Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale"

Transkrypt

1 Rachunkowość finansowa wykład I i II semestr Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Elżbiety Maluszczak i Alicji Bednarskiej wykładowców WSB.

2 Miejsce rachunkowości w systemie nauk ekonomicznych Ewidencja gospodarcza Statystyka Rachunkowość Ewidencja operatywna Księgowość Kalkulacja Sprawozdawczość finansowa

3 Rachunkowość Definicja Rachunkowość jest to całościowy i zwarty system ciągłego oraz systematycznego gromadzenia i przetwarzania danych oraz prezentacji informacji ekonomicznofinansowych.

4 Rachunkowość Definicje zbliżone do MSR wyrażona liczbowo miara sytuacji finansowej i działalności przedsiębiorstwa sformalizowane liczenie język używany do przekazywania informacji handlowych i ekonomicznych zainteresowanym działalnością przedsiębiorstwa Powody prowadzenia rachunkowości: wymogi prawne konieczność podejmowania wewnętrznych decyzji kontrola i sprawozdawczość zewnętrzna kontrola stanu i ocena wyników przez właścicieli

5 Cechy rachunkowości Wyrażenie wszystkich procesów i operacji gospodarczych w mierniku pieniężnym Dokonywanie zapisów wyłącznie na podstawie dokumentów źródłowych Stosowanie do zapisów specyficznych urządzeń księgowych - kont Realizacja zasady podwójnego zapisu Zachowanie ciągłości ewidencji księgowej Kontrola zapisów za pomocą inwentaryzacji

6 Podstawa prawna Ustawa o rachunkowości Z dnia roku Tekst jednolity (Dz. U Nr 76 poz. 694) Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Prowadzenie ksiąg rachunkowych Rozdział 3 Inwentaryzacja Rozdział 4 Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego Rozdział 4a Łączenie się spółek Rozdział 5 Sprawozdania finansowe jednostki Rozdział 6 Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych Rozdział 7 Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych Rozdział 8 Ochrona danych Rozdział 9 Odpowiedzialność karna Rozdział 10 Przepisy szczególne i przejściowe Rozdział 11 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe Załącznik nr 2 Załącznik nr 1

7 Inne akty prawne wpływające na prowadzenie księgowości w firmie Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku od towarów i usług Ustawa Ordynacja podatkowa Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Kodeks karno skarbowy Kodeks spółek handlowych Prawo dewizowe Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

8 Środki gospodarcze i źródła ich finansowania Dwa wcielenia majątku firmy: Środki gospodarcze, czyli w jakiej postaci występuje majątek Kapitały, czyli źródła pochodzenia majątku Ujęcie bilansowe: Aktywa Pasywa

9 Tożsamość majątku i źródeł pochodzenia MAJĄTEK Skąd pochodzi? Ze źródeł: własnych obcych KAPITAŁY W czym się przejawiają? W majątku: trwałym obrotowym

10 BILANS - pojęcia Podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, prezentujące jego sytuację majątkową i kapitałową na dany dzień ( dzień bilansowy), sporządzone w ujęciu wartościowym, w formie syntetycznego, dwustronnego zestawienia aktywów i pasywów. Elementy: Aktywa i pasywa Suma bilansowa Aktywa = Pasywa (zasada równowagi bilansowej) Z czego wynika równość A=P : z tożsamości majątku i źródeł jego pochodzenia

11 Struktura bilansu AKTYWA PASYWA AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE I Wartości niematerialne i prawne II Rzeczowe aktywa trwałe III Należno ności długoterminowe IV Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe I Zapasy II Należno ności krótkoterminowe III Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe KAPITAŁY WŁASNE KAPITAŁY OBCE (ZOBOWIĄ ZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄ ZANIA) I Kapitał podstawowy II Kapitały zapasowe i rezerwowe III Wynik finansowy Rezerwy na zobowiązania I Zobowiązania długoterminowe II Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe

12 Co powinien zawierać prawidłowy bilans? Nazwę i adres jednostki sporządzającej bilans Określenie dnia bilansowego Podział na aktywa i pasywa Specyfikację nazw i wartości poszczególnych składników bilansowych Sumę bilansową i jej równość w aktywach i pasywach Datę sporządzenia bilansu Podpisy osób upoważnionych i odpowiedzialnych za rzetelność i prawidłowość bilansu

13 Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne - nabyte prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania w tym : 1) Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych 2) Autorskie prawa majątkowe,prawa pokrewne, licencje, koncesje 3) Wartość firmy 4) Koszty prac rozwojowych 5) Know-how

14 II Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości - grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) - budynki i budowle, lokale będące odrębną własnością - własnościowe prawo do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej w tym: ❶środki trwałe - kompletne, zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania przedmioty o okresie użyteczności ekonomicznej powyżej 1 roku, przeznaczone na Maszyny i urządzenia techniczne Środki transportu Inne środki trwałe własne potrzeby jednostki w tym: ❷środki trwałe w budowie przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, rozbudowy,modernizacji, montażu

15 Aktywa trwałe III Należności długoterminowe Kwoty należne jednostce, które stają się wymagalne po upływie 12 miesięcy od dnia bilansowego, np. Należności wynikające z postępowania układowego z wierzycielami

16 Inwestycje Aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych zasobów lub uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend itp.

17 Aktywa trwałe IV Inwestycje długoterminowe Inwestycje, przeznaczone do zbycia, płatne lub wymagalne w terminie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, w tym : Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe: udziały w obcych jednostkach lub akcje, inne papiery wartościowe ( obligacje, bony skarbowe itp. ) udzielone pożyczki długoterminowe

18 Aktywa obrotowe - I Zapasy ZAPASY NABYWANE Materiały (podstawowe,pomocnicze, opakowania, paliwo, części zamienne do maszyn i urządzeń) Towary produkty nabyte w celu dalszej odsprzedaży, bez dokonywania czynności przetwórczych, za wyjątkiem konfekcjonowania ZAPASY WYTWARZANE Produkty gotowe Półprodukty i produkty w toku produkcja niezakończona

19 Aktywa obrotowe II Należności krótkoterminowe Kwoty pieniężne należne jednostce gospodarczej od osób trzecich w tym: od odbiorców - należności z tytułu dostaw i usług bez względu na termin płatności publiczno-prawne z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych ( od budżetu) od pracowników np. z tytułu pobranych zaliczek

20 Aktywa obrotowe III Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - instrumenty finansowe wyemitowane przez inne jednostki w tym: Akcje, udziały, obligacje, udzielone pożyczki i inne papiery wartościowe przeznaczone do zbycia, płatne lub wymagalne w terminie do 12 miesięcy Aktywa pieniężne -środki pieniężne w kasach firmy i na rachunkach bankowych - inne środki pieniężne - czeki, weksle obce( płatne do 3 miesięcy, pow.3 miesięcy kwalifikowane są jako krótkoterminowe aktywa finansowe)

21 PASYWA Kapitały własne I Kapitał (fundusz) podstawowy II Kapitały zapasowe i rezerwowe (samofinansowania) - Kapitał (fundusz) zapasowy - Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe III Wynik finansowy - Zysk (strata) z lat ubiegłych - Zysk (strata) netto z roku bieżącego

22 PASYWA Kapitały obce I Zobowiązania długoterminowe kredyty pożyczki II Zobowiązania krótkoterminowe kredyty i pożyczki z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń

23 Rodzaje kapitałów Kapitał zapaso -wy, rezerwowy Kapitał zapasowy, rezerwowy Fundusz zasobowy Fundusz przedsiębiorstwa II Kapitały wypracowane Kapitał właścicieli Kapitał udziałowy Kapitał akcyjny Fundusz udziałowy Fundusz założycielski I Kapitał podstawowy (powierzony) Spółki osobowe, osoba fiz. Spółka z o.o. Spółka akcyjna Spółdz. Przeds. państw. Rodzaj kapitału

24 Operacje gospodarcze jako przedmiot rachunkowości Działalność gospodarcza jednostki = stany + procesy Zbiór zdarzeń gospodarczych Operacje gospodarcze

25 Pojęcie operacji gospodarczej Elementarne, udokumentowane zdarzenie gospodarcze powodujące zmiany w stanie składników majątkowych, kapitałowych oraz wyniku finansowym jednostki. Istota operacji gospodarczej: opiera się pojęciowo o zdarzenia, zjawiska nie da się rozłożyć na składniki bardziej elementarne podlega ewidencji ponieważ wywiera wpływ na stan aktywów i pasywów, oraz wynik jednostki wyrażana jest w mierniku ilościowym lub wartościowym, musi być udokumentowana dotyczy działalności gospodarczej

26 Klasyfikacja operacji gospodarczych 1) operacje wewnętrzne i zewnętrzne 2) operacje jednorazowe i procesowe 3) operacje bezwynikowe ( bilansowe ) i wynikowe

27 Rodzaje operacji bezwynikowych Operacje bilansowe (bezwynikowe) - powodują wyłącznie zmiany w aktywach i pasywach jednostki i ze względu na wpływ jaki wywierają na składniki bilansu dzielą się na : 1) operacje aktywne zmieniające strukturę aktywów np. ZAKUP ZA GOTÓWKĘ TOWARÓW 2) operacje pasywne powodujące przemieszczenie składników w obrębie pasywów np. ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCY 3) operacje aktywno-pasywne zwiększające sumę bilansową np. ZAKUP MATERIAŁÓW Z PRZEDŁUŻONYM TERMINEM PŁATNOŚCI 4) operacje aktywno-pasywne zmniejszające sumę bilansową np. SPŁATA RATY KREDYTU Z RACHUNKU BANKOWEGO

28 Wpływ bezwynikowych operacji gospodarczych na bilans 4 typy bezwynikowych operacji gospodarczych I typ A (+), A (-) suma bilans. bez zmiany II typ P (+), P(-) suma bilans. bez zmiany III typ A (+), P(+) suma bilans. rośnie IV typ A (-), P(-) suma bilans. maleje

29 Konto Urządzenie księgowe, służące do odzwierciedlenia stanu i zmian stanu określonych składników aktywów, pasywów lub wyników

30 Budowa konta Winien Debet(Dt) Nazwa konta Ma Credit(Ct) Zapisy wartości stanów lub zmian Zapisy wartości stanów lub zmian ΣObrót Wn ΣObrót Ma

31 Saldo konta - różnica między obrotami, saldo nosi nazwę strony większej Saldo Wn jeżeli Obrót Wn > Obrót Ma Saldo Ma jeżeli Obrót Ma > Obrót Wn Saldo 0 jeżeli obroty są równe Saldo początkowe = stan na początek okresu (z BO) Saldo końcowe = stan na koniec okresu (do BZ)

32 Pozostała terminologia konta Założenie konta - wpisanie jego nazwy lub symbolu zgodnie z planem kont Otwarcie konta - wpisanie stanu początkowego z bilansu otwarcia (BO) lub zaksięgowanie pierwszej operacji księgowej Obciążenie konta, zapisanie w ciężar konta, księgowanie na stronie Winien - zapis stanu lub zmiany na stronie Winien konta Uznanie konta, zapisanie na dobro konta, księgowanie na stronie Ma - zapis stanu lub zmiany na stronie Ma konta

33 Klasyfikacja kont Wg stopnia szczegółowości: syntetyczne i analityczne, Wg ekonomicznej treści dokonywanych zapisów: bilansowe: aktywne, pasywne, aktywnopasywne niebilansowe: wynikowe, korygujące, rozliczeniowe

34 Konta bilansowe nazwą i treścią odpowiadają poszczególnym składnikom bilansu 1) Konta aktywne służą do prezentacji aktywów 2) Konta pasywne prezentują stany i zmiany stanów kapitałów jednostki 3) Konta aktywno pasywne, rozrachunkowe, służą do ewidencji należności i zobowiązań

35 Funkcjonowanie kont bilansowych : aktywnych i pasywnych KONTO AKTYWNE Np. KASA KONTO PASYWNE Np. KREDYT BANKOWY Sp. (z BO) - - Sp. (z BO) + + Obrót Wn Obrót Ma Obrót Wn Obrót Ma Saldo Wn Saldo Ma Σ = Σ Σ = Σ

36 Funkcjonowanie kont aktywno-pasywnych np. Rozrachunki z Sp.N + N - Z Sk.Z Sp.Z - N + Z Sk.N N - należności Z - zobowiązania

37 Zadanie operacje i konta bilansowe Sp. z o. o. Dyzio rozpoczęła działalność gospodarczą polegającą na produkcji odzieży X r. Właścicielami spółki są trzej udziałowcy, z których każdy objął 1/3 udziałów. Kapitał udziałowy spółki dzieli się na 90 udziałów po 1000 zł za udział. Wspólnicy wnieśli udziały w formie aportów rzeczowych i w gotówce: - pierwszy wspólnik wniósł do firmy samochód dostawczy o wartości zł - drugi maszyny do szycia o wartości zł oraz wpłacił gotówką do kasy zł - trzeci wniósł komputer o wartości zł wraz z oprogramowaniem wycenionym na zł oraz obligacje 2- letnie Skarbu Państwa o wartości zł a resztę udziałów wpłacił na rachunek bankowy spółki. Sporządź bilans spółki na moment rozpoczęcia działalności.

38 Wpływ operacji na bilans zad. c.d. Jaki wpływ na składniki bilansu miały zdarzenia z miesiąca października: 1. Zapłacono gotówką za zakup tkanin, które przyjęto do magazynu Otrzymano rachunek od dostawcy za zakupione maszyny produkcyjne Podpisano z pracownikiem umowę o pracę, wynagrodzenie miesięczne brutto 1500 zł. 4. Otrzymano od dostawcy maszyn wezwanie do zapłaty Zaciągnięto w banku kredyt długoterminowy, którym spłacono zobowiązanie wobec dostawcy maszyn Złożono zamówienie na tkaninę importowaną Otrzymano rachunek za opracowanie znaku towarowego Zapłacono z rachunku bankowego pozostałą część zobowiązania wobec dostawcy maszyn.

39 Wyniki zadania- bilans otwarcia Lp. AKTYWA Suma PASYWA Suma A Aktywa trwałe Kapitały własne Wart.niemat.i prawne Kapitał udziałowy Środki trwałe Inwestycje długoterm B Aktywa obrotowe Kapitały obce(zobowiąz.) 1 Inwestycje krótkoterminowe Zobowiązania długoterm. 2 Zobowiązania krótkoterm. suma bilansowa suma bilansowa

40 Analiza wpływu operacji bilansowych na bilans Numer operacji Zmiany w składnikach bilansu(+, -) AKTYWA PASYWA Suma bilans. Typ operacji bilansowej 1 Materiały Kasa bez zmian bez zmian aktywna RAZEM

41 Zadanie c.d. Księgowanie operacji bilansowych Otwórz konta przyjmując stany początkowe z bilansu otwarcia Zaksięguj operacje gospodarcze na kontach Zamknij konta ustalając ich obroty i salda Sporządź bilans próbny

42 Zasada podwójnego zapisu Każda operacja gospodarcza musi być ujęta: na co najmniej dwóch kontach (podwójny zapis), po przeciwnych stronach kont (dwustronny zapis), w tej samej kwocie (jednakowy zapis).

43 Korespondencja kont powiązanie strony Wn i MA kont zapisem księgowym w ściśle określony, jedynie możliwy sposób, zgodnie z treścią ekonomiczną operacji gospodarczej : - korespondencja prosta - korespondencja złożona

44 Zapis operacji gospodarczej na koncie powinien zawierać: datę operacji gospodarczej numer i symbol dowodu księgowego, dokumentującego daną operację, treść zapisu (operacji), dane liczbowe dotyczące wielkości stanu lub zmiany (wartość lub ewentualnie ilość)

45 Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych bilans próbny cd. zad. Lp. Nazwa konta Obroty Salda WN MA WN MA 1 Wart.niem.i prawne Środki trwałe Inwest.długoter Kasa Rachunek bankowy Materiały Kapitał udziałowy Kredyt długoter Zobow.wobec dost Razem

46 Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych Lp. Nazwa konta BO Obroty za okres BO + obroty za okres BZ A P Wn Ma Wn Ma Wn Ma 1 Środki trwałe... Materiały Kapitał zapasowy... Ogółem Σ = = Σ Σ = = Σ Σ = = Σ Σ = = Σ

47 Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych - kont księgi głównej umożliwia stwierdzenie tzw. poprawności formalnej zapisów tj. zgodności księgowań z zasadą podwójnego zapisu. Błędy możliwe do wykrycia: 1) zapisanie kwoty operacji dwa razy po tej samej stronie 2) zapisanie kwoty operacji w innej wysokości na dwóch kontach 3) zapisanie operacji tylko na jednym koncie 4) błędne ustalenie obrotów lub salda konta

48 Merytoryczna poprawność zapisów Czyli zapisanie operacji zgodnie z jej treścią ekonomiczną, jest sprawdzana za pomocą inwentaryzacji : - drogą spisu z natury ( materiałów, towarów, produkcji niezakończonej, wyrobów gotowych, środków trwałych, środków pieniężnych w kasie ) - poprzez potwierdzenie sald z kontrahentami - przez porównanie i weryfikację zapisów księgowych z dowodami źródłowymi

49 Operacje wynikowe Operacje wynikowe wywołują zmiany tylko jednego składnika bilansu i prowadzą do powstawania elementów wyniku finansowego tj. - przychodów - kosztów - strat nadzwyczajnych - zysków nadzwyczajnych WF = P- K + Zn - Sn

50 Elementy wyniku finansowego-pojęcia Koszty i straty są to prawdopodobne zmniejszenia przyszłych korzyści jednostki w okresie sprawozdawczym, o wiarygodnie określonej wartości w postaci wydatków lub innego zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które ostatecznie doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego w inny sposób niż pobranie środków przez udziałowców lub właścicieli. A P bz. lub P A bz. Kapitał wł.

51 Elementy wyniku finansowego c.d. Przychody i zyski prawdopodobne, przyszłe korzyści jednostki w okresie sprawozdawczym w postaci wpływów lub innego zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań i rezerw, o wiarygodnie określonej wartości, które ostatecznie doprowadzą do wzrostu kapitału własnego w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli. A P bz. lub P A bz. Kapitał wł.

52 Straty i zyski nadzwyczajne Straty i zyski powstające w wyniku zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza zwykłą działalnością operacyjną jednostki, nie związane z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej : - skutki zdarzeń losowych - skutki postępowania układowego i naprawczego - skutki przekształceń własnościowych

53 Zadanie do operacji wynikowych 1. Zapłacono z rachunku bankowego odsetki od kredytu Wystawiono rachunek odbiorcy za najem lokalu W wyniku pożaru uległy zniszczeniu materiały w magazynie Sporządzono listę płac pracowników Otrzymano odszkodowanie za zniszczone materiały na rachunek bankowy Otrzymano rachunek za rozmowy telefoniczne Umorzono zobowiązanie wobec dostawcy Otrzymano gotówką odsetki od kontrahenta od nieterminowej płatności 100.

54 Analiza wpływu operacji wynikowych na bilans. nr RAZEM Zmiany w składnikach bilansu(+, -) AKTYWA PASYWA Rach.bank bz. Wpływ na Wynik Finans Powstaje koszt

55 Typy operacji wynikowych (wpływ na przychody, koszty, zyski i straty) 4 typy operacji wynikowych ❶ A P bz. - ❷ P A bz. - przychód lub zysk koszt lub strata ❸ P A bz. - przychód lub zysk ❹ A P bz. - koszt lub strata

56 Konta niebilansowe Są to konta, które służą do zapisu procesów i zjawisk, wpływających na stan składników bilansowych; konta te albo nie mają sald końcowych albo ich salda wpływają na salda kont bilansowych Konta wynikowe Konta korygujące Konta rozliczeniowe

57 Konta wynikowe Służą do odzwierciedlenia treści operacji wynikowych, powstają z pionowego podziału konta Wynik finansowy. Koszty Wynik finansowy Przychody WN WN MA MA Straty nadzw. Zyski nadzw. WN MA operacje bieżące

58 Ustalenie wyniku na koniec okresu Koszty Wynik finansowy Przychody WN WN MA MA dzień bilansowy dzień bilansowy Straty nadzw. Zyski nadzw. WN MA dzień bilansowy dzień bilansowy

59 Funkcjonowanie kont wynikowych KOSZTY PRZYCHODY +K -K -P +P Bieżące (w ciągu okresu) księgowania operacji wynikowych Przeksięgowania rezultatów operacji wynikowych na koniec okresu WYNIK FINANSOWY K P

60 Zadanie cd. Zaksięguj na kontach podane w poprzednim zadaniu operacje gospodarcze przyjmując stany początkowe na kontach z poniższego bilansu, ustal wynik finansowy firmy. Lp. AKTYWA Suma PASYWA Suma A Aktywa trwałe Kapitały własne Wart.niemat.i prawne Kapitał udziałowy Środki trwałe Inwestycje długoterm B Aktywa obrotowe Kapitały obce Materiały Kredyt bankowy długot Inwestycje krótkoterminowe Zobowiązania wobec dost kasa 4000 rachunek bankowy 3000 suma bilansowa suma bilansowa

61 Zasady funkcjonowania kont wynikowych Na kontach wynikowych nie występuje bilans otwarcia Konta kosztów i strat funkcjonują podobnie jak konta aktywne Konta przychodów i zysków funkcjonują podobnie jak konta pasywne Konta wynikowe nie maja salda końcowego ponieważ ich stany przeksięgowuje się na konto Wynik Finansowy.

62 Przykłady operacji wynikowych Bieżące operacje wynikowe Wydano do zużycia materiały Otrzymano rachunek za transport towarów Sprzedano za gotówkę towary , które kupiono wcześniej za 8.000, wydano tow. odbiorcy Wydano odbiorcy zbędne materiały o wartości w cenie zakupu 1500, wystawiając mu rachunek z przedłużonym terminem płatności na Operacje wynikowe zamykające okres obrotowy PK przeksięgowanie przychodów PK przeksięgowanie kosztów działalności PK ustalenia wyniku i zamknięcia konta Wynik finansowy

63 Podzielność pionowa i pozioma kont Dzielenie i łączenie kont umożliwia dostosowanie szczegółowości informacji do potrzeb danej jednostki gospodarczej : - podział pionowy- konta powstałe z podziału przejmują tylko niektóre funkcje konta dzielonego np. konta Przychody, Koszty - podział poziomy polega na tworzeniu kont szczegółowych o węższym zakresie ewidencji, przejmujących wszystkie funkcje konta dzielonego np. Materiały Materiał A, Materiał B, Materiał C

64 Skutki podziału Pionowego - konto dzielone przestaje istnieć, konta powstałe funkcjonują jako oddzielne konta np. konta Przychodów i Kosztów zamiast konta Wynik Finansowy - konto powstałe z podziału funkcjonuje obok konta podstawowego jako konto korygujące np. konto Umorzenie środków trwałych w stosunku do konta Środki trwałe Poziomego Konta szczegółowe eliminują konto macierzyste np. konto Rozliczenie zakupu Konta szczegółowe tworzą ewidencję analityczną

65 Konta analityczne Konta ksiąg pomocniczych urządzenia księgowe służące do szczegółowej ewidencji danych ujętych na kontach syntetycznych kontach księgi głównej. Konta analityczne są więc zbiorem elementów składowych konta syntetycznego.

66 Zasada zapisu powtarzanego Zasada ewidencji na kontach analitycznych Zapisy na tych kontach dokonywane są (powtarzane) po tej samej stronie (Wn albo Ma) co na koncie syntetycznym, w taki jednak sposób, by suma zapisów na kontach analitycznych po ich jednej stronie była równa sumie zapisów na koncie syntetycznym po tej samej stronie.

67 Funkcjonowanie kont analitycznych i konta aktywnopasywnego - zadanie Konto Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami wykazywało na początek okresu stan należności (w tym od odbiorcy A , od odbiorcy B ) oraz stan zobowiązań ( w tym wobec dostawcy X , wobec Y ). Zaksięguj poniższe operacje gospodarcze i zamknij konto Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami : 1) WB- wpływ należności od odbiorcy B ) Odbiorca A. wpłacił gotówką do kasy ) Otrzymano dostawę materiałów od Z. zapłata w terminie późniejszym ) Zapłacono gotówką zobowiązanie wobec Y ) WB- zapłata zobowiązania wobec dostawcy X

68 Konto syntetyczne - Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Rozrachunki z O i D Sp. Sp. + N - N Sp. Rozrachunki z O i D Sp. 1 - Z + Z Sk. Sk S k N - należności Z - zobowiązania

69 Konta analityczne do Rozrachunków z odbiorcami i dostawcami Odbiorca A Odbiorca B Sp (2 Sp (2 S k =2000 S k =3000 Dostawca X Dostawca Y Dostawca Z 5) Sp. 4) Sp (3 S k =0 S k =6 000 Sk=7 000

70 Konto syntetyczne- Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Rozrachunki z O i D Sp Sp Sk Zob Sk Nal

71 Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych Lp. Obroty za okres Salda końcowe Nazwa konta Wn Ma Wn Ma 1 Odbiorca A Odbiorca B Dostawca X Dostawca Y Dostawca Z Ogółem Σ Σ Σ Σ13 000

72 Funkcje zestawienia obrotów i sald kont analitycznych Kontrolna sprawdzenie formalnej poprawności zapisów tj. zgodności z zasadą zapisu powtarzanego: - czy saldo początkowe ( końcowe) konta syntetycznego jest równe sumie sald początkowych (końcowych) kont analitycznych - czy obroty debetowe (kredytowe) konta syntetycznego są równe sumie obrotów debetowych (kredytowych) kont analitycznych Informacyjna w przypadku kont aktywno-pasywnych możliwość ustalenia sald końcowych

73 Ujawnianie błędów: Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych błędy formalne niezgodność z zasadą zapisu podwójnego lub powtarzanego Inwentaryzacja błędy merytoryczne

74 Poprawianie błędów księgowych 1) Bieżące poprawianie błędów - korekta zapisów 2) Storno Storno (czarne: dodatnie, czerwone: ujemne) - sposób poprawiania błędów w księgowości, usuwający wpływ mylnego zapisu na obroty i/lub salda konta, oparty na zasadzie podwójnego zapisu.

75 Rodzaje storna Storno czarne całkowite wyksięgowanie błędnego zapisu po przeciwnych stronach kont i dokonanie zapisu poprawnego Storno czarne częściowe dokonanie zapisu przeciwstawnego tylko na jednym koncie, na którym wystąpił błąd Storno czerwone całkowite powtórzenie błędnego zapisu ze znakiem minus i wprowadzenie zapisu poprawnego Storno czerwone częściowe skorygowanie nieprawidłowej kwoty o wartość zawyżenia

76 Korekta błędnych zapisów - przykład Popraw przy pomocy poszczególnych rodzajów storna błędne Zapisy tej samej w każdym przypadku operacji gospodarczej: Zakupiono za gotówkę (KW) materiały (Pz) )czarne całkowite : Rachunek bankowy Ma 1000 Towary Wn )czarne częściowe: Kasa Ma 1000, Towary Wn )czerwone całkowite : zapis jak w pkt.1 4)czerwone częściowe : Kasa Ma Materiały Wn

77 Podmioty gospodarcze a VAT Podmioty zwolnione z VAT 1) podmiotowo ze względu na wysokość rocznych obrotów nie przekraczających równowartości EUR wg kursu z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego 2) przedmiotowo ze względu na rodzaj prowadzonej działalności ( np. usługi medyczne, edukacyjne) Podatnicy VAT osoby prawne i fizyczne wykonujące działalność gospodarczą (szeroko pojętą - np. wynajmowanie lokali )

78 Podatek od towarów i usług- VAT (Value Added Tax )- podatek od wartości dodanej ) Podstawa prawna -Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 Większość przepisów Ustawy obowiązuje od 1 maja wejścia Polski do Unii Europejskiej Podatek od wartości dodanej obowiązuje w Unii Europejskiej według podobnych reguł prawnych - ustawodawstwo unijne ma charakter nadrzędny.

79 Podstawa opodatkowania - podstawą opodatkowania jest obrót -kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku,otrzymane dotacje i rabaty. Np. wartość usługi prawnej 100 zł - firmapłatnik VAT dolicza VAT według obowiązującej stawki 22 %, klient płaci kwotę wartości usługi powiększoną o VAT 122 zł

80 Stawki podatku od towarów i usług (VAT) Podstawowa : 22 % (w Unii podstawowa max -15%) preferencyjne : 7% - np. usługi remontowe w budownictwie mieszkaniowym,wiele produktów żywnościowych 3% -np. nieprzetworzone produkty żywnościowe, usługi związane z rolnictwem 0 % -np. towary wywożone poza granice Polski zwolnienie z VAT - np. usługi pocztowe, finansowe W Unii preferencyjne stawki-maksymalnie 5 %

81 Sposób działania podatku VAT Podatnik VAT Faktury VAT -netto 100 -VAT 22 - brutto 122 Faktury VAT - netto VAT 66 - brutto 366 zakup Jednostka gospodarcza sprzedaż VAT naliczony Rozrach.z tyt.vat VAT należny VAT do zapłaty

82 Funkcjonowanie VAT w firmach Firmy dokonują zakupów Dokumenty zakupu oryginały rachunków i faktur VAT otrzymane od dostawcy Konstrukcja faktury VAT zakupu : - wartość netto faktury zł - VAT naliczony np. 22% zł - wartość brutto faktury zł (zobowiązanie wobec dostawcy) faktury zestawiane są w rejestrze zakupu

83 Funkcjonowanie VAT w firmach Firmy sprzedają towary, wyroby, usługi Dokumenty sprzedaży- oryginał faktury VAT otrzymuje odbiorca, kopia pozostaje u sprzedawcy Konstrukcja faktury VAT sprzedaży - wartość netto faktury zł - VAT należny np. 22% zł - wartość brutto faktury zł (należność od odbiorcy) faktury zestawiane są w rejestrze sprzedaży

84 Rozliczenie VAT z budżetem Deklaracja VAT sporządzana za okresy miesięczne ustalenie różnicy między podatkiem VAT należnym i naliczonym Np. wartość obrotu , VAT należny wartość zakupu , VAT naliczony Zobowiązanie z tytułu VAT = VAT należny - VAT naliczony = (do zapłaty do 25 dnia następnego miesiąca ) uwaga : wartość dodana w tej firmie = = ( 22% z 5000 = 1100)

85 Rozrachunki z tytułu VAT Rozrachunki z tytułu VAT VAT naliczony powstający przy ZAKUPACH Faktury zakupu VAT należny powstający przy SPRZEDAŻY Faktury sprzedaży Saldo (Wn lub Ma) do rozliczenia z US

86 Schemat 1 Ewidencja rozrachunków z tyt. VAT Rozrachunki z dostawcami Rozrachunki z z tyt. VAT Rozrachunki z odbiorcami Rachunki bankowe 2 5a Koszty 5b

87 Objaśnienia do schematu 1 1) Należny podatek VAT za sprzedane produkty, towary i usługi 2) Podatek naliczony ujęty w fakturach dostawców 3) Należny podatek VAT od darowizn 4) Należny podatek VAT od kosztów reprezentacji i reklamy i innych czynności zrównanych ze sprzedażą 5) Kwota podatku VAT przekazana na rachunek urzędu skarbowego (a) lub zwrócona przez urząd skarbowy (b)

88 Ewidencja faktur VAT Zaksięguj na kontach podane operacje gospodarcze i ustal saldo konta Rozrachunki z tytułu VAT na koniec okresu : 1. Otrzymano fakturę VAT za zakupione materiały (Pz) : netto 1500, VAT 330, brutto Wystawiono fakturę VAT za najem lokalu biurowego : netto 4000, VAT 880, brutto Otrzymano fakturę VAT za rozmowy telefoniczne : netto 800, VAT 176, brutto Otrzymano rachunek za transport materiałów 300, rachunek opłacono gotówką. 5. Wystawiono dla odbiorcy A. fakturę VAT za sprzedane za gotówkę towary : 100 szt x 10 zł/szt :netto 1000, doliczono VAT 22%. 6. Wydano odbiorcy A. sprzedane towary z magazynu -100 szt. w cenie zakupu 7 zł/szt.

89 Ewidencja VAT przykład c.d. Rozrachunki z dostawcami Kasa )976 Sp.X 4)300 Towary Sp.X 6)700 1 Materiały )800 4)300 6)700 Rozrachunki z tyt. VAT )976 5) Koszty Sk.206 Przychody ze sprz )1000 Rozrachunki z odbiorcami )1220

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Rachunkowość finansowa wykład II semestr Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Elżbiety Maluszczak

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wykład I semestr

Rachunkowość finansowa wykład I semestr Rachunkowość finansowa wykład I semestr Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Elżbiety Maluszczak

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 4 2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych 2.1 Majątek jednostki gospodarczej Przez aktywa rozumie się

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) ORGANIZACJA ZAJĘĆ Lp. Data Realizowane zagadnienia 5. 15.12. 2009 1. Definicja kosztów,

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans firmy turystycznej*

Bilans firmy turystycznej* Bilans firmy turystycznej* Marcin Kowalewski Wykład * Wykład został przygotowany w oparciu o B. Gierusz Podręcznik samodzielnej nauki księgowania ODDK Gdańsk 2004 Bilans to dwustronne zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacja gospodarcza Udokumentowany fakt, zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, powodując zmiany w stanie aktywów i pasywów jednostki

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa cz.2

Rachunkowość finansowa cz.2 Rachunkowość finansowa cz.2 Wycena aktywów trwałych i ich prezentacja w bilansie Dorota Kuchta Podatek VAT Value Added Tax Przedstawione zasady obowiązują, jeśli firma jest płatnikiem VAT-u Należny należny

Bardziej szczegółowo

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Konto księgowe Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Ma Credit (Ct) Źródło pieniędzy, zapisanie na dobro konta, księgowanie

Bardziej szczegółowo

4 Ewidencja operacji gospodarczych

4 Ewidencja operacji gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 19 4 Ewidencja operacji gospodarczych W rozdziale tym przedstawiono przykładowe sposoby ewidencji podstawowych

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 3.11.2009 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 3.11.2009

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 TEP Aktywa 2007 A K T Y W A na 31.12.2006 na 31.12.2007 A.AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończ. prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3.

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Sprawdzian z przedmiotu Zasady rachunkowości Autor: Dorota Zielińska Imię i nazwisko:... Klasa:... Grupa I I. W poniższych pytaniach zaznacz prawidłową

Bardziej szczegółowo

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct)

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct) Konto księgowe jest specyficznym, znanym tylko rachunkowości urządzeniem ewidencyjnym, służącym do bieżącego rejestrowania zdarzeń i operacji gospodarczych wyrażonych wartościowo. Każde konto księgowe

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny zajęć wykład II 1) Księgi rachunkowe 2) Istota i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości Struktura. Wiadomości wstępne. Zasady. Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ KLASA: I TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 341[02]MEN/2008.05.03 - potrafi podać definicję - Zna zakres

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2004 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa za rok 2014 WPROWADZEIE DO SPRAWOZDAIA FIASOWEGO Nazwa pełna: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

OPERAJE GOSPODARCZE. dr Marek Masztalerz OPERACJE GOSPODARCZE. Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które:

OPERAJE GOSPODARCZE. dr Marek Masztalerz OPERACJE GOSPODARCZE. Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które: OPERAJE GOSPODARCZE dr Marek Masztalerz GOSPODARCZE Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które: powodują zmiany majątku, kapitału lub wyniku finansowego, są wyraŝone w mierniku pienięŝnym,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. 1/ Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo