RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA. Warszawa, listopad 2003 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA. Warszawa, listopad 2003 r."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA Warszawa, listopad 2003 r.

2 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKI 4 RYNEK PRODUKTÓW I USŁUG 6 Wstęp 6 Wpływ podatków instrumentów realizacyjnych na rynki produktowe zmiany stawek podatkowych, systemu VAT, opodatkowania osób prawnych. 6 Ceny 7 Podatki 7 Podatek dochodowy 7 Podatek akcyzowy 9 Opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych 10 Finansowe instrumenty wspierania eksportu 10 Ułatwienia w procedurach celnych i podatkowych dla eksporterów 11 Cła 11 Opłata celna dodatkowa 12 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 12 Uproszczenie prawnego i administracyjnego otoczenia przedsiębiorstw 12 Wspieranie inwestycji 14 Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw 15 Zamówienia publiczne 17 Podpis elektroniczny 17 Rozwój sektora usług 18 Turystyka 18 Wspieranie innowacyjności 20 Polityka konkurencji 23 Ochrona konsumentów 24 Pomoc publiczna 24 Restrukturyzacja i prywatyzacja majątku państwowego 25 Prywatyzacja majątku państwowego 29 Liberalizacja w zakresie energetyki 33 Sektor energii elektrycznej 33 Sektor gazu ziemnego 34 Stopień otwarcia rynków energii elektrycznej, gazu i ciepła 35 Rynek energii elektrycznej 35 Rynek gazu 35 Rynek ciepła 36 Zmiany zasad funkcjonowania bilansującego rynku energii elektrycznej 36 RYNEK PRACY 37 REFORMA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 40 1

3 ROLNICTWO, RYBOŁÓWSTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 44 Dostosowania prawne, strukturalne i organizacyjne związane z przyszłym członkostwem w UE 44 Rybołówstwo 46 Rozwój obszarów wiejskich 47 INFRASTRUKTURA 48 Budownictwo mieszkaniowe 48 Transport 49 Infrastruktura telekomunikacyjna 52 POZOSTAŁE REFORMY 54 System emerytalny 54 Ochrona zdrowia 54 Oświata i szkolnictwo wyższe 57 Ochrona środowiska 59 RYNEK FINANSOWY 61 System bankowy 61 Bankowość hipoteczna 64 Rynek kapitałowy 64 Fundusze inwestycyjne 68 Sektor ubezpieczeń 69 Rynek funduszy emerytalnych 70 ZMIANY W PRZEPISACH Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI 72 PODSUMOWANIE 74 2

4 WSTĘP Od 1 maja 2004 r. Polska będzie podlegała wszystkim procedurom koordynacji polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Głównym dokumentem określającym bieżące kierunki tej polityki są Ogólne Wytyczne Polityki Gospodarczej (Broad Economic Policy Guidelines, BEPG). Obecny BEPG dotyczy lat i zawiera praktyczne zalecenia dla państw członkowskich dot. realizacji Strategii Lizbońskiej. Uzupełnieniem BEPG są tzw. procesy koordynacji gospodarczej, wśród których ważne miejsce zajmuje proces z Cardiff, dotyczący reform strukturalnych rynku towarów i usług, a także rynku kapitałowego. Komisja Europejska (KE) co roku monitoruje implementację postanowień BEPG przez państwa członkowskie. Służą temu m.in. tzw. raporty Cardiff. Polska oraz pozostałe kraje przystępujące zostały włączone w proces koordynacji polityki gospodarczej poprzez regularne przedstawianie KE aktualizacji Przedakcesyjnego Programu Gospodarczego (Pre-Accession Economic Programme, PEP) oraz notyfikacji fiskalnej. Pierwszy PEP został przekazany przez Polskę stronie unijnej w październiku 2001 r. Zgodnie z założeniami dotyczącymi PEP jako dokumentu prezentującego kierunki w polityce gospodarczej rządu, zmiana priorytetów gospodarczych oznacza potrzebę przygotowania nowego dokumentu. PEP 2002 opracowany został zatem jako nowy program między kwietniem a sierpniem 2002 r. i zakładał realizację Strategii Gospodarczej Rządu. PEP 2003 to aktualizacja PEP zaprezentowanego przez Polskę stronie unijnej w sierpniu 2002 r. Przekazanie PEP 2003 nastąpiło w sierpniu 2003 r. Polska, tak jak wszystkie inne państwa członkowskie poszerzonej Unii Europejskiej (UE), będzie od 2004 r. zobligowana do corocznej prezentacji raportu na temat reform strukturalnych rynku towarów i usług oraz rynku kapitałowego. KE poprosiła 10 krajów przystępujących do UE o przedłożenie pierwszej edycji już w roku bieżącym Obecna edycja raportu jest więc pierwszą przygotowaną przez Polskę w takiej formie. Raport Cardiff - Polska prezentuje zmiany, jakie miały miejsce w zakresie rynku towarów i usług oraz rynku kapitałowego oraz ocenę ich funkcjonowania. Jest on jednocześnie syntezą działań Rządu w sferze gospodarczej i społecznej do 2006 r., zawartych w najważniejszych rządowych programach gospodarczych oraz w zmodyfikowanych założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2004, przyjętych przez Radę Ministrów w lipcu 2003 r. Przedstawione w Raporcie zamierzenia programowe odzwierciedlają sytuację gospodarczą i polityczną Polski w połowie 2003 r., a także projekcję tej sytuacji na lata

5 POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKI W trwającym ponad 10 lat procesie dostosowań regulacji Polski do regulacji UE dokonano bardzo istotnych reform rynkowych, związanych z włączeniem gospodarki naszego kraju do Jednolitego Rynku UE, tj. reform dotyczących swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób oraz reguł konkurencji, wymogów socjalnych i ekologicznych. Mimo że generalnie osiągnięcia dostosowawcze Polski oceniane są wysoko to nadal w polskiej gospodarce duży udział mają gałęzie niekonkurencyjne, o niskiej wydajności, pochłaniające zasoby kraju. Niezbędna jest kontynuacja reform strukturalnych i dokończenie założonego poziomu prywatyzacji oraz likwidacja barier wzrostu przedsiębiorczości. Polska dąży, do jak najszybszego wejścia w fazę rozwoju opartą o wiedzę, inwestycje i innowacyjność, tworząc gospodarkę zdolną do konkurowania na Jednolitym rynku Europejskim. W tym celu Rząd przyjął 1 lipca 2003 r. "Plan działań prowzrostowych w latach Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca II", w którym znalazły się działania mające usprawnić i ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i zdynamizować rozwój. Uwzględnia on także w znacznym stopniu priorytety Strategii Lizbońskiej, której głównym celem jest przekształcenie krajów Unii Europejskiej w najbardziej konkurencyjną gospodarkę na świecie. Podjęcie inicjatyw prorozwojowcych stanowi element aktywnego podejścia Polski do wyzwań związanych z realizacją Strategii Lizbońskiej i członkostwem w Unii Europejskiej oraz dążenia do możliwie najpełniejszego wykorzystania wynikających z nich szans przy uwzględnieniu sytuacji naszego kraju. Poziom konkurencyjności naszej gospodarki określają m.in. poniższe wskaźniki: Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca w Polsce wynoszący w 2001 roku ok.10,3 tys. EUR 1 (wg parytetu siły nabywczej), stanowił zaledwie ok. 40% średniej krajów UE. Rynek pracy. Struktura pracujących w Polsce różni się zasadniczo od struktur dominujących w Unii Europejskiej. W 2002 r. W Polsce w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie było 19,4% pracujących ogółem, w przemyśle i budownictwie - 28,6%, a w usługach - 52,0%. Tymczasem średnia dla UE wynosiła analogicznie 4,0%, 25,0% oraz 71,0%. Eksport na mieszkańca. W Polsce w 2002 r. wyniósł on EUR, podczas gdy średnio w UE EUR. W relacji do PKB eksport w Polsce stanowi 22,6% - mniej niż w UE (28%) i pozostałych krajach przystępujących (w Czechach 55,3%, na Węgrzech przekroczył 65%). Udział towarów przetworzonych w eksporcie. W Polsce wynosi on ok. 85%, podczas gdy w Czechach 92%, w Niemczech 94%. Udział tych wyrobów w eksporcie polskim systematycznie wzrasta, a szczególnie wyrobów przemysłu elektromaszynowego (ok.39%). Struktura podmiotów gospodarczych. W Polsce dominują mikroprzedsiębiorstwa (95% ogólnej liczby MSP), co powoduje niską zdolność do wdrażania nowych, wysokich technik i technologii produkcji i zarządzania. Poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Innowacyjność polskiej gospodarki jest niska. Sytuacja ta w konsekwencji spowodowała, że polski przemysł ma jeden z 1 Wg Małego rocznika statystycznego 2003 GUS, jest to szacunek wstępny. 4

6 najniższych w Europie wskaźników nowoczesności, a większość małych i średnich przedsiębiorstw innowacyjnych powstających w ostatnich latach nie zajmuje się produkcją zaawansowanych technologii czy nowoczesnymi usługami. Liczba zgłoszeń patentowych. Za istotny wskaźnik trendu procesów innowacyjnych powszechnie uważa się liczbę zgłoszeń patentowych przypadającą na 10 tys. mieszkańców, czyli tzw. współczynnik wynalazczości. W Polsce wielkość tego wskaźnika systematycznie malała z poziomu 1,4 w 1989 r. do poziomu 0,6 w 2000 r. Technologie informacyjne w przedsiębiorstwach. Stopień wyposażenia firm w techniki informatyczne zdeterminowany jest ich wielkością. Ponad połowa firm mikro nie posiada żadnego komputera, a w firmach małych braki sprzętu komputerowego wykazuje ok. 7% firm. Lepsza sytuacja występuje w firmach średnich, w których braki sprzętu komputerowego nie występują. Podobna sytuacja ma miejsce w zakresie dostępu do internetu. 5

7 RYNEK PRODUKTÓW I USŁUG WSTĘP 29 stycznia 2002 r. została zaakceptowana Strategia Gospodarcza Rządu Przedsiębiorczość- Rozwój-Praca, która wyznaczyła cele strategiczne polityki gospodarczej do 2006 r., takie jak:! uzyskanie w 2003 r. tempa wzrostu gospodarczego na poziomie 3% i stworzenie podstaw do osiągnięcia w 2004 r. wzrostu na poziomie 5% PKB;! aktywizacja zawodowa społeczeństwa i zwiększenie zatrudnienia;! osiągnięcie stanu pełnego przygotowania do skutecznego wykorzystywania unijnej pomocy strukturalnej od 2004 roku, a następnie absorpcję funduszy europejskich i wykorzystanie ich dla rozwoju. Analiza przeprowadzona po kilkunastu miesiącach realizacji Strategii Gospodarczej Rządu Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca potwierdziła, że cele w niej zawarte są wciąż aktualne, ale działania przyjęte dla ich osiągnięcia wymagają aktualizacji. Dlatego też przygotowany został rządowy Plan działań prowzrostowych w latach , który stanowi obecnie kluczowy dokument realizujący, w ramach reform strukturalnych, główne założenia strategii Lizbońskiej w Polsce. Program ten określa wiodące kierunki polityki ekonomicznej państwa do 2006 r.. Są to! pobudzanie przedsiębiorczości,! restrukturyzacja i prywatyzacja majątku państwowego,! promowanie zatrudnienia i ograniczanie ubóstwa,! wspieranie innowacyjności,! rozwój infrastruktury,! zwiększenie regionalnych i lokalnych szans,! zakończenie przygotowań do efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Prawidłowa realizacja założeń strategii Lizbońskiej stanowi jeden z kluczowych elementów warunkujących płynny przebieg procedury akcesyjnej w płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej. Uwzględniając specyfikę polskiej gospodarki, a zwłaszcza wyraźne trudności w zakresie stabilizacji i wzmocnienia trwałości rozwoju, spośród pięciu głównych segmentów powoływanej strategii wiodąca rola należy do rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu zatrudnienia połączonego z modernizacją modelu społecznego. Mając to na uwadze, podkreślić należy, iż kontynuowane reformy strukturalne konsekwentnie zmierzają w kierunku liberalizacji obrotu gospodarczego, zapewniającej szeroki zakres swobody podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach wolnej konkurencji, gwarantującej rozwój powszechności i dostępność usług. Promowanie rozwoju przedsiębiorczości polega przede wszystkim na ujednolicaniu regulacji prawnych, upraszczaniu procedur administracyjnych oraz likwidowaniu ograniczeń dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także ułatwieniu przedsiębiorcom dostępu do źródeł finansowania zewnętrznego. WPŁYW INSTRUMENTÓW REALIZACYJNYCH NA RYNKI PRODUKTOWE ZMIANY STAWEK PODATKOWYCH, SYSTEMU VAT, OPODATKOWANIA OSÓB PRAWNYCH. 6

8 Ceny Zgodnie z ustawą z 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. z 2001 r, Nr 97 poz z późn. zm.) stosowane są ceny umowne oraz w niektórych przypadkach ceny urzędowe. Ustawa wprowadziła także zasady ustalania i stosowania cen urzędowych w odniesieniu do środków farmaceutycznych i materiałów medycznych objętych wykazem wydawanym na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych, hurtowych i detalicznych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne (Dz.U. Nr 29 poz 270 z późn. zm.) 2. Zgodnie z ustawą o cenach ceny urzędowe mogą być także ustalane na terenie gminy przez radę gminy za usługi transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami. Niektóre ceny, np. energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, podlegają regulacjom wynikającym z ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1504). Podatki Podatek dochodowy Zgodnie z ustawą z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) w 2002r. osoby prawne naliczały podatek według stawki wynoszącej 28%, w 2003 stawka wynosi 27%. Główną zmianą, która zacznie obowiązywać z początkiem 2004 r. jest obniżenie stawki podatku CIT do 19%. Celem wprowadzenia niższego obciążenia podatkiem od osób prawnych jest poprawa konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Niższe stawki podatku będą również istotnym argumentem zachęcającym do lokowania w Polsce bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wysoki poziom obciążeń fiskalnych, którym obarczeni są przedsiębiorcy w niekorzystny sposób wpływa na proces wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Zmniejszenie stawek podatkowych dla przedsiębiorstw płacących CIT powiększa kwoty dochodu do dyspozycji tych podatników, które przeznaczane na rozwój, stworzą korzystne warunki dla wzrostu inwestycji i ograniczania bezrobocia. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą mogą wybrać formę opodatkowania i płacić podatek dochodowy:! na ogólnych zasadach stosując przepisy ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) według stawek obowiązujących w 2002r. (i 2003r.) na poziomie: 19%, 30%, 40% w zależności od przedziału dochodu;! w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od wg stawek obowiązujących w 2002 r. na poziomie 8,5%, 5,5%, 3,0%, w 2003 r. 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3,0% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, przy spełnieniu m.in. wymogu uzyskania łącznych przychodów nie przekraczających określonej kwoty dla danego roku kalendarzowego, tj. w roku w 2002 kwoty zł; a w 2003 r euro lub w formie karty podatkowej, której zastosowanie możliwe jest m.in. przy ograniczonym określonymi przepisami stanie zatrudnienia. 2 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. 7

9 Od 2004 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza będą miały możliwość wyboru pomiędzy rozliczaniem się według dotychczas obowiązujących stawek progresywnych lub też według stawki liniowej w wysokości 19%, czemu jednak towarzyszyć będzie brak możliwości korzystania z ulg. Posunięcie to jest o tyle zasadne, że znaczna grupa przedsiębiorców tzw. małego i średniego biznesu rozlicza się z podatku wg PIT, oraz że jest to grupa dysponująca dużym potencjałem rozwoju, a więc i potencjałem tworzenia miejsc pracy. Istotna część zmian na 2004 r. w systemie podatkowym jest ukierunkowana na stworzenia dogodnych warunków do szybkiego rozwoju gospodarczego. Głównym beneficjentem tych zmian będą przedsiębiorstwa, zarówno małe i średnie podlegające podatkowi PIT jak i duże rozliczające się podatkiem CIT. Ulgi. Od 26 października 2002 r. wprowadzona została ulga w postaci tzw. kredytu podatkowego 3. Amortyzacja. W roku 2002 przedmiotem amortyzacji były środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, których wartość początkowa przekraczała zł. Odpisy amortyzacyjne dokonywane były przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych. 4 Podatek od towarów i usług Ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) przewidywała w 2002 r. następujące stawki podatku: podstawową w wysokości 22% oraz obniżone w wysokości: 12%, 7%, 3% i 0%. Stawka 0% dotyczyła m.in. eksportu towarów i usług, niektórych nawozów sztucznych i pestycydów, pasz, wydawnictw dziełowych i czasopism specjalistycznych, towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej (do końca 2003r.). Stawka 3% dotyczyła nieprzetworzonych produktów rolnych, niektórych produktów gospodarki leśnej oraz wyrobów rękodzieła ludowego, sprzętu komputerowego przeznaczonego dla szkół i przedszkoli (do końca 2003 r.). Stawką 7% objęte były m. in.: towary związane z ochroną zdrowia, niektóre towary spożywcze w zakresie wyrobów przemysłu spożywczego, towary dla dzieci (okrycia, ubiory, bielizna, obuwie dziecięce), materiały budowlane i usługi, roboty budowlano-montażowe oraz remonty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem lokali użytkowych. 3 Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, mogą być przez rok zwolnieni z obowiązku składania comiesięcznych deklaracji, wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (lub zryczałtowanego podatku) oraz zapłaty podatku, a w przypadku osób fizycznych także z obowiązku połączenia dochodów z działalności w zeznaniu rocznym z dochodami z innych źródeł przychodów. Niezapłacony podatek ma być spłacony przez 5 kolejnych lat. 4 Przepisy umożliwiały podatnikom podwyższenie stawek amortyzacyjnych, a także indywidualne ich ustalenie dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, z zachowaniem określonych w przepisach minimalnych okresów amortyzacji. Od 5 września 2002r. wprowadzono zasadę, iż podatnicy mogą w pierwszym roku, w którym wprowadzono do ewidencji fabrycznie nowe środki trwałe należące do 3-6 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych, dokonywać odpisów amortyzacyjnych w wysokości 30% ich wartości. Dopuszczono także możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie tylko co miesiąc, ale także co kwartał lub jednorazowo na koniec roku podatkowego. Zasada ta obowiązuje także w 2003 r. 8

10 Stawka obniżona w wysokości 12% dotyczyła zabawek i niektórych towarów dla dzieci (stawka ta miała zastosowanie do 31 grudnia 2002 r.) Zwolnieniem podatkowym objęte były m. in. niektóre usługi związane z gospodarką rolną i leśną, niektóre usługi transportu lądowego, usługi naukowo-badawcze, usługi w zakresie edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej. Od 26 marca 2002 r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega: udzielanie licencji na programy komputerowe w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji oraz oddanie do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej. Ustawa określiła ponadto zasady ustalania miejsca, które uważane będzie za miejsce świadczenia usług związanych z udzielaniem licencji. Od 1 października 2002 r. wprowadzono nowa kategorię podatników tzw. małego podatnika, u którego wartość sprzedaży i eksportu towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości euro. Podatnicy ci mogą składać kwartalne deklaracje oraz rozliczać podatek VAT metodą kasową. Aktualnie trwają prace nad projektem ustawy o podatku od towarów i usług, która powinna wejść w życie z dniem akcesji Polski do UE, tzn. 1 maja 2004 r. Konieczność wprowadzenia przepisów wspomnianego projektu ustawy wynika przede wszystkim z konieczności harmonizacji przepisów z uregulowaniami obowiązującymi w UE oraz procesu ujednolicania stawek podatku zgodnie ze zobowiązaniami poczynionymi w trakcie negocjacji akcesyjnych. Podatek akcyzowy Zgodnie z ustawą z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) podatkiem akcyzowym objęte były w 2002 r.:! produkty naftowe i syntetyczne paliwa płynne (od 26 marca 2002 r. wprowadzono opodatkowanie wszystkich towarów przeznaczonych do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do tych paliw),! wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego (z wyłączeniem drożdży), wyroby winiarskie, piwo, pozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %,! wyroby tytoniowe,! samochody osobowe,! wyroby takie jak broń palna myśliwska, gazowa, łodzie żaglowe (do 17 lipca 2002r.), sprzęt elektroniczny wysokiej klasy, kamery video, sól, środki upiększające, wyroby perfumeryjne itp.,! gaz wykorzystywany do napędu pojazdów samochodowych oraz napełniania butli turystycznych o masie do 5 kg,! energia elektryczna (od 26 marca 2002 r.). Stawki akcyzy określane są w systemie kwotowym, procentowym (od ceny sprzedaży u producentów lub wartości celnej u importera) lub mieszanym (dla papierosów). Maksymalna wysokość stawek jest określona w ustawie. Ustawa upoważnia Ministra Finansów do ustalania w drodze rozporządzenia stawek niższych od maksymalnych. 9

11 Z dniem 10 marca 2002 r. zmieniono zasady naliczania akcyzy na samochody osobowe, obniżając stawki podatku na samochody nowe i zwiększając stawki na samochody używane z importu (powiązano stawki z wiekiem pojazdu) oraz obniżono akcyzę na wyroby spirytusowe zarówno produkowane w kraju jak i pochodzące z importu. Z dniem 1 października 2002r. została obniżona z zł/hl 100% do poziomu zł/hl 100% spirytusu stawka podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe zarówno produkowane w kraju jak i pochodzące z importu. Opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych Zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych określa ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.). Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają czynności cywilnoprawne, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowym, jeżeli nie są dokonywane w ramach działalności gospodarczej, a także dokumenty stwierdzające dokonanie tych czynności. Podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli powodują określone czynności władz i urzędów. Od 1 stycznia 2003r. obniżono wysokość opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej oraz od zaświadczeń w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniono od podatku, pod pewnymi warunkami, pożyczki udzielane na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej. Zmiany te mają na celu obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorców. Finansowe instrumenty wspierania eksportu Poręczenia i gwarancje na przedsięwzięcia proeksportowe zgodnie z ustawą z 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 Nr 174, poz. 1689) poręczenie lub gwarancja Skarbu Państwa mogą być udzielone pod warunkiem przeznaczenia objętego nimi kredytu na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zapewniających m.in. rozwój eksportu dóbr i usług. Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe zasady ubezpieczeń eksportowych zostały określone w ustawie z 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609). Zgodnie z jej zapisami, udzielane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ubezpieczenia eksportowe mogą dotyczyć: kredytów eksportowych, kontraktów eksportowych, inwestycji bezpośrednich za granicą, jak również kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu. Mogą być realizowane w formie ubezpieczenia bezpośredniego lub pośredniego oraz udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej. 5 Dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych w dniu 8 czerwca 2001 r. została uchwalona ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach 5 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ubezpiecza gwarantowane przez Skarb Państwa należności eksportowe w ramach limitu środków finansowych określanych w ustawie budżetowej. W roku 2002 limit ten wynosił 6,5 mld zł i został utrzymany w tej samej wysokości także w roku W roku 2002 ochrona ubezpieczeniowa KUKE S.A. objęła 2,43% wartości polskiego eksportu ogółem, a ustawowy limit został wykorzystany w 33,02%. 10

12 procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762). W ramach systemu, banki bezpośrednio udzielające kredytów eksportowych mogą uzyskać z budżetu państwa, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, dopłaty 6 do oprocentowania kredytów eksportowych, zapewniające stabilizację oprocentowania kredytu eksportowego na poziomie stałych referencyjnych stóp procentowych (Commercial Interest Reference Rate CIRR). Kredyty rządowe przeznaczone na finansowanie eksportu towarów i usług tego rodzaju forma finansowania eksportu dóbr i usług z kraju kredytodawcy (tzw. pomoc wiązana) odnosi się w głównej mierze do krajów kredytobiorców o niskim poziomie dochodu per capita. W Polsce kredyty takie były, jak dotychczas, stosowane w bardzo ograniczonym zakresie 7. Ułatwienia w procedurach celnych i podatkowych dla eksporterów Z dniem 1 maja 2002 roku zaczęła funkcjonować nowa struktura administracji celnej. Decentralizacja administracji celnej polegająca na likwidacji Głównego Urzędu Ceł i powołaniu dyrektorów izb celnych jako organów sprawujących nadzór nad podległymi im urzędami celnymi stanowi bardzo korzystne rozwiązanie dla podmiotów uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą. W zakresie ułatwień celnych dla przedsiębiorców uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą należy wskazać na zmianę przepisów dotyczących terminu zapłaty kwoty należności celnych. Od 1 stycznia 2003 roku zaczęły obowiązywać przepisy wydłużające płatności kwoty wynikającej z długu celnego 8. Powyższa regulacja wprowadziła przepisy analogiczne do rozwiązań funkcjonujących na gruncie Kodeksu Celnego Wspólnot Europejskich. Cła Konstrukcja Taryfy celnej obowiązującej w 2002 r., podobnie jak w latach ubiegłych, oparta była na postanowieniach art.13 ustawy z 9 stycznia 1997 r. Kodeks Celny (Dz.U. z 2001 r. Nr 75 poz. 802 z poźn. zm.). W odniesieniu do stawek celnych, Taryfa celna utrzymała ich dotychczasowe, generalne zasady ustanawiania i pobierania. Taryfa określała pięć rodzajów stawek celnych: autonomiczne, konwencyjne, preferencyjne, ryczałtowe i obniżone. 6 Na rok 2002 na realizację Programu DOKE zarezerwowano w budżecie państwa 20 mln zł, jednak w okresie tym nie podpisano żadnej umowy o udzielenie dopłaty. Ustawa budżetowa na rok 2003 przewiduje na realizację programu dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych rezerwę celową w wysokości 8,0 mln zł. 7 Ustawa budżetowa na rok 2002 określiła limit środków przeznaczonych na ten cel w wysokości 1,08 mld zł. Ustawa budżetowa na rok 2003 limit ten określiła na poziomie 1,04 mld zł. 8 art. 1 pkt.65 ustawy z 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy Kodeks Celny i ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym 11

13 Opłata celna dodatkowa Na podstawie ustawy z 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz.485 z poźn. zm.), jak co roku na wniosek MRiRW nałożono specjalny środek ochrony polskiego rynku rolnego, jakim jest opłata celna dodatkowa. 9 W 2003 r. dokonano nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 12 listopada w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz z późn. zm.) wyłączającego stosowanie opłaty celnej dodatkowej na import niektórych towarów z UE, stanowiącego realizację porozumienia z Unią Europejską z 26 września 2000 r. w sprawie wzajemnej liberalizacji wymiany handlowej artykułami rolnymi. WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Znoszenie barier dla przedsiębiorczości jest rezultatem nie tylko reform strukturalnych sensu stricto, ale także wzmożonych prac legislacyjnych. Odpowiedzią na potrzebę zmian w prawie dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej był pakiet Przede wszystkim przedsiębiorczość, w ramach którego wprowadzono szereg rozwiązań i zmian do prawa gospodarczego. Uproszczenie prawnego i administracyjnego otoczenia przedsiębiorstw W czerwcu 2003 r. rząd przyjął raport Przedsiębiorczość w Polsce, w którym zostały przedstawione, obok sytuacji makroekonomicznej oraz charakterystyki przedsiębiorców, najważniejsze problemy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Zawarte zostały w nim również rekomendacje dla dalszych działań niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorczości jako podstawowego warunku przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Znalazły one odzwierciedlenie w programie Przedsiębiorczość Rozwój Praca II. Projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przyjęty przez Radę Ministrów w październiku 2003 r., ma na celu poszerzenie zakresu wolności poprzez wprowadzenie istotnych ułatwień w zakresie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej oraz uproszczenie i uporządkowanie procedur administracyjnych z nią związanych. Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania uwolnią przedsiębiorców od poważnych obciążeń biurokratycznych związanych dotychczas z przygotowaniem i przedłożeniem 9 W 2002 r. opłata celna dodatkowa została ustanowiona na podstawie 4 rozporządzeń (Dz. U. z 2002 r. : Nr 38, poz.355, Nr 96, poz.859, Nr 122, poz.1045 i Nr 151, poz.1255.) i objęła: ptactwo z gatunku Gallus domesticus ; mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone; mięso i jadalne podroby z drobiu; jaja ptasie; kwiaty cięte (róże, chryzantemy); pomidory (świeże lub chłodzone); ogórki i korniszony (świeże lub chłodzone); ziarno pszenicy zwyczajnej; mąkę z pszenicy zwyczajnej i orkisza oraz mąka żytnio-pszenna; mąkę żytnia; pomidory przetworzone lub zakonserwowane (w tym koncentrat pomidorowy); aromatyzowany lub barwiony syrop cukrowy; otręby. W 2003 r. uruchomiono opłatę celną dodatkową z tytułu klauzuli cenowej wobec importu ogórków (importowanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia do 31 października br.), pomidorów (importowanych od 1 kwietnia do 31 października br.) oraz piskląt kurzych, z tym jednak zastrzeżeniem, że opłata celna dodatkowa nie dotyczy piskląt hodowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 44, poz. 378). 12

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL

PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL 2 SPIS TREŚCI 1.PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO...14 Plan Stabilności i Rozwoju...14 Przygotowanie instrumentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów

Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów (Propozycje) 2010 2011 (Propozycje) 29 stycznia 2010 r. 29 stycznia 2010 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Wojciech Olejniczak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Słowo wstępne. Wojciech Olejniczak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Spis treści I. Od Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa... 5 II. Ewolucja działalności ARiMR w latach 1994-2004... 8 1. Instrumenty pomocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku Warszawa, wrzesień 2004 roku 2 1. EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZWŁASZCZA W SZKOŁACH ŚREDNICH

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Krzysztof B. Matusiak, Marzena Mażewska Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Warszawa, październik 2004 Recenzja: dr Karol

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. msp.krakow.pl. październik ISSN 1734-218X

INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. msp.krakow.pl. październik ISSN 1734-218X 27 październik 2007 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Szanowni Przedsiębiorcy! Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Informatora dla Przedsiębiorców msp. krakow.pl. Liczymy, że wydanie październikowe

Bardziej szczegółowo

PLAN STABILNOŚCI I ROZWOJU WZMOCNIENIE GOSPODARKI POLSKI WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO

PLAN STABILNOŚCI I ROZWOJU WZMOCNIENIE GOSPODARKI POLSKI WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO PLAN STABILNOŚCI I ROZWOJU WZMOCNIENIE GOSPODARKI POLSKI WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO 1. Wprowadzenie...3 2. Realizowane działania...5 2.1. Zapewnienie stabilności finansów publicznych...5 2.2.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki >>>> >>>> NOWE PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH +++++++++++++++++ Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój +++++++++++++++++++++++

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Nr ewid. 33/2008/P07052/KGP KGP/41012/07 Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania

Bardziej szczegółowo

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych Kwiecień 2003 1 SPIS TREŚCI WSTĘP 4 STRESZCZENIE RAPORTU 6 I. Makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji 2011 Pomocna dłoń informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji Spis treści 1. Wstęp...2 1.1 O Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości...2 1.2 Kim jest przedsiębiorca?...3 1.3 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Konfederacja Lewiatan. BIAŁA KSIĘGA bis. 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności

Konfederacja Lewiatan. BIAŁA KSIĘGA bis. 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności Konfederacja Lewiatan BIAŁA KSIĘGA bis 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności WARSZAWA listopad 2014 Partner Strategiczny: BIAŁA KSIĘGA bis 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo