Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej InPost S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej InPost S.A."

Transkrypt

1 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej InPost S.A. - Kraków, 14 sierpnia 2015 roku -

2 SPIS TREŚCI: SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 5 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 6 1. Podstawowe informacje i historia Grupy Informacje ogólne Dane identyfikujące spółkę Skład Grupy Kapitałowej InPost S.A Zakres informacji ujętych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego oraz oświadczenie o zgodności Sezonowość i cykliczność działalności Istotne zdarzenia w pierwszym półroczu 2015 roku Przychody i koszty Przychody ze sprzedaży z podziałem na produkty Przychody ze sprzedaży z podziałem na kanały dystrybucji Informacje o wiodących klientach Koszty operacyjne Przychody i koszty operacyjne Przychody i koszty finansowe Informacje dotyczące segmentów działalności Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty Wartość firmy Wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje w jednostki zależne Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku Należności handlowe i inne Wiekowanie należności Aktywa z tytułu kontraktu długoterminowego Długo i krótkoterminowe zobowiązania finansowe Długo i krótkoterminowe zobowiązania z tytułu pożyczek oraz kredytów bankowych Poręczenia, gwarancje Sprawy sądowe Informacje o podmiotach powiązanych Podmioty powiązane kapitałowo Inne podmioty powiązane Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej InPost.pl S.A Zysk na akcję Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

3 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (w tys. zł) Nota Okres 6 miesięcy zakończony Okres 6 miesięcy zakończony Przychody ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne Koszty operacyjne ogółem Zysk na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto z działalności kontynuowanej Zysk netto Pozostałe całkowite dochody netto - - Suma całkowitych dochodów Zysk na jedną akcję Zwykły 21 0,83 1,04 Rozwodniony 21 0,83 1,04 3

4 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA (w tys. zł) Nota Aktywa trwałe Wartość firmy Pozostałe aktywa niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje w jednostkach zależnych Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Aktywo z tytułu odroczonego podatku Pozostałe aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Pozostałe aktywa finansowe Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego Pozostałe aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem PASYWA (w tys. zł) Nota Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niedające kontroli Suma kapitałów własnych Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Pozostałe rezerwy długoterminowe Dotacje rządowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku Długoterminowe zobowiązania finansowe Suma zobowiązań długoterminowych Zobowiązania handlowe i inne Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Dotacje rządowe Bieżące zobowiązanie podatkowe Rezerwy krótkoterminowe Krótkoterminowe zobowiązania finansowe Suma zobowiązań krótkoterminowych Suma zobowiązań Pasywa razem

5 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. złotych) Nota Okres 6 miesięcy zakończony Okres 6 miesięcy zakończony Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy Korekty: Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku Koszty finansowe ujęte w wyniku Strata ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych - - Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych Zmiany w kapitale obrotowym: (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności handlowych oraz pozostałych należności (41 161) (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów (687) 306 (Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów (24 811) (Zmniejszenie) / zwiększenie salda zobowiązań (poza kredytami i pożyczkami) Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw, przychodów przyszłych okresów i dotacji (2 788) (225) Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej (4 752) Zapłacone odsetki (379) (688) Zapłacony podatek dochodowy (170) (153) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 593) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Otrzymane odsetki Przepływy z tytułu udzielonych pożyczek (222) Płatności za rzeczowe aktywa trwałe (755) (523) Płatności za aktywa niematerialne (9 700) (443) Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną (7 094) (1 070) Przepływy pieniężne z działalności finansowej Przepływy z tytułu pożyczek od jednostek powiązanych (54 579) Przepływy z tytułu kredytów bankowych (19) Przepływy z tyt. umów leasingu finansowego (427) (180) Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej (55 025) Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 728) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego

6 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH (w tys. zł) Nota Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Różnice kursowe z konsolidacji Zysk/strata z lat ubiegłych oraz roku bieżącego Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Przypadające udziałom niedającym kontroli Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia 2014 roku Całkowite dochody (14) Emisja udziałów w związku z połączeniem jednostek Rozliczenie połączenia jednostek metodą łączenia udziałów - ( ) - - ( ) - ( ) Na dzień 30 czerwca 2014 roku Na dzień 1 stycznia 2014 roku Całkowite dochody Emisja udziałów w związku z połączeniem jednostek Rozliczenie połączenia jednostek metodą łączenia udziałów - ( ) - - ( ) - ( ) Emisja akcji w związku z nabyciem spółki PGP S.A Na dzień 31 grudnia 2014 roku Na dzień 1 stycznia 2015 roku Całkowite dochody Emisja akcji w związku z nabyciem udziałów w Inpost Finanse Sp. z o.o Rozliczenie nabycia udziałów mniejszości InPost Finanse Sp. z o.o. w tym: (9 734) (9 734) (1 066) (10 800) - Wartość księgowa udziałów mniejszości na moment nabycia (1 066) - - Wartość godziwa udziałów mniejszości na moment nabycia (10 800) (10 800) (10 800) Na dzień 30 czerwca 2015 roku

7 7 1. Podstawowe informacje i historia Grupy 1.1. Informacje ogólne InPost Spółka Akcyjna (dalej również Spółka dominująca, Spółka, Jednostka Dominująca ) z siedzibą w Krakowie została zawiązana umową w dniu 27 listopada 2012 roku pod firmą Nowoczesne Usługi Pocztowe sp. z o.o. Spółka zarejestrowana została w dniu 28 listopada 2012 roku w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem Spółka jest podmiotem pośrednio zależnym od Integer.pl S.A. W dniu 2 czerwca 2014 roku Spółka zmieniła nazwę z Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. na InPost Sp. z o.o., natomiast funkcjonująca do tego dnia, pozostała po wydzieleniu Działalności Listowej spółka InPost Sp. z o.o. zmieniła nazwę na InPost Paczkomaty Sp. z o.o. W dniu 29 grudnia 2014 roku wraz ze zmianą numeru KRS nastąpiło przekształcenie Spółki dominującej w spółkę akcyjną. Od tego momentu Spółka funkcjonuje jako InPost S.A. Kapitał zakładowy po zmianie formy prawnej składał się z 10 mln akcji serii A o wartości nominalnej 1 złoty każda. W dniu 30 grudnia 2014 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki dominującej podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty zł do kwoty zł, poprzez emisję akcji o wartości nominalnej jeden złoty każda i łącznej wartości nominalnej zł, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje nowej emisji zostały objęte w następujący sposób: Akcji oznaczonych jako seria B zostało objęte przez Integer.pl S.A. w zamian za wkład pieniężny w wysokości ,78 zł; Akcji oznaczonych jako seria C zostały objęte przez Badenhop Holdings Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, w zamian za wkład pieniężny w wysokości ,22 zł. W dniu 17 marca 2015 roku akcje serii A zostały wniesione przez dotychczasowych akcjonariuszy (Integer.pl S.A. oraz InPost Paczkomaty Sp. z o.o.) jako wkład niepieniężny do spółki Integer.pl Inwestycje Sp. z.o.o. W związku z tym 17 marca 2015 roku Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. objął 100% akcji serii A. W dniu 23 marca 2015 roku doszło do kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o emisji akcji serii D, o wartości nominalnej jeden złoty każda i łącznej wartości nominalnej 288 tys. złotych. Całość serii D (w jednostkowej cenie emisyjnej 37,5 zł za akcję) została objęta przez Integer.pl S.A. w zamian za wkład niepieniężny w wysokości złotych, w postaci 49,98 % udziałów w spółce Inpost Finanse Sp. z o.o. Dnia 20 maja 2015 doszło do istotnych zmian w akcjonariacie spółki poprzez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. o kwotę zł w drodze utworzenia niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy, które zostały objęte w następujący sposób: udziałów o wartości nominalnej zł zostało objęte przez dotychczasowego wspólnika - Integer.pl w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji serii B oraz akcji serii D w spółce InPost S.A udziałów o wartości nominalnej zł zostało przeznaczone do objęcia przez spółkę Badenhop Holdings 7

8 8 Limited w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji serii C w spółce InPost S.A. Tym samym na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Finansowego jedynym udziałowcem w spółce InPost S.A. był Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. Dane akcjonariuszy Spółki i struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego przedstawiają się następująco: Kapitał Zakładowy Liczba akcji Wartość nominalna 1 akcji Seria Wartość nominalna (w zł.) Udziału w kapitale Integer.pl Inwestycje Sp. o.o A, B, C, D % % 1.2. Dane identyfikujące spółkę Firma: Siedziba: Adres: InPost S.A. (dawniej: InPost Sp. z o.o.) Kraków ul. Malborska 130, Kraków Regon: NIP: KRS: Kapitał zakładowy (na dzień sporządzenia sprawozdania): zł Numer telefonu: Adres internetowy: Audytor: Deloitte Polska Sp. z o.o., Sp. k. Czas trwania spółki: Nieokreślony Zarząd Spółki dominującej na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Prezes Zarządu: Wiceprezes Zarządu: Członek Zarządu: Sebastian Anioł Marcin Pulchny Krystian Szostak 8

9 9 Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza, działająca w składzie: Przewodniczący Rady Nadzorczej: Członek Rady Nadzorczej: Członek Rady Nadzorczej: Członek Rady Nadzorczej: Członek Rady Nadzorczej: Rafał Brzoska Maciej Filipkowski Krzysztof Kaczmarczyk Grzegorz Pilch Wiesław Łatała 1.3. Skład Grupy Kapitałowej InPost S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe obejmuje spółkę InPost S.A. jako jednostkę dominującą oraz jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej InPost S.A. według poniższej listy: L.p. Nazwa jednostki z Grupy Kapitałowej Siedziba Rodzaj działalności Udział Jednostki Dominującej w kapitale zakładowym 1. InPost S.A. ul. Malborska 130, Kraków 2. InPost Finanse Sp. z o.o. ul. Malborska 130, Kraków 3. Polska Grupa Pocztowa S.A. ul. Stanisława Augusta 75, lok , Warszawa 4. Bezpieczny List Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 24, Radzymin Działalność Pocztowa Działalność Finansowa Działalność Pocztowa Działalność Pocztowa - 100% 100% 100% 1.4. Zakres informacji ujętych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe obejmuje dane za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku wskazanych wcześniej jednostek wchodzących w skład Grupy oraz dane porównywalne obejmujące okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku następujących podmiotów: - Biznes Listowy do 30 maja 2014 funkcjonujący w ramach spółki InPost Sp. z.o. o. - Działalność Sortownia do 30 maja 2014 funkcjonująca jako oddzielna jednostka w ramach spółki Integer.pl S.A. - Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. (dalej również NUP ) - InPost Finanse Sp. z o.o. 9

10 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza Niniejsze Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w tysiącach złotych, chyba, że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością. 2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego oraz oświadczenie o zgodności Podstawa sporządzenia Niniejsze Skrócone Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej InPost S.A. (dalej: Sprawozdanie Finansowe ) zostało sporządzone w związku z obowiązkiem przekształcenia na potrzeby prospektu emisyjnego informacji finansowych zgodnie z wymogami z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE. L 2004 Nr 148). Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2015 Następujące standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacje opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE wchodzą w życie po raz pierwszy w roku 2015: Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl ) dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 13 oraz MSR 40) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa zatwierdzone w UE w dniu 18 grudnia 2014 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 lub po tej dacie), Interpretacja KIMSF 21 Opłaty - zatwierdzona w UE w dniu 13 czerwca 2014 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 17 czerwca 2014 roku lub po tej dacie). W/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości jednostki. Oświadczenie o zgodności Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ( MSR ) 34 Sprawozdawczość Finansowa ( MSR 34 ) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania Sprawozdania Finansowego są spójne z zasadami rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego grupy InPost S.A. - sporządzonym według MSSF. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe składa się z bilansu, zestawienia całkowitych dochodów, zestawienia zmian w kapitałach własnych, rachunku przepływów pieniężnych oraz wybranych not objaśniających. 10

11 11 Zmiana danych porównawczych W dniu 30 grudnia 2014 roku Spółka objęła kontrolę nad PGP, która to spółka od tego dnia ujmowana jest w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym. Na moment sporządzania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres zakończony 31 grudnia 2014 r. Spółka nie dysponowała wystarczającymi informacjami, które umożliwiłyby jej zakończenie pełnego rozliczenia nabycia zgodnie z MSSF 3. W związku z tym, w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 r. Spółka skorzystała z możliwości przewidzianej w MSSF 3.45 i 3.46 odnośnie prowizorycznego rozliczenia nabycia. W Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym sporządzonym za pierwszy kwartał 2015 roku Spółka dokonała ostatecznej wyceny aktywów i zobowiązań przejętego biznesu i ostatecznego rozliczenia transakcji nabycia. W związku z tym, zgodnie z postanowieniami MSSF Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów, dokonano w Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym retrospektywnej korekty w zakresie danych na 31 grudnia 2014 roku. Poniższa tabela specyfikuje skutki ujęcia ostatecznej wyceny aktywów i zobowiązań przejętej w dniu 30 grudnia 2014 roku Spółki Polska Grupa Pocztowa S.A. oraz ich wpływ na Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 uwzględnione zostały tylko pozycje które uległy zmianie. Aktywa (skorygowany) Różnica [%] Aktywa trwałe % Wartość firmy % Pozostałe aktywa niematerialne % Aktywa obrotowe % Inne aktywa obrotowe % Aktywa razem % Kapitały własne i zobowiązania (skorygowany) Różnica [%] Rezerwa na podatek odroczony % Suma zobowiązań % Kapitały własne i zobowiązania razem % Ostateczne rozliczenie nabycia PGP wpłynęło na zmianę wykazanej pierwotnie wartości firmy powstałej zgodnie z MSSF 3. Jej wartość uległa obniżeniu z kwoty tys. zł do kwoty tys. zł, to jest o kwotę tys. zł. Różnica spowodowana jest głównie wyceną nabytego wraz PGP, kontraktu na obsługę sądów i prokuratur w roku Kontrakt ten na moment nabycia PGP został wyceniony na kwotę tys. zł i ujęty jako pozycja aktywów niematerialnych. Kwota wyceny odzwierciedla szacowane zwiększenie zysku brutto w roku 2015 w związku z przejęciem kontraktu przez Grupę. Wartość firmy została również skorygowana (powiększona) o efekt podatkowy wycenionego kontraktu w kwocie tys. zł, który obliczony został jako 19% wartości wycenionego kontraktu. Jednocześnie dokonano korekty rozliczeń międzyokresowych z tytułu rozliczanego w czasie kontraktu realizowanego na rzecz SIP w kwocie tys. zł, ujętych w bilansie PGP na 31 grudnia 2014 r. 11

12 12 3. Sezonowość i cykliczność działalności Jednostka Dominująca jak również jej spółki zależne z racji swojej działalności oraz dywersyfikacji odbiorców cechuje się znikomą sezonowością i jej wpływ na zaburzenie wyniku Grupy w poszczególnych kwartałach jest marginalny. 4. Istotne zdarzenia w pierwszym półroczu 2015 roku Uruchomienie działalności kurierskiej W ramach Grupy Kapitałowej Integer.pl. w maju 2015 roku nastąpiło rozpoczęcie świadczenia usług kurierskich gdzie spółka InPost S.A. stała się operatorem logistycznym. Założeniem biznesowym dla powyższej usługi jest realizowanie usług zarówno dla klientów detalicznych jak i biznesowych natomiast mechanizm współpracy oparty jest o schemat sprawdzony przy logistycznej obsłudze paczkomatów, tj. Grupa Inpost będzie realizować odbiór, przemieszczenie i dostarczenie przesyłki, w zamian za co będzie wynagradzana na podstawie liczby obsłużonych zleceń. Dzięki uruchomieniu działalności kurierskiej Grupa Kapitałowa Integer.pl wraz z Grupą Kapitałową InPost stworzyły najszerszą na polskim rynku ofertę dla masowych nadawców przesyłek rejestrowanych, obejmującą cztery główne kanały dostaw (list polecony, paczkomaty, kurier, punkt odbiorczy). Oferta Grupy Kapitałowej InPost będzie obejmować darmową obsługę zwrotów nabytych towarów do sprzedawcy, co w świetle obowiązujących przepisów prawnych przełoży się dla sklepów internetowych na wymierne korzyści i stanowić będzie dodatkowy argument za współpracą z Grupą. Zarząd Spółki oczekuje, iż InPost będzie beneficjentem rozwoju usług kurierskich przez Grupę Kapitałową Integer.pl. InPost jest dobrze przygotowany do realizacji usług kurierskich. Przede wszystkim posiada istniejącą, ogólnopolską infrastrukturę, która jest przystosowana do świadczenia tego typu działalności. Celem strategicznym jest uzyskanie w perspektywie do końca 2017 r. udziału działalności kurierskiej pod logiem InPost w polskim rynku KEP na poziomie ok. 10% W związku z rozpoczętą działalnością kurierską w pierwszej połowie 2015 roku Grupa InPost rozpoznała przychód w wysokości tys. zł (przychód od spółki InPost Express Sp. z o.o.). Koszty związane z uruchomieniem działalności kurierskiej wyniosły tys. zł. Zakup praw do znaków towarowych W dniu 8 maja 2015 roku pomiędzy spółkami InPost S.A. a Verbis Alfa Sp. o.o. oraz EasyPack Sp. z o.o (spółki powiązane w ramach grupy kapitałowej Integer.pl S.A.) została podpisana umowa dzięki której Jednostka Dominująca nabyła od Verbis Alfa Sp. z o.o. 10% udziałów we współwłasności znaków towarowych Inpost za cenę 6 mln zł. W tym samym dniu podpisano porozumienie rozwiązujące umowę licencyjną z Verbis Alfa Sp. z o.o. z dnia 2 czerwca 2014 roku na korzystanie ze znaków towarowych, których InPost S.A. stał się współwłaścicielem. Na podstawie podpisanej umowy podmioty należące do Grupy Kapitałowej InPost S.A. uprawnione będą do korzystania ze znaków towarowych wyłącznie na potrzeby przez siebie prowadzonej działalności. W tym w szczególności działalności pocztowej i kurierskiej, a także polegającej na prowadzonej przez spółkę InPost Finanse Sp. z o.o. działalności w zakresie świadczonych przez tą spółkę usług finansowo ubezpieczeniowych. Niniejszą umową uzgodniono, iż w związku z nabyciem InPost S.A. nie będzie obciążony opłatami licencyjnymi za korzystanie ze znaków za okres od 1 stycznia 2015 do dnia rozwiązania umowy licencyjnej. W przypadku braku zakupu praw do znaków koszty opłat licencyjnych wynosiłyby minimum 3,5 mln zł rocznie. 12

13 13 Przyjęty okres amortyzacji do zakupionych znaków to 30 lat W porozumieniu przewidziano sankcje w przypadku naruszenia przez InPost S.A. warunków korzystania ze znaków w kwocie 20 mln zł. Uchwalenie programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i osób zarządzających W dniu 18 czerwca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwaliło program motywacyjny dla kluczowych pracowników i osób zarządzających Spółką. Program motywacyjny został przeznaczony dla konkretnej grupy pracowników i zostanie przeprowadzony w okresie do 31 grudnia 2017 roku obejmując lata 2015, 2016 i Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu uprawnionym osobom uprawnienia do objęcia łącznie nie więcej niż Akcji Spółki serii E po cenie odpowiadającej wysokości ceny sprzedaży akcji Spółki w ramach oferty publicznej. W celu realizacji Programu Motywacyjnego uchwalone zostanie warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż zł. W celu realizacji programu spółka dokona emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C liczbie 115 tys. każdy. Warunkiem nabycia uprawnień przez konkretnych pracowników będzie spełnienie określonego poziomu zysku z działalności operacyjnej skorygowanego o amortyzacje (wskaźnik EBITDA) w roku 2015, 2016 i Ze względu na bardzo krótki okres pomiędzy dniem ogłoszenia programu, a dniem 30 czerwca 2015 r., potencjalne koszty związane z uchwalonym programem w pierwszym półroczu 2015 r. są nieistotne i nie zostały uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Inpost S.A. Przejęcie udziałów spółki zależnej 23 marca 2015 roku Jednostka Dominująca nabyła 49,98 % udziałów w spółce zależnej InPost Finanse Sp. z o.o. dzięki czemu jej udział w kapitale tej spółki wzrósł do 100%. Transakcja ta została szczegółowo opisana w nocie 10. Rozwój spółki i wzrost sprzedaży W pierwszym półroczu 2015 roku dzięki poczynionym działaniom marketingowym oraz podpisaniu nowych kontraktów Grupa kontynuowała wzrost obsługiwanych wolumenów. Spowodowało to zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz kosztów w stosunku do czwartego kwartału 2014 r. oraz do okresu porównywalnego szczegółowe dane dotyczące podziału przychodów na produkty i kanały dystrybucji zawiera nota 5. Rejestracja zmian w KRS W dniu 30 kwietnia 2015 r. sąd rejestrowy wpisał zmiany w KRS dla spółki InPost S.A. w zakresie: zmian w składzie Zarządu, sposobie reprezentacji spółki, zmian w składzie Rady Nadzorczej, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii B, C i D oraz pozostałych zmian w statucie spółki InPost S.A. 13

14 14 5. Przychody i koszty 5.1. Przychody ze sprzedaży z podziałem na produkty W pierwszym półroczu 2015 r. oraz 2014 r. struktura sprzedaży według klasyfikacji po produktach kształtowała się następująco: Okres 6 miesięcy zakończony Okres 6 miesięcy zakończony listy zwykłe, ekspresowe listy polecone paczki paczkomatowe pozostałe paczki w tym paczki kurierskie sprzedaż licencji na oprogramowanie i dokumentacji technicznej znaczki pozostałe Razem przychody ze sprzedaży W pozycji pozostałe zaprezentowana została sprzedaż z tytułu pozostałych usług logistycznych (obsługa przekazów pieniężnych, usługi transportowe, obsługa przesyłek reklamowych, kolportaż ulotek, przesyłki nierejestrowane, usługa Smart Courier ). Poza pozostałymi usługami logistycznymi w pozycji pozostałych przychodów ze sprzedaży ujęte zostały również przychody ze sprzedaży w ramach własnej sieci Punktów Obsługi Klienta, sprzedaż towarów do agentów, przychody z tytułu czynszu. Dodatkowo w pozostałych przychodach ze sprzedaży w roku 2015 ujęta została sprzedaż do spółki InPost Express Sp. z o. o. w wysokości tys. zł. Sprzedaż ta dotyczyła zwrotu poniesionych do 31 maja 2015 roku przez Spółkę InPost S.A. kosztów, na rozwój infrastruktury kurierskiej i zrealizowana został z 5% marżą. W pozostałych przychodach ze sprzedaży ujęte zostały również rozliczenia ze spółką Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. w kwocie tys. zł, dotyczące poniesionych przez Grupę InPost kosztów związanych z planowanym debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Przychody ze sprzedaży z podziałem na kanały dystrybucji Okres 6 miesięcy zakończony Okres 6 miesięcy zakończony administracja publiczna duże przedsiębiorstwa komornicy małe i średnie przedsiębiorstwa e-commerce pozostałe kanały dystrybucji Razem przychody ze sprzedaży

15 Informacje o wiodących klientach Grupa uznaje za wiodących klientów odbiorców, których obrót w ciągu okresu sprawozdawczego przekroczy 10% przychodów Grupy. W roku 2014 oraz w pierwszym półroczu 2015 r. wartość sprzedaży przekroczyła 10% rocznych przychodów Grupy z jednym kontrahentem. Kontrahentem tym w 2014 r. była spółka PGP S.A., która weszła do Grupy dnia 30 grudnia 2014 r. Sprzedaż do tej Spółki wyniosła tys. zł w całym 2014 r. oraz tys. zł w pierwszym półroczu 2014 r. W pierwszym półroczu 2015 r. znaczącym odbiorcą Grupy były sądy i prokuratury obsługiwane w ramach kontraktu sądowego Sprzedaż do tych podmiotów wyniosła tys. zł Koszty operacyjne Największą pozycję kosztów operacyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. stanowiły koszty usług obcych oraz koszty wynagrodzeń. W stosunku do okresu porównywalnego koszty te wzrosły o tys. zł., co związane było ze wzrostem obsługiwanych wolumenów oraz rozwojem sieci kurierskiej. Wzrost kosztów amortyzacji w 2015 r. spowodowany był głównie amortyzacją, wycenionego w ramach nabycia PGP, kontraktu na obsługę sądów i prokuratur. Szczegółowy opis tej transakcji znajduje się w nocie Przychody i koszty operacyjne Do pozostałych przychodów operacyjnych Grupa Kapitałowa zalicza przychody i zyski niezwiązane w sposób bezpośredni z działalnością podstawową. Do pozostałych przychodów operacyjnych należą przede wszystkim rozliczone dotacje a także uzyskane kary umowne i rozwiązane odpisy na należności. W pozostałych kosztach operacyjnych znajdują się odpisy aktualizujące, koszty odszkodowań lub kary umowne oraz opłaty sądowe. Na nieznaczny wzrost pozostałych kosztów operacyjnych w pierwszy półroczu 2015 w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku wpływ miały głównie wyższe koszty reklamacji i odszkodowań, które w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosły 410 tys. złotych Przychody i koszty finansowe Na kwotę przychodów i kosztów finansowych składają się przede wszystkim prowizje od udzielonych wzajemnie w ramach Grupy Integer.pl S.A. poręczeń kredytów bankowych (opisane szczegółowo w nocie 17) oraz odsetki od pożyczek udzielonych i otrzymanych. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku Grupa otrzymała prowizje z tytułu poręczeń w wysokości 816 tys. złotych oraz poniosła koszty w kwocie tys. złotych. W analogicznym okresie 2014 roku grupa uzyskała przychody z tytułu poręczeń w wysokości 616 tys. złotych oraz poniosła koszty w kwocie 738 tys. złotych. Przychody finansowe z tytułu odsetek w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosły 128 tys. zł. oraz koszty tys. zł. W 2014 roku w okresie do 30 czerwca powyższe wartości wyniosły odpowiednio 290 oraz 524 tys. zł. 15

16 16 6. Informacje dotyczące segmentów działalności Zgodnie z MSSF 8, Zarząd podejmuje decyzje strategiczne analizując obszary swojej działalności. Grupa Kapitałowa Inpost S.A. prowadzi jednorodną działalność gospodarczą, a segmenty operacyjne wykazują podobieństwo cech gospodarczych w każdym z poniższych aspektów: - rodzaju produktów i usług, - rodzaju procesów produkcyjnych, - rodzaju lub grup klientów na produkty i usługi, - metod stosowanych przy dystrybucji produktów lub świadczeniu usług W związku z powyższym Zarząd uznaje, że w pełni spełnia powyższe zasady i może połączyć segmenty operacyjne w jeden segment sprawozdawczy, co też uczyniono w niniejszym sprawozdaniu. Wszystkie usługi oferowane przez Grupę są wobec siebie komplementarne, w związku z czym zdaniem Zarządu Emitenta ocena działalności może zostać przeprowadzona jedynie w oparciu o łączne dane dla całej Grupy stanowiące jednorodny segment usług pocztowych. 7. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty W roku 2014 oraz 2015 spółka nie wypłaciła dywidendy. Przyszłe wypłaty dywidendy będą następowały zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 8. Wartość firmy W dniu 30 grudnia 2014 roku nastąpiło nabycie przez InPost 100% akcji spółki PGP za cenę tys. PLN. W momencie przejęcia powstała wartość firmy, ponieważ koszt nabycia obejmował premię z tytułu objęcia kontroli. Ponadto przekazane wynagrodzenie z tytułu objęcia kontroli przewyższało wartość obejmowanych aktywów netto PGP. Nadwyżka ta, odzwierciedlała oczekiwane korzyści wynikające z przewidywanego efektu synergii, wzrostu przychodów, przyszłego rozwoju rynku i przyłączenia personelu PGP. Tym samym na dzień 31 grudnia 2014 r. w związku z prowizorycznym rozliczeniem ceny nabycia Spółki Polska Grupa Pocztowa S.A. Grupa rozpoznała wartość firmy w wysokości tys. zł. W pierwszym półroczu 2015 r. dokonano ostatecznej wyceny nabytych aktywów i zobowiązań dla potrzeb alokacji ceny nabycia zgodnie z MSSF 3. Finalnie wartość firmy w stosunku do końca roku zmniejszyła się o tys. złotych i wyniosła na dzień 30 czerwca 2015 r tys. zł. Zmiana związana była głównie z rozpoznaniem w wartościach niematerialnych kwoty tys. zł, jako rezultat wyceny nabytego kontraktu na obsługę sądów i prokuratur. Wartość firmy została również skorygowana (powiększona) o efekt podatkowy wycenionego kontraktu w kwocie tys. PLN. Jednocześnie dokonano korekty rozliczeń międzyokresowych z tytułu rozliczanego w czasie kontraktu realizowanego na rzecz SIP w kwocie tys. PLN, ujętych w bilansie PGP na 31 grudnia 2014 r. Szczegółowo zmiana danych porównawczych została opisana w nocie 2 niniejszego sprawozdania finansowego. 16

17 17 Ostateczne rozliczenie nabycia spółki PGP S.A. przedstawia się następująco: Analiza ujętych aktywów i zobowiązań na dzień połączenia PGP Wartość w chwili przejęcia Aktywa obrotowe: Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 635 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Należności handlowe oraz pozostałe należności Zapasy 12 Aktywa trwałe: Aktywa niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe 330 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 693 Zobowiązania bieżące: Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania (31 691) Rozliczenia międzyokresowe (2 046) Zobowiązania długoterminowe: Kredyty i pożyczki (55 177) Rezerwy na zobowiązania (2 532) Razem: Wartość firmy powstała z przejęć PGP Przekazana zapłata Dodatkowe koszty poniesione na nabycie spółki 60 Minus: wartość godziwa zidentyfikowanych aktywów netto Wartość firmy powstała z przejęć Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Finansowego Zarząd nie przeprowadził testu na utratę wartości firmy powstałej z przejęcia spółki PGP S.A. gdyż nie istniały ku temu żadne przesłanki. Taki test zostanie przeprowadzony na koniec roku. 9. Wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe Wzrost wartości niematerialnych w stosunku do końca roku wynika przede wszystkim z zakupu praw do znaków towarowych, które InPost S.A. nabył za kwotę 6 mln zł na podstawie umowy z dnia 8 maja 2015 od Verbis Alfa Sp. z o.o. (powyższa umowa została szerzej opisana w nocie 4). Dodatkowo w pierwszym półroczu 2015 dokonano ostatecznej 17

18 18 wyceny nabytych aktywów, w związku z przejęciem Spółki PGP (szczegółowo opisano w nocie 8). Rozpoznane aktywo w kwocie tys. zł jest amortyzowane stawką roczną, w wysokości 100%. Przyjęcie rocznego okresu amortyzacji dla tego aktywa jest związane z długością pozostałego okresu trwania kontraktu na obsługę sądów i prokuratur. Wartość amortyzacji tego aktywa w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosła tys. zł tym samym wpływając na znaczny wzrost amortyzacji w tym okresie. Poza powyższym na wzrost wartości niematerialnych wpływ miały prowadzone prace rozwojowe IT, związane z rozwojem dwóch głównych systemów informatycznych jak również systemem elektronicznego potwierdzenie odbioru (EPO). 10. Inwestycje w jednostki zależne W pierwszym półroczu 2015 roku Grupa nie dokonała przejęć. Zmienił się natomiast udział w spółkach zależnych. Dnia 24 marca 2015 r. doszło do zakupu części udziałów spółki zależnej InPost Finanse Sp. z o.o. Na podstawie podpisanej umowy, spółka InPost S.A. kupiła od spółki Integer.pl S.A udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy (stanowiących 49,98% udziałów w kapitale zakładowym), za kwotę zł. W rezultacie, na dzień 30 czerwca 2015 r. jednostka dominująca posiadała 100% udziałów w spółce zależnej InPost Finanse Sp. z o.o. W związku z nabyciem udziałów mniejszości skorygowane zostały Zyski Zatrzymane w Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym (1 066 tys. zł). Korekta związana również była z nadwyżką wartości godziwej nabytych udziałów mniejszości ( tys. zł) nad wartością księgową rozpoznaną na 31 grudnia 2014 r Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe Pozostałe aktywa finansowe zarówno krótko jak i długoterminowe stanowią przede wszystkim pożyczki udzielone przez Spółki Grupy podmiotom zewnętrznym oraz jednostkom powiązanym z grupy Integer.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku grupa udzieliła nowych pożyczek do spółek grupy Integer.pl na kwotę 160 tys. złotych oraz otrzymała spłatę pożyczek na łączną kwotę tys. złotych. W analogicznym okresie zostało udzielonych 455 tys. zł. nowych pożyczek do podmiotów niepowiązanych oraz spłaconych tys. złotych. Były to przede wszystkim pożyczki udzielone jednostkom agencyjnym, które współpracują z Grupą InPost S.A. 12. Aktywa z tytułu odroczonego podatku Wzrost aktywa z tytułu podatku odroczonego o kwotę tys. zł spowodowany był głównie zwiększeniem zobowiązań niefakturowanych oraz zmniejszeniem aktywa z tytułu wyceny kontraktu sądowego. 13. Należności handlowe i inne Na należności grupy kapitałowej składają się przed wszystkim należności handlowe, które na koniec czerwca 2015 roku wyniosły tys. zł. Spadek salda należności w stosunku do końca roku związany był ze spłatą należności od jednostek powiązanych oraz skuteczniejszą ściągalnością należności w pierwszym półroczu 2015 r. 18

19 Wiekowanie należności W związku z mającymi miejsce w roku 2014 połączeniami, Grupa nie jest w stanie w wiarygodny sposób przedstawić analizy wiekowej należności handlowych na 30 czerwca 2014 r. W związku z tym w zakresie tych ujawnień zrezygnowano z zamieszczania danych na ten dzień. Poniższa tabela przedstawia należności przeterminowane, podane w wartościach netto. Okres zakończony 30 czerwca 2015 Okres zakończony 31 grudnia należności przeterminowane, w tym: - do 30 dni dni dni dni powyżej 360 dni Łączna wartość należności przeterminowanych Aktywa z tytułu kontraktu długoterminowego Od 2014 r. Grupa realizuje kontrakt długoterminowy na dostarczenie usług pocztowych dla sądów i prokuratur. Kontrakt ten skutkuje rozpoznaniem aktywa, którego wycena jest przedstawiona poniżej. Celem wyceny kontraktu długoterminowego jest ustalenie wartości kosztów, które należy rozpoznać w związku z realizacją prac oraz kosztów podlegających kapitalizacji do rozliczenia w następnych okresach realizacji kontraktu. Wynik na kontraktach ustala się według stopnia zaawansowania prac, o ile jest możliwe wiarygodne ustalenie stopnia zaawansowania. Jeżeli nie można wiarygodnie oszacować wyniku umowy, wykazuje się marżę zerową za dany okres. Stopień zawansowania mierzy się w oparciu o wyrażony procentowo stosunek przychodów zafakturowanych do dnia bilansowego, do łącznych przychodów z tytułu kontraktu. Jeżeli prawdopodobne jest, że łączne koszty z tytułu umowy przekroczą łączne przychody, to przewidywaną stratę ujmuje się natychmiast. Grupa prezentuje w aktywach pozycję Inne aktywa obrotowe w przypadku gdy występuje nadwyżka poniesionych kosztów i ujętych zysków z tytułu kontraktów długoterminowych, nad wartością zafakturowanej sprzedaży do kontrahentów, jednak tylko do wysokości oczekiwanych w kolejnym roku zysków na kontrakcie. W przeciwnym przypadku, tj. gdy występuje nadwyżka zafakturowanej sprzedaży do kontrahentów nad wartością poniesionych kosztów i ujętych zysków z tytułu kontraktów długoterminowych, Grupa prezentuje w zobowiązaniach pozycję inne zobowiązania. 19

20 20 Szczegółowe wyliczenie aktywa z tytułu kontraktu długoterminowego zawiera poniższa tabela w tys. zł Umowy w trakcie realizacji na koniec okresu sprawozdawczego Okres zakończony 30 czerwca 2015 Okres zakończony 31 grudnia 2014 Okres zakończony 30 czerwca 2014 Wartość zafakturowanych przychodów ze sprzedaży narastająco od początku realizacji umowy Koszty poniesione w ramach realizacji kontraktu Aktywa obrotowe wynikające z wyceny kontraktu Rezerwa na prognozowaną stratę na kontrakcie za cały okres jego trwania (12 694) (14 553) - Aktywa z tytułu kontraktów długoterminowych Pasywa z tytułu kontraktów długoterminowych Długo i krótkoterminowe zobowiązania finansowe Zarówno długo- jak i krótkoterminowe zobowiązania finansowe dotyczą przede wszystkim leasingu finansowego. Na dzień 30 czerwca 2015 roku grupa posiadała trzy otwarte pozycje leasingowe gdzie przedmiotem leasingu były środki transportu i maszyna sortownicza. W pierwszym półroczu 2015 wartość zobowiązań długoterminowych wyniosła tys. zł. natomiast krótkoterminowych 689 tys. zł. Zmiana wartości pozycji w stosunku do końca 2014 roku wynika ze spłaty rat zgodnie z harmonogramem. 16. Długo i krótkoterminowe zobowiązania z tytułu pożyczek oraz kredytów bankowych Na dzień 30 czerwca 2015 roku Grupa wykazała zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i bonów w kwocie tys. zł. Na powyższą kwotę składają się: - zobowiązania do spółek Grupy Integer, w tym bon dłużny wyemitowany 20 lutego 2015 r. i nabyty przez Integer.pl S.A. w kwocie tys. złotych - kredyty obrotowy i kredyt na rachunku bieżącym na łączną kwotę tys. zaciągnięte w październiku 2014 roku zł. Na koniec roku 2014 wartość zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i bonów wyniosła tys. złotych. Zmniejszenie wartości powyższych zobowiązań wynika przede wszystkim ze spłaty pożyczek do spółek Integer.pl S.A. oraz Inittec Sp. z o.o. w kwocie tys. złotych. 17. Poręczenia, gwarancje Na główną kwotę poręczeń składają się poręczenia kredytów bankowych, udzielone i otrzymane wobec spółek Grupy Kapitałowej Integer.pl oraz jednego podmiotu niepowiązanego. Na dzień 30 czerwca 2015 łączna wartość otrzymanych poręczeń wyniosła tys. złotych oraz udzielonych tys. złotych. Na dzień 30 czerwca 2015 roku Grupa posiadała dwie gwarancje: - w dniu 23 marca 2015 roku Bank BNP działając na zlecenie spółki InPost S.A. udzielił gwarancji do wysokości ,41 zł, wobec spółki AI Sp. z o.o. Niniejsza gwarancja jest ważna do 10 kwietnia 2017 roku 20

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za I półrocze 2015 roku

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za I półrocze 2015 roku SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za I półrocze 2015 roku -Kraków, 27 sierpnia 2015 roku- SPIS TREŚCI: SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Integer.pl SA. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za IV kwartał 2011 roku

Grupa Kapitałowa Integer.pl SA. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za IV kwartał 2011 roku Grupa Kapitałowa Integer.pl SA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za IV kwartał 2011 roku - Kraków, 29 lutego 2012 roku SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2010 rok

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2010 rok ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2010 rok Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN

GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROK GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN Łódź, 19 sierpnia 2013 r. Spis treści strona 1. Informacje dotyczące Spółki Dominującej

Bardziej szczegółowo

TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy roku 1 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 30.09.2010 INFORMACJE OGÓLNE I. DANE JEDNOSTKI: Nazwa: Forma prawna: OPTIMUS S.A. Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/48 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 roku 9 grudnia 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES 18 MIESIĘCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R. Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna Spis treści I. List Prezesa Zarządu II. Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A.

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport roczny Pragma Faktoring S.A. z rok 2014 r., uważając

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU POZNAŃ, 15 WRZEŚNIA Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01-30.06. Waluta sprawozdawcza: złoty polski PLN SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Piotrków Trybunalski, dnia 20 marzec 2012 r. SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ASSECO sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2014/15 ROK OBROTOWY 2014/15. Warszawa/czerwiec 1

RAPORT ROCZNY 2014/15 ROK OBROTOWY 2014/15. Warszawa/czerwiec 1 RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2014/15 Warszawa/czerwiec 1 2015 Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ . FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SPIS

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Końskie, 18 marca 2014 roku Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Midas Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Midas Spółka Akcyjna Grupa Kapitałowa Midas Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy 31 marca 2014 roku QSr 1/2014 Miejsce i data publikacji: Warszawa, 15 maja 2014 r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU: Wybrane dane

Bardziej szczegółowo