Informacja ,,DROZAPOL PROFIL S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja ,,DROZAPOL PROFIL S.A."

Transkrypt

1 ,,Eksperci Finansowo Księgowi Spółka z o.o. w Bydgoszczy Informacja uzupełniająca raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego jednostki,,drozapol PROFIL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 298a za okres od r. d r. A. Część ogólna. 1. Spółka działa na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu r. Rep. A nr 11160/2004, ostatnia zmiana z dnia r. Rep. A nr 2464/2005r. Spółka powstała z przekształcenia Przedsiębiorstwa Wielobranżowego,,Drozapol Profil W. Rybka G.Rybka spółka jawna, z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 298a. Działalność jako kontynuację spółki jawnej rozpoczęła od dnia r. Czasookres działalności jednostki nie jest określony. Spółka posiada oddziały w: a) Ujściu przy ul. Portowej 10 ( woj. Wielkopolskie), b) Bydgoszczy przy ul. Glinki 144, c)ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Gulińskiego 30 ( woj.świętokrzyskie), d) Wrocławiu przy ul.kamiennej 145 ( woj. Dolnośląskie ). 2. Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność: a) pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS pod numerem z dnia r.w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, b)aktualne postanowienie o zmianie danych w KRS z dnia r. c) numer identyfikacji podatkowej NIP potwierdzenie przez II Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w dniu r, d) numer identyfikacji Regon zaświadczenie z dnia r Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. 3.Podstawowym przedmiotem działalności jednostki, wynikającym z jej statutu i wpisu do rejestru sądowego jest poniższa działalność: a) produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej,

2 b) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych, c) produkcja pozostałych wyrobów metalowych, d) sprzedaż hurtowa metali i rud metali, e) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, tapet i środków czyszczących, f) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, g) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składnicach, 4.Spółka jest emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, uchwałą nr 453/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 grudnia 2004r. 5. Spółka jest zakładem pracy chronionej zgodnie z decyzją nr.wps.i BP /04 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia r.,ostatnia zmiana z dnia r. 6. Organy spółki przedstawiają się następująco: a) trzyosobowy Zarząd prowadzący sprawy spółki : Prezes Zarządu - Pan Wojciech Rybka, od dnia powstania spółki, Wiceprezes Zarządu Pani Irena Kruszewska, od dnia powstania spółki, Wiceprezes Zarządu Pan Grzegorz Dołkowski od dnia r. b) Rada Nadzorcza o 2 letniej kadencji określonej w umowie spółki, w składzie: Przewodnicząca RN - Pani Stanisława Gudebska, Z ca Przewodniczącego - Pan Józef Sarnecki, Sekretarz RN - Pan Bożydar Dubalski, Członek RN - Pan Tomasz Ziamek, Członek RN - Pan Robert Mikołaj Włosiński. W dniu r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwała nr 23 powołało jako szóstego członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Jastrzemskiego. 7. Prokurentem prokura samoistna jest Pani Grażyna Rybka. 2

3 8. Głównym księgowym od dnia powstania spółki jest Pani Irena Kruszewska Wiceprezes Zarządu. 9. Kapitał własny na dzień r. wynosił ,54 zł, i na dzień r. uległ zwiększeniu do kwoty ,91zł. 10. Kapitał podstawowy na dzień r. wynosił ,00 zł i na dzień r. nie uległ zmianie. Dzieli się na akcji o wartości 1,00 zł każda. W/w Kwota kapitału podstawowego wykazana została: a) w wysokości określonej w statucie spółki i wpisanej do rejestru sądowego, zgodnie z art. 36 ust.1 i 2 ustawy o rachunkowości, b) odpowiada wysokości określonej w KSH. 11. Dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3 jednostka zatrudniała średnio w I półroczu 2005r. 120 osób, w analogicznym okresie roku osób. 12. Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 10 maja 2005r. do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres r. wybrana została firma audytorska,, Eksperci Finansowo Księgowi w Bydgoszczy przy ul. Zamojskiego 14, wpisana pod numerem 478 na listę podmiotów uprawnionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (opublikowanych w Monitorze Polskim nr 54/2003 pod L.p.221). 13.Niniejszy przegląd, zgodnie z umową nr 2/05 zawartą w dniu r. przeprowadzono w okresie od 23 sierpnia do 23 września 2005r. z przerwami. 14. Zarówno podmiot audytorski, jak i przeprowadzający w jego imieniu biegły rewident Łucja Koziełek (nr ewid.1872/2028) oświadczają, że pozostają niezależni od badanej spółki, w rozumieniu art.,66 ust.1 ustawy o rachunkowości. 15. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający było zbadane przez firmę audytorską,,eksperci Finansowo Księgowi w Bydgoszczy i uzyskało opinię bez zastrzeżeń. 16.Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedzający rok obrotowy zostało: 3

4 a) stosownie do art. 69 ustawy o rachunkowości złożone wraz z innymi dokumentami w Sądzie Rejonowym Wydział KRS w Bydgoszczy w dniu r., b) zgodnie z art.70 ustawy o rachunkowości przesłane do ogłoszenia w Monitorze Polskim B w dniu r. c) wykonując obowiązki z art.27 ustawy z r. załączono je do ostatecznego zeznania podatkowego za 2004r. 17. Przedłożone do przeglądu sprawozdanie finansowe za okres od r., składa się z : a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilansu sporządzony na dzień 30 czerwca 2005r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,07 zł c) rachunku zysków i strat za okres od r. do r. wykazującego zysk netto w wysokości ,37 zł d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od r. do r.wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ,37 zł e) rachunku przepływów pieniężnych za okres od r. do r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,07 zł f) dodatkowych informacji i objaśnień oraz dołączonego sprawozdania Zarządu z działalności za okres od r. do r. 18. Spółka udostępniła biegłemu prowadzone księgi rachunkowe i dokumenty stanowiące podstawę ich sporządzenia oraz udzieliła informacji niezbędnych do wydania raportu z przeglądu sprawozdania finansowego i informacji uzupełniającej. 19. Ponadto kierownik jednostki złożył w dacie zakończenia przeglądu dodatkowe oświadczenie o: kompletności, prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych przedłożonych do przeglądu, 4

5 ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań korespondujących z dniem bilansowym, nie zaistnieniu innych zdarzeń gospodarczych, wpływających istotnie na wielkość danych liczbowych wynikających z sprawozdań finansowych, 20. Niniejsza informacja została opracowana przez biegłego rewidenta na podstawie rewizyjnej dokumentacji roboczej, wymaganej przez normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, z uwzględnieniem: - stosownych prób badawczych, w tym pozycji dominujących kwotowo, - poziomu istotności ustalonego dla sprawozdania finansowego, - zawodowego osądu zgodności zdarzeń gospodarczych z operacjami księgowymi. B. Analiza sytuacji finansowej. Węzłowe wskaźniki analizy finansowej jednostki na 30 czerwca 2003r.i 2004r. przedstawiają się następująco:.1. Wskaźniki rentowności. Lp. Wyszczególnienie Lata Rentowność majątku (w %) wynik finansowy netto x 100 suma aktywów 0,09 30,90 Rentowność kapitału własnego (w %) wynik finansowy netto kapitały własne 0,14 58,32 Rentowność netto sprzedaży (w %) wynik finansowy netto Przychody ze sprzedaży produktów i towarów 0,11 22,62 Wskaźnik wynikowego poziomu kosztów (w %) Koszty działalności operacyjnej x 100 przychody netto ze sprzedaży 98,85 79,31 Wskaźniki rentowności informują o opłacalności sprzedaży, szybkości zwrotu majątku i kapitału własnego. Wszystkie wskaźniki rentowności w porównaniu do analogicznego okresu roku 2004r.uległy obniżeniu z powodu wypracowania przez jednostkę za I półrocze 2005r. znacznie mniejszego zysku netto. 5

6 2.Wskaźniki płynności: Lp. Wyszczególnienie Lata Wskaźnik płynności bieżącej ( I ) Aktywa obrotowe Zobowiązania krótkoterminowe 2,53 1,90 Wskaźnik płynności szybkiej ( II ) aktywa obrotowe zapasy Zobowiązania krótkoterminowe 1,80 0,80 Szybkość spłat należności ( w dniach) średni stan należności z tytułu dostaw i usług X 183 dni przychody netto ze sprzed.produktów i towarów Szybkość obrotu zapasami ( w dniach) średnie zapasy X 183 dni koszt własny sprzedanych produktów i towarów Szybkość spłaty zobowiązań ( w dniach) Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług X 183 dni koszt własny sprzed. Produktów i towarów W analizowanym okresie podstawowy wskaźnik płynności tj. płynność bieżąca jest wysoki, przewyższa tzw. bazowy, który mieści się w granicach 1,5 2. Również pozostałe wskaźniki uległy poprawie w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego co należy ocenić pozytywnie. 3. Wskaźniki stabilizacji finansowej: Lp. Wyszczególnienie Lata Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi kapitały własne aktywa trwałe 6,13 3,44 Trwałość struktury finansowania kapitały własne Suma aktywów 0,65 0,53 Wartość księgowa na jedną akcję kapitały własne 1,68 1,09 liczba akcji Wynik finansowy na jedną akcję wynik finansowy netto liczba akcji 0,002 6

7 Wskaźniki stabilizacji finansowej w jednostce uległy znacznej poprawie. Kształtują się na wysokim poziomie. Skala ryzyka finansowego Spółki jest niska. Aktywa jednostki są pokryte kapitałem własnym w wysokości 65 %. C. Część szczegółowa. 1. Ocena prawidłowości stosowanego systemu księgowości. 1.1.Księgowość jednostki funkcjonuje na podstawie opracowania pt.,, Zakładowa Polityka Rachunkowości. W opracowaniu tym ujęto wybrane przez jednostkę alternatywne rozwiązania, ustawowe wynikające z art.10 ustawy o rachunkowości, w tym reguły, metody i procedury dotyczące : a) wyceny przychodów, rozchodów i stanów bilansowych poszczególnych pozycji aktywów i pasywów, również zasad szacowania odpisów aktualizacyjnych utratę wartości, bądź jej przyrost, b) inwentaryzacji aktywów i pasywów, ze szczególnym akcentem na inwentaryzację w formie tzw. weryfikacji dokumentów, c) zasad tworzenia i szacowania rezerw na przyszłe zobowiązania i rezerw na przyszłe koszty, 1.2. W zakresie prawidłowości stosowanego systemu księgowości biegły potwierdza, że : a) jednostka przestrzegała zasady ciągłości stosowanych zasad rachunkowości, b) prowadziła w sposób poprawny księgi rachunkowe, przy użyciu właściwego programu komputerowego, c) operacje gospodarcze zaewidencjonowane zostały zgodnie z podstawowymi zasadami rachunkowości, w tym zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny, d) dowody źródłowe stanowiące podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych były sprawdzone i zakwalifikowane zgodnie z art.21 ust 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, w tym m.in. kwalifikowane ekonomicznie przez osoby uprawnione i na tej podstawie dekretowane technicznie do prawidłowego ich ujęcia w księgach rachunkowych. 2.Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym miesiąc. 7

8 3.Stwierdza się, że księgi rachunkowe wraz z dokumentacją stanowiąca podstawę do ewidencji operacji gospodarczych uznaje się za prawidłowe w rozumieniu art. 24 ustawy o rachunkowości i stanowiące podstawę sporządzenia prezentowanego sprawozdania finansowego. 4. AKTYWA bilansu w układzie odtwarzającym sprawozdanie finansowe przedstawiają się następująco: 4.1. Wartości niematerialne i prawne ,29 zł stanowią 1,6% bilansowej sumy aktywów. Zmiany w stanie wartości niematerialnych w I półroczu 2005r. przedstawiały się następująco: Wyszczególnienie Wartość brutto Umorzenia * stan na r , ,83 * zwiększenia zakupy * amortyzacja za okres r ,02 * stan na r , ,85 Dotyczą użytkowanych programów komputerowych wykorzystywanych przez jednostkę oraz znaku firmowego Rzeczowe aktywa trwałe w wysokości ,25 zł stanowią 8,4% bilansowej sumy aktywów. Zmiany w stanie środków trwałych w prezentowanym okresie przedstawiały się następująco: Lp. Wyszczególnienie Wartość Wartość brutto środków trwałych na r ,47 Zwiększenia zakupy i modernizacja ,85 Zmniejszenia sprzedaż i likwidacja ,77 2. Stan środków trwałych na r ,55 3. Stan umorzeń na r ,38 * amortyzacja za okres r ,06 * umorzenie sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych ,14 4. Stan umorzeń na r ,30 5. Wartość netto środków trwałych na r ,09 6. Wartość netto środków trwałych na r ,25 7. Zużycie środków trwałych na r. 46,95% 8. Zużycie środków trwałych na r. 45,98% 8

9 Środki trwałe w budowie w kwocie ,63 zł dotyczą 8 zadań kontynuowanych przez jednostkę. Zaliczki na środki trwałe w budowie w kwocie 9.000,00 zł dotyczą wpłaconych zaliczek na oprogramowanie częściowo finansowane z funduszu PHARE. Wycena rzeczowego majątku trwałego jest zgodna z przyjętymi rozstrzygnięciami w Zakładowej Polityce Rachunkowości oraz art. 28 ustawy o rachunkowości, dokumentacja dotycząca przychodu i rozchodu środków trwałych jest kompletna i prawidłowa. Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową, grupa 3-7 z wyjątkiem samochodów osobowych metodą degresywną - metod amortyzacji nie zmieniano Inwestycje długoterminowe ,50 zł stanowią 0,5% aktywów ogółem i dotyczą 4 lokali mieszkalnych wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów. W okresie prezentowanym jednostka sprzedała 1 lokal uzyskując wynik na jego sprzedaży w kwocie 2.995,25 zł. Wycena inwestycji w cenach nabycia Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,87 zł dotyczą prawidłowo ustalonego przez jednostkę aktywu z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Ewidencja, klasyfikacja oraz prezentacja aktywów trwałych w sprawozdaniu finansowym, nie nasuwa uwag Aktywa obrotowe wykazane w bilansie na r. stanowią 89,4 % aktywów ogółem, z tego przypada na: Zapasy, które czyniły w bilansie sumę ,29 zł stanowią 24,8% aktywów ogółem, zostały w bilansie wykazane z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 3 ust.1 pkt.18 uor. 9

10 Lp. Wyszczególnienie Początek okresu Stan na Dzień bilansowy Dynamika 4: Materiały ,62 0,00 2. Towary , ,18 108,68 3. Zaliczki na dostawy 5.250, , ,85 Ogółem zapasy , ,29 109,12 Zaliczki na dostawy jednostka w całości rozliczyła w miesiącu lipcu 2005r Należności krótkoterminowe na dzień r ,75 zł stanowią 23,1% aktywów i dotyczą należności od pozostałych jednostek jak niżej: Lp. Wyszczególnienie Początek okresu Stan na Dzień bilansowy Dynamika 4: Należności od pozostałych jednostek z tyt. dostaw i usług do 12 m-cy , ,24 115,96 2. Należności z tyt. podatków dotacji i ubezpieczeń społecznych , ,73 147,20 3. Inne należności , ,79 91,61 4. Należności dochodzone na drodze sądowej ,99 4. Należności w bilansie , ,75 117,12 5. Należności objęte aktualizacją , ,04 94,35 6. Należności wg ksiąg , ,79 112,78 Należności wycenione w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Stosowny odpis aktualizujący dokonano w ciężar kosztów nie stanowiących podatkowo kosztów uzyskania przychodu. W ocenie wiarygodności tej pozycji bilansowej, zwracają uwagę należności z tytułu dostaw i usług zapłacone do dnia r. w 80,18%. Należności dochodzone na drodze sądowej są objęte ochroną ubezpieczeniową w firmie KUKE i zostały uregulowane do dnia r. w 25,07%. W należnościach z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych figuruje kwota 134 tys. zł z tytułu nadpłaconego podatku dochodowego od osób prawnych. Inne należności to głównie należności z tytułu udzielonych pracownikom pożyczek z ZFŚS i ZFRON - 67 tys.zł. 10

11 Inwestycje krótkoterminowe ,28 zł stanowią 40,4 % aktywów i obejmują: Lp. Wyszczególnienie Początek okresu Stan na Dzień bilansowy Dynamika 4: Papiery wartościowe ,24 2. Lokaty pow.3-ch miesięcy ,87 3. Środki pieniężne w kasach 2.803, ,77 188,56 4. Środki na rachunkach bankowych , ,07 830,08 3. Inne środki pieniężne , ,33 1,21 OGÓŁEM , ,28 154,45 Powyższe pozycje bilansu zostały potwierdzone na r., i po uzupełniającym badaniu dowodów źródłowych pozwalają na potwierdzenie ich wiarygodności Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na r ,21 zł stanowią 1,1 % aktywów i obejmują : Lp. Wyszczególnienie Stan na Dynamika Początek okresu Koniec okresu 4: Ubezpieczenia majątkowe , ,70 97,88 2. ZFŚS ,29 2. Pozostałe 4.581, ,19 374,63 3. Podatek VAT do odliczenia w na , ,03 113,79 stępnym okresie sprawozdawczym Ogółem , ,21 124,76 Biegły nie wnosi uwag do tej pozycji bilansowej, gdyż jednostka wiarygodnie aktywowała koszty i rozliczenia w wysokości przypadającej na następne okresy sprawozdawcze Ogółem aktywa bilansu na r. wynoszą ,07 zł z podkreśleniem, że przy wycenie bilansowej poszczególnych składników jednostka zastosowała się do nadrzędnych zasad rachunkowości, wynikających z ustawy o rachunkowości. 11

12 5. PASYWA zweryfikowanego bilansu w układzie wynikającym ze sprawozdania finansowego kształtują się następująco: 5.1. Kapitały własne ogółem czynią kwotę ,91 zł stanowią one 64,5 % pasywów, w tym mieszczą się: Lp. Wyszczególnienie Stan na Dynamika Początek okresu Dzień bilansowy 4: Kapitał podstawowy , ,00 100,00 2. Kapitał zapasowy , ,34 163,23 3. Kapitał z aktualizacji wyceny 3.547, ,20 100,00 4. Zysk netto , ,37 0,92 Ogółem , ,91 100, Kapitał podstawowy na dzień r. wykazany został zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym określonym w art. 36 uor, a jego wysokość spełnia wymogi KSH Kapitał zapasowy zwiększył się o wypracowany zysk netto roku 2004 S.A.i zmniejszył się o poniesione w roku 2005 koszty emisji akcji w kwocie 6.000,00zł Kapitał z aktualizacji wyceny w okresie badanym nie uległ zmianie Wynik netto zysk za okres od do r ,37 zł ustalony został na podstawie prawidłowych zdarzeń gospodarczych w rzetelnych księgach i jest rachunkowo zgodny z kwotą figurującą w rachunku zysków i strat za okres od do r Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania czynią ,16 zł Rezerwy na zobowiązania ,64 zł stanowią 0,2 % pasywów i obejmują : - prawidłowo ustaloną rezerwę na podatek odroczony w kwocie ,64 zł z tytułu dodatnich przejściowych różnic z tytułu amortyzacji księgowej wolniejszej od podatkowej. - pozostałe rezerwy krótkoterminowe w kwocie 4.750,00 zł dotyczą jednego kontrahenta. 12

13 Zobowiązania długoterminowe na dzień bilansowy nie wystąpiły Zobowiązania krótkoterminowe ,53 zł stanowią 34,0 % pasywów i obejmują wiarygodnie ustalone: Lp. Wyszczególnienie Stan na Dynamika Początek okresu Dzień bilansowy 4:3 1. Kredyty i pożyczki , ,00 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 m , ,53 98,48 cy 3. Zobowiązania z tytułu podatków ubezpieczeń i , ,39 74,54 innych świadczeń 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń , ,06 12,05 5. Inne zobowiązania , ,43 7,33 6. Fundusze specjalne , ,12 145,58 Ogółem , ,53 252,67 Objaśnienia uzasadniające do w/w zobowiązań potwierdzają, że: a) Kwota kredyty i pożyczki dotyczy zaciągniętego kredytu w PKO S.A. w wysokości USD na okres do r. Wycena kredytu uwag nie nasuwa. Na kredyt ustanowiono zabezpieczenie wynikające z zawartej umowy. b) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenione zgodnie z art.28 ust.1 uor. obejmują: - rozrachunki z dostawcami krajowymi ,37 zł - rozrachunki z dostawcami zagranicznymi ,16 zł Rozrachunki z dostawcami uregulowano do r. w 66,41%. Nie stwierdzono sald przedawnionych, kwalifikujących się do odpisania w pozostałe przychody operacyjne. c) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych obejmują rozrachunki z następujących tytułów: - podatku dochodowego od osób fizycznych ,89 zł - podatku VAT ,48 zł - składek ZUS ,92 zł - pozostałych tytułów 3.471,10 zł Powyższe zobowiązania są zgodne z deklaracjami i zostały uregulowane terminowo. d) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń rozliczone w lipcu 2005r. 13

14 e) Inne zobowiązania krótkoterminowe to bieżące rozrachunki z pracownikami. f) Fundusze specjalne dotyczą: - Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych ,57 zł - Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,55 zł Tworzenie funduszy oraz gospodarka ich środkami zgodna z regulaminami opracowanymi na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów pozycja bez uwag Rozliczenia międzyokresowe ( przychodów ) ,99 zł stanowią 1,3% pasywów i obejmują : sfinansowane środki trwałe z innych źródeł do rozliczenia : Lp. Wyszczególnienie Stan na Dynamika Początek okresu Dzień bilansowy 4:3 1. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,01 89,21 2. Środków PHARE , ,98 92,04 Ogółem , ,99 Tytuły ustalone w właściwej kwocie i wykazane w pasywach bilansu, zgodnie z art. 41 ustawy o rachunkowości. 5.3.Ogółem pasywa bilansu na r ,07 zł Wszystkie pozycje pasywów zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości, wynikających z ustawy o rachunkowości. 6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres r. sporządzony został z uwzględnieniem postanowień art.47 ustawy o rachunkowości, w wersji kalkulacyjnej, zgodnie z wyborem przyjętym w Zakładowej Polityce Rachunkowości. 14

15 6.1.Spółka w prezentowanym okresie uzyskała poniższe przychody: Wyszczególnienie Kwota Udział % Przychody netto ze sprzedaży produktów ,64 1,83 2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ,42 94,89 3. Pozostałe przychodu operacyjne ,08 1,58 4 Przychody finansowe ,44 1,70 Ogółem , Przychody netto ze sprzedaży produktów są rezultatem zrealizowanej i wyfakturowanej sprzedaży na rzecz odbiorców krajowych, przy czym ich zgodność i wiarygodność zastrzeżeń nie budzi, gdyż zachowano ustawową zasadę memoriału i współmierności. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów dotyczą sprzedaży jako składnika majątkowego sprzedanego w stanie nieprzetworzonym po cenach nie budzących zastrzeżeń. Pozostałe przychody operacyjne obejmują występujące powtarzalnie przychody, związane tylko pośrednio z podstawową działalnością jednostki i dotyczą: - zysków ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,87 zł - dotacji z tytułu zatrudniania osób niepełosprawnych ,86 zł - cofnięcia aktualizacji należności ,93 zł -otrzymanych odszkodowań ,30zł - pozostałe ,12zł Przychody finansowe obejmują wiarygodne korzyści uzyskane przez jednostkę z operacji finansowych, w tym głównie z odsetek. Pozycje przychodów są zgodne z ewidencją księgową. Przeprowadzone metodą prób badanie dowodów i zapisów księgowych potwierdza rzetelność ich ujęcia w księgach okresu prezentowanego i daje podstawę do stwierdzenia kompletności i prawidłowej kwalifikacji. 15

16 6.2. Koszty Spółki za okres prezentowany wyniosły: Wyszczególnienie Kwota Udział % Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ,59 1,48 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,12 87,24 3. Koszty sprzedaży ,58 3, Koszty ogólnego zarządu ,28 3,13 5. Pozostałe koszty operacyjne ,40 0,55 6. Koszty finansowe ,47 3,71 Ogółem , Koszty te ustalone zostały w sposób współmierny do przychodów, z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady memoriału. Pozostałe koszty operacyjne udokumentowane rzeczowo i memoriałowo dotyczą: - odpisu aktualizującego należności ,01 zł - amortyzacji znaku towarowego ,02 zł - kosztów postępowania sądowego ,90 zł - pozostałych ,41 zł Koszty finansowe obejmują główni odsetki i ujemne różnice kursowe. Powyższe dane dotyczące przychodów i kosztów pozwalają na ustalenie figurującego w rachunku zysków i strat wyniku z działalności gospodarczej w kwocie ,14 zł W związku z nie wystąpieniem strat i zysków nadzwyczajnych końcowy zysk brutto za okres badany r. w rachunku zysków i strat czyni kwotę ,14 zł. 7. PRZEKSZTAŁCENIE WYNIKU BRUTTO W PODSTAWĘ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM ZA OKRES r. 7.1.Przychody ogółem z ksiąg Zwiększenie przychodów podatkowych Zmniejszenie przychodów podatkowych Przychody podatkowe ,28 zł ,55 zł ,40 zł ,43 zł 7.2. Koszty ogółem z ksiąg ,14 zł 16

17 Zwiększenie kosztów podatkowych Zmniejszenie kosztów podatkowych Koszty podatkowe 7.3. Przekształcenie wyniku brutto w wynik netto. Przychód podatkowy Koszty uzyskania przychodów Dochód podatkowy Dochód zwolniony sfinansowane wynagrodzenia SOD Darowizny do odliczenia Podstawa do opodatkowania Podatek dochodowy wg stawki 19% Rezerwa na odroczony podatek dochodowy Aktywa z tytułu odroczonego podatku Podatek dochodowy wykazany w RZiS Zysk brutto Zysk netto ,91 zł ,66 zł ,39 zł ,43 zł ,39 zł ,04 zł ,53 zł ,28 zł ,00 zł ,00 zł 2.036,64 zł ,87 zł ,77 zł ,14 zł ,37 zł 8. Pozostałe części składowe sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia spełniają wymogi art. 48 ustawy o rachunkowości i zgodne są z wytycznymi K.P.W i G Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony zgodnie z art.48 b ustawy o rachunkowości w sposób wiarygodny, powiązany z bilansem i rachunkiem zysków i strat wykazuje : - zmianę środków pieniężnych netto działalności operacyjnej ,28 zł - zmianę środków pieniężnych netto działalności inwestycyjnej ,87zł - zmianę środków pieniężnych netto z działalność finansowej ,22 zł 8.3.Zestawienie zmian w kapitale. Spółka kompletnie i wiarygodnie ujęła pozycje kształtujące wzrost kapitału własnego o ,37 zł, zgodnie z bilansem oraz księgami rachunkowymi Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki. 17

18 Sprawozdanie z działalności jednostki za okres od r. spełnia wymogi określone art.49 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości i K.P.W i G. a informacje i liczbowe dane w nim zawarte są zgodne z danymi w prezentowanym w sprawozdaniu finansowego Biegły stwierdza, że między datą r., a datą zakończenia przeglądu nie wystąpiły istotne zdarzenia gospodarcze, mające wpływ na prezentowane sprawozdanie finansowe i zysk bilansowy, przy czym uwzględnia się w tym zakresie oświadczenie złożone przez Zarząd w dniu 26września 2005r Podsumowanie wyników przeglądu zawarte jest w raporcie stanowiącym odrębny dokument Niniejszy informacja zawiera 18 strony kolejno ponumerowanych i opatrzonych podpisem biegłego rewidenta. Integralną część stanowią następujące załączniki: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. Bilans na dzień 30 czerwca 2005 r., 3. Rachunek zysków i strat za okres od do r., 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.do r., 5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.do r., 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. Bydgoszcz, dnia 26 września 2005 roku. Biegły rewident EKSPERCI FINANSOWO-KSIĘGOWI Spółka z o.o.,tel./fax(052) i Łucja Koziełek Bydgoszcz,ul.Zamojskiego 14 Nr ewid. 1872/2028 Uprawnienia KIBR nr ewidencyjny 478 PREZES ZARZĄDU Łucja Koziełek biegły rewident nr ew. 1872/

19 19

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2004 do 31.12.2004 DROZAPOL PROFIL Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2004 do 31.12.2004 DROZAPOL PROFIL Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2004 do 31.12.2004 DROZAPOL PROFIL Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz 1. Nazwa i siedziba, właściwy sąd rejestrowy i numer rejestru

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krakowiaków 16 02-255 Warszawa

LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krakowiaków 16 02-255 Warszawa LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krakowiaków 16 02-255 Warszawa Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 12 czerwca do 31 grudnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Warszawa

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Warszawa Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Warszawa Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2014 Roedl Audit Sp. z o.o. ul. Sienna

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5154. Zakład Produkcyjny ALEXANDER w Chwaszczynie. [BMSiG-4931/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki: Zakład Produkcyjny ALEXANDER

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R.

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. Spis treści 1 Część ogólna raportu 3 1.1 Dane identyfikujące Spółkę 3 1.2

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław.

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, 53-650 Wrocław. II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MSIG 156/2014 (4535) poz

MSIG 156/2014 (4535) poz MSIG 156/2014 (4535) poz. 11196 11196 Poz. 11196. Zakład Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławiu. [BMSiG-9711/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 19 września 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 19 września 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 19 września 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku dla Oponeo.pl Sp. z o.o. (Opony.com SP. z o.o.) ul. Wojska Polskiego 8 85-171 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

,,Eksperci Finansowo Księgowi Spółka z o.o. w Bydgoszczy Informacja uzupełniająca raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego jednostki,,drozapol PROFIL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego TALEX S.A. w Poznaniu

Raport z badania sprawozdania finansowego TALEX S.A. w Poznaniu Raport z badania sprawozdania finansowego TALEX S.A. w Poznaniu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport opinię zawiera 10 stron za rok obrotowy kończący się 31

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spis treści: I. INFORMACJE OGÓLNE... strona 2 II. CZĘŚĆ ANALITYCZNA RAPORTU.. strona 4 III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU. strona 6 IV. UWAGI KOŃCOWE strona 8 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 79 z 88 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna (Spółka)

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona)

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2008 BILANS Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach sporządzony na dzień 31.12.2007r. (wersja uproszczona) ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 10348. Piekarnia Bobowska w Bobowej. [BMSiG-10317/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PIEKARNIA BOBOWSKA JERZY ROGALA, ul. Grunwaldzka 59, 38-350 Bobowa za rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA LUG S.A. Zielonej Górze. z siedzibą w. dotyczące badania sprawozdania finansowego

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA LUG S.A. Zielonej Górze. z siedzibą w. dotyczące badania sprawozdania finansowego OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotyczące badania sprawozdania finansowego LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2015 r. Opinia zawiera 2 strony

Bardziej szczegółowo

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Simple Spółka Akcyjna z siedzibą: B. Czecha 49/51, 04555 Warszawa. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka ogólna Spółki

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13244. PPHU KAM-POL Import-Eksport w Białej Rawskiej. [BMSiG-11640/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730 Poz. 6730. Firma ADAM S w Baranowie. [BMSiG-6453/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Firma ADAM S 62-071 Przeźmierowo, Baranowo, ul. Nowina 20 tel. (061) 650

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Beef San Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Beef San Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna Badanie sprawozdań finansowych (Audyt) Doradztwo Podatkowe Księgowość AdAc Sp. z o.o. ul. Bronowicka 42 30-091 Kraków Tel. +48 (12) 636 5277 Faks +48 (12) 623 0585 adac@adac.pl www.adac.pl Dla Walnego

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport z badania ksiąg i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU... 3

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza Ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza Ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza Ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2016 (5003) poz

MSIG 118/2016 (5003) poz Poz. 15605. Przedsiębiorstwo Prywatne w Siedlcach. [BMSiG-14518/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Prywatne z siedzibą w Siedlcach, ul.brzeska 102A,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. OŚWIADCZENIE Zarząd Fundacji Culture Shock przedstawia SPRAWOZDANIE FINANSOWE za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010. Lublin, październik 2011 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010. Lublin, październik 2011 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010 Lublin, październik 2011 rok DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, tj. okres od do r.

SPRAWOZDANIE. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, tj. okres od do r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 25 czerwca 2012 r. SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej Spółki Grupa Konsultingowo- Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z wykonywania nadzoru na działalnością Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 13122. INTER-BUD-POL Jarosław Marek Szczepanek w Ostrołęce. [BMSiG-12028/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015 Firma INTER-BUD-POL Jarosław Marek Szczepanek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3531. Firma KABANOS-BIS Spółka Cywilna Małgorzata Kojs i Ryszard Kowalczyk w Jabłonce. [BMSiG-22093/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady adzorczej Variant S.A.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady adzorczej Variant S.A. Badanie sprawozdań finansowych (Audyt) Doradztwo Podatkowe Księgowość AdAc Sp. z o.o. ul. Bronowicka 42 30-091 Kraków Tel. +48 (12) 636 5277 Faks +48 (12) 623 0585 adac@adac.pl www.adac.pl Opinia niezależnego

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

MSIG 209/2015 (4840) poz

MSIG 209/2015 (4840) poz Poz. 16434. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe JARMEX Jarosław Jaskólski w Radomiu. [BMSiG-11314/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo