Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 1490/66/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2011 roku Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 1) ); 2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. 2) ); 3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 200, poz i Nr 218, poz. 1701); 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 3) ); 5) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 4) ); 6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 229, poz. 1494); 7) Uchwały nr 147/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz i Nr 235, poz oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz i Nr 219, poz oraz z 2010 r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz i Nr 219, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz i Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142, Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz Regulamin Organizacyjny OEIiZK 1/18

2 Regulamin organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółową organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Ośrodek Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie; 2) Dyrektor dyrektor Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie; 3) wicedyrektor Wicedyrektor ds. edukacyjnych lub Wicedyrektor ds. administracyjnogospodarczych; 4) Główny księgowy główny księgowy Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie; 5) Pracownik merytoryczny pracownik zatrudniony w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na stanowisku nauczyciela konsultanta lub specjalisty ds. merytorycznych, tj. specjalisty realizującego zadania statutowe Ośrodka i niebędącego nauczycielem; 6) komórka organizacyjna pracownia, dział, Sklepik, samodzielne stanowiska, Kierownik ds. nauki, Pełnomocnik dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością, Sekretariat Główny; 7) pensum dydaktyczne liczba godzin dydaktycznych, ustalona indywidualnie przez Wicedyrektora ds. edukacyjnych dla każdego nauczyciela konsultanta i specjalisty merytorycznego, do zrealizowania w ciągu roku kalendarzowego; 8) zadanie merytoryczne zakres prac, który obejmuje edukacyjne zastosowania technologii informacyjnej, niezbędny do rozwiązania jakiegoś zagadnienia, problemu lub projekt edukacyjny; 9) zespół zadaniowy zespół, w skład którego wchodzą pracownicy merytoryczni Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, którego zadaniem jest wykonanie zadania merytorycznego; 10) Zarząd Zarząd Województwa Mazowieckiego; 11) bhp bezpieczeństwo i higiena pracy; 12) p. poż. przeciwpożarowy Rozdział II Struktura organizacyjna Ośrodka W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1) Pracownia Edukacji Informatycznej i Kształcenia na Odległość; 2) Pracownia - Centrum Technologii Nauczania; 3) Pracownia Doradztwa Metodycznego i Kadry Kierowniczej; 4) Pracownia Edukacji Medialnej, Informacji i Wydawnictw; 5) Samodzielne stanowisko ds. projektów europejskich; 6) Dział Księgowości i Finansów; 7) Dział Administracyjno-Gospodarczy; 8) Dział Obsługi Bazy Noclegowej Gościniec ; Regulamin Organizacyjny OEIiZK 2/18

3 9) Sekretariat Główny; 10) Dział Organizacji Szkoleń; 11) Dział Techniczno-Informatyczny; 12) Sklepik; 13) Samodzielne stanowisko ds. osobowych; 14) Samodzielne stanowisko ds. promocji; 15) Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych; 16) Samodzielne stanowisko ds. administrowania budynkami. 2. W Ośrodku funkcjonują: 1) Kierownik ds. nauki; 2) Pełnomocnik dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością Dyrektorowi podlegają: 1) Pełnomocnik dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością; 2) Kierownik ds. nauki; 3) Sekretariat Główny; 4) Dział Techniczno-Informatyczny; 5) Sklepik; 6) Samodzielne stanowisko ds. promocji; 7) Samodzielne stanowisko ds. projektów europejskich. 2. Wicedyrektorowi ds. edukacyjnych podlegają: 1) Pracownia Edukacji Informatycznej i Kształcenia na Odległość; 2) Pracownia - Centrum Technologii Nauczania; 3) Pracownia Doradztwa Metodycznego i Kadry Kierowniczej; 4) Pracownia Edukacji Medialnej, Informacji i Wydawnictw; 5) Dział Organizacji Szkoleń. 3. Wicedyrektorowi ds. administracyjno-gospodarczych podlegają: 1) Dział Administracyjno-Gospodarczy; 2) Dział Obsługi Bazy Noclegowej Gościniec ; 3) Samodzielne stanowisko ds. osobowych; 4) Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych; 5) Samodzielne stanowisko ds. administrowania budynkami. 4. Głównemu księgowemu podlegają: 1) Zastępca Głównego księgowego; 2) Dział Księgowości i Finansów. 6. Dyrektor, w ramach istniejących komórek organizacyjnych, może powołać zespoły zadaniowe realizujące zadania merytoryczne, wykraczające poza zadania przewidziane dla jednej pracowni lub działu. 7. Schemat struktury organizacyjnej stanowi załącznik do Regulaminu. Regulamin Organizacyjny OEIiZK 3/18

4 Rozdział III Zakresy uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej Ośrodka Stanowisko Dyrektora powierza Zarząd. 2. Powierzenie stanowiska wicedyrektora i Kierownika ds. nauki, jak również odwołanie z tego stanowiska dokonuje Dyrektor, w obu wypadkach po zasięgnięciu opinii Marszałka Województwa Mazowieckiego. 3. Powierzenia innego niż wymienione w ust. 2 stanowiska kierowniczego, jak również odwołania z tego stanowiska, dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii odpowiednio wicedyrektora lub Głównego księgowego. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor, na wniosek kierownika działu/pracowni, może spośród pracowników podlegających kierownikowi wyznaczyć zastępcę kierownika W skład kierownictwa Ośrodka wchodzą: Dyrektor, wicedyrektorzy, Główny księgowy, Kierownik ds. nauki, Pełnomocnik dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) oraz kierownicy pracowni i działów. 2. Zadaniem kierownictwa jest bieżące analizowanie działalności Ośrodka oraz wyrażanie opinii o wszelkich działaniach statutowych Dyrektor kieruje pracą Ośrodka, odpowiada za całokształt jego działalności oraz reprezentuje go na zewnątrz. 2. Dyrektor w szczególności: 1) sprawuje ogólny nadzór nad pracą komórek organizacyjnych Ośrodka; 2) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku nauczycieli konsultantów oraz pracowników niebędących nauczycielami; 3) wydaje zarządzenia, regulaminy i inne akty prawa wewnętrznego; 4) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez Ośrodek; 5) gospodaruje majątkiem Ośrodka oraz dysponuje jego finansami i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 6) przedkłada właściwym instytucjom i organizacjom plany rzeczowe i finansowe, sprawozdania oraz wnioski inwestycyjne; 7) składa w imieniu Ośrodka oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań finansowych i majątkowych Ośrodka, w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd, 8) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej; 9) sprawuje nadzór nad załatwianiem listów, spraw, skarg i wniosków; 10) sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli konsultantów; 11) odpowiada za przeprowadzenie, w razie potrzeby, wyboru przedstawiciela nauczycieli zatrudnionych w placówce, do udziału w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydatów na stanowisko dyrektora placówki; Regulamin Organizacyjny OEIiZK 4/18

5 12) koordynuje realizację programów międzynarodowych w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd; 13) stwarza warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka; 14) odpowiada za promocję Ośrodka i zarządzanie informacją o jego działalności; 15) współpracuje z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami. 3. Dyrektor jest Administratorem Danych Osobowych w Ośrodku. 4. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez Dyrektora zakres jego praw i obowiązków przejmuje Wicedyrektor ds. administracyjno-gospodarczych, z zastrzeżeniem ust. 5 i W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych równocześnie przez Dyrektora oraz Wicedyrektora ds. administracyjnogospodarczych zakres praw i obowiązków Dyrektora przejmuje Wicedyrektor ds. edukacyjnych. 6. W przypadku braku możliwości pełnienia zastępstwa w trybie określonym w ust. 5 zastępstwo za Dyrektora pełni Główny księgowy, a w przypadku jego nieobecności, Kierownik ds. nauki Wicedyrektor ds. edukacyjnych w szczególności: 1) kieruje i nadzoruje pracę nauczycieli konsultantów i specjalistów ds. merytorycznych; 2) sprawuje nadzór nad wskazanymi w Regulaminie komórkami organizacyjnymi; 3) koordynuje realizację zadań komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych; 4) przygotowuje, wspólnie z Kierownikiem ds. nauki, harmonogram szkoleń doskonalących dla nauczycieli, dotyczących edukacyjnych zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych; 5) przygotowuje propozycje zadań do rocznego planu pracy Ośrodka; 6) przygotowuje materiały do sprawozdania z realizacji planu pracy i zadań statutowych Ośrodka; 7) wykonuje zgodnie z kompetencjami kontrolę zarządczą oraz realizuje zalecenia organów kontroli zewnętrznej; 8) nadzoruje opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora, regulaminów i instrukcji z zakresu swojego działania; 9) decyduje o doborze książek o tematyce informatycznej i oprogramowania edukacyjnego do odsprzedaży w Sklepiku; 10) opracowuje, we współpracy z Dyrektorem, kosztorysy szkoleń, wynajmu sal, organizacji form doskonalenia; 11) koordynuje programy krajowe związane z informatyką oraz technologią informacyjnokomunikacyjną; 12) współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia szkoleń dla nauczycieli i pracowników samorządowych, odpowiedzialnych za oświatę; 13) utrzymuje kontakty z wyższymi uczelniami i instytucjami oświatowymi prowadzącymi działalność zbliżoną do działalności Ośrodka; 14) wspiera placówki oświatowe prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, w zakresie informatyki oraz technologii informacyjnokomunikacyjnej. Regulamin Organizacyjny OEIiZK 5/18

6 2. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez Wicedyrektora ds. edukacyjnych, zakres jego praw i obowiązków przejmuje Dyrektor Wicedyrektor ds. administracyjno-gospodarczych, w szczególności: 1) kieruje zespołem pracowników administracyjnych i obsługi, ocenia ich pracę, wnioskuje o wysokość premii; 2) sprawuje nadzór nad wskazanymi w Regulaminie komórkami organizacyjnymi; 3) koordynuje realizację zadań komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych; 4) nadzoruje opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora, regulaminów i instrukcji z zakresu swojego działania; 5) wykonuje zgodnie z kompetencjami kontrolę zarządczą oraz realizuje zalecenia organów kontroli zewnętrznej; 6) prowadzi działania inwestycyjno-remontowe, mające na celu utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie; 7) zapewnia sprawność techniczno-eksploatacyjną budynków i urządzeń terenowych poprzez nadzór i koordynację przeglądów okresowych budynków; 8) ubezpiecza majątek i budynki od kradzieży i włamań oraz innych losowych zdarzeń; 9) odpowiada za sprawne prowadzenie inwentaryzacji i oznakowanie sprzętu placówki; 10) nadzoruje prawidłowość postępowania w ramach zamówień publicznych; 11) sprawuje nadzór nad realizacją zadań z zakresu: bhp i p. poż., informacji niejawnych i obronności, archiwizacji wytwarzanej dokumentacji; 12) nadzoruje prowadzenie rejestru wypadków przy pracy, współpracując z Inspektorem ds. bhp, który sporządza karty wypadków; 13) nadzoruje prawidłowość korzystania z samochodu służbowego; 14) przygotowuje i przedstawia Dyrektorowi projekt części budżetu Ośrodka na wydatki administracyjno-gospodarcze, będący efektem konsultacji ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Ośrodka (dla wszystkich siedzib). 2. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez Wicedyrektora ds. administracyjno-gospodarczych zakres jego praw i obowiązków przejmuje Samodzielne stanowisko ds. administrowania budynkami Główny księgowy sprawuje nadzór nad finansami w zakresie określonym obowiązującymi przepisami. 2. Główny księgowy w szczególności: 1) prowadzi sprawy z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej Ośrodka; 2) organizuje, kieruje i nadzoruje pracę podległych pracowników; 3) wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi; 4) dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Ośrodka; 5) dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 6) opracowuje projekty planów finansowych, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka; Regulamin Organizacyjny OEIiZK 6/18

7 7) sporządza okresowe i roczne analizy ekonomiczne z wykonania poszczególnych planów finansowych; 8) sporządza sprawozdania finansowe (miesięczne, kwartalne, roczne); 9) nadzoruje terminowe i prawidłowe rozliczanie przez pracowników Działu Księgowości i Finansów osób majątkowo odpowiedzialnych za powierzone im mienie; 10) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości; 11) wykonuje zgodnie z kompetencjami kontrolę zarządczą oraz realizuje zalecenia organów kontroli zewnętrznej. 3. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez Głównego księgowego zakres jego praw i obowiązków przejmuje Zastępca Głównego księgowego. 4. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez Zastępcę Głównego księgowego, zakres jego praw i obowiązków przejmuje inny pracownik Działu Księgowości i Finansów, wskazany przez Głównego księgowego W Ośrodku tworzy się stanowisko Kierownika ds. nauki. 2. Kierownik ds. nauki nadzoruje plany i programy szkoleń organizowanych i prowadzonych przez Ośrodek oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych pod względem naukowym, a ponadto: 1) planuje konferencje, seminaria naukowe, kształtuje tematykę seminariów dla pracowników Ośrodka, nadzoruje oraz przechowuje protokoły seminariów/zebrań; 2) zapewnia pomoc merytoryczną i organizacyjną na rzecz rozwoju naukowego nauczycieli konsultantów; 3) przygotowuje i zatwierdza, wspólnie z Wicedyrektorem ds. edukacyjnych, harmonogram szkoleń doskonalących dla nauczycieli z zakresu edukacyjnych zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych; 4) ustala rodzaje szkoleń podstawowych prowadzonych przez nauczycieli w ramach pensum; 5) inicjuje opracowywanie nowych programów szkoleń; 6) utrzymuje kontakty z wyższymi uczelniami i instytucjami oświatowymi prowadzącymi działalność zbliżoną do działalności Ośrodka. 3. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez Kierownika ds. nauki, zakres jego praw i obowiązków przejmuje Dyrektor. 15. Pełnomocnik dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością w szczególności: 1) zapewnia utrzymywanie procesów Systemu Zarządzania Jakością; 2) zapewnia aktualność dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością oraz nadzoruje wprowadzane zmiany; 3) organizuje i nadzoruje przeprowadzanie audytów wewnętrznych; 4) inicjuje i nadzoruje działania doskonalące system: korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze; Regulamin Organizacyjny OEIiZK 7/18

8 5) propaguje wśród pracowników Ośrodka idee projakościowe, w tym świadomość Polityki Jakości; 6) inicjuje szkolenia pracowników w zakresie Systemu Zarządzania Jakością; 7) reprezentuje Ośrodek w sprawach związanych z Systemem Zarządzania Jakością w kontaktach z organizacjami zewnętrznymi, w tym z jednostką certyfikującą Kierownik pracowni w szczególności: 1) sprawuje w pracowni bezpośredni nadzór nad pracą nauczycieli konsultantów i specjalistów ds. merytorycznych; 2) tworzy projekt planu pracy pracowni na kolejny rok do końca września każdego roku poprzedzającego; 3) przygotowuje sprawozdanie za dany rok pracy do końca lutego każdego następnego roku; 4) wnioskuje w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników pracowni; 5) wnioskuje w sprawie przyznawania dodatku motywacyjnego dla podległych sobie pracowników merytorycznych; 6) koordynuje prace związane z realizacją konferencji metodycznych i form doskonalenia zawodowego nauczycieli; 7) analizuje realizację planów pracy, dokumentację pracy nauczycieli konsultantów i specjalistów ds. merytorycznych, dwa razy w roku omawia z pracownikami wnioski wypływające z tej analizy; 8) wnioskuje o nagrody i odznaczenia dla pracowników pracowni; 9) zapewnia jakość zajęć we wszystkich formach oraz jakość pracy pracowni poprzez prowadzenie ewaluacji wewnętrznej; 10) nadzoruje przechowywanie dokumentacji pracowni; 11) wykonuje dodatkowe polecenia Dyrektora w obszarze działalności pracowni, którą kieruje. 2. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez kierownika pracowni, jego prawa i obowiązki służbowe przejmuje zastępca, lub w przypadku jego braku, pracownik wyznaczony przez kierownika, w uzgodnieniu z Dyrektorem Kierownik działu w szczególności: 1) tworzy harmonogram pracy działu, jeśli jest on wymagany, zgodnie z Regulaminem Pracy Ośrodka; 2) organizuje pracę działu, wyznaczając pracownikom zadania do wykonania i termin ich realizacji; 3) nadzoruje przechowywanie dokumentacji działu; 4) wnioskuje do Dyrektora o dokonanie zakupu materiałów i usług, niezbędnych dla funkcjonowania działu; 5) wnioskuje w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników działu; 6) wnioskuje w sprawie wysokości przyznania premii regulaminowej podległym pracownikom; 7) wnioskuje w sprawie przyznania dodatków specjalnych, nagród Dyrektora, odznaczeń dla pracowników działu; 8) dokonuje okresowej oceny pracowników samorządowych (nie dotyczy pracowników obsługi). Regulamin Organizacyjny OEIiZK 8/18

9 2. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez kierownika działu, jego prawa i obowiązki służbowe przejmuje zastępca kierownika lub w przypadku jego nieobecności, pracownik wyznaczony przez kierownika działu, w uzgodnieniu z Dyrektorem. 18. Do zadań pracownika należy w szczególności: 1) sumienne wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami, także wewnętrznymi i wskazówkami bezpośredniego przełożonego; 2) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów dotyczących tajemnicy służbowej, a także przepisów wewnętrznych; 3) przestrzeganie postanowień instrukcji kancelaryjnej; 4) realizacja zadań w zakresie przestrzegania przepisów bhp i p. poż.; 5) należyte ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami w zakresie przewidzianym dla danego pracownika; 6) właściwe gospodarowanie oraz dbałość o powierzone mienie; 7) wykonywanie innych prac wynikających z zajmowanego stanowiska, nie ujętych w zakresie obowiązków. 8) na polecenie Dyrektora doraźna pomoc innym komórkom organizacyjnych. Rozdział IV Zadania i kompetencje komórek organizacyjnych Ośrodka 19. Do zadań wspólnych pracowni i działów należy w szczególności: 1) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań; 2) realizacja zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku; 3) przygotowywanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej; 4) przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań, w tym statystycznych analiz i bieżącej informacji, w szczególności dla potrzeb Samorządu Województwa Mazowieckiego, Kuratorium Oświaty w Warszawie i Ministerstwa Edukacji Narodowej; 5) prowadzenie korespondencji w sprawach indywidualnych; 6) współpraca z Działem Techniczno-Informatycznym przy tworzeniu planów rozwoju technicznego Ośrodka oraz rozwoju bazy sprzętowej i oprogramowania; 7) współpraca z Wicedyrektorem ds. administracyjno-gospodarczych w przygotowywaniu planu finansowego Ośrodka na następny rok; 8) usprawnianie organizacji form i metod pracy własnej. 20. Oprócz zadań wymienionych w 19, do zadań wspólnych pracowni należy w szczególności: 1) upowszechnianie nowych metod, technik i środków kształcenia przez podejmowane przez Ośrodek działania edukacyjne; Regulamin Organizacyjny OEIiZK 9/18

10 2) organizowanie i wspieranie współpracy międzynarodowej, udział w konferencjach i projektach międzynarodowych; 3) współudział w przygotowaniu planu pracy na kolejny rok; 4) współpraca z wiodącymi ośrodkami zajmującymi się edukacyjnymi zastosowaniami technologii informacyjnej w Polsce i za granicą; 5) współpraca między pracowniami, w szczególności dzielenie się wiedzą. 21. Do zadań Pracowni Edukacji Informatycznej i Kształcenia na Odległość należy w szczególności: 1) przygotowanie i realizacja programów kształcenia ustawicznego nauczycieli edukacji informatycznej różnych typów szkół; 2) prowadzenie działań sprzyjających rozwojowi zainteresowań informatycznych dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów uzdolnionych informatycznie; 3) rozwój i popularyzacja oprogramowania edukacyjnego do prowadzenia edukacji informatycznej; 4) współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w dziedzinie informatyki; 5) opiniowanie i ocenianie oprogramowania oraz literatury wspomagającej nauczanie informatyki oraz podnoszącej wiedzę nauczycieli; 6) organizowanie i wspieranie edukacji niestacjonarnej w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli; 7) administrowanie platformami nauczania na odległość; 8) prowadzenie serwisów WWW Ośrodka. 22. Do zadań Pracowni - Centrum Technologii Nauczania należy w szczególności: 1) przygotowanie i realizacja programów kształcenia ustawicznego nauczycieli przedmiotów przyrodniczych różnych typów szkół w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu i pracy własnej; 2) wymiana doświadczeń i organizowanie różnorodnych form współpracy, w tym konferencji i seminariów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie edukacyjnych zastosowań technologii informacyjnej; 3) wspieranie wdrażania technologii informacyjnej w nauczaniu i uczeniu się przedmiotów przyrodniczych; 4) rozwój i popularyzacja techniki pomiarów komputerowych i oprogramowania edukacyjnego do nauczania przedmiotów przyrodniczych; 5) współpraca ze Sklepikiem - nadzór merytoryczny i doradztwo przy dystrybucji sprzętu do pomiarów wspomaganych komputerowo; 6) prowadzenie serwisu internetowego Centrum Technologii Nauczania oraz serwisu systemu pomiarowego Coach; 7) współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w dziedzinie zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnej w przedmiotach przyrodniczych; Regulamin Organizacyjny OEIiZK 10/18

11 8) opiniowanie i ocenianie oprogramowania oraz literatury dotyczącej wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. 23. Do zadań Pracowni Doradztwa Metodycznego i Kadry Kierowniczej należy w szczególności: 1) przygotowywanie i realizacja programów kształcenia ustawicznego doradców metodycznych informatyki oraz wspieranie ich działań we współpracy z Pracownią Edukacji Informatycznej i Kształcenia na Odległość; 2) przygotowywanie i realizacja programów kształcenia ustawicznego w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej dla doradców metodycznych różnych przedmiotów oraz wspieranie ich działań w tym zakresie; 3) przygotowywanie i realizacja programów kształcenia ustawicznego w zakresie technologii informacyjnej dla kadry kierowniczej oświaty oraz wspieranie ich działań w tym zakresie; 4) organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli, w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny; 5) planowanie, przygotowanie i organizowanie konferencji metodycznych dla kadry kierowniczej i nauczycieli edukacji informatycznej różnych typów szkół; 6) organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami i szkołami. 24. Do zadań Pracowni Edukacji Medialnej, Informacji i Wydawnictw należy prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, realizowanego w szczególności poprzez: 1) tworzenie i rozwijanie regionalnego systemu informacji w zakresie edukacyjnych zastosowań technologii informacyjnej; 2) gromadzenie, opiniowanie i ocenianie literatury wspomagającej wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji oraz dotyczącej edukacji medialnej; 3) gromadzenie, opiniowanie, ocenianie i udostępnianie (w bibliotece, na pokazach, seminariach, warsztatach metodycznych) oprogramowania dydaktycznego i specjalistycznego oprogramowania bibliotecznego; 4) przygotowanie, realizacja i modyfikacja programów, opracowywanie materiałów szkoleniowych dla nauczycieli bibliotekarzy w zakresie korzystania z technologii informacyjnej w ich pracy; 5) planowanie, przygotowanie i organizowanie konferencji metodycznych dla nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych; 6) organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń między bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi; 7) koordynacja działań wydawniczych Ośrodka; 8) gromadzenie informacji o działalności wydawniczej Ośrodka, publikacjach i wystąpieniach pracowników Ośrodka; 9) podejmowanie działań w kierunku konstruowania i realizacji procesu kształcenia z zakresu edukacji medialnej, realizowanej w szkole oraz w instytucjach pozaszkolnych; 10) projektowanie i przygotowywanie narzędzi dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych. Regulamin Organizacyjny OEIiZK 11/18

12 25. Do zadań Działu Organizacji Szkoleń należy w szczególności: 1) przyjmowanie zgłoszeń od słuchaczy, zapisy na szkolenia, zawiadamianie o przyjęciu na szkolenie, przyjmowanie potwierdzeń od słuchaczy; 2) informowanie o harmonogramie szkoleń, tematyce, zawartości programowej poszczególnych szkoleń; 3) obsługa platformy szkoleniowej Ośrodka: aktualizacja danych osobowych uczestników szkoleń ze sprawdzeniem dokonania przez nich odpłatności za udział w szkoleniach, drukowanie zaświadczeń; 4) współpraca z administratorem platformy obsługi szkoleń; 5) weryfikacja dokumentacji szkoleń dostarczanej przez wykładowców; 6) zamawianie usług sieciowych u administratorów serwerów, dotyczących zakładania kont sieciowych oraz kont pocztowych dla uczestników szkoleń doskonalących dla nauczycieli; 7) rezerwacja pracowni na szkolenia i wykłady; 8) zamawianie zakwaterowania i wyżywienia dla słuchaczy oraz informowanie o warunkach zakwaterowania; 9) zapewnianie materiałów dydaktycznych niezbędnych dla prowadzenia szkoleń, przechowywanie i wydawanie wykładowcom; 10) przekazywanie wykładowcom list uczestników szkoleń i zaświadczeń wydawanych uczestnikom po ukończeniu szkolenia; 11) organizowanie szkoleń odbywających się poza Ośrodkiem w delegaturach i innych placówkach oświatowych; 12) współpraca z Kierownikiem ds. nauki przy tworzeniu harmonogramu szkoleń; 13) prowadzenie wykazu realizacji pensum dydaktycznego przez nauczycieli konsultantów; 14) współpraca z Działem Techniczno-Informatycznym w zakresie przygotowania pracowni na szkolenia oraz drukowania materiałów dydaktycznych; 15) prowadzenie rejestru świadectw i zaświadczeń ukończenia form doskonalenia nauczycieli. 26. Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. projektów europejskich należy w szczególności: 1) wyszukiwanie, gromadzenie i aktualizowanie informacji dotyczących projektów i programów edukacyjnych, finansowanych z funduszy unijnych; 2) przygotowywanie wniosków na dofinansowanie z funduszy unijnych szkoleń i projektów edukacyjnych oraz zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia dydaktycznego; 3) udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, organizowanie i wspieranie współpracy międzynarodowej; 4) współpraca z wiodącymi ośrodkami zajmującymi się edukacyjnymi zastosowaniami technologii informacyjnej i komunikacyjnej w Polsce i za granicą; 5) doskonalenie i wspomaganie nauczycieli w dziedzinie kształcenia informatycznego i dydaktycznych zastosowań technologii informacyjnej; 6) współudział w przygotowywaniu planu finansowego Ośrodka na następny rok; 7) współpraca z Działem Techniczno-Informatycznym przy tworzeniu planów rozwoju technicznego Ośrodka oraz rozwoju bazy sprzętowej i oprogramowania. Regulamin Organizacyjny OEIiZK 12/18

13 27. Do zadań Działu Księgowości i Finansów należy w szczególności: 1) sprawdzanie, pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowoksięgowych; 2) ewidencja księgowa (bilansowa i pozabilansowa) zdarzeń gospodarczych dotyczących funkcjonowania Ośrodka; 3) sprawdzanie prawidłowości rozliczeń podróży służbowych krajowych i zagranicznych; 4) generowanie wydruków ksiąg rachunkowych dotyczących zdarzeń finansowych współfinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych; 5) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie realizowanych zadań; 6) przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 7) sporządzanie list płac i rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło; 8) prowadzenie rozliczeń i sporządzanie deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i do Urzędu Skarbowego; 9) prowadzenie kasy Ośrodka i współpraca z bankiem; 10) wystawianie faktur w określonym zakresie; 11) sporządzanie sprawozdawczości finansowej miesięcznej, kwartalnej i rocznej; 12) sporządzanie planów wydatków i dochodów jednostki budżetowej w oparciu o materiały przekazane z innych komórek organizacyjnych; 13) realizacja wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów; 14) rozliczanie inwentaryzacji, poprzez porównanie danych wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami spisowymi, sprawdzenie realnej wartości składników majątku. 28. Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności: 1) tworzenie prawidłowych warunków do prowadzenia zajęć na różnorodnych formach kształcenia i doskonalenia nauczycieli w zakresie informatyki i technologii informacyjnej; 2) obsługa i konserwacja urządzeń kserograficznych i biurowych, dokonywanie ich przeglądów zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi; 3) dokonywanie, w uzgodnieniu z Dyrektorem, zakupu materiałów, sprzętu, urządzeń i innych towarów i usług; 4) dbanie o zabezpieczenie i ochronę mienia, budynków, pomieszczeń i ich wyposażenia; 5) zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa p. poż. budynków; 6) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych; 7) nadzór nad powierzonym mieniem; 8) utrzymanie w należytym stanie pomieszczeń Ośrodka oraz terenu wokół niego; 9) dozorowanie budynku; 10) dokonywanie inwentaryzacji majątku Ośrodka i jego znakowania. 29. Do zadań Działu Obsługi Bazy Noclegowej Gościniec należy w szczególności: 1) zapewnienie właściwych warunków zakwaterowania uczestnikom kursów i szkoleń komputerowych organizowanych przez Ośrodek; Regulamin Organizacyjny OEIiZK 13/18

14 2) dbanie o wyposażenie i bieżące doposażanie pomieszczeń bazy noclegowej Gościniec ; 3) prowadzenie działań inwestycyjnych i remontowych, mających na celu utrzymanie infrastruktury Bazy Noclegowej Gościniec w dobrym stanie technicznym; 4) prowadzenie bazy komputerowej gości korzystających z zakwaterowania; 5) prowadzenie inwentaryzacji majątku Bazy Noclegowej Gościniec. 30. Do zadań Sekretariatu Głównego należy w szczególności: 1) udzielanie informacji dotyczących działalności Ośrodka; 2) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji; 3) prowadzenie księgi kancelaryjnej Ośrodka; 4) rozpowszechnianie w Ośrodku zarządzeń, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego; 5) prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora; 6) prowadzenie zamówień materiałów biurowych na potrzeby całego Ośrodka; 7) prowadzenie spraw związanych z organizacją studiów podyplomowych dla nauczycieli, w zakresie przynależnym Ośrodkowi; 8) wydawanie delegacji; 9) koordynacja pracy kierowcy; 10) obsługa centrali telefonicznej; 11) prowadzenie prenumerat na potrzeby Ośrodka; 12) aktualizacja i nadzór tablic ogłoszeń i informacji; 13) prowadzenie rejestrów: a) kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, b) spraw poufnych, c) godzin nadliczbowych, d) delegacji, e) wyjść służbowych i prywatnych, f) umów cywilno-prawnych; 31. Do zadań Działu Techniczno-Informatycznego należy w szczególności: 1) bieżąca konserwacja, naprawa i modernizacja sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych w Ośrodku; 2) instalacja oprogramowania systemowego i narzędziowego w komputerach Ośrodka, 3) instalowanie nowego oprogramowania na potrzeby prowadzonych szkoleń, zgodnie z wnioskami wykładowców; 4) instalowanie, naprawa i konserwacja okablowania sieciowego; 5) doradztwo i pomoc techniczna placówkom oświatowym; 6) wypożyczanie sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych; 7) powielanie materiałów szkoleniowych dla słuchaczy (skrypty, CD, Pen Drive); 8) pomoc w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w procedurach zamówień publicznych przy zakupie sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych; 9) organizacja i zapewnienie bezpiecznego transportu sprzętu komputerowego; Regulamin Organizacyjny OEIiZK 14/18

15 10) tworzenie planów rozwoju technicznego Ośrodka oraz rozwoju bazy sprzętowej i oprogramowania, we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Ośrodka. 32. Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. osobowych należy w szczególności: 1) prowadzenie dokumentacji personalnej pracowników Ośrodka; 2) sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy, umów zlecenia i umów o dzieło; 3) rozliczanie czasu pracy zatrudnionych pracowników; 4) sporządzanie planu urlopów; 5) kierowanie na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie, szkolenia bhp i p. poż.; 6) przygotowywanie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych o pracownikach będących emerytami i rencistami; 7) prowadzenie archiwum kadrowego; 8) sporządzanie sprawozdań na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 9) przygotowywanie projektów i aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych związanych z zajmowanym stanowiskiem; 10) współudział w przygotowywaniu planu finansowego Ośrodka na następny rok; 11) prowadzenie rejestrów: a) pracowników, b) pełnomocnictw i upoważnień Dyrektora, c) skarg i wniosków, d) nagród i kar. 33. Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. promocji należy w szczególności: 1) promocja i reklama Ośrodka ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych szkoleń, Sklepiku i Bazy Noclegowej Gościniec ; 2) współudział w organizacji konferencji, seminariów, uroczystości oświatowych; 3) zamawianie i wydawanie materiałów reklamowych (teczki firmowe, wizytówki, itp.); 4) opracowywanie nowych form reklamy; 5) nadzór nad ogłoszeniami prasowymi, internetowymi, książkami adresowymi; 6) współudział w przygotowywaniu planu finansowego Ośrodka na następny rok; 7) współpraca z Działem Techniczno-Informatycznym przy tworzeniu planów rozwoju technicznego Ośrodka oraz rozwoju bazy sprzętowej i oprogramowania. 34. Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych należy w szczególności: 1) współpraca z kierownikami działów i pracowni Ośrodka w zakresie planowanych i prowadzonych przetargów na dany rok; 2) sporządzanie planu zamówień publicznych; 3) prowadzenie postępowań dotyczących zamówień publicznych usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, późn. zm.); Regulamin Organizacyjny OEIiZK 15/18

16 4) uzgadnianie składu Komisji przetargowej i koordynacja pracy Komisji; 5) zamieszczanie stosownych informacji o postępowaniach przetargowych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych; 6) udzielanie wykonawcom na bieżąco informacji i sporządzanie wszelkiej korespondencji związanej z zamówieniem; 7) prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz umów zawartych w wyniku postępowania; 8) archiwizacja dokumentacji związanej z postępowaniami dotyczącymi zamówień publicznych; 9) współudział w przygotowywaniu planu finansowego Ośrodka na następny rok; 10) współpraca z Działem Techniczno-Informatycznym przy tworzeniu planów rozwoju technicznego Ośrodka oraz rozwoju bazy sprzętowej i oprogramowania. 35. Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. administrowania budynkami należy w szczególności: 1) prowadzenie i aktualizacja książek obiektów budowlanych każdej lokalizacji; 2) prowadzenie i aktualizacja spisu pomieszczeń wchodzących w skład nieruchomości osobno dla każdej lokalizacji; 3) przechowywanie oraz zabezpieczenie dokumentacji użytkowej; 4) opracowywanie i przekazywanie projektu planów remontów, w formie pisemnej, do Wicedyrektora ds. administracyjno- gospodarczych; 5) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na dostawy: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, składowania i wywozu nieczystości płynnych oraz kontrola tych umów; 6) nadzór nad przeglądami bieżącymi i okresowymi stanu technicznego budynków i pomieszczeń; 7) koordynacja kontroli okresowych, prowadzonych przez firmy zewnętrzne, obejmująca sprawdzanie stanu technicznego wszelkich instalacji wewnętrznych budynku, urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe, przewodów wentylacyjnych itp.; 8) nadzór nad firmami zewnętrznymi, dokonującymi napraw i usuwania awarii technicznych i ich skutków; 9) prowadzenie rejestru protokołów p. poż. i protokołów technicznych, dotyczących stanu technicznego administrowanych budynków; 10) współudział w przygotowywaniu planu finansowego Ośrodka na następny rok; 11) współpraca z Działem Techniczno-Informatycznym przy tworzeniu planów rozwoju technicznego Ośrodka oraz rozwoju bazy sprzętowej i oprogramowania. Do zadań Sklepiku należy w szczególności: 36. 1) sprzedaż programów edukacyjnych i książek dla szkół, nauczycieli, uczniów oraz innych odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji własnych Ośrodka oraz aplikacji dydaktycznych opracowanych w Ośrodku lub we współpracy z innymi instytucjami; 2) promocja i sprzedaż publikacji podczas zebrań metodycznych i konferencji; Regulamin Organizacyjny OEIiZK 16/18

17 3) promocja i sprzedaż zestawów do pomiarów wspomaganych komputerowo we współpracy z Pracownią CTN; 4) prowadzenie biblioteki Ośrodka; 5) dbanie o regularne aktualizowanie zbiorów biblioteki i oferty sprzedaży Sklepiku; 6) współudział w przygotowywaniu planu finansowego Ośrodka na następny rok; 7) współpraca z Działem Techniczno-Informatycznym przy tworzeniu planów rozwoju technicznego Ośrodka oraz rozwoju bazy sprzętowej i oprogramowania. 37. Szczegółowe zadania i obowiązki pracowników komórek organizacyjnych określają zakresy czynności, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności opracowane przez ich bezpośrednich przełożonych, zatwierdzone przez Dyrektora w uzgodnieniu odpowiednio z wicedyrektorem lub Głównym księgowym. 38. W Ośrodku, w ramach jego struktury, działają powołane zarządzeniem Dyrektora m.in.: 1) Komisja do spraw świadczeń socjalnych, do zadań której należy przygotowywanie propozycji podziału funduszu socjalnego, sporządzanie wniosków w sprawie jego wydatkowania oraz opiniowanie wniosków o wypłaty z funduszu świadczeń socjalnych; 2) Społeczny inspektor bhp i p. poż. który, we współpracy z Samodzielnym stanowiskiem ds. osobowych i Wicedyrektorem ds. administracyjno-gospodarczych, kontroluje warunki pracy i sporządza wnioski w sprawie poprawy warunków pracy oraz warunków bhp i p. poż.; 3) Komisja inwentaryzacyjna, do której zadań należy sporządzanie okresowych spisów środków trwałych oraz porównanie ich ze stanem zapisów w księgach inwentaryzacyjnych oraz wyjaśnianie ewentualnych różnic; 4) Komisja likwidacyjna, do której zadań należy przegląd zużytych środków trwałych i nietrwałych oraz sporządzanie wniosków w sprawie likwidacji majątku Ośrodka. 5) Komisja ds. spraw pomocy zdrowotnej nauczycielom, do której zadań należy opiniowanie wniosków nauczycieli o wypłaty z funduszu pomocy zdrowotnej. Rozdział V Zasady obiegu dokumentów Obieg dokumentów finansowo-księgowych określa instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych. 2. Pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz innych instytucji nadrzędnych po zadekretowaniu przez Dyrektora rozsyłane są do wskazanych osób lub pracowni i działów wg jego adnotacji. 3. Pozostała korespondencja kierowana jest przez Sekretariat Główny do kierowników poszczególnych pracowni i działów, Sklepiku lub samodzielnych stanowisk. Regulamin Organizacyjny OEIiZK 17/18

18 Zarządzenia Dyrektora po podpisaniu rozsyłane są przez Sekretariat Główny zgodnie z rozdzielnikiem. 2. Zarządzenia Dyrektora dotyczące wszystkich pracowników wywieszane są do wiadomości na tablicy informacyjnej znajdującej się obok Sekretariatu Głównego. Rozdział VI Zasady podpisywania pism i dokumentów Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są: 1) pisma do organów administracji publicznej; 2) wewnętrzne akty normatywne, zarządzenia, decyzje i instrukcje, 3) dokumenty w sprawach stosunku pracy; 4) dokumenty finansowe i księgowe; 5) świadectwa ukończenia kursów kwalifikacyjnych oraz zaświadczenia o ukończeniu szkoleń nadających uprawnienia; 6) umowy cywilno-prawne; 7) delegacje pracowników; 8) pisma poufne; 9) dokumenty obejmujące oświadczenia woli; 10) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w imieniu Ośrodka. 2. Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka składa jednoosobowo Dyrektor lub upoważniony przez niego wicedyrektor. 3. Do czynności prawnych, z których wynikają zobowiązania finansowe potrzebna jest kontrasygnata Głównego księgowego. Rozdział VII Postanowienia końcowe 42. Regulamin Organizacyjny wraz ze Statutem Ośrodka podaje się do wiadomości wszystkim pracownikom zatrudnionym w Ośrodku oraz udostępnia do powszechnego wglądu. 43. Zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywane są w trybie właściwym dla jego zatwierdzenia. Regulamin Organizacyjny OEIiZK 18/18

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Rektora PWST z dnia 20 maja 2015 r. Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ustanowiony przez Rektora PWST na wniosek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 15/2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Warszawa, październik 2012 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Administracja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej Uniwersytetem dzieli się na:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku 1. Zespół Szkół Licealnych w Czersku działa na podstawie następujących aktów prawnych:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zielona Góra, 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1 5 Postanowienia ogólne 5 Rozdział 2 8 Organizacja administracji 8 Rozdział 3 10 Zasady kierowania administracją

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Na podstawie 35 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instytut Niskich Temperatur i badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I. załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Jodłownik nr 0152/7/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l Regulamin Organizacyjny Urzędu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2013 Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi z dnia 23 września 2013 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu Strona 2 z 24 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu określa jej szczegółową organizację, a w szczególności: 1) strukturę organizacyjną;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia Nr OR.020-31/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z dnia 19.05.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo