Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 1490/66/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2011 roku Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 1) ); 2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. 2) ); 3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 200, poz i Nr 218, poz. 1701); 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 3) ); 5) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 4) ); 6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 229, poz. 1494); 7) Uchwały nr 147/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz i Nr 235, poz oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz i Nr 219, poz oraz z 2010 r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz i Nr 219, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz i Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142, Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz Regulamin Organizacyjny OEIiZK 1/18

2 Regulamin organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółową organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Ośrodek Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie; 2) Dyrektor dyrektor Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie; 3) wicedyrektor Wicedyrektor ds. edukacyjnych lub Wicedyrektor ds. administracyjnogospodarczych; 4) Główny księgowy główny księgowy Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie; 5) Pracownik merytoryczny pracownik zatrudniony w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na stanowisku nauczyciela konsultanta lub specjalisty ds. merytorycznych, tj. specjalisty realizującego zadania statutowe Ośrodka i niebędącego nauczycielem; 6) komórka organizacyjna pracownia, dział, Sklepik, samodzielne stanowiska, Kierownik ds. nauki, Pełnomocnik dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością, Sekretariat Główny; 7) pensum dydaktyczne liczba godzin dydaktycznych, ustalona indywidualnie przez Wicedyrektora ds. edukacyjnych dla każdego nauczyciela konsultanta i specjalisty merytorycznego, do zrealizowania w ciągu roku kalendarzowego; 8) zadanie merytoryczne zakres prac, który obejmuje edukacyjne zastosowania technologii informacyjnej, niezbędny do rozwiązania jakiegoś zagadnienia, problemu lub projekt edukacyjny; 9) zespół zadaniowy zespół, w skład którego wchodzą pracownicy merytoryczni Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, którego zadaniem jest wykonanie zadania merytorycznego; 10) Zarząd Zarząd Województwa Mazowieckiego; 11) bhp bezpieczeństwo i higiena pracy; 12) p. poż. przeciwpożarowy Rozdział II Struktura organizacyjna Ośrodka W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1) Pracownia Edukacji Informatycznej i Kształcenia na Odległość; 2) Pracownia - Centrum Technologii Nauczania; 3) Pracownia Doradztwa Metodycznego i Kadry Kierowniczej; 4) Pracownia Edukacji Medialnej, Informacji i Wydawnictw; 5) Samodzielne stanowisko ds. projektów europejskich; 6) Dział Księgowości i Finansów; 7) Dział Administracyjno-Gospodarczy; 8) Dział Obsługi Bazy Noclegowej Gościniec ; Regulamin Organizacyjny OEIiZK 2/18

3 9) Sekretariat Główny; 10) Dział Organizacji Szkoleń; 11) Dział Techniczno-Informatyczny; 12) Sklepik; 13) Samodzielne stanowisko ds. osobowych; 14) Samodzielne stanowisko ds. promocji; 15) Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych; 16) Samodzielne stanowisko ds. administrowania budynkami. 2. W Ośrodku funkcjonują: 1) Kierownik ds. nauki; 2) Pełnomocnik dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością Dyrektorowi podlegają: 1) Pełnomocnik dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością; 2) Kierownik ds. nauki; 3) Sekretariat Główny; 4) Dział Techniczno-Informatyczny; 5) Sklepik; 6) Samodzielne stanowisko ds. promocji; 7) Samodzielne stanowisko ds. projektów europejskich. 2. Wicedyrektorowi ds. edukacyjnych podlegają: 1) Pracownia Edukacji Informatycznej i Kształcenia na Odległość; 2) Pracownia - Centrum Technologii Nauczania; 3) Pracownia Doradztwa Metodycznego i Kadry Kierowniczej; 4) Pracownia Edukacji Medialnej, Informacji i Wydawnictw; 5) Dział Organizacji Szkoleń. 3. Wicedyrektorowi ds. administracyjno-gospodarczych podlegają: 1) Dział Administracyjno-Gospodarczy; 2) Dział Obsługi Bazy Noclegowej Gościniec ; 3) Samodzielne stanowisko ds. osobowych; 4) Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych; 5) Samodzielne stanowisko ds. administrowania budynkami. 4. Głównemu księgowemu podlegają: 1) Zastępca Głównego księgowego; 2) Dział Księgowości i Finansów. 6. Dyrektor, w ramach istniejących komórek organizacyjnych, może powołać zespoły zadaniowe realizujące zadania merytoryczne, wykraczające poza zadania przewidziane dla jednej pracowni lub działu. 7. Schemat struktury organizacyjnej stanowi załącznik do Regulaminu. Regulamin Organizacyjny OEIiZK 3/18

4 Rozdział III Zakresy uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej Ośrodka Stanowisko Dyrektora powierza Zarząd. 2. Powierzenie stanowiska wicedyrektora i Kierownika ds. nauki, jak również odwołanie z tego stanowiska dokonuje Dyrektor, w obu wypadkach po zasięgnięciu opinii Marszałka Województwa Mazowieckiego. 3. Powierzenia innego niż wymienione w ust. 2 stanowiska kierowniczego, jak również odwołania z tego stanowiska, dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii odpowiednio wicedyrektora lub Głównego księgowego. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor, na wniosek kierownika działu/pracowni, może spośród pracowników podlegających kierownikowi wyznaczyć zastępcę kierownika W skład kierownictwa Ośrodka wchodzą: Dyrektor, wicedyrektorzy, Główny księgowy, Kierownik ds. nauki, Pełnomocnik dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) oraz kierownicy pracowni i działów. 2. Zadaniem kierownictwa jest bieżące analizowanie działalności Ośrodka oraz wyrażanie opinii o wszelkich działaniach statutowych Dyrektor kieruje pracą Ośrodka, odpowiada za całokształt jego działalności oraz reprezentuje go na zewnątrz. 2. Dyrektor w szczególności: 1) sprawuje ogólny nadzór nad pracą komórek organizacyjnych Ośrodka; 2) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku nauczycieli konsultantów oraz pracowników niebędących nauczycielami; 3) wydaje zarządzenia, regulaminy i inne akty prawa wewnętrznego; 4) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez Ośrodek; 5) gospodaruje majątkiem Ośrodka oraz dysponuje jego finansami i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 6) przedkłada właściwym instytucjom i organizacjom plany rzeczowe i finansowe, sprawozdania oraz wnioski inwestycyjne; 7) składa w imieniu Ośrodka oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań finansowych i majątkowych Ośrodka, w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd, 8) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej; 9) sprawuje nadzór nad załatwianiem listów, spraw, skarg i wniosków; 10) sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli konsultantów; 11) odpowiada za przeprowadzenie, w razie potrzeby, wyboru przedstawiciela nauczycieli zatrudnionych w placówce, do udziału w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydatów na stanowisko dyrektora placówki; Regulamin Organizacyjny OEIiZK 4/18

5 12) koordynuje realizację programów międzynarodowych w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd; 13) stwarza warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka; 14) odpowiada za promocję Ośrodka i zarządzanie informacją o jego działalności; 15) współpracuje z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami. 3. Dyrektor jest Administratorem Danych Osobowych w Ośrodku. 4. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez Dyrektora zakres jego praw i obowiązków przejmuje Wicedyrektor ds. administracyjno-gospodarczych, z zastrzeżeniem ust. 5 i W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych równocześnie przez Dyrektora oraz Wicedyrektora ds. administracyjnogospodarczych zakres praw i obowiązków Dyrektora przejmuje Wicedyrektor ds. edukacyjnych. 6. W przypadku braku możliwości pełnienia zastępstwa w trybie określonym w ust. 5 zastępstwo za Dyrektora pełni Główny księgowy, a w przypadku jego nieobecności, Kierownik ds. nauki Wicedyrektor ds. edukacyjnych w szczególności: 1) kieruje i nadzoruje pracę nauczycieli konsultantów i specjalistów ds. merytorycznych; 2) sprawuje nadzór nad wskazanymi w Regulaminie komórkami organizacyjnymi; 3) koordynuje realizację zadań komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych; 4) przygotowuje, wspólnie z Kierownikiem ds. nauki, harmonogram szkoleń doskonalących dla nauczycieli, dotyczących edukacyjnych zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych; 5) przygotowuje propozycje zadań do rocznego planu pracy Ośrodka; 6) przygotowuje materiały do sprawozdania z realizacji planu pracy i zadań statutowych Ośrodka; 7) wykonuje zgodnie z kompetencjami kontrolę zarządczą oraz realizuje zalecenia organów kontroli zewnętrznej; 8) nadzoruje opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora, regulaminów i instrukcji z zakresu swojego działania; 9) decyduje o doborze książek o tematyce informatycznej i oprogramowania edukacyjnego do odsprzedaży w Sklepiku; 10) opracowuje, we współpracy z Dyrektorem, kosztorysy szkoleń, wynajmu sal, organizacji form doskonalenia; 11) koordynuje programy krajowe związane z informatyką oraz technologią informacyjnokomunikacyjną; 12) współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia szkoleń dla nauczycieli i pracowników samorządowych, odpowiedzialnych za oświatę; 13) utrzymuje kontakty z wyższymi uczelniami i instytucjami oświatowymi prowadzącymi działalność zbliżoną do działalności Ośrodka; 14) wspiera placówki oświatowe prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, w zakresie informatyki oraz technologii informacyjnokomunikacyjnej. Regulamin Organizacyjny OEIiZK 5/18

6 2. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez Wicedyrektora ds. edukacyjnych, zakres jego praw i obowiązków przejmuje Dyrektor Wicedyrektor ds. administracyjno-gospodarczych, w szczególności: 1) kieruje zespołem pracowników administracyjnych i obsługi, ocenia ich pracę, wnioskuje o wysokość premii; 2) sprawuje nadzór nad wskazanymi w Regulaminie komórkami organizacyjnymi; 3) koordynuje realizację zadań komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych; 4) nadzoruje opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora, regulaminów i instrukcji z zakresu swojego działania; 5) wykonuje zgodnie z kompetencjami kontrolę zarządczą oraz realizuje zalecenia organów kontroli zewnętrznej; 6) prowadzi działania inwestycyjno-remontowe, mające na celu utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie; 7) zapewnia sprawność techniczno-eksploatacyjną budynków i urządzeń terenowych poprzez nadzór i koordynację przeglądów okresowych budynków; 8) ubezpiecza majątek i budynki od kradzieży i włamań oraz innych losowych zdarzeń; 9) odpowiada za sprawne prowadzenie inwentaryzacji i oznakowanie sprzętu placówki; 10) nadzoruje prawidłowość postępowania w ramach zamówień publicznych; 11) sprawuje nadzór nad realizacją zadań z zakresu: bhp i p. poż., informacji niejawnych i obronności, archiwizacji wytwarzanej dokumentacji; 12) nadzoruje prowadzenie rejestru wypadków przy pracy, współpracując z Inspektorem ds. bhp, który sporządza karty wypadków; 13) nadzoruje prawidłowość korzystania z samochodu służbowego; 14) przygotowuje i przedstawia Dyrektorowi projekt części budżetu Ośrodka na wydatki administracyjno-gospodarcze, będący efektem konsultacji ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Ośrodka (dla wszystkich siedzib). 2. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez Wicedyrektora ds. administracyjno-gospodarczych zakres jego praw i obowiązków przejmuje Samodzielne stanowisko ds. administrowania budynkami Główny księgowy sprawuje nadzór nad finansami w zakresie określonym obowiązującymi przepisami. 2. Główny księgowy w szczególności: 1) prowadzi sprawy z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej Ośrodka; 2) organizuje, kieruje i nadzoruje pracę podległych pracowników; 3) wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi; 4) dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Ośrodka; 5) dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 6) opracowuje projekty planów finansowych, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka; Regulamin Organizacyjny OEIiZK 6/18

7 7) sporządza okresowe i roczne analizy ekonomiczne z wykonania poszczególnych planów finansowych; 8) sporządza sprawozdania finansowe (miesięczne, kwartalne, roczne); 9) nadzoruje terminowe i prawidłowe rozliczanie przez pracowników Działu Księgowości i Finansów osób majątkowo odpowiedzialnych za powierzone im mienie; 10) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości; 11) wykonuje zgodnie z kompetencjami kontrolę zarządczą oraz realizuje zalecenia organów kontroli zewnętrznej. 3. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez Głównego księgowego zakres jego praw i obowiązków przejmuje Zastępca Głównego księgowego. 4. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez Zastępcę Głównego księgowego, zakres jego praw i obowiązków przejmuje inny pracownik Działu Księgowości i Finansów, wskazany przez Głównego księgowego W Ośrodku tworzy się stanowisko Kierownika ds. nauki. 2. Kierownik ds. nauki nadzoruje plany i programy szkoleń organizowanych i prowadzonych przez Ośrodek oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych pod względem naukowym, a ponadto: 1) planuje konferencje, seminaria naukowe, kształtuje tematykę seminariów dla pracowników Ośrodka, nadzoruje oraz przechowuje protokoły seminariów/zebrań; 2) zapewnia pomoc merytoryczną i organizacyjną na rzecz rozwoju naukowego nauczycieli konsultantów; 3) przygotowuje i zatwierdza, wspólnie z Wicedyrektorem ds. edukacyjnych, harmonogram szkoleń doskonalących dla nauczycieli z zakresu edukacyjnych zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych; 4) ustala rodzaje szkoleń podstawowych prowadzonych przez nauczycieli w ramach pensum; 5) inicjuje opracowywanie nowych programów szkoleń; 6) utrzymuje kontakty z wyższymi uczelniami i instytucjami oświatowymi prowadzącymi działalność zbliżoną do działalności Ośrodka. 3. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez Kierownika ds. nauki, zakres jego praw i obowiązków przejmuje Dyrektor. 15. Pełnomocnik dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością w szczególności: 1) zapewnia utrzymywanie procesów Systemu Zarządzania Jakością; 2) zapewnia aktualność dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością oraz nadzoruje wprowadzane zmiany; 3) organizuje i nadzoruje przeprowadzanie audytów wewnętrznych; 4) inicjuje i nadzoruje działania doskonalące system: korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze; Regulamin Organizacyjny OEIiZK 7/18

8 5) propaguje wśród pracowników Ośrodka idee projakościowe, w tym świadomość Polityki Jakości; 6) inicjuje szkolenia pracowników w zakresie Systemu Zarządzania Jakością; 7) reprezentuje Ośrodek w sprawach związanych z Systemem Zarządzania Jakością w kontaktach z organizacjami zewnętrznymi, w tym z jednostką certyfikującą Kierownik pracowni w szczególności: 1) sprawuje w pracowni bezpośredni nadzór nad pracą nauczycieli konsultantów i specjalistów ds. merytorycznych; 2) tworzy projekt planu pracy pracowni na kolejny rok do końca września każdego roku poprzedzającego; 3) przygotowuje sprawozdanie za dany rok pracy do końca lutego każdego następnego roku; 4) wnioskuje w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników pracowni; 5) wnioskuje w sprawie przyznawania dodatku motywacyjnego dla podległych sobie pracowników merytorycznych; 6) koordynuje prace związane z realizacją konferencji metodycznych i form doskonalenia zawodowego nauczycieli; 7) analizuje realizację planów pracy, dokumentację pracy nauczycieli konsultantów i specjalistów ds. merytorycznych, dwa razy w roku omawia z pracownikami wnioski wypływające z tej analizy; 8) wnioskuje o nagrody i odznaczenia dla pracowników pracowni; 9) zapewnia jakość zajęć we wszystkich formach oraz jakość pracy pracowni poprzez prowadzenie ewaluacji wewnętrznej; 10) nadzoruje przechowywanie dokumentacji pracowni; 11) wykonuje dodatkowe polecenia Dyrektora w obszarze działalności pracowni, którą kieruje. 2. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez kierownika pracowni, jego prawa i obowiązki służbowe przejmuje zastępca, lub w przypadku jego braku, pracownik wyznaczony przez kierownika, w uzgodnieniu z Dyrektorem Kierownik działu w szczególności: 1) tworzy harmonogram pracy działu, jeśli jest on wymagany, zgodnie z Regulaminem Pracy Ośrodka; 2) organizuje pracę działu, wyznaczając pracownikom zadania do wykonania i termin ich realizacji; 3) nadzoruje przechowywanie dokumentacji działu; 4) wnioskuje do Dyrektora o dokonanie zakupu materiałów i usług, niezbędnych dla funkcjonowania działu; 5) wnioskuje w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników działu; 6) wnioskuje w sprawie wysokości przyznania premii regulaminowej podległym pracownikom; 7) wnioskuje w sprawie przyznania dodatków specjalnych, nagród Dyrektora, odznaczeń dla pracowników działu; 8) dokonuje okresowej oceny pracowników samorządowych (nie dotyczy pracowników obsługi). Regulamin Organizacyjny OEIiZK 8/18

9 2. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez kierownika działu, jego prawa i obowiązki służbowe przejmuje zastępca kierownika lub w przypadku jego nieobecności, pracownik wyznaczony przez kierownika działu, w uzgodnieniu z Dyrektorem. 18. Do zadań pracownika należy w szczególności: 1) sumienne wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami, także wewnętrznymi i wskazówkami bezpośredniego przełożonego; 2) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów dotyczących tajemnicy służbowej, a także przepisów wewnętrznych; 3) przestrzeganie postanowień instrukcji kancelaryjnej; 4) realizacja zadań w zakresie przestrzegania przepisów bhp i p. poż.; 5) należyte ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami w zakresie przewidzianym dla danego pracownika; 6) właściwe gospodarowanie oraz dbałość o powierzone mienie; 7) wykonywanie innych prac wynikających z zajmowanego stanowiska, nie ujętych w zakresie obowiązków. 8) na polecenie Dyrektora doraźna pomoc innym komórkom organizacyjnych. Rozdział IV Zadania i kompetencje komórek organizacyjnych Ośrodka 19. Do zadań wspólnych pracowni i działów należy w szczególności: 1) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań; 2) realizacja zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku; 3) przygotowywanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej; 4) przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań, w tym statystycznych analiz i bieżącej informacji, w szczególności dla potrzeb Samorządu Województwa Mazowieckiego, Kuratorium Oświaty w Warszawie i Ministerstwa Edukacji Narodowej; 5) prowadzenie korespondencji w sprawach indywidualnych; 6) współpraca z Działem Techniczno-Informatycznym przy tworzeniu planów rozwoju technicznego Ośrodka oraz rozwoju bazy sprzętowej i oprogramowania; 7) współpraca z Wicedyrektorem ds. administracyjno-gospodarczych w przygotowywaniu planu finansowego Ośrodka na następny rok; 8) usprawnianie organizacji form i metod pracy własnej. 20. Oprócz zadań wymienionych w 19, do zadań wspólnych pracowni należy w szczególności: 1) upowszechnianie nowych metod, technik i środków kształcenia przez podejmowane przez Ośrodek działania edukacyjne; Regulamin Organizacyjny OEIiZK 9/18

10 2) organizowanie i wspieranie współpracy międzynarodowej, udział w konferencjach i projektach międzynarodowych; 3) współudział w przygotowaniu planu pracy na kolejny rok; 4) współpraca z wiodącymi ośrodkami zajmującymi się edukacyjnymi zastosowaniami technologii informacyjnej w Polsce i za granicą; 5) współpraca między pracowniami, w szczególności dzielenie się wiedzą. 21. Do zadań Pracowni Edukacji Informatycznej i Kształcenia na Odległość należy w szczególności: 1) przygotowanie i realizacja programów kształcenia ustawicznego nauczycieli edukacji informatycznej różnych typów szkół; 2) prowadzenie działań sprzyjających rozwojowi zainteresowań informatycznych dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów uzdolnionych informatycznie; 3) rozwój i popularyzacja oprogramowania edukacyjnego do prowadzenia edukacji informatycznej; 4) współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w dziedzinie informatyki; 5) opiniowanie i ocenianie oprogramowania oraz literatury wspomagającej nauczanie informatyki oraz podnoszącej wiedzę nauczycieli; 6) organizowanie i wspieranie edukacji niestacjonarnej w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli; 7) administrowanie platformami nauczania na odległość; 8) prowadzenie serwisów WWW Ośrodka. 22. Do zadań Pracowni - Centrum Technologii Nauczania należy w szczególności: 1) przygotowanie i realizacja programów kształcenia ustawicznego nauczycieli przedmiotów przyrodniczych różnych typów szkół w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu i pracy własnej; 2) wymiana doświadczeń i organizowanie różnorodnych form współpracy, w tym konferencji i seminariów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie edukacyjnych zastosowań technologii informacyjnej; 3) wspieranie wdrażania technologii informacyjnej w nauczaniu i uczeniu się przedmiotów przyrodniczych; 4) rozwój i popularyzacja techniki pomiarów komputerowych i oprogramowania edukacyjnego do nauczania przedmiotów przyrodniczych; 5) współpraca ze Sklepikiem - nadzór merytoryczny i doradztwo przy dystrybucji sprzętu do pomiarów wspomaganych komputerowo; 6) prowadzenie serwisu internetowego Centrum Technologii Nauczania oraz serwisu systemu pomiarowego Coach; 7) współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w dziedzinie zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnej w przedmiotach przyrodniczych; Regulamin Organizacyjny OEIiZK 10/18

11 8) opiniowanie i ocenianie oprogramowania oraz literatury dotyczącej wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. 23. Do zadań Pracowni Doradztwa Metodycznego i Kadry Kierowniczej należy w szczególności: 1) przygotowywanie i realizacja programów kształcenia ustawicznego doradców metodycznych informatyki oraz wspieranie ich działań we współpracy z Pracownią Edukacji Informatycznej i Kształcenia na Odległość; 2) przygotowywanie i realizacja programów kształcenia ustawicznego w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej dla doradców metodycznych różnych przedmiotów oraz wspieranie ich działań w tym zakresie; 3) przygotowywanie i realizacja programów kształcenia ustawicznego w zakresie technologii informacyjnej dla kadry kierowniczej oświaty oraz wspieranie ich działań w tym zakresie; 4) organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli, w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny; 5) planowanie, przygotowanie i organizowanie konferencji metodycznych dla kadry kierowniczej i nauczycieli edukacji informatycznej różnych typów szkół; 6) organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami i szkołami. 24. Do zadań Pracowni Edukacji Medialnej, Informacji i Wydawnictw należy prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, realizowanego w szczególności poprzez: 1) tworzenie i rozwijanie regionalnego systemu informacji w zakresie edukacyjnych zastosowań technologii informacyjnej; 2) gromadzenie, opiniowanie i ocenianie literatury wspomagającej wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji oraz dotyczącej edukacji medialnej; 3) gromadzenie, opiniowanie, ocenianie i udostępnianie (w bibliotece, na pokazach, seminariach, warsztatach metodycznych) oprogramowania dydaktycznego i specjalistycznego oprogramowania bibliotecznego; 4) przygotowanie, realizacja i modyfikacja programów, opracowywanie materiałów szkoleniowych dla nauczycieli bibliotekarzy w zakresie korzystania z technologii informacyjnej w ich pracy; 5) planowanie, przygotowanie i organizowanie konferencji metodycznych dla nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych; 6) organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń między bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi; 7) koordynacja działań wydawniczych Ośrodka; 8) gromadzenie informacji o działalności wydawniczej Ośrodka, publikacjach i wystąpieniach pracowników Ośrodka; 9) podejmowanie działań w kierunku konstruowania i realizacji procesu kształcenia z zakresu edukacji medialnej, realizowanej w szkole oraz w instytucjach pozaszkolnych; 10) projektowanie i przygotowywanie narzędzi dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych. Regulamin Organizacyjny OEIiZK 11/18

12 25. Do zadań Działu Organizacji Szkoleń należy w szczególności: 1) przyjmowanie zgłoszeń od słuchaczy, zapisy na szkolenia, zawiadamianie o przyjęciu na szkolenie, przyjmowanie potwierdzeń od słuchaczy; 2) informowanie o harmonogramie szkoleń, tematyce, zawartości programowej poszczególnych szkoleń; 3) obsługa platformy szkoleniowej Ośrodka: aktualizacja danych osobowych uczestników szkoleń ze sprawdzeniem dokonania przez nich odpłatności za udział w szkoleniach, drukowanie zaświadczeń; 4) współpraca z administratorem platformy obsługi szkoleń; 5) weryfikacja dokumentacji szkoleń dostarczanej przez wykładowców; 6) zamawianie usług sieciowych u administratorów serwerów, dotyczących zakładania kont sieciowych oraz kont pocztowych dla uczestników szkoleń doskonalących dla nauczycieli; 7) rezerwacja pracowni na szkolenia i wykłady; 8) zamawianie zakwaterowania i wyżywienia dla słuchaczy oraz informowanie o warunkach zakwaterowania; 9) zapewnianie materiałów dydaktycznych niezbędnych dla prowadzenia szkoleń, przechowywanie i wydawanie wykładowcom; 10) przekazywanie wykładowcom list uczestników szkoleń i zaświadczeń wydawanych uczestnikom po ukończeniu szkolenia; 11) organizowanie szkoleń odbywających się poza Ośrodkiem w delegaturach i innych placówkach oświatowych; 12) współpraca z Kierownikiem ds. nauki przy tworzeniu harmonogramu szkoleń; 13) prowadzenie wykazu realizacji pensum dydaktycznego przez nauczycieli konsultantów; 14) współpraca z Działem Techniczno-Informatycznym w zakresie przygotowania pracowni na szkolenia oraz drukowania materiałów dydaktycznych; 15) prowadzenie rejestru świadectw i zaświadczeń ukończenia form doskonalenia nauczycieli. 26. Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. projektów europejskich należy w szczególności: 1) wyszukiwanie, gromadzenie i aktualizowanie informacji dotyczących projektów i programów edukacyjnych, finansowanych z funduszy unijnych; 2) przygotowywanie wniosków na dofinansowanie z funduszy unijnych szkoleń i projektów edukacyjnych oraz zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia dydaktycznego; 3) udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, organizowanie i wspieranie współpracy międzynarodowej; 4) współpraca z wiodącymi ośrodkami zajmującymi się edukacyjnymi zastosowaniami technologii informacyjnej i komunikacyjnej w Polsce i za granicą; 5) doskonalenie i wspomaganie nauczycieli w dziedzinie kształcenia informatycznego i dydaktycznych zastosowań technologii informacyjnej; 6) współudział w przygotowywaniu planu finansowego Ośrodka na następny rok; 7) współpraca z Działem Techniczno-Informatycznym przy tworzeniu planów rozwoju technicznego Ośrodka oraz rozwoju bazy sprzętowej i oprogramowania. Regulamin Organizacyjny OEIiZK 12/18

13 27. Do zadań Działu Księgowości i Finansów należy w szczególności: 1) sprawdzanie, pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowoksięgowych; 2) ewidencja księgowa (bilansowa i pozabilansowa) zdarzeń gospodarczych dotyczących funkcjonowania Ośrodka; 3) sprawdzanie prawidłowości rozliczeń podróży służbowych krajowych i zagranicznych; 4) generowanie wydruków ksiąg rachunkowych dotyczących zdarzeń finansowych współfinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych; 5) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie realizowanych zadań; 6) przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 7) sporządzanie list płac i rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło; 8) prowadzenie rozliczeń i sporządzanie deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i do Urzędu Skarbowego; 9) prowadzenie kasy Ośrodka i współpraca z bankiem; 10) wystawianie faktur w określonym zakresie; 11) sporządzanie sprawozdawczości finansowej miesięcznej, kwartalnej i rocznej; 12) sporządzanie planów wydatków i dochodów jednostki budżetowej w oparciu o materiały przekazane z innych komórek organizacyjnych; 13) realizacja wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów; 14) rozliczanie inwentaryzacji, poprzez porównanie danych wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami spisowymi, sprawdzenie realnej wartości składników majątku. 28. Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności: 1) tworzenie prawidłowych warunków do prowadzenia zajęć na różnorodnych formach kształcenia i doskonalenia nauczycieli w zakresie informatyki i technologii informacyjnej; 2) obsługa i konserwacja urządzeń kserograficznych i biurowych, dokonywanie ich przeglądów zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi; 3) dokonywanie, w uzgodnieniu z Dyrektorem, zakupu materiałów, sprzętu, urządzeń i innych towarów i usług; 4) dbanie o zabezpieczenie i ochronę mienia, budynków, pomieszczeń i ich wyposażenia; 5) zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa p. poż. budynków; 6) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych; 7) nadzór nad powierzonym mieniem; 8) utrzymanie w należytym stanie pomieszczeń Ośrodka oraz terenu wokół niego; 9) dozorowanie budynku; 10) dokonywanie inwentaryzacji majątku Ośrodka i jego znakowania. 29. Do zadań Działu Obsługi Bazy Noclegowej Gościniec należy w szczególności: 1) zapewnienie właściwych warunków zakwaterowania uczestnikom kursów i szkoleń komputerowych organizowanych przez Ośrodek; Regulamin Organizacyjny OEIiZK 13/18

14 2) dbanie o wyposażenie i bieżące doposażanie pomieszczeń bazy noclegowej Gościniec ; 3) prowadzenie działań inwestycyjnych i remontowych, mających na celu utrzymanie infrastruktury Bazy Noclegowej Gościniec w dobrym stanie technicznym; 4) prowadzenie bazy komputerowej gości korzystających z zakwaterowania; 5) prowadzenie inwentaryzacji majątku Bazy Noclegowej Gościniec. 30. Do zadań Sekretariatu Głównego należy w szczególności: 1) udzielanie informacji dotyczących działalności Ośrodka; 2) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji; 3) prowadzenie księgi kancelaryjnej Ośrodka; 4) rozpowszechnianie w Ośrodku zarządzeń, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego; 5) prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora; 6) prowadzenie zamówień materiałów biurowych na potrzeby całego Ośrodka; 7) prowadzenie spraw związanych z organizacją studiów podyplomowych dla nauczycieli, w zakresie przynależnym Ośrodkowi; 8) wydawanie delegacji; 9) koordynacja pracy kierowcy; 10) obsługa centrali telefonicznej; 11) prowadzenie prenumerat na potrzeby Ośrodka; 12) aktualizacja i nadzór tablic ogłoszeń i informacji; 13) prowadzenie rejestrów: a) kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, b) spraw poufnych, c) godzin nadliczbowych, d) delegacji, e) wyjść służbowych i prywatnych, f) umów cywilno-prawnych; 31. Do zadań Działu Techniczno-Informatycznego należy w szczególności: 1) bieżąca konserwacja, naprawa i modernizacja sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych w Ośrodku; 2) instalacja oprogramowania systemowego i narzędziowego w komputerach Ośrodka, 3) instalowanie nowego oprogramowania na potrzeby prowadzonych szkoleń, zgodnie z wnioskami wykładowców; 4) instalowanie, naprawa i konserwacja okablowania sieciowego; 5) doradztwo i pomoc techniczna placówkom oświatowym; 6) wypożyczanie sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych; 7) powielanie materiałów szkoleniowych dla słuchaczy (skrypty, CD, Pen Drive); 8) pomoc w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w procedurach zamówień publicznych przy zakupie sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych; 9) organizacja i zapewnienie bezpiecznego transportu sprzętu komputerowego; Regulamin Organizacyjny OEIiZK 14/18

15 10) tworzenie planów rozwoju technicznego Ośrodka oraz rozwoju bazy sprzętowej i oprogramowania, we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Ośrodka. 32. Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. osobowych należy w szczególności: 1) prowadzenie dokumentacji personalnej pracowników Ośrodka; 2) sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy, umów zlecenia i umów o dzieło; 3) rozliczanie czasu pracy zatrudnionych pracowników; 4) sporządzanie planu urlopów; 5) kierowanie na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie, szkolenia bhp i p. poż.; 6) przygotowywanie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych o pracownikach będących emerytami i rencistami; 7) prowadzenie archiwum kadrowego; 8) sporządzanie sprawozdań na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 9) przygotowywanie projektów i aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych związanych z zajmowanym stanowiskiem; 10) współudział w przygotowywaniu planu finansowego Ośrodka na następny rok; 11) prowadzenie rejestrów: a) pracowników, b) pełnomocnictw i upoważnień Dyrektora, c) skarg i wniosków, d) nagród i kar. 33. Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. promocji należy w szczególności: 1) promocja i reklama Ośrodka ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych szkoleń, Sklepiku i Bazy Noclegowej Gościniec ; 2) współudział w organizacji konferencji, seminariów, uroczystości oświatowych; 3) zamawianie i wydawanie materiałów reklamowych (teczki firmowe, wizytówki, itp.); 4) opracowywanie nowych form reklamy; 5) nadzór nad ogłoszeniami prasowymi, internetowymi, książkami adresowymi; 6) współudział w przygotowywaniu planu finansowego Ośrodka na następny rok; 7) współpraca z Działem Techniczno-Informatycznym przy tworzeniu planów rozwoju technicznego Ośrodka oraz rozwoju bazy sprzętowej i oprogramowania. 34. Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych należy w szczególności: 1) współpraca z kierownikami działów i pracowni Ośrodka w zakresie planowanych i prowadzonych przetargów na dany rok; 2) sporządzanie planu zamówień publicznych; 3) prowadzenie postępowań dotyczących zamówień publicznych usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, późn. zm.); Regulamin Organizacyjny OEIiZK 15/18

16 4) uzgadnianie składu Komisji przetargowej i koordynacja pracy Komisji; 5) zamieszczanie stosownych informacji o postępowaniach przetargowych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych; 6) udzielanie wykonawcom na bieżąco informacji i sporządzanie wszelkiej korespondencji związanej z zamówieniem; 7) prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz umów zawartych w wyniku postępowania; 8) archiwizacja dokumentacji związanej z postępowaniami dotyczącymi zamówień publicznych; 9) współudział w przygotowywaniu planu finansowego Ośrodka na następny rok; 10) współpraca z Działem Techniczno-Informatycznym przy tworzeniu planów rozwoju technicznego Ośrodka oraz rozwoju bazy sprzętowej i oprogramowania. 35. Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. administrowania budynkami należy w szczególności: 1) prowadzenie i aktualizacja książek obiektów budowlanych każdej lokalizacji; 2) prowadzenie i aktualizacja spisu pomieszczeń wchodzących w skład nieruchomości osobno dla każdej lokalizacji; 3) przechowywanie oraz zabezpieczenie dokumentacji użytkowej; 4) opracowywanie i przekazywanie projektu planów remontów, w formie pisemnej, do Wicedyrektora ds. administracyjno- gospodarczych; 5) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na dostawy: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, składowania i wywozu nieczystości płynnych oraz kontrola tych umów; 6) nadzór nad przeglądami bieżącymi i okresowymi stanu technicznego budynków i pomieszczeń; 7) koordynacja kontroli okresowych, prowadzonych przez firmy zewnętrzne, obejmująca sprawdzanie stanu technicznego wszelkich instalacji wewnętrznych budynku, urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe, przewodów wentylacyjnych itp.; 8) nadzór nad firmami zewnętrznymi, dokonującymi napraw i usuwania awarii technicznych i ich skutków; 9) prowadzenie rejestru protokołów p. poż. i protokołów technicznych, dotyczących stanu technicznego administrowanych budynków; 10) współudział w przygotowywaniu planu finansowego Ośrodka na następny rok; 11) współpraca z Działem Techniczno-Informatycznym przy tworzeniu planów rozwoju technicznego Ośrodka oraz rozwoju bazy sprzętowej i oprogramowania. Do zadań Sklepiku należy w szczególności: 36. 1) sprzedaż programów edukacyjnych i książek dla szkół, nauczycieli, uczniów oraz innych odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji własnych Ośrodka oraz aplikacji dydaktycznych opracowanych w Ośrodku lub we współpracy z innymi instytucjami; 2) promocja i sprzedaż publikacji podczas zebrań metodycznych i konferencji; Regulamin Organizacyjny OEIiZK 16/18

17 3) promocja i sprzedaż zestawów do pomiarów wspomaganych komputerowo we współpracy z Pracownią CTN; 4) prowadzenie biblioteki Ośrodka; 5) dbanie o regularne aktualizowanie zbiorów biblioteki i oferty sprzedaży Sklepiku; 6) współudział w przygotowywaniu planu finansowego Ośrodka na następny rok; 7) współpraca z Działem Techniczno-Informatycznym przy tworzeniu planów rozwoju technicznego Ośrodka oraz rozwoju bazy sprzętowej i oprogramowania. 37. Szczegółowe zadania i obowiązki pracowników komórek organizacyjnych określają zakresy czynności, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności opracowane przez ich bezpośrednich przełożonych, zatwierdzone przez Dyrektora w uzgodnieniu odpowiednio z wicedyrektorem lub Głównym księgowym. 38. W Ośrodku, w ramach jego struktury, działają powołane zarządzeniem Dyrektora m.in.: 1) Komisja do spraw świadczeń socjalnych, do zadań której należy przygotowywanie propozycji podziału funduszu socjalnego, sporządzanie wniosków w sprawie jego wydatkowania oraz opiniowanie wniosków o wypłaty z funduszu świadczeń socjalnych; 2) Społeczny inspektor bhp i p. poż. który, we współpracy z Samodzielnym stanowiskiem ds. osobowych i Wicedyrektorem ds. administracyjno-gospodarczych, kontroluje warunki pracy i sporządza wnioski w sprawie poprawy warunków pracy oraz warunków bhp i p. poż.; 3) Komisja inwentaryzacyjna, do której zadań należy sporządzanie okresowych spisów środków trwałych oraz porównanie ich ze stanem zapisów w księgach inwentaryzacyjnych oraz wyjaśnianie ewentualnych różnic; 4) Komisja likwidacyjna, do której zadań należy przegląd zużytych środków trwałych i nietrwałych oraz sporządzanie wniosków w sprawie likwidacji majątku Ośrodka. 5) Komisja ds. spraw pomocy zdrowotnej nauczycielom, do której zadań należy opiniowanie wniosków nauczycieli o wypłaty z funduszu pomocy zdrowotnej. Rozdział V Zasady obiegu dokumentów Obieg dokumentów finansowo-księgowych określa instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych. 2. Pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz innych instytucji nadrzędnych po zadekretowaniu przez Dyrektora rozsyłane są do wskazanych osób lub pracowni i działów wg jego adnotacji. 3. Pozostała korespondencja kierowana jest przez Sekretariat Główny do kierowników poszczególnych pracowni i działów, Sklepiku lub samodzielnych stanowisk. Regulamin Organizacyjny OEIiZK 17/18

18 Zarządzenia Dyrektora po podpisaniu rozsyłane są przez Sekretariat Główny zgodnie z rozdzielnikiem. 2. Zarządzenia Dyrektora dotyczące wszystkich pracowników wywieszane są do wiadomości na tablicy informacyjnej znajdującej się obok Sekretariatu Głównego. Rozdział VI Zasady podpisywania pism i dokumentów Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są: 1) pisma do organów administracji publicznej; 2) wewnętrzne akty normatywne, zarządzenia, decyzje i instrukcje, 3) dokumenty w sprawach stosunku pracy; 4) dokumenty finansowe i księgowe; 5) świadectwa ukończenia kursów kwalifikacyjnych oraz zaświadczenia o ukończeniu szkoleń nadających uprawnienia; 6) umowy cywilno-prawne; 7) delegacje pracowników; 8) pisma poufne; 9) dokumenty obejmujące oświadczenia woli; 10) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w imieniu Ośrodka. 2. Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka składa jednoosobowo Dyrektor lub upoważniony przez niego wicedyrektor. 3. Do czynności prawnych, z których wynikają zobowiązania finansowe potrzebna jest kontrasygnata Głównego księgowego. Rozdział VII Postanowienia końcowe 42. Regulamin Organizacyjny wraz ze Statutem Ośrodka podaje się do wiadomości wszystkim pracownikom zatrudnionym w Ośrodku oraz udostępnia do powszechnego wglądu. 43. Zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywane są w trybie właściwym dla jego zatwierdzenia. Regulamin Organizacyjny OEIiZK 18/18

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr 986/362/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

STATUT MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Rozdział 1 Przepisy ogólne

STATUT MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 60/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. STATUT MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu I Postanowienia wstępne Na podstawie 18 ust. 1 pkt. e Statutu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (Załącznik do Uchwały Nr XXV/346/08

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 1. Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację pracy i

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1. Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- ELEKTRONICZNYCH W KALISZU W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4. 1 Zasady ogólne 1. Technikum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Statut Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr XLVI/1402/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 lutego 2010 r. Statut Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wrocławskie Centrum Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Regulamin organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi sporządzono na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH

STATUT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH STATUT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, zwane dalej Centrum, jest publiczną wojewódzką

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK )

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK ) Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PODN DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA FINANSÓW ( KF ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa wewnętrzne zasady organizacji pracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych jest jednostką organizacyjną Gminy Góra Kalwaria w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organem prowadzącym Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie jest Powiat Żyrardowski. 2. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny określa szczegółową organizację i zasady funkcjonowania, a także zakres

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 8161 UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Załącznik do Uchwały Nr 102/2013 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Małopolskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.2017 Burmistrza Tłuszcza z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU Tłuszcz, styczeń 2017 R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE I. CELE I ZADANIA 1 Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zblewie zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów oraz nadania jej statutu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 23. z dnia 13 maja 2015 r.

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 23. z dnia 13 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 23 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OLSZTYNIE

STATUT OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OLSZTYNIE Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie ul. Turowskiego 3; 10-685 Olsztyn tel./fax (89) 534-96-86, 534-96-90 sekretariat@odn.olsztyn.pl http://www.odn.olsztyn.pl STATUT OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizacyjny

REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO TEATRU SCENA STU REGULAMIN ORGANIZACYJNY Krakowskiego Teatru Scena STU W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 161/2078/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego Z dnia 20 września 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 7/20 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 2 grudnia 20 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Na podstawie 9

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011 r. STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO: 1. Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/639/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013r. Statut. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/639/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013r. Statut. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Załącznik do Uchwały Nr XXXII/639/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013r. Statut Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

STATUT O ś r o d k a D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i Stowarzyszenia Wspólnota Polska

STATUT O ś r o d k a D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i Stowarzyszenia Wspólnota Polska STATUT O ś r o d k a D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i Stowarzyszenia Wspólnota Polska Projekt statutu przyjęto uchwałą Zarządu Krajowego - Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W OLSZTYNIE

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W OLSZTYNIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W OLSZTYNIE Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 1 /2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC 1 1. Regulamin określa zasady działania, zadania oraz organizację pracy sekcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Zakład Usług Komunalnych w Radomiu jest jednostką budŝetową Gminy Miasta Radomia. 2. UŜyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU 1 Załącznik do Zarządzenia nr 4/V/2009 Burmistrz Miastka z dnia14 stycznia REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II: Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III: Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV: Zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Zespołu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus Na podstawie art. 13 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu Projekt z dnia 18 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM I. NAZWA I RODZAJ PLACÓWKI

POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM I. NAZWA I RODZAJ PLACÓWKI Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXIV/219/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia18 czerwca 2008 r. STATUT, POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM I. NAZWA I RODZAJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU Załącznik do uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Pcim z dnia 31.07.2008 r. STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakład Obsługi Szkół zwany dalej Zakładem jest gminną jednostką

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/11 Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 stycznia 2011 r.

Zarządzenie nr 1/11 Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 stycznia 2011 r. Zarządzenie nr 1/11 Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 stycznia 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ośrodkowi Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa wewnętrzne zasady organizacji pracy Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Jedlińsku zwany dalej GZEAS działa na podstawie:

Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Jedlińsku zwany dalej GZEAS działa na podstawie: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/37/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 września 2012 r. Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Jedlińsku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Gminny

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Kurator Oświaty. Dane teleadresowe

Mazowiecki Kurator Oświaty. Dane teleadresowe Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/kuratorium/wydzialy-i-delegatury/wydzialy/8126,mazowiecki-kurator-oswi aty.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 06:33 Mazowiecki Kurator Oświaty Kurator

Bardziej szczegółowo