RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA. Warszawa, listopad 2003 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA. Warszawa, listopad 2003 r."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA Warszawa, listopad 2003 r.

2 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKI 4 RYNEK PRODUKTÓW I USŁUG 6 Wstęp 6 Wpływ podatków instrumentów realizacyjnych na rynki produktowe zmiany stawek podatkowych, systemu VAT, opodatkowania osób prawnych. 6 Ceny 7 Podatki 7 Podatek dochodowy 7 Podatek akcyzowy 9 Opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych 10 Finansowe instrumenty wspierania eksportu 10 Ułatwienia w procedurach celnych i podatkowych dla eksporterów 11 Cła 11 Opłata celna dodatkowa 12 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 12 Uproszczenie prawnego i administracyjnego otoczenia przedsiębiorstw 12 Wspieranie inwestycji 14 Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw 15 Zamówienia publiczne 17 Podpis elektroniczny 17 Rozwój sektora usług 18 Turystyka 18 Wspieranie innowacyjności 20 Polityka konkurencji 23 Ochrona konsumentów 24 Pomoc publiczna 24 Restrukturyzacja i prywatyzacja majątku państwowego 25 Prywatyzacja majątku państwowego 29 Liberalizacja w zakresie energetyki 33 Sektor energii elektrycznej 33 Sektor gazu ziemnego 34 Stopień otwarcia rynków energii elektrycznej, gazu i ciepła 35 Rynek energii elektrycznej 35 Rynek gazu 35 Rynek ciepła 36 Zmiany zasad funkcjonowania bilansującego rynku energii elektrycznej 36 RYNEK PRACY 37 REFORMA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 40 1

3 ROLNICTWO, RYBOŁÓWSTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 44 Dostosowania prawne, strukturalne i organizacyjne związane z przyszłym członkostwem w UE 44 Rybołówstwo 46 Rozwój obszarów wiejskich 47 INFRASTRUKTURA 48 Budownictwo mieszkaniowe 48 Transport 49 Infrastruktura telekomunikacyjna 52 POZOSTAŁE REFORMY 54 System emerytalny 54 Ochrona zdrowia 54 Oświata i szkolnictwo wyższe 57 Ochrona środowiska 59 RYNEK FINANSOWY 61 System bankowy 61 Bankowość hipoteczna 64 Rynek kapitałowy 64 Fundusze inwestycyjne 68 Sektor ubezpieczeń 69 Rynek funduszy emerytalnych 70 ZMIANY W PRZEPISACH Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI 72 PODSUMOWANIE 74 2

4 WSTĘP Od 1 maja 2004 r. Polska będzie podlegała wszystkim procedurom koordynacji polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Głównym dokumentem określającym bieżące kierunki tej polityki są Ogólne Wytyczne Polityki Gospodarczej (Broad Economic Policy Guidelines, BEPG). Obecny BEPG dotyczy lat i zawiera praktyczne zalecenia dla państw członkowskich dot. realizacji Strategii Lizbońskiej. Uzupełnieniem BEPG są tzw. procesy koordynacji gospodarczej, wśród których ważne miejsce zajmuje proces z Cardiff, dotyczący reform strukturalnych rynku towarów i usług, a także rynku kapitałowego. Komisja Europejska (KE) co roku monitoruje implementację postanowień BEPG przez państwa członkowskie. Służą temu m.in. tzw. raporty Cardiff. Polska oraz pozostałe kraje przystępujące zostały włączone w proces koordynacji polityki gospodarczej poprzez regularne przedstawianie KE aktualizacji Przedakcesyjnego Programu Gospodarczego (Pre-Accession Economic Programme, PEP) oraz notyfikacji fiskalnej. Pierwszy PEP został przekazany przez Polskę stronie unijnej w październiku 2001 r. Zgodnie z założeniami dotyczącymi PEP jako dokumentu prezentującego kierunki w polityce gospodarczej rządu, zmiana priorytetów gospodarczych oznacza potrzebę przygotowania nowego dokumentu. PEP 2002 opracowany został zatem jako nowy program między kwietniem a sierpniem 2002 r. i zakładał realizację Strategii Gospodarczej Rządu. PEP 2003 to aktualizacja PEP zaprezentowanego przez Polskę stronie unijnej w sierpniu 2002 r. Przekazanie PEP 2003 nastąpiło w sierpniu 2003 r. Polska, tak jak wszystkie inne państwa członkowskie poszerzonej Unii Europejskiej (UE), będzie od 2004 r. zobligowana do corocznej prezentacji raportu na temat reform strukturalnych rynku towarów i usług oraz rynku kapitałowego. KE poprosiła 10 krajów przystępujących do UE o przedłożenie pierwszej edycji już w roku bieżącym Obecna edycja raportu jest więc pierwszą przygotowaną przez Polskę w takiej formie. Raport Cardiff - Polska prezentuje zmiany, jakie miały miejsce w zakresie rynku towarów i usług oraz rynku kapitałowego oraz ocenę ich funkcjonowania. Jest on jednocześnie syntezą działań Rządu w sferze gospodarczej i społecznej do 2006 r., zawartych w najważniejszych rządowych programach gospodarczych oraz w zmodyfikowanych założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2004, przyjętych przez Radę Ministrów w lipcu 2003 r. Przedstawione w Raporcie zamierzenia programowe odzwierciedlają sytuację gospodarczą i polityczną Polski w połowie 2003 r., a także projekcję tej sytuacji na lata

5 POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKI W trwającym ponad 10 lat procesie dostosowań regulacji Polski do regulacji UE dokonano bardzo istotnych reform rynkowych, związanych z włączeniem gospodarki naszego kraju do Jednolitego Rynku UE, tj. reform dotyczących swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób oraz reguł konkurencji, wymogów socjalnych i ekologicznych. Mimo że generalnie osiągnięcia dostosowawcze Polski oceniane są wysoko to nadal w polskiej gospodarce duży udział mają gałęzie niekonkurencyjne, o niskiej wydajności, pochłaniające zasoby kraju. Niezbędna jest kontynuacja reform strukturalnych i dokończenie założonego poziomu prywatyzacji oraz likwidacja barier wzrostu przedsiębiorczości. Polska dąży, do jak najszybszego wejścia w fazę rozwoju opartą o wiedzę, inwestycje i innowacyjność, tworząc gospodarkę zdolną do konkurowania na Jednolitym rynku Europejskim. W tym celu Rząd przyjął 1 lipca 2003 r. "Plan działań prowzrostowych w latach Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca II", w którym znalazły się działania mające usprawnić i ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i zdynamizować rozwój. Uwzględnia on także w znacznym stopniu priorytety Strategii Lizbońskiej, której głównym celem jest przekształcenie krajów Unii Europejskiej w najbardziej konkurencyjną gospodarkę na świecie. Podjęcie inicjatyw prorozwojowcych stanowi element aktywnego podejścia Polski do wyzwań związanych z realizacją Strategii Lizbońskiej i członkostwem w Unii Europejskiej oraz dążenia do możliwie najpełniejszego wykorzystania wynikających z nich szans przy uwzględnieniu sytuacji naszego kraju. Poziom konkurencyjności naszej gospodarki określają m.in. poniższe wskaźniki: Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca w Polsce wynoszący w 2001 roku ok.10,3 tys. EUR 1 (wg parytetu siły nabywczej), stanowił zaledwie ok. 40% średniej krajów UE. Rynek pracy. Struktura pracujących w Polsce różni się zasadniczo od struktur dominujących w Unii Europejskiej. W 2002 r. W Polsce w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie było 19,4% pracujących ogółem, w przemyśle i budownictwie - 28,6%, a w usługach - 52,0%. Tymczasem średnia dla UE wynosiła analogicznie 4,0%, 25,0% oraz 71,0%. Eksport na mieszkańca. W Polsce w 2002 r. wyniósł on EUR, podczas gdy średnio w UE EUR. W relacji do PKB eksport w Polsce stanowi 22,6% - mniej niż w UE (28%) i pozostałych krajach przystępujących (w Czechach 55,3%, na Węgrzech przekroczył 65%). Udział towarów przetworzonych w eksporcie. W Polsce wynosi on ok. 85%, podczas gdy w Czechach 92%, w Niemczech 94%. Udział tych wyrobów w eksporcie polskim systematycznie wzrasta, a szczególnie wyrobów przemysłu elektromaszynowego (ok.39%). Struktura podmiotów gospodarczych. W Polsce dominują mikroprzedsiębiorstwa (95% ogólnej liczby MSP), co powoduje niską zdolność do wdrażania nowych, wysokich technik i technologii produkcji i zarządzania. Poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Innowacyjność polskiej gospodarki jest niska. Sytuacja ta w konsekwencji spowodowała, że polski przemysł ma jeden z 1 Wg Małego rocznika statystycznego 2003 GUS, jest to szacunek wstępny. 4

6 najniższych w Europie wskaźników nowoczesności, a większość małych i średnich przedsiębiorstw innowacyjnych powstających w ostatnich latach nie zajmuje się produkcją zaawansowanych technologii czy nowoczesnymi usługami. Liczba zgłoszeń patentowych. Za istotny wskaźnik trendu procesów innowacyjnych powszechnie uważa się liczbę zgłoszeń patentowych przypadającą na 10 tys. mieszkańców, czyli tzw. współczynnik wynalazczości. W Polsce wielkość tego wskaźnika systematycznie malała z poziomu 1,4 w 1989 r. do poziomu 0,6 w 2000 r. Technologie informacyjne w przedsiębiorstwach. Stopień wyposażenia firm w techniki informatyczne zdeterminowany jest ich wielkością. Ponad połowa firm mikro nie posiada żadnego komputera, a w firmach małych braki sprzętu komputerowego wykazuje ok. 7% firm. Lepsza sytuacja występuje w firmach średnich, w których braki sprzętu komputerowego nie występują. Podobna sytuacja ma miejsce w zakresie dostępu do internetu. 5

7 RYNEK PRODUKTÓW I USŁUG WSTĘP 29 stycznia 2002 r. została zaakceptowana Strategia Gospodarcza Rządu Przedsiębiorczość- Rozwój-Praca, która wyznaczyła cele strategiczne polityki gospodarczej do 2006 r., takie jak:! uzyskanie w 2003 r. tempa wzrostu gospodarczego na poziomie 3% i stworzenie podstaw do osiągnięcia w 2004 r. wzrostu na poziomie 5% PKB;! aktywizacja zawodowa społeczeństwa i zwiększenie zatrudnienia;! osiągnięcie stanu pełnego przygotowania do skutecznego wykorzystywania unijnej pomocy strukturalnej od 2004 roku, a następnie absorpcję funduszy europejskich i wykorzystanie ich dla rozwoju. Analiza przeprowadzona po kilkunastu miesiącach realizacji Strategii Gospodarczej Rządu Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca potwierdziła, że cele w niej zawarte są wciąż aktualne, ale działania przyjęte dla ich osiągnięcia wymagają aktualizacji. Dlatego też przygotowany został rządowy Plan działań prowzrostowych w latach , który stanowi obecnie kluczowy dokument realizujący, w ramach reform strukturalnych, główne założenia strategii Lizbońskiej w Polsce. Program ten określa wiodące kierunki polityki ekonomicznej państwa do 2006 r.. Są to! pobudzanie przedsiębiorczości,! restrukturyzacja i prywatyzacja majątku państwowego,! promowanie zatrudnienia i ograniczanie ubóstwa,! wspieranie innowacyjności,! rozwój infrastruktury,! zwiększenie regionalnych i lokalnych szans,! zakończenie przygotowań do efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Prawidłowa realizacja założeń strategii Lizbońskiej stanowi jeden z kluczowych elementów warunkujących płynny przebieg procedury akcesyjnej w płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej. Uwzględniając specyfikę polskiej gospodarki, a zwłaszcza wyraźne trudności w zakresie stabilizacji i wzmocnienia trwałości rozwoju, spośród pięciu głównych segmentów powoływanej strategii wiodąca rola należy do rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu zatrudnienia połączonego z modernizacją modelu społecznego. Mając to na uwadze, podkreślić należy, iż kontynuowane reformy strukturalne konsekwentnie zmierzają w kierunku liberalizacji obrotu gospodarczego, zapewniającej szeroki zakres swobody podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach wolnej konkurencji, gwarantującej rozwój powszechności i dostępność usług. Promowanie rozwoju przedsiębiorczości polega przede wszystkim na ujednolicaniu regulacji prawnych, upraszczaniu procedur administracyjnych oraz likwidowaniu ograniczeń dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także ułatwieniu przedsiębiorcom dostępu do źródeł finansowania zewnętrznego. WPŁYW INSTRUMENTÓW REALIZACYJNYCH NA RYNKI PRODUKTOWE ZMIANY STAWEK PODATKOWYCH, SYSTEMU VAT, OPODATKOWANIA OSÓB PRAWNYCH. 6

8 Ceny Zgodnie z ustawą z 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. z 2001 r, Nr 97 poz z późn. zm.) stosowane są ceny umowne oraz w niektórych przypadkach ceny urzędowe. Ustawa wprowadziła także zasady ustalania i stosowania cen urzędowych w odniesieniu do środków farmaceutycznych i materiałów medycznych objętych wykazem wydawanym na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych, hurtowych i detalicznych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne (Dz.U. Nr 29 poz 270 z późn. zm.) 2. Zgodnie z ustawą o cenach ceny urzędowe mogą być także ustalane na terenie gminy przez radę gminy za usługi transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami. Niektóre ceny, np. energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, podlegają regulacjom wynikającym z ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1504). Podatki Podatek dochodowy Zgodnie z ustawą z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) w 2002r. osoby prawne naliczały podatek według stawki wynoszącej 28%, w 2003 stawka wynosi 27%. Główną zmianą, która zacznie obowiązywać z początkiem 2004 r. jest obniżenie stawki podatku CIT do 19%. Celem wprowadzenia niższego obciążenia podatkiem od osób prawnych jest poprawa konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Niższe stawki podatku będą również istotnym argumentem zachęcającym do lokowania w Polsce bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wysoki poziom obciążeń fiskalnych, którym obarczeni są przedsiębiorcy w niekorzystny sposób wpływa na proces wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Zmniejszenie stawek podatkowych dla przedsiębiorstw płacących CIT powiększa kwoty dochodu do dyspozycji tych podatników, które przeznaczane na rozwój, stworzą korzystne warunki dla wzrostu inwestycji i ograniczania bezrobocia. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą mogą wybrać formę opodatkowania i płacić podatek dochodowy:! na ogólnych zasadach stosując przepisy ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) według stawek obowiązujących w 2002r. (i 2003r.) na poziomie: 19%, 30%, 40% w zależności od przedziału dochodu;! w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od wg stawek obowiązujących w 2002 r. na poziomie 8,5%, 5,5%, 3,0%, w 2003 r. 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3,0% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, przy spełnieniu m.in. wymogu uzyskania łącznych przychodów nie przekraczających określonej kwoty dla danego roku kalendarzowego, tj. w roku w 2002 kwoty zł; a w 2003 r euro lub w formie karty podatkowej, której zastosowanie możliwe jest m.in. przy ograniczonym określonymi przepisami stanie zatrudnienia. 2 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. 7

9 Od 2004 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza będą miały możliwość wyboru pomiędzy rozliczaniem się według dotychczas obowiązujących stawek progresywnych lub też według stawki liniowej w wysokości 19%, czemu jednak towarzyszyć będzie brak możliwości korzystania z ulg. Posunięcie to jest o tyle zasadne, że znaczna grupa przedsiębiorców tzw. małego i średniego biznesu rozlicza się z podatku wg PIT, oraz że jest to grupa dysponująca dużym potencjałem rozwoju, a więc i potencjałem tworzenia miejsc pracy. Istotna część zmian na 2004 r. w systemie podatkowym jest ukierunkowana na stworzenia dogodnych warunków do szybkiego rozwoju gospodarczego. Głównym beneficjentem tych zmian będą przedsiębiorstwa, zarówno małe i średnie podlegające podatkowi PIT jak i duże rozliczające się podatkiem CIT. Ulgi. Od 26 października 2002 r. wprowadzona została ulga w postaci tzw. kredytu podatkowego 3. Amortyzacja. W roku 2002 przedmiotem amortyzacji były środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, których wartość początkowa przekraczała zł. Odpisy amortyzacyjne dokonywane były przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych. 4 Podatek od towarów i usług Ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) przewidywała w 2002 r. następujące stawki podatku: podstawową w wysokości 22% oraz obniżone w wysokości: 12%, 7%, 3% i 0%. Stawka 0% dotyczyła m.in. eksportu towarów i usług, niektórych nawozów sztucznych i pestycydów, pasz, wydawnictw dziełowych i czasopism specjalistycznych, towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej (do końca 2003r.). Stawka 3% dotyczyła nieprzetworzonych produktów rolnych, niektórych produktów gospodarki leśnej oraz wyrobów rękodzieła ludowego, sprzętu komputerowego przeznaczonego dla szkół i przedszkoli (do końca 2003 r.). Stawką 7% objęte były m. in.: towary związane z ochroną zdrowia, niektóre towary spożywcze w zakresie wyrobów przemysłu spożywczego, towary dla dzieci (okrycia, ubiory, bielizna, obuwie dziecięce), materiały budowlane i usługi, roboty budowlano-montażowe oraz remonty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem lokali użytkowych. 3 Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, mogą być przez rok zwolnieni z obowiązku składania comiesięcznych deklaracji, wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (lub zryczałtowanego podatku) oraz zapłaty podatku, a w przypadku osób fizycznych także z obowiązku połączenia dochodów z działalności w zeznaniu rocznym z dochodami z innych źródeł przychodów. Niezapłacony podatek ma być spłacony przez 5 kolejnych lat. 4 Przepisy umożliwiały podatnikom podwyższenie stawek amortyzacyjnych, a także indywidualne ich ustalenie dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, z zachowaniem określonych w przepisach minimalnych okresów amortyzacji. Od 5 września 2002r. wprowadzono zasadę, iż podatnicy mogą w pierwszym roku, w którym wprowadzono do ewidencji fabrycznie nowe środki trwałe należące do 3-6 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych, dokonywać odpisów amortyzacyjnych w wysokości 30% ich wartości. Dopuszczono także możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie tylko co miesiąc, ale także co kwartał lub jednorazowo na koniec roku podatkowego. Zasada ta obowiązuje także w 2003 r. 8

10 Stawka obniżona w wysokości 12% dotyczyła zabawek i niektórych towarów dla dzieci (stawka ta miała zastosowanie do 31 grudnia 2002 r.) Zwolnieniem podatkowym objęte były m. in. niektóre usługi związane z gospodarką rolną i leśną, niektóre usługi transportu lądowego, usługi naukowo-badawcze, usługi w zakresie edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej. Od 26 marca 2002 r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega: udzielanie licencji na programy komputerowe w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji oraz oddanie do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej. Ustawa określiła ponadto zasady ustalania miejsca, które uważane będzie za miejsce świadczenia usług związanych z udzielaniem licencji. Od 1 października 2002 r. wprowadzono nowa kategorię podatników tzw. małego podatnika, u którego wartość sprzedaży i eksportu towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości euro. Podatnicy ci mogą składać kwartalne deklaracje oraz rozliczać podatek VAT metodą kasową. Aktualnie trwają prace nad projektem ustawy o podatku od towarów i usług, która powinna wejść w życie z dniem akcesji Polski do UE, tzn. 1 maja 2004 r. Konieczność wprowadzenia przepisów wspomnianego projektu ustawy wynika przede wszystkim z konieczności harmonizacji przepisów z uregulowaniami obowiązującymi w UE oraz procesu ujednolicania stawek podatku zgodnie ze zobowiązaniami poczynionymi w trakcie negocjacji akcesyjnych. Podatek akcyzowy Zgodnie z ustawą z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) podatkiem akcyzowym objęte były w 2002 r.:! produkty naftowe i syntetyczne paliwa płynne (od 26 marca 2002 r. wprowadzono opodatkowanie wszystkich towarów przeznaczonych do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do tych paliw),! wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego (z wyłączeniem drożdży), wyroby winiarskie, piwo, pozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %,! wyroby tytoniowe,! samochody osobowe,! wyroby takie jak broń palna myśliwska, gazowa, łodzie żaglowe (do 17 lipca 2002r.), sprzęt elektroniczny wysokiej klasy, kamery video, sól, środki upiększające, wyroby perfumeryjne itp.,! gaz wykorzystywany do napędu pojazdów samochodowych oraz napełniania butli turystycznych o masie do 5 kg,! energia elektryczna (od 26 marca 2002 r.). Stawki akcyzy określane są w systemie kwotowym, procentowym (od ceny sprzedaży u producentów lub wartości celnej u importera) lub mieszanym (dla papierosów). Maksymalna wysokość stawek jest określona w ustawie. Ustawa upoważnia Ministra Finansów do ustalania w drodze rozporządzenia stawek niższych od maksymalnych. 9

11 Z dniem 10 marca 2002 r. zmieniono zasady naliczania akcyzy na samochody osobowe, obniżając stawki podatku na samochody nowe i zwiększając stawki na samochody używane z importu (powiązano stawki z wiekiem pojazdu) oraz obniżono akcyzę na wyroby spirytusowe zarówno produkowane w kraju jak i pochodzące z importu. Z dniem 1 października 2002r. została obniżona z zł/hl 100% do poziomu zł/hl 100% spirytusu stawka podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe zarówno produkowane w kraju jak i pochodzące z importu. Opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych Zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych określa ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.). Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają czynności cywilnoprawne, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowym, jeżeli nie są dokonywane w ramach działalności gospodarczej, a także dokumenty stwierdzające dokonanie tych czynności. Podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli powodują określone czynności władz i urzędów. Od 1 stycznia 2003r. obniżono wysokość opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej oraz od zaświadczeń w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniono od podatku, pod pewnymi warunkami, pożyczki udzielane na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej. Zmiany te mają na celu obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorców. Finansowe instrumenty wspierania eksportu Poręczenia i gwarancje na przedsięwzięcia proeksportowe zgodnie z ustawą z 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 Nr 174, poz. 1689) poręczenie lub gwarancja Skarbu Państwa mogą być udzielone pod warunkiem przeznaczenia objętego nimi kredytu na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zapewniających m.in. rozwój eksportu dóbr i usług. Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe zasady ubezpieczeń eksportowych zostały określone w ustawie z 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609). Zgodnie z jej zapisami, udzielane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ubezpieczenia eksportowe mogą dotyczyć: kredytów eksportowych, kontraktów eksportowych, inwestycji bezpośrednich za granicą, jak również kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu. Mogą być realizowane w formie ubezpieczenia bezpośredniego lub pośredniego oraz udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej. 5 Dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych w dniu 8 czerwca 2001 r. została uchwalona ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach 5 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ubezpiecza gwarantowane przez Skarb Państwa należności eksportowe w ramach limitu środków finansowych określanych w ustawie budżetowej. W roku 2002 limit ten wynosił 6,5 mld zł i został utrzymany w tej samej wysokości także w roku W roku 2002 ochrona ubezpieczeniowa KUKE S.A. objęła 2,43% wartości polskiego eksportu ogółem, a ustawowy limit został wykorzystany w 33,02%. 10

12 procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762). W ramach systemu, banki bezpośrednio udzielające kredytów eksportowych mogą uzyskać z budżetu państwa, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, dopłaty 6 do oprocentowania kredytów eksportowych, zapewniające stabilizację oprocentowania kredytu eksportowego na poziomie stałych referencyjnych stóp procentowych (Commercial Interest Reference Rate CIRR). Kredyty rządowe przeznaczone na finansowanie eksportu towarów i usług tego rodzaju forma finansowania eksportu dóbr i usług z kraju kredytodawcy (tzw. pomoc wiązana) odnosi się w głównej mierze do krajów kredytobiorców o niskim poziomie dochodu per capita. W Polsce kredyty takie były, jak dotychczas, stosowane w bardzo ograniczonym zakresie 7. Ułatwienia w procedurach celnych i podatkowych dla eksporterów Z dniem 1 maja 2002 roku zaczęła funkcjonować nowa struktura administracji celnej. Decentralizacja administracji celnej polegająca na likwidacji Głównego Urzędu Ceł i powołaniu dyrektorów izb celnych jako organów sprawujących nadzór nad podległymi im urzędami celnymi stanowi bardzo korzystne rozwiązanie dla podmiotów uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą. W zakresie ułatwień celnych dla przedsiębiorców uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą należy wskazać na zmianę przepisów dotyczących terminu zapłaty kwoty należności celnych. Od 1 stycznia 2003 roku zaczęły obowiązywać przepisy wydłużające płatności kwoty wynikającej z długu celnego 8. Powyższa regulacja wprowadziła przepisy analogiczne do rozwiązań funkcjonujących na gruncie Kodeksu Celnego Wspólnot Europejskich. Cła Konstrukcja Taryfy celnej obowiązującej w 2002 r., podobnie jak w latach ubiegłych, oparta była na postanowieniach art.13 ustawy z 9 stycznia 1997 r. Kodeks Celny (Dz.U. z 2001 r. Nr 75 poz. 802 z poźn. zm.). W odniesieniu do stawek celnych, Taryfa celna utrzymała ich dotychczasowe, generalne zasady ustanawiania i pobierania. Taryfa określała pięć rodzajów stawek celnych: autonomiczne, konwencyjne, preferencyjne, ryczałtowe i obniżone. 6 Na rok 2002 na realizację Programu DOKE zarezerwowano w budżecie państwa 20 mln zł, jednak w okresie tym nie podpisano żadnej umowy o udzielenie dopłaty. Ustawa budżetowa na rok 2003 przewiduje na realizację programu dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych rezerwę celową w wysokości 8,0 mln zł. 7 Ustawa budżetowa na rok 2002 określiła limit środków przeznaczonych na ten cel w wysokości 1,08 mld zł. Ustawa budżetowa na rok 2003 limit ten określiła na poziomie 1,04 mld zł. 8 art. 1 pkt.65 ustawy z 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy Kodeks Celny i ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym 11

13 Opłata celna dodatkowa Na podstawie ustawy z 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz.485 z poźn. zm.), jak co roku na wniosek MRiRW nałożono specjalny środek ochrony polskiego rynku rolnego, jakim jest opłata celna dodatkowa. 9 W 2003 r. dokonano nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 12 listopada w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz z późn. zm.) wyłączającego stosowanie opłaty celnej dodatkowej na import niektórych towarów z UE, stanowiącego realizację porozumienia z Unią Europejską z 26 września 2000 r. w sprawie wzajemnej liberalizacji wymiany handlowej artykułami rolnymi. WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Znoszenie barier dla przedsiębiorczości jest rezultatem nie tylko reform strukturalnych sensu stricto, ale także wzmożonych prac legislacyjnych. Odpowiedzią na potrzebę zmian w prawie dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej był pakiet Przede wszystkim przedsiębiorczość, w ramach którego wprowadzono szereg rozwiązań i zmian do prawa gospodarczego. Uproszczenie prawnego i administracyjnego otoczenia przedsiębiorstw W czerwcu 2003 r. rząd przyjął raport Przedsiębiorczość w Polsce, w którym zostały przedstawione, obok sytuacji makroekonomicznej oraz charakterystyki przedsiębiorców, najważniejsze problemy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Zawarte zostały w nim również rekomendacje dla dalszych działań niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorczości jako podstawowego warunku przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Znalazły one odzwierciedlenie w programie Przedsiębiorczość Rozwój Praca II. Projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przyjęty przez Radę Ministrów w październiku 2003 r., ma na celu poszerzenie zakresu wolności poprzez wprowadzenie istotnych ułatwień w zakresie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej oraz uproszczenie i uporządkowanie procedur administracyjnych z nią związanych. Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania uwolnią przedsiębiorców od poważnych obciążeń biurokratycznych związanych dotychczas z przygotowaniem i przedłożeniem 9 W 2002 r. opłata celna dodatkowa została ustanowiona na podstawie 4 rozporządzeń (Dz. U. z 2002 r. : Nr 38, poz.355, Nr 96, poz.859, Nr 122, poz.1045 i Nr 151, poz.1255.) i objęła: ptactwo z gatunku Gallus domesticus ; mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone; mięso i jadalne podroby z drobiu; jaja ptasie; kwiaty cięte (róże, chryzantemy); pomidory (świeże lub chłodzone); ogórki i korniszony (świeże lub chłodzone); ziarno pszenicy zwyczajnej; mąkę z pszenicy zwyczajnej i orkisza oraz mąka żytnio-pszenna; mąkę żytnia; pomidory przetworzone lub zakonserwowane (w tym koncentrat pomidorowy); aromatyzowany lub barwiony syrop cukrowy; otręby. W 2003 r. uruchomiono opłatę celną dodatkową z tytułu klauzuli cenowej wobec importu ogórków (importowanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia do 31 października br.), pomidorów (importowanych od 1 kwietnia do 31 października br.) oraz piskląt kurzych, z tym jednak zastrzeżeniem, że opłata celna dodatkowa nie dotyczy piskląt hodowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 44, poz. 378). 12

14 organowi obszernej dokumentacji. W zasadniczy sposób skróci się również czas niezbędny dla dokonania formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Projekt wprowadza definicję mikroprzedsiębiorcy oraz zmienia definicje małego i średniego przedsiębiorcy zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z 6 maja 2003 r Nowym rozwiązaniem jest przyjęcie zasady ograniczonej reglamentacji działalności gospodarczej. Projekt zmienia tryb postępowania w wypadku ubiegania się wielu przedsiębiorców o ograniczoną liczbę koncesji, wprowadzając instytucję przetargu w miejsce rozprawy administracyjnej. Projekt przewiduje również zastąpienie większości zezwoleń wpisem do rejestru działalności regulowanej. Wpis jest jedynym warunkiem formalnym, koniecznym dla podjęcia i prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej, w wyniku czego w toku postępowania rejestracyjnego wyeliminowano element uznaniowości. Zgodnie z postulatami środowisk gospodarczych, projekt wprowadza zakaz jednoczesnego prowadzenia więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Zasadniczą zmianą mającą zapewnić uproszczenie procedur rejestracji, warunkującą rozpoczęcie działalności gospodarczej jest utworzenie Centralnej Informacji Ewidencji Działalności Gospodarczej 10. Podjęte zostały działania dla poprawy skuteczności dochodzenia roszczeń i egzekucji sądowej. Rozszerzone zostaną kompetencje referendarzy sądowych, co spowoduje przyspieszenie postępowania upominawczego. Wdrożona zostanie zreformowana procedura sądowa w zakresie zabezpieczenia roszczeń i egzekucji, usprawniony zostanie system funkcjonowania sądowych organów egzekucyjnych (komorników sądowych). Wprowadzony zostanie nowy system ponoszenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Efektem tych działań będzie zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorców, udrożnienie sądowego dochodzenia i egzekucji roszczeń między przedsiębiorcami oraz tym samym udrożnienie znacznej części zatorów płatniczych. Prowadzone są również działania dla uproszczenia, unowocześnienia i przyspieszenia toku spraw związanych z wpisami w księgach wieczystych. Stworzony zostanie nowoczesny i sprawnie działający system informacji o nieruchomościach, dokonana zostanie informatyzacja systemu ksiąg wieczystych, uproszczony system kosztów sądowych, a także wprowadzony zostanie do systemu prawa nowy instrument zabezpieczeń kredytowych na nieruchomościach (dług gruntowy). 28 lutego 2003 r. Sejm RP uchwalił ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535). Ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2003 r. (niektóre przepisy wejdą z dniem akcesji). Ustawa zastąpiła przepisy dwóch rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej z 1934 r. regulujących problematykę postępowania upadłościowego i układowego, zawiera również znowelizowane regulacje dotyczące upadłości instytucji kredytowych, banków i zakładów ubezpieczeń, umieszczone dotychczas w przepisach odrębnych. Generalnym założeniem ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze jest dostosowanie prawa dotyczącego niewypłacalności przedsiębiorców do potrzeb nowoczesnego obrotu gospodarczego, z uwzględnieniem pomijanych dotychczas aspektów międzynarodowych oraz 10 dane o przedsiębiorcach będą gromadzone w systemie centralnym, a przekazywane drogą elektroniczną. Jednocześnie przedsięwzięcie to umożliwi zintegrowanie wszystkich centralnych systemów informatycznych, w których prowadzona jest różnorodna rejestracja przedsiębiorców. 13

15 wymagań prawa europejskiego. W ustawie implementowano uregulowania dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: Nr 2001/17/WE w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń oraz Nr 2001/24/WE w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych. Ustawa wprowadza jednolite postępowanie wobec wszystkich kategorii niewypłacalnych przedsiębiorców. Pierwszy etap postępowania tj. postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości przeznaczony jest zasadniczo na badanie czy istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości. Drugi etap tj. właściwe postępowanie upadłościowe służy likwidacji majątku upadłego i zaspokojeniu wierzycieli z uzyskanych w ten sposób środków lub zawarciu układu z wierzycielami. Przyjęte regulacje mają bardziej sprzyjać wierzycielom, niż chronić niewypłacalnego dłużnika i opierać się na dwóch podstawowych zasadach: optymalnego wykorzystania majątku upadłego w celu zaspokojenia wierzycieli oraz dominacji grupowego interesu wierzycieli. Zakłada się, że obecnie postępowanie upadłościowe będzie szybsze i bardziej elastyczne - ustawa przewiduje możliwość płynnej zmiany sposobu prowadzenia postępowania w zależności od sytuacji (np. przechodzenia od postępowania likwidacyjnego do układowego lub odwrotnie). Ustawa przewiduje również możliwość wszczęcia postępowania naprawczego przez przedsiębiorcę wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w sytuacji, gdy jest on zagrożony niewypłacalnością. Celem tego postępowania jest dokonanie restrukturyzacji danego podmiotu i zawarcie układu z wierzycielami. Na etapie prac parlamentarnych znajduje się projekt zmian do ustawy, w wyniku których od 1 stycznia 2004 r. postępowaniu naprawczemu będą mogli się poddać wszyscy przedsiębiorcy. Rozwiązania w prawie pracy ograniczyły wymagania o charakterze biurokratycznym (np. ograniczenie obowiązków w zakresie wprowadzania regulaminów wynagradzania i regulaminów pracy, tworzenia służby bhp, powoływania komisji bhp). Wspieranie inwestycji W celu ułatwienia przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania realizowany jest rządowy program rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach nazwany "Kapitał dla przedsiębiorczych". Kolejne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe są co roku dokapitalizowywane. Zwiększeniu dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do kapitału inwestycyjnego ma służyć również opracowanie koncepcji Regionalnych Funduszy Rozwoju. Fundusze te będą źródłem kapitału inwestycyjnego podwyższonego ryzyka (tzw. venture capital) na cele restrukturyzacji lub stymulowania rozwoju istniejących przedsiębiorstw oraz powstawania nowych przedsiębiorstw (tzw. start up), o dużym potencjale rozwojowym. Pobudzaniu nowych inwestycji służyć ma znowelizowana ustawa z 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. z 2002 r, Nr 41 poz. 363 z późn. zm.). Ma ona na celu:! Dostosowanie uregulowań ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji do przepisów o finansach publicznych.! Adaptację do zmienionych w ub. roku regulacji o pomocy publicznej oraz rozwiązań unijnych w sprawie krajowej pomocy regionalnej - unormowanych w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej. Chodzi tu o definicję kryteriów obliczania wartości nowej 14

16 inwestycji, przesłanek warunkujących przyznanie wsparcia finansowego oraz nową regulację dotyczącą kosztów pracy.! Zharmonizowanie definicji nowej inwestycji oraz przepisów dotyczących warunków dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców z prawodawstwem wspólnotowym. Znowelizowana ustawa o finansowym wspieraniu inwestycji poszerza zakres jej stosowania na inwestycje w parkach przemysłowych i technologicznych. Takie powiększenie kręgu potencjalnych beneficjentów powinno sprzyjać aktywizacji gospodarczej w ujęciu lokalnym poprzez rozwój ww. form kooperacyjnych oraz umożliwić wykorzystywanie ustawy jako krajowego instrumentu wsparcia przy realizacji celów Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata Poprawie stopnia otwartości polskiej gospodarki na rynki państw członkowskich i wyeliminowania potencjalnych barier w swobodnym przepływie towarów służyć powinno stworzenie systemów, które rozpoczną działalność od momentu akcesji. :! System notyfikacji norm i przepisów technicznych, polegający na przekazywaniu do Komisji Europejskiej projektów przepisów technicznych jeszcze na etapie ich przyjmowania w procesie legislacyjnym. Działanie to ma umożliwić wypowiedzenie się Komisji Europejskiej i Państwom Członkowskim, czy projektowany przepis nie jest niezgodny z ich ustawodawstwem. Celem działania systemu jest eliminacja potencjalnych barier technicznych w swobodnym przepływie towarów.! System SOLVIT, służący do nieformalnego rozwiązywania problemów (w odróżnieniu od postępowań sądowych), jakie napotykają przedsiębiorcy i obywatele, wynikających z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego przez administracje poszczególnych państw członkowskich. W Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej utworzone zostanie Centrum Koordynacyjne, którego zadaniem będzie odpowiadanie na pytania i wątpliwości obywateli i przedsiębiorców, lub przekazywanie ich do wyjaśnienia właściwym instytucjom.! System przekazywania Komisji Europejskiej informacji o fizycznych przeszkodach w swobodnym przemieszczaniu się towarów na terytorium Wspólnego Rynku (np. demonstracje, blokady dróg czy portów) i środkach zaradczych zastosowanych przez państwo, na terytorium którego taka przeszkoda wystąpiła. Realizacja tego zadania wynika z postanowień rozporządzenia 2679/98/WE ws. funkcjonowania Rynku Wewnętrznego ( tzw. Strawberry Regulation). Ponadto opracowane zostaną rozwiązania prawne umożliwiające rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, co spowoduje wzrost dostępności kapitału inwestycyjnego na duże przedsięwzięcia infrastrukturalne. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw Najważniejszą, integrującą wszystkie dotychczasowe działania, inicjatywą rządową skierowaną do małych i średnich przedsiębiorców jest program Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku, przyjęty przez Radę Ministrów w lutym 2003 r. Celem działań wspierających małych i średnich przedsiębiorców jest pobudzenie ich aktywności gospodarczej zapewniającej wzrost zatrudnienia, podniesienie ich konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Europejskim. 15

17 Przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie na dofinansowanie kosztów: usług doradczych i szkoleniowych związanych z podnoszeniem jakości produktów i usług oraz na uzyskanie certyfikatów w zakresie systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, przedsięwzięć w zakresie działalności innowacyjnej, wdrażania rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii, usług doradczych związanych z rozwojem firmy i z uruchomieniem działalności przedsiębiorstwa w oparciu o technologie internetowe, zakupu nowych maszyn i urządzeń (z uwzględnieniem zakupu nowego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem), środków transportu, usług doradczych w zakresie tworzenia konsorcjów dla wspólnego ubiegania się o zamówienia publiczne, usług doradczych związanych z łączeniem i przejęciami przedsiębiorstw w celu ułatwienia konsolidacji sektora MSP, a także z pozyskaniem finansowania działalności gospodarczej (w szczególności poprzez wprowadzenie do publicznego obrotu akcji emitowanych przez przedsiębiorcę), usług doradczych związanych z tworzeniem i wdrażaniem indywidualnych planów rozwoju eksportu firm oraz udziału w imprezach targowych i wystawienniczych. Głównym celem przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 22 lipca 2003 r. Program na lata Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce (Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu ehandel) jest wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu narzędzi elektronicznej gospodarki. Centralną częścią Programu jest zbudowanie i uruchomienie niekomercyjnej platformy B2B dla potrzeb sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Platforma ehandel realizować będzie m.in. udostępnianie informacji o przedsiębiorstwach, produktach i usługach, wspieranie realizacji transakcji handlowych przy pomocy standardowych formularzy oraz dostarczanie specjalistycznych informacji biznesowych oraz usług szkoleniowych i doradczych z zakresu wykorzystania Internetu w gospodarce. Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach, produktach i usługach następować będzie w postaci elektronicznych katalogów i baz danych opartych na światowych standardach EAN-UCC związanych z systemem kreskowych kodów lokalizacyjnych. Dokonana zostanie sanacja portfela kredytowego banków i utworzony zostanie fundusz poręczeniowo gwarancyjny, którego zadaniem będzie poręczanie kredytów dla średnich i dużych przedsiębiorstw, a także poręczanie kredytów dla projektów współfinansowanych przez fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Dostępne na rynku kapitałowym aktywa, gromadzone w otwartych funduszach emerytalnych staną się istotnym źródłem finansowania przedsięwzięć gospodarczych, w tym zwłaszcza infrastrukturalnych. W sierpniu 2003 r. znowelizowana została ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 11. Dodane zostały nowe kategorie lokat dla otwartych funduszy emerytalnych takie jak obligacje przychodowe, certyfikaty inwestycyjne emitowane przez specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte, obligacje zamienne na akcje. Dzięki wyodrębnieniu kategorii obligacje przychodowe będzie można wykorzystać środki gromadzone w OFE na inwestycje w projekty infrastruktury komunalnej. Dodanie do katalogu specjalistycznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych ma na celu poszerzenie katalogu inwestycyjnego i będzie szansą rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 11 Dz.U. z 1997 r. Nr 139, poz. 934 z późn. zm. 16

18 Zamówienia publiczne Przygotowany został projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych dla uproszczenia i odbiurokratyzowania przepisów, ograniczenia do niezbędnego minimum uznaniowości postępowania, zwiększania przejrzystości procedur, ułatwienia w dochodzeniu przez oferentów swych praw w postępowaniu odwoławczym, poszerzania katalogu form, w których może być wnoszone wadium, wprowadzenia rozwiązań umożliwiających ograniczanie strukturalnego bezrobocia dzięki realizacji zamówień publicznych. Celem przyjęcia nowej ustawy, której wejście w życie nastąpi najpóźniej w dniu naszej akcesji do Unii Europejskiej, jest całkowite dostosowanie polskich przepisów do dyrektyw wspólnotowych. Dostęp do rynku zamówień publicznych przez małych i średnich przedsiębiorców zwiększy się dzięki ograniczeniu nakładanych na oferentów formalnych zobowiązań przy ubieganiu się o kontrakty o mniejszej wartości (poniżej Euro) 12. Unowocześnieniu służyć ma przewidziana w projekcie szersza niż dotychczas możliwość używania narzędzi elektronicznych w postępowaniu przetargowym. Nowe Prawo zamówień publicznych umożliwia m.in. składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, prowadzenie postępowania w formie elektronicznej oraz udzielanie niektórych zamówień w trybie aukcji elektronicznej. Nowa ustawa reguluje w sposób kompleksowy udzielanie zamówień przez przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze wydobywczym, energetycznym, gospodarki wodnej, transportu i telekomunikacji. Przepisy dotyczą poziomu konkurencyjności rynków, na których działają wspomniane podmioty oraz przewidziane przez prawo UE instytucje szczególnych: umowy ramowe, podmioty powiązane, tzw. preferencje wspólnotowe oraz atestację i koncyliację. Podpis elektroniczny Z dniem 16 sierpnia 2002 r. weszła w życie ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz z późn. zm.), która wraz z wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi tworzy ramy prawne do funkcjonowania systemu certyfikacji podpisu elektronicznego. Przyjęte rozwiązania prawne wzorowane są na postanowieniach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 grudnia 1999 w sprawie wspólnotowych warunków ramowych dotyczących podpisu elektronicznego (1999/93/WE). Przepisy ustawy umożliwiają stosowanie w obrocie gospodarczym oraz prawnym nowoczesnego narzędzia, jakim jest podpis elektroniczny, jako równorzędnego pod względem skutków prawnych z podpisem własnoręcznym Regulacje przyjęte w ustawie zobowiązują także do stworzenia w ciągu 4 lat od wejścia w życie jej przepisów niezbędnych ram prawnych i rozwiązań technicznych umożliwiających wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności przed organami władzy publicznej drogą elektroniczną. 12 W stosunku do kontraktów poniżej 6 tys. EUR nie mają zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. 17

19 ROZWÓJ SEKTORA USŁUG Polska popiera działania zmierzające do szybkiej i efektywnej liberalizacji i integracji rynków w ramach Unii Europejskiej. Sektor usługowy stanowi główną siłę wzrostu rozwoju gospodarczego w Polsce. Analiza zmiennych charakteryzujących tempo i poziom rozwoju przedsiębiorstw należących do sektora usług wskazuje na rosnące znaczenie tej działalności w gospodarce krajowej. W 2000 r. wytworzył on ok. 61,3% wartości dodanej i dał miejsca pracy dla ok. 50,6% pracujących w całej gospodarce. W 2001 r. ok. 74,1% zarejestrowanych przedsiębiorców w rejestrze REGON stanowiły podmioty działające w sferze usług. Nowo powstałe przedsiębiorstwa dążąc do dynamicznego wzrostu gospodarczego, tworzą nowe miejsca pracy, przyczyniają do rozwoju innowacyjności procesu produkcyjnego produktów i usług. Rozwiązania przyjęte w powoływanym projekcie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ułatwiają podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. W sektorze usługowym obowiązek uzyskania zezwolenia utrzymano jedynie w enumeratywnie wskazanych przypadkach tj. między innymi w zakresie prawa bankowego, telekomunikacyjnego, pocztowego, działalności ubezpieczeniowej. Równocześnie podkreślić należy, że pomoc publiczna w sektorze usługowym ma wymiar znikomy, a zatem polski sektor usługowy koreluje zatem ze wspólnotową zasadą wyjątkowości udzielania pomocy publicznej i nie wymagał przyjęcia w tym zakresie żadnych okresów przejściowych. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej umożliwi dostęp polskim przedsiębiorcom do rozwiniętego sektora usługowego. Ten najbardziej dynamicznie rozwijający się sektor w ostatnich 20 latach, związany jest z pojawieniem się na rynku nowego typu usług sklasyfikowanych jako usługi okołobiznesowe. Usługi te, stanowiąc 50% europejskiej gospodarki, bezpośrednio wpływają na jej rozwój i konkurencyjność. Także w Polsce dynamiczny rozwój usług okołobiznesowych jest odpowiedzią na globalizację i rosnący popyt na usługi specjalistyczne. Najprężniej rozwijają się tu usługi przemysłowe, korporacyjne doradztwo handlowe i prawne, usługi księgowe, konsultacje techniczne, badania i rozwój oraz usługi w zakresie rozwoju szeroko pojętych technologii informatycznych. Poza usługami okołobiznesowymi w omawianym sektorze kluczową pozycję zajmuje także handel. Oddziałując w systemie gospodarki rynkowej na podaż i popyt dóbr tj. na producenta i konsumenta, w dużym stopniu uczestniczy zarówno w generowaniu wartości dodanej brutto jak i wzrostu poziomu zatrudnienia. TURYSTYKA W Polsce turystyka należy do ważnych dziedzin gospodarki. O 6,8 mld zł wzrosły w porównaniu z rokiem wpływy z turystyki, które w 2002 roku wyniosły 40,3 mld zł. Jednakże mimo tych pozytywnych tendencji wystąpiły również zjawiska budzące niepokój. Do takich należy zaliczyć spadek wydatków cudzoziemców z 20,1 mld zł w 2001 do 17,6 mld zł w Dla turystyki, jako sektora wywierającego coraz większy wpływ zarówno na gospodarkę kraju jak i gospodarkę poszczególnych regionów wyznacza się ważne miejsce w realizacji celów społeczno-gospodarczych kraju takich, jak:! wzrost dochodów mieszkańców regionów wymagających głębokiej restrukturyzacji gospodarki poprzez wykorzystanie redystrybucyjnej roli turystyki, polegającej na 18

20 przenoszeniu dochodów z regionów bogatszych (duże aglomeracje) do regionów biedniejszych (zagrożonych strukturalnym bezrobociem, niedoinwestowanych),! zmniejszenie bezrobocia na obszarach: przygranicznych, o dużych walorach turystycznych, dotkniętych strukturalnym bezrobociem. Zwiększenie liczby miejsc pracy poprzez rozwój usług w sektorze gospodarki turystycznej i wzrost aktywizacji zawodowej ludności,! aktywizację mieszkańców wsi i podnoszenie jakości życia na wsi, szczególnie na terenach o słabych warunkach rozwoju rolnictwa oraz wokół obszarów chronionych, na których priorytetowa funkcja ochronna ogranicza funkcje gospodarcze,! zwiększenie rentowności majątku państwowego poddawanego procesowi przekształceń własnościowych - głównie w sektorze uzdrowisk, ośrodków wypoczynkowych zakładów pracy, w bazie rekreacyjnej zarządzanej przez gminy itp.,! wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego, środowiska cywilizacyjnego i przyrodniczego w edukacji, a w szczególności w wychowaniu dzieci i młodzieży,! poprawę wizerunku Polski i jej mieszkańców na arenie międzynarodowej, rozwój kontaktów z krajami sąsiednimi i współpraca regionów przygranicznych. Głównym celem polityki państwa w stosunku do sektora turystycznego jest poprawa konkurencyjności polskiej oferty turystycznej na rynku krajowym i międzynarodowym. Służy temu realizacja działań określonych w dokumencie rządowym zatytułowanym "Strategia rozwoju turystyki w latach Rządowy program wsparcia rozwoju turystyki w latach " przyjętym przez Radę Ministrów w kwietniu 2001 roku. W realizację zadań przewidzianych w Strategii... włączone zostały organy administracji rządowej (centralne i terenowe), jednostki samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego, podmioty gospodarcze działające w sektorach obsługujących turystykę i organizacjach pozarządowych. Osiągnięcie zakładanych celów wymaga koncentracji ww. podmiotów na działaniach zmierzających do:! wzrostu nakładów na inwestycje infrastrukturalne i rozwój produktu turystycznego,! poprawy jakości produktu turystycznego i rozszerzenia oferty regionalnej, zwiększenie jej atrakcyjności poprzez wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poprawę dostępności na zagranicznym i krajowym rynku turystycznym, zwiększenie aktywności wojewódzkich, powiatowych i gminnych władz samorządowych,! zwiększenia roli regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych w kształtowaniu i promocji oferty turystycznej,! zwiększenia nakładów na promocję turystyki i spotęgowanie wspólnych działań promocyjnych na rynkach zagranicznych,! zwiększenia uczestnictwa w wyjazdach turystycznych słabszych ekonomicznie grup społecznych oraz dzieci i młodzieży poprzez wspieranie inicjatyw samorządów i organizacji pozarządowych. Głównymi narzędziami realizacji strategii są:! instrumenty ogólne określone w programach rządowych oraz programach sektorowych i strukturalnych, wyznaczających politykę państwa i środki finansowe na jej realizację, w tym środki na realizację zadań związanych z rozwojem gospodarki turystycznej, 19

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 2 1. Wspieranie przemysły motoryzacyjnego w Rosji Rząd Rosji w oparciu o podprogram Przemysł samochodowy w ramach państwowego programu Rozwój przemysły

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 2 Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe. Rodzaje podatków: 1 podatki powszechne (państwowe) 2 podatki

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Celem działań wspierających małych i średnich przedsiębiorców, podejm owanych przez rząd, jest pobudzenie ich aktywności gospodarczej

WSTĘP. Celem działań wspierających małych i średnich przedsiębiorców, podejm owanych przez rząd, jest pobudzenie ich aktywności gospodarczej WSTĘP O trudnej sytuacji na polskim rynku pracy świadczą znaczące rozmiary zjawiska bezrohocia. W ostatnich latach stopy bezrobocia w Polsce były ogólnie wyższe od przeciętnych stóp bezrobocia w Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2014-2019 opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19

System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19 System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19 2 System podatkowy oraz zasady opodatkowania na Białorusi reguluje kodeks podatkowy Republiki Białoruś. System podatkowy oraz zasady opodatkowania na Białorusi

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/230/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Łowicz PROGRAM POMOCY

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego Kraków, 22 lipca 2003 r. Nasz znak: OR VII.0036/2- /03 Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana podczas IX Sesji Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA Wg stanu z 1 lipca 2010 r. Lp. Podstawa prawna Forma Beneficjenci PROMOCJA, SZKOLENIA, BAZY DANYCH (14) 1. Portal promocji eksportu PAIiIZ OK. 2. Serwis

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Raport Przedsiębiorczość w Polsce Edycja 2014

Raport Przedsiębiorczość w Polsce Edycja 2014 Raport Edycja 2014 2 CHARAKTER I CELE RAPORTU Raport ma charakter informacyjny i dotyczy szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Cele raportu: Ukazanie aktualnej sytuacji ekonomiczno finansowej przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

przepis aktu wykonawczego decyzja/uchwała/umowa symbol przepis ustawy

przepis aktu wykonawczego decyzja/uchwała/umowa symbol przepis ustawy Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów 1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) - należy podać dzień

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, sierpień 2006 rok 1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Pod redakcją naukową prof. dr. hab. Stanisława Zięby prof. dr. hab. Eugeniusza Mazurkiewicza ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2012-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej... 4 2.1. Założenia makroekonomiczne...

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07 Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) 2015-12-25 21:55:07 2 Niemiecka branża ICT osiągnęła w 2012 roku obroty w wysokości ok. 220

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A małe przedsiębiorstwa I. Termin naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2011 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego Plan prezentacji System finansowy a sfera realna Rozwój w ujęciu krajowym,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017. Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017. Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017 Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski Misja i wartości BGK MISJA BGK Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki

Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki Podatek jest to obowiązkowe bezzwrotne świadczenie o charakterze powszechnym, pobierane przez państwo lub

Bardziej szczegółowo

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r.

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r. A Ł A I B I O C O Ś K T S O 1 S L Z A E C BI MI IOR B Ę I S D E Z R P Katowice, 12 listopada 2007 r. Bielsko-Biała to miasto ludzi przedsiębiorczych, czego potwierdzeniem jest wysoki odsetek zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych PRAWO FINANSOWE Autor: Elżbieta Chojna-Duch, Hanna Litwińczuk ROZDZIAŁ I. PODSTAWY SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH Elżbieta Chojna-Duch 1. Pojęcie i zakres finansów publicznych 2. System finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej wynika z konieczności wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo