ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI. Tomasz Karwowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 17.12.2014 ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI. Tomasz Karwowski tomasz.karwowski@przedsiebiorca.pl"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Zamawiający Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do rejestru fundacji i stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy Wydział XII Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS , posiadająca NIP , REGON: , w imieniu której działa: - Dariusz Żuk Prezes Zarządu; - Jacek Aleksandrowicz - Wiceprezes Zarządu Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na pytania Oferentów: Tomasz Karwowski Droga do Polski Przedsiębiorczej Tytuł projektu Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Przedmiot zamówienia Organizacja Konferencji Ogólnopolskiej w Warszawie Informacje dla Oferentów o projekcie: Opis zamówienia Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości realizuje projekt Droga do Polski Przedsiębiorczej. Jego nadrzędnym celem jest wdrożenie kompleksowego modelu wsparcia mikro-, małych i średnich firm. Zasadniczym elementem tej strategii ma być powstająca właśnie sieć centrów przedsiębiorczości pod marką AIP Business Link. Więcej informacji na stronie: *** Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji ogólnopolskiej. Konferencja ogólnopolska będzie miała charakter jednodniowego wydarzenia i będzie realizowana wg. projektu programu ramowego wydarzenia konferencji ogólnopolskiej, o którym mowa poniżej, w dalszej części opisu zamówienia. Konferencja będzie realizowana w lokalizacji zapewnionej przez Zamawiającego Studio 4

2 Piętro - sala Concert Hall, ul. Żelazna 54, Warszawa Konferencja ogólnopolska jest przewidziana dla min. 130 uczestników, a tym m.in. przedstawicieli grupy docelowej projektu, przedstawicieli mediów, partnerów społecznogospodarczych oraz środowiska akademickiego i biznesowego skupionego przy inkubatorach AIP oraz Business Linkach. Celem konferencji ogólnopolskiej jest: Prezentacja postępów w realizacji projektu i osiągniętych dotychczas rezultatów projektu Droga do Polski Przedsiębiorczej. Integracja środowisk akademickich i biznesowych zaangażowanych w kształtowanie postaw pro przedsiębiorczych w Polsce; Integracja beneficjentów i grupy docelowej projektu, środowisk biznesowych oraz partnerów społecznogospodarczych ogólnopolskiej sieci Inkubatorów AIP i AIP Business Link; Termin i miejsce konferencji ogólnopolskiej: Konferencja ogólnopolska odbędzie się w dniu 13 stycznia 2015 roku. Zamawiający zapewnia miejsce konferencji Studio 4 Piętro - sala Concert Hall, ul. Żelazna 54, Warszawa Projekt programu ramowego konferencji ogólnopolskiej: Rejestracja uczestników konferencji ogólnopolskiej Przemówienia przedstawicieli AIP dotyczące postępów oraz osiągnięć w ramach projektu Droga do Polski Przedsiębiorczej oraz rozmowa poświęcona temu zagadnieniu Wystąpienie gości specjalnych Networking w ramach konferencji ogólnopolskiej Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji przedstawionego projektu programu ramowego konferencji ogólnopolskiej. Zadania Wykonawcy: Etap I: Przygotowanie wydarzenia Ustalenie z Zamawiającym sposobu przygotowania i organizacji wydarzenia Zamieszczenie do 10 stycznia 2015 roku przygotowanego

3 przez Zamawiającego artykułu w łącznie min. 10 mediach internetowych regionalnych i ogólnopolskich informujących o konferencji ogólnopolskiej zgodnie z zasadami wizualizacji przekazanymi przez Zamawiającego. Artykuł będzie miał od do znaków ze spacjami oraz będzie zawierał co najmniej 2 logotypy. Etap II: Organizacja wydarzenia Zorganizowanie oprawy technicznej, scenograficznej i multimedialnej, a w tym: rzutnik multimedialny HD 1 szt. ekran projekcyjny o wymiarach co najmniej 200 cm/150 cm. oświetlenie typu Pary ledowe 6 szt. laptop z oprogramowaniem umożliwiającym odczytywanie plików z pakietu Microsoft Office 2010 lub nowszym. system nagłaśniający konferencyjny, kolumny aktywne 500W 4 szt., 2 mikrofony bezprzewodowe, stół koktajlowy (średnica minimum 50 cm) 8 szt. dwie kanapy dla prelegentów 2 x TV LCD o przekątnej minimum 50 cali (odtwarzający obraz ze sceny na żywo) Obsługa oraz koordynacja w dniu konferencji, a w tym zagwarantowanie łącznie co najmniej 3 osób do: moderowania konferencji 1 osoba, która posiada doświadczenie w prowadzeniu min. 3 konferencji lub równoważnych wydarzeń dla min. 100 osób każda; wykonania dokumentacji fotograficznej z przebiegu konferencji, obsługi zapewnionych sprzętów multimedialnych; rejestracji gości i obsługi cateringu. Etap III: Organizacja, dostawa oraz obsługa cateringu wraz z zastawą porcelanową: Catering podany będzie w części networkingowej konferencji od godziny 21:30: Catering zostanie przygotowany dla 130 osób. Koreczki z melonem i szynką parmeńską 40g/os Róźki z szynki z nadzieniem warzywnym 60g/os Koreczki ze śliwką, kabanosem i oliwką 30g/os Szszłyki caprese 45g/os Roladki z łososiem, serkiem i szpinakiem 40g/os Tartinki z szynką parmeńską 50g/os Tartinki z tuńczykiem i kaparami 50g/os

4 Roladki z szynką i mascarpone 60g/os Terrina ze śledzia bałtyckiego i konfitury 40g/os Babeczki z owocami 40g/os Szaszłyczki owocowe 40g/os Racuszki z truskawkami 50g/os woda mineralna z cytryną - 0,5 l/os soki (pomaran czowy) 0,4 l/os soki (czarna porzeczka) 0,4 l/os. Etap IV Artykuły pokonferencyjne Termin realizacji Forma płatności Koszty dostawy (jeżeli dotyczy) Warunki udziału w postępowaniu zakupowym Opracowanie i zamieszczenie do 20 stycznia 2015 roku min. przygotowanego przez Zamawiającego artykułu w łącznie min. 10 mediach internetowych regionalnych i ogólnopolskich informujących o konferencji ogólnopolskiej zgodnie z zasadami wizualizacji przekazanymi przez Zamawiającego. Artykuł będzie miał od do znaków ze spacjami oraz będzie zawierał co najmniej 2 logotypy. Konferencja ogólnopolska odbędzie się w dniu r. Zamieszczenie artykułów w mediach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 1. Wykonawca wystawia rachunek/fakturę VAT za całos ć zamo wienia po prawidłowej realizacji całości przedmiotu zamówienia potwierdzonej protokołem odbioru przez Zamawiającego. 2. Płatnos c realizowana będzie na podstawie rachunku/faktury VAT z 21- dniowym terminem płatnos ci, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu płatnos ci w przypadku opo z nienia w przekazaniu s rodko w publicznych na realizację projektu. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują z adne roszczenia. Koszty dostawy wliczone w cenę oferty O udzielenie zamo wienia mogą ubiegac się Oferenci, kto rzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnien do wykonywania działalnos ci lub czynnos ci okres lonej przedmiotem Zamo wienia; 2) posiadania niezbędnej wiedzy i dos wiadczenia w wykonywaniu prac o podobnym charakterze, zakresie i złoz onos ci; 3) dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamo wienia; 4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamo wienia; 5) nie bycia podmiotem wykluczonym z postępowania o udzielenie zamo wienia; 6) zrealizowania min. 3 konferencji informacyjno-promocyjnych lub ro wnowaz nych wydarzen na min. 100 oso b kaz de, w ciągu 2 lat od

5 daty składania ofert (liczy się termin zakon czenia realizacji usługi). 7) zapewnienia osoby do prowadzenia konferencji ogólnopolskiej, kto ra posiada dos wiadczenie w prowadzeniu min. 3 konferencji informacyjno-promocyjnych lub ro wnowaz nych wydarzen dla min. 100 oso b kaz da. W celu spełnienia powyz szych warunków Oferent przedstawi prawidłowo uzupełniony i podpisany Formularz ofertowy wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 oraz dokumenty wskazane w Sposobie przygotowania oferty. Zamawiający może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących wszelkich przedstawionych w postępowaniu oświadczeń lub dokumentów oraz treści oferty. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, spos ro d ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie następujących kryterio w: Kryteria oceny ofert Cena brutto 100% (za całośc Zamo wienia) Cena ofertowa brutto musi zawierać wartos c wszystkich usług niezbędnych do wykonania Zamo wienia oraz wszystkich koszto w niezbędnych do poniesienia w celu realizacji Zamo wienia. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. Do r. do godziny Termin składania oferty Sposób składania oferty (adres mailowy, nr faksu) Sposób przygotowania oferty 1. Decyduje termin doręczenia oferty pod wskazany adres. 2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania Oferty prosimy składać elektronicznie na adres poczty elektronicznej ( ): lub dostarczyć w formie drukowanej na adres: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ul. Piękna 68, II p Warszawa Z dopiskiem: Oferta na konferencję ogo lnopolską - Warszawa UWAGA: decyduje termin składania oferty. 1. Oferta musi zawierac następujące elementy: a) Odpis (lub wydruk) z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnos ci Gospodarczej lub innego odpowiedniego rejestru potwierdzający, z e osoba podpisująca ofertę ma prawo do reprezentowania Oferenta. b) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyz szym zakresie nie

6 wynika wprost z dokumentu rejestrowego (osoba podpisująca ofertę i inne niezbędne dokumenty, powinna jednoczes nie złoz yc pełnomocnictwo, z kto rego wynikac będzie jej umocowanie do występowania w imieniu Oferenta); c) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 Formularz ofertowy; 2. Kaz dy Oferent moz e przysłac jedną ofertę, sporządzoną w sposo b czytelny, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny byc złoz one wraz z tłumaczeniem na język polski pos wiadczonym przez Oferenta. 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert cząstkowych ani wariantowych. Zamawiający zastrzega, iz w toku sprawdzania dokumento w, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo z ądac od Oferento w wyjas nien, dotyczących tres ci złoz onych dokumento w i tres ci oferty. Będzie miał ro wniez prawo wezwac Oferento w do uzupełnienia wymaganych dokumento w, jes li nie zostaną one złoz one lub będą zawierac błędy. W szczego lnos ci Zamawiający będzie miał prawo z ądac wyjas nien od Oferento w, kto rych oferty będą zawierac raz ąco niską cenę. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany złoz oną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Informacje dodatkowe Negocjacje z Oferentami Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem, kto rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamo wienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji. O konkretnym terminie negocjacji Oferent zostanie powiadomiony. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, kto rego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmo wił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemoz liwe z innych przyczyn. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i/lub odstąpienia od ewentualnych negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługują z adne roszczenia wobec Zamawiającego. Przesłanki odrzucenia ofert Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego, b) zostanie złożona przez Oferenta niespełniającego warunków dostępu do udziału w postępowaniu, c) zostanie złożona po upływie terminu składania ofert, d) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

7 e) zostanie złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu wg zasad opisanych poniżej: Oferent nie może być powiązany osobowo i kapitałowo ze Zleceniodawcą, co rozumiane jest jako o uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; o posiadanie co najmniej 5 % udziałów lub akcji; o pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; o pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Inne: Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji Zapytania Ofertowego i załączniko w przed terminem składania ofert oraz uniewaz nienia postępowania na kaz dym etapie postępowania bez podania przyczyny. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta, kto rego oferta została wybrana. Zamawiający nie moz e byc pociągany do odpowiedzialnos ci za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferento w w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepiso w Kodeksu Cywilnego. Wszelka korespondencja Oferentami będzie prowadzona wyłącznie w języku polskim. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaz nienia postępowania zakupowego na kaz dym etapie bez podania przyczyny.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.0 2014 R. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.0 2014 R. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.0.04.201 2014 R. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Zamawiający Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: Warszawa, dn. 03.10.2015. organizacja seminarium (dla 20 osób) w terminie: 31.03.2015r. w Siedlcach, polegająca na zapewnieniu sali szkoleniowej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 ZAMAWIAJĄCY: Human Partner Sp. z o.o. ul. Hercena 3-5 50-453 Wrocław NIP: 886-292-12-45 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 Wrocław, dnia 05.09.2013 r. Spis treści 1. Informacje wstępne 2. Tryb i zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania dla platformy teleinformatycznej Sądu Okręgowego w Lublinie.

Dostawa oprogramowania dla platformy teleinformatycznej Sądu Okręgowego w Lublinie. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Dostawa oprogramowania dla platformy teleinformatycznej Sądu Okręgowego w Lublinie. Nr. Sprawy:

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław Biuro projektu: VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, pok. 5, parter.

VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław Biuro projektu: VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, pok. 5, parter. Zapytanie ofertowe nr 11.04.2015.ZK.ORE_II dotyczące usługi druku materiałów szkoleniowych w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap o numerze POKL.03.01.02-00-001/12,

Bardziej szczegółowo

POKL.03.01.02-00-001/12,

POKL.03.01.02-00-001/12, Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 51.04.2014.ORE_II dotyczące wynajmu sal wykładowych i komputerowych sal szkoleniowych, zapewnienia wyżywienia i noclegów do organizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1. Data ogłoszenia zapytania ofertowego. 19.11.2014r. 2. Pełna nazwa Zamawiającego

1. Data ogłoszenia zapytania ofertowego. 19.11.2014r. 2. Pełna nazwa Zamawiającego Zapytanie ofertowe nr 100.11.2014.ZK.ORE_II dotyczące usługi druku w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap o numerze POKL.03.01.02-00-001/12, współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający planuje: wynająć salę konferencyjną, wraz z zapewnieniem wyżywienia oraz noclegów do organizacji konferencji.

Zamawiający planuje: wynająć salę konferencyjną, wraz z zapewnieniem wyżywienia oraz noclegów do organizacji konferencji. Zapytanie ofertowe nr 04.02.2015.ZK.ORE_II dotyczące wynajmu sali konferencyjnej, zapewnienia wyżywienia i noclegów do organizacji konferencji w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu szkoleniowo - doradczego pt. Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Mariusz Kłobucki

Bardziej szczegółowo

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 Zapytanie ofertowe nr POIG.01.04.II.4.2.2015 dotyczy zamówienia: na zakup surowców

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/02 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo