Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej InPost S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej InPost S.A."

Transkrypt

1 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej InPost S.A. - Kraków, 14 sierpnia 2015 roku -

2 SPIS TREŚCI: SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 5 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 6 1. Podstawowe informacje i historia Grupy Informacje ogólne Dane identyfikujące spółkę Skład Grupy Kapitałowej InPost S.A Zakres informacji ujętych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego oraz oświadczenie o zgodności Sezonowość i cykliczność działalności Istotne zdarzenia w pierwszym półroczu 2015 roku Przychody i koszty Przychody ze sprzedaży z podziałem na produkty Przychody ze sprzedaży z podziałem na kanały dystrybucji Informacje o wiodących klientach Koszty operacyjne Przychody i koszty operacyjne Przychody i koszty finansowe Informacje dotyczące segmentów działalności Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty Wartość firmy Wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje w jednostki zależne Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku Należności handlowe i inne Wiekowanie należności Aktywa z tytułu kontraktu długoterminowego Długo i krótkoterminowe zobowiązania finansowe Długo i krótkoterminowe zobowiązania z tytułu pożyczek oraz kredytów bankowych Poręczenia, gwarancje Sprawy sądowe Informacje o podmiotach powiązanych Podmioty powiązane kapitałowo Inne podmioty powiązane Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej InPost.pl S.A Zysk na akcję Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

3 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (w tys. zł) Nota Okres 6 miesięcy zakończony Okres 6 miesięcy zakończony Przychody ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne Koszty operacyjne ogółem Zysk na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto z działalności kontynuowanej Zysk netto Pozostałe całkowite dochody netto - - Suma całkowitych dochodów Zysk na jedną akcję Zwykły 21 0,83 1,04 Rozwodniony 21 0,83 1,04 3

4 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA (w tys. zł) Nota Aktywa trwałe Wartość firmy Pozostałe aktywa niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje w jednostkach zależnych Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Aktywo z tytułu odroczonego podatku Pozostałe aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Pozostałe aktywa finansowe Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego Pozostałe aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem PASYWA (w tys. zł) Nota Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niedające kontroli Suma kapitałów własnych Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Pozostałe rezerwy długoterminowe Dotacje rządowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku Długoterminowe zobowiązania finansowe Suma zobowiązań długoterminowych Zobowiązania handlowe i inne Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Dotacje rządowe Bieżące zobowiązanie podatkowe Rezerwy krótkoterminowe Krótkoterminowe zobowiązania finansowe Suma zobowiązań krótkoterminowych Suma zobowiązań Pasywa razem

5 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. złotych) Nota Okres 6 miesięcy zakończony Okres 6 miesięcy zakończony Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy Korekty: Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku Koszty finansowe ujęte w wyniku Strata ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych - - Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych Zmiany w kapitale obrotowym: (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności handlowych oraz pozostałych należności (41 161) (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów (687) 306 (Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów (24 811) (Zmniejszenie) / zwiększenie salda zobowiązań (poza kredytami i pożyczkami) Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw, przychodów przyszłych okresów i dotacji (2 788) (225) Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej (4 752) Zapłacone odsetki (379) (688) Zapłacony podatek dochodowy (170) (153) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 593) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Otrzymane odsetki Przepływy z tytułu udzielonych pożyczek (222) Płatności za rzeczowe aktywa trwałe (755) (523) Płatności za aktywa niematerialne (9 700) (443) Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną (7 094) (1 070) Przepływy pieniężne z działalności finansowej Przepływy z tytułu pożyczek od jednostek powiązanych (54 579) Przepływy z tytułu kredytów bankowych (19) Przepływy z tyt. umów leasingu finansowego (427) (180) Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej (55 025) Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 728) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego

6 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH (w tys. zł) Nota Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Różnice kursowe z konsolidacji Zysk/strata z lat ubiegłych oraz roku bieżącego Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Przypadające udziałom niedającym kontroli Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia 2014 roku Całkowite dochody (14) Emisja udziałów w związku z połączeniem jednostek Rozliczenie połączenia jednostek metodą łączenia udziałów - ( ) - - ( ) - ( ) Na dzień 30 czerwca 2014 roku Na dzień 1 stycznia 2014 roku Całkowite dochody Emisja udziałów w związku z połączeniem jednostek Rozliczenie połączenia jednostek metodą łączenia udziałów - ( ) - - ( ) - ( ) Emisja akcji w związku z nabyciem spółki PGP S.A Na dzień 31 grudnia 2014 roku Na dzień 1 stycznia 2015 roku Całkowite dochody Emisja akcji w związku z nabyciem udziałów w Inpost Finanse Sp. z o.o Rozliczenie nabycia udziałów mniejszości InPost Finanse Sp. z o.o. w tym: (9 734) (9 734) (1 066) (10 800) - Wartość księgowa udziałów mniejszości na moment nabycia (1 066) - - Wartość godziwa udziałów mniejszości na moment nabycia (10 800) (10 800) (10 800) Na dzień 30 czerwca 2015 roku

7 7 1. Podstawowe informacje i historia Grupy 1.1. Informacje ogólne InPost Spółka Akcyjna (dalej również Spółka dominująca, Spółka, Jednostka Dominująca ) z siedzibą w Krakowie została zawiązana umową w dniu 27 listopada 2012 roku pod firmą Nowoczesne Usługi Pocztowe sp. z o.o. Spółka zarejestrowana została w dniu 28 listopada 2012 roku w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem Spółka jest podmiotem pośrednio zależnym od Integer.pl S.A. W dniu 2 czerwca 2014 roku Spółka zmieniła nazwę z Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. na InPost Sp. z o.o., natomiast funkcjonująca do tego dnia, pozostała po wydzieleniu Działalności Listowej spółka InPost Sp. z o.o. zmieniła nazwę na InPost Paczkomaty Sp. z o.o. W dniu 29 grudnia 2014 roku wraz ze zmianą numeru KRS nastąpiło przekształcenie Spółki dominującej w spółkę akcyjną. Od tego momentu Spółka funkcjonuje jako InPost S.A. Kapitał zakładowy po zmianie formy prawnej składał się z 10 mln akcji serii A o wartości nominalnej 1 złoty każda. W dniu 30 grudnia 2014 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki dominującej podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty zł do kwoty zł, poprzez emisję akcji o wartości nominalnej jeden złoty każda i łącznej wartości nominalnej zł, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje nowej emisji zostały objęte w następujący sposób: Akcji oznaczonych jako seria B zostało objęte przez Integer.pl S.A. w zamian za wkład pieniężny w wysokości ,78 zł; Akcji oznaczonych jako seria C zostały objęte przez Badenhop Holdings Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, w zamian za wkład pieniężny w wysokości ,22 zł. W dniu 17 marca 2015 roku akcje serii A zostały wniesione przez dotychczasowych akcjonariuszy (Integer.pl S.A. oraz InPost Paczkomaty Sp. z o.o.) jako wkład niepieniężny do spółki Integer.pl Inwestycje Sp. z.o.o. W związku z tym 17 marca 2015 roku Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. objął 100% akcji serii A. W dniu 23 marca 2015 roku doszło do kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o emisji akcji serii D, o wartości nominalnej jeden złoty każda i łącznej wartości nominalnej 288 tys. złotych. Całość serii D (w jednostkowej cenie emisyjnej 37,5 zł za akcję) została objęta przez Integer.pl S.A. w zamian za wkład niepieniężny w wysokości złotych, w postaci 49,98 % udziałów w spółce Inpost Finanse Sp. z o.o. Dnia 20 maja 2015 doszło do istotnych zmian w akcjonariacie spółki poprzez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. o kwotę zł w drodze utworzenia niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy, które zostały objęte w następujący sposób: udziałów o wartości nominalnej zł zostało objęte przez dotychczasowego wspólnika - Integer.pl w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji serii B oraz akcji serii D w spółce InPost S.A udziałów o wartości nominalnej zł zostało przeznaczone do objęcia przez spółkę Badenhop Holdings 7

8 8 Limited w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji serii C w spółce InPost S.A. Tym samym na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Finansowego jedynym udziałowcem w spółce InPost S.A. był Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. Dane akcjonariuszy Spółki i struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego przedstawiają się następująco: Kapitał Zakładowy Liczba akcji Wartość nominalna 1 akcji Seria Wartość nominalna (w zł.) Udziału w kapitale Integer.pl Inwestycje Sp. o.o A, B, C, D % % 1.2. Dane identyfikujące spółkę Firma: Siedziba: Adres: InPost S.A. (dawniej: InPost Sp. z o.o.) Kraków ul. Malborska 130, Kraków Regon: NIP: KRS: Kapitał zakładowy (na dzień sporządzenia sprawozdania): zł Numer telefonu: Adres internetowy: Audytor: Deloitte Polska Sp. z o.o., Sp. k. Czas trwania spółki: Nieokreślony Zarząd Spółki dominującej na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Prezes Zarządu: Wiceprezes Zarządu: Członek Zarządu: Sebastian Anioł Marcin Pulchny Krystian Szostak 8

9 9 Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza, działająca w składzie: Przewodniczący Rady Nadzorczej: Członek Rady Nadzorczej: Członek Rady Nadzorczej: Członek Rady Nadzorczej: Członek Rady Nadzorczej: Rafał Brzoska Maciej Filipkowski Krzysztof Kaczmarczyk Grzegorz Pilch Wiesław Łatała 1.3. Skład Grupy Kapitałowej InPost S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe obejmuje spółkę InPost S.A. jako jednostkę dominującą oraz jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej InPost S.A. według poniższej listy: L.p. Nazwa jednostki z Grupy Kapitałowej Siedziba Rodzaj działalności Udział Jednostki Dominującej w kapitale zakładowym 1. InPost S.A. ul. Malborska 130, Kraków 2. InPost Finanse Sp. z o.o. ul. Malborska 130, Kraków 3. Polska Grupa Pocztowa S.A. ul. Stanisława Augusta 75, lok , Warszawa 4. Bezpieczny List Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 24, Radzymin Działalność Pocztowa Działalność Finansowa Działalność Pocztowa Działalność Pocztowa - 100% 100% 100% 1.4. Zakres informacji ujętych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe obejmuje dane za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku wskazanych wcześniej jednostek wchodzących w skład Grupy oraz dane porównywalne obejmujące okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku następujących podmiotów: - Biznes Listowy do 30 maja 2014 funkcjonujący w ramach spółki InPost Sp. z.o. o. - Działalność Sortownia do 30 maja 2014 funkcjonująca jako oddzielna jednostka w ramach spółki Integer.pl S.A. - Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. (dalej również NUP ) - InPost Finanse Sp. z o.o. 9

10 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza Niniejsze Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w tysiącach złotych, chyba, że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością. 2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego oraz oświadczenie o zgodności Podstawa sporządzenia Niniejsze Skrócone Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej InPost S.A. (dalej: Sprawozdanie Finansowe ) zostało sporządzone w związku z obowiązkiem przekształcenia na potrzeby prospektu emisyjnego informacji finansowych zgodnie z wymogami z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE. L 2004 Nr 148). Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2015 Następujące standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacje opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE wchodzą w życie po raz pierwszy w roku 2015: Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl ) dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 13 oraz MSR 40) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa zatwierdzone w UE w dniu 18 grudnia 2014 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 lub po tej dacie), Interpretacja KIMSF 21 Opłaty - zatwierdzona w UE w dniu 13 czerwca 2014 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 17 czerwca 2014 roku lub po tej dacie). W/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości jednostki. Oświadczenie o zgodności Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ( MSR ) 34 Sprawozdawczość Finansowa ( MSR 34 ) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania Sprawozdania Finansowego są spójne z zasadami rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego grupy InPost S.A. - sporządzonym według MSSF. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe składa się z bilansu, zestawienia całkowitych dochodów, zestawienia zmian w kapitałach własnych, rachunku przepływów pieniężnych oraz wybranych not objaśniających. 10

11 11 Zmiana danych porównawczych W dniu 30 grudnia 2014 roku Spółka objęła kontrolę nad PGP, która to spółka od tego dnia ujmowana jest w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym. Na moment sporządzania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres zakończony 31 grudnia 2014 r. Spółka nie dysponowała wystarczającymi informacjami, które umożliwiłyby jej zakończenie pełnego rozliczenia nabycia zgodnie z MSSF 3. W związku z tym, w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 r. Spółka skorzystała z możliwości przewidzianej w MSSF 3.45 i 3.46 odnośnie prowizorycznego rozliczenia nabycia. W Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym sporządzonym za pierwszy kwartał 2015 roku Spółka dokonała ostatecznej wyceny aktywów i zobowiązań przejętego biznesu i ostatecznego rozliczenia transakcji nabycia. W związku z tym, zgodnie z postanowieniami MSSF Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów, dokonano w Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym retrospektywnej korekty w zakresie danych na 31 grudnia 2014 roku. Poniższa tabela specyfikuje skutki ujęcia ostatecznej wyceny aktywów i zobowiązań przejętej w dniu 30 grudnia 2014 roku Spółki Polska Grupa Pocztowa S.A. oraz ich wpływ na Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 uwzględnione zostały tylko pozycje które uległy zmianie. Aktywa (skorygowany) Różnica [%] Aktywa trwałe % Wartość firmy % Pozostałe aktywa niematerialne % Aktywa obrotowe % Inne aktywa obrotowe % Aktywa razem % Kapitały własne i zobowiązania (skorygowany) Różnica [%] Rezerwa na podatek odroczony % Suma zobowiązań % Kapitały własne i zobowiązania razem % Ostateczne rozliczenie nabycia PGP wpłynęło na zmianę wykazanej pierwotnie wartości firmy powstałej zgodnie z MSSF 3. Jej wartość uległa obniżeniu z kwoty tys. zł do kwoty tys. zł, to jest o kwotę tys. zł. Różnica spowodowana jest głównie wyceną nabytego wraz PGP, kontraktu na obsługę sądów i prokuratur w roku Kontrakt ten na moment nabycia PGP został wyceniony na kwotę tys. zł i ujęty jako pozycja aktywów niematerialnych. Kwota wyceny odzwierciedla szacowane zwiększenie zysku brutto w roku 2015 w związku z przejęciem kontraktu przez Grupę. Wartość firmy została również skorygowana (powiększona) o efekt podatkowy wycenionego kontraktu w kwocie tys. zł, który obliczony został jako 19% wartości wycenionego kontraktu. Jednocześnie dokonano korekty rozliczeń międzyokresowych z tytułu rozliczanego w czasie kontraktu realizowanego na rzecz SIP w kwocie tys. zł, ujętych w bilansie PGP na 31 grudnia 2014 r. 11

12 12 3. Sezonowość i cykliczność działalności Jednostka Dominująca jak również jej spółki zależne z racji swojej działalności oraz dywersyfikacji odbiorców cechuje się znikomą sezonowością i jej wpływ na zaburzenie wyniku Grupy w poszczególnych kwartałach jest marginalny. 4. Istotne zdarzenia w pierwszym półroczu 2015 roku Uruchomienie działalności kurierskiej W ramach Grupy Kapitałowej Integer.pl. w maju 2015 roku nastąpiło rozpoczęcie świadczenia usług kurierskich gdzie spółka InPost S.A. stała się operatorem logistycznym. Założeniem biznesowym dla powyższej usługi jest realizowanie usług zarówno dla klientów detalicznych jak i biznesowych natomiast mechanizm współpracy oparty jest o schemat sprawdzony przy logistycznej obsłudze paczkomatów, tj. Grupa Inpost będzie realizować odbiór, przemieszczenie i dostarczenie przesyłki, w zamian za co będzie wynagradzana na podstawie liczby obsłużonych zleceń. Dzięki uruchomieniu działalności kurierskiej Grupa Kapitałowa Integer.pl wraz z Grupą Kapitałową InPost stworzyły najszerszą na polskim rynku ofertę dla masowych nadawców przesyłek rejestrowanych, obejmującą cztery główne kanały dostaw (list polecony, paczkomaty, kurier, punkt odbiorczy). Oferta Grupy Kapitałowej InPost będzie obejmować darmową obsługę zwrotów nabytych towarów do sprzedawcy, co w świetle obowiązujących przepisów prawnych przełoży się dla sklepów internetowych na wymierne korzyści i stanowić będzie dodatkowy argument za współpracą z Grupą. Zarząd Spółki oczekuje, iż InPost będzie beneficjentem rozwoju usług kurierskich przez Grupę Kapitałową Integer.pl. InPost jest dobrze przygotowany do realizacji usług kurierskich. Przede wszystkim posiada istniejącą, ogólnopolską infrastrukturę, która jest przystosowana do świadczenia tego typu działalności. Celem strategicznym jest uzyskanie w perspektywie do końca 2017 r. udziału działalności kurierskiej pod logiem InPost w polskim rynku KEP na poziomie ok. 10% W związku z rozpoczętą działalnością kurierską w pierwszej połowie 2015 roku Grupa InPost rozpoznała przychód w wysokości tys. zł (przychód od spółki InPost Express Sp. z o.o.). Koszty związane z uruchomieniem działalności kurierskiej wyniosły tys. zł. Zakup praw do znaków towarowych W dniu 8 maja 2015 roku pomiędzy spółkami InPost S.A. a Verbis Alfa Sp. o.o. oraz EasyPack Sp. z o.o (spółki powiązane w ramach grupy kapitałowej Integer.pl S.A.) została podpisana umowa dzięki której Jednostka Dominująca nabyła od Verbis Alfa Sp. z o.o. 10% udziałów we współwłasności znaków towarowych Inpost za cenę 6 mln zł. W tym samym dniu podpisano porozumienie rozwiązujące umowę licencyjną z Verbis Alfa Sp. z o.o. z dnia 2 czerwca 2014 roku na korzystanie ze znaków towarowych, których InPost S.A. stał się współwłaścicielem. Na podstawie podpisanej umowy podmioty należące do Grupy Kapitałowej InPost S.A. uprawnione będą do korzystania ze znaków towarowych wyłącznie na potrzeby przez siebie prowadzonej działalności. W tym w szczególności działalności pocztowej i kurierskiej, a także polegającej na prowadzonej przez spółkę InPost Finanse Sp. z o.o. działalności w zakresie świadczonych przez tą spółkę usług finansowo ubezpieczeniowych. Niniejszą umową uzgodniono, iż w związku z nabyciem InPost S.A. nie będzie obciążony opłatami licencyjnymi za korzystanie ze znaków za okres od 1 stycznia 2015 do dnia rozwiązania umowy licencyjnej. W przypadku braku zakupu praw do znaków koszty opłat licencyjnych wynosiłyby minimum 3,5 mln zł rocznie. 12

13 13 Przyjęty okres amortyzacji do zakupionych znaków to 30 lat W porozumieniu przewidziano sankcje w przypadku naruszenia przez InPost S.A. warunków korzystania ze znaków w kwocie 20 mln zł. Uchwalenie programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i osób zarządzających W dniu 18 czerwca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwaliło program motywacyjny dla kluczowych pracowników i osób zarządzających Spółką. Program motywacyjny został przeznaczony dla konkretnej grupy pracowników i zostanie przeprowadzony w okresie do 31 grudnia 2017 roku obejmując lata 2015, 2016 i Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu uprawnionym osobom uprawnienia do objęcia łącznie nie więcej niż Akcji Spółki serii E po cenie odpowiadającej wysokości ceny sprzedaży akcji Spółki w ramach oferty publicznej. W celu realizacji Programu Motywacyjnego uchwalone zostanie warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż zł. W celu realizacji programu spółka dokona emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C liczbie 115 tys. każdy. Warunkiem nabycia uprawnień przez konkretnych pracowników będzie spełnienie określonego poziomu zysku z działalności operacyjnej skorygowanego o amortyzacje (wskaźnik EBITDA) w roku 2015, 2016 i Ze względu na bardzo krótki okres pomiędzy dniem ogłoszenia programu, a dniem 30 czerwca 2015 r., potencjalne koszty związane z uchwalonym programem w pierwszym półroczu 2015 r. są nieistotne i nie zostały uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Inpost S.A. Przejęcie udziałów spółki zależnej 23 marca 2015 roku Jednostka Dominująca nabyła 49,98 % udziałów w spółce zależnej InPost Finanse Sp. z o.o. dzięki czemu jej udział w kapitale tej spółki wzrósł do 100%. Transakcja ta została szczegółowo opisana w nocie 10. Rozwój spółki i wzrost sprzedaży W pierwszym półroczu 2015 roku dzięki poczynionym działaniom marketingowym oraz podpisaniu nowych kontraktów Grupa kontynuowała wzrost obsługiwanych wolumenów. Spowodowało to zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz kosztów w stosunku do czwartego kwartału 2014 r. oraz do okresu porównywalnego szczegółowe dane dotyczące podziału przychodów na produkty i kanały dystrybucji zawiera nota 5. Rejestracja zmian w KRS W dniu 30 kwietnia 2015 r. sąd rejestrowy wpisał zmiany w KRS dla spółki InPost S.A. w zakresie: zmian w składzie Zarządu, sposobie reprezentacji spółki, zmian w składzie Rady Nadzorczej, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii B, C i D oraz pozostałych zmian w statucie spółki InPost S.A. 13

14 14 5. Przychody i koszty 5.1. Przychody ze sprzedaży z podziałem na produkty W pierwszym półroczu 2015 r. oraz 2014 r. struktura sprzedaży według klasyfikacji po produktach kształtowała się następująco: Okres 6 miesięcy zakończony Okres 6 miesięcy zakończony listy zwykłe, ekspresowe listy polecone paczki paczkomatowe pozostałe paczki w tym paczki kurierskie sprzedaż licencji na oprogramowanie i dokumentacji technicznej znaczki pozostałe Razem przychody ze sprzedaży W pozycji pozostałe zaprezentowana została sprzedaż z tytułu pozostałych usług logistycznych (obsługa przekazów pieniężnych, usługi transportowe, obsługa przesyłek reklamowych, kolportaż ulotek, przesyłki nierejestrowane, usługa Smart Courier ). Poza pozostałymi usługami logistycznymi w pozycji pozostałych przychodów ze sprzedaży ujęte zostały również przychody ze sprzedaży w ramach własnej sieci Punktów Obsługi Klienta, sprzedaż towarów do agentów, przychody z tytułu czynszu. Dodatkowo w pozostałych przychodach ze sprzedaży w roku 2015 ujęta została sprzedaż do spółki InPost Express Sp. z o. o. w wysokości tys. zł. Sprzedaż ta dotyczyła zwrotu poniesionych do 31 maja 2015 roku przez Spółkę InPost S.A. kosztów, na rozwój infrastruktury kurierskiej i zrealizowana został z 5% marżą. W pozostałych przychodach ze sprzedaży ujęte zostały również rozliczenia ze spółką Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. w kwocie tys. zł, dotyczące poniesionych przez Grupę InPost kosztów związanych z planowanym debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Przychody ze sprzedaży z podziałem na kanały dystrybucji Okres 6 miesięcy zakończony Okres 6 miesięcy zakończony administracja publiczna duże przedsiębiorstwa komornicy małe i średnie przedsiębiorstwa e-commerce pozostałe kanały dystrybucji Razem przychody ze sprzedaży

15 Informacje o wiodących klientach Grupa uznaje za wiodących klientów odbiorców, których obrót w ciągu okresu sprawozdawczego przekroczy 10% przychodów Grupy. W roku 2014 oraz w pierwszym półroczu 2015 r. wartość sprzedaży przekroczyła 10% rocznych przychodów Grupy z jednym kontrahentem. Kontrahentem tym w 2014 r. była spółka PGP S.A., która weszła do Grupy dnia 30 grudnia 2014 r. Sprzedaż do tej Spółki wyniosła tys. zł w całym 2014 r. oraz tys. zł w pierwszym półroczu 2014 r. W pierwszym półroczu 2015 r. znaczącym odbiorcą Grupy były sądy i prokuratury obsługiwane w ramach kontraktu sądowego Sprzedaż do tych podmiotów wyniosła tys. zł Koszty operacyjne Największą pozycję kosztów operacyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. stanowiły koszty usług obcych oraz koszty wynagrodzeń. W stosunku do okresu porównywalnego koszty te wzrosły o tys. zł., co związane było ze wzrostem obsługiwanych wolumenów oraz rozwojem sieci kurierskiej. Wzrost kosztów amortyzacji w 2015 r. spowodowany był głównie amortyzacją, wycenionego w ramach nabycia PGP, kontraktu na obsługę sądów i prokuratur. Szczegółowy opis tej transakcji znajduje się w nocie Przychody i koszty operacyjne Do pozostałych przychodów operacyjnych Grupa Kapitałowa zalicza przychody i zyski niezwiązane w sposób bezpośredni z działalnością podstawową. Do pozostałych przychodów operacyjnych należą przede wszystkim rozliczone dotacje a także uzyskane kary umowne i rozwiązane odpisy na należności. W pozostałych kosztach operacyjnych znajdują się odpisy aktualizujące, koszty odszkodowań lub kary umowne oraz opłaty sądowe. Na nieznaczny wzrost pozostałych kosztów operacyjnych w pierwszy półroczu 2015 w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku wpływ miały głównie wyższe koszty reklamacji i odszkodowań, które w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosły 410 tys. złotych Przychody i koszty finansowe Na kwotę przychodów i kosztów finansowych składają się przede wszystkim prowizje od udzielonych wzajemnie w ramach Grupy Integer.pl S.A. poręczeń kredytów bankowych (opisane szczegółowo w nocie 17) oraz odsetki od pożyczek udzielonych i otrzymanych. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku Grupa otrzymała prowizje z tytułu poręczeń w wysokości 816 tys. złotych oraz poniosła koszty w kwocie tys. złotych. W analogicznym okresie 2014 roku grupa uzyskała przychody z tytułu poręczeń w wysokości 616 tys. złotych oraz poniosła koszty w kwocie 738 tys. złotych. Przychody finansowe z tytułu odsetek w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosły 128 tys. zł. oraz koszty tys. zł. W 2014 roku w okresie do 30 czerwca powyższe wartości wyniosły odpowiednio 290 oraz 524 tys. zł. 15

16 16 6. Informacje dotyczące segmentów działalności Zgodnie z MSSF 8, Zarząd podejmuje decyzje strategiczne analizując obszary swojej działalności. Grupa Kapitałowa Inpost S.A. prowadzi jednorodną działalność gospodarczą, a segmenty operacyjne wykazują podobieństwo cech gospodarczych w każdym z poniższych aspektów: - rodzaju produktów i usług, - rodzaju procesów produkcyjnych, - rodzaju lub grup klientów na produkty i usługi, - metod stosowanych przy dystrybucji produktów lub świadczeniu usług W związku z powyższym Zarząd uznaje, że w pełni spełnia powyższe zasady i może połączyć segmenty operacyjne w jeden segment sprawozdawczy, co też uczyniono w niniejszym sprawozdaniu. Wszystkie usługi oferowane przez Grupę są wobec siebie komplementarne, w związku z czym zdaniem Zarządu Emitenta ocena działalności może zostać przeprowadzona jedynie w oparciu o łączne dane dla całej Grupy stanowiące jednorodny segment usług pocztowych. 7. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty W roku 2014 oraz 2015 spółka nie wypłaciła dywidendy. Przyszłe wypłaty dywidendy będą następowały zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 8. Wartość firmy W dniu 30 grudnia 2014 roku nastąpiło nabycie przez InPost 100% akcji spółki PGP za cenę tys. PLN. W momencie przejęcia powstała wartość firmy, ponieważ koszt nabycia obejmował premię z tytułu objęcia kontroli. Ponadto przekazane wynagrodzenie z tytułu objęcia kontroli przewyższało wartość obejmowanych aktywów netto PGP. Nadwyżka ta, odzwierciedlała oczekiwane korzyści wynikające z przewidywanego efektu synergii, wzrostu przychodów, przyszłego rozwoju rynku i przyłączenia personelu PGP. Tym samym na dzień 31 grudnia 2014 r. w związku z prowizorycznym rozliczeniem ceny nabycia Spółki Polska Grupa Pocztowa S.A. Grupa rozpoznała wartość firmy w wysokości tys. zł. W pierwszym półroczu 2015 r. dokonano ostatecznej wyceny nabytych aktywów i zobowiązań dla potrzeb alokacji ceny nabycia zgodnie z MSSF 3. Finalnie wartość firmy w stosunku do końca roku zmniejszyła się o tys. złotych i wyniosła na dzień 30 czerwca 2015 r tys. zł. Zmiana związana była głównie z rozpoznaniem w wartościach niematerialnych kwoty tys. zł, jako rezultat wyceny nabytego kontraktu na obsługę sądów i prokuratur. Wartość firmy została również skorygowana (powiększona) o efekt podatkowy wycenionego kontraktu w kwocie tys. PLN. Jednocześnie dokonano korekty rozliczeń międzyokresowych z tytułu rozliczanego w czasie kontraktu realizowanego na rzecz SIP w kwocie tys. PLN, ujętych w bilansie PGP na 31 grudnia 2014 r. Szczegółowo zmiana danych porównawczych została opisana w nocie 2 niniejszego sprawozdania finansowego. 16

17 17 Ostateczne rozliczenie nabycia spółki PGP S.A. przedstawia się następująco: Analiza ujętych aktywów i zobowiązań na dzień połączenia PGP Wartość w chwili przejęcia Aktywa obrotowe: Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 635 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Należności handlowe oraz pozostałe należności Zapasy 12 Aktywa trwałe: Aktywa niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe 330 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 693 Zobowiązania bieżące: Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania (31 691) Rozliczenia międzyokresowe (2 046) Zobowiązania długoterminowe: Kredyty i pożyczki (55 177) Rezerwy na zobowiązania (2 532) Razem: Wartość firmy powstała z przejęć PGP Przekazana zapłata Dodatkowe koszty poniesione na nabycie spółki 60 Minus: wartość godziwa zidentyfikowanych aktywów netto Wartość firmy powstała z przejęć Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Finansowego Zarząd nie przeprowadził testu na utratę wartości firmy powstałej z przejęcia spółki PGP S.A. gdyż nie istniały ku temu żadne przesłanki. Taki test zostanie przeprowadzony na koniec roku. 9. Wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe Wzrost wartości niematerialnych w stosunku do końca roku wynika przede wszystkim z zakupu praw do znaków towarowych, które InPost S.A. nabył za kwotę 6 mln zł na podstawie umowy z dnia 8 maja 2015 od Verbis Alfa Sp. z o.o. (powyższa umowa została szerzej opisana w nocie 4). Dodatkowo w pierwszym półroczu 2015 dokonano ostatecznej 17

18 18 wyceny nabytych aktywów, w związku z przejęciem Spółki PGP (szczegółowo opisano w nocie 8). Rozpoznane aktywo w kwocie tys. zł jest amortyzowane stawką roczną, w wysokości 100%. Przyjęcie rocznego okresu amortyzacji dla tego aktywa jest związane z długością pozostałego okresu trwania kontraktu na obsługę sądów i prokuratur. Wartość amortyzacji tego aktywa w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosła tys. zł tym samym wpływając na znaczny wzrost amortyzacji w tym okresie. Poza powyższym na wzrost wartości niematerialnych wpływ miały prowadzone prace rozwojowe IT, związane z rozwojem dwóch głównych systemów informatycznych jak również systemem elektronicznego potwierdzenie odbioru (EPO). 10. Inwestycje w jednostki zależne W pierwszym półroczu 2015 roku Grupa nie dokonała przejęć. Zmienił się natomiast udział w spółkach zależnych. Dnia 24 marca 2015 r. doszło do zakupu części udziałów spółki zależnej InPost Finanse Sp. z o.o. Na podstawie podpisanej umowy, spółka InPost S.A. kupiła od spółki Integer.pl S.A udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy (stanowiących 49,98% udziałów w kapitale zakładowym), za kwotę zł. W rezultacie, na dzień 30 czerwca 2015 r. jednostka dominująca posiadała 100% udziałów w spółce zależnej InPost Finanse Sp. z o.o. W związku z nabyciem udziałów mniejszości skorygowane zostały Zyski Zatrzymane w Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym (1 066 tys. zł). Korekta związana również była z nadwyżką wartości godziwej nabytych udziałów mniejszości ( tys. zł) nad wartością księgową rozpoznaną na 31 grudnia 2014 r Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe Pozostałe aktywa finansowe zarówno krótko jak i długoterminowe stanowią przede wszystkim pożyczki udzielone przez Spółki Grupy podmiotom zewnętrznym oraz jednostkom powiązanym z grupy Integer.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku grupa udzieliła nowych pożyczek do spółek grupy Integer.pl na kwotę 160 tys. złotych oraz otrzymała spłatę pożyczek na łączną kwotę tys. złotych. W analogicznym okresie zostało udzielonych 455 tys. zł. nowych pożyczek do podmiotów niepowiązanych oraz spłaconych tys. złotych. Były to przede wszystkim pożyczki udzielone jednostkom agencyjnym, które współpracują z Grupą InPost S.A. 12. Aktywa z tytułu odroczonego podatku Wzrost aktywa z tytułu podatku odroczonego o kwotę tys. zł spowodowany był głównie zwiększeniem zobowiązań niefakturowanych oraz zmniejszeniem aktywa z tytułu wyceny kontraktu sądowego. 13. Należności handlowe i inne Na należności grupy kapitałowej składają się przed wszystkim należności handlowe, które na koniec czerwca 2015 roku wyniosły tys. zł. Spadek salda należności w stosunku do końca roku związany był ze spłatą należności od jednostek powiązanych oraz skuteczniejszą ściągalnością należności w pierwszym półroczu 2015 r. 18

19 Wiekowanie należności W związku z mającymi miejsce w roku 2014 połączeniami, Grupa nie jest w stanie w wiarygodny sposób przedstawić analizy wiekowej należności handlowych na 30 czerwca 2014 r. W związku z tym w zakresie tych ujawnień zrezygnowano z zamieszczania danych na ten dzień. Poniższa tabela przedstawia należności przeterminowane, podane w wartościach netto. Okres zakończony 30 czerwca 2015 Okres zakończony 31 grudnia należności przeterminowane, w tym: - do 30 dni dni dni dni powyżej 360 dni Łączna wartość należności przeterminowanych Aktywa z tytułu kontraktu długoterminowego Od 2014 r. Grupa realizuje kontrakt długoterminowy na dostarczenie usług pocztowych dla sądów i prokuratur. Kontrakt ten skutkuje rozpoznaniem aktywa, którego wycena jest przedstawiona poniżej. Celem wyceny kontraktu długoterminowego jest ustalenie wartości kosztów, które należy rozpoznać w związku z realizacją prac oraz kosztów podlegających kapitalizacji do rozliczenia w następnych okresach realizacji kontraktu. Wynik na kontraktach ustala się według stopnia zaawansowania prac, o ile jest możliwe wiarygodne ustalenie stopnia zaawansowania. Jeżeli nie można wiarygodnie oszacować wyniku umowy, wykazuje się marżę zerową za dany okres. Stopień zawansowania mierzy się w oparciu o wyrażony procentowo stosunek przychodów zafakturowanych do dnia bilansowego, do łącznych przychodów z tytułu kontraktu. Jeżeli prawdopodobne jest, że łączne koszty z tytułu umowy przekroczą łączne przychody, to przewidywaną stratę ujmuje się natychmiast. Grupa prezentuje w aktywach pozycję Inne aktywa obrotowe w przypadku gdy występuje nadwyżka poniesionych kosztów i ujętych zysków z tytułu kontraktów długoterminowych, nad wartością zafakturowanej sprzedaży do kontrahentów, jednak tylko do wysokości oczekiwanych w kolejnym roku zysków na kontrakcie. W przeciwnym przypadku, tj. gdy występuje nadwyżka zafakturowanej sprzedaży do kontrahentów nad wartością poniesionych kosztów i ujętych zysków z tytułu kontraktów długoterminowych, Grupa prezentuje w zobowiązaniach pozycję inne zobowiązania. 19

20 20 Szczegółowe wyliczenie aktywa z tytułu kontraktu długoterminowego zawiera poniższa tabela w tys. zł Umowy w trakcie realizacji na koniec okresu sprawozdawczego Okres zakończony 30 czerwca 2015 Okres zakończony 31 grudnia 2014 Okres zakończony 30 czerwca 2014 Wartość zafakturowanych przychodów ze sprzedaży narastająco od początku realizacji umowy Koszty poniesione w ramach realizacji kontraktu Aktywa obrotowe wynikające z wyceny kontraktu Rezerwa na prognozowaną stratę na kontrakcie za cały okres jego trwania (12 694) (14 553) - Aktywa z tytułu kontraktów długoterminowych Pasywa z tytułu kontraktów długoterminowych Długo i krótkoterminowe zobowiązania finansowe Zarówno długo- jak i krótkoterminowe zobowiązania finansowe dotyczą przede wszystkim leasingu finansowego. Na dzień 30 czerwca 2015 roku grupa posiadała trzy otwarte pozycje leasingowe gdzie przedmiotem leasingu były środki transportu i maszyna sortownicza. W pierwszym półroczu 2015 wartość zobowiązań długoterminowych wyniosła tys. zł. natomiast krótkoterminowych 689 tys. zł. Zmiana wartości pozycji w stosunku do końca 2014 roku wynika ze spłaty rat zgodnie z harmonogramem. 16. Długo i krótkoterminowe zobowiązania z tytułu pożyczek oraz kredytów bankowych Na dzień 30 czerwca 2015 roku Grupa wykazała zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i bonów w kwocie tys. zł. Na powyższą kwotę składają się: - zobowiązania do spółek Grupy Integer, w tym bon dłużny wyemitowany 20 lutego 2015 r. i nabyty przez Integer.pl S.A. w kwocie tys. złotych - kredyty obrotowy i kredyt na rachunku bieżącym na łączną kwotę tys. zaciągnięte w październiku 2014 roku zł. Na koniec roku 2014 wartość zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i bonów wyniosła tys. złotych. Zmniejszenie wartości powyższych zobowiązań wynika przede wszystkim ze spłaty pożyczek do spółek Integer.pl S.A. oraz Inittec Sp. z o.o. w kwocie tys. złotych. 17. Poręczenia, gwarancje Na główną kwotę poręczeń składają się poręczenia kredytów bankowych, udzielone i otrzymane wobec spółek Grupy Kapitałowej Integer.pl oraz jednego podmiotu niepowiązanego. Na dzień 30 czerwca 2015 łączna wartość otrzymanych poręczeń wyniosła tys. złotych oraz udzielonych tys. złotych. Na dzień 30 czerwca 2015 roku Grupa posiadała dwie gwarancje: - w dniu 23 marca 2015 roku Bank BNP działając na zlecenie spółki InPost S.A. udzielił gwarancji do wysokości ,41 zł, wobec spółki AI Sp. z o.o. Niniejsza gwarancja jest ważna do 10 kwietnia 2017 roku 20

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego spółki MW TENIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 1 1. Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Spółka wykazuje

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A. Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku

HARPER HYGIENICS S.A. Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku HARPER HYGIENICS S.A. Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 1.07.2011-1.01.2011-30.09.2011

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R. DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. S p i s t r e ś c i Strona Niezbadany skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r.

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo