POLMED SPÓŁKA AKCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLMED SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, os. Kopernika 21, Starogard Gdański ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 15 LIPCA 2010 R. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/30/29/10 Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z aktualizacją prospektu zgodnie z pkt Załącznika I Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam.

2 Str. 34, pkt 3. Wybrane dane finansowe, na koniec punktu dodano tekst w brzmieniu: Zaprezentowane poniŝej dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta opracowane zostały na podstawie niezbadanych skonsolidowanych śródrocznych informacji finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. Przedstawione dane finansowe za okres I półrocza 2010 r., podobnie jak skonsolidowane historyczne informacje finansowe za lata , zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Tabela. Podstawowe śródroczne dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta(w tys. zł) Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaŝy zysk (strata) na działalności operacyjnej zysk (strata) brutto zysk (strata) netto Amortyzacja Przepływy netto: (1.590) z działalności operacyjnej z działalności inwestycyjnej (7.826) (414) - z działalności finansowej 84 (965) Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa netto (kapitał własny) Kapitał zakładowy Liczba akcji (szt.) Wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 1,39 1,38 Zysk (strata) netto na 1 akcję (zł/szt.) 0,07 0,13 Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 1) (w zł/szt.) 0,07 0,07 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję 0,04 - (w zł) Źródło: Emitent 1) Sposób obliczania rozwodnionego zysku na 1 akcję: Rozwodnioną wartość zysku na 1 akcję ustala się przy uwzględnieniu przewidywanej liczby akcji, ustalonej jako liczba akcji na dzień bilansowy powiększoną o liczbę akcji serii A, B, CA, CB, D, E, F i G w łącznej liczbie sztuk akcji oraz liczbę akcji z nowej (planowanej) emisji, przy załoŝeniu, Ŝe w publicznej ofercie zaoferowanych zostanie sztuk Akcji serii H. Str. 41., pkt Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez Emitenta i jego Grupy Kapitałowej działalności operacyjnej, na koniec punktu dodano tekst w brzmieniu: Strukturę przychodów za sprzedaŝy Grupy kapitałowej Emitenta w okresie I półrocza 2010 i 2009 roku przedstawia poniŝsza tabela: Tabela. Wartość i struktura sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie I półrocza 2010 i 2009 roku w podziale na grupy rodzajowe wg osiągniętego przychodu Rodzaj działalności Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów ogółem - w tym od jednostek powiązanych 2 tys. zł % tys. zł % % %

3 Rodzaj działalności tys. zł % tys. zł % Przychody netto ze sprzedaŝy produktów i usług razem, w tym: % % Usługi medyczne, w tym: % % Laboratorium 281 3% 130 1% Porady lekarskie 418 4% 157 2% Medycyna pracy % % NFZ POZ % % NFZ Rehabilitacja 278 2% 219 3% NFZ Stomatologia 260 2% 169 2% NFZ Specjalistka % % Diagnostyka 108 1% 93 1% Stomatologia Firmy ubezpiecz % % Najem 823 7% 314 4% Noclegi i konsumpcja (ośrodek w Borzechowie) 123 1% 132 1% Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów razem, w tym: 185 2% 153 2% Materiały medyczne i szczepionki 185 2% 153 2% Źródło: Emitent Całkowite przychody Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie styczeń-czerwiec 2010 roku wyniosły tys. zł i były wyŝsze w stosunku do analogicznego okresu roku 2009 o tys. zł, tj. o ok. 33,12%. Największą grupę przychodów ze sprzedaŝy stanowią przychody ze sprzedaŝy usług medycznych, których udział w I półroczu 2010 roku wyniósł 90%. Największy udział w przychodach ze sprzedaŝy usług medycznych stanowią przychody z kontraktów z NFZ, głównie kontraktu na POZ. W I półroczu 2010 roku, w porównaniu do roku poprzedniego, zanotowano ponadto dwukrotnie wyŝsze przychody ze sprzedaŝy usług medycznych na rzecz firm ubezpieczeniowych. Str. 45, pkt Strategia rozwoju Emitenta, po tabeli Udział poszczególnych grup klientów w sprzedaŝy usług medycznych w latach dodano tabelę w brzmieniu: Tabela. Udział poszczególnych grup klientów w sprzedaŝy usług medycznych w okresie I półrocza 2010 i 2009 roku Źródło: Emitent FIRMY UBEZPIECZENIOWE, CENTRA MEDYCZNE I MED. PRACY FIRM tys. zł % tys. zł % NFZ % % % % PACJENCI INDYWIDUALNI 707 7% 296 4% Razem przychody ze sprzedaŝy usług medycznych % % W ramach realizacji przyjętej strategii rozwoju Emitent podjął działania zmierzające do zwiększenia sprzedaŝy komercyjnych usług medycznych (głównie polegające na otwieraniu nowych placówek medycznych). Odzwierciedleniem tych działań jest wzrost w I półroczu 2010 roku przychodów ze sprzedaŝy usług medycznych na rzecz m.in. firm ubezpieczeniowych. W okresie tym przychody tej grupy wzrosły o ponad 50% w porównaniu do analogicznego okresu roku Ponadto zauwaŝyć naleŝy, iŝ sprzedaŝ usług w ramach kontraktów z NFZ 3

4 stanowiła 53% ogólnych przychodów ze sprzedaŝy usług medycznych. Oznacza to spadek względem analogicznego kresu roku 2009 o 10 punktów procentowych na rzecz komercyjnych usług medycznych. Str. 46, pkt , Strategia rozwoju Emitenta, po tabeli Struktura przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta ze względu na rodzaj wykonywanych usług dodano tabelę w brzmieniu: Tabela. Struktura przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta ze względu na rodzaj wykonywanych usług w okresie I półrocza 2010 i 2009 roku tys. zł % tys. zł % POZ % % REHABILITACJA 278 3% 219 3% STOMATOLOGIA 260 3% 169 2% SPECJALISTYKA % % ABONAMENTY MEDYCZNE i % % FIRMY UBEZPIECZENIOWE USŁUGI PRYWATNE 707 7% 296 4% MEDYCYNA PRACY % % Razem % % Źródło: Emitent W okresie I półrocza 2010 roku najwaŝniejszą zmianą w strukturze przychodów ze sprzedaŝy usług medycznych był znaczny wzrost (ponad dwukrotnie) sprzedaŝy w ramach abonamentów medycznych oraz na rzecz firm ubezpieczeniowych. Str. 96, pkt 8.1., Znaczące rzeczowe aktywa trwałe Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta, na koniec punktu dodano tekst w brzmieniu: W wyniku przeprowadzonych w II półroczu 2009 roku oraz w I półroczu 2010 roku inwestycji w majątek trwały (modernizacja oraz zakup środków trwałych, w tym zakup przez spółkę zaleŝną Emitenta POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. nieruchomości w Warszawie), stan rzeczowych aktywów trwałych na koniec czerwca 2010 roku jest wyŝszy o ponad tys. zł (tj. o ok. 140%) w porównaniu do wartości rzeczowych aktywów trwałych na koniec I półrocza 2009 roku. Strukturę rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na koniec I półrocza 2010 i 2009 roku przedstawiono poniŝej w tabelach. Tabela: Struktura rzeczowych aktywów trwałych Grupy Kapitałowej Emitenta na koniec I półrocza 2010 i 2009 roku 4 Rzeczowe aktywa trwałe - struktura rodzajowa [w tys. zł] a) środki trwałe grunty (w tym prawo wiecz.uŝytkow.) budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe

5 Rzeczowe aktywa trwałe - struktura rodzajowa [w tys. zł] b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe razem Źródło: Emitent Tabela. Struktura własnościowa bilansowych środków trwałych Grupy Kapitałowej Emitenta na koniec I półrocza 2010 i 2009 roku Środki trwałe - struktura własnościowa (wartość brutto) [w tys. zł] a) własne b) uŝywane na podstawie umowy najmu, w tym leasingu, w tym: Razem środki trwałe Źródło: Emitent Tabela. Struktura wartości niematerialnych i prawnych Grupy Kapitałowej Emitenta na koniec I półrocza 2010 i 2009 roku Wartości niematerialne i prawne [w tys. zł] - koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy inne wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne razem Źródło: Emitent Str , pkt 9.1. Sytuacja finansowa, na koniec punktu dodano tekst w brzmieniu: Zaprezentowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta opracowane zostały na podstawie niezbadanych skonsolidowanych śródrocznych informacji finansowych za okres I półrocza 2010 roku. Przedstawione dane finansowe za okres I półrocza 2010 r., podobnie jak skonsolidowane historyczne informacje finansowe za lata , zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Przychody netto ze sprzedaŝy Zysk (strata) ze sprzedaŝy Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) z działalności gospodarczej Zysk (strata) netto Zysk (strata) na 1 akcję (w zł) 0,07 0,13 Zysk (strata) na 1 akcje (w zł) = Zysk (strata) netto / liczba akcji dane śródroczne za okres I półrocza 2010 i 2009 roku wskazują, iŝ Grupa Kapitałowa Emitenta wypracowała w przedstawionych okresach zbliŝone zyski netto. JednakŜe w okresie I półrocza 2010 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaŝy były wyŝsze o ok. 33% w porównaniu do przychodów analogicznego okresu roku poprzedniego. Oznacza to, iŝ Grupa Kapitałowa Emitenta poniosła w tym okresie wyŝsze koszty. Do głównych grup kosztów wpływających na poziom zysku z działalności naleŝą usługi obce oraz wynagrodzenia. 5

6 Uzasadnieniem dla przedstawionej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta jest uruchomienie nowych placówek medycznych w okresie I półrocza 2010 roku. PoniŜej przedstawiono wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za okres I półrocza 2010 i 2009 roku. Rotacja zapasów (w dniach) 1 1 Rotacja naleŝności (w dniach) Rotacja zobowiązań (w dniach) Płynność finansowa bieŝąca 2,46 1,61 Płynność finansowa szybka 2,45 1,60 Rentowność sprzedaŝy 16,51% 26,90% Rentowność działalności operacyjnej 17,93% 27,99% Rentowność netto 16,77% 22,44% ROA 3,84% 7,72% ROE 4,89% 9,67% Rotacja zapasów stan zapasów na koniec okresu * liczba dni w okresie (180 dni) / przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów; Rotacja naleŝności - stan naleŝności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu * liczba dni w okresie (180 dni) / przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów; Rotacja zobowiązań - stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec okresu * liczba dni w okresie (180 dni) / przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów; Płynność finansowa bieŝąca - aktywa obrotowe na koniec okresu/ zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu; Płynność finansowa szybka - (aktywa obrotowe na koniec okresu zapasy na koniec okresu) / zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu. Rentowność sprzedaŝy - zysk (strata) ze sprzedaŝy/przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów Rentowność działalności operacyjnej - zysk (strata) z działalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów Rentowność netto - zysk netto / przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów Rentowność aktywów (ROA) - zysk netto / aktywa na koniec danego okresu Rentowność kapitałów (ROE) - zysk netto / stan kapitałów własnych na koniec danego okresu Wskaźniki rotacji w przedstawionych okresach śródrocznych wskazują, iŝ w roku 2010 wydłuŝył się znacznie okres rotacji zobowiązań. Głównym czynnikiem wpływającym na zaistniałą sytuację było podpisanie przez spółkę zaleŝną Emitenta POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości w Warszawie. Zobowiązanie na koniec czerwca 2010 r. wynikające z tej umowy wynosi prawie 5 mln zł brutto. Szczegółowy opis przedmiotowej umowy znajduje się w pkt 6.4. Części IV Dokument Rejestracyjny Prospektu Emisyjnego Emitenta. Analiza płynności w okresie I półrocza 2010 i 2009 roku wskazuje na tendencję do osiągania przez Grupę Kapitałową Emitenta wyników świadczących o dobrej kondycji finansowej. Zarówno w 2010 roku w okresie pierwszych sześciu miesięcy, jak i w 2009 roku Emitent i jego spółki zaleŝne osiągają wyniki wyŝsze od optymalnych progów wskazywanych w literaturze przedmiotu, co świadczy o dobrej płynności finansowej. W okresie I półrocza 2010 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej Spółki uległy obniŝeniu. Główną przyczyną zaistniałej sytuacji jest poniesienie w okresie I półrocza 2010 roku przez Grupę Kapitałową Emitenta wyŝszych kosztów z działalności aniŝeli w analogicznym okresie roku W efekcie pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaŝy od stycznia do czerwca 2010 roku Grupa Kapitałowa Emitenta wygenerowała w tym okresie zbliŝony poziom zysku w porównaniu do zysku z I półrocza 2009 roku. 6

7 Str , pkt 9.2. Wynik finansowy na koniec punktu dodano tekst w brzmieniu: Grupa Kapitałowa Emitenta w okresie I półrocza 2010 roku wypracowała ponad 33% wzrost przychodów ze sprzedaŝy w stosunku do przychodów I półrocza 2009 roku. Natomiast zyski netto w obu tych okresach ukształtowały się na zbliŝonym poziomie. Główną przyczyną zaistniałej sytuacji było poniesienie wyŝszych kosztów z działalności operacyjnej (usług obcych i wynagrodzenia) w okresie od stycznia do czerwca 2010 roku aniŝeli w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spowodowane to było rozszerzeniem liczby placówek Emitenta. Str , pkt Informacje dotyczące źródeł kapitału Grupy Kapitałowej Emitenta na koniec punktu dodano tekst w brzmieniu: Głównym źródłem kapitału Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie I półrocza 2010 i 2009 roku był kapitał własny. Tabela. Źródła kapitału Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie I półrocza 2010 i 2009 roku Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - Kapitał własny Wartość księgowa Spółki na 1 akcję (w zł) 1,39 1,38 Zobowiązania ogółem Wartość księgowa Spółki na 1 akcję/udział (w zł) = Kapitał własny na koniec okresu (w tys.)/ liczba akcji na koniec okresu * 1000 Na koniec czerwca 2010 roku wartość kapitału własnego była wyŝsza prawie o 100%. Znaczny wzrost kapitału własnego spowodowany był podwyŝszeniem kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji serii F i G. Kapitał obcy, zarówno na koniec czerwca 2010 roku, jak i 2009 roku, stanowił ok. 20% źródeł finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta. Ich szczegółowy opis za okres I półrocza 2010 roku dodano do treści Prospektu Emisyjnego niniejszym Aneksem (zmiana dotycząca pkt ). Str , pkt Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pienięŝnych Grupy Kapitałowej Emitenta, na koniec punktu dodano tekst w brzmieniu: PoniŜej przedstawiono przepływy pienięŝne Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie I półrocza 2010 i 2009 roku Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto Środki pienięŝne na koniec okresu

8 Przepływy z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta kształtowane są w znacznym zakresie przez zmiany stanu naleŝności oraz zobowiązań krótkoterminowych. WyŜszy stan przepływów tej grupy działalności wynika głównie z zobowiązania spółki zaleŝnej Emitenta POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. z tytułu zakupu nieruchomości w Warszawie. Przepływy z działalności inwestycyjnej, zarówno w okresie I półrocza 2010 roku, jak i 2009 roku, z uwagi na realizację strategii rozwoju w zakresie rozbudowy ogólnopolskiej sieci placówek medycznych, kształtowane były głównie przez wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Przepływy z działalności finansowej kształtowane były m.in. przez dotacje z programów unijnych (wpływy) oraz wypłatę dywidend i spłatę rat kredytu i leasingów. Str , pkt Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta, na koniec punktu dodano tekst w brzmieniu: PoniŜej przedstawiono strukturę zewnętrznych źródeł finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie I półrocza 2010 i 2009 roku. 8 Zobowiązania długoterminowe, w tym: kredyty i poŝyczki inne zobowiązania finansowe (leasing) Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: a) wobec jednostek powiązanych - - b) wobec pozostałych jednostek, w tym: kredyty i poŝyczki inne zobowiązania finansowe (leasing) z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń inne Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania ogółem Kapitał własny (aktywa netto) Zysk brutto Odsetki W strukturze zewnętrznych źródeł finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta największy udział na koniec obu przedstawionych okresach śródrocznych stanowiły zobowiązania krótkoterminowe 77% na koniec I półrocza 2010 roku oraz 70% na koniec analogicznego okresu roku Spośród zobowiązań o okresie spłaty do 12 miesięcy dominującą pozycję stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Na znaczny wzrost tych zobowiązań na koniec czerwca 2010 wpłynęły zobowiązania spółki zaleŝnej Emitenta POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. z tytułu zakupu nieruchomości w Warszawie. Stopa zadłuŝenia (%) 21,46 20,10 Wskaźnik zastosowania kapitału własnego 1,32 1,03 Wskaźnik zastosowania kapitału obcego 0,47 0,82 Wskaźnik zadłuŝenia kapitału własnego 0,27 0,25 Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych 79,55 50,38 Stopa zadłuŝenia = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe oraz rezerwy na zobowiązania na koniec okresu) / pasywa ogółem na koniec okresu Wskaźnik zastosowania kapitału własnego = kapitał własny na koniec okresu/ majątek trwały na koniec okresu

9 Wskaźnik zastosowania kapitału obcego = zobowiązania ogółem na koniec okresu/ majątek obrotowy na koniec okresu Wskaźnik zadłuŝenia kapitału własnego = zobowiązania ogółem na koniec okresu/ kapitał własny na koniec okresu Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych = (zysk brutto + odsetki) / odsetki Wysokość kapitału obcego w okresie I półrocza i 2009 roku utrzymuje się na poziomie ok % (stopa zadłuŝenia) ogólnej sumy pasywów. Struktura źródeł finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta, osiągająca wielkości w granicach od 0,25 do 0,27 świadczy o tym, iŝ Grupa Kapitałowa POLMED finansuje swoją działalność głównie z kapitału własnego. Stabilna sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Emitenta wynika równieŝ ze wskaźnika informującego o zdolności do terminowej spłaty zobowiązań odsetkowych. Str. 185, pkt Śródroczne i inne dane finansowe, na koniec punktu dodano tekst w brzmieniu: Emitent poniŝej prezentuje śródroczne skonsolidowane informacje finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku, niezbadane przez biegłego rewidenta. Śródroczne skonsolidowane informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z /MSSF. Dokonane korekty konsolidacyjne dotyczą m.in.: - wartości udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą, - eliminacji przychodów i kosztów dokonanych wewnątrz Grupy Kapitałowej, - eliminacji wzajemnych naleŝności i zobowiązań, - eliminacji wyniku finansowego jednostki zaleŝnej przed dniem objęcia kontrolą. Skonsolidowany Bilans na dzień 30 czerwca 2010 roku Bilans (w tys. zł) Skonsolidowany Skonsolidowany Nota L.p A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 5. Wartość firmy jednostek podporządkowanych II. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a) grunty własne (w tym prawo wieczystego uŝytkowania gruntów) b) budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie III. NaleŜności długoterminowe Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 9

10 Bilans (w tys. zł) Skonsolidowany Skonsolidowany Nota a) w jednostkach powiązanych 0 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone poŝyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone poŝyczki - inne długoterminowe aktywa trwałe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe 0 B. Aktywa obrotowe I. Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary Zaliczki na poczet dostaw II. NaleŜności krótkoterminowe NaleŜności od jednostek powiązanych 0 0 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do 12 m-cy powyŝej 12 m-cy b) inne 2. NaleŜności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do 12 m-cy powyŝej 12 m-cy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych 0 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone poŝyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone poŝyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW

11 Lp. PASYWA Nota Skonsolidowany Skonsolidowany A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. NaleŜne, lecz nie wniesione, wkłady na pocz. kap. podst. (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa 0 3. Pozostałe rezerwy 0 - długoterminowe - krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 0 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i poŝyczki b) z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych 0 a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności 0 - do 12 m-cy 0 - powyŝej 12 m-cy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i poŝyczki b) zobowiązania finansowe - leasing c) inne zobowiązania finansowe d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 m-cy powyŝej 12 m-cy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe SUMA PASYWÓW

12 Wartość księgowa (tys) Liczba akcji/udziałów (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję/udział (w zł) 1,39 1,38 Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia 30 czerwca 2010 roku Lp. Wyszczególnienie Nota Skonsolidowany Skonsolidowany I Przychody netto ze sprzedaŝy i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów II Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym: od jednostek powiązanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Koszty ogólnego zarządu IV. Zysk ze sprzedaŝy I-II-III V. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefin. Aktyw. Trw Rozwiązanie rezerw z tytułu dotacji Inne przychody operacyjne 8 22 E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4 III. Inne koszty operacyjne 8 41 ZYSK Z DZIAŁ. OPERACYJNEJ G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I- J.II) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych L Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych Ł. Zysk/Strata brutto (I+/-J)

13 Lp. Wyszczególnienie Nota Skonsolidowany Skonsolidowany M. Podatek dochodowy Część bieŝąca Część odroczona N. Zysk (strata) netto (K-L-M) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 1 styczeń 30 czerwca 2010 roku Lp. Wyszczególnienie Skonsolidowany Skonsolidowany I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) korekty błędów podstawowych - - zmiana polityki rachunkowości (przejście na ) - I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego - a) zwiększenie (z tytułu) - - wydania udziałów (emisji akcji) - b) zmniejszenie Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Zmiana naleŝnych wpłat na kapitał podstawowy - a) zwiększenie - b) zmniejszenie NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu - 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu - a) zwiększenie - b) zmniejszenie Udziały (akcje) własne na koniec okresu - 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie b) zmniejszenie 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie wycena nieruchomości do wartości godziwej 3 b) zmniejszenie Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych - a) zwiększenie (z tytułu) - - z podziału zysku - b) zmniejszenie Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - - przejście na /MSSF Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu

14 Skonsolidowany Skonsolidowany do danych porównawczych a) zwiększenie (z tytułu podziału zysku) b) zmniejszenie (z tytułu podziału zysku) - - Wypłata dywidend Przekazanie na fundusz rezerwowy Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu, - - korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - a) zwiększenie - b) zmniejszenie Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto - - c) odpisy z zysku - - II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Skonsolidowany Rachunek przepływów pienięŝnych za okres 1 stycznia 30 czerwca 2010 roku Lp. Wyszczególnienie Skonsolidowany Skonsolidowany A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zapłata podatku dochodowego Inne korekty - III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - 3. Z aktywów finansowych, w tym: - - a) w jednostkach powiązanych - - b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych

15 Lp. Wyszczególnienie Skonsolidowany Skonsolidowany - odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne - - II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: - - a) w jednostkach powiązanych - - b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów finansowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych - 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niŝ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - 4. Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych - 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe - - III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/-D), w tym: o ograniczonej moŝliwości dysponowania GRUPA KAPITAŁOWA POLMED S.A. INFORMACJE PODSTAWOWE Grupa Kapitałowa POLMED S.A. powstała od momentu przejęcia kontroli nad wniesionymi aportem udziałami w POLMED ZDROWIE Sp. z o.o. tzn. od 14 maja 2007 r. Jednostka dominująca POLMED S.A. jest zobowiązana do sporządzenia pierwszego skonsolidowanego sprawozdanie za okresy kończące się w 2007 roku. POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. W dniu 18 stycznia 2010 r. Emitent aktem notarialnym Rep. A Nr 609/2010 (sporządzonym przez Notariusza BoŜenę Romańską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Basztowej 9) zawiązał 15

16 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą POLMED DEVELOPMENT z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, na który składa się 600 równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,00 zł kaŝdy. Wszystkie udziały w nowopowstałej spółce objął i opłacił gotówką POLMED SA. W dniu 2 lutego 2010 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (sygn.akt VII 1265/10/205). 1. DANE JEDNOSTKI POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim powstała przez przekształcenie NZOZ POLMED Sp. z o.o. w drodze uchwały nr 1 na podstawie art. 563 Kodeksu Spółek Handlowych - Akt Notarialny nr z dnia r. Jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS. Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest: - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Według statutu Spółki czas trwania jej działalności jest nieograniczony. Na dzień roku akcjonariuszami Spółki są: - POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń Spółka Jawna, posiadająca 49,65% udział w kapitale zakładowym Spółki, - Radosław Szubert, posiadający 3,17% udział kapitale zakładowym Spółki, - Romuald Magdoń, posiadający 3,17% udział w kapitale zakładowym Spółki, - NPN II Med S.à r.l., posiadający 44,00% udział w kapitale zakładowym Spółki. Siedzibą Spółki jest: ul. Os. Kopernika Starogard Gdański. Skład Zarządu Spółki POLMED S.A. na dzień roku: Prezes Zarządu RADOSŁAW SZUBERT, Wiceprezes Zarządu ROMUALD MAGDOŃ. Wykaz Jednostek wchodzących w skład Grupy kapitałowej objętych konsolidacją: Jednostka dominująca (Emitent): - POLMED S.A. Jednostki zaleŝne: - POLMED ZDROWIE Sp. z o.o. Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa POLMED ZDROWIE Sp. z o.o. jest: - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna. - POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o Podstawowym przedmiotem działalności spółki POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. jest zakup i wynajem nieruchomości oraz środków transportu. Metoda konsolidacji: - pełna Udział Jednostki dominującej w kapitale jednostek zaleŝnych 100%. ZASADY RACHUNKOWOŚCI Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień r Dane porównywalne przedstawiają skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień r. 16

17 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego na r. oraz porównywalne dane na dzień r. są zgodne z /MSSF. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z zasadami: Ciągłości i kontynuacji działania Memoriału i współmierności OstroŜnej wyceny Istotności Dane finansowe w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tys. zł. Walutą funkcjonalną i sprawozdawczą jest zł polski /PLN/ W prezentowanym okresie w Spółce nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad rachunkowości. Opis istotnych dokonań spółki i zdarzeń mających wpływ na osiągnięty wynik finansowy Dodatkowe noty objaśniające: Noty objaśniające wg stanu na r. przedstawiają dane zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. NOTA 1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE Stan na Stan na a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 b) wartość firmy 0 0 c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości 0 0 d) inne wartości niematerialne Wartości niematerialne razem Znak towarowy został wniesiony do spółki aportem zgodnie z aktem notarialnym z dnia 14 maja 2007r. rep A nr 8371/2007 jako składnik zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przedsiębiorstwa POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń Spółka Jawna. Prawidłowość wyceny aportu została potwierdzona przez niezaleŝnego rzeczoznawcę opinią dotyczącą wkładów niepienięŝnych wnoszonych na pokrycie kapitału zakładowego spółki, i zarejestrowana prze stosowny sąd. Według opinii niezaleŝnego rzeczoznawcy zastosowana metoda wyceny znaku towarowego w oparciu o zdyskontowane przepływy pienięŝne pomniejszone o wartość skorygowanych aktywów netto jest uzasadniona. W związku z brakiem moŝliwości określenia okresu ekonomicznego uŝytkowania - znak towarowy nie będzie amortyzowany. W związku z powyŝszym będzie dokonywana, co roku weryfikacja jego wartości, poprzez testy na utratę wartości. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) NA R 17

18 Lp. Tytuł Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Ogółem Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 2. Zwiększenia wniesienie aportem Zmniejszenia Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 5. Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 6. Zwiększenia amortyzacja za okres Zmniejszenia Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 9. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 10. Zwiększenia Zmniejszenia Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 13. Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) NA R Lp. 18 Tytuł Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Ogółem Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 2. Zwiększenia wniesienie aportem Zmniejszenia

19 Lp. Tytuł Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Ogółem Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 5. Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 6. Zwiększenia amortyzacja za okres Zmniejszenia Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 9. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 10. Zwiększenia Zmniejszenia Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 13. Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁAŚNOŚCIOWA) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Stan na Stan na (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) wartość brutto a) własne b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: - - Wartości niematerialne i prawne razem NOTA 2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Stan na Stan na a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo wieczystego uŝytkowania gruntów) budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie- inwestycje c) zaliczki na środki trwałe w budowie

20 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Stan na Stan na Rzeczowe aktywa trwałe razem ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) NA DZIEŃ R Lp. Tytuł Grunty (w tym prawo wiecz. uŝytkow. gruntu) Budynki, lokale i obiekty inŝ. lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Ogółem Wartość brutto środków trwałych na początek okresu 2. Zwiększenia z inwestycji Zakupy przeszacowanie do wartości rynkowej ujęte bezpośrednio w kapitale własnym 3. Zmniejszenia Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 5. Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 6. Zwiększenia amortyzacja za okres Zmniejszenia Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 9. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 10. Zwiększenia 11. Zmniejszenia 12. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 13. Wartość netto środków trwałych na koniec okresu

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki

Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.03.2010 Zgodnie z art. 55 Ustawy o rachunkowości jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2006

Raport roczny SA-R 2006 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od

Bardziej szczegółowo

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA.

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA. ENERGOINSTAL S.A. skorygowany SA-R 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2008 obejmujący

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4. 12 13 listopada 2007 r. przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji na

Aneks nr 4. 12 13 listopada 2007 r. przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji na Aneks nr 4 Do Prospektu Emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii D oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii D i Praw do Akcji Serii D Zakładów Mięsnych Herman S.A. Wobec przedstawienia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FOTA SA. SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ FOTA za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 r.

GRUPA KAPITAŁOWA FOTA SA. SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ FOTA za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 r. GRUPA KAPITAŁOWA FOTA SA SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ FOTA za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 r. 1 CZĘŚĆ I PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU POZNAŃ, 15 WRZEŚNIA Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01-30.06. Waluta sprawozdawcza: złoty polski PLN SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl PROSPEKT EMISYJNY POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ół ś ą ś ó ź ó ń ń ś ą śó ó ą ą ą ą ół ą ę ń ł ą ł Ą Ł ł Ą Ę Ą ó ł ó ń ńó Ę Ą Ńń Ą ł ó ł ół ół ż ó Ó łó ś ł ś ś ś Ż ł ęż ł ś ł ęż ł ś ś ł ęż ł ś Ż ł ęż ą ą Ą ą ł ó ą ł ł ł ś ą ę ą ł ś ą ę ą ł ń śó ę ą

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

31 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R. Relacje z Mediami Relacje Inwestorskie Beata Korzeniewska Piotr Sucharski 0*56 669 40 38 0*56 669 41 00 31 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA SKONSOLIDOWANE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 1 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe TUP S.A. za okres 01.01.2008-31.12.2008

Jednostkowe sprawozdanie finansowe TUP S.A. za okres 01.01.2008-31.12.2008 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 2. ZAANGAśOWANIE KAPITAŁOWE W JEDNOSTKACH ZALEśNYCH I STOWARZYSZONYCH... 6 3. SKŁAD OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. - SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. za I półrocze 2015 roku www.hyperion.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Hyperion S.A. za I półr. 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TESGAS SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TESGAS SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TESGAS SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU DĄBROWA, DNIA 16 SIERPNIA 2010 ROKU SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo