Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia,"

Transkrypt

1 Uchwala nr 1 Zebrania Stowarzyszenia o nazwie Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu,,PSNR" z dnia 28 wrzesnia 2010 roku w sprawie ustalenia skladki czlonkowskiej dla czlonkow zwyczajnych i instytucjonalnych Zebrani w dniu 28 wrzesnia 2010 roku w Warszawie ustalaja^niniejszym wysokosc skladki czlonkowskiej w wysokosci 20 PLN rocznie dla czlonkow zwyczajnych oraz w wysokosci 500 PLN rocznie dla Instytucji. Skladka obowiajzuje od dnia 1 stycznia 201 Ir. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia, Przewodnicz^cy Zebrania Protokolant

2 Protokof ze spotkania Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu, ktore odbylo si? w dniu 28 wrzesnia 2010 r. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie W dniu 28 wrzesnia 2010 r. odbyto si spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu. W imieniu Prezesa Stowarzyszenia, Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego, dr inz. A. Wojciechowskiego, przywitat obecnych Dyrektor ds. Wdrozen i Rozwoju ITS, mgr inz. W. Przybylski oraz zaproponowat prowadzenie zebrania panu R. Michalskiemu, a sporza^dzenie protokotu ze spotkania pani K. Siciriskiej. Obecni nie zgtosili zastrzezeri. Dyrektor W. Przybylski poinformowat, ze spotkanie dotyczyc b^dzie m.in. organizacji przysztorocznej konferencji, nast^pnie oddat gtos Przewodniczqcemu spotkania, ktory poprosit uczestnikow o uwagi dotycza^ce porza^dku obrad. Uwag nie zgtoszono. Zaproponowany porza^dek spotkania: 1. Sprawy cztonkowskie. 2. Sprawy ogolne (dokumenty firmowe Stowarzyszenia strona internetowa, pisma, inne). 3. Stan przygotowah do Konferencji,,Problemy Recyklingu 2011". 4. Ustalenie komitetow (Patronat, Komitet Honorowy, Komitet Naukowy, Komitet Organizacyjny, Komitet Redakcyjny). 5. Wybor osob odpowiedzialnych i prowadza^cych sesje tematyczne Konferencji. 6. Sesje plenarne - prowadzenie, tematyka, referaty zamawiane, komisja wnioskowa. 7. SVodki finansowe, wktad finansowy organizatorow, sponsoring, patronat. 8. Sprawy wydawnicze - materiaty konferencyjne, wymagania edytorskie wydawnictw,,polimery",,,elastomery",,,wies Jutra", Wydawnictwo ITS. 9. Inne Przewodnicza^cy spotkania nawia^zat do artykutu z Gazety Prawnej:,,Nie ma recyklingu b^da^ kary", z ktorego tresci wynika niski poziom recyklingu odpadow komunalnych w Polsce. Taki stan rzeczy powoduje naktadanie na Polsk kar z tytutu nie wywiqzywania si z przyj^tych ustalen dotycza^cych poziomow recyklingu i odzysku. Ad 1 Sprawy cztonkowskie oraz Ad. 2 Sprawy ogolne Przewodnicza^cy udzielit gtosu pani E. Kamihskiej, ktora przedstawita propozycj? ustalenia sktadki cztonkowskiej dla cztonkow zwyczajnych i instytucjonalnych Stowarzyszenia. Zebrani w dniu 28 wrzesnia 2010 roku jednoglosnie przyjeji Uchwat? Nr 1 w spawie przyj^cia sktadki cztonkowskiej w wysokosci 20 zt rocznie dla cztonkow zwyczajnych oraz sktadki dla Instytucji w wysokosci 500 zt rocznie. Uchwala jest zat^cznikiem do protokotu. Pani E. Kamihska poinformowata o prowadzeniu prac nad stworzeniem osobnej strony internetowej PSNR, niezaleznej od strony ITS. Ad.3 Stan przygotowan do Konferencji,,Problemy Recyklingu 2011" Przewodnicza^cy spotkania poinformowat o przygotowaniach jakie prowadzi ITS w sprawie uruchomienia przetargu na wybor obiektu, w ktorym odb^dzie si przysztoroczna konferencja. Poinformowat zebranych o wymaganiach jakim musi sprostac obiekt pod wzgl^dem konferencyjnym, noclegowym i gastronomicznym. Pani K. Sicihska, przedstawita przebieg procedury zwia^zanej z post^powaniem przetargowym na wyboru obiektu. Rozpocz^cie procedury przetargowej planowane jest na pazdziernik b.r. Ad. 4 Ustalenie komitetow (Patronat, Komitet Honorowy, Komitet Naukowy, Komitet Organizacyjny, Komitet Redakcyjny) Przewodnicza^cy spotkania zapoznat zebranych z proponowanym sktadem osobowym Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego, poprosit zebranych o uwagi i nowe

3 propozycje osobowe. W wyniku dyskusji przedstawiono nast^puja^ce propozycje sktadu komitetow: KOMITET NAUKOWY 1. prof, dr nab. inz. Baranowski Bogdan - Pol. Poz. 2. dr inz. Barnat Wiestaw - Ml 3. dr inz. Biernat Krzysztof - IPiEO 4. prof, dr hab. inz. Bt^dzki Andrzej- Uniw. Kassel 5. prof, dr hab. inz. Chtopek Zdzistew - PW 6. prof, dr hab. inz. Czerwiriski Andrzej - ICHP 7. doc. dr hab. inz. Jeziorska Regina - ICHP 8. dr inz. Gis Wojciech - ITS 9. dr Goralczyk Stefan - IMBiGS 10. mgr inz. Kipigroch Janusz - MG 11. prof, dr hab. inz. Koztowski Marek - Pol. Wroc. 12. prof, dr hab. inz. Kowalewski Zbigniew - IPPTPAN 13. dr inz. Kubica Stefan - IIMPiB Toruri 14. prof, dr hab. inz. Kurzydtowski Krzysztof - PW 15. mgr inz. Matyszko Adam - FORS 16. dr inz. Menes Edward - ITS 17. mgr inz. Menes Jozef - ICHP 18. prof, dr hab. inz. Merkisz Jerzy - Pol. Poz. 19. prof, dr hab. inz. Niezgoda Tadeusz - WAT 20. prof, dr hab. inz. Osihski Jerzy - PW 21. dr inz. Parasiewicz Wanda - IMPiB 22. prof, dr hab. inz. Przetakiewicz Wojciech - ITS 23. mgr inz. Przybylski Wojciech - ITS 24. prof, dr hab. inz. Radkowaki Stanistaw - PW 25. dr inz. Rudnik Dariusz - ITS 26. dr inz. Rytko Grzegorz - Euro Plast 27. dr inz. Ryszkowska Joanna - PW 28. prof, dr hab. inz. Skrobacki Alojzy - SGGW 29. prof, dr hab. inz. Sybilski Dariusz - IBDiM 30. prof, dr hab. inz. Szczerek Marian - Pol. Radom. 31. dr inz. Sl^zak Marcin - ITS 32. mgr inz. Sl zak Marek - MNiSW 33. prof, dr hab. inz. Sobczak Jerzy - Inst. Odl. 34. dr inz. Wojciechowski Andrzej - ITS 35. prof, dr hab. inz. Zieliriski Janusz- PW Ptock 36. dr inz. Zakowska Hanna - COBRO PRZEWODNICZACY: dr inz. Wojciechowski Andrzej - ITS z-ca przewodniczqcego mgr inz. Michalski Ryszard -ITS CZtONKOWIE: dr inz. Gis Wojciech - ITS dr inz. Liszyhska Barbara - PW Ptock dr Merkisz-Guranowska Agnieszka - Pol. Poz. dr inz. Rogulski Zbigniew - ICHP dr inz. Szurgott Piotr - WAT mgr inz. Witowska-Mocek Barbara - ICHP

4 SEKRETARIAT Chores Matgorzata - ICHP Eminger Andrzej - ITS dr inz. Kalisz Matgorzata - ITS mgr inz. Kamihska Ewa - ITS dr inz. Powatka Matgorzata - SGGW mgr Rostek Ewa - ITS mgr Sicinska Katarzyna - ITS Ustalono, ze w jak najkrotszym terminie powinna zostac zawarta umowa 0 wspotpracy przy organizacji konferencji,,problemy Recyklingu 2011". Umowa taka b^dzie regulowac prawa i obowiqzki kazdego z wspotorganizatorow. Umowa zostanie zaakceptowana przez poszczegolne instytucje. Przewodnicza^cy spotkania, przypomniat zebranym, ze organizatorami Konferencji saj - Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa - Instytut Chemii Przemystowej, Warszawa - Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa - Szkota Gtowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa - Instytut Inzynierii Materiatow Polimerowych i Barwnikow, Toruh - Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu, Warszawa - Politechnika Warszawska o Wydziat Inzynierii Materiatow o Wydziat Samochodow i Maszyn Roboczych o Wydziat Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Nast^pnie zaproponowano sktad Komitetu Redakcyjnego: - Polimery - ICHP- mgr inz. Witkowska Mocek Barbara - Elastomery - IIMPiB - dr inz. Nicihski Karol - Wies Jutra - SGGW - mgr Krzeczkowska Ada - Transport Samochodowy - ITS - mgr Dzieniowska Anna Ad 5. Wybor osob odpowiedzialnych i prowadza^cych sesje tematyczne Konferencji oraz Ad. 6 Sesje plenarne - prowadzenie, tematyka, referaty zamawiane, komisja wnioskowa Omowiono bloki tematyczne konferencji i prowadza_cych sesje plenarne i bloki tematyczne. Bloki tematyczne konferencji obejmuja^zagadnienia: - prawno-organizacyjne, -ekonomiczne (wtym charakterystyki bilansu rynku pierwotnego), -technologii recyklingu, w tym technologii z obszaru materiatow polimerowych, metali zelaznych i niezelaznych i ich stopow, materiatow niemetalowych (w tym tkanin, ceramiki, szkta i papieru), - maszyn i urz^dzeri do recyklingu, - biorecyklingu i biopaliw, - perspektyw, celow i strategii dziatania w obszarze recyklingu. Dyskusje rozpocz^to od zagadnieh odpowiedzialnosci za przygotowanie 1 prowadzenie kazdego z blokow tematycznych przez konkretna^ osob? reprezentuja^ca_ dana_ instytucjf. Pani doc. dr hab. inz. R. Jeziorska zostata zgtoszona w temacie inzynierii materiatowej (recykling tworzyw sztucznych). Dyrektor J. Menes zgtosit kandydatur? prof. A. Czerwinskiego do sesji tematycznej poswi^conej bateriom i akumulatorom. Pan dr inz. D. Rudnik zaproponowat osob? Prezesa dr inz. A. Wojciechowskiego i prof. J. Sobczaka, jako osob odpowiedzialnych za blok tematyczny dotycza^cy recyklingu

5 metali zelaznych. ICHP zajmie si? rowniez blokiem tematycznym poswi?conym recyklingowi materiatow niemetalowych. Prof. A. Skrobacki zaproponowat by referat w temacie zagadnieh prawnych n. t. recyklingu w Polsce przedstawit Konsultant krajowy ( do ktorego zwroci si? w tej sprawie). opracowuja^cy obowiazuj [ce akty prawne. Przewodnicza_cy spotkania poprosit zebranych o uzupetnienie listy osob, ktore potencjalnie prowadzityby poszczegolne sesje Ad 7. Srodki finansowe, wktad finansowy organizatorow, sponsoring, patronat. Prof. A. Skrobacki poinformowat o koniecznosci ubiegania si? o dofinansowanie organizacji Konferencji do NFOSiGW. Taki wniosek powinien jego zdaniem zostac zgtoszony jak najpr?dzej. Uczestnicy zebrania ustalili, ze sktad Komitetu Honorowego, Patronat Prasowy i zaangazowanie mediow zostanie podany w terminie pozniejszym. Ustalono, ze nalezy jak najszybciej skonstruowac budzet konferencji. Umowa mi?dzy organizatorami (b?da^ca w przygotowaniu) powinna uwzgl?dniac wysokosc finansowego zaangazowania kazdego z partnerow. Ad. 8. Sprawy wydawnicze - materiafy konferencyjne, wymagania edytorskie wydawnictw,,polimery",,,elastomery",,,wies Jutra", Wydawnictwo ITS. Przewodnicza^cy spotkania omowit sprawy dotycza_ce Komitetu Redakcyjnego. Ustalono, ze redaktorzy w/w wydawnictw spotkaja, si? 14 pazdziernika b.r. w ICHP celem omowienia szczegotow dotycza_cych opracowania i wydania materiatow konferencyjnych. Spotkanie b?dzie miato na celu ustalenie zasad wspotpracy w zakresie form wydawniczych komunikatow, referatow, posterow. Umowa zawarta mi?dzy podmiotami, organizatorami konferencji powinna w sposob szczegotowy ustalac zasady wspotpracy w zakresie wydawniczym to znaczy: podziat obowiazkow, przeptyw informacji (rozsytanie listow, zaproszeh, kontakty z mediami), odpowiedzialnosc za druk materiatow. Pani red. A. Krzeczkowska poinformowata, ze wszystkie wydatki zwia/ane z publikacjami materiatow konferencyjnych powinny wejsc do budzetu organizacji konferencji. Prof. A. Skrobacki wyrazit poglajd, ze kazde dziataja^ce Stowarzyszenie, powinno wydawac roczniki. Nalezy si? zatem zastanowic czy PSNR nie powinien wydawac rocznikow. Na zakohczenie wspolnie zdecydowano, ze I Komunikat na temat Konferencji powinien zostac wydany najpozniej w grudniu 2010 r. Ad. 9. Inne Uczestnicy Spotkania nie zgtosili innych wnioskow do dyskusji. Przewodnicza^cy spotkania zamykaj^c zebranie, poinformowat, ze wszyscy otrzymaja_ sprawozdanie z dzisiejszego spotkania (prosit o uwagi) i podzi?kowat wszystkim za przybycie. PROTOKOLANT PRZEWODNICZACY SPOTKANIA I

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy ProtokoJ Nr 18/08 z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy i Komisji Kultury, Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 19.03.2008 r. Posiedzenie wspolne Komisji Budzetu,

Bardziej szczegółowo

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289 MAJ 2008 ISSN 1732-4289 Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy! Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (WOIIB) 61-712 Poznań ul. H. Wieniawskiego 5/9 Sekretariat tel. (0-61) 854-20-10, fax (0-61)

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2011

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2011 BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2011 Warszawa 2012 Redaktor wydania: Ryszard Pęcherski CopyrightbyPolskieTowarzystwoMechanikiTeoretycznejiStosowanej Warszawa 2012

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

ProtokotnrXXXII/09. z sesji Rady Gminy Psary. w dniu 27 maja 2009r. XXXII Sesja Rady Gminy Psary odbyia sie_ Szkole Podstawowej w Sarnowie

ProtokotnrXXXII/09. z sesji Rady Gminy Psary. w dniu 27 maja 2009r. XXXII Sesja Rady Gminy Psary odbyia sie_ Szkole Podstawowej w Sarnowie QHm ROIV-005 2-5/09 ProtokotnrXXXII/09 z sesji Rady Gminy Psary w dniu 27 maja 2009r. XXXII Sesja Rady Gminy Psary odbyia sie_ Szkole Podstawowej w Sarnowie (ul. Szkolna 5). Sesja rozpoczela si? o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 3/Zarzd/2006

PROTOKÓŁ nr 3/Zarzd/2006 PROTOKÓŁ nr 3/Zarzd/2006 Warszawa, 03.04.2006 Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Krajowej Unii Producentów Soków Data posiedzenia: 3 kwietnia 2006 roku Miejsce posiedzenia: lokal 340, ul. Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spetniaj^cy tqcznie nast^puja^ce warunki:

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spetniaj^cy tqcznie nast^puja^ce warunki: 35 kwalifikowalnosci okreslone w Wytycznych, 6. Do wspotfinansowania ze srodkow UE nie mozna przedtozyc projektu, ktory zostal fizycznie ukoficzony lub w petni zrealizowany przed przedlozeniem IZ wniosku

Bardziej szczegółowo

BIULETYN Nr 89 I kwartał 2012 r.

BIULETYN Nr 89 I kwartał 2012 r. POLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI ZARZĄD G ŁÓWNY POLISH SOCIETY OF REAL ESTATE VALUERS THE BOARD OF ADMISTRATION 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, blok B, pokój 422, tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa rozpoczęła rok

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa rozpoczęła rok Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (WOIIB) 60-602 Poznań, ul. Dworkowa Sekretariat tel. 61 854 20 10, fax 61 854 20 11 OKK tel. 61 854 20 20, tel./fax 61 854 20 21 ROZ, OSD tel. 61 854 20

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 23-24 marca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 23-24 marca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 23-24 marca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 23-24 marca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 23-24 marca 2015 r. Miejsce: Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 pok. 132 Uczestnicy: Zarząd i członkowie Rady Krajowej (lista obecności stanowi zał. nr 1 do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w budownictwie Rowy przydrożne

Zarządzanie kosztami w budownictwie Rowy przydrożne MIESIĘCZNIK NR 6(27) CZERWIEC 2006 PL ISSN 1732-3428 Jak działał samorząd zawodowy inżynierów budownictwa Zarządzanie kosztami w budownictwie Rowy przydrożne 02-08/2005 pl Doka dźwigar H20 top z nieporównywalnie

Bardziej szczegółowo

XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWOZDANIA: Krajowej Rady PIIB Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

Prace Izby Domów Maklerskich w okresie styczeń luty 2012 roku.

Prace Izby Domów Maklerskich w okresie styczeń luty 2012 roku. Prace Izby Domów Maklerskich w okresie styczeń luty 2012 roku. 1. Raport dot. bilansu wydłuŝenia sesji giełdowej W raporcie za okres grudzień - styczeń poinformowaliśmy Państwa, Ŝe przygotowanie przez

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w dniu 7 listopada 2014 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w dniu 7 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w dniu 7 listopada 2014 r. Posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 7.11.2014 r. w godzinach 12:30-15:00 w sali

Bardziej szczegółowo

EKspress. do Opola. Z Bełchatowa WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA

EKspress. do Opola. Z Bełchatowa WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) Z Bełchatowa do Opola SPIS TREŚCI Energia z odpadów komunalnych 10 Nowe inwestycje Zmiany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w roku 2011

Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w roku 2011 Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w roku 2011 I. Informacje ogólne. Podstawą prawną funkcjonowania Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ. 44. posiedzenia Sejmu (Obrady w dniu 28 czerwca 2007 r.)

TREŚĆ. 44. posiedzenia Sejmu (Obrady w dniu 28 czerwca 2007 r.) str. str. TREŚĆ 44. posiedzenia Sejmu (Obrady w dniu 28 czerwca 2007 r.) str. str. Wznowienie posiedzenia Komunikaty Sekretarz Poseł Witold Bałażak.......... 129 Zmiana porządku dziennego Wicemarszałek

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Lipiec 2013 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Lipiec 2013 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Lipiec 2013 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ STYCZEŃ / LUTY 2014. Rok XXIII NR 01 (179) ISSN 1233-5444

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ STYCZEŃ / LUTY 2014. Rok XXIII NR 01 (179) ISSN 1233-5444 Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ STYCZEŃ / LUTY 2014 Rok XXIII NR 01 (179) ISSN 1233-5444 Fot. Lidia Leszczyńska UROCZYSTE OTWARCIE LABORATORIÓW PRAKTYK 24 stycznia 2014 r. na Politechnice

Bardziej szczegółowo

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Godzina 8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Część merytoryczna Część towarzysząca 10:00-10:30 Otwarcie Festiwalu: Wystąpienia gości Festiwalu 10:30-11:00 Konferencja Naukowa:

Bardziej szczegółowo

kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608

kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608 kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608 Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Podkarpacka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa ul. S³owackiego 20, 35-060 Rzeszów Sekretariat, Przewodnicz¹cy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Nr 80 I kwartał 2010 r.

BIULETYN. Nr 80 I kwartał 2010 r. POLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI ZA R ZĄ D G ŁÓ W N Y POLISH SOCIETY OF REAL ESTATE VALUERS THE BOARD OF ADMISTRATION 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, blok B, pokój 422, tel./fax:

Bardziej szczegółowo

2/2013. Symbole do stosowania na wyrobach medycznych wg PN-EN ISO 15223-1. www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. Fotolia.

2/2013. Symbole do stosowania na wyrobach medycznych wg PN-EN ISO 15223-1. www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. Fotolia. 2/2013 Symbole do stosowania na wyrobach medycznych wg PN-EN ISO 15223-1 WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY www.pkn.pl Fotolia.com jacek_kadaj SPIS TREŚCI 2/2013 2 3 OD REDAKCJI Rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom

Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom Z Życia Politechniki Radomskiej numer 4(27) ISSN 1642-1256 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2007 Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom życzy Redakcja W numerze: * Wigilia na Politechnice Radomskiej

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy

Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy MIESIĘCZNIK NR 7 8 (28 29) LIPIEC SIERPIEŃ 2006 PL ISSN 1732-3428 Błędy projektanta Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy Prezydent RP podziękował byłemu premierowi i wskazał nowego. Zjazd Polskiej

Bardziej szczegółowo

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji GŁÓWNE KIERUNKI PRACY POLSKIEGO TOWARZYSTWA FAR- MACEUTYCZNEGO W LATACH 2004-2007 Prace związane z działalnością naukową PTFarm kontynuacja prac z poprzednich

Bardziej szczegółowo

NR 12 (46) GRUDZIEŃ 2007 PL ISNN 1732-3428. Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Iluminacje Bezpłatne wykorzystywanie projektów

NR 12 (46) GRUDZIEŃ 2007 PL ISNN 1732-3428. Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Iluminacje Bezpłatne wykorzystywanie projektów 12 2007 NR 12 (46) GRUDZIEŃ 2007 PL ISNN 1732-3428 Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa WYBURZANIE OBIEKTÓW Iluminacje Bezpłatne wykorzystywanie projektów SPIS TREŚCI ZAWÓD INŻYNIER 8 WYDARZYŁO

Bardziej szczegółowo

Działalność Oddziału 2 Kalendarium Oddziału 2 Z posiedzeń Zarządu Oddziału 5 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału 8

Działalność Oddziału 2 Kalendarium Oddziału 2 Z posiedzeń Zarządu Oddziału 5 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału 8 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 1 Spis treści Działalność Oddziału 2 Kalendarium Oddziału 2 Z posiedzeń Zarządu Oddziału 5 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału 8 Z życia Oddziału 10 Spotkania

Bardziej szczegółowo