Accreo Newsletter Marzec 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Accreo Newsletter Marzec 2014"

Transkrypt

1 NEWS Przekazanie do podpisu Prezydenta ustawy wprowadzającej zmiany w prawie do odliczenia VAT od zakupu samochodów osobowych. Zbycie przez osobę fizyczną nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej, która nie była wprowadzona do ewidencji oraz nie stanowiła składnika majątku uchwała NSA. Prawo do odliczenia podatku naliczonego w świetle najnowszego orzecznictwa TS UE. Wysoka stawka podatku akcyzowego nałożona na sprzedawcę oleju opałowego, który nie dopełnił obowiązku informacyjnego jest zgodna z Konstytucją wyrok TK. ARTYKUŁ Niedotrzymanie terminu płatności a obowiązek zmniejszenia KUP. ORZECZNICTWO Uzyskanie prawa ochronnego do znaku towarowego a możliwość amortyzacji wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2014 r. Przekazanie części zysku na kapitał zapasowy a definicja zysków niepodzielonych wyroki NSA z dnia 30 stycznia 2014 r. Ograniczenia wynikające z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji ustala się na dzień spłaty odsetek od pożyczki wyrok WSA w Poznaniu z dnia 13 lutego 2014 r. Certyfikat rezydencji pozostaje aktualny do momentu zmiany stanu faktycznego wyroki NSA z dnia 13 lutego 2014 oraz z dnia 18 lutego 2014 r. Skorzystanie z przyznanego prawa w ramach uczestnictwa w planie opcyjnym może powodować powstanie obowiązku podatkowego wyrok NSA z dnia 7 lutego 2014 r. Wydanie nagród w ramach akcji marketingowej powinno być opodatkowane VAT, jako dostawa towarów dokonana na rzecz konsumenta wyrok NSA z dnia 7 lutego 2014 r. Kwoty wypłacane przez najemcę za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu opodatkowane VAT wyrok NSA z dnia 7 lutego 2014 r. Powstrzymanie się od określonej czynności lub znoszenie określonych zachowań może stanowić usługę opodatkowaną VAT wyrok NSA z dnia 12 lutego 2014 r. Sprzedaż przedsiębiorstwa w przypadku braku wyodrębnienia poszczególnych składników majątku podlega opodatkowaniu PCC według stawki 2% wyrok NSA z dnia 12 lutego 2014 r. 1

2 ZAPROSZENIE ŚNIADANIE PRAWNO PODATKOWE ACCREO TAX & LEGAL pt. Kontrole i przeszukania w przedsiębiorstwie w świetle prawa ochrony konkurencji oraz Oszustwa w VAT jak się przed nimi ustrzec 13 marca 2014 r. o godzinie 9.30 w Pałacu Sobańskich przy Alejach Ujazdowskich 13 w Warszawie. News PRZEKAZANIE DO PODPISU PREZYDENTA USTAWY WPROWADZAJĄCEJ ZMIANY W PRAWIE DO ODLICZENIA VAT OD ZAKUPU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH. Sejm przekazał do podpisu Prezydenta ustawę zmieniającą dotychczasowe regulacje w zakresie prawa do odliczenia VAT w przypadku zakupu samochodów osobowych (druk sejmowy nr 2095). Nowe brzmienie przepisów ma odpowiadać uzyskanej przez Polskę decyzji wydanej przez Radę Unii Europejskiej. Zgodnie z ustawą, podatnicy, od dnia 1 kwietnia tego roku, uzyskają prawo do odliczenia (i) 100% podatku naliczonego gdy zakupiony pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika; (ii) 50% podatku naliczonego gdy zakupiony pojazd wykorzystywany będzie również do celów prywatnych. Podatnikom będzie przysługiwało również prawo do odliczenia VAT od zakupionego paliwa w takim samym zakresie, w jakim mogli oni odliczyć podatek przy zakupie pojazdu. Podatnik wykorzystujący samochód wyłącznie do działalności gospodarczej będzie miał prawo do odliczenia 100% VAT od zakupionego paliwa już od dnia 1 kwietnia 2014 r. Natomiast podatnicy, którzy wykorzystują pojazdy również do innych celów, uzyskają prawo do odliczenia 50% VAT od zakupionego paliwa od 1 lipca 2015 r. (do tego momentu, nie będą mieli w ogóle prawa do odliczenia VAT od paliwa). Ustawa wprowadza również nową definicję samochodów osobowych. ZBYCIE PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KTÓRA NIE BYŁA WPROWADZONA DO EWIDENCJI ORAZ NIE STANOWIŁA SKŁADNIKA MAJĄTKU UCHWAŁA 7SĘDZIÓW NSA Z DNIA 17 LUTEGO 2014 R., SYGN. II FPS 8/13 (NA PODSTAWIE UZASADNIENIA USTNEGO). NSA w składzie 7 sędziów orzekł, że odpłatne zbycie nieruchomości lub jej części wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która to nieruchomość (i) nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz (ii) nie stanowiła nieruchomości mieszkalnej wskazanej w art. 14 ust. 2c ustawy o PIT - nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej podatnika. Sąd podkreślił rolę ujęcia nieruchomości w ewidencji jeżeli nieruchomość nie została w niej ujęta, to jej zbycie nie powduje powstania przychodu z działalności gospodarczej. 2

3 PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO W ŚWIETLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA TS UE WYROK Z DNIA 6 LUTEGO W SPRAWIE SC FATORIE SRL, SYGN. C-424/12 ORAZ WYROK Z DNIA 13 LUTEGO W SPRAWIE MAKS PEN EOOD, SYGN. C-18/13. Dwa zapadłe w ostatnim miesiącu rozstrzygnięcia TS UE miały szczególne znaczenie dla oceny przysługującego podatnikom prawa do odliczenia VAT. Rozpoznając sprawę SC Factorie SRL Trybunał wskazał, że w sytuacji, gdy podatnik, wbrew obowiązującym przepisom dotyczącym systemu odwrotnego obciążenia VAT, sam nie odprowadzi podatku nie będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT. Co więcej, podatnik nie uzyska takiego prawa nawet wtedy, gdy z powodu upadłości kontrahenta, któremu zapłacił za usługę kwotę wraz z podatkiem, nie będzie miał możliwości odzyskania nienależnie zapłaconego VAT. W sprawie Maks Pen EOOD TS UE rozstrzygnął o braku prawa do odliczenia VAT, gdy usługa określona na fakturze (i) została w rzeczywistości wykonana przez podmiot inny niż wskazany na dokumencie (ponieważ usługodawca nie dysponował wystarczającymi zasobami); (ii) koszty usługi nie zostały udokumentowane w księgowości usługodawcy; oraz (iii) nie zgadza się tożsamość osób podpisanych jako dostawcy. W konsekwencji podatnik nie będzie miał możliwości odliczenia VAT gdy okoliczności wykonania usługi stanowią zachowanie oszukańcze oraz w świetle obiektywnych dowodów wykazane zostanie, że podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że uczestniczy w oszukańczym procederze. WYSOKA STAWKA PODATKU AKCYZOWEGO NAŁOŻONA NA SPRZEDAWCĘ OLEJU OPAŁOWEGO, KTÓRY NIE DOPEŁNIŁ OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO JEST ZGODNA Z KONSTYTUCJĄ WYROK TK Z DNIA 11 LUTEGO 2014 R., SYGN. P 24/12. W wydanym wyroku TK stanął na stanowisku, że przewidziana w ustawie o podatku akcyzowym, zdecydowanie wyższa stawka podatku nałożona na sprzedawcę oleju opałowego, który nie przekazał w terminie organom podatkowym sporządzonego miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców tego oleju jest zgodna z Konstytucją. Zdaniem Trybunału obowiązek ciążący na sprzedawcy nie może być uznany za nadmierną ingerencję ustawodawcy. Co więcej, jest on konsekwencją szczególnej kontroli bezpieczeństwa i rzetelności obrotu olejem opałowym mającej na celu ogranicznie zjawiska oszustw podatkowych związanych ze sprzedażą oleju oraz wykorzystywaniem go niezgodnie z przeznaczeniem. Artykuł Niedotrzymanie terminu płatności a obowiązek zmniejszenia KUP Obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. przepisy dotyczące korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania w terminie należności wciąż mogą budzić wątpliwości przedsiębiorców. Ustawodawca nie uwzględnił bowiem, że w niektórych rodzajach działalności prowadzonej przez podatników, precyzyjne zastosowanie się do postanowień art. 15b ustawy o CIT oraz art. 24d ustawy o PIT może być w praktyce bardzo utrudnione. Dodatkowo, różne formy regulowania zobowiązań handlowych mogą, zdaniem organów podatkowych, mieć odmienne skutki podatkowe. 3

4 PRAKTYCZNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z KOREKTĄ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH Przykładowo, w praktyce mogą zdarzać się sytuacje, w których przedsiębiorcy nie są w stanie ustalić na podstawie danych generowanych przez systemy finansowo-księgowe, czy kwota wynikająca z faktury, którą należałoby skorygować zgodnie z art. 15b ustawy o CIT, została w ogóle ujęta w KUP. Przyczyna tego tkwi najczęściej w tym, że specjalistyczne systemy finansowo-księgowe nie są zintegrowane w taki sposób, aby analizować na bieżąco, czy dany koszt wytworzenia produktu (obliczany np. na zasadzie FIFO) wynika z faktury, która została już zapłacona. Bez takiej wiedzy przedsiębiorcy nie są zaś w stanie określić daty, w której powstanie obowiązek korekty KUP w przypadku, gdy faktura z ponad 60-dniowym terminem płatności zostanie uregulowana w terminie późniejszym niż 90 dni od uwzględnienia wydatku w KUP (lub 30 dni od daty upływu terminu płatności wskazanego na fakturze, jeśli jest on krótszy niż 60 dni). Niestety, stanowiska organów podatkowych w odniesieniu do takiej sytuacji nie są korzystne dla podatników. Organy nakazują stosowanie art. 15b ustawy o CIT zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu niezależnie od problemów technicznych (np. DIS w Bydgoszczy z 28 maja 2013 r., nr ITPB3/ b/13/PS). Ponadto, organy podatkowe kładą nacisk na konieczność prowadzenia dokumentacji podatkowo-rachunkowej tak, aby móc określić wysokość dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy (np. stanowisko DIS w Warszawie z 22 maja 2013 r., nr IPPB3/423-88/13-4/MS). W praktyce, w ocenie organów, powinna istnieć możliwość identyfikowania poprzez zapisy księgowe/ dowody księgowe, w jakim momencie dany wydatek został ujęty jako KUP. KONIECZNE DOSTOSOWANIE PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH Aby zminimalizować ryzyko zakwestionowania rozliczeń przez organy podatkowe, niezbędne jest gruntowne przeanalizowanie sposobu prowadzenia dokumentacji podatkowo-rachunkowej pod kątem identyfikacji momentu zaliczania wydatków do KUP, a w przypadku obiektywnej niemożliwości ustalenia tego momentu opracowanie uzasadnionej procedury, która będzie mogła być przyjęta w przedsiębiorstwie jako wytyczna w zakresie rozliczania i korekty kosztów podatkowych w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań. RÓŻNE SPOSOBY REGULOWANIA ZOBOWIĄZANIA Organy podatkowe potwierdzają stanowiska podatników, że obok zapłaty środków pieniężnych możliwe jest m.in. uregulowanie zobowiązania podatnika również w ramach potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy kontrahentami (np. DIS w Łodzi z 5 lipca 2013 r., IPTPB3/ /13-5/MF) czy też na skutek wręczenia kontrahentowi weksla własnego (np. DIS w Warszawie z 6 listopada 2013 r., nr IPPB3/ /13-2/MS1), ze względu na fakt, że skutkują one wygaśnięciem zobowiązania z tytułu zakupu towaru/usług w stosunku do sprzedającego. FAKTORING ODWROTNY NIE UCHRONI PRZED OBOWIĄZKIEM KOREKTY KOSZTÓW Wydaje się, że pojęcie uregulowania zobowiązania należy zatem rozumieć szeroko z uwzględnieniem jego cywilnoprawnego znaczenia, którego istotą jest zaspokojenie wierzyciela. Nie zawsze jednak jest możliwe 4

5 dokonanie potrącenia lub posłużenie się wekslem w relacjach między kontrahentami. Stosunkowo popularne jest natomiast korzystanie przez przedsiębiorców z usług faktoringu, w ramach których bezpośredni kontrahenci otrzymują zapłatę za towary lub usługi za pośrednictwem instytucji pośredniczącej (banku). Niestety, obecnie organy podatkowe (np. DIS w Katowicach z 29 listopada 2013 r., nr IBPBI/2/ /13/AP) prezentują stanowisko, zgodnie z którym sam fakt dokonania płatności na rzecz wierzyciela (kontrahentów) realizowany wstępnie przez bank na podstawie umowy faktoringowej, nie powoduje, że podatnik jako nabywca towarów i usług ponosi faktyczny ciężar płatności. Zdaniem organów, aby można było mówić o poniesieniu wydatku, w majątku ponoszącego wydatek (tj. Spółki) powinno nastąpić uszczuplenie. W takiej sytuacji, wierzyciele co prawda otrzymają płatność, jednak środki nie pochodzą od podatnika, tylko od banku. Ze względu na negatywne stanowiska organów podatkowych w tym zakresie warto rozważyć zastosowanie podejścia konserwatywnego i przyjęcie obowiązku korekty zmniejszającej koszty uzyskania przychodów w przypadku korzystania z faktoringu (przynajmniej do czasu wypowiedzenia się w tej kwestii przez sądy administracyjne). Orzecznictwo CIT UZYSKANIE PRAWA OCHRONNEGO DO ZNAKU TOWAROWEGO A MOŻLIWOŚĆ AMORTYZACJI WYROK NSA Z DNIA 30 STYCZNIA 2014 R., SYGN. II FSK 400/12 (NA PODSTAWIE UZASADNIENIA USTNEGO). Rozpoznający sprawę skład orzekający NSA uznał, że w zakresie pojęcia nabycie prawa ochronnego do znaku mieści się również uzyskanie decyzji urzędu patentowego o udzieleniu prawa ochronnego do znaku towarowego. W konsekwencji, podatnik będzie miał możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadził prawo ochronne do znaku towarowego do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych na podstawie decyzji urzędu patentowego. Możliwość taka powstanie również jeśli otrzyma on aportem znaki jedynie zgłoszone do rejestracji amortyzacja będzie mogła wówczas rozpocząć się po zarejestrowaniu znaku. PRZEKAZANIE CZĘŚCI ZYSKU NA KAPITAŁ ZAPASOWY A DEFINICJA ZYSKÓW NIEPODZIELONYCH WYROKI NSA Z DNIA 30 STYCZNIA 2014 R., SYGN. II FSK 318/12 ORAZ II FSK 319/12. W ocenie NSA podjęcie przez odpowiednie organy spółki kapitałowej uchwały o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy powoduje, że zysk ten nie może zostać zakwalifikowany jako niepodzielony zysk. NSA wskazał, że przy przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową część zysku przekazana wcześniej na kapital zakładowy lub rezerwowy nie może być uważana za dochód dla wspólników, ponieważ zysk został wcześniej rozdysponowany zgodnie z umową spółki nie jest więc zyskiem niepodzielonym. Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów, przekształcenie w omawianej sytuacji nie wygeneruje więc dochodów dla wspólników. Należy jednak zaznaczyć, iż zgodnie z aktualnym projektem zmiany ustawy o CIT (projekt obecnie na etapie uzgodnień w Radzie Ministrów) przekazanie zysku na kapitał inny niż zakładowy ma 5

6 mieć taki sam skutek dla podatnika, jak niepodzielenie zysku tj. w przypadku przekształcenia powodować będzie powstanie dochodu dla wspólników. OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O NIEDOSTATECZNEJ KAPITALIZACJI USTALA SIĘ NA DZIEŃ SPŁATY ODSETEK OD POŻYCZKI WYROK WSA W POZNANIU Z DNIA 13 LUTEGO 2014 R., SYGN. I SA/PO 710/13. WSA w Poznaniu w sprawie dotyczącej przepisów o niedostatecznej kapitalizacji stanął na stanowisku, że ocena posiadania przez pożyczkodawcę statusu kwalifikowanego udziałowca powinna być dokonywana: (i) na dzień udzielenia pożyczki, oraz (ii) na dzień spłaty odsetek. Zdaniem składu orzekającego, w przypadku gdy na dzień spłaty odsetek podmiot będący wierzycielem nie posiada już odpowiedniej ilości udziałów/akcji podatnika (co najmniej 25%), to pożyczkobiorca ma prawo zaliczenia do KUP odsetek od pożyczek bez limitów wynikających z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji. CERTYFIKAT REZYDENCJI POZOSTAJE AKTUALNY DO MOMENTU ZMIANY STANU FAKTYCZNEGO WYROKI NSA Z DNIA 13 LUTEGO 2014 R., SYGN. II FSK 204/12 I II FSK 205/12 ORAZ Z DNIA 18 LUTEGO 2014 R., SYGN. II FSK 74/12 I II FSK 75/12 (NA PODSTAWIE UZASADNIENIA USTNEGO). We wskazanych wyrokach NSA uznał, że zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów, na spółce będącej płatnikiem CIT nie ciąży obowiązek uzyskania od kontrahenta potwierdzenia, że wskazany w posiadanym certyfikacie rezydencji stan faktyczny nie uległ zmianie. W efekcie, certyfikat rezydencji jest ważny, tak długo jak przedstawiony w nim stan faktyczny pozostaje zgodny z rzeczywistością. Niemniej jednak, spółka zobowiązana jest do posiadania aktualnych certyfikatów rezydencji. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z aktualnym projektem zmian ustawy o CIT (obecnie na etapie uzgodnień w Radzie Ministrów) płatnik będzie mógł uwzględnić dane wskazane w certyfikacie rezydencji, w przypadku gdy dokument nie będzie wskazywał okresu ważności, przez okres dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. PIT SKORZYSTANIE Z PRZYZNANEGO PRAWA W RAMACH UCZESTNICTWA W PLANIE OPCYJNYM MOŻE POWODOWAĆ POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO WYROK NSA Z DNIA 7 LUTEGO 2014 R., SYGN. II FSK 347/12 (NA PODSTAWIE UZASADNIENIA USTNEGO). NSA stanął na stanowisku, że w sytuacji, gdy podatnik korzystając z przysługującego mu prawa wynikającego z planu opcyjnego w tym samym momencie dokonuje nabycia i sprzedaży akcji, nie występują dwa, lecz jedno opodatkowane zdarzenie. W konsekwencji, po stronie korzystającego w momencie realizacji prawa zapewnionego w planie opcyjnym powstanie przychód z kapitałów pieniężnych. Zdaniem Sądu, niezgodnym z wywodzonym z Konstytucji zakazem podwójnego opodatkowania byłoby rozpoznawanie dwóch zdarzeń opodatkowanych, jeżeli nabycie i zbycie akcji następuje w tym samym momencie. Wyrok jest korzystny dla podatników uczestniczących w planach opcji menedżerskich. 6

7 VAT WYDANIE NAGRÓD W RAMACH AKCJI MARKETINGOWEJ POWINNO BYĆ OPODATKOWANE VAT, JAKO DOSTAWA TOWARÓW DOKONANA NA RZECZ KONTRAHENTA WYROK NSA Z DNIA 7 LUTEGO 2014 R., SYGN. I FSK 474/13 (NA PODSTAWIE UZASADNIENIA USTNEGO). NSA stanął na stanowisku, że zgodnie z aktualną linią orzeczniczą TS UE, kompleksowa usługa marketingowa oraz związane z nią wydawanie w ramach akcji promocyjnej nagród powinny być potraktowane jako dwie osobne czynności. W konsekwencji, podmiot świadczący usługę w postaci prowadzenia akcji marketingowej powinien również zidentyfikować dokonanie dostawy towarów na rzecz konsumenta i opodatkować obie wskazane czynności. KWOTY WYPŁACANE PRZEZ NAJEMCĘ ZA PRZEDTERMINOWE ROZWIĄZANIE UMOWY NAJMU OPODATKOWANE VAT WYROK NSA Z DNIA 7 LUTEGO 2014 R., SYGN. I FSK 1664/12 (NA PODSTAWIE UZASADNIENIA USTNEGO). NSA stanął na stanowisku, że kwota płacona przez najemcę za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu nie jest odszkodowaniem. Sąd, uzasadniając swoje stanowisko, odwołał się do orzecznictwa SN w sprawach cywilnych oraz rozstrzygnięć TS UE. W efekcie zaprezentowanego przez NSA stanowiska, kwota wypłacana przez najemcę za wcześniejsze zakończenie stosunku najmu z perspektywy VAT będzie dzieliła los umowy najmu jeżeli ta podlegać będzie VAT, to wypłacona przez najemcę kwota również będzie opodatkowana. POWSTRZYMANIE SIĘ OD OKREŚLONEJ CZYNNOŚCI LUB ZNOSZENIE OKREŚLONYCH ZACHOWAŃ MOŻE STANOWIĆ USŁUGĘ OPODATKOWANĄ VAT WYROK NSA Z DNIA 12 LUTEGO 2014 R., SYGN. I FSK 285/13 (NA PODSTAWIE UZASADNIENIA USTNEGO). Zdaniem składu orzekającego powstrzymanie się od określonej czynności lub znoszenie określonych zachowań może zostać, pod pewnymi warunkami, uznane za świadczenie usługi opodatkowanej VAT. W rozpatrywanej sprawie podatnik miał otrzymywać odszkodowanie w przypadku, gdyby podmioty trzecie powiązane z jego kontrahentem nie złożyły zamówienia na jego usługi w wysokości zagwarantowanej przez tego kontrahenta. Zdaniem NSA, podmiot wypłacający odszkodowanie otrzymywał korzyść w postaci możliwości niepodejmowania działań mających na celu pozyskanie innych kontrahentów i zaspokojenia roszczeń podatnika przez wypłatę określonej kwoty. W takim przypadku, zdaniem NSA, mamy do czynienia z usługą w rozumieniu ustawy o VAT. PCC SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBORSTWA W PRZYPADKU BRAKU WYODRĘBNIENIA POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PODLEGA OPODATKOWANIU PCC WEDŁUG STAWKI 2% WYROK NSA Z DNIA 12 LUTEGO 2014 R., SYGN. II FSK 500/12 (NA PODSTAWIE UZASADNIENIA USTNEGO). Zdaniem NSA, przedsiębiorstwo to nie prawo majątkowe, lecz zbiór rzeczy i praw majątkowych składających się na przedsiębiorstwo. Skoro ustawa o PCC nie wymienia odrębie sprzedaży przedsiębiorstwa wśród czynności opodatkowanych, oznacza to, że opodatkowaniu podlegają poszczególne składniki przedsiębiorstwa. W konsekwencji, gdy w umowie sprzedaży brak jest wyszczególnienia i wyceny składników 7

8 przedsiębiorstwa, łączna wartość transakcji opodatkowana jest według jednej najwyższej stawki 2% wartości rynkowej przedsiębiorstwa. ZAPROSZENIE SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA: ŚNIADANIE PRAWNO PODATKOWE ACCREO TAX & LEGAL pt. Kontrole i przeszukania w przedsiębiorstwie w świetle prawa ochrony konkurencji oraz Oszustwa w VAT jak się przed nimi ustrzec Już w najbliższy czwartek, tj. 13 marca 2014 br., o godzinie 9.30 W trakcie spotkanie omówione zostaną m.in. następujące tematy: Kontrole organów administracji skutki dla przedsiębiorstwa Jak przygotować organizację i pracowników do ewentualnej kontroli? Jak dbać o prawa przedsiębiorcy podczas kontroli? Kiedy transakcja jest uznawana za nielegalną i jakie to może rodzić skutki? Nierzetelni kontrahenci sposoby oraz potrzeba weryfikacji Oszustwa w VAT naruszenie zasad zdrowej konkurencji Prowadzenie: Joanna Affre Partner w Accreo Legal, Magdalena Jaworska Manager w Accreo; Michał Roszkowski Partner w Accreo KONTAKT Radosław Czarnecki Partner Jarosław Antosik Partner Michał Roszkowski Partner

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MAJ

CRIDO TAXAND FLASH MAJ CRIDO TAXAND FLASH MAJ 2014 TEMATY MIESIĄCA Zwolnienie aportu z opodatkowania VAT (do kwietnia 2009 r.) uniemożliwia późniejsze odliczenie VAT naliczonego Udowodnienie wywozu dokumentami zastępczymi umożliwia

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E Listopad-Grudzień 2010 AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E M A G A Z Y N K L I E N T Ó W E C D D P Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym, a także wielu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem 5/2011 ISSN 2083-2427 Spis treści Podatek od towarów i usług 5 Opodatkowanie VAT odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS Teresa Sławińska-Choryło

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R.

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. 1 MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Kurs faktycznie zastosowany w rozliczeniach CIT. Zaliczka w biurach turystycznych

Biuletyn Podatkowy. Kurs faktycznie zastosowany w rozliczeniach CIT. Zaliczka w biurach turystycznych Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (maj / czerwiec) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Zbycie akcji pracowniczych przychodem z kapitałów Podział

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak obowiązku korygowania KUP w sytuacji uregulowania zobowiązania przez faktora Niezależnie od przyczyny wystawienia faktury korygującej korekta przychodu

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (marzec / kwiecień) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Hotele dla handlowców nie stanowią przychodu do opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

AKCJA BILANS PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG. Radosław Kowalski Doradca Podatkowy

AKCJA BILANS PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG. Radosław Kowalski Doradca Podatkowy 1 AKCJA BILANS PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG Radosław Kowalski Doradca Podatkowy 2 1. Obowiązki podatnika VAT związane z końcem roku - miesięczny/kwartalny charakter podatku od towarów i usług 3 2. Wpływ

Bardziej szczegółowo

i PODATKI PRAWO KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek

i PODATKI PRAWO KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 PRAWO i PODATKI KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek Faktoring odwrotny uprawnia do korekty Leasing ruchomości jest objęty

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING

Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING nr 100, styczeń 201412 issn 1895-2852 Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING w numerze m.in.: OBOWIĄZKI PODATKOWE PRZY WYPŁACIE DYWIDENDY Obowiązki przy wypłacie dywidendy spoczywają

Bardziej szczegółowo

Rząd ograniczy unikanie opodatkowania. Fiskus może ustalać wartość świadczeń. Zatory płatnicze wymuszają korektę kosztów

Rząd ograniczy unikanie opodatkowania. Fiskus może ustalać wartość świadczeń. Zatory płatnicze wymuszają korektę kosztów WRZESIEŃ 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 107 PRAWO i PODATKI KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY Rząd ograniczy unikanie opodatkowania Fiskus może ustalać wartość świadczeń Zatory płatnicze wymuszają korektę

Bardziej szczegółowo

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT MARCIN JASIŃSKI Korekta VAT Spis treści Korekta VAT Faktura korygująca zmniejszająca Vat 4 Skonto 4 Opusty i obniżki cen 5 Zwrot zaliczki lub towaru 5 Rabaty towarowe 6 Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w sierpniu 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Wyrok NSA 6 sierpnia 2014 r. I FSK 1288/13 2 Wyrok NSA 7 sierpnia 2014 r. I FSK 1355/13 Nie każde przesunięcie czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy 1 Oddanie samochodu do korzystania - zagrożenia natury podatkowej i ZUSowskiej 1. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Projekt okładki: kwadrans.com Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Oficyna Wydawnicza,,UNIMEX 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 85b tel. (71) 78-333-25, 78-333-26, fax

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki Enodo Advisors Sp. z o.o. ul. Złota 59 (Skylight, XIV p.) 00-120 Warszawa Tel. +48 22 457 76 70, fax +48 22 457 76 01 www.enodo.pl Grudzień 2012 Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa wymaga

Bardziej szczegółowo