Accreo Newsletter Marzec 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Accreo Newsletter Marzec 2014"

Transkrypt

1 NEWS Przekazanie do podpisu Prezydenta ustawy wprowadzającej zmiany w prawie do odliczenia VAT od zakupu samochodów osobowych. Zbycie przez osobę fizyczną nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej, która nie była wprowadzona do ewidencji oraz nie stanowiła składnika majątku uchwała NSA. Prawo do odliczenia podatku naliczonego w świetle najnowszego orzecznictwa TS UE. Wysoka stawka podatku akcyzowego nałożona na sprzedawcę oleju opałowego, który nie dopełnił obowiązku informacyjnego jest zgodna z Konstytucją wyrok TK. ARTYKUŁ Niedotrzymanie terminu płatności a obowiązek zmniejszenia KUP. ORZECZNICTWO Uzyskanie prawa ochronnego do znaku towarowego a możliwość amortyzacji wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2014 r. Przekazanie części zysku na kapitał zapasowy a definicja zysków niepodzielonych wyroki NSA z dnia 30 stycznia 2014 r. Ograniczenia wynikające z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji ustala się na dzień spłaty odsetek od pożyczki wyrok WSA w Poznaniu z dnia 13 lutego 2014 r. Certyfikat rezydencji pozostaje aktualny do momentu zmiany stanu faktycznego wyroki NSA z dnia 13 lutego 2014 oraz z dnia 18 lutego 2014 r. Skorzystanie z przyznanego prawa w ramach uczestnictwa w planie opcyjnym może powodować powstanie obowiązku podatkowego wyrok NSA z dnia 7 lutego 2014 r. Wydanie nagród w ramach akcji marketingowej powinno być opodatkowane VAT, jako dostawa towarów dokonana na rzecz konsumenta wyrok NSA z dnia 7 lutego 2014 r. Kwoty wypłacane przez najemcę za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu opodatkowane VAT wyrok NSA z dnia 7 lutego 2014 r. Powstrzymanie się od określonej czynności lub znoszenie określonych zachowań może stanowić usługę opodatkowaną VAT wyrok NSA z dnia 12 lutego 2014 r. Sprzedaż przedsiębiorstwa w przypadku braku wyodrębnienia poszczególnych składników majątku podlega opodatkowaniu PCC według stawki 2% wyrok NSA z dnia 12 lutego 2014 r. 1

2 ZAPROSZENIE ŚNIADANIE PRAWNO PODATKOWE ACCREO TAX & LEGAL pt. Kontrole i przeszukania w przedsiębiorstwie w świetle prawa ochrony konkurencji oraz Oszustwa w VAT jak się przed nimi ustrzec 13 marca 2014 r. o godzinie 9.30 w Pałacu Sobańskich przy Alejach Ujazdowskich 13 w Warszawie. News PRZEKAZANIE DO PODPISU PREZYDENTA USTAWY WPROWADZAJĄCEJ ZMIANY W PRAWIE DO ODLICZENIA VAT OD ZAKUPU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH. Sejm przekazał do podpisu Prezydenta ustawę zmieniającą dotychczasowe regulacje w zakresie prawa do odliczenia VAT w przypadku zakupu samochodów osobowych (druk sejmowy nr 2095). Nowe brzmienie przepisów ma odpowiadać uzyskanej przez Polskę decyzji wydanej przez Radę Unii Europejskiej. Zgodnie z ustawą, podatnicy, od dnia 1 kwietnia tego roku, uzyskają prawo do odliczenia (i) 100% podatku naliczonego gdy zakupiony pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika; (ii) 50% podatku naliczonego gdy zakupiony pojazd wykorzystywany będzie również do celów prywatnych. Podatnikom będzie przysługiwało również prawo do odliczenia VAT od zakupionego paliwa w takim samym zakresie, w jakim mogli oni odliczyć podatek przy zakupie pojazdu. Podatnik wykorzystujący samochód wyłącznie do działalności gospodarczej będzie miał prawo do odliczenia 100% VAT od zakupionego paliwa już od dnia 1 kwietnia 2014 r. Natomiast podatnicy, którzy wykorzystują pojazdy również do innych celów, uzyskają prawo do odliczenia 50% VAT od zakupionego paliwa od 1 lipca 2015 r. (do tego momentu, nie będą mieli w ogóle prawa do odliczenia VAT od paliwa). Ustawa wprowadza również nową definicję samochodów osobowych. ZBYCIE PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KTÓRA NIE BYŁA WPROWADZONA DO EWIDENCJI ORAZ NIE STANOWIŁA SKŁADNIKA MAJĄTKU UCHWAŁA 7SĘDZIÓW NSA Z DNIA 17 LUTEGO 2014 R., SYGN. II FPS 8/13 (NA PODSTAWIE UZASADNIENIA USTNEGO). NSA w składzie 7 sędziów orzekł, że odpłatne zbycie nieruchomości lub jej części wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która to nieruchomość (i) nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz (ii) nie stanowiła nieruchomości mieszkalnej wskazanej w art. 14 ust. 2c ustawy o PIT - nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej podatnika. Sąd podkreślił rolę ujęcia nieruchomości w ewidencji jeżeli nieruchomość nie została w niej ujęta, to jej zbycie nie powduje powstania przychodu z działalności gospodarczej. 2

3 PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO W ŚWIETLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA TS UE WYROK Z DNIA 6 LUTEGO W SPRAWIE SC FATORIE SRL, SYGN. C-424/12 ORAZ WYROK Z DNIA 13 LUTEGO W SPRAWIE MAKS PEN EOOD, SYGN. C-18/13. Dwa zapadłe w ostatnim miesiącu rozstrzygnięcia TS UE miały szczególne znaczenie dla oceny przysługującego podatnikom prawa do odliczenia VAT. Rozpoznając sprawę SC Factorie SRL Trybunał wskazał, że w sytuacji, gdy podatnik, wbrew obowiązującym przepisom dotyczącym systemu odwrotnego obciążenia VAT, sam nie odprowadzi podatku nie będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT. Co więcej, podatnik nie uzyska takiego prawa nawet wtedy, gdy z powodu upadłości kontrahenta, któremu zapłacił za usługę kwotę wraz z podatkiem, nie będzie miał możliwości odzyskania nienależnie zapłaconego VAT. W sprawie Maks Pen EOOD TS UE rozstrzygnął o braku prawa do odliczenia VAT, gdy usługa określona na fakturze (i) została w rzeczywistości wykonana przez podmiot inny niż wskazany na dokumencie (ponieważ usługodawca nie dysponował wystarczającymi zasobami); (ii) koszty usługi nie zostały udokumentowane w księgowości usługodawcy; oraz (iii) nie zgadza się tożsamość osób podpisanych jako dostawcy. W konsekwencji podatnik nie będzie miał możliwości odliczenia VAT gdy okoliczności wykonania usługi stanowią zachowanie oszukańcze oraz w świetle obiektywnych dowodów wykazane zostanie, że podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że uczestniczy w oszukańczym procederze. WYSOKA STAWKA PODATKU AKCYZOWEGO NAŁOŻONA NA SPRZEDAWCĘ OLEJU OPAŁOWEGO, KTÓRY NIE DOPEŁNIŁ OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO JEST ZGODNA Z KONSTYTUCJĄ WYROK TK Z DNIA 11 LUTEGO 2014 R., SYGN. P 24/12. W wydanym wyroku TK stanął na stanowisku, że przewidziana w ustawie o podatku akcyzowym, zdecydowanie wyższa stawka podatku nałożona na sprzedawcę oleju opałowego, który nie przekazał w terminie organom podatkowym sporządzonego miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców tego oleju jest zgodna z Konstytucją. Zdaniem Trybunału obowiązek ciążący na sprzedawcy nie może być uznany za nadmierną ingerencję ustawodawcy. Co więcej, jest on konsekwencją szczególnej kontroli bezpieczeństwa i rzetelności obrotu olejem opałowym mającej na celu ogranicznie zjawiska oszustw podatkowych związanych ze sprzedażą oleju oraz wykorzystywaniem go niezgodnie z przeznaczeniem. Artykuł Niedotrzymanie terminu płatności a obowiązek zmniejszenia KUP Obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. przepisy dotyczące korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania w terminie należności wciąż mogą budzić wątpliwości przedsiębiorców. Ustawodawca nie uwzględnił bowiem, że w niektórych rodzajach działalności prowadzonej przez podatników, precyzyjne zastosowanie się do postanowień art. 15b ustawy o CIT oraz art. 24d ustawy o PIT może być w praktyce bardzo utrudnione. Dodatkowo, różne formy regulowania zobowiązań handlowych mogą, zdaniem organów podatkowych, mieć odmienne skutki podatkowe. 3

4 PRAKTYCZNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z KOREKTĄ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH Przykładowo, w praktyce mogą zdarzać się sytuacje, w których przedsiębiorcy nie są w stanie ustalić na podstawie danych generowanych przez systemy finansowo-księgowe, czy kwota wynikająca z faktury, którą należałoby skorygować zgodnie z art. 15b ustawy o CIT, została w ogóle ujęta w KUP. Przyczyna tego tkwi najczęściej w tym, że specjalistyczne systemy finansowo-księgowe nie są zintegrowane w taki sposób, aby analizować na bieżąco, czy dany koszt wytworzenia produktu (obliczany np. na zasadzie FIFO) wynika z faktury, która została już zapłacona. Bez takiej wiedzy przedsiębiorcy nie są zaś w stanie określić daty, w której powstanie obowiązek korekty KUP w przypadku, gdy faktura z ponad 60-dniowym terminem płatności zostanie uregulowana w terminie późniejszym niż 90 dni od uwzględnienia wydatku w KUP (lub 30 dni od daty upływu terminu płatności wskazanego na fakturze, jeśli jest on krótszy niż 60 dni). Niestety, stanowiska organów podatkowych w odniesieniu do takiej sytuacji nie są korzystne dla podatników. Organy nakazują stosowanie art. 15b ustawy o CIT zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu niezależnie od problemów technicznych (np. DIS w Bydgoszczy z 28 maja 2013 r., nr ITPB3/ b/13/PS). Ponadto, organy podatkowe kładą nacisk na konieczność prowadzenia dokumentacji podatkowo-rachunkowej tak, aby móc określić wysokość dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy (np. stanowisko DIS w Warszawie z 22 maja 2013 r., nr IPPB3/423-88/13-4/MS). W praktyce, w ocenie organów, powinna istnieć możliwość identyfikowania poprzez zapisy księgowe/ dowody księgowe, w jakim momencie dany wydatek został ujęty jako KUP. KONIECZNE DOSTOSOWANIE PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH Aby zminimalizować ryzyko zakwestionowania rozliczeń przez organy podatkowe, niezbędne jest gruntowne przeanalizowanie sposobu prowadzenia dokumentacji podatkowo-rachunkowej pod kątem identyfikacji momentu zaliczania wydatków do KUP, a w przypadku obiektywnej niemożliwości ustalenia tego momentu opracowanie uzasadnionej procedury, która będzie mogła być przyjęta w przedsiębiorstwie jako wytyczna w zakresie rozliczania i korekty kosztów podatkowych w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań. RÓŻNE SPOSOBY REGULOWANIA ZOBOWIĄZANIA Organy podatkowe potwierdzają stanowiska podatników, że obok zapłaty środków pieniężnych możliwe jest m.in. uregulowanie zobowiązania podatnika również w ramach potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy kontrahentami (np. DIS w Łodzi z 5 lipca 2013 r., IPTPB3/ /13-5/MF) czy też na skutek wręczenia kontrahentowi weksla własnego (np. DIS w Warszawie z 6 listopada 2013 r., nr IPPB3/ /13-2/MS1), ze względu na fakt, że skutkują one wygaśnięciem zobowiązania z tytułu zakupu towaru/usług w stosunku do sprzedającego. FAKTORING ODWROTNY NIE UCHRONI PRZED OBOWIĄZKIEM KOREKTY KOSZTÓW Wydaje się, że pojęcie uregulowania zobowiązania należy zatem rozumieć szeroko z uwzględnieniem jego cywilnoprawnego znaczenia, którego istotą jest zaspokojenie wierzyciela. Nie zawsze jednak jest możliwe 4

5 dokonanie potrącenia lub posłużenie się wekslem w relacjach między kontrahentami. Stosunkowo popularne jest natomiast korzystanie przez przedsiębiorców z usług faktoringu, w ramach których bezpośredni kontrahenci otrzymują zapłatę za towary lub usługi za pośrednictwem instytucji pośredniczącej (banku). Niestety, obecnie organy podatkowe (np. DIS w Katowicach z 29 listopada 2013 r., nr IBPBI/2/ /13/AP) prezentują stanowisko, zgodnie z którym sam fakt dokonania płatności na rzecz wierzyciela (kontrahentów) realizowany wstępnie przez bank na podstawie umowy faktoringowej, nie powoduje, że podatnik jako nabywca towarów i usług ponosi faktyczny ciężar płatności. Zdaniem organów, aby można było mówić o poniesieniu wydatku, w majątku ponoszącego wydatek (tj. Spółki) powinno nastąpić uszczuplenie. W takiej sytuacji, wierzyciele co prawda otrzymają płatność, jednak środki nie pochodzą od podatnika, tylko od banku. Ze względu na negatywne stanowiska organów podatkowych w tym zakresie warto rozważyć zastosowanie podejścia konserwatywnego i przyjęcie obowiązku korekty zmniejszającej koszty uzyskania przychodów w przypadku korzystania z faktoringu (przynajmniej do czasu wypowiedzenia się w tej kwestii przez sądy administracyjne). Orzecznictwo CIT UZYSKANIE PRAWA OCHRONNEGO DO ZNAKU TOWAROWEGO A MOŻLIWOŚĆ AMORTYZACJI WYROK NSA Z DNIA 30 STYCZNIA 2014 R., SYGN. II FSK 400/12 (NA PODSTAWIE UZASADNIENIA USTNEGO). Rozpoznający sprawę skład orzekający NSA uznał, że w zakresie pojęcia nabycie prawa ochronnego do znaku mieści się również uzyskanie decyzji urzędu patentowego o udzieleniu prawa ochronnego do znaku towarowego. W konsekwencji, podatnik będzie miał możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadził prawo ochronne do znaku towarowego do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych na podstawie decyzji urzędu patentowego. Możliwość taka powstanie również jeśli otrzyma on aportem znaki jedynie zgłoszone do rejestracji amortyzacja będzie mogła wówczas rozpocząć się po zarejestrowaniu znaku. PRZEKAZANIE CZĘŚCI ZYSKU NA KAPITAŁ ZAPASOWY A DEFINICJA ZYSKÓW NIEPODZIELONYCH WYROKI NSA Z DNIA 30 STYCZNIA 2014 R., SYGN. II FSK 318/12 ORAZ II FSK 319/12. W ocenie NSA podjęcie przez odpowiednie organy spółki kapitałowej uchwały o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy powoduje, że zysk ten nie może zostać zakwalifikowany jako niepodzielony zysk. NSA wskazał, że przy przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową część zysku przekazana wcześniej na kapital zakładowy lub rezerwowy nie może być uważana za dochód dla wspólników, ponieważ zysk został wcześniej rozdysponowany zgodnie z umową spółki nie jest więc zyskiem niepodzielonym. Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów, przekształcenie w omawianej sytuacji nie wygeneruje więc dochodów dla wspólników. Należy jednak zaznaczyć, iż zgodnie z aktualnym projektem zmiany ustawy o CIT (projekt obecnie na etapie uzgodnień w Radzie Ministrów) przekazanie zysku na kapitał inny niż zakładowy ma 5

6 mieć taki sam skutek dla podatnika, jak niepodzielenie zysku tj. w przypadku przekształcenia powodować będzie powstanie dochodu dla wspólników. OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O NIEDOSTATECZNEJ KAPITALIZACJI USTALA SIĘ NA DZIEŃ SPŁATY ODSETEK OD POŻYCZKI WYROK WSA W POZNANIU Z DNIA 13 LUTEGO 2014 R., SYGN. I SA/PO 710/13. WSA w Poznaniu w sprawie dotyczącej przepisów o niedostatecznej kapitalizacji stanął na stanowisku, że ocena posiadania przez pożyczkodawcę statusu kwalifikowanego udziałowca powinna być dokonywana: (i) na dzień udzielenia pożyczki, oraz (ii) na dzień spłaty odsetek. Zdaniem składu orzekającego, w przypadku gdy na dzień spłaty odsetek podmiot będący wierzycielem nie posiada już odpowiedniej ilości udziałów/akcji podatnika (co najmniej 25%), to pożyczkobiorca ma prawo zaliczenia do KUP odsetek od pożyczek bez limitów wynikających z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji. CERTYFIKAT REZYDENCJI POZOSTAJE AKTUALNY DO MOMENTU ZMIANY STANU FAKTYCZNEGO WYROKI NSA Z DNIA 13 LUTEGO 2014 R., SYGN. II FSK 204/12 I II FSK 205/12 ORAZ Z DNIA 18 LUTEGO 2014 R., SYGN. II FSK 74/12 I II FSK 75/12 (NA PODSTAWIE UZASADNIENIA USTNEGO). We wskazanych wyrokach NSA uznał, że zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów, na spółce będącej płatnikiem CIT nie ciąży obowiązek uzyskania od kontrahenta potwierdzenia, że wskazany w posiadanym certyfikacie rezydencji stan faktyczny nie uległ zmianie. W efekcie, certyfikat rezydencji jest ważny, tak długo jak przedstawiony w nim stan faktyczny pozostaje zgodny z rzeczywistością. Niemniej jednak, spółka zobowiązana jest do posiadania aktualnych certyfikatów rezydencji. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z aktualnym projektem zmian ustawy o CIT (obecnie na etapie uzgodnień w Radzie Ministrów) płatnik będzie mógł uwzględnić dane wskazane w certyfikacie rezydencji, w przypadku gdy dokument nie będzie wskazywał okresu ważności, przez okres dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. PIT SKORZYSTANIE Z PRZYZNANEGO PRAWA W RAMACH UCZESTNICTWA W PLANIE OPCYJNYM MOŻE POWODOWAĆ POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO WYROK NSA Z DNIA 7 LUTEGO 2014 R., SYGN. II FSK 347/12 (NA PODSTAWIE UZASADNIENIA USTNEGO). NSA stanął na stanowisku, że w sytuacji, gdy podatnik korzystając z przysługującego mu prawa wynikającego z planu opcyjnego w tym samym momencie dokonuje nabycia i sprzedaży akcji, nie występują dwa, lecz jedno opodatkowane zdarzenie. W konsekwencji, po stronie korzystającego w momencie realizacji prawa zapewnionego w planie opcyjnym powstanie przychód z kapitałów pieniężnych. Zdaniem Sądu, niezgodnym z wywodzonym z Konstytucji zakazem podwójnego opodatkowania byłoby rozpoznawanie dwóch zdarzeń opodatkowanych, jeżeli nabycie i zbycie akcji następuje w tym samym momencie. Wyrok jest korzystny dla podatników uczestniczących w planach opcji menedżerskich. 6

7 VAT WYDANIE NAGRÓD W RAMACH AKCJI MARKETINGOWEJ POWINNO BYĆ OPODATKOWANE VAT, JAKO DOSTAWA TOWARÓW DOKONANA NA RZECZ KONTRAHENTA WYROK NSA Z DNIA 7 LUTEGO 2014 R., SYGN. I FSK 474/13 (NA PODSTAWIE UZASADNIENIA USTNEGO). NSA stanął na stanowisku, że zgodnie z aktualną linią orzeczniczą TS UE, kompleksowa usługa marketingowa oraz związane z nią wydawanie w ramach akcji promocyjnej nagród powinny być potraktowane jako dwie osobne czynności. W konsekwencji, podmiot świadczący usługę w postaci prowadzenia akcji marketingowej powinien również zidentyfikować dokonanie dostawy towarów na rzecz konsumenta i opodatkować obie wskazane czynności. KWOTY WYPŁACANE PRZEZ NAJEMCĘ ZA PRZEDTERMINOWE ROZWIĄZANIE UMOWY NAJMU OPODATKOWANE VAT WYROK NSA Z DNIA 7 LUTEGO 2014 R., SYGN. I FSK 1664/12 (NA PODSTAWIE UZASADNIENIA USTNEGO). NSA stanął na stanowisku, że kwota płacona przez najemcę za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu nie jest odszkodowaniem. Sąd, uzasadniając swoje stanowisko, odwołał się do orzecznictwa SN w sprawach cywilnych oraz rozstrzygnięć TS UE. W efekcie zaprezentowanego przez NSA stanowiska, kwota wypłacana przez najemcę za wcześniejsze zakończenie stosunku najmu z perspektywy VAT będzie dzieliła los umowy najmu jeżeli ta podlegać będzie VAT, to wypłacona przez najemcę kwota również będzie opodatkowana. POWSTRZYMANIE SIĘ OD OKREŚLONEJ CZYNNOŚCI LUB ZNOSZENIE OKREŚLONYCH ZACHOWAŃ MOŻE STANOWIĆ USŁUGĘ OPODATKOWANĄ VAT WYROK NSA Z DNIA 12 LUTEGO 2014 R., SYGN. I FSK 285/13 (NA PODSTAWIE UZASADNIENIA USTNEGO). Zdaniem składu orzekającego powstrzymanie się od określonej czynności lub znoszenie określonych zachowań może zostać, pod pewnymi warunkami, uznane za świadczenie usługi opodatkowanej VAT. W rozpatrywanej sprawie podatnik miał otrzymywać odszkodowanie w przypadku, gdyby podmioty trzecie powiązane z jego kontrahentem nie złożyły zamówienia na jego usługi w wysokości zagwarantowanej przez tego kontrahenta. Zdaniem NSA, podmiot wypłacający odszkodowanie otrzymywał korzyść w postaci możliwości niepodejmowania działań mających na celu pozyskanie innych kontrahentów i zaspokojenia roszczeń podatnika przez wypłatę określonej kwoty. W takim przypadku, zdaniem NSA, mamy do czynienia z usługą w rozumieniu ustawy o VAT. PCC SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBORSTWA W PRZYPADKU BRAKU WYODRĘBNIENIA POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PODLEGA OPODATKOWANIU PCC WEDŁUG STAWKI 2% WYROK NSA Z DNIA 12 LUTEGO 2014 R., SYGN. II FSK 500/12 (NA PODSTAWIE UZASADNIENIA USTNEGO). Zdaniem NSA, przedsiębiorstwo to nie prawo majątkowe, lecz zbiór rzeczy i praw majątkowych składających się na przedsiębiorstwo. Skoro ustawa o PCC nie wymienia odrębie sprzedaży przedsiębiorstwa wśród czynności opodatkowanych, oznacza to, że opodatkowaniu podlegają poszczególne składniki przedsiębiorstwa. W konsekwencji, gdy w umowie sprzedaży brak jest wyszczególnienia i wyceny składników 7

8 przedsiębiorstwa, łączna wartość transakcji opodatkowana jest według jednej najwyższej stawki 2% wartości rynkowej przedsiębiorstwa. ZAPROSZENIE SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA: ŚNIADANIE PRAWNO PODATKOWE ACCREO TAX & LEGAL pt. Kontrole i przeszukania w przedsiębiorstwie w świetle prawa ochrony konkurencji oraz Oszustwa w VAT jak się przed nimi ustrzec Już w najbliższy czwartek, tj. 13 marca 2014 br., o godzinie 9.30 W trakcie spotkanie omówione zostaną m.in. następujące tematy: Kontrole organów administracji skutki dla przedsiębiorstwa Jak przygotować organizację i pracowników do ewentualnej kontroli? Jak dbać o prawa przedsiębiorcy podczas kontroli? Kiedy transakcja jest uznawana za nielegalną i jakie to może rodzić skutki? Nierzetelni kontrahenci sposoby oraz potrzeba weryfikacji Oszustwa w VAT naruszenie zasad zdrowej konkurencji Prowadzenie: Joanna Affre Partner w Accreo Legal, Magdalena Jaworska Manager w Accreo; Michał Roszkowski Partner w Accreo KONTAKT Radosław Czarnecki Partner Jarosław Antosik Partner Michał Roszkowski Partner

CRIDO TAXAND FLASH MAJ

CRIDO TAXAND FLASH MAJ CRIDO TAXAND FLASH MAJ 2014 TEMATY MIESIĄCA Zwolnienie aportu z opodatkowania VAT (do kwietnia 2009 r.) uniemożliwia późniejsze odliczenie VAT naliczonego Udowodnienie wywozu dokumentami zastępczymi umożliwia

Bardziej szczegółowo

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk W zależności od wyboru określonego wariantu zamiany pożyczki na kapitał zakładowy istnieją odmienne konsekwencje podatkowe oraz powstają inne ryzyka podatkowe. Stan faktyczny: spółka uzyskała pożyczkę

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC CRIDO TAXAND FLASH MARZEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak przychodu na objęciu certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wniesienie papierów wartościowych; Przepisy o niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD 2013 TEMATY MIESIĄCA Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego; Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH CZERWIEC 2014

CRIDO TAXAND FLASH CZERWIEC 2014 CRIDO TAXAND FLASH CZERWIEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Koszty zrefundowane dotacją koryguje się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji Potrącenie przez zleceniodawcę opłaty za kartę wstępu na basen z wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów Strona 1 z 5 Dziennik Gazeta Prawna 34/2013 z 18.02.2013 [dodatek: Księgowość i Podatki, str. 8] CYKL: ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów PROBLEM - XYZ Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Pierwsze czytanie w Sejmie projektu ustawy o zmianie ustaw o podatkach dochodowych przewidującego opodatkowanie CIT SKA (spółek komandytowo-akcyjnych) i

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak obowiązku korygowania KUP w sytuacji uregulowania zobowiązania przez faktora Niezależnie od przyczyny wystawienia faktury korygującej korekta przychodu

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2013

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2013 CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Gmina może odliczać VAT od nabywanych usług doradczych Zapłata odszkodowania z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy dzierżawy / najmu jest kosztem

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 06/2013. Komentarz eksperta

KSP TAX NEWS 06/2013. Komentarz eksperta Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w maju 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne?

Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne? Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne? Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt JAK UDOKUMENTOWAĆ ORAZ ROZLICZYĆ PODATKOWO PREMIE PIENĘŻNE?

Bardziej szczegółowo

AccreoNewsletter Sierpień 2014

AccreoNewsletter Sierpień 2014 NEWS List ostrzegawczy MF do przedstawicieli branży elektronicznej Wniesienie projektu zmian w PON do Sejmu Zakończenie prac nad projektem wprowadzającym m.in. CFC (ustawa przekazana do podpisu Prezydenta)

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Nowe regulacje dotyczące cen transferowych; Kredyt kupiecki podlega cienkiej kapitalizacji; Przepisy krajowe nie naruszają przepisów dyrektywy w zakresie

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem

Bardziej szczegółowo

AccreoNewsletter Październik 2014

AccreoNewsletter Październik 2014 NEWS Zezwolenia na działalność w SSE powinny być bezterminowe wyroki NSA Brak jest możliwości prowadzenia postępowania podatkowego i orzekania o wysokości zobowiązania podatkowego, w przypadku gdy zobowiązanie

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych 1 z 6 2013-01-09 16:12 Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych Aktualizacja: 2012.12.20 12:02 Ministerstwo Finansów informuje, iż w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1342 została opublikowana ustawa

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). OGÓLNE ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH... Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). Przykład 10 stycznia 2007 r. Spółka z o.o. otrzymała

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część I

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część I Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część I Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2013 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 4/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 4/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT ETS w wyroku z 15 kwietnia 2010 r. (C-538/08 i C-033/09) orzekł, Ŝe nie narusza klauzuli stałości taka nowelizacja przepisów, która generalnie jest korzystna dla podatników.

Bardziej szczegółowo

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych,

Bardziej szczegółowo

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX www.radapodatkowa.pl Plan 1. Opodatkowanie niepodzielonego zysku przy przekształceniu

Bardziej szczegółowo

5. Wystawienie faktury

5. Wystawienie faktury 5. Wystawienie faktury 5.1. Uwagi ogólne Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Regulacja ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy sprzedaż towaru lub

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r.

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. KPMG Tax M.Michna sp.k. kpmg.pl 23 września 2014 Agenda 1. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), 2. Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Rozdział 1. Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości str. 15 1.1. Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne str. 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 44515 Temat: odw-obowiązki zakładu pracy jako płatnika - PIT z uwzględnieniem najnowszych zmian od 1.01.2015r. oraz problematyka podatku CIT 13 Luty Zabrze,

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Agnieszka Taraśkiewicz Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2015 r. Plan prezentacji Wybrane

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki?

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Spółka działająca w branży IT od 10 lat zatrudnia ponad 40 informatyków, których zadaniem jest m.in. opracowywanie programów

Bardziej szczegółowo

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie?

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Umowa leasingu Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Jest antidotum na ewidencyjne uciążliwości

Jest antidotum na ewidencyjne uciążliwości Jest antidotum na ewidencyjne uciążliwości Autor: Tobiasz Dolny W artykule znajduje się komentarz Tobiasza Dolnego, doradcy podatkowego w FL Tax Źródło: Rzeczpospolita, 05-05-2014 archiwum.rp.pl/artykul/1240946-jest-antidotum-na-ewidencyjne-uciazliwosci-.html

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. NOWE INTERPRETACJE OGÓLNE WYDANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

Tekst do rachunkowości. Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi,

Tekst do rachunkowości. Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi, Tekst do rachunkowości Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi, Ewidencja korekty VAT w ramach ulgi na złe długi w księgach wierzyciela i dłużnika W obecnych czasach długi stają się problemem wielu

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT ETS w wyroku z 7 października 2010 r. (w sprawach połączonych C-53/09 i C-55/09 Loyalty Management UK Ltd i Baxi Group Ltd) uznał, że dostawcy wydający konsumentom nagrody

Bardziej szczegółowo

Art. 15b ustawy o CIT i art. 24d ustawy o PIT W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli

Art. 15b ustawy o CIT i art. 24d ustawy o PIT W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli Art. 15b ustawy o CIT i art. 24d ustawy o PIT W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku)

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Kaucja zwracana po wykonaniu umowy nie podlega opodatkowaniu VAT Gmina ma prawo do korekty podatku VAT w związku ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

VAT 2016 jak rozliczać prawidłowo bieżące problemy. Prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy

VAT 2016 jak rozliczać prawidłowo bieżące problemy. Prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy VAT 2016 jak rozliczać prawidłowo bieżące problemy Prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy Odsetki za zwłokę Podstawowa stawka odsetek podatkowych Art. 56. Ordynacji podatkowej 1. Stawka odsetek za

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 988)

do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 988) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 988) U S T A W

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 14, 8 kwiecień 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 14, 8 kwiecień 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 14, 8 kwiecień 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week

Bardziej szczegółowo

Wybrane orzeczenia TSUE oraz polskich sądów administracyjnych wydane w 2015 r.

Wybrane orzeczenia TSUE oraz polskich sądów administracyjnych wydane w 2015 r. Wybrane orzeczenia TSUE oraz polskich sądów administracyjnych wydane w 2015 r. Agnieszka Szuper Bącik Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2015 r. Rozliczanie

Bardziej szczegółowo

WESZŁY W ŻYCIE NOWE ZASADY ODLICZANIA VAT W ZWIĄZKU Z ZAKUPEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

WESZŁY W ŻYCIE NOWE ZASADY ODLICZANIA VAT W ZWIĄZKU Z ZAKUPEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera majowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. WYSOKA STAWKA AKCYZY NIE NARUSZA KONSTYTUCJI W wyroku z 11

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Najistotniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych Izba Skarbowa w Łodzi Najistotniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych Adam Bąkiewicz al. Kościuszki 83 90-436 Łódź tel.: +48 42 25 47 000 fax :+48 42 25 47 101 Izba Skarbowa w Łodzi www.is1001@ld.mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 108013 Temat: Podatki 2013 - CIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku. Rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej. 22-23

Bardziej szczegółowo

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych.

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej stanowią bezzwrotną pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 33713 Temat: Podatki 2013 - CIT, PIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku.cit 2013 - rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny marzec 2016

Biuletyn Informacyjny marzec 2016 1 Biuletyn Informacyjny marzec 2016 Podatki i rachunkowość Ryczałt za używanie służbowego samochodu do celów prywatnych obejmuje także wartość paliwa - wyrok WSA W dn. 23 listopada 2015 r. Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 9/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 9/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT NSA w wyroku z 5 sierpnia 2010 r. (I FSK 1318/09) stwierdził, że gdy premia pieniężna ma związek z konkretną dostawą towaru, mamy do czynienia z rabatem, który nie jest wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym?

Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym? Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym? Wspólnicy spółki cywilnej i innych spółek osobowych mogą do celów związanych z działalnością spółki wykorzystywać samochody

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Czas trwania 8 godzin dydaktycznych - 1 dzień Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Program szkolenia 1. Przychody z działalności gospodarczej: - przychody należne za sprzedaż rzeczy, usług i praw - rozpoznawane

Bardziej szczegółowo

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska Czy wykładnia, zgodnie z którą koszty związane z podwyższeniem kapitału i wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu stanowią koszt uzyskania przychodów, będzie powszechnie stosowana przez organy podatkowe?

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki Wybrane zmiany w VAT 2017 Praktyczne wskazówki Odmowa rejestracji do VAT Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT lub wykreśla z rejestru bez konieczności zawiadamiania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.:

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.: Informacja o zmianach w ustawie o CIT W dniu 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Styczeń 2014

Accreo Newsletter Styczeń 2014 NEWS Warunki, jakie jednostka organizacyjna gminy musi spełniać, aby zostać uznana za podatnika VAT pytanie NSA do TS UE. Pytanie RPO do TK o zgodność z Konstytucją stosowania podstawowej stawki VAT do

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

11/28/2012. Podatek dochodowy od osób prawnych 2013. Najważniejsze zmiany w ustawie o PDOP Spór o reprezentację ZMIANY DEREGULACYJNE

11/28/2012. Podatek dochodowy od osób prawnych 2013. Najważniejsze zmiany w ustawie o PDOP Spór o reprezentację ZMIANY DEREGULACYJNE Podatek dochodowy od osób prawnych 2013 Najważniejsze zmiany w ustawie o PDOP Spór o reprezentację ZMIANY DEREGULACYJNE 1 USTAWA DEREGULACYJNA Akt prawny: Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką od 2017 roku nie będą kosztem

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką od 2017 roku nie będą kosztem Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką od 2017 roku nie będą kosztem Obniżono limit transakcji gotówkowych z 15 000 euro do 15 000 zł co wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 23/2014, 27 czerwca 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 23/2014, 27 czerwca 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 23/2014, 27 czerwca 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 aleksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl TaxWeek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności podatnika O tym, czego nie widać

Podatki w działalności podatnika O tym, czego nie widać Podatki w działalności podatnika O tym, czego nie widać Konferencja podatkowa GWW Rzeszów, 27 maja 2015 r. Hilton Garden Inn Rzeszów, sala Millenium IV+V W trakcie konferencji doradcy podatkowi z GWW poruszą

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Przepisy antyzatorowe Przepisy antyzatorowe Wprowadzenie DEREGULACJA - USTAWA Przepisy antyzatorowe Podatki dochodowe DEREGULACJA

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Adres do korespondencji Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 11, 18 marca

TaxWeek. Nr 11, 18 marca Przegląd nowości podatkowych Nr 11, 18 marca 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Jakie problemy podatkowe pojawiają się w przypadku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Jakie problemy podatkowe pojawiają się w przypadku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Jakie problemy podatkowe pojawiają się w przypadku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W pierwszej części artykułu (Biuletyn BDO Podatki i Rachunkowość nr 1/2009) zostały opisane sytuacje

Bardziej szczegółowo

Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej

Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej Likwidując działalność gospodarczą przedsiębiorca powinien liczyć się z wieloma obowiązkami oraz konsekwencjami podatkowymi, zarówno na gruncie

Bardziej szczegółowo

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków?

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Pytanie podatnika Nasza spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych maszyny, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Crido Taxand i Bank BPH zapraszają na cykl regionalnych spotkań dot. funduszy UE 2014-2020 Zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo