POLMED SPÓŁKA AKCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLMED SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, os. Kopernika 21, Starogard Gdański ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 15 LIPCA 2010 R. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/30/29/10 Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z aktualizacją prospektu zgodnie z pkt Załącznika I Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam.

2 Str. 34, pkt 3. Wybrane dane finansowe, na koniec punktu dodano tekst w brzmieniu: Zaprezentowane poniŝej dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta opracowane zostały na podstawie niezbadanych skonsolidowanych śródrocznych informacji finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. Przedstawione dane finansowe za okres I półrocza 2010 r., podobnie jak skonsolidowane historyczne informacje finansowe za lata , zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Tabela. Podstawowe śródroczne dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta(w tys. zł) Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaŝy zysk (strata) na działalności operacyjnej zysk (strata) brutto zysk (strata) netto Amortyzacja Przepływy netto: (1.590) z działalności operacyjnej z działalności inwestycyjnej (7.826) (414) - z działalności finansowej 84 (965) Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa netto (kapitał własny) Kapitał zakładowy Liczba akcji (szt.) Wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 1,39 1,38 Zysk (strata) netto na 1 akcję (zł/szt.) 0,07 0,13 Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 1) (w zł/szt.) 0,07 0,07 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję 0,04 - (w zł) Źródło: Emitent 1) Sposób obliczania rozwodnionego zysku na 1 akcję: Rozwodnioną wartość zysku na 1 akcję ustala się przy uwzględnieniu przewidywanej liczby akcji, ustalonej jako liczba akcji na dzień bilansowy powiększoną o liczbę akcji serii A, B, CA, CB, D, E, F i G w łącznej liczbie sztuk akcji oraz liczbę akcji z nowej (planowanej) emisji, przy załoŝeniu, Ŝe w publicznej ofercie zaoferowanych zostanie sztuk Akcji serii H. Str. 41., pkt Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez Emitenta i jego Grupy Kapitałowej działalności operacyjnej, na koniec punktu dodano tekst w brzmieniu: Strukturę przychodów za sprzedaŝy Grupy kapitałowej Emitenta w okresie I półrocza 2010 i 2009 roku przedstawia poniŝsza tabela: Tabela. Wartość i struktura sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie I półrocza 2010 i 2009 roku w podziale na grupy rodzajowe wg osiągniętego przychodu Rodzaj działalności Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów ogółem - w tym od jednostek powiązanych 2 tys. zł % tys. zł % % %

3 Rodzaj działalności tys. zł % tys. zł % Przychody netto ze sprzedaŝy produktów i usług razem, w tym: % % Usługi medyczne, w tym: % % Laboratorium 281 3% 130 1% Porady lekarskie 418 4% 157 2% Medycyna pracy % % NFZ POZ % % NFZ Rehabilitacja 278 2% 219 3% NFZ Stomatologia 260 2% 169 2% NFZ Specjalistka % % Diagnostyka 108 1% 93 1% Stomatologia Firmy ubezpiecz % % Najem 823 7% 314 4% Noclegi i konsumpcja (ośrodek w Borzechowie) 123 1% 132 1% Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów razem, w tym: 185 2% 153 2% Materiały medyczne i szczepionki 185 2% 153 2% Źródło: Emitent Całkowite przychody Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie styczeń-czerwiec 2010 roku wyniosły tys. zł i były wyŝsze w stosunku do analogicznego okresu roku 2009 o tys. zł, tj. o ok. 33,12%. Największą grupę przychodów ze sprzedaŝy stanowią przychody ze sprzedaŝy usług medycznych, których udział w I półroczu 2010 roku wyniósł 90%. Największy udział w przychodach ze sprzedaŝy usług medycznych stanowią przychody z kontraktów z NFZ, głównie kontraktu na POZ. W I półroczu 2010 roku, w porównaniu do roku poprzedniego, zanotowano ponadto dwukrotnie wyŝsze przychody ze sprzedaŝy usług medycznych na rzecz firm ubezpieczeniowych. Str. 45, pkt Strategia rozwoju Emitenta, po tabeli Udział poszczególnych grup klientów w sprzedaŝy usług medycznych w latach dodano tabelę w brzmieniu: Tabela. Udział poszczególnych grup klientów w sprzedaŝy usług medycznych w okresie I półrocza 2010 i 2009 roku Źródło: Emitent FIRMY UBEZPIECZENIOWE, CENTRA MEDYCZNE I MED. PRACY FIRM tys. zł % tys. zł % NFZ % % % % PACJENCI INDYWIDUALNI 707 7% 296 4% Razem przychody ze sprzedaŝy usług medycznych % % W ramach realizacji przyjętej strategii rozwoju Emitent podjął działania zmierzające do zwiększenia sprzedaŝy komercyjnych usług medycznych (głównie polegające na otwieraniu nowych placówek medycznych). Odzwierciedleniem tych działań jest wzrost w I półroczu 2010 roku przychodów ze sprzedaŝy usług medycznych na rzecz m.in. firm ubezpieczeniowych. W okresie tym przychody tej grupy wzrosły o ponad 50% w porównaniu do analogicznego okresu roku Ponadto zauwaŝyć naleŝy, iŝ sprzedaŝ usług w ramach kontraktów z NFZ 3

4 stanowiła 53% ogólnych przychodów ze sprzedaŝy usług medycznych. Oznacza to spadek względem analogicznego kresu roku 2009 o 10 punktów procentowych na rzecz komercyjnych usług medycznych. Str. 46, pkt , Strategia rozwoju Emitenta, po tabeli Struktura przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta ze względu na rodzaj wykonywanych usług dodano tabelę w brzmieniu: Tabela. Struktura przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta ze względu na rodzaj wykonywanych usług w okresie I półrocza 2010 i 2009 roku tys. zł % tys. zł % POZ % % REHABILITACJA 278 3% 219 3% STOMATOLOGIA 260 3% 169 2% SPECJALISTYKA % % ABONAMENTY MEDYCZNE i % % FIRMY UBEZPIECZENIOWE USŁUGI PRYWATNE 707 7% 296 4% MEDYCYNA PRACY % % Razem % % Źródło: Emitent W okresie I półrocza 2010 roku najwaŝniejszą zmianą w strukturze przychodów ze sprzedaŝy usług medycznych był znaczny wzrost (ponad dwukrotnie) sprzedaŝy w ramach abonamentów medycznych oraz na rzecz firm ubezpieczeniowych. Str. 96, pkt 8.1., Znaczące rzeczowe aktywa trwałe Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta, na koniec punktu dodano tekst w brzmieniu: W wyniku przeprowadzonych w II półroczu 2009 roku oraz w I półroczu 2010 roku inwestycji w majątek trwały (modernizacja oraz zakup środków trwałych, w tym zakup przez spółkę zaleŝną Emitenta POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. nieruchomości w Warszawie), stan rzeczowych aktywów trwałych na koniec czerwca 2010 roku jest wyŝszy o ponad tys. zł (tj. o ok. 140%) w porównaniu do wartości rzeczowych aktywów trwałych na koniec I półrocza 2009 roku. Strukturę rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na koniec I półrocza 2010 i 2009 roku przedstawiono poniŝej w tabelach. Tabela: Struktura rzeczowych aktywów trwałych Grupy Kapitałowej Emitenta na koniec I półrocza 2010 i 2009 roku 4 Rzeczowe aktywa trwałe - struktura rodzajowa [w tys. zł] a) środki trwałe grunty (w tym prawo wiecz.uŝytkow.) budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe

5 Rzeczowe aktywa trwałe - struktura rodzajowa [w tys. zł] b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe razem Źródło: Emitent Tabela. Struktura własnościowa bilansowych środków trwałych Grupy Kapitałowej Emitenta na koniec I półrocza 2010 i 2009 roku Środki trwałe - struktura własnościowa (wartość brutto) [w tys. zł] a) własne b) uŝywane na podstawie umowy najmu, w tym leasingu, w tym: Razem środki trwałe Źródło: Emitent Tabela. Struktura wartości niematerialnych i prawnych Grupy Kapitałowej Emitenta na koniec I półrocza 2010 i 2009 roku Wartości niematerialne i prawne [w tys. zł] - koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy inne wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne razem Źródło: Emitent Str , pkt 9.1. Sytuacja finansowa, na koniec punktu dodano tekst w brzmieniu: Zaprezentowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta opracowane zostały na podstawie niezbadanych skonsolidowanych śródrocznych informacji finansowych za okres I półrocza 2010 roku. Przedstawione dane finansowe za okres I półrocza 2010 r., podobnie jak skonsolidowane historyczne informacje finansowe za lata , zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Przychody netto ze sprzedaŝy Zysk (strata) ze sprzedaŝy Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) z działalności gospodarczej Zysk (strata) netto Zysk (strata) na 1 akcję (w zł) 0,07 0,13 Zysk (strata) na 1 akcje (w zł) = Zysk (strata) netto / liczba akcji dane śródroczne za okres I półrocza 2010 i 2009 roku wskazują, iŝ Grupa Kapitałowa Emitenta wypracowała w przedstawionych okresach zbliŝone zyski netto. JednakŜe w okresie I półrocza 2010 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaŝy były wyŝsze o ok. 33% w porównaniu do przychodów analogicznego okresu roku poprzedniego. Oznacza to, iŝ Grupa Kapitałowa Emitenta poniosła w tym okresie wyŝsze koszty. Do głównych grup kosztów wpływających na poziom zysku z działalności naleŝą usługi obce oraz wynagrodzenia. 5

6 Uzasadnieniem dla przedstawionej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta jest uruchomienie nowych placówek medycznych w okresie I półrocza 2010 roku. PoniŜej przedstawiono wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za okres I półrocza 2010 i 2009 roku. Rotacja zapasów (w dniach) 1 1 Rotacja naleŝności (w dniach) Rotacja zobowiązań (w dniach) Płynność finansowa bieŝąca 2,46 1,61 Płynność finansowa szybka 2,45 1,60 Rentowność sprzedaŝy 16,51% 26,90% Rentowność działalności operacyjnej 17,93% 27,99% Rentowność netto 16,77% 22,44% ROA 3,84% 7,72% ROE 4,89% 9,67% Rotacja zapasów stan zapasów na koniec okresu * liczba dni w okresie (180 dni) / przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów; Rotacja naleŝności - stan naleŝności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu * liczba dni w okresie (180 dni) / przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów; Rotacja zobowiązań - stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec okresu * liczba dni w okresie (180 dni) / przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów; Płynność finansowa bieŝąca - aktywa obrotowe na koniec okresu/ zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu; Płynność finansowa szybka - (aktywa obrotowe na koniec okresu zapasy na koniec okresu) / zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu. Rentowność sprzedaŝy - zysk (strata) ze sprzedaŝy/przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów Rentowność działalności operacyjnej - zysk (strata) z działalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów Rentowność netto - zysk netto / przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów Rentowność aktywów (ROA) - zysk netto / aktywa na koniec danego okresu Rentowność kapitałów (ROE) - zysk netto / stan kapitałów własnych na koniec danego okresu Wskaźniki rotacji w przedstawionych okresach śródrocznych wskazują, iŝ w roku 2010 wydłuŝył się znacznie okres rotacji zobowiązań. Głównym czynnikiem wpływającym na zaistniałą sytuację było podpisanie przez spółkę zaleŝną Emitenta POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości w Warszawie. Zobowiązanie na koniec czerwca 2010 r. wynikające z tej umowy wynosi prawie 5 mln zł brutto. Szczegółowy opis przedmiotowej umowy znajduje się w pkt 6.4. Części IV Dokument Rejestracyjny Prospektu Emisyjnego Emitenta. Analiza płynności w okresie I półrocza 2010 i 2009 roku wskazuje na tendencję do osiągania przez Grupę Kapitałową Emitenta wyników świadczących o dobrej kondycji finansowej. Zarówno w 2010 roku w okresie pierwszych sześciu miesięcy, jak i w 2009 roku Emitent i jego spółki zaleŝne osiągają wyniki wyŝsze od optymalnych progów wskazywanych w literaturze przedmiotu, co świadczy o dobrej płynności finansowej. W okresie I półrocza 2010 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej Spółki uległy obniŝeniu. Główną przyczyną zaistniałej sytuacji jest poniesienie w okresie I półrocza 2010 roku przez Grupę Kapitałową Emitenta wyŝszych kosztów z działalności aniŝeli w analogicznym okresie roku W efekcie pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaŝy od stycznia do czerwca 2010 roku Grupa Kapitałowa Emitenta wygenerowała w tym okresie zbliŝony poziom zysku w porównaniu do zysku z I półrocza 2009 roku. 6

7 Str , pkt 9.2. Wynik finansowy na koniec punktu dodano tekst w brzmieniu: Grupa Kapitałowa Emitenta w okresie I półrocza 2010 roku wypracowała ponad 33% wzrost przychodów ze sprzedaŝy w stosunku do przychodów I półrocza 2009 roku. Natomiast zyski netto w obu tych okresach ukształtowały się na zbliŝonym poziomie. Główną przyczyną zaistniałej sytuacji było poniesienie wyŝszych kosztów z działalności operacyjnej (usług obcych i wynagrodzenia) w okresie od stycznia do czerwca 2010 roku aniŝeli w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spowodowane to było rozszerzeniem liczby placówek Emitenta. Str , pkt Informacje dotyczące źródeł kapitału Grupy Kapitałowej Emitenta na koniec punktu dodano tekst w brzmieniu: Głównym źródłem kapitału Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie I półrocza 2010 i 2009 roku był kapitał własny. Tabela. Źródła kapitału Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie I półrocza 2010 i 2009 roku Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - Kapitał własny Wartość księgowa Spółki na 1 akcję (w zł) 1,39 1,38 Zobowiązania ogółem Wartość księgowa Spółki na 1 akcję/udział (w zł) = Kapitał własny na koniec okresu (w tys.)/ liczba akcji na koniec okresu * 1000 Na koniec czerwca 2010 roku wartość kapitału własnego była wyŝsza prawie o 100%. Znaczny wzrost kapitału własnego spowodowany był podwyŝszeniem kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji serii F i G. Kapitał obcy, zarówno na koniec czerwca 2010 roku, jak i 2009 roku, stanowił ok. 20% źródeł finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta. Ich szczegółowy opis za okres I półrocza 2010 roku dodano do treści Prospektu Emisyjnego niniejszym Aneksem (zmiana dotycząca pkt ). Str , pkt Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pienięŝnych Grupy Kapitałowej Emitenta, na koniec punktu dodano tekst w brzmieniu: PoniŜej przedstawiono przepływy pienięŝne Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie I półrocza 2010 i 2009 roku Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto Środki pienięŝne na koniec okresu

8 Przepływy z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta kształtowane są w znacznym zakresie przez zmiany stanu naleŝności oraz zobowiązań krótkoterminowych. WyŜszy stan przepływów tej grupy działalności wynika głównie z zobowiązania spółki zaleŝnej Emitenta POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. z tytułu zakupu nieruchomości w Warszawie. Przepływy z działalności inwestycyjnej, zarówno w okresie I półrocza 2010 roku, jak i 2009 roku, z uwagi na realizację strategii rozwoju w zakresie rozbudowy ogólnopolskiej sieci placówek medycznych, kształtowane były głównie przez wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Przepływy z działalności finansowej kształtowane były m.in. przez dotacje z programów unijnych (wpływy) oraz wypłatę dywidend i spłatę rat kredytu i leasingów. Str , pkt Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta, na koniec punktu dodano tekst w brzmieniu: PoniŜej przedstawiono strukturę zewnętrznych źródeł finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie I półrocza 2010 i 2009 roku. 8 Zobowiązania długoterminowe, w tym: kredyty i poŝyczki inne zobowiązania finansowe (leasing) Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: a) wobec jednostek powiązanych - - b) wobec pozostałych jednostek, w tym: kredyty i poŝyczki inne zobowiązania finansowe (leasing) z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń inne Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania ogółem Kapitał własny (aktywa netto) Zysk brutto Odsetki W strukturze zewnętrznych źródeł finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta największy udział na koniec obu przedstawionych okresach śródrocznych stanowiły zobowiązania krótkoterminowe 77% na koniec I półrocza 2010 roku oraz 70% na koniec analogicznego okresu roku Spośród zobowiązań o okresie spłaty do 12 miesięcy dominującą pozycję stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Na znaczny wzrost tych zobowiązań na koniec czerwca 2010 wpłynęły zobowiązania spółki zaleŝnej Emitenta POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. z tytułu zakupu nieruchomości w Warszawie. Stopa zadłuŝenia (%) 21,46 20,10 Wskaźnik zastosowania kapitału własnego 1,32 1,03 Wskaźnik zastosowania kapitału obcego 0,47 0,82 Wskaźnik zadłuŝenia kapitału własnego 0,27 0,25 Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych 79,55 50,38 Stopa zadłuŝenia = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe oraz rezerwy na zobowiązania na koniec okresu) / pasywa ogółem na koniec okresu Wskaźnik zastosowania kapitału własnego = kapitał własny na koniec okresu/ majątek trwały na koniec okresu

9 Wskaźnik zastosowania kapitału obcego = zobowiązania ogółem na koniec okresu/ majątek obrotowy na koniec okresu Wskaźnik zadłuŝenia kapitału własnego = zobowiązania ogółem na koniec okresu/ kapitał własny na koniec okresu Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych = (zysk brutto + odsetki) / odsetki Wysokość kapitału obcego w okresie I półrocza i 2009 roku utrzymuje się na poziomie ok % (stopa zadłuŝenia) ogólnej sumy pasywów. Struktura źródeł finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta, osiągająca wielkości w granicach od 0,25 do 0,27 świadczy o tym, iŝ Grupa Kapitałowa POLMED finansuje swoją działalność głównie z kapitału własnego. Stabilna sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Emitenta wynika równieŝ ze wskaźnika informującego o zdolności do terminowej spłaty zobowiązań odsetkowych. Str. 185, pkt Śródroczne i inne dane finansowe, na koniec punktu dodano tekst w brzmieniu: Emitent poniŝej prezentuje śródroczne skonsolidowane informacje finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku, niezbadane przez biegłego rewidenta. Śródroczne skonsolidowane informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z /MSSF. Dokonane korekty konsolidacyjne dotyczą m.in.: - wartości udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą, - eliminacji przychodów i kosztów dokonanych wewnątrz Grupy Kapitałowej, - eliminacji wzajemnych naleŝności i zobowiązań, - eliminacji wyniku finansowego jednostki zaleŝnej przed dniem objęcia kontrolą. Skonsolidowany Bilans na dzień 30 czerwca 2010 roku Bilans (w tys. zł) Skonsolidowany Skonsolidowany Nota L.p A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 5. Wartość firmy jednostek podporządkowanych II. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a) grunty własne (w tym prawo wieczystego uŝytkowania gruntów) b) budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie III. NaleŜności długoterminowe Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 9

10 Bilans (w tys. zł) Skonsolidowany Skonsolidowany Nota a) w jednostkach powiązanych 0 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone poŝyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone poŝyczki - inne długoterminowe aktywa trwałe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe 0 B. Aktywa obrotowe I. Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary Zaliczki na poczet dostaw II. NaleŜności krótkoterminowe NaleŜności od jednostek powiązanych 0 0 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do 12 m-cy powyŝej 12 m-cy b) inne 2. NaleŜności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do 12 m-cy powyŝej 12 m-cy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych 0 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone poŝyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone poŝyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW

11 Lp. PASYWA Nota Skonsolidowany Skonsolidowany A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. NaleŜne, lecz nie wniesione, wkłady na pocz. kap. podst. (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa 0 3. Pozostałe rezerwy 0 - długoterminowe - krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 0 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i poŝyczki b) z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych 0 a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności 0 - do 12 m-cy 0 - powyŝej 12 m-cy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i poŝyczki b) zobowiązania finansowe - leasing c) inne zobowiązania finansowe d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 m-cy powyŝej 12 m-cy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe SUMA PASYWÓW

12 Wartość księgowa (tys) Liczba akcji/udziałów (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję/udział (w zł) 1,39 1,38 Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia 30 czerwca 2010 roku Lp. Wyszczególnienie Nota Skonsolidowany Skonsolidowany I Przychody netto ze sprzedaŝy i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów II Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym: od jednostek powiązanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Koszty ogólnego zarządu IV. Zysk ze sprzedaŝy I-II-III V. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefin. Aktyw. Trw Rozwiązanie rezerw z tytułu dotacji Inne przychody operacyjne 8 22 E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4 III. Inne koszty operacyjne 8 41 ZYSK Z DZIAŁ. OPERACYJNEJ G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I- J.II) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych L Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych Ł. Zysk/Strata brutto (I+/-J)

13 Lp. Wyszczególnienie Nota Skonsolidowany Skonsolidowany M. Podatek dochodowy Część bieŝąca Część odroczona N. Zysk (strata) netto (K-L-M) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 1 styczeń 30 czerwca 2010 roku Lp. Wyszczególnienie Skonsolidowany Skonsolidowany I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) korekty błędów podstawowych - - zmiana polityki rachunkowości (przejście na ) - I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego - a) zwiększenie (z tytułu) - - wydania udziałów (emisji akcji) - b) zmniejszenie Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Zmiana naleŝnych wpłat na kapitał podstawowy - a) zwiększenie - b) zmniejszenie NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu - 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu - a) zwiększenie - b) zmniejszenie Udziały (akcje) własne na koniec okresu - 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie b) zmniejszenie 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie wycena nieruchomości do wartości godziwej 3 b) zmniejszenie Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych - a) zwiększenie (z tytułu) - - z podziału zysku - b) zmniejszenie Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - - przejście na /MSSF Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu

14 Skonsolidowany Skonsolidowany do danych porównawczych a) zwiększenie (z tytułu podziału zysku) b) zmniejszenie (z tytułu podziału zysku) - - Wypłata dywidend Przekazanie na fundusz rezerwowy Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu, - - korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - a) zwiększenie - b) zmniejszenie Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto - - c) odpisy z zysku - - II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Skonsolidowany Rachunek przepływów pienięŝnych za okres 1 stycznia 30 czerwca 2010 roku Lp. Wyszczególnienie Skonsolidowany Skonsolidowany A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zapłata podatku dochodowego Inne korekty - III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - 3. Z aktywów finansowych, w tym: - - a) w jednostkach powiązanych - - b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych

15 Lp. Wyszczególnienie Skonsolidowany Skonsolidowany - odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne - - II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: - - a) w jednostkach powiązanych - - b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów finansowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych - 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niŝ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - 4. Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych - 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe - - III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/-D), w tym: o ograniczonej moŝliwości dysponowania GRUPA KAPITAŁOWA POLMED S.A. INFORMACJE PODSTAWOWE Grupa Kapitałowa POLMED S.A. powstała od momentu przejęcia kontroli nad wniesionymi aportem udziałami w POLMED ZDROWIE Sp. z o.o. tzn. od 14 maja 2007 r. Jednostka dominująca POLMED S.A. jest zobowiązana do sporządzenia pierwszego skonsolidowanego sprawozdanie za okresy kończące się w 2007 roku. POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. W dniu 18 stycznia 2010 r. Emitent aktem notarialnym Rep. A Nr 609/2010 (sporządzonym przez Notariusza BoŜenę Romańską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Basztowej 9) zawiązał 15

16 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą POLMED DEVELOPMENT z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, na który składa się 600 równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,00 zł kaŝdy. Wszystkie udziały w nowopowstałej spółce objął i opłacił gotówką POLMED SA. W dniu 2 lutego 2010 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (sygn.akt VII 1265/10/205). 1. DANE JEDNOSTKI POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim powstała przez przekształcenie NZOZ POLMED Sp. z o.o. w drodze uchwały nr 1 na podstawie art. 563 Kodeksu Spółek Handlowych - Akt Notarialny nr z dnia r. Jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS. Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest: - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Według statutu Spółki czas trwania jej działalności jest nieograniczony. Na dzień roku akcjonariuszami Spółki są: - POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń Spółka Jawna, posiadająca 49,65% udział w kapitale zakładowym Spółki, - Radosław Szubert, posiadający 3,17% udział kapitale zakładowym Spółki, - Romuald Magdoń, posiadający 3,17% udział w kapitale zakładowym Spółki, - NPN II Med S.à r.l., posiadający 44,00% udział w kapitale zakładowym Spółki. Siedzibą Spółki jest: ul. Os. Kopernika Starogard Gdański. Skład Zarządu Spółki POLMED S.A. na dzień roku: Prezes Zarządu RADOSŁAW SZUBERT, Wiceprezes Zarządu ROMUALD MAGDOŃ. Wykaz Jednostek wchodzących w skład Grupy kapitałowej objętych konsolidacją: Jednostka dominująca (Emitent): - POLMED S.A. Jednostki zaleŝne: - POLMED ZDROWIE Sp. z o.o. Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa POLMED ZDROWIE Sp. z o.o. jest: - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna. - POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o Podstawowym przedmiotem działalności spółki POLMED DEVELOPMENT sp. z o.o. jest zakup i wynajem nieruchomości oraz środków transportu. Metoda konsolidacji: - pełna Udział Jednostki dominującej w kapitale jednostek zaleŝnych 100%. ZASADY RACHUNKOWOŚCI Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień r Dane porównywalne przedstawiają skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień r. 16

17 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego na r. oraz porównywalne dane na dzień r. są zgodne z /MSSF. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z zasadami: Ciągłości i kontynuacji działania Memoriału i współmierności OstroŜnej wyceny Istotności Dane finansowe w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tys. zł. Walutą funkcjonalną i sprawozdawczą jest zł polski /PLN/ W prezentowanym okresie w Spółce nie wystąpiły zmiany stosowanych zasad rachunkowości. Opis istotnych dokonań spółki i zdarzeń mających wpływ na osiągnięty wynik finansowy Dodatkowe noty objaśniające: Noty objaśniające wg stanu na r. przedstawiają dane zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. NOTA 1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE Stan na Stan na a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 b) wartość firmy 0 0 c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości 0 0 d) inne wartości niematerialne Wartości niematerialne razem Znak towarowy został wniesiony do spółki aportem zgodnie z aktem notarialnym z dnia 14 maja 2007r. rep A nr 8371/2007 jako składnik zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przedsiębiorstwa POLMED MEDICAL Radosław Szubert, Romuald Magdoń Spółka Jawna. Prawidłowość wyceny aportu została potwierdzona przez niezaleŝnego rzeczoznawcę opinią dotyczącą wkładów niepienięŝnych wnoszonych na pokrycie kapitału zakładowego spółki, i zarejestrowana prze stosowny sąd. Według opinii niezaleŝnego rzeczoznawcy zastosowana metoda wyceny znaku towarowego w oparciu o zdyskontowane przepływy pienięŝne pomniejszone o wartość skorygowanych aktywów netto jest uzasadniona. W związku z brakiem moŝliwości określenia okresu ekonomicznego uŝytkowania - znak towarowy nie będzie amortyzowany. W związku z powyŝszym będzie dokonywana, co roku weryfikacja jego wartości, poprzez testy na utratę wartości. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) NA R 17

18 Lp. Tytuł Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Ogółem Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 2. Zwiększenia wniesienie aportem Zmniejszenia Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 5. Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 6. Zwiększenia amortyzacja za okres Zmniejszenia Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 9. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 10. Zwiększenia Zmniejszenia Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 13. Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) NA R Lp. 18 Tytuł Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Ogółem Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 2. Zwiększenia wniesienie aportem Zmniejszenia

19 Lp. Tytuł Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Ogółem Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 5. Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 6. Zwiększenia amortyzacja za okres Zmniejszenia Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 9. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 10. Zwiększenia Zmniejszenia Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 13. Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁAŚNOŚCIOWA) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Stan na Stan na (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) wartość brutto a) własne b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: - - Wartości niematerialne i prawne razem NOTA 2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Stan na Stan na a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo wieczystego uŝytkowania gruntów) budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie- inwestycje c) zaliczki na środki trwałe w budowie

20 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Stan na Stan na Rzeczowe aktywa trwałe razem ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) NA DZIEŃ R Lp. Tytuł Grunty (w tym prawo wiecz. uŝytkow. gruntu) Budynki, lokale i obiekty inŝ. lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Ogółem Wartość brutto środków trwałych na początek okresu 2. Zwiększenia z inwestycji Zakupy przeszacowanie do wartości rynkowej ujęte bezpośrednio w kapitale własnym 3. Zmniejszenia Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 5. Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 6. Zwiększenia amortyzacja za okres Zmniejszenia Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 9. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 10. Zwiększenia 11. Zmniejszenia 12. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 13. Wartość netto środków trwałych na koniec okresu

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej)

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Bilans AKTYWA Noty 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007 I.

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r.

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 31-1-010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI" W ZAMOŚCIU Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Zapasy towarów handlowych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, 12 czerwca 2008 r. SAR2007 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2007

Raport roczny SA-R 2007 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2008

Raport roczny SA-R 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Kraków, 30.09.2014 1 Spis treści 1. Oświadczenie Zarządu IIF S.A. w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej ZA OKRES I KWARTAŁU 2014 ROKU (od 01 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) Bytom, 20. maja 2014 r. 1 Strona Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo