 4/3 Źródło: sprawozdania finansowe i porównywalne dane finansowe Polmos Białystok S.A. zamieszczone w R. VIII Prospektu Spadek wartości kapitałów własnych w IV kwartale 2004 r. wynika z obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji Spółki na mocy uchwały NWZ Emitenta z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z kwoty tys. zł do kwoty tys. zł. W połowie 2005 r. przewidywana jest wypłata wynagrodzenia dla Skarbu Państwa, w wysokości tys. zł, przypadającego z tytułu umorzenia akcji w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Emitenta dokonanym na podstawie wyżej wymienionej uchwały. W związku z powyższym w bilansie na koniec grudnia 2004 r. uwidocznione jest zobowiązanie Emitenta wobec Skarbu Państwa jako akcjonariusza, któremu przysługuje wypłata z tytułu umorzonych akcji. Fakt ten spowodował znaczący wzrost sumy zobowiązań w stosunku do stanu na koniec września 2004 r. Drugą przyczyną wzrostu zobowiązań krótkoterminowych był wzrost bieżących zobowiązań z tytułu podatków, wynikający z bardzo wysokich przychodów ze sprzedaży, osiągniętych przez Spółkę w grudniu 2004 r. Zobowiązania te zostały spłacone w styczniu 2005 r. Ze względu na bardzo wysoki poziom płynnych aktywów posiadanych przez Polmos Białystok, nie ma zagrożenia zdolności Emitenta do terminowej spłaty w/w zobowiązań. 4. Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań Emitenta Wskaźniki finansowe zostały wyliczone na podstawie sprawozdań finansowych oraz porównywalnych danych finansowych Emitenta zamieszczonych w Rozdziale VIII Prospektu. Znaczące pogorszenie wartości wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych na koniec 2004 r. wynika ze zmiany struktury pasywów Spółki, opisanej w pkt 3 powyżej. W połowie 2005 r., po wypłacie przez Spółkę wynagrodzenia dla Skarbu Państwa z tytułu umorzenia akcji, wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych osiągnie prawdopodobnie wartość poniżej 200%. 12

15 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Wskaźniki Polmos Białystok S.A. Wyszczególnienie 2004 I-IX Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału 38,8% 23,3% 14,9% 22,1% 20,4% Stopa zwrotu z aktywów 15,3% 15,3% 9,7% 13,4% 11,1% Rentowność sprzedaży 5,6% 5,6% 3,8% 4,5% 3,1% Stopa wypłaty dywidendy ,9% 13,7% 15,7% Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 491,0% 50,4% 53,6% 54,2% 78,2% stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału wskaźnik ten mierzy efektywność wykorzystania kapitałów własnych spółki; obliczany jest jako stosunek wyniku finansowego netto do średniej wartości kapitałów własnych w okresie; wskaźnik wyliczony dla okresu I- IX 2004 r. doprowadzono do porównywalności ze wskaźnikami za pełne lata kalendarzowe, dzieląc mianownik ułamka przez 4/3 stopa zwrotu z aktywów wskaźnik ten mierzy efektywność wykorzystania majątku spółki; obliczany jest jako stosunek wyniku finansowego netto do średniej wartości aktywów ogółem w okresie; wskaźnik wyliczony dla okresu I-IX 2004 r. doprowadzono do porównywalności ze wskaźnikami za pełne lata kalendarzowe, dzieląc mianownik ułamka przez 4/3 rentowność sprzedaży wskaźnik ten mierzy efektywność sprzedaży spółki; obliczany jest jako stosunek wyniku finansowego netto do przychodów ze sprzedaży w okresie stopa wypłaty dywidendy wskaźnik ten określa jaką część zysku netto spółka przeznaczyła na wypłatę dywidendy za dany rok obrotowy; obliczany jest jako stosunek kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy do zysku netto za dany rok obrotowy zadłużenie kapitałów własnych wskaźnik ten określa poziom zadłużenia kapitału własnego spółki; obliczany jest jako stosunek sumy zobowiązań i rezerw na zobowiązania do sumy kapitałów własnych na koniec danego okresu 5. Informacje o ratingu Emitent ani emitowane przez niego papiery wartościowe nie były dotychczas przedmiotem oceny (ratingu) ze strony wyspecjalizowanych w tej dziedzinie instytucji. 6. Cel Oferty Celem Oferty jest realizacja przyjętej przez Wprowadzającego strategii prywatyzacji Spółki, poprzez sprzedaż części lub wszystkich Akcji w trybie oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. W ramach Oferty Emitent nie oferuje nowych akcji i nie uzyskuje wpływów z emisji. Wpływy uzyskane przez Wprowadzającego ze sprzedaży Akcji stanowić będą przychody Skarbu Państwa. 7. Podstawowe czynniki mające wpływ na cenę sprzedaży Akcji Cena Sprzedaży zostanie ustalona przez Wprowadzającego na podstawie rekomendacji Oferującego i Doradców, na podstawie wyników budowy Księgi Popytu w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz na podstawie popytu w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Cena Sprzedaży zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW i PAP nie później niż w dniu sporządzenia listy wstępnego przydziału w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. W trakcie Oferty, w ramach ustalonego przez Wprowadzającego Przedziału Cenowego, wśród Inwestorów Instytucjonalnych zostanie przeprowadzony proces budowy Księgi Popytu na Akcje, w trakcie którego będą przyjmowane wiążące Zamówienia na Akcje. Przedział Cenowy zostanie ustalony przez Wprowadzającego na podstawie rekomendacji Oferującego i Doradców i zostanie podany do publicznej wiadomości w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW i PAP nie później niż przed rozpoczęciem budowy Księgi Popytu na Akcje i przed rozpoczęciem przyjmowania zleceń kupna Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Przy ustalaniu Przedziału Cenowego mogą być wzięte pod uwagę ponadto następujące czynniki: przebieg procedury rokowań w sprawie sprzedaży Akcji w trybie zaproszenia do rokowań (pkt Rozdziału III Prospektu), 13

16 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka wycena Spółki dokonana przez Doradców, prognoza przyszłych wyników finansowych i perspektyw rozwoju Spółki, ocena koniunktury giełdowej i perspektyw rozwoju rynku kapitałowego, poziom wybranych wskaźników dla spółek o zbliżonym profilu działalności notowanych na rynkach regulowanych, czynniki ryzyka dla Inwestorów. Cena Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będzie równa Cenie Sprzedaży. Cena Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych będzie równa Cenie Sprzedaży z uwzględnieniem ewentualnego dyskonta opisanego w pkt Rozdziału III Prospektu. 8. Dane finansowe dotyczące wartości księgowej i zobowiązań Emitenta Na dzień 28 lutego 2005 r. wartość księgowa netto Polmos Białystok wynosiła tys. zł. Na dzień 28 lutego 2005 r. łączna wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania Polmos Białystok wynosiła tys. zł. 14

17 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. Emitent 1.1. Informacje o Emitencie Firma: Przedsiębiorstwo Polmos Białystok Spółka Akcyjna Siedziba: Białystok Adres: Białystok, ul. Elewatorska 20 numer telefonu: (+48 85) numer telefaksu: (+48 85) adres internetowy: Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta Imię i nazwisko Jan Małachowski Sergiusz Gwoździej Henryk Wnorowski Bogusław Wojtach Stanowisko Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Członek Zarządu Dyrektor Techniczny Członek Zarządu Dyrektor Handlowy Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Główny Księgowy Informacje o adresie zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Emitenta zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta Działając w imieniu Polmos Białystok S.A. niniejszym oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa oraz według naszej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Jan Małachowski Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny Sergiusz Gwoździej Członek Zarządu Dyrektor Techniczny Henryk Wnorowski Członek Zarządu Dyrektor Handlowy Bogusław Wojtach Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Główny Księgowy 15

18 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2. Wprowadzający 2.1. Informacje o Wprowadzającym Nazwa: Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, ul. Krucza 36 / Wspólna 6 numer telefonu: (+48 22) ; (+48 22) numer telefaksu: (+48 22) ; (+48 22) adres internetowy: Osoba fizyczna działająca w imieniu Wprowadzającego Imię i nazwisko Jacek Socha Stanowisko Minister Skarbu Państwa Informacja o adresie zamieszkania osoby fizycznej działającej w imieniu Wprowadzającego została objęta wnioskiem o niepublikowanie Powiązania Wprowadzającego oraz osoby działającej w imieniu Wprowadzającego z Emitentem i podmiotem dominującym wobec Emitenta Wprowadzający jest podmiotem dominującym wobec Emitenta. Pani Elżbieta Czerwińska zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego I pełni funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta. Poza wyżej wymienionymi nie występują inne powiązania Wprowadzającego oraz osób działających w imieniu Wprowadzającego z Emitentem i podmiotem dominującym wobec Emitenta Oświadczenie osoby działającej w imieniu Wprowadzającego Działając w imieniu Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej jako Wprowadzającego, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa oraz według mojej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Jacek Socha Minister Skarbu Państwa 16

19 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 3. Podmiot Dominujący 100% akcji Spółki należy do Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Informacje o Podmiocie Dominującym Nazwa: Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, ul. Krucza 36 / Wspólna 6 numer telefonu: (+48 22) ; (+48 22) numer telefaksu: (+48 22) ; (+48 22) adres internetowy: Osoba fizyczna działająca w imieniu Podmiotu Dominującego Imię i nazwisko Jacek Socha Stanowisko Minister Skarbu Państwa Informacja o adresie zamieszkania osoby fizycznej działającej w imieniu Podmiotu Dominującego została objęta wnioskiem o niepublikowanie Oświadczenie osoby działającej w imieniu Podmiotu Dominującego Działając w imieniu Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej jako podmiotu dominującego wobec Emitenta niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie dotyczące Podmiotu Dominującego są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Jacek Socha Minister Skarbu Państwa 17

20 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 4. Podmioty sporządzające prospekt 4.1. Emitent Informacje o Emitencie Firma: Przedsiębiorstwo Polmos Białystok Spółka Akcyjna Siedziba: Białystok Adres: Białystok, ul. Elewatorska 20 numer telefonu: (+48 85) numer telefaksu: (+48 85) adres internetowy: Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta Imię i nazwisko Jan Małachowski Sergiusz Gwoździej Henryk Wnorowski Bogusław Wojtach Stanowisko Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Członek Zarządu Dyrektor Techniczny Członek Zarządu Dyrektor Handlowy Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Główny Księgowy Informacja o adresie zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Emitenta została objęta wnioskiem o niepublikowanie. Wyżej wymienione osoby są odpowiedzialne za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie, z wyjątkiem następujących części Prospektu: Rozdział I pkt 2.2, 6, 7, Rozdział II pkt 2, 3, , 5 i 6, Rozdział III, Rozdział VIII pkt 1.1. i Rozdział IX pkt Powiązania Emitenta z podmiotem dominującym wobec Emitenta i Wprowadzającym Wprowadzający jest podmiotem dominującym wobec Emitenta. Pani Elżbieta Czerwińska zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego I pełni funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta. Poza wyżej wymienionymi nie występują inne powiązania personalne, strukturalne, kapitałowe ani umowne pomiędzy Emitentem a podmiotem dominującym wobec Emitenta i Wprowadzającym Powiązania osób działających w imieniu Emitenta z Emitentem, podmiotem dominującym wobec Emitenta i Wprowadzającym Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu istnieją następujące powiązania pomiędzy Emitentem a osobami fizycznymi działającymi w imieniu Emitenta: Pan Jan Małachowski pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta i jest zatrudniony w Polmos Białystok S.A. na podstawie umowy o pracę, Pan Sergiusz Gwoździej pełni funkcję Członka Zarządu Emitenta i jest zatrudniony w Polmos Białystok S.A. na podstawie umowy o pracę, Pan Henryk Wnorowski pełni funkcję Członka Zarządu Emitenta i jest zatrudniony w Polmos Białystok S.A. na podstawie umowy o pracę, Pan Bogusław Wojtach pełni funkcję Członka Zarządu Emitenta i jest zatrudniony w Polmos Białystok S.A. na podstawie umowy o pracę. 18

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Stanowisko Zarządu North Coast S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki North Coast S.A. ogłoszonego przez Salford Investments sp. z o.o. w dniu 17 grudnia 2014 roku Zarząd North

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie za okres od 1.01.2007 r. do 30.09.2007 r. oraz zakres informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Prime Car Management S.A., jednostka dominująca Grupy Masterlease, jednego z liderów polskiego

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki 1 1. W latach 2015-2019 Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU Lubsko, 14 maja 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Raport bieżący nr 58/2015 Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy

Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Na podstawie 19 ust. 2 lit. g) Statutu Giełdy, Rada Giełdy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 31/2013 z dnia 22 maja 2013 r.

Załącznik do raportu bieżącego nr 31/2013 z dnia 22 maja 2013 r. Załącznik do raportu bieżącego nr 31/2013 z dnia 22 maja 2013 r. Stanowisko Zarządu MISPOL S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MISPOL S.A. ogłoszonego przez Newma Hildings B.V

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: W pkt C6 Podsumowania na końcu dodaje się

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: W pkt C6 Podsumowania na końcu dodaje się Aneks nr 3 z dnia 4 marca 2013 r. do Prospektu emisyjnego spółki BETOMAX Polska S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 grudnia 2012 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku Wrocław, 15 maja 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 Spis treści Sprawozdanie Zarzadu Spółki RAJDY 4X4 za 2016 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. W skład Zarządu Spółki wchodzą :

1. Informacje ogólne. W skład Zarządu Spółki wchodzą : RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA II KWARTAŁ 2011 R. SIERPIEŃ 2011r 1. Informacje ogólne WASPOL Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo-Usługowego WASPOL

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dziękując za kolejny rok owocnej współpracy prezentuję Państwu raport roczny Remedis SA. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Dziękując za kolejny rok owocnej współpracy prezentuję Państwu raport roczny Remedis SA. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Miniony rok był em konsekwentnego realizowania przyjętych założeń rozwoju naszej spółki. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego znacząco rozwinął swoją działalność podpisując

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 45 / 2010

Raport bieżący nr 45 / 2010 ELZAB RB-W 45 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 45 / 2010 Data sporządzenia: 2010-10-28 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat stanowisko Zarządu ELZAB S.A. dotyczące wezwania na sprzedaż

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i

ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ZASTRZEŻENIA PRAWNE NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, KANADY, AUSTRALII,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. I kwartał 2011 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2011 r. oraz dane porównawcze za I kwartał

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI Wysogotowo, 1.12.2005 r. Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI Raport bieżący: PBG/RB/2005/88 Dotyczy: projekty uchwał na NWZ Spółki PBG S.A. Zarząd Spółki PBG S.A.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Spółce... 6 3.

Bardziej szczegółowo

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5.

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5. Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 1357/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2011 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r.

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r. Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. Częstochowa 14.02.2013r. RAPORT ZAWIERA NASTĘPUJACE DANE: I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Bardziej szczegółowo

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2007 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2007 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2007 roku W dniu 20 grudnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchyliło uchwałę ZWZ nr 21/2006 z dnia 28 września 2006 roku dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych RAPORTY ZA 2010 Raport bieżący nr 1/2010 07.01.2010 Temat: Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I Raport bieżący nr 2/2010 15.01.2010 Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych. Raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2013 2013-02-12 www.digate.pl Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017. Warszawa, 14 listopada 2016 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017. Warszawa, 14 listopada 2016 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017 Warszawa, 14 listopada 2016 r. Kluczowe wskaźniki I kwartał 2016/2017 (dane skonsolidowane w mln zł, o ile nie zaznaczono inaczej) I kwartał 2016/2017 I kwartał

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. Białystok, 13 kwietnia 2015 r. Strona 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie

Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie List Prezesa Zarządu Open Finance S.A. do osób i podmiotów uprawnionych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016. Warszawa, maj 2016 r.

Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016. Warszawa, maj 2016 r. Wyniki finansowe III kwartał 2015/2016 Warszawa, maj 2016 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał 2015/2016 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach 2015/2016 Założenia biznesowe na rok

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 21.04.2017 r. UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta ANEKS Katowice, 11 grudnia 2007 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ANEKS NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Informacja o zmianie warunków dystrybucji i przydziału

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r. Aneks nr 2 z dnia 22 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Łódź, 25 maja 2016 roku. Raport bieżący nr 21/2016

Łódź, 25 maja 2016 roku. Raport bieżący nr 21/2016 Łódź, 25 maja 2016 roku Raport bieżący nr 21/2016 Stanowisko Zarządu REDAN SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji REDAN SA ogłoszonego przez Radosława Wiśniewskiego, Piengjai Wiśniewską,

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu

Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu Strona znajduje się w archiwum. Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu 05.10.2011-04.11.2011 Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie nabycia Akcji. 20.12.2011

Bardziej szczegółowo

23 listopada 2007 roku - Ustalenie ostatecznej Ceny Emisyjnej. 26 listopada 2007 roku - Otwarcie Subskrypcji

23 listopada 2007 roku - Ustalenie ostatecznej Ceny Emisyjnej. 26 listopada 2007 roku - Otwarcie Subskrypcji Aneks nr 1, zatwierdzony decyzją KNF w dniu 23 listopada 2007 roku, do Prospektu Emisyjnego spółki Nepentes S.A. zatwierdzonego decyzją KNF w dniu 19 listopada 2007 roku. Treść aneksu nr 1: 1) w pkt 20.3.3

Bardziej szczegółowo

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt RED S.A. zwołanego na dzień 16 grudnia 2011 roku na godzinę 16.00 wraz z uzasadnieniem Zarządu. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych Strona znajduje się w archiwum. Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku UCHWAŁA NR Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17

Bardziej szczegółowo