Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale"

Transkrypt

1 Rachunkowość finansowa wykład I i II semestr Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Elżbiety Maluszczak i Alicji Bednarskiej wykładowców WSB.

2 Miejsce rachunkowości w systemie nauk ekonomicznych Ewidencja gospodarcza Statystyka Rachunkowość Ewidencja operatywna Księgowość Kalkulacja Sprawozdawczość finansowa

3 Rachunkowość Definicja Rachunkowość jest to całościowy i zwarty system ciągłego oraz systematycznego gromadzenia i przetwarzania danych oraz prezentacji informacji ekonomicznofinansowych.

4 Rachunkowość Definicje zbliżone do MSR wyrażona liczbowo miara sytuacji finansowej i działalności przedsiębiorstwa sformalizowane liczenie język używany do przekazywania informacji handlowych i ekonomicznych zainteresowanym działalnością przedsiębiorstwa Powody prowadzenia rachunkowości: wymogi prawne konieczność podejmowania wewnętrznych decyzji kontrola i sprawozdawczość zewnętrzna kontrola stanu i ocena wyników przez właścicieli

5 Cechy rachunkowości Wyrażenie wszystkich procesów i operacji gospodarczych w mierniku pieniężnym Dokonywanie zapisów wyłącznie na podstawie dokumentów źródłowych Stosowanie do zapisów specyficznych urządzeń księgowych - kont Realizacja zasady podwójnego zapisu Zachowanie ciągłości ewidencji księgowej Kontrola zapisów za pomocą inwentaryzacji

6 Podstawa prawna Ustawa o rachunkowości Z dnia roku Tekst jednolity (Dz. U Nr 76 poz. 694) Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Prowadzenie ksiąg rachunkowych Rozdział 3 Inwentaryzacja Rozdział 4 Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego Rozdział 4a Łączenie się spółek Rozdział 5 Sprawozdania finansowe jednostki Rozdział 6 Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych Rozdział 7 Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych Rozdział 8 Ochrona danych Rozdział 9 Odpowiedzialność karna Rozdział 10 Przepisy szczególne i przejściowe Rozdział 11 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe Załącznik nr 2 Załącznik nr 1

7 Inne akty prawne wpływające na prowadzenie księgowości w firmie Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku od towarów i usług Ustawa Ordynacja podatkowa Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Kodeks karno skarbowy Kodeks spółek handlowych Prawo dewizowe Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

8 Środki gospodarcze i źródła ich finansowania Dwa wcielenia majątku firmy: Środki gospodarcze, czyli w jakiej postaci występuje majątek Kapitały, czyli źródła pochodzenia majątku Ujęcie bilansowe: Aktywa Pasywa

9 Tożsamość majątku i źródeł pochodzenia MAJĄTEK Skąd pochodzi? Ze źródeł: własnych obcych KAPITAŁY W czym się przejawiają? W majątku: trwałym obrotowym

10 BILANS - pojęcia Podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, prezentujące jego sytuację majątkową i kapitałową na dany dzień ( dzień bilansowy), sporządzone w ujęciu wartościowym, w formie syntetycznego, dwustronnego zestawienia aktywów i pasywów. Elementy: Aktywa i pasywa Suma bilansowa Aktywa = Pasywa (zasada równowagi bilansowej) Z czego wynika równość A=P : z tożsamości majątku i źródeł jego pochodzenia

11 Struktura bilansu AKTYWA PASYWA AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE I Wartości niematerialne i prawne II Rzeczowe aktywa trwałe III Należno ności długoterminowe IV Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe I Zapasy II Należno ności krótkoterminowe III Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe KAPITAŁY WŁASNE KAPITAŁY OBCE (ZOBOWIĄ ZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄ ZANIA) I Kapitał podstawowy II Kapitały zapasowe i rezerwowe III Wynik finansowy Rezerwy na zobowiązania I Zobowiązania długoterminowe II Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe

12 Co powinien zawierać prawidłowy bilans? Nazwę i adres jednostki sporządzającej bilans Określenie dnia bilansowego Podział na aktywa i pasywa Specyfikację nazw i wartości poszczególnych składników bilansowych Sumę bilansową i jej równość w aktywach i pasywach Datę sporządzenia bilansu Podpisy osób upoważnionych i odpowiedzialnych za rzetelność i prawidłowość bilansu

13 Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne - nabyte prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania w tym : 1) Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych 2) Autorskie prawa majątkowe,prawa pokrewne, licencje, koncesje 3) Wartość firmy 4) Koszty prac rozwojowych 5) Know-how

14 II Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości - grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) - budynki i budowle, lokale będące odrębną własnością - własnościowe prawo do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej w tym: ❶środki trwałe - kompletne, zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania przedmioty o okresie użyteczności ekonomicznej powyżej 1 roku, przeznaczone na Maszyny i urządzenia techniczne Środki transportu Inne środki trwałe własne potrzeby jednostki w tym: ❷środki trwałe w budowie przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, rozbudowy,modernizacji, montażu

15 Aktywa trwałe III Należności długoterminowe Kwoty należne jednostce, które stają się wymagalne po upływie 12 miesięcy od dnia bilansowego, np. Należności wynikające z postępowania układowego z wierzycielami

16 Inwestycje Aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych zasobów lub uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend itp.

17 Aktywa trwałe IV Inwestycje długoterminowe Inwestycje, przeznaczone do zbycia, płatne lub wymagalne w terminie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, w tym : Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe: udziały w obcych jednostkach lub akcje, inne papiery wartościowe ( obligacje, bony skarbowe itp. ) udzielone pożyczki długoterminowe

18 Aktywa obrotowe - I Zapasy ZAPASY NABYWANE Materiały (podstawowe,pomocnicze, opakowania, paliwo, części zamienne do maszyn i urządzeń) Towary produkty nabyte w celu dalszej odsprzedaży, bez dokonywania czynności przetwórczych, za wyjątkiem konfekcjonowania ZAPASY WYTWARZANE Produkty gotowe Półprodukty i produkty w toku produkcja niezakończona

19 Aktywa obrotowe II Należności krótkoterminowe Kwoty pieniężne należne jednostce gospodarczej od osób trzecich w tym: od odbiorców - należności z tytułu dostaw i usług bez względu na termin płatności publiczno-prawne z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych ( od budżetu) od pracowników np. z tytułu pobranych zaliczek

20 Aktywa obrotowe III Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - instrumenty finansowe wyemitowane przez inne jednostki w tym: Akcje, udziały, obligacje, udzielone pożyczki i inne papiery wartościowe przeznaczone do zbycia, płatne lub wymagalne w terminie do 12 miesięcy Aktywa pieniężne -środki pieniężne w kasach firmy i na rachunkach bankowych - inne środki pieniężne - czeki, weksle obce( płatne do 3 miesięcy, pow.3 miesięcy kwalifikowane są jako krótkoterminowe aktywa finansowe)

21 PASYWA Kapitały własne I Kapitał (fundusz) podstawowy II Kapitały zapasowe i rezerwowe (samofinansowania) - Kapitał (fundusz) zapasowy - Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe III Wynik finansowy - Zysk (strata) z lat ubiegłych - Zysk (strata) netto z roku bieżącego

22 PASYWA Kapitały obce I Zobowiązania długoterminowe kredyty pożyczki II Zobowiązania krótkoterminowe kredyty i pożyczki z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń

23 Rodzaje kapitałów Kapitał zapaso -wy, rezerwowy Kapitał zapasowy, rezerwowy Fundusz zasobowy Fundusz przedsiębiorstwa II Kapitały wypracowane Kapitał właścicieli Kapitał udziałowy Kapitał akcyjny Fundusz udziałowy Fundusz założycielski I Kapitał podstawowy (powierzony) Spółki osobowe, osoba fiz. Spółka z o.o. Spółka akcyjna Spółdz. Przeds. państw. Rodzaj kapitału

24 Operacje gospodarcze jako przedmiot rachunkowości Działalność gospodarcza jednostki = stany + procesy Zbiór zdarzeń gospodarczych Operacje gospodarcze

25 Pojęcie operacji gospodarczej Elementarne, udokumentowane zdarzenie gospodarcze powodujące zmiany w stanie składników majątkowych, kapitałowych oraz wyniku finansowym jednostki. Istota operacji gospodarczej: opiera się pojęciowo o zdarzenia, zjawiska nie da się rozłożyć na składniki bardziej elementarne podlega ewidencji ponieważ wywiera wpływ na stan aktywów i pasywów, oraz wynik jednostki wyrażana jest w mierniku ilościowym lub wartościowym, musi być udokumentowana dotyczy działalności gospodarczej

26 Klasyfikacja operacji gospodarczych 1) operacje wewnętrzne i zewnętrzne 2) operacje jednorazowe i procesowe 3) operacje bezwynikowe ( bilansowe ) i wynikowe

27 Rodzaje operacji bezwynikowych Operacje bilansowe (bezwynikowe) - powodują wyłącznie zmiany w aktywach i pasywach jednostki i ze względu na wpływ jaki wywierają na składniki bilansu dzielą się na : 1) operacje aktywne zmieniające strukturę aktywów np. ZAKUP ZA GOTÓWKĘ TOWARÓW 2) operacje pasywne powodujące przemieszczenie składników w obrębie pasywów np. ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCY 3) operacje aktywno-pasywne zwiększające sumę bilansową np. ZAKUP MATERIAŁÓW Z PRZEDŁUŻONYM TERMINEM PŁATNOŚCI 4) operacje aktywno-pasywne zmniejszające sumę bilansową np. SPŁATA RATY KREDYTU Z RACHUNKU BANKOWEGO

28 Wpływ bezwynikowych operacji gospodarczych na bilans 4 typy bezwynikowych operacji gospodarczych I typ A (+), A (-) suma bilans. bez zmiany II typ P (+), P(-) suma bilans. bez zmiany III typ A (+), P(+) suma bilans. rośnie IV typ A (-), P(-) suma bilans. maleje

29 Konto Urządzenie księgowe, służące do odzwierciedlenia stanu i zmian stanu określonych składników aktywów, pasywów lub wyników

30 Budowa konta Winien Debet(Dt) Nazwa konta Ma Credit(Ct) Zapisy wartości stanów lub zmian Zapisy wartości stanów lub zmian ΣObrót Wn ΣObrót Ma

31 Saldo konta - różnica między obrotami, saldo nosi nazwę strony większej Saldo Wn jeżeli Obrót Wn > Obrót Ma Saldo Ma jeżeli Obrót Ma > Obrót Wn Saldo 0 jeżeli obroty są równe Saldo początkowe = stan na początek okresu (z BO) Saldo końcowe = stan na koniec okresu (do BZ)

32 Pozostała terminologia konta Założenie konta - wpisanie jego nazwy lub symbolu zgodnie z planem kont Otwarcie konta - wpisanie stanu początkowego z bilansu otwarcia (BO) lub zaksięgowanie pierwszej operacji księgowej Obciążenie konta, zapisanie w ciężar konta, księgowanie na stronie Winien - zapis stanu lub zmiany na stronie Winien konta Uznanie konta, zapisanie na dobro konta, księgowanie na stronie Ma - zapis stanu lub zmiany na stronie Ma konta

33 Klasyfikacja kont Wg stopnia szczegółowości: syntetyczne i analityczne, Wg ekonomicznej treści dokonywanych zapisów: bilansowe: aktywne, pasywne, aktywnopasywne niebilansowe: wynikowe, korygujące, rozliczeniowe

34 Konta bilansowe nazwą i treścią odpowiadają poszczególnym składnikom bilansu 1) Konta aktywne służą do prezentacji aktywów 2) Konta pasywne prezentują stany i zmiany stanów kapitałów jednostki 3) Konta aktywno pasywne, rozrachunkowe, służą do ewidencji należności i zobowiązań

35 Funkcjonowanie kont bilansowych : aktywnych i pasywnych KONTO AKTYWNE Np. KASA KONTO PASYWNE Np. KREDYT BANKOWY Sp. (z BO) - - Sp. (z BO) + + Obrót Wn Obrót Ma Obrót Wn Obrót Ma Saldo Wn Saldo Ma Σ = Σ Σ = Σ

36 Funkcjonowanie kont aktywno-pasywnych np. Rozrachunki z Sp.N + N - Z Sk.Z Sp.Z - N + Z Sk.N N - należności Z - zobowiązania

37 Zadanie operacje i konta bilansowe Sp. z o. o. Dyzio rozpoczęła działalność gospodarczą polegającą na produkcji odzieży X r. Właścicielami spółki są trzej udziałowcy, z których każdy objął 1/3 udziałów. Kapitał udziałowy spółki dzieli się na 90 udziałów po 1000 zł za udział. Wspólnicy wnieśli udziały w formie aportów rzeczowych i w gotówce: - pierwszy wspólnik wniósł do firmy samochód dostawczy o wartości zł - drugi maszyny do szycia o wartości zł oraz wpłacił gotówką do kasy zł - trzeci wniósł komputer o wartości zł wraz z oprogramowaniem wycenionym na zł oraz obligacje 2- letnie Skarbu Państwa o wartości zł a resztę udziałów wpłacił na rachunek bankowy spółki. Sporządź bilans spółki na moment rozpoczęcia działalności.

38 Wpływ operacji na bilans zad. c.d. Jaki wpływ na składniki bilansu miały zdarzenia z miesiąca października: 1. Zapłacono gotówką za zakup tkanin, które przyjęto do magazynu Otrzymano rachunek od dostawcy za zakupione maszyny produkcyjne Podpisano z pracownikiem umowę o pracę, wynagrodzenie miesięczne brutto 1500 zł. 4. Otrzymano od dostawcy maszyn wezwanie do zapłaty Zaciągnięto w banku kredyt długoterminowy, którym spłacono zobowiązanie wobec dostawcy maszyn Złożono zamówienie na tkaninę importowaną Otrzymano rachunek za opracowanie znaku towarowego Zapłacono z rachunku bankowego pozostałą część zobowiązania wobec dostawcy maszyn.

39 Wyniki zadania- bilans otwarcia Lp. AKTYWA Suma PASYWA Suma A Aktywa trwałe Kapitały własne Wart.niemat.i prawne Kapitał udziałowy Środki trwałe Inwestycje długoterm B Aktywa obrotowe Kapitały obce(zobowiąz.) 1 Inwestycje krótkoterminowe Zobowiązania długoterm. 2 Zobowiązania krótkoterm. suma bilansowa suma bilansowa

40 Analiza wpływu operacji bilansowych na bilans Numer operacji Zmiany w składnikach bilansu(+, -) AKTYWA PASYWA Suma bilans. Typ operacji bilansowej 1 Materiały Kasa bez zmian bez zmian aktywna RAZEM

41 Zadanie c.d. Księgowanie operacji bilansowych Otwórz konta przyjmując stany początkowe z bilansu otwarcia Zaksięguj operacje gospodarcze na kontach Zamknij konta ustalając ich obroty i salda Sporządź bilans próbny

42 Zasada podwójnego zapisu Każda operacja gospodarcza musi być ujęta: na co najmniej dwóch kontach (podwójny zapis), po przeciwnych stronach kont (dwustronny zapis), w tej samej kwocie (jednakowy zapis).

43 Korespondencja kont powiązanie strony Wn i MA kont zapisem księgowym w ściśle określony, jedynie możliwy sposób, zgodnie z treścią ekonomiczną operacji gospodarczej : - korespondencja prosta - korespondencja złożona

44 Zapis operacji gospodarczej na koncie powinien zawierać: datę operacji gospodarczej numer i symbol dowodu księgowego, dokumentującego daną operację, treść zapisu (operacji), dane liczbowe dotyczące wielkości stanu lub zmiany (wartość lub ewentualnie ilość)

45 Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych bilans próbny cd. zad. Lp. Nazwa konta Obroty Salda WN MA WN MA 1 Wart.niem.i prawne Środki trwałe Inwest.długoter Kasa Rachunek bankowy Materiały Kapitał udziałowy Kredyt długoter Zobow.wobec dost Razem

46 Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych Lp. Nazwa konta BO Obroty za okres BO + obroty za okres BZ A P Wn Ma Wn Ma Wn Ma 1 Środki trwałe... Materiały Kapitał zapasowy... Ogółem Σ = = Σ Σ = = Σ Σ = = Σ Σ = = Σ

47 Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych - kont księgi głównej umożliwia stwierdzenie tzw. poprawności formalnej zapisów tj. zgodności księgowań z zasadą podwójnego zapisu. Błędy możliwe do wykrycia: 1) zapisanie kwoty operacji dwa razy po tej samej stronie 2) zapisanie kwoty operacji w innej wysokości na dwóch kontach 3) zapisanie operacji tylko na jednym koncie 4) błędne ustalenie obrotów lub salda konta

48 Merytoryczna poprawność zapisów Czyli zapisanie operacji zgodnie z jej treścią ekonomiczną, jest sprawdzana za pomocą inwentaryzacji : - drogą spisu z natury ( materiałów, towarów, produkcji niezakończonej, wyrobów gotowych, środków trwałych, środków pieniężnych w kasie ) - poprzez potwierdzenie sald z kontrahentami - przez porównanie i weryfikację zapisów księgowych z dowodami źródłowymi

49 Operacje wynikowe Operacje wynikowe wywołują zmiany tylko jednego składnika bilansu i prowadzą do powstawania elementów wyniku finansowego tj. - przychodów - kosztów - strat nadzwyczajnych - zysków nadzwyczajnych WF = P- K + Zn - Sn

50 Elementy wyniku finansowego-pojęcia Koszty i straty są to prawdopodobne zmniejszenia przyszłych korzyści jednostki w okresie sprawozdawczym, o wiarygodnie określonej wartości w postaci wydatków lub innego zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które ostatecznie doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego w inny sposób niż pobranie środków przez udziałowców lub właścicieli. A P bz. lub P A bz. Kapitał wł.

51 Elementy wyniku finansowego c.d. Przychody i zyski prawdopodobne, przyszłe korzyści jednostki w okresie sprawozdawczym w postaci wpływów lub innego zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań i rezerw, o wiarygodnie określonej wartości, które ostatecznie doprowadzą do wzrostu kapitału własnego w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli. A P bz. lub P A bz. Kapitał wł.

52 Straty i zyski nadzwyczajne Straty i zyski powstające w wyniku zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza zwykłą działalnością operacyjną jednostki, nie związane z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej : - skutki zdarzeń losowych - skutki postępowania układowego i naprawczego - skutki przekształceń własnościowych

53 Zadanie do operacji wynikowych 1. Zapłacono z rachunku bankowego odsetki od kredytu Wystawiono rachunek odbiorcy za najem lokalu W wyniku pożaru uległy zniszczeniu materiały w magazynie Sporządzono listę płac pracowników Otrzymano odszkodowanie za zniszczone materiały na rachunek bankowy Otrzymano rachunek za rozmowy telefoniczne Umorzono zobowiązanie wobec dostawcy Otrzymano gotówką odsetki od kontrahenta od nieterminowej płatności 100.

54 Analiza wpływu operacji wynikowych na bilans. nr RAZEM Zmiany w składnikach bilansu(+, -) AKTYWA PASYWA Rach.bank bz. Wpływ na Wynik Finans Powstaje koszt

55 Typy operacji wynikowych (wpływ na przychody, koszty, zyski i straty) 4 typy operacji wynikowych ❶ A P bz. - ❷ P A bz. - przychód lub zysk koszt lub strata ❸ P A bz. - przychód lub zysk ❹ A P bz. - koszt lub strata

56 Konta niebilansowe Są to konta, które służą do zapisu procesów i zjawisk, wpływających na stan składników bilansowych; konta te albo nie mają sald końcowych albo ich salda wpływają na salda kont bilansowych Konta wynikowe Konta korygujące Konta rozliczeniowe

57 Konta wynikowe Służą do odzwierciedlenia treści operacji wynikowych, powstają z pionowego podziału konta Wynik finansowy. Koszty Wynik finansowy Przychody WN WN MA MA Straty nadzw. Zyski nadzw. WN MA operacje bieżące

58 Ustalenie wyniku na koniec okresu Koszty Wynik finansowy Przychody WN WN MA MA dzień bilansowy dzień bilansowy Straty nadzw. Zyski nadzw. WN MA dzień bilansowy dzień bilansowy

59 Funkcjonowanie kont wynikowych KOSZTY PRZYCHODY +K -K -P +P Bieżące (w ciągu okresu) księgowania operacji wynikowych Przeksięgowania rezultatów operacji wynikowych na koniec okresu WYNIK FINANSOWY K P

60 Zadanie cd. Zaksięguj na kontach podane w poprzednim zadaniu operacje gospodarcze przyjmując stany początkowe na kontach z poniższego bilansu, ustal wynik finansowy firmy. Lp. AKTYWA Suma PASYWA Suma A Aktywa trwałe Kapitały własne Wart.niemat.i prawne Kapitał udziałowy Środki trwałe Inwestycje długoterm B Aktywa obrotowe Kapitały obce Materiały Kredyt bankowy długot Inwestycje krótkoterminowe Zobowiązania wobec dost kasa 4000 rachunek bankowy 3000 suma bilansowa suma bilansowa

61 Zasady funkcjonowania kont wynikowych Na kontach wynikowych nie występuje bilans otwarcia Konta kosztów i strat funkcjonują podobnie jak konta aktywne Konta przychodów i zysków funkcjonują podobnie jak konta pasywne Konta wynikowe nie maja salda końcowego ponieważ ich stany przeksięgowuje się na konto Wynik Finansowy.

62 Przykłady operacji wynikowych Bieżące operacje wynikowe Wydano do zużycia materiały Otrzymano rachunek za transport towarów Sprzedano za gotówkę towary , które kupiono wcześniej za 8.000, wydano tow. odbiorcy Wydano odbiorcy zbędne materiały o wartości w cenie zakupu 1500, wystawiając mu rachunek z przedłużonym terminem płatności na Operacje wynikowe zamykające okres obrotowy PK przeksięgowanie przychodów PK przeksięgowanie kosztów działalności PK ustalenia wyniku i zamknięcia konta Wynik finansowy

63 Podzielność pionowa i pozioma kont Dzielenie i łączenie kont umożliwia dostosowanie szczegółowości informacji do potrzeb danej jednostki gospodarczej : - podział pionowy- konta powstałe z podziału przejmują tylko niektóre funkcje konta dzielonego np. konta Przychody, Koszty - podział poziomy polega na tworzeniu kont szczegółowych o węższym zakresie ewidencji, przejmujących wszystkie funkcje konta dzielonego np. Materiały Materiał A, Materiał B, Materiał C

64 Skutki podziału Pionowego - konto dzielone przestaje istnieć, konta powstałe funkcjonują jako oddzielne konta np. konta Przychodów i Kosztów zamiast konta Wynik Finansowy - konto powstałe z podziału funkcjonuje obok konta podstawowego jako konto korygujące np. konto Umorzenie środków trwałych w stosunku do konta Środki trwałe Poziomego Konta szczegółowe eliminują konto macierzyste np. konto Rozliczenie zakupu Konta szczegółowe tworzą ewidencję analityczną

65 Konta analityczne Konta ksiąg pomocniczych urządzenia księgowe służące do szczegółowej ewidencji danych ujętych na kontach syntetycznych kontach księgi głównej. Konta analityczne są więc zbiorem elementów składowych konta syntetycznego.

66 Zasada zapisu powtarzanego Zasada ewidencji na kontach analitycznych Zapisy na tych kontach dokonywane są (powtarzane) po tej samej stronie (Wn albo Ma) co na koncie syntetycznym, w taki jednak sposób, by suma zapisów na kontach analitycznych po ich jednej stronie była równa sumie zapisów na koncie syntetycznym po tej samej stronie.

67 Funkcjonowanie kont analitycznych i konta aktywnopasywnego - zadanie Konto Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami wykazywało na początek okresu stan należności (w tym od odbiorcy A , od odbiorcy B ) oraz stan zobowiązań ( w tym wobec dostawcy X , wobec Y ). Zaksięguj poniższe operacje gospodarcze i zamknij konto Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami : 1) WB- wpływ należności od odbiorcy B ) Odbiorca A. wpłacił gotówką do kasy ) Otrzymano dostawę materiałów od Z. zapłata w terminie późniejszym ) Zapłacono gotówką zobowiązanie wobec Y ) WB- zapłata zobowiązania wobec dostawcy X

68 Konto syntetyczne - Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Rozrachunki z O i D Sp. Sp. + N - N Sp. Rozrachunki z O i D Sp. 1 - Z + Z Sk. Sk S k N - należności Z - zobowiązania

69 Konta analityczne do Rozrachunków z odbiorcami i dostawcami Odbiorca A Odbiorca B Sp (2 Sp (2 S k =2000 S k =3000 Dostawca X Dostawca Y Dostawca Z 5) Sp. 4) Sp (3 S k =0 S k =6 000 Sk=7 000

70 Konto syntetyczne- Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Rozrachunki z O i D Sp Sp Sk Zob Sk Nal

71 Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych Lp. Obroty za okres Salda końcowe Nazwa konta Wn Ma Wn Ma 1 Odbiorca A Odbiorca B Dostawca X Dostawca Y Dostawca Z Ogółem Σ Σ Σ Σ13 000

72 Funkcje zestawienia obrotów i sald kont analitycznych Kontrolna sprawdzenie formalnej poprawności zapisów tj. zgodności z zasadą zapisu powtarzanego: - czy saldo początkowe ( końcowe) konta syntetycznego jest równe sumie sald początkowych (końcowych) kont analitycznych - czy obroty debetowe (kredytowe) konta syntetycznego są równe sumie obrotów debetowych (kredytowych) kont analitycznych Informacyjna w przypadku kont aktywno-pasywnych możliwość ustalenia sald końcowych

73 Ujawnianie błędów: Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych błędy formalne niezgodność z zasadą zapisu podwójnego lub powtarzanego Inwentaryzacja błędy merytoryczne

74 Poprawianie błędów księgowych 1) Bieżące poprawianie błędów - korekta zapisów 2) Storno Storno (czarne: dodatnie, czerwone: ujemne) - sposób poprawiania błędów w księgowości, usuwający wpływ mylnego zapisu na obroty i/lub salda konta, oparty na zasadzie podwójnego zapisu.

75 Rodzaje storna Storno czarne całkowite wyksięgowanie błędnego zapisu po przeciwnych stronach kont i dokonanie zapisu poprawnego Storno czarne częściowe dokonanie zapisu przeciwstawnego tylko na jednym koncie, na którym wystąpił błąd Storno czerwone całkowite powtórzenie błędnego zapisu ze znakiem minus i wprowadzenie zapisu poprawnego Storno czerwone częściowe skorygowanie nieprawidłowej kwoty o wartość zawyżenia

76 Korekta błędnych zapisów - przykład Popraw przy pomocy poszczególnych rodzajów storna błędne Zapisy tej samej w każdym przypadku operacji gospodarczej: Zakupiono za gotówkę (KW) materiały (Pz) )czarne całkowite : Rachunek bankowy Ma 1000 Towary Wn )czarne częściowe: Kasa Ma 1000, Towary Wn )czerwone całkowite : zapis jak w pkt.1 4)czerwone częściowe : Kasa Ma Materiały Wn

77 Podmioty gospodarcze a VAT Podmioty zwolnione z VAT 1) podmiotowo ze względu na wysokość rocznych obrotów nie przekraczających równowartości EUR wg kursu z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego 2) przedmiotowo ze względu na rodzaj prowadzonej działalności ( np. usługi medyczne, edukacyjne) Podatnicy VAT osoby prawne i fizyczne wykonujące działalność gospodarczą (szeroko pojętą - np. wynajmowanie lokali )

78 Podatek od towarów i usług- VAT (Value Added Tax )- podatek od wartości dodanej ) Podstawa prawna -Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 Większość przepisów Ustawy obowiązuje od 1 maja wejścia Polski do Unii Europejskiej Podatek od wartości dodanej obowiązuje w Unii Europejskiej według podobnych reguł prawnych - ustawodawstwo unijne ma charakter nadrzędny.

79 Podstawa opodatkowania - podstawą opodatkowania jest obrót -kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku,otrzymane dotacje i rabaty. Np. wartość usługi prawnej 100 zł - firmapłatnik VAT dolicza VAT według obowiązującej stawki 22 %, klient płaci kwotę wartości usługi powiększoną o VAT 122 zł

80 Stawki podatku od towarów i usług (VAT) Podstawowa : 22 % (w Unii podstawowa max -15%) preferencyjne : 7% - np. usługi remontowe w budownictwie mieszkaniowym,wiele produktów żywnościowych 3% -np. nieprzetworzone produkty żywnościowe, usługi związane z rolnictwem 0 % -np. towary wywożone poza granice Polski zwolnienie z VAT - np. usługi pocztowe, finansowe W Unii preferencyjne stawki-maksymalnie 5 %

81 Sposób działania podatku VAT Podatnik VAT Faktury VAT -netto 100 -VAT 22 - brutto 122 Faktury VAT - netto VAT 66 - brutto 366 zakup Jednostka gospodarcza sprzedaż VAT naliczony Rozrach.z tyt.vat VAT należny VAT do zapłaty

82 Funkcjonowanie VAT w firmach Firmy dokonują zakupów Dokumenty zakupu oryginały rachunków i faktur VAT otrzymane od dostawcy Konstrukcja faktury VAT zakupu : - wartość netto faktury zł - VAT naliczony np. 22% zł - wartość brutto faktury zł (zobowiązanie wobec dostawcy) faktury zestawiane są w rejestrze zakupu

83 Funkcjonowanie VAT w firmach Firmy sprzedają towary, wyroby, usługi Dokumenty sprzedaży- oryginał faktury VAT otrzymuje odbiorca, kopia pozostaje u sprzedawcy Konstrukcja faktury VAT sprzedaży - wartość netto faktury zł - VAT należny np. 22% zł - wartość brutto faktury zł (należność od odbiorcy) faktury zestawiane są w rejestrze sprzedaży

84 Rozliczenie VAT z budżetem Deklaracja VAT sporządzana za okresy miesięczne ustalenie różnicy między podatkiem VAT należnym i naliczonym Np. wartość obrotu , VAT należny wartość zakupu , VAT naliczony Zobowiązanie z tytułu VAT = VAT należny - VAT naliczony = (do zapłaty do 25 dnia następnego miesiąca ) uwaga : wartość dodana w tej firmie = = ( 22% z 5000 = 1100)

85 Rozrachunki z tytułu VAT Rozrachunki z tytułu VAT VAT naliczony powstający przy ZAKUPACH Faktury zakupu VAT należny powstający przy SPRZEDAŻY Faktury sprzedaży Saldo (Wn lub Ma) do rozliczenia z US

86 Schemat 1 Ewidencja rozrachunków z tyt. VAT Rozrachunki z dostawcami Rozrachunki z z tyt. VAT Rozrachunki z odbiorcami Rachunki bankowe 2 5a Koszty 5b

87 Objaśnienia do schematu 1 1) Należny podatek VAT za sprzedane produkty, towary i usługi 2) Podatek naliczony ujęty w fakturach dostawców 3) Należny podatek VAT od darowizn 4) Należny podatek VAT od kosztów reprezentacji i reklamy i innych czynności zrównanych ze sprzedażą 5) Kwota podatku VAT przekazana na rachunek urzędu skarbowego (a) lub zwrócona przez urząd skarbowy (b)

88 Ewidencja faktur VAT Zaksięguj na kontach podane operacje gospodarcze i ustal saldo konta Rozrachunki z tytułu VAT na koniec okresu : 1. Otrzymano fakturę VAT za zakupione materiały (Pz) : netto 1500, VAT 330, brutto Wystawiono fakturę VAT za najem lokalu biurowego : netto 4000, VAT 880, brutto Otrzymano fakturę VAT za rozmowy telefoniczne : netto 800, VAT 176, brutto Otrzymano rachunek za transport materiałów 300, rachunek opłacono gotówką. 5. Wystawiono dla odbiorcy A. fakturę VAT za sprzedane za gotówkę towary : 100 szt x 10 zł/szt :netto 1000, doliczono VAT 22%. 6. Wydano odbiorcy A. sprzedane towary z magazynu -100 szt. w cenie zakupu 7 zł/szt.

89 Ewidencja VAT przykład c.d. Rozrachunki z dostawcami Kasa )976 Sp.X 4)300 Towary Sp.X 6)700 1 Materiały )800 4)300 6)700 Rozrachunki z tyt. VAT )976 5) Koszty Sk.206 Przychody ze sprz )1000 Rozrachunki z odbiorcami )1220

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

R A C H U N K O W O Ś Ć WYKŁAD 1 27.02.2005

R A C H U N K O W O Ś Ć WYKŁAD 1 27.02.2005 Literatura -Podstawy rachunkowości Messer - Rachunkowość od podstaw Matuszewicz - Ustawa o rachunkowości R A C H U N K O W O Ś Ć WYKŁAD 1 27.02.2005 RACHUNKOWOŚĆ PEŁNA UPROSZCZONA ZWOLNIONA Z EWIDENCJI

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka SENIOR nr 4/2011 z dnia 31 maja 2011roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ INNE PRZYJĘTE ZASADY EWIDENCJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie

Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie z dnia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Jak to opisać? Definicja rachunkowości. Główne uregulowania prawne. Cel rachunkowości. Rachunkowość jednostki obejmuje:

Jak to opisać? Definicja rachunkowości. Główne uregulowania prawne. Cel rachunkowości. Rachunkowość jednostki obejmuje: ) Panowie X i Y założyli spółkę, wpłacając po 00 000 PLN do kasy ) Za 90 000 PLN kupili budynek 3) lecz zabrakło im pieniędzy na maszynę i materiały, wzięli więc 00 000 kredytu w banku i kupili: 4) maszynę

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Aneta Englot. Rachunkowość. spółdzielni socjalnej

Aneta Englot. Rachunkowość. spółdzielni socjalnej Aneta Englot Rachunkowość spółdzielni socjalnej druk 978-83-62744-61-9 pdf 978-83-64496-03-5 epub 978-83-64496-04-2 mobi 978-83-64496-05-9 I. WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI Spółdzielnie socjalne to jednostki

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2014 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 20 marca 2014 r. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI I. Zasady ogólne 1. Zadania rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Strona1 ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Rachunkowośd to proces identyfikacji, pomiaru i komunikowania informacji ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach Zasady (polityka) rachunkowości Urząd Gminy w Gorzycach Gorzyce, dn. 02 sierpnia 2012 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 66/2012Wójta Gminy z dnia 02 sierpnia 2012 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy

Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości opracowana została na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, a w szczególności na podstawie

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i poz. 613; z 2014 r. poz. 768 i poz. 1100) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa określa zasady rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest

Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest dostarczanie wszystkich niezbędnych informacji na temat prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku. Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIEŃ I Prowadzenie księgi Księga musi być prowadzona w sposób nie wadliwy i rzetelny Księgą niewadliwą jest księga prowadzona w sposób zgodny z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych. Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik

Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych. Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik Cele szkolenia: Na szkoleniu dowiesz się: Jak wybrać politykę rachunkowości i jak

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02

Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo